P. 1
KAJIAN TINDAKAN

KAJIAN TINDAKAN

|Views: 448|Likes:
Published by John Joey

More info:

Published by: John Joey on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2014

pdf

text

original

BAB 1

1.1 Latar Belakang Kajian

Mata pelajaran matematik sentiasa mengalami anjakan paradigma apabila unsur-unsur baru dimasukkan ke dalam sukatan pelajarannya bagi memenuhi kehendak dan cabaran masa hadapan murid. Pengajaran dan pembelajaran matematik KBSR dan kini KSSR telah diperkenalkan perlu dirancang dan dikendalikan dengan berkesan bagi mewujudkan suatu pengalaman yang menyeronokkan dan mencabar bagi pelajar. Pengalaman, kebolehan, minat, daya dan gaya murid yang berbeza-beza perlu diambil kira dan diberi perhatian.Pengajaran dan pembelajaran matematik perlu memberi peluang kepada semua murid untuk mengalami pembelajaran yang seronok, bermakna, berguna dan mencabar. Bagi tujuan ini, penggunaan pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran dan latihan perlu berperingkat, bermakna dan sesuai dengan kebolehan, pengalaman serta minat murid. (Ahmad Hozi H. A. Rahman, Ketua Penolong Pengarah, Bidang Sains dan Matematik, Pusat Perkembangan Kurikulum)

Matlamat pendidikan matematik sekolah rendah ialah untuk membina dan mengembangkan kefahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1995). Sehubungan dengan itu, program Matematik sekolah rendah memberi tumpuan kepada kemahiran mengira iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi dalam penyelesaian masalah harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab. Penekanan terhadap aspek kemahiran berfikir secara kreatis dan kreatif yang berteraskan penyelesaian masalah juga dimasukkan ke dalam Sukatan Pelajaran Matematik.

Justeru penyelesaian masalah ialah fokus kurikulum dan menjadi tujuan utama semua pengajaran dan aktiviti matematik . Oleh itu penyelesaian masalah bukanlah satu topik yang berasingan tetapi satu proses yang meliputi seluruh program pengajaran.

Page 1 of 20

1.2 Pernyataan Masalah

Penyelesaian masalah ialah satu bidang matematik yang tersendiri dan istimewa kerana perkara ini lebih berkait rapat dengan situasi dan pengalaman harian. Penyelesaian masalah merupakan kemuncak dalam pengajian matematik sebab ianya menguji kepintaran berfikir dan kemahiran lain seperti kemahiran dalam fakta asas, menaakul masalah, operasi, menyusun data, menggunakan pelbagai konsep matematik dan menyemak secara logik.

Di Malaysia, kajian yang dibuat oleh Jemaah Nazir Institusi Pendidikan (JNIP) mengenai pengajaran dan penguasaan fakta asas matematik di kalangan 3569 orang murid Tahun 3 sekolah-sekolah kebangsaan di 128 sekolah di seluruh negara pada tahun 1994 menunjukkan bahawa pada keseluruhannya prestasi murid menjawab secara spontan bagi semua operasi belum mencapai tahap yang diharapkan iaitu 70 % ke atas daripada jumlah bilangan soalan (JNIP, 1996). Keadaan ini telah mendorong kepada keperluan untuk membentuk suatu strategi penilaian dan pemulihan yang dapat mengatasi masalah akademik yang dialami oleh murid.

Murid-murid yang mengalami kesukaran dalam memahami konsep dan kemahiran matematik perlu dikenalpasti bidang kelemahan mereka seawal yang mungkin. Dengan membuat diagnostik pada peringkat awal, program-program pemulihan yang bersesuaian dapat dilakukan sebelum mereka melangkah ke tahap matematik yang lebih tinggi lagi. Program pemulihan ini harus dimulakan apabila kelemahan-kelemahan asas dikenalpasti agar pembelajaran matematik dapat bermula daripada kekuatan yang ada pada murid yang bermasalah itu. Jika murid-murid mengalami masalah pembelajaran dalam matematik dapat dibantu dan diberi bimbingan yang sewajarnya dari awal lagi mereka dikhuatiri akan menghadapi kegagalan yang berterusan. Pada akhirnya, murid-murid ini akan kehilangan motivasi untuk belajar matematik dan seterusnya membenci dan melupakan mata pelajaran ini.

Baretta-Lorton (1997) juga menegaskan bahawa keadaan ini berlaku kerana penyelesaian masalah bercerita memerlukan tahap pemikiran yang tinggi. Selain itu juga, ia memerlukan kefahaman teks dan arahan serta proses mengira. Sekiranya murid-murid dapat mengatasi masalah tersebut, lazimnya kegagalan mereka dalam menyelesaikan masalah

Page 2 of 20

pengurangan. 1. merancang strategi penyelesaian. Bagi soalan penyelesaian masalah. ia memerlukan kemahiran pelajar dalam membaca soalan. guru akan melakukan refleksi adakah teknik pengajaran yang dilakukannya di dalam kelas tersebut bersesuaian dan memberi kesan atau tidak kepada pelajar serta objektif pengajaran dan Page 3 of 20 . berdasarkan kepada pemerhatian. Selepas melakukan sesuatu pengajaran .bercerita disebabkan oleh kecuaian atau kesilapan dalam penyusunan data atau langkah mengira. Selain daripada itu. Sekiranya prosedur-prosedur ini dipatuhi dan diikuti. tujuan kajian ini adalah untuk menambahbaikkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru. memahami dan mengetahui apa yang diperlukan oleh soalan tersebut dan seterusnya menjalankan proses penggiraan yang melibatkan empat operasi asas.3 Objektif Penyelidikan Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid menghadapi kesukaran dalam menyelesaikan masalah bercerita. Tumpuan kajian ini adalah ke atas empat operasi asas matematik iaitu penambahan. kajian ini juga akan menumpukan kepada tahap matriks penyelesaian masalah bercerita iaitu item masalah tidak langsung. item masalah yang mempunyai maklumat pengganggu dan item masalah yang memerlukan dua langkah penyelesaian. sudah pasti murid-murid dapat mengukuhkan kemahiran menyelesaikan masalah berdasarkan teknik bercerita. pendaraban dan pembahagian. Berdasarkan kepada saranan Polya. melaksanakan perancangan dan menyemak semula jawapan yang diperolehi. Selain daripada itu. mempunyai dua bentuk soalan iaitu soalan berbentuk mekanis yang sememanya melibatkan dua proses penggiraan iaitu proses mengira biasa dan soalan berbentuk bercerita atau dipanggil penyelesaian masalah. Kajian ini akan menganalisis punca kesilapan yang dilakukan oleh murid-murid ketika menyelesaikan masalah bercerita. Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Contohnya. empat prosedur yang dicadangkan untuk meleraikan maklumat dalam soalan adalah seperti pengasingan maklumat dalam soalan iaitu melalui pentafsiran atau memahami masalah. Selain daripada itu. guru akan melakukan kajian untuk penambahbaikan kepada teknik pengajaran dan pembelajaran yang digunakan olehnya di dalam bilik darjah.

Penambahbaikan ini boleh dilakukan oleh guru apabila mengajar bagi subjek yang sama di kelas lain. Ini adalah kerana kegagalan pada mana-mana tahap akan menghalang penyelesaian masalah untuk menyelesaikan masalah dengan jayanya kecuali secara tidak sengaja. Apa yang dipentingkan dalam Prosedur Analisis Kesilapan Newman adalah setiap masalah dilihat dalam bentuk hieraki. apabila seseorang ingin menyelesaikan masalah bercerita.1 Tujuan Kajian Tindakan i) Meninjau sejauhmana penggunaan teknik bercerita dapat menarik minat murid-murid belajar kemahiran penyelesaian masalah harian . Membaca masalah. Page 4 of 20 .3. 2. 1. Memahami apa yang dibaca. 4. Membuat pengkodan jawapan dalam bentuk bertulis. 3. 1983).pembelajaran tercapai atau tidak dengan penggunaan teknik tersebut. maka guru perlulah melakukan kajian untuk penambahbaikan dengan menggunakan teknik lain atau teknik yang lebih bersesuaian yang boleh menarik minat pelajar. Mengikut Newman (1977. 5. Jika tidak bersesuaian dan tidak memberi kesan kepada pelajar. Membuat transformasi pemikiran. Mengaplikasikan kemahiran proses yang diperlukan. ii) Meninjau tahap penguasaan murid-murid mengekstrak maklumat daripada ceritadan mengenalpasti operasi yang terlibat. ia perlu mengikut hieraki berikut : 1. iii) Menjadikan matematik sebagai satu matapelajaran yang menyeronokkan.

Dengan mengenal pasti kelemahan murid-murid pada peringkat awal akan membolehkan langkahlangkah pemulihan yang sewajarnya dilakukan bagi mengelakan murid-murid terus menerus mengalami kegagalan yang boleh melemahkan motivasi mereka untuk terus maju dalam mata pelajaran matematik. Page 5 of 20 . keupayaan untuk mencari ayat matematik yang betul dan juga keupayaan melakukan komputasi. Memahami dan menyelesaikan masalah bercerita memerlukan keupayaan dalam beberapa kemahiran seperti memahami bahasa. Tumpuan kepada aspek pemulihan akan memberi manfaat kepada murid-murid dari segi psikologi dan menambahkan motivasi belajar mereka. menyukai Matematik.1. 1996) Jemaah Nazir Institusi Pendidikan. Oleh itu.4 Persoalan Kajian Berdasarkan kajian di atas. memahami situasi yang dinyatakan. kajian tentang keupayaan murid-murid untuk menyelesaikan masalah bercerita yang mudah akan memberi sumbangan terhadap keupayaan murid-murid untuk menguasai kemahiran menyelesaikan masalah bercerita yang lebih kompleks. mereka akan mempunyai keyakinan diri. Setelah menguasai kemahiran ini. kajian ini akan menjawab soalan-soalan berikut : a) Apakah strategi yang digunakan oleh murid-murid Tahun 5 yang lemah untuk menyelesaikan masalah bercerita? b) Apakah punca-punca kesilapan yang dilakukan oleh murid-murid Tahun 5 yang lemah dalam menyelesaikan masalah bercerita? 1. berminat dan bermotivasi tinggi untuk terus mempelajari Matematik (JNIP.5 Kepentingan Penyelidikan Penyelesaian masalah merupakan satu kemahiran yang harus dimiliki oleh semua orang terutamanya kepada golongan guru untuk menyesuaikan kaedah pengajaran mereka. Kajian ini bertujuan untuk membuat diagnosis terhadap kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh murid-murid Tahap II terhadap penyelesaian masalah bercerita.

3. 2.1. d) Kajian ini juga tersekat kerana kelas gabungan Tahun 4 dan 5 mungkin akan menggangu murid-murid Tahun 4.Sejauh manakah kebolehan pendekatan yang dipilih untuk memperkukuhkan kemahiran menyelesaikan masalah melalui teknik bercerita. Bagaimanakah dengan mengaplikasikan teknik bercerita dalam penyelesaian masalah matematik boleh dijawab dengan berkesan oleh murid? Page 6 of 20 .7 Soalan Kajian Ada 3 soalan untuk kajian ini. persekitaran sekolah dan kecacatan fizikal yang mempunyai kaitan dengan kesilapan murid dalam menyelesaikan masalah bercerita. 1. b) Pengkaji tidak mengambil kira faktor emosi. 1. Sejauh manakah pendekatan pengajaran dengan menggunakan teknik bercerita yang diaplikasikan oleh guru dapat membantu pelajar dalam menyelesaikan soalan masalah matematik.6 Batasan Kajian Penyelidikan Kajian ini terbatas kepada perkara-perkara yang berikut : a) Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti masalah yang wujud dalam menyelesaikan masalah bercerita di kalangan murid-murid Tahun 5 sahaja. c) Kajian juga disekat oleh faktor Geografi memandangkan keadaan muka bumi sekolah pedalaman yang memungkinkan kadang-kadang kedatangan murid tidak memuaskan. latar belakang keluarga.

dan pendekatan-pendekatan kolaboratif untuk siasatan. Page 7 of 20 . Tujuan penyelidikan tindakan adalah bagi menyediakan guru-guru dengan ilmu baru dan pemahaman yang membolehkan mereka untuk meningkatkan amalan pendidikan atau menyelesaikan masalah dengan berkesan dalam bilik darjah dan sekolah. Membantu guru berhubung dengan penambahbaikan kebiasaan atau budaya pengajaran dalam bilik darjah. kajian tindakan juga sebagai satu kajian terhadap persekitaran sekolah yang melibatkan warga sekolah itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan masing-masing. Selain daripada itu. Kajian tindakan sebagai salah satu pendekatan P&P dalam bilik darjah mempunyai beberapa kebaikan. b. Penyelidikan tindakan berpunca daripada satu tradisi kajian yang menitikberatkan kitaran. kritis dan bersedia untuk mengubah amalan-amalannya.1 Tinjauan Literatur Penyelidikan adalah satu bentuk transformasi pengajian yang meningkatkan "saham pengetahuan" yang menyediakan manusia dengan tujuan supaya kehidupan mereka lebih berkesan dan bermakna. Penyelidikan tindakan adalah satu proses penyiasatan yang sistematik. dinamik.BAB 2 2. antaranya:- a. c. Kajian tindakan adalah satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar. Menyediakan ruang kepada guru untuk menggilap kreativiti dan inovasi terutama dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengajaran guru dan pembelajaran murid. Membantu guru untuk memperkembangkan profesionalisme melalui proses penemuan kendiri.

Teori ini diperkenalkan oleh Jean Piaget. Padanan ialah kegiatan memilih sifat tertentu dan membuat perbandingan. teknik bercerita untuk menyampaikan pelajaran bukanlah satu perkara baru. Oleh yang demikian. pasti proses pembelajaran akan lebih berkesan. kanak-kanak mempelajari matematik melalui kegiatan seharian tertentu. sedangkan aspek-aspek yang hendak disampaikan adalahlebih penting dan seharusnya menjadi tumpuan utama. Manakala susunan aturan adalah kegiatan meletakkan perkara sepanjang satu barisan. Reguan merupakan kegiatan menyatakan keselarian objek-objek secara satu lawan satu. reguan (pairing). objektif pengajaran yang sebenar hendak disampaikan ketika itu menjadi menjadi kabur. Oleh yang demikian.Walaubagaimanapun guru-guru mestilah sedar bahawa teknik bercerita dan pengajaran cerita adalah dua perkara yang berbeza. Menurut Mohd Daud Hamzah (1996). amat gemar mendengar cerita. Antaranya ialah Teori Piaget. Biasanya murid-murid akan lebih cepat menumpukan perhatian disamping menjadikan pelajaran itu berlaku dalam keadaan yang menyeronokkan. Keadaan yang sama juga boleh dilakukan semasa guru-guru menyampaikan pelajaran kepada murid-murid mereka. penjenisan (sorting). tetapi apa yang diceritakankepada mereka itu dapat segera difahami dan kadang kala dapat pula sekaligus memahami maksud cerita itu tadi. merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman bagaimana kanak-kanak belajar.malahan cara ini pernah dilakukan oleh orang-orang kita sewaktu menyampaikansesuatu pengajaran kepada anak-anak mereka. Ada beberapa aktiviti yang membantu kanak-kanak memperolehi konsep-konsep awal matematik iaitu aktiviti padanan (matching). jika murid-murid tadi diberi peluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan. Oleh kerana guru mempunyai autoriti dalam bilik darjah masing-masing maka kajian tindakan akan membantu mereka untuk mencuba pendekatan-pendekatan pengajaran yang difikirkan. dan susunan aturan (ordering). Murid-murid. Walaupun mereka masih kecil. Gagne dan Dienes. khususnya di sekolah-sekolah rendah. Teknik ini mudah menarik minat anak-anak itu. Penjenisan pula adalah kegiatan memilih sifat umum di kalangan bentuk-bentuk. berasal daripada Switzerland. Janganlah disebabkan terlalu seronok bercerita. Walau bagaimanapun. Bruner.d. terdapat beberapa teori daripada pakar-pakar pembelajaran bagaimana kanak-kanak mempelajari matematik dan jenis matematik yang boleh dipelajari pada peringkat yang berbeza dalam perkembangan kognitifnya. Page 8 of 20 .

Gagne. operasi konkrit (7–11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke dewasa). Pada peringkat ini. Oleh yang demikian. pembelajaran melalui rantaian. Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit. seorang professor dan ahli psikologi yang telah banyak membuat penyelidikan mengenai fasa dalam rangkaian pembelajaran dan jenis pembelajaran matematik. pembelajaran melalui pembezaan dan sebagainya. Menurut Gagne. pra-operasi (2–7 tahun). Penekanan harus dilakukan kepada aspek-aspek tersebut semasa guru bercerita. pembelajaran tindak balas rangsangan. Antaranya ialah pembelajaran melalui isyarat. kemahiran. konsep dan prinsip. peringkat yang tertinggi dalam pembelajaran ialah penyelesaian masalah. Menurut Jere Confrey (1999). Gagne mempunyai hierarki pembelajaran. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor (0–2 tahun). terdapat empat kategori yang harus dipelajari oleh kanak-kanak dalam matematik iaitu fakta. Cara perlaksanaan teknik bercerita itu samalah seperti guru menjalankan pengajaran cerita. “ Piagetian theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. Langkah-langkah yang harus diambil oleh guru dalam persediaan teknik bercerita adalah seperti berikut: Page 9 of 20 . usia ini tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. Walau bagaimanapun. tetapi apa yang penting ialah aspek-aspek nilai yang hendak diajarkan itu seharusnya ada dan terkandung di dalam cerita itu. Robert M. kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi ideaidea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental.Daripada kajian dan pemerhatiannya. alat bantuan mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. Teori pembelajaran Gagne berbeza dengan Teori Piaget dan Bruner. pelajar menggunakan konsep dan prinsip-prinsip matematik yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah dialami. Menurut Gagne. kita juga harus merujuk kepada Teori Gagne dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan teknik bercerita. Oleh itu.” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah. Paiget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri.

Sebaliknya. b) Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek nilai yang hendak disampaikan itu ke dalam cerita tersebut. bukanlah satu kurniaan sebaliknya kebolehan yang perlu digilap secara berterusan. Sikap putus asa dan beranggapan matematik adalah satu matapelajaran yang unik dan harus dipelajari pada sepanjang hayat. kebolehan menguasai ilmu matematik sebenarnya memerlukan teknik yang perlu dipelajari pada sepanjang masa dan diikuti dengan kesungguhan untuk Page 10 of 20 . Selain daripada itu. murid-murid tidak boleh menganggap jika sekali menghadapi kesukaran tidak seharusnya murid tersebut beranggapan bahawa dia sudah tidak memiliki kebolehan belajar menyelesaikan penyelesaian masalah matematik. c) Hafazkan frasa-frasa. Sebenarnya bagi kebanyakan pelajar kebolehan menyelesaikan masalah matematik umunya. frasa-frasa atau ayat-ayat dan lain-lain berkaitan dengan aspek-aspek nilai yang hendak disampaikan untuk pengajaran dan pembelajaran yang selanjutnya.Kemudian sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. kecerdasan dan minat murid-murid. d) Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum mencuba teknik ini. atau lain-lain alat bantu mengajar. Oleh yang demikian.a) Pilih cerita yang sesuai dengan umur. e) Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspek-aspek nilai yang hendak diajarkan itu. dia haruslah dibimbing supaya jangan putus asa dan menyerah kalah. f) Guru boleh menggunakan gambar. objek-objek sebenar. g) Sediakan kad-kad perkataan. atau ayat-ayat yang penting atau lain-lain aspek nilaiyang hendak disampaikan itu.

melalui fasa kedua pula. beliau mencadangkan satu model yang melibatkan 4 fasa iaitu memahami masalah.4 Kesimpulan Oleh yang demikian. Oleh yang demikian.mempelajarinya.3 Kajian Lepas Luar Negara Dalam Model Polya. Teknik bercerita yang akan diaplikasikan dalam cadangan kajian tindakan ini akan berdasarkan denan Teori Gagne yang mementingkan langkah-langkah yang berurutan bagi menghasilkan satu kajian tindakan yang mencapai objektifnya dan berkesan. Fasa pertama memerlukan pelajar membaca. 1985). Seseorang itu perlu mempunyai kemahiran dan berpengalaman dalam menyelesaikan masalah (Mohd Khairudin Yahya. Seterusnya. ia memerlukan perkaitan antara fakta dan data seterusnya merancang langkahlangkah penyelesaian.1 Kajian Lepas Dalam Negara. 2. menjalankan penyelesaian dan menyemak jawapan yang diperolehi. kita haruslah menitik beratkan faedah yang boleh dihasilkan. untuk mendapatkan kejayaan yang lebih baik. Suatu laporan mengatakan bahawa dua pertiga pelajar di Amerika dilaporkan memiliki sikap negatif tentang matapelajaran Matematik. Page 11 of 20 . 2. merancang penyelesaian. memahami dan menentukan apa yang dikehendakit oleh soalan yang diberikan. sudah tentulah latihan yang baik diperlukan dalam menjawab soalan penyelesaian masalah. Murid-murid akan menjalankan dengan membuat penggiraan dan akhir sekali menyemak jawapan yang diperolehi bagi memastikan soalan dapat diselesaikan dengan betul. dalam teknik bercerita yang telah dipilih ini. 2.

Murid-murid akan diberikan ujian secara kumpulan untuk menentukan tahap pemahaman mereka dalam masalah bercerita. membuat operasi dan menuliskan jawapan di atas kertas. murid akan diminta untuk membaca soalan. menerangkan apa yang dikehendaki soalan. Pengkaji memeriksa ujian bertulis yang diberikan untuk menentukan sama ada jawapan yang diberikan itu betul atau salah. Penentuan kategori kesilapan adalah berdasarkan kepada peringkat di mana kesilapan atau kegagalan pertama kali dilakukan oleh murid. Selepas itu pengkaji akan menemuduga murid yang gagal secara individu berdasarkan Prosedur Analisis Kesilapan Newman yang telah diubahsuaikan.1 Metadologi Penyelidikan Teknik Bercerita Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah gabungan dua kaedah iaitu pensel dan kertas dan temu duga secara individu.BAB 3 3. Murid akan diminta untuk menjawab semula soalan yang mereka salah jawab secara bertulis. Masa yang diperuntukkan dalam ujian ini ialah 40 minit.2 Rekabentuk Kajian Penyelidikan Pengkaji akan mentadbirkan sendiri ujian ke atas murid. Jika jawapan kali kedua ini betul ia dikategorikan sebagai kesilapan akibat kecuaian. menterjemahkan masalah bercerita kepada ayat matematik. Jika jawapan kali kedua ini jua gagal. Page 12 of 20 . Murid-murid diuji secara kelas dalam bentuk ujian bertulis yang terdiri daripada 12 soalan. Murid akan dikategorikan sebagai melakukan kesilapan akibat motivasi sekiranya murid yang tidak menjawab soalan pada ujian kali pertama dan berjaya menjawab soalan dengan bantuan pengkaji. 3.

Pada peringkat kedua.1 Analisis Data Data dianalisis secara deskritif mengikut kes. Pada peringkat kedua. Temu duga ini adalah berdasarkan Prosedur Temu Duga Newman yang telah diubahsuai oleh pengkaji. jawapan dari sesi temu duga secara individu bagi setiap soalan dianalisis untuk mengenal pasti punca kesilapan sama ada berpunca daripada kecuaian. terlebih dahulu saya memberitahu murid bahawa ini bukan ujian tetapi untuk mengkaji apakah kesilapan atau masalah yang mereka hadapi dalam menyelesaikan masalah bercerita. kurang motivasi. Punca Satu : Kegagalan Membuat Transformasi Punca Dua : Cuai Ketika Menjawab Soalan Punca Tiga : Tidak Memahami Soalan Punca Empat : Kurang Motivasi Punca Lima : Melakukan Kesilapan Komputasi Page 13 of 20 . 3.2. 3. komputasi atau kebolehan membuat pengkodan. ujian diagnostik dianalisis berdasarkan kepada jawapan betul atau salah.2. transformasi. pengkaji menemu duga murid-murid yang melakukan kesilapan dalam ujian bertulis yang diberikan itu. pemahaman. Saya akan memeriksa jawapan daripada tugasan yang dilakukan oleh murid. Pada peringkat pertama. Sebelum temu duga dijalankan.2 Dapatan Kajian Berikut adalah beberapa perkara yang saya akan titikberatkan.

Lokasi yang strategik bagi penangkapan ikan air tawar juga menyumbang kepada ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Page 14 of 20 . Sabah.4 Ekonomi Tahap ekonomi di kawasan pedalaman tersebut adalah sederhana. 3. ii) Berikut adalah cadangan bahan-bahan yang akan digunakan a) LCD dan laptop untuk tujuan “presentation” b) Soalan-soalan latihan bercerita yang berkaitan dengan penyelesaian masalah matemtik. Kebanyakan ibu bapa bekerja sebagai petani dan pekebun.Berikut adalah antara aktiviti-aktivit cadangan yang akan diadakan bagi memantapkan lagi teknik bercerita yang dipilih : a) Murid membaca semula cerita yang telah diperdengarkan dan meningkatkan kemahiran membaca dan berbahasa di kalangan murid-murid Tahun 5. b) Murid-murid turut menyoal sesama sendiri iatu soaljawab secara lisan.3 Lokasi Cadangan kajian ini dijalankan di salah sebuah sekolah pedalaman di Daerah Penampang. Instrumen dan langkah-langkah pemerhatian yang akan disediakan: a) Senarai semak pencapaian individu murid b) Senarai semak perubahan tingkah laku murid c) Borang Soal Selidik 3. Terdapat juga tanaman getah dan buah-buahan.

Contoh. Ali ada 3 buah buku. Dia membeli 6 buah buku lagi. Soalan ini telah diubahsuai mengikut aras pengetahuan murid-murid. Tidak ada Maklumat Pengganggu dan Memerlukan Satu Langkah Penyelesaian sahaja.3. Bagi setiap operasi asas matematik iaitu tambah. disediakan: instrumen dan langkah-langkah pemerhatian yang akan a) Senarai semak pencapaian individu murid b) Senarai semak perubahan tingkah laku murid c) Borang Soal Selidik a) Soalan Ujian Masalah Bercerita Soalan ujian ini mengandungi 12 soalan subjektif. Sampel kajian juga adalah dikalangan murid-murid sekolah pedalaman di Daerah Penampang. darab dan bahagi terdapat 3 soalan yang terdiri daripada soalan masalah bercerita : i) Pernyataan Langsung. 3.5 Sampel Sampel kajian adalah terdiri daripada murid Tahun 5. Sabah. Page 15 of 20 . tolak. Contoh. Berapa jumlah buku Ali ? ii) Pernyataan Tidak Langsung.6 Instrumen Kajian Dalam kajian yang akan dijalankan.

b) Temu Duga Individu. kebolehbacaan. seseorang murid yang melakukan kesilapan dalam ujian bertulis yang diberikan akan diminta untuk menjawab soalan itu semula. keupayaan untuk membuat transformasi (menukarkan masalah kepada ayat matematik). pengkaji akan menemu duga murid-murid berdasarkan 5 soalan mengikut urutan. Di kedai Pak Defi.Abu ada 12 biji epal. Temu duga secara individu adalah berdasarkan kepada Prosedur Temu Duga Newman yang telah diubahsuai. Pengkaji akan mengklafikasikan kesilapan murid berdasarkan Kriteris Newman iaitu sama ada kesilapan berpunca daripada kecuaian. motivasi. Aji ada 27 ekor kambing. Berapa biji epal yang Abu ada pada mulanya ? iii) Mempunyai Maklumat Pengganggu. Berapakah harga sebatang pensel dan sebungkus kacang ? iv) Masalah Memerlukan dua Langkah Penyelesaian. Berapa jumlah kambing yang budak-budak itu ada ? Guru juga menyediakan beberapa teks panjang sebagai salah satu pembacaan tambahan kepada murid-murid untuk memperkukuhkan tahap kefahaman murid tentang teknik bercerita. Contoh. Ahmad ada lebih 11 ekor kambing daripada Aji. selepas dia memberi 3 biji epal kepada adiknya. kemahiran proses (komputasi) atau membuat pengkodan (menulis jawapan yang betul). Apabila ujian semula ini dijalankan. Mengikut Prosedur Temu Duga Newman. satu bungkus kacang berharga 30 sen. satu batang pensel ialah 35 sen dan satu kotak mancis ialah 20 sen. kefahaman. Contoh. Page 16 of 20 .

saya adalah salah seorang daripada guru yang mengajar di sekolah tersebut.7 Prosedur Pengumpulan Data Dalam usaha untuk menjalankan cadangan kajian ini. Langkah 2 Memohon kebenaran bertulis daripada pihak pentadbir sekolah untuk membuat kajian di sekolah tersebut. Seterusnya beberapa langkah yang telah disusun untuk memastikan proses dan kajian ini dapat dijalankan dengan sempurnya.3. Universiti Terbuka Malaysia (OUM). Langkah 3 Menjalankan cadangan kajian tindakan yang ditetapkan. Sebagai makluman juga. saya akan mendapatkan kebenaran Guru Besar sekolah berkenaan. Berikut adalah langkah-langkah tersebut: Langkah 1 Memperolehi surat kebenaran untuk menjalankan cadangan kajian tindakan ini di sekolah yang telah dipilih daripada Fakulti Pendidikan dan Bahasa. Langkah 5 Membuat rumusan kajian yang telah dijalankan dan seterusnya memberikan cadangan atau idea yang bernas untuk tujuan membantu bagi meningkatkan pencapaian matematik pelajar Tahun 5 dalam penyelesaian masalah melalui teknik bercerita. Langkah 4 Menganalis hasil dapatan dan juga berdasarkan soal selidik. Page 17 of 20 .

Saya seronok belajar penyelesaian masalah dalam matematik.LAMPIRAN BORANG SOAL SELIDIK Arahan: Sila lengkapkan borang soal selidik ini dengan jujur dan ikhlas. Kejujuran dan keikhlasan anda didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. 1 2 3 4 5 = = = = = SANGAT TIDAK SETUJU TIDAK SETUJU KURANG SETUJU SETUJU SANGAT SETUJU SOALAN-SOALAN 1. 1 2 3 4 5 Page 18 of 20 . Jawapan anda haruslah berdasarkan soalan yang diajukan. Makluman: Sila bulatkan nombor pada skala yang sesuai. Matapelajaran Matematik adalah matapelajaran yang paling saya minat 1 2 3 4 5 2. Segala kenyataan adalah sulit dan nama anda tidak perlu ditulis pada borang ini. Kerjasama anda amatlah diharapkan dan dihargai. Satu soalan hanya sekali bulatkan.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 8. Pengajaran guru Matematik dalam penyelesaian masalah menarik minat saya. Soalan jenis bercerita dalam penyelesaian masalah matematik adalah amat mudah difahami untuk diri saya. Saya akan memohon bantuan guru apabila menghadapi masalah pemahaman dalam menyelesaikan masalah harian dalam matematik. 1 2 3 4 5 Page 19 of 20 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6. 9. 1 2 3 4 5 10. Guru sentiasa menyediakan latihan-latihan soalan penyelesaian masalah matematik yang mencabar. Guru matematik sentiasa memberikan motivasi dan semangat untuk terus belajar dalam penyelesaian masalah. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 4. 5. Guru matematik menerangkan pelbagai kaedah penyelesaian masalah dengan jelas dan mudah difahami.3. 7. Latihan penyelesaian masalah matematik yang diberikan adalah mencukupi dan amat membantu saya meningkatkan keyakinan dan kemahiran diri. Setiap langkah-langkah menjawab soalan penyelesaian masalah matematik adalah amat bermakna bagi diri saya.

Atan b.RUJUKAN Buku Aida Suraya Md. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Long (1980). London: Open University. Page 20 of 20 . Utusan Malaysia (6). G (1957). Yunus (1989). Mei 19). Polya. Suratkhabar Watak Guru (2001. Berita Matematik. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Majid Konting (2000). Mohd. Pusat Perkembangan Kurikulum. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Disember. How to Solve it. Pedadogi Kaedah Mengajar. Kuala Lumpur: Dunia Press Sdn Bhd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->