Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents

Expanded Features Unlimited Pages

Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents

Expanded Features Unlimited Pages

i

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DAN INGGERIS PELAJAR CEMERLANG Inventori Strategi Belajar-Cara-Belajar-Bahasa

Zamri Mahamod Mohamed Amin Embi Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff

Click Here & Upgrade

PDF Completeii

Documents
Cetakan 2010 Hak cipta: Kumpulan UKM-GG-05-FRGS0012-2006 dan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia Hak Cipta Terpilihara Tidak dibenarkan ulang mana-mana bahagian artikel/bab/ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa pun sama ada elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau lain-lain sebelum mendapatkan keizinan bertulis daripada Kumpulan Penyelidikan: UKM-GG-05-FRGS0012-2006 dan Fakulti Pendidikan UKM. Susun Atur Huruf: Zamri Mahamod Huruf: Cambria 9, 10, 11, 12, 14, 16 Dicetak di Malaysia oleh Awal Hijrah Enterprise No. 12A, Jalan 3/69, Seksyen 3 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor. Tel: 0123111844, Faks: 0389258780, E-mel: ahijrah@pd.jaring.my Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff
Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang

Expanded Features Unlimited Pages

Perpustakaan Negara Malaysia 1. Strategi pembelajaran bahasa, 2. Inventori strategi pembelajaran bahasa, 3. Kemahiran bahasa, 4. Pelajar cemerlang bahasa

ISBN: 978-983-2267-14-0

Diterbitkan di Malaysia Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bandar Baru Bangi Selangor. Tel: 0389216458, Faks: 0389254372, E-mel: d-zam@ukm.my

Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents
KANDUNGAN
SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL SENARAI SINGKATAN KATA PENGANTAR PRAKATA BAB I – PENGENALAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA Pendahuluan Pernyataan Masalah Kerangka Konseptual Kajian Tujuan Kajian Soalan Kajian Hipotesis Kajian Batasan Kajian Kepentingan Kajian Strategi Pembelajaran Bahasa Kepentingan Kajian Strategi Pembelajaran Bahasa Dalam Pendidikan Bahasa Kepentingan Inventori Strategi Pembelajaran Bahasa Kesimpulan BAB 2 – METODOLOGI STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA Pendahuluan Reka Bentuk Kajian Kajian Tinjauan Kerangka Konseptual Kajian Responden Kajian Profil Latar Belakang Responden Kajian Lokasi Kajian Instrumen Kajian – Soal Selidik Kajian Rintis Proses Menganalisis Data Soal Selidik Kesimpulan BAB 3 – TAKSONOMI STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA Pendahuluan Pengertian Strategi Pembelajaran Bahasa

Expanded Features Unlimited Pages

iii

vi vii ix x xii

1 2 4 6 6 7 7 8 11 13 14 14 16 17 18 20 23 26 28 30 33 34 35 35

Click Here & Upgrade

PDF Completeiv

Documents
Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pembelajaran Bahasa Klasifikasi Strategi Pembelajaran Bahasa Ciri Strategi Pembelajaran Bahasa Taksonomi Strategi Pembelajaran Bahasa Model Strategi Pembelajaran Bahasa Faktor-Faktor Yang Mengganggu Strategi Pembelajaran Bahasa Kesimpulan BAB 4 – KAJIAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA Pendahuluan Kepentingan Kajian Strategi Pembelajaran Bahasa Kajian Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Kajian Strategi Pembelajaran Bahasa Inggeris Di Malaysia Kajian Strategi Pembelajaran Lain Mata Pelajaran Di Malaysia Kajian Strategi Pembelajaran Bahasa Di Luar Negara Kesimpulan BAB 5 – STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA BAGI KEMAHIRAN MENDENGAR PELAJAR CEMERLANG Pendahuluan Kemahiran Mendengar Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Bagi Kemahiran Mendengar Strategi Pembelajaran Bahasa Inggeris Bagi Kemahiran Mendengar Kesimpulan BAB 6 – STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA BAGI KEMAHIRAN BERTUTUR PELAJAR CEMERLANG Pendahuluan Kemahiran Bertutur Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Bagi Kemahiran Bertutur Strategi Pembelajaran Bahasa Inggeris Bagi Kemahiran Bertutur Kesimpulan BAB 7 – STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA BAGI KEMAHIRAN MEMBACA PELAJAR CEMERLANG Pendahuluan Kemahiran Membaca Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Bagi Kemahiran Membaca Strategi Pembelajaran Bahasa Inggeris Bagi Kemahiran Membaca Kesimpulan 38 42 44 46 48 63 67 69 69 72 79 87 99 110

Expanded Features Unlimited Pages

113 114 115 123 130

133 134 135 143 151

153 154 156 166 175

Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents
BAB 8 – STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA BAGI KEMAHIRAN MENULIS PELAJAR CEMERLANG Pendahuluan Kemahiran Menulis Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Bagi Kemahiran Menulis Strategi Pembelajaran Bahasa Inggeris Bagi Kemahiran Menulis Kesimpulan BAB 9 – STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA BAGI ASPEK KOSA KOSA PELAJAR CEMERLANG Pendahuluan Aspek Kosa Kata Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Bagi Aspek Kosa Kata Strategi Pembelajaran Bahasa Inggeris Bagi Aspek Kosa Kata Kesimpulan BAB 10 – STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA BAGI ASPEK TATABAHASA PELAJAR CEMERLANG Pendahuluan Aspek Tatabahasa Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Bagi Aspek Tatabahasa Strategi Pembelajaran Bahasa Inggeris Bagi Aspek Tatabahasa Kesimpulan BAB 11 – STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA BAGI ASPEK PEMAHAMAN PELAJAR CEMERLANG Pendahuluan Aspek Pemahaman Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Bagi Aspek Pemahaman Strategi Pembelajaran Bahasa Inggeris Bagi Aspek Pemahaman Kesimpulan

Expanded Features Unlimited Pages

v

177 178 179 190 201

203 204 204 212 220

221 222 223 231 238

239 240 241 248 254

BAB 12 – INVENTORI STRATEGI BELAJAR-CARA-BELAJAR-BAHASA Pendahuluan 255 Inventori Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu 255 Inventori Strategi Pembelajaran Bahasa Inggeris 272 Kesimpulan 289 RUJUKAN 291

Click Here & Upgrade

PDF Completevi

Documents
SENARAI RAJAH
1.1 Kerangka teoritis kajian membina satu inventori SPB bagi BM dan BI ketika DDK, DLK dan PEP oleh pelajar cemerlang dalam empat kemahiran bahasa dan tiga aspek bahasa Kerangka kajian membina satu inventori SPB bagi BM dan BI ketika DDK, DLK dan PEP pelajar cemerlang berdasarkan kemahiran dan aspek bahasa Model SPB Ellis berdasarkan pembelajaran kedua Model ‘Social Psychological Influences on Strategy Use’ oleh MacIntyre (1994) Model SPB Zamri berdasarkan kemahiran bahasa dan kategori belajar 5

Expanded Features Unlimited Pages

2.1 3.1 3.2 3.3

19 60 62 62

Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents
SENARAI JADUAL

Expanded Features Unlimited Pages

vii

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2

Jumlah responden yang menjawab soal selidik yang belajar BM dan BI mengikut kategori bandar dan zon Jumlah responden yang menjawab soal selidik yang belajar BM dan BI mengikut kategori luar bandar dan zon Profil latar belakang responden kajian Purata min keseluruhan item soal selidik BM dan BI selepas kajian rintis dijalankan Interprestasi skor min Model SPB Ellis dan Sinclair Model SPB Oxford Senarai kajian SPB dalam BM dari tahun 1998 - 2009 Senarai kajian SPB dalam BI dari tahun 1996 - 2008 Senarai kajian SPB dalam lain-lain mata pelajaran di Malaysia dari tahun 2001 – 2009 SPB dalam menguasai KD ketika belajar BM semasa DDK SPB dalam menguasai KD ketika belajar BM semasa DLK SPB dalam menguasai KD ketika belajar BM semasa PEP SPB dalam menguasai KD ketika belajar BI semasa DDK SPB dalam menguasai KD ketika belajar BI semasa DLK SPB dalam menguasai KD ketika belajar BI semasa PEP SPB dalam menguasai KT ketika belajar BM semasa DDK SPB dalam menguasai KT ketika belajar BM semasa DLK SPB dalam menguasai KT ketika belajar BM semasa PEP SPB dalam menguasai KT ketika belajar BI semasa DDK SPB dalam menguasai KT ketika belajar BI semasa DLK SPB dalam menguasai KT ketika belajar BI semasa PEP SPB dalam menguasai KB ketika belajar BM semasa DDK SPB dalam menguasai KB ketika belajar BM semasa DLK SPB dalam menguasai KB ketika belajar BM semasa PEP SPB dalam menguasai KB ketika belajar BI semasa DDK SPB dalam menguasai KB ketika belajar BI semasa DLK SPB dalam menguasai KB ketika belajar BI semasa PEP SPB dalam menguasai KTs ketika belajar BM semasa DDK SPB dalam menguasai KTs ketika belajar BM semasa DLK

21 23 25 33 37 56 58 77 85 98 118 121 123 125 128 130 138 142 143 147 149 151 159 163 166 169 172 175 181 186

Click Here & Upgrade

PDF Completeviii

Documents
8.3 8.4 8.5 8.6 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 SPB dalam menguasai KTS ketika belajar BM semasa PEP SPB dalam menguasai KTs ketika belajar BI semasa DDK SPB dalam menguasai KTs ketika belajar BI semasa DLK SPB dalam menguasai KTs ketika belajar BI semasa PEP SPB dalam menguasai AKK ketika belajar BM semasa DDK SPB dalam menguasai AKK ketika belajar BM semasa DLK SPB dalam menguasai AKK ketika belajar BM semasa PEP SPB dalam menguasai AKK ketika belajar BI semasa DDK SPB dalam menguasai AKK ketika belajar BI semasa DLK SPB dalam menguasai AKK ketika belajar BI semasa PEP SPB dalam menguasai ATb ketika belajar BM semasa DDK SPB dalam menguasai ATb ketika belajar BM semasa DLK SPB dalam menguasai ATb ketika belajar BM semasa PEP SPB dalam menguasai ATb ketika belajar BI semasa DDK SPB dalam menguasai ATb ketika belajar BI semasa DLK SPB dalam menguasai ATb ketika belajar BI semasa PEP SPB dalam menguasai AP ketika belajar BM semasa DDK SPB dalam menguasai AP ketika belajar BM semasa DLK SPB dalam menguasai AP ketika belajar BM semasa PEP SPB dalam menguasai AP ketika belajar BI semasa DDK SPB dalam menguasai AP ketika belajar BI semasa DLK SPB dalam menguasai AP ketika belajar BI semasa PEP Inventori SPBM ketika belajar DDK Inventori SPBM ketika belajar DLK Inventori SPBM ketika belajar PEP Inventori SPBI ketika belajar DDK Inventori SPBI ketika belajar DLK Inventori SPBI ketika belajar PEP 190 192 197 201 206 210 212 214 217 219 225 228 230 233 235 237 243 245 247 249 252 254 257 261 267 273 278 285

Expanded Features Unlimited Pages

Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents
SENARAI SINGKATAN

Expanded Features Unlimited Pages

ix

AKK ATB AP BM BI DDK DLK PEP KD KT KB KTs KPM SPB SPBM SPBI ISBCB ISPBM ISPBI ZU ZTg Zs ZTr

Aspek Kosa Kata Aspek Tatabahasa Aspek Pemahaman Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Di Dalam Kelas Di Luar Kelas Peperiksaan Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis Kementerian Pelajaran Malaysia Strategi Pembelajaran Bahasa Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Strategi Pembelajaran Bahasa Inggeris Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa Inventori Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Inventori Strategi Pembelajaran Bahasa Inggeris Zon Utara Zon Tengah Zon Selatan Zon Timur

Click Here & Upgrade

PDF Completex

Documents
KATA PENGANTAR

Expanded Features Unlimited Pages

Buku ini ditulis hasil daripada Laporan Akhir Penyelidikan: UKM-GG-05FRGS0012-2006 yang telah dijalankan mulai 11 November 2006. Geran penyelidikan ini telah ditaja oleh Universiti Kebangsaan Malaysia yang berjumlah RM60,000.00 untuk tempoh kajian selama 24 bulan (2 tahun). Kajian dimulakan pada November 2006 sehingga Oktober 2008. Kajian selama 24 bulan ini telah mengambil masa yang agak lama, terutamanya dalam menganalisis data dan proses membina inventori strategi pembelajaran bahasa (SPB) bagi mata pelajaran Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (BI) untuk menyiapkannya. Lantaran itu, kami terpaksa membuat penambahan tempoh kajian selama enam bulan (Disember 2008 – Mei 2009) bagi memastikan dapatan kajian, laporan akhir kajian dan inventori SPB yang dihasilkan benar-benar mantap, dan dapat memberi faedah kepada perkembangan bidang dan penyelidikan SPB di Malaysia. Selama 2 tahun 6 bulan tersebut, terdapat banyak perkara, peristiwa termasuk halangan yang terpaksa dihadapi kami dalam menyiapkan kajian ini. Masalah untuk mendapatkan responden yang benar-benar menepati kriteria pelajar cemerlang, kurang mendapat kerjasama daripada pihak sekolah, masalah memilih sekolah yang sesuai dengan kriteria lokasi kajian dan sebagainya sedikit sebanyak mencacatkan masa kajian ini yang sepatutnya dihabiskan dalam tempoh dua tahun. Selain itu, data yang terlalu banyak untuk dianalisis, terutama data temu bual juga menyebabkan masa kajian terpaksa dilanjutkan. Kesemua masalah yang dihadapi sepanjang tempoh menyiapkan laporan akhir penyelidikan ini benar-benar menguji kesabaran fizikal dan mental kami. Selaku ketua penyelidikan, ucapan ribuan terima kasih juga dihulurkan, terutamanya kepada Dr. Parilah Mohd Shah dan Pn. Aliza Alias seperti memberi sumbangan idea, membantu mengedar, mengumpul dan menganalisis data dan sebagainya sehingga tamatnya kajian ini. Tanpa bantuan idea tuan/puan semuanya, tidak mungkin kajian ini dapat disempurnakan dengan jayanya. Begitu juga kepada Cik Siti Haja Yusoff yang selama satu tahun (Januari – Disember 2007) menjadi Pembantu Penyelidi (RA) kajian ini. Terima kasih atas penglibatan dalam penyelidikan tuan/puan dalam kajian ini. Semoga kajian ini dapat memberi banyak manfaat dalam perkembangan ilmu berkaitan (i) pengajaran dan pembelajaran bahasa, (ii) penyelidikan

Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents

Expanded Features Unlimited Pages

xi

tentang strategi pembelajaran bahasa, dan (iii) pembangunan dan pembinaan inventori SPB dalam mata pelajaran BM dan BI di Malaysia. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada 1286 orang pelajar cemerlang BM dan 1249 orang pelajar cemerlang BI di seluruh negeri yang dikaji. Juga termasuk 98 orang pelajar cemerlang BM dan BI yang ditemu bual. Tanpa kerjasama mereka menjadi responden dan peserta kajian, tidak mungkin penyelidikan ini dapat disiapkan dengan jayanya, walaupun terpaksa mengambil masa tambahan untuk menyiapkan laporan akhir penyelidikan. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada guru-guru BM dan BI di sekolah-sekolah menengah kebangsaan yang dijadikan lokasi kajian yang sudi membantu mengenal pasti pelajar cemerlang, menolong mengedar dan mengumpul data soal selidik. Tanpa bantuan, mungkin kami akan mengalami kesukaran dalam proses pengumpulan data soal selidik dan temu bual tersebut. Ucapan terima kasih juga dituju kepada pihak berkepentingan seperti Bahagian Penyelidikan dan Pendidikan Dasar (EPRD), Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan-Jabatan Pelajaran Negeri di Semenanjung Malaysia, Pengetua-Pengetua sekolah di mana soal selidik dan temu bual dijalankan, kepada guru-guru BM dan BI, pelajar-pelajar cemerlang BM dan BI serta orang perseorangan yang terlalu ramai menjayakan kajian yang tidak perlu ditulis satu-persatu dalam laporan akhir penyelidikan ini. Semoga kerjasama tuan/puan menjayakan kajian ini akan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir sekali, kesyukuran tidak terhingga dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas kurnia, hidayah dan petunjuk-Nya, dapatlah kami menyiapkan menghasilkan buku ini. Semoga yang dibukukan ini dapat disebar luas dalam bentuk seminar, persidangan, penulisan jurnal, prosiding dan sebagainya. Terlalu banyak dapatan dan idea yang boleh dikembangkan dalam kajian ini agar dapat dimanfaatkan oleh guru, pelajar dan mereka yang meminati dan menyelidiki bidang SPB sama ada dalam BM mahupun BI. Sekian dan terima kasih.

Prof. Madya Dr. Zamri Mahamod Prof. Dr. Mohamed Amin Embi Dr. Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

Click Here & Upgrade

PDF Completexii

Documents
PRAKATA

Expanded Features Unlimited Pages

Buku ini terhasil daripada penyelidikan yang telah dijalankan. Melalui Geran FRGS selama dua, kajian telah dilakukan bagi membina satu inventori bagaimana pelajar-pelajar cemerlang Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (BI) belajar di dalam kelas (DDK), di luar kelas (DLK) dan ketika menghadapi peperiksaan (PEP). Pengenalpastian strategi belajar BM dan BI dalam empat kemahiran bahasa dan tiga aspek berbahasa ini penting dalam membantu pelajar-pelajar tentang strategi belajar BM dan BI yang mudah, berkesan dan senang dipraktikkan mengikut kognitif, kesesuaian latar belakang sosioekonomi dan kelas sosial pelajar. Menurut Zamri dan Mohamed Amin (2000, 2001), pengenalpastian gaya dan strategi pembelajaran bahasa (SPB) pelajar amat penting untuk guru bahasa meningkatkan pencapaian akademik pelajar mereka. Salah satu yang boleh dilakukan oleh guru-guru bahasa ini adalah melalui pembinaan satu inventori strategi belajar bahasa yang berkesan (Zamri et al. 2009). Buku ini mengandungi 12 bab yang disusun mengikut urutan dan mudah difahami oleh mereka yang membaca dan mengkaji buku ini. Bab 1 membincangkan tajuk ‘Pengenalan Strategi Pembelajaran Bahasa’. Dalam bab ini, perkara-perkara seperti pernyataan masalah, kerangka konseptual kajian, tujuan kajian, soalan kajian, hipotesis kajian dan batasan kajian dibincangkan. Hal ini adalah kerana buku ini merupakan buku berbentuk kajian, perkara-perkara tersebut perlu ditulis bagi membantu pembaca mengetahui intisari kenapa dan bagaimana kajian ini dijalankan. Turut dibincangkan dalam bab ini juga adalah tentang kepentingan kajian SPB, kepentingan kajian SPB dalam pendidikan bahasa secara umum dan kepentingan inventori SPB kepada pelajar, guru, kementerian, penggubal kurikulum dan mereka yang terlibat secara langsung dalam penyelidikan SPB dalam mata pelajaran BM dan BI di Malaysia. Bab 2 membahaskan tajuk ‘Metodologi Strategi Pembelajaran Bahasa’. Tajuk ini memberi penerangan jelas kepada pembaca bagaimana kajian sehingga terhasilnya buku ini dijalankan. Melalui bab ini, pembaca dapat mengetahui kaedah kajian, reka bentuk kajian, kajian tinjauan, kerangka konseptual kajian, responden kajian, profil latar belakang responden kajian, lokasi kajian, instrumen kajian, iaitu soal selidik, kajian rintis dan diakhiri dengan proses menganalisis data soal selidik. Pemahaman tentang bagaimana kaedah kajian ini dijalankan

Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents

Expanded Features Unlimited Pages

xiii

amat penting kerana dapatan utama kepada kajian ini adalah terhasilnya satu Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa. Bab 3 membicarakan tajuk ‘Taksonomi Strategi Pembelajaran Bahasa’. Bagi sesetengah guru bahasa, pendidik guru malahan pengkaji SPB, mereka kurang memahami akan konsep ‘taksonomi’ ini. Untuk itu, bab ini membantu pembaca memahami konsep-konsep asas yang membentuk taksonomi SPB.Antara yang perlu difahami ialah pengertian SPB, faktor-faktor yang mempengaruhi SPB, klasifikasi SPB, ciri SPB, taksonomi SPB dan model-model SPB yang ditulis oleh pengkaji di Malaysia dan luar negara. Turut dibicarakan ialah faktor-faktor yang mengganggu pelaksaan SPB kepada pelajar dan guru bahasa. Pemahaman tentang taksonomi SPB ini amat penting kepada pembaca. Melaluinya, pembaca dapat mengetahui dan memahami apakah yang dimaksudkan SPB dan apakah sumbangan SPB dalam meningkatkan pencapaian pembelajaran bahasa pelajar-pelajar sekolah. Bab 4 menghuraikan secara terperinci tajuk ‘Kajian Strategi Pembelajaran Bahasa’. Dalam bab ini, tajuk-tajuk seperti kepentingan kajian SPB, kajian SPB dalam BM, kajian SPB dalam Bahasa Inggeris di Malaysia dan kajian SPB dalam lain-lain mata pelajaran di Malaysia. Turut dihuraikan juga ialah kajian SPB di luar negara yang ditulis mengikut jantina, etnik, pencapaian akademik, negara, perbezaan status sosioekonomi dan sebagainya. Melalui bab ini, pembaca dapat mengetahui kajian-kajian terkini tentang SPB di Malaysia khususnya dan luar negara amnya.mMalahan, pembaca juga boleh membuat perbandingan tentang kajian-kajian yang telah dijalankan, terutamanya dari segi metodologi yang digunakan serta dapatan atau penemuan kajian. Bab 5 membincangkan tajuk ‘Strategi Pembelajaran Bahasa Bagi Kemahiran Mendengar Pelajar Cemerlang’. Bab ini dimulakan dengan beberapa definisi kemahiran mendengar. Seterusnya, perbincangan bab ini dibuat dalam dua bahagian, iaitu (i) perbincangan SPBM bagi kemahiran mendengar, dan (ii) perbincangan SPBI bagi kemahiran mendengar. Kedua-dua tajuk ini dikupas mengikut kategori belajar DDK, DLK dan PEP. Melalui bab ini, pembaca khususnya pelajar dapat mengetahui dan mengenal pasti apakah SPB yang digunakan oleh pelajar cemerlang yang melibatkan kemahiran mendengar. Hal ini kerana dalam proses pembelajaran DDK, DLK dan PEP, pelajar perlu memiliki kemahiran mendengar yang baik. Tanpa mendengar yang baik, mana mungkin pelajar dapat memahami apa yang dituturkan atau dibaca. Justeru, senarai strategi belajar kemahiran mendengar BM dan BI ini boleh dijadikan panduan pembaca khususnya pelajar untuk cuba mengaplikasinya ketika belajar BM dan BI semasa DDK, DLK dan PEP.

Click Here & Upgrade

PDF Completexiv

Documents
Bab 6 membahaskan tajuk ‘Strategi Pembelajaran Bahasa Bagi Kemahiran Bertutur Pelajar Cemerlang’. Dalam bab ini, pelajar diberi pemahaman tentang maksud kemahiran bertutur. Seterusnya, perbincangan bab ini ditulis dalam dua bahagian, iaitu (i) perbincangan SPBM bagi kemahiran bertutur, dan (ii) perbincangan SPBI bagi kemahiran bertutur. Melalui kedua-dua tajuk ini, pelajar atau pembaca dapat mengetahui dan mengenal pasti pelbagai apakah SPB yang digunakan oleh pelajar cemerlang BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Melalui strategi kemahiran bertutur yang ditulis, pelajarpelajar boleh mencuba untuk menggunakannya ketika belajar BM dan BI, sama ada DDK, DLK mahupun PEP. Dengan cara ini, pelajar dapat mempertingkatkan kemahiran bertutur melalui kepelbagaian strategi kemahiran bertutur yang disenaraikan dalam bab ini. Bab 7 menghuraikan tajuk ‘Strategi Pembelajaran Bahasa Bagi Kemahiran Membaca Pelajar Cemerlang’. Sama seperti Bab 5 dan 6, perbincangan Bab 7 lebih kepada perbincangan (i) SPBM yang digunakan oleh pelajar cemerlang BM bagi kemahiran membaca, dan (ii) SPBI yang digunakan oleh pelajar cemerlang BI bagi kemahiran membaca. Kedua-dua bahagian ini diulas mengikut SPB pelajar ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Bagi SPBM, pembaca diberitahu tentang pelbagai SPB berkaitan strategi kemahiran membaca yang digunakan oleh pelajar cemerlang BM ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Demikian juga bagi SPBI yang digunakan oleh pelajar cemerlang BI. Kesimpulannya, kepelbagaian SPB bagi kemahiran membaca boleh dijadikan panduan dan rujukan kepada pelajar atau mereka yang lemah tahap kemahiran membaca. Dalam bab ini, disenaraikan pelbagai SPB yang boleh digunakan sebagai strategi bagi meningkatkan kemahiran membaca BM dan BI. Bab 8 membicarakan tajuk ‘Strategi Pembelajaran Bahasa Bagi Kemahiran Menulis Pelajar Cemerlang’. Dalam bab ini, pembaca atau pelajar ditunjukkan pelbagai SPB berkaitan kemahiran menulis yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM dan BI semasa DDK, DLK dan PEP. Bab ini dibincangkan dalam dua bahagian, iaitu (i) perbincangan SPBM bagi kemahiran menulis, dan (ii) perbincangan SPBI bagi kemahiran menulis. Dalam kedua-dua bahagian ini, pelajar didedahkan dengan pelbagai strategi kemahiran menulis yang digunakan oleh pelajar cemerlang BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Kepelbagaian strategi kemahiran menulis ini amat membantu pelajar yang lemah kemahiran menulis mereka. Justeru, strategi kemahiran menulis yang disenaraikan dalam bab ini boleh dijadikan panduan dan rujukan kepada pelajar yang lemah kemahiran menulis BM dan BI.

Expanded Features Unlimited Pages

Click Here & Upgrade

PDF Complete

Documents

Expanded Features Unlimited Pages

xv

Bab 9 membincangkan tajuk ‘Strategi Pembelajaran Bahasa Bagi Aspek Kosa Kata Pelajar Cemerlang’. Bab ini bermaksud pelajar-pelajar cemerlang BM dan BI menggunakan pelbagai SPB bagi menguasai aspek kosa kata BM dan BI. Dibincangkan dalam dua bahagian, iaitu (i) strategi kosa kata dalam BM dan (ii) strategi kosa kata dalam BI, maka pelajarpelajar boleh menggunakan strategi-strategi kosa kata ini untuk menguasai aspek kosa kata BM dan BI sama ada ketika belajar DDK, DLK dan juga PEP. Dengan perkataan lain, kepelbagaian SPB bagi strategi kosa kata BM dan BI ini boleh dijadikan bahan rujukan dan panduan kepada pelajar atau pembaca yang lemah tahap penguasaan kosa kata BM dan BI mereka. Bab 10 pula membahaskan tajuk ‘Strategi Pembelajaran Bahasa Bagi Aspek Tatabahasa Pelajar Cemerlang’. Strategi tatabahasa bermaksud pelajar-pelajar cemerlang menggunakan pelbagai strategi belajar tatabahasa untuk menguasai BM dan BI sama ada DDK, DLK dan PEP. Pelbagai strategi tatabahasa digunakan oleh pelajar cemerlang BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Kepelbagaian SPB bagi aspek tatabahasa ini boleh membantu pelajar yang lemah penguasaan tatabahasa BM dan BI. Selain itu, strategi menguasai tatabahasa amat penting, terutamanya dalam pembinaan ayat BM dan BI. Justeru, strategi belajar tatabahasa BM dan BI boleh dijadikan panduan kepada mereka yang ingin mempelajari BM dan BI dengan mudah, cepat dan berkesan. Bab 11 menghuraikan tajuk ‘Strategi Pembelajaran Bahasa Bagi Aspek Pemahaman Pelajar Cemerlang’. Dalam pembelajaran tajuk pemahaman, penguasaan bagaimana hendak menguasai aspek pemahaman amat penting. Hal ini kerana tajuk pemahaman saling berkaitan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Demikian juga dengan penguasaan aspek kosa kata dan tatabahasa. Dalam bab ini, dibincangkan kepelbagaian strategi pemahaman yang digunakan oleh pelajar cemerlang BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Strategi-strategi pemahaman ini memudahkan pelajar cemerlang BM dan BI untuk menguasai dan memahami dengan baik apa yang dituturkan, maksud petikan, bahan yang ditulis, memahami maksud kosa kata dan tatabahasa dan sebagainya. Rumusannya, kepelbagaian strategi pemahaman ini boleh digunakan oleh pelajar cemerlang, pelajar lemah, pelajar yang mempelajari BM dan BI sebagai bahasa kedua dan sebagainya. Strategi-strategi pemahaman ini amat sesuai digunakan dalam kalangan pelajar yang memiliki pelbagai kecerdasan dan status sosioekonomi dan kelas sosial. Bab 12 ialah bab yang khusus ditulis untuk mengemukakan satu inventori SPB dalam mata pelajaran BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Inventori ini dinamakan sebagai ‘Inventori Strategi-Belajar-

Click Here & Upgrade

PDF Completexvi

Documents
Cara-Belajar-Bahasa’ yang mengandungi senarai himpunan SPB bagi empat kemahiran bahasa dan tiga aspek berbahasa. Inventori ini pula dibina mengikut pendapat pelajar-pelajar cemerlang BM dan BI tentang SPB yang mereka gunakan ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Rumusannya, Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa’ ini boleh dijadikan panduan dan rujukan kepada pelajar, guru bahasa, pengkaji bahasa dan pengkaji SPB tentang bagaimanakah cara terbaik belajar BM dan BI di Malaysia. Kesimpulannya, 12 bab yang terdapat dalam buku ini boleh dijadikan panduan kepada pelajar-pelajar yang lemah tahap penguasaan BM dan BI mereka. Buku ini juga sesuai digunakan oleh guru-guru BM dan BI bagaimana hendak mengajar pelajar-pelajar yang pelbagai latar belakang pencapaian akademik DDK khususnya, dan DLK dan ketika PEP. Panduan SPB bagi mata pelajaran BM dan BI ketika DDK, DLK dan PEP yang dibina dalam bentuk inventori ini amat sesuai untuk dijadikan bahan rujukan guru-guru BM dan BI di Malaysia. Akhir kata, penghasilan buku ini merupakan satu sumbangan kepada bidang SPB di Malaysia, khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran BM dan BI. Hal ini kerana masih terdapat kekurangan buku di pasaran tentang bagaimana hendak membantu pelajar-pelajar belajar bahasa dengan mudah, cepat dan berkesan. Demikian juga, belum ada satu buku SPB di Malaysia khususnya yang menghasilkan Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa. Dengan adanya buku ini, maka diharapkan dapat membantu pelajar dan guru serta pengkaji SPB tentang strategi atau kaedah terbaik dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa di Malaysia. Sekian dan terima kasih.

Expanded Features Unlimited Pages

Prof. Madya Dr. Zamri Mahamod Prof. Dr. Mohamed Amin Embi Dr. Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Mei 2010

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 1

PENGENALAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA

1

Strategi pembelajaran bahasa (SPB) merupakan langkah atau tindakan khusus yang diambil oleh para pelajar untuk memudahkan pemerolehan, penyimpanan, pengingatan semula, dan penggunaan maklumat sehingga menjadikan pembelajaran lebih mudah, lebih cepat, lebih menyeronokkan, lebih kendiri, lebih efektif, dan lebih senang dipindahkan ke suasana baru. Menurut Zamri dan Mohamed Amin (2007), Mohamed Amin (2000) dan Kamarul Shukri et al. (2008), SPB ialah strategi yang melibatkan prosedur mental dan komunikatif untuk mempelajari dan menggunakan bahasa dalam kerangka mempertingkat pencapaian dan penguasaan bahasa sasaran. Kebanyakan para penyelidik bahasa sama ada di dalam mahupun luar negara berpendapat bahawa SPB dapat membantu pelajar cemerlang dalam mata pelajaran bahasa yang dipelajarinya, sama ada bahasa tersebut ialah bahasa pertama, kedua ataupun sebagai bahasa asing (Wharton 2000, Griffiths 2003, Nakanoko 2004, Holt 2005, Gahungu 2007, Zamri et al. 2009, Kamarul Shukri et al. 2008). Pelajar cemerlang bahasa didapati menggunakan pelbagai SPB secara lebih kerap berbanding pelajar kurang cemerlang dan ia boleh diajarkan kepada pelajar kurang cemerlang (Oxford 1990, Mohamed Amin 1996, Zamri 2004). Di luar negara, terutamanya di Amerika Syarikat, kajian tentang SPB telah lama dijalankan (Stern 1975, Rubin 1975, Naiman et al. 1978). Kebanyakan kajian luar negara ini lebih kepada kajian tentang bagaimana pelajar-pelajar asing yang belajar Bahasa Inggeris (BI) sebagai bahasa kedua (ESL) atau bahasa asing (EFL). Di Malaysia, kajian tentang SPB mula mendapat perhatian dalam kalangan pendidik dan penyelidik bahasa sekitar pertengahan tahun 1990-an. Beberapa kajian SPB sama ada dalam Bahasa Melayu (BM) atapun BI telah dijalankan. Mohamed Amin (1996) merupakan antara pengkaji dan perintis awal yang mengkaji SPB di Malaysia. Beliau telah menjalankan satu kajian

PENDAHULUAN

2 Pengenalan SPB

PERNYATAAN MASALAH

tentang penggunaan SPB dalam kalangan pelajar tingkatan 4 yang mempelajari BI sebagai bahasa kedua. Kajian tersebut menjadi asas kepada beberapa kajian SPB dalam BM seperti kajian Mohd Nazali (1999), Norzizah (1999) serta kajian BI oleh Faizahani (2000) dan Nur Anum (2003). Walau bagaimanapun, kebanyakan kajian SPB yang dilaporkan sama ada dalam BM ataupun BI ini lebih bersifat tinjauan dan tidak mewakili keseluruhan pembelajaran bahasa yang digunakan oleh pelajar, khususnya oleh pelajar cemerlang. Akibatnya, maklumat SPB dalam BM atau BI agak terhad terutama yang berkaitan dengan kemahiran bahasa seperti maklumat tentang inventori atau instrumen yang digunakan dan metodologi yang dijalankan. Kajian yang dijalankan oleh Zamri (2004) pada pelajar cemerlang Melayu dan Zamri (2005) lebih kepada kajian perbandingan SPB antara pelajar Melayu dengan pelajar bukan Melayu dalam BM.Kajian Zamri, Jamaluddin dan Mohamed Amin (2006) pula lebih menjurus kepada kajian kepelbagaian SPB pelajar pelbagai etnik di Malaysia dan hasil kajian mereka itu satu modul bagaimana cara pelajar belajar BM berdasarkan empat kemahiran bahasa (mendengar, bertutur, membaca dan menulis) dihasilkan. Modul yang dibangunkan itu lebih berupa panduan bagaimana pelajar cemerlang atau lemah BM, pelajar bukan Melayu atau asing yang ingin mempelajari BM dengan baik, cepat dan berkesan.Selain itu, kebanyakan kajian tempatan dijalankan setakat ini menghasilkan inventori SPB dalam BM dan BI yang boleh dijadikan panduan oleh pelajar bahasa untuk meningkatkan prestasi pembelajaran bahasa mereka. Di luar negara, Oxford (1990) telah membina satu inventori strategi pembelajaran bahasa yang dinamakan SILL (Strategy Inventory for Language Learning). Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan satu inventori belajar BM dan BI mengikut konteks Malaysia. Pembinaan satu inventori SPB yang sesuai dan berkesan dalam BM dan BI dapat membantu pelajar, guru bahasa dan pengkaji bahasa untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelajar belajar BM dan BI secara efektif. Inventori yang dibina ini boleh dijadikan panduan bagaimana hendak belajar BM dan BI dengan mudah dan seterusnya membantu meningkatkan pencapaian pelajar dalam kedua-dua mata pelajaran utama ini. Daripada tinjauan literatur yang dilakukan, didapati belum ada satu kajian tentang SPB dalam BM mahupun BI yang menghasilkan satu inventori SPB dalam kedua-dua mata pelajaran teras tersebut.

Kebanyakan kajian SPB bagi BM dan BI lebih berbentuk akademik dan disimpan di dalam perpustakaan seperti mana yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah di Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Selain itu, kebanyakan kajian SPB sama ada dalam BM ataupun BI lebih di Malaysia tidak menghasilkan satu inventori yang boleh dijadikan sebagai inventori rujukan oleh mana-mana penyelidik dan pendidik bahasa. Kebanyakan kajian SPB dalam BM dan BI ini bersifat tinjauan dan dapatan yang ditemui lebih banyak memperihalkan dapatan kajian secara deskriptif dan inferensi berdasarkan pembolehpemboleh ubah yang dikaji. Sebagai contoh, kajian Mohamed Amin (1996) dalam BI, dan Zamri (2004) dalam BM hanya sekadar melaporkan dapatan sahaja. Namun begitu, instrumen atau soal selidik yang dibangunkan oleh Mohamed Amin khususnya telah diguna pakai secara meluas dalam kajian SPB dalam BM, BI, Matematik, Sains, Pendidikan Sukan dan lain-lain mata pelajaran. Justeru, kajian ini juga sebahagian daripada cara untuk mengumpul dan mengemas kini semua instrumen SPB dalam BM, BI dan lain-lain mata pelajaran dalam satu inventori yang akhirnya akan dijadikan sebagai bahan rujuk kepada penyelidik dan pendidik bahasa. Inventori Belajar-Cara-Belajar-Bahasa yang ingin dibangunkan untuk mata pelajaran BM dan BI dalam tiga kategori berdasarkan empat kemahiran bahasa dan tiga aspek bahasa belum pernah dibuat manamana penyelidik dan pendidik BM dan BI di Malaysia. Kajian Zamri, Jamaludin dan Mohamed Amin (2006) hanya berfokus kepada DLK, tetapi berdasarkan empat kemahiran bahasa dalam mata pelajaran BM, sebaliknya untuk mata pelajaran BI belum ada kajian lagi yang khusus mengkaji SPB berdasarkan keempat-empat kemahiran bahasa tersebut. Justeru, kajian ini cuba untuk membangun satu modul belajar yang efektif, cepat dan berkesan yang meliputi semua kemahiran bahasa, semua kategori belajar, sesuai untuk semua jenis pelajar dan tingkatan dalam mempelajari BM dan BI. Sebaliknya, kajian yang membina inventori SPB banyak dijalankan di luar negara seperti inventori SILL (Strategies Inventory Language Learning) oleh Oxford (1990). Selain itu, kebanyakan kajian SPB yang dilaporkan setakat ini lebih dibuat secara terpisah. Maksudnya, memang ada inventori SPB sama ada dalam BM ataupun BI, tetapi ia lebih bersifat bahan akademik dan disimpan dalam bentuk Latihan Ilmiah, Kertas Projek ataupun tesis Sarjana Pendidikan di Fakulti Pendidikan, UKM khususnya. Demikian juga kajian-kajian SPB di Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Teknologi Mara. Melalui kajian

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 3

4 Pengenalan SPB

ini, penyelidik dapat membina satu inventori SPB yang lengkap dan holistik bagi kedua-dua mata pelajaran tersebut. Sehubungan dengan itu, satu kajian untuk menghasilkan satu inventori SPB dalam BM dan BI ini perlu dilakukan bagi membantu pelajar bagaimana hendak belajar BM dan BI dengan mudah dan cepat. Bagi guru pula, mereka dapat merancang bagaimana hendak mengajar BM dan BI, terutamanya DDK kepelbagaian pelajar, DLK dan juga ketika menghadapi PEP. KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN

Kajian ini bertujuan untuk membina satu inventori strategi pembelajaran bahasa yang digunakan oleh pelajar cemerlang yang belajar di sekolah bandar dan luar bandar ketika belajar BM dan BI semasa DDK, DLK dan PEP serta berdasarkan kemahiran membaca, menulis, mendengar dan bertutur. Kajian ini dijalankan berdarkan model SPB Ellis (1994), Mohamed Amin (2000), Zamri (2004) dan Zamri, Jamaludin dan Mohamed Amin (2006). Keempat-empat teori SPB ini menerangkan bagaimana pelajar belajar bahasa. Perbezaan individu yang ada pada setiap pelajar akan mempengaruhi SPB yang mereka gunakan DDK, DLK dan PEP untuk kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Ini akan mempengaruhi tahap pencapaian pelajar ketika belajar BM dan BI. Bahagian A ialah teori yang dikemukakan oleh Ellis (1994). Elis menjalankan kajian SPB bagi mata pelajaran BI sebagai bahasa kedua. Ellis menyatakan bahawa faktor akedemik dan jantina/gender mempengaruhi SPB yang digunakan oleh pelajar. Bahagian B ialah teori SPB yang diperkenalkan oleh Mohamed Amin (2000). Mohamed Amin berpendapat untuk mengetahui bagaimana pelajar belajar bahasa, ia boleh dikaji dalam tiga kategori belajar, iaitu DDK, DLK dan PEP. Bahagian C ialah teori SPB yang dikemukakan oleh Zamri (2004) dan Zamri, Jamaludin dan Mohamed Amin (2006). Zamri mengkaji bagaimana pelajar belajar bahasa berdasarkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam tiga kategori belajar tersebut. Kajian Zamri, Jamaludin dan Mohamed Amin pula lebih kepada pembinaan satu inventori bagaimana pelajar pelbagai etnik belajar BM di DLK dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Semua maklumat tentang kerangka konseptual kajian ini boleh dirujuk pada Rajah 1.1.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 5

A

1. 2.

B

Kategori Strategi Belajar: 1 Di dalam kelas (DDK) 2. Di luar kelas (DLK) 3. Ketika menghadapi peperiksaan (PEP) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kemahiran dan Aspek Berbahasa: Kemahiran mendengar (KD) Kemahiran bertutur (KT) Kemahiran membaca (KB) Kemahiran menulis (KTs) Aspek kosa kata (AK) Aspek tatabahasa (AT) Aspek pemahaman (AF) Bahasa

Perbezaan Individu: Pencapaian akademik Gender (lelaki & perempuan)

C

Diharapkan di akhir kajian, dapat dibina satu inventori SPB yang lengkap dan menyeluruh tentang SPB bagi BM dan BI untuk digunakan oleh kepelbagaian pelajar ketika mereka belajar DDK, DLK dan PEP berdasarkan empat kemahiran bahasa dan tiga aspek berbahasa tersebut. Pembinaan Inventori Strategi Belajar Cara Belajar Bahasa (BM dan BI) ini akan dapat membantu guru, pelajar dan pendidik guru

RAJAH 1.1. Kerangka teoritis kajian membina satu inventori SPB bagi BM dan BI ketika DDK, DLK dan PEP oleh pelajar cemerlang dalam empat kemahiran bahasa dan tiga aspek bahasa

Inventori Strategi Pembelajaran Melayu dan Bahasa Inggeris: 1. Jantina 2. Kategori belajar 3. Kategori sekolah 4. Kemahiran dan aspek bahasa 5. Zon belajar

6 Pengenalan SPB

Soalan kajian dibina untuk menjawab tujuan kajian yang dicadangkan. Untuk itu, sebanyak tiga soalan kajian dibina seperti berikut: 1. Apakah SPB yang digunakan oleh pelajar cemerlang berdasarkan mata pelajaran BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP mengikut kemahiran bahasa dan aspek berbahasa yang dikaji? 2. Apakah SPB yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM dan BI mengikut zon belajar ZU, ZTg, ZS dan ZTr berdasarkan kemahiran bahasa dan aspek berbahasa? 3. Apakah SPB yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM dan BI mengikut kategori sekolah menengah bandar dan luar bandar berdasarkan kemahiran bahasa dan aspek berbahasa?

Kajian ini bertujuan untuk membina satu inventori belajar cara belajar BM dan BI untuk digunakan oleh pelajar yang mempelajari BM dan BI, sama ada sebagai bahasa pertama, kedua atau asing DDK, DLK ataupun PEP. Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk: 1. Mengenal pasti SPB yang digunakan oleh pelajar cemerlang berdasarkan mata pelajaran BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP. 2. Mengenal pasti SPB yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM dan BI berdasarkan zon belajar ketika belajar DDK, DLK dan PEP. 3. Mengenal pasti SPB yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM dan BI berdasarkan kategori belajar DDK, DLK dan PEP. 4. Mengenal pasti SPB yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM dan BI berdasarkan kategori sekolah ketika DDK, DLK dan PEP. 5. Mengenal pasti SPB yang digunakan pelajar cemerlang ketika belajar BM dan BI berdasarkan kemahiran bahasa dan aspek berbahasa ketika DDK, DLK dan PEP. 6. Mengenal pasti SPB yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM dan BI berdasarkan zon belajar DDK, DLK dan PEP. 7. Satu membina inventori SPB pelajar cemerlang ketika belajar BM dan BI di DDK, DLK dan PEP. SOALAN KAJIAN

merancang bagaimana hendak belajar dan menguasai BM dan BI dengan baik sama ada untuk tujuan ilmu, ataupun kemahiran berkomunikasi. TUJUAN KAJIAN

4.

Hipotesis kajian dibina bagi menjawab tiga soalan kajian. Berikut adalah hipotesis kajian dalam kajian ini, iaitu: Ho1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan SPB antara pelajar cemerlang berdasarkan mata pelajaran (BM dan BI) mengikut zon belajar (ZU, ZTg, ZS dan ZTr) dan kategori belajar (DDK, DLK dan PEP) dari segi kemahiran bahasa dan aspek berbahasa (KD, KT, KB dan KTs, AKK, ATb dan AP). Ho2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan SPB antara pelajar cemerlang (BM dan BI) berdasarkan kategori sekolah menengah (bandar dan luar bandar) mengikut kemahiran bahasa dan aspek berbahasa (KD, KT, KB, KTs, AKK, ATB dan AP) ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Ho3: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan SPB antara pelajar cemerlang BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP mengikut kemahiran bahasa dan aspek berbahasa (KD, KT, KB, KTs, AKK, ATb dan AP) yang dikaji mengikut zon belajar (ZU, ZTg, ZS dan ZTr). Ho4: Tidak terdapat hubungan yang signifikan SPB antara pelajar cemerlang BM dan BI berdasarkan zon belajar (ZU, ZTg, ZS dan ZTr) mengikut kategori belajar (DDK, DLK dan PEP) dalam kemahiran dan aspek bahasa (KD, KT, KB, KTs, AKK, ATb dan AP) yang dikaji. Ho5: Tidak terdapat hubungan yang signifikan SPB antara pelajar cemerlang berdasarkan mata pelajaran BM mengikut zon (ZU, ZTg, ZS dan ZTr) dalam kemahiran bahasa dan aspek berbahasa (KD, KT, KB, KTs, AKK, ATb dan AP) ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Ho6: Tidak terdapat hubungan yang signifikan SPB antara pelajar cemerlang berdasarkan mata pelajaran BI mengikut zon (ZU, ZTg, ZS dan ZTr) dalam kemahiran bahasa dan aspek berbahasa (KD, KT, KB, KTs, AKK, Atb dan AP) ketika belajar DDK, DLK dan PEP. HIPOTESIS KAJIAN BATASAN KAJIAN

Apakah SPB yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM dan BI mengikut kategori belajar DDK, DLK dan PEP berdasarkan kemahiran bahasa dan aspek berbahasa?

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 7

Kajian berbentuk kuantitatif dan kualitatif ini bertujuan untuk mengenal pasti SPB yang digunakan oleh-pelajar cemerlang dalam mata pelajaran

BM, BI dan BA. Justeru, dalam menjalankan kajian, penyelidik membataskan kajian iniuntuk perkara-perkara berikut: 1. Reka bentuk kajian – Kajian ini adalah gabungan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Kajian kuantitatif menggunakan soal selidik. Manakala kajian kualitatif menggunakan temu bual mendalam. 2. Responden – Kajian ini dijalankan hanya kepada pelajar cemerlang BM dan BI yang memperoleh gred A dalam peperiksaan PMR sahaja. Ini bermakna pelajar lemah BM dan BI tidak dijadikan responden kajian. 3. Lokasi - Kajian ini dijalankan di Semenanjung sahaja. Dapatan kajian tidak boleh digeneralisasikan tentang gaya pembelajaran bahasa pelajar-pelajar di Malaysia. 4. Instrumen – Soal selidik dan temu bual digunakan sebagai alat kajian sahaja. 5. Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa hanya terbatas kepada penggunaan kepada pelajar yang belajar BM dan BI sahaja. Pelajar yang belajar mata pelajaran lain tidak dihalang untuk menggunakan atau mengaplikasikannya ketika belajar mata pelajaran lain tersebut. KEPENTINGAN KAJIAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA Penyelidikan terhadap penguasaan atau keupayaan bahasa dan berbahasa sama ada dalam bahasa pertama, kedua atau bahasa asing menunjukkan bahawa terdapat kenyataan yang menyokong keberkesanan dan kepentingan penggunaan strategi sebagai sebahagian daripada cara belajar bahasa di dalam sesebuah bilik darjah (lihat Faerch & Kasper 1983, O’Malley & Chamot 1990, Oxford 1993, Mohamed Amin 1996, Abu Talib 1998 serta Mohd Nazali, Mohamed Amin & Zamri 1999). Keberkesanan dan kepentingan menguasai SPB ini dapat menyedar dan membantu pelajar menguasai pelbagai SPB secara menyeluruh dan berkesan ketika belajar DDK. Wenden (1987) dan Oxford (1989, 1990) dalam kajian mereka menyatakan bahasa SPB mendatangkan beberapa kebaikan kepada pelajar dalam menguasai bahasa. Mereka menyenaraikan sembilan ciri SPB yang banyak membantu meningkatkan penguasaan berbahasa di kalangan pelajar, iaitu: 1. Meningkatkan kecekapan berkomunikasi. 2. Menggalakkan pembelajaran kendiri. 3. Melibatkan penyelesaian masalah. 4. Meningkatkan pembelajaran dengan aksi-aksi yang lebih khusus.

8 Pengenalan SPB

7. 8. 9.

5. 6.

Selain itu, kepentingan menguasai pelbagai SPB merupakan sesuatu yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar. Menurut Mohamed Amin (1996), penguasaan SPB ini banyak berkait rapat dengan cara pelajar merancang cara mereka belajar sama DDK, DLK atau ketika menghadapi PEP. Kepentingan menguasai SPB dapat mempengaruhi pengurusan, cara dan amalan belajar dalam kalangan pelajar. Matlamat pembelajaran seseorang pelajar perlu disertai dengan pembelajaran yang berguna dan strategi bermotivasi. Sebagai contoh, beberapa kajian menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang menggunakan strategi pembelajaran efektif mudah berjaya (Aini Akmar 2007, Weinstein & Mayer 1985). Kajian mereka juga menunjukkan bahawa mana-mana pelajar yang berada dalam situasi pembelajaran dan tahu apa yang hendak dibuat juga mempunyai pencapaian akademik yang lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Chamot dan O’Malley (1994), ilmu tentang strategi pembelajaran tidak semestinya menuju kepada pencapaian akademik yang lebih baik. Pelajar-pelajar mesti mempertingkatkan motivasi untuk menggunakan strategi-strategi yang sedia ada. Penggunaan SPB yang berbeza mengikut tahap pencapaian pelajar dan strategi yang digunakan turut mendatangkan kesan kepada pembelajaran bahasa dalam kalangan pelajar. Beberapa kajian, terutamanya di Barat mendapati bahawa penggunaan SPB yang berbeza mendatangkan kesan positif kepada pencapaian pelajar. Atkinson (1985), Bejarano (1987), Chamot dan Kupper (1989) serta kajian-kajian tempatan yang dilakukan oleh Abu Talib (1998), Mohd Nazali (1999), Rahani (1999), Norzizah (1999) Yong Zaharah (1999) Zuriyati (1999) dan Supian (2003) dalam pendidikan BM menekankan kepentingan penggunaan SPB dalam meningkatkan pencapaian bahasa pelajar. Kepentingan SPB juga banyak dikaitkan sejauh mana guru bahasa dapat membantu pelajar-pelajarnya menguasai sesuatu bahasa dengan cepat dan berkesan. Cohen (1999) menjelaskan bahawa guru harus mempertimbangkan bagaimana pelajar dan guru boleh menggunakan sesuatu SPB. Untuk itu, guru perlu mengenal pasti keupayaan pelajarpelajar dalam menggunakan SPB yang berbeza berdasarkan jumlah maklumat atau pengetahuan yang diterima setiap pelajarnya. Pelajar-

Melibatkan proses di luar kognitif. Menyumbang ke arah pembelajaran secara langsung dan tidak langsung. Melibatkan kepelbagaian. Menguasai aksi sedar dan tidak seda. Menggalakkan kelenturan.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 9

pelajar pula akan menggunakan SPB yang berbeza-beza dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Dengan cara ini, guru dapat mengetahui perbezaan tahap pelajar dan SPB yang digunakan. Selain dapat menguasai kemahiran berbahasa, SPB adalah panduan terbaik tentang bagaimana pelajar dapat menyelesaikan tugasan atau masalah semasa pembelajaran bahasa belaku. Murat (2000) menyatakan bahawa pelajar yang menggunakan pelbagai SPB dapat melaksanakan tugasan dan memperoleh input baru. Beliau menyatakan bahawa pembelajaran bahasa secara tidak sengaja atau disedari dapat membantu pelajar memahami sesuatu aspek pembelajaran bahasa dan boleh menggunakan input baru tersebut dalam aktiviti pembelajaran bahasa seterusnya. Menurut Fedderholdt (1997), pelajar bahasa berkebolehan untuk menggunakan pelbagai SPB yang luas dan bersesuaian. Ia juga boleh membaiki kemahiran berbahasa pelajar dengan baik. Strategi metakognitif misalnya dapat membaiki pengurusan masa pembelajaran, mengurus dan membuat penilaian sendiri. Strategi kognitif termasuk penggunaan pengetahuan yang sedia ada dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah baru dalam pembelajaran bahasa mereka. Strategi sosioefektif seperti bertanya teman sekelas untuk bekerjasama menyelesaikan masalah bahasa yang ada boleh membantu pelajar bahasa berdikari dan beroutonomi di mana mereka dapat mengawal pembelajaran bahasanya sendiri. Lessard-Clouston (1997) menyatakan bahawa SPB menyumbang kepada perkembangan dan kemampuan berkomunikasi pelajar. Ini menjadi konsep yang luas apabila SPB digunakan untuk merujuk kepada semua SPB. Ini bertepatan dengan kenyataan Oxford (1990) yang menerangkan bahawa SPB penting dikuasai oleh setiap pelajar kerana merupakan alat yang dapat membantu mereka aktif, belajar sendiri dan yang lebih penting membantu pelajar berkemampuan untuk berkomunikasi. SPB juga penting bagi guru-guru bahasa. Murat (2000) berpendapat guru bahasa boleh mempelajari tujuan pelajar mempelajari bahasa, minat atau kurang minat pelajar terhadap sesuatu aktiviti yang dijalankan DDK dan sebab mengapa mereka belajar bahasa. Guru bahasa juga perlu mengkaji kaedah pengajaran mereka sendiri dan keseluruhan gaya dan strategi pengajaran mereka DDK. Melalui analisis tersebut, guru bahasa dapat mengenal pasti sama ada pengajarannya memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan pelbagai SPB atau sebaliknya. Selain itu, Doering (1999) menyatakan bahawa peranan yang guru yang paling utama adalah bagaimana untuk memberi tugasan yang sesuai dengan kepelbagaian SPB pelajar. Dalam hal ini, guru bahasa

10 Pengenalan SPB

perlu peka sama ada strategi latihan atau tugasan yang diberikan itu jelas atau kurang jelas dengan SPB dalam kalangan pelajar. Kesimpulannya, SPB banyak memberi kebaikan dan kepentingan kepada pelajar secara khusus dan guru bahasa amnya. Kepentingan menguasai SPB seperti yang dibincangkan dapat membantu pelajar menguasai bahasa dengan baik dengan membantu meningkatkan pencapaian akademik mereka. Selain itu, faktor-faktor seperti usia, jantina, personaliti, motivasi, sikap, pengalaman hidup dan lain-lain banyak mempengaruhi SPB adalah wajar pelajar didedahkan dengan pelbagai SPB oleh guru bahasa. Pelajar yang mengetahui cara mereka belajar dapat meningkat motivasi dan pencapaian akademiknya. Bagi guru pula, apabila mereka mengetahui strategi pelajar belajar bahasa, maka guru dapat merancang aktiviti pengajarannya dengan lebih berkesan. KEPENTINGAN KAJIAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA DALAM PENDIDIKAN BAHASA Pada masa kini, ramai guru bahasa mula menyedari akan kepentingan dalam meningkatkan pencapaian pelajar-pelajar. Pelbagai cara yang dilakukan oleh guru seperti memberi tunjuk ajar cara atau strategi belajar yang betul, mengadakan kelas tambahan, berbincangan soalansoalan peperiksaan yang lepas dan lain-lain lagi. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan lagi prestasi pelajaran dalam kalangan pelajar bahasa mereka. Tegasnya, para guru seharusnya menyedari bahawa pemilihan strategi belajar yang berkesan terletak di tangan pelajar sendiri. Guru-guru yang mempelbagaikan strategi pengajaran kepada para pelajarnya dapat membantu pelajar-pelajarnya menguasai pelbagai ilmu bahasa dengan cepat dan berkesan (Oxford & Crookall 1989) Pendapat ini diakui oleh Graham (1997) dalam Lessard-Clouston (1997) di mana hasil kajian tentang SPB dalam bahasa Perancis mendapati guru-guru yang menggunakan SPB boleh membantu para pelajarnya memahami bahasa kedua yang dipelajarinya dengan lebih baik. Oleh itu, guru-guru seharusnya melatih pelajar mereka membina dan menggunakan SPB yang sesuai dengan mereka. Selain itu, kebanyakan pelajar mempunyai berbagai-bagai SPB yang banyak membantu mereka belajar. SPB yang berbeza turut mempengaruhi gaya pembelajaran bahasa. Kajian terkini oleh Erhman dan Oxford (1996, 1989) dan Oxford dan Erhman (1988) menyatakan dengan jelas bahawa strategi pembelajaran mempunyai pengaruh yang yang amat besar terhadap strategi pembelajaran yang dipilih oleh

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 11

12 Pengenalan SPB

pelajar. Dengan perkataan lain, gaya dan strategi pembelajaran saling mempengaruhi pembelajaran bahasa seseorang pelajar. Kajian Naiman et al. (1978) mengukuhkan ciri yang perlu ada dalam diri seseorang pelajar jika ingin menjadi seorang pelajar bahasa yang baik. Mereka juga sependapat bahawa seseorang pelajar yang cemerlang didapati banyak menggunakan SPB berbanding dengan pelajar bahasa yang lemah. Ini menjadikan strategi pembelajaran menjadi bertambah penting peranannya dalam mempertingkatkan pencapaian dan penguasaan kemahiran berbahasa seseorang pelajar. Secara tidak langsung membuktikan bahawa pelajar-pelajar yang memiliki ciri seperti yang dinyatakan oleh Rubin (1975) akan memperoleh pencapaian yang baik dalam pembelajaran bahasa. Kajian ini juga penting dari segi aspek menilai strategi pembelajaran pelajar. Guru bahasa dapat mengetahui strategi yang paling dominan dan kerap digunakan oleh pelajar ketika belajar bahasa. Penilaian guru penting di mana hasil penilaian tersebut, guru dapat merancang objektif pengajarannya yang sesuai dengan strategi belajar pelajar-pelajar mereka. Penggunaan SPB yang sesuai dan berkesan bukan sahaja mendatang kebaikan dan membantu pelajar dan guru BM dan BI dalam proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga kepada pihak yang terlibat secara langsung dengan pendidikan BM dan BI seperti Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) yang menggubal Sukatan Pelajaran BM, institusi-institusi pendidikan (maktab dan universiti) yang melatih guru-guru BM dan BI, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, Pengetua sekolah dan Panitia BM dan BI agar mengambil kira faktor gaya dan strategi pengajaran dan pembelajaran sebagai satu cara untuk meningkatkan lagi pencapaian mata pelajaran BM setiap tahun. Dalam hal ini, SPB dalam kalangan pelajar perlu diberi keutamaan dengan cara mengenal pasti SPB mereka. Dengan pengenalpastian SPB pelajar ini, guru BM dan BI akan dapat merancang pengajarannya dan dalam masa yang sama membantu pelajarnya belajar dan menguasai semua kemahiran berbahasa dengan baik melalui SPB yang sesuai dan berkesan. Kesimpulannya, penggunaan SPB yang sesuai dan berkesan dapat membantu pelajar cemerlang dalam peperiksaan. Banyak kajian yang dijalankan membuktikan bahawa pelajar-pelajar yang menggunakan pelbagai strategi memperoleh keputusan cemerlang dalam setiap mata pelajaran. Sebagai rumusan, pengkaji berpendapat SPB yang berkesan akan memberi banyak kebaikan kepada semua pihak, iaitu pelajar, guru BM dan BI, pentadbir sekolah, Pusat Perkembangan Kurikulum, ibu bapa dan negara.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 13

Inventori Strategi Belajar Cara Belajar Bahasa (BM dan BI) yang dibangunkan ini banyak memberi manfaat dan kelebihan kepada banyak pihak. KEPENTINGAN INVENTORI STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA

Pelajar Inventori modul ini banyak memberi kelebihan dan bantuan kepada pelajar lemah BM dan BI dalam menguasai kedua-dua bahasa ini dengan cepat dan berkesan. Sebagai contoh, bagi pelajar lemah BM ataupun yang mempelajari BM sebagai bahasa kedua atau bahasa ketiga akan dibantu secara berkesan dan sistematik bagaimana hendak belajar BM dengan mudah, cepat dan seterusnya dapat menguasai BM dalam suatu jangka masa yang ditetapkan. Demikian juga dengan BI di mana pelajarpelajar yang lemah BI dapat menguasai bahasa ini dengan cepat jika mereka diberi tunjuk ajar bagaimana hendak belajar BI dengan cepat dan berkesan. Dengan perkataan lain, Inventori Strategi-Belajar-CaraBelajar-Bahasa yang dibina ini memberi banyak kebaikan, kelebihan dan kepentingan kepada pelajar-pelajar yang lemah penguasaan BM dan BI ataupun yang ingin memantapkan lagi kecekapan berkomunikasi lisan dan penulisan dalam kedua-dua bahasa tersebut. Guru Bahasa Guru BM dan BI merupakan orang yang akan melaksanakan penggunaan modul ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran DDK. Ini kerana guru BM dan BI akan menggunakan strategi-strategi belajar yang sesuai dengan kepelbagaian pelajar yang ada DDK bahasanya ini. Sebagai contoh, guru BM boleh menggunakan beberapa SPB yang sesuai untuk pelajar-pelajar yang datang daripada pelbagai latar belakang kecerdasan, emosi, tingkah laku, sosioekonomi, jantina dan lain-lain. Sebagai contoh, pelajar lelaki dikenal pasti pelajar yang kurang menggunakan SPB di DDK. Oleh itu, guru BM boleh menggunakan beberapa SPB yang boleh menggerakkan minat dan tumpuan pelajar lelaki terhadap pembelajaran BM.Cara ini juga boleh dilakukan terhadap pelajar yang lemah BI. Pendidik Bahasa/Pensyarah Para pendidik bahasa, terutamanya di universiti dan institusi pendidikan guru (IPG) perlu mahir bagaimana hendak mengajar bakal guru tentang SPB. Bakal guru yang pelbagai latar belakang ini

14 Pengenalan SPB

mempunyai pelbagai SPB. Sekiranya pendidik bahasa dapat mengenal pasti, maka proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar kerana pendidik bahasa mengetahui SPB yang sesuai dan tidak sesuai untuk pelajar-pelajarnya ketika mengajar bahasa (BM, BI dan lain-lain bahasa). Selain itu, para pendidik (pensyarah) di universiti dan IPG juga perlu mengetahui bahawa pelajar-pelajarnya mempunyai kepelbagaian strategi belajar bahasa yang berbeza. Oleh itu, para pendidik guru bahasa perlu mengetahui dan memahami setiap pelajarnya bagaimana mereka belajar bahasa (BM dan BI) di DDK, DLK ataupun ketika PEP. Dengan cara ini, pendidik guru bahasa dapat merancang pengajarannya DDK agar sesuai dengan strategi belajar dan keupayaan berbahasa pelajar-pelajar mereka.

Bab 1 ini membincangkan perkara-perkara asas yang terdapat dalam sesuatu kajian yang hendak dijalankan. Semua perkara ini penting untuk dihurai dan dijelaskan agar kajian yang hendak dijalankan benar-benar difahami. Antara aspek yang diberi penekanan dan penjelasan ialah tajuk pernyataan masalah, kerangkan konseptual kajian, tujuan kajian, soalan kajian, hipotesis kajian dan definisi operasional kajian. Lain-lain tajuk dalam Bab 1 juga dihuraikan sebaik mungkin untuk membantu pembaca memahami secara keseluruhan tujuan kajian ini dijalankan.

Kementerian Pelajaran Malaysia KPM melalui Pusat Pengembangan Kurikulum (PPK) perlu memastikan bahawa aspek strategi pembelajaran diambil kira dalam perancangan kurikulum. Justeru, KPM dan PPK perlu memastikan bahawa aspek strategi pengajaran dan strategi pembelajaran perlu diberi penekanan dalam penggubalan kurikulum mata pelajaran BM dan BI. Hal ini kerana kepelbagaian yang wujud di dalam sesebuah bilik darjah turut mempengaruhi bagaimana seseorang pelajar itu belajar. Oleh demikian, sewajarnya kurikulum BM dan BI yang digubalkan perlu memasukkan strategi mengajar dan strategi belajar yang sesuai dalam kalangan pelajar yang pelbagai sifatnya. KESIMPULAN

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 15

METODOLOGI STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA

2

Satu langkah bagi memahami strategi pembelajaran pelajar adalah dengan membuat perbezaan antara gaya dan strategi (Zamri & Mohamed Amin 2000, 2001). Gaya pembelajaran tidak kira berkaitan dengan personaliti (contohnya ekstrovert, harga diri, kebimbangan) atau kognitif (contohnya orientasi otak sebelah kiri/kanan, ketidakpastian sikap tolak ansur, kepekaan terhadap bidang) melambangkan perangai, kecenderungan atau kegemaran yang berterusan dan juga lama bertahan. Gaya pembelajaran ini tidak kira personaliti atau kognitif boleh membezakan seseorang itu dengan orang lain. Contohnya, anda mungkin cenderung ke arah ekstrovert (luaran) atau lebih berorientasikan otak sebelah kanan. Mungkin orang lain pula cenderung ke arah introvert (dalaman) atau berorientasikan otak sebelah kiri. Gaya pembelajaran tersebut adalah satu pembahagian yang menggambarkan bagaimana anda selalunya berperangai. Ini adalah penerangannya walaupun anda mungkin mempunyai banyak alasan sama ada dalam sedar atau tidak sedar dalam mengadaptasi kecenderungan atau perangai otak sebelah kiri dalam konteks tertentu. Ini berbeza dengan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan-pendekatan tertentu dalam menyelesaikan sesuatu tugas atau masalah, cara atau teknik tertentu dalam mencapai akhiran yang tertentu atau perancangan terancang bagi mengawal dan memanipulasikan matlumat tertentu dalam sesuatu sesi pembelajaran tersebut. Zamri dan Mohamed Amin (2006, 2007) menyatakan bahawa setiap dalaman inidividu pelajar mempunyai strategi yang berbeza dengan cara yang lebih teratur dan boleh dijangka ketika belajar. Contohnya, pelajar mungkin menggunakan pelbagai strategi belajar secara serentak bagi mentafsir apa yang telah diperkatakan oleh guru atau rakan sedarjah. Pelajar mungkin menggunakan strategi-strategi daripada mendengar berulang-ulang kali, membuat kekunci pengenalan terhadap sesuatu perkataan, prihatin terhadap petunjuk bukan lisan, PENDAHULUAN

prihatin terhadap konteks, membuat panduan daripada kamus, membuat analisis terhadap peraturan bahasa, membuat pengulangan terhadap sesuatu yang anda tidak mahir, membuat pengubahsuaian dalam struktur ayat, mencari definisi sesuatu perkatan, atau mencari seseorang untuk membuat interpretasi. Jumlah penggunaan strategistrategi belajar yang diaplikasikan mungkin akan meningkat mengikut keperluan dan keadaan seseorang pelajar itu. Pelajar-pelajar bahasa yang berjaya selalunya orang yang tahu bagaimana untuk memanipulasikan tahap-tahap gaya belajar (termasuklah strategi belajar) dalam pembelajaran bahasa sehari-hari. Ini bermakna mula-mula mereka harus sedar tentang personaliti asas mereka dan ciri atau kecenderungan kognitif (pemikiran) mereka yang boleh menjuruskan mereka ke arah kejayaan. Seterusnya, mereka harus berusaha untuk mengembangkan ciri tersebut. Ini membuktikan bahawa strategi-strategi belajar terbaru dalam kebanyakan teknik pembelajaran bahasa dapat membantu seseorang pelajar bahasa mempelajari, menguasai dan memahami tajuk bahasa tersebut dengan mudah, cepat dan berkesan. Justeru, kajian ini dijalankan berdarkan teori SPB Ellis (1994), Mohamed Amin (2000), Zamri (2004). Daripada tiga teori ini, pengkaji membina satu kerangka konseptual kajian. Soal selidik dan temu bual digunakan sebagai asas dalam pembinaan inventori SPB tersebut. Bab ini membincangkan aspek-aspek penting yang perlu ada dalam sesuatu kajian. Antaranya ialah reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, instrumen kajian, kajiana rintis, tatacara pengumpulan dan prosedur penganalisisan data. Gabungan dua reka bentuk kajian, iaitu kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam kajian. Kajian kuantitatif menggunakan kaedah soal selidik yang dibuat secara tinjauan, manakala kajian kualitatif menggunakan kaedah temu bual sebagai alat pengumpulan data. Creswell (1994) berpendapat bahawa setiap kaedah kuantitatif atau kualitatif sesuai untuk menjawab jenis soalan kajian yang tertentu, tetapi tidak sesuai untuk menjawab soalan untuk jenis yang lain. Walau bagaimanapun, jawapan terbaik selalunya terhasil dengan menggabungkan kedua-duanya. Pengkaji sosial menggabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif di pelbagai peringkat dalam kajian mereka, iaitu di peringkat definisi tujuan, reka bentuk keseluruhan, kaedah, persampelan, perekodan data, analisis dan interpretasi. Untuk kajian ini, pengkaji menggabungkan kaedah tersebut di peringkat pengumpulan data dan perbincangan dapatan. Pengumpulan data kuantitatif melalui REKA BENTUK KAJIAN

16 Metodologi SPB

Kajian tinjauan digunakan dalam kajian ini dengan menggunakan soal selidik sebagai alat pengumpulan data. Kaedah tinjauan dipilih kerana kaedah ini amat bermakna apabila maklumat yang diperlukan hanya dapat diperoleh secara terus daripada pemberi maklumat. Kaedah tinjauan ini, melibatkan proses penggunaan soal selidik, pengumpulan data dan akhir sekali menganalisis data. Alias (1997), Mohd Majid (2005) dan Chua Yan Piaw (2006) menyatakan bahawa kaedah korelasi ialah hubung kait antara dua atau lebih pemboleh ubah dan boleh diukur melalui korelasi Pearson boleh dijalankan melalui kaedah tinjauan. Dalam kajian ini, kaedah tinjauan digunakan dengan menggunakan soal selidik yang dibina oleh pengkaji. Wiersma (2000) dan Mohd Majid (2005) menyatakan bahawa kajian secara soal selidik tidak melibatkan kos yang tinggi untuk memperoleh bilangan sampel yang sesuai. Beliau menambah apabila pemboleh ubah telah ditentukan, ini memudahkannya untuk difahami apabila diukur melalui pelbagai cara. Menurut Chua Yan Piaw (2006), kaedah tinjauan mempunyai kelebihan dalam sesuatu kajian kerana dapat mengumpulkan banyak maklumat daripada populasi bersaiz besar. Dalam kajian ini, pemboleh ubah tidak bersandar ialah faktor demografi, iaitu berkaitan dengan latar belakang pelajar tingkatan 4 yang menjadi responden kajian. Manakala pemboleh ubah bersandar pula ialah strategi pembelajaran Bahasa Melayu (SPBM) pelajar berdasarkan kategori belajar (di dalam kelas – DDK, di luar kelas – DLK KAJIAN TINJAUAN

pemerhatian dan soal selidik skala kadar guru dilakukan terlebih dahulu. Ini diikuti oleh data temu bual sebagai sokongan. Creswell (1994) mengkelaskan kaedah gabungan yang melibatkan pengumpulan data secara berturutan, iaitu pengumpulan data kuantitatif diikuti data kualitatif sebagai reka bentuk kaedah gabungan eksplanatori (explanatory mixed methods designs). Menurut Creswell, dalam reka bentuk gabungan ini, data kuantitatif merupakan data utama, sementara data kualitatif digunakan untuk menghalusi dapatan data kuantitatif dengan mendapatkan maklumat mendalam atau lebih lanjut terhadap kes-kes ekstrim. Dengan perkataan lain, kaedah ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan diikuti dengan pengumpulan data kualitatif untuk menerangkan secara mendalam dapatan data kuantitatif. Reka bentuk kaedah gabungan eksplanatori ini dianggap sesuai digunakan dalam kajian ini kerana pengkaji dapat memanfaatkan dua bentuk data untuk membincangkan fenomena yang dikaji secara mendalam.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 17

18 Metodologi SPB

Kajian ini dijalankan berdarkan teori SPB Ellis (1994), Mohamed Amin (2000) dan Zamri (2004). Daripada tiga teori ini, pengkaji membina satu kerangka konseptual kajian. Soal selidik dan temu bual digunakan sebagai asas dalam pembinaan inventori SPB tersebut. SPB dalam BM dan BI yang menjadi fokus kajian ini ialah inventori yang akan dihasilkan melalui kajian. Pengkaji berharap di akhir kajian nanti akan terhasil satu Inventori SPB dalam BM dan BI yang bukan sahaja untuk kegunaan pelajar cemerlang, tetapi juga untuk kegunaan pelbagai pihak: 1. Pelajar yang lemah kemahiran BM dan BI. 2. Pelajar yang mempelajari BM dan BI sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. 3. Guru-guru BM dan BI dalam merancang proses pengajarannya terutamanya di dalam kelas yang kepelbagaian pelajar. 4. Perancang kurikulum dan penulis buku teks agar aspek SPB perlu diambil kira dalam merancang kurikulm BM dan BI dan menghasilkan buku teks BM dan BI.

dan ketika menghadapi peperiksaan – PEP) dan kemahiran bahasa dan berbahasa (kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis, kosa kata, tatabahasan dan pemahaman). KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN

Pelajar cemerlang dalam kajian ini ialah pelajar yang memperoleh gred A dalam peperiksaan PMR 2007 yang lalu. Pelajar dipilih secara random stratified sampling serta dengan bantuan guru-guru BM dan BI di sekolah yang telah dikenal pasti mengikut zon di Semenanjung Malaysia. Sebanyak empat zon dijadikan lokasi kajian, iaitu Zon Utara – ZU (Perlis, Kedah dan Pulau Pinang), Zon Tengah – ZTg (Perak, Selangor, Wilayah Persekutan Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan), Zon Selatan – ZS (Melaka dan Johor) dan Zon Timur – ZTr (Pahang, Terengganu dan Kelantan). Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik dan temu bual. Instrumen soal selidik diubah suai daripada kajian Mohamed Amin (2000), Zamri (2004) dan Zamri, Jamaludin dan Mohamed Amin (2006). Soal selidik dibahagikan kepada tiga ketagori, iaitu DDK, DLK dan PEP. Setiap kategori mengandungi item berkaitan kemahiran bahasa (mendengar, bertutur, membaca dan menulis) serta item berkaitan aspek berbahasa (kosa kata, tatabahasa dan pemahaman). Bagi instrumen temu bual pula, soalan dibina secara berstruktur di mana pelajar (peserta) yang telah dikenal pasti mengikut zon (dan mata pelajaran (BM dan BI) serta jantina (lelaki dan perempuan) diminta

dengan menulis jawapan berdasarkan soalan yang dikemukakan. Pada akhir kajian, diharap dapat dihasilkan satu Inventori SPB dalam BM dan BI berdasarkan: 1. Kategori belajar (DDK, DLK dan PEP). 2. Kemahiran bahasa (mendengar, membaca, bertutur dan menulis). 3. Aspek berbahasa (kosa kata, tatabahasa dan pemahaman). 4. Jantina pelajar (lelaki dan perempuan).
Strategi Pembelajaran Bahasa (Bahasa Melayu & Inggeris)

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 19

• •

Pelajar Cemerlang Bahasa Melayu & Inggeris Kategori sekolah (bandar & luar bandar) Instrumen (Soal selidik)

Di dalam kelas
Kemahiran mendengar Kemahiran bertutur Kemahiran membaca

Di luar kelas
Kemahiran menulis

Peperiksaan
Aspek kosa kata Aspek tatabahasa Aspek Pemahaman

RAJAH 2.1. Kerangka kajian membina satu inventori SPB bagi BM dan BI ketika DDK, DLK dan PEP pelajar cemerlang berdasarkan kemahiran dan aspek bahasa

Inventori strategi pembelajaran BM dan BI berdasarkan: 1. Kategori belajar (DDK, DLK dan PEP) 2. Kategori sekolah menengah (bandar dan luar bandar) 3. Kemahiran bahasa (mendengar, membaca, bertutur dan menulis) dan aspek berbahasa (pemahaman, kosa kata dan tatabahasa) 4. Zon belajar (ZU, ZTg, ZS dan ZTr)

20 Metodologi SPB

Responden kajian bermaksud mereka yang dijadikan sampel kajian. Dalam kajian ini, responden kajian terdiri daripada pelajar cemerlang tingkatan 4 yang sedang belajar di sekolah menengah yang dikategori sebagai sekolah bandar dan sekolah luar bandar mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Unita Data BPPDP, Kementerian pelajaran Malaysia 2006. Pelajar dipilih mesti memperoleh gred A bagi subjek BM dan BI bagi peperiksaan PMR 2007 sebagai syarat kajian. Bagi responden yang menjawab soal selidik, seramai 2535 pelajar dijadikan responden kajian. Seramai 1286 orang pelajar cemerlang BM dan 1249 ialah pelajar cemerlang BI. Kesemua pelajar dipilih berdasarkan kaedah random stratified sampling (Tabachnick & Fidel 2001). Kaedah ini bermaksud responden/pelajar telah dikenal pasti berdasarkan (i) kecemerlangan pelajar dalam mata pelajaran BM dan BI, (ii) atas bantuan guru mata pelajaran BM dan BI, dan (iii) atas bantuan guru kelas pelajar tersebut. Semua responden pelajar yang belajar di sekolah menengah kategori bandar dan luar bandar mengikut empat zon ditunjukkan dalam Jadual 1 dan 2. RESPONDEN KAJIAN

Pelajar Cemerlang BM dan BI di Sekolah Menengah di Bandar Jadual 2.1 membincangkan pembahagian pelajar yang menjadi responden kajian di empat zon yang menjadi lokasi kajian. Keseluruhannya, seramai 1269 pelajar cemerlang BM dan BI yang belajar di sekolah-sekolah menengah kategori bandar dijadikan responden kajian. Daripada jumlah tersebut, seramai 632 pelajar cemerlang BM dan 634 pelajar cemerlang BI dijadikan responden kajian. Secara terperinci, pembahagian responden mengikut zon dapat dihuraikan seperti berikut: 1. Zon Tengah (ZTg) paling ramai responden kajian, iaitu 359 pelajar cemerlang BM dan BI. Sebanyak 180 orang pelajar cemerlang BM dan 179 orang pelajar cemerlang BI dijadikan responden kajian. Sebanyak enam buah sekolah menengah kategori bandar dijadikan lokasi kajian, iaitu empat di negeri Selangor dan dua di Negeri Sembilan. 2. Zon Utara (ZU) kedua paling ramai dijadikan responden kajian, iaitu 326 orang pelajar cemerlang BM dan BI, iaitu 162 orang pelajar cemerlang BM dan 164 orang pelajar cemerlang BI. Kesemua responden ZU ini diambil daripada enam buah sekolah menengah kategori bandar, iaitu tiga buah sekolah menengah di negeri Perak, satu buah di negeri Pulau Pinang dan dua buah di negeri Kedah.

3.

Zon Selatan (ZS) ketiga paling ramai dijadikan responden kajian, iaitu seramai 298 pelajar cemerlang BM dan BI yang diambil daripada lima buah sekolah menengah kategori bandar. Daripada jumlah tersebut, tiga buah sekolah menengah di negeri Melaka dan dua buah di negeri Johor. Jumlah responden bagi BM adalah seramai 149 orang pelajar cemerlang dan 149 orang lagi pelajar cemerlang BI. JADUAL 2.1. Jumlah responden yang menjawab soal selidik yang belajar BM dan BI mengikut kategori bandar dan zon
KATEGORI BANDAR/ZON/ NEGERI SOAL SELIDIK 25 20 27 30 30 30 162 30 30 30 30 30 30 180 30 30 30 29 30 149 30 26 30 25 30 141 632 BM 25 20 34 30 25 30 164 30 30 30 30 30 29 179 30 30 30 29 30 149 30 26 30 29 30 145 637 BI 50 40 59 60 54 60 326 60 60 60 60 59 57 359 60 60 60 58 60 298 JUMLAH

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 21

ZON UTARA SMK. Raja Perempuan, Ipoh SMK. Gunung Rapat, Ipoh SMK (Agama) Sultan Azlan Syah, Bota SMK. Dato’ Onn, Seberang Prai SMK. Dato’ Syed Omar, Alor Setar SMK. Tunku Abdul Malik, Alor Setar Jumlah ZON TENGAH SMK Seri Kembangan, Seri Kembangan SMK. Seri Saujana, Seri Petaling SMK. Jalan 2, Bandar Baru Bangi SM. Jenis Kebangsaan Yu Hua, Kajang SMK. King George IV, Seremban SMK. Seri Pagi, Seremban Jumlah ZON SELATAN SMK. Iskandar Shah, Jasin SMKA Sultan Muhamad, Batu Berendam SMK. Datuk Bendahara, Jasin SMK. Sri Rahmat, Johor Bahru SMK. Sultan Ismail, Johor Bahru Jumlah ZON TIMUR SMK. Agama Tok Bachok, Bachok SMK. Kedai Buloh, Kota Bharu SMK. Jeli, Jeli SMK. Nasaruddin Syah, Besut SMK. Agama Pahang, Muadzam Shah Jumlah JUMLAH KESELURUHAN RESPONDEN

60 52 60 54 60 286 1269

22 Metodologi SPB

4.

Pelajar Cemerlang BM dan BI di Sekolah Menengah di Luar Bandar Jadual 2.2 membincangkan jumlah responden kajian yang bersekolah di sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah luar bandar. Bagi pelajar cemerlang BM dan BI di luar bandar pula, seramai 1266 dijadikan responden kajian di mana 654 pelajar cemerlang BM dan 612 pelajar cemerlang BI. Perincian jumlah responden mengikut zon, sekolah, negeri dan mata pelajaran dapat ditunjukkan seperti berikut: 1. ZTg paling ramai pelajar cemerlang BM dan BI dijadikan responden kajian, iaitu seramai 359 pelajar cemerlang. Sebanyak enam buah sekolah menengah kategori luar bandar di negeri Selangor dijadikan lokasi kajian. Seramai 180 orang pelajar cemerlang BM dan 179 pelajar cemerlang BI dijadikan responden kajian. 2. ZU merupakan kedua paling ramai responden kajian, iaitu 334 pelajar cemerlang di mana 180 orang pelajar cemerlang BM dan 154 pelajar cemerlang BI yang bersekolah di empat buah sekolah menengah kategori luar bandar di negeri Perak, sebuah di negeri Pulau Pinang dan sebuah di negeri Kedah. 3. ZS merupakan zon ketiga paling ramai responden kajian, iaitu seramai 293 pelajar cemerlang pelajar cemerlang BM dan BI. Pelajar cemerlang BM adalah seramai 150 orang dan 143 orang pelajar cemerlang lagi adalah dalam BI. Pelajar cemerlang BM dan BI ini diambil daripada tiga buah sekolah menengah kategori luar bandar di negeri Melaka dan dua buah di negeri Johor. 4. ZTr merupakan zon yang paling sedikit responden kajian. Seramai 280 pelajar cemerlang BM dan BI yang belajar di sekolahsekolah menengah yang dikategori sebagai sekolah luar bandar di negeri Pahang (2 buah), Terengganu (2 buah) dan Kelantan (1 buah) dijadikan lakasi kajian. Pembahagian pelajar cemerlang ialah 144 pelajar cemerlang BM dan 136 pelajar cemerlang BI.

Zon Timur (ZTr) merupakan zon yang paling sedikit responden kajian. Seramai 286 pelajar cemerlang BM dan BI, iaitu 141 pelajar cemerlang BM dan 145 pelajar cemerlang BI dijadikan responden kajian. Kesemua responden ini bersekolah dan belajar di sekolah menengah kategori bandar di negeri Pahang (1 buah), Terengganu (1 buah) dan Kelantan (3 buah) dijadikan lokasi kajian.

JADUAL 2.2. Jumlah responden yang menjawab soal selidik yang Belajar BM dan BI mengikut kategori luar bandar dan zon
ZON UTARA SMK. Seri Teja, Gopeng SBP. Intergrasi Gopeng, Gopeng SMK. St. Bernedettes Convent, Batu Gajah SMK. Pengkalan Hulu, Gerik SMK. Paya Keladi, Seberang Prai SMK. Syeikh Abu Bakar, Baling Jumlah ZON TENGAH SMK. Sultan Abdul Aziz Shah, Kajang SMK. Maahad Hamidiah, Kajang SMK. Sungai Manggis, Banting SMK. Bandar Rinching, Beranang SMK. Jalan 3, Bandar Baru Bangi SMK. Jalan 4, Bandar Baru Bangi Jumlah ZON SELATAN SBP. Intergrasi Selandar, Selandar SMK. Tun Perak, Jasin SMK. Simpang Bekoh, Jasin SMK. Bukit Gambir, Muar SMK. Lenga, Muar Jumlah ZON TIMUR SMK. Puteri Saadong, Kota Bharu SMK. Agama Wataniah, Besut SMK. Tengku Mahmud 2, Besut SMK. Muadzam Shah, Muadzam Shah SMK. Keratong, Muadzam Shah Jumlah JUMLAH KESELURUHAN RESPONDEN KATEGORI LUAR BANDAR/ ZON/NEGERI SOAL SELIDIK BI JUMLAH 50 60 40 50 60 73 334 59 60 60 60 60 60 359 60 60 60 58 55 293 25 30 21 30 30 44 180 30 30 30 30 30 30 180 30 30 30 30 30 150 27 30 30 30 27 144 654 BM 25 30 20 20 30 29 154 29 30 30 30 30 30 179 30 30 30 28 25 143 26 31 30 28 21 136 612

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 23

53 61 60 58 48 280 1266

Soal selidik telah diedarkan kepada pelajar dan sekolah menengah yang telah dikenal pasti mengikut zon dan negeri yang hendak dikaji. Hasilnya, seramai 2535 orang pelajar cemerlang yang sedang belajar di tingkat 4 yang bersekolah di sekolah-sekolah menengah kategori bandar dan luar bandar dijadikan responden kajian. Daripada jumlah tersebut, 1286 orang pelajar cemerlang BM dan 1249 orang pelajar cemerlang BI. Kajian ini dijalankan di 10 buah negeri dengan melibatkan responden daripada empat buah zon yang berbeza, iaitu Zon Utara (ZU), Tengah PROFIL LATAR BELAKANG RESPONDEN KAJIAN

(ZTg), Selatan (ZS) dan Timur (ZTr). Secara terperinci, profil latar belakang responden kajian mengikut mata pelajaran BM dan BI ditunjukkan dalam Jadual 4.1. Bagi mata pelajaran BM, pelajar cemerlang yang banyak diambil sebagai responden kajian datang dari ZTg, iaitu seramai 359 orang (27.9%). Ini diikuti responden pelajar daripada ZU seramai 340 orang (26.4%), ZS seramai 299 orang (23.3%) dan paling sedikit responden pelajar cemerlang BM diambil dari ZTr, iaitu seramai 22.4%. Dari segi lokasi sekolah, responden pelajar bersekolah di sekolah menengah kategori luar bandar, iaitu seremai 627 orang (51.1%) berbanding pelajar cemerlang BM yang bersekolah di sekolah menengah kategori bandar yang seramai 629 orang (48.9%).Dari segi negeri pula, responden pelajar cemerlang BM paling banyak diambil datang dari negeri Selangor, iaitu seramai 300 orang (23.3%). Ini diikuti responden dari negeri Melaka seramai 180 orang (14.0%), Perak seramai 175 orang (13.6%), Johor seramai 119 orang (9.3%), Kelantan seramai 116 orang (9.0%) dan Kedah seramai 105 orang (8.2%). Negeri Pahang (87 orang – 6.8%), Terengganu (85 orang – 6.6%), Pulau Pinang (60 orang – 4.7%) dan Negeri Sembilan (59 orang – 4.6%) dikategori sebagai negeri paling sedikit responden kajian. Jumlah antara pelajar cemerlang lelaki dan perempuan juga berbeza, iaitu pelajar cemerlang perempuan mengatasi jumlah pelajar cemerlang lelaki dengan nisbah 823 orang pelajar cemerlang perempuan (64.0%) berbanding 463 orang pelajar cemerlang lelaki (36.0%). Demikian juga dari segi etnik di mana pelajar cemerlang etnik Melayu lebih ramai dijadikan responden kajian, iaitu seramai 1121 orang (87.2%), manakala pelajar cemerlang etnik Cina (81 orang – 6.3%), India (60 orang – 4.7%) dan lain-lain etnik pelajar cemerlang (24 orang – 1.9%) paling sedikit menjadi responden kajian ini. Seramai 1133 orang pelajar cemerlang (88.1%) menggunakan BM sebagai bahasa pertuturan utama semasa DDK dan DLK khususnya, berbanding BI (19 orang – 1.5%). Walau bagaimanapun, jumlah pelajar cemerlang yang bertutur bahasa Mandarin agak ramai, iaitu 67 orang (5.2%) daripada 81 orang pelajar cemerlang etnik Cina. Ini diikuti bahasa Tamil dengan penutur seramai 52 orang (4.0%) daripada 60 orang pelajar cemerlang etnik India. Lain-lain bahasa pertuturan utama DDK digunakan oleh 15 orang pelajar bukan etnik Melayu (1.2%). Kesemua pelajar cemerlang (1286 orang – 100.0%) ini memperoleh gred A BM dalam peperiksaan PMR 2007 yang lalu. Bagi mata pelajaran BI pula, pelajar cemerlang BI yang diambil menjadi responden kajian kebanyakannya datang dari ZTg, iaitu seramai 356 orang (28.5%). Ini diiukti responden pelajar cemerlang BI dari ZU

24 Metodologi SPB

seramai 316 orang (25.3%), ZS seramai 292 orang (23.4%) dan ZTr seramai 285 orang (22.8%). Kebanyakan pelajar cemerlang BI ini bersekolah di sekolah menengah kategori bandar, iaitu seramai 633 orang (50.7%) berbanding pelajar cemerlang yang bersekolah di sekolah menengah kategori luar bandar seramai 616 orang (49.3%). Jumlah responden juga tidak sama mengikut negeri. Pelajar cemerlang BI yang paling ramai diambil sebagai sampel kajian datang dari negeri Selangor, iaitu seramai 299 orang (23.9%). Ini diikuti pelajar cemerlang BI dari negeri Melaka seramai 190 orang (14.4%), Perak seramai 173 orang (13.9%), Kelantan seramai 116 orang (9.3%) dan Johor seramai 112 orang (9.0%). Negeri paling sedikit responden kajian ialah negeri Negeri Sembilan, iaitu seramai 57 orang pelajar cemerlang (4.6%), Pulau Pinang seramai 60 orang (4.8%), Pahang seramai 79 orang (6.3%) dan Terengganu seramai 90 orang (7.2%).
Pemboleh Ubah Zon Lokasi Negeri Bahasa Melayu (N = 1286) Perkara Kekerapan Peratusan Utara 340 26.4 Tengah 359 27.9 Selatan 299 23.3 Timur 288 22.4 Bandar 629 48.9 Luar bandar 657 51.1 Kedah 105 8.2 Perak 175 13.6 P. Pinang 60 4.7 Selangor 300 23.3 Neg.9 59 4.6 Melaka 180 14.0 Johor 119 9.3 Pahang 87 6.8 T’ganu 85 6.6 Kelantan 116 9.0 Lelaki 463 36.0 Perempuan 823 64.0 Melayu 1121 87.2 Cina 81 6.3 India 60 4.7 Lain etnik 24 1.9 B. Melayu 1133 88.1 B. Inggeris 19 1.5 B. Mandarin 67 5.2 B. Tamil 52 4.0 Lain bahasa 15 1.2 A 1286 100.0 A B 596 690 46.3 53.7

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 25

JADUAL 2.3. Profil latar belakang responden kajian

Jantina Etnik Bahasa Pertuturan Utama

Pencapaian BM/BI dlm PMR 2007 Pencapaian BM/BI dlm PMR

Bahasa Inggeris (N = 1249) Perkara Kekerapan Peratusan Utara 316 25.3 Tengah 356 28.5 Selatan 292 23.4 Timur 285 22.8 Bandar 633 50.7 Luar bandar 616 49.3 Kedah 83 6.6 Perak 173 13.9 P. Pinang 60 4.8 Selangor 299 23.9 Neg.9 57 4.6 Melaka 180 14.4 Johor 112 9.0 Pahang 79 6.3 T’ganu 90 7.2 Kelantan 116 9.3 Lelaki 561 44.9 Perempuan 688 55.1 Melayu 1029 82.4 Cina 137 11.0 India 70 5.6 Lain etnik 13 1.0 B. Melayu 1023 81.9 B. Inggeris 33 2.6 B.Mandarin 125 10.0 B. Tamil 63 5.0 Lain bahasa 5 0.4 A 1249 100.0 A B 1125 124 90.1 9.9

Senarai sekolah yang digunakan adalah berdasarkan senarai sekolah yang dikeluarkan oleh Unit Data, Bahagian Perancangan Pendidikan dan Penyelidikan Dasar (BPPDP), KPM (2006). Senarai sekolah menengah senarai KPM ini adalah lengkap di mana senarainya adalah lengkap di mana sekolah-sekolah menengah dikategorikan sebagai sekolah menengah kategori bandar dan sekolah menengah kategori luar bandar. Dalam kajian ini, sekolah menengah yang dikaji ialah Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) yang terletak di kawasan bandar dan luar bandar yang diambil yang dibahagikan kepada empat zon, iaitu Zon Utara (ZU), Tengah (ZTg), Selatan (ZS) dan Timur (ZTr). SMK lebih banyak dijadikan lokasi kajian berbanding jenis sekolah menengah lain seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan (SMKJ) atau Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Walau bagaimanapun, pengkaji juga akan mengambil beberapa buah SMKA dan LOKASI KAJIAN

Selain itu, daripada 1249 orang pelajar cemerlang BI ini, seramai 688 orang pelajar perempuan (55.1%) dan 561 orang lagi (44.9%) pelajar lelaki. Pelajar cemerlang BI etnik Melayu paling ramai dijadikan responden kajian, iaitu seramai 1029 orang (82.4%). Ini diikuti pelajar cemerlang etnik Cina seramai 137 orang (11.0%), pelajar cemerlang etnik India seramai 70 orang (5.6%) dan lain-lain etnik seramai 13 orang (1.0%). Dari segi bahasa pertuturan utama DDK ataupun DLK, BM paling ramai dituturkan (1023 orang – 81.9%) berbanding BI (33 orang – 2.6%). Bahasa Mandarin merupakan bahasa kedua paling ramai penuturnya, iaitu seramai 125 orang (10.0%), diikuti Bahasa Tami seramai 63 orang (5.0%) dan lain-lain bahasa seramai lima orang (0.4%). Kesemua 1249 orang pelajar cemerlang ini memperoleh gred A bagi mata pelajaran BI dalam peperiksaan PMR 2007 yang lalu. Kesimpulannya, seramai 2535 orang pelajar cemerlang BM dan BI dijadikan responden kajian ini. Kesemua pelajar ini memperoleh gred A bagi kedua-dua mata pelajaran tersebut. Walau bagaimanapun, jumlah etnik bukan Melayu yang terlibat sebagai responden kajian ini terlalu sedikit. Lebih daripada 85.0% responden ialah pelajar etnik Melayu. Demikian juga jumlah pelajar cemerlang perempuan kedua-dua mata pelajaran lebih ramai dijadikan responden kajian (1511 orang – 59.6%) berbanding pelajar cemerlang lelaki seramai 1024 orang (40.4%). Bahasa utama yang digunakan oleh pelajar cemerlang juga menunjukkan perbezaan ketara dalam dua mata pelajaran yang dikaji tersebut. Lain-lain perbandingan pelajar cemerlang BM dan BI yang dijadikan responden kajian ini boleh dirujuk pada Jadual 2.3.

26 Metodologi SPB

SBP sebagai lokasi kajian dijalankan. Selain itu, sekolah yang jadikan lokasi sekolah juga bergantung kepada kepada: 1. Jumlah responden yang sudah mencukupi bagi kedua-dua mata pelajaran ataupun sebaliknya. 2. Jumlah responden yang mendapat gred A bagi BM atau BI mencukupi ataupun tidak. 3. Kerjasama sekolah sama ada memberi kerjasama ataupun sebaliknya. Ini bermakna sekolah boleh berubah mengikut keperluan penyelidik.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 27

Bagi setiap negeri, sekurang-kurangnya tiga hingga empat buah sekolah menengah bagi kategori bandar dan luar bandar dijadikan lokasi kajian. Sekolah-sekolah ini telah dikenal pasti dahulu oleh penyelidik berdasarkan kriteria berikut: 1. Kategori sekolah – Sekolah menengah bandar atau luar bandar, iaitu SMK, SMKA, Sekolah Menengah Teknik (SMT), Sekolah Menengah Sains (SMS), SMJK dan SBP (Sumber: Unit Data BPPDP, KPM 2006). 2. Semua sekolah dikategorikan Sekolah Katagori A (Sumber: Unit Data BPPDP, KPM 2006). 3. Responden – Mempunyai ramai pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran BM dan BI berdasarkan peperiksaan PMR 2007. 4. Sekolah – Mudah mendapat kerjasama daripada pihak sekolah, terutamanya berkaitan proses pengumpulan data (menjawab soal selidik dan menumu bual pelajar).

Kebanyakan sekolah menengah yang dijadikan lokasi pengumpulan data datang daripada satu kawasan atau daerah sahaja. Ini bertujuan untuk memudahkan penyelidikan dijalankan di samping dapat mengurangkan kos dan masa penyelidik. Sekolah-sekolah menengah terpilih ini hanya untuk dibuat kajian soal selidik sahaja (rujuk Jadual 2.1 dan 2.2). Bagi kaedah temu bual, perincian bagi setiap sekolah menengah mengikut zon dan negeri ditunjukkan dalam Jadual 3. Berdasarkan Jadual 2.1, 2.2 dan 2.3, dapat dirumuskan bahawa jumlah pembahagian responden kajian mengikut zon, negeri, kategori sekolah dan mata pelajaran adalah berbeza-beza. Perbezaan jumlah responden dan peserta kajian ini antara lain adalah disebabkan oleh: 1. Fokus kajian hanya kepada pelajar cemerlang sahaja sama ada dalam BM ataupun BI. Justeru, jumlah responden/pelajar mungkin sebuah atau lebih dalam satu daerah atau negeri di mana kajian dijalankan. Atas sebab itu, ada negeri yang sedikit sekolah menengah yang dijadikan lokasi kajian (contoh Pulau Pinang – dua

28 Metodologi SPB

2.

3.

Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik sebagai alat dalam proses pengumpulan data. Seperti yang dibincangkan di awal bab, soal selidik yang digunakan dalam kajian ini diadaptasi dan diubah suai daripada kajian Mohamed Amin (2000), Zamri (2004) serta Zamri, Jamaluddin dan Mohamed Amin (2006). Terdapat dua set soal selidik yang dibina, iaitu set BM dan set BI. Bagi memudahkan kajian ini, soal selidik set BI ditulis juga dalam BM. Tujuannya adalah untuk memudahkan responden menjawab dengan mudah dan cepat tanpa dipengaruhi oleh BI yang boleh melambatkan responden kajian INSTRUMEN KAJIAN – SOAL SELIDIK

buah sekolah menengah, iaitu satu sekolah menengah kategori bandar dan satu sekolah menengah kategori luar bandar). Ada juga negeri di mana sekolah menengah kategori bandar dan luar bandar dijadikan kajian seperti Selangor (empat buah sekolah menengah kategori bandar dan enam buah sekolah menengah kategori luar bandar). Sekolah menengah kategori bandar ataupun kategori luar bandar tidak dihadkan jumlahnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengkaji menjalankan kajian. Ini kerana tidak semua sekolah ini memberi kerjasama kepada pengkaji untuk menjalankan kajian. Oleh itu, sekolah-sekolah menengah yang terpilih seperti yang disenaraikan dalam Jadual 3.1 dan 3.2 merupakan sekolah-sekolah menengah yang dikategorikan sebagai kategori bandar dan kategori luar bandar. Sekurang-kurangnya sekolah-sekolah menengah ini menepati fakus kajian ini, iaitu mencari pelajar cemerlang BM dan BI yang belajar di sekolah menengah kategori bandar dan sekolah menengah kategori luar bandar. Jenis sekolah menengah tidak diambil kira dalam kajian ini. Jika dalam satu daerah atau negeri itu terdapat pelajar cemerlang BM dan BI yang mudah, selesa dan cepat data diperoleh, maka kajian ini dijalankan. Oleh sebab itu, pembahagian jenis sekolah menengah sama ada yang terletak di bandar ataupun luar bandar adalah tidak sama mengikut zon dan negeri. Justeru, kebanyakan responden dan peserta kajian ini diambil dari SMK dan kurang responden dan peserta kajian yang diambil dari SMKA, SMJK dan SBP. Analisis jenis sekolah dapat dihuraikan seperti berikut: i. Kategori bandar – SMK (17 buah), SMKA (4 buah) dan SMJK (1 buah). ii. Kategori luar bandar – SMK (18 buah), SMKA (2 buah) dan SBP (2 buah).

menjawab soal selidik. Ini kerana sesetengah responden mempelajari BI sebagai bahasa kedua ataupun bahasa asing. Ini sudah tentu menyukarkan mereka untuk berfikir, menterjemah, memahami dan kemudiannya menjawab soal selidik bagi versi BI berkenaan. Lantaran ini, ini boleh mempengaruhi tumpuan mereka ketika menjawab soalan soal selidik tersebut. Oleh sebab itu, soal selidik BI ditulis dalam BM bagi memudahkan pelajar-pelajar/responden menjawab dengan mudah, cepat dan selesa. Yang membezakan set soal selidik BM dan BI hanyalah istilah sahaja, iaitu ’BM’ ataupun ’BI’ dimasukkan dalam setiap item yang disoal dalam keempat-empat bahagian yang terdapat dalam soal selidik tersebut. Dalam setiap set soal selidik BM dan BI ini, terdapat empat bahagian yang perlu diisi/dijawab oleh responden kajian, iaitu seperti berikut: 1. Bahagian A: Latar belakang responden – Bahagian ini mengandungi profil latar belakang responden kajian seperti nama, tingkatan, sekolah, jantina, etnik, bahasa pertuturan utama di luar kelas, pencapaian BM dan BI dalam peperiksaan PMR 2007 dan gred mata pelajaran lain-lain bahasa yang diambil semasa peperiksaan PMR 2007. 2. Bahagian B: Soal selidik SPB ketika DDK – Bahagian ini mengandungi 82 item BM dan BI yang dipecahkan dalam tujuh bahagian yang dikaji seperti berikut: i. Kemahiran mendengar (KD) – 13 item ii. Kemahiran bertutur (KT) – 15 item iii. Kemahiran membaca (KB) – 16 item iv. Kemahiran menulis (KTs) – 12 item v. Aspek kota kata (AKK) – 10 item vi. Aspek tatabahasa (ATb) – 9 item vii. Aspek pemahaman (AP) – 7 item 3. Bahagian C: Soal selidik SPB ketika DLK – Bahagian ini 127 item yang berkaitan kemahiran bahasa dan aspek berbahasa yang perlu dijawab oleh responden bagi set BM dan BI yang dapat diperincikan seperti berikut: i. KD – 12 item ii. KT – 15 item iii. KB – 22 item iv. KTs – 33 item v. AKK – 18 item vi. ATb – 15 item vii. AP – 12 item

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 29

30 Metodologi SPB

4.

Berdasarkan empat bahagian dalam soal selidik BM dan BI ini, maka secara keseluruhannya terdapat 278 item yang perlu dijawab oleh responden (8 item bagi profil latar belakang responden dan 271 item bagi SPB untuk DDK, DLK dan PEP). Bagi 271 item SPB bagi tiga kategori belajar ini, responden kajian diminta menjawab soalan berpandukan lima skala Likert yang menjurus kepada sifat jujur kepada responden sama ada mereka menggunakannya semasa belajar BM dan BI ketika DDK, DLK dan PEP ataupun tidak. Lima skala Likert itu adalah seperti berikut: 1 2 3 4 5 – Sangat tidak benar tentang diri saya – Tidak benar tentang diri saya – Tidak pasti tentang diri saya – Benar tentang diri saya – Sangat benar tentang diri saya

Bahagian D: Soal selidik SPB ketika PEP mengandungi 62 item BM dan BI yang perlu dijawab oleh responden kajian yang dapat diperincikan seperti berikut: i. KD – 6 item ii. KT – 7 item iii. KB – 12 item iv. KTs – 12 item v. AKK -9 item vi. ATb – 8 item vii. AP – 8 item

Menurut Chua Yan Piaw (2006), kajian rintis merupakan kajian secara kecil-kecilan yang dilaksanakan sebelum kajian sebenar. Kajian ini dilakukan untuk mengkaji keberkesanan sesuatu kajian yang bakal dilakukan. Selain itu, kajian rintis ini juga bertujuan untuk memastikan instrumen kajian yang digunakan boleh difahami, sesuai, relevan, dan dapat memberi maklum balas yang diperlukan (Alias 1997). Segala pandangan, komen dan cadangan yang diberikan oleh responden kajian KAJIAN RINTIS

Kesimpulannya, instrumen soal selidik ini dibina secara holistik yang meliputi semua aspek kemahiran bahasa dan aspek berbahasa serta kategori belajar. Instrumen yang dibina ini juga lebih realistik kerana meliputi semua perkara yang diperlukan dalam usaha membina satu inventori SPB bagi mata pelajaran BM dan BI yang sesuai untuk digunakan oleh semua kategori pelajar.

rintis ini digunakan untuk memperbaiki segala kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam soal selidik kajian. Item yang lemah, kabur atau sukar untuk dijawab akan diperbaiki. Apabila instrumen yang dibaiki mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi, instrumen penyelidikan ini akan diedarkan kepada responden dalam kajian sebenar. Menurut Mohd Majid (2005), kesahan sesuatu alat pengukuran merujuk kepada sejauh mana alat itu mengukur data yang sepatutnya diukur. Kebolehpercayaan pula merujuk kepada ketekalan dan kestabilan dalaman sesuatu alat mengukur sesuatu pemboleh ubah. Justeru, pengkaji telah menjalankan satu ujian rintis terhadap alat kajian untuk menilai tahap kesahan dan kebolehpercayaannya. Kesahan sesuatu ujian atau instrumen merujuk kepada sejauh manakah ujian atau instrumen itu dapat mengukur data atau apa yang sepatutnya diukur (Jackson 2006, Mohd Majid 2005). Menurut Chua Yan Piaw (2006), kesahan sesuatu alat kajian merujuk kepada nilai korelasi antara pengukuran dengan nilai sebenar sesuatu pemboleh ubah. Jika pengukuran yang dibuat tepat pada nilai sebenar sesuatu pemboleh ubah, nilai korelasinya adalah tinggi dan penyelidikan tersebut mempunyai kesahan yang tinggi. Ini bermakna sesuatu alat yang dapat mengukur dengan tepat sesuatu pemboleh ubah yang ditetapkan adalah dianggap sebagai pengukur sah bagi pemboleh ubah tersebut. Sesuatu alat atau instrumen kajian dikatakan mempunyai kesahan yang tinggi sekiranya darjah kebolehannya mengukur apa yang sepatutnya diukur adalah tinggi. Menurut Jamil (2002), kesahan sesuatu instrumen soal selidik boleh diukur melalui hubungan atau korelasi antara jumlah skor dengan skor setiap item melalui kaedah analisis korelasi Pearson, iaitu korelasi antara skor item dengan jumlah skor konstruk berkenaan. Selain itu, kesahan instrumen juga boleh dilihat pada nilai korelasi item yang diperbetulkan dengan jumlah skor, iaitu koefisien korelasi Pearson antara skor setiap item dengan jumlah skor tanpa item berkenaan (Norusis 1997 dalam Jamil 2002). Bagi kajian ini, pengkaji memilih untuk menggunakan kaedah yang kedua bagi melihat kesahan item alat kajian kerana kaedah ini menunjukkan kadar korelasi yang lebih tepat tanpa item itu sendiri dalam jumlah skor konstruk. Nilai koefisien korelasi yang minimum dan diterima untuk menentukan kesahan item ialah 0.30 (Jamil 2002). Kaedah ujian yang popular dan sering digunakan untuk mengukur ketekalan dalaman sesuatu konstruk bagi alat kajian yang menggunakan skala Likert ialah kaedah ujian Alpha Cronbach. Menurut Mohd Majid (2005), meskipun tidak ada batasan khusus yang boleh digunakan bagi menentukan pekali kebolehpercayaan yang sesuai bagi sesuatu alat

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 31

ukur, pekali kebolehpercayaan yang lebih daripada 0.60 sering digunakan. Menurut Sekaran (1992), nilai kebolehpercayaan Alpha Cronbach kurang daripada 0.60 adalah dianggap rendah dan tidak diterima. Nilai Alpha antara 0.60 hingga 0.80 adalah nilai kebolehpercayaan yang boleh diterima, manakala nilai Alpha melebihi 0.80 adalah dianggap tahap kebolehpercayaan yang baik. Wiersma (2000) menjelaskan bahawa kesahan suatu item berkait rapat dengan kebolehpecayaan kajian. Kebolehpercayaan dalaman adalah merujuk kepada had data yang dipungut, dianalisis, dan diinterpretasikan secara konsisten dan memberi gambaran yang sebenar dalam kajian yang dijalankan. Dalam kajian ini, data diproses dengan menggunakan SPSS 12.0 (Statistical Package for the Social Science) untuk mendapatkan nilai Alpha Cronbach bagi menguji ketekalan dalam instrumen kajian. Menurut Alias (1997), sekiranya nilai kebolehpercayaan kurang daripada 0.60, maka instrumen yang digunakan boleh dianggap mempunyai nilai kepercayaan yang rendah. Mohd Najib (2005) pula menyatakan bahawa nilai kebolehpercayaan yang melebihi 0.80 merupakan nilai Alpha Cronbach yang tinggi dan boleh diterima. Bagi memastikan soal selidik ini mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi, maka kajian rintis telah dijalankan di sebuah sekolah menengah kebangsaan (SMK). Seramai 50 orang pelajar menjawab soal selidik bagi BM dan 50 orang pelajar diminta menjawab soal selidik bagi BI. Hasil kajian rintis mendapati purata keseluruhan analisis item bagi soalan-soalan dalam BM dan BI berada pada tahap sederhana yang boleh tunjukkan dalam Jadual 2.4. Berdasarkan Jadual 4, purata min keseluruhan item soal selidik BM dan BI ini berada pada tahap sederhana. Misalnya, purata min keseluruhan item soalan BM ialah min 3.02 bagi DDK, min 3.42 bagi DLK dan min 3.60 bagi PEP. Bagi purata min keseluruhan item soalan BI pula, min 3.38 bagi DDK, min 3.18 bagi DLK dan min 3.36 bagi PEP. Nilai skor min ini adalah berdasarkan kepada pendapat Jamil (2002), Nik Mohd Rahimi (2005) dan Zamri (2005) yang boleh dirujuk pada Jadual 2.5. Kesimpulannya, item-item soal selidik ini boleh dipercayai kerana berada pada tahap sederhana tinggi, iaitu di antara min 3.02 – 3.60 bagi BM dan 3.18 – 3.38 bagi BI. Ini membuktikan bahawa item-item soal selidik untuk kajian ini boleh dipercayai untuk digunakan di kajian yang sebenarnya.

32 Metodologi SPB

JADUAL 2.4. Purata min keseluruhan item soal selidik BM dan BI selepas kajian rintis dijalankan
Kategori DDK Kemahiran Mendengar Bertutur Membaca Menulis Kosa kata Tatabahasa Pemahaman Min keseluruhan DLK Mendengar Bertutur Membaca Menulis Kosa kata Tatabahasa Pemahaman Min keseluruhan PEP Mendengar Bertutur Membaca Menulis Kosa kata Tatabahasa Pemahaman Min keseluruhan BM 3.58 3.29 3.45 3.34 3.40 3.48 3.37 3.42 3.03 2.86 3.02 3.06 3.17 3.02 2.99 3.02 3.92 3.63 3.69 3.67 3.36 3.45 3.47 3.60

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 33

Penganalisisan data dalam kajian ini melibatkan dua instrumen yang menjadi alat kajian, iaitu analisis data soal selidik. Data soal selidik dianalisis menggunakan SPSS versi 12.0 (Statistical Package for The Social Science). Dua kaedah statistik digunakan iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Analisis statistik deskriptif dalam bentuk taburan kekerapan dan peratus digunakan untuk menerangkan profil sampel kajian. Selain itu, data yang diperoleh dianalisis menggunakan kaedah analisis statistik deskriptif untuk mengira min, median, mod dan sisihan PROSES MENGANALISIS DATA SOAL SELIDIK

Min 1.00 hingga 2.33 2.34 hingga 3.67 3.68 hingga 5.00

JADUAL 2.5. Interpretasi skor min

BI 3.53 3.19 3.44 3.30 3.35 3.47 3.36 3.38 3.47 3.07 3.18 3.19 3.16 3.13 3.08 3.18 3.57 3.50 3.38 3.34 3.24 3.28 3.24 3.36

Interpretasi Tahap Rendah Sederhana Tinggi

34 Metodologi SPB

piawai bagi setiap konstruk. Ini bermakna, statistik ini adalah untuk menerangkan secara deskriptif tentang SPB yang digunakan oleh pelajar-pelajar cemerlang BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Statistik inferensi pula digunakan untuk mengkaji adakah terdapat perbezaan antara SPB yang digunakan dengan pembolehpemboleh ubah kajian. Untuk itu, analisis varian satu hala (ANOVA) digunakan bagi menguji hipotesis, ujian-t dan korelasi Pearson. Ujian-t digunakan untuk melihat perbezaan berdasarkan jantina dan mata pelajaran yang dikaji. Pekali korelasi Pearson digunakan untuk melihat hubungan antara zon, kategori belajar, dan kemahiran bahasa dan aspek berbahasa. Rumusannya, analisis statistik deskriptif dan statistik inferensi bersesuaian dengan tujuan untuk menjawab soalan kajian serta menguji hipotesis kajian. Bab ini membincangkan secara holistik bagaimana kaedah penyelidikan ini dijalankan. Secara khusus, kajian ini merupakan gabungan kaedah penyelidikan, iaitu dengan menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Kaedah kuantitatif menggunakan instrumen soal selidik dalam proses pengumpulan data. Data kuantitatif merupakan data utama dalam kajian ini. Kesimpulannya, bab ini merupakan bab yang menjadi asas kepada bagaimana proses sesuatu penyelidikan itu dijalankan. Penerangan dan penjelasan kaedah penyelidikan dapat membantu pengkaji menjalankan penyelidikan dengan tersusun mengikut masa dan tempoh yang ditetapkan. KESIMPULAN

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 35

TAKSONOMI STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA

3

Di Malaysia, kebanyakan kajian SBP yang dilaporkan sama ada dalam BM ataupun BI lebih bersifat tinjauan dan tidak mewakili keseluruhan pembelajaran bahasa yang digunakan oleh pelajar, khususnya oleh pelajar cemerlang. Akibatnya, maklumat strategi pembelajaran bahasa dalam BM atau BI agak terhad, terutama yang berkaitan dengan kemahiran bahasa. Misalnya kajian yang dijalankan oleh Zamri dan Mohamed Amin (2007) dan Zamri Ong Sze Chong (2008) lebih kepada kajian perbandingan SPB antara pelajar Melayu dengan pelajar bukan Melayu dalam BM, manakala kajian Zamri, Jamaluddin dan Mohamed Amin (2006) lebih menjurus kepada kajian kepelbagaian SPB pelajar pelbagai etnik di Malaysia. SPB merupakan satu kajian yang telah lama dijalankan di Barat, iaitu seawal tahun 1970-an lagi. Kajian SPB di Malaysia mula dilaporkan pada tahun 1996, iaitu apabila Mohamed Amin membuat kajian tentang SPB yang digunakan oleh pelajar sekolah menengah ketika belajar BI sebagai bahasa kedua. Sejak daripada kajian Mohamed Amin itu, banyak kajian dijalankan di Malaysia. Perkara yang sama juga berlaku di luar negara apabila ramai penyelidik bahasa kedua dan bahasa asing, khususnya di Amerika Syarikat menjalankan kajian tentang kepentingan SPB dalam membantu pelajar asing belajar BI. Walaupun kajian SPB semakin rancak dijalankan, tetapi terdapat kekeliruan dalam banyak perkara, terutamanya dari segi pengertian SPB, ciri, model, taksonomi dan sebagainya tentang SPB. Namun begitu, kepelbagaian pendapat dalam kalangan pengkaji bahasa dan SPB ini menjadikan bidang SPB semakin diberi tumpuan oleh penyelidik bahasa. PENDAHULUAN Pelbagai label yang berbeza terhadap bagaimana seorang pelajar belajar, proses mentafsir dan proses pemikiran kognitif telah diberi oleh PENGERTIAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA

pengkaji-pengkaji dalam kajian strategi pembelajaran. Malah definisi strategi pembelajaran masih hebat didebatkan hari ini. Walau bagaimanapun, kajian oleh dua penyelidik, iaitu Wenden (1987) dan Oxford (1996) dapat memberi perbezaan dan garisan kepada istilah ‘strategi pembelajaran’. Wenden (1987) dan Oxford (1996) juga menyenaraikan ciri strategi pembelajaran yang dapat membantu memberi definisi strategi pembelajaran yang lebih tepat. Istilah strategi pembelajaran semakin penting dalam kajian tentang bahasa. Dari segi bahasa, istilah strategi bermaksud ‘teknik’, ‘taktik’, ‘keupayaan kognitif’, ‘strategi memproses bahasa’ dan proses menyelesaikan masalah’. Pada tahun 1978, Naiman et al. mengakui masih tidak terdapat persefahaman tentang definisi istilah strategi pembelajaran. Pada tahun 1983, Bialystok memberi komen di mana masih kurang persefahaman dalam bidang kesusasteraan tentang definisi mahupun klasifikasi strategi pembelajaran bahasa. Secara dasarnya, strategi pembelajaran merujuk kepada proses kognitif seseorang pelajar ketika melakukan aktiviti semasa belajar bahasa. Menurut Mohamed Amin (2000), istilah strategi pembelajaran merujuk kepada tiga ciri yang berbeza. 1. Strategi pembelajaran merujuk kepada tabiat pembelajaran bahasa seseorang pelajar semasa proses belajar sesuatu bahasa. Sebagai contoh, pelajar tersebut boleh menerangkan perkara yang dilakukan ketika beliau mempelajari bahasa. 2. Strategi pembelajaran merujuk kepada pengetahuan yang diperoleh oleh pelajar apabila mereka diminta mengingat semula aspek pembelajaran mereka. Di sini, pelajar boleh menyatakan strategi yang mereka digunakan atau yang mereka fikir mereka gunakan apabila mereka ditemu ramah atau menjawab soal selidik. 3. Strategi pembelajaran merujuk kepada pengetahuan am seseorang pelajar yang mempengaruhi pemilihan strategi mereka. Mereka boleh mengenal pasti apa yang sukar dan apa yang mudah ketika belajar bahasa. Oxford (1990) mendakwa perkataan strategi bermula dengan istilah Yunani, ‘strategia’ yang bermaksud seni peperangan. Perlu diingat di sini kaum Yunani sangat berminat dengan peperangan maka tidak mengejutkan jika ia berbunyi agak ketenteraan. Istilah ini merangkumi pelbagai aspek lain seperti perancangan, persaingan dan mencapai sesuatu sasaran. Istilah ini telah digunakan dalam bidang akademik dan sekarang dikenali sebagai strategi pembelajaran.

36 Taksonomi SPB

Pengkaji-pengkaji telah memberi pelbagai definisi strategi pembelajaran, tetapi definisi oleh Brown (1980) memperkatakan bahawa strategi pembelajaran sebagai proses pembelajaran. Chamot (1987) pula telah mendefinisikan istilah ini sebagai teknik dan pendekatan yang dilakukan oleh pelajar untuk membantu pembelajaran serta mengingat aspek linguistik dan isi kandungan sesuatu bahasa. O’Malley dan Chamot (1990) telah memberi definisi strategi pembelajaran sebagai pemikiran atau pelakuan unik yang digunakan oleh seseorang supaya dapat membantu mereka memahami, mempelajari atau mengekalkan maklumat baru. Oxford (1993) pula mendefinisikan strategi pembelajaran sebagai pemikiran, pelakuan atau aktiviti tertentu yang digunakan oleh individu untuk membantu mereka memperoleh, menyimpan, mengeluar semula dan mengguna maklumat. Istilah strategi pembelajaran semakin penting dalam kajian tentang bahasa. Dalam bidang kesusasteraan, istilah ‘strategi’ bermaksud ‘teknik’, ‘taktik’, ‘keupayaan kognitif’, ‘strategi memproses bahasa’ dan proses menyelesaikan masalah’. Pada tahun 1975, Naiman, Frolich dan Stern mengakui masih tidak terdapat persefahaman tentang definisi istilah strategi pembelajaran. Pada tahun 1983, Bialystok memberi komen di mana masih terdapat kurang persefahaman dalam bidang kesusasteraan tentang definisi mahupun klasifikasi SPB. Pada dasarnya, strategi pembelajaran merujuk kepada proses kognitif seseorang pelajar ketika melakukan aktiviti semasa belajar bahasa. Pengkaji-pengkaji telah memberi pelbagai definisi strategi pembelajaran tetapi definisi oleh Brown (1980) memperkatakan bahawa strategi pembelajaran sebagai proses pembelajaran. Chamot (1987) pula telah mendefinisikan istilah ini sebagai teknik dan pendekatan yang dilakukan oleh pelajar untuk membantu pembelajaran serta mengingat aspek linguistik dan isi kandungan sesuatu bahasa. O’Malley dan Chamot (1990) telah memberi definisi strategi pembelajaran sebagai pemikiran atau pelakuan unik yang digunakan oleh seseorang supaya dapat membantu mereka memahami, mempelajari atau mengekalkan maklumat baru. Oxford (1990) pula mendefinisikan strategi pembelajaran sebagai pemikiran, perlakuan atau aktiviti tertentu yang digunakan oleh individu untuk membantu mereka memperoleh, menyimpan, mengeluar semula dan mengguna maklumat. Tegasnnya, SPB dalam kajian ini ialah strategi pembelajaran yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM dan BI. Strategi pembelajaran yang dikaji pula melibatkan empat kemahiran bahasa dan tiga aspek berbahasa yang terdapat dalam kedua-dua mata pelajaran

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 37

38 Taksonomi SPB

tersebut. Semua kemahiran dan aspek bahasa ini pula diukur ketika pelajar belajar BM dan BI semasa DDL, DLK dan PEP. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA

Kajian-kajian SPB yang dilaporkan di Barat dan Malaysia menunjukkan terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian seseorang pelajar ketika belajar bahasa. Antara faktor tersebut adalah faktor sosial. Faktor sosial yang kurang dikaji dan sesetengah kajian mengabaikan faktor jantina dalam melihat perbandingan SPB yang digunakan oleh pelajar. Menurut Oxford (1989), kebanyakan kajian tentang SPB gagal mengkaji perbezaan jantina atau memilih untuk mengabaikan faktor jantina. Oxford dan Crookall (1989) berpendapat bahawa salah satu bidang yang perlu diberi fokus dalam mengkaji SPB adalah perbezaan jantina. Kenyataan Oxford dan Crookall ini disokong oleh kenyataan Ellis (1994). Ellis melaporkan bahawa setakat ini terlalu sedikit perhatian diberikan terhadap faktor sosial seperti jantina, sosioekonomi dan ras dalam kajian tentang SPB. Justeru, faktor jantina dijadikan fokus kajian pengkaji ini. Apakah terdapat perbezaan dan persamaan penggunaan SPB antara jantina pelajar cemerlang, antara jantina pelajar lemah dan antara jantina pelajar cemerlang dengan pelajar lemah ketika belajar BM. Selain faktor jantina, faktor sikap juga boleh mempengaruhi SPB yang digunakan oleh pelajar. Beberapa pengkaji seperti Wenden (1991), Green dan Oxford (1995) serta Tamada (1997) mengkaji faktor sikap ketika belajar bahasa. Pelajar yang mempunyai sikap positif sentiasa belajar bersungguh-sungguh ketika belajar BI sebagai bahasa kedua. Ini bermakna, pelajar yang menunjukkan sikap positif dapat membantu meningkatkan kemahiran belajar bahasa (Naiman et al. 1978). Faktor sikap banyak dikaitkan dengan faktor motivasi. Oxford (1990) beranggapan faktor motivasi juga mempengaruhi pemilihan strategi pembelajaran bahasa dalam kalangan pelajar. Pelajar yang bermotivasi lebih cenderung untuk menggunakan pelbagai strategi berbanding pelajar yang kurang motivasi. Penuntut bahasa yang baik tidak semestinya mereka yang mempunyai kebolehan berbahasa dengan mudah, tetapi mereka yang berkecualian untuk mengatasi kegagalan dan banyak lagi percubaan dan kesilapan, mencapai tahap memuaskan dalam pencapaian (Naiman et al. 1978). Pelajar mungkin mengenal pasti SPB afektif yang boleh dipengaruhi oleh faktor seperti sikap, motivasi dan pembelajaran.

Erhman dan Oxford (1989) meneliti sama ada sikap penuntut dan sokongan sosial mempengaruhi tingkah laku pelajar ketika belajar ESL. Subjek ialah pelajar sekolah menengah dalam lingkungan umur 16 tahun. Mereka mendapati terdapat maklum balas soalan tentang latar belakang personal dan niat pembelajaran bahasa pelajar. Hasil maklum balas tersebut, didapati faktor sikap dan sokongan sosial mempunyai kaitan dengan tingkah laku dan berhubung kait dengan penentuan atau matlamat mereka dalam pembelajaran bahasa. Tamada (1997) mengenal pasti lapan faktor yang memberi kesan kepada gaya dan strategi dalam pembelajaran bahasa. Pelajaran seks, motivasi integrasi dan motivasi instrumen memberi kesan kepada gaya dan strategi pilihan, tetapi kebanyakan pelajar kurang menguasainya. Belajar dan tinggal di seberang laut juga mempunyai kesan yang signifikan dalam gaya dan strategi pilihan. Oxford dan Ehrman (1995) meneliti perhubungan antara SPB dengan faktor-faktor seperti penguasaan, persepsi guru, jantina, kelakuan, personaliti dan motivasi. Bagi Oxford (1990), sikap dan kepercayaan memberi kesan yang ketara kepada strategi-strategi yang digunakan oleh pelajar. Jika sikap dan kepercayaan yang negatif, maka pelajar akan menggunakan strategi yang kurang berkesan. Sebaliknya, jika para pelajar mmempunyai sikap yang positif, maka pelajar akan menggunakan SPB yang berkesan dan memberi kesan yang baik kepada pembelajaran bahasanya. Selain faktor sikap dan kepercayaan, faktor motivasi juga boleh mempengaruhi SPB pelajar. Lee, Kyung H. dan Lodewijks (1995) menerangkan cara pelajar belajar bahasa kedua mengaplikasikan gaya dan strategi pembelajaran untuk tugasan DDK dan DLK. Gaya dan strategi untuk pembelajaran dengan seseorang pengajar dan belajar secara berdikari telah dirangkumkan dalam buku panduan Rubin (1987). Stern (1984) menekankan bahawa kemahuan untuk pembelajaran bahasa dimasukkan dalam matlamat persekitaran bahasa DDK dan DLK. Beliau memberi dua kategori pengajaran dan pembelajaran bahasa, iaitu formal dan tidak formal bebas. Pelajar belajar bahasa melalui persekitaran bahasa semula jadi, manakala belajar daripada guru sebagai satu peringkat tambahan. Malangnya, kebanyakan pelajar bahasa asing sukar mencapai matlamat persekitaran bahasa. Mereka tidak mempunyai peluang untuk menggunakan bahasa baru DLK. Ini menyebabkan mereka gagal menguasai BI dengan baik. SPB yang digunakan oleh pelajar-pelajar sekolah di kawasan pedalaman dan bandar juga mempengaruhi SPB pelajar (LoCastro 1994). Beliau mencadangkan satu kajian yang mendalam tentang gaya dan strategi belajar dalam persekitaran pembelajaran yang berbeza

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 39

40 Taksonomi SPB

perlu dijalankan. Stern (1984) berpendapat kadang kala faktor persekitaran wujud sangat jelas, tetapi pada masa yang sama ia sangat susah dikenal pasti. Contohnya, Burstall (1975) beranggapan bahawa penyampaian bahasa yang luas dalam atmosfera yang lebih kosmopolitan, sekolah bandar dan moden akan menghasilkan lebih kejayaan dalam pembelajaran bahasa daripada mempelajari bahasa yang sama dalam kumpulan kecil di sekolah pedalaman yang ketinggalan zaman. Di Jepun, Watanabe (1990) mendapati corak penggunaan gaya dan strategi yang amat berbeza di antara universiti metropolitan dari segi penuntut lelaki dan wanita, di pedalaman dan semua kolej wanita (melalui lokasi dan prestij mungkin mempengaruhi perbezaan sama dengan jantina). Ini menunjukkan bahawa gaya dan SPB juga boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran seperti faktor pedalaman. Kajian awal yang dilakukan oleh Skehan (1989) tentang faktor pedalaman dalam mempengaruhi gaya dan strategi pembelajaran BI sebagai bahasa asing menarik untuk dikaji. Dalam satu kajian yang dijalankan di Burkina Faso, Kouraogo (1993) menyatakan bahawa input persekitaran ialah pembelajaran dalam konteks bahasa di mana pelajar mempunyai peluang yang sedikit untuk mendengar atau membaca bahasa itu DDK atau DLK. Kouraogo menerangkan situasi yang berbeza di Burkina Faso seperti kelas yang penuh dengan pelajar, mempunyai kekurangan buku dan guru bukan pribumi yang tidak mempunyai penggunaan bahasa yang baik mengajar, tetapi masih boleh mempengaruhi pembelajaran bahasa pelajar yang belajar bahasa Perancis sebagai bahasa asing. Kejayaan dalam persekitaran Burkina Faso boleh dikaitkan dengan penggunaan keberkesanan gaya dan strategi pembelajaran di samping kepandaian dan berkebolehan berbahasa. Mereka yang mempunyai pendedahan lebih baik kepada bahasa asing juga salah satu faktor sosial yang mempengaruhi gaya dan strategi pembelajaran bahasa. Yang Nae Dang (1995), Bremner (1999) dalam kajian mereka mendapati pelajar-pelajar asing yang belajar di luar negera banyak terdedah kepada faktor persekitaran BI. Ini banyak membantu mereka menguasai BI dengan baik. Mereka dapat mempelbagai gaya dan SPB kerana banyak didedahkan dengan suasana pembelajaran bahasa. Tamada (1997) mendapati pengalaman dalam pembelajaran dan tinggal di perantauan memberi kesan kepada pemilihan gaya dan SPB. Faktor sosial juga boleh mempengaruhi SPB. Isi kandungan konsep sosial amat penting untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. Bahasa mesti dirawat dalam konteks sosial. Hal ini kerana bahasa diajar

dan dipelajari untuk menstabilkan perhubungan dan komunikasi seberang sempadan sosial. Teori dan deskriptif masyarakat dan budaya telah didapati dalam pengajaran dan pembelajaran berbahasa. Griffiths (2003) cuba mengkaji sama ada sikap pelajar dan sokongan sosial akan meramalkan niat untuk melibatkan dalam kategori yang spesifik tingkah laku pembelajaran bahasa dalam set BI sebagai bahasa kedua. Subjek terdiri daripada pelajar sekolah menengah dalam lingkungan umur 16 tahun. Soal selidik hanya menyentuh latar belakang personal dan pembelajaran bahasa, sikap dan sokongan sosial. Keputusan menunjukkan bahawa sikap dan sokongan sosial adalah amat tinggi terhadap ramalan tentang niat tingkah laku serta perhubungan signifikan terhadap matlamat mereka dalam pembelajaran bahasa. Gu dan Johnson (1996). menyokong teori SPB berkaitan dengan faktor sosial. Kajian mereka telah mendapatkan keputusan berkenaan sifat-sifat seorang pelajar bahasa, pelbagai situasi dan jenis-jenis perhubungan dalam strategi pembelajaran dalam satu cara yang kompleks untuk mempengaruhi kelancaran dalam bahasa kedua. Oxford (1989, 1990) mendapati jantina dan etnik menentukan jenis strategi yang perlu digunakan. Keberkesanan kedua-dua faktor ini boleh dikenal pasti melalui tingkah laku, motivasi dan pelbagai gaya pembelajaran berhubung dengan jantina dan etnik (MacIntyre 1994). Ini menerangkan proses pembelajaran menjadi lebih kompleks apabila ia berhubung dengan masyarakat dan aktiviti sosial. Selain itu, faktor jantina juga dikategorikan di bawah faktor sosial yang memberi kesan kepada SPB.Beberapa pengkaji mengkaji perbezaan jantina dalam penggunaan SPB. Politzer (1983) melaporkan bahawa pelajar perempuan menggunakan strategi pembelajaran sosial lebih banyak daripada pelajar lelaki dalam penggunaan SPB. Pelajar perempuan lebih banyak berinteraksi ketika DDK berbanding pelajar lelaki. Faktor sosioekonomi juga didapati telah memberi kesan terhadap pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing. Muqattash (1980) mendapati latar belakang sosial pelajar di Jordan yang pergi ke sekolah swasta cepat menguasai BI berbanding pelajar yang belajar di sekolah kerajaan. Ini membuktikan bahawa pelajar-pelajar daripada keluarga berada yang mempunyai gaya dan SPB yang baik akan memperoleh pencapaian yang baik dalam bahasa yang dipelajarinya. Kajian Muqattash ini bersamaan dengan kajian Mohamed Amin (1996), Mohd Nazali (1999) dan Zamri (2005) dalam konteks pendidikan di Malaysia. Taraf kehidupan keluarga juga merupakan faktor penting dalam mempengaruhi gaya dan SPB.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 41

42 Taksonomi SPB

Kajian literatur tentang kategori untuk SPB menunjukkan ada perbezaan antara pengkaji. Rubin (1975) mengklasifikasi SPB kepada sistem berdasarkan kejayaan pelajar. Beliau mengklasifikasikan strategi belajar sebagai teknik membahagikan empat teknik SPB, iaitu seperti berikut: 1. Perancangan aktif. 2. Perancangan akademik. 3. Pembelajaran sosial. 4. Strategi keberkesanan dalam strategi pembelajaran bahasa. KLASIFIKASI STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA Pada tahun 1981, Rubin mengkaji perbezaan antara strategi yang menyumbang secara langsung kepada pembelajaran bahasa seperti membuat andaian, deduksi serta lain-lain perkara yang membantu secara tidak langsung misalnya mewujudkan peluang untuk berlatih. Bialystok (1983) dalam kajiannya mengklasifikasikan SPB kepada empat kategori. Beliau mendapati antara strategi-strategi ini telah memberi kesan positif kepada aspek kejayaan pelajar ketika belajar bahasa. Keempat-empat SPB Bialystok adalah seperti berikut: 1. Latihan formal. 2. Latihan berfungsi. 3. Latihan merujuk. 4. Strategi pemerhatian.

Faktor akademik merupakan antara faktor penting dalam mempengaruhi SPB. Oxford (1993) memberikan dua jenis tujuan pembelajaran bahasa, iaitu bahasa kademik dan bahasa sosial, dan menyatakan yang pertama adalah lebih sukar. Ia memerlukan masa yang lama untuk mencapai kejayaan pada tahap pertuturan bumiputera mengambil lima hingga tujuh tahun, selain membantu melancarkan kelancaran dalam bahasa sosial dicapai dalam masa dua tahun. Berdasarkan faktor-faktor yang dibincangkan, dapat dirumuskan bahawa kebanyakan kajian yang dilaporkan lebih berfokus kepada faktor-faktor sosial seperti sikap, motivasi, latar belakang sosiekonomi, pencapaian akademik dan lain-lain, tetapi kurang memberi penekanan kepada aspek jantina. Justeru, kajian berkaitan dengan jantina pelajar ketika belajar BM dan BI perlu dipelbagaikan.

Stern (1984) menyatakan SPB dapat membantu pelajar membuat satu gambaran pembelajaran setelah membentang senarai kelakuan yang memberangsang kepada kejayaan mempelajari bahasa. Tarone (1980) mengklasifikasikan SPB sebagai strategi berkomunikasi seperti mengolah dan meminjam. Ramirez (1986) membuat satu kajian di

sekolah luar bandar dan bandar untuk menunjukkan persoalan pelajarpelajar terhadap penggunaan strategi berhubung kait dengan pelakuan kelas. Taktik pembelajaran dikategorikan dalam beberapa kumpulan seperti pelajaran atau penyertaan DDK, taktik pembelajaran individu dan strategi hubungan sosial. Chamot (1989) menerangkan bahawa strategi metakognitif melibatkan pemikiran tentang proses pembelajaran, perancangan untuk belajar, memerhatikan tugas pembelajaran dan menilai tahap seseorang telah melibatkan interaksi dengan bahan yang perlu dipelajari, memanipusalasi bahan tersebut kepada tugas pembelajaran. Chamot menggabungkan strategi dan strategi keefektifan dalam satu kategori yang membentuk interaksi dengan orang lain dalam membantu suatu tugas pembelajaran ataupun menggunakan kawalan keefektifan dalam membantu suatu tugas pembelajaran. Kajian menunjukkan bahawa semua pelajar tidak kira mereka berjaya dalam mempelajari bahasa asing, mempunyai kawalan kognitif terhadap usaha pembelajaran dan berkebolehan menerangkan mental mereka sendiri. Sistem berdasarkan corak yang berlainan atau corak pembelajaran juga salah satu klasifikasi tentang SPB yang dikemukakan oleh Sutter (1989). Oxford (1990) mengklasifikasikan SPB kepada dua kategori, iaitu SPB secara langsung dan secara tidak langsung. Kedua-duanya dibahagikan kepada tiga jenis strategi yang berlainan, iaitu SPB secara langsung terdiri daripada ingatan, kognitif dan strategi pampasan. SPB secara tidak langsung pula terdiri daripada metakognitif, efektif dan strategi sosial. Strategi-strategi ini berkait rapat dan menyokong antara satu sama lain. O’Malley dan Chamot (1990) mengkategorikan SPB sebagai satu sistem berdasarkan fungsi psikologikal. Mereka mengkategorikan SPB kepada tiga, iaitu: 1. Strategi metakognitif, iaitu penjelasan idea dan konsep utama, bahagian perancangan dan penentuan topik, penumpuan, penyelarasan diri dan pemeriksaan diri. 2. Strategi kognitif, iaitu mencari sumber seperti menggunakan kamus, pembahagian kumpulan dan kesimpulan. 3. Strategi afektif sosial, iaitu bertanya untuk mendapatkan penjelasan, bekerjasama dan mampu menutur dengan sendiri Cohen (1999) membincangkan mengenai SPB dalam bahasa kedua dan penggunaannya. Beliau memberikan empat substrategi kepada penggunaan bahasa kedua, iaitu percubaan, raptai, penutupan dan komunikasi. Beliau membezakan SPB yang harus mempunyai penerangan yang jelas dalam membantu penuntut meningkatkan

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 43

44 Taksonomi SPB

Terdapat banyak keraguan dalam definisi strategi pembelajaran. Oleh itu, ciri strategi pembelajaran perlu difahami kerana ia boleh membantu memahami definisi strategi pembelajaran dengan lebih tepat. Dalam kajian tentang SPB, kalangan pengkaji tidak sependapat tentang definisi SPB. Hal ini banyak berpunca daripada perbezaan makna SPB. Perbezaan takrifan ini banyak bergantung kepada kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar. Wenden dan Rubin (1987), O’Malley dan Chamot (1990) serta Oxford (1990, 1996) berpendapat kebolehan dan keyakinan dalam berbahasa adalah berbeza antara satu sama lain. Ia memerlukan cara pembelajaran yang tertentu. Ini bertepatan dengan kenyataan Rubin (1975) yang disahkan oleh kajian yang dilakukan oleh Naiman et al. (1978) yang menyatakan bahawa seorang pelajar bahasa yang baik perlu memiliki ciri berikut: 1. Selalu bertanya. 2. Mempunyai keyakinan yang kuat untuk berkomunikasi. 3. Sanggup menghadapi bahasa dari semasa ke semasa. 4. Berlatih. 5. Memberi perhatian kepada gaya bahasanya dan orang lain. 6. Memahami maksud. CIRI STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA Wenden (1987) dan Oxford (1990) memberikan sembilan ciri strategi pembelajaran seperti yang dikumpulkan dalam kajian mereka, iaitu seperti berikut: 1. Meningkatkan kemahiran komunikasi: Penggunaan strategi pembelajaran boleh membantu pelajar berkomunikasi menggunakan bahasa dalam situasi yang bermakna dan autentik.

pengetahuan dalam mencapai sasaran bahasa. Mohamed Amin (1996) mendapati perancangan bahasa sesuai dalam konteks pendidikan di Malaysia. Beliau telah mengembangkan satu instrumen SPB yang terdiri daripada soal selidik yang berkaitan dengan pembelajaran BI. Tamada (1997) mengenal pasti pembelajaran lapan faktor yang memberi kesan kepada SPB. Pelajaran seks, motivasi integrasi dan motivasi instrumen memberi kesan kepada strategi pilihan, tetapi kebanyakan personaliti dan penguasaannya tidak ada. Belajar dan tinggal di seberang laut juga mempunyai kesan yang signifikan dalam strategi pilihan. Oxford dan Ehrman (1995) meneliti perhubungan antara SPB dan faktor-faktor seperti penguasaan, persepsi guru, jantina, kelakuan, personaliti dan motivasi.

2.

4. 6. 7.

3. 5.

8. 9.

Takrifan SPB Rubin ini agak berbeza dengan senarai strategi yang dikemukakan oleh Lessard-Clouston (1997). Menurut Lessard-Clouston, SPB terdiri daripada empat peringkat, iaitu seperti berikut: 1. Langkah yang diambil oleh pelajar. 2. Menolong mempertingkatkan pembelajaran bahasa dalam kalangan pelajar. 3. Boleh dilihat seperti tingkah laku atau tidak dapat dilihat seperti pemikiran atau proses mental. 4. Melibatkan maklumat dan penghafalan (perbendaharaan kata, pengetahuan, undang-undang tatabahasa dan lain-lain).

Menggalakkan pembelajaran sendiri: Pelajar-pelajar akan lebih bertanggungjawab dalam pembelajaran apabila mereka menggunakan sesuatu strategi untuk belajar. Merangkumi penyelesaian masalah: Penggunaan strategi boleh membantu pelajar menyelesaikan masalah pembelajaran bahasa mereka. Meningkatkan pembelajaran dengan perlakuan tertentu: Strategi pembelajaran adalah perlakuan tertentu atau langkah-langkah yang diambil oleh pelajar dalam meningkatkan pembelajaran. Meliputi proses melampaui kognitif: Strategi pembelajaran bukan setakat meliputi proses kognitif seperti menganalisisi, tetapi juga meliputi fungsi metakognitif seperti pemusatan pembelajaran. Membantu pembelajaran secara langsung dan tidak langsung: Sebahagian strategi pembelajaran terlibat secara langsung dengan pembelajaran, terutama tugasan baru seperti menterjemah bahasa ibunda untuk memahami bahasa kedua. Ia juga terlibat secara tidak langsung kerana merangkumi fungsi afektif dan sosial yang juga penting. Melibatkan pelbagai darjah pemerhatian: Penerangan tentang strategi pembelajaran agak sukar dilakukan kerana sebahagian strategi pembelajaran para pelajar tidak boleh dicerap atau diperhati. Melibatkan perlakuan sengaja dan tidak sengaja: Adalah mustahil untuk menganggap strategi pembelajaran sebagai perlakuan sengaja kerana pelajar sentiasa belajar sesuatu yang baru. Secara realiti, strategi pembelajaran adalah automatik, tetapi pelajar menggunakannya secara semula jadi. Menggalakkan penyesuaian strategi: Strategi pembelajaran boleh dinilai secara individu untuk menyesuaikan kepelbagaian gaya pembelajaran dan tahap motivasi.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 45

TAKSONOMI STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA

Menurut Oxford lagi, SPB ini dipengaruhi oleh lapan faktor. Kelapan-lapan faktor tersebut dapat membezakan penguasaan bahasa seseorang pelajar, iaitu seperti berikut: 1. Motivasi. 2. Jantina. 3. Latar belakang budaya. 4. Kepercayaan dan sikap. 5. Jenis tugasan. 6. Tahap bahasa kedua dan umur. 7. Corak pembelajaran. 8. Toleransi terhadap kesamaran.

Oxford (1990) pula membahagikan SPB mengikut takrifannya kepada tujuh. Takrifan Oxford ini dipersetujui oleh pengkaji-pengkaji yang menggunakan instrumen yang dibina Oxford seperti Mohamed Amin (1996), Kang Dang Ho (1997), Supian (2003) dan lain-lain lagi. Ketujuh-tujuh takrifan Oxford berkenaan SPB itu adalah seperti berikut: 1. Mengembangkan peranan guru bahasa. 2. Berorientasikan masalah. 3. Melibatkan banyak aspek (kognitif, afektif, psikomotor). 4. Membolehkan pelajar menjadi lebih aktiviti dengan secara langsung. 5. Boleh diajar dan belajar. 6. Fleksibel. 7. Dipengaruhi oleh beberapa faktor.

46 Taksonomi SPB

Kajian dalam strategi pembelajaran bermula dengan pelbagai strategi (biasanya berdasarkan gerak hati/intuisi) yang digunakan oleh pelajar yang baik (Rubin 1975, Naiman et al. 1978) kepada taksonomi yang lebih sofistikated atau berdasarkan kajian (Oxford 1990, O’Malley & Chamot 1990) dan berakhir dengan penyediaan model kepada pelajar (Wenden 1987). Rubin (1975) telah menyenaraikan ciri seorang pelajar yang baik, iaitu seperti berikut: 1. Berkebolehan meneka yang bijak dan tepat. 2. Berkebolehan berkomunikasi dengan baik. 3. Sanggup melakukan kesalahan demi untuk belajar. 4. Fokus kepada penggunaan bahasa. 5. Mencari peluang untuk menggunakan apa yang dipelajari. 6. Menguasai pertuturannya supaya pendengar memberi tumpuan serta memahami maksud yang ingin disampaikan.

Selain itu, kajian tentang strategi pembelajaran semakin berkembang dan ini menghasilkan taksonomi yang lebih luas meliputi langkah-langkah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pembelajaran bahasa. Maka, ciri strategi pembelajaran telah dikelaskan kepada strategi secara langsung dan tidak langsung. Kajian terawal oleh O’Malley (1985) yang telah menghasilkan satu taksonomi strategi pembelajaran yang digunakan oleh pelajar asing yang belajar BI sebagai bahasa kedua. Kajian ini juga mengenal pasti tiga kelas strategi yang mengandungi tujuh strategi metakognitif, 14 strategi kognitif dan dua strategi sosial. Terdapat banyak pertindihan definisi antara sistem klasifikasi strategi oleh O’Malley (1985) dengan Oxford (1990). Ini boleh dilihat dalam kategori kognitif O’Malley yang telah dibahagikan kepada strategi kognitif dan strategi memori dalam sistem Oxford. Strategi sosial dan afektif dalam sistem Oxford juga merupakan kesinambungan dari kategori sosial dan afektif yang dikaji oleh O’Malley. Walau bagaimanapun, kategori tambahan, iaitu strategi gantian yang dibentangkan oleh Oxford merupakan strategi yang paling penting terutama bagi pelajar yang belajar BI sebagai bahasa kedua. Mohamed Amin (2000) berpendapat strategi gantian digunakan oleh ketiga-tiga kumpulan pelajar (pintar, sederhana dan lemah). Oxford (1990) mendakwa skema SPB yang dibina meliputi pelbagai strategi sosial dan afektif yang selalunya tidak diambil kira oleh para pengkaji, guru dan pelajar. Tegasnya, taksonomi SPB adalah berbeza-beza mengikut kajian di Barat dan Malaysia. Walau bagaimanapun dalam kajian ini, taksonomi SPB yang difokuskan adalah seperti berikut: 1. SPB berdasarkan empat kemahiran bahasa dan tiga aspek berbahasa. 2. SPB berdasarkan kategori belajar DDK, DLK dan PEP.

Naiman et al. (1978) telah menggunakan temu bual untuk menyenaraikan ciri pelajar bahasa yang baik, antaranya seperti berikut: 1. Pendekatan kepada tugasan secara aktif. 2. Menyedari bahawa bahasa adalah satu sistem. 3. Menyedari bahawa bahasa adalah untuk berkomunikasi dan berinteraksi. 4. Kebolehan menyelesaikan masalah dalam pembelajaran bahasa. 5. Kebolehan untuk menguasai dan mengawal pencapaian mereka.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 47

48 Taksonomi SPB

Sememangnya, konsep mengenai SPB ini telah ditulis oleh beberapa orang pengkaji tidak kira di Barat mahupun di Malaysia. Menurut Oxford 1990, strategi pembelajaran bahasa ini merupakan langkah-langkah atau tindakan khusus yang diambil oleh pelajar bagi menjadikan proses pembelajaran lebih mudah, menyeronokkan, kearah kendiri, cekap dan berupaya berpindah ke suasana baru. Menurut Ellis (1985) pula telah menganggap SPB sebagai strategi-strategi komunikasi dan strategistrategi sebagai suatu proses. Oxford (1990) menyatakan bahawa SPB boleh dikaitkan sebagai langkah-langkah yang disedari atau suatu tingkah laku yang digunakan oleh pelajar-pelajar bahasa dalam meningkatkan pencapaian, penyimpanan, mengingati kembali dan menggunakan semula makumat baru. Melalui SPB yang dibangunkan oleh pengkaji bahasa di Barat dan Malaysia, maka lahirlah beberapa model SPB yang popular dan dijadikan contoh rujukan. Misalnya di Barat, Model SPB Oxford (1990) selalu dijadikan bahan rujukan pengkaji dan penyelidik bahasa tentang kesesuaian model Oxford tersebut dalam bahasa pertama, kedua mahupun asing. Di Malaysia pula, Model SPB Mohamed Amin (1996) dijadikan asas kajian dalam BM dan BI sebagai bahasa pertama ataupun kedua dan asing. Demikian juga beberapa model SPB yang dijadikan bahan rujukan seperti Model SPB Ellis (1994), Model SPB Zamri (2004). MODEL STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA Strategi Pembelajaran Bahasa Bialystok Bialystok (1983) dalam kajian yang dijalankannya terhadap sekumpulan pelajar yang belajar BI sebagai bahasa kedua telah membina satu model SPB. SPB yang diperkenalkan oleh Bialystok mempunyai tiga peringkat, iaitu tahap hasilan (input), pengetahuan dan keluaran (output). 1. Tahap hasilan ialah SPB perlu dikuasai melalui pendedahan bahasa DDK. 2. Tahap pengetahuan ialah penguasaan bahasa pertama dan pengetahuan bahasa sasaran yang melibatkan aspek linguistik. 3. Tahap keluaran ialah tahap yang terbina daripada gabungan tahap hasilan dan pengetahuan yang terbina empat SPB, iaitu latihan formal, latihan fungsional, pemantauan dan penyimpulan. SPB Bialystok ini menekankan bahawa strategi penyimpulan yang terdapat pada tahap hasilan dan pengetahuan dapat digunakan oleh pelajar dengan dibantu pengetahuan linguistik dan pengetahuan amnya. Strategi pemantauan, strategi latihan formal dan strategi latihan fungsional merupakan SPB yang menyumbang kepada pengetahuan bahasa sama ada secara tersurat atau tersirat. Tegasnya, model SPB

Model Strategi Pembelajaran Bahasa Rubin dan Thompson Rubin dan Thompson (1982) telah menghasilkan satu set panduan, cadangan dan penjelasan tentang proses pembelajaran bahasa yang direka untuk membantu pelajar bahasa asing untuk menjadi pelajar bahasa yang lebih berjaya. Objektif mereka adalah untuk membekalkan penjelasan yang tidak menggunakan bahasa teknikal tentang proses pemelajaran bahasa kepada para pelajar dan ciri pelajar bahasa yang baik, serta menggalakkan mereka untuk mencuba strategi pembelajaran bahasa yang baru. Pendekatan/model ini merupakan contoh latihan secara berasingan dan secara langsung kerana ia bertujuan untuk menggalakkan pelajar-pelajar menggunakan maklumat dan cadangan yang ada, bukannya bergantung kepada guru untuk memberikan arahan sebagai sebahagian daripada kelas bahasa asing mereka. Rubin dan Thompson (1982) mencadangkan beberapa idea yang boleh diterima pakai untuk menjadi seorang pelajar bahasa yang lebih berjaya dengan menghuraikan proses pembelajaran, menyarankan strategi pemelajaran, dan mencadangkan sumber pembelajaran bahasa yang berguna. Maklumat tentang proses pembelajaran bahasa termasuk rumusan terperinci tentang isu utama dalam pembelajaran bahasa. Sikap dan kebolehan individu, kemahiran berkomunikasi, dan sifat bahasa dibincangkan daripada perspektif para pelajar. Mereka menjelaskan 14 strategi pembelajaran yang boleh digunakan oleh para pelajar untuk memperbaiki pembelajaran bahasa asing mereka. Strategistrategi tersebut tidak diklasifikasikan mengikut ciri mereka (contohnya, metakognitif, kognitif, atau sosial dan afektif), tetapi berdasarkan gaya pembelajaran. Setiap strategi ini mempunyai tajuk yang berbentuk ayat suruhan, misalnya “Cari Jalan Anda” (Find Your Own Way), “Menjadi Lebih Kreatif” (Be Creative), “Ciptalah Peluang Anda Sendiri” (Make Your Own Opportunity), “Belajar Membuat Tekaan yang Bijak” (Learn to Make Intelligent Guesses), “Belajar Teknik Penghasilan” (Learn Production Techniques). Tajuk-tajuk tersebut tertumpu kepada gaya pembelajaran terbuka yang boleh digunakan oleh para pelajar untuk memperbaiki pembelajaran mereka. Beberapa aktiviti dicadangkan untuk setiap SPB yang adakalanya berbentuk gaya pembelajaran khusus dan adakalanya

yang diperkenalkan oleh Bialystok lebih menekankan aspek persekitaran dalam menguasai sesuatu aspek bahasa oleh pelajar. Persekitaran bahasa yang sesuai dapat membantu pelajar menguasai aspek-aspek bahasa secara tersurat dan tersirat serta dalam masa yang sama membantu pelajar dalam pelajaran.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 49

merupakan teknik-teknik mental atau pendekatan yang tertumpu kepada sikap terhadap pembelajaran bahasa itu. Daripada penelitian, didapati hampir kesemua strategi yang dicadangkan oleh Rubin dan Thompson ini ada digunakan oleh pelajar. Beberapa contoh aplikasi strategi yang khusus yang dikenal pasti dalam kajian mereka adalah seperti: 1. Strategi metakognitif: Pengurusan kendiri merupakan strategi utama yang disarankan oleh Rubin dan Thompson. Contohcontoh aplikasi strategi ini termasuklah mengenal pasti kejayaan sendiri dalam pengalaman pembelajaran, merancang pendekatan pembelajaran sendiri, menggunakan pelbagai peluang pembelajaran yang ada dan berinteraksi dengan penutur asal bahasa yang dipelajari. 2. Strategi merancang: Ini juga penting dalam rangka kerja Rubin dan Thompson. Sebagai contoh, para pelajar diberikan cadangan tentang cara-cara berlatih untuk topik-topik perbualan yang dijangka akan berlaku, mengenal pasti isi penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang isi kandungan dalam sesebuah cerita atau perbualan, dan merancang untuk menumpukan perhatian kepada penjelasan guru tentang ciri penting dalam tatabahasa. 3. Strategi pemerhatian: Walaupun tidak dikenal pasti secara terperinci, banyak cadangan untuk penilaian kendiri juga boleh diaplikasikan secara ‘on-line’ untuk pemerhatian kendiri. Para pelajar juga dinasihatkan agar menggunakan kesilapan dalam bahasa kedua untuk mengenal pasti kelemahan mereka, memahami mengapa mereka membuat kesilapan tertentu, menggunakan pembetulan yang dibuat oleh guru mereka, menilai keberkesanan pelbagai cara yang diaplikasikan dalam pembelajaran mereka. Maka, penilaian kendiri bukan sahaja merupakan penilaian terhadap penghasilan bahasa pelajar, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap strategi pemelajaran yang digunakan. 4. Strategi kognitif: Terdapat pelbagai strategi kognitif yang dicadangkan oleh Rubin dan Thompson untuk aktiviti pembelajaran bahasa yang berlainan. Latihan atau ‘rehearsal’, kerap kali disarankan. Cadangan juga diberikan untuk latihan secara individu atau ‘silent rehearsal’ dan untuk pembelajaran bahasa yang berformula dan penuh kiasan seperti rutin perbualan sosial. 5. Strategi deduksi/induksi dan pemindahan: Strategi ini dijelaskan dengan cadangan untuk mengaplikasikan hukum tatabahasa

50 Taksonomi SPB

6.

7.

Kesimpulannya, cadangan yang praktikal oleh Rubin dan Thompson untuk mengaplikasikan strategi pembelajaran dalam pelbagai cara adalah berguna, terutamanya kepada pelajar yang telah matang dan bermotivasi tinggi yang juga merupakan pelajar berautonomi. Untuk tujuan pengajaran, strategi dan aktiviti yang dicadangkan perlu disusun mengikut turutan pengajaran. Di sini, para guru akan memastikan yang pelajar-pelajar peka dengan proses mental dan strategi yang sedia ada, dan mungkin mencontohi strategi-strategi

dalam penghasilan bahasa dan mengingat semula hukum tatabahasa daripada input bahasa dengan menggunakan pemindahan linguistik untuk membantu pembelajaran bahasa. Strategi yang dikenal pasti oleh Rubin dan Thompson sebagai mnemonik termasuklah teknik yang boleh diterima pakai untuk menghafal perkataan seperti mengkategorikan perkataanperkataan dalam pelbagai cara, menggunakan imej mental, dan menggunakan konteks untuk membantu mengingat semula perkataan tertentu. Strategi penghuraian, membuat kesimpulan dan penggantian: Para pelajar diingatkan untuk menggunakan pengetahuan yang sedia ada untuk memahami dan menggunakan bahasa yang baru dipelajari, untuk meneka perkara-perkara yang lazim daripada konteks dan bukannya terlalu bergantung kepada kamus, serta mencari hubungan dan struktur dalam input bahasa untuk meneka makna. Mereka diarah untuk menggunakan penyusunan semula struktur ayat dan sinonim sebagai pengganti kepada item bahasa yang tidak diketahui atau tidak dapat diingat semula. Strategi sosial dan afektif: Cadangan-cadangan untuk strategi sosial dan afektif diselitkan di sepanjang 14 strategi yang dicadangkan oleh Rubin dan Thompson. Para pelajar diingatkan untuk bertanya bagi mendapatkan penjelasan bukan sahaja apabila berada DDK, tetapi juga apabila berinteraksi dengan penutur asal bahasa sasaran untuk meneruskan perbualan. Para pelajar digalak untuk bekerjasama dalam pelbagai cara seperti berlatih dengan pelajar-pelajar lain, bermain permainan yang menggunakan bahasa yang dipelajari, dan berkongsi strategi afektif sesama sendiri. Strategi afektif yang direka untuk mengurangkan kekhuatiran pelajar banyak diselitkan dengan strategi yang telah dihuraikan. Pelajar dimaklumkan agar tidak takut untuk membuat kesilapan, tidak gementar jika mereka tidak memahami segala-segalanya, dan tidak putus asa jika mereka membuat tekaan yang salah.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 51

52 Taksonomi SPB

Strategi Pembelajaran Bahasa O’Malley’s, Chamot, Stewner-Mazanares, Russo dan Kupper O’Malley et al. (1985) telah mengenal pasti 26 SPB yang diperolehnya melalui kaedah temu bual dan mengklasifikasikannya kepada tiga kategori yang utama, iaitu strategi metakognitif, kognitif dan sosial efektif. 1. Strategi metakognitif ialah strategi yang memerlukan pelajar membuat perancangan belajar, memikirkan tentang proses pembelajaran yang dijalankan, membuat pencerapan hasil pembelajaran dan menilai pembelajaran setelah aktiviti dijalankan. Antara strategi metakognitif utama ialah membuat perancangan terkini, pemerhatian terus-menerus, pemerhatian terpilih, pengurusan kendiri, fungsi perancangan, pencerapan kendiri, penangguhan pengurusan dan penilaian kendiri. 2. Strategi kognitif lebih terhad kepada tugasan pembelajaran dan pelajar yang terlibat perlu tahu memanipulasikan bahan pembelajaran secara berterusan tanpa bantuan orang lain. Pengulangan, sumber, penterjemahan, kumpulan diskusi, menyalin nota, kesimpulan diduksi, penggabungan semula, gambaran, persembahan melalui bunyian, kata kunci mengikut konteks, huraian panjang lebar dan pemindahan merupakan antara strategi kognitif yang paling penting. 3. Strategi sosioefektif pula lebih berkaitan dengan aktiviti perantaraan sosial dan pengurusan dengan strategi kognitif dan metakognitif. Aktiviti kerjasama dan penyoalan yang memerlukan penerangan ialah strategi sosioefektif yang utama. Tegasnya, model O’Malley’s et al. ini lebih menekankan kepada aspek psikolinguistik dan sosiolinguistik dalam menguasai bahasa. Strategi metakognitif dan kognitif lebih kepada aspek tingkah laku dan mental yang menjurus kepada aspek psikolinguistik, manakala strategi sosioefektif lebih kepada aspek sosial dalam menguasai sesuatu bahasa.

tersebut, kemudian memberikan latihan yang cukup serta peluang penilaian untuk membentuk kecekapan dalam tatacara dengan strategistrategi tersebut. Pengadaptasian sifat ini adalah berdasarkan andaian bahawa guru mempunyai pemahaman yang meluas tentang teori, sifat strategi pembelajaran, proses kognitif dalam pembelajaran bahasa kedua serta kebolehan untuk membentuk bahan pengajaran berdasarkan aktiviti-aktiviti yang telah dicadangkan.

Model Strategi Pembelajaran Bahasa Wenden dan Rubin Wenden dan Rubin (1987) telah memperkenalkan SPB kepada empat jenis, iaitu strategi pembelajaran kognitif, metakognitif, berkomunikasi dan sosial. Strategi pembelajaran kognitif merujuk kepada langkah atau cara sesuatu pembelajaran berfungsi atau menyelesaikan sesuatu masalah di mana ia memerlukan huraian secara berterusan yang melibatkan perubahan pembelajaran. Mereka mengenal pasti enam kognitif utama strategi pembelajaran yang memberi sumbangan secara langsung kepada pelajar bahasa, iaitu seperti berikut: 1. Penjelasan/pengesahan kebenaran. 2. Meneka/mengagak taakulan induksi. 3. Penyebab induksi. 4. Latihan. 5. Ingatan. 6. Pencerapan.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 53

Model Strategi Pembelajaran Bahasa Ellis dan Sinclair Ellis dan Sinclair (1989) telah membentuk bahan pengajaran yang autentik untuk digunakan oleh pelajar yang belajar BI sebagai bahasa

Strategi pembelajaran metakognitif pula digunakan untuk mengawasi, mengatur atau mengendalikan sendiri pembelajaran bahasa oleh pelajar. Dalam strategi ini, pelajar akan dalam pelbagai proses pembelajaran seperti membuat perancangan, memberi tumpuan/ keutamaan, menetapkan matlamat dan pengurusan kendiri. Dalam strategi berkomunikasi, tumpuan utama ialah penglibatan pelajar dalam proses perbualan, mendapatkan makna yang bertentangan atau menjelaskan apa yang dicadangkan oleh penutur apabila berhadapan dengan beberapa kesulitan. Dalam hal ini, pelajar perlu memastikan perbualan tidak lari daripada maksud yang dibincangkan supaya tidak timbul sebarang kesulitan ketika berkomunikasi. Strategi sosial pula ialah aktiviti pembelajaran yang terikat di mana pelajar akan diberi peluang menggunakan pengetahuan mereka dalam pembelajaran bahasa. Strategi sosial ini memberi sumbangan secara tidak langsung kepada pembelajaran bahasa pelajar di mana ia membantu pelajar menyimpan, memperbaiki dan menggunakan bahasa dengan betul. Tegasnya, model SPB Wenden dan Rubin sama seperti model SPB Bialystok. Model SPB Wenden dan Rubin juga menjurus kepada aspek psikilongusitik dan sosiolinguistik dalam menguasai sesuatu bahasa. Strategi kognitif dan metakognitif lebih menjurus kepada aspek psikolinguistik, manakala strategi berkomunikasi dan sosial ialah SPB yang lebih kepada aspek sosialinguistik.

kedua ataupun bahasa asing DDK pembelajaran bahasa. Objektif mereka adalah untuk membantu para pelajar untuk menjadi pelajar bahasa yang lebih efektif dan bertanggungjawab, untuk membekalkan para guru bahasa dengan model untuk melatih pelajar, dan untuk menunjukkan guru bahasa bagaimana untuk menyatukan latihan pelajar dengan pengajaran bahasa. Maka, pendekatan ini memerlukan penggabungan latihan strategi dan bahasa, walaupun bahan latihan hanya menjurus ke arah strategi pengajaran sahaja. Bahan-bahan ini juga membekalkan latihan dalam penggunaan strategi pembelajaran secara langsung kerana para pelajar diberi kesedaran tentang nilai dan tujuan strategi latihan sepanjang masa. Terdapat pelbagai aktiviti kelas yang dicadangkan, termasuklah penjelasan ringkas tentang proses pembelajaran bahasa, contoh-contoh pengaplikasian strategi, petikan dan gambar-gambar para pelajar memberitahu tentang strategi masing-masing untuk tugas yang berlainan, senarai semakan, carta untuk dilengkapkan oleh pelajar untuk melihat kemajuan pembelajaran bahasa mereka, dan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan. Bagi guru bahasa pula, satu kaji selidik umum tentang pengetahuan asas yang diperlukan oleh para guru telah dijalankan supaya mereka dapat memahami sebab-sebab untuk mengajar dengan menggunakan strategi pembelajaran. Model untuk strategi pengajaran guru bahasa terdiri daripada tiga peringkat. 1. Pada peringkat pertama, para pelajar diperkenalkan kepada proses-proses pembelajaran bahasa melalui perbincangan dengan guru, soalan kaji selidik tentang pendekatan pembelajaran yang mereka gunakan, analisis keperluan dalam pembelajaran bahasa, serta kajian tentang sumber-sumber pembelajaran yang terdapat di luar kelas bahasa. 2. Peringkat kedua, yang akan dihuraikan dengan lebih lengkap kemudian, memberikan pengajaran secara langsung dan latihan dalam strategi pembelajaran untuk kemahiran tertentu. 3. Untuk peringkat ketiga model ini, para pelajar yang mengelolakan pembelajaran mereka sendiri melalui aktiviti-aktiviti yang membantu mereka mengenal pasti sumber-sumber dan merancang secara realistik untuk pengajian bahasa yang berterusan sebagai sebahagian daripada jadual keseluruhan mereka. Ketiga-tiga peringkat ini mengikuti suatu turutan yang hampir serupa dengan latihan pendekatan strategi pembelajaran yang lain (contohnya, Hosenfield 1997, Jones et al. 1987, O’Malley & Chamot 1988). Sebagai permulaan, para pelajar diberi kesedaran tentang proses

54 Taksonomi SPB

mental mereka sendiri. Kemudian, mereka diberikan penjelasan tentang penggunaan strategi dan juga latihan yang berterusan dengan menggunakan strategi untuk tugas yang berbeza. Akhirnya, isyarat untuk menggunakan strategi dikurangkan supaya para pelajar dapat menjadi pengguna strategi yang berautonomi. Peringkat kedua dalam model Ellis dan Sinclair merupakan yang paling luas kerana menggabungkan tujuh strategi pembelajaran dan enam bahagian tumpuan bahasa dalam satu matriks yang diperlengkapkan dengan 42 jenis aktiviti latihan yang berlainan. Bahagian bahasa yang menjadi tumpuan termasuklah pembentukan kosa kata, kajian tatabahasa, mendengar/melihat, bertutur, membaca dan menulis. Strategi pertama yang diketengahkan berbentuk metakognitif yang menjadi asas kepada pengenalan strategi kognitif. Strategi metakognitif yang diajar termasuklah: 1. Kesedaran diri/kendiri, di mana pelajar membentuk pemahaman kendiri dalam peranan mereka sebagai pelajar dan juga sikap mereka yang tersendiri serta motivasi terhadap aspek berlainan dalam bahasa sasaran. 2. Kesedaran bahasa, di mana pelajar membentuk pengetahuan metalinguistik tentang bahasa sebagai suatu sistem yang berorganisasi. Pengetahuan sedemikian terdiri daripada kebolehan untuk mengenal pasti wacana dan penggunaan bahasa, serta strategi untuk kemahiran bahasa yang berlainan dan kebolehan untuk membuat deduksi tatabahasa dan pemindahan linguistik. 3. Penilaian kendiri, di mana para pelajar belajar untuk memerhati dan menilai kemajuan mereka dalam pembelajaran bahasa. 4. Menentukan objektif jangka masa pendek, di mana para pelajar mengenal pasti objektif dan menggunakan teknik pengurusan kendiri untuk menentukan objektif yang mana dapat dicapai dalam jangka masa yang realistik.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 55

Model Ellis dan Sinclair ini mengenal pasti tiga strategi kognitif, iaitu (i) strategi perseorangan, di mana pelajar menemui strategi pemelajaran yang pelbagai yang sesuai dengan mereka, (ii) pengambilan risiko, di mana pelajar melibatkan diri secara aktif dalam proses pemelajaran bahasa, dan (iii) pengurusan, di mana pelajar mengurus waktu dan bahan-bahan mereka. Setelah penelitian, setiap strategi ini sebenarnya merupakan kategori yang besar yang mengandungi pecahan strategi metakognitif, kognitif, dan sosial/afektif, seperti yang ditunjukkan dalam analisis Jadual 3.1.

56 Taksonomi SPB

Kesimpulannya, model latihan strategi pembelajaran BI sebagai bahasa kedua atau bahasa asing Ellis dan Sinclair (1989) ini merupakan pendekatan berdasarkan kajian kepada latihan SPB yang boleh diaplikasikan dalam beberapa konteks pembelajaran bahasa kedua. Sebagai contoh, aktiviti yang terdapat dalam buku kerja pelajar dapat diadaptasikan kepada pelajar bahasa kedua atau bahasa asing dalam pengajian bahasa pada peringkat yang rendah. Pelatih untuk kolej dan bahasa kedua peringkat dewasa serta bahasa asing dapat menggunakan kebanyakan daripada aktiviti yang dicadangkan untuk memberikan pengajaran strategi pembelajaran kepada pelajar-pelajar mereka. Maklumat tentang pengajaran strategi pembelajaran dalam buku panduan guru mungkin perlu ditambah dengan pembentukan aktiviti untuk kakitangan supaya guru-guru yang tidak biasa dengan strategi pembelajaran dapat menggunakan bahan-bahan ini dengan berjayanya. Seseorang guru perlu menggabungkan bahan-bahan ini dengan bahan untuk pengajaran bahasa yang biasa mereka gunakan dan memastikan bahawa strategi yang diajar secara berasingan dapat dipindah dan diamalkan dengan bahan pengajaran dan kelas yang berlainan.
Mendengar Bertutur Jenis dan Perincian Strategi Perseorangan • Menggunakan gambaran sewaktu mendengar • Merancang untuk mendengar maklumat terpilih (penumpuan terpilih) • Mengenal pasti pengetahuan yang terdahulu sebelum mendengar (huraian) • Mengenal pasti sebab untuk membaca (pengenalpastian masalah) • Mengenali topik sebelum membaca (merancang, menghurai, mencari sumber) • Imbasan saringan untuk mengenalpasti peringkat kesusahan (penyusunan awal dan penilaian kendiri) • Menggunakan strategi membaca dalam bahasa pertama (huraian pengetahuan strategi terdahulu) • Mengumpul model-model penulisan yang berlainan (penggolongan, huraian tentang pengetahuan dalam komunikasi dalam hujah atau penulisan) • Peka terhadap pembaca (perancangan teratur) • Penggolongan perkataan berdasarkan topik (penggolongan) • Mengumpul contoh-contoh corak tatabahasa yang nyata (penggolongan dan deduksi) Jenis dan Perincian Strategi Pengambilan Risiko • Membuat ramalan berdasarkan pengetahuan terdahulu (huraian dan membuat kesimpulan berdasarkan teks) • Menggunakan teknik kesangsian atau ‘hesitation’ untuk memberikan masa untuk berfikir sewaktu dalam suatu perbualan

JADUAL 3.1. Model SPB Ellis dan Sinclair

Menulis

Kosa kata Tatabahasa Mendengar Bertutur

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 57 (pengurusan kendiri dan perancangan teratur) • Membuat latihan (persediaan awal) • Kekal dalam kumpulan bahasa sendiri (perancangan teratur dan penilaian kendiri) • Menggunakan isyarat linguistik dan paralinguistik (penumpuan terpilih) • Meneka perkataan yang tidak diketahui dari konteks (membuat kesimpulan berdasarkan teks) • Menggunakan kosa kata dan struktur yang telah diketahui (perancangan teratur dan penilaian kendiri) • Membuat ayat dalam bahasa sasaran secara langsung (penilaian kendiri dan penggantian) • Mengulang kaji (penilaian kendiri) • Menggunakan penyusunan semula struktur ayat, sinonim, ciptaan, dan perkataan asing (penggantian) • Mencipta hukum tatabahasa tersendiri berdasarkan contoh (deduksi/ induksi) Jenis dan Perincian Strategi Pengurusan • Menganalisis manfaat sumber yang sedia ada, termasuklah bahan rujukan, media, dan sumber manusia (pengumpulan sumber, penumpuan terpilih, penilaian kendiri, bekerjasama) • Mengumpul dan mengkategorikan bahan mengikut topik, motif tatabahasa, atau kemahiran bahasa (pengurusan kendiri dan pengumpulan) • Menjadualkan latihan tetap untuk setiap kemahiran bahasa sama ada secara bersendirian atau dengan seseorang (pengurusan kendiri dan bekerjasama)

Membaca Menulis

Kosa kata

Tatabahasa Mengurus Sumber Mengurus Bahan Mengurus masa

Model Strategi Pembelajaran Rebecca Oxford Oxford (1990) membangungkan satu sistem belajar BI sebagai bahasa kedua yang mudah difahami dan paling kerap digunakan pada hari ini. Dalam sistem ini, terdapat dua kelas SPB, iaitu SPB secara langsung dan SPB secara tidak langsung. Dua kelas ini dibahagikan lagi kepada enam kumpulan yang lebih kecil di mana SPB secara langsung terdiri daripada strategi gantian, strategi kognitif dan strategi memori. Manakala SPB secara tidak langsung terdiri daripada strategi sosial, afektif dan metakognitif. Kedua-dua SPB dalam model Oxford ini saling berhubung kait antara satu sama lain. Model SPB Oxford banyak dijadikan teori dan kajian oleh penyelidik bahasa kedua di seluruh dunia seperti Mohamed Amin dari Malaysia (1996), Yang Nae Dang (1995) dan Park Gi Pyo (1997) dari Korea, Murat Hismanoglu (2000) dari Turki, Abdallah Hussein (2002) dari Jordan dan sebagainya. Ini membuktikan bahawa Model SPB Oxford ini amat sesuai dalam mengkaji penggunaan SPB, terutamanya ketika pelajar belajar BI sebagai bahasa kedua ataupun bahasa asing di negara

mereka. Jadual 3.2 adalah penerangan tentang setiap kumpulan SPB yang dibangunkan oleh Oxford ini.
SPB Secara Langsung Strategi Memori Strategi Kognitif Teknik- teknik yang digunakan untuk menyimpan, mengeluarkan dan mengubah maklumat dari tahap fakta kepada kemahiran, Strategi ini membantu pelajar menyimpan maklumat yang penting di dalam memori mereka ketika pembelajaran mereka. Digunakan untuk membantu dalam proses manipulasi bahasa sasaran atau tugasan secara langsung. Strategi kognitif ini terdiri daripada pelbagai strategi berbeza seperti menganalisis dan membuat ringkasan. Perlakuan yang membolehkan pelajar menggunakan bahasa sasaran tanpa masalah dalam mencari gantian untuk pelajaran tatabahasa dan perbendaharaan kata. Strategi-strategi ini membolehkan para pelajar menghasilkan pernyataan bertulis atau lisan dalam bahasa sasaran walaupun tanpa kefahaman penuh. Perincian Strategi

58 Taksonomi SPB

JADUAL 3.2. Model SPB Oxford
Perincian Strategi

Strategi Penggantian

Strategi Pembelajaran Bahasa Stern Menurut Stern (1992), terdapat lima SPB yang utama, iaitu strategi pengurusan dan perancangan, kognitif, kemahiran penerangan, perseorangan, dan afektif. Strategi pengurusan dan perancangan ini berkaitan dengan penumpuan pelajar dalam melaksanakan pembelajaran kendiri. Pelajar boleh mengambil alih perkembangan pembelajaran bahasa mereka dengan dibantu oleh guru yang berfungsi sebagai penasihat dalam mendapatkan maklumat. Dalam strategi ini, pelajar mesti: 1. Membuat keputusan yang diperlukan dalam mempelajari bahasa. 2. Memastikan diri mereka mencapai matlamat yang diinginkan.

SPB Secara Tidak Langung Strategi Perlakuan yang membantu menyusun proses pembelajaran dengan Metakognitif cara menumpu, menyusun, merancang dan menilai pembelajaran. Ia membantu pelajar menguasai pembelajaran dan menumpukan perhatian apabila terdapat terlalu banyak maklumat baru dalam pembelajaran. Strategi Afektif Teknik- teknik yang membantu pelajar mengawal emosi, sikap, motivasi dan nilai murni. Strategi afektif merupakan pengaruh utama dalam pembelajaran bahasa kerana strategi ini membolehkan pelajar mengawal pembelajaran mereka. Strategi Sosial Perlakuan yang meliputi komunikasi dengan orang individu lain kerana bahasa merupakan satu perlakuan sosial. Pembelajaran bahasa selalunya melibatkan individu lain maka strategi sosial yang bersesuaian adalah amat penting.

3.

Model Strategi Pembelajaran Bahasa Ellis Model Strategi Pembelajaran Bahasa yang diketengahkan oleh Ellis (1994) adalah lebih berfokus kepada pembelajaran bahasa kedua. Ellis telah membangunkan model ini kepada pelajar yang belajar BI sebagai bahasa kedua. Model Ellis ini telah digunakan oleh beberapa orang pengkaji tempatan yang mengkaji tentang SPB ini terutamanya bagi golongan penyelidik yang mengkaji tentang BI sebagai bahasa kedua di Malaysia, antaranya ialah Mohamed Amin (1996) dan Faizahani (2002). Dilihat dalam konteks kajian BM pula, model Ellis ini telah digunakan oleh Supian (2003) dalam penyelidikannya. Model Ellis telah digunakan oleh penyelidik sebagai kerangka dalam kajian yang ingin dijalankan. Ini kerana didalam model SPB yang dipelkenalkan oleh Ellis ini terdapat beberapa faktor berkaitan yang boleh mempengaruhi

Strategi kognitif merupakan langkah atau operasi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa atau menyelesaikan masalah yang perlu dianalisis secara berterusan, perubahan atau sintesis bahan pembelajaran. Dalam strategi kognitif ini, pembelajaran bahasa boleh dilakukan dengan cara membuat penjelasan, meneka atau membuat taakulan induksi, memberi penjelasan deduksi, latihan, ingatan; dan penyelesaian. SPB secara penerangan juga salah satu strategi yang diperkenalkan oleh Stern. Dalam strategi penerangan, pembelajaran bahasa boleh dilaksanakan oleh guru dengan cara memberi keterangan panjang lebar, melalui isyarat tangan, penjelasan, pengulangan atau penerangan untuk memastikan perbualan terus berlaku. Strategi perseorangan bermaksud pelajar diminta untuk merancang strategi pembelajaran dan menilai prestasi pembelajaran bahasa mereka sendiri. Dalam hal ini, pelajar berkomunikasi dengan bercakap menggunakan bahasa pertama. Strategi afektif pula bermaksud pelajar belajar bahasa mengikut kemampuan mereka. Pelajar bahasa yang baik selalunya memiliki strategi afektif yang berbeza. Mereka biasanya lebih atau kurang menyedari masalah emosi ketika belajar bahasa. Pelajar bahasa yang baik akan cuba mencipta satu gabungan positif yang baik di mana aktiviti pembelajaran bahasa boleh dilaksanakan. Dengan cara ini, pelajar dapat belajar bahasa dengan baik dan dapat menunjukkan potensi mereka dalam pembelajaran bahasa.

4.

Membuat keputusan tentang metodologi pembelajaran yang sesuai, memilih sumber yang sesuai dan memastikan ia dijalankan seperti yang dirancang. Menilai pencapaian dalam mencapai kecemerlangan dan jangkaannya.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 59

60 Taksonomi SPB

Pengalaman pembelajaran (diintegrasi dengan faktor situasi, sosial, persekitaran & Cara belajar akademik 1. Bahasa sasaran 2. Latar 3. Ujian Pencapaian 4. Jantina

Perbezaan SPB secara Individu - Kepercayaan A - Faktor efektif - Faktor Pelajar - Kecenderungan pembelajaran

seseorang pelajar ketika belajar seperti faktor jantina, sosial, persekitaran dan sebagainya. Selain daripada itu, faktor perbezaan pembelajaran dan faktor pengalaman juga boleh mempengaruhi seseorang itu menggunakan SPB ketika belajar BM. Oleh hal yang demikian penyelidik telah mengubah suai model yang dikemukan oleh Ellis mengikut kesesuaian tujuan dan persoalan kajian yang dikemukan. Rajah 3.1 menerangkan model SPB yang dibina oleh Ellis.
SPB yang digunakan: 1 Kuantiti 2 Jenis Kadar pembelajaran: 1. Kadar 2. Tahap pencapaian

A B

Model Strategi Pembelajaran Bahasa MacIntyre Model SPB yang dibina oleh MacIntyre (1994) lebih berfokus kepada aspek sosial psikologi dalam mempelajari bahasa. MacIntyre menyatakan bahawa faktor sosial psikologi adalah antara faktor yang menyebabkan seseorang pelajar menggunakan sesuatu strategi ketika belajar bahasa. Selain itu, faktor sosial psikologi juga membantu meningkatkan pencapaian dan kecekapan pelajar ketika belajar terutamanya apabila belajar bahasa sasaran. Dalam kajiannya, MacIntyre menyatakan tiga kepentingan SPB dalam mempelajari bahasa kedua, iaitu seperti berikut: 1. Mempunyai alasan kenapa pelajar perlu menggunakan strategi ketika belajar. 2. Pelajar tidap perlu memberi alasan jika tidak mahu menggunakan strategi belajar. 3. Strategi perlu diikuti dengan betul.

RAJAH 3.1. Model SPB Ellis berdasarkan pembelajaran kedua

Berdasarkan model SPB MacIntyre ini, pengkaji berpendapat bahawa faktor sosial psikologi mempengaruhi sesuatu SPB yang digunakan oleh seseorang pelajar. Dalam konteks kajian ini, faktor sosial psikologi seperti keyakinan diri, tingkah laku, motivasi, dan lain-lain boleh mempengaruhi tingkah laku dan mental pelajar dalam mempelajari dan menguasai sesuatu bahasa. Justeru, model SPB MacIntyre yang lebih dikaitkan dengan faktor sosial psikologi dapat mempengarui sesuatu SPB yang digunakan oleh seseorang pelajar. Jadual 3.2 menerangkan model SPB MacIntyre yang berdasarkan faktor sosial psikologi ketika menggunakan strategi ketika belajar bahasa.
P E R M I N T A A N
Kesedaran akan kepentingan menggunakan strategi Alasan untuk gunakan strategi Alasan tidak mahu gunakan strategi

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 61

Strategi yang digunakan

- Mencapai kecekapan - Tingkah laku - Kebimbangan - Permintaan - Kecenderungan menyelidik - Motivasi - Keyakinan diri - Matlamat - Situasai permintaan - Kejayaan terdahulu - Kebenaran tentang strategi - Kriteria untuk berjaya RAJAH 3.2. Model ‘Social Psychological Influences on Strategy Use’ oleh MacIntyre (1994)

K E J A Y A A A N

Strategi Pembelajaran Bahasa Mohamed Amin Embi Mohamad Amin (1996) telah mempelkenalkan tiga SPB, iaitu SPB ketika belajar BI semasa DDK, DLK dan PEP. Model SPB Mohamed Amin ini menjadi asas kajian banyak SPB dalam BM dan BI. Sebagai contoh dalam kajian BM, Model SPB Mohamed Amin ini telah dijadikan asas kajian oleh Abu Talib (1998), Mohd Nazali (1999), Norzizah (1999), dan Yong Zaharah (1999). Manakala dalam BI pula, kajian yang dijalankan oleh Azlin Mazniwati (2000), Che Suriyati (2000), Nur Anum (2003), Padmani (2003), Ismail (2004) dan lain-lagi. Kesemua kajian dalam BM dan BI ini dilakukan di peringkat Sarjana Muda dan Sarjana Pendidikan yang dilaporkan di Fakulti Pendidikan, UKM. Selain itu, beberapa kajian tentang SPB dalam BI dilakukan di USM, UM dan UPSI

62 Taksonomi SPB

Model Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Zamri Zamri (2004) menjalankan satu kajian SPB antara pelajar cemerlang dan pelajar lemah ketika belajar BM semasa DDK, DLK dan PEP. Beliau melihat bagaimana pelajar cemerlang dan pelajar lemah ini belajar BM dalam empat kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar (KD), bertutur (KT), membaca (KB) dan menulis (KTs). Seramai lapan orang pelajar tingkatan 4 yang belajar di sebuah sekolah menengah kebangsaan dijadikan peserta kajian. Pelajar cemerlang ialah pelajar yang mendapat gred A, manakala pelajar lemah ialah pelajar yang mendapat gred D atau E dalam peperiksaan PMR. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan temu bual berstruktur. Temu bual ini mengandingi soalan-soalan yang menanya pelajar tentang strategi mereka mempelajari BM ketika DDK, DLK dan PEP. Melalui data yang diperoleh, terdapat banyak dan pelbagai SPB yang pelajar cemerlang dan lemah belajar BM ketika DDK, DLK, dan PEP dalam keempat-empat kemahiran bahasa itu seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.3.
Faktor Akademik dan Sosial: 1. Pencapaian 2. Jantina

membuktikan bahawa kajian SPB semakin menjadi keutamaan kepada pengkaji bahasa dalam usaha mempertingkat kebolehan berbahasa dalam kalangan pelajar, terutamanya dalam mempelajari bahasa pertama dan bahasa kedua.

Di Dalam Kelas Mendengar

Strategi Pembelajaran Bahasa Di Luar Kelas

Peperiksaan

RAJAH 3.3. Model SPB Zamri berdasarkan kemahiran bahasa dan kategori belajar

Bertutur

Membaca

Menulis

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 63

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGGANGGU STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA

Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, penggunaan SPB merupakan antara strategi atau alternatif yang boleh digunakan oleh seseorang pelajar dalam memahami dan menguasai pelajaran bahasa tersebut. Beberapa pengkaji Barat seperti Tamada (1997) serta Green dan Oxford (1996) misalnya berpendapat bahawa terdapat hubungan antara SPB dengan minat pelajar belajar bahasa sehingga ke satu tahap tahap penguasaan. Para pelajar yang mempunyai sikap positif dan berminat belajar akan memperoleh keputusan yang baik dalam pembelajaran bahasa. Ini memberi makna bahawa kemahiran belajar bahasa boleh ditingkatkan jika seseorang pelajar itu mempunyai SPB. Beberapa kajian melaporkan bahawa sikap ialah faktor utama menentukan tahap kejayaan pembelajaran bahasa. Pelajar bahasa yang baik tidak semestinya mereka yang mempunyai kebolehan berbahasa dengan mudah, tetapi mereka yang dikecualikan untuk mengatasi kegagalan dan banyak lagi percubaan dan kesilapan, mencapai tahap memuaskan dalam pencapaian. Pelajar mungkin mengenal pasti SPB yang boleh dipengaruhi oleh faktor seperti sikap, motivasi dan pembelajaran. Tamada (1997) mengenal pasti pembelajaran lapan faktor yang memberi kesan kepada pemilihan sesuatu SPB. Oxford dan Ehrman (1995) pula mendapati terdapat hubungan antara SPB dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu SPB, antaranya seperti faktor situasai, persekitaran, sosioekonomi dan akademik. Faktor Situasi Lee Kyung Oh (2003) menerangkan cara pelajar L2 mengaplikasikan strategi pembelajaran untuk tugasan DDK dan DLK. Strategi untuk

Strategi Pembelajaran Zamri Mahamod, Jamaludin Badusah dan Mohamed Amin Embi Zamri, Jamaludin dan Mohamed Amin (2006) telah membangunkan satu modul SPB dalam kalangan pelajar pelbagai etnik sekolah menengah ketika belajar BM berdasarkan empat kemahiran bahasa, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis semasa DDK, DLK dan PEP.Daripada kajian mereka itu, Modul Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu Di Luar Kelas dihasilkan. Kajian Zamri et al. ini menjadi rentetan kepada kajian ini, iaitu menghasilkan satu koleksi inventori belajar bahasa (BM dan BI) yang lengkap untuk digunakan oleh semua kategori pelajar ketika belajar BM dan BI semasa DDK, DLK dan PEP mengikut kemahiran bahasa dan aspek berbahasa.

Faktor Persekitaran SPB yang digunakan oleh penuntut-penuntut sekolah di kawasan pedalaman dan bandar turut dikaji. LoCastro (1994) mencadangkan satu kemahuan untuk lebih kajian dalam SPB dalam persekitaran pembelajaran yang berbeza. Stern (1984) menganggarkan kadangkala faktor persekutuan wujud sangat jelas, dan ada masanya ia sangat susah dikenal pasti. Faktor persekitaran tidak begitu pasti kewujudannya disebabkan oleh faktor persekitaran. Dalam kajian yang sama, Ramirez (1986) mendapati pencapaian tahap yang tinggi dalam sesebuah sekolah rendah di kawasan pedalaman bertembung dengan hal yang dianggap bahawa mengajar di sekolah moden di bandar besar akan menuju lebih kepada kejayaan dalam pembelajaran bahasa daripada mempelajari bahasa yang sama di sekolah pedalaman yang kecil dan ketinggalan zaman. Ini hanya boleh diterangkan dengan perbandingan yang rapat antara persekitaran dua buah sekolah. Sebagai contoh, pelajar-pelajar di kawasan bandar seperti di Kuala Lumpur, Kuantan, Kuching atau Kota Kinabalu memperoleh SPB yang lebih pelbagai berbanding pelajar-pelajar yang belajar di Persiangan (Sabah), Bario (Sarawak), Baling (Kedah) ataupun di Merapoh (Pahang). Ini kerana kedua-dua kumpulan pelajar yang berbeza dari segi lokasi sekolah dan persekitaran banyak mempengaruhi SPB yang mereka gunakan ketika belajar bahasa DDK dan DLK. Di Jepun, Watanabe (1990) mendapati corak penggunaan strategi yang amat berbeza di antara universiti metropolitan yang utama dengan

pembelajaran dengan seseorang pengajar dan belajar secara berdikari telah dibuat oleh Ocford (1990). Wenden (1987) menjalankan dua kajian yang dia meneliti penggunaan BI sebagai bahasa kedua, keduadua strategi DDK dan DLK. Stern (1984) menekankan bahawa kemahuan untuk pembelajaran bahasa dalam matlamat persekitaran bahasa DDK dan DLK. Stern memberi dua kategori pengajaran dan pembelajaran bahasa, iaitu formal dan informal bebas, dan tidak dipandu atau persekitaran bahasa semula jadi dan belajar daripada guru ialah satu peringkat tambahan. Malangnya, kebanyakan pelajar bahasa asing adalah lebih jauh daripada matlamat persekitaran bahasa. Mereka tidak mempunyai peluang untuk menggunakan bahasa baru DLK. Dalam kajian strategi pembelajaran DLK, Pickard (1996) mendapati bahawa aktiviti yang paling diperhatikan ialah aktiviti membaca dan mendengar. Lagipun, sama ada pembentukan bahasa menyokong atau sebaliknya untuk seseorang individu dari segi pembelajaran. Ini bergantung kepada konteks spesifik sosial dan sebahagiannya dengan cara individu itu respon kepada kandungan.

64 Taksonomi SPB

kedua-dua penuntut lelaki dan wanita dan di pedalaman, semua kolej wanita (melalui lokasi dan prestij mungkin mempengaruhi perbezaan sama dengan jantina). Pelajar kawasan pedalaman secara khusus mempelajari BI sebagai bahasa asing kedua secara khusus atau melalui SPB secara umum.Dalam satu kajian yang dijalankan di Burkina Faso, West Africa, Kouraogo (1993) menyertakan bahawa input persekitaran ialah pembelajaran dalam konteks bahasa pelajar mempunyai peluang yang sedikit untuk mendengar atau membaca bahasa itu DDK atau DLK. Kouraogo menerangkan situasi yang berbeza satu bahasa asing disampaikan di Burkina Faso, contoh kelas yang penuh, mempunyai kekurangan buku dan guru bukan pribumi yang tidak mempunyai penggunaan bahasa yang baik mengajar. Pelajar dan juga guru kurang mempunyai peluang untuk menggunakan bahasa walaupun DDK dan DLK. Sebagai contoh, prasarana pengajaran dan pembelajaran di sekolah berasarama penuh jauh lebih baik berbanding sekolah menengah kebangsaan yang terletak di kawasan kampung dan pedalaman. Ini sudah tentu mempengaruhi strategi pembelajaran pelajar termasuk SPB. Demikian juga jika kita membuat perbandingan SPB pelajar di Amerika Syarikat dan Perancis dengan pelajar-pelajar di Afrika, Amerika Tengah, Asia Kecil dan Asia Tenggara. Dengan tahap pendidikan berkelas dunia, sudah tentu pelajarpelajar di Amerika Syarikat atau Perancis mempunyai pelbagai SPB berbanding pelajar-pelajar yang tinggal di negara membangun atau mundur. Namun begitu, masih ada pelajar yang mapun sampai ke tahap kecekapan yang amat tinggi dalam SPB terutamanya yang mempelajari sesuatu bahasa asing. Kesimpulannya, kejayaan dalam persekitaran pengajaran dan pembelajaran bahasa boleh dikaitkan dengan keberkesanan SPB di samping kepandaian dan berkebolehan berbahasa yang dimiliki seseorang pelajar. Oleh itu, faktor persekitaran banyak dan boleh mempengaruhi SPB pelajar. Faktor di rumah, sekolah, DDK atau DLK boleh mempengaruhi pelajar untuk belajar sesuatu bahasa itu dengan mudah, cepat dan berkesan. Faktor Sosioekonomi Faktor konsep sosial amat penting untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. Bahasa mesti dirawat dalam konteks sosial. Ini kerana bahasa diajar dan dipelajari untuk menstabilkan perhubungan dan komunikasi melepasi sempadan sosial. Lan, Rae L. (2005). memeriksa sama ada sikap penuntut dan sokongan sosial akan meramalkan niat untuk melibatkan pembelajaran BI sebagai bahasa kedua. Subjek ialah pelajar sekolah menengah dalam lingkungan umur 16 tahun. Respon mereka

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 65

terhadap soalan latar belakang personal dan pembelajaran bahasa, sikap dan sokongan sosial. Keputusan menunjukkan bahawa sikap dan sokongan sosial adalah amat tinggi terhadap ramalan tentang niat tingkah laku serta perhubungan signifikan terhadap matlamat mereka. Harapan masa depan bergantung dalam koperasi antara saintis sosial, pendidikan linguistik dan guru bahasa (Stern 1983). Bahasa yang khusus diletakkan sama ada dalam harga diri yang tinggi atau rendah dalam ekonomi, politik dan nilai budaya dikaitkan dengan mereka. Penuntut kebiasaan mula belajar bahasa dengan sikap positif dan negatif yang diterap dalam masyarakat di persekitaran. Sikap dalam minda kebiasaannya memotivasikan kepada pembelajaran bahasa kedua. MacIntyre (1994) menyokong teori SPB. Kajian mereka telah mendapatkan keputusan berkenaan sifat-sifat seorang pelajar bahasa, pelbagai situasi dan jenis-jenis perhubungan dalam strategi pembelajaran dalam satu cara yang kompleks untuk mempengaruhi kelancaran dalam bahasa kedua. Selain itu, Oxford (1989) mendapati jantina dan etnik menentukan jenis strategi yang perlu digunakan. Keberkesanan kedua-dua faktor ini (jantina dan etnik) boleh dibawa melalui tingkah laku, motivasi dan pelbagai gaya pembelajaran (MacIntyre 1994). Oxford (1990), Mohamed Amin (1996) melaporkan bahawa pelajar perempuan lebih banyak menggunakan SPB berbanding pelajar lelaki, berbanding kajian Zamri (2004) yang menyatakan sebaliknya. Ini bermakna faktor jantina boleh mempengaruhi SPB yang digunakan oleh pelajar. Faktor sosioekonomi didapati telah memberi kesan terhadap pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing. Kajian Abu Talib (1998) dan Mohamed Amin mendapati bahawa faktor sosioekonomi keluarga mempengaruhi SPB pelajar yang dikaji. Abu Talib mendapati bahawa pelajar Melayu daripada keluarga berpendapatan tinggi lebih banyak menggunakan SPB ketika belajar BM semasa DDK, DLK dan PEP. Mohamed Amin pula mendapati pelajar-pelajar bukan Melayu daripada keluarga berpendapatan tinggi lebih banyak menggunakan SPB ketika mempelajari BI sebagai bahasa kedua. Rumusannya, kepelbagaian faktor sosioekonomi seperti jantina, etnik, pendapatan keluarga dan sebagainya boleh mempengaruhi SPB yang digunakan oleh pelajarpelajar yang mempelajari BM dan BI di Malaysia. Faktor Akademik Oxford (1993) memberikan dua jenis tujuan pembelajaran bahasa, iaitu (i) bahasa akademik dan (ii) bahasa sosial. Oxford menyatakan bahawa tujuan yang pertama adalah lebih sukar untuk dipelajari dan dikuasai kerana memerlukan masa yang lama untuk mencapai kejayaan. Oxford

66 Taksonomi SPB

menyatakan bahawa beberapa kajian yang membincangkan keperluan kemahiran bahasa bagi pelajar bahasa kedua untuk berjaya secara akademik telah terbukti berjaya dalam SPB. Dalam konteks pembelajaran BM dan BI di Malaysia misalnya, pelajar yang memiliki pencapaian akademik yang baik dan belajar di kelas aliran Sains lebih banyak menggunakan SPB berbanding pelajar yang belajar di kelas aliran Sastera dan berpencapaian rendah. Kajiankajian yang dijalankan oleh Mohamed Amin (1996) dan Zamri (2004) misalnya adalah contoh terbaik untuk dipelajari. Antara dapatan kajian mereka ialah pelajar aliran Sains memerlukan BM dan BI lebih dan mereka bersedia untuk berjaya disebabkan tahap pencapaian mereka lebih tinggi daripada pelajar aliran Sastera. KESIMPULAN Berdasarkan perbincangan, SPB amat penting dalam pendidikan BM dan BI. Pelajar-pelajar akan berjaya mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan mata pelajaran BM sekiranya mereka menggunakan pelbagai SPB yang sesuai dan berkesan sama ada semasa belajar BM dan BI ketika DDK, DLK atau ketika PEP. Beberapa kajian yang dilaporkan menyokong fakta bahawa SPB membantu peningkatan pencapaian akademik pelajar. Kesimpulannya, kajian SPB dalam pendidikan BM dan BI perlu dikenal pasti dan disebarluaskan agar dapat diketahui dan dipelajari, dikuasai dan dipraktikkan di kalangan pelajar. Ini bukan sahaja membantu pelajar cemerlang, tetapi juga pelajar lemah dan pelajar lain yang mempelajari BM dan BI sebagai bahasa kedua atau bahasa asing.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 67

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 69

KAJIAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA

4

Melalui pembacaan pustakaan yang dibuat didapati pembinaan satu inventori belajar sesuatu bahasa di Malaysia belum pernah dilakukan oleh mana-mana pengkaji bahasa sama ada dalam BM mahupun BI. Atas dasar itu, pengkaji berpendapat dan sudah tiba masanya bahawa satu inventori bagaimana belajar bahasa (BM dan BI) yang berkesan perlu dibina supaya mata pelajaran ini mudah difahami dan dipelajari terutamanya oleh pelajar yang belajar BM atau BI sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Bagi memudahkan pemahaman, pengkaji melaporkan beberapa kajian dalam negara berkaitan SPB dalam BM dan BI sebagai panduan dan pemahaman pembaca memahami kajian berkaitan tentang SPB di Malaysia. Justeru, kajian SPB di Malaysia dalam BM dan BI dikemukakan dalam laporan ini sebagai panduan dan pengetahuan pembaca tentang hal ataupun perkara berkaitan SPB di Malaysia. Selain itu, paparan ini dapat dijadikan garis panduan kepada kajian ini dalam usaha menghasilkan satu inventori SPB yang dapat memudahkan pelajar lemah, pelajar asing dan lain-lain untuk belajar BM dan BI dengan mudah, cepat dan berkesan. Penyelidikan terhadap penguasaan atau keupayaan bahasa dan berbahasa sama ada dalam bahasa pertama, kedua atau bahasa asing menunjukkan bahawa terdapat kenyataan yang menyokong keberkesanan dan kepentingan pengurusan atau penggunaan strategi sebagai sebahagian daripada cara belajar bahasa di dalam sesebuah bilik darjah (lihat Faerch & Kasper 1983, O’Malley & Chamot 1990, Oxford 1993, Mohamed Amin 1996, Abu Talib 1998 serta Mohd Nazali, Mohamed Amin & Zamri 1999). Keberkesanan dan kepentingan menguasai SPB ini dapat menyedar dan membantu pelajar menguasai KEPENTINGAN KAJIAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA

PENDAHULUAN

pelbagai SPB secara menyeluruh dan berkesan ketika belajar di dalam bilik darjah (Reid 1995). Wenden (1987) dan Oxford (1989, 1990) dalam kajian mereka menyatakan bahasa SPB mendatangkan beberapa kebaikan kepada pelajar dalam menguasai bahasa. Mereka menyenaraikan sembilan ciri SPB yang banyak membantu meningkatkan penguasaan berbahasa dalam kalangan pelajar, iaitu seperti berikut: 1. Meningkatkan kecekapan berkomunikasi. 2. Menggalakkan pembelajaran kendiri. 3. Melibatkan penyelesaian masalah. 4. Meningkatkan pembelajaran dengan aksi-aksi yang lebih khusus. 5. Melibatkan proses di luar kognitif. 6. Menyumbang ke arah pembelajaran secara langsung dan tidak langsung. 7. Melibatkan kepelbagaian. 8. Menguasai aksi sedar dan tidak seda. 9. Menggalakkan kelenturan.

70 Kajian SPB

Selain itu, kepentingan menguasai pelbagai SPB merupakan sesuatu yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar. Menurut Mohamed Amin (1996), penguasaan SPB ini banyak berkait rapat dengan cara pelajar merancang cara mereka belajar sama DDK, DLK atau ketika menghadapi PEP. Kepentingan menguasai SPB dapat mempengaruhi pengurusan, cara dan amalan belajar dalam kalangan pelajar. Matlamat pembelajaran seseorang pelajar perlu disertai dengan pembelajaran yang berguna dan strategi bermotivasi. Sebagai contoh, beberapa kajian menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang menggunakan strategi pembelajaran efektif mudah berjaya (lihat Shmais 2003, Weinstein & Mayer 1985). Kajian mereka juga menunjukkan bahawa mana-mana pelajar yang berada dalam situasi pembelajaran dan tahu apa yang hendak dibuat juga mempunyai pencapaian akademik yang lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Oxford (1990), ilmu tentang strategi pembelajaran tidak semestinya menuju kepada pencapaian akademik yang lebih baik. Pelajar-pelajar mesti memperluaskan motivasi untuk menggunakan strategi-strategi yang sedia ada. Penggunaan SPB yang berbeza mengikut tahap pencapaian pelajar dan strategi yang digunakan turut mendatangkan kesan kepada pembelajaran bahasa dalam kalangan pelajar. Beberapa kajian, terutamanya di Barat mendapati bahawa penggunaan SPB yang berbeza mendatangkan kesan positif kepada pencapaian pelajar. Atkinson (1985), Bejarano (1987), Chamot dan Kupper (1989) serta kajian-kajian tempatan yang dilakukan oleh Abu Talib (1998), Mohd Nazali (1999),

Rahani (1999), Norzizah (1999) Yong Zaharah (1999) Zuriyati (1999), Supian (2003) dan Zamri (2004) dalam pendidikan BM menekankan kepentingan penggunaan SPB dalam meningkatkan pencapaian bahasa pelajar. Kepentingan SPB juga banyak dikaitkan sejauh mana guru bahasa dapat membantu pelajar-pelajarnya menguasai sesuatu bahasa dengan cepat dan berkesan. Hall (1997) menjelaskan bahawa guru harus mempertimbangkan bagaimana pelajar dan guru boleh menggunakan sesuatu strategi pembelajaran bahasa. Untuk itu, guru perlu mengenal pasti keupayaan pelajar-pelajar dalam menggunakan SPB yang berbeza berdasarkan jumlah maklumat atau pengetahuan yang diterima setiap pelajarnya. Pelajar-pelajar akan menggunakan SPB yang berbeza-beza dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Dengan cara ini, guru dapat mengetahui perbezaan tahap pelajar dan SPB yang digunakan. Selain dapat menguasai kemahiran berbahasa, SPB adalah panduan terbaik tentang bagaimana pelajar dapat menyelesaikan tugasan atau masalah semasa pembelajaran bahasa belaku. Murat (2000) menyatakan bahawa pelajar yang menggunakan pelbagai SPB dapat melaksanakan tugasan dan memperoleh input baru. Beliau menyatakan bahawa pembelajaran bahasa secara tidak sengaja atau tanpa disedari dapat membantu pelajar memahami sesuatu aspek pembelajaran bahasa dan boleh menggunakan input baru tersebut dalam aktiviti pembelajaran bahasa seterusnya. Menurut Fedderholdt (1997), pelajar berkebolehan untuk menggunakan pelbagai SPB yang luas dan bersesuaian. Ia juga boleh membaiki kemahiran berbahasa pelajar dengan baik. Strategi metakognitif misalnya dapat membaiki pengurusan masa pembelajaran, mengurus dan membuat penilaian sendiri. Strategi kognitif termasuk penggunaan pengetahuan yang sedia ada dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah baru dalam pembelajaran bahasa mereka. Strategi sosioefektif seperti bertanya teman sekelas untuk bekerjasama menyelesaikan masalah bahasa yang ada boleh membantu pelajar bahasa berdikari dan beroutonomi di mana mereka dapat mengawal pembelajaran bahasanya sendiri. Lessard-Clouston (1997) menyatakan bahawa SPB menyumbang kepada perkembangan dan kemampuan berkomunikasi pelajar. Ini menjadi konsep yang luas apabila SPB digunakan untuk merujuk kepada semua SPB. Ini bertepatan dengan kenyataan Oxford (1990) yang menerangkan bahawa SPB penting dikuasai oleh setiap pelajar kerana merupakan alat yang dapat membantu mereka aktif, belajar sendiri dan yang lebih penting membantu pelajar berkemampuan untuk berkomunikasi.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 71

72 Kajian SPB

Kajian tentang SPB dalam BM adalah bermula pada tahun 1997, iaitu apabila Abu Talib (1998) dari UKM telah menjalankan kajian awal tentang gaya dan strategi pembelajaran Bahasa Melayu (SPBM) dalam kalangan pelajar tingkatan 4 di daerah Johor Bharu. Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengenal pasti gaya dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh 315 pelajar tingkatan 4 di lima buah sekolah menengah bantuan kerajaan didalam mempelajari mata pelajaran BM sama ada DDK atau DLK. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menentukan sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran dengan SPBM dalam kalangan responden. Kajian ini bersifat destriptif ini membahagikan pelajar kepada dua golongan, iaitu pelajar cemerlang dalam BM dan pelajar yang lemah dalam BM. Dapatan kajian ini menunjukkan pelajar yang cemerlang dalam BM menunjukkan corak penggunaan gaya dan strategi yang berlainan daripada pelajar yang lemah dalam BM. Dengan KAJIAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

SPB juga penting bagi guru-guru bahasa. Murat (2000) berpendapat guru bahasa boleh mempelajari tujuan pelajar mempelajari bahasa, minat atau kurang minat pelajar terhadap sesuatu aktiviti yang dijalankan DDK dan sebab mengapa mereka belajar bahasa. Guru bahasa juga perlu mengkaji kaedah pengajaran mereka sendiri dan keseluruhan gaya dan strategi pengajaran mereka DDK. Melalui analisis tersebut, guru bahasa dapat mengenal pasti sama ada pengajarannya memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan pelbagai SPB atau sebaliknya. Selain itu, peranan yang guru yang paling utama adalah bagaimana untuk memberi tugasan yang sesuai dengan kepelbagaian SPB pelajar. Dalam hal ini, guru bahasa perlu peka sama ada strategi latihan atau tugasan yang diberikan itu jelas atau kurang jelas dengan SPB dalam kalangan pelajar. Kesimpulannya, SPB banyak memberi kebaikan dan kepentingan kepada pelajar secara khusus dan guru bahasa amnya. Kepentingan menguasai SPB seperti yang dibincangkan dapat membantu pelajar menguasai bahasa dengan baik dengan membantu meningkatkan pencapaian akademik mereka. Selain itu, faktor-faktor seperti usia, jantina, personaliti, motivasi, sikap, pengalaman hidup dan lain-lain banyak mempengaruhi SPB adalah wajar pelajar didedahkan dengan pelbagai SPB oleh guru bahasa. Pelajar yang mengetahui cara mereka belajar dapat meningkat motivasi dan pencapaian Bagi guru pula, apabila mereka mengetahui strategi pelajar belajar bahasa, maka guru dapat merancang aktiviti pengajarannya dengan lebih berkesan.

menggunakan kaedah Pearson, hubungan antara gaya pembelajaran dan strategi telah diperoleh. Ujian yang dilakukan menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara gaya tertentu dengan strategi tertentu dalam pembelajaran BM. Rahani (1999) juga menjalankan kajian yang hampir sama dengan Mohd Nazali (1999). Kajiannya lebih berfokus untuk mengkaji hubungan antara strategi pembelajaran BM mengikut faktor pencapaian BM peringkat peperiksaan PMR, jantina, etnik, aliran, penggunaan bahasa di rumah dan penggunaan bahasa dengan rakan.Seramai 243 orang pelajar tingkatan 4 daripada dua buah sekolah menengah kebangsaan di daerah Sabak Bernam dipilih sebagai responden kajian. Beliau membahagikan pelajar kepada tiga bahagian, iaitu pelajar cemerlang, pelajar sederhana dan pelajar lemah dalam BM. Hasil kajian Rahani mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara SPB yang digunakan dengan faktor pencapaian dalam peperiksaan PMR, etnik, aliran, penggunaan bahasa di rumah dan penggunaan bahasa dengan rakan. Pelajar cemerlang lebih banyak menggunakan strategi pembelajaran bahasa berbanding pelajar lemah. Pelajar perempuan lebih banyak menggunakan SPB berbanding pelajar lelaki ketika belajar BM di DDK, DLK dan PEP. Norzizah (1999), Yong Zaharah (1999) dan Zuriyati (1999) menjalakan kajian yang juga hampir sama dengan Mohd Nazali (1999) dan Rahani (1999), tetapi kajian mereka hanya kepada tiga pemboleh ubah sahaja, iaitu jantina, pencapaian dalam peperiksaan PMR dan aliran. Hasil kajian, mereka mendapati terdapat perbezaan yang signifikan antara SPBM dalam kalangan pelajar cemerlang dengan pelajar lemah dari segi jantina, pencapaian dan aliran. Pelajar cemerlang lebih banyak menggunakan SPB berbanding pelajar lemah. Dari segi jantina, pelajar perempuan lebih banyak menggunakan SPB berbanding pelajar lelaki ketika belajar BM semasa DDK, DLK dan PEP. Mohamed Amin, Juriah dan Mohd Isa (1999) menjalankan satu kajian tentang SPB dalam kalangan pelajar cemerlang dalam tiga mata pelajaran bahasa, iaitu BM, BI dan Bahasa Arab (BA). Kajian menggunakan soal selidik ini bertujuan untuk melihat perbandingan SPB antara pelajar Melayu dan bukan Melayu dalam ketiga-tiga mata pelajaran tersebut. Seramai 400 orang pelajar tingkatan 4 dijadikan responden kajian. Hasil kajian mereka mendapati terdapat perbezaan penggunaan SPB dalam kalangan pelajar dalam BM, BI dan BA. Pelajar Melayu didapati banyak menggunakan SPB dalam BM dan BA, manakala pelajar bukan Melayu banyak menggunakan SPB dalam mata pelajaran BI ketika DDK, DLK dan PEP. Kajian yang dijalankan oleh Zarina (2002) tentang strategi pembelajaran BM di sebuah Sekolah Bestari. Kajian ini bertujuan

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 73

mengenal pasti penggunaan SPBM di Sekolah Bestari yang boleh diikuti sebagai satu cara mengatasi kelemahan pencapaian pelajar-pelajar dalam peperiksaan. Sebenarnya bagi pelajar SPBM yang sesuai dan berkesan dapat membantu mereka mempertingkatkan kemahiran mereka dalam pelajaran BM. Seramai 160 orang pelajar di dua buah Sekolah Bestari dipilih sebagai responden kajian. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar bersikap positif terhadap SPBM, mereka menggunakan semua strategi yang dikaji. Terdapat perbezaan yang singnifikan dari segi penggunaan strategi metakognitif antara sekolah bestari harian biasa dan SBP. Hal ini kerana pelajar harian biasa dilihat lebih kerap menggunakan strategi ini berbanding dengan SBP. Hasil ujian-t mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang singnifikan dari segi min persepsi pelajar lelaki dan perempuan terhadap perkaedahan pengajaran, sukatan pelajaran, bahan pengajaran dan penilaian pegajaran yang digunakan oleh pensyarah dalam pengajaran dan pembelaran BM. Namun demikian, terdapat perbezaan yang singnifikan pendekatan pengajaran. Kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang singnifikan dari segi min perspepsi pelajar bukan Melayu dan Melayu terhadap perkaedahan pengajaran dan bahan pengajaran yang digunakan oleh pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaran BM, kecuali terdapat perbezan yang singnifikan terhadap sukatan pelajaran, pendekatan pengajaran dan penilain pembelajaran. Selain soal selidik yang digunakan, kajian SPBM turut menggunakan kaedah pemerhatian, temu bual, analisis dokumen serta melalui atas talian (on-line). Kaedah pemerhatian digunakan oleh Zamri dan Mohamed Amin (2003). Melalui pemerhatian tidak ikut serta, Zamri dan Mohamed Amin mendapati pelajar cemerlang lelaki dan perempuan banyak melibatkan diri dalam aktiviti bahasa berbanding pelajar lemah lelaki dan perempuan. Pelajar cemerlang melibatkan diri dalam semua aspek kemahiran bahasa yang diperhatikan, terutamanya kemahiran bertutur, membaca dan menulis DDK. Pelbagai strategi belajar ketika bertutur, membaca dan menulis yang digunakan sehingga aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan menyeronokkan. Mohamed Amin, Zamri dan Mohd Isa (2004) menjalankan satu kajian bagaimana pelajar cemerlang BM, BI dan BA secara atas talian. Seramai 80 orang pelajar cemerlang dan 15 orang guru yang mengajar di dua buah sekolah menengah kebangsaan di Negeri Sembilan dijadikan responden kajian. Tujuan kajian mereka adalah untuk mengetahui bagaimana SPB atas talian mempunyai kebolehpercayaan (realibility), mesra pengguna (user friendliness), interaktif (interactiveness), menarik minat (attractiveness), mudah guna (usefulness), mudah ubah suai

74 Kajian SPB

(suitability) dan kandungannya (content). Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar cemerlang berasa seronok belajar atas talian. Mereka beranggapan bahawa belajar secara atas talian mudah, mesra pengguna, mudah digunakan, mudah mengubah suai, menarik minat dan interaktif kepada pelajar. Pelajar berasa seronok belajar ketiga-tiga bahasa tersebut secara atas talian. Hasil kajian juga mendapati pelajar cemerlang banyak mengakses laman-laman pendidikan yang terdapat di Internet yang berkaitan dengan pembelajaran ketiga-tiga bahasa tersebut. Pelajar cemerlang ketiga-tiga bahasa berkenaan juga bertukartukar cara belajar melalui Internet. Zulkifli (2005) menjalankan satu kajian tentang strategi pengajaran BM berpusatkan pelajar di sebuah sekolah menengah bestari di Selangor Darul Ehsan. Kajian ini bertujuan meninjau persepsi pengajaran berpusatkan pelajar daripada aspek kaedah dan pengajaran termasuk kefahaman guru terhadap konsep Sekolah Bestari. Kajian berbentuk destriptif dan kuantittif ini dijalankan melalui kaedah tinjauan. Responden kajian ini terdiri daripada 71 orang guru mata pelajaran BM daripada tujuh buah Sekolah Bestari yang mengajar di tingkatan 1 hingga 6. Dapatan kajian menunjukkan kefahaman guruguru BM terhadap konsep Sekolah Bestari sangat tinggi. Dapatan kajian juga mendapati bahawa guru-guru mengamalkan strategi pengajaran BM berpusatkan pelajar dan sangat kerap menggunakan kaedah perbincangan kolaboratif generatif dan kaedah inkuiri. Guru-guru kurang kerap kaedah konteks luaran dan pemerhatian. Aktiviti pengajaran BM lebih terarah kepada kepada aktiviti berpusatkasn guru. Hasil kajian mendapati menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi sebahagian besar kefahaman tentang konsep Sekolah Bestari antara guru-guru berpengalaman mengajar lebih dari 10 tahun dengan guru berpengalaman mengajar kurang dari 10 tahun. Kajian juga mendapati tidak terdapat perbezan yang singnifikan antara skor min kaedah pengajaran BM berpusatkan pelajar dalam kalangan guru berpengalaman mengajar lebih 10 tahun dengan guru-guru yang mengajar kurang daripada 10 tahun, tetapi terdapat perbezaan yang singnifikan antara skor min, amalan aktiviti untuk aktiviti main peranan dan aktiviti panel. Berdasarkan dapatan kajian, didapati secara keseluruhannya tidak terdapat perbezaan yang singnifikan dari segi skor min amalan strategi pengajaran berpusatkan pelajar dari segi kaedah ataupun aktiviti pengajaran guru-guru yang mendapatkan latihan pengajaran bestari dengan guru-guru yang tidak mendapat latihan bestari. Kajian Zamri, Jamaluddin dan Mohamed Amin (2006) lebih menjurus kepada kajian perbandingan antara pelajar pelbagai etnik di

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 75

Malaysia ketika belajar BM semasa DLK. Kajian yang melibatkan responden pelajar cemerlang seramai 858 pelajar tingkatan 4 di Selangor, Sarawak dan Sabah ini membuktikan bahawa SPB yang digunakan oleh pelajar pelbagai etnik di Malaysia adalah pelbagai. Hasil kajian Zamri et al. juga telah menghasilkan satu Modul Belajar Cara Belajar Bahasa Melayu dalam empat kemahiran bahasa (mendengar, bertutur, membaca dan menulis), tetapi hanya DLK sahaja. Walau bagaimanapun, modul yang dihasilkan oleh Zamri, Jamaludin dan Mohamed ini sedikit sebanyak menjadi asas kepada kajian ini, iaitu menghasilkan satu inventori belajar BM dan BI yang sesuai untuk digunakan pakai oleh semua lapisan pelajar tanpa mengira tingkatan, kaum, jenis sekolah, kategori pelajar, negeri dan lain-lain. Kajian Zamri, Mohamed Amin, Nik Mohamed Rahimi, Parilah dan Aliza (2008) pula mengkaji tentang SPBM antara pelajar cemerlang mengikut kemahiran bahasa dan aspek berbahasa, zon dan kategori belajar. Zamri et al. melaporkan bahawa kebanyakan kajian SPBM lebih mengkaji aspek jantina, etnik, pencapaian pelajar, empat kemahiran bahasa, dan kategori belajar. Walau bagaimanapun, belum ada satu kajian SPBM mengikut zon (utara, tengah, selatan dan timur) dan aspek berbahasa (tatabahasa, kosa kata dan pemahaman). Justeru, mereka cuba membuat kajian dengan mengkaji perbezaan SPBM pelajar cemerlang berdasarkan empat kemahiran bahasa, tiga aspek berbahasa berdasarkan tiga kategori belajar, iaitu DDK, DLK dan PEP mengikut zon. Seramai 1286 pelajar cemerlang yang belajar di sekolah menengah kebangsaan di zon utara, tengah, selatan dan timur yang dipilih secara rawak dijadikan sampel kajian. Soal selidik digunakan dalam proses pengumpulan data. Data dianalisis secara deskritif dan inferensi. Hasil kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhan pelajar cemerlang yang dikaji menggunakan pelbagai SPB ketika belajar Bahasa Melayu DDK, DLK dan PEP dalam kesemua kemahiran bahasa dan aspek berbahasa yang dikaji. Dari segi kemahiran bahasa dan aspek berbahasa, pelajar cemerlang banyak menggunakan SPBM terutamanya dalam KD, KT dan KB. Kajian juga mendapati dari segi kategori belajar, pelajar cemerlang banyak menggunakan SPBM ketika belajar PEP berbanding DDK atau DLK. Manakala dari segi kategori zon pula, didapati kesemua pelajar cemerlang di keempat-empat zon dan negeri yang dikaji menggunakan pelbagai SPB ketika belajar Bahasa Melayu DDK, DLK dan PEP. Implikasi kajian ialah penggunaan SPB yang sesuai dan berkesan dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar dalam pembelajaran Bahasa Melayu dan lain-lain mata pelajaran amnya. Pada 2009 pula, Zamri et al melaporkan satu kajian perbandingan strategi pembelajaran BM antara pelajar bandar dan pelajar luar bandar

76 Kajian SPB

berdasarkan kategori belajar dan kemahiran bahasa Kajian mereka bertujuan untuk melihat perbandingan strategi pembelajaran Bahasa Melayu (SPBM) yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Kajian tinjauan menggunakan soal selidik ini dijalankan terhadap 1262 pelajar cemerlang bandar dan 1273 orang pelajar cemerlang luar bandar berdasarkan pencapaian Bahasa Melayu dalam peperiksaan PMR 2007. Analisis deskriptif digunakan untuk mencari min dan sisihan piawai berdasarkan kategori pelajar dan kemahiran bahasa. Dapatan kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhan terdapat perbezaan SPBM yang digunakan oleh pelajar cemerlang bandar dengan SPBM yang digunakan oleh pelajar cemerlang luar bandar ketika belajar Bahasa Melayu DDK, DLK dan PEP. Dari segi DDK, didapati pelajar cemerlang bandar banyak menggunakan SPBM dalam kemahiran bertutur (KT), manakala pelajar cemerlang luar bandar banyak menggunakan strategi pembelajaran SPBM dalam kemahiran mendengar (KD). Bagi kemahiran membaca (KB) dan kemahiran menulis (KTs) pula, purata min strategi pembelajaran BM pelajar cemerlang bandar dan pelajar cemerlang luar bandar hampir sama. Demikian juga dapatan kajian yang sama ditemui DLK. Manakala ketika PEP pula, didapati secara keseluruhan pelajar cemerlang bandar lebih banyak menggunakan SPBM ketika belajar BM semasa PEP berbanding pelajar cemerlang luar bandar. Pelajar cemerlang perlu banyak dan pelbagai jenis SPB jika ingin menguasai BM dengan baik dan memperoleh keputusan yang cemerlang, terutamnya SPB ketika PEP. Tuntasnya, kajian Zamri et al. (2009) merupakan kajian terkini yang dilaporkan tentang SPB dalam pendidikan BM. Daripada kesemua kajian yang disenaraikan ini didapati hanya kajian Zamri et al. sahaja yang ada menghasilkan satu panduan (modul) untuk membantu pelajar lemah khususnya dan pelajar yang mempelajari BM sebagai bahasa kedua atau asing dengan cepat, mudah dan berkesan. Justeru, kajian ini dijalankan untuk menghasilkan satu inventori yang selengkap mungkin dalam BM dan BI dalam membantu pelajar belajar BM dan BI melalui kepelbagai SPB yang dicadangkan dalam inventori tersebut. Jadual 4.1 membincangkan kajian-kajian berkaitan SPB dalam mata pelajaran BM dari tahun 1998 hingga 2007.
Bil. 1 2 Nama Pengkaji Abu Talib Abdullah Mohd Nazali Abu Bakar

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 77

JADUAL 4.1. Senarai kajian SPB dalam BM dari tahun 1998 - 2009
Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Tingkatan 4 daerah Johor Bahru. Strategi pembelajaran Bahasa Melayu di kalangan Pelajar Tingkatan 4: Satu Tajuk Kajian Tahun Kajian 1998 1999

Instrumen Digunakan Soal selidik Soal selidik

3 4 5 6 7 8 9

78 Kajian SPB

Rohani Yusof

Norzizah Yusof Yong Zaharah Ahmad Taruddin Zuriyati Haron

Zarina Othman

10 11 12 13 14 15 16 17

Supian Mohd Noor Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi Zamri Mahamod

Strategi pembelajaran Bahasa Melayu pemerhatian kemahiran lisan antara pelajar pelajar perempuan. Strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Melayu sekolah menengah. Zulkifli Md. Strategi pengajaran Bahasa Melayu Aros berpusatkan pelajar di sekolah menengah bestari Negeri Selangor Darul Ehsan. Zamri Mahamod Strategi pembelajaran Bahasa Melayu antara pelajar Melayu dengan pelajar bukan Melayu. Zamri Mahamod, Strategi pembelajaran Bahasa Melayu Jamaludin pelajar pelbagai etnik di Malaysia: Satu Badusah & kajian perbandingan. Mohamed Amin Embi Zamri Mahamod Strategi pembelajaran Bahasa Melayu & Mohamed antara pelajar bukan Melayu pelbagai Amin Embi etnik. Zamri Mahamod Strategi pembelajaran Bahasa Melayu & Mohamed pelajar pelbagai etnik di luar kelas. Amin Embi Zamri Mahamod Strategi pembelajaran Bahasa Melayu et al. pelajar cemerlang mengikut kemahiran bahasa dan aspek berbahasa, zon dan kategori belajar. Zamri Mahamod Perbandingan strategi pembelajaran et al. Bahasa Melayu antara pelajar bandar dan pelajar luar bandar berdasarkan kategori belajar dan kemahiran bahasa.

tinjauan. Strategi pembelajaran Bahasa Melayu di kalangan pelajar Tingkatan 4 di dua buah sekolah menengah di Sekinchan, Selangor: Satu tinjauan awal. Strategi pembelajaran Bahasa Melayu di sebuah sekolah menengah di Seri Kembangan. Strategi pembelajaran Bahasa Melayu di tiga buah sekolah menengah di kawasan Taiping, Perak: Satu tinjauan awal. Strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar tingkataan 4: Satu tinjauan awal. Strategi pembelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Bestari. Strategi pemerolehan ayat satu dasar.

1999 1999 1999 1999 2002 2003 2003 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2008 2009

Soal selidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik & Temu bual Soal selidik & Temu bual Temu bual & Diari belajar Soal selidik Soal selidik Soal selidik & Temu bual Soal selidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 79

Bagi SPB dalam BI pula bermula pada tahun 1996 apabila Mohamed Amin dari UKM yang telah menjalankan satu kajian berkaitan dengan SPB yang dipelajari oleh pelajar sekolah menengah yang mempelajari BI sebagai bahasa kedua di Malaysia. Kajian yang dijalankan oleh Mohamed Amin (1996) dipercayai merupakan kajian terawal yang mengkaji strategi pembelajaran bahasa dalam konteks pendidikan di Malaysia. Walaupun Mohamed Amin mengkaji penggunaan SPB dalam kalangan pelajar sekolah menengah ketika belajar BI sebagai bahasa kedua, tetapi kajian Mohamed Amin menjadi perintis kepada kajian-kajian SPB dalam mata pelajaran lain, khususnya BM. Lantaran itu, beberapa kajian SPB dalam mata pelajaran BM yang menggunakan model SPB Mohamed Amin dijalankan. Mohamed Amin (1996) telah menjalankan kajian tentang SPB dalam BI sebagai bahasa kedua di peringkat sekolah menengah. Kajian berbentuk kualitatif ini menggunakan kaedah tinjauan berdasarkan data yang dikumpul dengan menggunakan soal selidik, pemerhatian DDK dan temu bual. Tujuan kajian beliau adalah untuk melihat sendiri SPB yang digunakan oleh para pelajar ketika DDK, DLK dan PEP. Hasil kajian beliau mendapati sebahagian besar proses belajar BI berlaku DLK melalui inisiatif pelajar itu sendiri. Ini bermakna proses pengukuhan dan pemahaman banyak berlaku DLK. Dari segi faktor jantina, pelajar perempuan lebih banyak menggunakan SPB ketika belajar bahasa, sama ada DDK, DLK dan PEP. Bagi faktor etnik pula, pelajar etnik India lebih banyak gunakan SPB berbanding etnik Cina dan Melayu dalam ketigatiga SPB yang digunakan. Kajian yang dijalankan oleh Cecilia Joseph (1998) pula adalah bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi-strategi pembelajaran yang digunakan oleh pelajar tingkatan 4 yang tertentu di Malaysia untuk mempelajari BI. Kajian ini juga cuba menyelidiki jenis SPB yang telah digunakan oleh pelajarpelajar lain dan juga perhubungan antara penggunaan lima strategi yang tersebut dengan tiga pemboleh ubah, iaitu tahap kecekapan bahasa, jantina dan lokasi sekolah (luar bandar dan bandar). Subjek kajian terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan 4 dari sebuah sekolah bandar dan sekolah luar bandar. Semua pelajar dikehendaki mengisi borang soal selidik tentang latar belakang mereka, inventori strategi untuk pembelajaran bahasa dan juga menduduki ujian diagnostik. Ujian khi kuasa dua telah digunakan untuk mendapatkan kolerasi diantara kumpulan-kumpulan strategi dan pemboleh ubah. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan strategi pembelajaran bahasa tidak kerap digunakan

KAJIAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS DI MALAYSIA

80 Kajian SPB

oleh subjek-subjek. Strategi sosial dan kognitif merupakan kumpulan strategi yang sering digunakan, manakala strategi pengingatan tidak digunakan secara meluas. Didapati pelajar yang cekap dalam BI menggunakan lebih strategi kongnitif, komposisi dan sosial. Pelajarpelajar yang kurang cekap pula menggunakan lebih strategi kompesisi dan afektif. Pelajar-pelajar pula menggunakan lebih strategi kompesisi dan afektif berbanding dengan pelajar lelaki dan akhirnya pelajar dibandar menggunakan lebih strategi kongnitif, metagkonitif dan sosial berbanding pelajar luar bandar. Radha Nambiar (1998) telah menjalankan satu kajian strategi pembelajaran BI dalam kalangan pelajar prasiswazah UKM. Kajian kualitatif menggunakan kaedah temu bual ini telah menemu bual enam orang pelajar bagi mengetahui apakah strategi belajar BI yang mereka gunakan ketika belajar di UKM. Hasil kajian beliau mendapati pelajar menggunakan pelbabagi SPB secara langsung dan SPB tidak langsung. Pelajar peringkat permulaan dan pertengahan tahap penguasaai BI mereka banyak menggunakan strategi belajar memori, kognitif, ganjaran, afektif dan sosial dalam menguasai BI dengan baik. Sebaliknya, pelajar yang menguasai BI dengan baik menggunakan pelbagai SPB ketika belajar. Mah Sau Fong (1999) telah menjalankan satu kajian perbandingan mengkaji SPB dalam kalangan pelajar ijazah pertama yang datang dari sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Cina ketika belajar BI. Kaedah yang digunakan ialah kaedah pemerhatian di dalam kelas dengan memerhati pelajar-pelajar menjalankan aktiviti ketika belajar BI dan juga soal selidik. Antara hasil dapatan Mah Sau Fong ialah pelajarpelajar universiti yang bersekolah di sekolah jenis kebangsaan lebih banyak menggunakan SPB berbanding pelajar yang bersekolah di sekolah kebangsaan. Selain itu, pelajar perempuan didapati lebih banyak melibatkan diri dalam aktiviti bahasa ketika belajar BI berbanding pelajar lelaki bagi kedua-dua jenis sekolah tersebut. Che Suriyati (2000) dan Azlin Mazniwati (2000) juga telah menjalankan kajian berkaitan dengan strategi pembelajaran BI dengan menggunakan soal selidik yang diadaptasi daripada kajian Mohamed Amin (1996). Che Suriyati (2000) menjalankan kajian tentang strategi pembelajaran bahasa dalam kalangan pelajar universiti. Bagi Azlin Mazniwati (2000) pula menjalankan kajian tentang SPB dalam BI dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Hasil kajian mereka berdua mendapati hampir semua pelajar yang cemerlang menggunakan SPB ketika DDK, DLK dan ketika PEP. Dalam kalangan pelajar cemerlang, pelajar perempuan lebih banyak menggunakan SPB dalam BI berbanding pelajar lelaki. Ini menunjukkan bahawa pelajar cemerlang

memperoleh pencapaian akademik yang lebih baik kerana menggunakan pelbagai SPB berbanding pelajar lemah yang tidak mempunyai SPB ketika belajar BI. Yong Yuet Tai (2000) mengkaji tentang faktor-faktor pelajar dan strategi pembelajaran bahasa kedua melalui kajian kes dua orang pelajar tingkatan 5. Kajian yang dijalankan adalah merupakan satu percubaan untuk mengenali faktor-faktor dan strategi pembelajaran bahasa dua orang informan untuk memahami sebab-sebab pelajarpelajar memperoleh kejayaan yang berbeza-beza dalam penguasaan BI, iaitu bahasa kedua mereka. Faktor-faktor pelajar ini adalah terhad kepada motivasi dan minat, kepercayaan mengenai pembelajaran bahasa, gaya pembelajaran secara persepsi dan strategi pembelajaran bahasa. Setiap faktor pelajar dan strategi pembelajaran bahasa yang dikaji ini adalah terhad kepada instrumen dan kajian yang digunakan. Instrumen-instrumen kajian adalah seperti berikut: 1. Soal selidik berkenaan dengan latar belakang yang direka oleh Oxford (1990). 2. Protokal temu bual tentang latar bahasa yang diubah suai daripada kajian Van dan Abraham (1987). 3. Inventori kepercayaan tentang pembelajaran bahasa oleh Olda Cano (2005). 4. Soal selidik gaya pembelajaran persepsi (PLSP) oleh Ried (1995). 5. Inventori srategi pembelajaran bahasa (SILL) oleh Oxford (1990).

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 81

Faizahani (2002) telah menjalankan kajian terhadap pelajar cemerlang dan pelajar kurang cemerlang dan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis SPB yang digunakan ketika belajar BI. Beliau telah menjalankan kajian terhadap 157 responden sebuah pusat pengajian tinggi swasta ketika belajar BI. Tujuan kajian beliau adalah untuk mengenal pasti jenis dan kekerapan SPB yang digunakan ketika belajar BI di dalam kelas dan luar kelas. Kajian beliau juga bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang paling kuat yang menyumbang dalam pemilihan sesuatu SPB oleh responden kajian. Tiga faktor yang dikaji ialah pengaruh pencapaian pelajar dalam BI, status sosioekonomi keluarga dan pencapaian akademik keluarga pelajar. Kajian kes menggunakan kaedah soal selidik dan temu bual bagi mendapatkan data. Seramai 137 pelajar diminta menjawab soalan soal selidik, manakala 10 orang pelajar cemerlang dan 10 orang pelajar kurang cemerlang ditemu bual menggunakan soal temu bual separa berstruktur. Data kajian dianalisis menggunakan kaedah analisis SPSS. Hasil kajiannya, Faizahani mendapati terdapat dua faktor utama yang mendorong ke arah pemilihan sesuatu SPB oleh responden kajian

ketika belajar BI, iaitu faktor pencapaian pelajar dalam BI dan faktor pencapaian akademik keluarga. Kesemua tujuh dimensi SPB yang digunakan untuk korelasi yang tinggi ketika belajar BI. SPB yang berkaitan dengan motivasi diri merupakan SPB yang banyak digunakan oleh responden. Faktor status sosioekonomi juga mempengaruhi SPB responden di mana strategi menggunakan media massa sebagai alat menguasai BI merupakan SPB yang banyak digunakan oleh responden kajian. Dari segi faktor pencapaian akademik keluarga, strategi mendapatkan bantuan pembelajaran dari luar merupakan SPB yang paling banyak digunakan oleh responden ketika belajar BI semasa DLK. Selain itu, melalui temu bual yang dijalankan, sebanyak 46 SPB digunakan oleh responden di mana 22 SPB tersebut digunakan oleh pelajar cemerlang. Dari segi jantina, pelajar yang berasal daripada keluarga status sosioekonomi tinggi dan cemerlang penguasaan BI lebih banyak menggunakan SPB berbanding pelajar yang lemah penguasaan BI. Pelajar perempuan juga didapati lebih menguasai pelbagai SPB berbanding pelajar lelaki. Nur Anum (2003) telah menjalankan kajian untuk mengenal pasti SPB yang digunakan oleh pelajar ekstrovet dan introvet semasa mempelajari BI. Kajian kualitatif ini menggunakan empat orang pelajar tingkatan 4 yang belajar di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Perak dijadikan peserta kajian. Dua orang pelajar ekstrovet dan dua orang pelajar introvet dijadikan peserta kajian. Kaedah pemerhatian, temu bual dan analisis diari belajar digunakan bagi mendapatkan data. Dapatan kajian secara umum mendapati bahawa pelajar-pelajar ekstrovet lebih banyak menggunakan strategi pembelajaran BI berbanding pelajar jenis introvet. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa pelajar-pelajar ekstrovet lebih suka menggunakan strategi sosial untuk belajar BI ketika DLK. Sebaliknya, pelajar-pelajar introvet lebih selesa menggunakan strategi kognitif untuk belajar BI ketika DLK. DDK pula, kedua-dua kumpulan pelajar menggunakan strategi kognitif. Aktiviti pembelajaran bahasa yang melibatkan kerja berkumpulan lebih menarik minat pelajar ekstrovet. Pelajar jenis introvet lebih mengemari aktiviti yang sistematik, terancang dan yang boleh dilakukan secara bersendirian. Paramjeet Kaur (2003) telah mengkaji tentang gaya pembelajaran persepsi dan strategi pembelajaran bahasa pelajar-pelajar yang mempelajari BI sebagai bahasa kedua di universiti. Objektif keseluruhan kajian ini adalah untuk menentukan persepsi pilihan gaya pembelajaran, strategi pembelajaran dan hubungan antara kedua-duanya bagi sampel pelajar-pelajar yang mempelajari BI sebagai bahasa kedua di sebuah universiti di Malaysia. Kajian tinjauan yang digunakan dalam kajian ini

82 Kajian SPB

ialah soal selidik berstruktur. Kajian kes juga turut digunakan untuk mengumpul data. Responden kajian terdiri daripada 137 orang pelajar daripada tiga bidang kursus, iaitu Pengurusan Perniagaan, Sains Kesetiausahaan dan Sains Komputer. Tiga pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza dipilih untuk kajian kes. Dapatan kajian ini telah menunjukkan bahawa gaya pembelajaran jenis kinestetik, taktikal, kumpulan dan auditori merupakan pilihan major responden kajian dan kinestetik merupakan gaya pembelajaran yang paling digunakan oleh mereka. Gaya pembelajaran visual dan individu merupakan pilihan minor mereka. Responden kajian telah menggunakan strategi pembelajaran jenis metakognitif, sosial dan ganjaran pada aras yang tinggi. Mereka menggunakan strategi pembelajaran jenis memori, kognitif, efektif pada aras sederhana. Terdapat perhubungan yang singnifikan antara umur, jantina, tempoh masa mereka mempelajari BI dan kecekapan dalam BI dengan gaya pembelajaran persepsi. Strategi yang dipilih oleh responden kajian untuk mempelajari BI dipengaruhi oleh umur, jantina, tempoh masa mempelajari BI dan bidang kajian meereka. Kajian kes telah menunjukkan bahawa responden kajian yang telah memilih semua gaya pembelajaran major merupakan pelajar yang paling cekap dalam BI dan merupakan pelajar yang dapat menggunakan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Jadual 2.4 melaporkan kajian terkini SPB dalam BI di Malaysia. Punithavalli (2003) telah menjalankan satu kajian untuk mengenal pasti SPB yang digunakan oleh pelajar-pelajar yang belajar di peringkat sekolah menengah rendah di Sepang, Selangor. Tujuan kajian beliau adalah untuk mengenal pasti apakah SPB yang digunakan oleh pelajar sekolah menengah rendah dalam mempelajari BI sebagai bahasa kedua. Seramai 170 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar cemerlang, sederhana dan lemah, serta mewakili jantina dijadikan responden kajian. Soal selidik digunakan bagi mendapatkan data. Data dianalisis menggunakan ujian-t dan ANOVA satu hala. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan penggunaan SPB antara pelajar cemerlang, sederhana dan lemah ketika belajar BI ketika DDK, DLK dan PEP. Dari segi jantina juga terdapat perbezaan di mana pelajar perempuan lebih banyak menggunakan strategi pembelajaran BI berbanding pelajar lelaki dalam ketiga-tiga kategori belajar tersebut. Pelajar lemah lebih banyak meminta bantuan guru dan rakan berbanding pelajar cemerlang dan sederhana yang lebih suka berdikari. Padmini Milred (2003) menjalankan kajian dalam kalangan pelajar Melayu luar bandar. Tujuan kajiannya adalah untuk mengetahui

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 83

sebab-sebab pelajar melayu sukar menguasai BI dengan cepat dan baik dalam empat kemahiran bahasa (kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis). Hasil kajiannya menunjukkan bahawa pelajarpelajar Melayu luar bandar menggunakan SPB yang terhad berbanding pelajar Melayu yang tinggal di bandar. Pelajar berpencapaian rendah/ lemah banyak menggunakan strategi kognitif dan mereka kurang menggunakan strategi belajar yang tidak banyak membantu meningkatkan hasil pembelajaran BI mereka. Padmini Milred juga mendapati terdapat hubungan korelasi yang lemah antara SPB dengan kecekapan bahasa dalam kalangan pelajar Melayu. Ismail (2004) telah menjalankan satu kajian perbandingan penggunaan strategi pembelajaran BI dalam kalangan pelajar yang bersekolah di sekolah menengah bandar dan luar bandar. Tujuan kajian beliau adalah untuk (i) membandingkan tahap penggunaan strategi pembelajaran BI antara pelajar tingkatan 4 Sains dari sekolah-sekolah menengah bandar dan luar Bandar, (ii) membandingkan tahap penggunaan strategi pembelajaran BI antara pelajar lelaki dan perempuan, dan (iii) membandingkan tahap penggunaan strategi pembelajaran BI dalam kalangan pelajar berlainan tahap pencapaian bahasa mereka. Seramai 160 orang pelajar tingkatan 4, dua orang guru BI dan dua buah sekolah menengah yang mewakili sekolah bandar dan luar bandar dari daerah Hilir Perak dijadikan subjek kajian. Soal selidik digunakan dalam kajian ini. Ujian-t dan ANOVA satu hala digunakan bagi menganalisis data. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak ada perbezaan skor min yang signifikan berdasarkan penggunaan strategi pembelajaran BI antara pelajar yang bersekolah di sekolah yang dikategorikan sekolah bandar dengan pelajar yang bersekolah di sekolah yang dikategorikan sekolah luar bandar. Selain itu, tidak ada perbezaan skor min yang signifikan berdasarkan penggunaan strategi pembelajaran BI antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Malah, tidak ada perbezaan skor min yang signifikan dalam kalangan pelajar berlainan tahap pencapaian BI mereka sama ada yang bersekolah di bandar dan luar bandar atau antara pelajar lelaki mahupun perempuan. Izwati @ Siti Zawiyah (2008) telah menjalankan satu kajian SPB dalam kalangan pelajar politeknik ketika mempelajari BI. Tujuan kajian beliau adalah untuk (i) menentukan jenis dan kekerapan penggunaan SPB, (ii) mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan penggunaan SPB berdasarkan faktor demografi, dan (iii) menentukan hubungan antara penggunaan SPB dengan pencapaian BI pelajar politeknik. Sejumlah 392 pelajar daripada lima buah politeknik dipilih secara rawak berstrata sebagai sampel kajian. Sebanyak 194 orang pelajar lelaki dan 198 orang pelajar perempuan dijadikan responden

84 Kajian SPB

kajian. Soal selidik diubah suai daripada Inventori Strategi Pembelajaran Bahasa (SILL) oleh Oxford (1990). Data soal selidik yang diedarkan dianalisis secara deskriptif (min, sisihan piawai, frekuensi dan peratusan) dan inferensi (ujian-t, ANOVA dan Spearman Rho). Dapatan kajian menunjukkan bahawa: 1. Secara keseluruhan pelajar politeknik menggunakan SPB pada tahap sederhana. SPB berkaitan metakognitif paling tinggi, manakala SPB memori berada pada tahap rendah. 2. Pelajar perempuan didapati lebih kerap menggunakan lima SPB berbanding pelajar lelaki. 3. Pelajar jurusan Teknikal lebih kerap menggunakan SPB kompensasi (ganjaran) berbanding pelajar jurusan Perdagangan. 4. Pelajar tahap sederhana lebih banyak menggunakan SPB ketika belajar BI berbanding pelajar berpencapaian tinggi dan rendah. 5. Pelajar etnik India lebih kerap/banyak menggunakan SPB, terutamanya strategi tahap tinggi berbanding pelajar Melayu dan Cina. 6. Terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan SPB dengan pencapaian akademik BI pelajar, terutamanya bagi strategi kompensasi, kognitif dan metakognitif. Rumusannya, kajian SPB dalam BI di Malaysia telah banyak dijalankan dan semakin berkembang dalam penyelidikan BI sebagai bahasa kedua. Semua kajian SPB dalam BI ini membuktikan bahawa penyelidik dan pendidik BI memberi tumpuan terhadap keupayaan bertutur, membaca, menulis dan memahami apa yang dipelajari pelajarpelajar mereka ketika belajar BI semasa DDK, DLK mahupun PEP. Jadual 4.2 membincangkan kajian-kajian berkaitan SPB dalam mata pelajaran BI dari tahun 1996 hingga 2008.
1 2 3 Nama Pengkaji Mohamed Amin Embi Mohamed Amin Embi, Juriah Long & Mohd Isa Hamzah Cecilia Joseph a/p Joseph Marie Anne

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 85

Bil.

JADUAL 4.2. Senarai kajian SPB dalam BI dari tahun 1996 - 2008
Languange Learning strategies employed by secondary school students learning English as a foreign language in Malaysia. Language learning strategies used by secondary school students in Malaysia: A preliminary study. Language learning strategies of form four students and the variables affecting their choice. Tajuk Kajian

Tahun Instrumen Kajian Digunakan 1996 Soal selidik, Pemerhatian & Temu bual 1997 Soal selidik & Temu bual 1998 Soal selidik & Ujian diagnostik

86 Kajian SPB
4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9 Radha Nambiar Mah Sau Fong

Che Suriyati Che Awang Azlin Mazniwati Mohamad Azahari Yong,Yuet Tai

Learning factors and second language learning Strategies: A case study of two forms 5 schools learvers. Maimun Learning strategies employed by Malaysian Mustaffa ESL learners while completing a range of interactive multimedia activities. Faizahani Strategies employed by good weak Abdul learners and factors affecting the choice Rahman strategies. Nur Anum Investigating of the relationship between Mohd Rathi personality and students language learning strategies: A case study. Paramjeet Perceptual learning style preferences and Kaur Shingara languge learning strategies of ESL Sigh university students. Punithavalli Language learning strategies used by lower a/p K. secondry students in learning English as a Minandy second language. Abu Bakar Language learning strategies employed Ahmad teaching English as a second language trainee teachers at Maktab Perguruan Raja Melewar, Seremban. Mohd Analysis of the use of language learning Rozaidi strategies among Malay students at a local Ismail university in Malaysia. Ismail Language learning strategy use among Ahmad students and selected town and rural secondry school. Johari Afrizal Language learning strategies in ESL university students at an Indonesian private university. Aini Akmar L2 strategy use in task performance among low proficiency learners: A case study. Izwati @ Siti English language strategies used by Zawiyah Isa polytechnic students.

Language learning strategies among UKM undergraduate students. The language learning strategies of Malaysia undergraduates from national primary school and national type (Chinese) primary school for complenting selected ESL classroom activities. Language learning strategies employed by university students: Preliminary study. English language strategy used by form 4 students of Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Bangi.

1998 1999 2000 2000 2000 2001 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2005 2007 2008

Temu bual

Pemerhatian & Soal selidik Soal selidik Soal selidik

Soal selidik & Temu bual Soal selidik & Temu bual Soal selidik & Temu bual Soal selidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik

Temu bual & Pemerhatian Pemerhatian & Temu bual

Temu bual & Pemerhatian Soal selidik

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 87

Bagi lain-lain mata pelajaran, pembacaan ulasan kepustakaan mendapati bahawa kajian SPB dijalankan dalam pelbagai mata pelajaran seperti Bahasa Arab, Sains, Matematik, Fizik, Biologi, Kimia, Prinsip Akaun, Sukan dan sebagainya. Kebanyakan kajian dilakukan sama ada di peringkat Sarjana Muda, Sarjana mahupun Doktor Falsafah. Kebanyakan kajian menggunakan kaedah tinjauan dengan menggunakan soal selidik sebagai alat pengumpulan data. Responden kajian terdiri daripada pelajar sekolah dan pelajar-pelajar universiti. N. Suriya (2001) telah menjalankan satu kajian bagi melihat perkaitan antara strategi pembelajaran Biologi yang digunakan oleh pelajar tingkatan 4 dengan pemboleh ubah jantina, tahap pencapaian Biologi, tahap pendidikan ibu bapa dan tahap pendapatan keluarga. Dua aspek pembelajaran strategi yang dikaji ialah strategi pembelajaran secara keseluruhan dan strategi pembelajaran mengikut kategori, iaitu strategi pembelajaran DDK, strategi pembelajaran DLK dan strategi pembelajaran PEP. Kajian ini adalah berbentuk kajian tinjauan. Seramai 82 orang pelajar tingkatan 4 di tiga buah sekolah menengah di daerah Pasir Puteh, Kelantan dipilih sebagai responden kajian. Kajian menggunakan satu set soal selidik berdasarkan skala Likert empat mata yang perlu dijawab oleh responden berkaitan strategi pembelajaran Biologi yang mereka gunakan. Data yang diperoleh diproses menggunakan ujian-t dan ANOVA sehala. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perkaitan yang signifikan antara strategi pembelajaran Biologi dengan pemboleh ubah tahap pencapaian Biologi, tahap pendidikan ibu dan tahap pendapatan keluarga. Namun begitu, pemboleh ubah jantina dan tahap pendidikan bapa tidak menunjukkan perkaitan yang signifikan dengan strategi pembelajaran Biologi yang responden gunakan. Bagi strategi pembelajaran bahasa lain, kajian telah dijalankan oleh Desma (2001) dalam bidang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Dalam kajian ini telah dibincangkan tentang strategi pemelajaran pelajar ketika belajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Sampel kajian ini terdiri daripada pelajar sekolah menengah kebangsaan bantuan penuh kerajaan di kawasan luar bandar di negeri Perlis Indera Kayangan. Antara pemboleh ubah yang dikaji ialah jantina, aliran kelas dan etnik. Seramai 90 orang pelajar tingkatan 4 dipilih sebagai responden kajian. Soal selidik telah dijadikan instrumen kajian untuk kajian kes ini. Satu set soal selidik yang mengandungi 18 item yang berkaitan dengan strategi pembelajaran pelajar dalam mata pelajaran

KAJIAN STRATEGI PEMBELAJARAN LAIN-LAIN MATA PELAJARAN DI MALAYSIA

88 Kajian SPB

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan digunakan dalam kajian ini yang mengandungi tiga persoalan. Data-data dianalisis menggunakan statistik despkiptif. Hasil kajian mendapati terdapat banyak perbezaan dari segi pendidikan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dalam kalangan pelajar. Pelajar perempuan lebih banyak menggunakan strategi pembelajaran berbanding pelajar lelaki, pelajar aliran sastera lebih banyak menggunakan strategi pembelajaran berbanding pelajar aliran sains. Dari segi etnik, pelajar-pelajar Melayu lebih banyak menggunakan strategi pembelajaran berbanding pelajar bukan Melayu. Secara keseluruhan, pelajar-pelajar mempunyai strategi dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Rihan (2002) mengkaji tentang hubungan antara strategi dengan pencapaian pelajar tingkatan 4 dalam mata pelajaran Prinsip Akaun di sekolah menengah. Kajian ini bertujuan melihat hubungan diantara strategi pembelajaran dengan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Prinsip Akaun. Kajian ini juga mengkaji perbezaan strategi pembelajaran pelajar dalam mata pelajaran prinsip akaun mengikut jantina, etnik dan lokasi sekolah. Instrumen yang digunakan adalah soal selidik yang terdiri daripada 77 item yang telah diterjemahkan daripada Learning and Study Strategies Inventori –LASSI daripada Weistein et al. (1987) bagi mengukur strategi pembelajaran pelajar. Sebanyak 10 amalan pembelajaran telah dinilai dalam kajian ini, iaitu sikap, motivasi, pengurusan masa, kebimbangan, penggunaan teknik dan bahan sokongan, pemprosesan maklumat dan kemampuan memiliki tumpuan idea-idea utama. Sampel kajian ini terdiri daripada 241 orang pelajar tingkatan 4 yang diambil secara rawak strata daripada enam buah sekolah menengah di daerah Klang, Selangor Darul Ehsan. Hasil kajian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan yang singnifikan antara strategi pembelajaran dengan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Prinsip Akaun. Dapatan kajian ini juga mendapati tidak terdapat perbezaan strategi pelajar dalam mata pelajaran Prinsip Akaun mengikut jantina, etnik dan lokasi sekolah. Anida (2003) pula telah mengkaji strategi pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Melayu. Data dikumpul menggunakan tiga instrumen, iaitu pemerhatian, soal selidik meningkatkan penggunaan strategi, di samping soal selidik biodata dan suasana pembelajaran serta ujian pra dan pos. Strategi telah diadaptasi daripada Strategies Inventory Language Learning versi 7.0 daripada Oxford (1990) yang mengandungi strategi langsung dan tidak langsung, iaitu strategi memori kongnitif, ganjaran, metakongnitif, efektif dan sosial. Fokus kajian ini ialah mengkaji perbezaan kekerapan penggunaan strategi antara subjek, jenis strategi yang dipilih dan kesannya keatas minat dan pencapaian

responden. Responden terdiri daripada 97 pelajar tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Arab yang dibahagikan kepada tiga kategori berdasarkan perbezaan jurusan, masalah dan situasi pembelajaran yang dihadapi. Ujian ANOVA menunjukkan perbezaan yang singnifikan pada kekerapan penggunaan strategi antara responden. Mereka juga memilih strategi yang berlainan mengikut perbezaan keperluan. Ujian Kolerasi spearman menunjukkan hubungan yang singnifikan antara penggunaan strategi dengan perspepsi subjek terhadap Bahasa Arab. Seterusnya, hasil ujian kolerasi Pearson yang menunjukkan hubungan yang kuat antara penggunaan strategi dan pencapaian telah mengukuhkan lagi fenomena ini. Responden yang tidak menggunakan strategi didapati tidak mampu menguasai Bahasa Arab, tidak tahu cara belajar dengan berkesan, kurang berminat, kecewa akibat kesukaran pembelajaran yang dihadapi serta tidak jelas tujuan dan faedah mempelajari Bahasa Arab. Sebaliknya responden yang paling kerap menggunakan strategi ini didapati lebih beminat dan berkenyakinan untuk untuk mempelajari dan mempraktikkan Bahasa Arab, bijak mengorganisasi pembelajaran, aktif dalam latihan dan aktiviti yang dijalankan, kreatif untuk mengatasi kesukaran pembelajaran dan lebih cemerlang dalam pencapaian peperiksaannya walaupun sebelum kajian, mereka menghadapi banyak kekangan pembelajaran berbanding responden lain. Bukti yang diperoleh dalam ujian ini menunjukkan bahawa strategi pembelajaran Bahasa Arab membantu pelajar menguasai Bahasa Arab dengan lebih berkesan, seronok, menarik, mudah dan cepat. Siti Nur Najwa (2004) telah menjalankan satu kajian tentang strategi pembelajarandalam mata pelajaran Matematik. Kajian beliau bertujuan untuk melihat perkaitan antara strategi pembelajaran Matematik yang digunakan oleh pelajar Fakulti Pendidikan dengan pemboleh ubah jantina, etnik, tahap pencapaian Matematik, tahap pendidikan ibu bapa dan tahap pendapatan keluarga. Dua aspek pembelajaran strategi yang dikaji ialah strategi pembelajaran secara keseluruhan dan strategi pembelajaran mengikut kategori iaitu strategi pembelajaran DDK, strategi pembelajaran DLK dan strategi pembelajaran PEP. Kajian ini adalah berbentuk kajian tinjauan. Seramai 93 orang pelajar Fakulti Pendidikan, UKM dipilih menjadi responden. Kajian ini menggunakan satu set soal selidik berdasarkan Skala Likert lima mata yang perlu dijawab oleh responden berkaitan strategi pembelajaran Matematik yang mereka gunakan. Data yang diperoleh diproses menggunakan secara statistik deskriptif yang digunakan untuk menguji hipotesis. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 89

hubungan yang signifikan antara strategi pembelajaran Matematik dengan pemboleh ubah tahap pencapaian Matematik dan tahap pendapatan keluarga. Namun begitu, pemboleh ubah jantina, etnik dan tahap pendidikan ibu bapa tidak menunjukkan perkaitan yang signifikan dengan strategi pembelajaran Matematik. Wan Noorazah (2004) telah membuat satu kajian tentang strategi pembelajaran yang digunakan pelajar Fakulti Pendidikan, UKM bagi menguasai kursus Biologi. Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara strategi pembelajaran Biologi pelajar Melayu dan bukan Melayu dengan pemboleh ubah jantina, etnik, tahap pencapaian Biologi dan tahap pendidikan ibu bapa. Dua aspek strategi pembelajaran Biologi yang dikaji ialah strategi pembelajaran Biologi secara keseluruhan dan strategi pembelajaran Biologi mengikut kategori yang melibatkan tiga kategori, iaitu strategi pembelajaran DDK, DLK dan PEP. Kajian ini adalah berbentuk kajian deskriptif berdasarkan kaedah tinjauan. Seramai 100 pelajar pengkhususan Biologi tahun 1 hingga 4 dipilih sebagai responden. Kajian ini menggunakan satu set soal selidik berdasarkan skala likert empat mata yang perlu dijawab berkaitan strategi pembelajaran Biologi yang mereka gunakan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis varians sehala ANOVA (paras signifikan adalah p < .05). Dapatan kajian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara strategi pembelajaran Biologi dengan jantina dan tahap pencapaian Biologi. Walau bagaimanapun, tidak ada hubungan yang signifikan antara strategi pembelajaran Biologi dengan etnik, tahap pendidikan ibu dan tahap pendidikan bapa pelajar. Teo Seah Ping (2004) telah menjalankan kajian tinjauan antara strategi pembelajaran Fizik dalam kalangan pelajar tingkatan 4 dengan pemboleh ubah jantina, etnik, tahap pencapaian Fizik, tahap pendidikan ibu bapa dan tahap pendapatan keluarga. Aspek strategi pembelajaran yang dikaji adalah mengikut kategori, iaitu strategi pembelajaran DDK, DLK dan PEP. Kajian berbentuk tinjauan ini menggunakan soal selidik dengan menggunakan skala Likert lima mata. Soal selidik telah ditadbir terhadap 80 orang pelajar tingkatan 4 yang belajar di dua buah sekolah menengah di daerah Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Data dianalisis menggunakan ujian-t dan ANOVA sehala. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara strategi pembelajaran Fizik dengan pemboleh ubah jantina, tahap pencapaian Fizik dan tahap pendidikan bapa. Namun demikian, terdapat hubungan yang signifikan antara strategi pembelajaran Fizik dengan pemboleh ubah etnik, tahap pendidikan ibu dan tahap pendapatan keluarga. Wan Nani Norzara (2004) Kajian yang telah dijalankan ini adalah untuk melihat hubungan antara strategi pembelajaran Kimia yang

90 Kajian SPB

digunakan oleh pelajar dengan menggunakan pemboleh ubah jantina, bangsa, tahap pendidikan ibu, tahap pendidikan bapa dan juga tahap pendapatan keluarga. Terdapat dua aspek yang dikaji iaitu strategi pembelajaran secara keseluruhan dan strategi pembelajaran mengikut kategori, iaitu strategi pembelajaran DDK, strategi pembelajaran DLK dan strategi pembelajaran PEP. Kajian ini adalah berbentuk kajian tinjauan. Seramai 73 orang pelajar yang terdiri daripada 27 orang pelajar lelaki dan 46 orang pelajar perempuan. Responden yang dipilih sebagai responden merupakan pelajar daripada Fakulti Pendidikan, UKM. Kajian ini menggunakan satu set soal selidik berdasarkan Skala Likert empat mata yang perlu dijawab oleh responden berkaitan strategi pembelajaran Kimia yang mereka gunakan. Data yang diperoleh diproses menggunakan ANOVA sehala secara statistik deskriptif yang digunakan untuk menguji hipotesis. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perkaitan yang signifikan antara strategi pembelajaran Kimia dengan jantina, tahap pendidikan ibu, tahap pendidikan bapa dan tahap pendapatan keluarga. Namun begitu, pemboleh ubah etnik tidak menunjukkan perkaitan yang signifikan dengan strategi pembelajaran Kimia. Jamilin Tinambunan (2004) yang mengkaji strategi pembelajaran Bahasa Indonesia untuk mengenal pasti strategi pembelajaran Bahasa Indonesia yang digunakan oleh pelajar-pelajar Sekolah Menengah Unggul (Bestari) Negeri Pekan Baru Riau, Indonesia. Kajian kes ini menggunakan kaedah tinjauan. Seramai 150 orang pelajar tingkatan 3 di Sekolah Menengah Unggul Pekan Baru telah dipilih sebagai responden kajian. Data dikumpulkan melalui soal selidik dan dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 10.0. Kaedah statistik deskriptif seperti peratus, min dan sisihan piawai digunakan untuk menggunakan taburan profil dan strategi pembelajaran DDK dan DLK. Hasil kajian menunjukkan bahawa strategi pembelajaran yang kerap digunakan adalah DDK adalah strategi konteks luaran, strategi pemerhatian, metakognitif, kolaboratif, berarah dan strategi mediatif. Sementara strategi yang kerap digunakan DLK ialah strategi pemerhatian, metakognitif, kolaratif dan berarah. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbezaan min yang singnifikan antara strategi pembelajaran yang digunakan DDK dengan DLK. Hasil kajian juga menunjukkan strategi pembelajaran yang kerap digunakan oleh pelajar perempuan DDK ialah strategi kolaboratif, mediatif, konteks luaran, pemerhatian, generatif dan metakongitif. Strstegi yang kerap digunakan oleh pelajar perempuan DLK pula ialah strategi berarah, generatif, pemerhatian, metakognitif, kolabolatif dan konteks luaran. Strategi pembelajaran yang kerap digunakan oleh pelajar lelaki DDK ialah strategi berarah, manakala DLK

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 91

92 Kajian SPB

pula ialah strategi mediatif. Hasil kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan min yang singnifikan antara penggunaan strategi pembelajaran oleh pelajar lelaki dan perempuan DDK dan DLK dalam proses pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nurazan (2004) yang mengkaji penggunaan SPB dalam Bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Matlamat utama kajian ini adalah untuk meneroka penggunaan SPB dalam proses pembelajaran Bahasa Arab pelajar. Selain cuba memberi pendedahan tentang penggunaan SPB sama ada kepada pelajar mahupun pengajar Bahasa Arab. Kajian ini mensasarkan empat objektif utama, iaitu (i) mengenal pasti bentuk, jenis dan kekerapan penggunaan SPB pelajar, (ii) mengkaji kesan beberapa faktor tertentu terhadap penggunaan SPB (iii) melihat hubungan antara penggunaan SPB dengan pencapaian Bahasa Arab pelajar (iv) meninjau perspepsi pelajar terhadap penggunaan SPB yang dipelkenalkan. Data dikutip daripada 186 orang pelajar yang mempelajari bahasa Arab di Kusza,Kuala Terengganu menggunakan soal selidik yang diadaptasi dan ubah suai daripada Strategies Inventory Language Learning oleh Oxford (1990). Dapatan menunjukkan bahawa penggunaan SPB pelajar secara keseluruhan adalah pada tahap sederhana, selain menyarankan bahawa motivasi, minat, kesungguhan, tanggapan mengenai pembelajaran Bahasa Arab dan status Bahasa Arab pada pelajar mempunyai kesan yang signifikan terhadap penggunaan SPB. Walau bagaimanapun, tidak ada hubungan signifikan diperoleh dalam analisis kolerasi antara penggunaan SPB dan pencapaian Bahas Arab yang menunjukkan bahawa SPB tidak mempengaruhi pencapaian Bahasa Arab pelajar-pelajar ini. Ditinjau daripada aspek persepsi pelajar terhadap penggunaan SPB pula sebahagian besar pelajar melahirkan pandangan yang positif mengenai faedah penggunaan strategi yang diperkenalkan dalam usaha mempertingkatkan pembelajaran Bahasa Arab mereka. Neo Swee Leng (2004) yang mengkaji tentang strategi pembelajaran bahasa dalam kalangan pelajar Universiti Malaya yang mempelajari Bahasa Sepanyol. Kajian juga bertujuan untuk mengkaji perkaitan antara penggunaan strategi belajar tersebut dengan faktor jantina, etnik, motivasi dan tahap kecekapan bahasa. Responden kajian ini terdiri daripada kesemua pelajar tahun 1, 2 dan 3 dari Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya. Data kajian ini diperoleh melalui kaedah soal selidik latar belakang, Strategies Inventory Language Learning oleh Oxford (1990) dan temu bual. Hasil dapatan menunjukkan pada keseluruhannya strategi pembelajaran tidak kerap digunakan oleh pelajar fakulti ini. Bagi mereka yang menggunakannya, strategi metakognitif merupakan yang paling kerap digunakan, manakala

strategi afektif merupakan jarang digunakan. Pelajar perempuan didapati lebih banyak menggunakan SPB berbanding dengan pelajar lelaki. Dari segi etnik yang dikaji, didapati pelajar Melayu didapati kerap menggunakan strategi pembelajaran Bahasa Sepanyol. Selain itu, pelajar bermotivasi tinggi ternyata lebih banyak menggunakan strategi pembelajaran daripada pelajar bermotivasi rendah. Akhir sekali, pelajar cemerlang didapati lebih banyak mengunakan strategi pembelajaran Bahasa Sepanyol, diikuti oleh pelajar kategori kepujian dan pelajar kategori lulus. Wong Ling Chun (2004) telah menjalankan satu kajian perbandingan tentang strategi pembelajaran Fizik. Beliau telah mengkaji 50 orang pelajar Fakulti Pendidikan dan 50 orang pelajar Fakulti Sains Teknologi, UKM dan melihat hubungan antara strategi pembelajaran Fizik dengan jantina, etnik, tahap pencapaian Fizik, dan tahap pendidikan ibu bapa. Aspek yang dikaji merangkumi strategi pembelajaran Fizik ketika belajar di dalam dewan kuliah, luar dewan kuliah dan ketika menghadapi PEP. Seramai 100 orang pelajar dipilih secara rawak di mana 50 orang pelajar Melayu dan 20 orang pelajar bukan Melayu. Soal selidik skala lima dijadikan instrumen kajian. Data dianalisis secara deskriptif, ujian-t dan ANOVA sehala. Hasil kajian menunjukkan bahawa tidak ada perbezaan yang signifikan antara strategi pembelajaran Fizik secara keseluruhan, di dalam dewan kuliah, di luar dewan kuliah dan semasa PEP berdasarkan jantina, etnik, tahap pendidikan ibu dan bapa serta tahap pencapaian Fizik. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan yang signifikan antara strategi pembelajaran Fizik secara keseluruhan mengikut etnik dan strategi pembelajaran Fizik semasa PEP mengikut tahap pencapaian Fizik. Norhayati (2005) telah menjalankan kajian tentang penggunaan strategi pembelajaran yang berkesan oleh pelajar-pelajar Program Sains, Fakulti Pendidikan UKM. Seramai 80 orang pelajar telah dijadikan sampel kajian. Kajian ini meliputi cara mempelajari Sains (Biologi/ Kimia/Fizik) ketika DDK, DLK dan cara mengulang kaji Sains ketika PEP. Kaedah kajian yang digunakan secara tinjauan dengan menggunakan soal selidik. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Daripada dapatan kajian, pelajar telah menggunakan strategi pembelajaran yang berkesan dalam menghadapi PEP bagi mata pelajaran Sains. Walau bagaimanapun, pelajar-pelajar masih tidak menggunakan strategi pembelajaran yang berkesan dalam mata pelajaran Sains ketika belajar DDK, DLK dan ketika mengulang kaji pelajaran Sains. Selain itu, pelajar lelaki didapati lebih ekstrovert berbanding pelajar perempuan. Pelajar Sains tahun 2 lebih ekstrover strategi pembelajaran Sains berbanding pelajar-pelajar Sains tahun 1, 3 dan 4.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 93

Maszaini (2005) telah menjalakan satu kajian terhadap pelajar pengkhususan Biologi di Fakulti Pendidikan dan Fakulti Sains Teknologi, UKM. Kajian perbandingan ini bertujuan untuk mengkaji tentang strategi pembelajaran Biologi dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar. Tiga kategori belajar dikaji, iaitu strategi belajar di dalam dewan kuliah, di luar dewan kuliah dan persiapan menghadapi PEP. Kajian tinjauan menggunakan soal selidik ini dijalankan terhadap 100 orang pelajar pengkhususan Biologi tersebut. Data dianalisis secara deskritif bagi mencari kekerapan, peratusan, skor min dan statistik inferensi untuk menguji hioptesis. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar-pelajar pengkhususan Biologi di kedua-dua fakulti ini menggunakan pelbagai strategi pembelajaran Biologi ketika di dalam dewan kuliah, di luar dewan kuliah dan ketika PEP. Walau bagaimanapun, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara strategi pembelajaran Biologi dengan faktor jantina. Manakala terdapat hubungan yang signifikan antara strategi pembelajaran Biologi dengan faktor etnik/kaum dan pencapaian akademik Biologi dalam ketiga-tiga kategori belajar yang dikaji. Siti Hajar (2006) yang mengkaji tentang strategi pembelajaran Kesusasteraan Melayu dalam kalangan sekolah menengah Tinjauan ini adalah untuk mengetahui dan mengenal pasti tiga strategi pembelajaran Kesusasteraan Melayu yang dikaji, iaitu strategi pembelajaran Kesusasteraan Melayu DDK, DLK dan PEP. Seramai 150 orang pelajar dijadikan responden kajian. Kajian ini menggunakan satu set soal selidik berdasarkan skala libert lima mata yang perlu dijawab oleh responden berkaitan dengan strategi Kesusasteraan Melayu yang mereka gunakan. Data dianalisis secara deskriptif dan inferensi. Statistik inferensi digunakan untuk mengkaji hipotesis dan ujian-t. Dapatan pengkaji menunjukkan bahawa terdapat perbezaan strategi pembelajaran antara pelajar lelaki dan perempuan semasa pembelajaran Kesusasteraan Melayu DDK, DLK dan PEP. Selain itu, pengkaji juga mendapati bahawa strategi Kesusasteraan Melayu mempunyai hubungan yang positif yang singnifikan dengan pencapaian. Namun begitu, pemboleh ubah tahap pendidikan ibu bapa tidak memberi kesan terhadap strategi pembelajaran Kesusasteraan Melayu. Junaidah (2006) mengkaji tentang strategi pembelajaran Bahasa Jepun dalam kalangan pelajar berpendidikan sekolah Melayu dan pelajar berpendidikan sekolah Cina. Kajian ini mendedahkan strategi pembelajaran bahasa yang digunakan oleh pelajar berpendidikan sekolah Melayu dan pelajar berpendidikan sekolah Cina di Universiti Putra Malaysia. Objektif kajian ini adalah untuk memahami lebih mendalam jenis-jenis SPB yang digunakan oleh pelajar-pelajar Bahasa

94 Kajian SPB

Jepun di universiti, latar belakang bahasa mempengaruhi pemilihan strategi bahasa. Soal selidik diubah suai daripada Strategies Inventory Language Learning oleh Oxford (1990) yang meliputi enam kumpulan, iaitu strategi memori, kongnitif, ganjaran, metakongnitif, efektif dan sosial digunakan untuk menyelidiki jenis-jenis strategi pembelajaran Bahasa Jepun yang biasa digunakan oleh pelajar berpendidikan Melayu dan pelajar berpendidikan Cina. Hasil kajian mendapati pelajar berpendidikan sekolah Melayu lebih banyak menggunakan strategi belajar bahasa Jepun berbanding pelajar berpendidikan sekolah Cina. Jenis strategi pembelajaran Bahasa Jepun yang banyak digunakan pula ialah strategi memori, kognitif dan metokognitif bagi kedua-dua kumpulan pelajar yang dikaji itu. Dari segi jantina pula, pelajar perempuan lebih banyak menggunakan strategi belajar berbanding pelajar lelaki dalam mempelajari Bahasa Jepun. Kalaichelvi Munusamy (2006) mengkaji tentang SPB dalam suasana pembelajaran bahasa berbantu komputer. Penyelidikan ini khususnya membuat tentang SPB yang diamalkan oleh pelajar-pelajar tingkatan 1 yang mempelajari BI dengan menggunakan CD-ROM yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia melalui pusat-pusat kembangan pendidikan. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk menganalisis SPB yang diamalkan oleh pelajar-pelajar seterusnya mengenal pasti antara SPB tersebut yang sering dan jarang digunakan. Perspektif guru terhadap keberkesanan strategi bahasa terhadap pelajar juga telah diperoleh. Skop kajian ini dihadkan kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 kerana cara pembelajaran yang baru ini telah diterajui oleh pelajar-pelajar tingkatan 1. Penyelidikan yang telah dilaksanakan untuk kajian ini telah menghasilkan suatu penemuan di mana mengikut pendapat para pelajar dan guru, strategi sosial merupakan strategi yang sering digunakan. Ini adalah bertentangan dengan pendapat yang menyatakan bahawa pembelajaran menggunakan komputer akan menyebabkan pelajar terasing dan mengamalkan pembelajaran kendiri. Hasil daripada kajian ini diharap dapat menyumbang kepada bidang pembelajaran dan pengajaran BI sebagai bahasa kedua dalam suasana soalan-soalan kritis tentang integrasi multimedia didalam kurikulum serta mengkaji bagaimana untuk mengamalkan SPB yang lebih baik dalam kalangan pelajar BI. Hasil kajian mendapati pelajar-pelajar seronok belajar BI berbantukan komputer. Lim Seng Leong (2008) telah menjalankan kajian strategi pembelajaran antara pelajar Cina mendapat pendidikan awal sekolah rendah kebangsaan (aliran BM) dengan pelajar yang mendapatkan awal di sekolah rendah jenis kebangsaan (aliran bahasa Mandarin). Beliau menggunakan instrumen SILL (Strategy Inventori Learning Language)

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 95

yang dibangunkan oleh Oxford (1990) sebagai alat pengumpulan data. Sampel kajian terdiri daripada pelajar-pelajar tingkat 4. Hasil kajiannya mendapati bahawa pelajar Cina yang mendapat pendidikan awal di sekolah jenis kebangsaan menggunakan pelbagai jenis dan banyak SPB ketika belajar BI. Pelajar Cina banyak strategi metakognitif, kognitif dan sosial, manakala strategi memori dan afektif kurang digunakan. Pelajar Cina yang belajar di sekolah kebangsaan pula menggunakan pelbagai jenis dan banyak SPB berkaitan dengan strategi metakognitif dan sosial, manakala strategi memori dan afektif kurang digunakan ketika mempelajari BI semasa DDK. Hasil kajian ini, Lim Seng Leong merumuskan bahawa: 1. Terdapat perbezaan SPB yang digunakan oleh pelajar yang bersekolah di aliran Cina dengan pelajar yang bersekolah di aliran Melayu ketika belajar BI semasa DDK. 2. Pelajar aliran Cina didapati menggunakan pelbagai SPB yang merentas jenis strategi yang terdapat dalam SILL. 3. Pelajar di aliran Cina dan aliran Melayu banyak dan pelbagai jenis SPB yang mereka gunakan, terutamanya strategi metakognitif, kognitif dan sosial, manakala strategi strategi memori dan afektif kurang digunakan DDK. 4. Faktor sosial ekonomi (SES) keluarga mempunyai perkaitan dengan penggunaan SPB yang digunakan oleh pelajar. Pelajar daripada keluarga SES tinggi dan sederhana banyak menggunakan strategi metakognitif, manakala pelajar SES rendah banyak menggunakan strategi sosial dan kognitif semasa belajar BI ketika DDK. Kamarul Shukri (2008) telah membuat satu kajian tentang penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama di seluruh negeri Terengganu. Secara khusus, tujuan kajian beliau adalah untuk (i) menentukan status fenomena penggunaan SPB oleh pelajar sekolah menengah agama ketika mempelajari Bahasa Arab, (ii) menerokai bentuk hubungan yang terjalin antara tahap penguasaan bahasa dengan penggunaan SPB, (iii) mengkaji bentuk perkaitan dan pengaruh tahap motivasi pembelajaran bahasa terhadap penggunaan SPB, (iv) menguji dan meneliti tahap perbezaan pemilihan dan penggunaan SPB berdasarkan beberapa pemboleh ubah, (v) menilai tahap korelasi antara pemboleh ubah bebas dengan penggunaan SPB, dan (vi) menentukan jenis pemboleh ubah yang meninggalkan pengaruh besar terhadap penggunaan SPB. Kajian berbentuk deskriptif telah dijalankan di 10 buah sekolah menengah agama bawah kerajaan negeri Terengganu dan tiga buah sekolah

96 Kajian SPB

menengah agama swasta kelolaan Imtiaz. Sebanyak 460 orang sampel pelajar tingkatan 4 dipilih secara rawak berstrata. Soal selidik yang diubah suai daripada SILL versi 4 oleh Oxford (1990) dijadikan alat pengumpulan data. Hasil kajiannya mendapati bahawa pelajar cemerlang menggunakan pelbagai SPB ketika mempelajari Bahasa Arab. Pelajar cemerlang Bahasa Arab juga banyak menggunakan SPB secara keseluruhan dan berdasarkan tujuh kategori utama, iaitu SPB berdasarkan memori, kognitif, tampungan, metakognitif, sosial dan metafizik, kecuali strategi afektif. Manakala pelajar sederhana dan lemah kurang menggunakan strategi pembelajaran bahasa Arab dalam ketujuh-tujuh konstruk yang dikaji. Dapatan Kamarul Shukri (2008) ini juga dilaporkan secara terperinci dalam Kamarul Shukri, Nik Mohd Rahimi, Mohamed Amin dan Zamri (2008). Kamrul Shukri et al. (2008) telah menjalankan satu kajian yang direka bentuk untuk melihat tahap penggunaan SPB berdasarkan tahap pencapaian bahasa dalam mata pelajaran Bahasa Arab Komunikasi. Data kajian dikumpul dengan menggunakan soal selidik kendiri yang diubah suai daripada Strategy Inventory for Language Learning (Oxford 1990) versi 7.0 dengan tambahan satu konstruk baru. Subjek kajian terdiri daripada 460 orang pelajar tingkatan 4 daripada sepuluh buah sekolah menengah agama Terengganu (SMAT) dan tiga buah sekolah menengah Imtiaz di Terengganu. Ujian statistik inferensi MANOVA (aras signifikan p < .05) dan ANOVA (aras signifikan p < .01) telah dijalankan ke atas data soal selidik bagi menentukan hubungan antara pencapaian bahasa dengan penggunaan SPB. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar cemerlang bahasa menggunakan lebih banyak strategi secara kerap berbanding pelajar sederhana dan lemah dalam ketujuh-tujuh konstruk. Pelajar sederhana pula menggunakan lebih banyak strategi berbanding pelajar lemah dalam ketujuh-tujuh konstruk melainkan dalam strategi afektif. Kesimpulannya, sudah terdapat banyak kajian strategi pembelajaran dalam lain-lain mata pelajaran di Malaysia. Kebanyakan kajian yang bersifat tinjauan ini memperlihatkan bahawa strategi belajar semakin diberi keutamaan oleh guru dan pelajar ketika mempelajari sesuatu mata pelajaran tersebut. Kepelbagaian strategi pembelajaran ini dapat membantu guru mengajar dengan berkesan, manakala pelajar pula dapat memahami apa yang guru ajarkan melalui gaya pembelajaran yang sesuai dan menarik. Penekanan penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran oleh KPM seperti yang tersurat dalam Sukatan Pelajaran BM sebagai contoh membukti bahawa aspek strategi belajar penting dalam melahirkan pelajar yang cemerlang. Selain itu, pelbagai kajian strategi pengajaran dan pembelajaran di

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 97

98 Kajian SPB

Fakulti Pendidikan UKM adalah bukti jelas menunjukkan bahawa aspek strategi belajar amat penting dalam konteks meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Jadual 4.3 merupakan antara kajian strategi pengajaran dan pembelajaran dalam lain-lain mata pelajaran tentang di Fakulti Pendidikan, UKM.
Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 9 Nama Pengkaji N Suriya N Mustapha Rihan Mansuri

JADUAL 4.3. Senarai kajian SPB dalam lain-lain mata pelajaran di Malaysia dari tahun 2001 – 2009
Strategi pembelajaran Biologi di kalangan pelajar Tingkatan 4: Satu tinjauan. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Hubungan antara strategi pembelajaran dengan pencapaian pelajar tingkatan empat dalam mata pelajaran Prinsip Akaun di Sekolah Menengah. Strategi pembelajaran Bahasa Arab di kalangan pelajar Melayu. Strategi pembelajaran Bahasa Indonesia pelajar-pelajar di Sekolah Menengah Unggul, Negeri Pekan Baru Riau. Strategi pembelajaran bahasa dalam Bahasa Arab. Strategi pembelajaran bahasa: Satu kajian dalam kalangan pelajar Bahasa Sepanyol di Universiti Malaya. Strategi pembelajaran Matematik di kalangan pelajar Fakulti Pendidikan, UKM: Satu tinjauan. Strategi pembelajaran Fizik di kalangan pelajar Tingkatan 4: Satu tinjauan. Strategi pembelajaran Kimia: Satu tinjauan atas pelajar Fakulti Pendidikan UKM. Strategi pembelajaran Biologi: Satu kajian tinjauan di kalangan pelajar Fakulti Pendidikan, UKM. Tajuk Kajian

Desma Desa Anida Abdul Rahman Jamilin Tinambunan Nurazan Mahmad Nauyan Neo Swee Leng

Tahun Instrumen Kajian Digunakan 2001 Soal selidik 2001 2002 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 Soal selidik Soal selidik

Pemerhatian & Soalselidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik

Siti Nur Najwa Abdul Aziz Teo Seah Ping Wan Nani Norzara Wan Mohamad Razali Wan Noorazah Wan Mohd Nawi Wong Ling Chun Norhayati

Strategi pembelajaran Fizik di kalangan pelajar Fakulti Pendidikan dan Fakulti Sains dan Teknologi: Satu tinjauan. Kajian tentang strategi pembelajaran pelajar

14 15 16 17 18 19 20

Ibrahim

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 99 Program Sains Fakulti Pendidikan UKM dalam mata pelajaran Sains. Hubungan strategi pembelajaran Biologi dengan pencapaian akademik mahasiswa/i pengkhususan Biologi, Fakulti Pendidikan. Strategi pembelajaran Kesusteraaan Melayu dalam kalangan sekolah menengah. Strategi pembelajaran Bahasa Jepun di kalangan pelajar berpendidikan Melayu dan pelajar berpendidikan Cina. Strategi pembelajaran bahasa dalam suasana pembelajaran bahasa berbentuk komputer. 2005 2006 2006 2006 2008 2008 2008 Soal selidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik Soal selidik

Maszaini Mat

Siti Hajar Idrus Junaidah Abu Hurairah Habu Kalaichelvi a/p Munusamy Lim Seng Leong Kamarul Shukri Mat Teh Kamarul Shukri et al.

Kajian Strategi Pembelajaran Bahasa Berdasarkan Kategori Pelajar Pada tahun 70-an para pengkaji memfokuskan kajian mereka terhadap pengumpulan data untuk mendapatkan ciri pelajar yang pintar dan digunakan untuk membantu pelajar-pelajar lemah. Seawal tahun 1975, Rubin mengkaji strategi pembelajaran pelajar yang berjaya dengan menganggap bahawa ia boleh digunakan untuk membantu pelajar yang kurang berjaya. Beliau melihat strategi-strategi ini sebagai strategi komunikasi, sosial dan kognitif. Rubin (1981) kemudian mengkaji

Kajian SPB di luar negara sudah melalui beberapa tahap atau peringkat. Mohamed Amin (1996, 2000) membahagikan kajian SPB luar negara kepada tiga tahap, iaitu tahap generasi pertama, kedua dan ketiga. Namun demikian, melalui pembacaan literatur didapati kajian SPB generasi pertama hingga tiga tidak hanya terbatas kepada faktor SPB yang dikaji (jantina, strategi), tetapi sudah melibatkan kajian SPB berkaitan kemahiran bahasa dan negara. Dalam hal ini, pengkaji mengkategorikan sebagai kajian SPB generasi keempat. Walau bagaimanapun, perbincangan tentang SPB di luar negara akan dihuraikan mengikut kepelbagain pemboleh ubah yang dikaji seperti jantina, pencapaian akademik, kategori pelajar, kemahiran bahasa dan sebagainya. KAJIAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA DI LUAR NEGARA

The language learning strategi of Malay educated and Chinese educated learners in Malaysian secondary school. Penggunaan strategi pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama. Penggunaan strategi pembelajaran bahasa berdasarkan tahap pencapaian Bahasa Arab Komunikasi.

pelajar-pelajar dewasa dan membezakan antara strategi secara langsung dan strategi secara tidak langsung. Di sini dapat diperhatikan bahawa kajian-kajian dalam strategi pembelajaran telah menampakkan peningkatan. Kajian ini bermula dengan pengumpulan dan klasifikasi jenis dan ciri strategi pembelajaran, dan ia bertambah maju dengan bidang-bidang yang lebih spesifik seperti hubung kait strategi pembelajaran dengan tahap kemahiran, strategi pembelajaran dengan jantina, dan strategi pembelajaran dengan latar belakang etnik. Senarai strategi pembelajaran bahasa berdasarkan pemerhatian dan intuisi telah dilakukan oleh Stern (1975) dan Rubin (1975) dan Tarone (1980). Stern telah menyenaraikan ciri seorang pelajar bahasa yang berjaya. Menurut Stern, seorang pelajar yang berjaya mempunyai ciri berikut: 1. Gaya pembelajaran relevan. 2. Strategi pembelajaran positif. 3. Pendekatan kepada pembelajaran secara aktif. 4. Penguasaan bahasa secara teknikal. 5. Kesanggupan melakukan latihan dan eksperimen. 6. Pengawasan kendiri dan personaliti. Berdasarkan pemerhatian dan intuisi, Rubin (1975) mengenal pasti kebolehan seorang pelajar bahasa yang baik. Menurut beliau, seorang pelajar bahasa yang baik sanggup dan boleh meneka dengan tepat, boleh menerima pelajaran dengan mudah, mempunyai keinginan untuk berkomunikasi, menumpu kepada struktur dan komunikasi, dan melatih serta menguasai pertuturannya. Beberapa pengkaji telah meminta pelajar menerangkan strategi pembelajaran mereka. Kaedah ini dilakukan secara temu ramah dan protokol ‘think aloud’. Naiman et al. (1978), Hosenfield (1981), Wenden (1987) dan O’Malley et al. (1985a) telah berjaya menjalankan kaedah ini dan berjaya mengenal pasti enam strategi untuk berjaya: 1. Pelajar yang baik terlibat secara aktif dalam tugasan pembelajaran. 2. Pelajar yang baik menyedari bahawa bahasa adalah satu sistem. 3. Pelajar yang baik melihat bahasa sebagai alat komunikasi dan berinteraksi. 4. Pelajar yang baik melihat pembelajaran bahasa sebagai satu keperluan. 5. Pelajar yang baik sentiasa mendahului dan mengulang kaji pembelajaran bahasa mereka. 6. Pelajar yang baik mampu mengenal pasti tabiat pembelajaran yang sesuai dengan suasana pembelajaran.

100 Kajian SPB

Rivers (1979) pula merekodkan strategi yang beliau sendiri gunakan ketika belajar bahasa Sepanyol di Amerika Selatan. Rekod yang ditulis menunjukkan strategi yang digunakan adalah secara sedar dan tidak sedar. Kajian oleh Bailey (1983) pula menunjukkan strategi afektif dan sosial digunakan oleh pelajar bahasa yang dewasa dalam suasana di universiti. Bailey menggunakan diari pelajar- pelajar ini untuk mendedahkan kebimbangan dan persaingan dalam kalangan pelajar. Hosenfield (1997) menjalankan kajian strategi pembacaan terhadap pelajar pintar dan pelajar kurang pintar. Hosenfield mendapati pelajar pintar menggunakan strategi metakognitif bagi membolehkan mereka memikirkan jawapan atau tekaan yang berdasarkan logik. Bialystok (1983) telah mengenal pasti empat kategori strategi pembelajaran yang terdiri daripada dua strategi fungsi dan dua strategi formal. Menurut Bialystok, strategi fungsi tertumpu kepada penggunaan bahasa manakala strategi formal tertumpu kepada struktur bahasa. Kajian Armbrusters (1983) menyarankan agar pembaca-pembaca yang lebih muda dan kurang matang tidak menumpukan perhatian kepada ciri teks kerana mereka tidak menyedari kesan struktur-struktur teks terhadap pembelajaran mereka. Armbruster menegaskan bahawa pengetahuan tentang kesan struktur teks terhadap pembelajaran adalah wajib dalam meningkatkan strategi belajar. Guru-guru perlu mengarahkan para pelajar menggunakan struktur teks untuk mempertingkatkan pembelajaran. O’Malley et al. (1985) telah menjalankan kajian terhadap pelajar berpencapaian tinggi ketika belajar BI sebagai bahasa kedua. Dalam laporan yang dibuatnya, mereka mendapati pelajar banyak menggunakan SPB untuk belajar perbendaharaan kata, pemahaman mendengar dan ujian bertutur secara formal. Pelajar menunjukkan kecekapan dalam ujian kemahiran bertutur, tetapi bagi ujian kemahiran mendengar, didapati pelajar mengalami kesukaran menggunakan SPB yang sesuai berdasarkan reaksi muka mereka.

Meminta pelajar menyimpan diari atau jurnal membolehkan pelajar merekodkan pemikiran, perasaan, pencapaian, masalah, strategi dan tanggapan mereka (Oxford & Crookall 1989). Rubin (1981), Rivers (1979) dan Bailey (1983) telah menggunakan kaedah ini dengan pelbagai cara. Rubin (1981) mengenal pasti dua jenis diari, iaitu: 1. Pelajar diminta merekodkan strategi tertentu (dengan arahan pengkaji). 2. Pelajar diminta merekodkan strategi yang digunakan (pengkaji tidak menentukan pilihan pelajar).

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 101

102 Kajian SPB

Kajian Strategi Pembelajaran Bahasa Berdasarkan Kemahiran Bahasa Wong Fillmore (1976) membuat kajian terhadap lima pelajar Mexico dan mengkaji peningkatan kemahiran berbahasa dalam BI mereka dalam masa sembilan bulan. Beliau mendapati dengan menggunakan formula-formula yang dipilih dengan baik, pelajar-pelajar dapat mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti dengan suasana pembelajaran yang baru. Kumpulan pengkaji ketiga, Naiman et al. (1978) memfokuskan kajian terhadap pelajar bahasa yang pintar. Mereka telah menemu ramah sekumpulan pelajar pintar dan kurang pintar untuk mengenal pasti jika terdapat sebarang perbezaan. Walau bagaimanapun, kajian ini tidak berjaya merangkumi lima strategi utama dengan terperinci. Terdapat kaitan yang signifikan antara kemahiran bahasa dengan dengan strategi pembelajaran yang digunakan ketika mempelajari bahasa (Zamri 2006). Beberapa kajian di Barat/luar negara mendapati bahawa kemahiran bahasa yang baik dapat pelajar menguasai sesuatu bahasa itu dengan cepat. Kemahiran bahasa pelajar dapat meningkatkan SPB ahasa yang digunakan. Kajian Armbrusters (1983) menyarankan agar pembaca-pembaca yang lebih muda dan kurang matang tidak menumpukan perhatian kepada ciri teks kerana mereka tidak menyedari kesan struktur-struktur teks terhadap pembelajaran mereka. Armbruster menegaskan bahawa pengetahuan tentang kesan struktur teks terhadap pembelajaran adalah wajib dalam meningkatkan strategi belajar. Guru-guru perlu mengarahkan para pelajar menggunakan struktur teks untuk mempertingkatkan pembelajaran. O’Malley et al. (1985) telah menjalankan kajian terhadap pelajar berpencapaian tinggi ketika belajar BI sebagai bahasa kedua. Dalam laporan yang dibuatnya, mereka mendapati pelajar banyak

Wenden (1987) menggunakan temu ramah separa berstruktur untuk menilai strategi-strategi yang digunakan oleh pelajar yang mempelajari BI sebagai bahasa kedua. Para pelajar dikehendaki merekodkan aktiviti semasa pembelajaran bahasa dan mengenal pasti strategi yang digunakan untuk setiap aktiviti. Wenden mendakwa berdasarkan kajian terhadap kaedah belajar sendiri ini, kefahaman tentang strategi metakognitif dapat difahami. O’Malley et al. (1985) mengkaji pelajar yang mempelajari BI sebagai bahasa kedua di peringkat awal dan pertengahan untuk menilai strategi yang digunakan untuk sembilan tugasan pelajaran lisan. Hasil kajian dapat mengenal pasti 26 strategi yang berbeza yang dibahagikan kepada tiga strategi utama, iaitu metakognitif, kognitif dan sosial.

menggunakan SPB untuk belajar perbendaharaan kata, pemahaman mendengar dan ujian bertutur secara formal. Pelajar menunjukkan kecekapan dalam ujian kemahiran bertutur, tetapi bagi ujian kemahiran mendengar, didapati pelajar mengalami kesukaran menggunakan SPB yang sesuai berdasarkan reaksi muka mereka. Kaylani (1996) telah menjalankan satu kajian dalam kalangan pelajar sekolah tinggi di Jordan yang mempelajari BI sebagai bahasa kedua (ESL). Hasil kajiannya itu mendapati bahawa pelajar-pelajar banyak menggunakan strategi memori, kognitif dan metakognitif sebagai satu cara untuk mempelajari dan menguasai BI dengan baik. Demikiannya juga didapati bahawa pelajar yang berpencapaian tinggi lebih banyak menggunakan SPB untuk menguasai BI berbanding pelajar lemah tahap pencapaian BI mereka. Dapatan Kaylani ini bersamaan dengan kajian yang dijalankan oleh Abdallah Hussein (2002) yang mendapati 1506 pelajar sekolah menengah di Jordan menggunakan pelbagai SPB semasa mempelajari BI sebagai bahasa kedua. Pelajar berpencapaian tinggi didapati menggunakan lebih banyak dan pelbagai SPB berbanding pelajar berpencapaian sederhana dan rendah ketika mempelajari BI sama ada DDK, DKL mahupun ketika PEP. Kang Dang Ho (1997) telah menjalankan satu kajian dalam kalangan pelajar Korea ketika belajar BI sebagai bahasa kedua (ESL). Seramai 60 orang responden dijadikan sampel kajian yang dipilih secara rawak. Mereka terdiri daripada pelajar yang cemerlang dan lemah dalam BI. Kang menggunakan intrumen temu bual dan protokol ‘thinkaloud’ bagi melihat pencapaian pelajar dalam aspek pemahaman mendengar, pembacaan, penulisan dan perbendaharaan kata. Dapatan kajian mendapati secara keseluruhan semua sampel menggunakan SPB yang berkaitan dengan kognitif dan metakognitif ketika belajar BI sebagai bahasa kedua dalam keempat-empat kemahiran bahasa tersebut. Walau bagaimanapun, pelajar yang berpencapaian tinggi menggunakan lebih banyak SPB berbanding pelajar yang berpencapaian rendah (lemah). Namun demikian, dari segi jantina, Kang mendapati tidak ada perbezaan antara lelaki dan perempuan dari segi penggunaan SPB. Yang Nae Dang (1995) telah menjalankan satu kajian untuk mengkaji bagaimana pelajar belajar BI sebagai bahasa kedua dalam kalangan pelajar Taiwan. Yang menggunakan instrumen temu bual berkumpulan dan latihan tidak formal. Subjek terdiri daripada 68 pelajar Universiti Taiwan ketika mengikuti kelas BI. Daripada jumlah tersebut, 30 pelajar mengikuti kursus BI, manakala 30 pelajar mengikuti kursus Sosiologi. Temu bual digunakan untuk mengkaji apakah SPB yang responden gunakan ketika belajar BI bagi kemahiran

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 103

perbendaharaan kata, pemahaman, pembacaan, penulisan dan pertuturan ketika DDK dan DLK. Hasil kajiannya, Yang mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan SPB antara responden dengan kemahiran-kemahiran yang dipelajari. Responden kajian juga banyak menggunakan banyak SPB ketika belajar BI bagi kesemua kemahiran bahasa tersebut. Bremner (1999) telah menjalankan satu kajian tentang penggunaan BI sebagai bahasa utama di Hong Kong. Hasil kajiannya belalu mendapati terdapat 50 strategi yang digunakan oleh pelajar dalam menguasai BI ketika DLK. Daripada 50 strategi tersebut, didapati 11 strategi mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian BI pelajar-pelajar yang dijadikan responden kajian. Whartons (2000) teah menjalankan satu kajian dalam kalangan 678 orang pelajar universiti yang mempelajari bahasa Jepun dan Perancis di Singapura. Hasil kajiannya mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara strategi yang digunakan dengan pencapaian bahasa Jepun dan Perancis yang pelajar universiti pelajari. Kajiannya juga mendapati pelajar yang cemerlang dalam bahasa Jepun dan Perancis menggunakan banyak strategi bagi menguasai kedua-dua bahasa tersebut berbanding pelajar yang lemah pencapaian bahasa mereka. Rumusannya, terdapat banyak kajian di luar negara yang mengkaji perkaitan antara kecekapan dan penguasaan BI dengan pencapaian akademik pelajar yang mempelajarinya. Kajian-kajian yang dilakukan Yang Nae Dang (1995), Kaylani (1996), Osanai (2000), Whartons (2000), Abdallah Hussein (2002), Shmais (2003), Mamuna (2003), dan lain-lain membuktikan bahawa penggunaan SPB yang sesuai dan berkesan boleh membantu meningkatkan pencapaian akademik pelajar dalam pembelajaran BI. Kajian Strategi Pembelajaran Bahasa Berdasarkan Jantina Beberapa kajian di Barat menunjukkan bahawa secara umum terdapat perbezaan dari segi tingkah laku sosial, keupayaan bertutur, penggunaan bahasa dan strategi pembelajaran bahasa (lihat Politzers 1983; O’Malley et al. 1985; Oxford, Nyikos & Erhman 1987, 1988; Erhman & Oxford 1987, 1989) dan sebagainya. Sebagai contoh, kajian yang dilakukan oleh Politzers (1983) mendapati bahawa pelajar perempuan lebih banyak menggunakan SPB berbanding pelajar lelaki ketika berinteraksi DDK dan DLK. Pelajar lelaki pula tidak menggunakan mana-mana satu pun strategi belajar yang sesuai dan berkesan. Erhman dan Oxford (1987, 1989) serta Oxford (1990) dalam kajian mereka mendapati bahawa pelajar perempuan menggunakan banyak SPB

104 Kajian SPB

berbanding pelajar lelaki. Pelajar lelaki lebih banyak menggunakan SPB yang umum berbanding pelajar perempuan yang lebih fokus strategi belajar BI mereka. Kajian yang dilakukan oleh Politzers (1983) mendapati bahawa pelajar perempuan lebih banyak menggunakan SPB berbanding pelajar lelaki ketika berinteraksi DDK dan DLK. Pelajar lelaki pula tidak menggunakan mana-mana satu pun strategi belajar yang sesuai dan berkesan. Erhman dan Oxford (1989) serta Oxford (1990) dalam kajian mereka mendapati bahawa pelajar perempuan menggunakan banyak SPB berbanding pelajar lelaki. Pelajar lelaki lebih banyak menggunakan SPB yang umum berbanding pelajar perempuan yang lebih fokus strategi belajar BI mereka. Kajian yang dijalankan oleh Oxford dan Crookall (1989) dan Oxford (1990) mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan SPB antara pelajar lelaki dan perempuan serta penggunaannya. Pelajar lelaki dan perempuan didapati sama-sama menggunakan SPB seperti strategi kognitif, metakognitif, afektif, memori, ganjaran dan sosial dalam menguasai BI dengan baik. Walau bagaimanapun, kajian yang dijalankan oleh Oxford dan Crookall (1989) dan Oxford (1990) mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan SPB antara pelajar lelaki dan perempuan serta penggunaannya. Pelajar lelaki dan perempuan didapati sama-sama menggunakan SPB seperti strategi kognitif, metakognitif, afektif, memori, ganjaran dan sosial dalam menguasai BI dengan baik. Lee Kyung Oh (2003) menjalankan satu kajian SPB dalam kalangan 325 pelajar sekolah menengah di Korea ketika mempelajari BI sebagai bahasa asing. Dapatan kajian beliau menunjukkan bahawa pelajar perempuan menggunakan enam jenis strategi pembelajaran yang terdapat dalam Strategy Inventory for Language Learning (SILL) oleh Oxford (1990). Pelajar perempuan juga didapati menggunakan banyak SPB berbanding pelajar lelaki. Rumusannya, faktor jantina kurang diberikan perhatian dalam kajian SPB (Oxford & Crookall 1989) Menurut Ellis (1994), setakat ini terlalu sedikit kajian SPB yang memberikan perhatian kepada aspek sosial, khususnya faktor jantina. Pickard (1996) mengkaji strategi-strategi pembelajaran dan memberi tumpuan kepada peranan dalam amalan berfungsi (role of functional practice). Kajian strategi pembelajaran ini dijalankan DLK terhadap satu kumpulan pelajar German yang mempelajari BI. Ia satu percubaan untuk mengenal pasti serta mengambil kira aktiviti-aktiviti pembelajaran DLK yang digunakan oleh pelajar-pelajar ini ketika mempelajari BI. Hasil kajian mendapati bahawa kebanyakan aktiviti adalah positif seperti mendengar dan membaca. Pelajar perempuan

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 105

Kajian Strategi Pembelajaran Bahasa Berdasarkan Etnik dan Negara Kajian- kajian terhadap strategi pembelajaran pada tahun 90-an adalah lebih fokus dan terperinci. Antara kajian yang dijalankan ialah kajian perbaninga tentang pelajar Asia dengan pelajar Amerika Syarikat (Politzer & McGroarty 1985), kajian terhadap kumpulan pelajar ESL tertentu (Chang Y. P. 2003), hubung kait kumpulan jantina dengan strategi pembelajaran (Ehrman & Oxford 1989; Green & Oxford 1993), hubung kait tahap kemahiran dengan strategi pembelajaran (Chang Y.P. 2003, Kim J.D. 1990). Beberapa kajian lain menyelidik hubung kait antara strategi pembelajaran dengan jenis tugasan. Ahmed (1988) dan Oxford dan Crookall (1989) telah mengkaji strategi pembelajaran dan strategi pembelajaran perbendaharaan kata. Manakala Mustapha (2003) dan Reid (1995) pula telah mengkaji peranan strategi pembelajaran dalam pembacaan dan penulisan. Kajian SPB berdasarkan kaum, etnik dan lokasi banyak dijalankan di luar negara. Sebagai contoh, Politzer dan McGroarty (1985) telah membuat kajian terhadap pelajar-pelajar Asia dan Amerika Selatan yang menjalani kursus lepasan ijazah. Kumpulan pelajar ini diberi satu set soal selidik yang diadaptasi dari kajian Naiman et al. (1978) dan Rubin

lebih menunjukkan sikap positif ketika belajar BI ketika DLK. Begitu juga dari segi SPB yang digunakan, pelajar perempuan lebih banyak menggunakan SPB berbanding pelajar lelaki ketika DLK. Ia berpunca daripada bahan atau material yang digunakan mudah didapati, terutamanya bahan bacaan dan ini menyebabkan kemahiran bertutur dan menulis kurang mendapat perhatian. Dapatan soal selidik dan temu bual itu mendapati bahawa pelajar perempuan lebih memberi perhatian tentang aktiviti pilihan individu dan aktiviti motivasi ketika mempelajari BI berbanding pelajar lelaki. Rumusannya, terdapat banyak kajian SPB yang membandingkan antara jantina pelajar di luar negara. Kajian-kajian yang dilaporkan oleh Vandergrift (1997), Whartons (2000), Ellis (2002), Griffiths (2003), Lee Kyung Oh (2003), Al-Qataibi (2004), Nada (2006), dan lain-lain pengkaji mendapati bahawa faktor jantina turut mempengaruhi kajian mereka. Walaupun kebanyakan kajian melaporkan bahawa pelajar perempuan lebih banyak menggunakan SPB ketika mempelajari BI, tetapi terdapat juga kajian yang melaporkan bahawa tidak terdapat perbezaan SPB yang digunakan oleh pelajar lelaki dan perempuan seperti yang dilaporkan oleh Griffiths (2004). Manakala kajian oleh Tercanlioglu (2004) dan Whartons (2000) mendapati pelajar lelaki lebih banyak menggunakan SPB berbanding pelajar perempuan ketika mempelajari BI.

106 Kajian SPB

(1975). Sebagai tambahan kumpulan pelajar ini juga diberi ujian kemahiran komunikasi dan ujian tatabahasa. Walau bagaimanapun, kajian ini tidak menghasilkan sebarang keputusan yang bermakna kerana skala yang digunakan tidak konsisten. Kajian yang dijalankan oleh LoCastro (1994) adalah untuk mengkaji tentang strategi pembelajaran yang digunakan oleh pelajarpelajar Jepun yang berjaya dalam pembelajaran BI ketika DLK. Strategi inventori bagi pembelajaran bahasa telah digunakan. Keputusan kajian menunjukkan nilai dan kepercayaan dalam konteks pembelajaran bahasa mempengaruhi kesemua aspek latihan pendidikan termasuk matlamat, cara dan strategi yang digunakan oleh pelajar. Faktor-faktor tersebut dianggap dapat membantu meningkatkan pencapaian penguasaan bahasa kedua yang tinggi dalam kalangan pelajar Jepun yang dikaji. Green dan Oxford (1995) telah menjalankan kajian tentang bagaimana SPB boleh mempengaruhi kareteristik pelajar-pelajar Puerto Rico ketika mempelajari BI. Faktor persekitaran mempengaruhi pembelajaran BI dalam kalangan pelajar Puerto Rico tersebut. Dapatan kajian mendapati bahawa persekitaran bahasa membantu pelajar menguasai BI dengan baik. Penggunaan BI yang meluas dalam aktiviti pelancongan banyak membantu pelajar-pelajar menguasai dan bertutur BI dengan lancar. Yang Nae Dang (1995) telah menjalankan satu kajian untuk mengkaji bagaimana pelajar belajar BI sebagai bahasa kedua dalam kalangan pelajar Taiwan. Yang menggunakan instrumen temu bual berkumpulan dan latihan tidak formal. Subjek terdiri daripada 68 pelajar Universiti Taiwan ketika mengikuti kelas BI. Daripada jumlah tersebut, 30 pelajar mengikuti kursus BI, manakala 30 pelajar mengikuti kursus Sosiologi. Temu bual digunakan untuk mengkaji apakah SPB yang responden gunakan ketika belajar BI bagi kemahiran perbendaharaan kata, pemahaman, pembacaan, penulisan dan pertuturan ketika DDK dan DLK. Hasil kajiannya, Yang mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan SPB antara responden dengan kemahiran-kemahiran yang dipelajari. Responden kajian juga banyak menggunakan banyak SPB ketika belajar BI bagi kesemua kemahiran bahasa tersebut. Gu Yong Qi dan Johson (1996) telah menjalankan satu kajian terhadap pelajar-pelajar pengkhususan BI di salah sebuah universiti di China tentang strategi pembelajaran perbendaharaan kata. Seramai 850 orang pelajar bukan pengkhususan BI di Universiti Beijing yang mempunyai pengalaman belajar BI selama enam tahun di sekolah menengah. Hasil keputusan menunjukkan bahawa responden banyak

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 107

menggunakan teknik berdasarkan makna daripada teknik menghafal seperti yang biasa dilakukan oleh pelajar-pelajar Asia ketika mempelajari perbendaharaan kata BI. Inisiatif diri dan perhatian khusus antara teknik yang positif membantu pelajar. Pengkaji juga mencadangkan bahawa strategi secara langsung dan strategi tidak langsung dalam mempelajari perbendaharaan kata boleh digunakan dan kedua-duanya dapat menggalakkan situasi kognisi dalam menggalakkan minat dan memberi nasihat. Pickard (1996) mengkaji strategi-strategi pembelajaran dan memberi tumpuan kepada peranan dalam amalan berfungsi (role of functional practice). Kajian strategi pembelajaran ini dijalankan di luar kelas terhadap satu kumpulan pelajar German yang mempelajari BI. Ia satu percubaan untuk mengenal pasti serta mengambil kira aktivitiaktiviti pembelajaran DLK yang digunakan oleh pelajar-pelajar ini ketika mempelajari BI. Hasil kajian mendapati bahawa kebanyakan aktiviti adalah positif seperti mendengar dan membaca. Pelajar perempuan lebih menunjukkan sikap positif ketika belajar BI ketika DLK. Begitu juga dari segi SPB yang digunakan, pelajar perempuan lebih banyak menggunakan SPB berbanding pelajar lelaki ketika DLK. Ia berpunca daripada bahan atau material yang digunakan mudah didapati terutamanya bahan bacaan dan ini menyebabkan kemahiran bertutur dan menulis kurang mendapat perhatian. Dapatan soal selidik dan temu bual itu mendapati bahawa pelajar perempuan lebih memberi perhatian tentang aktiviti pilihan individu dan aktiviti motivasi ketika mempelajari BI berbanding pelajar lelaki. Niederhauser (1997) melaporkan masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar Korea yang belajar di universiti ketika mempelajari BI sebagai bahasa asing. Dapatan kajiannya menunjukkan bahawa salah satu faktor untuk membantu pelajar Korea menguasai BI dengan baik adalah dengan memberi pendedahan sebanyak mungkin tentang BI di sekolah, memberi motivasi, mengambil contoh sebagai panduan (role model), mengambil sikap positif dengan mempelajari bahasa dan budaya penutur BI itu sendiri. Kang Dang Ho (1997) telah menjalankan satu kajian dalam kalangan pelajar Korea ketika belajar BI sebagai bahasa kedua (ESL). Seramai 60 orang responden dijadikan sampel kajian yang dipilih secara rawak. Mereka terdiri daripada pelajar yang cemerlang dan lemah dalam BI. Kang menggunakan intrumen temu bual dan protokol ‘thinkaloud’ bagi melihat pencapaian pelajar dalam aspek pemahaman mendengar, pembacaan, penulisan dan perbendaharaan kata. Dapatan kajian mendapati secara keseluruhan semua sampel menggunakan SPB yang berkaitan dengan kognitif dan metakognitif ketika belajar BI

108 Kajian SPB

sebagai bahasa kedua dalam keempat-empat kemahiran bahasa tersebut. Walau bagaimanapun, pelajar yang berpencapaian tinggi menggunakan lebih banyak SPB berbanding pelajar yang berpencapaian rendah (lemah). Namun demikian, dari segi jantina, Kang mendapati tidak ada perbezaan antara lelaki dan perempuan dari segi penggunaan SPB. Lee Kyung Oh (2003) menjalankan satu kajian SPB dalam kalangan 325 pelajar sekolah menengah di Korea ketika mempelajari BI sebagai bahasa asing. Dapatan kajian beliau menunjukkan bahawa pelajar perempuan menggunakan enam jenis strategi pembelajaran yang terdapat dalam Strategy Inventory for Language Learning (SILL) oleh Oxford (1990). Pelajar perempuan juga didapati menggunakan banyak SPB berbanding pelajar lelaki. Rumusannya, faktor jantina kurang diberikan perhatian dalam kajian SPB. Abdallah Hussein (2002) telah menjalankan satu kajian SPB dalam kalangan pelajar Jordan yang mempelajari BI sebagai bahasa asing. Beliau menggunakan instrumen soal selidik yang diubah suai daripada kajian Oxford (1990). Hasil kajian beliau mendapati pelajar-pelajar perempuan lebih banyak menggunakan SPB dalam menguasai BI dengan baik berbanding pelajar-pelajar lelaki. Pelajar-pelajar perempuan banyak menggunakan SPB berkaitan kognitif, metakognitif dan afektif berbanding pelajar lelaki lebih banyak menggunakan strategi ganjaran dan ingatan untuk menguasai BI. Rumusannya, terdapat banyak kajian SPB di luar negara yang mengkaji perkaitan antara SPB yang digunakan dengan negara adan etnik pelajar. Kajian-kajian yang dilakukan oleh Politzer dan McGroarty (1985) untuk pelajar etnik Hispnanic, O’Malley (1987) kalangan pelajar Hispanic, Oxford (1993) dalam kalangan pelajar Hispanic, Grainger (1997) dalam kalangan pelajar Jepun, Le Thanh Hong (1999) dalam kalangan pelajar Vietnam, Mustafa (2000) dalam kalangan pelajar Cina, Hangary dan Turki, Shmais (2003) dalam kalangan pelajar Palestine, Mamuna (2003) dalam kalangan pelajar Korea, dan lain-lain pengkaji jelas membuktikan bahawa sudah terdapat banyak kajian SPB berkaitan etnik dan warganegara yang dikaji telah dijalankan. Kajian yang sama juga telah banyak dilakukan di Malaysia sama ada dalam BM mahupun BI yang mengkaji perkaitan antara faktor etnik dengan strategi BM ataupun BI.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 109

Rumusan Kajian Strategi Pembelajaran Bahasa di Luar Negara Apa yang menarik di sini, kajian- kajian yang dijalankan telah mengenal pasti strategi metakognitif sebagai strategi yang paling kerap dilakukan oleh pelajar yang pintar. Manakala pelajar di tahap sederhana dan

110 Kajian SPB

kurang pintar lebih banyak menggunakan strategi kognitif. Ini membuktikan terdapat hubung kait antara tahap seseorang pelajar dengan strategi yang digunakan. Rumusannya, banyak kajian SPB di Barat, terutamanya di Amerika Utara. Kebanyakan reka bentuk kajian ialah kajian kes, kajian jangka panjang, temu bual, pemerhatian dan kajian pembelajaran secara kendiri dengan menggunakan kaedah kualitatif dalam pengumpulan data. Kesemua kajian lebih melihat bagaimana pelajar, terutamanya pelajar bangsa asing yang mempelajari BI sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Kesemua kaedah kajian pengkaji ini telah membuka jalan kepada strategi pembelajaran yang digunakan oleh para pelajar, tetapi bukan contoh sebenar strategi yang digunakan. Ini kerana kajian di buat atas keputusan akhir dan bukannya proses untuk mendapatkan keputusan akhir tersebut. Kajian SPB sama ada dalam BM ataupun BI telah banyak dijalankan di Malaysia, terutamanya yang dilaporkan di Fakulti Pendidikan, UKM. Kebanyakan kajian lebih berbentuk emperikal dan dapatan digunakan untuk tujuan penambahbaikan, khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran DDK. Walau bagaimanapun, belum ada satu kajian SPB sama ada dalam BM mahupun BI yang membina satu inventori bagaimana belajar BM dan BI ketika DDK, DLK dan PEP dengan berkesan. Justeru, melalui kajian ini dapat dihasilkan satu Inventori Belajar Cara Belajar Bahasa yang inovatif dan berkesan yang sesuai digunakan oleh pelajar-pelajar dalam mempelajari BM dan BI ketika DDK, DLK dan PEP. KESIMPULAN

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 113

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA BAGI KEMAHIRAN MENDENGAR PELAJAR CEMERLANG

5

Dalam pembelajaran bahasa, penggunaan strategi belajar amat perlu bagi seseorang yang mempelajari Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (BI) sebagai bahasa pertama, kedua ataupun asing. Hal ini kerana strategi belajar dapat memudahkan pelajar belajar dengan cepat dan memahami apa yang disampaikan oleh guru BM dan BI. Dalam pembelajaran BM dan BI sama ada di dalam kelas (DDK), di luar kelas (DLK) ataupun ketika peperiksaan (PEP), penggunaan strategi belajar yang betul dan tepat dapat membantu pelajar berkenaan memahami, mempelajari dan menguasai apa yang disampaikan oleh guru BM, rakan sekelas dan sebagainya. Selain strategi pembelajaran, kemahiran bahasa juga penting bagi setiap pelajar. Kemahiran bahasa perlu dikuasai sebelum menguasai sesuatu unit atau tajuk pelajaran BM dan BI tersebut. Salah satu daripada kemahiran bahasa yang harus dikuasai ialah kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar dinamakankan kemahiran lisan bersama dengan kemahiran bertutur. Kemahiran mendengar selalunya dipandang ringan dan kurang diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran (Mazlan 2000) sama ada oleh guru BM dan BI ataupun pelajar-pelajar itu sendiri. Sebagai kemahiran asas, sewajarnya kemahiran mendengar perlu dikuasai oleh pelajar sebelum menguasai kemahiran bertutur, membaca dan menulis. Apabila tidak mengambil berat kemahiran mendengar, maka kesan negatifnya lebih kepada ketidakfahaman dan tidak menguasai apa yang dipelajari pada masa sesi pembelajaran tersebut (Zamri et al. 2009). Oleh itu, strategi pembelajaran bahasa (SPB) amat penting dikuasai dalam pembelajaran BM dan BI. Demikian juga strategi kemahiran mendengar dalam pembelajaran BM dan BI. Menurut Nik Mohd Rahimi, Zamri dan Kamrulzaman (2008), apabila pelajar menguasai kemahiran mendengar dengan baik, secara tidak lansung PENDAHULUAN

meningkatkan pemahaman sesuatu tajuk yang dipelajari pada ketika itu. Pelajar yang mendengar dengan baik juga dapat memberi respon dan maklum balas apa yang didengari dengan cara menganalisis dan membuat interprestasi maklumat-maklmumat terssebut dalam bentuk pertuturan dan penulisan. Justeru, bab ini membincangkan penggunaan strategi kemahiran mendengar yang digunakan oleh pelajar cemerlang sebagai SPB ketika belajar BM dan BI semasa DDK, DLK dan PEP. KEMAHIRAN MENDENGAR

114 SPB Bagi Kemahiran Mendengar Pelajar Cemerlang

Kemahiran belajar ialah kemahiran asas yang perlu adalah pada setiap orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Antara elemen penting yang terdapat dalam kemahiran belajar ialah kemahiran mendengar. Ini bermakna kemahiran mendengar adalah sebahagian daripada kemahiran belajar. Tanpa mendengar dengan baik, teliti dan penuh tumpuan, tidak mungkin seseorang pelajar itu akan berjaya dalam pelajaran, ataupun berupaya memahami dan menguasai sesuatu ilmu pengetahuan itu dengan baik. Semuanya ini antara lain disumbangkan atau disebabkan oleh faktor kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar merupakan salah satu daripada empat kemahiran asas dalam pembelajaran bahasa. Kemahiran mendengar selalunya digandingan dengan kemahiran bertutur dan dinamakan sebagai kemahiran lisan. Namun demikian, dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa, kemahiran mendengar sering diketepi atau diabaikan terus oleh guru-guru bahasa. Akibatnya, pelajar berpendapat kemahiran mendengar ini kurang penting dan tidak banyak membantu meningkatkan penguasaan kemahiran bahasa dan berbahasa pelajar, berbanding kemahiran bertutur, membaca ataupun menulis. Kerisauan ini pernah dilontarkan oleh Mazlan (2000) yang menyatakan bahawa kebanyakan guru bahasa mengabaikan akan kepentingan kemahiran mendengar dalam membantu pelajar menguasai sesuatu kemahiran bahasa dan berbahasa itu. Sepatutnya, kemahiran mendengar hendaklah diberi penekanan yang sama seperti kemahiran bertutur, membaca dan menulis. Malah Abdullah dan Ainon (2003) juga menyatakan hal yang sama. Bagi mereka, apabila guru tidak memberi penekanan kepada kemahiran mendengar, maka akan wujud konflik komunikasi antara penyampai (guru) dengan pendengar (pelajar). Akibatnya, pendengar (pelajar) tidak dapat memahami apa yang guru sampaikan. Ini banyak member kesan negatif seperti tidak membuat latihan, tidak dapat menjawab soalan, tidak membuat kerja rumah dan sebagainya. Apa yang lebih membimbangkan ialah pelajar-pelajar yang tidak mendengar dengan baik akan mengganggu rakan sekelas kelas yang lain.

Soal selidik telah diedarkan terhadap 1286 pelajar cemerlang BM yang belajar di sekolah menengah kategori bandar dan luar bandar di empat zon yang telah ditetapkan. Kesemua pelajar tingkatan 4 ini diminta

Menurut Zamri, Mohamed Amin dan Nik Mohd Rahimi (2010), kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan pelajar mendengar dengan teliti, memahami perkara yang didengar dan memberi maklum balas dalam pelbagai situasi pengucapan. Semua aktiviti yang melibatkan kemahiran mendengar bukan hanya dilakukan ketika belajar DDK, tetapi juga digunakan ketika belajar DLK dan semasa menghadapi PEP. Rumusannya, kemahiran mendengar merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai. Sebelum seseorang mengungkapkan sesuatu perkara, idea, pendapat dan sebagainya dalam bentuk pertuturan dan penulisan, terlebih dahulu mereka perlu mendengar sebaik mungkin agar apa yang ditutur atau dituliskan dapat memberi impak dan bermakna kepada pendengar dan pembaca. STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BAGI KEMAHIRAN MENDENGAR

Zamri, Nik Mohd Rahimi dan Mohamed Amin (2006) serta Kamaruddin (1990) mendefinisikan kemahiran mendengar sebagai kemahiran lisan yang paling asas dan berlaku di peringkat penerimaan. Seseorang pelajar yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain (guru atau pelajar DDK) serta dapat pula memahami maksud dan boleh menginterprestasi apa yang didengar. West-Burham (2004) beranggapan bahawa kemahiran mendengar ialah kemahiran yang melibatkan proses rundingan. Pendengar perlu mendengar dengan teliti apa yang disampaikan jika mahu mengambil peluang apa yang terkandung dalam maklumat yang disampaikan tersebut. Menurut Mohd Fariz (2007) pula, kemahiran mendengar merupakan sebahagian daripada proses komunikasi antara manusia. Mendengar ialah aktiviti aktif dari segi mental kerana kemahiran ini melibatkan kefahaman dan pemprosesan maklumat yang didengar. Bagi Mohd Fariz lagi, kemahiran mendengar melibatkan lima proses yang perlu diketahui dan dikuasai oleh pendengar seperti berikut: 1. Apa yang didengar. 2. Mengapa perlu mendengar. 3. Siapa yang mendengar. 4. Bagaimana mendengar dengan berkesan. 5. Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 115

116 SPB Bagi Kemahiran Mendengar Pelajar Cemerlang

memberi pendapat tentang SPB berkaita kemahiran mendengar yang mereka gunakan ketika belajar BM semasa DDK, DLK dan PEP. Sebanyak lima skala Likert digunakan dalam menganalisis persepsi pelajar cemerlang BI ini, iaitu 1 = Sangat tidak benar tentang diri saya, 2 = Tidak benar tentang diri saya, 3 = Tidak pasti tentang diri saya, 4 = Benar tentang diri saya, dan 5 = Sangat benar tentang diri saya. Bagi memudahkan perbincangan, skala 1 dan 2 digabungkan menjadi skala ’Tidak benar’, skala 3 dikekalkan, manakala skala 4 dan 5 menjadi skala ’Benar’.

SPB bagi Menguasai Kemahiran Mendengar BM ketika Belajar DDK Jadual 5.1 membincang persepsi pelajar cemerlang tentang SPB yang mereka gunakan untuk menguasai KD semasa belajar BM di DDK. Sebanyak 13 item telah diajukan kepada pelajar cemerlang BM untuk dijawab. Berdasarkan Jadual 5.1, purata min adalah di antara min 3.33 (item 6) hingga min 4.15 (item 1). Sebanyak lima item memperoleh min tahap sederhana, manakala lapan item lagi berada pada tahap tinggi. Ini bermaksud item-item SPB dalam KD ini berada pada tahap tinggi, iaitu boleh dipercayai. Ini menunjukkan bahawa pelajar cemerlang menggunakan kebanyakan SPB dalam menguasai KD ini ketika belajar BM di DDK. Item B5 paling rendah skor minnya (min 3.11), manakala item B1 merupakan item yan mempunyai kebolehpercayaan paling tinggi, iaitu min 4.15. Purata skor min bagi konstruk SPB dalam KD untuk BM ini ialah min 3.75, iaitu item-item dalam strategi KD ini boleh dipercayai kebolehpercayaannya. Analisis item tentang SPB bagi menguasai strategi KD juga memperlihatkan perbezaan. Sebagai contoh, persepsi pelajar cemerlang terhadap strategi menguasai KD dalam BM ketika DDK dengan membuat catatan, iaitu item B1, B2, B3, dan B4, keputusan min menunjukkan kelima-lima item tersebut berada pada tahap tinggi dan sederhana, iaitu masing-masing min 4.15, 3.61, 4.08 dan, 3.74. Sebagai contoh, item B1 menunjukkan seramai 89.0% pelajar cemerlang BM menyatakan mereka ‘Benar’ mendengar dengan teliti pengajaran guru, berbanding mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ (2.1%). Taburan peratusan item B2 menunjukkan sebanyak 65.4% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ (65.4%) membuat catatan semasa mendengar guru mengajar, berbanding mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ (11.1%). Taburan peratusan item B3 menunjukkan seramai 83.8% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka mendengar dengan teliti ketika pengajaran guru adalah perlu bagi memahami pelajaran tersebut, berbanding mereka yang menyatakan Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ (1.8%).

Daripada aspek persepsi terhadap pengulangan sebagai strategi menguasai KD, iaitu item B9 dan B10, keputusan min menunjukkan kedua-dua item tersebut berada pada tahap tinggi, iaitu masing-masing min 3.82 dan min 3.98. Taburan peratusan item B9 (min 3.82) menunjukkan ramai pelajar yang menyatakan ‘’Benar’ (75.0%) bahawa mereka meminta guru mengulangi apa yang tidak didengar dengan jelas, berbanding mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ (10.9%) dan ‘Tidak pasti benar’ (13.5%). Taburan peratusan item B10 (min 3.98) juga tinggi di mana 80.0% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ meminta rakan mengulangi apa yang tidak didengari dengan jelas, berbanding pelajar cemerlang yang menyatakan ‘Tidak benar’ (4.8%). Daripada persepsi terhadap kefasihan menggunakan BM mendorong penguasaan KD, iaitu item B12, keputusan min menunjukkan bahawa item ini berada pada tahap tinggi, iaitu min 4.04. Taburan peratusan item ini menunjukkan seramai 77.3% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ bahawa mereka suka mendengar rakan yang fasih BM bercakap, berbanding pelajar cemerlang yang menyatakan ‘Tidak benar’ (1.9%). Manakala item B13 dengan min 3.85 mendapati sebanyak 59.5% pelajar cemerlang melaporkan mereka ‘Benar’ menggunakan strategi mendengar dengan teliti ketika rakan sekelas membaca. Namun begitu, jumlah mereka yang ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ menggunakan strategi ini juga agak tinggi, iaitu 40.5%. Walaupun terdapat strategi KD yang banyak dilapor digunakan pelajar cemerlang, terdapat beberapa strategi KD yang dikenal pasti ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi-strategi mendengar tersebut. Ini bermaksud strategi KD ini kurang digunakan oleh pelajar cemerlang semasa mempelajari BM ketika DDK. Antara strategi KD yang ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ digunakan ialah bagi item B5, B6, B7, B8, dan B11. Sebagai contoh item B5 dengan min 3.11, sebanyak 54.9% pelajar cemerlang menyatakan bahawa mereka ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ duduk di barisan boleh meningkatkan KD apabila mendengar apa yang guru atau rakan sekelas cakapkan. Ini menunjukkan bahawa faktor di mana duduk DDK bukan mempengaruhi cara mereka mendengar. Begitu juga dengan item B6 (min 3.33) di mana 52.3% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ mereka memberi perhatian sepenuhnya cara guru bercakap menggunakan BM yang betul. Item B7 dengan min 3.67 pula didapati sebanyak 47.2% pelajar cemerlang menyatakan bahawa ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi mengenal pasti fakta-fakta penting yang guru BM cakapkan DDK. Item B8 dengan min 3.54 mendapati 52.0% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 117

118 SPB Bagi Kemahiran Mendengar Pelajar Cemerlang

mengenal pasti fakta atau isu penting apa yang disampaikan oleh rakan DDK. Manakala item B11 mendapati seramai 54.5% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ bahawa apabila mendengar dengan teliti, mereka dapat membezakan antara isi atau perkara penting dengan isi atau perkara yang tidak penting. Dengan perkataan lain, lebih separuh daripada pelajar cemerlang seramai 1286 itu tidak menggunakan strategi KD yang terdapat dalam lima item yang dibincangkan ini.
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B10 B11 B12 B13 B8 B9 Bil.

JADUAL 5.1. SPB dalam menguasai KD ketika belajar BM semasa DDK
Saya mendengar dengan teliti apa yang 0.6 guru BM katakan/terangkan. Ketika mendengar, saya mencatat apa 3.6 yang guru BM katakan/cakapkan. Saya mendengar dengan teliti supaya saya 0,5 benar-benar faham apa guru cakapkan. Saya memberi tumpuan/beri perhatian 1.2 sepenuhnya apa saja yg diajar guru BM. Untuk mendengar dengan jelas, saya 18.9 duduk di barisan hadapan. Sambil mendengar, saya memberi 0.9 perhatian cara guru cakap mengguna BM. Semasa mendengar, saya cuba mengenal 1.2 pasti fakta penting yg guru BM terangkan. Semasa mendengar, saya cuba mengenal 3.0 pasti fakta penting yng rakan bincangkan. Jika tidak mendengar dengan jelas, saya 1.6 akan meminta guru BM mengulangnya. Jika tidak dengar apa yg rakan cakapkan, 3.0 saya akan minta rakan ulang semula Semasa mendengar, saya dapat bezakan 1.1 atr perkara penting dgn kurang penting. Saya suka mendengar rakan yang yang 0.8 fasih BM bercakap. Ketika rakan membaca, saya akan 1.2 mendengarnya dengan teliti. Purata skor min Strategi mendengar BM ketika DDK 1 1.5 2 7.5 23.5 54.7 10.7 18.3 17.7 22.8 22.3 28.7 22.7 31.5 16.2 3.5 42.5 32.4 20.4 4.4 44.6 31.0 17.0 9.3 13.5 56.1 19.5 1.8 15.2 53.9 26.1 1.5 51.9 30.8 14.7 1.1 20.8 47.2 30.1 1.0 38.3 29.2 30.3 1.3 14.4 57.1 26.7 2.6 23.0 47.4 15.8 8.9 59.6 29.4 3 4 5 4.15 Min 3.61 4.08 3.74 3.67 3.54 3.82 3.98 3.56 4.04 3.75 3.85

.688 S.P .904 .707 .794 .876 .923 .904 .866 .796 .787 .897

3.11 1.431 3.33 1.084

Kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa pelajar cemerlang menggunakan pelbagai SPB berkaitan KD ketika belajar BM semasa DDK. Bukan sahaja jumlah min berada pada tahap tinggi, tetapi jumlah peratusan bagi skala ’Benar’ bagi setiap item juga adalah tinggi. Ini membuktikan bahawa strategi KD banyak digunakan oleh pelajar cemerlang ketika mempelajari BM semasa DDK. Dengan menggunakan startegi KD ini, pelajar cemerlang dapat:

1. 4.

2. 3.

SPB bagi Menguasai Kemahiran Mendengar BM ketika Belajar DLK Jadual 5.2 membincangkan persepsi responden pelajar cemerlang terhadap strategi menguasai KD ketika belajar BM semasa DLK. Hasil analisis kesemua 12 item dalam menguasai strategi mendengar, didapati 11 item ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu melebihi tahap 3.67, kecuali item C9 dengan min-3.55, iaitu berada pada tahap sederhana.Purata skor min SPB bagi konstruk KD ketika DLK ialah min 3.76. Item C1, C2, C3 dan C4 ialah item yang membincangkan tentang persepsi pelajar terhadap strategi menguasai KD semasa belajar BM semasa DLK dengan cara banyak mendengar radio dan televisyen. Keempat-empat item mempunyai nilai keboleh-percayaan yang tinggi, iaitu masing-masing min 3.81, 3.93, 3.78 dan 3.68. Sebagai contoh item C1 (min 3.81) menunjukkan 64.8% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka mendengar seseorang yang mahir bercakap dalam BM di radio. Dengan strategi ini, ia dapat meningkatkan KD, berbanding 7.7% pelajar cemerlang yang menyatakan ’Tidak benar’. Bagi item C2 (min 3.92), ramai pelajar menyatakan ’Benar’ (73.8%) bahawa ddengan mendengar seseorang yang mahir bercakap dalam BM di televisyen dapat meningkatkan KD, berbanding mereka yang menyatakan ’Tidak benar’ (6.3%). Item C3 (min 3.78) menunjukkan ramai responden pelajar menyatakan ’Benar’ (68.0%) bahawa mendengar berita dan lagu BM di radio dapat meningkatkan KD, berbanding mereka yang menyatakan ’Tidak benar’ (14.6%). Manakala item C4 (min 3.68) menunjukkan ramai pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ (63.6%) bahawa dengan mendengar berita dan lagu BM di televisyen dapat meningkatkan KD, berbanding mereka yang menyatakan ’Tidak benar’ (15.2%). Bagi persepsi pelajar terhadap strategi menguasai KD dalam BM ketika DLK memerlukan mendengar dengan teliti, iaitu item C5, C6, C7, C8, C9 dan C10, keputusan min menunjukkan item-item tersebut berada pada tahap tinggi juga, iaitu masing-masing min 3.84, 3.77, 3.76, 3.66, 3.55 dan 3.84. Misalnya, taburan peratusan item C5 (min 3.84) menunjukkan 64.8% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa

Mendengar dan memahami apa yang disampaikan oleh guru atau rakan sekelas dengan jelas. Memberi tumpuan ketika belajar DDK. Memudahkan pelajar cemerlang menjawab soalan yang ditanya oleh guru atau rakan sekelas ketika sesi pembelajaran. Membantu meningkatkan KD, KT, KTs dan AP semasa mempelajari BM ketika DDK.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 119

120 SPB Bagi Kemahiran Mendengar Pelajar Cemerlang

mereka mendengar dengan teliti apabila ibu bapa atau keluarga bercakap dengan mereka, berbanding mereka yang menyatakan ’Tidak benar’ (7.7%) menggunakan strategi tersebut. Bagi item C6 (min 3.77) pula, sebanyak 73.8% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi mendengar dengan teliti ketika berbual ataupun ketika rakan bercakap tentang pelajaran, berbanding mereka yang menyatakan ’Tidak benar’ seramai 6.3%. Demikian juga item C7 (min 3.76) di mana 68.0% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi mendengar dengan teliti apa yang guru cakapkan tentang hal pelajaran di luar kelas atu di bilik guru, berbanding mereka yang menyatakan ’Tidak benar sebanyak 14.6% sahaja. Item C8 (min 3.67) menunjukkan ramai pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ (63.6%) bahawa mereka mendengar dengan teliti atau memberi tumpuan apa yang guru tuisyen cakapkan, berbanding mereka yang menyatakan ’Tidak benar’ (15.2%). Taburan peratusan item C9 menunjukkan 68.0% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka mendengar dengan teliti gaya pertuturan atau percakapan juruhebah ketika menyampaikan berita dan maklumat semasa di radio, berbanding 14.6% pelajar cemerlang yang menyatakan ’Tidak benar’ menggunakan strategi berkenaan. Manakala item C10 (min 3.84) mendapati sebanyak 63.6% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi mendengar dengan teliti gaya pertuturan atau percakapan juruhebah ketika menyampaikan berita dan maklumat semasa di televisyen, berbanding 15.2% pelajar cemerlang yang menyatakan ’Tidak benar’ sama ada mereka menggunakan strategi tersebut ataupun tidak. Item 11 membincangkan persepsi pelajar terhadap strategi menguasai KD dalam BM ketika DLK dengan mendengar pengumuman sekolah menunjukkan item tersebut berada pada tahap tinggi, iaitu min 3.68. Item C11 (min 3.68) menunjukkan ramai pelajar menyatakan ‘Benar’ (67.0%) bahawa mendengar setiap pengumuman sekolah dapat meningkatkan KD, berbanding mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ (6.7%). Demikian juga dengan item C12, iaitu dengan menonton televisyen DLK, pelajar dapat meningkatkan KD. Min bagi item C12 ini ialah min 3.78, iaitu berada pada tahap tinggi. Sebanyak 62.6% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa dengan menonton aktiviti pertandingan bahasa di televisyen seperti debat/pantun/syarahan, dapat meningkatkan KD, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (10.0%). Kesimpulannya, kesemua item dalam strategi KD ini mempunyai min yang tinggi. Ini bermakna semua strategi mendengar yang dipelajari DLK ini digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM

Bil. Strategi mendengar BM ketika DLK C1 Dengan dengar seorang yg mahir cakap BM di radio dpt tingkatkan KD saya. C2 Dengan dengar seorang yg mahir cakap BM di TV dpt tingkatkan KD saya C3 Dengan mendengar berita/lagu BM di radio, ia dapat meningkatkan saya. C4 Dengan mendengar berita/lagu BM di TV, ia dapat meningkatkan KD saya. C5 Saya mendengar dengan teliti apabila ibu bapa/keluarga bercakap dengan saya. C6 Saya mendengar dengan teliti ketika berbual/ ketika rakan bercakap. C7 Saya mendengar dengan teliti apa yang guru cakapkan hal pelajaran DLK. C8 Semasa kelas tuisyen, saya dengar dgn teliti apa yg guru tuisyen cakapkan. C9 Saya dengar teliti gaya pertuturan juruhebah radio ketika sampaikan berita. C10 Saya dengar teliti gaya pertuturan juruhebah TV ketika sampaikan berita. C11 Dengan mendengar pengumuman sekolah, dapat meningkatkan KD saya. C12 Dengan menonton aktiviti pertandingan bahasa di TV dpat meningkatkan KD saya Purata skor min

sewaktu DLK. Dengan perkataan lain, kepelbagaian strategi KD dalam BM membantu pelajar cemerlang dapat: 1. Memberi tumpuan apa yang didengar dan ditonton. 2. Mencatat dan membezakan antara isi penting yang didengar dan ditonton. 3. Menggunakan apa yang didengar dalam KT, KTs, AKK, ATb dan AP. 4. Memudahkan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru atau rakan semasa berbincang. JADUAL 5.2. SPB dalam menguasai KD ketika belajar BM semasa DLK
1 2.8 2.0 4.5 6.5 1.9 2.4 6.4 2.3 2.4 1.3 3.1 2.6 2 4.9 4.3 8.7 3.9 5.7 5.4 8.3 7.4 3 4 5 Min 27.5 37.3 27.5 3.81 19.9 45.5 28.3 3.93 32.4 31.5 30.3 3.84 S.P .982 .912 .966

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 121

10.1 17.4 38.2 29.8 3.78 1.112 10.2 24.6 33.2 29.6 3.77 1.056 14.1 22.5 37.5 23.6 3.67 1.058 13.5 28.6 37.0 18.5 3.55 1.015 26.3 41.5 25.5 3.84 30.6 33.0 25.0 3.68 1.033 27.4 34.3 28.3 3.78 1.019 3.76 .908 19.7 41.2 27.0 3.76 1.102 21.2 36.9 26.7 3.68 1.147

SPB bagi Menguasai Kemahiran Mendengar BM ketika Belajar PEP Jadual 5.3 membincangkan persepsi pelajar cemerlang tentang strategi KD yang mereka gunakan semasa menduduki PEP. Sebanyak enam item strategi KD ditanyakan kepada pelajar cemerlang BM. Hasil analisis data mendapati bahawa keseluruhan item strategi KD ini berada pada tahap min yang tinggi, iaitu di antara min 3.98 (item D3) hingga min 4.06 (item D1). Purata skor min bagi SPB dalam KD ini ialah min 4.03. Ini bermakna item-tem strategi KD ketika PEP ini boleh dipercayai itemnya.

Item D1, D2 dan D3 ialah item yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika PEP. Bagi memastikan setiap yang didengar semasa PEP membantu mereka berjaya mendapat markah yang baik, maka pelajar-pelajar cemerlang ini menggunakan ketiga-tiga strategi KD sebelum PEP. Sebagai contoh item D1, dengan min 4.06, sebanyak 74.3% pelajar cemerlang melaporkan bahawa ’Benar’ mereka mendengar dengan teliti segala arahan dan nasihat guru BM sebelum menduduki PEP sebenar. Begitu juga dengan item D2 dengan min 3.99, sebanyak 69.4% pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka ’Benar’ menggunakan strategi mendengar dengan teliti segala nasihat dan arahan ibu bapa atau ahli keluarga sebelum menduduki PEP. Manakala item D3 dengan min 3.98, sebanyak 70.7% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka mendengar dengan teliti semasa mendengar Seminar Peperiksaan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Jumlah pelajar cemerlang yang tidak menggunakannya ’Tidak benar’ atau ’Tidak pasti benar’ adalah sedikit sahaja. Dengan perkataan lain, ketiga-tiga strategi KD sebelum menduduku PEP ini ramai digunakan oleh pelajar cemerlang sebagai satu cara meningkatkan KD dan pencapaian BM. Item D4, D5 dan D6 ialah item strategi KD yang digunakan ketika PEP. Sebagai contoh item D4 dengan min 4.10, sebanyak 74.3% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi mendengar dengan teliti apa yang pengawas PEP katakan atau arahkan sebelum menjawab soalan PEP, berbanding mereka yang menyatakan ’Tidak benar’ seramai 6.1%. Bagi item D5 (min 3.99) pula, sebanyak 69.4% pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka ’Benar’ menggunakan strategi menanya pengawas PEP jika arahannya mereka tidak mendengarinya ataupun tidak fahami semasa memberi arahan. Hanya 6.4% pelajar cemerlang yang menyatakan ’Tidak benar’ menggunakan strategi ini. Manakala bagi tem D6 (min 4.03), sebanyak 70.7% pelajar cemerlang memberitahu bahawa mereka ’Benar’ menggunakan strategi mendengar dengan teliti setiap soalan yang diajukan/ditanya oleh pengawas PEP. Hanya 6.5% pelajar cemerlang sahaja yang menyatakan ’Tidak benar’ menggunakan strategi ini ketika PEP. Kesimpulannya, pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka menggunakan pelbagai SPB berkaitan KD ketika mnghadapi PEP. Dengan pelbagai strategi KD ini, ia dapat membantu pelajar cemerlang dari segi: 1. Memahami apa sahaja arahan, soalan dan sebagainya semasa PEP. 2. Memudahkan menjawab soalan lisan ataupun soalan semasa PEP sebenar.

122 SPB Bagi Kemahiran Mendengar Pelajar Cemerlang

3.

4.

Bil. Strategi mendengar BM ketika PEP D1 Saya mendengar dengan teliti segala nasihat guru sebelum PEP bermula. D2 Saya mendengar dengan teliti segala nasihat ibubapa sebelum menduduki PEP. D3 Saya mendengar dengan teliti semasa Seminar PEP yg dianjurkan pihak sekolah. D4 Saya mendengar teliti apa yang pengawas PEP kata sebelum jwb soalan PEP. D5 Saya menanya pengawas PEP jika arahannya saya tidak dengar/tidak fahami. D6 Saya mendengar teliti setiap soalan yang ditanya pengawas PEP ketika ujian lisan. Purata skor min

JADUAL 5.3. SPB dalam menguasai KD ketika belajar BM semasa PEP
1 1.7 1.7 1.0 0.9 1.3 1.6 2 4.4 4.7 5.5 3.0 5.9 6.5 3 4 5 Min 19.4 34.0 40.3 4.06 24.0 31.3 38.1 3.99 22.6 35.2 35.5 3.98 20.4 35.8 39.7 4.10 18.8 39.9 33.9 3.99

Tidak membuang masa untuk menanya guru apabila tidak mendengar dengan baik. Membantu meningkatkan KT, KB, KTs, AKK, ATb dan AP apabila mendengar dengan teliti.
S.P .962 .983 .944 .886 .940

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 123

20.1 29.7 41.9 4.03 1.014 4.03

SPB bagi Menguasai Kemahiran Mendengar BI ketika Belajar DDK Jadual 5.4 membincang persepsi pelajar cemerlang tentang SPB yang mereka gunakan untuk menguasai KD semasa belajar BI di DDK. Sebanyak 13 item telah diajukan kepada pelajar cemerlang BI ini tentang strategi mendengar yang digunakan DDK. Purata min dalam strategi mendengar ini adalah di antara min 3.38 bagi item B2 hingga

Bagi soal selidik untuk Bahasa Inggeris (BI) pula, seramai 1249 pelajar cemerlang BI berdasarkan peperiksaan PMR dijadikan responden kajian. Kesemua pelajar cemerlang BI ini diambil di sekolah-sekolah menengah kategori bandar dan luar bandar yang mewakili jantina dan empat zon kajian. Kesemua pelajar tingkatan 4 ini diminta memberi pendapat/ persepsi mereka tentang strategi pembelajaran bahasa (SPB) yang digunakan ketika belajar BI semasa DDK, DLK dan PEP. Sebanyak lima skala Likert digunakan dalam menganalisis persepsi pelajar cemerlang BI ini, iaitu 1 = Sangat tidak benar tentang diri saya, 2 = Tidak benar tentang diri saya, 3 = Tidak pasti tentang diri saya, 4 = Benar tentang diri saya, dan 5 = Sangat benar tentang diri saya. Bagi memudahkan perbincangan, skala 1 dan 2 digabungkan menjadi skala ’Tidak benar’, skala 3 dikekalkan, manakala skala 4 dan 5 menjadi skala ’Benar’.

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS BAGI KEMAHIRAN MENDENGAR

124 SPB Bagi Kemahiran Mendengar Pelajar Cemerlang

min 4.02 bagi item B12. Purata skor min SPB bagi meningkatkan KD dalam kalangan pelajar cemerlang BI ini ialah min 3.73, iaitu nilai min yang boleh dipercayai. Analisis item pula menunjukkan peratusan yang berbeza antara strategi KD yang digunakan oleh pelajar cemerlang BI sama ada mereka belajar di sekolah menengah kategori bandar mahupun sekolah menengah kategori luar bandar. Item B12 merupakan item yang paling tinggi peratusan pelajar cemerlang sangat benar tentang strategi mendengar yang digunakan tersebut. Seramai 88.2% pelajar bersetuju ’Benar’ bahawa mereka suka mendengar rakan yang fasih bertutur BI bercakap ketika belajar DDK, berbanding 2.1% mereka yang menyatakan ’Tidak benar’ menggunakan strategi tersebut. Ini bermakna bagi pelajar cemerlang, strategi KD rakan sekelas yang fasih berbahasa Inggeris banyak membantu mereka berjaya dalam mata pelajaran BI tersebut. Selain itu, strategi KD dengan teliti apa yang guru BI cakap atau terangkan (item B1) dan strategi dengan mendengar teliti dapat membantu pelajar faham apa yang guru BI cakapkan (item B3) merupakan dua strategi mendengar yang ramai pelajar cemerlang BI gunakan ketika belajar DDK. Keputusan min bagi kedua-dua item ini adalah tinggi, iaitu masing-masing min 3.92 dan 3.94. Min item BI dan B3 dianggap tinggi kebolehpercayaannya kerana ramai pelajar cemerlang BI menggunakan kedua-dua strategi ini. Sebagai contoh item B1, 80.8% pelajar menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi tersebut berbanding mereka yang ’Tidak benar’ atau ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi KD tersebut (7.4%). Bagi item B2 pula, 77.2% pelajar cemerlang BI ’Benar’ menggunakan strategi KD dengan teliti sebagai satu cara belajar BI dengan berkesan, berbanding 14.2% pelajar cemerlang yang ’Tidak benar’ atau ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi tersebut. Strategi mendengar rakan membaca dapat meningkatkan KD juga menunjukkan peratusan dan min yang tinggi. Dengan min 3.99 atau 66.6% pelajar yang menggunakannya membuktkan bahawa strategi bagi item B13 ’Benar’ digunakan oleh ramai pelajar cemerlang BI ketika belajar DDK. Demikian juga dengan item B10 yang memperoleh min 3.91 di mana hampir 85.5% pelajar cemerlang BI menyatakan ’Benar’ bahawa mereka menggunakan strategi meminta rakan mengulangi semula apa yang rakan cakapkan semasa belajar BI semasa DDK. Dapatan min yang tinggi juga boleh dirujuk pada item B4, B7 dan B11. Walaupun peratusan pelajar cemerlang BI yang menggunakan sesuatu strategi itu adalah ramai, terdapat juga pelajar cemerlang tidak pasti ataupun kurang yakin sama ada strategi mendengar yang

digunakan itu benar-benar berupaya meningkatkan kecekapan dan penguasaan BI mereka. Sebagi contoh, item B5 dengan 41.0%, item B6 dengan 45.0%, item B11 dengan 34.5% dan item B13 dengan 30.1% ialah strategi-strategi KD yang tidak ramai pelajar yang menggunakannya, walaupun sesetengah item memperoleh min yang tinggi kebolehpercayaannya seperti item B13. Strategi KD dengan cara duduk di barisan hadapan juga tidak memberi kesan atau mempengaruhi SPB pelajar cemerlang. Ramai pelajar yang ’Tidak benar’ atau ’Tidak pasti benar’ (41.0%) bahawa adakah dengan duduk di barisan hadapan boleh meningkatkan KD dan pembelajaran BI mereka ketika belajar DDK?
Bil. Strategi mendengar BI ketika DDK 1 B1 Saya mendengar dengan teliti apa yang 2.3 guru BI katakan/terangkan. B2 Ketika mendengar, saya mencatat apa 7.8 yang guru BI katakan/cakapkan. B3 Saya dengar teliti supaya saya benar- 5.1 benar faham apa yang guru BI cakapkan B4 Saya memberi tumpuan sepenuhnya apa 5.1 sahaja yang diajar oleh guru BI. B5 Untuk mendengar dengan jelas, saya 7.7 duduk di barisan hadapan. B6 Sambil mendengar, saya beri perhatian 1.2 sepenuhnya cara guru cakap BI. B7 Semasa dengar, saya cuba mengenal 1.1 pasti fakta penting guru BI terangkan. B8 Semasa dengar, saya cuba mengenal 2.3 pasti fakta penting rakan bincangkan. B9 Jika tidak mendengar dengan jelas, saya 1.0 akan meminta guru BI mengulangnya. B10 Jika tidak mendengar apa yang rakan 1.0 cakap, saya minta rakan ulang semula. B11 Semasa mendengar, saya dpt bezakan atr 0.1 perkara penting dgn kurang penting B12 Saya suka mendengar rakan yang fasih BI 0.3 bercakap. B13 Ketika rakan membaca, saya akan 0.0 mendengarnya dengan teliti. Purata skor min

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 125

JADUAL 5.4. SPB dalam menguasai KD ketika belajar BI semasa DDK
2 5.1 6.9 9.1 2.2 6.2 3.7 5.0 5.8 7.8 5.1 3.1 1.8 3.4 8.6 3 4 5 Min 11.8 59.7 21.1 3.92 29.0 51.6 4.7 13.9 68.8 10.0 3.76 45.0 40.1 10.0 3.54 22.7 65.0 6.2 8.4 9.6 23.4 60.8 7.7 23.7 63.6 3.8 34.6 52.8 9.4 3.71 3.66 3.63 3.68 3.38

41.0 33.3 11.8 3.35 1.025 .771 .708 .797 .730 .701 .687 .598 .891

41.5 35.7 3.94 1.125 .855

S.P .858 .969

73.1 12.4 3.91 72.2 16.0 4.02 3.73

Kesimpulannya, masih ramai pelajar cemerlang BI yang menggunakan strategi-strategi KD ini. Dengan menggunakan strategistrategi mendengar tersebut, pelajar cemerlang BI sama ada yang belajar di sekolah menengah kategori bandar ataupun sekolah kategori

30.1 30.7 35.9 3.99

luar bandar, pelajar cemerlang lelaki mahupun perempuan dapat meningkatkan KD ketika mempelajari BI. Jumlah yang menyetujui persepsi ’Benar’ menggunakan strategi KD ini adalah tinggi bagi sesetengah item. Rumusannya, strategi KD ini banyak memberi kebaikan kerana ia membantu pelajar cemerlang BI dari segi dapat: 1. Memahami apa yang guru BI atau rakan sekelas cakap, berbincang atau membaca petikan BI ketika DDK. 2. Mencatat semua isi atau fakta penting tentang apa yang guru BI atau rakan sekelas baca atau bincangkan. 3. Memberi tumpuan sepenuhnya semasa belajar BI ketika DDK. 4. Memberi perhatian sepenuhnya ketika guru atau rakan sekalas menerangkan sesuatu tajuk pelajaran DDK. 5. Mengenal pasti dan membezakan antara fakta penting dalam soalan yang guru atau rakan sekelas tanyakan. 6. Guru BI dapat mengulangi apa yang dicakap sekiranya pelajar tidak dengar ataupun tidak faham.

126 SPB Bagi Kemahiran Mendengar Pelajar Cemerlang

SPB bagi Menguasai Kemahiran Mendengar BI ketika Belajar DLK Jadual 5.5 membincangkan persepsi pelajar cemerlang terhadap SPB yang mereka gunakan dalam menguasai KD ketika belajar BI semasa DLK. Sebanyak 12 item berkaitan strategi KD diajukan kepada pelajar cemerlang bagi mendapatkan persepsi mereka tentang strategi mendengar semasa DLK. Analisis item mendapati kesemua strategi mendengar DLK digunakan ramai oleh pelajar cemerlang semasa mempelajari BI. Ini kerana semua itu didapati memperoleh nilai min yang tinggi, iaitu melebihi tahap min 3.67. Min tertinggi diperoleh oleh item C7 dengan min 4.13, manakala yang terendah min diterima oleh item C12 dengan min 3.80. Purata keseluruhan min bagi konstruk SPB dalam KD ialah min 3.90. Seperti yang dibincangkan item yang mempunyai nilai tertinggi ialah item C7 dengan min 4.13. Seramai 78.6% pelajar cemerlang BI menyatakan ’Benar’ mereka menggunakan strategi KD dengan mendengar teliti ketika berbual dan bercakap dengan guru tentang halhal pelajaran BI semasa DLK. Bilangan pelajar yang menyatakan ’Tidak benar’ atau ’Tidak pasti benar’ tentang strategi mendengar bagi item C7 adalah sedikit sahaja, iaitu 19.4% pelajar cemerlang. Pelajar cemerlang juga menyatakan bahawa mendengar dengan teliti ketika berbual dengan rakan tentang hal-hal pelajaran juga boleh meningkatkan KD semasa DLK. Seramai 75.7% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka menggunakan strategi KD yang terdapat pada item C6 (min 3.97).

Strategi mendengar mereka yang mahir bercakap dalam BI di televisyen juga banyak meningkatkan KD dalam kalangan pelajar cemerlang BI. Dengan min 4.00, seramai 76.2% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi C2 tersebut ketika mempelajari BI semasa DLK. Demikian juga dengan strategi mendengar pada item C3 dan C4. Strategi mendengar lagu dan berita di radio dan televisyen pada kedua-dua item ini adalah tinggi, iaitu masing-masing min 3.87 dan min 3.89. Ini bermakna pelajar cemerlang menyatakan bahawa mereka ’Benar’ menggunakan strategi-strategi in mdalam meningkatkan KD. Jumlah pelajar cemerlang yang menggunakan strategi pada item C3 dan C4 melebihi 70.0%. Selain mendengar lagu dan berita, gaya pertuturan juruhebah di televisyen dan radio juga boleh mempengaruhi KD bagi pelajar cemerlang. Ini merujuk kepada item C9 dan C10 yang masing-masing mendapat min 3.82 dan min 3.87. Walaupun ramai pelajar cemerlang yang menyatakan ’Benar’ menggunakan kedua-dua strategi ini, tetapi jumlah yang mereka yang menyatakan ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ juga agak ramai. Sebagai contoh, 33.7% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka tidak menggunakan strategi mendengar cara juruhebah radio dan televisyen bertutur. Demikian juga srategi mendengar guru tuisyen juga tidak ramai yang menyatakan ’Benar’ menggunakan strategi bagi item C8. Peranan ibu bapa juga penting dalam meningkatkan KD pelajar cemerlang. Berdasarkan item C5, seramai 74.9% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi mendengar dengan teliti apabila ibu bapa atau ahli keluarga bercakap. Jumlah yang menyatakan yang ibu bapa atau ahli keluarga ’Tidak benar’ atau ’Tidak pasti benar’ kepada mereka adalah sedikit sahaja, iaitu 25.1% pelajar cemerlang. Ini bermakna mendengar dengan teliti apa yang ibu bapa atau ahli keluarga cakapkan sedikit sebanyak dapat meningkatkan KD pelajar cemerlang DLK. Aktiviti pertandingan bahasa yang disiarkan di televisyen seperti debat, pantun, syarahan dan sebagainya juga dapat meningkatkan KD bagi kalangan pelajar cemerlang. Banyak aktiviti pertandingan BI di televisyen ini dinyatakan ’Benar’ digunakan oleh 73.4% pelajar cemerlang BI semasa DLK. Bilangan yang menyatakan ’Tidak benar’ adalah sedikit sahaja, iaitu 12.5% pelajar cemerlang. Kesemuanya ini merujuk pada item C12 yang mempunyai nilai min 3.80. Kesimpulannya, banyak strategi KD yang digunakan oleh pelajar cemerlang dalam mempelajari BI semasa DLK. Jumlah pelajar cemerlang yang menyatakan ’Benar’ menggunakan bagi 12 item dalam strategi KD ini adalah ramai, iaitu melebihi 70.0%, berbanding mereka

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 127

128 SPB Bagi Kemahiran Mendengar Pelajar Cemerlang

yang menyatakan ’Tidak benar’. Dengan perkataan lain, strategi kemahiran mendengar DLK memberi kebaikan dan kelebihan kepada pelajar cemerlang dari segi: 1. Meningkatkan KT dan KTs dalam BI. 2. Memahami apa yang didengar dan dituturkan oleh guru, rakan, ibu bapa dan ahli keluarga, juruhebah radio dan juruhebah teleisyen. 3. Menggunakan maklumat yang didengari untuk digunakan dalam KT dan KTs. 4. Mencatat isi-isi penting dalam semua aktiviti yang didengari di radio, televisyen, aktiviti pertandingan bahasa dan sebagainya. 5. Memudahkan maklumat yang didengari itu untuk digunakan dalam KT dan KTs.
Bil. Strategi mendengar BI ketika DLK C1 Dengan dengar seseorang yang mahir BI di radio dpt tingkatkan KD saya C2 Dengan mendengar seseorang yang mahir BI di TV dpat tingkatkan KD saya. C3 Dengan mendengar berita/lagu BI di radio, ia dapat meningkatkan KD saya. C4 Dengan mendengar berita/lagu BI di televisyen dapat meningkatkan KD saya. C5 Saya mendengar dengan teliti apabila ibu bapa/ keluarga bercakap dengan saya. C6 Saya mendengar teliti ketika berbual dngan rakan tentang hal pelajaran. C7 Saya mendengar teliti apa yang guru cakapkan ttg hal pelajaran. C8 Semasa kelas tuisyen, saya dengar dengan teliti apa guru tuisyen cakapkan. C9 Saya mendengar teliti gaya pertuturan juruhebah radio ketika sampaikan berita. C10 Saya dengar teliti gaya pertuturan juruhebah TV ketika sampai berita C11 Dengan mendengar pengumuman sekolah, dapat meningkatkan KD saya. C12 Dengan menonton aktiviti pertandingan bahasa di TV dpt meningkatkan KD saya. Purata skor min

JADUAL 5.5. SPB dalam menguasai KD ketika belajar BI semasa DLK
1 1.6 2.8 5.6 6.5 6.2 5.4 0.9 0.6 2.3 1.0 1.6 1.9 2 9.0 6.6 4.6 2.8 6.6 4.6 4.0 3.2 7.7 5.6 7.6 3 4 5 Min 17.4 45.8 26.3 3.86

14.4 39.6 36.6 4.00 1.014 19.5 37.1 33.1 3.87 1.096 13.6 48.8 26.3 3.89 1.050 12.3 43.3 31.6 3.87 1.114 14.3 38.2 37.5 3.97 1.092 16.6 37.9 40.7 4.13 23.8 52.4 19.9 3.87 21.4 48.7 23.4 3.87 20.3 39.5 31.0 3.90 23.7 37.5 28.8 3.82 1.006 .862 .976 .943 .891 .780

S.P .959

10.1 14.7 52.7 20.7 3.80

3.90

SPB bagi Menguasai Kemahiran Mendengar BI ketika Belajar PEP Bahagian ini membincangkan tujuh aspek berkaitan dengan persepsi pelajar cemerlang terhadap SPB yang digunakan mereka semasa

mempelajari BI ketika PEP. Tujuh aspek yang dibincangkan itu ialah persepsi pelajar cemerlang tentang bagaimana hendak menguasai dan menggunakan SPB dalam KD, KT, KB, KTs, AKK, ATb dan AP. Pada akhir kajian, satu rumusan dibuat tentang keseluruhan konstruk yang berkaitan dengan SPB pelajar cemerlang ketika PEP. Jadual 5.6 membincangkan SPB yang berkaitan dengan KD yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika menghadapi PEP. Sebanyak enam item diajukan kepada pelajar cemerlang untuk mendapatkan persepsi mereka tentang strategi KD yang mereka gunakan sebelum dan semasa menghadapi PEP. Analisis item mendapati keseluruhan purata min bagi strategi KD ketika PEP ialah min 4.07. Dengan perkataan lain, item-item strategi KD ketika PEP amat tinggi nilai kebolehpercayaannya. Item D1 merupakan item yang paling tinggi min, iaitu min 4.16. Ini menunjukkan bahawa strategi KD dengan teliti segala arahan dan nasihat guru sebelum PEP bermula ramai digunakan oleh pelajar cemerlang dalam memastikan jawapan yang dibuat ketika menjawab soalan BI adalah tepat dari segi fakta dan bahasa. Buktinya, seramai 79.9% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ mereka mendengar dengan teliti segala arahan dan nasihat guru BI sebelum menduduki PEP ini. Ini menunjukkan bahawa mendengar teliti arahan pengawas PEP penting dalam menjawab setiap soalan BI dengan tepat, betul dan cepat. Mendengar dengan teliti segala apa yang guru pengawas PEP kata dan arahkan sebelum menjawab soalan ketika PEP menduduki tempat kedua paling tinggi min, iaitu min 4.12. Ini bermakna item D4 ini boleh dipercayai kerana min yang tinggi dan peratusan pelajar yang menggunakan strategi mendengar ini adalah ramai, iaitu 75.8%. Ramai pelajar cemerlang BI berpendapat bahawa dengan mendengar teliti segala arahan guru pengawas sebelum menjawab soalan PEP, maka mereka akan dapat menjawab soalan dengan betul seperti yang diarahkan. Strategi KD dengan teliti semasa menjawab soalan daripada pengawas PEP ketika ujian lisan BI juga banyak digunakan oleh pelajar cemerlang. Item D6 dengan min 4.11 mendapati seramai 79.8% peratus pelajar cemerlang ’Benar’ mengamalkan strategi mendengar ini ketika Ujian Lisan BI. Mereka yang tidak dan kurang pasti dengan strategi ini terlalu sedikit. Demikian juga dengan strategi mendengar pada item D2, D3 dan D5. Kesemua strategi mendengar ini dipraktikkan pelajar cemerlang sebelum menduduki PEP atau semasa menjawab soalan PEP. Bilangan pelajar cemerlang yang menyatakan ’Tidak benar’ atau ’Tidak pasti benar’ adalah sedikit, iaitu di bawah 25.0% daripada jumlah 1249 responden pelajar cemerlang yang dikaji.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 129

Bil. Strategi mendengar BI ketika PEP D1 Saya mendengar teliti segala arahan guru sebelum PEP bermula. D2 Saya mendengar teliti segala nasihat ibu bapa sebelum menduduki PEP. D3 Saya mendengar teliti semasa dengar Seminar PEP yg dianjur pihak sekolah. D4 Saya dengar teliti apa yang pengawas PEP arahkan sebelum jawab soalan. D5 Saya menanya pengawas PEP jika arahannya tidak dengari/tidak fahami. D6 Saya dengar teliti setiap soalan yang ditanya pengawas PEP. ketika ujian lisan. Purata skor min

Kesimpulannya, terdapat pelbagai strategi KD yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika menghadapi PEP. Strategi KD ketika PEP ini banyak membantu mereka dari segi menjawab soalan BI ketika PEP dengan mudah dan teliti dengan syarat strategi berikut digunakan ketika PEP, iaitu: 1. Mendengar dengan teliti segala arahan, nasihat, tunjuk ajar guru dan ibu bapa sebelum menduduki PEP sebenar. 2. Mendengar dengan teliti pelbagai aktiviti berkaitan PEP sebelum menduduki PEP sebenar. 3. Mendengar dengan teliti segala arahan yang disampaikan oleh pengawas PEP semasa peperiksaan sebenar. 4. Mendengar dengan teliti setiap soalan yang disoalkan oleh pengawas PEP semasa menduduki Ujian Lisan BI. JADUAL 5.6. SPB dalam menguasai KD ketika belajar BI semasa PEP
1 1.6 1.4 1.0 0.6 0.5 0.3 2 5.0 4.2 5.8 4.6 4.3 5.5 3 4 5 Min 13.4 35.5 44.4 4.16 20.9 31.9 41.6 4.07 17.9 38.0 37.3 4.04 19.0 33.6 42.2 4.12 19.9 53.6 21.7 3.91 14.4 41.8 38.0 4.11 4.07 S.P .947 .958 .933 .912 .791 .872

130 SPB Bagi Kemahiran Mendengar Pelajar Cemerlang

SPB yang dibincangkan dalam bab ini ialah strategi-strategi kemahiran mendengar yang digunakan oleh pelajar-pelajar cemerlang BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Strategi-strategi kemahiran mendengar ini digunakan oleh pelajar cemerlang sebagai satu strategi untuk menguasai BM dan BI dengan mudah, cepat dan berkesan. Himpunan SPB bagi kemahiran mendengar ini boleh dijadikan inventori SPB untuk diguna pakai oleh pelajar-pelajar berikut: 1. Pelajar-pelajar lemah penguasaan BM dan BI. 2. Pelajar-pelajar yang mempelajari BM dan BI sebagai bahasa kedua atau asing. 3. Pelajar-pelajar asing yang mempelajari BM sebagai bahasa asing.

KESIMPULAN

Bagi guru-guru BM dan BI pula, kepelbagaian SPB bagi kemahiran mendengar yang digunakan oleh pelajar cemerlang ini perlu diketahui untuk guru-guru bahasa merancang aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran DDK dan DLK. Hal ini penting kerana guru-guru bahasa lebih mengetahui kekuatan dan kelemahan penguasaan bahasa anak didik mereka. Daripada siti, guru-guru bahasa boleh menggunakan kekuatan BM dan BI pelajar-pelajar mereka untuk mengajar dengan lebih menarik dan menyeronokkan.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 131

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 133

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA BAGI KEMAHIRAN BERTUTUR PELAJAR CEMERLANG

6

Komunikasi dan seluruh pendekatan pengajaran bahasa menggalakkan integrasi kemahiran bertutur, mendengar, membaca dan menulis melalui cara yang mengambarkan penggunaan bahasa yang semula jadi. Sungguhpun begitu, peluang untuk bertutur dan mendengar memerlukan struktur dan perancangan sekiranya digunakan untuk tujuan memperkembangkan kemahiran bahasa dan berbahasa seseorang penutur. Menurut Zamri (2005), kemahiran bertutur memerlukan pelajar bukan sahaja menghasilkan keperluan bahasa yang tertentu seperti tatabahasa, sebutan atau kosa kata (kecekapan linguistik), tetapi mereka juga perlu memahami bila, kenapa dan dengan cara apa untuk menghasilkan bahasa (kecekapan sosiolinguistik). Menurut Kamarudin (1998), pertuturan mempunyai kemahiran tersendiri, struktur dan kebiasaan yang berbeza dengan bahasa tulisan. Seorang penutur yang baik menggabungkan kemahiran bertutur dan pengetahuan untuk mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan yang terdapat dalam bahan yang dibaca. Bab ini mengambarkan apa yang terlibat ketika bertutur dan apa yang dilakukan oleh penutur yang baik dalam proses menyuarakan pendapat mereka. Dalam konteks ini, pelajar cemerlang Bahasa Melayu (BM) dan Inggeris (BI) menggunakan pelbagai strategi kemahiran bertutur sebagai satu cara mempelajari, menguasai dan memahami sesuatu tajuk yang dipelajari sama ada di dalam kelas (DLK), di luar kelas (DLK) mahupun ketika peperiksaan (PEP). Kesemua strategi kemahiran bertutur ini merupakan strategi-strategi pembelajaran bahasa (SPB) yang menjadi fokus kepada penulisan bab ini. PENDAHULUAN

134 SPB Bagi Kemahiran Bertutur Pelajar Cemerlang

Bertutur adalah proses interaktif pembinaan maksud yang melibatkan penghasilan, penerimaan dan memproses maklumat. Bentuk dan maksudnya adalah bergantung kepada konteks, merangkumi peserta sendiri, pengalaman mereka dan tujuan bertutur. Bertutur boleh berlaku secara spontan, tidak terhad dan berkembang. Walau bagaimanapun, pertuturan tidak selalunya dapat dijangka. Fungsi bahasa yang wujud dalam situasi perbincangan (contohnya menolak pelawaan atau meminta rehat daripada kerja yang dilakukan) boleh dikenal pasti dan dicatat. Sebagai contoh, apabila jurujual berkata, “Boleh saya bantu anda?”, ucapan balas yang diharapkan ialah termasuk apa yang diinginkan, reaksi terhadap keinginan, ucapan terima kasih serta balasannya dan seterusnya meminta diri. Demikian juga ketika guru BM atau BI menyoal pelajar, “Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran?” pelajarpelajar yang disoal akan mencuba untuk bertutur, memberi pendapat dan seterusnya member respon mengikut tahap keupayaan berfikir mereka. Kemahiran bertutur dipelajari bersama-sama dengan kemahiran mendengar. Seseorang itu tidak akan dapat bertutur dengan lancar jika mereka tidak mendengar dengan baik. Di dalam bilik darjah misalnya, pelajar-pelajar dapat bertutur dengan lancar apabila mereka memberi tumpuan apa yang dibincangkan oleh guru atau rakan sekelas. Menurut Ab. Halim et al. (2010), kemahiran bertutur biasanya digabungkan dengan kemahiran mendengar. Kemahiran bertutur merupakan penilaian atapun respon untuk mengukur kemahiran mendengar. Bagi Abdul Aziz (1996) pula, kemahiran mendengar dan bertutur ialah komunikasi bahasa yang paling asli di mana seseorang itu akan dianggap sebagai pandai berbahasa apabila boleh menguasai kedua-duanya (mendengar dan bertutur) walaupun tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam sesuatu bahasa tersebut. Rumusannya, kemahiran bertutur ialah kemahiran asas berbahasa yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar, sama ada dalam pembelajaran BM mahupun BI. Dalam pembelajaran BM dan BI, terdapat banyak aktiviti kemahiran bertutur. Malahan, terdapat ujian atau peperiksaan yang menguji dan mentaksir keupayaan dan kecekapan bertutur pelajar melalui Ujian Lisan BM dan Ujian Lisan BI. Ini membuktikan bahawa kemahiran bertutur sangat penting dan perlu dikuasai oleh pelajar sebelum menguasai kemahiran membaca dan menulis. KEMAHIRAN BERTUTUR

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 135

SPB bagi Menguasai Kemahiran Bertutur BM ketika Belajar DDK Sebanyak 15 item ditanya untuk mengenal pasti persepsi pelajar cemerlang terhadap strategi KT dalam BM seperti yang dipaparkan dalam Jadual 6.1. Daripada 15 item itu, tujuh item berada tahap min sederhana, manakala lapan item berada pada tahap kebolehpercayaan item yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa item-item strategi bertutur ini mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Item paling tinggi kebolehpercayaannya ialah item B17 dengan min 4.13, manakala item B23 paling rendah kebolehpercayaan dengan min 3.13. Purata skor min bagi konstruk SPB dalam KT ini ialah min 3.62, iaitu berada pada tahap sederhana kebolehpercayaan itemnya. Analisis item dalam Jadual 4.2 bagi setiap strategi KT menunjukkan perbezaan antara satu sama lain. Sebagai contoh, persepsi pelajar terhadap KT memerlukan pelajar memberi perhatian dengan teliti, iaitu item B14 dan item B15, keputusan min menunjukkan kedua-dua item tersebut berada pada tahap tinggi, iaitu masing-masing min 3.94 dan min 3.97. Taburan peratusan item B14 menunjukkan ramai pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ (65.5%) bahawa mereka memberi perhatian dengan teliti apabila guru bertutur, berbanding mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ (2.9%) dan ‘Tidak pasti benar’ (31.6%). Taburan peratusan item B15 juga menunjukkan ramai pelajar menyatakan ‘Benar’ (65.0%) bahawa mereka memberi perhatian dengan teliti apabila rakan bertutur, berbanding mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ (2.7%) dan ‘Tidak pasti benar’ (32.3%). Ini menunjukkan bahawa memberi perhatian semasa belajar DDK penting dalam menguasai sesuatu tajuk BM. Bagi item B17, persepsi pelajar terhadap KT memerlukan pelajar mempunyai motivasi berani di mana keputusan min menunjukkan item tersebut berada pada tahap tinggi, iaitu min 4.13. Taburan peratusan item B17 menunjukkan 79.0% pelajar cemerlang yang menyatakan

Penerbitan ini juga menyediakan garis panduan untuk menyediakan kelas bertutur yang baik dan untuk menilai tahap kemahiran bertutur pelajar.Soal selidik telah diedarkan terhadap 1286 pelajar cemerlang BM yang belajar di sekolah menengah kategori bandar dan luar bandar di empat zon yang telah ditetapkan. Kesemua pelajar tingkatan 4 ini diminta memberi pendapat/persepsi tentang strategi pembelajaran bahasa (SPB) yang mereka gunakan ketika belajar BM semasa DDK, DLK dan PEP.

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BAGI KEMAHIRAN BERTUTUR

136 SPB Bagi Kemahiran Bertutur Pelajar Cemerlang

‘Benar’ bahawa mereka memberanikan diri untuk bercakap/bertutur semasa belajar BM, berbanding pelajar yang menyatakan ‘Tidak benar’ dengan strategi ini (7.2%). Bagi item B18, iaitu persepsi responden terhadap KT memerlukan persediaan apa yang hendak dituturkan ketika memberi jawapan atau perbincangan, keputusan min menunjukkan item tersebut berada pada tahap tinggi, iaitu min 3.95. Taburan peratusan item B18 menunjukkan 64.9% pelajar cemerlang yang menyatakan mereka ‘Benar’ menggunakan strategi berfikir dahulu tentang apa yang hendak dicakapkan ketika memberi jawapan atau berbincang, berbanding mereka menyatakan ‘Tidak benar’ (2.5%) menggunakan strategi ini. Bagi item B20 (min 4.03), taburan peratusan item menunjukkan bahawa ramai pelajar cemerlang (69.0%) yang menyatakan ‘Benar’ mereka akan membetulkan pertuturan sekiranya tahu terdapat kesilapan dalam pertuturan itu dengan segera, berbanding responden yang menyatakan ‘Tidak benar’ (2.7%). Manakala item B21 dengan min 4.05 didapati sebanyak 84.9% pelajar cemerlang menyatakan bahawa ‘Benar’ mereka meminta rakan mengulangi semula apa yang mereka tuturkan jika tidak memahaminya semasa berbual ataupun bebrincang DDK. Semasa bertutur dengan guru, pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ tidak mencampuradukkan dengan bahasa asing atau dialek (item B22), iaitu 64.8% pelajar cemerlang yang menggunakannya. Manakala seramai 53.4% pelajar cemerlang menyatakan bahawa mereka ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ menggunakan strategi item B22 tersebut. Ini bermaksud, strategi KT bagi item B23 kurang atau tidak ramai pelajar cemerlang yang menggunakannya dalam mempelajari dan menguasai BM semasa DDK. Selain ramai digunakan pelajar cemerlang, terdapat beberapa strategi KT yang kurang digunakan ataupun lebih daripada jumlah responden pelajar cemerlang BM menggunakannya DDK. Ini boleh dirujuk pada min bagi item B16, B19, B23, B24, dan B25. Sebagai contoh item B16 dengan min 3.41, sebanyak 58.2% pelajar cemerlang menyatakan ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ dengan strategi bertutur BM tanpa mencampuradukkan dengan dialek atau bahasa asing. Ini bermakna pelajar cemerlang banyak bertutur BM yang bercampur dengan dialek khususnya dan tidak sepenuhnya BM yang standard. Bagi item B19, keputusan min menunjukkan item tersebut berada pada tahap sederhana, iaitu min 3.28. Taburan peratusan item B19 menunjukkan tidak ramai pelajar yang menggunakan strategi sukarela menjawab pertanyaan guru, iaitu hanya 30.5% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ mereka menjawab dengan sukarela pertanyaan guru walaupun tidak dipanggil. Strategi ini begitu ramai

yang menyatakan ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’, iaitu 69.5%. Dengan perkataan lain, strategi KT bagi item B19 kurang digunakan pelajar cemerlang DDK semasa pembelajaran BM. Begitu juga item B23 (min 3.18) di mana seramai 53.4% pelajar cemerlang yang menyatakan mereka ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi bertutur dengan rakan menggunakan BM yang formal. Ini bermaksud, ramai pelajar cemerlang mencampur aduk BM dengan bahasa asing atau dialek ketika bertutur dengan rakan. Item B24 (min 3.51) pula, 55.2% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi meminta guru BM membetulkan kesilapan ketika bertutur. Maksudnya, ramai pelajar cemerlang yang tidak meminta bantuan guru apabila melakukan kesilapan dalam pertuturan mereka. Bilangan pelajar cemerlang yang meminta bantuan rakan untuk membetulkan kesilapan pertuturan juga sedikit, iaitu hanya 54.9% sahaja yang ’Benar’ menggunakannya (rujuk item B25). Strategi KT yang sedikit juga digunakan ialah strategi pada item B26, B27 dan B28. Ketiga-tiga item ini memperoleh min tahap sederhana, iaitu masing-masing mendapat min 3.13, 3.15 dan 3.52. Sebagai contoh item B26 (min 3.1), sebanyak 57.9% pelajar menyatakan mereka ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi bertutur satu persatu dengan jelas DDK. Hanya 42.1% pelajar cemerlang yang menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi ini. Demikian juga item B27 (min 3.15), sebanyak 68.8% pelajar cemerlang ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi banyak menyoal guru BM bagi mendapatkan penjelasan sesuatu tajuk yang dipelajari DDK. Ini bermakna pelajar cemerlang tidak menggunakan strategi ini dalam mempelajari BM ketika DDK. Manakala item B28 (min 3.52), hanya 56.8% sahaja pelajar cemerlang yang melaporkan mereka ’Benar’ menggunakan strategi banyak berbincang dan bertutur dengan rakan DDK. Kesimpulannya, terdapat banyak strategi KT yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika mempelajari BM semasa DDK. Walaupun terdapat beberapa strategi KT yang kurang digunakan, tetapi secara keseluruhannya masih ramai yang menggunakan strategi KT tersebut ketika mempelajari BM semasa DDK. Dengan perkataan lain, strategi KT yang digunakan membantu pelajar cemerlang BM dari segi: 1. Membantu meningkatkan KD, KB dan KTs ketika DDK. 2. Bertutur dengan lancar dalam sesi perbincangan sama ada dengan guru mahupun rakan sekelas. 3. Dapat membetulkan kesilapan semasa bertutur dengan guru atau rakan sekelas.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 137

138 SPB Bagi Kemahiran Bertutur Pelajar Cemerlang

4.
Bil.

B14 Semasa guru bertutur bercakap, saya 0.4 memberi perhatian dengan teliti. B15 Semasa rakan bertutur/ bercakap, saya 0.2 akan memberi perhatian dengan teliti. B16 Saya bertutur guna BM tanpa campur 1.4 aduk dgn bahasa asing/dialek. B17 Saya memberanikan diri untuk 1.0 bercakap/ bertutur semasa belajar BM. B18 Sebelum bertutur, saya fikir dahulu 0.5 tentang apa yang hendak dicakapkan. B19 Saya sukarela jawab pertanyaan guru 1.5 BM walaupun guru tidak menyuruhnya. B20 Saya betulkan pertuturan segera 0.7 sekiranya terdpt kesilapan pertuturan B21 Saya minta rakan ulangi apa yang 2.0 dituturkan jika tidak faham. B22 Ketika bertutur dgn guru, saya gunakan 1.2 BM yang formal/tdak campur aduk. B23 Ketika bertutur dengn rakan, saya guna 17.7 BM yang formal/tidak campur aduk. B24 Jika terdapat kesilapan ketika bertutur, 3.6 saya meminta guru membetulkannya. B25 Saya minta rakan betulkan pertuturan 3.0 jika terdapat kesilapan ketika bertutur. B26 Ketika bertutur, saya akan bertutur satu 18.0 persatu dengan jelas. B27 Bagi meningkatkan KT, saya banyak 0.8 menyoal guru mendapat penjelasan B28 Bagi meningkatkan KT, saya banyak 0.6 berbincang/bertutur dengan rakan. Purata skor min Strategi bertutur BM ketika DDK 1

JADUAL 6.1. SPB dalam menguasai KT ketika belajar BM semasa DDK
14.8 42.0 24.3 11.4 56.6 18.2 17.7 16.3 34.9 20.2 21.9 45.4 26.6 41.4 18.3 21.4 21.2 38.3 4.4 35.5 30.3 6.3 29.4 33.0 5.8 45.8 25.3 2.0 28.3 31.1 6.0 7.1 54.7 6.2 13.8 36.5 2.0 32.6 42.5 2.5 31.6 33.2 2 3 4 2.5 32.3 30.3 32.3 5 34.7 17.5 42.5 33.2 12.3 37.9 30.2 29.9 13.6 19.5 11.8 12.9 18.5 9.5 3.94 Min 3.97 3.41 4.13 3.95 3.28 4.03 4.05 3.51 3.15

Berani memberi pendapat dalam setiap sesi perbincangan.

.878 S.P .885 .987 .941 .882 .875 .897 .890 .985 .985

3.74 1.102 3.18 1.270 3.38 1.006 3.13 1.233 3.52 1.041

3.62

SPB bagi Menguasai Kemahiran Bertutur BM ketika Belajar DLK Jadual 6.2 membincangkan analisis deskriptif 15 item untuk menguasai KT, iaitu daripada item C13 hingga C27. Purata min bagi semua item ini adalah di antara min 3.51 hinggan min 3.80. Sebanyak 10 item berada pada tahap sederhana, manakala lima item lagi dikategorikan sebagai item tahap tinggi. Item C23 merupakan item paling tinggi min, iaitu min 3.80, manakala item C26 dengan min 3.51 merupakan item yang paling rendah nilai minya. Purata skor min SPB bagi konstruk KT dalam mata pelajaran BM semasa DLK ini ialah min 3.63. Min 3.63 bermaksud

istem-item dalam strategi KT ini berada pada tahap sederhana kebolehpercayaan itemnya. Item C13, C14 dan C15 membincangkan persepsi pelajar terhadap strategi menguasai KT dalam BM ketika DLK dengan melibatkan keluarga. Keputusan min menunjukkan item-item tersebut berada pada tahap sederhana, iaitu masing-masing min 3.57, 3.67 dan 3.54. Taburan peratusan item C13 menunjukkan 53.0% pelajar cemerlang menyatakan bahawa mereka ’Benar’ menggunakan BM yang betul semasa bertutur/bercakap dengan ibu bapa/penjaga. Bagaimanapun, jumlah mereka yang tidak menggunakan strategi item C13 ini agak ramai, iaitu 18.5% bagi yang menyatakan ’Tidak benar’ dan 28.5% bagi mereka yang menyatakan ’Tidak pasti benar’. Taburan peratusan item C14 menunjukkan sebanyak 56.8% pelajar cemerlang menyatakan bahawa mereka ’Benar’ menggunakan BM yang betul semasa bersoal jawab dengan ibu bapa/penjaga, berbanding mereka yang menyatakan ’Tidak benar’ sebanyak 13.6% orang. Bagi item C15 (min 3.54) pula, sebanyak 51.5% pelajar cemerlang menyatakan bahawa mereka ’Benar’ meminta ibu bapa/penjaga untuk mendengar dan membaiki pertuturan mereka, berbanding pelajar cemerlang yang menyatakan ’Tidak benar’ seramai 15.3%. Item C16, C17 dan C18 membincangkan persepsi pelajar terhadap strategi menguasai KT dalam BM dengan melibatkan rakan, keputusan min menunjukkan item-item tersebut berada pada tahap sederhana, iaitu masing-masing min 3.53, 3.64 dan 3.69. Misalnya, taburan peratusan item C16 menunjukkan tidak ramai pelajar menyatakan ’Benar’ (48.5%) bahawa mereka menggunakan BM yang betul apabila bertutur dengan rakan-rakan, berbanding mereka yang menyatakan ’Tidak benar’ (13.1%). Taburan peratusan item C17 menunjukkan ramai pelajar menyatakan ’Benar’ (55.6%) bahawa mereka meminta rakan mendengar dan membaiki pertuturan mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (12.7%). Bagi item C18 pula, seramai 57.9% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka dapat meningkatkan KT dengan melihat bagaimana rakan bertutur, berbanding mereka yang menyatakan ’Tidak benar’ seramai 7.7% sahaja yang tidak menggunakan strategi berkenaan. Bagi persepsi pelajar terhadap strategi menguasai KT dengan membuat latihan kendiri, item C19 memperoleh min 3.56, iaitu item tersebut berada pada tahap sederhana. Taburan peratusan item C19 menunjukkan ramai pelajar menyatakan ’Benar’ (54.3%) bahawa dapat meningkatkan kemahiran bertutur dengan membuat latihan di hadapan cermin, berbanding mereka yang menyatakan ’Tidak benar’ (12.7%). Bagi strategi menguasai KT semasa belajar BM ketika DLK dengan

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 139

140 SPB Bagi Kemahiran Bertutur Pelajar Cemerlang

menyertai aktiviti-aktiviti bahasa, item C20 dan C21 menunjukkan item tersebut berada pada tahap sederhana, iaitu min 3.59 dan 3.72. Taburan peratusan item C20 menunjukkan ramai pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ (52.4%) bahawa mereka dapat meningkatkan KT dengan mendengar aktiviti pertandingan bahasa seperti deklamasi sajak/bahas/syarahan BM, berbanding mereka yang menyatakan ’Tidak benar’ seramai 13.1% yang tidak menggunakan strategi tersebut. Manakala item C21 menunjukkan 69.0% pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka ’Benar’ menggunakan strategi melihat rakan yang menyertai pertandingan bahasa dapat meningkatkan KT, berbanding mereka yang menyatakan ’Tidak benar’ sebanyak 13.0% yang tidak menggunakan strategi tersebut. Bagi persepsi pelajar terhadap strategi menguasai KT ketika belajar BM di DLK dengan mendengar radio dan televisyen, keputusan min menunjukkan item C22 dan item C23 berada pada tahap sederhana, iaitu min 3.58 dan 3.80. Taburan peratusan item C22 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (57.7%) bahawa mereka dapat meningkatkan KT dengan mendengar cara juruhebah menyampaikan berita atau maklumat di radio, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (13.4%). Taburan peratusan item C23 (min 3.58) menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (67.8%) bahawa mereka dapat meningkatkan KT dengan mendengar cara juruhebah menyampaikan berita atau maklumat di radio, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (9.2%). Item C24 (min 77) membincangkan persepsi pelajar terhadap KT menggunakan bahasa formal dapat membantu orang lain memahami apa yang dituturkan. Keputusan min menunjukkan item tersebut berada pada tahap tinggi, iaitu min 3.77. Taburan peratusan item C24 menunjukkan ramai responden pelajar menyatakan setuju (68.7%) bahawa dengan menggunakan bahasa formal dapat membantu orang lain memahami apa yang mereka tuturkan, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (11.2%). Kelas tusiyen juga dapat membantu meningkatkan KT pelajar. Item C25 dan item C26 didapati memperoleh min 3.57 dan 3.51, iaitu berada pada tahap sederhana. Misalnya, taburan peratusan item C25 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (51.1%) bahawa kelas tuisyen dapat membantu meningkatkan KT, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (17.5%). Taburan peratusan item C26 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (53.7 ) bahawa mereka akan meminta guru tuisyen membaiki cara pertuturan BM mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (23.0%). Perbincangan dalam kumpulan juga

membantu meningkatkan KT pelajar cemerlang BM. Item C27 menunjukkan keputusan min item tersebut berada pada tahap sederhana, iaitu min 3.65. Taburan peratusan item C27 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (61.4%) bahawa penglibatan diri mereka dalam aktiviti perbincangan dalam kumpulan dapat membantu meningkatkan KT, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (17.3%).
C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 Bil.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 141

JADUAL 6.2. SPB dalam menguasai KT ketika belajar BM semasa DLK
Semasa bertutur dengan ibu bapa/ 1.6 keluarga, guna BM yang betul. Saya bersoal jawab dengan ibu 0.8 bapa/keluarga guna BM yang betul. Saya meminta ibu bapa/keluarga 1.5 mendengar/baiki pertuturan saya. Saya bertutur dengan rakan-rakan 1.9 menggunakan BM yang betul. Saya meminta rakan mendengar dan 2.0 membaiki pertuturan saya. Dengan melihat bagaimana rakan 2.6 bertutur dpat meningkatkan KT saya. Dengan berlatih bertutur depan 5.5 cermin, dapat meningkatkan KT saya. Mendengar aktiviti pertandingan 3.6 bahasa dapat meningkatkan KT saya. Saya melihat cara rakan yang sertai 9.7 aktiviti tandingan bahasa bertutur. Dengan mendengar juruhebah radio 6.9 sampaikan berita dpt tingkatkan KT. Dengan mendengar juruhebah TV 1.7 sampaikan berita dapt tingkatkan KT. Dgn bertutur bahasa formal, bantu 4.5 orang lain fahami apa yg dituturkan Kelas tuisyen yang diikuti banyak 4.9 bantu meningkatkan KT saya. Saya meminta guru tuisyen membaiki 4.9 cara pertuturan BM saya. KT saya meningkat jika byak libatkan 1.8 diri dlm aktiviti perbincangan kump. Purata skor min Strategi bertutur BM ketika DLK 1 16.9 28.5 28.1 2 3 4 12.8 29.6 32.0 13.8 33.2 32.3 11.3 38.3 28.0 10.7 31.7 32.0 5.1 34.4 36.3 7.2 33.0 33.8 9.5 34.5 28.7 3.3 18.0 42.3 6.5 28.9 36.9 12.6 31.4 22.3 18.1 23.3 27.4 15.5 21.3 38.0 7.5 23.0 43.9 6.7 20.1 44.7 24.9 5 24.8 19.2 20.5 26.3 21.6 20.5 23.7 26.7 20.8 23.9 24.0 28.8 26.3 23.4 Min 3.54 3.69

3.57 1.085 S.P 3.67 1.009 3.53 1.000 3.64 1.019 3.56 1.062 3.59 1.058 3.72 1.176 3.58 1.097 3.80 3.77 1.030 3.57 1.169 3.51 1.196 3.65 1.053 .941 .951 .998

Kesimpulannya, SPB dalam KT ini banyak digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM semasa DLK. Walaupun min bagi setiap item berada pada tahap sederhana, tetapi strategi bertutur ini tetap digunakan oleh pelajar kerana peratusan yang bersetuju dengan strategi
3.63

SPB bagi Menguasai Kemahiran Bertutur BM ketika Belajar PEP Jadual 6.3 membincangkan tujuh strategi KT yang disoalkan kepada pelajar cemerlang. Dengan purata skor min 3.79, didapati ketujuh-tujuh item strategi KT ini ramai pelajar cemerlang yang menggunakannya. Min item tertinggi diperoleh pada item D11 dengan min 3.87, manakala item D13 merupakan item yang paling rendah itemnya, iaitu min 3.66. Sebelum menduduki PEP, pelajar cemerlang menggunakan dua strategi KT, iaitu item D7 dan D8. Bagi item D7 dengan min 3.83, sebanyak 64.9% pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka ’Benar; berlatih bertutur cara-cara menjawab soalan ujiaan lisan sebelum PEP sama ada di rumah, DLK ataupun bersama rakan perbincangan. Yang tidak menggunakan strategi ini hanyalah 12.9% sahaja. Manakala bagi item D8 pula (min 3.69), seramai 60.3% pelajar cemerlang yang menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi meminta pandangan dan nasihat guru cara-cara bertutur yang berkesan sebelum menjawab soalan ujian lisan. Walau bagaimanapun, jumlah pelajar yang menyatakan ’Tidak benar’ dan Tidak pasti benar’ agak ramai, iaitu 39.7% yang tidak menggunakan strategi ini. Semasa PEP pula terutamanya ketika ujian lisan BM, item D9 hingga D13 ialah item yang turut membantu meningkatkan KT pelajar cemerlang. Misalnya item D9 dengan min 3.82, sebanyak 64.8% pelajar cemerlang memberitahu bahawa mereka ’Benar’ menggunakan strategi bertutur dengan lancar semasa menjawab soalan ujian lisan. Demikian juga dengan item D10 (min 3.85), sebanyak 67.1% pelajar cemerlang memberitahu bahawa mereka ’Benar’ menggunakan strategi bertutur menggunakan BM yang formal. Ini bermakna pelajar cemerlang tidak mencampuradukkan dengan dialek atau bahasa asing ketika bertutur. Bagi item 11 pula, sebanyak 69.3% pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka ’Benar’ bertutur satu-persatu ketika menjawab soalan ujian lisan BM. Sebelum bertutur pula, seramai 64.2% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka akan menyusun isi-isi penting dahulu untuk memudahkan mereka menjawab soalan ujian lisan yang dikemukakan oleh guru. Ini boleh dirujuk pada item D12 yang mendapat min 3.79. Menggunakan pelbagai kosa kata ketika

ini masih ramai berbanding yang tidak bersetuju atau kurang bersetuju. Dengan perkataan lain, kepelbagaian strategi KT ini membantu pelajar dari segi: 1. Bertutur dengan lancar dalam aktiviti perbincangan DLK. 2. Berani mengutarakan pendapat ketika bertutur. 3. Membantu meningkatkan KTs, AKK, ATb dan AP apabila fasih bertutur.

142 SPB Bagi Kemahiran Bertutur Pelajar Cemerlang

menjawab soalan ujian lisan juga ramai pelajar cemerlang yang menggunakannya. Ini boleh dirujuk pada item D13 di mana 58.0% pelajar cemerlang ’Benar’ menggunakan strategi tersebut. Kesimpulannya, walaupun ramai pelajar cemerlang menggunakan menggunakan strategi KT, tetapi jumlah mereka yang ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ menggunakan strtategi-strategi KT ini juga agak ramai. Misalnya item D9, seramai 27.8% pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi bertutur dengan lancar semasa menjawab soalan ujian lisan. Dengan perkataan lain, kepelbagaian strategi KT ketika PEP banyak membantu pelajar cemerlang dari segi: 1. Menjawab soalan ujian lisan dengan mudah, cepat dan betul. 2. Jawapan yang diberikan lebih tersusun dan mudah difahami pengawas PEP. 3. Membuat persiapan lebih awal sebelum menduduki PEP sebenar. 4. Memperoleh keputusan yang baik.
Bil. Strategi bertutur BM ketika PEP D7 Saya berlatih bertutur cara jawab soalan ujian lisan sebelum PEP. D8 Saya minta nasihat guru cara bertutur berkesan sebelum jawab ujian lisan D9 Saya bertutur dengan lancar semasa ujian lisan. D10 Saya bertutur menggunakan bahasa formal ketika jawab soalan ujian lisan. D11 Saya bertutur satu persatu dengan jelas ketika menjawab soalan ujian lisan. D12 Sebelum bertutur, saya susun isi penting utk mudah menjawab soalan. D13 Saya bertutur guna pelbagai kosakata ketika jawab soalan ujian lisan. Purata skor min

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 143

JADUAL 6.3 SPB dalam menguasai KT ketika belajar BM semasa PEP
1 3.6 3.1 1.1 1.8 1.5 2.8 2 3 4 9.3 22.0 29.5 8.9 27.5 36.1 6.1 27.8 38.8 5.4 25.5 39.7 5.2 23.8 42.8 5.7 27.3 37.9 5 35.4 24.2 26.0 27.4 26.5 26.3 25.1 3.82 3.85 3.87 3.79

Min S.P 3.83 1.116 3.69 1.031 .923 .943 .912 .986

2.4 12.1 27.5 32.9

3.79

3.66 1.054

Bagi soal selidik untuk Bahasa Inggeris (BI) pula, seramai 1249 pelajar cemerlang BI berdasarkan peperiksaan PMR 2007 dijadikan responden kajian. Kesemua pelajar cemerlang BI ini diambil di sekolah-sekolah menengah kategori bandar dan luar bandar yang mewakili jantina dan empat zon kajian. Kesemua pelajar tingkatan 4 ini diminta memberi pendapat/persepsi mereka tentang strategi pembelajaran bahasa (SPB)

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS BAGI KEMAHIRAN BERTUTUR

144 SPB Bagi Kemahiran Bertutur Pelajar Cemerlang

SPB bagi Menguasai Kemahiran Bertutur BI ketika Belajar DDK Jadual 6.4 membincangkan persepsi pelajar cemerlang BI terhadap strategi bertutur BI yang digunakan ketika belajar DDK. Sebanyak 15 item berkaitan strategi KT ditanya kepada pelajar cemerlang. Sebanyak 11 item dikategorikan sebagai item tahap tinggi, iaitu melebihi min 3.67, manakala empat item dikategorikan sebagain item tahap sederhana. Min item paling tinggi diperoleh oleh item B14 dengan min 4.12, manakala yang paling rendah diperoleh oleh item B19 dengan min 3.17. Purata min keseluruhan item bagi strategi bertutur ini ialah min 3.77. Antara strategi bertutur yang banyak digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BI semasa DDK adalah pada item B14 dan B15. Kedua-dua strategi bertutur ini memerlukan pelajar cemerlang memberi perhatian dengan teliti apa yang guru BI dan rakan cakapkan ketika berbincang. Sebagai contoh dalam item B14, seramai 80.9% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka memberi perhatian ketika guru BI bercakap. Manakala 75.7% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka memberi perhatian sepenuhnya semasa rakan sekelas berbincang atau bercakap dalam BI. Ini bermakna memberi perhatian ketika guru atau rakan bertutur boleh meningkatkan KT pelajar cemerlang dalam mata pelajaran BI. Strategi berani bertutur BI ketika sesi pembelajaran DDK juga merupakan antara strategi bertutur yang ramai digunakan oleh pelajar cemerlang. Ini dapat ditunjukkan pada item B17 yang mendapat min 4.01 didapati ramai pelajar cemerlang yang mengamalkannya (68.4%), berbanding mereka yang tidak menggunakan strategi tersebut (5.7%). Begitu juga dengan strategi tidak mencampur aduk BI dengan bahasa asing atau dialek ketika bertutur juga boleh membantu pelajar cemerlang meningkatkan KT mereka. Buktinya, 68.7% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar; bahawa mereka menggunakan strategi ini berbanding mereka yang tidak menggunakannya (10.8%). Selain itu, faktor rakan juga penting dalam membantu meningkatkan KT pelajar cemerlang. Item B21, B23 dan B25 ialah item yang menunjukkan bagaimana faktor rakan banyak membantu pelajar

bagi kemahiran bertutur yang digunakan ketika belajar BI semasa DDK, DLK dan PEP. Sebanyak lima skala Likert digunakan dalam menganalisis persepsi pelajar cemerlang BI ini, iaitu 1 = Sangat tidak benar tentang diri saya, 2 = Tidak benar tentang diri saya, 3 = Tidak pasti tentang diri saya, 4 = Benar tentang diri saya, dan 5 = Sangat benar tentang diri saya. Bagi memudahkan perbincangan, skala 1 dan 2 digabungkan menjadi skala ’Tidak benar’, skala 3 dikekalkan, manakala skala 4 dan 5 menjadi skala ’Benar’.

mahir dalam bertutur. Ramai pelajar cemerlang menggunakan strategistrategi bertutur ini. Sebagai contoh pada item B21, seramai 84.8% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa peranan rakan penting dalam membantu KT pelajar. Item 23 pula mendapati seramai 66.7% pelajar menyatakan ’Benar’ bahawa mereka akan menggunakan BI yang betul dan lengkap serta tidak mencampuradukkan dengan BI dengan bahasa dialek atau bahasa asing ketika berbincang. Ini bermakna rakan sekelas memainkan peranan penting dalam meningkatkan kecekapan dan penguasaan bertutur pelajar cemerlang daalam BI. Rakan sekelas sama-sama membetulkan pertuturan BI, bertutur menggunakan BI yang standard dan sebagainya. Peranan guru BI sebagai alat dalam membantu meningkatkan KT pelajar cemerlang juga antara strategi bertutur yang digunakan oleh pelajar dalam kajian ini. Ramai pelajar cemerlang BI mengakui bahawa guru BI mereka banyak membantu meningkatkan KT mereka DDK. Sebagai contoh item B24, seramai 79.9% pelajar cemerlang ’Benar’ meminta guru BI membetulkan kesilapan mereka ketika bertutur, berbanding mereka ’Tidak benar’ atau ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi tersebut (20.1%). Purata min bagi item B24 juga tinggi, iaitu min 3.86 yang bermakna bahawa ramai pelajar yang menggunakan strategi bertutur ini ketika mempelajari BI semasa DDK, iaitu meminta guru BI membetulkan kesilapan mereka ketika bertutur dalam BI. Aktiviti menyoal dan berbincang juga antara aktiviti yang boleh membantu penguasaan BI pelajar cemerlang meningkat. Bagi pelajar cemerlang, strategi menyoal dan berbincang dengan rakan sekelas banyak memberi kelebihan kepada mereka dalam bertutur BI dengan baik berbanding dengan berbincang atau menyoal guru. Ini ditunjukkan pada item B28 yang mana peratusan dan min yang diperoleh adalah tinggi, iaitu min=3.74 atau 76.2% pelajar cemerlang BI mengakui ’Benar bahawa mereka menggunakannya ketika belajar DDK. Begitu juga dengan strategi bertutur BI satu-persatu dengan jelas juga antara strategi bertutur yang ramai pelajar cemerlang BI menggunakannya. Item B26 dengan min 3.80 didapati ramai pelajar cemerlang mempraktikkan strategi ini DDK. Sebanyak 78.8% pelajar cemerlang ’Benar’ menggunakannya, berbanding 4.4% ’Tidak benar’ atau 16.7% mengatakan ’Tidak pasti benar’ sama ada penggunaaan strategi bertutur satu-persatu ini berkesan atupun tidak dalam meningkatkan kecekapan BI mereka DDK. Selain strategi-strategi KT yang ramai digunakan oleh pelajar ceemerlang, terdapat juga beberapa strategi KT yang ’Tidak benar’ atau ’Tidak pasti benar’ sama ada mereka menggunakannya ataupun tidak semasa mempelajari BI ketika DDK. Analisis Jadual 6.4 mendapati

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 145

beberapa strategi KT berikut kurang popular dan tidak ramai pelajar menggunakannya ketika kelas BI, terutamanya pada item B19 dan B27. Sebagai contoh pada item B19 dengan min 3.17 didapati ramai pelajar tidak bersedia untuk menjawab secara sukarela apabila disoal oleh guru BI. Seramai 62.7% pelajar mengatakan ’Tidak benar’ dan 12.5% pelajar lagi menyatakan ’Tidak pasti benar’ tentang strategi yang terdapat pada item B19 itu. Ini membuktikan bahawa strategi menjawab secara sukarela dalam aktiviti BI bukan strategi yang popular bagi pelajar cemerlang. Demikian juga dengan item B27 di mana didapati ramai pelajar cemerlang tidak menggunakan strategi menyoal guru sebagai satu cara meningkatkan KT mereka. Hanya 41.3% sahaja pelajar cemerlang ’Benar’ mengamalkannya DDK, sebaliknya 58.7% lagi pelajar cemerlang ’Tidak benar’ atau ’Tidak pasti benar’ dengan strategi tersebut. Kesimpulannya, walaupun terdapat beberapa strategi KT yang kurang digunakan, namun secara keseluruhannya terdapat banyak strategi KT yang diamalkan oleh pelajar cemerlang BI ini. Pelajar cemerlang lelaki dan perempuan, yang bersekolah di sekolah kategori bandar mahupun sekolah kategori luar bandar di ZU, ZTg, ZS dan ZTr didapati banyak mempraktikkan strategis-trategi KT ini dalam menguasai BI dengan baik DDK. Strategi KT pelajar cemerlang BI ini meningkat jika mereka dapat: 1. Memberi perhatian sepenuhnya ketika guru dan rakan sekelas berbincang semasa pembelajaran BI dengan cara mendengar dengan teliti. 2. Bertutur BI tanpa mencampuradukkan dengan bahasa ibunda atau dialek ketika berbincang dengan guru atau rakan sekelas semasa pembelajaran BI. 3. Berusaha untuk berani bercakap/bertutur dalam BI bersama rakan dan guru ketika berbincang dalam pembelajaran BI. 4. Tidak segan untuk meminta bantuan guru dan rakan sekelas untuk membetulkan cara percakapan semasa aktiviti pembelajaran BI. 5. Mengenal pasti kelemahan mereka dalam bertutur. 6. Kesilapan bertutur BI mereka cepat diperbetulkan oleh guru dan rakan sekelas. 7. Bertutur satu-persatu dengan jelas dan perlahan dapat menguasai BI dengan baik.

146 SPB Bagi Kemahiran Bertutur Pelajar Cemerlang

B14 Semasa guru bertutur, saya memberi perhatian dengan teliti. B15 Semas rakan bertutur/bercakap, saya akan memberi perhatian dengan teliti. B16 Saya bertutur BI tanpa mencampur aduk dengan bahasa asing/ dialek. B17 Saya memberanikan diri untuk bercakap/ bertutur semasa belajar BI. B18 Sebelum bertutur, saya berfikir dahulu apa yang hendak saya cakap. B19 Saya sukarela jawab pertanyaan guru BI w/pun tidak panggil beri jawapan B20 Saya membetulkan pertuturan sekiranya terdapat kesilapan dengan segera. B21 Saya minta rakan ulangi semula apa yang mereka tuturkan jika tidak fahaminya. B22 Ketika bertutur dngan guru, saya guna BI formal/tidak campur aduk bahasa asing. B23 Ketika bertutur dgn rakan, saya guna BI formal/tidak campur aduk bahasa asing. B24 Jika terdapat kesilapan ketika bertutur, saya meminta guru membetulkannya. B25 Saya meminta rakan betulkan pertuturan saya jika terdapat kesilapan bertutur. B26 Ketika bertutur, saya akan bertutur satu persatu dengan jelas. B27 Bagi meningkatkan KT, saya banyak menyoal guru. B28 Bagi meningkatkan KT, saya banyak berbincang dengan rakan. Purata skor min Bil. Strategi bertutur BI ketika DDK

JADUAL 6.4. SPB dalam menguasai KT ketika belajar BI semasa DDK
0.0 1 0.2 3.4 0.2 0.2 0.6 3.0 0.6 1.3 0.3 0.3 0.3 3.3 18.9 17.5 51.1 1.9 10.6 62.7 18.2 3.6 11.9 76.9 3.7 11.0 76.6 3.5 15.6 46.0 34.9 2 3 4 5 3.6 20.5 41.3 34.4 2.3 25.9 26.0 42.4 4.0 14.9 67.3 13.6 6.6 7.4 8.2 9.2 4.12 Min 4.06

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 147 .794 S.P .839

3.44 1.003 4.01 1.041 3.90 4.000 3.17 3.87 3.88 3.86 3.80 3.80 3.39 3.77 3.74 .775 .581 .612 .718 .660 .623 .741 .616

4.2 22.6 6.5 53.8 12.9 5.2 14.3 67.2 12.7 5.1 10.3 78.3 4.1 16.7 72.2 7.6 50.8 34.4 5.0 18.5 72.8 5.0 6.6 6.9 3.4

7.8 20.6 20.7 48.0

4.02 1.125 3.48 1.102

SPB bagi Menguasai Kemahiran Bertutur BI ketika Belajar DLK Jadual 6.5 membincangkan persepsi pelajar cemerlang tentang strategi menguasai KT semasa DLK. Sebanyak 15 item berkaitan strategi KT disoal kepada pelajar cemerlang. Secara keseluruhan, min tertinggi didapati pada item C23 dengan min 3.99, manakala yang terendah diperoleh oleh item C15 dengan min 3.57. Purata min keseluruhan bagi konstruk dalam meningkatkan KT ini ialah min 3.76. Perbincangan setiap item juga menampakkan perbezaan antara satu sama lain. Analisis item mendapati item C13, C14 dan C15 ialah item yang membincangkan peranan ibu bapa dalam meningkatkan KT pelajar cemerlang dalam mempelajari BI semasa DLK. Dengan banyak bertutur, bercakap dan bersoal jawab dengan ibu bapa atau ahli

keluarga yang lain boleh meningkatkan kecekapan KT pelajar cemerlang. Sebagai contoh bagi item C14, seramai 67.9% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka menggunakan strategi ini di rumah. Dengan banyak bertutur dan bersoal jawab, mereka dapat bertutur BI dengan betul dan lancar. Walau bagaimanapun, bilangan pelajar yang menyatakan ‘Tidak benar’ ataupun ‘Tidak pasti benar’ masih ramai, terutamanya bagi item C15, iaitu 45.7% pelajar cemerlang kurang meminta ibu bapa atau ahli keluarga membaiki cara pertuturab BI mereka di rumah. Min bagi item C15 ini adalah rendah, iaitu min 3.57 sahaja yang berada pada tahap sederhana kebolehpercayaan item. Item C16, C17 dan C18 membincangkan peranan rakan sebaya dalam meningkatkan KT dalam kalangan pelajar cemerlang dalam BI. Dengan masing-masing min 3.74, min 3.70 dan min 3.75, ketiga-tiga item ini menunjukkan bahawa peranan rakan sebaya penting dalam meningkatkan KT pelajar cemerlang. Buktinya, 66.7% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka bertutur dengan rakan menggunakan BI dengan betul. Manakala 72.4% pelajar cemerlang lagi menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka meminta rakan sebaya mendengar dan membaiki cara pertuturan BI. Begitu juga item C18 dengan 71.5% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa dengan melihat rakan bertutur BI dengan lancar turut membantu meningkatkan KT mereka. Walaupun peratusan mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ agak ramai, tetapi peranan rakan sebaya seperti yang didapati pada item C16, C17 dan C18 ini banyak membantu meningkatkan KT pelajar cemerlang semasa mempelajari BI ketika DLK. Aktiviti berlatih di depan cermin seperti yang dilaporkan pada item C19 juga turut membantu meningkatkan KT dalam BI pelajar cemerlang. Seramai 72.3% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka menggunakan strategi berlatih bertutur di depan cermin dalam meningkatkan KT mereka. Demikian juga dengan item C20 dan C21 yang mana mendengar dan melihat aktiviti pertandingan bahasa BI semasa DLK. Kedua-dua item ini memperoleh min 3.75 dan min 3.79. Sebagai contoh, 69.5% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mendengar aktiviti pertandingan bahasa seperti pertandingan mendeklamasi sajak, pidato, debat dan syarahan BI boleh membantu meningkatkan KT mereka. Begitu juga dengan strategi melihat rakanrakan bertutur BI dengan lancar dalam aktiviti pertandingan bahasa BI juga membantu meningkatkan KT pelajar cemerlang (67.7%). Juruhebah di radio dan televisyen juga turut boleh mempengaruhi kecekapan KT dalam BI bagi kalangan pelajar cemerlang. Ini merujuk pada item C22 dan C23 yang masing-masing mendapat min 3.83 dan min-3.99. Sebagai contoh, seramai 71.2% pelajar cemerlang

148 SPB Bagi Kemahiran Bertutur Pelajar Cemerlang

menyatakan ’Benar’ bahawa dengan mendengar cara juruhebah menyampaikan berita atau maklumat semasa di radio dapat meningkatkan KT mereka. Manakala 72.7% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa gaya penyampaian juruhebah televisyen boleh meningkatkan KT mereka. Dengan perkataan lain, cara juruhebah radio dan televisyen boleh mempengaruhi strategi KT pelajar cemerlang dalam BI.
C13 Semasa bercakap dengan ibu bapa, saya menggunakan BI yang betul. C14 Saya bersoal jawab dengan ibu bapa menggunakan BI yang betul. C15 Saya meminta ibu bapa/keluarga untuk mendengar dan baiki pertuturan saya. C16 Saya bertutur dengan rakan-rakan menggunakan BI yang betul. C17 Saya meminta rakan mendengar dan membaiki pertuturan saya. C18 Dengan melihat bagaimana rakan bertutur, dapat meningkatkan KT saya. C19 Dengan berlatih bertutur depan cermin, dapat meningkatkan KT saya. C20 Dengan mendengar aktiviti pertandingan bahasa dapat meningkatkan KT saya. C21 Dengan melihat rakan cara-cara rakan bertutur ketika sertai aktiviti bahasa. C22 Dengan mendengar cara juruhebah radio sampaikan berita dapat tingkatkan KT. C23 Dengan mendengar cara juruhebah TV sampaikan berita dapat tingkatkan KT. C24 Dgn bertutur bahasa formal dpt bantu orang lain fahami apa yg saya tuturkan. C25 Kelas tuisyen yang diikuti banyak membantu meningkatkan KT saya. C26 Saya meminta guru tuisyen membaiki cara pertuturan BI saya. C27 KT saya tingkat jika banyak melibatkan diri aktiviti perbincangan dlm kumpulan. Purata skor min Bil. Strategi bertutur BI ketika DLK

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 149

JADUAL 6.5. SPB dalam menguasai KT ketika belajar BI semasa DLK
2.4 12.0 17.7 49.8 16.1 1 2 3 4 5 1.7 11.9 18.5 51.6 16.3 1.8 11.2 32.7 36.2 18.1 1.2 11.4 20.7 44.8 21.9 1.8 12.7 13.1 58.0 14.4 1.2 11.1 16.2 53.7 17.8 2.4 0.6 0.6 1.0 0.4 1.8 1.1 1.6 12.7 17.2 42.3 27.2 9.7 22.0 41.2 26.5 7.9 20.3 50.3 20.9 7.4 18.9 36.8 35.9 6.4 18.6 48.8 25.9 9.7 26.3 40.9 21.3 7.4 20.2 50.0 21.3 5.8 19.5 58.0 14.3 3.69 Min 3.68 3.57 3.74 3.70 3.75 3.75 3.83 3.83 3.99 3.93 3.70 3.61 3.76 3.83

.979 S.P .938 .970 .962 .925 .913 .844 .950 .866 .967 .855 .969 .976 .884

3.79 1.027

1.9 11.4 28.5 39.5 18.7

Demikian juga dengan strategi bertutur menggunakan bahasa formal (item C24), mengikuti kelas tuisyen (item C25) dan meminta guru tuisyen membaiki cara bertutur BI (item C26) juga membantu meningkatkan KT bagi BI pelajar cemerlang DLK. Bagi item C27 yang

SPB bagi Menguasai Kemahiran Bertutur BI ketika Belajar PEP Sebanyak tujuh item berkaitan dengan strategi KT yang digunakan oleh pelajar cemerlang semasa menghadapi PEP. Item tertinggi memperoleh min 3.94 (item D12), manakala min terendah mendapat min 3.99 (item D9). Keseluruhannya, min bagi item dalam konstruk KT ketika PEP ialah min 3.88, iaitu item dalam strategi bertutur ketika PEP mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Item D12 ialah item yang paling tinggi min, iaitu min 3.99. Strategi ini meminta pelajar cemerlang menyusun isi-isi penting untuk memudahkan mereka menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru BI. Selepas menyusun semua isi penting ini, barulah mereka boleh bertutur dengan lancar. Seramai 72.7% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa sebelum bertutur, mereka menyusun isi-isi penting. Dengan cara ini, KT mereka meningkat dan ini memberi mereka keyakinan untuk bertutur dalam BI dengan lancar, terutamanya ketika menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru BI semasa ujian lisan ataupun semasa aktiviti pembelajaran DDK. Walau bagaimanapun, 18.7% pelajar cemerlang menyatakan ’Tidak pasti benar’ sama ada strategi ini membantu meningkatkan KT mereka sebelum menduduki PEP ataupun tidak. Selain itu, strategi berlatih bertutur cara-cara menjawab soalan ujian lisan sebelum PEP bermula juga strategi yang banyak membantu meningkatkan KT pelajar cemerlang. Strategi ini merujuk pada item D7 dengan min 3.94 yang mana 73.6% pelajar cemerlang BI menyatakan mereka ’Benar’ berlatih bertutur cara-cara menjawab soalan ujian lisan

memperoleh min 3.83, melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan dalam kumpulan juga penting dalam meningkatkan KT pelajar cemerlang. Dalam strategi ini, seramai 71.3% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa bertutur BI semasa berbincang dalam kumpulan boleh meningkatkan KT mereka. Rumusannya, strategi KT ramai digunakan oleh pelajar cemerlang ketika DLK. Strategi bertutur dengan rakan, ibu bapa, melihat cara juruhebah radio dan televisyen, mendengar aktiviti pertandingan bahasa dan sebagainya memberi kelebihan kepada pelajar cemerlang untuk bertutur BI dengan lancar. Ini banyak memberi kebaikan kepada pelajar cemerlang kerana dengan menguasai pelbagai strategi KT, mereka dapat: 1. Membantu meningkatkan KD dan juga KTs. 2. Mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan. 3. Memberi tumpuan sepenuhnya semasa bertutur. 4. Menjadikan mereka lebih berani untuk bertutur dalam BI.

150 SPB Bagi Kemahiran Bertutur Pelajar Cemerlang

sebelum PEP. Ini menunjukkan bahawa KT pelajar boleh ditingkatkan sekiranya latihan bertutur BI dibuat banyak kali. Hanya 17.5% pelajar cemerlang menyatakan ’Tidak pasti benar’ dan hanya 8.8% lagi menyatakan ’Tidak benar’ dengan strategi KT tersebut. Kesimpulannya, ramai pelajar cemerlang menyatakan bahawa strategi KT penting dalam meningkatkan kecekapan KT mereka sama ada sebelum atau semasa PEP. Pelbagai strategi KT yang digunakan banyak membantu meningkatkan keyakinan pelajar cemerlang bertutur dengan lancar dan fasih dalam BI. Semua strategi KT sebelum atau semasa PEP ini boleh dirumuskan seperti berikut: 1. Banyak berlatih bertutur cara-cara menjawab soalan ujian lisan dalam BI. 2. Menyusun isi penting/fakta dahulu sebelum bertutur. 3. Bertutur dengan menggunakan pelbagai kosa kata semasa ujian lisan BI. 4. Bertutur dengan lancar semasa ujian lisan BI. 5. Bertutur satu-persatu, menggunakan BI yang jelas dan formal ketika ujian lisan atau semasa pembelajaran sebelum PEP.
Bil. Strategi bertutur BI ketika PEP D7 Saya berlatih bertutur cara menjawab soalan ujian lisan sebelum PEP bermula. D8 Saya minta pandangan guru cara bertutur berkesan sebelum ujian lisan. D9 Saya bertutur dengan lancar semasa menjawab soalan ujian lisan. D10 Saya bertutur gunakan bahasa formal ketika menjawab soalan ujian lisan. D11 Saya bertutur satu persatu dengan jelas ketika menjawab soalan ujian lisan. D12 Sebelum bertutur, saya susun isi penting untuk mudahkan saya menjawab soalan. D13 Saya bertutur guna pelbagai tatabahasa ketika menjawab soalan ujian lisan. Purata skor min

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 151

JADUAL 6.6. SPB dalam menguasai KT ketika belajar BI semasa PEP
1 1.8 1.4 0.9 0.6 1.5 1.4 1.4 2 3 4 5 7.0 17.5 42.0 31.6 6.3 14.2 63.8 14.3 5.1 23.0 58.6 12.4 5.4 15.1 63.1 15.8 5.0 19.5 56.2 17.7 7.3 18.7 35.7 37.0 6.2 24.8 35.1 32.5 Min 3.94 3.83 3.76 3.87 3.83 3.99 3.88 3.91

S.P .964 .795 .763 .754 .827 .985 .970

Strategi-strategi kemahiran bertutur yang dibincangkan merupakan SPB yang diperoleh melalui kajian ini. Pelajar-pelajar cemerlang BM dan BI menyatakan bahawa mereka banyak menggunakan strategi kemahiran bertutur ini ketika belajar BM dan BI semasa DDK, DLK dan PEP. Kepelbagaian strategi kemahiran bertutur ini bukan sahaja membantu

KESIMPULAN

152 SPB Bagi Kemahiran Bertutur Pelajar Cemerlang

meningkatkan kecekapan bertutur mereka, malahan membantu meningkatkan pencapaian akademik pelajar secara keseluruhan. Hal ini kerana kebanyakan strategi kemahiran bertutur yang digunakan ketika DDK, DLK dan PEP mendorong pelajar cemerlang BM dan BI untuk berani bertutur memberi pendapat apabila diminta berbuat demikian. Kesimpulannya, senarai strategi kemahiran bertutur BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP ini boleh dijadikan panduan kepada mereka: 1. Yang lemah kemahiran bertutur BM dan BI. 2. Pelajar bukan Melayu yang mempelajari BM atau BI sebagai bahasa kedua. 3. Pelajar-pelajar asing yang mempelajari BM dan BI.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 153

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA BAGI KEMAHIRAN MEMBACA PELAJAR CEMERLANG

7

Strategi pembelajaran bahasa (SPB) bagi kemahiran membaca ialah strategi-strategi belajar yang digunakan oleh pelajar-pelajar cemerlang ketika belajar Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (BI) dengan mudah, cepat dan berkesan. Strategi kemahiran membaca ini digunakan oleh pelajar-pelajar cemerlang dalam menguasai sesuatu bahan atau teks atau mata pelajaran yang dipelajari. Block (1986) mendefinsikan strategi kemahiran membaca sebagai satu cara pembaca memahami tugasan, petunjuk teks yang mereka gunakan, cara mereka memberi makna kepada apa yang dibaca dan apa yang mereka lakukan apabila mereka tidak memahami teks. Bagi Radha, Noraini dan Pramela (2008), strategi kemahiran membaca merujuk kepada pelbagai cara yang digunakan untuk memproses teks dan ini bergantung jenis teks, objektif membaca dan konteks. Penggunaan strategi kemahiran membaca banyak membantu pelajar memahami teks yang dibaca. Manakala Zamri dan Mohamed Amin Embi (2005, 2007) serta Zamri, Mohamed Amin, Nik Mohd Rahimi, Parilah dan Aliza (2009), mendefinsikan strategi kemahiran membaca sebagai cara-cara yang digunakan untuk memahami, memproses dan menganalisis sesuatu batan atau teks yang dibaca. Dengan menggunakan pelbagai strategi membaca, sesuatu bahan atau teks yang dibaca tersebut mudah difahami dan seterusnya diungkapkan dalam bentuk pertuturan ataupun penulisan. Membaca merupakan salah satu cara untuk kita mendapatkan ilmu. Semakin banyak kita membaca, semakin bertambah ilmu kita peroleh. Malah cara bercakap dan cara berfikir seseorang berbeza mengikut apa yang mereka baca. Semasa membaca seseorang itu perlu memahami apa isi yang ingin disampaikan oleh penulis barulah apa yang dimaksudkan dengan membaca itu memberi kesan kepada pembaca.Justeru, bab ini membincangkan strategi-strategi kemahiran PENDAHULUAN

154 SPB Bagi Kemahiran Membaca Pelajar Cemerlang

membaca yang digunakan oleh pelajar-pelajar cemerlang BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Kepelbagaian SPB dalam kemahiran membaca ini boleh digunakan bagi meningkatkan kemahiran membaca seseorang pelajar. KEMAHIRAN MEMBACA

Kemahiran membaca merupakan kemahiran asas terpenting di samping kemahiran menulis dan bertutur. Penguasaan sesuatu mata pelajaran itu banyak bergantung kepada kemahiran membaca. Kebolehan membaca di samping kecekapan kemahiran bertutur dan menulis dapat dilihat dengan jelas dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM Tingkatan 1-5. Antara objektif kemahiran membaca tersebut ialah kebolehan memperoleh, memproses dan menggunakan maklumat daripada pelbagai sumber dan menyampaikannya sama ada dalam bentuk lisan ataupun penulisan. Bagi Kemboja dan Noorizah (2008), membaca dianggap sebagai kemahiran akademik yang terpenting dalam kalangan pelajar universiti atau konteks pembelajaran. Melalui bacaan, para pelajar mendapat maklumat terkini dan boleh mensintasis dan menilai ilmu yang dipelajari. Interaksi dengan teks melibatkan pembaca bertindak dan meneka maklumat yang diterima dan melibatkan juga faktor-faktor sosiokognitif seperti strategi membaca, metakognitif, pengalaman lampau membaca dan latar belakang budaya. Kemahiran membaca merupakan kemahiran yang wajib ada pada setiap individu tanpa mengira batas sosial mahupun peringkat usia. Membaca merupakan satu aktiviti atau kemahiran yang sukar diterjemahkan kerana aktiviti ini melibatkan pelbagai proses di dalam diri dan minda seseorang individu. Aktiviti membaca dapat menjadikan individu celik dalam bidang ilmu yang diceburinya, aktiviti membaca juga dapat menambahkan rujukan dan wawasan individu-individu yang gemar membaca. Tidak berlebihan jika dikatakan kebolehan membaca membuka seluas-luasnya pintu masuk ke alam pengetahuan, seperti ungkapan “Membaca menjadikan seorang itu berisi” (Lord Bacon dalam Yahya 2007). Islam sendiri meletakkan kepentingan membaca secara jelas apabila ayat pertama diwahyukan kepada manusia memerintahkan manusia mencari ilmu melalui kaedah membaca. Perkataan Iqra’ (Bacalah) telah diulang sebanyak tiga kali dalam ayat pertama dan ketiga dan seterusnya dalam ayat keempat. Secara tidak langsung, ini mengisyaratkan bahawa melalui kaedah membaca seseorang dapat melihat alam ini sebagai satu ciptaan Allah penuh dengan pelbagai makna yang dapat menjadikan sebagai seorang yang berpengetahuan.

Mengapakah kemahiran membaca penting dalam pembelajaran seseorang pelajar? Menurut Radha, Noraini dan Pramela (2008), keupayaan membaca merupakan satu alat dan asset pembelajaran yang efektif kerana member kuasa kepada seorang pelajar untuk membuat keputusan yang tepat dalam meningkatkan proses pembelajaran dan pemikiran. Kemahiran membaca melibatkan proses kognitif dalam memahami, menganalisis dan menghuraikan maklumat yang dibaca. Bagi pelajar-pelajar cemerlang, tanpa strategi kemahiran membaca sudah tentu mereka akan sukar memahami, menguasai, menganalisis dan seterusnya menghurai dan menyampaikan maklumat yang dibaca dalam bentuk pertuturan dan penulisan. Keupayaan membaca pelajar cemerlang banyak dikaitkan dengan keupayaan kognitif dan metakognitif pelajar. Menurut Radha (2005) dan Della (1998), seorang pembaca yang efektif dapat memahami dan menilia teks yang dibaca dengan mengaktifkan skema prosedur dan isi kandungan yang sedia ada padanya. Ini melibatkan proses membaca. Proses membaca merupakan proses kognitif yang dialami secara individu. Proses kognitif dan metakognitif ini penting untuk membantu mempertingkatkan pembacaan. Kesedaran kognitif dan metakognitif dianggap mempengaruhi kebolehan membaca (Singhal 2002). Ini disebabkan kajian dalam bidang membaca telah mula memberi fokus terhadap peranan metakognitif. Sementara kajian yang lalu memfokuskan strategi yang digunakan dalam proses membaca iaitu ksedaran metakognitif. Kajian-kajian yang dijalankan terhadap murid yang lebih matang menunjukkan wujudnya keperluan terhadap kesedaran metakognitif bagi meningkatkan kebolehan memahami teks dengan lebih berkesan (Mokhtari & Sheorey 2002, Taraban, Rynearson & Kerr 2000). Apakah yang dimaksudkan kemahiran membaca? Menurut Radha, Noraini dan Pramela (2008), kemahiran membaca merupakan aktiviti persendirian yang lazimnya berlaku di dalam minda seseorang pembaca. Membaca juga ialah satu proses kognitif yang penting untuk menentukan keberkesan proses membaca. Proses membaca boleh diibartkan sebagai pengembangan yang dilalui seorang pembaca dalam sebuah teks yang dibaca. Bagi Yahya (2008) pula, kemahiran membaca ialah kemahiran yang melibatkan keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk visual dan menghubungkan bentuk itu dengan bunyi ataupun makna yang diketahui melalui pengalaman dan akhirnya berupaya mentafsirkan maksudnya. Rumusannya, strategi kemahiran membaca dapat merpertingkat dan menajamkan pengetahuan seseorang pelajar. Dengan membaca juga membantu pelajar untuk menimba ilmu daripada pelbagai bahan

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 155

156 SPB Bagi Kemahiran Membaca Pelajar Cemerlang

pembacaan. Namun begitu, keupayaan menimba ilmu daripada teks atau bahan yang dibaca itu tidak akan terjadi sekiranya seseorang pelajar itu tidak mempunyai strategi kemahiran membaca. Apabila pelajar mempunyai strategi membaca, sudah tentu mereka dapat memahami dan menguasai sesuatu mata pelajaran itu, termasuk mata pelajaran BM dan BI. Oleh itu, SPB yang melibatkan kemahiran membaca dapat membantu pelajar cemerlang mempelajari dan menguasai pelajaran BM dan BI dengan baik, mudah dan cepat. STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BAGI KEMAHIRAN MEMBACA

SPB bagi Menguasai Kemahiran Membaca BM ketika Belajar DDK Jadual 7.1 membincangkan 16 item yang ditanyakan kepada responden untuk mengenal pasti persepsi pelajar-pelajar berkaitan KB yang digunakan ketika belajar BM semasa DDK. Daripada jumlah tersebut, sembilan item berada pada tahap kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu melebihi min 3.67. Manakala tujuh item lagi dikategori sebagai tahap sederhana. Min item paling tinggi adalah pada item B34 dengan min 4.33 dan paling rendah tahapnya adalah pada item B41 dengan min 3.20. Purata skor min bagi konstruk SPB bagi KB ini ialah min 3.81, iaitu item yang tinggi kebolehpercayaannya. Analisis item B29, iaitu persepsi pelajar terhadap KB teks atau petikan BM sebelum kelas bermula, keputusan min menunjukkan bahawa item tersebut berada pada tahap sederhana, iaitu min 3.59. Taburan peratusan item B29 menunjukkan sebanyak 50.9% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka membaca teks atau petikan BM sebelum pembelajaran bermula, berbanding mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ (10.7%). Walau bagaimanpun, bilangan pelajar cemerlang yang menyatakan ‘Tidak pasti benar’ menggunakan strategi ini agak ramai, iaitu 38.4%. Ini berbeza dengan item B30 yang memperoleh min 4.22, di mana pelajar membaca keseluruhan teks atau petikan BM tersebut. Taburan peratusan item B30 menunjukkan 87.5% pelajar cemerlang yang menyatakan ‘Benar’ mereka membaca keseluruhan teks atau petikan BM bagi memahami jalan cerita atau maksud teks supaya

Soal selidik telah diedarkan terhadap 1286 pelajar cemerlang BM yang belajar di sekolah menengah kategori bandar dan luar bandar di empat zon yang telah ditetapkan. Kesemua pelajar tingkatan 4 ini diminta memberi pendapat/persepsi tentang strategi pembelajaran bahasa (SPB) yang mereka gunakan ketika belajar BM semasa DDK, DLK dan PEP bagi strategi kemahiran membaca.

dapat jawab soalan berbanding 0.7% responden yang menyatakan ‘Tidak benar’. Demikian juga dengan item B31 di mana item ini memperoleh min 4.04. Item B31, iaitu persepsi pelajar terhadap KB daripada perenggan ke perenggan menunjukkan 74.7% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ mereka membaca perenggan ke perenggan sesuatu teks atau petikan apabila diminta oleh guru, berbanding 3.5% responden yang menyatakan ’Tidak benar’. Bagi strategi KB isi-isi penting , iaitu item B32, keputusan min menunjukkan item tersebut berada pada tahap sederhana (min 3.26). Taburan peratusan item B32 menunjukkan ramai pelajar cemerlang yang menyatakan ‘Benar’ (45.0%) bahawa mereka membaca isi-isi penting sahaja ketika membaca petikan atau teks apabila diminta oleh guru, berbanding responden yang menyatakan ’Tidak benar’ (35.3%). Dari segi persepsi pelajar terhadap kemahiran membaca arahan dan soalan dengan teliti, iaitu item B33 dan B34, keputusan min menunjukkan kedua-dua item tersebut berada pada tahap tinggi, iaitu masing-masing dengan min 4.19 dan 4.33. Taburan peratusan item B33 menunjukkan lebih ramai responden pelajar yang menyatakan mereka ‘Benar’ (84.1%) membaca arahan yang diberikan oleh guru BM dahulu sebelum menjawab soalan. Taburan peratusan item B34 juga menunjukkan ramai pelajar cemerlang yang menyatakan mereka ’Benar’ (87.0%) membaca soalan dengan teliti sebelum menjawabnya. Strategi KB memerlukan perhatian penuh, iaitu item B35, keputusan min menunjukkan item tersebut berada pada tahap tinggi (min 4.02). Taburan peratusan bagi item B35 menunjukkan sebanyak 70.1% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ mereka memberi perhatian sepenuhnya kepada teks atau petikan yang dibaca, berbanding 2.8% responden yang menyatakan ’Tidak benar’. Bagi item B36, iaitu persepsi terhadap KB berulang kali, keputusan min menunjukkan item tersebut juga berada pada tahap tinggi, iaitu min 4.21. Taburan peratusan item B36 menunjukkan seramai 83.9% pelajar cemerlang yang menyatakan ’Benar’ mereka membaca berulang kali bagi membantu pemahaman tentang teks yang dibaca, berbanding 3.7% responden yang menyatakan ’Tidak benar’ menggunakan strategi membaca tersebut. Selain ramai pelajar cemerlang yang menggunakan strategi KB yang disenaraikan, terdapat beberapa strategi KB yang kurang mendapat perhatian atau kurang digunakan pelajar cemerlang DDK. Ini boleh dirujuk pada item B37, B38, B39, B40 dan B41. Keempat-empat item mendapat min di antara min 3.20 (item B41) hingga min 3.57 (item B37). Sebagai contoh item B37, jumlah pelajar cemerlang yang menyatakan ’Tidak pasti benar’ agak ramai, iaitu 43.4%, manakala yang

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 157

menyatakan ’Tidak benar’ seramai 12.7%. Ini menunjukkan bahawa strategi membaca pelbagai bahan bacaan bukan satu strategi utama pelajar cemerlang dalam menguasai KB. Lebih daripada separuh pelajar cemerlang kurang membaca DDK. Demikian juga bagi item B38 di mana 41.4% menyatakan ’Tidak pasti benar’ dan 15.7% menyatakan ’Tidak benar’ menggunakan strategi meminta guru BM membetulkan dan memberi komen sekiranya mereka melakukan kesilapan ketika membaca, berbanding 42.9% pelajar cemerlang yang menyatakan ’Benar’ menggunakan strategi ini. Peratusan item B39 menunjukkan 39.5% pelajar cemerlang menyatakan ’Tidak pasti benar’ dan 11.4% lagi menyatakan ’Tidak benar’ menggunakan strategi meminta rakan membetulkan dan memberi komen sekiranya mereka melakukan kesilapan ketika membaca. Item B40 pula, sebanyak 40.7% pelajar cemerlang menyatakan ’Tidak benar’ an ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi membaca sesuatu petikan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh guru. Manakala item B41 mendapati seramai 59.8% pelajar cemerlang menyatakan ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi membaca buku teks tanpa perlu disuruh oleh guru. Dengan perkataan lain, kelima-lima strategi KB berdasarkan item B37, B38, B39, B40 dan B41 kurang digunakan oleh pelajar cemerlang semasa mempelajari BM ketika DDK. Item B42 dan B43 merujuk kepada strategi KB boleh meningkat sekiranya pelajar cemerlang memerhati dengan teliti cara guru dan rakan membaca bahan BM. Sebagai contoh, 80.0% plajar cemerlang melaporkan bahawa ’Benar’ mereka menggunakan strategi memerhati dengan teliti cara rakan membaca sesuatu bahan BM. Manakala 81.4% pelajar cemerlang lagi menyatakan mereka ’Benar’ memerhati dan mendengar dengan teliti cara guru BM membaca. Dengan perkataan lain, memerhati cara guru dan rakan membaca boleh membantu meningkatkan KB bagi pelajar cemerlang. Min bagi kedua-dua strategi ini tinggi, iaitu min 3.98 dan 4.09. Item B44 ialah item terakhir dalam SPB bagi meningkatkan KB dalam BM. Dengan min 3.79, sebanyak 55.4% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka mencatat isi-isi penting setiap kali membaca sesuatu petikan DDK. Walau bagaimanapun, jumlah mereka yang ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi ini juga agak ramai, iaitu 38.6% pelajar cemerlang. Ini bermakna strategi mencatat isi-isi penting masih kurang digunakan pelajar cemerlang dalam mempelajari BM. Berdasarkan skor min keseluruhan 3.81, dapat disimpulkan bahawa pelajar cemerlang menggunakan pelbagai SPB ketika mempelajari BM semasa DDK. Penggunaan strategi KB ini bukan sahaja meningkatkan pemahaman mereka tentang apa yang dibaca, tetapi juga

158 SPB Bagi Kemahiran Membaca Pelajar Cemerlang

pencapaian BM secara keseluruhannya. Dengan strategi KB yang pelbagai ini, pelajar cemerlang dapat: 1. Meningkatkan KT, KTs dan AP ketika belajar BM. 2. Memahami dengan lebih jelas tentang apa yang dibaca. 3. Membantu memudahkan menjawab soalan apabila membaca dengan teliti. 4. Membaca mengikut teknik membaca yang efektif dan berkesan yang ditunjuk ajar oleh guru.
B29 Bil. B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 159

JADUAL 7.1. SPB dalam menguasai KB ketika belajar BM semasa DDK
Saya membaca teks/petikan BM sebelum pembelajaran bermula. Saya membaca keseluruhan petikan bagi fahami jalan cerita. Saya baca perenggan ke perenggan sesuatu petikan bila diminta guru. Saya baca isi penting sahaja ketika baca sesuatu teks/petikan bila diminta guru. Saya baca arahan yang diberikan oleh guru dahulu sebelum jawab soalan. Saya membaca sesuatu soalan dengan teliti sebelum menjawab soalan. Ketika membaca, saya beri perhatian petikan yang dibaca itu. Saya membaca berulang kali bagi bantu fahami teks/petikan yang dibaca. Saya membaca pelbagai bahan bacaan bagi meningkatkan KB. Saya minta guru betulkan komen jika melakukan kesalahan ketika membaca. Saya minta rakan betulkan komen jika lakukan kesalahan ketika membaca. Saya membaca sesuatu petikan ikut masa yang telah ditetapkan oleh guru. Saya membaca buku/teks tanpa perlu disuruh oleh guru. Bagi meningkatkan KB, saya perhati dan dengar teliti cara rakan membaca. Bagi meningkatkan KB, saya perhati dan dengar teliti cara guru membaca. Setiap kali membaca, saya akan mencatat isi-isi penting. Purata skor min Strategi membaca BM ketika DDK 2.1 1 0.2 1.9 2.3 1.1 1.4 1.0 0.9 2.5 1.4 0.2 0.9 8.6 38.4 29.7 21.2 2 3 4 5 0.5 11.8 51.2 36.3 1.6 21.8 39.4 35.3 4.7 1.5 10.4 36.4 50.6 1.4 27.1 33.2 39.6 2.7 12.4 41.4 42.5 3.7 43.4 38.7 13.3 8.9 39.5 30.8 18.2 4.8 13.8 53.8 26.2 3.9 14.5 49.2 32.2 5.1 38.6 24.6 30.8 8.9 39.5 44.6 3.59 Min 4.22 4.04 4.19 4.33 4.02 4.21 3.59 S.P

10.3 25.0 19.7 18.0 27.0

3.26 1.362 .943 .807 .906 .837 .797

.8.98

.981 .684

13.0 4.0 23.7 35.6 23.7 13.4 11.6 34.8 21.2 19.0

2.6 13.1 41.4 25.6 17.3

3.42 1.003 3.54 1.098 3.52 1.258 3.20 1.257 3.98 4.09 3.79 .847 .797 .968

3.81

SPB bagi Menguasai Kemahiran Membaca BM ketika Belajar DLK Jadual 7.2 membincangkan persepsi pelajar cemerlang terhadap strategi menguasai KB ketika belajar BM semasa DLK. Sebanyak 22 item ditanya kepada responden tentang persepsi mereka terhadap strategi membaca tersebut. Daripada 22 item tersebut, 15 item mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi, manakala tujuh lagi dikategorikan sebagai tem tahap sederhana. Item C28 yang memperoleh min 3.94 merupakan item paling tinggi kebolehpercayaannya, manakala item C28 dengan min 3.37 berada pada tahap rendah. Keseluruhan min item bagi strategi KB ini ialah min 3.72, iaitu tinggi kebolehpercayaan itemnya. Analisis item item C29, C30 dan C31, iaitu persepsi pelajar terhadap strategi menguasai KD yang melibatkan keluarga, keputusan min menunjukkan item-item tersebut berada pada tahap sederhana, iaitu masing-masing min 3.54, 3.39 dan 3.72. Taburan peratusan item C29 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (56.5%) bahawa mereka meminta keluarga/ibu bapa/adik-beradik mendengar cara bacaan mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (7.5%). Taburan peratusan item C30 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (45.5%) bahawa mereka meminta keluarga/ibu bapa/adik-beradik membetulkan atau menyemak cara sebutan mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (19.9%). Taburan peratusan item C31 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (62.1%) bahawa mereka meminta keluarga/ibu bapa/adik-beradik membeli bahan bacaan harian seperti surat khabar/majalah untuk dibaca, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (18.0%). Bagi item C32 dan C33, iaitu persepsi peljar terhadap strategi menguasai KD semasa belajar BM di DLK kelas dengan membaca sebelum tidur, keputusan min menunjukkan kedua-dua item tersebut berada pada tahap tinggi, iaitu masing-masing min 3.77 dan 3.77. Taburan peratusan item C32 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (60.8%) bahawa mereka membaca buku pelajaran/nota latihan sebelum tidur, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (11.1%). Taburan peratusan item C33 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (63.6%) bahawa mereka membaca pelbagai karya sastera pada masa lapang, di rumah atau sebelum tidur, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (10.2%). Bagi aspek persepsi terhadap strategi menguasai kemahiran mendengar bahasa Melayu di luar kelas dengan melakukan teknik membaca yang betul, item C34, C35, C36 dan C37 menunjukkan keputusan min pada tahap tinggi, iaitu masing-masing min 3.86, 3.80,

160 SPB Bagi Kemahiran Membaca Pelajar Cemerlang

3.89 dan 3.74. Taburan peratusan item C34 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (66.3%) bahawa mereka membaca dengan teliti setiap ayat dan perenggan ketika membaca, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (8.3%). Taburan peratusan item C35 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (67.2%) bahawa mereka membaca isi-isi penting ketika membaca, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (10.2%). Taburan peratusan item C36 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (72.4%) bahawa mereka membaca keseluruhan petikan ketika membaca, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (6.3%). Taburan peratusan item C37 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (64.3%) bahawa mereka membaca secara formal, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (8.8%). Item C38 dan C39 membincangkan persepsi pelajar terhadap strategi menguasai KD membuat peminjaman buku. Keputusan min menunjukkan kedua-dua item tersebut berada pada tahap sederhana dan tinggi, iaitu min 3.55 dan 3.76. Taburan peratusan item C38 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (53.9%) bahawa mereka meminjam buku daripada rakan mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (21.7%). Taburan peratusan item C39 pula menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (63.6% ) bahawa mereka meminjam buku dari perpustakaan sekolah, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (14.3%). Bagi aspek persepsi pelajar terhadap strategi menguasai KD yang melibatkan rakan, iaitu item C40 dan C41, keputusan min menunjukkan kedua-dua item tersebut berada pada tahap sederhana dan tinggi, iaitu masing-masing min 3.55 dan 3.92. Taburan peratusan item C40 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (53.4%) bahawa semasa membaca, mereka meminta rakan untuk menyemak bacaan mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (15.1%). Taburan peratusan item C41 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (71.3%) bahawa aktiviti perbincangan dapat membantu meningkatkan KB semasa belajar BM ketika DLK, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (5.8%). Bagi aspek persepsi terhadap strategi menguasai KB semasa belajar BM di DLK dengan teknik pengulangan, iaitu item C42, keputusan min menunjukkan item tersebut berada pada tahap tinggi, iaitu min 3.87. Taburan peratusan item C42 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (67.7%) bahawa mereka membaca berulang kali ketika membaca, berbanding mereka yang

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 161

menyatakan tidak setuju (7.8%). Demikian juga dengan strategi teknik latihan pembacaan, iaitu item C43 menunjukkan keputusan min pada tahap sederhana, iaitu min=3.62. Taburan peratusan menunjukkan ramai responden pelajar menyatakan setuju (60.8%) bahawa mereka membuat latihan pembacaan, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (16.2%). Item C44 ialah strategi menguasai KD dengan mendengar aktiviti pertandingan bahasa ketika DLK. Keputusan min menunjukkan item tersebut berada pada tahap sederhana, iaitu min 3.52. Taburan peratusan item C44 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (53.4%) bahawa aktiviti pertandingan bahasa yang disertai mendorong mereka untuk banyak membaca pelbagai bahan bacaan, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (12.3%). Item C45, C46 dan C41 membincangkan persepsi pelajar terhadap strategi menguasai KB yang melibatkan radio dan televisyen Keputusan min menunjukkan ketiga-tiga item tersebut berada pada tahap tinggi, iaitu masing-masing min 3.74, 3.76 dan 3.95. Taburan peratusan item C45 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (63.1%) bahawa dengan mendengar dan meneliti cara juruhebah membaca berita di radio, ia dapat meningkatkan KB mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (10.6%). Taburan peratusan item C46 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (66.0%) bahawa dengan menonton dan meneliti cara juruhebah membaca berita di televisyen, ia dapat meningkatkan KB mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (8.7%). Taburan peratusan item C47 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (60.7%) bahawa dengan membaca sari kata di televisyen banyak membantu mereka membaca dengan lancar, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (7.0%). Item C48 dan C49 membincangkan strategi menguasai KB yang melibatkan kelas tuisyen. Analisi min menunjukkan kedua-dua item tersebut berada pada tahap tinggi dan sederhana, iaitu masing-masing min 3.75 dan 3.37. Sebagai contoh, taburan peratusan item C48 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (63.3%) bahawa kelas tuisyen banyak membantu meningkatkan KB mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (10.6%). Taburan peratusan item C49 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (45.2%) bahawa mereka meminta guru tuisyen membaiki cara pembacaan mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (20%).

162 SPB Bagi Kemahiran Membaca Pelajar Cemerlang

Bil. Strategi membaca BM ketika DLK C28 Saya membaca pelbagai bahan bacaan dalam BM. C29 Saya meminta keluarga/ibu bapa mendengar cara pembacaan saya. C30 Saya minta keluarga/ibu bapa betulkan cara sebutan saya. C31 Saya minta keluarga/ibu bapa beli bahan bacaan harian spt s/khabar. C32 Saya baca buku pelajaran/nota latihan sebelum tidur. C33 Dgn baca pelbagai karya sastera waktu lapang dpt tingkatkan KB. C34 Saya membaca dengan teliti setiap ayat/ perenggan sesuatu bahan bacaan. C35 Saya membaca isi-isi penting ketika membaca sesuatu bahan bacaan. C36 Saya membaca keseluruhan petikan ketika membaca sesuatu bahan bacaan. C37 Dengan membaca secara formal, dapat meningkatkan KB saya. C38 Saya meminjam buku daripada rakan untuk dibaca pada waktu lapang. C39 Meminjam buku di pustakaan sekolah dapat meningkatkan KB saya. C40 Semasa membaca, saya meminta rakan untuk menyemak bacaan saya. C41 Aktiviti perbincangan dapat membantu meningkatkan KB saya. C42 Saya membaca berulang kali ketika membaca sesuatu bahan bacaan. C43 Saya membuat latihan pembacaan untuk membantu meningkatkan KB. C44 Aktiviti pertandingan bahasa dorong saya baca pelbagai bahan bacaan. C45 Dengan dengar cara juruhebah radio baca berita dpt tingkatkan KB saya. C46 Dengan menonton cara juruhebah TV baca berita dpt tingkatkan KB saya. C47 Membaca sari kata di TV banyak bantu saya membaca dengan lancar. C48 Kelas tuisyen banyak membantu meningkatkan KB saya. C49 Saya meminta guru tuisyen membaiki cara pembacaan saya. Purata skor min

JADUAL 7.2. SPB dalam menguasai KB ketika belajar BM semasa DLK
1 1.2

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 163 2 3 4 5 Min S.P 8.9 19.6 34.9 35.4 3.94 1.006

4.0 13.5 26.0 37.3 19.2 3.54 1.069 3.4 16.5 32.6 24.7 20.8 3.39 1.142 2.1 15.9 19.9 31.5 30.6 3.72 1.119 1.2 2.5 1.5 0.9 1.1 0.9 4.8 1.8 1.7 3.7 1.7 0.8 1.2 2.6 9.9 28.1 31.8 29.0 3.77 1.010 7.7 26.2 37.2 26.4 3.77 1.003 6.8 25.4 36.0 30.3 3.86 9.3 22.6 42.7 24.5 3.80 5.2 21.3 48.0 24.4 3.89 7.9 26.9 44.3 20.0 3.74 .972 .940 .867 .894

6.8 14.9 24.4 23.9 30.0 3.55 1.246 2.0 15.1 29.5 32.4 21.0 3.55 1.044 0.8 15.4 23.0 41.8 19.0 3.62 8.6 34.3 38.4 15.0 3.52 8.9 26.3 39.4 23.7 3.74 7.9 25.3 46.0 20.0 3.76 5.8 22.3 37.7 33.0 3.95 4.0 22.9 42.7 28.6 3.92 6.1 24.5 38.9 28.8 3.87 .910 .956 .984 .970 .973 .885 .941 9.5 22.1 31.7 31.9 3.76 1.139

7.5 12.5 34.8 25.4 19.8 3.37 1.153 3.72

8.0 26.1 37.9 25.4 3.75 1.005

SPB bagi Menguasai Kemahiran Membaca BM ketika Belajar PEP Jadual 7.3 membincangkan penggunaan SPB yang digunakan oleh pelajar cemerlang BM dalam menguasai KB ketika menghadapi PEP. Sebanyak 12 item strategi membaca diajukan kepada pelajar cemerlang tentang persepsi mereka menguasai KB ketika PEP. Hasil analisis data, didapati purata skor min keseluruhan strategi KB ketika PEP ialahmin 3.89. Min tertinggi diperoleh oleh item D23 dengan min 4.01, dan terendah diperoleh oleh item D25 dengan min 3.73. Sebelum PEP, beberapa strategi KB digunakan oleh pelajar cemerlang sebagai satu cara menguasa KB. Ini boleh dirujuk pada item D14, D15, D16, D17, D18 dan D19. Sebagai contoh item D14 dengan min 3.78, sebanyak 65.4% pelajar cemerlang memberitahu bahawa mereka ‘Benar’ menggunakan strategi membaca berulang kali nota latihan, buku latihan dan lain-lain sebagai ulang kaji sebelum menduduki PEP. Jumlah pelajar cemerlang yang menyatakan ‘Tidak benar’ menggunakan strategi ini hanyalah 14.4% sahaja. Begitu juga dengan item D15 dengan min 3.96 didapati sebanyak 68.3% pelajar cemerlang melaporkan bahawa ‘Benar’ mereka membalik nota-nota ringkas yang telah dibuat sebelum PEP bermula. Sebanyak 71.4% pelajar cemerlang juga melaporkan bahawa mereka ‘Benar’ membaca dan membuat latihan menjawab soalan PEP lepas sebelum PEP sebenar bermula. Ini merujuk pada item D16 (min 3.92) di mana dengan berbuat demikian KTs mereka dapat ditingkatkan terutamnya soalan lepas berbentuk penulisan seperti karangan, pemahaman dan rumusan karangan. Bagi item D17 (min 3.85) pula, seramai 63.0% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka banyak membeli pelbagai buku PEP untuk dibaca dan dibuat latihan agar mudah ketika menghadapi PEP sebenar. Walau bagaimanapun, jumlah pelajar cemerlang yang menyatakan ‘Tidak pasti

Kesimpulannya, pelajar-pelajar cemerlang banyak menggunakan strategi membaca ketika belajar BM semasa belajar DLK. Jumlah peratusan yang menjawab strategi membaca ini bukan sahaja ramai, malah min bagi setiap item juga adalah tinggi. Ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar cemerlang BM menggunakan strategi-strategi membaca ini ketika belajar BM semasa DLK. Dengan cara ini, pelajar cemerlang dapat: 1. Meningkatkan pembacaan pelbagai bahan bacaan DLK. 2. Membaca dengan pelbagai teknik dapat meningkatkan KT, KTs, AKK, ATb dan AP semasa DLK dan ketika PEP. 3. Memudahkan menjawab pelbagai soalan ketika buat latihan DLK dan PEP. 4. Meningkatkan pemahaman pada sesuatu bahan yang dibaca.

164 SPB Bagi Kemahiran Membaca Pelajar Cemerlang

benar’ juga agak ramai, iaitu 29.5%. Ini bermaksud ramai pelajar cemerlang tidak membeli buku BM berbentuk PEP untuk dibuat latihan dan ulang kaji ketika DDK, DLK mahupun PEP. Walaupun agak ramai yang tidak membeli buku latihan dan ulang kaji berbentuk PEP, tetapi pelajar cemerlang bahawa membaca buku rujukan dan tambahan seperti bukan berbentuk PEP ini memudahkan mereka menjawab soalan PEP. Ini diakui oleh 68.1% pelajar cemerlang seperti yang didapati pada item D18 (min 3.89). Selain itu, dengan membaca dan membuat latihan soalan PEP lepas atau yang pernah keluar PEP juga dapat membantu pelajar cemerlang menjawab soalan dengan mudah ketika PEP. Ini diakui oleh sebanyak 67.9% pelajar cemerlang yang menyatakan ‘Benar’ menggunakan strategi seperti item D19 (min 3.82) tersebut. Ketika PEP pula, pelajar cemerlang didapati banyak menggunakan beberapa strategi membaca yang bukan sahaja membantu meningkatkan KB, tetapi juga membantu mereka memahami apa yang dibaca. Sebagai contoh semasa PEP, pelajar cemerlang akan membaca arahan yang terdapat dalam soalan sebelum menjawab soalan PEP tersebut. Ini boleh dirujuk pada item D20 (min 3.97) di mana 70.7% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka menggunakan strategi KB jenis ini. Ketika membaca soalan pula, pelajar cemerlang seramai 70.0% menyatakan mereka ‘Benar’ membaca dengan teliti kehendak soalan sebelum menjawab soalan BM berkenaan (item D22). Bagi item D23 (min 4.01) pula, sebanyak 72.3% pelajar cemerlang memberitahu bahawa mereka ‘Benar’ menggunakan strategi membaca dan menggaris isi-isi penting ketika menjawab soalan PEP. Selain menggaris, seramai 70.5% pelajar cemerlang juga menyatakan bahawa mereka ‘Benar’ menggunakan strategi membaca berulang kali untuk memhaami sesuatu maksud petikan soalan BM ketika PEP. Kesimpulannya, walaupun jumlah pelajar cemerlang yang mencari soalan BM berbentuk PEP di Internet tidak ramai, hanya 63.0% sahaja (item D25), tetapi yang melaporkan bahawa mereka ‘Tidak pasti benar’ menggunakannya agak ramai, iaitu lebih kurang 22.9%. Begitu juga ketika ujian lisan, didapati sebanyak 30.9% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Tidak pasti benar’ bahawa mereka tidak menggunakan strategi membaca pada ite D21 tersebut. Walaupun begitu, secara keseluruhan strategi membaca yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika PEP memberi kebaikan kepada mereka dari segi: 1. Cepat memahami maksud dan kehendak soalan. 2. Cepat menjawab soalan ketika PEP.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 165

166 SPB Bagi Kemahiran Membaca Pelajar Cemerlang

5.

4.

3.

Bil. D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25

JADUAL 7.3. SPB dalam menguasai KB ketika belajar BM semasa PEP
Strategi membaca BM ketika PEP Saya baca berulang kali nota/buku latihan BM sebelum menduduki PEP. Saya baca balik nota ringkas yang telah dibuat sebelum PEP bermula. Saya baca dan buat latihan menjawab soalan PEP lepas. Dgn beli pelbagai buku PEP mudahkan saya jawab soalan. Dengan baca buku rujukan akan mudahkan saya jawab soalan PEP. Saya membaca/buat latihan soalan PEP lepas bantu jawab soalan PEP. Saya baca arahan yang diberikan sebelum jawab soalan PEP tersebut. Saya baca soalan lisan lebih daripada sekali. Saya baca dengan teliti kehendak soalan semasa menjawab soalan PEP. Saya membaca dan menggaris isi-isi penting ketika menjawab soalan PEP. Saya baca berulang kali untuk fahami maksud petikan soalan PEP. Saya mencari bahan pelajaran BM di dalam Internet untuk dibaca. Purata skor min 1 2 3 4 5 Min 3.3 11.1 20.2 34.1 31.3 3.78 1.9 2.6 2.3 3.7 1.3 1.1 1.2 1.4 1.4 2.3 5.6 5.1 5.2 7.2 8.5 6.6 7.0 5.0 4.8 7.4 24.2 31.0 37.3 3.96 20.9 40.1 31.3 3.92 29.5 30.7 32.3 3.85 21.0 32.4 35.7 3.89 22.3 41.9 26.0 3.82 21.6 34.9 35.8 3.97 30.9 30.5 30.4 3.81 23.6 33.4 36.6 3.98 21.5 35.5 36.8 4.01 19.8 32.0 38.5 3.96 3.89

Jawapan yang ditulis lebih terfokus dan mengikut format yang diajar oleh guru. Memperoleh markah yang lebih baik apabila membaca dengan teliti dan berulang kali sehingga faham kehendak soalan. Membezakan antara isi, huraian dan contoh terutamanya semasa menjawab soalan pemahaman.
S.P 1.102 1.003 1.006 1.082 .954 .966 .986 1.043 1.086 .963 .949 .976

3.3 10.8 22.9 34.4 28.6 3.73

Bagi soal selidik untuk Bahasa Inggeris (BI) pula, seramai 1249 pelajar cemerlang BI berdasarkan peperiksaan PMR 2007 dijadikan responden kajian. Kesemua pelajar cemerlang BI ini diambil di sekolah-sekolah menengah kategori bandar dan luar bandar yang mewakili jantina dan empat zon kajian. Kesemua pelajar tingkatan 4 ini diminta memberi pendapat/persepsi mereka tentang strategi pembelajaran bahasa (SPB) bagi kemahiran bertutur yang digunakan ketika belajar BI semasa DDK, DLK dan PEP.

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS BAGI KEMAHIRAN MEMBACA

SPB bagi Menguasai Kemahiran Membaca BI ketika Belajar DDK Sebanyak 16 item diajukan kepada pelajar cemerlang tentang persepsi mereka terhadap bagaimana hendak menguasai strategi KB yang baik ketika mempelajari BI. Analisis dalam Jadual 4.28 menunjukkan bahawa hampir kesemua strategi KB ini digunakan oleh pelajar cemerlang BI ketika DDK, iaitu item B29, B38 dan B41. Lain-lain item mempunyai min yang tinggi keboleh percayaannya, terutamanya item B33, B34, B35 dan B36. Purata keseluruhan min bagi strategi membaca ialah min 3.87, iaitu berada pada tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Analisis item secara keseluruhannya mendapati bahawa strategi KB yang tersenarai dalam Jadual 7.4 digunakan oleh pelajar cemerlang BI ketika mempelajari mata pelajaran berkenaan DDK. Antara strategi membaca yang ramai pelajar cemerlang gunakan ialah strategi membaca arahan yang diberikan oleh guru BI dahulu sebelum menjawab soalan tersebut. Ini merujuk kepada item B33 dengan min 4.35 di mana 88.8% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka menggunakan strategi membaca ini ketika mempelajari BI sewaktu DDK. Bilangan yang ’Tidak benar’ atau ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi membaca ini sedikit sahaja, iaitu hanya 11.2%. Demikian juga dengan item B34 di mana pelajar cemerlang BI (88.9%) menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka akan membaca sesuatu soalan itu dengan teliti sebelum menjawab soalan ramai yang menggunakan strategi tersebut. Min bagi item B34 ini ialah min 4.39. Ini bermakna strategi membaca dengan teliti boleh meningkatkan KB bagi kalangan pelajar cemerlang. Item B35 dengan min 4.35 pula didapati seramai 89.1% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka menggunakan strategi memberi perhatian yang sepenuhnya terhadap teks/petikan yang dibaca. Begitu dengan item B36 dengan min 4.35 didapati seramai 86.9% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka menggunakan strategi membaca berulang kali sesuatu petikan sehingga dapat memahami petikan/teks yang dibaca tersebut. Selain itu, strategi KB pelbagai bahan bacaan seperti karya sastera, surat khabar, majalah dan buku-buku akademik juga boleh meningkatkan KB kalangan pelajar cemerlang dalam mata pelajaran BI. Merujuk pada item B37 dengan min 3.80 didapati 70.2% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka menggunakan strategi membaca ini. Walau bagaimanapun, masih terdapat ramai pelajar yang tidak menggunakan strategi ini, iaitu seramai 29.8% pelajar menyatakan mereka tidak bersetuju dan tidak pasti menggunakan strategi membaca ini. Setiap kali membaca akan mencatat isi-isi penting juga menunjukkan peratusan yang tinggi di mana ramai pelajar cemerlang BI

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 167

banyak menggunakan strategi membaca tersebut. Ini dapat dirujuk pada item B44 di mana 73.2% pelajar cemerlang menggunakan strategi ini berbanding 26.8% yang tidak bersetuju datau kurang pasti sama ada menggunakannya ataupun tidak. Min keseluruhan bagi item B44 ini ialah min=3.97. Demikian juga dengan item B30, B31, B32, B40, B42 dan B43. Kesemua item ini didapati ramai pelajar cemerlang yang menggunakannya sebagai satu cara meningkatkan KB ketika mempelajari BI semasa DDK. Selain strategi-strategi KB yang menunjukkan peratusan dan keputusan min yang tinggi, analisis data juga mendapat tiga item dalam strategi membaca yang kurang digunakan oleh pelajar cemerlang. Dengan kata lain, strategi membaca ini dianggap kurang popular dan kurang diamalkan oleh pelajar cemerlang sebagai satu strategi dalam meningkatkan KB dalam BI. Strategi-strategi ini ditunjukkan pada item B29, B38 dan B41. Purata min ketiga-tiga item ini ialah min 3.55 (item B29), min 3.42 (item B38) dan min 3.32 (item B41). Sebagai contoh item B38, jumlah peratusan pelajar cemerlang yang ’Tidak benar’ atau ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi ini lebih ramai, iaitu 61.0% berbanding mereka yang ’Benar’ menggunakannya (39.0%). Ini bermakna pelajar cemerlang tidak meminta guru BI membetulkan atau memberi komen ketika pelajar cemerlang bertutur. Kesimpulannya, jumlah peratusan dan min yang tinggi membuktikan bahawa strategi-strategi membaca yang terdapat dalam Jadual 4.28 banyak digunakan oleh pelajar cemerlang BI. Ini menunjukkan bahawa strategi membaca yang digunakan oleh pelajar cemerlang BI ini sememangnya merek gunakan ketika belajar BI. Terlalu kurang pelajar yang tidak menggunakan strateg-strategi tersebut. Dengan menggunakan strategi-strategi membaca ini, pelajar cemerlang dapat meningkatkan KB mereka dengan cara: 1. Membaca keseluruhan sesuatu teks atau petikan agar mudah menjawab soalan pemahaman. 2. Membaca dari satu perenggan ke satu perenggan dengan teliti. 3. Membaca isi-isi penting sahaja dalam sesuatu teks/petikan. 4. Membaca arahan sebelum menjawab soalan dahulu. 5. Membaca sesuatu soalan dengan teliti sebelum menjawabnya. 6. Memberi perhatian setiap kali membaca sesuatu petikan/teks yang dibaca. 7. Membaca berulang kali setiap petikan/teks yang dibaca. 8. Membaca pelbagai bahan bacaan yang dapat meningkatkan KB. 9. Mencatat isi-isi penting setiap kali membaca sesuatu petikan/teks.

168 SPB Bagi Kemahiran Membaca Pelajar Cemerlang

B29 Bil. B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44

JADUAL 7.4. SPB dalam menguasai KB ketika belajar BI semasa DDK
Saya membaca teks/petikan BI sebelum pembelajaran bermula. Saya baca keseluruhan teks bagi fahami jalan cerita agar dpt jawab soalan. Saya baca perenggan ke perenggan sesuatu petikan apabila diminta guru. Saya baca isi penting sahaja ketika baca sesuatu teks/petikan bila diminta guru. Saya baca arahan yang diberikan oleh guru dahulu sebelum menjawab soalan. Saya baca sesuatu soalan dengan teliti sebelum menjawab soalan tersebut. Ketika baca, saya memberi perhatian yang sepenuhnya petikan yang dibaca Saya membaca berulang kali bagi bantu memahami teks/petikan yang dibaca. Saya baca pelbagai bahan bacaan bagi meningkatkan kecekapan membaca. Saya minta guru beri komen jika melakukan kesalahan ketika membaca. Saya minta rakan beri komen jika melakukan kesalahan ketika membaca. Saya baca sesuatu petikan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh guru. Saya membaca buku/teks tanpa perlu disuruh oleh guru. Bagi tingkatkan KB, saya perhati dan mendengar teliti cara rakan membaca. Bagi tingkatkan KB, saya perhati dan dengar dengan teliti cara guru baca. Setiap kali membaca, saya akan mencatat isi-isi penting. Purata skor min Strategi membaca BI ketika DDK 5.4 11.8 14.9 58.3 1 2 3 4 0.1 0.6 0.3 0.1 0.1 0.8 0.5 0.4 1.5 1.4 4.3 16.7 69.2 2.4 3.2 1.1 3.5 22.3 60.9 12.7 8.5 38.8 50.0 7.8 34.7 54.2 9.5 41.4 47.7 9.7 5 9.7 3.55 Min 3.84 3.81 4.35 4.39 4.35 4.35 3.80 3.42 3.70 3.68 3.32 3.70 3.74 3.87 3.97

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 169 .999 S.P .647 .716 .763 .772 .705 .797 .802 .798 .732 .712 .958 .853 .870 .980

1.2 16.1 15.4 25.5 41.6

3.90 1.147

1.6 10.7 35.1 51.8 5.8 23.5 53.2 17.0 7.1 53.5 27.7 11.3 3.4 26.4 60.4 4.7 23.7 64.5 8.5 5.8

2.6 15.4 41.2 28.9 11.9 0.3 11.9 17.8 56.8 13.1 1.0 11.2 13.9 59.8 14.1 1.3 8.2 17.4 38.5 34.7

SPB bagi Menguasai Kemahiran Membaca BI ketika Belajar DLK Strategi KB merupakan strategi kedua paling banyak dilapor digunakan oleh pelajar cemerlang dalam meningkatkan KB dalam BI ketika DLK. Berdasarkan Jadual 7.5, sebanyak 22 item berkaitan strategi KB disoal kepada pelajar untuk dijawab. Daripada jumlah tersebut, didapati kesemua item soal selidik strategi KB ini melebihi nilai min 3.67. Tidak ada satu pun item yang memperoleh min di bawah tahap min 3.67. Item yang mendapat min tertinggi didapati pada item C36 dengan min 4.09,

manakala yang terendah didapati pada item C30, C48 dan C49 yang semuanya dapat min 3.72. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan merupakan antara strategi KB yang kerap digunakan oleh pelajar cemerlang dalam mempelajari BI. Terdapat tiga item yang merujuk kepada strategi membaca pelbagai bahan bacaan, iaitu item C28, C32 dan C33. Sebagai contoh item C28 dengan min 3.96, analisis data mendapati seramai 74.1% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka menggunakan strategi membaca pelbagai bacaan BI ketika DLK. Untuk item C32 dengan min 3.73, sebanyak 60.6% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka membaca buku pelajaran atau nota latihan sebelum tidur. Walau bagaimanapun, jumlah pelajar cemerlang yang menyatakan ’Tidak benar’ atau ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi ini juga agak ramai, iaitu 39.4%. Demikian juga dengan item C33 di mana pelajar cemerlang sebanyak 77.1% menyatakan ’Benar’ mereka menggunakan strategi membaca pelbagai karya sastera di rumah, pada waktu lapang atau sebelum tidur sebagai satu strategi meningkatkan KB dalam BI. Min bagi item C33 ini tinggi, iaitu min 3.84 yang menunjukkan item tersebut boleh dipercayai. Ibu bapa dan ahli keluarga yang lain juga berperanan dalam meningkatkan strategi KB pelajar cemerlang. Item C30 dan C31 ialah dua item yang menunjukkan ramai pelajar cemerlang menggunakan strategi KB tersebut. Sebagai contoh item C30 dengan min 3.72, didapati sebanyak 68.3% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ mereka meminta keluarga, ibu bapa atau adik-beradik membetulkan atau menyemak cara sebutan ketika membaca bahan atau petikan BI. Item C31 dengan min 3.81, didapati sebanyak 73.8% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ mereka meminta keluarga, ibu bapa atau adikberadik membeli pelbagai bacaan BI seperti surat khabar, majalah, buku dan sebagainya untuk dibaca. Ketika membaca sesuatu petikan teks, didapati pelajar cemerlang banyak menggunakan strategi KB seperti membaca mengikut perenggan, membaca isi-isi penting sahaja, membaca keseluruhan petikan, membaca secara formal, dan membaca berulang kali. Kesemua strategi KB ini merujuk kepada item C34, C35, C36, C37 dan C42 yang masing-masing memperoleh min 3.77, 3.90. 4.09, 3.86 dan 3.80. Sebagai contoh item C34, iaitu strategi membaca dengan teliti setiap perenggan pada setiap petikan yang dibaca. Sebanyak 65.1% pelajar menyatakan ’Benar’ mereka menggunakan strategi membaca tersebut. Item C35, iaitu strategi membaca isi-isi penting ketika membaca sesuatu petikan digunakan sebanyak 74.3% pelajar cemerlang. Item C36, iaitu strategi membaca keseluruhan petikan BI yang dibaca merupakan strategi KB

170 SPB Bagi Kemahiran Membaca Pelajar Cemerlang

yang paling tinggi min yang diperoleh, iaitu min 4.09. Sebanyak 81.6% pelajar cemerlang menggunakan strategi ini ketika belajar BI semasa DLK. Demikian juga dengan item C37 (67.9%) dan item C42 (70.3%) yang didapati ramai pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ menggunakan strategi-strategi tersebut. Ini bermakna kesemua strategi yang dibincangkan ini digunakan oleh pelajar cemerlang sebagai satu usaha meningkatkan KB semasa mempelajari BI ketika DLK. Meminjam buku sama ada daripada rakan ataupun pustakaan sekolah juga membantu meningkatkan KB pelajar. Terdapat dua strategi KB yang menunjukkan bahawa meminjam buku BI boleh meningkatkan strategi KB pelajar cemerlang, iaitu item C38 dan C38. Sebagai contoh, min item C38 ialah min 3.85. Sebanyak 70.5% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ mereka menggunakan strategi meminjam buku BI daripada rakan untuk dibaca pada masa lapang ataupun di rumah. Strategi meminjam buku BI di perpustakaan sekolah pula digunakan seramai 65.9% pelajar cemerlang. Dengan perkataan lain, meminjam buku merupakan satu strategi yang boleh meningkatkan KB dalam kalangan pelajar cemerlang DLK. Membaca berulang kali sebagai satu latihan meningkatkan KB juga antara strategi KB yang ramai digunakan pelajar cemerlang. Ini merujuk pada item C42 dan C43 yang masing-masing item endapat min 3.80 dan 3.99. Sebagai contoh, sebanyak 70.3% pelajar cemerlang membaca berulang kali (item C42) dan 78.8% pelajar cemerlang membuat latihan pembacaan banyak kali (item C43) sebagai satu strategi meningkatkan KB mereka. Bilangan pelajar cemerlang yang menyatakan ’Tidak benar’ ataupun ’Tidak pasti benar’ menggunakan kedua-dua strategi ini adalah sedikit sahaja. Strategi yang melibatkan mendengar radio dan menonton televisyen juga merupakan strategi yang dapat meningkatkan KB bagi pelajar cemerlang. Terdapat tiga strategi yang ada kaitannya dengan radio dan televisyen ini, iaitu merujuk item C45, C46 dan C47. Sebagai contoh item C45, sebanyak 73.3% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mendengar dengan teliti cara juruhebah membaca berita di radio dapat meningkatkan KB mereka. Begitu juga dengan strategi menonton cara juruhebah televisyen membaca berita, sebanyakan 75.7% pelajar cemerlang menggunakannya. Startegi membaca sari kata Bi ketika menonton siaran berbahasa Melayu juga membantu meningkatkan KB pelajar cemerlang. Dengan min 3.97, seramai 75.6% pelajar menyatakan mereka ’Benar’ membaca sari kata BI dengan laju semasa menonton televisyen. Demikian juga dengan item C44, C48 dan C49 yang semuanya dapat meningkatkan KB bagi pelajar cemerlang Bi.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 171

172 SPB Bagi Kemahiran Membaca Pelajar Cemerlang
Bil. Strategi membaca BI ketika DLK C28 Saya membaca pelbagai bahan bacaan dalam BI. C29 Semasa membaca, saya minta keluarga/ ibubapa mendengar cara bacaan saya. C30 Semasa membaca, saya minta keluarga/ ibu bapa betulkan/semak cara sebutan. C31 Saya minta keluarga/ibubapa beli bahan bacaan harian utk dibaca. C32 Saya membaca buku pelajaran/nota latihan sebelum tidur. C33 Dgn baca pelbagai karya sastera di waktu lapang dapat tingkatkan KB saya. C34 Saya membaca teliti setiap ayat dan perenggan ketika baca sesuatu bahan. C35 Saya membaca isi-isi penting ketika membaca sesuatu bahan bacaan. C36 Saya membaca keseluruhan petikan ketika membaca sesuatu bahan bacaan. C37 Dengan membaca secara formal, ia dapat meningkatkan KB saya. C38 Saya meminjam buku daripada rakan untuk dibaca pada waktu lapang. C39 Dgn meminjam buku di pustakaan sekolah dapat meningkatkan KB saya. C40 Semasa membaca, saya meminta rakan untuk menyemak bacaan saya. C41 Aktiviti perbincangan dapat membantu meningkatkan KB saya. C42 Saya membaca berulang kali ketika membaca sesuatu bahan bacaan. C43 Saya membuat latihan pembacaan untuk membantu meningkatkan KB. C44 Aktiviti pertandingan bahasa yang disertai dorong saya banyak membaca. C45 Dgn dengar dan meneliti cara juruhebah radio baca dpat meningkatkan KB saya. C46 Dgn tonton dan meneliti cara juruhebah TV baca dapat meningkatkan KB saya. C47 Membaca sari kata di televisyen banyak membantu saya membaca dengan lancar. C48 Kelas tuisyen banyak membantu meningkatkan KB saya. C49 Saya meminta guru tuisyen membaiki cara pembacaan saya. Purata skor min 1 0.7 1.0 1.0 1.9 1.0 0.6 0.6 0.6 1.0 0.9 1.8 0.8 1.0 0.7 1.0 1.4 2.1 1.3 1.6

JADUAL 7.5. SPB dalam menguasai KB ketika belajar BI semasa DLK
1.8 11.6 18.5 48.8 19.4 9.7 15.5 54.5 19.3 7.0 30.5 36.7 23.9 5.3 16.6 62.4 14.7 9.6 24.8 42.0 23.1 8.6 16.5 48.0 26.3 3.8 14.3 48.8 32.7 4.2 26.9 42.4 25.5 7.0 25.1 41.4 25.5 7.3 20.1 55.0 15.9 9.7 18.5 56.2 14.8 9.6 19.1 48.3 22.0 4.0 16.5 52.5 26.3 8.8 16.8 43.2 30.1 5.1 17.7 52.4 23.3 6.6 15.8 43.1 32.5 5.1 30.6 45.6 17.4 3.4 33.5 43.3 18.1 2 3 4 5 8.2 17.0 41.9 32.2 8.1 20.0 45.3 25.5 Min 3.96 3.86 3.72 3.81 3.73 3.84 3.77 3.90 4.09 3.86 3.83 3.75 3.74 3.80 3.99 3.61 3.92 3.91 3.97 3.72 3.83 3.72

S.P .941 .924 .962 .888 .963 .770 .928 .907 .813 .877 .917 .867 .853 .919 .808 .982 .954 .858 .965 .851 .862

0.7 13.5 15.3 40.7 29.8

3.85 1.017

2.2 11.8 26.5 41.4 18.2

SPB bagi Menguasai Kemahiran Membaca BI ketika Belajar PEP Jadual 7.6 membincangkan persepsi pelajar cemerlang tentang strategi menguasai KB ketika mempelajari BI semasa menghadapi PEP. Sebanyak 12 item ditanya kepada pelajar pelajar tentang apakah strategi membaca ketika PEP. Daripada 12 strategi membaca ketika PEP tersebut, 11 strategi membaca paling ramai digunakan oleh pelajar berdasarkan peratusan dan nilai min yang diperoleh. Hanya satu sahaja, iaitu item D25 yang tidak ramai digunakan oleh pelajar cemerlang ketika PEP, iaitu dengan min 3.53 atau 58.6% pelajar cemerlang BI yang menggunakan strategi mencari bahan pelajaran BI di Internet untuk dibaca. Purata nilai kebolehpercayaan item bagi strategi membaca ketika PEP ini ialah min 3.94, iaitu satu tahap di mana item-itemnya sangat dipercayai. Strategi KB yang paling ramai digunakan pelajar cemerlang berdasarkan min ialah bagi item D15, D16, D17 dan D18. Keempatempat strategi membaca ini digunakan oleh pelajar cemerlang BI sebelum PEP bermula. Sebagai contoh item D15 dengan nilai min 4.05, seramai 76.7% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ mengamalkan strategi membaca balik nota-nota ringkas yang telah dibuat sebelum PEP bermula. Bagi item D16 dengan min 4.03, seramai 74.7% pelajar cemerlang melaporkan mereka ‘Benar’ menggunakan strategi membaca dan membuat latihan menjawba soalan PEP lepas sebelum PEP sebenar bermula. Bagi item 17 dengan min 3.98, didapati

Berdasarkan peratusan dan min yang tinggi melebihi tahap 3.67, dapat dirumuskan bahawa item-item strategi KB yang diajukan kepada pelajar cemerlang amat dipercayai kebolehpercayaannya. Kepelbagaian SPB yang berkaitan dengan srategi membaca membolehkan pelajar cemerlang membaca dengan lancar mengikut sebutan BI yang betul. Semua strategi KB ini boleh dicapai dan dikuasai sebaiknya jika pelajar: 1. Membantu meningkatkan KB dan KTs. 2. Mengamalkan membaca pelbagai jenis bahan bacaan BI di rumah, pada masa lapang atau DLK. 3. Meminta bantuan dan dorongan ibu bapa dan adik-beradik untuk membantu membetul dan menyemak cara membaca bahan BI. 4. Membaca mengikut teknik membaca yang dtetapkan seperti membaca keseluruhan petikan, membaca isi-isi penting, membaca mengikut perenggan, membaca berulang kali dan lain-lain. 5. Mendengar dan menonton cara juruhebah radio dan televisyen menyampaikan berita. 6. Mengamalkan membaca dengan laju ketika membaca sesuatu petikan, mebaca sari kata ceritan dan sebagainya.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 173

seramai 74.1% pelajar cemerlang memberitahu ‘Benar’ bahawa mereka menggunakan strategi membeli pelbagai buku berkaitan PEP untuk dibaca dan dibuat ulang kaji. Manakala item D18 dengan min 4.01, seramai 76.1% pelajar cemerlang BI melaporkan bahawa mereka ‘Benar’ mempraktikkan strategi banyak membaca buku-buku rujukan dan tambahan BI yang akan memudahkan mereka menjawab soalansoalan BI ketika PEP. Bilangan pelajar cemerlang yang tidak menggunakan ataupun kurang pasti sama ada mereka menggunakan keempat-empat strategi membaca ini adalah sedikit sahaja. Dengan perkataan lain, keempat-empat strategi membaca sebelum PEP banyak membantu pelajar cemerlang mempelajari dan menguasai strategi KB ketika PEP. Selain itu, pelajar cemerlang BI juga didapati banyak menggunakan strategi membaca semasa PEP. Analisis item mendapati item D20, D21, D22, D23 dan D24 merupakan strategi membaca yang banyak digunakan ketika PEP. Sebagai contoh item D20, dengan min 4.04 didapati seramai 76.7% pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka ‘Benar’ membaca arahan yang diberikan sebelum menjawab soalan PEP tersebut. Ini bermakna pelajar cemerlang menggunakan strategi membaca arahan dalam soalan sebelum menjawabnya ketika PEP. Begitu juga dengan item D21 (min 3.91) yang mana sebanyak 72.4% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka menggunakan strategi membaca soalan lisan yang diberikan oleh pengawas PEP lebih daripada sekali. Dengan penggunaan strategi membaca banyak kali soalan ujian lisan BI, maka pelajar cemerlang dapat menjawab soalan ujian lisan dengan baik. Bilangan pelajar cemerlang yang menyatakan ‘Tidak benar’ atau ‘Tidak pasti benar’ adalah sedikit sahaja bergai kelima-lima item SPB berkaitan KB semasa PEP ini. Demikian juga dengan item D22 (min 4.02) yang mana pelajar cemerlang menggunakan strategi KB dengan teliti kehendak soalan semasa menjawab soalan PEP. Seramai 74.6% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mempraktikkan strategi membaca dengan teliti bagi setiap soalan semasa PEP. Bagi item D23 (min 3.95), pelajar cemerlang seramai 73.3% menggunakan strategi membaca dan menggariskan isiisi penting ketika menjawab soalan BI ketika PEP. Manakala item D24 (min 3.99) mendapati seramai 74.9% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka membaca berulang kali untuk memahami maksud petikan soalan BI ketika PEP. Kesimpulannya, pelajar-pelajar cemerlang menggunakan pelbagai strategi KB sebelum dan semasa PEP dalam memahami sesuatu soalan BI. Pelbagai strategi KB ini membantu pelajar cemerlang menjawab soalan BI dengan syarat pelajar cemerlang BI perlu banyak:

174 SPB Bagi Kemahiran Membaca Pelajar Cemerlang

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bil. Strategi membaca BI ketika PEP D14 Saya membaca berulang kali nota/buku latihan BI sebelum menduduki PEP. D15 Saya membaca balik nota-nota ringkas yang telah dibuat sebelum PEP bermula. D16 Saya membaca/buat latihan menjawab soalan PEP lepas sebelum PEP bermula. D17 Dengan beli pelbagai buku PEP utk buat latihan mudahkan saya jawab soalan. D18 Dengan baca buku rujukan akan mudahkan saya menjawab soalan PEP. D19 Saya baca/buat latihan soalan PEP lepas untuk bantu jawab soalan ketika PEP. D20 Saya membaca arahan yang diberikan sebelum menjawab soalan PEP tersebut. D21 Saya membaca soalan lisan lebih daripada sekali. D22 Saya membaca teliti kehendak soalan semasa jawab soalan PEP tersebut. D23 Saya membaca dan menggaris isi-isi penting ketika menjawab soalan PEP. D24 Saya membaca berulang kali untuk memahami maksud petikan soalan PEP. D25 Saya mencari bahan pelajaran BI di dalam Internet untuk dibaca. Purata skor min

JADUAL 7.6. SPB dalam menguasai KB ketika belajar BI semasa PEP
1 0.6 2.1 1.0 1.2 1.3 1.6 0.6 0.9 0.8 0.6 1.1 2 3 4 4.3 16.3 60.2 4.7 16.5 39.2 6.2 17.9 37.7 5.8 19.0 41.1 6.0 16.7 42.0 5.8 13.1 62.0 7.5 15.2 40.0 8.5 18.2 43.3 5.1 19.5 40.3 7.8 18.3 42.2 6.3 17.6 41.6 5 18.6 37.5 37.1 33.0 34.1 17.6 36.7 29.1 34.3 31.1 33.3 10.2 Min 3.91 4.05 4.03 3.98 4.01 3.88 4.04 3.91 4.02 3.95 3.99 3.94 3.53

Membaca berulang kali buku/nota latihan BI sebelum PEP. Membaca dan membuat latihan soalan-soalan BI yang telah keluar PEP. Membeli pelbagai buku latihan/latih tubi/buku rujukan BI untuk dibaca dan dibuat latihan. Membaca arahan soalan BI dengan teliti semasa PEP. Membaca soalan ujian lisan BI banyak kali semasa PEP. Membaca dan menggaris isi-isi penting semasa menjawab soalan BI ketika PEP.
S.P .756 .955 .941 .926 .929 .817 .936 .940 .902 .927 .929 .893

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 175

2.1 11.0 28.3 48.4

Senarai SPB bagi kemahiran membaca yang digunakan oleh pelajarpelajar cemerlang BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP merupakan strategi-strategi kemahiran membaca yang kerap dan selalu digunakan ketika belajar. Kesemua strategi kemahiran membaca ini boleh dijadikan rujukan dan panduan kepada pelajar-pelajar lemah BM dan BI serta guru-guru BM dan BI bagaimana hendak mengajar pelajar-

KESIMPULAN

pelajar yang pelbagai tahap kecerdasan kognitif mereka. Dengan purata skor min melebihi 3.67menunjukkan bahawa strategi-strategi kemahiran membaca ini sesuai untuk digunakan bagi mempelajari BM dan BI dengan mudah, cepat dan berkesan. Kesimpulannya, kepelbagaian strategi kemahiran membaca yang digunakan oleh pelajar cemerlang BM dan BI ini sesuai untuk: 1. Pelajar-pelajar yang lemah BM dan BI. 2. Pelajar-pelajar bukan Melayu yang mempelajari BM dan BI sebagai bahasa kedua atau asing. 3. Pelajar-pelajar asing yang mempelajari BM dan BI untuk tujuan pembelajaran.

176 SPB Bagi Kemahiran Membaca Pelajar Cemerlang

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 177

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA BAGI KEMAHIRAN MENULIS PELAJAR CEMERLANG

8

Penulisan merupakan satu proses berterusan untuk memahami cara yang paling efektif dalam berbahasa sebagai cara untuk berkomunikasi. Penulisan boleh menjadi satu cabaran, sama ada menulis dalam bahasa ibunda masing-masing atau dalam bahasa kedua. Penulisan juga meningkatkan penguasaan bahasa kerana para pelajar mencuba pelbagai jenis perkataan baru, ayat-ayat dan menulis dalam kuantiti yang banyak untuk berkomunikasi idea-idea mereka secara lebih efektif dan untuk mempraktikkan tatabahasa dan perbendaharaan kata yang dipelajari di dalam bilik darjah. Menurut Zamri dan Mohamed Amin (2003), kemahiran menulis pelajar boleh ditingkatkan melalui kepelbagaian strategi kemahiran menulis. Strategi menulis yang pelbagai ini membantu pelajar dalam aktiviti penulisan, terutamanya ketika peperiksaan. Para pelajar menulis untuk satu jangka masa di dalam bilik darjah berdasarkan topik pilihan masing-masing. Para guru dan pelajar-pelajar juga mempunyai jenis penulisan yang lebih khusus yang hendak dilakukan atau kemahiran tertentu yang perlu diperkembangkan. Aktiviti-aktiviti penulisan yang selanjutnya boleh melekakan dan mencabar seterusnya menambah cara pengajaran penulisan. Hasil penulisan yang dihasilkan daripada satu aktiviti boleh menjadi hasil yang terakhir ataupun sesuatu yang mendorong kepada penulisan yang lebih meluas skop perbincangan dan pemikiran yang ingin disampaikan . Kemahiran menulis atau penulisan merupakan kemahiran terakhir yang perlu dikuasai seseorang pelajar bahasa. Seseorang itu mungkin berjaya dan menguasai kemahiran bertutur dan membaca. Namun demikian, apa yang ditutur dan ditulis tidak akan berkesan jika tidak sampaikan dalam bentuk penulisan. Hal ini menunjukkan bahawa proses menulis saling berkaitan dengan kemahiran membaca dan bertutur (Sokolik 2003). Penulisan akan menjadi lebih baik sekiranya

PENDAHULUAN

178 SPB Bagi Kemahiran Menulis Pelajar Cemerlang

pembaca atau penutur (pelajar) dapat menterjemahkannya dalam bentuk penulisan. Justeru, kemahiran menulis ialah proses terakhir untuk seseorang itu meluahkan apa yang difikirkan, apa yang dituturkan dan apa yang dibacakan dalam bentuk huruf-huruf yang dinamakan penulisan. Kemhiran menulis ialah kemahiran yang mengetengahkan sesuatu dalam bentuk penulisan untuk dibaca. Sokolik (2003) mendefinisikan kemahiran menulis kepada tiga kriteria, iaitu seperti berikut: 1. Kemahiran menulis merupakan suatu tindakan fizikal dan mental. 2. Tujuan utama menulis adalah untuk meluahkan perasaan dan keinginan. 3. Penulisan merupakan suatu proses dan hasilan yang terbina daripada imaginasi, organisasi, draf, diedit dan dibaca semula. KEMAHIRAN MENULIS

Muhammad Salim (2010) mendefiniskan kemahiran menulis sebagai kemahirayang digunakan untuk tujuan berkomunikasi di tempat kerja, dalam situasi pendidikan dan untuk tujuan kehidupan. Keberkesanan penulisan ini merupakan sebahagian daripada proses komunikasi yang berkesan yang ditulis dalam bentuk teks serta digunakan bagi tujuan menyampaikan idea, maklumat, laporan, perancangan, cadangan, pertanyaan, kejayaan dan sebagainya. Ab. Halim et al. (2010) mendefinisikan kemahiran menulis sebagai satu keupayaan pelajar membina dan mengarang ayat-ayat yang kompleks untuk melahirkan perkara-perkara yang wujud di dalam minda mereka (pelajar) dengan menggunakan perbendaharaan kata yang telah dipelajari sama melalui pembacaan teks ataupun memperolehnya daripada kamus. Keadaan ini menggambarkan peningkatan penguasaan pelajar terhadap sesuatu bahasa melalui kemahiran menulis. Begitu juga untuk peringkat yang lebih tinggi di mana pelajar dapat melahirkan perkara yang terdapat dalam pemikiran mereka dengan menggunakan perkataan dan ayat-ayat yang lebih kompleks sama ada secara terpimpin atau bebas. Oleh itu, dalam bab ini kemahiran menulis ialah strategi-strategi menulis yang digunakan oleh pelajar-pelajar cemerlang BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Melalui kepelbagaian strategi kemahiran menulis, seseorang pelajar itu akan cepat dan mudah mempelajari dan menguasai sesuatu bahasa itu. Dalam hal ini, pelajarpelajar akan dapat menguasai dan mempelajari BM dan BI dengan cepat, mudah dan berkesan jika mereka mempunyai kepelbagaian strategi

menulis. Kepelbagaian strategi menulis inilah yang menjadikan asas kepada SPB pelajar-pelajar cemerlang BM dan BI. STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BAGI KEMAHIRAN MENULIS

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 179

SPB bagi Menguasai Kemahiran Menulis BM ketika Belajar DDK Jadual 8.1 membincangkan analisis deskriptif 12 item yang ditanyakan kepada responden untuk mengenal pasti persepsi pelajar-pelajar terhadap strategi menguasai KTs ketika belajar BM semasa DDK. Skor min 12 item tersebut adalah di antara min 3.36 hingga min 4.07, iaitu berada pada tahap sederhana dan tinggi. Daripada jumlah tersebut, lapan item berada pada tahap tinggi, manakala hanya empat item sahaja dikategorikan sebagai item tahap sederhana. Purata skor min bagi konstruk SPB bagi KTs ketika DDK ialah min 3.75, iaitu berada pada tahap kebolehpercayaan item yang tinggi. Analisis item B45, iaitu persepsi pelajar terhadap KTs memerlukan pelajar cemerlang menyalin contoh karangan, keputusan min menunjukkan item tersebut berada pada tahap sederhana, iaitu min 3.43. Tidak ramai pelajar cemerlang menggunakan strategi menyalin contoh karangan BM terbaik. Hanya 47.4% pelajar cemerlang menggunakan strategi ini, berbanding 22.0% pelajar cemerlang yang menyatakan ’Tidak benar’ strategi ini. Demikian juga min bagi item B46, iaitu persepsi pelajar terhadap KTs memerlukan pelajar memperbanyakkaan latihan menulis. Dengan min 3.36, tidak ramai pelajar cemerlang menggunakan strategi banyak membuat latihan menulis tanpa perlu disuruh oleh guru BM. Sebaliknya ramai pelajar yang tidak menggunakan strategi di mana 22.7% pelajar cemerlang menyatakan ’Tidak benar’ menggunakan strategi ini, manakala 31.9% plajar cemerlang lagi menyatakan ’Tidak benar pasti’ menggunakan strategi menulis pelbagai tajuk BM. Item B47 dan B48 ialah dua item yang memperoleh min tertinggi. Item B47 mendapat min 4.07. Min yang tinggi bermakna ramai pelajar cemerlang menggunakan strategi menulis atau mencatat isi-isi penting dahulu sebelum memulakan sesuatu aktiiti penulisan. Buktinya,

Soal selidik telah diedarkan terhadap 1286 pelajar cemerlang BM yang belajar di sekolah menengah kategori bandar dan luar bandar di empat zon yang telah ditetapkan. Kesemua pelajar tingkatan 4 ini diminta memberi pendapat/persepsi tentang strategi pembelajaran bahasa (SPB) yang mereka gunakan ketika belajar BM semasa DDK, DLK dan PEP bagi kemahiran menulis.

sebanyak 75.1% pelajar cemerlang melaporkan mereka ’Benar’ menggunakan strategi ini. Bagi item B48 dengan min 4.06, didapati seramai 77.8% pelajar cemerlang melaporkan mereka ’Benar’ menggunakan strategi menyemak hasil kerja dahulu sebelum menghantarnya kepada guru untuk diperiksa. Taburan peratusan item B47 menunjukkan 75.1% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menulis dan mencatat isi-isi penting dahulu sebelum memulakan sesuatu aktiviti penulisan, berbanding responden yang menyatakan ’Tidak benar’ (3.4%). Taburan peratusan item B52 menunjukkan 63.0% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ mencatat apa yang diajar/dijelaskan oleh guru BM, berbanding responden yang menyatakan ’Tidak benar’ (7.2%). Item B53 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan ‘Benar’ (71.3%) bahawa mereka menulis/mencatat apa yang guru bincangkan, berbanding responden yang menyatakan ‘Tidak benar’ (5.3%). Bagi item B56 pula, 57.5% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ mencatat isi-isi penting apa yang rakan mereka cakapkan, berbanding responden yang menyatakan ’Tidak benar’ (20.3%). Bagi persepsi pelajar terhadap KTs memerlukan pelajar membuat semakan, sebanyak empat item, iaitu item B48, B49, B50 dan B51, keputusan min menunjukkan item-item tersebut berada pada tahap tinggi, iaitu masing-masing min 4.06, 3.69, 3.56 dan 3.76. Sebagai contoh item B48 (min 4.06), didapati 77.8% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ menyemak hasil-hasil kerja BM terlebih dahulu sebelum menghantarnya kepada guru untuk diperiksa, berbanding pelajar cemerlang yang menyatakan ‘Tiidak benar’ (7.7%). Item B52 (min 3.69) menunjukkan 56.6% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka meminta guru menyemak dan memberi komen setiap penulisan BM yang mereka buat, berbanding responden yang menyatakan ‘Tidak benar’ (11.1%). Taburan peratusan item B50 (min 3.56) menunjukkan ramai responden pelajar menyatakan ‘Benar’ (52.0%) bahawa mereka meminta pandangan guru terhadap mutu penulisan BM mereka, berbanding responden yang menyatakan ‘Tidak benar’ (17.2%). Manakala bagi item B51 (min 3.76) menunjukkan ramai pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ (59.5%) bahawa mereka meminta rakan memberi komen/pendapat tentang penulisan mereka, berbanding responden yang menyatakan ‘Tidak benar’ (7.0%). Bagi persepsi pelajar terhadap KTs memerlukan pelajar membaca buku-buku tentang kemahiran menulis, keputusan min menunjukkan item B54 berada pada tahap tinggi, iaitu min 3.82. Taburan peratusan item B54 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (67.0%) bahawa mereka membaca contoh-contoh buku tentang

180 SPB Bagi Kemahiran Menulis Pelajar Cemerlang

Bil. B45 B46 B47 B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56

cara-cara meningkatkan KTs, berbanding responden yang menyatakan tidak setuju (14.9%). Demikian juga bagi item B55 yang menunjukkan tahap tinggi, iaitu dengan min 3.86. Ini menunjukkan bahawa pelajar memerlukan KTs dengan laju semasa menjawab latihan atau menyalin nota yang guru berikan. Taburan peratusan item B55 menunjukkan 65.6% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ menulis dengan laju setiap kali guru menerangkan isi-isi penting, berbanding pelajar cemerlang yang menyatakan ‘Tidak benar’ (7.7%). JADUAL 8.1. SPB dalam menguasai KTs ketika belajar BM semasa DDK
Strategi menulis BM ketika DDK Bagi meningkatkan KTs, saya menyalin contoh karangan BM terbaik. Saya banyak buat latihan menulis pelbagai tajuk BM tanpa disuruh guru. Saya menulis isi penting dahulu sebelum memulakan sesuatu aktiviti penulisan. Saya semak hasil kerja BM sebelum menghantar kpd guru utk diperiksa. Saya minta guru semak setiap penulisan BM yang saya buat. Saya minta pandangan guru utk pastikan penulisan tidak ada kesalahan bahasa. Saya meminta rakan memberi komen/ pendapat tentang penulisan saya. Saya mencatat apa yang diajar/ dijelaskan oleh guru BM. Saya menulis apa yang guru bincangkan utk bantu fahami apa yang dipelajari Saya membaca contoh buku tentang cara meningkatkan kemahiran menulis. Saya menulis dengan laju setiap kali guru menerangkan isi-isi penting. Saya mencatat isi-isi penting apa yang rakan cakapkan. Purata skor min 0.4 1.7 3.0 0.9 0.2 2.1 3.0 21.5 39.0 36.1 4.07 6.0 14.5 39.9 37.9 4.06 4.0 33.5 32.1 27.4 3.76 6.3 29.8 39.2 23.8 3.78 5.1 23.4 41.4 29.9 3.95 5.6 26.7 35.3 30.3 3.86 1 2 3 4 5 Min S.P 5.0 17.0 30.6 24.8 22.6 3.43 1.156 3.7 19.0 31.9 28.2 17.2 3.36 1.084 0.3 10.8 32.3 32.3 24.3 3.69 .850 .956 .966 .993 .906 .869 .982

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 181

0.9 16.3 30.9 29.1 22.9 3.56 1.039

2.1 12.8 18.1 34.2 32.8 3.82 1.086 2.5 17.8 22.2 28.2 29.3 3.63 1.149 3.75

Kesimpulannya, item-item dalam strategi KTs yang digunakan oleh pelajar cemerlang BM ketika belajar DDK berada pada tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Ini bermakna ramai pelajar cemerlang menggunakan strategi menulis ini ketika belajar BM semasa DDK. Peratusan yang tinggi yang menggunakannya atau ketika menjawab soal selidik adalah bukti jelas bahawa strategi-strategi KTs yang digunakan oleh pelajar banyak membantu mereka cemerlang dalam peperiksaan

SPB bagi Menguasai Kemahiran Menulis BM ketika Belajar DLK Jadual 8.2 mincangkan persepsi pelajar cemerlang terhadap SPB ketika belajar BM semasa DLK dalam KTs. Sebanyak 33 item dikemukakan kepada responden untuk dijawab. Darpada jumlah tersebut, 20 item diketagorikan sebagai item tahap tinggi, manakala 13 item lagi dikategorikan sebagai item tahap rendah. Purata skor min adalah di antara min 3.36 hingga min 3.90. Item paling tinggi tahap kebolehpercayaannya ialah item C58 dengan min 3.39, manakala item C77 paling rendah kebolehpercayaannya dengan min 3.36. Min keseluruhan konstruk SPB dalam KTs ketika DLK ialah min 3.68, iaituberada pada tahap kebolehpercayaan yang tinggi itemnya. Item C50, C51, C53, C79 dan C80 membincangkan persepsi pelajar cemerlang terhadap strategi menguasai KTs ketika belajar BM semasa DLK dengan melibatkan aktiviti latihan menulis. Keputusan min menunjukkan tiga item tersebut berada pada tahap sederhana, manakala dua item lagi berada pada tahap tinggi. Sebagai contoh, taburan peratusan item C50 (min 3.56) menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (58.2%) bahawa mereka banyak membuat aktiviti/latihan menulis di rumah, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (18.5%). Taburan peratusan item C51 (min 3.57) menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (53.4%) bahawa mereka membuat latihan menulis dengan segera, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (15.3%). Taburan peratusan item C52 (min 3.53) menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (51.5%) bahawa mereka banyak membuat aktiviti/latihan menulis dengan rakan di luar kelas, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (17.4%). Taburan peratusan item C79 (min=3.83) menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (63.3%) bahawa mereka kerap membuat ulang kaji latihan yang sukar difahami, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (6%). Taburan peratusan item C80 (min 3.89) menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (62.8%) bahawa dengan menjawab soalan peperiksaan yang pernah keluar, ia dapat membantu

PMR 2007 yang lalu. Dengan strategi KTs yang pelabagi ini, pelajar cemerlang dapat: 1. Menulis dengan lancar dan bahasa serta ayat yang betul dan lengkap terutamanya semasa membuat latihan, tugasan dan ketika PEP. 2. Menulis menggunakan pelbagai teknik penulisan yang efektif dan berkesan dan digunakan ketika membuat latihan dan ketika PEP. 3. Dapat meningkatkan KT, KB, AKK, ATb dan AP.

182 SPB Bagi Kemahiran Menulis Pelajar Cemerlang

meningkatkan KTs mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (5.7%). Bagi persepsi pelajar terhadap KB dapat membantu menguasai KTs ketika belajar BM semasa DLK, dua item membincangkannya, iaitu item C53 dan item C62. Kedua-dua item ini dikategori item tahap tinggi di mana skor min masing-masing ialah min 3.86 dan 3.67. Sebagai contoh, taburan peratusan item C53 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (69.4%) bahawa KTs mereka meningkat bila mereka membaca pelbagai jenis bahan bacaan akademik/ilmiah, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (11.0%). Taburan peratusan item C62 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (56.5%) bahawa mereka mencatat isi-isi penting ketika membaca pelbagai bahan bacaan, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (10.6%). Bagi aspek persepsi terhadap penglibatan dalam aktiviti berkumpulan membantu menguasai KTs di mana item C54 dengan min 3.89 berada pada tahap tinggi. Taburan peratusan item C54 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (66.1%) bahawa KTs mereka meningkat bila mereka melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (7.6%). Bagi strategi menguasai KTs dengan menggunakan teknik menyalin, terdapat dua item, iaitu item C55 dan item C56 membincangkannya. Keputusan min menunjukkan kedua-dua item tersebut berada pada tahap tinggi bagi item C55 (min 3.71) dan item C56 beada pada skor min tahap rendah (min 3.55). Taburan peratusan item C55 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (60.2%) bahawa dengan menyalin semula karangan contoh dan terpilih, ia dapat membantu meningkatkan kemahiran menulis mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (10.8%). Taburan peratusan item C56 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (54.5%) bahawa dengan menyalin karangan terbaik rakan, ia dapat membantu meningkatkan KTs mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju ( 20% ). Menulis menggunaan bahasa singkatan juga salah satu strategi menulis yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM semasa DLK. Item C57 dengan min 3.50 ialah di mana ramai responden pelajar menyatakan setuju (54.3%) bahawa ketika menulis, mereka banyak menggunakan bahasa singkatan, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (15.3%). Demikian juga strategi menulis dengan pantas, terdapat tiga item yang membincangkannya, iaitu item C58, C60 dan C61. Keputusan min menunjukkan ketiga-tiga item tersebut berada pada tahap tinggi (min 3.90) dan tahap sederhana (min

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 183

3.58 dan 3.59). Taburan peratusan item C58 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (69.4%) bahawa mereka menulis dengan pantas ketika guru/rakan membaca nota/memberi penerangan isi-isi penting, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (7.2%). Taburan peratusan item C60 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (54.6%) bahawa mereka menulis/mencatat dengan pantas ketika mendengar sesuatu pengumuman/berita yang disampaikan oleh juru hebah radio, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (15.3%). Taburan peratusan item C61 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (54.0%) bahawa mereka menulis/mencatat dengan pantas ketika mendengar sesuatu pengumuman/berita yang disampaikan oleh juru hebah televisyen, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (13.8%). Bagi persepsi pelajar terhadap strategi menguasai KTs dengan menulis menggunakan teknik membuat rangka, item C63 yang memperoleh min 3.74 menunjukkan item tersebut ramai pelajar cemerlang yang menggunakannya. Taburan peratusan item C63 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (62.5%) bahawa sebelum menulis, mereka membuat rangka jawapan dahulu, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (14.4%). Begitu juga dengan C65 yang berada pada tahap tinggi, iaitu dengan min 3.73. Dalam item ini, pelajar cemerlang menyatakan bahawa 65.0% bersetuju dengan menulis menggunakan ayat yang lengkap ketika membuat sesuatu latihan, ia dapat membantu meningkatkan KTs mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (12.1%). Item C66, C67 dan C68 membincangkan strategi penglibatan guru BM dapat membantu meningkatkan KTs pelajar cemerlang. Keputusan min menunjukkan ketiga-tiga item tersebut berada pada tahap tinggi, iaitu masing-masing min 3.84, 3.84 dan 3.79. Sebagai contoh bagi item C66, taburan peratusan menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (68.9%) bahawa mereka menanya guru di bilik guru/luar kelas jika latihan yang ditulis mendapat markah rendah, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (7.7%). Taburan peratusan item C67 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (69.6%) bahawa mereka menyemak latihan yang dibuat sebelum menghantarnya kepada guru untuk diperiksa, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (15.1%). Taburan peratusan item C68 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (64.6%) bahawa mereka meminta guru memeriksa dengan teliti setiap latihan BM yang dibuat, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (7.8%).

184 SPB Bagi Kemahiran Menulis Pelajar Cemerlang

Pelajar cemerlang juga menyatakan bahawa penglibatan rakan turut membantu meningkatkan KTs mereka semasa belajar BM ketika DLK. Item C69, C70 dan C75 menunjukkan ketiga-tiga item tersebut memperoleh min tahap tinggi, iaitu min 3.65, 3.67 dan 3.69. Taburan peratusan item C69 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (63.7%) bahawa mereka meminta rakan menyemak latihan yang mereka buat ketika berbincang, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (12.8%). Taburan peratusan item C70 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (61.9%) bahawa mereka mendengar dengan teliti pandangan, kritikan dan komen rakan setiap latihan yang dibuat, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (14.8%). Taburan peratusan item C75 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (63.8%) bahawa rakan banyak membantu meningkatkan KTs mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju ( 10.7% ). Pelajar cemerlang juga berpendapat bahawa peranan guru tuisyen juga dapat membantu meningkatkan KTs mereka. Dua item, iaitu C71 dan C72 yang memperoleh min 3.56 dan 3.48 menunjukkan guru tuisyen mereka banyak membantu meningkatkan KTs. Misalnya, taburan peratusan item C71 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (61.7%) bahawa kelas tuisyen yang diikuti banyak membantu meningkatkan KTs, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (16.9%). Taburan peratusan item C72 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (56.5%) bahawa mereka meminta guru tuisyen membaiki/memberi komen setiap latihan penulisan yang mereka buat, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (18.0%). Penglibatan keluarga, ibu bapa dan adik beradik juga penting membantu meningkatkan KTs pelajar cemerlang ketika belajar BM semasa DLK. Item C76 dan C77 dengan masing-masing min 3.36 dan 3.35 membuktikan bahawa penglibatan keluarga penting dalam meningkatkan KTs. Sebagai contoh, taburan peratusan item C76 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (51.2%) bahawa mereka meminta keluarga memeriksa dengan teliti setiap latihan yang dibuat di rumah, berbanding mereka yang tidak setuju (22.6%). Taburan peratusan item C77 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (49.2%) bahawa mereka meminta pandangan/kritikan ibu bapa/adik-beradik setiap latihan penulisan yang mereka buat, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (20.4%).

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 185

186 SPB Bagi Kemahiran Menulis Pelajar Cemerlang

Bil. Strategi menulis BM ketika DLK 1 2 C50 Saya banyak membuat aktiviti/latihan 7.9 10.6 menulis di rumah. C51 Saya membuat latihan menulis dengan 1.3 14.0 segera. C52 Saya banyak membuat aktiviti/latihan 1.8 15.6 menulis dengan rakan di luar kelas. C53 KTs saya meningkat jika saya membaca 0.4 10.6 pelbagai jenis bahan bacaan. C54 KTs saya meningkat jika banyak 1.2 6.4 libatkan diri dalam aktiviti berkump. C55 Dengan menyalin semula karangan 2.3 8.5 contoh dpt bantu tingkatkan KTs saya. C56 Dengan menyalin karangan terbaik 3.5 16.5 rakan dpt bantu tingkatkan KTs saya. C57 Ketika menulis, saya banyak 7.9 7.4 menggunakan bahasa singkatan. C58 Saya menulis dengan pantas ketika 3.0 4.2 guru/rakan baca nota/penerangan. C59 Dgn membaca buku yang tinggi mutu 2.5 5.5 bahasanya bantu saya tingkatkan KTs. C60 Saya menulis dengan pantas ketika 4.5 10.8 dengar pengumuman juruhebah radio. C61 Saya menulis dengan pantas ketika 3.3 10.5 dengar pengumuman juruhebah TV. C62 Saya mencatat isi-isi penting ketika 2.4 8.2 membaca pelbagai bahan bacaan. C63 Sebelum menulis, saya membuat 3.2 11.2 rangka jawapan dahulu. C64 Setiap kali membaca buku cerita/karya 4.7 5.1 sastera, saya membuat sinopsis cerita. C65 Dengan menulis guna ayat lengkap 3.3 8.8 dapat bantu meningkatkan KTs saya. C66 Saya menanya guru di bilik guru/DLK 3.3 4.4 jika latihan dapat markah rendah. C67 Saya semak latihan yang dibuat 0.9 14.2 sebelum hantar kpd guru utk diperiksa. C68 Saya meminta guru memeriksa teliti 2.3 5.5 setiap latihan BM yang dibuat. C69 Saya meminta rakan menyemak latihan 5.1 7.7 yang saya buat ketika berbincang. C70 Saya dengar dengan teliti pandangan/ 7.8 7.0 kritikan rakan setiap latihan yg dibuat. C71 Kelas tuisyen yang diikuti banyak 10.1 6.8 membantu meningkatkan KTs saya. C72 Saya minta guru tuisyen membaiki/ 11.5 6.5 beri komen latihan penulisan yg buat.

JADUAL 8.2. SPB dalam menguasai KTs ketika belajar BM semasa DLK
3 4 5 Min 22.8 33.9 24.3 3.56 30.9 32.1 21.3 3.57 30.6 31.0 20.5 3.53 19.1 41.9 27.5 3.86 25.7 34.2 31.9 3.89 28.5 36.2 24.0 3.71 25.0 30.2 24.3 3.55 29.7 35.8 18.5 3.50 22.9 38.4 31.0 3.90 25.3 38.7 27.5 3.83 29.6 30.9 25.7 3.58 31.6 32.3 21.7 3.59 32.4 33.3 23.2 3.67 22.6 33.0 29.5 3.74 24.7 39.3 25.7 3.76 22.4 41.1 23.9 3.73 22.9 42.9 26.0 3.84 15.1 39.3 30.3 3.84 27.4 39.6 25.0 3.79 23.3 44.3 19.4 3.65 23.1 34.1 27.8 3.67 21.4 39.2 22.5 3.56 25.3 34.8 21.7 3.48

S.P 1.192 1.014 1.040 .954 .969 .996 .985 .975 .998

1.131 1.121 1.099 1.042 1.095 1.038 1.023 1.037 1.036 1.177 1.198 1.227 .953 .971

C73 Saya rujuk kamus untuk menulis dgan 1.7 15.2 24.3 35.8 22.8 3.62 baik sesuatu latihan yang dibuat. C74 Saya guna pelbagai kata/kosa kata 1.9 6.3 30.9 43.4 17.3 3.68 baru setiap kali buat latihan menulis. C75 Rakan banyak membantu 2.1 8.6 25.3 45.9 17.9 3.69 meningkatkan KTs saya. C76 Saya minta keluarga/ibubapa periksa 10.9 11.7 26.0 32.8 18.4 3.36 dgn teliti latihan yang dibuat di rumah. C77 Saya minta pandangan ibu bapa/adik- 11.3 9.1 28.2 35.8 15.4 3.35 beradik setiap latihan yang dibuat. C78 Saya baca semula latihan yg dibuat 1.2 5.0 32.4 31.0 30.2 3.84 sebelum hantar kpd guru utk diperiksa. C79 Saya kerap kali membuat ulang kaji 0.6 5.4 30.5 36.3 27.0 3.83 latihan yang sukar difahami. C80 Dgn jawab soalan PEP yg pernah keluar 0.9 4.8 31.3 30.0 32.8 3.89 dapat bantu tingkatkan KTs saya. C81 Dengan menyertai pertandingan 2.5 6.8 32.5 34.5 23.5 3.69 menulis, dpt bantu tingkatkan KTs saya C82 KTs meningkat jika saya banyak 2.4 5.3 29.3 36.7 26.1 3.78 terjemah bahan bahasa asing ke BM. Purata skor min 3.68

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 187 1.047 1.220 1.182 .952 .906 .949 .983 .969 .896 .933

Kamus juga banyak membantu meningkatkan KTs dalam kalangan pelajar cemerlang. Item C73 dengan min 3.62 melaporkan bahawa ramai responden pelajar menyatakan setuju (58.6%) bahawa mereka merujuk kamus untuk menulis, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (16.9%). Begitu dengan strategi menguasai kosa kata baru, item C74 dengan min 3.68 membuktikan bahawa ramai responden pelajar menyatakan setuju (60.7%) bahawa mereka menggunakan perkataan/prosa kata baru setiap kali membuat latihan/aktiviti menulis, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (8.2%). Aktiviti penulisan yang disertai DLK juga membantu meningkatkan KTs pelajar cemerlang. Item C81 dengan min 3.69 menyatakan ramai responden pelajar menyatakan setuju (58.0%) bahawa dengan menyertai pertandingan menulis, ia dapat membantu meningkatkan KTs, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (9.3%). Begitu juga dengan strategi menterjemah pelbagai bahan asing dalam BM dapat meningkatkat KTs pelajar cemerlang DLK. Item C82 dengan min 3.78 yang tinggi melaporkan ramai responden pelajar menyatakan setuju (62.8%) bahawa KTs mereka meningkat jika mereka banyak menterjemah pelbagai bahan bacaan daripada bahasa asing ke BM, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (7.7%). Kesimpulannya, ramai pelajar cemerlang BM banyak strategi KTs ketika belajar BM sewaktu DLK. Kepelbagaian strategi menulis ini bukan sahaja meningkatkan pencapaian BM pelajar, tetapi juga

188 SPB Bagi Kemahiran Menulis Pelajar Cemerlang

SPB bagi Menguasai Kemahiran Menulis BM ketika Belajar PEP Jadual 8.3 membincangkan analisis item SPB yang digunakan oleh pelajar cemerlang BM dalam menguasai KTs ketika PEP. Sebanyak 12 item strategi menulis diajukan kepada pelajar cemerlang. Analisis yang dijalankan mendapati purata min keseluruhan bagi konstruk SPB bagi KTs ini ialah min 3.75, iaitu item-item strategi menulis ini boleh dipercayai itemnya. Min tertinggi diterima oleh item D32, D33 dan D34 dengan min 3.82. Manakala min terendah diterima oleh item D37 dengan min 3.61. Sebelum menghadapi PEP, pelajar cemerlang didapati meminta bantuan guru dalam meningkatkan KTs mereka ketika PEP. Ini dapat dirujuk pada item D26, D29, dan D30. Sebagai contoh item D26, dengan min 3.71 sebanyak 58.4% peratus cemerlang melaporkan bahawa mereka ‘Benar’ meminta guru BM memeriksa setiap latihan penulisan yang dibuat sebelum menduduki PEP sebenar. Begitu juga dengan item D29 (min 3.70), sebanyak 62.1% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ meminta guru memeriksa dengan teliti setiap jawapan latihan yang dibuat sebelum menduduki PEP sebenar. Manakala item D30 (min 3.68) pula menunjukkan bahasa sebanyak 60.3% pelajar cemerlang memberitahu bahawa mereka ‘Benar’ meminta guru BBM memberi komen setiap jawapan yang dibuat agar tidak melakukan kesalahan yang sama semasa menjawab soalan PEP. Daripada tiga strategi meminta guru BM membaki KTs ini, didapati jumlah pelajar cemerlang yang ‘Tidak benar’ atau ‘Tidak pasti benar’ menggunakan strategi ini juga agak ramai. Misalnya item D29 dan D30, di antara 14.6% hingga 14.4% pelajar cemerlang tidak meminta bantuan guru BM bagi meningkatkan KTs mereka ketika PEP. Selain guru, pelajar cemerlang juga meminta bantuan rakan sekelas atau rakan seperbincangan untuk membaiki KTs. Ini boleh dirujuk pada item D28 (min 3.81) di mana seramai 63.9% pelajar cemerlang bertukar-tukar soalan PEP dengan rakan sekelas atau rakan dari sekolah lain. Hanya 8.9% sahaja pelajar cemerlang yang menyatakan mereka ’Tidak benar’ menggunakan strategi meminta

kecekapan mereka dalam KTs. Dengan perkataan lain, penguasaan strategi KTs ketika DLK membantu pelajar cemerlang dari segi: 1. Menulis dengan cepat, tepat dan betul dari segi bahasa dan isi atau fakta yang ditulis. 2. Membantu menulis dengan pantas ketika membuat latihan dan semasa menjawab soalan PEP. 3. Menghasilkan penulisan yang baik apabila dapat menulis menggunakan ayat BM yang tepat dan betul.

bantau rakan. Dalam meningkatkan KTs ketika PEP, pelajar cemerlang juga menggunakan beberapa teknik menulis seperti yang terdapat dalam item D31, D32, D33 dan D34. Sebagai contoh item D31 (min 3.80), sebanyak 62.0% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ mereka memahami kehendak sesuatu soalan PEP itu duahulu sebelum menjawabnya. Begitu juga dengan item D32 (min 3.82) di mana 64.2% pelajar cemerlang menggunakan strategi merangka atau mencatat isi-isi penting dahulu sebelum menulis jawapan. Item D33 (min 3.82) pula menunjukkan seramai 67.3% pelajar cemerlang menggunakan pemerengganan supaya hasil penulisan yang dibuat mudah difahami dan diperiksa oleh guru. Manakala item D34 (min 3.82) mendapati sebanyak 66.4% pelajar cemerlang membuat rangka jawapan atau format menulis dulu sebelum menulis sesuatu jawapan. Walaupun bilangan pelajar cemerlang yang menyatakan bahawa mereka ’Tidak benar’ menggunakan keempat-empat strategi KTs tersebut adalah kurang, tetapi bilangan yang menyatakan ’Tidak pasti benar’ juga agak ramai. Sebagai contoh, seramai 28.9% item D31, 25.9% item D32, 23.9% item D33 dan 25.0% item D34 pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Tidak pasti benar’ menggunakan keempat-empat strategi menulis berkenaan. Ini menunjukkan bahawa ramai pelajar cemerlang kurang memahami kehendak soalan, tidak merangka isi jawapan, tidak menggunakan perenggan dan tidak menggunakan format menulis seperti yang diajar oleh guru BM. Sebelum menghantar jawapan untuk diperiksa oleh guru, sebanyak 60.1% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ mereka menyemak jawapan yang dibuat. Perkara ini boleh dirujuk pada item D35 (min 3.75). Jumlah pelajar cemerlang yang menyatakan mereka ’Tidak benar’ menggunakan strategi ini dalah sedikit sahaja, iaitu 11.0%. Setiap jawapan yang ditulis pula digunakan perkataan atau bahasa yang lengkap. Sebanyak 62.1% pelajar cemerlang menggunakan strategi menulis pada item D36 ini. Manakala jumlah pelajar yang mencari soalan BM berbentuk PEP di Internet pula tidak ramai, iaitu hanya 55.4% sahaja (rujuk item D37). Kesimpulannya, bagi strategi KTs ketika PEP didapati jumlah pelajar yang menyatakan ’Tidak pasti benar’ menggunakan kesemua 12 strategi menulis ini agak ramai, iaitu di antara 23.3% (item D28) hingga 33.4% (item D27). Ini menunjukkan bahawa ramai pelajar cemerlang yang tidak menggunakan strategi KTs semasa menduduki PEP. Walaupun demikian, kepelbagaian strategi KTs yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika PEP banyak membantu mereka dari segi: 1. Menulis dengan cepat setiap soalan PEP.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 189

190 SPB Bagi Kemahiran Menulis Pelajar Cemerlang

2. 3.

Bil. Strategi menulis BM ketika PEP D26 Saya minta guru periksa setiap latihan penulisan yng dibuat sebelum PEP D27 Dengan beli pelbagai buku PEP dapat bantu tingkatkan KTs ketika PEP nanti. D28 Dengan bertukar soalan PEP dgn rakan dapat bantu saya meningkatkan KTs. D29 Saya minta guru periksa teliti jawapan yng dibuat utk diperbaiki sebelum PEP. D30 Saya minta guru beri komen jawapan yg dibuat agar tidak laku semasa PEP. D31 Sebelum menulis, saya memahami kehendak sesuatu soalan PEP dgn teliti. D32 Sebelum menulis jawapan PEP, saya merangka isi penting terlebih dahulu. D33 Saya menulis jawapan PEP gunakan daripada perenggan ke perenggan. D34 Saya menulis jawapan dengan lengkap mengikut format yang guru ajarkan. D35 Sebelum hantar jawapan utk diperiksa, saya semak jawapan ditulis dgn teliti. D36 Saya menggunakan perkataan lengkap semasa menulis jawapan peperiksaan. D37 Saya cari bahan pelajaran BI di Internet untuk dibuat latihan menulis. Purata skor min

JADUAL 8.3. SPB dalam menguasai KTs ketika belajar BM semasa PEP
1 3.3 4.7 3.6 1.9 1.9 2.4 2.8 1.7 3.7 4.1 2 3 4 5 Min 7.1 31.2 31.6 26.8 3.71 6.1 33.4 26.2 29.6 3.69 5.3 27.4 33.4 30.5 3.81 7.2 28.9 32.9 29.1 3.80 8.0 25.9 34.2 30.0 3.82 6.4 23.9 40.7 26.6 3.82 5.8 25.0 38.8 27.6 3.82 9.3 28.9 32.2 27.9 3.75 9.1 25.1 30.0 32.1 3.77 9.3 31.1 32.3 23.1 3.61 3.75

Dapat mengemukakan isi dan huran contoh setiap jawapan dengan banyak dan tepat. Menulis mengikut masa yang ditetapkan agar dapat diaplikasikan semasa PEP.
S.P 1.040 1.099 1.037 1.051 1.046 1.011 1.016 1.105 1.065 .973 .989 .998

2.3 12.3 23.3 36.5 25.6 3.70 2.3 12.1 25.3 35.5 24.8 3.68

SPB bagi Menguasai Kemahiran Menulis BI ketika Belajar DDK Senarai strategi KTs yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika mempelajari BI semasa DDK ditunjukkan dalam Jadual 8.4. Sebanyak 12 strategi menulis disenaraikan bagi mendapatkan persepsi pelajar

Bahagian ini membincangkan SPB bagi kemahiran menulis yang digunakan oleh 1249 orang pelajar cemerlang BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Strategi kemahiran menulis pelajar cemerlang BI ini diukur berdasarkan persepsi pelajar tentang SPB bagi kemahiran menulis yang digunakan.

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS BAGI KEMAHIRAN MENULIS

cemerlang BI tentang strategi tersebut. Analisis data mendapati banyak item yang memperoleh min melebihi 3.67. Hanya tiga item sahaja yang berada pada tahap sederhana. Min tertinggi diperoleh oleh item B48 (min 4.10), manakala yang terendah diperoleh oleh item B50 (min 3.41). Purata min keseluruhan ialah min 3.82, iaitu berada pada tahap kebolehpercaayaan yang tinggi. Perincian setiap item dalam strategi KTs mendapati item B48 dengan min 4.10 merupakan startegi menulis yang paling ramai digunakan oleh pelajar cemerlang ketika mempelajari BI semasa DDK. Seramai 81.4% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ menggunakan strategi menyemak hasil kerja/tugasan/latihan yang dibuat terlebih dahulu sebelum menghantarnya kepada guru BI untuk diperiksa. Pelajar cemerlang berpendapat bahawa dengan menyemak jawapan yang dibuat terlebih dahulu, maka segala kesalahan bahasa dapat dibetulkan dan jika terdapat fakta yang tidak mencukupi dapat ditambah sebelum tugasan/latihan berkenaan dihantar kepada guru untuk diperiksa. Begitu juga dengan strategi KTs isi-isi penting apa yang rakan atau guru cakapkan juga menunjukkan peratusan yang tinggi penggunaannya oleh pelajar cemerlang BI. Seramai 75.8% peratus cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka menggunakan strategi menulis/ mencatat isi-isi penting berbanding yang mereka ’Tidak benar’ atau ’Tidak pasti benar’ menggunakannya (24.2%). Strategi menulis pelajar cemerlang juga meningkatkan apabila mereka banyak membaca bukubuku contoh tentang cara-cara meningkatkan KTs. Ini jelaskan dalam item B54 dengan min 4.07 di mana 76.9% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka banyak menggunakan strategi ini semasa belajar DDK. Lain-lain strategi KTs yang disenaraikan dalam Jadual 4.29 juga menunjukkan peratusan dan min yang tinggi. Sebagai contoh item B47 dengan min 3.93, seramai 70.5% pelajar cemerlang BI melaporkan ‘Benar’ bahawa mereka menulis/mencatat isi-isi penting dahulu sebelum memulakan sesuatu aktiviti penulis BI ketika DDK. Item B49 dengan min 3.81 melaporkan bahawa seramai 74.7% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka meminta guru menyemak dan memberi komen setiap penulisan BI yang dibuat. Item B51 dengan min 3.79 mendapati seramai 79.5% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka meminta rakan memberi komen tentang hasil penulisan BI yang dibuat. Item B52 dengan min 3.93 menunjukkan seramai 80.0% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka mencatat apa yang diajar dan dijelaskan oleh guru BI. Item B55 dengan min 3.96 melaporkan bahawa seramai 71.1% pelajar cemerlang melaporkan

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 191

Bil. Strategi menulis BI ketika DDK B45 Bagi meningkatkan KTs, saya menyalin contoh karangan BI terbaik. B46 Saya banyak buat latihan menulis pelbagai tajuk BI tanpa disuruh guru. B47 Saya menulis isi penting dahulu sebelum memulakan sesuatu aktiviti penulisan. B48 Saya semak hasil kerja BI terlebih dahulu sebelum hantar kpd guru utk diperiksa. B49 Saya minta guru semak dan memberi komen setiap penulisan BI yang dibuat. B50 Saya minta pandangan guru utk pastikan penulisan BI tidak ada kesalahan bahasa. B51 Saya meminta rakan memberi komen/ pendapat tentang penulisan saya. B52 Saya mencatat apa yang diajar/ dijelaskan oleh guru BI. B53 Saya mencatat apa yang guru bincangkan untuk memahami apa yang dipelajari. B54 Saya membaca contoh-contoh buku tentang cara-cara meningkatkan KTs. B55 Saya menulis dengan laju setiap kali guru menerangkan isi-isi penting. B56 Saya mencatat isi-isi penting apa yang rakan cakapkan. Purata skor min

‘Benar’ bahawa mereka menulis dengan laju ketika rakan atau guru menerangkan sesuatu isi penting DDK. Kesmeua strategi KTs ini turut membantu meningkatkan kecekapan menulis BI bagi pelajar cemerlang. Selain strategi KTs yang ramai digunakan oleh pelajar cemerlang, terdapat tiga strategi KTs yang sedikit digunakan ketika mereka belajar BI, iaitu dalam item B45, B46 dan B50. Item B45 hanya 47.7% sahaja yang menggunakannya. Item B46 hanya 44.8% sahaja yang menggunakan. Item B50 hanya 37.8% sahaja yang menggunakan. Ini bermakna lebih daripada 50.0% pelajar cemerlang tidak menggunakan strategi-strategi menulis berikut sebagai satu cara meningkatkan KTs mereka, iaitu: 1. Kurang menggunakan strategi menyalin contoh karangan terbaik BI. 2. Kurang membuat latihan menulis pelbagai tajuk BI. 3. Kurang meminta pandangan guru BI untuk memastikan setiap penulisan/latihan BI yang dibuat tidak mempunyai kesalahan bahasa. JADUAL 8.4. SPB dalam menguasai KTs ketika belajar BI semasa DDK
1 2 3 4 5 Min 2.1 13.1 37.1 35.5 12.2 3.42 1.7 0.4 0.4 0.9 1.1 1.6 0.2 1.4 1.0 1.0 2.2 8.8 44.7 34.2 10.6 3.43 8.1 21.1 38.3 32.2 3.93 4.7 13.5 46.6 34.8 4.10 3.8 20.7 62.7 12.0 3.81 4.3 56.8 27.6 10.2 3.41 6.5 12.4 69.6 9.9 6.4 13.4 59.7 20.3 3.93 6.8 13.9 57.6 20.3 3.88 5.7 16.4 38.3 38.6 4.07 3.7 24.3 39.6 31.5 3.96 4.6 17.5 33.5 42.3 4.09 3.82 3.79

192 SPB Bagi Kemahiran Menulis Pelajar Cemerlang

S.P .936 .857 .942 .834 .722 .774 .765 .781 .855 .930 .889 .984

SPB bagi Menguasai Kemahiran Menulis BI ketika Belajar DLK Jadual 8.5 membincangkan persepsi pelajar cemerlang tentang strategi menguasai KTs ketika mempelajari BI semasa DLK. Sebanyak 33 item diajukan kepada pelajar cemerlang untuk mendapatkan persepsi mereka tentang strategi KTs yang mereka gunakan ketika mempelajari BI sewaktu DLK. Min tertinggi didapati pada item C54 dengan min 4.09, manakala min 3.50 didapati pada item C77. Purata skor min bagi keseluruhan konstruk SPB dalam KTs ini ialah min 3.74. Strategi banyak membuat latihan menulis dikenal pasti sebagai strategi banyak banyak membantu meningkatkan KTs pelajar cemerlang. Analisis item mendapati item C50, C51 dan C52. ialah item yang menunjukkan strategi KTs pelajar cemerlang meningkat jika mereka banyak membuat latihan menulis. Sebagai contoh item 50 yang mendapat min 3.75, didapati seramai 69.6% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi banyak membuat aktiviti dan latihan BI di rumah atau DLK. Bilangan pelajar cemerlang yang menyatakan ’Tidak benar’ sedikit sahaja, iaitu 8.9% tidak menggunakan strategi KTs ini. Pelajar cemerlang menyatakan bahawa setiap latihan atau aktiviti BI dengan segera. Walau bagaimanapun, bilangan pelajar cemerlang yang menyatakan ’Tidak pasti’ sama ada membuat latihan BI dengan segera adalah agak ramai, iaitu 33.7%. Ini

Kesimpulannya, kepelbagaian strategi KTs yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika mempelajari BI semasa DDK banyak membantu meningkatkan pencapaian mereka dalam mata pelajaran tersebut serta kecekapan dan penguasaan BI secara keseluruhannya. Ini penting dalam membantu pelajar mahir menulis BI dengan lancar dan tanpa sebarang kesalahan bahasa. Strategi-strategi menulis yang dipraktikkan DDK ini banyak membantu pelajar cemerlang meningkatkan kecekapan KTs sekiranya mereka dapat: 1. Menulis isi-isi penting dahulu sebelum menulis sesuatu aktiviti penulisan/latihan yang guru BI berikan. 2. Menyemak hasil penulisan/latihan yang dibuat sebelum menghantarnya kepada guru BI untuk disemak/diperiksa. 3. Menyemak latihan/tugasan yang dibuat sekiranya terdapat kesalahan bahasa yang dilakukan. 4. Menulis dengan laju setiap isi penting yang guru BI atau rakan sekelas sampaikan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. 5. Membaca buku contoh dan pelbagai bahan bacaan yang dapat meningkatkan KTs. 6. Menulis dengan isi-isi penting apa yang dicakapkan oleh guru atau rakan semasa belajar DDK.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 193

bermakna walaupun latihan atau aktiviti BI diberikan oleh guru untuk dibuat latihan, tetapi tidak semuanya dibuat dengan segera. Item C52 dengn min 3.74 pula mendapati sebanyak 72.2% pelajar cemerlang membuat latihan menulis dengan rakan DLK. Dengan perkataan lain, strategi menulis membuat latihan BI acapkali boleh membantu meningkatkan KTs bagi pelajar cemerlang. Strategi menulis pelajar cemerlang dalam BI juga boleh meningkatkan sekiranya mereka banyak membaca pelbagai bahan bacaan BI ketika DLK. Ini boleh dirujuk pada item C53 (min 3.71), C59 (min 3.83) dan C64 (min 3.73). Sebagai contoh item C53, sebanyak 70.2% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka menggunakan strategi membaca pelbagai jenis bahan bacaan akademik dan ilmiah bagi meningkatkan KTs. Manakala sebanyak 70.4% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi membaca pelbagai buku yang tinggi mutu bahasanya sebagai salah satu cara meningkatkan kecekapan KTs. Bagi item C64, dengan membaca pelbagai karya sastera BI, kemudiannya membuat ringkasan cerita juga boleh meningkatkan KTs pelajar cemerlang. Ini dinyatakan ’Benar’ oleh 68.2% pelajar cemerlang sebagai satu cara meningkatkan KTs. Ini bermakna strategi membaca juga boleh mempengaruhi kecekapan KTs pelajar cemerlang. Strategi menyalin semula karangan contoh (item C55) dan menyalin karangan BI yang terbaik dihasilkan oleh rakan (C56) juga dapat meningkatkan strategi KTs pelajar cemerlang. Dengan min 3.78, item C55 didapati sebanyak 71.5% pelajar cemerlang menyatakan bahawa kecekapan KTs mereka meningkat jika mereka banyak menyalin contoh-contoh karangan BI semasa di rumah atau DLK. Bagi item C56 pula, walaupun ramai pelajar cemerlang yang menggunakan strategi BI ini, tetapi jumlah yang menyatakan ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ juga agak ramai, iaitu 31.0%. Selain itu, terdapat beberapa strategi KTs yang selalunya digunakan semasa menulis sesuatu latihan seperti membuat rangka jawapan sebelum menulis, menulis menggunakan ayat yang lengkap, mencatat isi-isi penting dan menulis dengan pantas. Membuat rangka jawapan dahulu sebelum menulis boleh membantu meningkatkan KTs pelajar cemerlang. Ini boleh dirujuk pada item C63 di mana sebanyak 72.5% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi ini setiap kali menulis. Item C65 pula ialah strategi menulis menggunaka ayat lengkap dapat meningkatkan KTs pelajar cemerlang. Seramai 69.3% pelajar cemerlang menggunakan strategi ini. Menulis dengan pantas juga merupakan antara strategi menulis yang digunakan oleh pelajar cemerlang dalam meningkatkan KTs

194 SPB Bagi Kemahiran Menulis Pelajar Cemerlang

semasa mempelajari BI ketika DLK. Item C58, C60 dan C61 ialah item yang meminta pelajar menulis dengan pantas ketika mendengar atau membaca. Sebagai contoh item C58 dengan min 3.85, sebanyak 72.8% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi menulis dengan pantas ketika guru atau rakan membaca nota atau memberi penerangan isi-isi penting. Pelajar cemerlang juga menulis dengan pantas apabila mendengar pengumuman atau berita semasa di radio dan televisyen (item C60 dan C61). Walau bagaimanapun, jumlah pelajar cemerlang BI yang menyatakan ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ juga agak ramai, terutamanya bagi item C60, iaitu 36.6%. Selain itu, menyemak tugasan atau latihan yang dibuat juga boleh menjadikan sesuatu penulis yang ditulis itu baik. Ini diakui oleh ramai pelajar cemerlang seperti yang terdapat dalam item C67, C68, C69 dan C78. Dengan min 3.79, sebanyak 70.9% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menyemak latihan yang dibuat sebelum menghantarnya kepada guru BI untuk diperiksa. Bagi item C68, seramai 71.9% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ mengharapkan guru BI mereka memeriksa dengan teliti setiap latihan BI yang dibuat DLK. Min bagi item C68 ialah min 3.82, iaitu berada pada tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Item C69 pula menunjukkan pelajar cemerlang meminta rakan perbincangan menyemak latihan yang dibuat di mana sebanyak 70.5% yang menggunakannya. Min bagi item C69 ialah min 3.91, iaitu item yang boleh dipercayai kebolehpercayaannya. Manakala C78 dengan min 4.02 pula didapati sebanyak 73.2% pelajar cemerlang melaporkan ’Benar’ mereka akan membaca semula setiap latihan yang dibuat sebelum menghantarnya kepada guru BI untuk diperiksa. Dengan perkataan lain, menyemak latihan atau tugasan yang dibuat juga antara strategi KTs yang digunakan oleh pelajar cemerlang semasa mempelajari BI ketika DLK. Strategi KTs berkaitan KD juga digunakan oleh sebahagian pelajar cemerlang dalam menguasai BI dengan baik DLK. Item C70 dengan min 4.00 ialah item di mana pelajar cemerlang memberi tumpuan dengan teliti apabila rakan perbincangan memberi pandangan, komen dan pendapat setiap latihan yang dibuat. Sebanyak 70.0% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ mereka menggunakan strategi KTs tersebut. Kelas tuisyen yang diikuti turut menyumbang kepada peningkatkan KTs bagi BI kalangan pelajar cemerlang. Ini merujuk kepada item C71 dan C72 yang masing-masing memperoleh min 3.83 dan 3.69. Sebagai contoh C71, sebanyak 72.9% pelajar cemerlang melaporkan ’Benar’ bahawa kelas tuisyen BI yang diikuti banyak membantu meningkatkan KTs mereka. Guru tuisyen BI dan rakan

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 195

196 SPB Bagi Kemahiran Menulis Pelajar Cemerlang

setuisyen banyak membantu mereka meningkatkan kecekapan KTs mereka dalam mempelajari BI semasa DLK. Item C79 (min 3.97) dan C80 (min 4.00) merujuk kepada strategi menulis sebelum menduduki peperiksaan. Pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka akan banyak membuat ulang kaji latihan yang sukar difahami kerap kali (item C79) dan menjawab soalan-soalan BI yang pernah keluar peperiksaan banyak kali (item C80) sebagai usaha meningkatkan KTs. Sebagai contoh item C79, sebanyak 73.5% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka banyak membuat ulang kaji latihan yang sukar difahami sebelum peperiksaan. Demikian juga dengan item C80 di mana 70.0% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi banyak menjawab soalan BI yang pernah keluar peperiksaan DLK. Melibatkan diri dalam aktiviti pertandingan menulis (item C81) dan menterjemahkan bahan bacaan daripada bahasa Melayu, Mandarin, Tamil dan lain-lain ke BI (item C82) juga boleh meningkatkan KTs pelajar cemerlang. Sebagai contoh, sebanyak 73.9% pelajar cemerlang melaporkan bahawa ’Benar’ dengan menyertai pertandingan menulis BI, ia dapat meningkatkan KTs dalam pelajaran BI. Walaupun agak ramai pelajar cemerlang (31.5%) yang tidak suka menterjemah bahan bacaan daripada bahasa ibunda ke BI, tetapi ia juga merupakan salah satu strategi menulis yang digunakan oleh pelajar cemerlang bagi meningkat KTs dalam mata pelajaran BI mereka. Selain item-item yang menunjukkan ramai pelajar cemerlang menggunakannya berdasarkan kekerapan, peratusan dan min yang tinggi, terdapat juga beberapa item yang kurang digunakan oleh pelajar cemerlang sebagai satu strategi meningkatkan KTs mereka dalam mata pelajaran BI. Ini dapat dirujuk pada item C62, C73, C74, C76 dan C77. Sebagai contoh, sebanyak 41.9% pelajar cemerlang menyatakan ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ mereka menggunakan strategi mencatat isi-isi penting ketika membaca pelbagai bahan bacaan BI semasa DLK (rujuk item C62). Sebanyak 44.1% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ merujuk kamus BI sebagai satu cara meningkatkan KTs semasa membuat sesuatu latihan (rujuk item C73). Demikian juga bagi item C74 di mana 46.4% pelajar cemerlang BI menyatakan mereka ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ menggunakan kosa kata baru setiap kali membuat latihan menulis BI semasa DLK. Faktor keluarga pula tidak membantu pelajar cemerlang meningkatkan KTs mereka di rumah. Lebih daripada separuh pelajar cemerlang melaporkan bahawa ibu bapa, ahli keluarga atau adikberadik tidak banyak membantu meningkatkan KTs dalam BI mereka.

Bil. Strategi menulis BI ketika DLK C50 Saya banyak membuat aktiviti/latihan menulis di rumah. C51 Saya membuat latihan menulis dengan segera. C52 Saya banyak membuat aktiviti/latihan menulis dengan rakan di luar kelas. C53 KTs saya meningkat jika baca pelbagai jenis bahan bacaan akademik /ilmiah. C54 KTs saya meningkat jika saya banyak melibatkan diri dlm aktiviti berkumpulan C55 Dengan menyalin semula karangan contoh dpt bantu tingkatkan KTs saya. C56 Dengan menyalin karangan terbaik rakan, ia dpt bantu tingkatkan KTs saya. C57 Ketika menulis, saya banyak menggunakan bahasa singkatan. C58 Saya menulis dengan pantas ketika guru/ rakan baca nota/penerangan isi penting. C59 Dengan baca buku yang tinggi mutu bahasanya bantu saya tingkatkan KTs. C60 Saya tulis dgn pantas ketika mendengar pengumuman juruhebah radio. C61 Saya menulis dgn pantas ketika mendengar pengumuman juruhebah TV. C62 Saya mencatat isi-isi penting ketika membaca pelbagai bahan bacaan. C63 Sebelum menulis, saya membuat rangka jawapan dahulu. C64 Setiap kali baca buku cerita/sastera, saya buat sinopsis/ringkasan cerita. C65 Dngan menulis ayat lengkap ketika buat latihan dpt bantu meningkatkan KB saya. C66 Saya tanya guru di bilik guru/DLK jika latihan yng ditulis dapat markah rendah. C67 Saya semak latihan yang dibuat sebelum menghantar kpd guru untuk diperiksa.

Sebagai contoh, sebanyak 48.7% (item C76) dan 48.2% (item C77) pelajar cemerlang menyatakan bahawa ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ ibu bapa atau ahli keluarga mereka membantu meningkatkan KTs mereka dengan menyemak latihan yang dibuat ataupun memberi komen setiap latihan yang dibuat di rumah. Ini bermakna ibu bapa atau ahli keluarga tidak menyumbang kepada peningkatkan KTs bagi pelajar cemerlang dalam menguasia BI dengan baik. JADUAL 8.5. SPB dalam menguasai KTs ketika belajar BI semasa DLK
1 1.2 1.0 0.9 1.0 0.9 0.6 0.4 2.6 1.4 2.5 2.0 1.5 1.7 11.0 15.2 55.9 16.3 3.74 0.6 11.5 17.6 56.5 13.7 3.71 5.5 13.5 43.2 37.0 4.09 6.5 21.1 56.4 15.1 3.78 9.8 20.3 53.0 16.0 3.73 7.8 18.7 51.6 21.2 3.85 5.0 24.2 51.3 19.1 3.83 9.5 25.0 47.2 15.6 3.63 4.2 22.0 59.5 13.0 3.86 7.4 22.0 50.8 17.4 3.73 9.4 19.3 51.8 17.5 3.73 5.4 20.5 53.9 18.7 3.82 2 3 4 5 Min 7.9 21.2 53.2 16.4 3.75 9.8 33.7 32.0 23.4 3.66

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 197

S.P .862 .974 .915 .865 .891 .812 .875 .863 .801 .945 .927 .770 .916 .923 .845 .927

2.4 11.4 31.2 36.9 18.1 3.56

.9896

3.2 13.5 19.1 46.6 17.6 3.61 1.4 10.2 30.3 41.5 16.6 3.61

1.024

0.5 12.1 16.5 49.8 21.1 3.79

C68 Saya meminta guru memeriksa teliti setiap latihan BI yang dibuat. C69 Saya minta rakan semak latihan yang saya buat ketika berbincang soalan PEP. C70 Saya mendengar dengan teliti kritikan/ komen rakan setiap latihan yang dibuat. C71 Kelas tuisyen yang diikuti banyak membantu meningkatkan KTs saya. C72 Saya minta guru tuisyen membaiki/ beri komen latihan penulisan yang dibuat C73 Saya merujuk kamus untuk menulis dengan baik sesuatu latihan yang dibuat. C74 Saya mengguna kata/kosa kata baru setiap kali buat latihan/aktiviti menulis. C75 Rakan banyak membantu meningkatkan KTs menulis saya. C76 Saya minta keluarga memeriksa dengan teliti setiap latihan yang dibuat di rumah. C77 Saya minta pandangan/kritikan ibu bapa setiap latihan penulisan yang saya buat. C78 Saya baca semula latihan yg dibuat sebelum hantar kpd guru utk diperiksa. C79 Saya membuat ulang kaji latihan yang sukar difahami kerap kali sebelum PEP. C80 Dngn menjawab soalan PEP yang pernah keluar dpt bantu tingkatkan KTs saya. C81 Dengan menyertai pertandingan menulis dapat bantu meningkatkan KTs saya. C82 KTs saya meningkat jika banyak menterjemah bahan bahasa asing ke BI. Purata skor min

198 SPB Bagi Kemahiran Menulis Pelajar Cemerlang
1.0 1.8 0.7 1.2 1.0 0.6 1.0 1.6 0.7 0.9 1.4

6.5 20.7 53.2 18.7 3.82 7.5 20.2 38.3 32.2 3.91 6.2 23.1 32.3 37.7 4.00 5.5 20.3 54.6 18.3 3.83 8.8 34.3 37.8 18.0 3.62 7.4 38.4 35.1 18.5 3.63 9.7 16.6 58.4 14.4 3.75 5.0 20.1 36.0 37.2 4.02 9.9 15.8 38.4 35.1 3.97 5.1 24.1 32.7 37.1 4.00 5.4 19.3 59.3 14.6 3.80 3.74

.841 .991 .959 .829 .887 .912 .887 .851 .940 .963 .958 .985 1.021 .947 .800

1.4 10.2 20.7 53.4 14.3 3.69

0.6 13.4 34.7 34.8 16.4 3.53 1.3 14.6 32.3 36.3 15.5 3.50

Kesimpulannya, pelajar cemerlang menggunakan pelbagai strategi menulis DLK. Strategi-strategi menulis banyak membantu mereka berjaya dalam mata pelajaran BI terutamanya ketika menghadapi peperiksaan. Kepelbagaian strategi menulis ini banyak memberi kebaikan dan manfaat kepada pelajar cemerlang dalam mempelajari BI dengan baik dan seterusnya membantu meningkatkan pencapaian akademik mereka dari segi: 1. Membantu meningkat KD, KB, AKK dan AP pelajar cemerlang. 2. Menjadikan pelajar cemerlang bertanggungjawab seperti membuat latihan BI dengan segera, memberi tumpuan ketika mendengar dan sebagainya. 3. Memberi tumpuan semasa menulis melalui keplabagai teknik menulis yang berkesan.

0.8 12.7 18.0 38.0 30.5 3.84

4. 6. 5.

SPB bagi Menguasai Kemahiran Menulis BI ketika Belajar PEP Jadual 8.6 membincangkan persepsi pelajar cemerlang tentang strategi menguasai KTs dalam BI ketika PEP. Sebanyak 12 item strategi menulis dikemukakan bangi mendapatkan persepsi mereka. Daripada 12 item tersebut, item tertinggi min diperoleh oleh item D32 dengan min 4.16 dan paling rendah min diterima oleh item D26. Purata keseluruhan min bagi konstruk dalam strategi KTs ini ialah min 3.97, iaitu min yang mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa secara keseluruhan ramai pelajar cemerlang menggunakan pelbagai strategi KTs sebelum dan semasa menghadapi PEP. Ini terbukti di mana jumlah pelajar cemerlang BI yang menggunakan setiap strategi menulis PEP sama ada sebelum atau semasa PEP melebihi 70.0%. Sebagai contoh sebelum PEP, beberapa strategi menulis yang dilapor digunakan ramai pelajar cemerlang. Strategi banyak membeli pelbagai buku berkaitan PEP yang dapat membantu pelajar meningkatkan KTs ketika PEP digunakan oleh 75.4% pelajar cemerlang. Ini merujuk kepada item D27 yang memperoleh min 4.00. Begitu juga dengan item D28 (min 4.05) yang mendapati seramai 76.4% pelajar cemerlang ‘Benar’ menggunakan strategi bertukar-tukar soalan PEP lepas dengan rakan yang dapat meningkatkan KTs mereka ketika PEP nanti. Meminta guru BI memeriks setiap jawapan dalam latihan menulis yang dibuat dengan memeriksanya teliti juga banyak membantu meningkatkan kecekapan KTs pelajar cemerlang. Ini merujuk pada item D29 dengan min 3.93 yang mana 76.9% pelajar cemerlang melaporkan mereka ’Benar’ menggunakan strategi ini. Strategi meminta memberi komen setiap jawapa yang dibuat dalam setiap latihan yang dibuat sebelum PEP juga dapat meningkatkan KTs pelajar cemerlang. Item D30 (min 3.89) menunjukkan seramai 77.1% pelajar cemerlang ’Benar’ meminta bantuan guru BI agar memberi komen setiap latihan yan dibuat. Mereka yang menyatakan ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ meminta bantuan guru ini adalah sedikit sahaja.

Dengan banyak membuat latihan menulis BI semasa DLK membantu pelajar cemerlang menjawab soalan ketika peperiksaan. Tidak segan untuk meminta bantuan rakan, guru, ibu bapa dalam usaha meningkatkan kecekapan KTs ketika DLK. Membantu menghasilkan penulisan BI dengan baik mengikut format menulis, menggunakan laras bahasa yang betul dan menyemak sebelum menghantarnya untuk diperiksa.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 199

200 SPB Bagi Kemahiran Menulis Pelajar Cemerlang

Demikian juga semasa PEP, beberapa strategi KTs yang dikemukakan mencapai nilai min yang tinggi. Sebagai contoh, item D31 (min 4.03), iaitu strategi menulis akan meningkat jika pelajar cemerlang memahami kehendak soalan PEP dengan teliti sebelum menjawabnya. Seramai 80.0% pelajar cemerlang melaporkan bahawa ’Benar; mereka menggunakan strategi ini. Strategi menulis rangka jawapan dengan isiisi penting terlebih dahulu sebelum menjawab soalan juga ramai digunakan oleh pelajar cemerlang. Ini merujuk kepada item D32 dengan min 4.16 di mana 80.9% pelajar cemerlang melaporkan ‘Benar’ menggunakan strategi ini berbanding hanya 19.1% yang menyatakan ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ dengan strategi KTs tersebut. Bagi item D33, iaitu strategi menulis jawapan dengan menggunakan perenggan ke perenggan memperoleh min 4.05, seramai 77.9% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi menulis mengikut perenggan semasa menjawab soalan BI ketika PEP. Seramai 75.6% pula pelajar cemerlang melaporkan mereka ‘Benar’ menggunakan strategi menulis menggunakan jawapan lengkap mengikut format yang guru Bi ajarkan ketika PEP. Dengan menulis menggunakan format, maka jawapan pelajar cemerlang lebih tersusun dan memenuhi skema pemarkahan yang ditetapkan. Perkara ini merujuk kepada item D34 dengan min 4.05. Semasa menulis jawapan pula, seramai 73.9% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ menggunakan perkataan BI yang lengkap dalam setiap jawapan yang dibuat. Selain itu, bagi item D35 dengan min 4.01, seramai 78.7% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka menyemak jawapan yang dibuat dengan teliti. Tujuannya supaya tidak ada kesalahan bahasa atau tertinggal fakta yang terdapat dalam jawapan yang dibuat. Paling akhir ialah strategi mencari bahan pelajaran BI dalam Internet, didapati sebanyak 73.9% pelajar cemerlang melaporkan mereka ‘Benar’ menggunakan strategi tersebut dalam mempelajari BI ketika DLK. Kesimpulannya, terdapat banyak SPB berkaitan KTs yang digunakan oleh pelajar cemerlang sebelum dan semasa menghadapi PEP. Strategi-strategi menulis ketika PEP ini banyak membantu pelajar cemerlang menjawab soalan dan menulis jawapan BI yang lengkap. Antara strategi KTs yang digunakan ketika PEP dapat dirumuskan seperti berikut: 1. Meminta guru memeriksa setiap latihan meenjawab soalan PEP lepas dengan teliti dan memberi komen setiap jawapan yang dibuat tersebut. 2. Membeli pelbagai buku latihan BI untuk dibuat latihan sebelum PEP. 3. Bertukar-tukar soalan PEP lepas dengan rakan.

4. 5. 6. 7.

Bil. Strategi menulis BI ketika PEP D26 Saya minta guru periksa setiap latihan penulisan yang dibuat sebelum PEP. D27 Dgn beli pelbagai buku PEP dapat bantu saya tingkatkan KTs. D28 Dgn bertukar soalan PEP dgn rakan dpt bantu saya tingkatkan KTs ketika PEP. D29 Saya minta guru periksa teliti jawapan dibuat utk dibaiki sebelum PEP. D30 Saya minta guru beri komen jawapan dibuat agar tidak lakukan semasa PEP. D31 Sebelum menulis, saya fahami kehendak soalan PEP itu dengan teliti. D32 Sebelum menulis jawapan PEP, saya merangka isi penting terlebih dahulu. D33 Saya menulis jawapan PEP mengguna perenggan ke perenggan. D34 Saya menulis jawapan dengan lengkap mengikut format yang guru ajarkan. D35 Sebelum hantar jawapan utk diperiksa, saya semak jawapan ditulis dgn teliti. D36 Saya menggunakan perkataan lengkap semasa menulis jawapan PEP. D37 Saya cari bahan pelajaran berkaitan BI di Internet utk dibuat latihan menulis. Purata skor min

JADUAL 8.6. SPB dalam menguasai KTs ketika belajar BI semasa PEP
1 1.8 0.8 1.0 0.8 1.3 1.1 1.5 1.2 2.2 1.3 1.0 2.9 2 3 4 5 9.0 21.3 50.6 17.3 6.8 17.0 41.7 33.7 5.1 17.5 40.1 36.3 5.0 17.2 53.8 23.1 5.0 16.6 57.6 19.5 6.5 12.4 48.1 31.9 4.2 13.3 38.1 42.8 5.3 15.5 42.5 35.4 4.1 18.2 37.7 37.9 5.0 15.1 48.6 30.1 7.0 18.0 44.4 29.5 5.9 17.2 51.2 22.7 Min 3.72 4.00 4.05 3.93 3.89 4.03 4.16 4.05 4.05 4.01 3.94 3.97 3.85

Menulis rangka jawapan sebelum menjawab soalan. Menulis menggunakan perenggan. Menulis mengikut format PEP. Menyemak jawapan yang dibuat sebelum menghantarnya untuk diperiksa.
S.P .914 .922 .909 .820 .814 .895 .917 .909 .957 .875 .921 .934

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 201

Senarai SPB bagi kemahiran menulis ini digunakan oleh pelajar-pelajar cemerlang BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Kesemua SPB kemahiran menulis ini amat sesuai digunakan oleh mereka yang mempelajari BM dan BI sebagai bahasa kedua atau asing. Strategi kemahiran menulis ini mudah untuk digunakan kerana bertepatan dan bersesuaian dengan tahap kognitif pelajar yang menggunakannya. Kesimpulannya, kepelbagaian strategi kemahiran menulis dalam bab ini adalah himpunan SPB yang digunakan oleh pelajar-pelajar cemerlang ketika mempelajari BM dan BI semasa belajar DDK, DLK dan PEP.

KESIMPULAN

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 203

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA BAGI ASPEK KOSA KATA PELAJAR CEMERLANG

9

Kosa kata atau perbendaharaan kata merupakan antara tajuk penting yang terdapat dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (BM) dan juga Bahasa Inggeris (BI). Tajuk kosa kata antara aspek-aspek penting yang terdapat dalam Sukata Pelajaran BM dan BI di semua peringkat persekolahan. Bagi setiap pelajar dari peringkat sekolah rendah sehinga peringkat menengah, pembelajaran kosa kata perlu dipelajari dan dikuasai dengan sebaik mungkin. Penguasaan kosa kata yang baik dan luas banyak membantu pelajar dalam pelbagai kemahiran bahasa, terutamanya kemahiran bertutur, membaca dan menulis. Sebagai contoh, pelbagai kosa kata terkini yang ditemui dalam bahan bercetak dan elektronik boleh membantu pelajar menghasilkan pelbagai ayat dengan baik sama ada yang ketika menulis mahupun bertutur. Selain itu, penguasaan kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan selaras dengan pertambahan ilmu dalam mata pelajaran. Oleh kerana kosa kata BM dan BI sentiasa berkembang dan bertambah dengan istilah-istilah terkini, maka adalah wajar setiap pelajar juga perlu mempertingkatkan penguasaan dan pengetahuan kosa kata terkini yang terdapat dalam korpus ilmu BM dan BI. Dengan penguasaan yang baik, ini akan dapat membantu pelajar dalam pembelajaran BM dan BI dengan baik sama ada di dalam kelas (DDK) mahupun di luar kelas (DLK). Malahan penguasaan kata kata ini juga boleh membantu pelajar ketika peperiksaan (PEP) di mana pelajar-pelajar dapat membina pelbagai ayat dengan baik dan menarik melalui penggunaan pelbagai kosa kata BM dan BI terkini. Justeru, bab ini membincangkan strategi-strategi berkaitan kosa kata yang digunakan oleh pelajar cemerlang BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Strategi aspek kosa kata ini digunakan oleh pelajar ketika belajar tajuk kosa kata BM dan BI. Semasa belajar kosa kata tersebut, pelajar-pelajar cemerlang ini akan menggunakan pelbagai PENDAHULUAN

204 SPB Bagi Aspek Kosa Kata Pelajar Cemerlang

Menurut Webster 3rd New International Dictionary (1981), kosa kata bermaksud jumlah seluruh kata dalam suatu bahasa dan juga kemampuan kata-kata yang diketahui dan digunakan seseorang dalam bertutur dan menulis. Bagi Kamus Dewan (20047) pula, kosa kata bermaksud keseluruhan kata dalam sesuatu bahasa. Kosa kata juga dinamakan perbendaharaan kata. Manakala dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan 4 dan 5 (KPM t.th.) mendefinisikan kosa kata sebagai himpunan kosa kata yang terdiri daripada kata umum dan istilah. Kesimpulannya, kosa kata ialah himpunan istilah umum dan khusus yang membentuk sistem tatabahasa sesuatu bahasa. Kosa kata dalam sesuatu bahasa seperti BM dan BI sentiasa berubah dan berkembang setiap hari. Pelbagai istilah khsusus dalam pelbagai sumber ilmu terbina atau terbentuk yang menjadikan sesuatu bahasa itu sentiasa berkembang dan kaya dengan istilah-istilah terkini. Dalam bab ini, strategi pembelajaran kosa kata bermaksud pelajar-pelajar cemerlang BM dan BI menggunakan pelbagai SPB untuk menguasai kos kata BM dan BI dengan baik dan berkesan ketika belajar DDK, DLK dan PEP ASPEK KOSA KATA STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BAGI ASPEK KOSA KATA

strategi pembelajaran bahasa (SBP) untuk menguasai aspek kosa kata BM dan BI dengan mudah dan berkesan.

SPB bagi Menguasai Aspek Kosa Kata BM ketika Belajar DDK Jadual 9.1 membincangkan 10 tentang persepsi responden pelajar cemerlang terhadap strategi menguasai AKK dalam BM ketika belajar DDK. Purata min bagi 10 item ini berada di antara min 3.22 hingga min 4.02. Sebanyak enam item memperoleh min melebihi 3.67, iaitu berada pada tahap kebolehpercayaan yang tinggi, manakala empat item lagi berada pada tahap kebolehpercayaan yang sederhana. Purata skor min

Soal selidik telah diedarkan terhadap 1286 pelajar cemerlang BM yang belajar di sekolah menengah kategori bandar dan luar bandar di empat zon yang telah ditetapkan. Kesemua pelajar tingkatan 4 ini diminta memberi pendapat/persepsi tentang strategi pembelajaran bahasa (SPB) yang mereka gunakan ketika belajar BM semasa DDK, DLK dan PEP bagi strategi kosa kata BM.

bagi konstruk SPB dalam AKK ini ialah min 3.69, iaitu berada pada tahap kebolehpercayaan item yang tinggi. Analisis item tentang persepsi pelajar terhadap strategi menguasai AKK memerlukan minat, tumpuan dan penglibatan secara aktif bagi item B57 dan item B65, keputusan min menunjukkan keduadua item tersebut berada pada tahap sederhana, iaitu masing-masing min 3.53 dan 3.56. Misalnya, taburan peratusan item B57 menunjukkan 54.2% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka berminat mempelajari pembelajaran kosa kata BM, berbanding 16.7% responden yang menyatakan ‘Tidak benar’. Taburan peratusan item B65 juga menunjukkan 58.6% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka melibatkan diri secar aktif semasa belajar kosa kata BM, berbanding 12.1% responden yang menyatakan ‘Tidak benar’. Walau bagaimanapun, item B63 dengan min 3.90 mendapati peratusan responden yang menjawab bahawa mereka memberi tumpuan sepenuhnya semasa belajar kosa kata BM adalah amat ramai, iaitu 70.5% menyatakan berbuat demikian, berbanding responden yang menyatakan ‘Tidak benar’ (3.3%). Item B58 dan item B59 membincangkan persepsi pelajar terhadap strategi menguasai AKK memerlukan persediaan sebelum pembelajaran bermula, keputusan min menunjukkan kedua-dua item tersebut berada pada tahap sederhana (min 3.20 dan 3.22). kedua-dua item ini bukan strategi menguasai AKK bagi pelajar cemerlang. Buktinya, ramai dalam kalangan mereka menyatakan mereka tidak menggunakan strategi AKK seperti yang tercatat pada item B58 dan B59. Sebagai contoh, hanya 38.3% peratus sahaja pelajar cemerlang yang menggunakan strategi mengulang kaji pembelajaran kosa kata sebelum kelas bermula (item B58), manakala 33.7% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka membuat latihan kosa kata BM sebelum kelas bermula (item B59) dengan perkataan lain, item B58 dan B59 kurang popular digunakan oleh pelajar cemerlang sebagai stau strategi menguasai AKK ketika mempelajari BM semasa DDK. Jumlah mereka yang ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ bagi kedua-dua item ini adalah ramai bilangannya. Bagi aspek persepsi pelajar terhadap strategi menguasai AKK memerlukan bantuan guru dan rakan secara aktif, sebanyak empat item membincangkannya, iaitu item B60, B61, B62 dan B64. Keputusan min menunjukkan item-item tersebut berada pada tahap tinggi kebolehpercayaannya, iaitu masing-masing min 3.83, 3.96, 4.02 dan 3.75. Taburan peratusan item B60 (min 3.84) menunjukkan ramai responden pelajar menyatakan ‘Benar’ (65.4%) bahawa mereka akan bertanya kepada guru sekiranya mereka tidak memahami maksud

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 205

sesuatu kosa kata BM, berbanding responden yang menyatakan ‘Tidak benar’ (8.7%). Peratusan item B61 (min 3.96) juga menunjukkan ramai responden pelajar menyatakan ‘Benar’ (70.8%) bahawa mereka akan bertanya kepada rakan sekiranya mereka tidak memahami maksud sesuatu kosa kata BM, berbanding responden yang menyatakan ‘Tidak benar’ (5.5%). Bagi item B62 (min 4.02) pula, 79.0% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka akan meminta bantuan rakan jika tidak faham penjelasan kosa kata BM yang diberi oleh guru, berbanding 5.5% pelajar cemerlang yang menyatakan ‘Tidak benar’. Manakala item B64 (min 3.75) menunjukkan sebanyak 63.8% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka akan meminta guru membetulkan kesalahan kosa kata BM, berbanding 5.5% pelajar cemerlang yang menyatakan ‘Tidak benar’ menggunakan strategi tersebut. Bagi aspek persepsi pelajar terhadap strategi menguasai aspek kosa kata memerlukan rujukan kamus, keputusan item B66 menunjukkan item tersebut berada pada tahap yang tinggi juga, iaitu min 3.92. Taburan peratusan item B66 menunjukkan ramai responden pelajar menyatakan ’Benar’ (69.3%) bahawa mereka merujuk kamus untuk memahami maksud sesuatu kosa kata BM, berbanding responden yang menyatakan ’Tidak benar’ (5.3%).
Bil. Strategi kosa kata BM ketika DDK B57 Saya berminat mempelajari pembelajaran kosa kata BM. B58 Saya mengulang kaji pembelajaran kosa kata BM sebelum kelas bermula. B59 Saya membuat latihan kosa kata BM sebelum kelas bermula. B60 Saya menanya guru sekiranya tidak faham maksud sesuatu kosakata BM. B61 Saya menanya rakan sekiranya tidak faham maksud sesuatu kosakata. B62 Saya meminta bantuan rakan jika tidak faham penjelasan k/kata yg guru berikan B63 Saya memberi tumpuan sepenuhnya semasa belajar kosa kata BM. B64 Saya meminta guru membetulkan kesalahan kosa kata BM. B65 Saya melibatkan diri secara aktif semasa belajar kosa kata BM. B66 Saya merujuk kamus untuk memahami maksud sesuatu kosa kata BM. Purata skor min

206 SPB Bagi Aspek Kosa Kata Pelajar Cemerlang

JADUAL 9.1. SPB dalam menguasai AKK ketika belajar BM semasa DDK
1 2 3 4 5 Min 1.2 15.5 29.1 36.6 17.6 3.53 3.0 20.7 38.0 29.7 8.6 0.7 1.9 1.5 1.7 1.5 4.4 1.6 5.0 12.3 49.0 23.0 10.7 3.22 8.0 25.9 36.9 28.5 3.84 3.6 23.7 37.4 33.4 3.96 4.0 15.5 48.1 30.9 4.02 1.6 26.2 45.3 25.2 3.90 4.0 30.7 44.9 18.9 3.75 7.7 29.3 43.9 14.7 3.56 3.7 25.4 39.6 29.7 3.92 3.69 3.20 S.P .992 .962 .965 .951 .942 .873 .849 .855 .979 .913

SPB bagi Menguasai Aspek Kosa Kata BM ketika Belajar DLK Jadual 9.2 membincangkan strategi menguasai AKK yang digunakan oleh pelajar cemerlang BM ketika belajar DLK. Sebanyak 18 item ditanyakan kepada pelajar cemerlang dalam menguasai strategi kosa kata BM semasa belajar DLK. Daripada 18 item tersebut, satu item sahaja sahaja yang melebih tahap min 3.67, iaitu item C90, manakala 17 item lagi berada pada tahap min sederhana. Item C83 dengan min 3.37 merupakan item paling rendah kebolehpercayaannya, tetapi masih berada pada tahap sederhana. Purata skor min bagi strategi AKK ialah min 3.60. Purata skor min bagi konstruk SPB dalam AKK ialah min 3.54, iaitu berada pada tahap sederhana kebolehpercayaan item. Strategi banyak membuat latihan menulis kosa kata merupakan sebahagian strategi AKK yang digunakan oleh pelajar dalam pembelajaran BM. Dengan banyak membuat latihan menulis, ia dapat membantu pelajar cemerlang menguasai AKK. Sebanyak lima item yang membincangkan tentang strategi ini, iaitu item C83, C84, C85, C86 dan C98. Keputusan min menunjukkan item-item tersebut berada pada tahap sederhana, iaitu masing-masing min 3.37, 3.42, 3.46, 3.55 dan 3.58. Sebagai contoh, taburan peratusan item C83 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (48.6%) bahawa mereka banyak membuat latihan kosa kata di luar kelas/rumah/masa lapang, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (21.1%). Taburan peratusan item C84 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (50.1%) bahawa mereka merancang masa latihan kosa kata setiap minggu, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju ( 25.7%). Taburan peratusan item C85 menunjukkan lebih ramai

Kesimpulannya, semua item strategi menguasai AKK ini berada pada tahap tinggi, iaitu boleh dipercayai setiap itemnya. Demikian juga peratusan responden yang menjawab ’Benar’ bagi setiap strategi kosa kata ini juga ramai di mana peratusan yang menjawabnya juga adalah tinggi. Dengan perkataan lain, strategi mengguasa AKK yang digunakan dalam kajian ini kebanyakannya digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM semasa DDK. Ini bermakna pelajar cemerlang menggunakan pelbagai strategi menguasai AKK ketika mempelajari BM semasa DDK. Dengan penguasaan strategi AKK, pelajar cemerlang dapat: 1. Menulis ayat dengan pelbagai kosa kata yang baik. 2. Membetulkan kesilapan dan kesalahan kosa kata dengan cepat. 3. Memberi tumpuan sepenuhnya semasa pembelajaran kosa kata. 4. Membantu pelajar melibatkan diri secara aktif semasa pembelajaran tajuk kosa kata.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 207

208 SPB Bagi Aspek Kosa Kata Pelajar Cemerlang

responden pelajar menyatakan setuju (52.0%) bahawa mereka membuat latihan kosa kata walaupun tanpa arahan guru, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (21.2%). Taburan peratusan item C86 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (54.7%) bahawa mereka membuat latihan kosa kata yang diberikan oleh guru dengan segera, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (18.3%). Taburan peratusan item C98 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (56.4%) bahawa mereka membeli buku latihan kosa kata untuk dibuat latihan, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (19.3%). Strategi menguasai AKK ketika DLK dengan teknik mencatat juga merupakan antara strategi menguasai kosa kata yang digunakan oleh pelajar cemerlang BM. Tiga item, iaitu item C87, C88 dan C89 dengan masing-masing min 3.47, 3.59 dan 3.58 ialah tiga strategi kosa kata yang digunakan pelajar cemerlang BM. Sebagai contoh, peratusan item C87 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (52.3%) bahawa mereka mencatat kosa kata yang sukar difahami ketika mendengar lagu/berita di radio, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (22.2%). Taburan peratusan item C88 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (63.5%) bahawa mereka mencatat kosa kata yang sukar difahami ketika mendengar lagu/berita di televisyen, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (18.8%). Taburan peratusan item C89 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (56.6%) bahawa mereka mencatat kosa kata yang sukar difahami ketika membaca sesuatu bahan bacaan, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (17.9%). Peranan keluarga, ibu bapa, rakan, guru BM dan guru tuisyen juga boleh membantu pelajar menguasai AKK dalam BM. Item C92, C93, C94, C95 dan C96 merupakan item yang mengaitkan peranan keluarga, ibu bapa, rakan, guru BM dan guru tusiyen. Keputusan min menunjukkan item-item tersebut berada pada tahap sederhana, iaitu masing-masing min 3.46, 3.64, 3.54, 3.53 dan 3.60. Sebagai contoh, peratusan item C92 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (53.1%) bahawa mereka menanya keluarga/ibu bapa sekiranya tidak faham tentang maksud sesuatu kosa kata, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (22.0%). Peratusan item C93 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (63.7%) bahawa mereka menanya rakan sekiranya tidak faham tentang maksud sesuatu kosa kata, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (16.5%). Taburan peratusan item C94 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (52.1%) bahawa mereka menanya guru di bilik guru/luar kelas jika mereka tidak faham maksud sesuatu kosa kata,

berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (15.5%). Item C95 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (57.4%) bahawa kelas tuisyen banyak membantu mengukuhkan AKK mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (21.8%). Taburan peratusan item C96 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (60.2%) bahawa mereka menanya guru tuisyen jika mereka tidak tahu/tidak faham maksud sesuatu kosa kata yang ditemui, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (17.9%). Penggunaan kamus juga membantu meningkatkan penguasaan kosa kata BM dalam kalangan pelajar cemerlang. Item C97 ialah item yang merujuk kepada penggunaan kamus merupakan sebahagian daripada strategi yang digunakan oleh pelajar cemerlang dalam menguasai strategi kosa kata. Dengan min 3.65, ramai responden pelajar menyatakan setuju (52.9%) bahawa mereka merujuk kamus untuk menguasai maksud sesuatu kosa kata yang sukar difahami maknanya, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (9.2%). Permainan silang kata juga adaah antara strategi menguasai AKK yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM semasa DLK. Item C99 dengan min 3.55 mendapati lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (60.7%) bahawa bermain silang kata dapat membantu meningkatkan penguasaan kosa kata mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (17.7%). Demikian juga strategi membaca juga membantu pelajar cemerlang menguasai pelbagai AKK. Item C100 ialah item yang merujuk kepada penggunaan strategi membaca dan hubungannya dengan penggunaan strategi AKK. Sebanyak 52.7% pelajar cemerlang melaporkan bahawa dengan membaca pelbagai bahan bacaan/karya sastera dapat membantu mereka menguasai pelbagai kosa kata, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (24.2%). Kesimpulannya, pelajar-pelajar cemerlang BM menggunakan pelbagai strategi menguasai AKK dalam meningkatkan pencapaian BM semasa DLK. Dengan peratusan dan skor min yang tinggi membuktikan bahawa strategi-strategi menguasai AKK ini digunakan oleh pelajar cemerlang dalam pembelajaran BM jetika belajar DLK. Penguasaan AKK ini membantu pelajar dari segi: 1. Menggunakan pelbagai kosa kata baru dalam aktiviti menulis. 2. Memudahkan mereka dalam membina ayat yang tepat dan gramatis semasa menulis. 3. Membantu meningkatkan kecekapan KT, KTs, ATb dan AP.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 209

210 SPB Bagi Aspek Kosa Kata Pelajar Cemerlang

Bil. Strategi kosa kata BM ketika DLK 1 2 C83 Saya banyak membuat latihan kosa kata 5.4 17.7 di luar kelas/di rumah/ masa lapang. C84 Saya merancang masa latihan kosa kata 4.7 21.0 setiap minggu. C85 Saya membuat latihan kosa kata 4.2 17.0 walaupun guru tidak menyuruhnya. C86 Saya membuat latihan kosa kata yang 3.9 14.4 diberikan oleh guru dengan segera. C87 Saya catat kosakata yang sukar difahami 4.4 17.8 ketika dengar lagu/berita di radio. C88 Saya catat kosakata yang sukar difahami 4.6 14.2 ketika mendengar berita/lagu di TV. C89 Saya mencatat kosakata yang sukar 3.4 14.5 difahami ketika membaca sesuatu bahan. C90 Saya menggunakan kosakata BM yang 2.6 13.7 ditemui dalam penulisan saya. C91 Saya banyak membuat ulang kaji 2.6 14.5 pembelajaran kosa kata. C92 Saya menanya keluarga/ibubapa jika 3.7 18.3 tidak faham maksud sesuatu kosa kata. C93 Saya menanya rakan jika tidak faham 4.0 12.5 tentang maksud sesuatu kosa kata. C94 Saya menanya guru di bilik guru/DLK 0.8 14.7 jika tidak faham maksud kosa kata. C95 Kelas tuisyen banyak membantu 3.9 17.9 mengukuhkan aspek kosa kata saya. C96 Saya menanya guru tuisyen jika tidak 4.4 13.5 tahu/faham maksud kosa kata. C97 Saya merujuk kamus untuk menguasai 1.2 8.0 maksud kosakata yang sukar difahami C98 Saya membeli buku latihan kosa kata 1.9 17.4 untuk dibuat latihan. C99 Bermain silang kata dapat membantu 10.8 6.9 tingkatkan penguasaan kosa kata saya. C100 Dengan baca pelbagai bahan bacaan dpt 11.6 12.6 bantu kuasai pelbagai kosakata. Purata skor min

JADUAL 9.2. SPB dalam menguasai AKK ketika belajar BM semasa DLK

3 4 5 Min S.P 28.1 31.3 17.3 3.37 1.124 24.0 27.2 22.9 3.42 1.186 26.6 32.0 20.0 3.46 1.115 26.8 32.1 22.6 3.55 1.105 25.3 30.8 21.5 3.47 1.139 22.5 34.4 24.1 3.59 1.133 25.1 33.8 22.8 3.58 1.095 20.1 36.2 27.2 3.71 1.087 23.3 37.8 21.6 3.61 1.058 24.7 34.0 19.1 3.46 1.105 19.6 42.4 21.3 3.64 1.072 32.2 33.9 18.2 3.54 37.7 29.6 23.3 3.65 20.6 35.5 21.9 3.53 1.132 21.7 38.3 21.9 3.60 1.100 23.1 35.5 21.9 3.58 1.069 21.4 37.2 23.5 3.55 1.227 22.9 29.8 22.9 3.40 1.283 3.54 .962 .977

SPB bagi Menguasai Aspek Kosa Kata BM ketika Belajar DLK Jadual 9.3 membincangkan persepsi pelajar cemerlang terhadap strategi menguasai AKK dalam BM ketika PEP. Daripada sembilan strategi menguasai AKK tersebut, enam item memperoleh min melebihi 3.67. Min tertinggi diperoleh oleh item D44 dengan min 3.87, manakala item

D46 merupakan item paling rendah nilai min, iaitu 3.51. Purata skor min keseluruhan bagi strategi menguasai AKK ketika PEP ialah min 3.70. Item D38, D39, D40 dan D41 ialah item yang memperlihatkan strategi menguasai AKK sebelum menghadapi PEP sebenar. Sebagai contoh item D38, dengan min 3.60 sebanyak 55.3% pelajar cemerlang ’Benar’ menggunakan strategi menghafal kosa kata yang sukar difahami yang boleh digunakan dalam penulisan ketika PEP. Jumlah pelajar cemerlang yang ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi juga adalah tinggi, iaitu lebih kurang 44.7%. Demikian juga dengan item D39 (min 3.67) didapai seramai 63.2% pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka ’Benar’ menggunakan strategi berbincang dengan rakan sekelas tentang soalan-soalan kosa kata yang pernah keluar PEP, berbanding 10.7% pelajar cemerlang yang ’Tidak benar’ menggunakan strategi tersebut. Bagi item D40 dengan min 3.74, sebanyak 64.8% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi banyak membuat latihan dan ulang kaji dengan menjawab soalan-soalan kosa kata yang pernah keluar dalam PEP. Jumlah yang tidak menggunakannya adalah sedikit sahaja, iaitu 13.5% sahaja, manakala 21.7% pelajar cemerlang menyatakan ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi item D40 ini. Demikian juga dengan item D41 (min 3.76), didapati 64.0% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka menggunakan strategi bertukar-tukar soalan kosa kata dengan rakan dari sekolah lain untuk dibuat latihan ulang kaji. Pelajar cemerlang yang tidak menggunakan strategi ini sedikit sahaja, iaitu 12.8% sahaja. Item 42 (min 3.65) membincangkan strategi membeli buku PEP yang berkaitan dengan latihan dan latih tubi kosa kata. Seramai 61.5% pelajar cemerlang melaporkan mereka ’Benar’ menggunakan strategi ini, berbanding 16.3% pelajar cemerlang yang ’Tidak benar’ menggunakan strategi tersebut. Bagi item D43 pula (min 3.82), sebanyak 67.1% pelajar cemerlang BM menyatakan ’Benar’ bahawa mereka meminta guru memeriksa jawapan kosa kata yang dibuat dengan memberi komen sebelum menghadapi PEP sebenar. Hanya 7.6% sahaja pelajar cemerlang sahaja yang ’Tidak benar’ menggunakan strategi tersebut. Semasa PEP pula, seramai 67.3% pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka ’Benar’ menggunakan strategi penggunaan pelbagai kosa kata yang baru semasa menjawab soalan penulisan, kosa kata, tatabahasa, pemahaman dan sebagainya. Ini merujuk pada item D44 yang mendapat min 3.87. Sebelum menghantar jawapan kosa kata yang dibuat pula, sebanyak 61.6% pelajar cemerlang menyatakan bahawa mereka ’Benar’ menyemak setiap jawapan kosa kata yang dibuat

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 211

Bil. D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46

sebelum menghantarnya untuk diperiksa oleh guru atau pemeriksa. Ini boleh dilihat padaa item D45 yang memperoleh min 3.71. Kesimpulannya, pelajar cemerlang menggunakan pelbagai strategi menguasai AKK ketika PEP. Walaupun jumlah pelajar cemerlang yang menyatakan ’Tidak pasti benar’ agak ramai, iaitu purata di antara 21.7% hingga 29.1%, tetapi secara keseluruhannya peratusan yang tinggi pelajar cemerlang BM menggunakan strateg kosa kata ketika PEP banyak membantu mereka. Dengan perkataan lain, kepelbagaian strategi AKK yang digunakan pelajar cemerlang membantu mereka: 1. Menulis pelbagai ayat dengan gramatis melalui pelbagai kosa kata yang menarik. 2. Menjadikan hasil penulisan bertambah baik. 3. Dapat menggunakan pelbagai kosa kata ini bukan hanya dalam mata pelajaran BM tetapi juga lain-lain mata pelajaran yang melibatkan penulisan. JADUAL 9.3. SPB dalam menguasai AKK ketika belajar BM semasa PEP
Strategi kosa kata BM ketika PEP Saya menghafal kosa kata yang sukar difahami untuk tujuan PEP. Saya berbincang dengan rakan tentang soalan kosakata yg pernah keluar PEP. Saya banyak buat ulangkaji jawab soalan kotakata yg pernah keluar PEP. Saya bertukar soalan kosa kata dengan rakan sekolah lain utk dibuat latihan. Saya beli pelbagai buku PEP kosakata yg dpt bantu jawab soalan ketika PEP. Saya minta guru periksa jawapan/beri komen latihan kosakata yang dibuat. Saya gunakan pelbagai kosa kata yang baru semasa menjawab soalan PEP. Saya semak jawapan kosakata yang dijawab sebelum hantar utk diperiksa. Saya mencari bahan berkaitan kosa kata BI di Internet untuk dibuat latihan. Purata skor min 1 2 3 4 5 3.3 15.0 26.1 30.9 24.4 3.2 3.3 6.8 1.6 1.3 3.1 2.9 10.6 21.7 39.1 25.7 9.5 23.2 35.2 28.8 9.5 22.1 34.8 26.7 6.0 25.3 42.9 24.2 7.1 24.3 37.1 30.2 7.9 27.4 37.7 23.9 7.5 24.1 41.2 22.0

212 SPB Bagi Aspek Kosa Kata Pelajar Cemerlang

Min S.P 3.60 1.182 3.67 1.059 3.74 1.044 3.76 1.070 3.65 1.166 3.82 3.87 3.71 1.014 .921 .965

7.9 10.4 29.1 27.7 24.9

3.70

3.51 1.197

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS BAGI ASPEK KOSA KATA

Soal selidik telah diedarkan terhadap 1249 pelajar cemerlang BI yang belajar di sekolah menengah kategori bandar dan luar bandar di empat zon yang telah ditetapkan. Kesemua pelajar tingkatan 4 ini diminta

SPB bagi Menguasai Aspek Kosa Kata BI ketika Belajar DDK Jadual 9.4 membincangkan senarai strategi AKK yang disoalkan kepada pelajar cemerlang yang digunakan dalam pembelajaran BI. Terdapat 10 SPB berkaitan kosa kata yang dikemukakan. Hasil analisis data mendapati lapan daripada 10 strategi tersebut banyak digunakan oleh pelajar cemerlang dalam kelas BI. Purata min keseluruhan SPB berkaitan strategi kosa kata ialah min 3.85. Min tertinggi didapati pada pada item B61 dengan min 4.11 dan yang terendah pada item B58 dengan min 3.38. Analisis item mendapati strategi menanya dan meminta bantuan rakan merupakan strategi yang banyak digunakan oleh pelajar cemerlang dalam menguasai makna atau maksud sesuatu kosa kata BI. Sebagai contoh bagi item B61, seramai 78.8% pelajar cemerlang ’Benar’ menggunakan strategi menanya rakan sekelas untuk mengetahui maksud sesuatu kosa kata BI. Keputusan min bagi item B61 ialah min 4.11. Demikian juga item B62, iaitu strategi meminta bantuan rakan sekelas jika tidak faham penjelasan yang guru BI berikan terhadap sesuatu kosa kata juga menunjukkan peratusan yang tinggi ’Benar’ menggunakannya, iaitu seramai 72.1% daripada jumlah pelajar yang disoal. Jumlah pelajar yang ’Tidak benar’ atau ’Tidak pasti benar’ menggunakannnya ataupun tidak bagi kedua-dua item ini sedikit sahaja. Min bagi item B62 ialah min 3.87, iaitu berada pada tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Selain menanya rakan sekelas, menanya guru BI juga sebagai satu cara meningkatkan AKK dalam BI juga merupakan satu strategi yang ramai pelajar cemerlang gunakan. Dengan merujuk kepada item B60 dengan min 4.03 didapati seramai 81.3% pelajar cemerlang ’Benar’ menggunakan strategi menanya guru dalam meningkatkan AKK. DDK juga didapati pelajar cemerlang banyak memberi tumpuan semasa belajar AKK dalam pelajaran BI. Seramai 79.3% pelajar cemerlang berpendapat ’Benar’ bahawa untuk menguasai AKK, salah satu daripadanya adalah dengan memberi tumpuan sepenuhnya semasa guru BI mengajar tajuk berkaitan kosa kata. Ini dapat dirujuk pada item B63 yang memperoleh min 3.94. Demikian juga dengan strategi meminta bantuan guru untuk membetulkan kesalahan kosa kata BI yang dilakukan. Dengan min 3.95, seramai 73.2% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka meminta bantuan guru BI sebagai satu cara menguasai AKK. Ketika sesi

memberi pendapat/persepsi tentang strategi pembelajaran bahasa (SPB) yang mereka gunakan ketika belajar BI semasa DDK, DLK dan PEP bagi strategi kosa kata BI.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 213

Bil. Strategi kosa kata BI ketika DDK B57 Saya berminat mempelajari pembelajaran kosa kata BI. B58 Saya mengulang kaji pembelajaran kosa kata BI sebelum kelas bermula. B59 Saya membuat latihan kosa kata BI sebelum kelas bermula. B60 Saya tanya guru sekiranya saya tidak faham maksud sesuatu kosa kata BI. B61 Saya menanya rakan sekiranya tidak faham maksud kosa kata BI. B62 Saya minta bantuan rakan jika tidak faham penjelasan k/kata guru berikan B63 Saya memberi tumpuan sepenuhnya semasa belajar kosa kata BI. B64 Saya meminta guru membetulkan kesalahan kosa kata BI. B65 Saya melibatkan diri secara aktif semasa belajar kosa kata BI. B66 Saya merujuk kamus untuk memahami maksud sesuatu kosa kata BI. Purata skor min

pengajaran dan pembelajaran, pelajar cemerlang banyak melibatkan diri, iaitu sama-sama belajar AKK. Dengan cara ini, mereka dapat menguasai AKK dalam BI dan seterusnya meningkatkan pemahaman mereka tentang maksud kosa kata tersebut. Ini boleh dirujuk pada item B65 yang mana seramai 74.7% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka melibatkan diri secara aktif semasa guru mengajar tajuk berkaitan AKK. Sekiranya tidak memahami sesuatu maksud kosa kata BI tersebut, pelajar cemerlang menggunakan strategi merujuk kamus sebagai cara memahaminya. Berdasarkan item B66 didapati 79.3% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka mengamalkan strategi merujuk kamus dalam memahami maksud sesuatu kosa kata BI tersebut. Ini banyak membantu mereka menguasai AKK dalam BI dengan baik berbanding pelajar cemerlang yang kurang atau tidak pasti mereka merujuk kamus. JADUAL 9.4. SPB dalam menguasai AKK ketika belajar BI semasa DDK
1 1.2 0.2 0.2 0.9 0.6 0.1 0.3 0.3 0.6 17.1 36.1 36.0 2.2 13.9 19.1 52.8 3.3 15.2 55.3 4.6 16.3 41.3 6.5 20.6 48.4 4.8 15.2 58.5 5.4 21.3 45.7 6.1 18.9 54.5 4.2 16.2 54.8 2 7.2 3 17. 4 54.2 5 20.4 10.2 12.0 26.0 37.5 23.7 20.8 27.5 20.2 24.5 Min 3.85 3.38 3.58 4.03 4.11 3.87 3.94 3.95 3.88 3.85 3.99

214 SPB Bagi Aspek Kosa Kata Pelajar Cemerlang

S.P .865 .905 .944 .746 .856 .875 .779 .843 .805 .776

Kesimpulannya, pelajar cemerlang berminat mempelajari AKK yang diajarkan oleh guru BI. Seramai 74.6% pelajar cemerlang BI menyatakan ’Benar’ bahawa mereka berminat dengan tajuk berkaitan kosa kata. Dengan minat yang tinggi, dapat dikatakan bahawa pelajar cemerlang menggunakan pelbagai strategi dalam menguasai AKK dalam

SPB bagi Menguasai Aspek Kosa Kata BI ketika Belajar DLK Aspek kosa kata (AKK) juga antara tajuk yang perlu dipelajari dalam pembelajaran BI oleh pelajar cemerlang. Berdasarkan Jadual 9.5, terdapat 18 strategi menguasai AKK dikemukakan kepada pelajar cemerlang bagi mengetahui sejauh mana mereka menggunakan strategi AKK tersebut ketika mempelajari BI semasa DLK. Analisis data mendapati purata skor min bagi konstruk dalam strategi AKK ini ialah min 3.73, iaitu boleh dipercayai kebolehpercayaan itemnya. Min tertinggi diperoleh oleh item C93, dan yang terendah oleh item C84 dan C98 dengan min 3.45. Perbincangan item mendapati item C90, C91, C92, C93 dan C96 merupakan item yang banyak digunakan oleh pelajar cemerlang sebagai strategi mereka dalam menguasai AKK dalam pembelajaran BI semasa DLK. Sebagai contoh, item C90 dengan min 3.91 didapati sebanyak 72.0% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ menggunakan strategi menggunakan kosa kata BI yang baru ditemui dalam setiap penulisan BI. Bagi item C91 dengan min 3.86, seramai 68.2% pelajar cemerlang melaporkan mereka ‘Benar’ menggunakan strategi banyak membuat ulang kaji pembelajaran kosa kata BI bersama rakan atau di rumah. Walau bagaimanapun, bilangan pelajar cemerlang yang tidak menggunakannya juga agak tinggi, iaitu 31.8% daripada jumlah responden pelajar cemerlang yang dikaji. Item C92 dan C93 merujuk kepada strategi bertanya kepada ibu bapa dan rakan perbincangan dapat meningkatkan penguasaan AKK pelajar cemerlang. Dengan min 3.88, sebanyak 71.9% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka akan bertanya ibu bapa atau ahli keluarga lain jika tidak memahami maksud sesuatu kosa kata BI tersebut. Manakala 73.5% pelajar cemerlang lagi menyatakan mereka ‘Benar’ bertanya rakan perbincangan jika tidak memahami maksud

mata pelajaran BI semasa DDK. Strategi-strategi menguasai AKK ini dikuasai oleh pelajar cemerlang sekiranya mereka: 1. Mempunyai minat untuk belajar AKK. 2. Suka menanya guru dan rakan sekelas jika tidak faham maksud sesuatu kosa kata. 3. Memberi tumpuan sepenuhnya semasa pembelajaran kosa kata. 4. Meminta guru atau rakan membetulkan kesalahan kosa kata BI yang dilakukan DDK. 5. Melibatkan diri secara aktif dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran BI. 6. Banyak merujuk kamus sebagai satu strategi memahami maksud kosa kata BI yang sukar dikuasai.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 215

sesuatu kosa kata tersebut. Pelajar cemerlang kurang merujuk kamus sebagai satu usaha memahami maksud sesuatu kosa kata BI yang sukar difahami maksudnya. Ini kerana bilangan yang tidak merujuk kamus bagi memahami maksud sesuatu kosa kata itu agak ramai, iaitu 39.8% daripada jumlah keseluruhan pelajar cemerlang dikaji. Dengan perkataan lain, bertanya ibu bapa dan rakan boleh membantu pelajar cemerlang memahami maksud sesuatu kosa kata BI dengan baik DLK. Strategi banyak membuat latihan kosa kata BI juga strategi menguasai AKK oleh pelajar cemerlang. Ini merujuk kepada item C85 dan C86. Sebagai contoh item C85 dengan min 3.77, sebanyak 73.8% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ menggunakakan strategi membuat latihan kosa kata walaupun tidak disuruh oleh guru BI mereka DLK. Demikian juga dengan item C86 (min 3.86) di mana seramai 77.5% pelajar cemerlang melaporkan mereka ‘Benar’ membuat latihan kosa kata yang guru BI berikan dengan segera di rumah atau bersama dengan rakan. Di sini jelas menunjukkan bahawa pelajar cemerlang mempunyai sikap positif dalam mempelajari AKK bagi mata pelajaran BI semasa DLK. Mencatat kosa kata BI yang sukar difahami semasa membaca buku ataupun menonton televisyen juga antara strategi menguasai AKK yang banyak diamalkan oleh pelajar cemerlang BI semasa DLK. Ini dapat dirujuk pada peratusan dan kekerapan pelajar cemerlang yang menggunakan item C88 dan C89. Sebagai contoh item C88 dengan min 3.72, sebanyak 67.5% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka akan mencatat kosa kata yang sukar difahami ketika mendengar berita atau lagi di televisyen. Manakala 72.5% pelajar cemerlang lagi menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka akan mencata kosa kata yang sukar difahami ketika membaca sesuatu bahan bacaan BI semasa DLK. Walau bagaimanapun, strategi mencatat kosa kata BI yang sukar difahami semasa mendengar radio kurang digunakan oleh pelajar cemerlang. Ini dapat dirujuk pada item C87 (min 3.62) di mana 46.1% pelajar cemerlang menyatakan ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ menggunakan strategi tersebut. Dengan perkataan lain, strategi mencatat pelbagai kosa kata BI yang sukar ditemui sama ada semasa membaca buku, menonton televisyen ataupun mendengar radio boleh meningkatkan penguasaan AKK pelajar cemerlang. Maksud kosa kata yang sukar difahami itu pula boleh dicari maknanya dengan merujuk kamus ataupun bertanya guru, rakan atau ibu bapa DLK. Selain strategi menguasai AKK yang digunakan, terdapat juga beberapa strategi AKK kurang diamalkan walaupun strategi tersebut dasarnya baik untuk meningkatkan pencapaian BI pelajar cemerlang. Ini dapat dirujuk pada item C83, C84, C97 dan C98. Sebagai contoh item

216 SPB Bagi Aspek Kosa Kata Pelajar Cemerlang

C84 (min 3.45), sebanyak 48.3% pelajar cemerlang menyatakan ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ menggunakan strategi merancang masa latihan kosa kata setiap minggu.
Bil. C83 Strategi kosa kata BI ketika DLK Saya banyak membuat latihan kosa kata DLK/di rumah/ masa lapang. C84 Saya merancang masa latihan kosa kata setiap minggu. C85 Saya membuat latihan kosa kata walaupun guru tidak menyuruhnya. C86 Saya membuat latihan kosa kata yang diberikan oleh guru dengan segera. C87 Saya catat kosa kata yg sukar difahami ketika dengar lagu/berita di radio C88 Saya catat kosakata yg sukar difahami ketika dengar berita/lagu di TV.. C89 Saya mencatat kosa kata yang sukar difahami ketika baca bahan bacaan. C90 Saya menggunakan kosa kata BI yang ditemui dalam penulisan saya. C91 Saya banyak membuat ulang kaji pembelajaran kosa kata. C92 Saya tanya keluarga/ibu bapa sekira tidak faham maksud kosa kata. C93 Saya menanya rakan sekiranya tidak faham maksud sesuatu kosa kata. C94 Saya tanya guru di bilik guru/DLK jika tidak faham maksud sesuatu kosa kata. C95 Kelas tuisyen banyak membantu mengukuhkan aspek kosa kata saya. C96 Saya menanya guru tuisyen jika tidak tahu/faham maksud sesuatu kosa kata. C97 Saya merujuk kamus untuk memahami maksud sesuatu kosa kata yang sukar. C98 Saya membeli buku latihan kosa kata untuk dibuat latihan. C99 Bermain silang kata dapat bantu tingkatkan penguasaan kosa kata saya. C100 Dengan baca pelbagai bahan bacaan sastera, dpt kuasai pelbagai kosakata Purata skor min

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 217

JADUAL 9.5. SPB dalam menguasai AKK ketika belajar BI semasa DLK
1 2 3 4 1.8 14.3 17.1 51.9 2.7 15.1 30.5 37.8 2.3 1.2 1.5 2.2 2.2 0.7 1.1 4.9 6.3 6.2 5.7 6.2 2.2 9.8 14.1 56.0 8.6 12.7 57.2 8.6 36.0 33.9 8.4 21.9 49.3 6.8 18.5 60.0 9.0 18.3 41.6 8.3 17.1 37.6 8.0 14.7 57.0 5.0 20.7 52.6 6.2 14.3 40.4 5.8 28.3 43.0 5.6 37.9 37.2 6.1 25.9 50.8 5 14.9 13.9 17.8 20.3 20.0 18.2 12.5 30.4 31.8 32.1 35.9 15.4 15.5 33.0 17.2 13.1 17.9 15.0 Min 3.63 3.45 3.77 3.86 3.62 3.72 3.73 3.91 3.98 3.69

S.P .961 .995 .932 .875 .947 .930 .845 .951 .981 .985

1.2 10.9 19.7 36.4 2.0 11.8 14.3 39.8

3.86 1.020 3.88 1.049 3.65 1.006 3.87 1.122 3.60 1.021 3.45 3.73 3.70 .998 .912 .875

1.3 10.2 20.0 50.6

Demikian juga dengan item C97 (min 3.45) pelajar kurang merujuk kamus (39.8%). Manakala item C98 dengan min 3.45 pula,

3.73

218 SPB Bagi Aspek Kosa Kata Pelajar Cemerlang

SPB bagi Menguasai Aspek Kosa Kata BI ketika Belajar PEP Penguasaan aspek kosa kata (AKK) juga penting dalam meningkatkan pencapaian BI dalam kalangan pelajar cemerlang. Sebanyak sembilan item yang berkaitan dengan strategi menguasai AKK dalam BI ketika PEP disoal kepada pelajar cemerlang. Analisis dalam Jadual 9.6 mendapati bahawa semua item dalam strategi AKK ini berada pada tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Semua item dalam strategi AKK mempunyai min yang tinggi dan purata keseluruhan min bagi konstruk SPB berkaitan AKK ialah min 3.91. Analisis item mendapati min tertinggi diperoleh oleh item D42 dengan nilai min 4.11. Ini bermakna ramai pelajar cemerlang menggunakan sstrategi D42, iaitu strategi membeli buku-buku soalan/latihan berkaitan kosa kata dibuat latihan sebelum PEP. Seramai 80.6% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi ini sebelum menduduki PEP. Demikian juga dengan strategi menghafal kosa kata BI yang sukar dikuasai dengan min=3.71 (item D38), strategi berbincang dengan rakan tentang soalan kosa kata yang pernah keluar PEP dengan min 3.85 (item D39), strategi banyak membuat latihan dan ulang kaji menjawab soalan-soalan kosa kata yang pernah keluar PEP dengan min 3.93 (item D40) dan strategi bertukartukar soalan PEP denga rakan dari sekolah lain dengan min 3.85 (item

sebanyak 49.7% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ menggunakan strategi membeli buku latihan kosa kata BI untuk dibuat latihan pada masa lapang atau DLK. Kesimpulannya, strategi menguasai AKK banyak digunakan oleh pelajar cemerlang dalam mempelajari BI semasa DLK. Kepelbagaian strategi menguasai AKK banyak membantu pelajar cemerlang berjaya dalam pembelajaran BI. Penguasaan AKK pelajar cemerlang banayk memberi kebaikan kepada pelajar dalam mempelajari BI dengan baik dan cepat seperti: 1. Banyak membuat latihan kosa kata BI bersama rakan atau di rumah. 2. Merujuk kamus untuk memahami maksud sesuatu kosa kata yang sukar difahami. 3. Mencatat dan menggunakan kosa kata yang ditemui semasa mendengar radio, menonton televisyen atau membaca buku untuk digunakan dalam penulisan. 4. Bertanya guru, rakan atau ibu bapa sebagai satu cara untuk memahami maksud sesuatu kosa kata yang sukar difahami. 5. Membantu mereka dalam aktiviti penulisan dan tatabahasa terutamanya ketika PEP.

Bil. Strategi kosa kata BI ketika PEP D38 Saya menghafal kosa kata yang sukar difahami untuk tujuan PEP. D39 Saya berbincang dengan rakan tentang soalan kosa kata yang pernah keluar PEP. D40 Saya banyak buat ulangkaji jawab soalan kota kata yang pernah keluar PEP. D41 Saya bertukar soalan kosakata dgn rakan dari sekolah lain utk dibuat latihan. D42 Saya beli pelbagai buku PEP kosakata dpt bantu jawab soalan k/kata PEP. D43 Saya minta guru periksa jawapan latihan k/kata yg dibuat seblm PEP D44 Saya menggunakan pelbagai kosa kata yang baru semasa menjawab soalan PEP. D45 Saya semak jawapan kosa kata yang dijawab sebelum hantar utk diperiksa. D46 Saya mencari bahan berkaitan kosa kata BI di dalam Internet untuk dibuat latihan. Purata skor min

D41). Ksemua strategi menguasai AKK sebelum PEP ini ramai digunakan oleh pelajar cemerlang dalam menguasai BI dengan baik. Semasa menduduki PEP pula, beberapa strategi menguasai AKK juga diparktikkan. Sebagai contoh item D44 dengan min 3.94, seramai 72.9% pelajar cemerlang melaporkan bahawa ’Benar’ mereka menggunakan pelbagai kosa kata B yang dihafal dan kosa kata baru dalam jawapan yang dibuat. Setiap jawapan kosa kata yang dibuat pula akan disemak dahulu sebelum menghantarnya kepada pengawas PEP untuk dikumpul dan diperiksa. Seramai 76.1% pelajar cemerlang melaporkan mereka ’Benar’ menggunakan strategi menyemak AKK seperti yang ditunjukkan dalam item D45. Bilangan pelajar yang mencari bahan AKK dalam BI dalam Internet untuk dibuat latihan kosa kata pula, hanya 75.5% pelajar cemerlang yang menggunakannya. JADUAL 9.6. SPB dalam menguasai AKK ketika belajar BI semasa PEP
1 1.7 1.3 1.5 1.7 1.2 1.0 2.1 1.4 2.4 2 3 4 5 6.2 30.0 43.1 19.1 4.8 19.6 55.6 18.7 6.4 15.6 50.3 26.2 7.8 16.2 52.2 22.1 6.1 12.1 41.6 39.0 6.6 14.2 53.1 25.1 5.9 19.1 41.0 31.9 6.2 16.3 41.9 34.2 5.6 16.5 51.0 24.5 Min 3.71 3.85 3.93 3.85 4.11 3.94 3.94 4.01 3.91 3.89

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 219

S.P .899 .819 .898 .909 .922 .865 .965 .940 .916

Kesimpulannya, pelbagai strategi menguasai AKK digunakan oleh pelajar cemerlang ketika mempelajari BI sama ada sebelum ataupun semasa PEP. Strategi menguasai AKK ini banyak membantu pelajar menjawab soalan berkaitan AKK ketika PEP dengan syarat: 1. Menghafal pelbagai kosa kata BI yang baru untuk digunakan ketika PEP. 2. Berbincang dengan rakan tentang soalan kosa kata yang pernah keluar PEP.

220 SPB Bagi Aspek Kosa Kata Pelajar Cemerlang

3.

4. 5. 6.

SPB bagi menguasai aspek kosa kata sama penting seperti mempelajari dan menguasai SPB bagi kemahiran bahasa. Dengan pelbagai SPB bagi aspek kosa kata, pelajar-pelajar boleh mencubanya ketika belajar BM dan BI semasa DDK, DLK dan PEP. Kepelbagaian strategi kosa kata ini membantu pelajar seperti dapat: 1. Membina pelbagai ayat yang menarik dan gramatis yang boleh digunakan dalam pertuturan dan penulisan. 2. Membantu pelahar lemah BM dan BI menggunakan poelbagai kosa kata baru dalam pertuturan dan penulisan. 3. Membantu pelajar-pelajar bukan Melayu yang lemah penguasaan BM dan BI untuk meningkatkan penguasaan berbahasa. KESIMPULAN

Banyak membuat ulang kaji dan latihan soalan kosa kata dalam buku yang dibeli. Bertukar-tukar soalan kosa kata dengan rakan. Menyemak jawapan kosa kata sebelum menghantarnya untuk diperiksa. Menggunakan pelbagai kosa kata ketika menulis jawapan semasa PEP.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 221

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA BAGI ASPEK TATABAHASA PELAJAR CEMERLANG

10

Secara umm, tatabahasa mencakupi dua bidang, iaitu morfologi dan sintaksis. Morfologi ialah kajian tentang kata dan pembentukan kata, kelas kata dan imbuhan. Sintaksis pula ialah kajian tentang pembentukan ayat. Tatabahasa atau juga dinamakan ‘nahu’ merupakan antara komponen penting dalam pendidikan Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (BI). Dalam pembelajaran BM dan BI di sekolah, aspek tatabahasa merupakan tajuk atau pelajaran yang perlu pelajar pelajari. Aspek tatabahasa ialah aspek yang memerlukan kemahiran dan kebolehan berbahasa. Menurut Arbak (1989), keupayaan pelajar menguasai aspek tatabahasa banyak dikaitkan dengan tingkah laku berbahasa yang ada pada seseorang pelajar itu sendiri. Hal ini kerana aspek tatabahasa melibatkan proses menguasai hukum-hukum tatabahasa, terutamanya yang melibatkan morfologi, sintaksis dan semantik. Bagi pengajaran guru BM dan BI pula, mereka perlu mengetahui hukum-hukum dan peraturan sesuatu tatabahasa. Menurut Kamarudin (1995), apabila guru bahasa mengetahui dan memahami struktur, hukum dan sistem sesuatu tatabahasa itu, maka mudah anak didik mereka mempelajari, mengetahui dan memahami pelajaran tatabahasa dengan mudah, cepat dan lancar, terutamanya dalam pembinaan ayat. Bagi pelajar pula, pembelajaran tatabahasa memerlukan mereka memahami dan menguasai struktur dan sistem tatabahasa BM dan BI itu dengan baik. Apabila pelajar memahami dengan baik tatabahasa BM dan BI, maka secara tidak langsung pencapaian mereka meningkat. Hal ini kerana dalam pembelajaran tatabahasa, pelajar-pelajar perlu menggunakan pelbagai strategi belajar tatabahasa yang sesuai dengan tahap kognitif dan kecekapan berbahasa yang mereka memiliki. Oleh itu, bagaimana pelajar cemerlang BM dan BI belajar tatabahasa dengan baik

PENDAHULUAN

222 SPB Bagi Aspek Tatabahasa Pelajar Cemerlang

Dalam pengajaran tatabahasa, guru-guru BM dan BI perlu membantu pelajar bagaimana hendak mempelajari dan memahami perkara-perkara asas tentang pelajaran tajuk tatabahasa. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia (t.th.), pengajaran dan pembelajaran tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk ketepatan berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. Namun begitu, aspek sebutan dan intonasi perlu diberi penekanan dalam meningkatkan kecekapan berbahasa. Nik Safiah, Farid, Hashim dan Abdul Hamid (1996) mendefinisikan tatabahasa sebagai terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak terbilang jumlahnya. Ayat pula terdiri daripada rentetan perkataan yang mempunyai bermakna. Tatabahasa biasanya dibentuk daripada bunyibunyi bahasa dan cara perkataan-perkataan ini disusun menjadi ayat. Tatabahasa mengandungi dua huraian, iaitu morfologi dan sintaksis. Kamarudin (1988, 1995) mendefinisikan tatabahasa atau nahu sebagai satu bidang yang menerangkan peraturan-peraturan penggabungan kata-kata untuk menimbulkan bunyi dan ayat dengan menggunakan formula dan peraturan-peraturan tertentu. Bagi Arbak (1989) pula, kandungan tatabahasa terdiri daripada Arbak (1989) mencadangkan bahasa guru-guru bahasa perlu mengajar pelajar-pelajar mereka perkara-perkara asas tatabahasa berikut: 1. Bentuk unsur-unsur tatabahasa. 2. Fungsi unsur-unsur tertentu tatabahasa. 3. Makna tatabahasa unsur-unsr tatabahasa. ASPEK TATABAHASA

dan seterusnya memperoleh keputusan yang baik dalam pembelajaran tatabahasa perlu diketahui. Apakah strategi pembelajaran bahasa (SPB) yang mereka gunakan ketika mempelajari tatabahasa? Adakah strategistrategi belajar tatabahasa itu sesuai digunakan untuk semua pelajar yang belajar tatabahasa BM dan BI? Ini semuanya dapat diketahui dalam bab ini. Kesimpulannya, kepelbagaian strategi belajar tatabahasa amat penting dan perlu bagi pelajar cemerlang. Justeru, bab ini membincangkan secara perinci strategi-strategi belajar tatabahasa yang digunakan oleh pelajar cemerlang BM dan BI ketika belajar di dalam kelas (DDK), di luar kelas (DLK) dan ketika menghadapi peperiksaan (PEP). Himpunan pelbaagi SPB dalam BM dan BI berkaitan strategi belajar tatabahasa ini dapat dijadikan panduan kepada mereka yang lemah dalam pembelajaran tatabahasa BM dan BI.

Kesimpulannya,t atabahasa ialah korpus ilmu yang membincang peraturan, kaedah atau sistem yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis dalam sesuatu bahasa. Apabila pelajar-pelajar yang belajar BM dan BI diajar dengan betul dan berkesan oleh guru-guru BM dan BI berdasarkan peraturan, hukum dan sistem tatabahasa itu, maka pelajarpelajar dapat: 1. Membina ayat dengan baik dan tersusun mengikut hukum dan sistem tatabahasa BM dan BI. 2. Memahami makna dan maksud sesuatu kata dan ayat BM dan BI dalam pelbagai konteks penggunaannya. 3. Melahirkan idea dalam pelbagai tatatingkat tatabahasa, iaitu daripada peringkatan ayat, klausa, frasa, kata dan morfem STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BAGI ASPEK TATABAHASA

4.

Pola-pola sebutan aspek tertentu tatabahasa.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 223

SPB bagi Menguasai Aspek Tatabahasa BM ketika Belajar DDK Jadual 10.1 membincangkan persepsi pelajar cemerlang BM terhadap strategi menguasai ATb semasa belajar DDK. Sebanyak sembilan item disoal kepada pelajar, iaitu bermula item B67 hingga item B75. Kesemua item ATb ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu semuanya melebihi min=3.67. Purata skor min SPB bagi konstruk ATb ini ialah min 3.87, iaitu item-item yang dikaji berkaitan ATb ini dianggap tinggi kebolehpercayaannya. Analisis item jelas membuktikannya. Sebagai contoh item B67, B68 dan B69, iaitu persepsi pelajar terhadap strategi menguasai ATb memerlukan minat, tumpuan dan penglibatan secara aktif, keputusan min menunjukkan ketiga-tiga item tersebut berada pada tahap tinggi dengan masing-masing memperoleh min 3.91, 3.85 dan 3.74. Taburan peratusan item B67 menunjukkan sebanyak 68.9% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka berminat mempelajari pembelajaran tatabahasa BM, berbanding 8.5% responden yang menyatakan ‘Tidak benar’. Taburan peratusan item B68 menunjukkan

Soal selidik telah diedarkan terhadap 1286 pelajar cemerlang BM yang belajar di sekolah menengah kategori bandar dan luar bandar di empat zon yang telah ditetapkan. Kesemua pelajar tingkatan 4 ini diminta memberi pendapat/persepsi tentang strategi pembelajaran bahasa (SPB) yang mereka gunakan ketika belajar BM semasa DDK, DLK dan PEP bagi pembelajaran tatabahasa BM.

224 SPB Bagi Aspek Tatabahasa Pelajar Cemerlang

seramai 69.0% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka memberi tumpuan sepenuhnya semasa belajar tatabahasa BM, berbanding 8.6% responden yang menyatakan ‘Tidak benar’ menggunakan strategi tersebut. Taburan peratusan item B69 menunjukkan sebanyak 56.9% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka melibatkan diri secara aktif semasa belajar tatabahasa BM, berbanding 10.9% responden yang menyatakan ‘Tidak benar’ menggunakan strategi ini. Bagi persepsi pelajar terhadap strategi menguasai ATb memerlukan pelajar membuat tugasan tatabahasa, keputusan min menunjukkan item B71 tersebut berada pada tahap kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu min 3.98. Taburan peratusan item B71 menunjukkan 67.2% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka membuat tugasan tatabahasa yang diberikan oleh guru dengan sebaiknya, berbanding 2.3% responden yang menyatakan ‘Tidak benar’ strategi tersebut. Item B70, B72 dan B73 pula membincangkan persepsi pelajar terhadap strategi menguasai tatabahasa BM memerlukan bantuan rakan dan guru. Analisis item menunjukkan ketiga-tiga item tersebut berada pada tahap yang tinggi, iaitu masing-masing memperoleh min 3.96, 3.90 dan 3.90. Sebagai contoh, taburan peratusan item B70 menunjukkan 74.2% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka akan bertanya rakan sekiranya mereka tidak faham tentang tatabahasa BM, berbanding responden yang menyatakan Tidak benar’ (4.0%). Taburan peratusan item B72 menunjukkan sebanyak 74.4% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka akan bertanya guru sekiranya mereka tidak memahami pembelajaran tatabahasa BM, berbanding responden yang menyatakan Tidak benar’ (5.5%). Taburan peratusan item B73 menunjukkan 74.8% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar bahawa mereka akan meminta guru mengulang apa yang mereka tidak faham semasa belajar tatabahasa BM, berbanding responden yang menyatakan Tidak benar’ (8.2%). Bagi persepsi pelajar terhadap strategi menguasai tatabahasa BM memerlukan rujukan kamus, keputusan min menunjukkan item B74 tersebut berada pada tahap tinggi, iaitu min 3.90. Taburan peratusan item B74 menunjukkan sebanyak 60.1% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka merujuk kamus untuk memahami maksud sesuatu tatabahasa yang dipelajari, berbanding responden yang menyatakan Tidak benar’ (5.0%). Demikian juga dengan item B75 di mana responden pelajar berpendapat bahawa mereka memerlukan persediaan sebelum pembelajaran bermula di mana min yang diperoleh ialah min=3.67. Taburan peratusan item B75 menunjukkan seramai 60.1% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka membuat

Bil. Strategi tatabahasa BM ketika DDK B67 Saya berminat mempelajari tatabahasa BM. B68 Saya memberi tumpuan sepenuhnya semasa belajar tatabahasa BM. B69 Saya melibatkan diri secara aktif semasa belajar tatabahasa BM. B70 Saya menanya rakan sekiranya saya tidak faham tentang tatabahasa BM. B71 Saya membuat tugasan tatabahasa yang diberikan oleh guru dengan sebaiknya. B72 Saya menanya guru sekiranya saya tidak memahami pembelajaran tatabahasa BM. B73 Saya meminta guru mengulang apa yang tidak faham belajar tatabhasa BM. B74 Saya merujuk kamus untuk fahami maksud sesuatu tatabhs yang dipelajari. B75 Saya membuat latihan/ulangkaji tatabahasa BM sebelum kelas bermula. Purata skor min

latihan dan ulangkaji tatabahasa BM sebelum kelas bermula, berbanding responden yang menyatakan Tidak benar’ (11.9%). Kesimpulannya, strategi menguasai ATb yang dikemukakan ini semuanya digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM semasa DDK. Peratusan dan nilai min yang tinggi membuktikan bahawa strategistrategi ATb ini digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM semasa DDK. Dengan cara ini, pelajar cemerlang dapat: 1. Mempelajari dan menguasai ATb dengan baik. 2. Menanam minat mempelajari tatabahasa dalam kalangan pelajar cemerlang. 3. Membuat banyak latihan tatabahasa bersama rakan ketika DDK. 4. Membantu meningkatkan KT, KTs dan AP bagi pelajar cemerlang. JADUAL 10.1. SPB dalam menguasai ATb ketika belajar BM semasa DDK
1 1.3 5.6 1.2 0.8 2.4 1.8 0.9 2.3 0.9 10.0 32.2 27.3 29.6 3.74 2.8 21.8 46.7 27.5 3.96 1.5 30.5 32.4 34.8 3.98 3.1 20.1 50.2 24.2 3.90 6.4 17.0 49.4 25.4 3.90 4.1 30.4 32.3 32.3 3.90 9.6 28.0 38.6 21.5 3.67 3.87 2 3 4 5 Min 7.2 22.6 36.6 32.3 3.91 S.P .973 .845 .886 .880 .915 .931 .988 3.0 22.4 38.1 30.9 3.85 1.066

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 225

1.016

SPB bagi Menguasai Aspek Tatabahasa BM ketika Belajar DLK Jadual 10.2 membincangkan strategi tatabahasa yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM sewaktu DLK. Sebanyak 15 item ditanyakan kepada responden untuk mereka kenal pasti apakah strategi ATb yang mereka gunakan ketika belajar BM. Daripada 15 item tersebut, hanya empat item berada pada tahap tinggi, iaitu melebihi min 3.67, manakala 11 item berada pada tahap sederhana. Min tertinggi diperoleh oleh item C110, iaitu min 3.90, manakala item C103 dan C105 mendapat min paling rendah, iaitu min 3.42. Purata min bagi strategi

226 SPB Bagi Aspek Tatabahasa Pelajar Cemerlang

ATb ini ialah min 3.60, iaitu berada pada tahap sederhana kebolehpercayaan itemnya. Analisis item dalam Jadual 10.2 menunjukkan terdapat perbezaan dari segi peratusan dan min. Strategi banyak membuat latihan tatabahasa dihuraikan pada item C101, C102 dan C103 dengan masingmasing min 3.49, 3.94 dan 3.42. Sebagai contoh, item C101 menunjukkan ramai responden pelajar menyatakan setuju (55.8%) bahawa mereka banyak membuat latihan tatabahasa di luar kelas/rumah/masa lapang, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (19.4%). Item C102 merupakan item yang paling tinggi kebolehpercayaannya, iaitu min 3.94. Ramai responden pelajar menyatakan setuju (73.2%) bahawa mereka menyerapkan ATb dalam setiap penulisan mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (8.1%). Ramai juga responden pelajar menyatakan setuju (53.4%) bahawa mereka membuat latihan tatabahasa walaupun tanpa arahan guru, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (21.1%) seperti yang dilaporkan dala item C103. Penguasaan ATb pelajar juga disebabkan oleh penglibatan ibu bapa dan guru DLK. Item C104, C106, C107 dan C108 dengan min 3.45, 3.71, 3.65 dan 3.68 ialah item yang dikaitkan dengan peranan ibu bapa dan guru dalam meningkatkan kecekapan ATb pelajar cemerlang. Seabagai contoh, peratusan item C104 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (53.8%) bahawa mereka menanya keluarga/ibu bapa sekiranya mereka tidak faham maksud sesuatu tatabahasa, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (16.4%). Item C106 menunjukkan ramai responden pelajar menyatakan setuju (67.6%) bahawa mereka membuat latihan tatabahasa yang diberikan oleh guru dengan segera, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (9.8%). Peratusan item C107 menunjukkan ramai responden pelajar menyatakan setuju (56.3%) bahawa mereka membaiki segera kesalahan ayat tatabahasa selepas guru menyemaknya dengan segera, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (11.2%). Taburan peratusan item C108 menunjukkan ramai responden pelajar menyatakan setuju (60.4%) bahawa mereka menanya guru tentang kesalahan tatabahasa yang dilakukan, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (10.9%). Bagi persepsi pelajar terhadap strategi menguasai AKK dengan melibatkan peranan rakan pula, keputusan min bagi item C109 ialah min 3.60. Taburan peratusan item C109 menunjukkan ramai pelajar menyatakan setuju (57.5%) bahawa mereka menanya keluarga/ibu bapa sekiranya tidak faham pembelajaran tatabahasa, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (12.1%). Begitu juga dengan

strategi banyak membuat latihan tatabahasa DLK, item C105 dan C114 mendapat min 3.42 dan 3.60, iaitu berada pada tahap sederhana. Peratusan item C105 menunjukkan ramai responden pelajar menyatakan setuju (54.5%) bahawa mereka merancang latihan tatabahasa sendiri semasa di luar kelas/di rumah, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (23.8%). Taburan peratusan item C114 menunjukkan ramai pelajar menyatakan setuju (59.4%) bahawa mereka membeli pelbagai buku latihan/aktiviti tatabahasa untuk dibuat latihan, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (16.8%). Merancang masa pembelajaran tatabahasa DLK pada hujung minggu, cuti sekolah dan sebagainya juga membantu meningkatkan ATb pelajar cemerlang. Seramai 56.4% pelajar cemerlang menyatakan bahawa mereka merancang masa pembelajaran tatabahasa mereka setiap minggu, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (21.2%). Selain itu, guru tuisyen juga banyak membantu meningkatkan kecekapan ATb pelajar cemerlang BM semasa DLK. Item C111, C112 dan C113 ialah tiga item yang memperlihat peranan guru tuisyen dalam membantu kecekapan ATb dengan min masing-masing min 3.55, 3.47 dan 3.60. Huraian item C111 menunjukkan ramai responden pelajar menyatakan setuju (56.8%) bahawa kelas tuisyen banyak membantu mengukuhkan ATb mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (16.2%). Taburan peratusan item C112 menunjukkan ramai pelajar menyatakan setuju (55.2%) bahawa guru tuisyen banyak membantu mereka meningkatkan penguasaan tatabahasa mereka, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (19.6%). Taburan peratusan item C113 menunjukkan ramai responden menyatakan setuju (59.2%) bahawa mereka menanya guru tuisyen jika mereka tidak faham maksud sesuatu tatabahasa, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (18.1%). KB juga dapat membantu menngkatkan kecekapan berbahasa pelajar cemerlang BM. C110 ialah item yang menunjukkan item tersebut berada pada tahap tinggi, iaitu min 3.90. Taburan peratusan item C110 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (65.2%) bahawa dengan membaca pelbagai bahan bacaan/karya sastera dapat membantu mereka menguasai pelbagai tatabahasa, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (5.4%). Ini membuktikan bahawa dengan banyak membaca, ia dapat meningkatkan kecekapan tatabahasa BM dalam kalangan pelajar cemerlang semasa belajar BM ketika DLK. Kesimpulannya, pelbagai strategi tatabahasa digunakan oleh pelajar cemerlang semasa belajar DLK. Dengan menggunakan pelbagai ATb, ini pelajar cemerlang dapat:

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 227

228 SPB Bagi Aspek Tatabahasa Pelajar Cemerlang

2. 3. 4.

1.

Bil. Strategi tatabahasa BM ketika DLK 1 2 3 4 C101 Saya banyak membuat latihan tatabahasa 10.8 8.6 24.6 32.1 DLK/ di rumah/masa lapang. C102 Saya menyerapkan aspek tatabahasa 1.2 6.9 19.1 42.0 dalam setiap penulisan saya. C103 Saya membuat latihan tatabahasa 11.7 9.4 25.3 31.9 walaupun guru tidak menyuruhnya. C104 Saya menanya keluarga/ibu bapa 9.0 7.4 29.6 37.2 sekiranya tidak faham maksud tatabhs.

JADUAL 10.2. SPB dalam menguasai ATb ketika belajar BM semasa DLK
5 Min 23.7 3.49 30.6 3.94 21.5 3.42 16.6 3.45

Membantu meningkatkan kecekapan berbahasa terutamanyanya dalam KT, KTs, AKK dan AP. Membina pelbagai ayat semasa bertutur (KT) dan menulis (KTs). Membantu membina pelbagai ayat tatabahasa dengan gramatis. Membezakan ayat yang lengkap dan ayat yang salah hukum tatabahasanya.
S.P 1.244 1.251 1.127 1.247 .981 .985 .989 .942 .936

C105 Saya merancang latihan tatabahasa 10.0 13.8 21.5 32.8 21.7 3.42 sendiri semasa DLK/di rumah C106 Saya membuat latihan tatabahasa yang 2.6 7.2 29.4 37.7 22.9 3.71 diberikan oleh guru dengan segera. C107 Saya membaiki segera kesalahan ayat 1.9 9.3 32.3 34.1 22.2 3.65 tatabhs guru telah semak dgn segera. C108 Saya menanya guru tentang kesalahan 2.7 8.2 28.5 38.6 21.8 3.68 tatabahasa yang dilakukan. C109 Saya menanya rakan sekiranya saya 4.8 7.3 30.2 37.2 20.3 3.60 tidak faham pembelajaran tatabahasa. C110 Dengan baca pelbagai bahan bacaan dpt 1.2 4.2 29.2 32.9 32.3 3.90 bantu kuasai pelbagai tatabahs C111 Kelas tuisyen banyak membantu 9.7 6.5 26.8 32.1 24.7 3.55 mengukuhkan aspek tatabahasa saya. C112 Guru tuisyen banyak bantu saya 10.7 8.9 25.0 32.6 22.6 3.47 tingkatkan penguasaan tatabahasa saya. C113 Saya menanya guru tuisyen jika saya 9.7 8.4 22.5 30.1 29.1 3.60 tidak faham maksud sesuatu tatabahasa. C114 Saya membeli pebagai buku latihan/ 9.6 7.2 23.6 32.4 27.0 3.60 aktiviti tatabahasa untuk dibuat latihan. C115 Saya merancang masa pembelajaran 11.3 9.9 22.2 32.0 24.4 3.48 tatabahasa saya setiap minggu. Purata skor min 3.60

1.040 1.207 1.235 1.255 1.226 1.272

SPB bagi Menguasai Aspek Tatabahasa BM ketika Belajar PEP Jadual 10.3 membincangkan persepsi pelajar cemerlang terhadap strategi menguasai aspek tatabahasa (ATb) dalam BM ketika menghadapi PEP. Sebanyak lapan item dikemukakan kepada pelajar

cemerlang tentang strategi menguasai ATb tersebut. Min tertinggi diperoleh oleh item D49 dengan min 3.79, manakala yang terendah oleh item D48 dengan min 3.58. Purata skor min bagi strategi AP ini ialah min 3.67. Analisis mendapati item D47, D48, D49 dan D51 ialah item yang membincangkan strategi menguasai ATb dengan cara membuat persediaan sebelum PEP. Sebelum PEP, pelajar cemerlang menyatakan mereka banyak membuat latihan tatabahasa di rumah, di luar waktu persekolahan dan sebagainya. Sebagai contoh item D47 (min 3.74), sebanyak 62.9% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka banyak membuat latihan dan ulang kaji menjawab soalan tatabahasa yang pernah keluar PEP dalam buku ulang kaji yang dibeli, berbanding 12.9% mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’. Taburan peratusan item D48 (min 3.58) menunjukkan 59.6% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ membeli pelbagai buku PEP tatabahasa yang dapat membantu menjawab soalan tatabahasa ketika PEP. Mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ menggunakan strategi ini juga agak ramai, iaitu 40.4%. Manakala item D49 menunjukkan seramai 6.3% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka berbincang dengan rakan tentang soalan tatabahasa yang pernah keluar dalam PEP untuk dibuat latihan. Manakala peratusan item D51 (min 3.55) menunjukkan 56.% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ 56.1% bahawa mereka bertukartukar soalan tatabahasa dengan rakan dari sekolah lain untuk dibuat latihan. Item D50 membincangkan persepsi pelajar cemerlang terhadap strategi menguasai ATb ketika PEP. Dengan min 3.76, seramai 64.4% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka meminta guru memeriksa jawapan dan memberi komen setiap latihan tatabahasa yang dibuat sebelum menduduki PEP. Mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ menggunakan strategi ini ialah 9.2% pelajar cemerlang sahaja. Semasa PEP pula, pelajar cemerlang melaporkan mereka menyemak setiap jawapan tatabahasa yang dijawab dan menggunakan pelbagai tatabahasa baru ketika menjawab soalan BM. Item D52 dngan min 3.78 melaporkan bahawa 61.5% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka menyemak setiap jawapan tatabahasa yang dijawab sebelum menghantarnya untuk diperiksa, berbanding mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ seramai 11.1%. Peratusan item D53 dengan min 3.62 pula menunjukkan sebanyak 56.1% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka menggunakan pelbagai tatabahasa yang baru semasa menjawab soalan PEP, berbanding mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ seramai 13.5%. Pelajar cemerlang juga melaporkan bahasa mereka mencari bahan berkaitan tatabahasa di Internet untuk dibuat latihan sebelum PEP

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 229

bermula. Ini merujuk pada item D54 yang mana sebanyak 59.1% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ menggunakan strategi ini. Walau bagaimanapun, jumlah mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ agak ramai, iaitu 40.8% pelajar cemerlang BM. Ini bermakna strategi mencari bahan tatabahasa di Internet untuk dibuat latihan bukan strategi penting bagi pelajar cemerlang dalam menguasai ATb. Walaupun jumlah pelajar yang menyatakan ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ menggunakan setiap strategi menguasai ATb agak ramai seperti pada item D47, D48 da D51, tetapi strategi-strategi menguasai ATb ini masa ramai yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika menjawab soalan tatabahasa ketika PEP. Kesimpulannya, masih ramai pelajar cemerlang menggunakan pelbagai strategi ATb dalam menjawab soalan-soalan BM ketika PEP. Kepelbagaian strategi tatabahasa ini membantu pelajar cemerlang dari segi: 1. Menjawab soalan tatabahasa dengan mudah dan cepat. 2. Membina ayat tatabahasa dengan ejaan yang betul dalam setiap soalan yang dijawab. 3. Boleh mempelbagai ayat tatabahasa ketika menjawab setiap soalan dalam BM. 4. Boleh mempelbagai ayat tatabahasa ketika menjawab soalan atau latihan dalam lain-lain mata pelajaran yang menggunakan penulisan BM.
Bil. Strategi tatabahasa BM ketika PEP D47 Saya banyak buat ulangkaji jawab soalan PEP tatabahasa yang pernah keluar PEP. D48 Saya beli pelbagai buku PEP tatabahasa yg dapat bantu jawab soalan tatabhs PEP. D49 Saya berbincang dengan rakan tentang soalan tatabhs yang pernah keluar PEP. D50 Saya minta guru periksa jawapan latihan tatabahasa yg dibuat sebelum PEP. D51 Saya bertukar soalan tatabahasa dengan rakan sekolah lain utk dibuat latihan. D52 Saya semak setiap jawapan tatabahasa yg dijawab sebelum hantar utk diperiksa. D53 Saya menggunakan pelbagai tatabahasa yang baru semasa menjawab soalan PEP. D54 Saya mencari bahan tatabahasa BM di Internet untuk dibuat latihan. Purata skor min

230 SPB Bagi Aspek Tatabahasa Pelajar Cemerlang

JADUAL 10.3. SPB dalam menguasai ATb ketika belajar BM semasa PEP
1 2 3 4 2.6 10.3 24.4 35.5 6.5 11.3 22.6 36.3 3.3 1.3 2.0 4.7 8.9 4.7 12.8 26.4 34.6 9.1 27.4 31.2 8.8 30.4 31.4 8.4 23.6 38.6 6.6 24.8 37.9 7.9 26.4 41.5 5 27.4 23.3 27.4 22.9 21.5 30.3 24.7 20.5

Min S.P 3.74 1.049 3.58 1.152 3.79 1.019 3.76 3.55 1.101 3.78 1.038 3.62 1.090 3.53 1.166 .934

3.67

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 231

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS BAGI ASPEK TATABAHASA

SPB bagi Menguasai Aspek Tatabahasa Kata BI ketika Belajar DDK Penguasaan ATb perlu dikuasai oleh setiap pelajar. ATb merupakan sebahagian daripada unsur berbahasa yang perlu dikuasai oleh pelajar termasuk AKK dan AP. Dalam Jadual 10.4, terdapat sembilan strategi bagaimana hendak menguasai ATb ketika mempelajari BI semasa DDK dikemukakan kepada responden pelajar cemerlang. Analisis item mendapati kesemua strategi ATb yang diajukan kepada pelajar cemerlang ini memperoleh nilai min yang tinggi, iaitu di antara min 3.79 hingga min 4.22. Purata min keseluruhan strategi ATb ini ialah min 4.02. Strategi banyak menanya rakan sekiranya tidak faham tentang tatabahasa BI merupakan strategi tatabahasa yang paling ramai pelajar cemerlang gunakan. Strategi ini merujuk kepada item B70 yang memperoleh min 4.22. Seramai 83.9% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka menggunakan strategi ini jika tidak memahami ATb yang dipelajari DDK. Hanya 16.1% sahaja pelajar cemerlag yang menyatakan ’Tidak benar’ atau ’Tidak pasti benar’ sama ada mereka menggunakannya ataupun tidak. Selain menanya rakan, pelajar cemerlang berpendapat penguasaan ATb mereka juga turut meningkat sekiranya mereka banyak menanya guru jika tidak memahami pembelajaran tatabahasa BI tersebut. Dengan min 4.05 didapati seramai 80.7% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka menggunakannya sebagai satu cara menguasai dan mempelajari ATb dengan baik. Semuanya ini boleh dirujuk pada item B72. Strategi membuat tugasan/latihan tatabahasa yang guru berikan dengan segera dan sebaiknya juga antara strategi menguasai tatabahasa yang banyak digunakan pelajar cemerlang DDK ketika sesi pembelajaran BI. Seramai 79.7% pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka ’Benar’ menggunakan strategi yang ditunjukkan pada item B71 dengan nilai min 4.14 dengan kadar segera. Pelajar cemerlang juga berpendapat bahawa penguasaan ATb mereka akan meningkatkan sekiranya mereka memberi tumpuan sepenuhnya semasa belajar tajuk tatabahasa DDK. Merujuk item B68 dengan nilai min 4.10 jelas menunjukkan bahawa strategi ini

Soal selidik telah diedarkan terhadap 1249 pelajar cemerlang BI yang belajar di sekolah menengah kategori bandar dan luar bandar di empat zon yang telah ditetapkan. Kesemua pelajar tingkatan 4 ini diminta memberi pendapat/persepsi tentang strategi pembelajaran bahasa (SPB) yang mereka gunakan ketika belajar BI semasa DDK, DLK dan PEP bagi strategi tatabahasa BI.

banyak membantu pelajar cemerlang menguasai ATb dengan jayanya. Buktinya, seramai 78.6% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka memberi tumpuan sepenuhnya semasa mempelajari tajuk tatabahasa BI. Penguasaan tatabahasa pelajar akan meningkat sekiranya mereka melibatkan diri secara aktif semasa aktiviti pembelajaran tatabahasa. Ini dapat dirujuk pada item B69 yang didapati seramai 72.1% pelajar cemerlang melaporkan ’Benar’ bahawa mereka menggunakan strategi ini untuk menguasai ATb. Min bagi item B69 juga berada pada tahap kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu min 3.90. Meminta guru mengulang apa yang tidak difahami semasa mempelajari tajuk tatabahasa BI juga merupakan strategi menguasai tatabahasa yang ramai digunakan oleh pelajar cemerlang. Berdasarkan item B73 didapati 74.2% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ menggunakan strategi meminta guru mengulangkan semula tatabahasa yang difahami DDK. Merujuk kamus dan banyak membuat latihan atau ulang kaji tatabahasa juga antara strategi ATb yang kerap digunakan pelajar cemerlang semasa mempelajari BI. Sebagai contoh, pelajar merujuk kamus apabila tidak memahami maksud sesuatu perkataan tatabahasa yang dipelajari. Ramai pelajar cemerlang yang merujuk kamus sebagai satu strategi untuk menguasai sesuatu ATb, iaitu seramai 86.3% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ menggunakannya ketika mempelajari BI semasa DDK. Begitu juga dengan strategi banyak membuat latihan tatabahasa, didapati seramai 71.7% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ mereka menggunakannya. Ini menunjukkan bahawa item B75 menjadi pilihan pelajar cemerlang sebagai satu strategi menguasai ATb. Kesimpulannya, strategi-strategi tatabahasa yang terdapat dalam Jadual 4.31 membuktikan bahawa pelajar cemerlang banyak mempraktikkan pelbagai strategi menguasai ATb semasa mempelajari BI ketika DDK. Dengan menggunakan strategi tatabahasa ini, pelajar cemerlang dapat: 1. Menimbulkan minat suka mempelajar tajuk/latihan tatabahasa BI semasa DDK. 2. Menghasilkan latihan dan penulisan yang baik melalui penggunaan tatabahasa yang betul. 3. Mempunyai minat terhadap pembelajaran tatabahasa BI. 4. Memberi tumpuan sepenuhnya semasa belajar tajuk tatabahasa DDK. 5. Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti perbincangan tajuk tatabahasa. 6. Menanya guru dan rakan jika kurang atau tidak memahami sesuatu perkataan tatabahasa yang dipelajari.

232 SPB Bagi Aspek Tatabahasa Pelajar Cemerlang

7. 8.
Bil. B67 B68 B69 B70 B71 B72 B73 B74 B75

JADUAL 10.4. SPB dalam menguasai ATb ketika belajar BI semasa DDK
Strategi tatabahasa BI ketika DDK Saya berminat mempelajari tatabahasa BI. Saya memberi tumpuan sepenuhnya semasa belajar tatabahasa BI. Saya melibatkan diri secara aktif semasa belajar tatabahasa BI. Saya menanya rakan sekiranya saya tidak faham tentang tatabahasa BI. Saya buat tugasan tatabahasa yang diberikan guru dengan sebaiknya. Saya tanya guru sekiranya tidak memahami pembelajaran tatabhs BI. Saya minta guru ulang apa yang tidak faham semasa belajar tatabahasa BI. Saya merujuk kamus untuk fahami maksud tatabahasa yng dipelajari. Saya membuat latihan/ulangkaji tatabahasa BI sebelum kelas bermula. 1 0.4 0.6 0.4 0.9 1.3 0.4 0.3 2 3 4 5.7 17.4 40.7 3.7 17.2 42.3 5.6 21.1 48.8 3.7 11.5 40.0 2.8 16.3 39.5 3.8 15.5 52.0 5.8 19.7 44.3 5.0 8.4 66.3 5 35.9 36.3 24.1 43.9 40.2 28.7 29.9 20.0 24.2 Min 4.05 4.10 3.90 4.22 4.14 4.05 3.97 4.00

Banyak membuat latihan tatabahasa dengan sebaik mungkin. Merujuk kamus jika tidak memahami sesuatu perkataan tatabahasa.
S.P .890 .850 .839 .855 .878 .770 .873 .715

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 233

1.6 13.3 13.5 47.5

Purata skor min 4.02

3.79 1.000

SPB bagi Menguasai Aspek Tatabahasa Kata BI ketika Belajar DLK Dalam menguasai aspek tatabahasa (ATb), soal selidik yang dikemukakan secara keseluruhannya mendapat persetujuan penggunaan strategi ATb yang tinggi bagi pelajar cemerlang yang dikaji. Purata min keseluruhan bagi konstruk SPB berkaitan ATb ini adalah tinggi, iaitu min 3.84. Hanya item C101 sahaja yang mendapat min terendah, iaitu min 3.60, manakala item lain mendapat min melebih tahap 3.67. Jadual 10.5 membincangkan SPB bagi aspek ATb yang digunakan oleh pelajar BI ketika belajar DLK. Analisis item mendapati item C102 dan C106 merupakan strategi menguasai ATb yang paling banyak digunakan oleh pelajar cemerlang dalam mempelajari BI ketika DLK. Kedua-dua item ini memperoleh min 3.97, iaitu berada pada tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Sebagai contoh bagi item C102, sebanyak 73.7% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka menggunakan strategi menyerapkan ATb dalam setiap penulisan atau latihan BI yang dibuat. Demikian juga item C106 di mana seramai 73.5% pelajar cemerlang melaporkan mereka ‘Benar’

234 SPB Bagi Aspek Tatabahasa Pelajar Cemerlang

menggunakan strategi banyak membuat latihan tatabahasa yang guru berikan dengan segera. Strategi membuat latihan tatabahasa didapati banyak digunakan oleh pelajar cemerlang sebagai satu cara menguasai ATb. Ini boleh dirujuk pada item C103, C105, C106 dan C115. Sebagai contoh item C103 (min 3.91), sebanyak 73.0% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ menggunakan strategi ini dalam mempelajari ATb DLK. Item C105 dan C115 merujuk sikap pelajar cemerlang yang merancang masa membuat latihan tatabahasa DLK dan pada setiap minggu. Buktinya, sebanyak 70.7% pelajar cemerlang melaporkan mereka ‘Benar’ merancang latihan tatabahasa dengan segera DLK. Manakala item C106, seramai 73.5% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ membuat latihan tatabahasa yang guru BI dengan segera di rumah ataupun DLK. Dengan perkataan lain, banyak membuat latihan tatabahasa boleh meningkatkan strategi ATb bagi pelajar cemerlang dalam mempelajari BI. Item C107 membincangkan strategi menguasai ATb dengan cara membaiki segera latihan tatabahasa yang telah disemak oleh guru BI. Dengan membuat pembetulan segera, maka pelajar cemerlang dapat mengenal pasti apakah kesalahan yang banyak mereka lakukan semasa menulis ayat. Ini diakui oleh 78.7% pelajar cemerlang yang menggunakan strategi ini. Selain itu, sikap suka bertanyan untuk membaiki atau meningkatkan lagi penguasaan tatabahasa BI kepada guru, rakan, guru tuisyen dan ahli keluarga turut menyumbang kepada penguasaan ATb bagi kalangan pelajar cemerlang. Ini boleh dirujuk pada item C108 (min 3.81), C109 (min 3.76) dan C113 (min3.72). Sebagai contoh item 108, sebanyak 73.3% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ menanya guru BI tentang kesalahan tatabahasa yang dilakukan. Ini dapat membantu mereka membaiki kesalahan tatabahasa dan tidak mengulanginya dalam latihan seterusnya. Begitu dengan item C109, sebanyak 73.5% pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka ‘Benar’ menanya rakan sekiranya tidak memahami pembelajaran atau latihan tatabahasa BI yang dibuat. Jumlah pelajar cemerlang yang menyatakan ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ sedkit sahaja. Begitu juga dengan strategi membeli dan membaca pelbagai bahan bacaan yang didapati pada item C110 dan C114 juga adalah antara strategi menguasai ATb yang digunakan oleh pelajar cemerlang. Item C110 dengan min 3.91, sebanyak 70.3% pelajar cemerlang menggunakan strategi membaca pelbagai bahan bacaan seperti buku ilmiah, karya sastera dan sebagainya boleh membantu meningkatkan penguasaan ATb. Demikian juga dengan membeli, membaca dan

membuat latihan buku tatabahasa yang dibeli juga boleh meningkatkan kecekapan ATb bagi kalangan pelajar. Ini diakui oleh 67.8% pelajar cemerlang seperti yang ditunjukkan pada item C114.
Bil. Strategi tatabahasa BI ketika DLK C101 Saya banyak membuat latihan tatabahasa DLK/masa lapang. C102 Saya menyerapkan aspek tatabahasa dalam setiap penulisan saya. C103 Saya membuat latihan tatabahasa walaupun guru tidak menyuruhnya. C104 Saya menanya keluarga/ibu bapa jika tidak faham maksud sesuatu tatabhs.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 235

JADUAL 10.5. SPB dalam menguasai ATb ketika belajar BI semasa DLK
1 1.9 0.2 1.9 1.4 1.4 0.8 1.5 1.2 1.2 1.0 1.2 1.8 2 3 4 6.7 29.4 52.9 6.3 19.8 43.5 7.7 17.4 43.4 5.4 23.9 50.6 5.4 19.6 41.6 4.7 15.8 60.7 5.8 19.4 56.3 5.3 23.2 41.1 4.1 23.8 41.0 4.8 22.0 57.3 6.8 23.3 56.0 5.0 25.4 35.1 30.2 29.6 18.7 30.3 31.9 18.0 17.0 17.1 29.2 29.9 14.8 12.7 32.7 32.1 5 9.0 Min 3.60 3.97 3.91 3.79 3.97 3.90 3.81 3.76 3.91 3.94 3.80 3.72 3.91

S.P .818 .879 .971 .851 .925 .768 .836 .917 .915 .897 .784 .814 .967

C105 Saya merancang latihan tatabahasa sendiri semasa DLK/di rumah C106 Saya membuat latihan tatabahasa yang diberikan oleh guru dengan segera. C107 Saya membaiki segera kesalahan ayat tatabhs yg guru telah semak dgn segera C108 Saya menanya guru tentang kesalahan tatabahasa yang dilakukan. C109 Saya menanya rakan sekiranya saya tidak faham pembelajaran tatabahasa. C110 Dgn baca pelbagai bahan bacaan/karya sast, dpt bantu kuasai pelbagai tatabhs. C111 Kelas tuisyen banyak membantu mengukuhkan aspek tatabahasa saya. C112 Guru tuisyen banyak bantu tingkatkan penguasaan tatabahasa saya. C113 Saya menanya guru tuisyen jika tidak faham maksud sesuatu tatabahasa. C114 Saya membeli pebagai buku latihan/ aktiviti tatabahasa.. C115 Saya merancang masa pembelajaran tatabahasa saya setiap minggu. Purata skor min

1.8 11.9 15.5 40.4

3.85 1.039

1.6 11.1 13.9 56.4

Kesimpulannya, banyak strategi yang digunakan oleh pelajar cemerlang bagi menguasai ATb semasa mempelajari BI ketika DLK. Strategi-strategi tatabahasa ini memberi kebaikan kepada pelajar cemerlang untuk menguasai BI dengan lebih baik dengan syarat mereka: 1. Banyak membuat latihan tatabahasa bersama rakan, di rumah pada waktu lapang dan sebagainya.

1.8 12.6 17.5 36.0

3.84

3.83 1.067

236 SPB Bagi Aspek Tatabahasa Pelajar Cemerlang

3.

2.

SPB bagi Menguasai Aspek Tatabahasa Kata BI ketika Belajar PEP Jadual 10.6 membincangkan persepsi pelajar cemerlang untuk menguasai aspek tatabahasa (ATb) ketika mempelajari BI bagi menghadapi PEP. Terdapat lapan strategi menguasai ATb yang dicadangkan. Min tertinggi didapati pada item D51 dengan min 4.22, manakala min terendah diterima oleh item D50 dengan min 3.83. Purata skor min bagi konstruk strategi ATb ketika PEP ialah min 3.97. Antara strategi ATb yang banyak digunakan oleh pelajar cemerlang sebelum atau semasa menghadapi PEP ialah item D51 dengan min 4.22. Sebanyak 77.8% pelajar cemerlang menyatakan bahawa ’Benar’ mereka bertukar-tukar soalan tatabahasa dengan rakan dari sekolah lain untuk dibuat latihan sebelum PEP sebenar. Dengan bertukar-tukar soalan tatabahasa, maka pelajar cemerlang dapat mengetahui dan mengenal pasti kelemahan dalam menjawab soalan tatabahasa ketika PEP. Demikian juga dengan item D47 dan D54 yang masing-masing mendapat min 4.04. Sebagai contoh item D47, seramai 75.7% pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka ’Benar’ banyak membuat latihan dan ulang kaji dengan banyak menjawab soalan-soalan tatabahasa yang pernah keluar PEP. Pelajar cemerlang juga melaporkan bahawa mereka mencari bahan atau soalan-soalan tatabahasa dalam Internet untuk dibuat latihan. Ini boleh dirujuk pada item D54 di mana sebanyak 75.7% pelajar cemerlang ’Benar’ menggunakan strategi ini terutamanya sebelum menduduki PEP. Membeli buku tatabahasa berbentuk PEP dan kemudian menjawab soalan-soalan tatabahasa yang terdapat dalam buku tersebut sebagai latih tubi juga antara strategi menguasai ATb. Dengan min 3.93, item D48 didapati digunakan sebanyak 74.7% pelajar cemerlang sebelum menghadapi PEP. Begitu juga dengan strategi menguasai ATb dengan berbincang dengan rakan tentang soalan-soalan tatabahasa yang pernah keluar PEP juga digunakan ramai pelajar cemerlang sebelum PEP sebenar. Dengan min 3.89 (item D48), sebanyak 75.5% pelajar menyatakan mereka ’Benar’ menggunakan strategi ATb tersebut. Pelajar cemerlang juga melaporkan bahawa mereka ’Benar’ meminta guru BI mereka memeriksa setiap jawapan tatabahasa yang dibuat DDK dan DLK serta memberi komen jika jawapan tatabahasa yang dibuat itu ada kesalahan atau sebaliknya. Ini boleh dirujuk pada item D50 di mana

Membaca pelbagai buku BI yang dapat membantu menulis ayat tatabahasa dengan baik. Suka bertanya guru, rakan, ibu bapa, guru tuisyen untuk meningkatkan penulisaan tatabahasa ataupun untuk membaiki kesalahan tatabahasa yang dilakukan.

81.1% pelajar cemerlang menggunakan strategi ini bagi menguasai ATb sebelum PEP. Semasa PEP pula, pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka akan menyemak setiap jawapan tatabahasa yang dijawab sebelum menghantarnya kepada pengawas PEP. Ini boleh dirujuk pada item D52 dengan peratusan pelajar cemerlang yang menggunakannya adalah seramai 81.3%. Demikian juga ketika menjawab soalan tatabahasa ketika PEP, sebanyak 75.2% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa mereka menggunakan pelbagai tatabahasa baru semasa menjawab soalan tatabahasa ketika PEP. Dengan perkataan lain, pelajar cemerlang menggunakan pelbagai strategi menguasai ATb yang boleh membantu mereka menjawab soalan tatabahasa dengan mudah dan tepat.
Bil. Strategi tatabahasa BI ketika PEP D47 Saya banyak buat ulangkaji jawab soalan PEP/bahasa yg pernah keluar PEP. D48 Saya beli pelbagai buku PEP yang dpt bantu jawab soalan tatabhs ketika PEP. D49 Saya berbincang dengan rakan tentang soalan tatabhs yang pernah keluar PEP. D50 Saya minta guru periksa jawapan/beri komen latihan tatabahs sebelum PEP. D51 Saya bertukar soalan tatabahasa dgn rakan sekolah lain untuk dibuat latihan. D52 Saya semak setiap jawapan tatabahasa yg dijawab sebelum hantar utk diperiksa. D53 Saya menggunakan pelbagai tatabahasa yang baru semasa menjawab soalan PEP. D54 Saya mencari bahan berkaitan tatabhs BI di internet utk dibuat latihan. Purata skor min

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 237

JADUAL 10.6. SPB dalam menguasai ATb ketika belajar BI semasa PEP
1 1.0 0.4 1.0 0.8 2.5 0.7 1.2 2.6 2 3 4 5 5.8 17.5 39.6 36.1 7.4 17.5 40.4 34.3 5.5 18.0 50.3 25.2 4.8 13.4 66.4 14.7 6.0 13.7 61.1 16.7 5.3 12.7 33.2 48.1 5.8 17.9 48.5 26.7 7.9 13.8 48.6 27.1 Min 4.04 3.93 3.89 3.83 4.22 3.93 3.89 3.97 4.04

S.P .926 .921 .857 .730 .912 .883 .926 861

Kesimpulannya, pelajar cemerlang menggunakan pelbagai SPB untuk menguasai strategi ATb. Strategi menguasai ATb bukan sahaja digunakan sebelum PEP, tetapi juga digunakan ketika menjawab soalan tatabahasa ketika PEP sebenar. Semua strategi ATb ini digunakan oleh pelajar cemerlang dengan cara: 1. Banyak membuat latihan tatabahasa dalam buku latihan yang dibeli atau latihan yang guru berikan sebelum PEP. 2. Banyak menjawab soalan-soalan tatabahasa yang pernah keluar PEP.

238 SPB Bagi Aspek Tatabahasa Pelajar Cemerlang

4.

3.

Secara keseluruhan, SPB bagi aspek tatabahasa ini sesuai digunakan ketika belajar tajuk pelajaran tatabahasa BM dan BI, sama ada DDK, DLK dan PEP. Dalam bab ini, didapati pelajar-pelajar cemerlang BM dan BI menggunakan pelbagai strategi tatabahasa ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Startegi-strategi tatabahasa ini boleh: 1. Membantu pelajar lemah penguasaan tatabahasa BM dan BI mempelajari dan menguasai tajuk tatabahasa dengan baik. 2. Membantu pelajar-pelajar yang mempelajari BM dan BI dengan berkesan melalui penggunaan pelbagai strategi tatabahasa. 3. Membantu pelajar-pelajar membina ayat BM dan BI dengan baik dan betul mengikut hukum tatabahasa yang ditetapka, terutamanya ketika menjawab soalan penulisan, pemahaman dan tatabahasa. KESIMPULAN

Menyemak jawapan tatabahasa yang dibuat semasa PEP sebelum menghantarnya untuk diperiksa. Menggunakan pelbagai tatabahasa baru dalam latihan tatabahasa yang dibuat ataupun semasa menjawab soalan tatabahasa ketika PEP.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 239

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA BAGI ASPEK PEMAHAMAN PELAJAR CEMERLANG

11

Pemahaman atau kefahaman ialah keupayaan atau kebolehan memahami apa yang didengar, ditutur atau dibaca dengan baiknya. Proses memahami merupakan suatu proses yang kompleks. Menurut Zulkifley (1994), untuk mendapatkan sesuatu maklumat yang cuba disampaikan itu melibatkan satu urutan gerak laku pemerosesan maklumat yang kompleks. Proses pemahaman tidaklah semudah dan seringkas yang disangkakan. Demikian juga dalam pembelajaran Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (BI). Pembelajaran pemahaman merupakan satu tajuk pelajaran yang nampak mudah dipelajari, tetapi sukar untuk menguasainya jika pelajar tidak mendengar apa yang ditutur atau dibacakan dengan baik. Hal ini kerana proses pemahaman melibatkan proses mental dan kognitif yang kompleks seperti pengecaman perkataan, pemilihan makna yang sesuai, penubuhan generalisasi dan juga penilaian (Kamarudin 1995). Pembelajaran pemahaman dalam BM dan BI memerlukan pelajarpelajar memahami dan menguasai dengan baik setiap aktiviti yang dijalankan. Dalam tajuk pemahaman, terdapat beberapa aktiviti yang melibatkan proses memahami, antaranya seperti berikut: 1. Memahami teks petikan atau bahan yang dibaca atau yang dijadikan bahan pembelajaran pemahaman. 2. Memahami maksud atau makna yang terkandung dalam petikan pemahaman untuk tujuan memahami keseluruhan petikan. 3. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan atau tajuk pemahaman yang dipelajari sama ada secara lisan mahupun penulisan. Oleh kerana proses pemahaman melibatkan proses yang kompleks, maka pelajar-pelajar memerlukan kemahiran, kaedah atau strategi belajar yang sesuai dan tepat bagaimana hendak mempelajari

PENDAHULUAN

Kamus Dewan (2004) mendefinisikan maksud pemahaman sebagai tahu atau mengerti benar akan sesuatu yang didengari, dituturkan, dibaca mahupun yang ditulis. Bagi Zulkifley (1994) pula, pemahaman ialah proses mental. Untuk memahami sesuatu wacana lisan dan penulisan, seseorang pendengar itu perlu membuat persepsi dan memproses bunyi-bunyi yang dipertuturkan oleh seseorang penutur ataupun menganalisis maksud yang tersurat dan tersirat yang terdapat dalam wacana penulisan. Menurut Zamri et al. (2009), aspek pemahaman bermaksud pelajar-pelajar menggunakan pelbagai strategi pemahaman untuk mempelajari dan menguasai sesuatu yang didengarkan, dipertuturkan, dibacakan dan dituliskan oleh penutur, pembaca mahupun penulis. Melalui strategi pemahaman yang digunakan tersebut, pelajar-pelajar dapat memberi maklum balas dengan kritis daripada maklumat yang didengar, ditutur, dibaca mahupun ditulis tersebut. Kesimpulannya, pemahaman dalam konteks bab ini boleh diertikan sebagai memahami apa yang didengari, ditutur, dibaca atau ditulis oleh seseorang. Dengan memahami kesemua aspek pemahaman yang melibatkan kemahiran bahasa tersebut, maka seseorang pelajar itu akan dapat: 1. Dengan memahami apa yang didengari sesuatu yang dituturkan atau dibaca, seseorang pelajar itu dapat menganalisis dan membuat rumusan dengan teliti apa yang didengar tersebut. ASPEK PEMAHAMAN

dan seterusnya menguasai sesuatu aktiviti pemahaman tersebut. Justeru, pelajar memerlukan strategi belajar pemahaman yang dapat membantu mereka menguasai keseluruhan aktiviti pemahaman tersebut, samada yang melibatkan aktiviti mendengar, bertutur mahupun membaca. Strategi pembelajaran pemahaman inilah yang membantu pelajar menjawab soalan-soalan pemahaman secara lisan mahupun penulisan. Justeru, bab ini membincang strategi pembelajaran bahasa (SPB) yang digunakan oleh pelajar-pelajar cemerlang BM dan BI ketika belajar di dalam kelas (DDK), di luar kelas (DLK) dan ketika menghadapi peperiksaan (PEP). Strategi-strategi pemahaman yang digunakan oleh pelajar cemerlang inilah yang membantu mereka menguasai dan seterusnya meningkatkan pencapaian akademik mereka dalam pembelajaran BM dan BI.

240 SPB Bagi Aspek Pemahaman Pelajar Cemerlang

2.

4.

3.

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BAGI ASPEK PEMAHAMAN

Dengan memahami apa yang dituturkan bermaksud pelajar perlu memberi perhatian setiap butiran yang dituturkan bagi memahami keseluruhan makna yang dituturkan tersebut. Dengan memahami apa yang dibaca pula bermaksud pelajar perlu memahami keseluruhan maksud petikan yang dibaca sama ada secara tersurat mahupun tersirat di sebalik maksud petikan yang dibaca tersebut. Dengan memahami apa yang ditulis bermaksud pelajar perlu memahami maksud tersurat dan tersirat yang terdapat dalam bahan yang ditulis tersebut.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 241

SPB bagi Menguasai Aspek Pemahamana BM ketika Belajar DDK SPB dalam menguasai AP ketika belajar BM semasa DDK melibatkan tujuh item ditunjukkan dalam Jadual 4.8. Hanya satu item menunjukkan tahap sederhana, manakala enam item berada pada tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Peratus skor min bagi SPB dalam konstruk AP ini ialah 3.75, iaitu item dalam AP ini boleh dipercayai itemnya. Analisis item membuktikan bahawa ramai pelajar cemerlang BM menggunakan strategi AP yang diajukan kepada mereka. Sebagai contoh item B76 dan B78 misalnya masing-masing min 3.87 dan 3.59 di mana pelajar cemerlang berpendapat mereka memerlukan tumpuan dan minat dalam menguasai AP. Taburan peratusan item B76 (min 3.87) menunjukkan sebanyak 66.1% pelajar menyatakan mereka ‘Benar’ memberi perhatian semasa belajar pemahaman BM, berbanding responden yang menyatakan ‘Tidak benar’ (5.5%). Taburan peratusan item B78 (min 3.59) pula menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan ‘Benar’ (64.6%) bahawa mereka berminat mempelajari pembelajaran pemahaman BM, berbanding responden yang menyatakan ‘Tidak benar’ (15.9%). Bagi aspek persepsi terhadap strategi menguasai AP memerlukan persediaan sebelum kelas bermula, keputusan min menunjukkan item B77 berada pada tahap sederhana,

Soal selidik telah diedarkan terhadap 1286 pelajar cemerlang BM yang belajar di sekolah menengah kategori bandar dan luar bandar di empat zon yang telah ditetapkan. Kesemua pelajar Tingkatan 4 ini diminta memberi pendapat/persepsi tentang strategi pembelajaran bahasa (SPB) yang mereka gunakan ketika belajar BM semasa DDK, DLK dan PEP bagi pembelajaran aspek pemahaman BM.

iaitu min 3.44. Sebanyak 44.9% sahaja pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ menggunakan strategi membuat latihan dan ulang kaji pemahaman BM sebelum kelas bermula. Ini bermakna 55.1% pelajar cemerlang menyatakan ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ menggunakan strategi ini DDK. Analisis item B79, item B80 dan item B82 membincangkan persepsi pelajar terhadap strategi menguasai AP memerlukan bantuan rakan dan guru, keputusan min menunjukkan ketiga-tiga item tersebut berada pada tahap tinggi dengan masing-masing memperoleh min 3.83, 3.91 dan 3.65. Sebagai contoh item B79 (min 3.83), sebanyak 64.6% pelajar cemerlang BM menyatakan mereka ‘Benar’ menggunakan strategi meminta bantuan rakan sekiranya mereka tidak faham tentang pembelajaran pemahaman BM. Yang menyatakan ‘Tidak benar’ hanyalah 5.2% pelajar cemerlang sahaja. Demikian dengan item B80 (min 3.91) di mana sebanyak 70.4% pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka ’Benar’ menggunakan strategi meminta guru BM mengulang apa yang mereka tidak faham semasa belajar tajuk pemahaman, berbanding 8.0% pelajar cemerlang yang ‘Tidak benar’ menggunakan strategi tersebut. Manakala item B82 (min 3.65) mendapati 60.2% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka meminta guru membetulkan latihan pemahaman BM yang dibuat dengan segera semasa membuat latihan, berbanding 12.6% pelajar cemerlang yang menyatakan ‘Tidak benar’. Item B81 pula membincangkan persepsi pelajar terhadap strategi menguasai AP memerlukan pengulangan di mana keputusan min menunjukkan item tersebut berada pada tahap tinggi, iaitu min 3.94. Taburan peratusan item B81 menunjukkan ramai pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ (70.4%) bahawa mereka perlu membaca berulang kali bagi meningkatkan pemahaman tentang tajuk yang dipelajari, berbanding responden yang menyatakan ‘Tidak benar’ (7.9%). Kesimpulannya, pelajar-pelajar cemerlang BM banyak menggunakan strategi menguasai AP ketika belajar BM semasa DDK. Dengan peratusan yang tinggi menjawabnya, berbanding pelajar yang tidak bersetuju membuktikan bahawa strategi pemahaman yang dikemukakan banyak digunakan oleh pelajar cemerlang semasa belajar tajuk pemahaman DDK. Penggunaan pelbagai strategi menguasai AP ini pelajar cemerlang dapat: 1. Mempelajari tajuk pemahaman dengan mudah. 2. Memudahkan menjawab soalan pemahaman dengan cepat dan betul. 3. Membuat banyak latihan pemahaman DDK. 4. Membantu meningkatkan KT, KB, KTs, AKK dan ATb.

242 SPB Bagi Aspek Pemahaman Pelajar Cemerlang

Bil. B76 B77 B78 B79 B80 B81 B82

JADUAL 11.1. SPB dalam menguasai AP ketika belajar BM semasa DDK
Strategi pemahaman BM ketika DDK Saya memberi perhatian semasa belajar pemahaman BM. Saya membuat latihan/ulangkaji pemahaman sebelum pelajaran bermula Saya berminat mempelajari tajuk pemahaman BM. Saya menanya bantuan rakan sekiranya tidak faham pelajaran pemahaman BM. Saya minta guru mengulang apa yang tidak faham semasa belajar pemahaman. Saya baca berulang kali bagi tingkatkan pemahaman tentang tajuk yg dipelajari. Saya minta guru betulkan latihan pemahaman dgn segera. Purata skor min 1 1.6 2.6 1.3 0.7

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 243 2 3 4 5 Min Min 3.9 28.4 37.6 28.5 3.87 .925 2.6 30.2 38.0 26.6 3.83 .936 6.7 16.3 50.7 25.0 3.91 .890 7.2 21.7 37.4 33.0 3.94 .945 3.75

4.0 15.4 30.7 31.9 18.0 3.44 1.074 2.9 13.0 30.5 29.1 24.5 3.59 1.079

1.0 11.6 27.2 41.1 19.1 3.65 .948

SPB bagi Menguasai Aspek Pemahaman BM ketika Belajar DLK Berdasarkan Jadual 11.2, terdapat 12 item ditanyakan kepada responden pelajar cemerlang untuk mengenal pasti persepsi mereka terhadap strategi menguasai AP ketika belajar BM semasa DLK. Enam item dikategorikan item tahap tinggi dan enam item dikategorikan item tahap sederhana. Min item paling tinggi ialah min=3.88 pada item C118, manakala min item paling rendah ialah min .44 bagi item C122. Purata skor min pada strategi AP ini ialah min 3.64, iaitu min yang berada pada tahap sederhanan kebolehpercayaan itemnya. Strategi banyak membuat latihan pemahaman BM semasa DLK ditunjukkan oleh item C117, C118, C119 dan C126. Pelajar cemerlang BM melaporkan bahawa mereka banyak menggunakan strategi membuat latihan pemahaman DLK sebagai satu cara meningkatkan kecekapan berbahasa Melayu pelajar. Keputusan min bagi kesemua ini menunjukkan item-item tersebut berada pada tahap sederhana dan tinggi, iaitu min 3.60, 3.88, 3.48 dan 3.71. Sebagai contoh, peratusan item C117 menunjukkan ramai pelajar menyatakan setuju (53.4%) bahawa mereka banyak membuat latihan pemahaman walaupun guru tidak menyuruh, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (13.2%). Peratusan item C118 menunjukkan ramai pelajar menyatakan setuju (67.2%) bahawa mereka membuat latihan pemahaman/ulang kaji yang guru berikan dengan segera, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (9.2%). Taburan peratusan item C119 menunjukkan ramai responden pelajar menyatakan setuju (55.6%) bahawa mereka merancang masa membuat latihan pemahaman sendiri,

244 SPB Bagi Aspek Pemahaman Pelajar Cemerlang

berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (19.9%). Taburan peratusan item C126 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (65.8%) bahawa dengan membeli buku latihan pemahaman, ia dapat membantu mereka menguasai aspek pemahaman dengan baik, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (16.8%). Penglibatan penglibatan rakan/ibu bapa dan guru melalui item C120, C121 dan C124 juga penting dalam meningkatkan pemahaman pelajar cemerlang dalam AP ketika belajar BM semasa DLK. Keputusan min menunjukkan item-item tersebut berada pada tahap tinggi dan sederhana, iaitu masing-masing min 3.87, 3.85 dan 3.45. Sebagai contoh, item C120 menunjukkan ramai pelajar menyatakan setuju (69.0%) bahawa mereka menanya rakan sekiranya mereka tidak faham maksud sesuatu soalan pemahaman yang dibincangkan, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (7.2%). Peratusan item C121 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (69.9%) bahawa mereka menanya guru sekiranya mereka tidak faham pelajaran pemahaman yang diajar di bilik guru atau di luar kelas, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (8.7%). Begitu juga dengan item C124 di mana ramai pelajar menyatakan setuju (58.0%) bahawa mereka menanya keluarga atau ibu bapa sekiranya mereka tidak faham tentang latihan pemahaman yang dibuat di rumah, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (22.1%). Kelas tuisyen dan guru tuisyen juga banyak membantu meningkatkan kecekapan AP peajar cemerlang BM. Item C122 dan C123 ialah dua item yang menunjukkan kelas tuisyen banyak membantu pelajar menguasai strategi pemahaman BM. Item C122 dengan min 3.44 dan C123 dengan min 3.48 berada pada tahap sederhana. Sebagai contoh, peratusan item C122 menunjukkan ramai responden pelajar menyatakan setuju (54.6%) bahawa kelas tuisyen banyak membantu mereka meningkatkan aspek pemahaman, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (21.2%). Taburan peratusan item C123 menunjukkan lebih ramai responden pelajar menyatakan setuju (55.2%) bahawa mereka menanya guru tuisyen cara-cara untuk menguasai pembelajaran pemahaman dengan cepat, berbanding mereka yang menyatakan tidak setuju (18.6%). Dengan banyak membaca juga dapat memudahkan pelajar cemerlang menjawab soalan atau latihan pemahaman yang dibuat DLK. Item C125 dengan min 3.70 ialah min yang berada pada tahap tinggi. Ini bermakna ramai pelajar menyatakan setuju (63.0%) bahawa dengan membaca pelbagai bahan bacaan/karya sastera dapat membantu mereka menjawab soalan pemahaman dengan mudah, berbanding

mereka yang menyatakan tidak setuju (11.8%). Demikian juga dengan strategi membeli banyak buku latihan pemahaman (item C126 dengan min=3.71) dan strategi merancang masa dengan banyak membuat latihan pemahaman DLK (item C127 dengan min 3.52) adalah dua contoh strategi pemahaman yang banyak digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BM semasa DLK. Kesimpulannya, 12 strategi menguasai AP membuktikan bahawa pelajar cemerlang menggunakan pelbagai strategi AP ketika belajar BM semasa DLK. Dengan kepelbagaian SPB dalam AP ini ketika belajar BM sewaktu DLK, pelajar cemerlang dapat: 1. Menjawab semua soalan pemahaman dengan cepat. 2. Meningkatkan kemahiran bahasa seperti KT, KB, KTs, AKK dan ATb. 3. Membuat lebih banyak ulang kaji pemahaman DLK.
Bil. C116 C117 C118 C119 C120 C121 C122 C123 C124 C125 C126 C127

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 245

JADUAL 11.2. SPB dalam menguasai AP ketika belajar BM semasa DLK
Strategi pemahaman BM ketika DLK Saya banyak membuat ulang kaji soalan pemahaman. Saya membuat latihan pemahaman w/pun guru tidak suruh saya buatnya. Saya membuat latihan pemahaman/ ulang kaji yg guru berikan dgn segera. Saya merancang masa membuat latihan pemahaman sendiri. Saya menanya rakan sekiranya tidak faham soalan pemahaman yg dibincang Saya tanya guru sekiranya tidak faham pelajaran pemahaman. Kelas tuisyen banyak membantu saya meningkatkan aspek pemahaman. Saya tanya guru tuisyen cara-cara utk kuasai pembelajaran AP dengan cepat. Saya tanya keluarga/ibu bapa sekiranya tidak faham latihan AP yang dibuat. Dgn baca pelbagai bahan bacaan/karya sastera bantu jawab soalan dgn mudah. Dgn beli buku latihan pemahaman dpt bantu kuasai pemahaman dgn baik Saya merancang masa pembelajaran pemahaman setiap minggu. Purata skor min 1 2.9 3.3 1.3 2.1 1.7 9.3 3.6 8.9

2 3 4 5 Min S.P 8.6 30.1 33.5 24.7 3.68 1.027 9.9 33.2 30.4 23.0 3.60 1.047 7.9 23.2 38.4 28.8 3.88 1.265 5.1 23.6 41.4 27.6 3.87 .943 7.0 21.2 43.9 26.0 3.85 .942

11.7 8.2 24.3 30.8 24.8 3.48 1.272 10.9 10.3 24.0 32.5 22.1 3.44 1.245 10.7 11.4 19.7 37.4 20.6 3.45 1.237 10.0 10.7 21.6 31.8 25.7 3.52 1.258 3.64 8.2 25.0 40.1 22.9 3.70 1.022 7.9 17.2 34.7 31.1 3.71 1.233 9.3 26.0 34.2 21.0 3.48 1.191

SPB bagi Menguasai Aspek Pemahaman BM ketika Belajar PEP Jadual 11.3 membincangkan persepsi pelajar cemerlang terhadap strategi menguasai aspek tatabahasa (ATb) dalam BM ketika menghadapi PEP. Sebanyak lapan item dikemukakan kepada pelajar cemerlang tentang strategi menguasai ATb tersebut. Min tertinggi diperoleh oleh item D49 dengan min 3.79, manakala yang terendah oleh item D48 dengan min 3.58. Purata skor min bagi strategi AP ini ialah min 3.67. Analisis mendapati item D47, D48, D49 dan D51 ialah item yang membincangkan strategi menguasai ATb dengan cara membuat persediaan sebelum PEP. Sebelum PEP, pelajar cemerlang menyatakan mereka banyak membuat latihan tatabahasa di rumah, di luar waktu persekolahan dan sebagainya. Sebagai contoh item D47 (min 3.74), sebanyak 62.9% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka banyak membuat latihan dan ulang kaji menjawab soalan tatabahasa yang pernah keluar PEP dalam buku ulang kaji yang dibeli, berbanding 12.9% mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’. Taburan peratusan item D48 (min 3.58) menunjukkan 59.6% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ membeli pelbagai buku PEP tatabahasa yang dapat membantu menjawab soalan tatabahasa ketika PEP. Mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ menggunakan strategi ini juga agak ramai, iaitu 40.4%. Manakala item D49 menunjukkan seramai 6.3% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka berbincang dengan rakan tentang soalan tatabahasa yang pernah keluar dalam PEP untuk dibuat latihan. Manakala peratusan item D51 (min 3.55) menunjukkan 56.% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ 56.1% bahawa mereka bertukar-tukar soalan tatabahasa dengan rakan dari sekolah lain untuk dibuat latihan. Item D50 membincangkan persepsi pelajar cemerlang terhadap strategi menguasai ATb ketika PEP. Dengan min 3.76, seramai 64.4% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka meminta guru memeriksa jawapan dan memberi komen setiap latihan tatabahasa yang dibuat sebelum menduduki PEP. Mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ menggunakan strategi ini ialah 9.2% pelajar cemerlang sahaja. Semasa PEP pula, pelajar cemerlang melaporkan mereka menyemak setiap jawapan tatabahasa yang dijawab dan menggunakan pelbagai tatabahasa baru ketika menjawab soalan BM. Item D52 dngan min 3.78 melaporkan bahawa 61.5% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ mereka menyemak setiap jawapan tatabahasa yang dijawab sebelum menghantarnya untuk diperiksa, berbanding mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ seramai 11.1%. Peratusan item D53 dengan min 3.62 pula menunjukkan sebanyak 56.1% pelajar cemerlang menyatakan ‘Benar’ bahawa mereka menggunakan pelbagai tatabahasa

246 SPB Bagi Aspek Pemahaman Pelajar Cemerlang

yang baru semasa menjawab soalan PEP, berbanding mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ seramai 13.5%. Pelajar cemerlang juga melaporkan bahasa mereka mencari bahan berkaitan tatabahasa di Internet untuk dibuat latihan sebelum PEP bermula. Ini merujuk pada item D54 yang mana sebanyak 59.1% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ menggunakan strategi ini. Walau bagaimanapun, jumlah mereka yang menyatakan ‘Tidak benar’ dan ‘Tidak pasti benar’ agak ramai, iaitu 40.8% pelajar cemerlang BM. Ini bermakna strategi mencari bahan tatabahasa di Internet untuk dibuat latihan bukan strategi penting bagi pelajar cemerlang dalam menguasai ATb.
Bil. Strategi tatabahasa BM ketika PEP D47 Saya buat latihan/ulangkaji jawab soalan PEP tatabhs yg keluar PEP. D48 Dgn beli pelbagai buku PEP tatabhs dpt bantu jawab soalan tatabhs PEP. D49 Saya berbincang dgn rakan tentang soalan tatabahasa yang keluar PEP. D50 Saya minta guru periksa jawapan/beri komen latihan tatabhs yg dibuat.. D51 Saya bertukar soalan tatabhs dgn rakan sekolah lain utk dibuat latihan. D52 Saya semak setiap jawapan tatabhs yg dijawab sebelum hantar utk diperiksa. D53 Saya menggunakan pelbagai tatabhs baru semasa jawab soalan PEP. D54 Saya mencari bahan berkaitan tatabhs BM di Internet untuk dibuat latihan. Purata skor min

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 247

JADUAL 11.3. SPB dalam menguasai ATb ketika belajar BM semasa PEP
1 2 3 4 5 Min S.P 2.6 10.3 24.4 35.5 27.4 3.74 1.049 6.5 11.3 22.6 36.3 23.3 3.58 1.152 3.3 1.3 2.0 4.7 8.9 4.7 12.8 26.4 34.6 21.5 3.55 1.101 9.1 27.4 31.2 30.3 3.78 1.038 8.8 30.4 31.4 24.7 3.62 1.090 8.4 23.6 38.6 20.5 3.53 1.166 3.67 6.6 24.8 37.9 27.4 3.79 1.019 7.9 26.4 41.5 22.9 3.76 .934

Walaupun jumlah pelajar yang menyatakan ’Tidak benar’ dan ’Tidak pasti benar’ menggunakan setiap strategi menguasai ATb agak ramai seperti pada item D47, D48 da D51, tetapi strategi-strategi menguasai ATb ini masa ramai yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika menjawab soalan tatabahasa ketika PEP. Kesimpulannya, masih ramai pelajar cemerlang menggunakan pelbagai strategi ATb dalam menjawab soalan-soalan BM ketika PEP. Kepelbagaian strategi tatabahasa ini membantu pelajar cemerlang dari segi: 1. Menjawab soalan tatabahasa dengan mudah dan cepat. 2. Membina ayat tatabahasa dengan ejaan yang betul dalam setiap soalan yang dijawab.

248 SPB Bagi Aspek Pemahaman Pelajar Cemerlang

3.

4.

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS BAGI ASPEK KOSA KATA

Boleh mempelbagai ayat tatabahasa ketika menjawab setiap soalan dalam BM. Boleh mempelbagai ayat tatabahasa ketika menjawab soalan atau latihan dalam lain-lain mata pelajaran yang menggunakan penulisan BM.

SPB bagi Menguasai Aspek Pemahamana BI ketika Belajar DDK Jadual 11.4 membincangkan persepsi pelajar cemerlang dalam menguasai strategi AP ketika mempelajari BI semasa DDK. Sebanyak tujuh strategi AP diajukan kepada pelajar cemerlang tentang persepsi mereka dalam memahami tajuk pemahaman dalam mata pelajaran BI. Dengan purata keseluruhan min 3.86 jelas menunjukkan bahawa strategi AP yang disenaraikan ini membuktikan bahawa pelajar-pelajar cemerlang BI digunakan ketika mereka belajar DDK. Min tertinggi didapati pada item B76 dengan min 4.12, manakala min terendah adalah pada item B77 dengan min 3.64. Dari segi perbincangan item, didapati item B76 merupakan strategi pemahaman yang paling ramai digunakan oleh pelajar cemerlang ketika mempelajari BI semasa DDK. Seramai 78.5% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ menggunakannya, berbanding 21.5% pelajar cemerlang ’Tidak benar’ ataupun ’Tidak pasti benar’ sama ada menggunakannya ataupun sebaliknya. Ini bermakna semasa kelas BI, pelajar cemerlang memberi perhatian sepenuhnya semasa belajar sesuatu tajuk BI supaya dapat memahaminya dengan jelas dan mudah. Apa sahaja yang diterangkan oleh guru ataupun rakan sekelas akan dapat difahami dengan mudah dan jelas, tetapi juga dalam masa yang sama memudahkan pelajar cemerlang menjawab soalan-soalan pemahaman berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan sama ada secara lisan mahupun penulisan. Selain memberi perhatian, peranan rakan sebaya juga penting dalam membantu pemahaman pelajar cemerlang terhadap tajuk pelajaran BI yang dipelajari pada masa/hari itu. Ini merujuk kepada

Soal selidik telah diedarkan terhadap 1249 pelajar cemerlang BI yang belajar di sekolah menengah kategori bandar dan luar bandar di empat zon yang telah ditetapkan. Kesemua pelajar Tingkatan 4 ini diminta memberi pendapat/persepsi tentang strategi pembelajaran bahasa (SPB) yang mereka gunakan ketika belajar BI semasa DDK, DLK dan PEP bagi pembelajaran aspek pemahaman BI.

item B79 dengan min 4.06 di mana 82.7% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa rakan sekelas banyak membantu mereka memahami pelajaran BI dengan mudah dan cepat. Rakan sekelas sedia memberi bantuan sekiranya pelajar cemerlang tidak memahami sesuatu tajuk pelajaran BI yang dipelajari pada hari itu. Bilangan pelajar cemerlang yang tidak meminta bantuan rakan terlalu sedikit sahaja, iaitu 11.2%. Peranan guru BI dalam membantu peningkatan pemahaman dalam sesuatu tajuk yang dipelajari juga antara strategi yang digunakan oleh pelajar cemerlang. Pelajar cemerlang meminta guru BI mengulangi apa yang tidak difahami pelajar (item B80) dan meminta guru BI membetulkan latihan pemahaman dengan segera semasa membuat latihan berkaitan tajuk pemahaman DDK (item B82). Kedua-dua strategi pemahaman ini (item B80 dan B82) banyak membantu pelajar cemerlang dalam memahami apa sahaja tajuk BI yang guru ajarkan ataupun yang rakan bincangkan DDK. KB juga banyak membantu peningkatan pemahaman sesuatu tajuk yang dipelajari. Pelajar cemerlang melalui item B81 melaporkan bahawa dengan membaca berulang kali sesuatu teks, petikan atau bahan yang diajarkan oleh guru, maka ia dapat membantu pemahaman pelajar tentang tajuk yang dipelajari itu. Ini disetujui oleh 79.4% pelajar cemerlang yang menyatakan ’Benar’ mereka membaca berulang kali, maka pemahaman mereka tentang sesuatu tajuk tersebut meningkat.
Bil. Strategi pemahaman BI ketika DDK B76 Saya memberi perhatian semasa belajar pemahaman BI. B77 Saya buat latihan/ ulangkaji pemahaman BI sebelum pelajaran bermula. B78 Saya berminat mempelajari tajuk pemahaman BI. B79 Saya minta bantuan rakan sekiranya tidak faham pembelajaran pemahaman. B80 Saya minta guru ulang apa yang tidak faham semasa belajar pemahaman BI. B81 Saya baca berulang kali bagi tingkatkan pemahaman tajuk yang dipelajari. B82 Saya minta guru betulkan latihan pemhman dgn segera. Purata skor min

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 249

JADUAL 11.4. SPB dalam menguasai AP ketika belajar BI semasa DDK
1 0.6 0.7 0.7 1.7 1.3 0.6 2.0 13.1 19.6 48.5 16.7 5.4 25.6 55.6 12.7 4.2 12.3 52.8 29.9 5.3 25.3 49.9 17.9 7.8 18.6 43.4 29.0 6.6 24.8 45.4 22.6 2 3 4 5 2.8 18.1 40.6 37.9 Min 4.12 3.64 3.74 4.06 3.76 3.91 3.86 3.82

S.P .845 .972 .771 .808 .861 .945 .872

250 SPB Bagi Aspek Pemahaman Pelajar Cemerlang

Rumusannya, strategi-strategi AP yang disenaraikan digunakan ramai pelajar cemerlang sebagai satu cara memahami dengan cepat, mudah dan jelas sesuatu tajuk pemahaman BI ketika DDK. Dengan strategi AP tersebut, pelajar cemerlang dapat: 1. Mempelajari BI dengan baik. 2. Berminat untuk mempelajari tajuk pemahaman BI. 3. Menjawab soalan pemahaman BI dengan mudah dan cepat. 4. Dapat memahami sesuatu tajuk yang dipelajari. 5. Membuat ulang kaji tajuk pemahaman banyak kali. 6. Menanya rakan dan guru sesuatu tajuk pemahaman yang kurang difahami.

SPB bagi Menguasai Aspek Pemahamana BI ketika Belajar DLK Jadual 11.5 membincangkan persepsi pelajar cemerlang tentang strategi menguasai aspek pemahaman (AP) BI dengan baik. Sebanyak 12 item diajukan kepada pelajar cemerlang bagi mengetahui apakah strategi menguasai AP yang mereka gunakan semasa mempelajari BI ketika DLK. Analisis data mendapati kesemua item memperoleh purata min yang tinggi, di mana item C120 mencatat min tertinggi, iaitu min 4.01 dan item C119 mencatat min terendah, iaitu 3.61. Purata skor min bagi konstruk strategi AP ini ialah 3.81 yang bermaksud item-item dalam strategi AP in boleh dipercayai. Strategi banyak membuat latihan pemahaman dikenal pasti antara strategi menguasai AP yan banyak diamalkan oleh pelajar cemerlang untuk menguasai BI dengan baik. Ini boleh dirujuk pada item C116, C117, C118 dan C126. Sebagai contoh item C116 (mn 3.74), seramai 71.2% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ membanyak membuat ulang kaji soalan-soalan pemahaman yang pernah keluar peperiksaan. Ini ada kaitannya dengan strategi membeli buku-buku latihan pemahaman untuk dibuat pada masa lapang, pada cuti sekolah ataupun semasa DLK (rujuk item C126). Sebanyak 71.6% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ menggunakan strategi banyak membuat latihan pemahaman dalam buku buku yang dibeli sebagai satu kaedah menguasai strategi AP. Item C117 dengan min 3.68 ialah strategi membuat latihan pemahaman BI walaupun guru BI tidak menyuruh pelajar cemerlang membuatnya. Sebanyak 67.1% pelajar cemerlang menyatakan mereka ‘Benar’ menggunakan strategi menguasai AP tersebut. Demikian juga dengan strategi membuat latitan pemahaman atau ulang kaji yang guru BI berikan dengan segera juga faktor penting bagi pelajar cemerlang dalam menguasai strategi AP. Ini diakui oleh 78.2% pelajar cemerlang yang menggunakan strategi tersebut ketika

DLK. Dengan perkataan lain, strategi banyak membuat latihan AP boleh meningkatkat kecekapan pemahaman BI bagi pelajar cemerlang. Strategi menanya rakan, guru, guru tuisyen dan ibu bapa untuk memahami ddan menguasai sesuatu tajuk pemahaman juga banyak membantu pelajar cemerlang memahami AP dengan lebih baik. Ini boleh dirujuk pada item C120 (min 4.01), C121 (min 3.83), C123 (min 3.66) dan C124 (min 3.95). Sebagai contoh item C120, sebanyak 79.2% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ menanya rakan sekiranya tidak faham sesuatu soalan pemahaman yang dibincangkan. Demikian juga dengan item C121 di mana seramai 78.0% pelajar cemerlang melaporkan mereka ’Benar’ menanya guru BI sekiranya tidak memahami tajuk pemahaman yang dipelajari DDK. Sementara 72.0% pelajar cemerlang menyatakan mereka ”Benar’ menanya guru tuisyen cara-cara untuk menguasai pembelajaran pemahaman dengan cepat (rujuk item C123). Manakala 73.5% pelajar cemerlang menanya ibu bapa atau ahli keluarga mereka sekiranya tidak memahami tentang latihan pemahaman yang dibuat di rumah (rujuk item C124). Dengan perkataan lain, berani bertanya tentang tajuk atau latihan pemahaman kepada rakan, guru, ibu bapa dan sebagainya boleh meningkatkan penguasaan AP bagi kalangan pelajar cemerlang dalam pembelajar BI ketika DLK. Membaca pelbagai bahan bacaan termasuk membaca buku latihan pemahaman yang dibeli juga satu strategi meningkatkan AP bagi pelajar cemerlang. Ini merujuk pada item C125 dan C126 di mana kedua-dua strategi AP ini diakui ramai digunakan pelajar cemerlang dalam usaha meningkatkan penguasaan AP mereka DLK. Sebagai contoh iteem C125 dengan min 3.96, sebanyak 72.9% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ bahawa dengan membaca pelbagai bahan bacaan, karya sastera dan sebagainya, ia membantu menjawab soalan-soalan pemahaman BI dengan mudah. Begitu juga dengan item C126 dengan min 3.89, seramai 71.6% pelajar cemerlang menyatakan mereka ’Benar’ bahawa banyak membuat latihan pemahaman yang dibeli banyak membantu meningkatkan AP dalam mata pelajaran BI yang dipelajari. Kesimpulannya, banyak strategi AP yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika belajar BI semasa DLK yang dapat membantu mereka seperti: 1. Berani untuk bertanya jika tidak memahami sesuatu tajuk pemahaman yang dibuat. 2. Banyak membuat latihan pemahaman terutamanya soalan pemahaman yang pernah keluar peperiksaan.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 251

252 SPB Bagi Aspek Pemahaman Pelajar Cemerlang

3.

Bil. Strategi pemahaman BI ketika DLK C116 Saya banyak membuat ulang kaji soalan pemahaman. C117 Saya buat latihan pemahaman w/pun guru tidak suruh membuatnya. C118 Saya membuat latihan pemahamani yang guru berikan dengan segera. C119 Saya merancang masa membuat latihan pemahaman sendiri. C120 Saya tanya rakan sekiranya tidak faham soalan pemahaman. C121 Saya tanya guru sekiranya tidak faham tajuk pemahaman di bilik guru/DLK. C122 Kelas tuisyen banyak membantu saya meningkatkan aspek pemahaman. C123 Saya tanya guru tuisyen cara untuk kuasai pemahaman dgn cepat. C124 Saya tanya keluarga/ibubapa sekiranya tidak faham latihan pemahaman. C125 Dgn baca pelbagai bahan bacaan/karya sast bantu jawab soalan pemhman. C126 Dngan beli buku latihan pemahaman dapat bantu kuasai tajuk pemahaman. C127 Saya merancang masa pembelajaran pemahaman setiap minggu. Purata skor min

JADUAL 11.5. SPB dalam menguasai AP ketika belajar BI semasa DLK
1 1.0 2.1 1.5 1.3 1.4 1.8 1.4 1.9 1.5 1.3 2.0 1.8 2 3 4 5 Min 11.1 16.7 54.5 16.7 3.74 11.9 18.9 49.9 17.2 3.68 12.4 21.4 53.2 11.8 3.61 10.7 15.8 57.3 14.7 3.73 11.9 17.9 54.5 13.8 3.66 5.4 7.0 19.6 43.6 29.9 3.95 18.8 39.2 33.7 3.96 4.6 5.0 14.9 49.2 29.8 4.01 15.3 63.5 14.5 3.83 5.4 14.9 48.0 30.2 3.99

Banyak membaca buku pemahaman BI membantu memudahkan pelajar cemerlang menjawab setiap soalan pemahaman dengan baik.
S.P .896 .961 .897 .892 .873 .793 .890 .923 .919 .960 .973

11.7 14.7 38.4 33.2 3.89 1.056 13.3 17.4 49.5 18.1 3.68 3.81

SPB bagi Menguasai Aspek Pemahamana BI ketika Belajar PEP Jadual 11.6 membincangkan strategi menguasai aspek pemahaman (AP) yang digunakan oleh pelajar cemerlang sebelum dan semasa menduduki PEP. Dapatan kajian menunjukkan bahawa semua strategi AP ini digunakan ramai oleh pelajar cemerlang. Buktinya kekerapan, peratusan dan min bagi lapan item AP yang disoal adalah tinggi, keculai item D59 yang hanya mendapat min 3.65. Purata skor min bagi konstruk strategi AP ini ialah min 3.97. Perbincangan setiap item secara umumnya terdapat perbezaan antara satu sama lain. Sebagai contoh item D55, dengan min 4.08 sebanyak 73.8% pelajar cemerlang melaporkan mereka ’Benar’ banyak membuat latihan dan ulang kaji soalan PEP pemahaman sebelum menduduki PEP sebenar. Namun demikian, jumlah pelajar cemerlang

yang menyatakan ’Tidak pasti benar’ agak ramai iaitu 22.0%. Latihan pemahaman yang dibuat dalam buku pemahaman yang dibeli juga menunjukkan peratusan dan min yang tinggi. Ini merujuk pada item D56 di mana 78.2% pelajar cemerlang menyatakan ’Benar’ mereka menggunakan strategi ini sebelum PEP. Semasa tajuk pemahaman diajar guru DDK, pelajar cemerlang seramai 76.4% menyatakan bahawa ’Benar’ mereka meminta guru BI memeriksa dengan teliti setiap lathan pemahaman yang dibuat. Jika terdapat kesalahan, guru BI diminta memberi komen bagi membantu meningkatkan pemahaman pelajar cemerlang. Selain guru, pelajar cemerlang juga meminta bantuan rakan dengan cara berbincang soalansoalan pemahaman yang pernah keluar PEP. Seramai 75.7% pelajar cemerlang menggunakan strategi AP ini sebelum menduduki PEP sebenar (item D5). Pelajar cemerlang juga bertukar soalan-soalan pemahaman dengan rakan dari sekolah lain untuk dibuat latihan. Ini boleh dirujuk pada item D60 dengan min 3.65, tetapi jumlah yang menggunakan strategi ini sedikit berbanding strategi AP yang lain, iaitu 67.3% sahaja. Begitu juga dengan mencari soalan pemahaman dalam Internet untuk dibuat latihan (item D62) yang juga ramai digunakan pelajar cemerlang sebelum menduduki PEP sebenar. Semasa PEP pula, pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka akan menyemak setiap jawapan pemahaman yang dijawab sebelum menghantarnya untuk diperiksa. Sebanyak 77.6% pelajar cemerlang melaporkan bahawa mereka ’Benar’ menyemak jawapan pemahaman yang dijawab semasa PEP. Dengan cara ini, mereka dapat mengenal pasti jika ada kesalahan bahasa ataupun kekurangan fakta dalam soalan pemahaman yang dibuat. Kesimpulannya, pelajar cemerlang yang dikaji secara keseluruhannya bersetuju ’Benar’ bahawa mereka banyak menggunakan SPB berkaitan AP ketika mempelajari BI sebelum dan semasa PEP. Semua strategi pemahaman ini boleh dikuasai sekiranya pelajar cemerlang mengamalkan: 1. Banyak membuat latihan pemahaman sebelum PEP sebenar. 2. Menjawab soalan pemahaman yang pernah keluar PEP bersama rakan. 3. Menyemak jawapan pemahaman yang dibuat semasa PEP. 4. Sentiasa bertanya rakan dan guru untuk mempertingkatkan penguasaan pemahaman.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 253

254 SPB Bagi Aspek Pemahaman Pelajar Cemerlang
Bil. D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 Strategi pemahaman BI ketika PEP Saya banyak buat latihan/ulang kaji soalan PEP pemahaman sebelum PEP. Saya beli buku PEP pemahaman dpt bantu jawab soalan PEP pemahaman. Saya minta guru periksa jawapan latihan pemahaman sebelum PEP. Saya bincang dgn rakan tentang soalan pemahaman yang pernah keluar PEP. Saya bertukar soalan pemahaman dngan rakan sekolah. Saya latih jawab soalan pemahaman bersama rakan sebelum PEP. Saya semak jawapan pemahaman yang dijawab sebelum hantar utk diperiksa. Saya mencari bahan pemahaman BI di Internet untuk dibuat latihan. 1 1.1 0.6 1.5 0.7 1.3 1.0 2.6

JADUAL 11.6. SPB dalam menguasai AP ketika belajar BI semasa PEP
2 3 4 5 Min 3.0 22.0 34.2 39.6 4.08 7.4 13.8 40.0 38.2 4.07 5.0 17.1 38.8 37.6 4.05 4.9 18.7 34.6 41.1 4.10 7.9 13.6 39.6 38.0 4.05 8.9 13.3 59.0 16.3 3.77

S.P .912 .930 .937 .920 .927 .957 .911

1.4 13.2 18.1 52.8 14.5 3.65

8.4 16.7 35.5 38.2 4.00 1.000

Purata skor min 3.97

Bab ini menyenaraikan strategi-strategi pemahaman yang digunakan oleh pelajar cemerlang BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Kepelbagaian SPB berkaitan strategi pemahaman ini penting dalam membantu pelajar-pelajar memahami sesuatu teks atau bahan yang dibaca. Selain bahan yang dibaca yang memerlukan beberapa strategi pemahaman, pelajar-pelajar juga perlu menggunakan beberapa SPB berkaitan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, kosa kata dan tatabahasa. Hal ini kerana strategi pemahaman berkait rapat dengan aktiviti mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Begitu juga dengan aspek kosa kata dan tatabahasa. Pelajar-pelajar tidak akan dapat memahami dengan baik, cepat dan berkesan jika mereka tidak mendengar, bertutur, membaca dan menulis serta aspek kosa kata dan tatabahasa. Kesimpulannya, SPB bagi aspek pemahaman perlu dikuasai setiap pelajar supaya mereka dapat memahami dan menguasai dengan baik sesuatu tajuk BM dan BI ketika belajar DDK, DLK dan PEP.

KESIMPULAN

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 255

INVENTORI STRATEGI BELAJAR-CARA-BELAJAR-BAHASA

12

PENDAHULUAN

Pembinaan Inventori Strategi Belajar-Cara-Belajar Bahasa (ISBCB) dalam pendidikan Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (BI) merupakan langkah terbaik dalam membantu pelajar-pelajar lemah dan pelajar-pelajar yang mempelajari BM atau BI sebagai bahasa kedua atau asing. Pembinaan ISBCB ini adalah hasil kajian tinjauan terhadap 1286 pelajar cemerlang BM dan 1249 orang pelajar cemerlang BI. Keseluruhannya, seramai 2535 orang pelajar cemerlang dijadikan responden kajian tentang strategi pembelajaran bahasa (SPB) yang sesuai dibina untuk mempelajari dan menguasai BM dan BI dengan mudah, cepat dan berkesan. Selain itu, seramai 48 orang pelajar cemerlang BM dan 48 orang pelajar cemerlang BI juga telah ditemu bual tentang SPB yang mereka gunakan ketika belajar BM dan BI di dalam kelas (DDK), di luar kelas (DLK) dan ketika menghadapi peperiksaan (PEP). Keseluruhannya, seramai 98 orang pelajar cemerlang BM dan BI yang mewakili jantina dan kategori sekolah menengah digunakan dalam membina dan membangunkan satu ISBCB bagi mata pelajaran BM dan BI di Malaysia. Setiap item SPB yang dijadikan ISBCB bagi BM dan BI ini dibina mengikut kemahiran bahasa dan aspek berbahasa ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Kemahiran bahasa yang dikaji ialah kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Manakala aspek bahasa yang dikaji ialah aspek kosa kata, tatabahasa dan pemahaman. Hasil daripada soal selidik dan temu bual tentang kesemua kemahiran dan aspek berbahasa tersebut, maka terbinalah satu inventori SPB yang dinamakan ISBCB bagi mata pelajaran BM dan BI. Inventori Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu (ISPBM) dibina bagi memudahkan pelajar belajar BM dengan mudah, cepat dan berkesan mengikut tahap keupayaan, kecerdasan dan kemahiran berkomunikasi INVENTORI STRATEGI BELAJAR-CARA-BELAJAR-BAHASA MELAYU

mereka dalam mata pelajaran BM. ISPBM ini merangkumi tiga inventori yang dibina mengikut tiga kategori belajar, iaitu ISPBM ketika belajar DDK, DLK dan PEP. Semua inventori SPBM ini dibina berdasarkan dapatan soal selidik dan temu bual yang dijalankan terhadap pelajar cemerlang BM. Bagi memudahkan penggunaan ISPBM ini, tiga skala digunakan sebagai rujukan kepada pelajar bagaimana untuk menggunakan ISPBM tersebut. ISPBM ini dibina berdasarkan tiga kategori belajar dalam empat kemahiran bahasa dan tiga aspek berbahasa yang dikaji. Tiga skala yang digunakan itu adalah seperti berikut: • Skala 1 – ISPBM yang tidak saya gunakan DDK, DLK dan PEP. • Skala 2 – ISPBM yang kurang saya gunakan DDK, DLK dan PEP. • Skala 3 – ISPBM yang selalu saya gunakan DDK, DLK dan PEP.

256 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa

Inventori SPBM Ketika Belajar DDK Melalui analisis data soal selidik dan temu bual, pengkaji mendapati bahawa terdapat banyak SPB yang boleh dijadikan inventori mengikut kemahiran bahasa dan aspek berbahasa yang dikaji. Setiap inventori SPB ini difikirkan sesuai dengan konteks penggunaannya, iaitu ketika belajar BM semasa DDK. Jadual 12.1 menyenaraikan ISPBM ketika DDK yang boleh dijadikan panduan dan rujukan kepada pelajar, terutamanya pelajar yang mempelajari BM sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Keseluruhannya, terdapat 98 item ISPBM ketika DDK, iaitu 12 item strategi KD, 12 item strategi KT, 18 item strategi KB, 17 item strategi KTs, 14 item strategi AKK, 11 item strategi ATb dan 14 item strategi AP. Kesemua 98 item ISPBM ketika DDK ini boleh disesuaikan mengikut konteks penggunaan dan persekitaran sekolah, bilik darjah dan kebolehan pelajar itu sendiri. Ini kerana tidak semua item ISPBM ketika DDK sesuai digunakan dalam satu ’setting’ yang sama. Namun demikian, terdapat sesetengah item ISPBM ini tidak sesuai digunakan, terutamanya jika pelajar berkenaan mempelajari BM sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Justeru, kebijaksanaan pelajar mengaplikasi dan mengubahsuaikan setiap item ISPBM ini amat penting agar penggunaannya mencapai tahap maksimum dan memperoleh impak yang baik kepada pembelajaran pelajar semasa mempelajari BM ketika DDK.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 257

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 1 8 9

Inventori SPBM ketika DDK Kemahiran Mendengar – KD Strategi memberi tumpuan semasa guru mengajar BM dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti ketika rakan bertutur menggunakan BM dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti apa yang rakan bincangkan ketika belajar BM dapat meningkatkan KD saya. Saya mendengar dengan teliti apa yang guru BM katakan/terangkan dapat meningkatkan KD saya. Strategi di barisan hadapan kelas ketika belajar BM dapat meningkatkan KD saya. Strategi meminta guru BM mengulang semula apa yang diajarkan dapat meningkatkan KD saya. Strategi meminta rakan mengulang semula apa yang dituturkan/ dibincangkan dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti ketika rakan membaca sesuatu petikan BM dapat meningkatkan KD saya. Kemahiran Bertutur – KT Strategi bertutur/berbincang dengan rakan semasa belajar BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi meminta rakan mengulang semula yang apa yang dituturkan dapat meningkatkan KT saya. Strategi meminta rakan membetulkan pertuturan/ sebutan BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi k memberi tumpuan ketika rakan bertutur/ bercakap dalam BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi bertutur dengan betul/jelas/lancar dalam BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi bertutur BM menggunakan ayat/perkataan yang lengkap/ formal dapat meningkatkan KT. Strategi mengambil bahagian aktiviti perbincangan BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi memberi tumpuan ketika guru/rakan bertutur BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi bertutur BM yang formal/tidak mencampur aduk dengan dialek/bahasa ibunda dapat meningkatkan KT saya. Strategi untuk bertutur memberi pendapat/berbincang ketika pelajaran BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi bertutur BM satu persatu dengan jelas dapat meningkatkan KT saya. Strategi mengenal pasti fakta-fakta penting yang rakan bincangkan dapat meningkatkan KT saya. Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami sesuatu perkataan BM dapat meningkatkan KT saya. Kemahiran Membaca – KB Strategi membaca dengan lancar/jelas/kuat ketika membaca sesuatu teks/petikan BM dapat meningkatkan KB saya.

JADUAL 12.1 Inventori SPBM ketika belajar DDK

1 2 3

1 2 3

1 2 3

258 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa
2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9

Strategi membaca soalan/petikan/teks BM dengan teliti dahulu sebelum menjawabnya dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca keseluruhan petikan/teks BM supaya mudah menjawab soalan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca arahan petikan/teks BM terlebih dahulu sebelum menjawab soalan dapat meningkatkan KB saya. Strategi menggaris isi/fakta penting setiap kali membaca teks/ petikan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca pelbagai buku/bahan bacaan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca mengikut perenggan ke perenggan sesuatu teks/ petikan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca berulang kali petikan/teks/soalan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca mengguna nada/intonasi menarik ketika membaca teks/petikan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi mengambil bahagian aktiviti membaca setiap kali pembelajaran BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca isi-isi penting ketika membaca teks/ petikan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi memberi tumpuan ketika membaca teks/petikan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi meminta guru membetulkan kesalahan semasa membaca teks/petikan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi meminta rakan sekelas betulkan kesalahan ketika membaca teks/petikan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi memberi tumpuan ketika rakan membaca teks/ petikan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi memberi tumpuan ketika guru membaca teks/ petikan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca doa sebelum membaca sesuatu teks/ petikan BM dapat meningkatkan KB saya. Kemahiran Menulis – KTs 1 2 3 Strategi membuat latihan/latih tubi BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membuat latihan/latih tubi menulis tanpa perlu disuruh guru BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menggunakan format/rangka jawapan sebelum menulis BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi meminta guru BM menyemak/membaiki setiap penulisan dengan teliti dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menyiapkan tugasan/latihan BM dengan segera/pada masa ditetapkan dapat meningkatkan KTs. Strategi menulis isi-isi penting dahulu sebelum menjawab keseluruhan soalan BM dapat meningkatkan KTs. Strategi menulis dengan pantas ketika mencatat nota BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis dengan kemas/cantik ketika membuat latihan/ menjawab soalan BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi meminta rakan menyemak/baiki jawapan yang ditulis

10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 1 2 8 9

sebelum diperiksa guru BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menyemak/baiki jawapan/latihan yang ditulis sebelum diperiksa guru BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menyalin contoh karangan BM terbaik dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menggunakan pelbagai teknik menulis dalam latihan penulisan BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaca buku tentang cara-cara menulis BM dengan baik dapat meningkatkan KTs saya. Strategi mengambil bahagian dalam aktiviti menulis BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi mengenal pasti fakta-fakta penting dalam teks/ petikan BM yang dibaca dapat meningkatkan KTs saya. Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami sesuatu perkataan BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaca doa sebelum menulis/menjawab soalan BM dapat meningkatkan KTs saya. Aspek Kosa Kata – AKK 1 2 3 Startegi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami maksud kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membuat latihan/ulang kaji kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membuat ulang kaji pelajaran kosa kata BM sebelum kelas bermula dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menanya guru jika tidak/sukar memahami maksud sesuatu kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menanya rakan jika tidak/sukar memahami maksud sesuatu kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi memberi tumpuan semasa belajar tajuk kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi meminta guru BM membetulkan kesalahan kosa kata dengan segera dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi mencatat kosa kata BM yang tidak/sukar difahami ketika membaca dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menghafal maksud kosa kata BM yang penting/baru dapat meningkatkan AKK saya. Strategi cuba menyiapkan latihan kosa kata BM dengan segera/pada masa ditetapkan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menyemak/membaiki latihan kosa kata BM sebelum diperiksa guru BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi mengambil bahagian secara aktif pembelajaran kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membaca doa setiap kali menjawab soalan/latihan kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya. Aspek Tatabahasa – ATb 1 2 3 Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami sesuatu maksud tatabahasa BM dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menanya guru jika tidak/sukar fahami maksud sesuatu

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 259

tatabahasa BM dapat meningkatkan ATb saya. Strategi meminta guru mengulang semula tatabahasa BM yang tidak/sukar difahami dapat meningkatkan ATb saya. 4 Strategi membuat latihan/ulang kaji tatabahasa BM sebelum kelas bermula dapat meningkatkan ATb saya. 5 Strategi membuat latihan tatabahasa BM dengan segera/pada masa yang ditetapkan dapat meningkatkan ATb saya. 6 Strategi menyemak/membaiki latihan tatabahasa BM sebelum diperiksa guru dapat meningkatkan ATb saya. 7 Strategi menanya rakan jika tidak/sukar memahami maksud sesuatu tatabahasa BM dapat meningkatkan ATb saya. 8 Strategi memberi tumpuan semasa belajar tajuk tatabahasa BM dapat meningkatkan ATb saya. 9 Strategi mengambil bahagian secara aktif pembelajaran tatabahasa BM dapat meningkatkan ATb saya. 10 Strategi membaca doa sebelum menjawab soalan/latihan tatabahasa BM dapat meningkatkan ATb saya. Aspek Pemahaman – AP 1 2 3 1 Strategi menggaris perkataan yang tidak/sukar difahami semasa jawab soalan pemahaman BM dapat meningkatkan AP saya. 2 Strategi menggaris isi-isi penting apabila membaca sesuatu teks/petikan pemahaman BM dapat meningkatkan AP saya. 3 Strategi memberi tumpuan semasa belajar tajuk pemahaman BM dapat meningkatkan AP saya. 4 Strategi membuat ulang kaji/latihan pemahaman BM dapat meningkatkan AP saya. 5 Strategi berbincang/menanya rakan jika tidak faham sesuatu soalan pemahaman BM dapat meningkatkan AP saya. 6 Strategi menyiapkan latihan pemahaman dengan segera/ pada masa ditetapkan guru BM dapat meningkatkan AP saya. 7 Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar fahami soalan/ maksud sesuatu petikan pemahaman BM dapat meningkatkan AP saya. 8 Strategi menanya guru BM jika tidak/sukar fahami soalan/ maksud sesuatu petikan pemahaman dapt meningkatkan AP saya 9 Strategi menanya rakan jika tidak/sukar fahami soalan/ maksud sesuatu petikan pemahaman BM dapat meningkatkan AP. 10 Strategi meminta guru BM ulang semula soalan pemahaman jika tidak memahaminya dapat meningkatkan AP saya. 11 Strategi menyemak/membaiki jawapan pemahaman sebelum diperiksa guru BM dapat meningkatkan AP saya. 12 Strategi membaca soalan pemahaman BM berulang kali/teliti sebelum menjawabnya dapat meningkatkan AP saya. 13 Strategi ambil bahagian secara aktif dalam pembelajaran pemahaman BM dapat meningkatkan AP saya. 14 Strategi membaca doa sebelum jawab soalan/latihan pemahaman BM dapat meningkatkan AP saya. Skala 1 – ISPBM yang tidak saya gunakan DDK Skala 2 – ISPBM yang kurang saya gunakan DDK Skala 3 – ISPBM yang selalu saya gunakan DDK 3

260 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa

Inventori SPBM Ketika Belajar DLK Jadual 12.2 membincangkan item-item SPB yang menjadi asas kepada pembinaan ISPBM ketika DLK. Secara keseluruhan, terdapat 150 item SPB mengikut setiap kemahiran bahasa dan aspek berbahasa yang sesuai dijadikan inventori SPBM ketika belajar DLK. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 10 item strategi KD, 18 item strategi KT, 20 item strategi KB, 28 item strategi KTs, 25 item strategi AKK, 25 item strategi ATb dan 24 item strategi AP sesuai untuk dijadikan ISPBM ketika DLK. Pelajar-pelajar yang mempelajari BM sama ada sebagai bahasa pertama, kedua atau asing serta boleh menyesuaikan setiap item ISPBM dalam mempelajari BM dengan mudah, cepat dan berkesan mengikut situasi dan keadan.
Bil. 1 2 3 4 5 6 7 10 1 2 3 4 5 8 9 Inventori SPBM ketika DLK Kemahiran Mendengar – KD Strategi mendengar lagu/berita BM di radio dapat meningkatkan KD saya. Strategi menonton berita/pelbagai program BM di televisyen dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar/menonton aktiviti pertandingan BM di televisyen dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti apa yang ibu bapa/keluarga tuturkan BM dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar teliti apa yang guru BM tuturkan semasa berbincang dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti ketika Seminar Peperiksaan di sekolah dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti apa yang rakan tuturkan semasa berbincang pelajaran BM dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti/memberi tumpuan semasa guru tuisyen mengajar BM dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti gaya juruhebah radio bertutur BM dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar/menonton dengan teliti gaya juruhebah televisyen bertutur BM dapat meningkatkan KD saya. Kemahiran Bertutur – KT Strategi bertutur BM dengan betul/jelas/lancar dapat meningkatkan KT saya. Strategi mengenal pasti kesalahan/kesilapan ketika bertutur BM dengan ibu bapa/keluarga dapat meningkatkan KT saya. Strategi mengenal pasti kesalahan/kesilapan ketika bertutur BM dengan guru dapat meningkatkan KT saya. Strategi mengenal pasti kesalahan/kesilapan ketika bertutur BM dengan rakan dapat meningkatkan KT saya. Strategi mendengar dengan teliti gaya juruhebah radio bertutur BM

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 261

JADUAL 12.2. Inventori SPBM ketika belajar DLK

1 2 3

1 2 3

262 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa
6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 10 11 8 9 8 9

dapat meningkatkan KT saya. Strategi meniru gaya pertuturan pembaca berita televisyen dapat meningkatkan KT saya. Strategi menghadiri kelas tuisyen BM dapat membantu meningkatkan KT saya. Strategi meminta guru tuisyen membetulkan kesilapan/ kesalahan ketika bertutur BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi banyak bertutur dengan rakan ketika berbincang tajuk BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi belajar BM dalam kumpulan perbincangan dapat meningkatkan KT saya. Strategi minta rakan membetulkan pertuturan jika melakukan kesilapan bertutur BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi banyak bertutur BM dengan ibu bapa/keluarga dapat meningkatkan KT saya. Strategi minta ibu bapa betulkan pertuturan jika melakukan kesilapan ketika bertutur BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi memberi tumpuan semasa guru BM bertutur dapat meningkatkan KT saya. Strategi mengambil bahagian pelbagai aktiviti BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi mendengar/menonton aktiviti pertandingan BM di televisyen dapat meningkatkan KT saya. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan ilmiah/bukan ilmiah BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi bertutur menggunakan BM yang formal/betul ketika bertutur dapat meningkatkan KT saya. Kemahiran Membaca – KB Strategi membaca pelbagai bahan bacaan ilmiah BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca sari kata cerita BM dengan laju/pantas ketika menonton televisyen dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca berulang kali sesuatu bahan bacaan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca sesuatu bahan bacaan BM mengikut perenggan ke perenggan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca isi-isi penting ketika membaca sesuatu bahan bacaan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca keseluruhan sesuatu bahan bacaan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca dengan teliti sesuatu petikan/teks BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi mengambil bahagian aktiviti pertandingan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi mengambil bahagian aktiviti perbincangan BM yang dijalankan di luar kelas dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca petikan/teks BM dengan nada/intonasi yang betul/menarik dapat meningkatkan KB saya. Strategi menghadiri kelas tuisyen BM dapat membantu meningkatkan KB saya.

1 2 3

12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 8 9

Strategi meminta guru tuisyen membetulkan cara membaca BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi meminjam buku pelajaran/karya cerita BM dari pustakaan sekolah dapat meningkatkan KB saya. Strategi meminjam buku daripada rakan untuk dibaca dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca buku/nota latihan BM pada masa lapang dapat meningkatkan KB saya. Strategi meminta rakan membetulkan cara membaca sesuatu petikan/teks BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi meminta ibu bapa membeli bahan bacaan BM untuk dibaca dapat meningkatkan KB saya. Strategi meminta ibu bapa membaiki/menyemak cara membaca sesuatu bahan bacaan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi menonton gaya pembaca berita menyampaikan berita BM di televisyen dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca doa sebelum membaca sesuatu bahan bacaan BM dapat meningkatkan KB saya. Kemahiran Menulis – KTs Strategi membuat latihan/latih tubi pelajaran BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi meminta guru BM menyemak dengan teliti setiap latihan/ latih tubi yang dibuat dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menyemak/membaiki jawapan yang ditulis sebelum diperiksa guru BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi meminta rakan menyemak/membaiki jawapan ditulis semasa berbincang dapat meningkatkan KTs. Strategi menyalin semula karangan contoh/terbaik BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis dengan pantas/laju setiap kali menjawab soalan/ membuat latihan BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis mengguna rangka jawapan/format jawapan sebelum menjawab soalan BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis menggunakan ayat/perkataan yang lengkap ketika menjawab soalan/latihan BM dapat meningkatkan KTs saya saya. Strategi membuat latihan/menjawab soalan BM yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi memberi tumpuan ketika menulis sesuatu latihan/soalan BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membuat latihan soalan BM dengan segera/tidak membuang masa dapat meningkatkan KTs saya. Strategi mencari bahan penulisan/latihan BM di Internet dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis dengan cantik/kemas/mudah difahami dalam setiap latihan BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menghadiri kelas tuisyen BM dapat membantu meningkatkan KTs saya. Strategi meminta guru tuisyen memberi komen/membaiki setiap latihan BM yang dibuat dapat meningkatkan KTs. Strategi menggunakan teknik menulis yang betul ketika menjawab

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 263

1 2 3

264 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 8 9

soalan/latihan BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis menggunakan perenggan ketika menjawab soalan/ latihan BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis isi-isi penting ketika menjawab latihan/ soalan BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis menggunakan pelbagai kosa kata baru ketika menjawab latihan/soalan BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaca pelbagai jenis bahan bacaan ilmiah dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaca buku cara-cara menulis dengan berkesan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaca buku yang tinggi mutu bahasanya dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan ilmiah BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaiki kesalahan dalam penulisan/latihan BM dengan segera dapat meningkatkan KTs saya. Strategi mengambil bahagian pertandingan menulis BM di luar kelas dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membuat sinopsis/ringkasan cerita setiap kali membaca karya sastera BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi meminta ibu bapa/keluarga memberi pendapat setiap latihan BM yang dibuat dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaca doa sebelum menulis/menjawab sesuatu latihan BM dapat meningkatkan KTs saya. Aspek Kosa Kata – AKK Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami maksud sesuatu kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menanya guru BM maksud sesuatu kosa kata yang tidak/ sukar difahami dapat meningkatkan AKK saya. Strategi meminta guru membetulkan/membaiki kosa kata BM yang tidak/sukar difahami dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menonton program/berita BM di televisyen dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan ilmiah BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membaca pelbagai karya sastera BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membuat latihan/latih tubi kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membuat latihan kosa kata BM dengan segera/tidak membuang masa dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menghadiri kelas tuisyen BM akan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menanya guru tuisyen tentang kosa kata BM yang tidak/ sukar difahami dapat meningkatkan AKK saya. Strategi mencari soalan kosa kata BM di Internet untuk dibuat latih tubi dapat meningkatkan AKK saya. Strategi merancang masa belajar kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya.

1 2 3

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 8 9

Strategi menjawab soalan kosa kata BM yang pernah keluar dalam peperiksaan lepas dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menanya ibu bapa/keluarga tentang kosa kata yang tidak/ sukar difahami dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menanya rakan tentang kosa kata BM yang tidak/ sukar difahami ketika berbincang dapat meningkatkan AKK saya. Strategi bertukar-tukar soalan kosa kata BM dengan rakan dari sekolah lain dapat meningkatkan AKK saya. Strategi catat kosa kata BM yang baru yang ditemui ketika membaca dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menggunakan kosa kata baru dalam setiap setiap penulisan/latihan BM dapat meningkatkan AKK. Strategi bermain silang kata/kuiz kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membeli buku latihan kosa kata BM untuk dibuat latih tubi dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menyemak/membaiki latihan kosa kata BM sebelum diperiksa guru dapat meningkatkan AKK saya. Strategi mengambil bahagian aktiviti perbincangan kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi memberi tumpuan semasa belajar tajuk kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi merancang masa belajar kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membaca doa sebelum menjawab/membuat latihan kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya. Aspek Tatabahasa – ATb 1 2 3 Strategi membuat latihan/ulang kaji tatabahasa BM dapat meningkatkan ATb saya. Strategi mendengar berita/lagu di radio BM dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menonton pelbagai siaran televisyen BM dapat meningkatkan ATb saya. Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami maksud sesuatu tatabahasa BM dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menanya guru jika tidak/sukar memahami maksud sesuatu tatabahasa BM dapat meningkatkan ATb saya. Strategi meminta guru membaiki/menyemak latihan tatabahasa BM dengan teliti dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menghadiri kelas tuisyen tatabahasa BM dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menanya guru tuisyen tentang kosa kata BM yang tidak/ sukar difahami dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menyemak jawapan/latihan tatabahasa BM sebelum diperiksa guru dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membaiki segera kesalahan tatabahasa BM setelah guru menyemaknya dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membuat latihan tatabahasa BM yang guru berikan dengan segera dapat meningkatkan ATb saya. Strategi mencari tajuk tatabahasa BM di Internet untuk dibuat

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 265

266 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 8 9

latihan/latih tubi dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menanya ibu bapa jika tidak/sukar memahami maksud sesuatu tatabahasa BM dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menanya rakan jika tidak/sukar memahami maksud sesuatu tatabahasa BM dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membeli buku tatabahasa BM untuk dibuat latihan/ulang kaji dapat meningkatkan ATb saya. Strategi bertukar-tukar soalan tatabahasa BM dengan rakan dari sekolah lain dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan ilmiah BM dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membaca pelbagai bahan karya sastera BM dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menjawab soalan tatabahasa BM yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi ambil bahagian aktiviti perbincangan tatabahasa BM dengan rakan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi merancang masa belajar tatabahasa BM dapat meningkatkan ATb saya. Strategi memberi tumpuan semasa belajar tajuk tatabahasa BM dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membaca doa sebelum membuat sesuatu latihan/ulang kaji tatabahasa BM dapat meningkatkan ATb saya. Aspek Pemahaman – AP Strategi membuat latihan/ulang kaji pemahaman BM dapat meningkatkan AP saya. Strategi menghadiri kelas tuisyen pemahaman BM dapat meningkatkan AP saya. Strategi menanya guru tuisyen tentang pemahaman BM yang tidak/sukar difahami dapat meningkatkan AP saya. Strategi menanya guru jika tidak/sukar memahami sesuatu tajuk pemahaman BM dapat meningkatkan AP saya. Strategi menanya ibu bapa jika tidak/sukar memahami sesuatu tajuk pemahaman BM dapat meningkatkan AP saya. Strategi menanya rakan jika tidak/sukar memahami sesuatu pemahaman BM yang dibuat dapat meningkatkan AP saya. Strategi bertukar-tukar soalan pemahaman BM dengan rakan dari sekolah lain dapat meningkatkan AP saya. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan BM dapat meningkatkan AP saya. Strategi membaca pelbagai bahan karya sastera BM dapat meningkatkan AP saya. Strategi menyemak jawapan/latihan pemahaman BM dengan segera sebelum diperiksa guru dapat meningkatkan AP saya. Strategi membaiki segera kesalahan pemahaman BM setelah guru menyemaknya dapat meningkatkan AP saya. Strategi meminta guru BM membaiki/menyemak latihan pemahaman dengan teliti dapat meningkatkan AP saya. Strategi mencari bahan/latihan pemahaman BM di pustakaan sekolah untuk dibuat latihan dapat meningkatkan AP saya.

1 2 3

Strategi menggaris jawapan/isi penting ketika membaca sesuatu teks/petikan pemahaman BM dapat meningkatkan AP saya. 15 Strategi membuat latihan soalan pemahaman BM yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. 16 Strategi mengambil bahagian aktiviti perbincangan pemahaman BM dengan rakan dapat meningkatkan AP saya. 17 Strategi membaca petikan/teks pemahaman BM dengan teliti sebelum menjawab soalan dapat meningkatkan AP saya. 18 Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami maksud sesuatu petikan pemahaman BM dapat meningkatkan AP saya. 19 Strategi membuat latihan pemahaman BM yang guru berikan dengan segera dapat meningkatkan AP saya. 20 Strategi membeli buku latihan pemahaman BM untuk dibuat latihan/ulang kaji dapat meningkatkan AP saya. 21 Strategi memberi tumpuan semasa belajar tajuk pemahaman BM dapat meningkatkan AP saya. 22 Strategi mencari tajuk/latihan pemahaman BM di Internet untuk dibuat latihan/latih tubi dapat meningkatkan AP saya. 23 Strategi merancang masa belajar pemahaman BM di luar kelas dapat meningkatkan AP saya. 24 Strategi membaca doa sebelum membuat sesuatu latihan/ pemahaman BM dapat meningkatkan AP saya. Skala 1 – ISPBM yang tidak saya gunakan DLK Skala 2 – ISPBM yang kurang saya gunakan DLK Skala 3 – ISPBM yang selalu saya gunakan DLK

14

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 267

Inventori SPBM Ketika Belajar PEP Jadual 12.3 memaparkan ISPBM yang dibina berdasarkan hasil soal selidik dan temu bual dalam kalangan pelajar cemerlang BM yang menjadi responden kajian. Keseluruhannya, terdapat 107 item ISPBM ketika PEP yang boleh dijadikan panduan kepada pelajar dan juga guru untuk belajar BM dengan mudah, cepat dan berkesan. Bagi strategi KD, terdapat 8 item, 11 item strategi KT, 14 item strategi KB, 17 item strategi KTs, 21 item strategi AKK, 18 item strategi ATb dan 18 item strategi AP. Kesemua ISPBM ini sesuai dijadikan panduan kepada pelajar yang ingin mempelajari dan menguasai BM dengan baik dan cemerlang semasa PEP.
Bil. 1 2 3 Inventori SPBM ketika PEP 1 2 3 Kemahiran Mendengar – KD Strategi mendengar nasihat ibu bapa sebelum menduduki peperiksaan BM dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar nasihat guru sebelum menduduki peperiksaan BM dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti semasa menghadiri Seminar Peperiksaan (kertas BM) dapat meningkatkan KD saya.

JADUAL 12.3. Inventori SPBM ketika belajar PEP

268 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa
4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

Strategi mendengar teliti arahan pengawas peperiksaan sebelum menjawab soalan BM dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar soalan lisan BM dengan teliti sebelum menjawabnya dapat meningkatkan KD saya. Strategi menanya pengawas peperiksaan jika tidak/sukar memahami soalan lisan BM dapat meningkatkan KD saya. Strategi meminta pengawas peperiksaan mengulang semula soalan lisan BM jika tidak mendengar dapat meningkatkan KD saya. Strategi mencatat setiap arahan yang guru pengawas berikan sebelum menjawab soalan dapat meningkatkan KD saya. Kemahiran Bertutur – KT 1 2 3 Saya meminta pandangan guru cara bertutur yang berkesan sebelum ujian lisan BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi meminta guru membetulkan kesilapan bertutur BM sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KT saya. Strategi menonton gaya pembaca berita menyampaikan berita BM di televisyen sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KT saya. Strategi bertutur dengan tenang/yakin ketika menjawab ujian lisan BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi bertutur menggunakan nada/intonasi yang menarik/betul ketika ujian lisan BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi bertutur dengan jelas/lancar semasa ujian lisan BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi bertutur menggunakan bahasa yang mudah/formal semasa ujian lisan BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi bertutur satu persatu dengan jelas ketika menjawab soalan ujian lisan BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi mencatat isi-isi penting dahulu sebelum bertutur dapat ketika peperiksaan meningkatkan KT saya. Strategi bertutur menggunakan pelbagai kosa kata ketika ujian lisan BM dapat meningkatkan KT saya. Strategi membaca doa sebelum bertutur ketika ujian lisan BM dapat meningkatkan KT saya. Kemahiran Membaca – KB 1 2 3 Strategi membaca pelbagai bahan bacaan BM sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca berulang kali nota latihan/buku latihan BM sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membeli buku latihan BM untuk dibuat latih tubi sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membuat latihan soalan BM yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan KB saya. Strategi mencari soalan BM di Internet untuk dibuat latih tubi sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca soalan/petikan BM berulang kali dapat ketika peperiksaan meningkatkan KB saya. Strategi menggaris isi-isi penting sebelum menjawab soalan BM ketika peperiksaan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca dengan teliti setiap soalan BM sebelum menjawabnya ketika peperiksaan dapat meningkatkan KB saya.

10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 9

9

Strategi membaca arahan soalan BM dahulu sebelum menjawabnya ketika peperiksaan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca isi-isi penting ketika membaca petikan soalan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca dan menjawab soalan BM yang mudah dulu ketika peperiksaan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca perenggan ke perenggan semasa menjawab soalan peperriksaan BM dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca keseluruhan petikan soalan BM sebelum menjawab soalan peperiksaan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca doa sebelum menjawab soalan peperiksaan BM dapat meningkatkan KB saya. Kemahiran Menulis – KTs Strategi membuat latihan/ulang kaji BM sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi bertukar-tukar soalan peperiksaan BM dengan rakan sekolah lain sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membuat latihan/ulang kaji soalan peperiksaan BM yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi meminta guru memeriksa dengan teliti setiap jawapan BM yang dijawab dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menanya guru teknik menjawab soalan BM yang berkesan sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi mencari bahan/soalan BM di Internet untuk dibuat latihan sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membuat rangka jawapan/format sebelum menulis/ menjawab soalan peperiksaan BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis dengan cantik/kemas ketika menjawab soalan peperiksaan BM dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis jawapan BM menggunakan perenggan ketika peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menyemak/baiki jawapan BM sebelum menghantar kepada pengawas peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis menggunakan BM yang betul/tepat ketika menjawab soalan peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis isi-isi penting ketika menjawab soalan BM ketika peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi merancang masa menjawab soalan BM ketika peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menjawab soalan BM yang mudah dahulu sebelum menjawab soalan sukar dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menjawab soalan BM dengan pantas ketika peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menjawab soalan BM dengan teliti ketika peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaca doa sebelum menjawab soalan peperiksaan BM dapat meningkatkan KTs saya. Aspek Kosa Kata – AKK Strategi membuat latihan kosa kata BM sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 269

1 2 3

1 2 3

270 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa
2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 8 9

Strategi membuat latihan/ulang kaji soalan kosa kata BM yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi bertukar-tukar soalan kosa kata BM dengan rakan dari sekolah lain dapat meningkatkan AKK saya. Strategi berbincang dengan rakan soalan kosa kata BM yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami maksud sesuatu kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi mencatat kosa kata baru/sukar difahami setiap kali membaca dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan BM sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membeli buku latihan/ulang kaji kosa kata BM sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menanya guru jika tidak/sukar memahami maksud sesuatu kosa kata BM dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menghadiri kelas tuisyen BM sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menanya guru tuisyen BM tentang kosa kata BM yang tidak/sukar difahami dapat meningkatkan AKK saya. Strategi berbincang dengan rakan tentang tajuk kosa kata BM sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menanya ibu bapa jika tidak/sukar fahami maksud sesuatu kosa kata sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi mencari soalan kosa kata BM di Internet untuk dibuat latih tubi sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi merancang masa menjawab soalan kosa kata BM ketika peperiksaan sebenar dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menggunakan kosa kata BM baru ketika peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Startegi menyemak/membaiki jawapan kosa kata BM sebelum diperiksa guru dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menggaris kosa kata BM yang tidak/sukar difahami ketika peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membaca soalan kosa kata BM berulang kali ketika peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menjawab soalan kosakata BM yang mudah sebelum yang sukar ketika peperiksaan dapat meningkatkan AKK. Strategi membaca doa sebelum menjawab soalan kosa kata BM ketika peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Aspek Tatabahasa – ATb Strategi membuat latihan/lath tubi tatabahasa BM sebelum peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membeli buku ulang kaji tatabahasa BM untuk dibuat latih tubi dapat meningkatkan ATb saya. Strategi mencari soalan tatabahasa BM di Internet untuk dibuat latih tubi dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membuat latihan soalan tatabahasa BM yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi berbincang dengan rakan soalan tatabahasa BM yang pernah

1 2 3

6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 10 11 8 9 8 9

keluar peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi bertukar-tukar soalan tatabahasa BM dengan rakan dari sekolah lain dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan BM sebelum peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menanya guru tentang soalan tatabahasa BM yang tidak/sukar difahami sebelum peperiksaan dpt meningkat ATb saya Strategi menghadiri kelas tuisyen BM sebelum peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi meminta guru tuisyen membaiki/menyemak latihan tatabahasa BM dengan teliti dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menanya ibu bapa jika tidak/sukar fahami maksud sesuatu tatabahasa BM sebelum peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi merujuk kamus jika tidak faham/sukar memahami sesuatu maksud tatabahasa BM dapat meningkatkan ATb saya. Strategi mencatat tatabahasa baru/sukar difahami setiap kali membaca dapat meningkatkan ATb saya. Strategi merancang masa menjawab tatabahasa BM ketika peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi mengguna tatabahasa baru ketika menjawab soalan tatabahasa BM ketika peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menjawab soalan tatabahasa BM yang mudah dahulu sebelum soalan sukar dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menyemak/membaiki jawapan tatatabahasa BM sebelum diperiksa guru dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membaca doa sebelum menjawab soalan tatabahasa BM ketika peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Aspek Pemahaman – AP Strategi membeli buku latihan/ulangkaji pemahaman BM untuk dibuat latih tubi dapat meningkatkan AP saya. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan/teks BM sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. Strategi membaca buku/nota pemahaman BM sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. Strategi berbincang dengan rakan tentang tajuk/soalan pemahaman BM yang sukar difahami dapat meningkatkan AP saya. Strategi menanya guru cara menjawab soalan pemahaman BM yang betul sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. Strategi menanya ibu bapa/keluarga jika tidak faham soalan pemahaman sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. Strategi belajar dalam suasana senyap dapat meningkat pemahaman teks BM yang dibaca dapat meningkatkan A saya P. Strategi membuat latihan/ulang kaji soalan pemahaman BM yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. Strategi mencari soalan pemahaman BM di Internet untuk dibuat latih tubi sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami maksud pemahaman BM yang dipelajari dapat meningkatkan AP. Strategi bertukar-tukar soalan pemahaman BM dengan rakan dari sekolah lain dapat meningkatkan AP saya.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 271

1 2 3

272 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa
12

Strategi berbincang dengan rakan soalan pemahaman BM yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. 13 Strategi membaca soalan pemahaman BM dengan teliti ketika peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. 14 Strategi memahami soalan pemahaman BM dahulu sebelum menjawabnya ketika peperiksaan dapat meningkatkan AP. 15 Strategi menyemak/membaiki jawapan pemahaman BM sebelum diperiksa guru dapat meningkatkan AP saya. 16 Strategi menggaris isi-isi penting semasa membaca teks pemahaman BM ketika peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. 17 Strategi merancang masa menjawab soalan pemahaman BM ketika peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. 18 Strategi membaca doa sebelum menjawab soalan pemahaman BM ketika peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. Skala 1 – ISPBM yang tidak saya gunakan ketika PEP Skala 2 – ISPBM yang kurang saya gunakan ketika PEP Skala 3 – ISPBM yang selalu saya gunakan ketika PEP

INVENTORI STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS

Inventori strategi pembelajaran Bahasa Inggeris (ISPBI) dibina sebagai satu usaha untuk memantapkan lagi kemahiran dan kecekapan berbahasa Inggeris dalam kalangan pelajar di Malaysia. Melalui pembacaan pustakaan dan penyelidikan yang telah dijalankan, didapati terdapat banyak kajian strategi pembelajaran bahasa (SPB) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris (BI). Walau bagaimanapun, kebanyakan kajian SPB dalam BI tidak menghasilkan atau membina satu ISPBI yang holistik dan boleh digunakan oleh sesiapa sahaja yang ingin mengkaji SPB dalam BI. Lantaran itu, banyak kajian SPB dalam BI tidak dikumpul dalam satu bentuk yang dipanggilkan sebagai ISPBI. Jika ada pun, adalah himpunan soal selidik SPB. Oleh itu, kajian ini berhasrat untuk membina satu ISPBI yang boleh dijadikan panduan kepada pelajar khususnya bagaimana hendak mempelajari BI dengan mudah, cepat dan berkesan. Justeru, kajian ini berusaha untuk menghasilkan satu ISPBI berdasarkan kategori belajar dengan mengikut kemahiran bahasa dan aspek berbahasa yang mudah dipelajari oleh pelajar yang mempelajari BI. Dalam konteks ISPBI yang dibangunkan ini, tiga skala digunakan yang merujuk: • Skala 1 – ISPBI yang tidak saya gunakan DDK, DLK dan PEP. • Skala 2 – ISPBI yang kurang gunakan DDK, DLK dan PEP. • Skala 3 – ISPBI yang selalu saya gunakan DDK, DLK dan PEP. Inventori SPBI Ketika Belajar DDK Jadual 12.4 membincangkan senarai ISPBI yang boleh dijadikan panduan kepada pelajar yang ingin mempelajari BI dengan mudah, cepat

dan berkesan. Terdapat 99 item SPB yang boleh dijadikan ISPBI ketika belajar BI semasa DDK. Daripada jumlah tersebut, 8 item strategi KD, 11 item strategi KT, 18 item strategi KB, 20 item strategi KTs, 15 item strategi AKK, 13 item strategi ATb dan 14 item strategi AP. Namun demikian, kesemua ISPBI ini boleh diubah suai mengikut keadaan dan keupayaan pelajar mempelajari BI. Tidak semua ISPBI ini sesuai untuk semua tahap keupayaan pemikiran dan kebolehan berbahasa pelajar ketika mempelajari BI semasa DDK. Setiap SPB ini jika digunakan dengan betull DDK, sudah tentu pelajar dapat mempelajari BI dengan mudah dan cepat.
Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Inventori SPBI ketika DDK Kemahiran Mendengar – KD Strategi memberi tumpuan semasa guru BI mengajar dapat meningkatkan KD saya. Strategi duduk di barisan hadapan kelas ketika mempelajari BI dapat meningkatkan KD saya. Saya mendengar dengan teliti apa yang guru BI katakan/terangkan dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti apa yang rakan bincangkan ketika belajar BI dapat meningkatkan KD saya. Strategi meminta guru BI mengulang semula apa yang dituturkan dapat meningkatkan KD saya. Strategi meminta rakan mengulang semula apa yang dituturkan dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti ketika rakan bertutur BI dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti ketika rakan membaca sesuatu bahan bacaan BI dapat meningkatkan KD saya. Kemahiran Bertutur – KT Strategi bertutur dengan lancar/jelas semasa menjawab soalan BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi bertutur BI satu-persatu dengan jelas/lancar dapat meningkatkan KT saya. Strategi meminta guru membaiki/membetulkan cara bertutur BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi memberi tumpuan ketika guru BI bertutur/mengajar dapat meningkatkan KT saya. Strategi banyak menyoal guru BI di dalam kelas dapat meningkatkan KT saya. Strategi meminta rakan membetulkan cara bertutur BI ketika berbincang dapat meningkatkan KT saya. Strategi banyak bertutur BI dengan rakan ketika berbincang dapat meningkatkan KT saya. Strategi tidak mencampur aduk bahasa asing/dialek ibunda ketika bertutur BI dapat meningkatkan KT saya.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 273

JADUAL 12.4. Inventori SPBI ketika belajar DDK

1

2 3

1 2 3

274 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa
10 11 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 8 9 9

Strategi memberi tumpuan ketika rakan bertutur BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi membaiki/membetulkan pertuturan BI dengan segera dapat meningkatkan KT saya. Strategi merujuk kamus jika tidak faham/sukar memahami sesuatu perkataan BI dapat meningkatkan KT saya. Kemahiran Kembaca – KB Strategi membaca dengan jelas/lancar/kuat pelbagai bahan bacaan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca sesuatu bahan bacaan BI berulang kali dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca sesuatu bahan bacaan BI dengan teliti dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca keseluruhan bahan bacaan BI dengan teliti dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca mengikut perenggan ke perenggan setiap bahan bacaan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca bahan bacaan BI menggunakan nada/intonasi betul/menarik dapat meningkatkan KB saya. Strategi memberi tumpuan ketika membaca sesuatu bahan bacaan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi memberi tumpuan ketika rakan membaca bahan bacaan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi memberi tumpuan ketika guru membaca bahan bacaan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi mengambil bahagian aktiviti membaca bahan bacaan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi menggaris/mencatat isi penting ketika membaca sesuatu bahan bacaan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi meminta guru membetulkan cara membaca BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi memahami bahan/petikan BI yang dibaca dapat meningkatkan KB saya. Strategi banyak membuat latihan membaca BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi merujuk kamus apabila tidak faham/sukar memahami sesuatu perkataan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi meminta rakan memberi membetulkan cara membaca BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca doa sebelum membaca sesuatu bahan bacaan BI dapat meningkatkan KB saya. Kemahiran Menulis – KTs Strategi membuat latihan menulis/latih tubi pelajaran BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menyemak/baiki jawapan sebelum diperiksa guru BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menyiapkan latihan BI dengan segera/mengikut masa dapat meningkatkan KTs saya.

1 2 3

1 2 3

4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

Strategi membaiki latihan/jawapan BI dengan segera dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis rangka jawapan/format menulis ketika menjawab soalan BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis dengan kemas/cantik ketika menjawab soalan/latihan BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi meminta rakan menyemak/membaiki jawapan BI yang dibuat dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menyalin karangan contoh terbaik BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis karangan BI bersama rakan-rakan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi mencatat isi-isi penting dahulu sebelum menulis sesuatu latihan BI dapat meningkatkan KTs. Strategi mencatat isi-isi penting ketika membaca sesuatu bahan bacaan/teks BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami sesuatu perkataan BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis menggunakan pelbagai kosa kata BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi meminta guru menyemak/membaiki latihan BI yang dibuat dapat meningkatkan KTs saya. Strategi banyak membuat nota ringkas pelajaran BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi mengambil bahagian aktiviti pertandingan menulis BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis dengan laju ketika mencatat nota BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menggunakan perkataan baru dalam penulisan/latihan BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaca buku cara-cara menulis BI dengan baik dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaca doa sebelum menjawab soalan/latihan BI dapat meningkatkan KTs saya. Aspek Kosa Kata – AKK Strategi menggaris kosa kata BI yang tidak/sukar difahami dapat meningkatkan AKK saya. Strategi merujuk kamus jika tidak faham/sukar memahami kosa kata BI dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menyemak/membaiki kosa kata BI sebelum diperiksa guru dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menanya guru BI apabila tidak/sukar memahami maksud sesuatu kosa kata BI dapat meningkatkan AKK. Strategi meminta guru BI membetulkan kesalahan kosa kata BI dengan segera dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menanya rakan apabila tidak/sukar memahami maksud sesuatu kosa kata BI dapat meningkatkan AKK saya. Strategi memberi tumpuan semasa pembelajaran kosa kata BI di dalam kelas dapat meningkatkan AKK saya. Strategi melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran tajuk kosa

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 275

1 2 3

276 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa
10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 1 2 3 4 8 9 9

kata BI dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membuat latihan/latih tubi kosa kata BI dapat meningkatkan AKK saya. Strategi mencatat kosa kata BI yang baru dipelajari dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menghafal kosa kata BI yang penting/baru dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menggunakan kosa kata baru BI dalam penulisan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membuat latihan kosa kata BI dengan segera/menepati masa dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan BI dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membaca doa sebelum jawab soalan kosa kata BI dapat meningkatkan AKK saya. Aspek Tatabahasa – ATb Strategi membaca pelbagai bahaan bacaan BI dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membuat latihan/latih tubi tatabahasa BI dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menanya rakan apabila tidak/sukar memahami maksud tatabahasa dapat meningkatkan ATb saya. Strategi meminta rakan menyemak jawapan/latihan tatabahasa BI dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menanya guru BI jika tidak/sukar memahami maksud sesuatu tatabahasa dapat meningkatkan ATb saya. Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami maksud sesuatu tatabahasa dapat meningkatkan ATb saya. Strategi memberi tumpuan semasa pembelajaran tajuk tatabahasa BI dapat meningkatkan ATb saya. Strategi melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran tatabahasa BI dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menggunakan tatabahasa BI yang betul ketika bertutur/ menulis dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membaiki kesalahan tatabahasa BI ketika bertutur dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membaiki kesalahan tatabahasa BI ketika menulis dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membuat latihan tatabahasa BI dengan segera/menepati masa dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membaca doa sebelum jawab soalan/latihan tatabahasa BI dapat meningkatkan ATb saya. Aspek Pemahaman – AP Strategi memberi tumpuan semasa pembelajaran tajuk pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. Strategi menanya guru jika tidak/sukar memahami tajuk/soalan pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. Strategi meminta guru BI membetulkan kesalahan jawapan pemahaman dengan segera dapat meningkatkan AP saya. Strategi menanya rakan jika tidak/sukar memahami tajuk/soalan

1 2 3

1 2 3

pemahaman BI dapat meningkatkan AP. Strategi meminta rakan menyemak/membaiki jawapan pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. 6 Strategi menggaris isi-isi penting ketika membaca petikan pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. 7 Strategi memahami petikan/teks pemahaman BI dahulu sebelum menjawab soalan pemahaman dapat meningkatkan AP saya. 8 Strategi menyiapkan latihan pemahaman BI dengan segera dapat meningkatkan AP saya. 9 Strategi membuat latihan/latih tubi pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. 10 Strategi membaca berulang kali teks/petikan pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. 11 Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami maksud soalan pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. 12 Strategi menggaris perkataan BI yang tidak/sukar difahami semasa membaca teks pemahaman dapat meningkatkan AP saya. 13 Strategi membaiki kesalahan jawapan pemahaman BI dengan segera dapat meningkatkan AP saya. 14 Strategi membaca doa sebelum menjawab soalan pemahaman BI di dalam kelas dapat meningkatkan AP saya. Skala 1 – ISPBI yang tidak saya gunakan DDK Skala 2 – ISPBI yang kurang gunakan DDK Skala 3 – ISPBI yang selalu saya gunakan DDK 5

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 277

Inventori SPBI Ketika Belajar DLK Jadual 12.5 memaparkan senarai inventori strategi pembelajaran BI (ISPBI) yang boleh dijadikan panduan kepada guru dan pelajar bagaimana strategi atau kaedah terbaik mempelajari BI dengan mudah, cepat dan berkesan ketika belajar di luar kelas (DLK). Berdasarkan soal selidik dan hasil temu bual yang dijalankan terhadap pelajar cemerlang BI ini, sebanyak 159 item SPBI berjaya dibina bagi membentuk satu ISPBI ketika belajar DLK. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 8 item strategi bagi KD, 22 item strategi KT, 20 item strategi KB, 34 item strategi KTs, 22 item strategi AKK, 27 item strategi ATb dan 26 item strategi AP. Kesemua item dalam ISPBI ini boleh digunakan mengikut keupayan dan kebolehan seseorang pelajar ketika mempelajari BI semasa DLK. Pelajar-pelajar yang mempelajari BI semasa DLK boleh menggunakan SPBI ini sebagai satu cara menguasai dan memahami BI dengan mudah, cepat dan berkesan.

278 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa
Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 8 9

Inventori SPBI ketika DLK 1 2 3 Kemahiran Mendengar – KD Strategi menonton berita/pelbagai program BI di televisyen dapat meningkatkan KD saya. Strategi menonton berita/lagu/pelbagai program BI di radio dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar/melihat cara pembaca berita televisyen bertutur BI dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar/melihat cara juruhebah radio bertutur BI dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti guru BI bertutur dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti ketika guru tuisyen bertutur BI dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti cara ibu bapa bertutur BI dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti ketika rakan bertutur BI dapat meningkatkan KD saya.. Kemahiran Bertutur – KT 1 2 3 Strategi banyak bertutur dengan rakan di dalam kelas BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi meminta rakan membetulkan cara bertutur BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi mengambil bahagian aktiviti perbincangan BI dalam kumpulan dapat meningkatkan KT saya. Strategi berlatih bertutur BI di hadapan cermin di rumah dapat meningkatkan KT saya. Strategi banyak bertutur BI dengan ibu bapa/keluarga dapat meningkatkan KT saya. Strategi meminta ibu bapa membetulkan cara bertutur BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi bertutur menggunakan laras BI yang betul/tidak campur aduk bahasa ibunda dapat meningkatkan KT saya. Strategi menonton berita/pelbagai program BI di televisyen dapat meningkatkan KT saya. Strategi melihat/meniru cara pembaca berita televisyen bertutur BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi mendengar cara juruhebah radio menyampaikan berita BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi membaca sari kata BI di televisyen dengan pantas dapat meningkatkan KT saya. Strategi menonton pelbagai aktiviti pertandingan bahasa BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi mengambil bahagian aktiviti pertandingan bahasa BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi menghadiri kelas tuisyen BI dapat meningkatkan KT. Strategi meminta guru tuisyen BI membetulkan cara bertutur BI dapat

JADUAL 12.5. Inventori SPBI ketika belajar DLK

16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9

meningkatkan KT saya. Strategi mengenal pasti kesalahan/kelemahan ketika bertutur BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan ilmiah BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi membaca pelbagai bahan karya sastera BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi menghafal/menyanyi lirik lagu BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi mendengar berita/lagu/pelbagai program BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi menanya ibu bapa jika tidak faham/sukar memahami sesuatu perkataan BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi membaiki kesilapan bertutur BI dengan segera dapat meningkatkan KT saya. Kemahiran Membaca – KB Strategi membaca pelbagai bahan bacaan ilmiah BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca pelbagai bahan karya sastera BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi meminta ibu bapa membeli bahan bacaan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi meminta ibu bapa membetulkan cara membaca/ sebutan bahan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca sari kata cerita dalam BI di televisyen dapat meningkatkan KB saya. Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami maksud sesuatu kosa kata BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca dengan lancar/jelas sesuatu bahan bacaan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca bahan BI yang diambil dari Internet dapat meningkatkan KB saya. Strategi meminjam buku cerita/bahan bacaan BI dari pustakaan sekolah dapat meningkatkan KB saya. Strategi menggaris isi/perkataan penting ketika membaca sesuatu bahan bacaan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi mendengar/menonton cara pembaca berita BI membaca berita dapat meningkatkan KB saya. Strategi meminta rakan membetulkan cara membaca/ sebutan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca dengan teliti bahan/petikan BI dapat menngkatkan KB saya. Strategi membaca isi-isi penting ketika membaca bahan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaiki kesilapan membaca BI dengan segera dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca keseluruhan teks/petikan bahan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca teks/bahan BI berulang kali dapat meningkatkan KB saya.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 279

1 2 3

280 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa
18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8 9

Strategi membaca buku/karya BI yang tinggi mutu bahasanya dapat meningkatkan KB. Strategi membaca/menghafal lirik lagu BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi mengambil bahagian aktiviti pertandingan BI dapat meningkatkan KB. Strategi membaca doa sebelum membaca sesuatu bahan bacaan BI dapat meningkatkan KB saya. Kemahiran Menulis – KTs Strategi membuat latihan/latih tubi menulis BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi merancang aktiviti belajar BI dalam diari belajar harian dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis seni kata/lirik lagu BI yang didengar dalam radio/televisyen dapat meningkatkan KTs saya. Strategi mendengar siaran radio BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menonton siaran televisyen BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis dengan pantas dalam BI ketika menyalin nota/mencatat maklumat dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis surat dengan rakan menggunakan BI dapat meningkatkan KTs. Strategi menghadiri kelas tuisyen BI dapat meningkatkan KTs saya.

1 2 3

Strategi menggaris isi-isi penting ketika membaca soalan/ teks BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menggunakan kosa kata BI yang baru dikuasai dalam penulisan dapat meningkatkan KTs. Strategi merancang masa belajar aktiviti menulis BI di luar kelas dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menterjemah bahan BM ke dalam BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi mencari bahan/soalan BI di Internet untuk dibuat latih tubi dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membuat rangka jawapan/format ketika menulis dalam BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menyemak/membaiki jawapan/latihan BI sebelum diperiksa guru dapat meningkatkan KTs saya. Strategi meminta ibu bapa/keluarga menyemak/membaiki latihan BI yang dibuat dapat meningkatkan KTs saya. Strategi mengambil bahagian aktiviti pertandingan menulis BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi merujuk kamus untuk menyemak/membaiki latihan BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis/menyalin semula karangan contoh/terbaik BI dapat meningkatkan KTs. Strategi bertukar-tukar soalan peperiksaan BI dengan rakan dari sekolah lain dapat meningkatkan KTs. Strategi menjawab soalan BI yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya.

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 8 9

Strategi membuat latihan BI dengan segera/menepati masa dapat meningkatkan KTs saya. Strategi berbincang dengan rakan tentang latihan BI yang dibuat dapat meningkatkan KTs saya. Strategi melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan BI bersama rakan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi meminta rakan menyemak/membaiki jawapan BI yang ditulis dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis dengan cantik/kemas setiap latihan BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi meminta guru menyemak/membaiki latihan BI dengan teliti dapat meningkatkan KTs. Strategi menghadiri kelas tuisyen BI dapat meningkatkan KTs saya.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 281

Strategi meminta guru tuisyen membaiki jawapan BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan ilmiah BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaca pelbagai bahan karya sastera BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis ringkasan/sinopsis karya sastera BI yang dibaca dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaca buku BI yang tinggi mutu bahasanya dapat meningkatkan KTs. Strategi membaca doa sebelum menulis latihan/menjawab soalan BI dapat meningkatkan KTs saya. Aspek Kosa Kata – AKK Strategi membuat latihan/ulang kaji kosa kata BI dapat meningkatkan AKK saya. Strategi merancang masa belajar kosa kata BI dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membeli buku latihan/ulang kaji kosa kata BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan ilmiah BI dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membaca pelbagai bahan karya sastera BI dapat meningkatkan AKK saya. Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami maksud sesuatu kosa kata BI dapat meningkatkan AKK. Strategi menghafal kosa kata BI dan maksudnya dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menggunakan kosa kata BI yang terkini/baru dalam pertuturan/penulisan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menanya ibu bapa/keluarga jika tidak/sukar memahami kosa kata BI dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menanya guru jika tidak/sukar memahami kosa kata BI di luar kelas dapat meningkatkan AKK saya. Strategi banyak berbincangan dengan rakan soalan kosa kata BI dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menanya rakan jika tidak/sukar memahami kosa kata BI

1 2 3

282 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 8 9

dapat meningkatkan AKK. Strategi bertukar-tukar soalan kosa kata BI dengan rakan dari sekolah lain dapat meningkatkan AKK. Strategi mencari soalan kosa kata BI dalam Internet untuk dibuat latih tubi dapat meningkatkan AKK. Strategi menjawab silang kata/kuiz BI dalam surat khabar dapat meningkatkan AKK. Strategi menghadiri kelas tuisyen BI dapat meningkatkan AKK.

Strategi meminta guru tuisyen BI jika tidak/sukar fahami maksud sesuatu kosa kata BI dapat meningkatkan AKK. Strategi membuat latihan kosa kata BI yang guru berikan dengan segera dapat meningkatkan AKK. Strategi mencatat kosa kata BI yang sukar difahami ketika mendengar lagu/berita di radio dapat meningkatkan AKK. Strategi mencatat kosa kata yang sukar difahami ketika mendengar berita/lagu di televisyen dapat tingkatkan AKK Strategi membeli buku latihan/latih tubi kosa kata BI dapat meningkatkan AKK. Strategi membaca doa sebelum menulis kosa kata BI di luar kelas dapat meningkatkan AKK. Aspek Tatabahasa – ATb Strategi membuat latihan/latih tubi tatabahasa BI di luar kelas dapat meningkatkan ATb. Strategi menyemak/membaiki jawapan tatabahasa BI sebelum diperiksa guru dapat meningkatkan ATb. Strategi bertutur mengguna tatabahasa BI yang betul/tidak campur aduk bahasa ibunda dapat meningkatkan ATb. Strategi membuat latihan tatabahasa BI yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan ATb. Strategi membuat latihan tatabahasa BI dengan rakan di luar kelas dapat meningkatkan ATb. Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami tatabahasa BI dapat meningkatkan ATb. Strategi banyak berbincangan dengan rakan soalan tatabahasa BI dapat meningkatkan ATb. Strategi menanya rakan jika tidak/sukar memahami tatabahasa BI dapat meningkatkan ATb. Strategi meminta rakan menyemak/membaiki latihan tatabahasa BI dapat meningkatkan ATb. Strategi menanya ibu bapa/keluarga tidak faham maksud tatabahasa BI dapat meningkatkan ATb. Strategi meminta ibu bapa/keluarga membetulkan kesalahan tatabahasa BI dapat meningkatkan ATb. Strategi merancang masa belajar tatabahasa BI di luar kelas dapat meningkatkan ATb. Strategi mencari soalan tatabahasa BI di Internet untuk dibuat latih tubi dapat meningkatkan ATb. Strategi mendengar dan memahami berita/lagu BI di radio dapat meningkatkan ATb.

1 2 3

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 8 9

Strategi menonton dan memahami berita/lagu BI di televisyen dapat meningkatkan ATb. Strategi menggunakan tatabahasa BI yang baru dalam penulisan dapat meningkatkan ATb. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan ilmiah BI dapat meningkatkan ATb. Strategi membaca pelbagai bahan karya sastera BI dapat meningkatkan ATb. Strategi menterjemah bahan bacaan BM ke BI dapat meningkatkan ATb. Strategi membaca dengan teliti soalan tatabahasa sebelum menjawabnya dapat meningkatkan ATb. Strategi menghadiri kelas tuisyen BI dapat meningkatkan ATb. Strategi meminta guru tuisyen menyemak/membaiki tatabahasa BI dapat meningkatkan ATb. Strategi menanya guru jika melakukan kesalahan ketika bertutur tatabahasa BI dapat meningkatkan ATb. Strategi menanya guru jika melakukan kesalahan ketika menulis tatabahasa BI dapat meningkatkan ATb. Strategi menyemak/membaiki kesilapan tatabahasa BI dengan segera dapat meningkatkan ATb. Strategi membeli buku latihan/latih tubi tatabahasa BI dapat meningkatkan ATb. Strategi membaca doa sebelum menjawab soalan tatabahasa BI dapat meningkatkan ATb. Aspek Pemahaman – AP Strategi memahami petikan bahan BI yang dibaca dapat meningkatkan AP saya. Strategi memahami lirik lagu BI di radio dapat meningkatkan AP saya.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 283

1 2 3

Strategi memahami jalan cerita/pelbagai program BI di televisyen dapat meningkatkan AP saya. Strategi menggaris isi-isi penting dalam petikan/teks BI yang dibaca dapat meningkatkan AP saya. Strategi membaca berulang kali bahan bacaan/teks BI dapat meningkatkan AP saya. Strategi merancang masa belajar pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. Strategi membuat latihan/ulang kaji pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. Strategi mencari soalan pemahaman BI di Internet untuk dibuat latih tubi dapat meningkatkan AP saya. Strategi membuat latihan pemahaman BI dengan segera dapat meningkatkan AP saya. Strategi membuat latihan pemahaman BI di pustakaan sekolah dapat meningkatkan AP saya. Strategi membaca pelbagai buku pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. Strategi bertukar-tukar soalan pemahaman BI dengan rakan dari

284 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Strategi menanya guru tuisyen jika tidak/sukar memahami soalan pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. 25 Strategi menanya ibu bapa/keluarga jika tidak/sukar memahami soalan pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. 26 Strategi membaca doa sebelum menjawab soalan pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. Skala 1 – ISPBI yang tidak saya gunakan DLK Skala 2 – ISPBI yang kurang gunakan DLK Skala 3 – ISPBI yang selalu saya gunakan DLK

sekolah lain dapat meningkatkan AP saya saya. Strategi menanya rakan jika tidak/sukar memahami latihan pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. Strategi meminta rakan menyemak/membaiki jawapan pemahaman BI sebelum diperiksa guru dapat meningkatkan AP saya. Strategi menyemak/membaiki latihan pemahaman BI sebelum diperiksa guru dapat meningkatkan AP saya. Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami soalan pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. Strategi membaca arahan soalan pemahaman BI dengan teliti ketika menjawabnya dapat meningkatkan AP saya. Strategi menjawab soalan pemahaman BI yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. Strategi membeli buku latihan pemahaman BI untuk dibuat latih tubi dapat meningkatkan AP saya. Strategi banyak membuat latihan pemahaman BI bersama rakan dapat meningkatkan AP saya. Strategi menyemak/membaiki latihan pemahaman BI yang dibuat dengan segera dapat meningkatkan AP saya. Strategi menanya guru jika tidak/sukar memahami soalan pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. Strategi menghadiri kelas tuisyen BI dapat meningkatkan AP saya.

Inventori SPBI Ketika Belajar PEP Jadual 12.6. membincangkan senarai ISPBI ketika belajar BI semasa menghadapi PEP. Sebanyak 114 item SPBI berjaya dibina bagi membentuk ISPBI ketika mempelajari B sebelum dan semasa menghadapi PEP. Bagi strategi KD, sebanyak 7 item strategi dibina, 14 item strategi KT, 19 item strategi KB, 20 item strategi KTs, 17 item strategi AKK, 18 item strategi ATb dan 19 item strategi AP. Kesemua ISPBI ketika PEP boleh diubah suai dan digunakan mengikut tahap keupayaan dan kebolehan pelajar dalam mempelajari BI sama ada sebelum atau semasa PEP.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 285

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 1 8 9

Inventori SPBI ketika PEP 1 2 3 Kemahiran Mendengar – KD Strategi mendengar nasihat guru BI sebelum peperiksaan sebenar dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar nasihat ibu bapa sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar nasihat rakan tentang pembelajaran BI sebelum peperiksaan sebenar dapat meningkatkan KD saya. Strategie mendengar motivasi/Seminar Peperiksaan sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KD saya. Strategi menanya pengawas peperiksaan jika tidak dengar soalan lisan BI dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar teliti arahan pengawas peperiksaan semasa menjawab soalan lisan BI dapat meningkatkan KD saya. Strategi mendengar dengan teliti soalan ujian lisan BI dapat meningkatkan KD saya. Kemahiran Bertutur – KT 1 2 3 Strategi menanya guru tentang cara bertutur BI yang baik/ berkesan sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KT saya. Strategi meminta guru membetulkan kesilapan ketika bertutur BI sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KT saya. Strategi meminta rakan membetulkan kesilapan ketika bertutur BI sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KT saya. Strategi banyak membuat latihan bertutur BI sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KT saya. Strategi banyak bertutur BI dengan ibu bapa dapat meningkatkan KT saya. Strategi banyak bertutur BI dengan rakan perbincangan dapat meningkatkan KT saya. Strategi bertutur BI dengan nada/intonasi jelas/menarik dapat meningkatkan KT saya. Strategi bertutur BI menggunakan bahasa formal/tidak campur aduk bahasa ibunda dapat meningkatkan KT saya. Strategi bertutur dengan lancar/jelas semasa ujian lisan BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi berani untuk bertutur BI di hadapan kelas/rakan/dengan sesiapa sahaja dapat meningkatkan KT saya. Strategi menyusun isi-isi penting sebelum bertutur BI sebelum atau semasa peperiksaan dapat meningkatkan KT saya. Strategi menanya pengawas peperiksaan jika tidak faham soalan ujian lisan BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi mendengar dengan teliti soalan/arahan pengawas peperiksaan ketika ujian lisan BI dapat meningkatkan KT saya. Strategi membaca doa sebelum menjawab soalan peperiksaan dapat meningkatkan KT saya. Kemahiran Membaca – KB 1 2 3 Strategi membaca soalan ramalan BI sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KB saya.

JADUAL 12.6. Inventori SPBI ketika belajar PEP

286 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa
2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Strategi membaca soalan BI yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca pelbagai bahan bacaan ilmiah BI sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca pelbagai bahan karya sastera BI dapat sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca pelbagai buku peperiksaan BI sebelum peperiksaan sebenar dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca nota ringkas/teks BI sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KB saya. Strategi menanya guru jika tidak/sukar memahami soalan/ teks BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami kosa kata BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca contoh karangan terpilih/terbaik dalam BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca teks/soalan BI ketika peperiksaan dengan teliti dapat meningkatkan KB saya. Strategi menggaris isi-isi penting apabila membaca soalan peperiksaan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca isi-isi penting dahulu sebelum menjawab soalan BI dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca soalan peperiksaan/soalan ujian lisan BI dengan teliti dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca soalan BI yang mudah dahulu ketika peperiksaan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca arahan soalan BI sebelum menjawab soalan peperiksaan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca soalan peperiksaan BI berulang kali dapat meningkatkan KB saya. Strategi menggunakan teknik membaca ketika menjawab soalan BI ketika peperiksaan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca keseluruhan soalan/teks BI dahulu sebelum menjawab soalan dapat meningkatkan KB saya. Strategi membaca doa sebelum menjawab soalan peperiksaan BI dapat meningkatkan KB saya. Kemahiran Menulis – KTs Strategi membuat latihan menulis/latih tubi BI sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menyalin contoh karangan terpilih/terbaik sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaca karangan contoh/terpilih sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi bertukar-tukar soalan peperiksaan BI dengan rakan dari sekolah lain dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menanya guru BI tentang latihan/penulisan yang dibuat sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membuat latihan/latih tubi soalan BI yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis aktiviti/pembelajaran BI dalam diari dapat

1 2 3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 10 11 8 9

8 9

meningkatkan KTs saya. Strategi mencari soalan BI untuk dibuat latih tubi di Internet sebelum peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi merujuk kamus soalan peperiksaan yang tidak/sukar difahami dapat meningkatkan KTs saya. Strategi meminta guru BI menyemak jawapan yang ditulis dengan teliti dapat meningkatkan KTs saya. Strategi merancang masa menjawab soalan BI ketika peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membuat peta minda sebelum menjawab soalan BI ketika peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis dengan cantik/kemas ketika menjawab soalan BI ketika peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis ayat yang lengkap ketika menjawab soalan BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis menggunakan format/rangka jawapan semasa menjawab soalan BI dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menyemak/membaiki jawapan BI yang ditulis sebelum diperiksa guru dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis soalan BI yang mudah dahulu ketika peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menulis isi-isi penting dahulu semasa menjawab soalan BI ketika peperiksaan dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menggunakan kosa kata baru dalam jawapan/soalan BI yang ditulis dapat meningkatkan KTs saya. Strategi membaca doa sebelum jawab soalan peperiksaan BI dapat meningkatkan KTs saya. Aspek Kosa Kata – AKK Strategi membuat latihan kosa kata BI sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menjawab soalan kosa kata BI yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi merancang masa belajar kosa kata BI sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi merujuk kamus jika tidak/sukar memahami sesuatu kosa kata BI dapat meningkatkan AKK saya. Strategi bertukar-tukar soalan kosa kata BI dengan rakan dari sekolah dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menanya rakan tentang kosa kata BI yang tidak/sukar difahami dapat meningkatkan KTs saya. Strategi menanya guru BI tentang kosa kata yang tidak/sukar difahami sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi memberi tumpuan semasa belajar tajuk kosa kata sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi minta guru tuisyen BI membaiki cara menjawab soalan kosa kata sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menjawab soalan kosa kata BI yang mudah dahulu ketika peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi mencari soalan kosa kata di Internet untuk dibuat latih tubi dapat meningkatkan AKK saya.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 287

1 2 3

288 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa
12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 8 9

Strategi membaca soalan kosa kata BI dengan teliti ketika peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menyemak/membaiki jawapan kosa kata BI sebelum diperiksa dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menulis menggunakan kosa kata BI yang mudah difahami semasa peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menjawab soalan kosa kata BI yang mudah semasa peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi menggunakan kosa kata baru semasa menjawab soalan BI ketika peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Strategi membaca doa sebelum jawab soalan kosa kata ketika peperiksaan dapat meningkatkan AKK saya. Aspek Tatabahasa – ATb Strategi membuat latihan/ulang kaji tatatbahasa sebelum peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menanya guru BI tentang tatabahasa yang tidak/sukar difahami sebelum peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi memberi tumpuan semasa belajar tajuk tatabahasa sebelum peperiksaan dapat meningkatkan ATb. Strategi menanya ibu bapa tatabahasa BI yang tidak/sukar difahami sebelum peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi merancang masa belajar tatabahasa BI sebelum peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membeli buku latihan/ulangkaji tatabahasa BI sebelum peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi bertukar soalan tatabahasa BI dengan rakan dari sekolah lain dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membuat latihan tatabahasa BI yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi meminta guru BI membetul kesalahan tatabahasa yang dibuat sebelum peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi mencari soalan tatabahasa di Internet untuk dibuat latih tubi sebelum peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi meminta guru tuisyen membaiki cara menjawab soalan pemahaman BI sebelum peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi berlatih membuat ayat tatabahasa BI berulang kali sebelum peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menanya rakan jika tidak faham/sukar memahami maksud sesuatu tatabahasa dapat meningkatkan ATb saya. Strategi membaca soalan tatabahasa BI dengan teliti ketika peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menggunakan tatabahasa BI yang baru ketika menjawab soalan peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menyemak/baiki jawapan tatabahasa sebelum diperiksa guru ketika peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Strategi menjawab soalan tatabahasa yang mudah dahulu sebelum soalan sukar ketika peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya. Membaca doa sebelum menjawab soalan tatabahasa ketika peperiksaan dapat meningkatkan ATb saya.

1 2 3

Aspek Pemahaman – AP Strategi membuat latihan/latih tubi pemahaman BI sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. 2 Strategi menanya rakan jika tidak/sukar memahami soalan pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. 3 Strategi bertukar-tukar soalan pemahaman BI dengan rakan dari sekolah lain dapat meningkatkan AP saya. 4 Strategi berbincang dengan rakan soalan pemahaman BI yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. 5 Strategi menanya ibu bapa jika tidak/sukar memahami faham soalan pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. 6 Strategi memberi tumpuan semasa belajar tajuk pemahaman sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. 7 Strategi membuat latihan soalan pemahaman BI yang pernah keluar peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. 8 Strategi membeli buku ulang kaji/latihan pemahaman BI sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. 9 Strategi merancang masa belajar pemahaman BI sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. 10 Strategi membaca pelbagai buku pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. 11 Strategi menanya guru BI tentang teknik menjawab soalan pemahaman sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. 12 Strategi meminta guru tuisyen membaiki cara menjawab soalan pemahaman BI sebelum peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. 13 Strategi mencari soalan pemahaman BI di Internet untuk dibuat latih tubi dapat meningkatkan AP saya. 14 Strategi membaca dengan teliti soalan pemahaman BI sebelum menjawabnya ketika peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. 15 Strategi menjawab soalan pemahaman BI yang mudah sebelum soalan sukar ketika peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. 16 Strategi menyemak/membaiki jawapan pemahaman BI sebelum diperiksa guru dapat meningkatkan AP saya. 17 Strategi menggaris isi/fakta penting sebelum menjawab soalan pemahaman BI dapat meningkatkan AP saya. 18 Strategi membaca keseluruhan teks/soalan pemahaman BI dengan teliti ketika peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. 19 Strategi membaca doa sebelum menjawab soalan pemahaman BI ketika peperiksaan dapat meningkatkan AP saya. Skala 1 – ISPBI yang tidak saya gunakan PEP Skala 2 – ISPBI yang kurang gunakan PEP Skala 3 – ISPBI yang selalu saya gunakan PEP

1

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 289 1 2 3

Bab ini memaparkan senarai inventori strategi pembelajaran bahasa bagi mata pelajaran BM dan BI. Secara keseluruhan, terdapat perbezaan dari segi kuantiti/jumlah ISPB yang digunakan oleh pelajar cemerlang BM dan BI dalam ketiga-tiga kategori belajar dalam tujuh kemahiran dan KESIMPULAN

290 Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa

aspek bahasa yang dikaji. Bagi ISPBM, terdapat 93 SPBM ketika DDK, 150 SPBM ketika DLK dan 107 SPBM ketika PEP. Keseluruhannya, terdapat 350 SPBM yang boleh dijadikan ISPBM. Manakala bagi ISPBI pula, terdapat 99 SPBI ketika DDK, 159 SPBI ketika DLK dan 114 SPBI ketika PEP. Keseluruhannya, terdapat 372 SPBI yang boleh dijadikan ISPBI. Dengan perkataan lain, pembinaan ISPBM dan ISPBI mengikut kategori belajar berdasarkan kemahiran bahasa dan aspek berbahasa dapat membantu pelajar-pelajar mempelajari dan menguasai BM dan BI dengan mudah, cepat dan berkesan mengikut tahap keupayan dan kebolehan kognitif mereka. Dengan panduan guru BM dan BI, ISPBM dan ISPBI yang dibina ini akan banyak memberi manfaat kepada pelajar dalam mempelajari kedua-dua bahasa utama ini.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 291

RUJUKAN
Abdallah Hussein El-Saleh El-Omari. (2002). Language learning strategies employed by Jordanian secondary school students learning English as a foreign language. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Abdul Aziz Abdul Talib. (1988). Konsep gaya, mod wacana, dan kesedaran mengenai membaca dalam penulisan: Implikasi dari sudut pengajaran. Jurnal Dewan Bahasa, 10: 704-719. Abdul Aziz Abdul Talib. (1996). Menguji kemahiran bahasa: Prinsip, teknik dan contoh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Abdullah Hassan & Ainom Mohd. (2003). Teori dan praktis ucapan berpengaruh. Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Abu Bakar Ahmad. (2002). Language learning strategies employed teaching English as a second language trainee teachers at Maktab perguruan Raja Melewar, Seremban. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Abu Talib Abdullah. (1998). Gaya dan strategi pemelajaran bahasa Melayu dalam kalangan pelajar tingkatan 4 daerah Johor Bahru. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Aini Akmar. (2007). L2 strategy use in task performance among low proficiency learners: A case study. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Alias Baba. (1997). Statistik penyelidikan dalam pendidikan dan sains sosial. Bangi: Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. Al-Qataibi, G.N. (2004). Language learning strategy use among Saudi EFL students and it realationship to language proficiency level, gender and motivation. Ph.D Thesis Pennsylvania University. Arbak Othman. (1989). Mengajar tatabahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Armbuster, B.B. (1983). The role of metacognition in reading to learn: A developmental perspective. Reading Education Report No. 40. Center for the Study of Reading, Durban, Illinois. Atkinson, R.C. (1985). Memo technics in second language learning. American Psychologist, 30: 821-828. Azlin Mazniwati Mohamed Azhari. (2000). English language learning strategy used by Form 4 students of Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Bangi, Selangor. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Bejarano, Y. (1987). A cooperative small group methodology in the language classroom. TESOL Quarterly, 2: 483-504.

Bialystok, E. (1983). The role of concious strategies in second language learning. Modern Language Journal, 65: 24-35. Block, E. (1986). The comprehension strategies of second language readers. TESOL Quarterly, 20 (3): 463-493. Bremner, S. (1999). Language learning strategis and language proficiency: Investigating the relationship in Hong Kong. Canadian Modern Language Review, 55 (4): 490-514. Brown, D. (1994). Teaching by principles. New Jersey: Prentice Hall. Burstall, C. (1975). The factors affecting foreign language learning: A consideration of some relevant research findings. Language Teaching and Linguistics Abstract, 8: 5-125. Cecelia Joseph, Marie Aime. (1998). Language learning strategies of form 4 students and the variable affecting their choise. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Chang Yu Ping. (2003). Factors affecting language learning strategies choice: A study of EFL senior high school students in Taiwan. (diakses pada Mei 2010). http://www.lib.umi.com.ezplib.ukm.my Chamot, A.U. (1987). The learning strategies of ESL students. Dlm: Wenden, A. & J. Rubins (Eds.). Learner strategies in language learner, 71-83. Glenview, Ilinois: Scott Foreman. Chamot, A.U. & Kupper, L. (1989). Learning strategies in foreign language instruction. Foreign Language Annals, 22 (1): 13-24. Chamot, A.U. & O’Malley, J.M. (1987). The cognitive academic language learning approach: A bridge to the mainstream. TESOL Quartely, 21: 227-249. Chamot, A.U. & O’Malley, J.M. (1994). The CALLA handbook: Implementing the cognitive academic language learning approach. New York: Pearson Education. Che Suriyati Che Awang. (2000). Language learning strategies employed by universitiy students: A preliminary study. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Cohen, A.D. (1999). Strategies in learning and using a second language. Harloe, Essex: Longman. Cohen, A.D. (1990). Language learning: Insights for learners, teachers and researchers. Massachusetts: Heinle & Heinle. Creswell, J.W. (1994). Research design: Qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publication. Della, C. (1998). The reading strategies of MBA students: A qualitative investigation. Tesis MA. Pusat Pengajian Bahasa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Desma Desa. (2001). Strategi pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan: Satu kajian kes. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Doering, Lynda. (1999). Language learning strategies of younger second language learners. Disertasi M.A. University of Western Ontario.

292 Rujukan

Ehrman, M. & Oxford, R. (1990). Adult language learning styles and strategies in an intensive trainning setting. Modern Language Journal, 74 (3): 132144. Erhman, M. & Oxford, R. (1987). Ants and grashoppers, badgers and butterflies: Qualitative and quantitative exploration of adult language learning styles and stratgies. Paper presented at the Symposium on Research Perspectives on Adult Language Learning and Acquisition. Ohio State University, Columbus. Erhman, M. & Oxford, R. (1989). Effects of sex differences, career choice and psychological type on adults’ language learning strategies. Modern Language Journal, 73: 1-13. Ellis R. (1994). The study of second language acquistion. London: Oxford University Press. Ellis, R. & Sincliar, B. (1989). Learning to learn English: A course in learner training (Teacher book). Glasgow: Cambridge University Press. Ellis, R. (1985).Communications strategies and the evaluation of communicative performance. English Language Teaching Journal, 38 (1): 39-44. Faerch, C. & Kasper, G. (1983). Strategies in interlanguage communication. London: Longman. Faizahani Ab. Rahman. (2002). Strategies employed by good and weak English learners and factors affecting the choice of strategies. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Fedderholdt, K. (1998). Using diaries to develop language learning strategies. Japan: Toyama University. Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (1993). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill. Gahungu, Olive N. (2007). The relationships among strategy use, self-efficacy, and language ability in foreign language learners. Disertasi Ed.D. Northern Arizona University. Grainger, P.R. (1997). Language learning strategis for learners of Japanese: Investigating ethnicity. Foreign Language Annal, 30 (3): 378-385. Green, J. & Oxford, R. (1995). A closer too at learning strategies, L2 proficiency and gender. TESOL Quarterly, 29 (2): 261-297. Griffiths, C. (2003). Patterns of language learning strategy use. System, 31 (3): 367-383. Gu, Yong Qi & Johnson, R.K. (1996). Vocabulary learning strategies and language learning outcomes. Language Learning Journal, 46: 643-679. Hall, S. (1997). Language learning strategies: From the ideals to classroom tasks. Paper presented in Singapore at the World Conference on Thingking, 1-6 June 1997. Holt, K. (2005). English proficiency of Chinese students and strategies of language learning. Disertasi Ph.D. University of Kansas. Hosenfeld, C. (1997). A preliminary investigation of the reading strategies of successful and nonsuccessful second language learner. System, 5: 110123.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 293

Ismail Ahmad. (2004). Language learning strategy use among students of selected town and rural secondary school. Projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Izawati @ Siti Zawiyah Isa. (2008). English language strategies used by polytechnic students. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Jackson, L.S. (2006). Research methods and statistics: A critical thingking approach. Thausand Oks: Thomson Wadsworth. Jamil Ahmad. (2002). Pemupukan budaya penyelidikan dalam kalangan guru di sekolah: Satu penilaian. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Johari Afrizal. (2005). Language learning strategies in ESL university students at an Indonesian private university. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Kamarudin Husin. (1988). Pedagogi bahasa. Petaling Jaya: Longman (M) Sdn. Bhd. Kamarudin Husin. (1995). Perkaedahan mengajar bahasa. Edisi Ke-2. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.Bhd. Kamarudin Hussin. (1990). Pengajaran dan pembelajaran lisan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Kamarul Shukri Mat Teh. (2008). Penggunaan strategi pembelajaran bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Ringkasan Penyelidikan Siswazah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Kamarul Shukri Mat Teh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (2008). Penggunaan strategi pembelajaran bahasa berdasarkan tahap pencapaian bahasa Arab komunikasi. Proceedings of the 3rd International Language Learning Conference 2008, 209-222. Pulau Pinang: Publication by Centre of Language and Traslation, Universiti Sains Malaysia. Kamus Dewan. (2004). Edisi Ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Kang, Dang-Ho. (1997). Assessing Korean middle school students language learning strategies in input-poor environments. EDRS. ED 413778. Kaylani, C. (1996). The influence of gender and motivation on EFL learning strategu use in Jordan. In. R.L. Oxford. (Eds.). Language learning strategies around the world: Cross cultural perspective, 75-88. Honolulu, Hawaii: University of Hawaii. Kementerian Pelajaran Malaysia. (t.th.). Huraian Sukatan Pelajaran KBSM Bahasa Melayu tingkatan empat. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kim Jong Dae. (1990). A comparison of learning strategies of college students enrolled in beginning and advanced English as a second language. Thesis Ph.D. Loma Linda University, USA. Klassen, J.M. (1994). The language learning strategies of freshman English students in Taiwan: A case study. Master Thesis. California State University, California.

294 Rujukan

Kourago, P. (1993). Language learning strategies in input poor environment. System, 21: 165-173. Lan, Rae L. (2005). Language learning strategies profiles of EFL elementary school students in Taiwan. Disertasi Ph.D. University of Maryland. Lee Kyung Oh. (2003). The relationship of school year, sex and proficiency on the use of learning strategin in learning English of Korean junior high school students. Asian English Foreign Language Journal, 8 (2): 21-29. Lee Thanh Hong. (1999). Research into language learning strategies of different groups of learners in Hue City. (diakses pada Mei 2010). (http:www.language.ait.ac.th/hanoi_proceedings/lthoang.htm Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2004). Laporan Prestasi Sijil Pelajaran Malaysia 2004. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Lessard-Clouston, R. (1997). Language learning strategies: An overview for L2 teachers. The Internet TESL Journal, III: 33-42. Lim Seng Leong. (2008). The language learning strategi of Malay educated and Chinese educated learners in Malaysian secondary school. Proceedings of the 3rd International Language Learning Conference 2008, 264-269. Pulau Pinang: Publication by Centre of Language and Traslation, Universiti Sains Malaysia. LoCastro, V. (1994). Learning strategies and learning environments. TESOL Quarterly, 28: 409-414. Macaro, E. (2001). Learning strategies in foreign and second language classrooms. New York: Continuum. MacIntyre, P.D. (1994). Toward a social psychological model of strategy use. Foreign Language Annals, 27 (2): 185-194. Mah Sau Fong. (1999). The language learning strategies of Malaysian undergraduates from National Primary School and National Type (Chinese) Primary Schools for completing selected ESL classroom activities. Disertasi Sarjana Sastera. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Maimun Mustafa. (2001). Learnings strategies employed by Malaysian ESL learners while completing a rage of interactive multimedia activities. Projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Mamuna Ghani. (2003). Language learning strategies employed by L2 learners. Journal of Research, 4: 77-89. Marshall, C. & Rossman, G.B. (1989). Designing qualitative research. Newbury Park: Sage Publication. Maszaini Mat. (2005). Hubungan strategi pembelajaran Biologi dengan pencapaian akademik mahasiswa/i pengkhususan Biologi, Fakulti Pendidikan UKM. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Mazlan Rais. (2000). Kemahiran mendengar asas kemahiran berbahasa. Jurnal Bahasa, 44 (6): 701-714. Mohamed Amin Embi, Juriah Long & Mohd Isa Hamzah. (1999). Language learning strategies used by secondary school students in Malaysia: A

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 295

preliminary study. Laporan Akhir Penyelidikan G1/97. Fakulti Pendidikan, University Kebangsaan Malaysia, Bangi. Mohamed Amin Embi, Mohd Isa Hamzah, Zamri Mahamod & Jamaluddin Badusah. (2002). E-LearnerTraining.Net: An interactive online model for learning to learn language. Paper presented at the Learning Conference 2002, 16-20 July in Beijing, China. Mohamed Amin Embi, Zamri Mahamod & Mohd Isa Hamzah. (2004). Development of a self-access online learning-to-learn model for Malaysian Secondary School. Final Research Report IRPA 07-02-02-0054. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Mohamed Amin Embi, Zamri Mahamod & Mohd Nazali Abu Bakar. (2001). Pola penggunaan strategi pembelajaran bahasa Melayu. Journal of Language Teaching Linguistics and Literature, 7:95-109. Mohamed Amin Embi. (1996). Language learning strategies employed by secondary school students learning English as a foreign language in Malaysia. Tesis Ph.D. School of Education, University of Leeds, United Kingdom. Mohamed Amin Embi. (2000). Language learning strategies: A Malaysian context. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd Majid Konting. (2005). Kaedah penyelidikan pendidikan. Edisi Ke-7. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Mohd Nazali Abu Bakar, Mohamed Amin Embi & Zamri Mahamod. (1999). Hubungan antara penggunaan strategi pembelajaran bahasa Melayu dengan pemboleh ubah jantina, etnik, pencapaian bahasa dan status sosioekonomi pelajar. Jurnal Teknologi, 31 (E): 43-62. Mohd Nazali Abu Bakar. (1999). Strategi pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar tingkatan 4: Satu tinjauan. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Mohd Rozaidi Ismail. (2003). Analysis of the use of language learning strategies among Malay students at local university in Malaysia. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Mohd. Fariz (2007). http://mfariz.wordpress.com/2007/12/22/belajar-carabelajar-bcb/ (diakses pada 25 Februari 2010). Mokhtari, K. & Sheory, R. (2002). Measuring ESL students’ awareness of reading strategies. Journal of Development Education, 25 (3): 1-10. Muhammad Hussin, Noriah Ishak & Abd. Razak Ahmad. (2000). Strategi pembelajaran pelajar Melayu. Proceedings of the International Conference on Teaching and Learning, 364-370. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Murat Hismanoglu. (2000). Language learning strategies in foreign language learning and teaching. The Internet TESL Journal, VI (8): 66-78. Mustafa Zulkuf Atan. (2003). Nationality and language learning strategies of ELT major university students. The Asian EFL Journal. 2010) http://www.asian-efl-journal.com (diakses pada Mei

296 Rujukan

Muqattash, L. (1980). English language proficiency in Jordan: Educational socioeconomic and others factors. Foreign Language Annals, 72: 7-31. N Suriya N Mustapha. (2001). Strategi pembelajaran Biologi dalam kalangan pelajar Tingkatan 4: Satu tinjauan. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Nada, M.S. (2006). The role of motivation, gender and language learning strategies in EFL proficiency. Thesis Master of Art and Sciences at the American University of Beirut. Naiman, N., Frohlich, M, Stern, H.H. & Todesco, A. (1978). The good language learner. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education. Nakanoko, Kiyoshi. (2004). Oral proficiency and language learning strategies: A preliminary effort to find learner internal factors that enhance oral proficiency of second language learners. Disertasi Ph.D. University of Tennessee. Niederhauser, J.S. (1997). Motivating learners. Forum, 35 (1). January-March. Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Zamri Mahamod & Kamarulzaman Ab. Ghani. (2008). Motivasi pembelajaran kemahiran mendengar Bahasa Arab dan hubungannya dengan pencapaian pelajar. Jurnal Pendidikan, 33: 3-18. Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2005). Kemahiran mendengar bahasa Arab: Satu kajian di sekolah menengah kerajaan negeri. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa & Abdul Hamid Mahmood. (1996). Tatabahasa dewan; Edisi baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Nor Anum Mohd Rathi. (2003). Investigating of the relationship between personality and students language learning strategies: A case study. Tesis Sarjana Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Norhayati Ibrahim. (2005). Kajian tentang strategi pembelajaran pelajar Program Sains Fakulti Pendidikan UKM dalam mata pelajaran Sains. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Norzizah Yusof. (1999). Strategi pembelajaran bahasa Melayu di sekolah menengah di Seri Kembangan: Kaedah temu bual. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Nyikos, M. & Oxford, R. (1993). A factor analytic study of language learning strategy use: Interpretations from information processing theory and social psychology. Modern Language Journal, 77 (1): 11-22. Olda Canu, De Arau’z. (2005). How to improve LS student learning strategies. TESOL Quaterly, 3 (7): 331-339. O’Malley J.M., Chamot, A.U., Stewner-Mazanares, G., Russo, R.P. & Kupper, L. (1985). Learning strategy applications with students of English as a second language. TESOL Quarterly, 19 (3): 557-584. O’Malley, J.M. & Chamot, A.V. (1990). Learning strategies in second language acquisition. New York: Cambridge University Press.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 297

Osanai, Dai. (2000). Differences in language learning strategies between male and female, and also between Asian and Latino ESL students. Thesis Ph.D. The University of Tennessee. Oxford, R. (1989). Use of language learning strategis: A synthesis of studies with implication for strategy training. System, 17 (2): 235-247. Oxford, R. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Rowley: Newbury House. Oxford, R. (1993). Language learning strategies. Boston: Heinle & Heinle Publishers. Oxford, R. (1996). Employing a questionnaire to assess the use of language learning strategies. Applied Language Learning, 1 & 2: 25-45. Oxford, R. & Nyikos, M. (1993). A factor analytic study of language learning strategy use: Interpretation from information processing theeory and social psychology. Modern Language Journal, 77 (1). Oxford, R. & Crookall, D. (1989). Research on six situational language learning strategis: Methods, findings and instructional issues. Modern Language Journal, 73 (4). Oxford, R. & Erhman, M. (1988). Psychological type and adult language learning strategies: A pilot study. Journal of Psychological Type, 16: 22-32. Oxford, R., Nyikos, M. & Erhman, M. (1988). Vive la difference? Reflections on sex differences in use of language learning strategies. Foreign Language Annals, 21 (4). Padmani Milred Thiyagarajah. (2003). Learning English in Malaysian rural secondary school: Difficulties, learning style and strategies and motivation. Presentation at the Learning Conference 2003. Paramjeet Kaur Shingara Sing. (2003). Perceptual learning style and language learning strategies of ESL university students Ph.D. Universiy of Malaya. Park, Gi-Pyo. (1997). Languages learning strategies and English proficiency in Korean university students. Foreign Language Annals, 30: 211-221. Pickard, N. (1996). Out of class language learning strategies. English Language Teaching Journal, 2: 150-159. Politzer, R.L. & McGroarty, M. (1985). An exploratory study of learning relationship to gains in linguistics and communication competence. TESOL Quartely, 19: 103-123. Politzers, R. (1983). An exploratory study of self reported language learning behaviour and their relation to achievement. Studies in Second Language Acquisition, 6: 54-65. Punithavali a/p K. Muniandy. (2003). Language learning strategies used by lower secondary students in learning English as a second language. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Radha Nambiar, Noraini Ibrahim & Pramela Krish. (2008). Penggunaan strategi pembelajaran bahasa dalam kalangan pelajar tingkatan 2. Jurnal Bangi, 3 (3): 1-17. Radha Nambiar. (1989). Learning strategies: A Malaysia perspective. Bangi: Fakulti Pengajian Bahasa, Universiti Kebangsaan Malaysia.

298 Rujukan

Rahani Yusof. (1999). Strategi pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan pelajar tingkatan 4 di dua buah sekolah menengah di Sekinchan, Selangor: Satu tinjauan awal. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Ramirez, A.G. (1986). Language learning strategies used by adolescents studying French in New Yor schools. Foreign Language Annals, 19 : 131141. Reid, J.M. (1995). Learning style in the ESL/EFL classroom. Eds. New York: Heinle & Heinle. Rubin, J. (1975). Whats the good language learner can teach us. TESOL Quartely, 9: 41-51. Rubin, J. (1981). Study of cognitive process in second language learning. Applied Linguistisc, 2: 118-131. Rubin, J. (1987). Learner strategies: Theoretical assumptions, research history and typology. Dlm: A.L. Wenden & J. Rubin (pnyt). Learner strategies in language learning, hal: 211-225. Englewood, New York: Prentice-Hall. Rubin, J. & Thompson, I. (1994). How to be a more successful language learner. Boston: Heinle & Heinle. Schmeck, R.R. (1988). Strategies and styles of learning: An intergration of varied perspectives. In. R.R.Schmeck (Eds.). Learning strategies and learning style, 155-170. New York: Plenum Press. Shmais, Wafa Abu. (2003). Language learning strategy use in Palestine. TESL Electronic Journal, 7 (2): 99-111. Singhal, M. (2000). Reading proficiency, reading strategies, metacognitive, awareness and L2 readers. The Reading Matrix, 1 (1): 1-23. Siti Nur Najwa Abdul Aziz. (2004). Strategi pembelajaran Matematik dalam kalangan pelajar Fakulti Pendidikan, UKM: Satu tinjauan. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Skehan, P. (1989). Individual differences in second language learning. London: Edward Arnold Inc. Stern, H.H. (1975). What can we learn a good language learners? Canadian Modern Language Review, 31: 304-318. Stern, H.H. (1984). Fundamental concept of language teaching. London: Oxford University Press. Sutter, W. (1989). Strategies and styles. Aalborg, Denmark: Danish Refugee Council. Supian Mohd Noor. (2003). Strategi pemerolehan ayat satu dasar. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Serdang. Sy, B.M. (1994). Sex differences and language learning strategies. Paper presented at the Eleventh National Conferences on TESOL in Taipei, Taiwan, 23-25 September 1994. Tabachnick, B.G. & Fidel, L.S. (2001). Using multivariate statistics. 4th Edition. Boston: Allyn & Bacon. Tamada, Y. (1997). The review of studies related to language learning strategies. ERIC Document Reproduction Service. No. ED404857.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 299

Tarone, E. (1980). Communicative strategies, foreign talk, and repair in interlanguage. Language Learning, 30 (2): 417-431. Taraban, R., Rynearson, K. & Kerr, M.K. (2000). Metacognition and freshman academic performance. Journal of Development Education, 24 (1): 12-18. Teo Seah Ping. (2004). Strategi pembelajaran Fizik dalam kalangan pelajar Tingkatan 4: Satu tinjauan. Latihan Ilmiah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Tercanlioglu, Leyla. (2004). Exploring gender effect on adult foreign language learning strategies. Issues in Educational Research, 14: 65-72. Van, R.J. & Abraham, R.G. (1990). Strategies of unsuccessful language learners. TESOL Quarterly, 24 (2): 177-198. Vandergrift, L. (1997). The Cinderella of communication strategies: reception strategies in interactive listening. The Modern Language Journal, 81 (4): 494-505. Watanabe, Y. (1990). Language learning strategy and personality varibles: Focusing on extroversion and introversion. International Review of Applied Lingusitics in Language Teaching, 38 (1): 71-82. Wan Nani Norzara Wan Mohamad Razali. (2004). Strategi pembelajaran Kimia: Satu tinjauan atas pelajar Fakulti Pendidikan UKM. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Wan Noorzah Wan Mohd Nawi. (2004). Strategi pembelajaran Biologi: Satu kajian tinjauan dalam kalangan pelajar Fakulti Pendidikan, UKM. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Weinstain, C.E & Meyer, R.E. (1985). The teaching of learning strategies. Dlm: M.C.Wittrock (Eds.). Handbooks of Research on Teaching, 165-178. New York: MacMillan Publishing Company. Wenden, A.L. (1987). What do L2 learners know about their language learning? A second look at retrospective accounts. Applied Linguistics, 7: 186-201. Wenden, A.L. & Rubin, J. (1987). Learner strategies for language learning. Eds. New Jersey: Prentice Hall. Wenden, A.L. (1991). Learner strategies for learner autonomy: Planning and implementing training for language learners. New Jersey: Prentice Hall. West-Burham, J. (2004). Mengembangkan profesionalisme. (Terj.). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia. Wharton, G. (2000). Language learning strategy use of bilingual foreign language learners in Singapore. Language Learning, 50: 203-243. Wiersma, W. (1990). Research methode in education: An introduction. 4th Edition. Boston: Allyn & Bacon Inc. Wong Ling Chun. (2004). Strategi pembelajaran Fizik dalam kalangan pelajar Fakulti Pendidikan dan Fakulti Sains dan Teknologi: Satu tinjauan. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Yahya Othman. (2007). Mengajar membaca: Teori dan aplikasi panduan meningkatkan kemahiran mengajar membaca. Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

300 Rujukan

Yahya Othman. (2008). Proses dan strategi membaca berkesan. Serdang: Penerbitan Universiti Putra Malaysia. Yang, Nae-Dang. (1995). Effective awaraness-raising in language learning strategy training. Paper presented at the Annual Meeting of the Teachers of English Speakers of other Language, Long Beach, California, 18-20 October 1995. Yong Zaharah Mohd Taridi. (1999). Strategi pembelajaran bahasa Melayu di tiga buah sekolah menengah di kawasan Taiping, Perak: Satu tinjauan awal. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2003). Strategi pembelajaran bahasa pelajar sekolah menengah. Jurnal Bahasa, 3 (2): 263-319. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2007). Strategi pembelajaran Bahasa Melayu pelajar pelbagai etnik di luar kelas. Jurnal Teknologi, 47 (E): 97-117. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2000). Pengenalpastian gaya dan strategi pembelajaran bahasa sebagai satu cara mengatasi masalah kepelbagaian pelajar di dalam kelas bahasa. Prosiding Seminar Kepelbagaian Pelajar: Cabaran dan Strategi Pengajaran, 13-26. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan UKM, Bangi. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2001). Penyelidikan gaya dan strategi pembelajaran bahasa Melayu: Metodologi, datapatan dan agenda masa depan. Language Reporter: Issue, 189-206. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2002). Memperkukuhkan kemahiran berbahasa pelajar melalui kepelbagaian strategi pembelajaran bahasa. Prosiding Konferensi Intelektual Bahasa (ICOL) 2001: Menganjak Paradigma Pendidikan Bahasa di Malaysia, 173-182. Jengka: Penerbitan Pusat Bahasa, UiTM Kampus Jengka. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2005). Penggunaan strategi pembelajaran bahasa untuk menguasai kemahiran membaca. Jurnal Teknologi, 42 (E): 1-118. Zamri Mahamod & Ong Sze Chong. (2008). Perbandingan gaya pembelajaran Bahasa Melayu antara pelajar Bumiputera dan non-Bumiputera. Jurnal Akademik, 12: 1-22. Zamri Mahamod, Jamaluddin Badusah & Mohamed Amin Embi. (2006). Strategi pembelajaran bahasa Melayu antara pelajar pelbagai etnik: Satu kajian perbandingan. Laporan Akhir Penyelidikan Fundamental GG/005/2004. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Zamri Mahamod, Jamaluddin Badusah & Mohamed Amin Embi. (2003). Memperkasa pembelajaran pelajar melalui kepelbagaian strategi pembelajaran bahasa. Prosiding Seminar Kebangsaan Memperkasakan Sistem Pendidikan, 682-699. Skudai: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Zamri Mahamod, Md. Yusoff Daud & N Suriya N Mutapha. (2004). Penggunaan strategi pembelajaran Biologi di kalangan pelajar Tingkatan 4. Proceedings of National Conference on Science and Mathematics Education

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 301

Innovations for Excellence, 1-15. Kuala Lumpur: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Noriah Mohd Ishak & Juriah Long. (2003). Strategi pembelajaran bahasa Melayu: Satu kajian pemerhatian kemahiran lisan antara pelajar perempuan. Kertas kerjas dibentangkan di Persidangan Psikologi 2003. Anjuran Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris pada 9-11 Mei 2003. Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Jamaludin Badusah. (2004). Strategi belajar pelajar cemerlang dan pelajar lemah dalam kemahiran membaca dan menulis. Kertas kerja dibentangkan di Intellectual Conference on Language ICOL Ke-2 pada 31 Mac-1 April 2004 di Dhe Rhu Beach Resort Hotel, Kuantan. Anjuran Pusat Bahasa, Universiti Teknologi Mara Kampus Jengka, Pahang. Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2010). Pentaksiran berasaskan sekolah: Panduan untuk guru Bahasa Melayu, Inggeris dan Arab. Laporan Akhir Penyelidikan: UKM-GUP-TKS-08-09-255. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Parilah Mohd Shah &Aliza Alias. (2008). Strategi pembelajaran Bahasa Melayu pelajar cemerlang mengikut kemahiran bahasa dan aspek berbahasa, zon dan kategori belajar. Proceedings of the 3rd International Language Learning Conference 2008, 726-734. Pulau Pinang: Publication by Centre of Language and Traslation, Universiti Sains Malaysia. Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Parilah Mohd Shah & Aliza Alias. (2009). Pembinaan inventori strategi pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris pelajar cemerlang. Laporan Akhir Penyelidikan: UKM-GG-05-FRGS0012-2006. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Noriah Mohd Ishak & Juriah Long. (2003). Strategi pembelajaran bahasa: Satu kajian perbandingan antara pelajar cemerlang dan pelajar lemah dalam kemahiran lisan. Proceedings of the 2nd International Seminar on Learning and Motivation, 115-123. Gombak: Penerbitan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Zamri Mahamod, Mohamed Amin Embi, Noriah Mohd Ishak & Juriah Long. (2002).Strategi pembelajaran bahasa dari segi jantina pelajar cemerlang: Satu kajian perbandingan. Proceedings International Conference on Education for All (ICEFA 2002: Vol. 1: 63-77. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Zamri Mahamod, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Juliawati Ibrahim. (2009). Perbandingan gaya pengajaran guru Bahasa Melayu dan guru Bahasa Inggeris. Jurnal Pendidikan, 34 (1): 67-92. Zamri Mahamod, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Mohamed Amin Embi. (2006). Strategi pembelajaran kemahiran lisan yang berkesan di dalam kelas Bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Prosiding Wacana Kebangsaan

302 Rujukan

Pendidikan Islam Siri Ke-5, 363-374. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Zamri Mahamod, Nur Afifah Mohd. Adzami, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff, Mohamed Amin Embi & Kamarul Shukri Mat Teh. (2009). Penilaian kemahiran bertutur Bahasa Arab dalam kalangan pelajar program Pendidikan Islam dan al-Quran. Prosiding Wacana Pendidikan Islam Siri Ke-7: Peringkat Serantau, 24-36. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Zamri Mahamod. (2004). Strategi pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Melayu sekolah menengah. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Zamri Mahamod. (2005). Strategi kemahiran lisan dan bukan lisan: Kemakmuran bersama dalam konteks pembelajaran bahasa. Prosiding Seminar Pendidikan Serantau UKM-UNRI Ke-2, Jilid 1: 301-318. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Zamri Mahamod. (2006). Penggunaan strategi membaca dan menulis oleh pelajar cemerlang dan pelajar lemah dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Bahasa, 6 (2): 328-362. Zarina Othman. (2002). Strategi pembelajaran bahasa Melayu di sekolah bestari. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Zulkifley Hamid. (1994). Pembelajaran dan pengajaran bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Zuriyati Haron. (1999). Strategi pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan pelajar tingkatan 4: Satu tinjauan awal. Latihan Ilmiah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang 303

Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang

Buku ‘Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu dan Inggeris Pelajar Cemerlang: Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa’ ditulis hasil penyelidikan yang telah dijalankan bagi menghasilkan satu inventori bagaimana pelajar-pelajar cemerlang Bahasa Melayu (BM) dan Bahasa Inggeris (BI) belajar di dalam kelas(DDK), di luar kelas (DLK) dan ketika menghadapi peperiksaan(PEP). Buku ini mengandungi 12 bab yang membincang secara menyeluruh tentang strategi pembelajaran bahasa (SPB), kajian-kajian SPB di dalam dan luar negara, SPB yang digunakan oleh pelajar cemerlang ketika mendengar, bertutur, membaca, menulis, serta menggunakan aspek kosa kata, tatabahasa dan pemahaman ketika belajar Bahasa Melayu dan Inggeris. Inventori strategi belajar yang diguna dan diaplikasikan oleh pelajar cemerlang ketika belajar DDK, DLK dan PEP ini boleh dijadikan panduan kepada pelajar-pelajar yang lemah BM dan BI, pelajar-pelajar yang mempelajari BM dan BI sebagai bahasa kedua atau asing. Selain itu, buku ini juga sesuai dijadikan bahan rujukan kepada guru-guru BM dan BI, terutamanya untuk mengetahui apakah SPB yang sesuai untuk digunakan oleh pelajar mereka yang mempunyai pelbagai latar belakang kecerdasan. Himpunan SPB dalam empat kemahiran bahasa dan tiga aspek berbahasa ini juga boleh dijadikan rujukan kepada pendidik bahasa, pengkaji bahasa, dan mereka yang terlibat secara langsung dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, terutamanya Inventori Strategi-Belajar-Cara-BelajarBahasa dalam BM dan BI yang dihasilkan. Rumusannya, buku ini amat sesuai untuk dijadikan bahan rujukan kepada pelajar, guru, pendidik guru, pengkaji bahasa dan pakar-pakar SPB dalam BM dan BI.
ZAMRI MAHAMOD, Ph.D., Prof. Madya ialah pensyarah di Jabatan Perkaedahan dan Amalan Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang kepakaran beliau ialah Pendidikan Bahasa Melayu, Pendidikan Sastera dan Strategi Pembelajaran Bahasa. MOHAMED AMIN EMBI, Ph.D., Profesor ialah Timbalan Pengarah (e-Pembelajaran), Pusat Pembangunan Akademik, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang kepakaran beliau ialah TESL, e-Pembelajaran dan Strategi Pembelajaran Bahasa. NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF, Ph.D. ialah Ketua Jabatan Perkaedahan dan Amalan Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang kepakaran beliau ialah Pendidikan Bahasa Arab, Kurikulum dan Pedagogi.

STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DAN INGGERIS PELAJAR CEMERLANG Inventori Strategi-Belajar-Cara-Belajar-Bahasa