(i ) Acara lontar pel uru: x Tekni k pegangan pelu ru x Fasa persediaan - gaya berdiri x Fasa l ontaran x Fasa i ku t laj

ak - pemi ndahan daya x Pe ra tu ran dan Undang Undang (i i ) Aspek-Aspek Kese l ama tan: x Lati han yang si stemati k. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kece rgasan mu rid semasa mel akukan akti vi ti . x Ke se su a i an pa ka i an . x Pe rseki taran atau tempat berakti vi ti . x Penyeliaan , arahan dan bimbingan. x Pe rlakuan akti viti x Disiplin murid. Mu ri d dapat : Aras 1 sudut pel epasan

x Mel akukan l angkah-langkah ke se l am a ta n se m a sa mel a ku ka n a ca ra l ontar pel u ru. x Mel akukan tekn i k l ontar pel u ru dengan betul dan se lama t. x Mel akukan l ontaran mengi ku t undangundang dan peraturan . Aras 2 x Menyatakan seku rang-ku rangnya ti ga kesa l ahan tekni k l akuan dalam acara l ontar pel u ru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dal am acara l ontar pelu ru . Aras 3 x Menganali si s kedudukan badan yang sesuai bagi se tiap fasa .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.