3/30/12

Click to edit Master subtitle style

3/30/12 .

3/30/12 Biografi hujjatul islam  Nama:Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi. Abu Hamid Al Ghazali (Lihat Adz Dzahabi. Siyar A’lam Nubala’ 19/326  Dilahirkan  memiliki . Siyar A’lam Nubala’ 19/323 dan As Subki. Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/191) di kota Thusi tahun 450 H seorang saudara yang bernama Ahmad (Lihat Adz Dzahabi.

 Ayahnya  Apabila . beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih.Kehidupan dan Perjalanannya Menuntut Ilmu  ayahnya 3/30/12 seorang fakirTidak makan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit sering mengujungi ahli fikih dan bermajlis dengan mereka mendengar perkataan mereka (ahli fikih).

Al Ghazali memulai belajar di kala masih kecil fikih dari Syaikh Ahmad  Imam  Mempelajari .3/30/12  Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut. Imam Al Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya (Ahmad) menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/194).

3/30/12  Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma’ili dan menulis buku At Ta’liqat. mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan  Kemudian  Beliau . pulang ke Thusi (Lihat kisah selengkapnya dalam Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/195).

ushul. yaitu Al Juwaini (Lihat Adz Dzahabi. manthiq. ilmu perdebatan. Siyar A’lam  Sehingga  Menyusun . hikmah dan filsafat. tulisan yang membuat kagum guru beliau. berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi’i dan fikih khilaf.3/30/12  Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan.

( tempat berkumpul para ahli ilmu) Nidzamul Malik mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad.3/30/12  Setelah Imam Haramain meninggal. berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Wazir Nidzamul Malik. pada tahun 484 H beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An Nidzamiyah dalam usia  Kemudian  Maka .

or.bumicyber.id/biografi/sejarah-hidup-imam  http://wirajiwa.php? .blogspot.com/ muslim.id/biografi/sejarah-hidup-imam muslim.or.com/index.3/30/12  http://  http://  http://imam-al-ghazali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful