3/30/12

Click to edit Master subtitle style

3/30/12 .

 Siyar A’lam Nubala’ 19/323 dan As Subki. Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/191) di kota Thusi tahun 450 H seorang saudara yang bernama Ahmad (Lihat Adz Dzahabi. Abu Hamid Al Ghazali (Lihat Adz Dzahabi. Siyar A’lam Nubala’ 19/326  Dilahirkan  memiliki .3/30/12 Biografi hujjatul islam  Nama:Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi.

Kehidupan dan Perjalanannya Menuntut Ilmu  ayahnya 3/30/12 seorang fakirTidak makan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit sering mengujungi ahli fikih dan bermajlis dengan mereka mendengar perkataan mereka (ahli fikih).  Ayahnya  Apabila . beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih.

Al Ghazali memulai belajar di kala masih kecil fikih dari Syaikh Ahmad  Imam  Mempelajari .3/30/12  Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut. Imam Al Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya (Ahmad) menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/194).

3/30/12  Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma’ili dan menulis buku At Ta’liqat. pulang ke Thusi (Lihat kisah selengkapnya dalam Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/195). mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan  Kemudian  Beliau .

3/30/12  Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan. ushul. hikmah dan filsafat. tulisan yang membuat kagum guru beliau. ilmu perdebatan. berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi’i dan fikih khilaf. Siyar A’lam  Sehingga  Menyusun . yaitu Al Juwaini (Lihat Adz Dzahabi. manthiq.

pada tahun 484 H beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An Nidzamiyah dalam usia  Kemudian  Maka .3/30/12  Setelah Imam Haramain meninggal. berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Wazir Nidzamul Malik. ( tempat berkumpul para ahli ilmu) Nidzamul Malik mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad.

com/ muslim.3/30/12  http://  http://  http://imam-al-ghazali.id/biografi/sejarah-hidup-imam muslim.bumicyber.php? .com/index.id/biografi/sejarah-hidup-imam  http://wirajiwa.blogspot.or.or.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful