3/30/12

Click to edit Master subtitle style

3/30/12 .

 Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/191) di kota Thusi tahun 450 H seorang saudara yang bernama Ahmad (Lihat Adz Dzahabi.3/30/12 Biografi hujjatul islam  Nama:Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi. Abu Hamid Al Ghazali (Lihat Adz Dzahabi. Siyar A’lam Nubala’ 19/323 dan As Subki. Siyar A’lam Nubala’ 19/326  Dilahirkan  memiliki .

beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih.Kehidupan dan Perjalanannya Menuntut Ilmu  ayahnya 3/30/12 seorang fakirTidak makan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit sering mengujungi ahli fikih dan bermajlis dengan mereka mendengar perkataan mereka (ahli fikih).  Ayahnya  Apabila .

3/30/12  Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut. Al Ghazali memulai belajar di kala masih kecil fikih dari Syaikh Ahmad  Imam  Mempelajari . Imam Al Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya (Ahmad) menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/194).

3/30/12  Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma’ili dan menulis buku At Ta’liqat. pulang ke Thusi (Lihat kisah selengkapnya dalam Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/195). mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan  Kemudian  Beliau .

 Siyar A’lam  Sehingga  Menyusun .3/30/12  Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan. ilmu perdebatan. yaitu Al Juwaini (Lihat Adz Dzahabi. manthiq. hikmah dan filsafat. ushul. tulisan yang membuat kagum guru beliau. berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi’i dan fikih khilaf.

( tempat berkumpul para ahli ilmu) Nidzamul Malik mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad. berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Wazir Nidzamul Malik.3/30/12  Setelah Imam Haramain meninggal. pada tahun 484 H beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An Nidzamiyah dalam usia  Kemudian  Maka .

id/biografi/sejarah-hidup-imam  http://wirajiwa.id/biografi/sejarah-hidup-imam muslim.blogspot.or.or.bumicyber.3/30/12  http://  http://  http://imam-al-ghazali.com/index.com/ muslim.php? .