3/30/12

Click to edit Master subtitle style

3/30/12 .

Abu Hamid Al Ghazali (Lihat Adz Dzahabi. Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/191) di kota Thusi tahun 450 H seorang saudara yang bernama Ahmad (Lihat Adz Dzahabi. Siyar A’lam Nubala’ 19/323 dan As Subki. Siyar A’lam Nubala’ 19/326  Dilahirkan  memiliki .3/30/12 Biografi hujjatul islam  Nama:Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi.

 Ayahnya  Apabila .Kehidupan dan Perjalanannya Menuntut Ilmu  ayahnya 3/30/12 seorang fakirTidak makan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit sering mengujungi ahli fikih dan bermajlis dengan mereka mendengar perkataan mereka (ahli fikih). beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih.

Imam Al Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya (Ahmad) menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/194). Al Ghazali memulai belajar di kala masih kecil fikih dari Syaikh Ahmad  Imam  Mempelajari .3/30/12  Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut.

3/30/12  Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma’ili dan menulis buku At Ta’liqat. pulang ke Thusi (Lihat kisah selengkapnya dalam Thabaqat Asy Syafi’iyah 6/195). mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan  Kemudian  Beliau .

hikmah dan filsafat. yaitu Al Juwaini (Lihat Adz Dzahabi. Siyar A’lam  Sehingga  Menyusun .3/30/12  Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan. tulisan yang membuat kagum guru beliau. ilmu perdebatan. manthiq. ushul. berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi’i dan fikih khilaf.

3/30/12  Setelah Imam Haramain meninggal. berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Wazir Nidzamul Malik. ( tempat berkumpul para ahli ilmu) Nidzamul Malik mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad. pada tahun 484 H beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An Nidzamiyah dalam usia  Kemudian  Maka .

id/biografi/sejarah-hidup-imam  http://wirajiwa.bumicyber.com/index.3/30/12  http://  http://  http://imam-al-ghazali.blogspot.or.or.php? .id/biografi/sejarah-hidup-imam muslim.com/ muslim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful