TEORI PEMORELEHAN BAHASA

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

1

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

DUA PENDAPAT

Ahli-ahli empiris

Ahli-ahli rasionalis

Teori Behavourisme/ Mekanis
BBM 5401

DUA TEORI BESAR

Teori Kognitif/ Mentalis
2

Teori Pemerolehan Bahasa

Teori Behavourisme/Mekanis

Lebih cenderung membuat kajian. Menghuraikan pertalian psikologi dan bahasa dengan menggunakan pendekatan yang dapat dialami dan diamati secara langsung. Memandang bahasa sebagai satu aktiviti fizikal yang mementingkan satu rangkaian turutan sebab dan kesan.
Teori Pemerolehan Bahasa 3

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa 4   BBM 5401 .Teori Behavourisme/Mekanis  Menganggap faktor-faktor persekitaran sebagai rangsangan dan tindak balas organisma pada rangsangan iaitu tingkah laku adalah sebagai gerak balas. Penekanan kepada bentuk-bentuk linguistik. Menekankan bahasa adalah perangai dan individu lebih banyak belajar melalui pengalaman daripada melalui otaknya.

iaitu kalimat-kalimat yang dapat diamati dan diukur.  BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 5 . Kemahiran bahasa dipandang sebagai satu kebiasaan maka satu tabiat mesti ditanam ke dalam diri pelajar-pelajar dengan memberi peluang berlatiih berulang kali.Teori Behavourisme/Mekanis  Ia mementingkan kajian tentang data-data.

BBM 5401 Proses pengulangan Tingkah laku manusia Alat komunikasi Ganjaran Teori Pemerolehan Bahasa 6 . 2. iaitu: 1. 4. 3.BAHASA TEORI BEHAVIURISME Terbahagi kepada 4.

  BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 7 .Teori Behaviurisme : Proses Pengulangan  Bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. Teori ini berasaskan cara pemerolehan bahasa pertama oleh seseorang kanak-kanak. Pengajaran menekankan pengulangan yang banyak kerana penguasaan adalah satu proses mekanis yang tidak memerlukan daya mental.

Teori Behaviurisme : Tingkah Laku Manusia  Bahasa adalah suatu tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia berpunca daripada wujudnya rangsangan dan gerak balas.   Bahasa juga lahir sebagai gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Teori Pemerolehan Bahasa 8 BBM 5401 .

  BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 9 . Bahasa adalah sejumlah isyarat/tanda yang berupa unsur-unsur bunyi yang dinamakan bentuk linguistik. Menekankan aspek lisan.Teori Behaviurisme : Alat Komunikasi  Bahasa sebagai alat komunikasi.

Teori Pemerolehan Bahasa 10 BBM 5401 . hasil daripada operasi rangsangan dan gerak balas yang bergantung kepada ciri-ciri naluri dan manusia mempunyai alat-alat biologis yang berfungsi melahirkan bahasa dan manusia menggunakannya untuk berhubung.Teori Behaviurisme : Alat Komunikasi  Skinner menekankan bahasa adalah proses perilaku.

Apabila pengulangan berlaku. Skinner beranggapan bahawa ganjaran penting untuk mewujudkan pengulangan.Teori Behaviurisme : Ganjaran  Pengukuhan yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran yang harus diberikan apabila seseorang pelajar memberikan gerakbalas yang betul. maka wujudlah pembelajaran. Teori Pemerolehan Bahasa 11  BBM 5401 .

dan individu banyak belajar melalui pengalaman daripada melalui otaknya. iaitu kalimatkalimat yang dapat diamati dan diukur. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 12 .Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Teori ini menekankan :  Bahasa ialah perilaku.  Ia tidak mementingkan fungsi mental dan apa yang perlu dikaji ialah data-data.

Mereka mengatakan apa sahaja yang ada dalam otak itu tiodak berkaitan dengan penyelidikan linguistik dan apa yang dapat secara langsung diamati dan diselidiki.Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Golongan yang mengikut aliran ini berpendapat  Otak manusia merupakan satu kotak hitam yang gelap dan apa-apa yang terjadi di dalamnya tidak dapat diamati.  BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 13 .

Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Teori ini mengatakan :  Bahasa ialah proses perilaku dan mementingkan satu rangkaian turutan sebab dan kesan.  Ia menganggap bahasa sebagai hasil operasi rangsangan dan gerak balas yang semata-mata bergantung pada ciri-ciri naluriah yang ada pada manusia. Teori Pemerolehan Bahasa 14 BBM 5401 .

 BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 15 .Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Faktor persekitaran dianggap sebagai rangsangan dan tindak balas terhadap rangsangan itu sebagai gerak balas. Teori ini menolak sebarang pendapat yang menghubungkan proses penghasilan bahasa dengan operasi mental.

Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Teori ini mementingkan penekanan :  Kepada bentuk-bentuk linguistik. struktur. intonasi dan lain-lain penguasaan dalam bunyi.  BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 16 . Segala penghasilan bunyi atau sesuatu kata harus dapat dilakukan secara tepat terutama daripada aspek fonologi.

Teori Pemerolehan Bahasa 17  BBM 5401 . pelajar perlu diberi peluang berlatih berulang kali untuk membentuk satu tabiat dalam diri mereka. Oleh itu.Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Untuk memprolehi kemahiran bahasa :  Latihan dan latih-tubi perlu dijalankan secara kerap kerana kemahiran bahasa dipandang sebagai satu kebiasaan.

BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 18 .Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Ini bermakna bahasa dikuasai melalui proses pengulangan kerana teori ini beranggapan bahawa penguasaan bahasa ialah satu proses mekanis yang tiada bersangkutan dengan permikiran atau daya mental.

Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Teori berasaskan cara pemerolehan bahasa pertama kanak-kanak :  Kanak-kanak belajar bahasa secara tidak formal melalui proses peniruan daripada ibubapa atau ahli keluarga mereka. Mereka mnguasai bunyi-bunyi dan menyebut perkataan-perkataan yang telah mereka dengar berulang kali sehingga mereka dapat mengungkap ayat-ayat yang lengkap.  BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 19 .

Thomdike. John Broadus Watson dan Edwin R. Guthrie. Brooks  Ahli psikologi :  B.F Skinner. Teori Pemerolehan Bahasa 20 BBM 5401 . Burhrus Frederic Skinner.Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Antara ahli-ahli bahasa mengikut teori ini :  Bloomfield. Boas. Sapir. Ivan Petrovich Pavlov.

pemerhatian. pengukuhan.  Bagi golongan ini.  Cara tidak formal boleh berlaku pada peringkat awal sejak kanak-kanak itu dilahirkan sehingga sebelum mereka masuk sekolah. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 21 . sifat-sifat ingin tahu dan aktiviti meniru adalah yang menjadi faktor utama dalam pembelajaran bahasa. golongan ini menekankan bahawa bahasa dapat dikuasai melalui pembelajaran secara tidak formal dan formal.Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Teori dari segi pemerolehan bahasa pula.

Teori Pemerolehan Bahasa 22  BBM 5401 .Ciri-ciri Teori Behaviurisme  Menganggap pembelajaran bahasa merupakan satu kebiasaan yang diperolehi dengan mengulang-ulang aktiviti yang hendak dikuasai itu.R dan dihasilkan secara mekanis. Menekankan bahagian luar bahasa yang merupakan kalimat-kalimat yang diperolehi menurut cara S.

Tokoh-tokoh Yang Menyokong Teori Behaviorisme PROFESOR R.L. SKINNER PROFESOR J. WATSON PROFESOR LEONARD BLOOMFIELD PROFESOR E.B.R. BROWN PROFESOR B. THORNDIKE BBM 5401 PROFESOR E. GUTHRIE Teori Pemerolehan Bahasa 23 .F.

LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN TOKOHTOKOH ALIRAN BEHAVIORISME BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 24 .

Profesor B. Amerika Syarikat. Teori Pemerolehan Bahasa 25   BBM 5401 . Skinner  Profesor psikologi di Universiti Havard. Iaitu penutur itu juga menjadi pendengarnya sendiri dan memperkukuhkan lakuan bahasanya sendiri.F. Penulis kepada buku berjudul “Verbal Behavior 1957” Berpendapat lakuan bahasa ialah suatu lakuan yang diperkukuhkan oleh seseorang pendengar dan berkembang menurut prinsip yang sama dengan lakuan operan yang lain.

Profesor B.F. Teori Pemerolehan Bahasa 26  BBM 5401 . Melihat operasi pembelajaran bahasa dengan menggunakan unsur ransangan dan gerak balas. Skinner  Melihat pembelajaran bahasa merupakan penguasaan satu kebiasaan yang diperoleh dengan kaedah „Latih Tubi‟ mengulang-ulang melakukan aktiviti yang hendak dikuasai.

Satu lakuan yang ada ransangan (ketuk) dan ada gerak balas (kaki terangkat) BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 27 . LAKUAN RESPONDEN (gerak balas yang automatis dan tetap) Contoh : Lutut yang terangkat kalau diketuk oleh doktor.Profesor B.F. Skinner  Memperkenalkan 2 jenis pembelajaran : 1.

Skinner 2. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 28 . LAKUAN OPERAN (berlaku mengikut lingkungan atau keadaan) Contoh : Lakuan menelan makanan bukan sahaja kerana ransangan terlihat makanan. dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan.Profesor B. lingkungan sosial.F. tapi juga rasa lapar.

Berpendapat pembelajaran berlaku dengan adanya rangsangan dan diikuti dengan gerak balas.    BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 29 . Guthrie  Profesor psikologi di Universiti Washington. maka semasa kita berada dalam keadaan seperti itu pada masa yang lain.Profesor E. maka kita akan melakukan gerak balas yang sama.R. Penulis – “The Pcycology Of Learning 1935”. Sesuatu keadaan gerak balas itu berlaku dalam satu keadaan tertentu.

Pelapor kepada huraian bahasa secara structural/ deskriptif.   Terkenal dengan bukunya „Language 1933‟ buku paling baik dalam menghuraikan ilmu linguistik pada zamannya. Menganggap pembelajaran bahasa adalah proses mekanikal untuk membentuk tabiat dan dilakukan melalui latihan dan pengulangan yang baik. Teori Pemerolehan Bahasa 30  BBM 5401 .Profesor Leonard Bloomfield  Ahli psikologi Amerika Syarikat.

N.Profesor Leonard Bloomfield  Beliau menyatakan : „Pattern practice capitalizes on the mind‟s capacity to perceive identity of structure where there is difference in content and in quickness to learn by analogy. penggunaan latih tubi pula untuk menghasilkan penguasaan struktur bahasa tanpa menghabiskan masa dan tenaga untuk menerangkan konsep-konsep tatabahasa. Teori Pemerolehan Bahasa 31 BBM 5401 . 1964:146-7)  Menurut beliau.‟ (Brooks.

Beliau memberi sumbangan dalam penolakan terhadap perbezaan jasad dan fikiran. Beliau mengkaji lakuan (Gerak-geri otot) dan tidak mementingkan pengalaman sedar.B. Teori Pemerolehan Bahasa 32    BBM 5401 . Watson (1878 – 1958)  Profesor psikologi di Universiti John Hopkins. (1919) Penulis sebuah buku „Pschology from the stand point of behaviorist‟.J.

  Mengkaji perkembangan bahasa kanakkanak dari segi pembentukan ayat.Profesor R. Teori Pemerolehan Bahasa 33 BBM 5401 . Mengkaji bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa dan implikasinya terhadap pengajaran bahasa. Brown  Penulis sebuah buku „A first language The Early Stages 1974‟.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful