Return to index page (Japanese) UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Lengkapi: Amandemen PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya

kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangn pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rachmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. 2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan rakyat. BAB II. MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKYAT Pasal 2

1. Madjelis Permusjawaratan rakyat terdiri atas anggauta-anggauta Dewan Perwakilan rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan UndangUndang. 2. Madjelis Permusjawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu-kota Negara. 3. Segala putusan Madjelis Permusjawaratan rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Pasal 3 Madjelis Permusjawaratan rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garisgaris besar daripada haluan Negara. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA Pasal 4 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Dalam melakukan kewadjibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal 5 1. Presiden memegang kekuasan membentuk undang-undang dengan persetudjuan Dewan Perwakilan rakyat. 2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk mendyalankn undangundang sebagaimana mestinya. Perubahan Pasal 5 1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 6 1. Presiden ialah orang Indonesia asli. 2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan rakyat dengan suara yang terbanyak. Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Perubahan Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Pasal 8 Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa waktunya. Pasal 9 Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berdyandji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusjawaratan rakyat atau Dewan Perwakilan rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : ,,Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewadjiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan mendyalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya sert berbakti kepada Nusa dan Bangsa." dyanji Presiden (Wakil Presiden) : ,,Saja berdyandji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewadjiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan mendyalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya sert berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Perubahan Pasal 9 1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : "Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Janji Presiden (Wakil Presiden) : "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala

undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya sert berbakti kepada Nusa dan Bangsa." 2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilian Rakyat tidak dapat mengadakan Sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sugguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Pasal 11 Presiden dengan persetudjuan Dewan Perwakilan rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perdyandjian dengan Negara lain. Pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaja. Sjarat-sjarat dan akibatnya keadaan bahaja ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 13 1. Presiden mengangkat duta dan konsul. 2. Presiden menerima duta Negara lain. Perubahan Pasal 13 2. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 14 Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Perubahan Pasal 14 1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Perubahan Pasal 17 2.Pasal 15 Presiden memberi gelaran. dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. . kabupaten. Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan. Perubahan Pasal 18 1. BAB V. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 3. Dewan ini berkewadjiban memberi dyawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Pasal 16 1. yang tiap-tiap provinsi. Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. 3. dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara. tanda dyasa dan lain-lain tanda kehormatan. Perubahan Pasal 15 Presiden memberi gelar tanda jasa. BAB VI. PEMERINTAH DAERAH Pasal 18 Pembagian Daerah Indonesia atas Daaerah besar dan ketjil. dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. yang diatur dengan undang-undang. KEMENTERIAN NEGARA Pasal 17 1. 2. BAB IV. dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

daerah kabupaten. kabupaten. . Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 5. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi. Bupati. pelayanan umum. 7. and Walikota masing-masing sebagai kepala pemrintah daerah provinsi. 4. Pemerintahan daerah provinsi.2. atau antara provinsi dan kabupaten dan kota. dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 3. dan kota dipilih secara demokratis. dan kota. kebupaten. yang diatur damam undang-undang. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dewan Perwakilan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 6. Gubernur. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. 2. daerah kabupaten. 2. Pasal 18A 1. Pasal 18B 1. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal 19 1. BAB VII. Susuan Dewan Perwakilan rakyat ditetapkan dengan undang-undang. diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan. Pemerintahan daerah provinsi.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 3. dan fungsi pengawasan. menyampaikan usul dan pendapat. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekaili dalam setahun. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu. rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pasal 20 1. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 3. 4. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi.Perubahan Pasal 19 1. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. . Dewan Perwakilian Rakyat memiliki fungsi legislasi. Jika sesuatu rantjangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetudjuan Dewan Perwakiln rakyat.Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama. 3. rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 2. hak angket. Dalam melaksanakan fungsinya. 2. dan hak menyatakan pendapat. 2. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini. serta hak imunitas. 2. setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan. fungsi anggaran. Pasal 20A 1. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Perubahan Pasal 20 1. 4. selain hak yang diatur dalam pasalpasal lain Undang-Undang Dasar ini. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui.

Pasal 22B Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya. 3. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan rakyat dalam persidangan yang berikut. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jika rantjangan itu. Pasal 22A Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat. tidak disahkan oleh Presiden. Segala padyak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang. Pasal 22 1. 4. 2. Djika tidak mendapat persetudjuan. Apabila Dewan Perwakilan rakyat tidak menjetudjui anggaran yang diusulkan Pemerintah. . yang syarat-syarat dan tata cara caranya diatur dalam undang-undang. maka Pemerintah mendyalankan anggaran tahun yang lalu. 3. Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan rakyat berhak memajukan rantjangan undang-undang. Matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan. yang peraturannya ditetapkan dengan UndangUndang. meskipun disetudjui oleh Dewan Perwakilan rakyat. maka peraturan pemerintah itu harus ditjabut. 2. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.Pasal 21 1. Anggaran pendapatan dan belandya ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. 2. 5. Hal keuangan negara selandjutnya diatur dengan undang-undang. HAL KEUANGAN Pasal 23 1. Perubahan Pasal 21 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. BAB VIII.

Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undangundang. 2. BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK Perubahan Pasal 26 1. 2. . Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa ndonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 27 1. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undangundang. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wadjib mendjundjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinya. Pasal 25 Sjarat-sjarat untuk mendyadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24 1. Jang mendyadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disjahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. WARGA NEGARA Pasal 26 1.BAB IX. BAB IXA WILAYAH NEGARA Pasal 25A Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 2. BAB X. Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lainlain badan kehakiman menurut undang-undang. Sjarat-sjarat yang mengenai kewargaan Negara ditetapkan dengan undangundang.

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. . Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat. Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Perubahan Pasal 27 3. mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2.2. Setiap orang berhak atas pengakuan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerdyaan dan penghidupan yang lajak bagi kemanusiaan. dan negaranya. Pasal 28D 1. BAB XA HAK ASASI MANUSIA Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. jaminan. 2. 3. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. perlindungan. bangsa. demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan uman manusia. berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 28B 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. seni dan budaya. 2. Pasal 28C 1. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat menusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28H 1. memilih pekerjaan. hak beragama. Hak untuk hidup. mengolah dan menyampaikan informasi denggan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. memilih pendidikan dan pengajaran. memperoleh. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun. 2. Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. serta berhak kembali. memilih kewarganegaraan. kehormatan. 2. dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pasal 28G Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. memiliki. keluarga. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. hak . 3. dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. hak untuk tidak disiksa. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabai.Pasal 28E 1. sesuai dengan hati nuraninya. hak untuk tidak diperbudak. martabat. Pasal 28I 1. serta berhak untuk mencari. memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkanya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat. 3. 4. berkumpul. bertempat tinggal. menyatakan pikiran dan sikap. menyimpan.

Pasal 28J 1. Perubahan Pasal 30 1. 5. . Negara mendyamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertjajaannya itu. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokaratis. nilai-nilai agama. terutama pemerintah. PERTAHANAN NEGARA Pasal 30 1. AGAMA Pasal 29 1. 4. penegakan. 3. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Tiap-tiiap warga Negara berhak dan wadjib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara. dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan. keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokaratis. 2. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. berbangsa dan bernegara. adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.2. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin. untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 2. dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggun jawab negara. pemajuan. Perlindungan. setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. BAB XI. Sjarat-sjarat tentng pembelaan diatur dengan undang-undang. 2. BAB XII. diatur.

serta menegakkan hukum. BENDERA DAN BAHASA BAB XV BENDERA. DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN Pasal 35 Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. BAB XIII. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi. melindungi. Tjabang-tjabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasasi hadyat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadyaran nasional. Pasal 34 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara BAB XV. 2. BAHASA. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Repbulik Indonesia. 4. 3. . yang diatur dengan undang-undang.2. 3. dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan. 2. Bumi dan air dn kekajaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat. BAB XIV. KESEDYAHTERAAN SOSIAL Pasal 33 1. dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. sebagai kekuatan utama dan rakyat. Angkatan Laut. Pasal 32 Pemerintah memajukan kebudajaan nasional Indonesia. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengadyaran. melayani masyarakat. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. PENDIDIKAN Pasal 31 1. segabai kekuatan pendukung. mengayomi.

Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera. Pasal IV . 2. Pasal 37 1. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada djumlah anggauta Madjelis Permusjawaratan rakyat harus hadir. Bahasa dan Lambang Negara. Putusan diambil dengan persetudjuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada djumlah anggauta yang hadlir. Pasal 36B Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36A Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal III Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitja Persiapan Kemerdekaan Indonesia. ATURAN PERALIHAN Pasal I Panitja Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia. serta lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Pasal II Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. These amendments were made at MPR in October 1999 and August 2000. Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan rakyat dibentuk. Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang dasar ini.. ATURAN TAMBAHAN 1. Soewoto Mulyosudarmo (2004) Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi.Sebelum Madjelis Permusjawaratan rakyat. Page edited by Dien (Okumura) Updated on August 17. Dr. SH. 2. Malang: . MA Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas AirlanggaSub Pokok Bahasan • Wewenang Pembentukan/Perubahan • Prosedur Perubahan • Isi Perubahan • Struktur UUD 1945 setelah Perubahan • Politik Hukum dalam Perubahan KonstitusiBahan Pustaka • Prof. Herlambang Perdana Wiratraman. Dalam enam bulan sesudah achirnya peperangan Asia Timur Raja. Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang ini. 2001. Original script: Booklet "UNDAN UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESAI 1945" PENABUR ILMU. Return to top Amandemen UUD 1945 (I-IV) R. Note: Old text was replaced or added by new one(s). segala kekuasaannya didyalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

• Soehino.Asosiasi Pengajar HTN-HAM Jatim-IntranS. Amendemen = Perubahan? Webster Dict. • : the act of amending : CORRECTION • a : the process of amending by parliamentary or constitutional procedure b : an alteration proposed or effected by this process (a constitutional amendment) Oxford Dict. University of Warwick. Sri Sumantri (1987) Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. tetapi bukan dalam pengertian PergantianMengapa UUD 1945 diubah? • Lemahnya checks and balances pada institusiinstitusi ketatanegaraan. SH. Bandung: Alumni. Dissertation for LLM. (hal. (1994) Hukum Tata Negara: Sifat serta Tata Cara Perubahan UUD Negara RI 1945. the process of changing a law or a document: Amendment = Perubahan. • Bivitri Susanti (2002) Neo-Liberalism and Its Resistance in Indonesia’s Constitution Reform 1999-2002. • a small change or improvement that is made to a law or a document. 37-91) • Prof. Dr. Yogyakarta: Liberty. • Executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dengan hak prerogatif dan kekuasaan legislatif • Pengaturan yang terlampau fleksibel (vide: .

I/MPR/1978 & IV/MPR/1983: Majelis berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945. • TAP MPR No. tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen. • Pasal 2 TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum: Apabila MPR berkehendak mengubah .pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen) • Terbatasnya pengaturan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusiWewenang Pembentukan/Perubahan • Siapa yang berwenang membentuk dan mengubah UUD 1945? • MPR: Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 *** • Bandingkan dengan rumusan pasal 3 UUD 1945 sebelum diamandemen! • Sri Sumantri (1987: 149) menegaskan dalam Disertasi: wewenang mengubah UUD adalah masalah hukum yang mengandung aspek politik! Prosedur Perubahan (1) • TAP MPRS XV/MPRS/1966 Î mengubah Pasal 8 UUD 1945 (jabatan Wapres sengaja dikosongkan) Î TAP MPRS IX/MPRS/1966 Î Pengemban Supersemar: Mengubah pasal dalam UUD melalui mekanisme terselubung (Soewoto 2004: 70-71).

UUD 1945. terlebih dulu harus meminta pendapat rakyat melalui ReferendumProsedur Perubahan (2) • Bagaimana mekanisme mengubah UUD 1945? • Bab XVI Pasal 37 UUD 1945: (1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. ****)Kesepakatan Panitia Ad Hoc (PAH) Badan Pekerja MPR • Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. • Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam . • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). aspek kesejarahan dan orisinalitasnya. ****) (5) Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. ****) (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****) (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. ****) (3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD. • Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial. sistematika.

Ps. • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.17. Ps. disahkan 19 Oktober 1999 • SU MPR 14-21 Oktober 1999 • Terdiri dari 9 pasal: Ps.Ps. disahkan 19 Oktober 1999 Î PAH III (25 orang) **) : Perubahan Kedua.Ps. disahkan 18 Agustus 2000 Î PAH I (47 orang) ***) : Perubahan Ketiga.13. Ps. Ps. disahkan 10 Agustus 2002 Î PAH I (50 orang) Total anggota MPR yang terlibat dalam Amandemen adalah 64 orangKomposisi Perubahan • 25 butir tidak diubah • 46 butir diubah/ditambah dengan ketentuan lainnya sehingga seluruhnya berjumlah 199 butir ketentuan • 174 ketentuan baru (> 300 % isi UUD 1945) • Lalu. disahkan 10 November 2001 Î PAH I (51 orang) ****) : Perubahan Keempat.penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal. dengan perubahan mendasar yang demikian. Ps. Ps. 5.14.21. bagaimana dengan penamaan UUD ? Perubahan Pertama. 7 . • Inti perubahan: Pergeseran kekuasaan Presiden yang dipandang terlampau kuat .15.20 .9. Isi Perubahan *) : Perubahan Pertama.

8 .6A . Bab IXA. Bab VIIA.20 . Ps. Ps.24A . Ps. Keuangan Negara. 18A. Ps. 3 .28G . Kewenangan MPR. Ps. Ps. Ps. 26 .23C . Ps. Ps.28D . Bab XII.28J . disahkan 18 Agustus 2000 • SU MPR 7-8 Agustus 2000 • Perubahan: 5 Bab dan 25 pasal: Ps.22D .22B . 27.7C . Ps. Ps.28C . Ps. Hak Asasi Manusia. disahkan 10 November 2001 • ST MPR 1-9 November 2001 • Perubahan 3 Bab dan 22 Pasal: Ps.20A . 22C . Bab XA. Ps. Kekuasaan KehakimanPerubahan Keempat. 19 . 18. 28A . Bab XV. Ps. Ps. Ps. Bab VIIIA. Ps. Ps.24 . Ps. Impeachment. Ps. Ps.28F . Ps.23 .(executive heavy)Perubahan Kedua. Perubahan Ketiga. Ps 25E. disahkan 10 . 22E . Ps. Ps.11 . Ps.28H . Ps. Bab VIIB. Bab X. Ps. Ps. Ps.36C. Ps.17.7A . Ps.28E . Ps. Ps. DPR dan Kewenangannya. Ps. 1. Ps.7B . • Inti Perubahan: Pemerintah Daerah.24B . Ps. Kepresidenan. 36A . 30. 23E . 18B .28I . Ps. 23F . • Inti Perubahan: Bentuk dan Kedaulatan Negara. Ps.6 .23A .24C.28B.22A . Ps. Ps.23G . Ps. Ps. Ps. Ps. Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.36B . Ps.

24 . Ps.Agustus 2002 • ST MPR 1-11 Agustus 2002 • Perubahan 2 Bab dan 13 Pasal: Ps. pernyataan perang.23D . 11 . Penggantian Presiden. Ps. perdamaian dan perjanjian. Ps. perubahan UUD. Struktur UUD 1945 Sebelum Perubahan UUD 1945 (1945-1949) UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 1959 (1959-1999) Terdiri dari 3 bagian: (1) Pembukaan UUD/4 alinea.32 . Ps. 6A . 2. Ps. Ps.23B . Ps. (2) Batang Tubuh UUD/16 bab 37 .34 . perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 33 . mata uang. Ps.37. Ps. Ps. pendidikan dan kebudayaan. (3) Penutup/Aturan Peralihan-4 pasal dan Aturan Tambahan-2 ayat Terdiri dari 3 bagian: (1) Pembukaan UUD/4 alinea. Ps. (2) Batang Tubuh UUD/16 bab 37 pasal. Ps.8 . 31 . Bab XIV.16 . bank sentral. • Inti Perubahan: DPD sebagai bagian MPR.

Yamin. 75. dalam Joeniarto (1966: 31-34) LN 1959 No. UUD Negara RI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****Politik Hukum dalam Perubahan Konstitusi (Soewoto 2004: 40) (1) • Mengurangi kekuasaan Presiden dengan cara mendistribusikan kekuasaan secara vertikal dan membagikan kekuasaan secara horisontal • Mengubah kekuasaan yang sentralistik ke arah desentralistik • Meningkatkan peran DPR melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif • Mengubah struktur keanggotaan MPR dan menggunakan sistem bikameral dalam pembuatan UUPolitik Hukum dalam Perubahan .pasal. Naskah Persiapan UUD 1945 (1960: 77). (3) Penjelasan Sumber: M. Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. secara teoritik “penjelasan” berkedudukan sebagai penafsiran otentikStruktur UUD 1945 setelah Perubahan • Pembukaan dan Pasal-pasal • Pasal II Aturan Tambahan: Dengan ditetapkannya perubahan UUD ini.

Expert Team bidang ekonomi pecah. dan Mubyarto-Dawam Rahardjo mengundurkan diri? Draft 22 Maret 200 Just another WordPress.com site Tiarlidya's Blog . kewajiban penyelenggara negara dan pembatasan/pengendalian kekuasaanPenutup • Apakah bisa Pembukaan UUD diubah? (Sumantri 1987: 167) • Mengapa amendemen terjadi 4 kali? Ada apa dibalik ke-empatnya? • Mengapa dalam amendemen ke-4.Konstitusi (Soewoto 2004: 40) (2) • Mengembalikan hak atas kedaulatan rakyat dengan pemilu langsung • Menjaga kekuasaan yang seimbang dengan menerapkan mekanisme “check and balance system” • Menata kembali sistem peradilan dan pranat lunak untuk memulihkan kepercayaan pencari keadilan • Konstitusi yang rinci memuat HAM.

Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar b. 2010 Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Pada periode 1999-2002. Amandemen terakhir disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Susunan keanggotaan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum.Skip to content   Home About ← Undan-undang Perpu Bahtiar. Amandemen dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan pada pasal-pasal maupun memberikan tambahan-tambahan. Hal ini berarti terjadi reformasi kekuasaan tertinggi dalam negara yang semula berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyak (MPR). Adapun rincian lembaga-lembaga negara atau alat-atal perlengkapan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut. . UUD 1945 hasil amandemen dinyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. 1. Melantik presiden dan/atau wakil presiden c.Pd → Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Posted on November 25. S. UUD 1945 mengalami amandemen. Dalam kurun waktu tersebut UUD 1945 mengalami empat kali amandemen. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tugas-tugas MPR dalam Pasal 3 UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut : a.

Hak mengajukan usul RUU. Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undangundang b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Keanggotaan DPR merangkap keanggotaan MPR. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebuah lembaga baru setelah adanya perubahan UUD 1945. DPR melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang. Membahas rencana anggaran pengeluaran belanja negara (RAPBN) bersama presiden (Pasal 23 Ayat 2) Dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 tersebut juga dicantumkan fungsi dan hak DPR. DPR berwewenang menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) bersama presiden.2. Fungsi anggaran. yaitu hak DPR untuk tidak dituntut di pengadilan karena pernyataan/pendapat yang disampaikan dalam rapat. Membahas rancangan undang-undang (RUU) bersama presiden (Pasal 20 Ayat 2) c. Hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan. kedudukan dewan ini kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh presiden yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. DPR diberikan hak-hak yang diatur dalam pasalpasal UUD 1945. Oleh karena itu. DPR mempunyai fungsi legislasi. menyampaikan usul dan pendapat e. 3. Hak angket yaitu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijaksanaan presiden/pemerintah c. f. Tugas-tugas DPR dalam UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut : a. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut : a. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama. Dalam melaksanakan fungsinya. a. Menurut Pasal 22C Ayat 1. Prsiden Presiden Repoblik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD . fungsi aggaran dan fungsi pengawasan (Pasal 20A Ayat 1). anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Hak menyampaikan pendapat d. Fungsi pengawasan. Hak interpelasi yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden b. Membentuk undang-undang (Pasal 20 Ayat 1) b. c. 4.

presiden bukan berarti diktator. DPD. dan DPRD sesuai kewenangannya (Pasal 23E Ayat 2). Lembaga Kehakiman Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 Ayat 1). 5. Merdeka yang dimaksud disini berarti tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah maupun DPR/MPR. Dengan demikian. antara lain dalam hal sebagai berikut : a. presiden memiliki legitimasi (pengesahan) yang lebih kuat karena didukung secara langsung oleh rakyat. Badan Pemerinksa Keuangan BPK merupakan badan yang bertugas memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Menurut sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang bila keadaan memaksa (Pasal 22) c. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan DPD dan disahkan oleh presiden.1945 (Pasal 4 Ayat 1). dalam melaksanakan tugasnya. tetapi bukan berarti di atas pemerintah. Presiden merupakan kepala eksekutif. Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR. 6. Dalam pelaksanaan tugasnya. Terjadi pula pergeseran kekuasaan pemerintahan negara yakni kekuasaan presiden ini tidak lagi di bawah MPR melainkan setingkat dengan MPR. BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Membentuk undang-undang (Pasal 5 Ayat 1) b. Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. a. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota Pasal 23F Ayat 1 dan 2. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undangundang (Pasal 5 ayat 2). sebab jika presiden melanggar undangundang. Seperti dinyatakan dalam Pasal 23E Ayat 1 bahwa untuk memerinksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemerinsa Keuangan yang bebas dan mandiri. maka MPR dapat memberhentikan presiden dalam masa jabatannya. . namun juga melaksanakan tugas legislatif bersama DPR. Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden dalam melaksanakan kewajibannya. presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Namun.

Tugas mahkamah agung adalah mengawasi jalannya undang-undang dan member sanksi terhadap segala pelanggaran terhadap undang-undang. Neeta says: November 20.Pd → 3 Responses to Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen 1. Lembaga ini berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Like Be the first to like this post. Reply 2. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. 2) Untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 3) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. 4) Memutuskan pembubaran partai politik 5) Memutuskan perselisihan hasil pemilu. Bookmark the permalink. 2011 at 2:22 am . Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilah orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. ← Undan-undang Perpu Bahtiar. Komisi Yudisial (KY) Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor. Kewenangan MK adalah sebagai berikut : 1) Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. This entry was posted in Uncategorized. c. 2011 at 5:10 pm hmmm… ne dibaca ! jangan cuman main game trussss ! heheheh. b. Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung. tiar says: April 11. 22 tahun 2004. S.. Mahkamah Konstitusi (MK) Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga baru di wilayah kekuasaan kehakiman.

.. S. Reply 3. thx.brmanfaat bgt.. bsa buat bntu ngerjain homework. Post Comment  Search  Recent Posts      heheheheheh…. imas nurul says: March 23. Notify me of new posts via email. Bahtiar.Pd Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Undan-undang Perpu Peraturan Pemerintan Nomor 53 Tahun 2010  Archives . Fill in your details below or click an icon to log in:    Email (required)(Address never made public) Name (required) Website Notify me of follow-up comments via email. 2012 at 5:13 am tugas nya jadi beresss !!!!! Reply Leave a Reply Enter your comment here..

com Categories Meta Tiarlidya's Blog Follow Follow “Tiarlidya's Blog” Get every new post delivered to your Inbox.com . Enter your e Sign me up Powered by WordPress.com Theme: Twenty Ten Get a blog at WordPress.             April 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 Uncategorized Register Log in Entries RSS Comments RSS WordPress.

.

Kumpulan Cerita Rakyat Dunia Blog ini dibuat dengan tujuan untuk membantu setiap pengunjung yang suka dengan cerita-cerita rakyat dari Indonesia sendiri maupun dengan cerita-cerita rakyat dari belahan dunia.         Join The Community Subscribe via Email Enter em Submit  Beranda  Asia  Privacy  Eropa  Abunawas  Cerita rakyat Denmark  Cerita rakyat Indonesia  Cerita rakyat Inggris  Cerita rakyat Jepang  Cerita rakyat Perancis  Cerita Rakyat Persia  ► 2012 (7)  ▼ 2011 (113) o Mei (5) .

Chri… $21.o April (4) o Maret (21) o Februari (35) o Januari (48)  ► 2010 (22) 33667 I Recommend Transformers Leader Optimu… Hasbro $92.99 12345> Privacy  aan  cerita rakyat .95 Transformers Combiners 5P… Hasbro $25. Frank Welker.00 Transformers: Seasons Thre… Peter Cullen.

Pada saat itu… “Permisi…” “Eh. Cerita rakyat Jepang . tapi lupa waktu. Saya masuk ke dalam kolam ini dan mandi. saya tidak bisa pulang ke langit. Saya bukan wanita dari dunia ini. sayalah memanggil Anda.” “Pa-pakaian bidadari?” “Betul.No comments Pada jaman dahulu kala. Tuan. kalau tidak ada pakaian bidadari itu. “Ya. di suatu desa hiduplah seorang pemuda. 05 Maret 2011 Posted by cerita rakyat on 19:09. Pada suatu hari. siapa yang memanggilku?” Muncullah seorang wanita yang cantik dari semak-semak dekat kolam.Sabtu.” Wanita itu berkata dengan raut muka hampir menangis. Muncul keinginan untuk memiliki pakaian itu. ini pakaian! Alangkah indahnya pakaian ini!” Ia belum pernah melihat pakaian seindah itu. “Apa ini? Oh.” “Ada apa?” “Tolong kembalikan pakaian bidadari saya. pemuda itu menemukan benda yang aneh di tengah perjalanan pulang dari ladang.” . Ia hidup dengan mengumpulkan kayu bakar di gunung atau membajak ladang. Tolong kembalikan pakaian bidadari saya. Ia memasukkan pakaian itu ke dalam keranjang dengan hati-hati dan bersiap pulang ke rumah. “Saya adalah wanita yang tinggal di langit.

” Si Pemuda tidak mengatakan bahwa ia menyembunyikan pakaian bidadari. dan akhirnya terus berpura-pura. Bidadari itu bernama Tanabata.“Pa-pakaian bidadari apa? A-aku tidak tahu apa itu. Si pemuda dan Tanabata menjadi suami-istri dan mulai hidup dengan harmonis. . Lalu ia pergi ke rumah pemuda dan mulai hidup bersama dengan pemuda. Bidadari yang menjadi tidak bisa pulang ke langit itu terpaksa tinggal di bumi dengan hati berat.

.

        Join The Community Subscribe via Email Enter em Submit  Beranda  Asia  Privacy  Eropa  Abunawas  Cerita rakyat Denmark  Cerita rakyat Indonesia  Cerita rakyat Inggris  Cerita rakyat Jepang  Cerita rakyat Perancis  Cerita Rakyat Persia  ► 2012 (7)  ▼ 2011 (113) o Mei (5) .Kumpulan Cerita Rakyat Dunia Blog ini dibuat dengan tujuan untuk membantu setiap pengunjung yang suka dengan cerita-cerita rakyat dari Indonesia sendiri maupun dengan cerita-cerita rakyat dari belahan dunia.

Chri… $21.o April (4) o Maret (21) o Februari (35) o Januari (48)  ► 2010 (22) 33671 I Recommend Transformers: Seasons Thre… Peter Cullen.99 12345> Privacy  aan  cerita rakyat .99 Transformers Deluxe Movie … Hasbro $24.37 Transformers Leader Megatron Hasbro $183. Frank Welker.

21 Februari 2011 Posted by cerita rakyat on 00:39. ha ha ha ha…. Raja juga mengundang 7 penyihir baik untuk memberikan mantera baiknya. Raja mendengar permaisuri baik menangis yang muncullah penyihir . kata penyihir keempat. diundang Penyihir terakhir dibalik yang tirai. permaisuri melahirkan seorang anak wanita yang cantik. Tapi ada yang akyatnya satu dipimpin makmur yang oleh dan masih tercukupi terasa Setiap dikaruniai permaisuri semua kurang. penyihir jahat segera terkejut dan pergi setelah mengeluarkan kutukan sang sedih." kata penyihir keenam.Senin. Pada kutukannya.. kata penyihir ketiga."Sang putri akan mati tertusuk jarum pemintal benang. Raja sangat bahagia. 9 dikaruniai selalu doa bulan keturunan. "Jadilah engkau putri yang panda menyanyi. "Jadilah engkau putri yang jujur dan anggun". pesta memberikan diundang. hari kebutuhannya. Setelah Raja belum permaisuri Akhirnya. mantranya aku akan "Mengapa aku tidak ini?". mengandung. sempat mengutuk bersembunyi tidak anakmu.No comments Dahulu raja kala. Sang penyihir jahat ke belum "Karena sempat aku masuk sambil berteriak. Si Para jahat itu. kata penyihir pertama. tiba-tiba pintu istana terbuka.". yang terdapat sangat adil sebuah dan negeri bijaksana. Cerita rakyat Perancis . ketujuh. penyihir saat "Jangan undangan itu. Sang Raja dan anak. agar dan berdoa Raja seorang dikabulkan. Sebelum penyihir ketujuh memberikan mantranya. "Jadilah engkau putri yang cantik". "Jadilah engkau putri yang baik hati". "Jadilah engkau putri yang pandai berdansa". Penyihir tua yang jahat segera mendekati tempat tidur sang putri sambil berkata. ia mengadakan pesta dan mengundang kerajaan sahabat serta seluruh rakyatnya. kata penyihir kedua.

sang Putri duduk di depan alat pemintal dan mulai memutar alat pemintal itu. Raja terbangun ujar datang segera penyihir ketujuh. tiba-tiba jari sang Putri tertusuk jarum alat pemintal. Hilangnya sang Putri dan istana membuat khawatir orang tuanya. Ia berjalanjalan keluar istana. Kemudian. . istana di masuk Seorang yang sekitar Tentu "Akan pun pergi ke pangeran tertutup situ. Tuan Putri hanya Aku akan tertidur selama kalian seratus semua. selama dan ia setelah terkena kembali pemintal seorang kejadian benang. ia tidak akan sendirian.khawatir. Namun. ia melihat seorang nenek sedang memintal benang. "Hi… hi…hi… tamatlah riwayatmu!". Ia menjerit kesakitan dan tersungkur di lantati. "Semak apa ini ?" kata Pangeran keheranan. kabar itu. Sang putri pun ditemukan. Sang 100 akan padanya". Enam belas tahun kemudian. penyihir itu menutup istana dengan semak berduri Seratus negeri berduri dihuni tidak naga agar tahun seberang itu." tahun. lanjutnya Tapi. Ketika sedang asyik memutar alat pintal. Di dalam puri itu. sang putri telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan baik hati. ia jarum setelah Setelah kutukan hanya akan penyihir tertidur jahat. Tiba-tiba muncullah seorang penyihir muda yang baik hati. sang gerbang Pangeran. ia melihat sebuah kamar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. setelah dipotong berkali-kali semak itu kembali seperti semula. kata sang nenek yang ternyata adalah si penyihir jahat. Tetapi ia dalam keadaan tak sadarkan diri. Pangeran Pangeran Sesampai mengeluarkan pedangnya untuk memotong semak belukar yang menghalangi jalan masuk. Tiba-tiba datanglah penyihir muda yang baik hati. oleh percaya itu. Setelah berbicara dengan nenek tua. Pangeran itu. Katanya. "Jangan khawatir. Ia masuk ke dalam sebuah puri. Sang Putri yang cantik tinggal di istana. Tidak berapa lama Raja dan Permaisuri melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia membuka pintu kamar tersebut dan ternyata di dalam kamar itu. Semua orang diperintahkan untuk mencari sang Putri. saja ku ke istana. putri tahun aku tidak bisa akan meringankan wafat. "Anakku ! malang sekali nasibmu…" rata Raja. akan menidurkan sambil menebarkan sihirnya ke seisi istana. istana. dari semak itu kebetulan cerita naga saja lewat orang yang pada Menurut seekor begitu kata istana mengerikan. Pangeran hancurkan istana. memerintahkan agar semua alat pemintal benang yang ada di negerinya segera dikumpulkan dan dibakar." di tak yang ada panjang yang pun di desa bisa berlalu.

Pangeran. Penyihir jahat melihat kejadian itu melalui bola kristalnya. naga Pangeran "Aaaa…. itu dia menara yang dijaga oleh naga. semak berduri yang selama ini menutupi istana ikut lenyap. pedangnya." Pangeran segera menaiki menara itu. Setelah tertidur selama seratus tahun. Ia menangkis sinar yang terpancar Ketika memantul Kemudian. Ia menyemburkan api yang panas Pangeran menghindar dari semburan api itu. ke itu sang dengan berkilau.!" bentuk lenyap. Kau pun akan terkena kutukan sihirku!" Penyihir jahat itu bergegas naik ke menara. istana katanya. Terima semua kau kasih orang telah Pangeran. kau harus mengalahkan aku terlebih dahulu!" teriak si Penhyihir. "Akhirnya kau datang. sang yang Di Putri." katanya sambil memberikan sebuah yang pangkalnya Dengan pedangnya yang baru. Pangeran muncul di melihat hal itu. tubuh kembali tua mati. jika kau ingin masuk. pergilah ke Pangeran tidur." sang jelita bukalah Putri."Pakailah berkilauan. Di halaman istana. sang dan penyihir naga. Tiba-tiba penyihir muda baik hati Pangeran. Pangeran berhasil masuk ke istana. "Nah. Lalu Pangeran menceritakan semua kejadian yang telah terjadi pada sang "Pangeran." menunggu mengalahkan kata sang kedatangan naga Putri. istana. Dalam sekejap. "Hai Pangeran!. engkau Sekarang telah berhasil ke menghapus tempat sang mulai bermekaran dan burung-burung berkicau yang riang. bunga-bunga terkesima hadapan "Pangeran. sang itu atas tidur. Ia menghadang sang Pangeran. "Ah… apa yang terjadi…? Siapa kamu…? Tanyanya. menyeramkan. tangan Pada katanya mencium sambil pipi mengenggam sang Putri. pedang ini. melemparkan Naga semula. kutukan Putri tempat cantik "Putri. aula Putri. sinar raksasa. pipi Ia menuju melihat sebuah Putri ruangan yang seorang yang semerah mawar merekah. saat hilanglah kutukan sang Putri." Pangeran ini. ia merubah dirinya menjadi seekor naga raksasa yang menakutkan. pedangnya jatuh lalu mengenai kembali dengan ke di arah dari mulut pangkal dan naga pedang itu yang mata kilat. Ketika . juga. Putri dengan matamu. sang Putri terbangun dengan kebingungan. itu itu mengenai secepat leher terkapar Begitu tanah.

Raja dan kasih bahagia. Orang berbondong-bondong datang dari seluruh pelosok negeri untuk mengucapkan selamat. punya berterima Kemudian satu sang Pangeran "Paduka Pangerang permohonan. Hari pernikahan sang Putri dan Pangeran pun tiba." Raja pun menyetujuinya. sang sangat Putri dalam keadaan Mereka gagah sehat.clocklink. Sumber : Elexmedia Download Filenya disini www. Semua orang ikut bahagia mendengar hal itu. hamba Hamba ingin menikah dengan sang Putri.com Recent Posts Copyright 2010 Kumpulan Cerita Rakyat Dunia Designed by CamelGraph | Bloggerized by Lasantha .comWeb Development by WebDesigningCompany.Premiumbloggertemplates. yang Raja. sangat berani. Tujuh penyihir yang baik juga datang dengan membawa hadiah.Net | GetNetSet .melihat Permaisuri pada berkata.

ia segera membuat sandal jerami. Tolong…. ia tak kunjung bisa menjangkaunya. ia berkata „belum cukup‟. pasti bisa bertemu dengan Tanabata…. Demikian berulang-ulang. Pada suatu hari setelah si pemuda pergi bekerja di ladang. lakukanlah…. “Sayangku. Pada saat jaraknya tinggal sedikit lagi untuk mencapai langit. dan terus menganyam lagi. ia segera kembali menjadi bidadari. kalau kamu merasa mencintaiku.” Si pemuda dengan cepat mulai memanjat bambu yang menjulang tinggi itu. ternyata dia menyembunyikannya!” Jika memakai pakaian bidadari. ternyata bambu itu langusng membesar dengan cepat dan tumbuh tinggi ke langit dengan kokoh. Tanabata merasa telah kembali menjadi penghuni kahyangan. Setiap kali menghitung sandal jerami yang dianyam. Pada suatu hari. “Tanabata! Oh. Ia terus-menerus menganyamnya sepanjang hari. Merpati itu menarik keluar suatu benda-ASTAGA!!! Itu adalah pakaian bidadarinya. lalu menghitungnya lagi. akhirnya ia selesai mengubur seribu pasang sandal jerami sekitar bambu. Pemuda itu merasa sedih sekali. Ternyata saat menganyam sandal jerami dengan perasaan ingin bertemu Tanabata. anyamlah seribu pasang sandal jerami dan kuburkan di sekitar pohon bambu. lalu kembali ke langit. aku mengerti! Kalau aku terus memanjat ini. si pemuda segera mengerti apa yang terjadi.” Tanabata melayang semakin tinggi. Jadi. sandal jerami yang mesti dikubur sebanyak 1000 pasang hanya berjumlah 999 pasang saja. “I-itu adalah….Beberapa tahun telah berlalu. Tanabata melihat seekor merpati mematuki retakan balok langit-langit. “Oh. Lalu Tanabata berkata sambil melayang ke langit. Sementara di dalam hatinya. Pemuda yang pulang dari ladang terkejut menemukan Tanabata yang berdiri depan rumah. “Huff. Lalu mulai keesokan harinya. kita pasti akan bertemu lagi. tinggal selangkah lagi ia baru bisa menjangkaunya. pakaian bidadari!” Ketika melihat pakaian bidadari itu. Aku akan menunggu. Hari menjadi sore. “Tanabata! Tanabata!” . Dengan demikian. apa cukup dengan ini?” Begitu ia selesai mengubur sandal jerami.

kok…. Pemuda itu berusaha.” Dua orang itu meraih tangan satu sama lain dan merasa bahagia.” Ayah Tanabata menyuruh si Pemuda menaburkan biji-biji di ladang dalam tiga hari. “Ini suami saya.” Ia mencoba mengintip dari atas awan. Ayah Tanabata tidak suka putrinya menikah dengan laki-laki dari dunia bawah. Tanabata!” Tanabata menjulurkan yangannya lalu mengangkat si pemida ke atas awan. jangan-jangan ini suara….” ujar si Pemuda.” jawab Tanabata. dan betul.Suara pemuda sampai ke telinga Tanabata yang sedang memintal dengan alat tenun di atas langit. Ia adalah ayah Tanabata. sayangku!” “Tanabata. Karena itu. Tanabata yang melihat keadaan ini merasa ingin membantu suaminya.” Pemuda itu kecewa sekali.” “Lho. Aku minta kamu mengerjakan ini. ternyata suara itu suara suaminya yang tercinta. lalu selesai menaburkan biji-biji dalam tiga hari seperti diminta. Lalu ia meminta bantuan seekor merpati. “Wah. Tapi ayah Tanabata berkata lagi. “Aku bilang menaburkan biji-biji di sawah sebelah sana. “Tolong panggil kawan-kawanmu dan taburkan biji-biji yang ada di ladang ke sawah. “Hmm! Jadi kamu melakukan kerja apa di dunia bawah?” “Saya bekerja di ladang atau gunung.” Merpati itu mengumpulkan kawan-kawannya dan mematuki biji-biji di ladang. muncullah muka seorang laki-laki di sela-sela awan. “Senang berjumpa dengan Anda. Kali ini Ayah Tanabata yang merasa kesal menyuruh kerja yang lebih sulit lagi. Lalu terbang ke atas sawah dan menaburkan biji-biji itu dari atas.” “Kalau begitu baiklah. aku rindu padamu…. “Sayangku. . ayah Tanabata berpikir untuk menyuruh Pemuda melakukan kerja yang sulit untuk menyusahkan si Pemuda. Pada saat itu. Pekerjaan ini selesai dalam sekejap mata. “Siapa laki-laki itu?” Tanya ayah Tanabata. “Tanabata.

air tumpah dari labu itu.com Recent Posts Copyright 2010 Kumpulan Cerita Rakyat Dunia Designed by CamelGraph | Bloggerized by Lasantha .Premiumbloggertemplates. Namun. Akhirnya ia tidak tahan lagi dan memakan buah labu itu. walaupun si Pemuda telah diberitahu oleh Tanabata. Dalam sekejap mata. yaitu pada malam hari tanggal 7 Juli. mengapit bimasakti. Tetapi kalau labu itu dimakan. Kedua orang ini mendapat izin ayah Tanabata untuk bertemu hanya sekali dalam setahun. “Sayangaku!” “Tanabata!” Tanabata dan si Pemuda terpisah secara tiba-tia. Air yang tumpah itu menjadi sungai dan mulai mengalir dan mengeluarkan suara yang bergemuruh. Kedua bintang itu sampai sekarang pun masih nerkilau-kilauan indah. Diambil dari: 12 Cerita Rakyat Jepang dan Musim-musim yang Mengiringinya www.Net | GetNetSet .comWeb Development by WebDesigningCompany.clocklink. ia tidak bisa menahan rasa hausnya. Kalau menjaga ladang labu biasanya akan merasa sangat haus. akan terjadi masalah yang gawat. “Pokoknya jangan makan labu!” pesan Tanabata.Ia meminta si Pemuda supaya menjaga ladang labu selama tiga hari tiga malam. Dengan demikian. sosok dua orang yang berhadap-hadapan mengapit sungai itu menjadi bintang Altair dan Vega.

direvisi 19 Maret 2008 .7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful