970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual

SULIT*
SMK ASYAKIRIN
PEPERIKSAAN PENGGAL 1 TAHUN 2012
PENDIDIKAN SENI VISUAL 6AA2
KERTAS 1 (TEORI)
BAHAGIAN A (55 markah)
(Soalan Struktur)
Nama :

MASA : 3 JAM

ARAHAN : SEMUA SOALAN HENDAKLAH DIJAWAB DI ATAS KERTAS KAJANG.
Jawab semua soalan-soalan berikut.

1.

Terdapat empat kaedah cetakan benam. Berikan empat kaedah tersebut :
a)

[4]

………………………………………….

b) ………………………………………….
c)

………………………………………….

d) ………………………………………….
2.

Di dalam jalinan dibahagikan kepada dua kategori. Huraikan dua kategori tersebut :
a)

Jalinan Tampak

[3]

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
b) Jalinan Sentuh

[3]

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3.

Berdasarkan hasil karya Gambar 1. Jelaskan beberapa perkara yang berikut :
a)

Hal benda

[4]

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
b) Kepelbagaian

[4]

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
c)

1

Ruang

STPM 970/1
* Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini tamat

[3]

[Lihat Sebelah SULIT]

........................................................................................ .............................................................................................................................................................................................. .............................................. .............. .................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ........... a) 2 Garisan STPM 970/1 * Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini tamat [4] [Lihat Sebelah SULIT] ..................................................................................... 6................................................................................................ b) Teknologi [4] ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Sumber idea sangat penting dalam penghasilan sesebuah hasil karya............................................................................................................................................................................................................................................................ d) Peristiwa [4] ........... Dalam pendekatan idea terdapat empat jenis data yang digunakan dalam menjana idea.. ................................................................................................ 5......................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................. Nyatakan empat jenis data tersebut : a) [4] .................... d) ...................................................................................... Jelaskan berkenaan dengan unsur seni yang jelas digunakan di dalam Gambar 2.................................................................................................... Bincangkan beberapa sumber idea yang berikut : a) Media massa [4] ......................................................................................................................... ................................................................970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual SULIT* ................................................................................................................................................... ....................................................................... ........................ .................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ............. ... b) ....................................... c) ................................. 4........................................................................................ c) Persekitaran [6] .....................................................................................................

............................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 STPM 970/1 * Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini tamat [Lihat Sebelah SULIT] ............................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................. ......................... .............................................................................................................................................................................................. ............................. b) Jalinan [4] .................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................... ....... ................................................................................................................................ c) Ruang [4] ...............970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual SULIT* ...............................................................

Jelaskan unsur seni dan dan prinsip rekaan yang digunakan dengan jelas di dalam Gambar 3 tersebut. b) Bincangkan bagaimana proses kritikan seni dapat meningkatkan mutu dan kefahaman [10] estetik terhadap sesebuah karya seni. 9. 1 0 Bincangkan bagaimana poster dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat. Gambar 1 Malaysia Truly Asia. [15] 8. 7. Huraikan sumber idea daripada teknologi. Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan ini. [15] BAHAGIAN C Jawab satu soalan dalam bahagian ini. a) [5] Berikan huraian aspek-aspek keindahan dalam sesebuah karya seni. 1 12 Bincangkan tiga kebaikan kritikan seni visual. 1 Portfolio penting dalam pengkaryaan.970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual SULIT* BAHAGIAN B Jawab dua soalan dalam bahagian ini. faktor-faktor persekitaran. Photo 4 STPM 970/1 * Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini tamat [Lihat Sebelah SULIT] [15] [15] . peristiwa dan [15] pengalaman dalam menyumbang idea dalam penghasilan seni visual.

Bukannya Kecacatan Atau Kekurangan” Disediakan oleh.970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual SULIT* Gambar 2 Latiff Maulan. FLORA SIMAH) 5 STPM 970/1 * Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini tamat [Lihat Sebelah SULIT] . Tropical Life. Hornbill. Dakwat Cina dan Gouache atas Kertas “Selamat Menjawab soalan” “Penghalang Kepada Kejayaan Ialah Fikiran Sendiri. Cat Minyak Gambar 3 Cheong Soo Pieng. Disemak oleh. (GURU PSV: CIK MARIA RENGGA) (GURU TING 6: PN.

970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual SULIT* 6 STPM 970/1 * Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini tamat [Lihat Sebelah SULIT] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful