P. 1
Ujian Penggal 1 Mac 2012

Ujian Penggal 1 Mac 2012

|Views: 1,075|Likes:

More info:

Published by: Malvillia Doralin Icca on Mar 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2015

pdf

text

original

970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual

SULIT*
SMK ASYAKIRIN
PEPERIKSAAN PENGGAL 1 TAHUN 2012
PENDIDIKAN SENI VISUAL 6AA2
KERTAS 1 (TEORI)
BAHAGIAN A (55 marka)
(S!a"a# S$r%k$%r)
Nama & MASA & ' (AM
ARAHAN & SEMUA SOALAN HENDAKLAH DI(A)AB DI ATAS KERTAS KA(ANG*
Jawab semua soalan-soalan berikut.
1. Terdapat +m,a$ kaedah cetakan benam. Berikan +m,a$ kaedah tersebut : [4]
a) ………………………………………….
b) ………………………………………….
c) ………………………………………….
d) ………………………………………….
. !i dalam "alinan dibaha#ikan kepada -%a kate#ori. $uraikan -%a kate#ori tersebut :
a) Jalinan Tampak
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[%]
b) Jalinan &entuh
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[%]
%. Berdasarkan hasil kar'a Gam.ar 1. Jelaskan beberapa perkara 'an# berikut :
a) $al benda
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[4]
b) (epelba#aian
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[4]
c) )uan# [%]
1 STPM 970/1
* Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini taat !Lihat Se"elah SULIT#
970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual
SULIT*
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. &umber idea san#at pentin# dalam pen#hasilan sesebuah hasil kar'a. Bincan#kan beberapa
sumber idea 'an# berikut :
a) *edia massa
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[4]
b) Teknolo#i
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[4]
c) +ersekitaran
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[,]
d) +eristiwa
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[4]
-. !alam pendekatan idea terdapat +m,a$ "enis data 'an# di#unakan dalam men"ana idea.
.'atakan +m,a$ "enis data tersebut :
[4]
a) ........................................................
b) ........................................................
c) ........................................................
d) ........................................................
,. Jelaskan berkenaan den#an unsur seni 'an# "elas di#unakan di dalam Gam.ar 2.
a) /arisan [4]
STPM 970/1
* Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini taat !Lihat Se"elah SULIT#
970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual
SULIT*
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
b) Jalinan
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[4]
c) )uan#
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
[4]
% STPM 970/1
* Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini taat !Lihat Se"elah SULIT#
970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual
SULIT*
BAHAGIAN B
Jawab dua soalan dalam baha#ian ini.
0. Jelaskan unsur seni dan dan prinsip rekaan 'an# di#unakan den#an "elas di dalam Gam.ar '
tersebut.
[1-]
1. a) Berikan huraian aspek-aspek keindahan dalam sesebuah kar'a seni. [-]
b) Bincan#kan ba#aimana proses kritikan seni dapat menin#katkan mutu dan ke2ahaman
estetik terhadap sesebuah kar'a seni.
[13]
4. $uraikan sumber idea daripada teknolo#i5 2aktor-2aktor persekitaran5 peristiwa dan
pen#alaman dalam men'umban# idea dalam pen#hasilan seni 6isual.
[1-]
1
3
Bincan#kan ba#aimana poster dapat mempen#aruhi pemikiran mas'arakat. [1-]
BAHAGIAN /
Jawab satu soalan dalam baha#ian ini.
1
1
+ort2olio pentin# dalam pen#kar'aan. Berikan hu"ah anda untuk men'okon# pern'ataan ini. [1-]
1 Bincan#kan ti#a kebaikan kritikan seni 6isual. [1-]
Gam.ar 1
Ma"a012a Tr%"0 A12a3 P!$!
4 STPM 970/1
* Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini taat !Lihat Se"elah SULIT#
970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual
SULIT*
Gam.ar 2
La$244 Ma%"a#3 H!r#.2""3 /a$ M2#0ak
Gam.ar '
/+!#5 S!! P2+#53 Tr!,26a" L24+3 Dak7a$ /2#a -a# G!%a6+ a$a1 K+r$a1
“Selamat Menjawab soalan”
“Penghalang Kepada Kejayaan Ialah Fikiran Sendiri, Bukannya Keaatan !tau
Kekurangan”
- STPM 970/1
* Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini taat !Lihat Se"elah SULIT#
!isediakan oleh7
8/9)9 +&:: ;<( *=)<= )>.//=)
!isemak oleh7
8/9)9 T<./ ,: +.. ?@A)= &<*=$)
970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual
SULIT*
, STPM 970/1
* Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini taat !Lihat Se"elah SULIT#

............ Jelaskan berkenaan dengan unsur seni yang jelas digunakan di dalam Gambar 2....... Dalam pendekatan idea terdapat empat jenis data yang digunakan dalam menjana idea....................................... 4...................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... c) Persekitaran ......................... ........................................... ................................................................................................................... d) Peristiwa ............................................................ Bincangkan beberapa sumber idea yang berikut : a) Media massa .................................................................................................. Nyatakan empat jenis data tersebut : a) ............................................................................................................................................... .... ............................................................ .......................................................................... ...................................................... c) ......................................................................................... [4] [4] [6] [4] [4] b) ............................................................................................... 6................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b) Teknologi .. a) Garisan [4] 2 STPM 970/1 * Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini tamat [Lihat Sebelah SULIT] ............................................................................................. Sumber idea sangat penting dalam penghasilan sesebuah hasil karya........................................................................................................................................................................... .................... ............................................ ......................................................................................................................... d) ............................................................................................................................................................... 5............................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................... .....................................................................................................................................................970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual SULIT* ............................................................................................................................... ................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->