P. 1
Kesesuaian Item Ujian

Kesesuaian Item Ujian

|Views: 120|Likes:
Published by Hashimah Hassan

More info:

Published by: Hashimah Hassan on Mar 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

BAB 5 KESESUAIAN ITEM UJIAN

Pengenalan

Selepas sesuatu pembinaan dijalankan , satu pencerapan haruslah dijalankan bagi memastikan samada item atau soalan tersebut sesuai untuk digunakan. Biasanya prosedur yang dijalankan termasuklah menganalisa setiap item tersebut. Ini adalah untuk membolehkan kita mengasing atau menggunakan item-item tersebut untuk tujuan ujian seterusnya. Seperkara lagi ialah untuk memastikan samada pengguna tahu atau tidak tahu akan ujian yang akan diambil. Dalam memastikan bahawa item tersebut boleh digunapakai adalah membuat pengukuran perbezaan bagi setiap item yang dijalankan. Sebagai contoh, jika ujian yang dibina adalah bertujuan mengukur pencapaian sekolah maka ujian yang hendak dijalankan hendaklah akur akan pencapaian yang ditetapkan.

Kesahan item bagi tujuan meramal pengukuran criteria boleh di tentukan dengan membuat pengiraan korelasi diantara skoran tehadap item dengan skoran pengukuran tersedia. Pengukuran korelasi koefisien yang sering digunakan adalah koefisien titik-biserial ( pointbiserial coffecient).

Namun bagi tujuan pengukuran bilik darjah, kebiasaannya posedur yang disering digunakan adalah melibatkan penentuan peratus pengambil ujian yang lulus setiap item denga korelasi setiap criteria item. Dalam hal ini, criteria yang dimaksudkan adalah skor keseluruhan ujian tersebut. Item yang berkualiti harus mempunyai ciri-ciri keakuran dari aspek kurikulum, spesisfikasi dan peluang. Item juga hendaklah tepat dalam konstruknya, tepat akan tajuk atau konteksnya dan hendaklah jelas dari segi stimulus, tugasan dan arahan. Oleh itu item atau soalan yang dibina juga hendaklah sesuai dengan kehendak serta ketetapan.

Objektif

Diakhir bab ini, anda seharusnya dapat :

i) menilai ujian berdasarkan tahap kebolehpercayaan dan kesahanujian ii) membina item ujian agar lebih dipercayai dan sah

5.1.1 Indeks Kesukaran

Yang pertama adalah indeks kesukaran (item-difficulty index) (p). Indeks ini ditentukan dengan nisbah calon yang mendapat jawapan betul bagi sesuatu item dan dinyatakan dalam persamaan berikut

Bilangan calon yang menyatakan jawapan yang betul bagi item x P= Bilangan calon yang menjawab item x

Nilai bagi p ialah diantara 0.00 hingga 1.00. item yang mudah mempunyai p yang besar dan sebaliknya sesuatu item yang sukar nilai p adalah kecil. Walau bagaimanapun, dikatakan bahawa item yang terlalu mudah ( apabila nilai p adalah lebih dari 0.85 ) atau item itu terlalu sukar ( apabila p kurang daripada 0.15 )tidak akan memberikan maklumat psikometrik yang berguna.

Aras kesukaran item boleh ditentukan dengan nilai p, seperti berikut ;

1991). 1960).35 Aras kesukaran Item mudah Item sederhana Item sukar Indeks kesukaran juga boleh ditakrifkan sebagai peratusan pelajar yang menjawab ujian dengan betul. item manakah dikatakan sukar ? 1.60 0. Adalah sukar. Siapakah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ? Siapakah Tun Dr. kesukaran boleh didefinisikan dalam bentuk kekerapan relatif pengambil ujian memilih respon jawapan yang betul (Thorndike et al. bagi kita menentukan samada menjawab soalan sejarah melibatkan pengetahuan yang lebih mantap. .Nilai p 0.Mahathir ? Kita tidak boleh menyatakan item mana yang sukar selepas membaca soalan ini.20 hingga 0. Lagi besar peratusan jawapan betul yang diperolehi lagi mudahlah sesuatu item. Definisi lain bagi terma kesukaran dalam ciri intrinsik. Nilai p akan membolehkan kita membuat pengukuran indek kesukaran di situasi atau ditempat berbeza. Lagi tinggi peratusan item kesukaran lagi mudahlah item tersebut (Wood.80 0.36 hingga 0. manakala item yang dijawab betul oleh 50% pelajar akan mempunyai nilai indeks kesukaran p yang rendah iaitu 0. Seseorang akan hanya mengenali nama bagi kedua-dua tokoh tersebut. Berikan definisi indeks kesukaran. Nilai p hanyalah satu ukuran sikap. Namun untuk menyatakan soalan mana yang ditanya itu sukar hanya boleh ditentukan dengan membuat ujian kesukaran item.85. 2.50. Contoh yang lain. kompleks atau khusus dari yang diperlukan untuk menjawab soalan matematik.61 hingga 0. Sebagai contoh. Item yang dijawab betul oleh 85% pelajar akan mempunyai nilai p 0. item ujian Bahasa Inggeris yang sukar bagi pelajar sekolah rendah akan ternyata lebih mudah bagi pelajar sekolah menengah kebangsaan.

dalam sesuatu ujian didapati . adalah lebih mudah bagi menentukan samada item ujian sejarah adalah lebih sukar dari item matematik khusus bagi ujian yang diambil oleh pelajar yang sama. kita lihat beberapa lagi contoh berikut.3. kadaran tersebut dipanggil indeks kesukaran item. Dan jika semua item adalah mudah. 3. Indeks kesukaran item (K) = Skor Purata Skor Maksimum Indeks kesukaran bagi item ujian menerangkan bilangan pelajar yang menjawab dengan betul sesuatu soalan yang diberikan. indeks kesukarannya ditentukan dengan mencari peratus skor min (skor purata) atau kadar skor min. nilai p akan terus menghalang kepelbagaian ujian skoran. Aras kesukaran item lebih tinggi daripada item A. kebanyakan ujian skoran adalah agak tinggi.8. …atau tidak dikotomus. Bagi item subjektif yang skornya boleh bernilai 0. 1. 2. Pengiraan di atas menunjukkan : Item A lebih mudah daripada item B. indek kesukaran item adalah 65. Sebagai contoh. Contoh: Item A yang direspons betul oleh 80 daripada 100 orang murid. Oleh itu. Bagi item objektif yang skornya berbentuk dikotomus. majoriti ujian skoran adalah rendah. indeks kesukarannya ialah 30% atau 0. aras kesukaran item ditakrifkan sebagai peratus atau kadar bilangan murid yang memberi respons dengan betul. Untuk lebih memahami keadaan ini. Apabila kita memilih jawapan yang tidak ditetapkan ( p=0 ). indeks kesukarannya ialah 80% atau 0. dan tidak ada perbezaan individu didalam skoran bagi item tersebut. Item B yang direspons betul oleh 30 daripada 100 orang murid. ini menunjukkan bahawa 65 peratus pelajar yang mengambil ujian tersebut .Apabila nilai p digunakan untuk menentukan indek kesukaran. Apabila semua item didapati sukar.

Kebolehpercayaan boleh ditingkatkan melalui ujian ulangan berdasarkan analisis data yang dijalankan.75 adalah sesuai. Anggaran hendaklah dibuat secara berhati-hati jika bilangan pelajar yang mengambil ujian tidak menyempurnakan ujian dalam masa yang ditetapkan. Koefisien korelasi titik-biserial mengukur hubungan diantara skor item dengan skor ujian.000. lebih mudah item ujian tersebut. Memanjangkan masa ujian (apabila terdapat ujian amali) boleh meningkatkan tahap kebolehpercayaan. adalah dicadangkan item korelasi yang bernilai negatif atau hampir sifar ( 10 atau kurang) dibuang atau dikajisemula dan item ujian yang bernilai kolerasi positif rendah dikaji semula bagi menentukan bagaimana untuk memperbaiki keadaan item tersebut. Nilai positif tinggi menunjukkan sesesorang yang menjawab item dengan betul akan menerima skoran yang tinggi dalam ujian berbanding dengan menjawab dengan tidak betul. Ujian kebolehpercayaan dan kesahan akan dimaksimakan jika kebanyakkan kesukaran item adalah agak mudah yakni diantara tahap peluang dan 100.menjawab dengan dengan betul. . . Lagi tinggi peratusan item kesukaran lagi mudahlah item tersebut.Bincangkan. Begitu juga jika sesuatu item ujian dijangka akan menjadi terlalu mudah maka ianya juga harus tidak disertakan. Ujian yang mengandungi 2 alternatif (betul-salah) seharusnya mengandungi tahap kesukararan diantara 50 hingga 100. Nilai hampir sifar akan menunjukkan terdapat hubungan yang sedikit diantara skoran pada item dan skoran ujian. Dalam keadaan biasa. jika terdapat peluang atau petunjuk bahawasanya akan ada indeks atau tahap dibawah 25 . Satu ujian yang merangkumi bahan subjek berkaitan hendaklah mengandungi item yang merangkumi pelbagai nilai julat kesukaran. Korelasi kebolehpercayaan jenis ini akan menentukan dan memberikan tahap indikasi individu yang mengambil ujian akan memperolehi skoran yang sama dalam ujian. Lagi tinggi indeks kesukaran. Nilai julat statistik ini adalah diantara -100 dan + 100.000 menunjukkan ujian tersebut mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Nilai anggaram julat Kuder-Richardson ini adalah diantara 0. Nilai yang hampir dengan +1. sesuatu ujian hendaklah yang mengandungi tahap kesukaran diantara julat 60 hingga 85 dan selebihnya pada sekitaran 25 dan 100. Adalah harus untuk mengekal item ujian yang mempunyai koefisien korelasi titik biserial yang tinggi dan membuangkan item ujian yang hampir bernilai sifar atau bernilai negatif. koefisi kebolehpercayaan pada tahap 0.000 dan 1. namun. Untuk ujian biasa selama 50 minit. maka seharusnya item tersebut tidak dimasukkan. terutama bagi ujian pendek. Sebagai panduan. Rumusan konsisten dalam Kuder-Richardson 20 digunakan dalam pengiraan komputer bagi menentukan anggaran kebolehpercayaan item ujian.

1. rbis digunakan untuk menentukan darjah keupayaan sesuatu item bagi membezakan antara calon daripada kumpulan yang mempunyai market keseluruhan ujian yang tinggi dengan yang rendah. lagi kecil lah nilai ralat tawak. kemungkinannya adalah 2 : 1. Item yang baik akan mendiskriminasikan diantara mereka yang baik dengan mereka yang kurang baik.Pengukuran ralat rawak adalah anggaran bagi ralat kemungkinan skoran ujian. Pekali korelasi “point-biserial”. 1 jika memilih dan 0 jika tidak memilih opsyen bagi sesuatu item berkenaan.500 sebagai contoh.500. Indek kesukaran boleh digunakan untuk:     Mengenalpasti konsep yang akan diajar semula Menyediakan atau memaklumkan kemungkinan kelemahan dan kekuatan kurikulum Memberi maklumbalas kepada pelajar Memberi atau memaklumkan mengenai kemungkinan item bias 5. Pengukuran ralat rawak pada tahap 3. Lagi tinggi kebolehpercayaan dan lagi bebas kesalahan ujian tersebut. yang mana skoran sebenar pelajar ( purata skoran bagi setiap ujian ) tidak akan terpencong dari lebih 3. seseorang akan menganggap mereka yang boleh menjawab dalam ujian tersebut akan menjawab dengan baik atau betul bagi item tersebut dan jika mereka yang gagal menjawab ujian tersebut akan turut gagal alam menjawab item tersebut. Indek diskriminasi ialah pekali korelasi yang mengaitkan skor ujian ( data selanjar ) dengan skor setiap opsyen ( data dikotomous . menunjukkan bagi mana-mana satu skoran ujian.2 Indeks Diskriminasi ( rbis ) Jika sesuatu ujian dan sesuatu item mengukur perkara yang sama. Ia diinterpretasikan sebagai mana dijalankan keatas sisihan piawai. ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut : . Aplikasi terusan ini kepada skoran menjadikan pengukuran ralat rawak amat penting bagi menilai perbezaan diantara pelajar dan menentukan markah dan gred.

dimana : x ialah min skor ujian calon yang menjawab betul µ ialah min skor ujian σ ialah sisihan piawai ujian p ialah nisbah calon yang menjawab betul (indeks kesukaran) q=(1–p) Nilai indeks diskriminasi adalah antara – 1. manakala calon yang mendapat skor ujian yang rendah memilih opsyen yang salah (distraktor). Bagi item yang . dimana calon yang mendapat skor ujian yang tinggi memilih opsyen yang salah (distraktor).00. rpbis akan bernilai negative. manakala calon yang mendapat skor ujian yang rendah menyatakan jawapan yang betul. rpbis yang bernilai positif menunjukkan calon yang mendapat skor ujian yang tinggi menyatakan jawapan yang betul. Jika sebaliknya berlaku.00 hingga 1.

199 Kurang daripada 0. Sesuatu ujian .10 hingga 0.299 0.20 hingga 0. Pengelasan kebolehan item mendiskriminasi berdasarkan rpbis rpbis 0.3 Pemarkahan Item dan Tahap Masa Ujian Menjawab persoalan sama ada sesuatu ujian boleh menjamin ketekalan dalam pemeriksaan dan pemarkahannya.40 dan keatas 0.1.399 0.10 Pengelasan Sangat baik Baik Sederhana Kurang baik Tidak baik Apakah yang dimaksudkan dengan indeks diskriminasi. Sama ada ujian itu akan diperiksa dan diberi markah oleh beberapa orang guru sebagai pemeriksa yang berasingan atau oleh seorang guru.30 hingga 0. bermakna item ini tidak dapat mendiskriminasikan antara pelajar dari kumpulan yang mendapat skor tinggi dengan kumpulan calon yang mendapat skor ujian yang rendah. Bincangkan 5.menunjukkan nilai rpbis adalah 0.

Dalam pendidikan bahasa. Sekiranya guru telah menguji bacaan dan kefahaman keratan pelbagai jenis prosa dalam bulan Januari. Bagi kemahiran bahasa pula. kadang kala ujian ini tertumpu pada kefahaman mendengar sahaja ataupun bacaan dan kefahaman sahaja. persoalan subjektiviti dalam pemarkahan mungkin tidak timbul. Dalam pendidikan bahasa. Dalam kemahiran menulis pula. Sesuatu ujian yang berbentu aneka pilihan biasanya terdiri daripada beberapa item. Ketekalan jenis ini tidak mencukupi untuk menjamin kebolehpercayaan sesuatu ujian secara keseluruhannya. Setiap item perlu dinilai dari aspek kebolehpercayaan atau ketekalannya menjalankan sesuatu tugas. Bagaimanapun. pertengahan tahun atau pada hujung tahun akan membawa implikasi terhadap penentuan skop dan kandungan ujian tersebut. ujian bacaan dan kefahaman juga ada pelbagai jenis. Jenis ujian kecil ini bertujuan untuk melihat kemajuan murid dalam mempelajari sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang tertentu sebelum guru melanjutkan pengajarannya dengan perkara baru. seperti ujian mengarang. ujian yang bercorak formatif mungkin hanya menguji kemahiran murid menulis surat kiriman. Ini amat penting bagi ujian jenis subjektif. Bagi ujian bahasa yang bercorak objektif seperti ujian kefahaman bacaan atau aspek bahasa yang lain menggunakan soalan dalam bentuk aneka pilihan. Perkiraan sama ada hendak menjalankan sesuatu ujian pada hujung bulan. Contohnya. Dengan kata lain. ujian lisan yang dinilai oleh pemeriksa secara bersendirian. Tujuan skim ini untuk mengurangkan ciri subjektiviti kepada peringkat yang paling minimum dan meningkatkan ciri objektiviti kepada peringkat yang paling maksimum dan mengawal ketekalan pemarkahan dan pengukuran melalui satu skim pemarkahan yang standard atau serupa. . Faktor penting ialah skim pemarkahan bagi ujian tersebut. hujung penggal. ini akan menentukan jenis ujian yang akan dibina oleh guru. misalnya jenis rasmi seperti memohon pekerjaan atau menulis karangan mengikut tajuk yang bercorak perbincangan sahaja. Skim ini bertujuan untuk menyelaraskan prosedur pemarkahan atara pemeriksa dan menjaga ketekalan dalam pengagihan markah. sama ada ujian formatif atau sumatif. Kita perlu melihat kebolehpercayaan item tersebut.dikatakan mempunyai kebolehpercayaan (ketekalan) antara beberapa orang pemarkah sekiranya keputusan pemarkahan mereka sama atau hampir sama. Ujian ini mungkin tentang satu atau dua kemahiran bahasa ataupun tertumpu kepada satu atau dua aspek bahasa seperti tatabahasa atau perbendaharaan kata. ujian formatif mempunyai skop dan kandungan yang terhad. ujian bulanan atau ujian pertengahan penggal eloklah bercorak formatif dan diagnostik yang bertujuan untuk menguji kemajuan murid dalam mempelajari satu atau dua kemahiran atau aspek bahasa dari semasa ke semasa. ketekalan pemarkahan antara pemeriksa yang biasanya terkawal ketat dalam ujian yang menggunakan soalan-soalan aneka pilihan. pertengahan bulan. mungkin dalam bulan lain guru tersebut boleh menguji bacaan dan kefahaman puisi.

Pada pendapat anda. adalah stabil. 5. skop dan isi kemahiran atau aspek bahasa yang akan diuji menjadi lebih luas. tidak berubah dan tetap sama. Ini mungkin memerlukan guru membina ujian yang lebih menyeluruh dan bercorak sumatif bagi tahap tersebut.Sekiranya ujian yang hendak dijalankan itu pada tahap pengajaran yang lebih panjang seperti di hujung penggal. Tetapi dalam ujian penggal atau hujung tahun itu. Begitu juga jika kita mempercayai seseorang insan atau kawan yang sudah semestinya mempunyai sifat-sifat yang dinyatakan. Skoran yang tidak konsisten yang disebabkan pembolehubah seperti kandungan yang tidak berkaitan.2 Kebolehpercayaan Ujian Kebolehpercayaan boleh merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skoran bagi mengambarkan prsetasi calon dalam perkara yang diuji. Begitu juga dengan sesuatu ujian yang dijalankan dan dihasilkan. Ujian yang bercorak sumatif memerlukan guru memilih satu sampel subkemahiran yang hendak diuji. Kebolehpercayaan ujian boleh disebut sebagai darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu bahan atau benda. kohort dan sebagainya. boleh di agak atau dijangka dan tepat. contohnya aspek tatabahasa dan peribahasa. Kebolehpercayaan skor berkait rapat dengan instrumen pentaksiran yang digunakan. adakah tempoh mengadakan ujian memberikan kesan ketas ujianyang dijalankan. ianya mestilah boleh dipercayai dan bermakna. guru boleh membina hanya beberapa soalan atau ujian tentang tatabahasa atau peribahasa. Bincangkan. Kebolehpercayaan atau reliabiliti yang berkaitan dengan konsep ujian hendaklah boleh diharapkan. Kita harus bertanya samada ujian yang diberi dapat memberi ukuran yang konsisten kepada seseorang pelajar jika pelajar tersebut mengambilnya berulangkali. Mungkin dalam tempoh sepanjang penggal atau sepanjang tahun guru telah mengajar pelbagai jenis tatabahasa dan peribahasa. . ujian yang tidak sesuai. Hal ini perlu sekiranya subkemahiran yang telah diajar itu banyak dan luas. pertengahan tahun atau di hujung tahun.

iaitu kesahan.00 tepat. Contohnya. sekiranya ujian digunakan pada pelajar yang . kita katakan pengukurannya tidak tepat dan tidak boleh dipercayai. Sekiranya jam itu menunjukkan pukul 8. iaitu mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diukur. Konsep asas teori pengujian menyatakan bahawa skoran yang dicerap atau diperhatikan (observed score) iaitu skor yang didapati oleh seseorang pelajar didalam sesuatu ujian mempunyai dua komponen : i) ii) skor sebenar ( true score iaitu ukuran sebenar kebolehan pelajar ) dan skor ralat ( error score iaitu ukuran yang disebabkan oleh alat dan kaedah pengukuran ) Oleh itu kita boleh membuat anggapan bahawa tiada skor yang menjadi ukuran sebenar bagi kebolehan seseorang. Perkara yang hendak dinilai ialah ketekalan pengukurannya sebagai alat penguji. Alat ini mempunyai syarat terpenting sebagai alat penguji. iaitu ketekalan (kebolehpercayaan) pengukurannya. mendapatkan pertimbangan yang sama apabila mengunakan penimbang yang berbeza dalam masa yang berbeza. Kebolehpercayaan ujian tersebut ialah mengenai ketekalannya mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang diukurnya. Dengan kata lain. guru mengharapkan keputusan ujian dakan tekal bagi gua ujian yang sama bentuk yang dijalankan kepada kumpulan yang sama pada dua masa yang berbeza. atau. Sebuah jam sebagai alat pengukur masa yang sah perlu boleh dipercayai dari segi ketekalan waktu yang ditunjukkannya. Jam yang baik akan menunjukkan waktu pukul lapan setiap hari apabila berita TV3 dibacakan.20 walaupun waktu yang sepatutnya pukul 8. seorang guru biasanya mengharapkan untuk memperoleh pengukuran yang sama keatas sesuatu benda yang yang diukur. kita setuju bahawa jam adalah alat yang sah untuk mengukur masa.15 atau pukul 8. Misalnya. ukuran waktu yang ditunjukkan tidak tekal. Dalam memilih dan membina ujian bahasa di bilik darjah amatlah penting bagi guru bahasa memikirkan tentang kebolehpercayaan sesuatu ujian yang hendak digunakan. Dalam ujian bahasa kita boleh katakan bahawa kebolehpercayaan sesuatu ujian sebagai ketekalan. Selain itu kita persoalkan syarat kedua.Dalam bilik darjah atau makmal. Dalam mengukur pencapaian pelajar pula.

kita katakan item tersebut tidak boleh dipercayai. Menurut teori ujian dan pengukuran.sama. sederhana dan senang dan bukan yang terlampau susah atau terlampau senang. Kebolehpercayaan item bermaksud ketekalan sesuatu item ujian itu membezakan murid yang lemah dalam sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Ini kerana murid yang pandai dan lemah pun boleh menjawabnya. Ada tiga kaedah yang dikemukakan untuk menghitung kebolehpercayaan sesuatu ujian iaitu Kaedah Test-Retest. Contohnya. Pekali kebolehpercayaan selalunya diwakili oleh nombor yang bernilai diantara 0 hingga 1 yang menunjukkan kestabilan sesuatu ujian. bolehkah menunjukkan keputusan yang sama walaupun ujian itu digunakan dua kali pada waktu yang berlainan. Guru janganlah menggunakan item soalan yang terlampau susah. Sepatutnya item yang digunakan oleh guru adalah item soalan yang bercorak susah. guru perlu jangkakan bahawa terdapat ejaan yang hanya boleh dieja dengan betul oleh murid yang pandai dan kerap dieja salah oleh murid yang lemah dalam ejaannya. Oleh yang demikian item tersebut tidak dapat membezakan antara murid yang lemah dengan murid pandai. item yang kabur atau yang mempunyai dua pilihan jawapan yang boleh dianggap betul hendaklah digugurkan daripada ujian tersebut. guru janganlah menggunakan item yang terlampau senang. Sebaliknya berlaku. . Selain itu. Oleh yang demikian item-item tersebut tidak dapat berfungsi dalam membezakan antara kedua-dua golongan pelajar tersebut. kita katakan item ejaan yang susah mempunyai kebolehpercayaan item yang tinggi kerana ketekalannya (kebolehpercayaan) membezakan antara murid yang pandai dan murid yang lemah dalam ujian. iaitu ejaan yang susah kebanyakannya boleh dieja dengan betul oleh murid yang lemah dan tidak boleh dieja oleh murid yang pandai. terdapat tiga jenis kebolehpercayaan. Guru bahasa boleh membina ujiannya sendiri atau memilih dan menggunakan ujian yang sedia ada. Kaedah Bentuk Selari dan Kaedah Belah Dua. Setiap satunya merujuk kepada ketekalan pengukuran yang boleh dihasilkan sesuatu ujian. ujian ejaan yang mengandungi 25 atau 50 item ejaan. Sekiranya ini berlaku. mengetahui faktor yang boleh mempengaruhi kebolehpercayaan sesuatu ujian dan menggunakan pengetahuan ini bagi membina atau memilih ujian. Kebolehpercayaan item kadang kala disebut sebagai ketekalan dalam sesuatu ujian kerana setiap item dalam ujian berfungsi dalam kebolehpercayaan atau ketekalannya membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah tentang kemahiran atau aspek bahasa yang diukur ujian tersebut Sehubungan itu. Hal ini kerana murid yang lemah dan pandai tidak dapat menjawabnya.

ini akan membolehkan mereka menyelesaikan atau memperbetulkan sebarang kesilapan keatas ujian yang pernah mereka ambil. dan ciri statistic. kaedah dan cara. sekali lagi di nilai dengan korelasi. Skoran yang diperolehi pada tadbiran ujian pertama dibandingkan pada skoran tadbiran ujian ke dua dengan menggunakan korelasi ( r ) Kaedah ini menguji pencapaian keatas waktu dan memberi kestabilan anggaran Kebanyakkan penyelidik menganggap kaedah ini amat sesuai untuk membuat pengukuran sementara. Sesetengah penyelidik memberi pandangan berbeza mengenai kesan latihan ini kerana kesan ini dianggap sebagai unsure kestabilan dan ketidak-stabilan dalam pengukuran sementara sesetengah yang lain menganggapnya sebagai unsure bagi pengukuran ralat rawak. Pembina ujianakan memberi ujian yang sama kepada calon di situasi yang berbeza. Apa yang berkaitan atau yang dikorelasi ? Kunci aspek kebolehpercayaan ini adalah untuk membentuk alternative yang hamper sama dengan terma kandungan.Bincangkan mengenai kebolehpercayaan ujian Kaedah Test-Retest         Dengan mengunakan kaedah test-retest . Ingat lagi pada pita pengukur. Kebolehpercayaan. dalam hal ini. Ukuran kaki yang pertama adalah sama dengan . Salah satu kembimbangan yang dijangkakan adalah dikatakan sebagai latihan atau kesan tanggungan . calon-calon yang sama mengambil ujian semula tidak akan berubah dari segi sikap dan tahap kebolehan mereka walaupun pada dan waktu yang berbeza. Keadaan ini adalah satu perhatian khusus yang perlu diambil kira berkaitan dengan ujian semula . Bolehkah anda fikirkan sebarang factor yang boleh menukarkan respons seseorang dengan cepat. proses respons. yang merujuk kepada konsistensi skoran ujian berbanding dengan kebolehpercayaan sebenar yang didefiniskan sebagai nisbah diantara varians sebenar dengan varians pemerhaatin Pentadbiran ujian diantara kedua-dua ujian boleh dijalankan dalam masa yang terdekat maupun masa yang berlainan Apakah yang anda dapat agak jika masa pentadbiran ujian dijalankan agak lama ? tentulah tahap kebolehpercayaan adalah meingkat. ia mempunyai konsistensi dalaman yang tinggi. Latihan atau latih-tubi adalah kelebihan kepada calon yang telah mengambil ujian tersebut. Bolehkah anda memikirkan satu contoh lain ? Kaedah Bentuk Selari    Bagi mengantikan kaedah latihan dan lain-lain masalah dengan kaedah test-retest. kenapa ? Anggapan yang boleh dibuat adalah. Adakah aktiviti semula dan kesan latihan dihapuskan atau hilang terus ? adakah cara lain bagi kaedah alternative ini ? Kaedah Belah-Dua  Kaedah belah-dua ini mengukur konsistensi dalam ujian. Pembina ujian biasanya memberik ujian yang selari kepada calon yang sama tetapi berlainan masa.

ianya adalah uniform.ukuran kaki ke dua dan ketiga dan begitu juga dengan setiap ukuran sentimeternya . Rumusan yang digunakan adalah : Kebolehpercayaan Ujian Penuh = 2 X kebolehpercayaan ujian separuh 1 + kebolehpercayaan ujian separuh Jika nilai kebolehpercayaan diantara kedua-belah didapati +0. kemahiran dan pengetahuan untuk calon. makluman spesifik ini akan memberikan makluman kepada calon dan membolehkan variasi kepada skoran ujian yang akan meningkatkan kebolehpercayan.   jalankan ujian keatas sekumpulan individu tertentu sahaja jalankan secara rawak atau kaedah penentuan yang telah ditetapkan hubungkaitkan sebahagian skoran awal dengan skoran baru korelasi ini boleh digunakan untuk membuat anggaran kebolehpercayaan ujian Kesan sabpingan kaedah ini adalah konsistensi dalamannua yang melibatkan masa ujian yang singkat. b. c.80 = 0.  Kaedah belah dua juga turut mengurangkan atau menghapuskan beberapa masalaah seperti : keperluan menjalankan dua ujian kesukaran membina ujian semula kesan tanggungan dan pengaktifan semula perubahan sesesorang calon melalui masa Kaedah yang mudah untuk menjalan kaedah belah-dua adalah dengan :      a. Mengapa ? Soalan yang sama jenis akan terserlah dan akan memberi makluman terhadap trait. kebolehpercayaan ujian sepenuhnya akan didapati bernilai berikut : Kebolehpercayaan ujian penuh = 2 X 0.80 Satu lagi rumusan yang boleh dibuat perkiraan adalah dengan mengunakan rumus berikut : rxx = k r / (1 + (k – 1))r . Namun begitu. Untuk itu . Apabila kita menjalankan ujian yang agak lama.80. perubahan dalam kaedah ini adalah diperlukan dan rumusan Spearman-Brown boleh digunakan apabila membuat anggaran kebolehpercayaan dengan menggunakan kaedah belah-dua. dan membahagikan soalan kepada dua . d.89 1 + 0. kita juga turut mengurangkan kadar kebolehpercayaannya.

Nota: Rumusan Spearman-Brown adalah digunakan untuk membuat anggaran berapakah ujian kebolehpercayaan akan meningkat apabila ujian ditingkatkan dengan memasukkan item selari. Bilangan 40 item tersebut adalah bilangan soalan dari item asal dalam kaedah sebelumnya.e. Ini membuat pecahan memberi nilai korelasi yang tinggi. Digunakan untuk item yang diskor secara dikotomi (betul-salah) atau politomi α = k k–1 ( 1 .8. masalah yang berkemungkinan timbul adalah samada ujain belahan adalah homogeneous (i. katakan ujian anda mempunyai 80 soalan.Digunakan untuk item yang diskor secara dikotomi (betul-salah) seperti dalam ujian objektif perlbagai pilihan KR20 = k k–1 ( 1 . Ini akan mengurangkan keslilapan sebarang ralat yang timbul akibat pecahan ujian kepada dua. 1939). bilangan atau kadar tempoh masa ujian akan menjadi lebih lama. Formula Kudder Richardson 20 dan 21 dibuat berdasarkan penskoran yang dibuat secara diskrit atau dikotomi. iaitu bilangan soalan ujian yang asal dari kaedah belah-dua dibahagikan dengan bilangan soalan ujian yang digunakan didalam korelasi belah-dua.8 adalah berdasarkan jumlah 40 item. α. Anda menjalankan kaedah kebolehpercayaan belah-dua dan mendapati r = 0. 5. r = adalah korelasi diantara pecahan asal    Kekurangan kepada kaedah belah-dua adalah beberapa kaedah ujian di pecahkan. Bilangan 80 adalah merupakan tempoh atau bilangan ujian yang baru. Kaedah ini digunakan bagi soalan ujian yang skorannya adalah 2 atau lebih.Σσi2) σT2   Selain dari itu.1 Faktor Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan .2. 1937. yang kerapkali digunakan dalam menganggarkah kebolehpercayaan ketekalan-dalaman. Salah satu cara bagi mengukur konsistensi dalaman adalah membandingkan skoran setiap calon dan membahagikan kepada dua bahagian. Oleh itu.Dimana k = bilangan item dalam ujian kaedah-belah dua (baru). Sebagai contoh.<m(k-m)) ks2  Coefficicent alpha (Cronbach.. mengukur hanya satu ciri) or heterogeneous (mengukur banyak ciri). Penyelesaian disini adalah menentukan kebolehpercayaan ujian bagi setiap komponen heterogeneous dan membandingkan dengan mengunakan korelasi komponen. Sekarang anda inginkan kebolehpercayaan ujian anda dipinda kerana bilangan soalan ujian adalah 80. Dalam erti kata yang lain. KR-20 (Kuder & Richardson. Nilai r = 0. . Cronbach alpha adalah pekali alpha.<Σpq) σT2 KR21 = k k–1 ( 1 . Kaedah ini digunakan bagi soalan ujian yang skorannya adalah 0 or 1. k = 80/40 = 2. 1951).

Akibatnya skor ujian itu tidak boleh dipercayai. pilihan jawapan mestilah homogen. Ini akan menyebabkan tumpuan dan konsentrasi calon dan varians skor ralat akan masuk ke dalam varians skor yang dicerap. risau dan lain-lain. Ini bermakna tiap-tiap opsyen mestilah berkaitan antara satu sama lain dan ada daya tarikan untuk dipilih oleh pelajar.Antara yang dipercayai mempengaruhi kebolehpercayaan ujian ialah :- Kemohogenan Item Item ujian yang homogen ialah item-item yang mempunyai kesamaan dari segi prestasi atau peluang untuk dipilih. Tempoh Ujian Pada amnya semakin panjang atau lama tempoh ujian semakin tinggi kebolehpercayaan skor ujian itu. . Sebarang perubahan yang berlaku di sekeliling menyebabkan prestasi berubah. ia menyumbangkan kepada varians ralat pengukuran. Oleh itu item tersebut adalah semata-mata sample bagi mewakili keseluruhan trait mengenai kebolehan seseorang. ketegangan emosi. Bagi ujian berbentuk objektif aneka pilihan. Jawapan atau distraktor seharusnya tidak bias sehingga pelajar yang diuji terlalu mudah mengenal pasti jawapan atau bukan jawapan. penat. Pihak pentadbir yang mengendalikan ujian hendaklah menyediakan keadaan dan persekitaran tempat yang sesuai dan peraturan pentadbiran ujian yang sempurna. Lain-lain contoh ralat rawak adalah seperti sakit. Ralat Rawak Prestasi seseorang adalah berubah-ubah mengikut keadaan sekelilingnya. Misalnya semasa ujian tiba-tiba bunyi bising di sekeliling calon atau bunyi loceng amaran berbunyi. Ini adalah kerana tempoh ujian dapat memberikan persampelan yang baik dari segi tingkah laku yang ingin diukur. Jika pemilihan itu tidak tepat. malahan skor kurang dinganggu oleh tekaan. Pensampelan Item Item-item yang dogunakan dalam sesuatu ujian adalah untuk menguji sebahagian trait yang menjadi pentunjuk kepada kebolehan seseorang. Opsyen yang tidak ada persamaan boleh menjejaskan kebolehpercayaan skor ujian.

Dan apabila sesuatu ujian atau peperiksaan diambil kira. 5.7 = 27 dan pada tahap 96% pula. dan jika calon mengulang ujian yang sama.7 ) = 25. jika calon memperolehi skoran 30 pada ujian pertama.00 hingga + 1. dan bagi kebanyakkan orang perbezaan pada kadaran 0. ujian yang lebih lama adalah dipercayai lebih reliable dari ujian yang pendek. Ini bermaksud .85 adalah diperlukan. pendapat menyatakan agar tempoh masa ujian di panjangkan dan bilangan soalan ujian ditambah atau dibanyakkan. calon dijangka akan memperolehi skoran 30 + (2 x 2. alpha akan mengukur kebarangkalian kebolehpercayaan dengan mengunakan ketekalan hasilan keputusan ujian.65 bagi setiap kertas ujian adalah memadai. Nilai julat indeks kebolehpercayan adalah diantara -1. Sebagaimana larian marathon memberi lebih jarak atau ruang diantara pelumba lari dari pelumba acara pecut 100 meter dan membolehkan pelumba ruang untuk menyusun langkah larian atau merapatkan larian. Jika sasaran populasi adalah pelbagai. ianya akan berada pada tahap 2. Oleh itu. 5. nilai indeks kebolehpercayaan mestilah nilai positif. adalah lebih mudah untuk mencapai tahap kebolehpercayaan yang diperlukan. Perhatian hendaklah diberi terhadap tahap kebolehpercayaan yang berdasarkan ketekalan sample ujian dan percambahan ujian tersebut.7 = 33 atau 30 – 2. beliau dijangka akan memperolehi purata skoran diantara 30 + 2. pengukuran ralat piawai akan memaklumkan keberkesanan skoran individu pelajar atau calon. ini akan meningkatkan tahap kebolehpercayaan keseluruhan dan nilai 0. yang memerlukan perbezaan besar dalam mengukur kebolehan dan pengetahuan.2. Oleh kerana perkara sebegini tidak akan berlaku. terdapat satu lagi indeks penting yang dipanggil indeks kebolehpercayaan atau “ alpha ( α ) “.3 Mempertingkatkan Kebolehpercayaan Bagi mempertingkatkan kebolehpercayaan. Namun.2 Indeks Kebolehpercayaan Selain dari nilai purata p ( indeks kesukaran ). Ia akan mengenalpasti ditahap manakah skoran akan dikenalpasti ketepatannya. kita boleh mengenalpasti pada tahap 68%. Indeks kebolehpercayaan akan menunjukkan pada tahap manakah hasilan keputusan ujian adalah sama jika semua pelajar mengambil atau mengulang semula ujian yang telah diambil ( dengan anggapan pelajar tersebut tidak ingat atau lupa akan ujian yang lepas ).7) = 35 dan 30 – ( 2 x 2.2.5.3 Kesahan Ujian .00. Tahap yang dimaksudkan adalah jika 68% ketentuan maka ia akan ada pada tahap purata 1 atau pun jika pada tahap 96% .

sama ada menguji kemahiran mendengar. Bincangkan . Sesuatu alat pengukur tidak memiliki kesahan untuk “semua tujuan”. bertutur. kosa kata dan sebagainya amatlah penting bagi guru mempersoalkan kesahan ujian yang dibina. Dalam menilai kesahan ujian sesuatu ujian untuk tujuan tertentu kita hendaklah memeriksa satu atau lebih dari jenis kesahan berikut. Kadang kala sesuatu ujian mungkin tidak tepat mengukur perkara yang hendak diukur tetapi hanya mengukur sedikit sahaja atau sipi-sipi. ujian tatabahasa yang dibina guru tidak menguji pengetahuan tatabahasa sebaliknya menguji kosa kata. Perkara lain yang hendak diukur tidak terukur dan perkara lain pula yang terukur. Oleh sebab sesuatu ujian yang tidak sah adalah dianggap tidak berguna maka seseorang itu hendaklah membentangkan bukti yang boleh memberi keyakinan bahawa ujian yang digunakannya mengukur tepat cirri-ciri ujian yang berkenaan direka bentuk untuk diukur. Konsep kesahan sesuatu ujian bahasa sebagai alat untuk mengukur dan mengkuantitikan sesuatu kemahiran atau aspek bahasa tidak berbeza dengan konsep kesahan alat pengukur yang lain. Dalam ujian bahasa timbul persoalan sama ada kesahan sesuatu ujian dianggap tinggi atau rendah menurut ketepatan mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diukur. Contohnya. Adakah ujian kosa kata yang dibina guru benar-benar menguji perbendaharaan kata pelajar atau hakikatnya menguji tatabahasa? Atau berlaku sebaliknya. Setiap kali guru membina ujian bahasa. Jika guru tidak diawasi.Alat taksiran yang mengukur apa yang ia ukur adalah sah. ujian ejaan dianggap sah sekiranya benar-benar dapat mengukur kebolehan pelajar mengeja. kadang kala alat ujian yang dibina tidak menepati tujuan ujian. Dalam bidang pengujian bahasa. Adakah ujian yang dibina benar-benar dapat menguji dan mengukur kemahiran murid mendengar?. Seterusnya kita melihat jenis kesahan yang terdapat dalam ujian yang baik. menulis atau aspek bahasa lain seperti tatabahasa. Sesuatu ujian mungkin sangat sah untuk sesuatu tujuan atau untuk sesuatu tahap umur ataupun untuk jenis subjek tertentu tetapi ia tidak mungkin sah dalam situasi lain. Contoh-contoh ini perlu ditanyakan kepada diri sendiri apabila membina sesuatu alat ujian bahasa untuk menjaga darjah kesahan atau kesahihannya. Berikan definisi kesahan ujian. Tinggi atau rendah kesahan sesuatu ujian bergantung pada ketepatannya mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang perlu diukur berdasarkan tujuan atau fungsi pengujian. membaca. Adakah ujian bertutur benar-benar dapat menguji dan mengukur kemahiran murid bertutur?. sesuatu ujian merupakan alat untuk mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa.

2 Kesahan Gagasan Kesahan gagasan adalah satu unsure yang dihipotesiskan untuk menerangkan beberapa aspek tingkahlaku manusia seperti kebolehan mekanik. pembina ujian hendaklah menganalisiskan kandungan sesuatu bidang ujian yang dinilai dan sterusnya menstruktur satu alat yang representative untuk mengukur pelbagai apsek kandungan berkenaan. 5. peribahasa. apakah subkemahiran yang membina kemahiran bertutur? . apakah konstruk (konsep) sebuah kereta? Sebuah kereta terdiri daripada enjin. pertengahan tahun dan ujian tahunan biasanya memerlukan guru membuat persampelan yang lebih luas tentang kemahiran dan aspek bahasa yang perlu diuji. meringkaskan karangan. ujian bulan Februari guru hendaklah menguji beberapa aspek tatabahasa yang telah diajarnya dalam bulan tersebut.1 Kesahan Kandungan Kesahan ini juga dikenali sebagai kesahan logic. Dalam bidang pendidikan bahasa. Hal ini penting bagi ujian yang berbentuk sumatif atau formatif. menulis karangan. setiap kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar.3. Bahagian yang mengisi konstrak mengenai sesuatu kemahiran bahasa sebenarnya adalah subkemahiran yang membina sesuatu kemahiran bahasa. roda. cermin. Contohnya. membaca.5. skop ujian hendaklah mewakili pengajaran dan pembelajaran yang telah berlaku dalam tempoh tersebut. Ujian bahasa yang dibina bagi menilai kemajuan murid pada tahap tersebut mungkin mengandungi ujian tentang kemahiran lisan. tatabahasa. bertutur dan membaca adalah konstrak atau konsep yang agak abstrak. gear.3. Ujian bahasa yang bersifat sumatif seperti ujian akhir penggal. Bagaimanapun. kesahan persampelan. Kesahan ujian isi tinggi sekiranya item ujian yang dibina mewakili semua aspek tatabahasa yang telah diajar dalam bulan itu. Contohnya. kosa kata dan sebagainya. Kesahan ini mempersoalkan sama ada sesuatu ujian mengandungi satu sampel yang seimbang tentang perkara yang telah diajar seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran atau program pengajaran. Kesahan konstruk ialah satu konsep atau gagasan tentang sesuatu perkara atau benda sama ada yang abstrak atau maujud. Untuk menentukan kesahan kandungan. Juga dikenali dengan panggilan kesahan konstruk. kecedersan atau sifat pendiam. atau kesahan kurikulum dan digunakan meluas dalam ujian pencapaian. roda dan sebagainya. Perkara penting dalam kesahan ini guru perlu merujuk semula rekod pengajaran seperti buku rekod mengajar dan sukatan pelajaran. Contohnya.

kesahan muka saja tidak mencukupi. kosa kata dan aspek mekanis dalam penulisan. Sebelum guru boleh menguji kemahiran muridnya dalam kemahiran membaca. . kita akan mengukur dan menilai subkemahiran yang tidak berkaitan. didapati terdapat beberapa item soalannya menguji kefahaman murid mengenai sinonim. Item yang dimaksudkan bukanlah menguji kefahaman bacaan murid dalam erti kata sebenarnya.3. ujian mesti kelihatan mengukur apa yang sepatutnya hendak diukur. kita persoalkan sama ada ujian tersebut benarbenar menguji konstrak kita mengenai kemahiran tersebut. Mengandungi dua sub-kelas iaitu kesahan permala dan kesahan serentak. Sebaiknya sebelum ujian dicetak atau ditadbir. Tanpa mengenali konstrak mengenai sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. dapatkan pandangan guru lain mengenai kesesuaian item dengan kemahiran atau aspek yang hendak diuji.Apabila kita hendak menilai sama ada ujian mengenai sesuatu kemahiran bahasa itu mengandungi kesahan konstrak atau tidak. Oleh yang demikian. Selepas guru membina ujian yang bertujuan menguji sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. guru ingin melihat subkemahiran penting seperti memilih isi. kesahan konstrak mengenai sesuatu kemahiran yang hendak diuji sangat penting. Sebelum guru boleh menguji dan menilai kemahiran muridnya menulis karangan. guru seharusnya faham dengan konstrak kemahiran membaca. Sekiranya konstrak kita mengenai sesuatu kemahiran itu salah. Selepas diteliti. tidak mungkin kita boleh membina ujian yang sah dan menepati konstrak tersebut. dan sama ada ujian itu menguji subkemahiran yang dianggap penting dalam sesuatu kemahiran bahasa yang hendak diuji. tatabahasa. kesahan ujian itu dari segi konstraknya boleh dipertikaikan. Dalam menguji sesuatu kemahiran bahasa. Subkemahiran yang terlibat dalam sesuatu kemahiran asas bahasa sebenarnya pengisi konstrak tersebut. 5. guru telah membina satu ujian untuk menguji kefahaman bacaan pelajar dengan menggunakan soalan berbentuk aneka pilihan. Sekali pandang ujian ini mungkin mempunyai kesahan muka yang benar-benar menguji kefahaman bacaan. Bagi Hearon (1979). antonim dan dan penggunaan imbuhan. perlulah disemak semula setiap item atau soalan supaya tidak terkeluar daripada batasan atau tujuan ujian dibina. Menurut Savignon (1983). dia seharusnya faham dengan konstrak kemahiran mengarang dalam bahagian penting yang terdapat dalam sesuatu karangan yang baik. Contohnya. dalam menguji kemahiran murid menulis karangan.3 Kesahan Kriteria Kesahan yang ditunjukkan melalui perbandingan skor ujian dengan satu lebih pembolehubah luaran atau criteria yang dianggap berupaya menyediakan pengukuran secara terus terhadap tingkahlaku atau sifat tertentu dibawah kajian. menyusun isi. Contohnya. sebab kadang kala ujian bercorak „superficial‟ sahaja.

yang mungkin lebi mahal dan lebih sukar untuk ditadbiekan. Prosedur asas untuk menentukan kesahan peramal ialah i) mentadirkan ujian berkenaan.i) Kesahan Peramal Pendidik biasanya berminat menggunakan sesuatu ujian untuk meramal sesuatu pada masa hadapan seperti kejayaan dalam persekolahan atau pekerjaan. dan iii) lakukan korelasi diantara skor ujian tersebut dengan prestasi sebenar ujian yang dibentuk untuk diramal. tetapi hakikatnya bahawa ujian yang memeliki kesahan serentak tidaklah menjamin yang ia memiliki kesahan peramal. skor yang diperolehi para pelajar dalam ujian ini boleh dikaitkan dengan markah yang didapati dalam ujian sebelumnya untuk subjek yang sama. Kesahan serentak menyediakan bukti dengan agak cepat tentang keraguan sesuatu ujian. kita boleh mengaitkan skor yang diperolehi dalam ujian orang-orang yang berjaya dalam sesuatu pekerjaan dengan skor yang diperolehi dalam ujian pekerjaan lain untuk menentukan samada ujian berkenaan membezakan dua kumpulan tersebut. ii) Kesahan Serentak Prosedur yang digunakan untuk menentukan kesahan serentak adalah sama dengan prosedur yang digunakan untuk menentukan kesahan peramal. Daripada menunggu beberapa tahu samada sesuatu ujian minat vokasional berupaya meramal kejayaan dalam sesuatu pekerjaan. dikatakan memiliki kesahan peramal. ii) tunggu hingga prestatsi yang diramalkan oleh ujian berkenaan berlaku.? . Contohnya sekiranya sesuatu ujian baru di struktur. Sesuatu ujian yang meramal dengan tepat tingkahlaku pada masa hadapan yang kerananya dibentuk. akan dikaitkan dengan penilaian guru mereka ataupun dikaitkan dengan skor-skor yang didapati melalui ujian yang serupa yang telah disahkan. Bezanya ialah hasil yang diramal diukur pada masa yang agak sama dengan ujian peramal dibuat. Apakah perbezaan ketara diantara kedua kesahan ini. Semakin tinggi korelasi yang diperolehi semakin berkesanlah ujian berkenaan sebagai satu peramal. Bandingkan kesahan peramal dan kesahan serentak. Masalah yang dikaitkan dengan kesahan peramal adalah ianya hanya boleh diterima hanya dalam situasi dimana ia telah disahkan atau dalam situasi yang sama.

sesuatu ujian itu dikatakan sah. Indek diskriminasi ialah pekali korelasi yang mengaitkan skor ujian ( data selanjar ) dengan skor setiap opsyen ( data dikotomous . 1 jika memilih dan 0 jika tidak memilih opsyen bagi sesuatu item berkenaan. Satu kaedah statistic mungkin mendapatkan satu nilai keatas persamaan sample yang bersamaan dengan parameter populasi tetapi akan mempunyai kadar variance yang tinggi ketas sample yang kecil.Rumusan Sesetengah ahli bijak pandai mempertikaikan mengenai pandangan amalan tradisi bahawa “ kebolehpercayaan adalah satu kemestian tetapi kesahan tidak diperlukan” dan kenyataan ini adalah disangkal. Kesahan. ujian yang terlibat ialah praujian dan pascaujian. rbis digunakan untuk menentukan darjah keupayaan sesuatu item bagi membezakan antara calon daripada kumpulan yang mempunyai market keseluruhan ujian yang tinggi dengan yang rendah Indeks Kebolehpercayaan. Lagi tinggi peratusan item kesukaran lagi mudahlah item tersebut Indeks Diskriminasi. Dengan perkataan lain. Indeks kebolehpercayaan akan menunjukkan pada tahap manakah hasilan keputusan ujian adalah sama jika semua pelajar mengambil atau mengulang semula ujian yang telah diambil ( dengan anggapan pelajar tersebut tidak ingat atau lupa akan ujian yang lepas ). Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul maklumat berkaitan bidang yang ditetapkan. Dalam konteks Pembelajaran Masteri. Glosari Cronbach Alpha. Institusi pemikir memberikan konsep bahawa kebolehpercayaan sebagai invariance dan kesahan adalah unbiasedness. . Boleh ditakrifkan sebagai peratusan pelajar yang menjawab ujian dengan betul. Lagi besar peratusan jawapan betul yang diperolehi lagi mudahlah sesuatu item. Satu cara untuk mencari ketakalan dalaman atau keseragaman soalan Indeks Kesukaran. Pandangan berikutnya menyatakan satu pengukuran boleh menjadi tidak boleh dipercayai tetapi hendaklah mempunyai tahap kesahan yang tinggi. sekiranya ujian berkenaan boleh mengukur sesuatu yang sebenarnya hendak diukur atau sepatutnya diukur.

et. ketepatan.<Σpq) σT2 ( 1 . tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan. (5th Edition). Merill Books. Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan. OH.A.<m(k-m)) ks2 Rujukan Moskal. Journal of Engineering Education Thorndike. D. Kebolehpercayaan. Kesahan ini mempersoalkan sama ada sesuatu ujian mengandungi satu sampel yang seimbang tentang perkara yang telah diajar seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran atau program pengajaran Kesahan Kriteria. Ini bermaksud sesuatu ujian yang boleh dipercayai akan menghasilkan maklumat yang tekal (merujuk kepada beberapa pentadbiran ujian yang telah dijalankan). . 1939).Kesahan Gagasan. Al (1991).  KR-20 (Kuder & Richardson. dan kebolehbergantungan ujian berkenaan. Kaedah ini digunakan bagi soalan ujian yang skorannya adalah 0 or 1. New York : Macmillan Wood. 1937. Test Construction. ujian mesti kelihatan mengukur apa yang sepatutnya hendak diukur. reliability and the assessment of engineering education. Barbara et al (2002). Columbus. Charles E. Inc. Measurement and Evaluation in Psychology and Education. Formula Kudder Richardson 20 dan 21 dibuat berdasarkan penskoran yang dibuat secara diskrit atau dikotomi. Konstruk ialah satu konsep atau gagasan tentang sesuatu perkara atau benda sama ada yang abstrak atau maujud Kesahan Kandungan.Digunakan untuk item yang diskor secara dikotomi (betul-salah) seperti dalam ujian objektif perlbagai pilihan KR20 = k k–1 KR21 = k k–1 ( 1 . (1960). Validity. Menurut Savignon (1983).

Van Krieken. Writing and Administring Examinations. 4th Edition.Inc .McGraw-Hill. Understanding Educational Research. R.) (1995). (1979)..P. Van Dalen. D. CITO. (Dr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->