BAB 5 KESESUAIAN ITEM UJIAN

Pengenalan

Selepas sesuatu pembinaan dijalankan , satu pencerapan haruslah dijalankan bagi memastikan samada item atau soalan tersebut sesuai untuk digunakan. Biasanya prosedur yang dijalankan termasuklah menganalisa setiap item tersebut. Ini adalah untuk membolehkan kita mengasing atau menggunakan item-item tersebut untuk tujuan ujian seterusnya. Seperkara lagi ialah untuk memastikan samada pengguna tahu atau tidak tahu akan ujian yang akan diambil. Dalam memastikan bahawa item tersebut boleh digunapakai adalah membuat pengukuran perbezaan bagi setiap item yang dijalankan. Sebagai contoh, jika ujian yang dibina adalah bertujuan mengukur pencapaian sekolah maka ujian yang hendak dijalankan hendaklah akur akan pencapaian yang ditetapkan.

Kesahan item bagi tujuan meramal pengukuran criteria boleh di tentukan dengan membuat pengiraan korelasi diantara skoran tehadap item dengan skoran pengukuran tersedia. Pengukuran korelasi koefisien yang sering digunakan adalah koefisien titik-biserial ( pointbiserial coffecient).

Namun bagi tujuan pengukuran bilik darjah, kebiasaannya posedur yang disering digunakan adalah melibatkan penentuan peratus pengambil ujian yang lulus setiap item denga korelasi setiap criteria item. Dalam hal ini, criteria yang dimaksudkan adalah skor keseluruhan ujian tersebut. Item yang berkualiti harus mempunyai ciri-ciri keakuran dari aspek kurikulum, spesisfikasi dan peluang. Item juga hendaklah tepat dalam konstruknya, tepat akan tajuk atau konteksnya dan hendaklah jelas dari segi stimulus, tugasan dan arahan. Oleh itu item atau soalan yang dibina juga hendaklah sesuai dengan kehendak serta ketetapan.

Objektif

Diakhir bab ini, anda seharusnya dapat :

i) menilai ujian berdasarkan tahap kebolehpercayaan dan kesahanujian ii) membina item ujian agar lebih dipercayai dan sah

5.1.1 Indeks Kesukaran

Yang pertama adalah indeks kesukaran (item-difficulty index) (p). Indeks ini ditentukan dengan nisbah calon yang mendapat jawapan betul bagi sesuatu item dan dinyatakan dalam persamaan berikut

Bilangan calon yang menyatakan jawapan yang betul bagi item x P= Bilangan calon yang menjawab item x

Nilai bagi p ialah diantara 0.00 hingga 1.00. item yang mudah mempunyai p yang besar dan sebaliknya sesuatu item yang sukar nilai p adalah kecil. Walau bagaimanapun, dikatakan bahawa item yang terlalu mudah ( apabila nilai p adalah lebih dari 0.85 ) atau item itu terlalu sukar ( apabila p kurang daripada 0.15 )tidak akan memberikan maklumat psikometrik yang berguna.

Aras kesukaran item boleh ditentukan dengan nilai p, seperti berikut ;

1960).35 Aras kesukaran Item mudah Item sederhana Item sukar Indeks kesukaran juga boleh ditakrifkan sebagai peratusan pelajar yang menjawab ujian dengan betul.85. 2.50.20 hingga 0. Item yang dijawab betul oleh 85% pelajar akan mempunyai nilai p 0. Namun untuk menyatakan soalan mana yang ditanya itu sukar hanya boleh ditentukan dengan membuat ujian kesukaran item.Mahathir ? Kita tidak boleh menyatakan item mana yang sukar selepas membaca soalan ini. manakala item yang dijawab betul oleh 50% pelajar akan mempunyai nilai indeks kesukaran p yang rendah iaitu 0. Contoh yang lain. Lagi besar peratusan jawapan betul yang diperolehi lagi mudahlah sesuatu item. kompleks atau khusus dari yang diperlukan untuk menjawab soalan matematik. Definisi lain bagi terma kesukaran dalam ciri intrinsik.61 hingga 0. Sebagai contoh. Seseorang akan hanya mengenali nama bagi kedua-dua tokoh tersebut. item manakah dikatakan sukar ? 1.80 0. bagi kita menentukan samada menjawab soalan sejarah melibatkan pengetahuan yang lebih mantap. Lagi tinggi peratusan item kesukaran lagi mudahlah item tersebut (Wood. Siapakah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ? Siapakah Tun Dr. kesukaran boleh didefinisikan dalam bentuk kekerapan relatif pengambil ujian memilih respon jawapan yang betul (Thorndike et al. . Nilai p akan membolehkan kita membuat pengukuran indek kesukaran di situasi atau ditempat berbeza. Nilai p hanyalah satu ukuran sikap. Adalah sukar.36 hingga 0. Berikan definisi indeks kesukaran.60 0. item ujian Bahasa Inggeris yang sukar bagi pelajar sekolah rendah akan ternyata lebih mudah bagi pelajar sekolah menengah kebangsaan. 1991).Nilai p 0.

2. Item B yang direspons betul oleh 30 daripada 100 orang murid. Indeks kesukaran item (K) = Skor Purata Skor Maksimum Indeks kesukaran bagi item ujian menerangkan bilangan pelajar yang menjawab dengan betul sesuatu soalan yang diberikan.Apabila nilai p digunakan untuk menentukan indek kesukaran.8. Untuk lebih memahami keadaan ini. kita lihat beberapa lagi contoh berikut. adalah lebih mudah bagi menentukan samada item ujian sejarah adalah lebih sukar dari item matematik khusus bagi ujian yang diambil oleh pelajar yang sama. aras kesukaran item ditakrifkan sebagai peratus atau kadar bilangan murid yang memberi respons dengan betul. Apabila kita memilih jawapan yang tidak ditetapkan ( p=0 ). ini menunjukkan bahawa 65 peratus pelajar yang mengambil ujian tersebut . Dan jika semua item adalah mudah. Bagi item objektif yang skornya berbentuk dikotomus. Aras kesukaran item lebih tinggi daripada item A. 3. Apabila semua item didapati sukar. indeks kesukarannya ialah 30% atau 0. indeks kesukarannya ialah 80% atau 0. indeks kesukarannya ditentukan dengan mencari peratus skor min (skor purata) atau kadar skor min. majoriti ujian skoran adalah rendah. dalam sesuatu ujian didapati . Bagi item subjektif yang skornya boleh bernilai 0. 1.3. kebanyakan ujian skoran adalah agak tinggi. …atau tidak dikotomus. Oleh itu. dan tidak ada perbezaan individu didalam skoran bagi item tersebut. indek kesukaran item adalah 65. Contoh: Item A yang direspons betul oleh 80 daripada 100 orang murid. kadaran tersebut dipanggil indeks kesukaran item. Pengiraan di atas menunjukkan : Item A lebih mudah daripada item B. nilai p akan terus menghalang kepelbagaian ujian skoran. Sebagai contoh.

Adalah harus untuk mengekal item ujian yang mempunyai koefisien korelasi titik biserial yang tinggi dan membuangkan item ujian yang hampir bernilai sifar atau bernilai negatif.000. Kebolehpercayaan boleh ditingkatkan melalui ujian ulangan berdasarkan analisis data yang dijalankan. adalah dicadangkan item korelasi yang bernilai negatif atau hampir sifar ( 10 atau kurang) dibuang atau dikajisemula dan item ujian yang bernilai kolerasi positif rendah dikaji semula bagi menentukan bagaimana untuk memperbaiki keadaan item tersebut.000 menunjukkan ujian tersebut mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Lagi tinggi indeks kesukaran. koefisi kebolehpercayaan pada tahap 0. maka seharusnya item tersebut tidak dimasukkan. jika terdapat peluang atau petunjuk bahawasanya akan ada indeks atau tahap dibawah 25 . Begitu juga jika sesuatu item ujian dijangka akan menjadi terlalu mudah maka ianya juga harus tidak disertakan.000 dan 1. Satu ujian yang merangkumi bahan subjek berkaitan hendaklah mengandungi item yang merangkumi pelbagai nilai julat kesukaran. Ujian yang mengandungi 2 alternatif (betul-salah) seharusnya mengandungi tahap kesukararan diantara 50 hingga 100. namun. Ujian kebolehpercayaan dan kesahan akan dimaksimakan jika kebanyakkan kesukaran item adalah agak mudah yakni diantara tahap peluang dan 100. Nilai positif tinggi menunjukkan sesesorang yang menjawab item dengan betul akan menerima skoran yang tinggi dalam ujian berbanding dengan menjawab dengan tidak betul. Nilai julat statistik ini adalah diantara -100 dan + 100. Nilai anggaram julat Kuder-Richardson ini adalah diantara 0.75 adalah sesuai. Memanjangkan masa ujian (apabila terdapat ujian amali) boleh meningkatkan tahap kebolehpercayaan. terutama bagi ujian pendek.menjawab dengan dengan betul.Bincangkan. lebih mudah item ujian tersebut. Anggaran hendaklah dibuat secara berhati-hati jika bilangan pelajar yang mengambil ujian tidak menyempurnakan ujian dalam masa yang ditetapkan. Dalam keadaan biasa. . sesuatu ujian hendaklah yang mengandungi tahap kesukaran diantara julat 60 hingga 85 dan selebihnya pada sekitaran 25 dan 100. Koefisien korelasi titik-biserial mengukur hubungan diantara skor item dengan skor ujian. Nilai hampir sifar akan menunjukkan terdapat hubungan yang sedikit diantara skoran pada item dan skoran ujian. Lagi tinggi peratusan item kesukaran lagi mudahlah item tersebut. Rumusan konsisten dalam Kuder-Richardson 20 digunakan dalam pengiraan komputer bagi menentukan anggaran kebolehpercayaan item ujian. . Untuk ujian biasa selama 50 minit. Korelasi kebolehpercayaan jenis ini akan menentukan dan memberikan tahap indikasi individu yang mengambil ujian akan memperolehi skoran yang sama dalam ujian. Nilai yang hampir dengan +1. Sebagai panduan.

Ia diinterpretasikan sebagai mana dijalankan keatas sisihan piawai. Item yang baik akan mendiskriminasikan diantara mereka yang baik dengan mereka yang kurang baik.500. ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut : . lagi kecil lah nilai ralat tawak. Aplikasi terusan ini kepada skoran menjadikan pengukuran ralat rawak amat penting bagi menilai perbezaan diantara pelajar dan menentukan markah dan gred. rbis digunakan untuk menentukan darjah keupayaan sesuatu item bagi membezakan antara calon daripada kumpulan yang mempunyai market keseluruhan ujian yang tinggi dengan yang rendah. seseorang akan menganggap mereka yang boleh menjawab dalam ujian tersebut akan menjawab dengan baik atau betul bagi item tersebut dan jika mereka yang gagal menjawab ujian tersebut akan turut gagal alam menjawab item tersebut. yang mana skoran sebenar pelajar ( purata skoran bagi setiap ujian ) tidak akan terpencong dari lebih 3.500 sebagai contoh.1. Indek kesukaran boleh digunakan untuk:     Mengenalpasti konsep yang akan diajar semula Menyediakan atau memaklumkan kemungkinan kelemahan dan kekuatan kurikulum Memberi maklumbalas kepada pelajar Memberi atau memaklumkan mengenai kemungkinan item bias 5. 1 jika memilih dan 0 jika tidak memilih opsyen bagi sesuatu item berkenaan. kemungkinannya adalah 2 : 1. Indek diskriminasi ialah pekali korelasi yang mengaitkan skor ujian ( data selanjar ) dengan skor setiap opsyen ( data dikotomous . Pekali korelasi “point-biserial”. Pengukuran ralat rawak pada tahap 3. Lagi tinggi kebolehpercayaan dan lagi bebas kesalahan ujian tersebut.2 Indeks Diskriminasi ( rbis ) Jika sesuatu ujian dan sesuatu item mengukur perkara yang sama. menunjukkan bagi mana-mana satu skoran ujian.Pengukuran ralat rawak adalah anggaran bagi ralat kemungkinan skoran ujian.

dimana calon yang mendapat skor ujian yang tinggi memilih opsyen yang salah (distraktor). Jika sebaliknya berlaku.dimana : x ialah min skor ujian calon yang menjawab betul µ ialah min skor ujian σ ialah sisihan piawai ujian p ialah nisbah calon yang menjawab betul (indeks kesukaran) q=(1–p) Nilai indeks diskriminasi adalah antara – 1.00 hingga 1. Bagi item yang .00. manakala calon yang mendapat skor ujian yang rendah menyatakan jawapan yang betul. rpbis akan bernilai negative. rpbis yang bernilai positif menunjukkan calon yang mendapat skor ujian yang tinggi menyatakan jawapan yang betul. manakala calon yang mendapat skor ujian yang rendah memilih opsyen yang salah (distraktor).

399 0. Sesuatu ujian .menunjukkan nilai rpbis adalah 0.30 hingga 0.199 Kurang daripada 0.10 Pengelasan Sangat baik Baik Sederhana Kurang baik Tidak baik Apakah yang dimaksudkan dengan indeks diskriminasi. Bincangkan 5. Sama ada ujian itu akan diperiksa dan diberi markah oleh beberapa orang guru sebagai pemeriksa yang berasingan atau oleh seorang guru. Pengelasan kebolehan item mendiskriminasi berdasarkan rpbis rpbis 0.299 0.3 Pemarkahan Item dan Tahap Masa Ujian Menjawab persoalan sama ada sesuatu ujian boleh menjamin ketekalan dalam pemeriksaan dan pemarkahannya. bermakna item ini tidak dapat mendiskriminasikan antara pelajar dari kumpulan yang mendapat skor tinggi dengan kumpulan calon yang mendapat skor ujian yang rendah.1.10 hingga 0.40 dan keatas 0.20 hingga 0.

dikatakan mempunyai kebolehpercayaan (ketekalan) antara beberapa orang pemarkah sekiranya keputusan pemarkahan mereka sama atau hampir sama. mungkin dalam bulan lain guru tersebut boleh menguji bacaan dan kefahaman puisi. . ini akan menentukan jenis ujian yang akan dibina oleh guru. Dengan kata lain. ketekalan pemarkahan antara pemeriksa yang biasanya terkawal ketat dalam ujian yang menggunakan soalan-soalan aneka pilihan. Setiap item perlu dinilai dari aspek kebolehpercayaan atau ketekalannya menjalankan sesuatu tugas. Bagaimanapun. Faktor penting ialah skim pemarkahan bagi ujian tersebut. ujian formatif mempunyai skop dan kandungan yang terhad. Perkiraan sama ada hendak menjalankan sesuatu ujian pada hujung bulan. Contohnya. Jenis ujian kecil ini bertujuan untuk melihat kemajuan murid dalam mempelajari sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang tertentu sebelum guru melanjutkan pengajarannya dengan perkara baru. persoalan subjektiviti dalam pemarkahan mungkin tidak timbul. Sesuatu ujian yang berbentu aneka pilihan biasanya terdiri daripada beberapa item. Dalam pendidikan bahasa. pertengahan tahun atau pada hujung tahun akan membawa implikasi terhadap penentuan skop dan kandungan ujian tersebut. ujian bacaan dan kefahaman juga ada pelbagai jenis. Sekiranya guru telah menguji bacaan dan kefahaman keratan pelbagai jenis prosa dalam bulan Januari. Kita perlu melihat kebolehpercayaan item tersebut. Ujian ini mungkin tentang satu atau dua kemahiran bahasa ataupun tertumpu kepada satu atau dua aspek bahasa seperti tatabahasa atau perbendaharaan kata. Tujuan skim ini untuk mengurangkan ciri subjektiviti kepada peringkat yang paling minimum dan meningkatkan ciri objektiviti kepada peringkat yang paling maksimum dan mengawal ketekalan pemarkahan dan pengukuran melalui satu skim pemarkahan yang standard atau serupa. sama ada ujian formatif atau sumatif. kadang kala ujian ini tertumpu pada kefahaman mendengar sahaja ataupun bacaan dan kefahaman sahaja. Dalam pendidikan bahasa. ujian yang bercorak formatif mungkin hanya menguji kemahiran murid menulis surat kiriman. misalnya jenis rasmi seperti memohon pekerjaan atau menulis karangan mengikut tajuk yang bercorak perbincangan sahaja. ujian lisan yang dinilai oleh pemeriksa secara bersendirian. Skim ini bertujuan untuk menyelaraskan prosedur pemarkahan atara pemeriksa dan menjaga ketekalan dalam pengagihan markah. Ketekalan jenis ini tidak mencukupi untuk menjamin kebolehpercayaan sesuatu ujian secara keseluruhannya. seperti ujian mengarang. Ini amat penting bagi ujian jenis subjektif. ujian bulanan atau ujian pertengahan penggal eloklah bercorak formatif dan diagnostik yang bertujuan untuk menguji kemajuan murid dalam mempelajari satu atau dua kemahiran atau aspek bahasa dari semasa ke semasa. Dalam kemahiran menulis pula. Bagi ujian bahasa yang bercorak objektif seperti ujian kefahaman bacaan atau aspek bahasa yang lain menggunakan soalan dalam bentuk aneka pilihan. Bagi kemahiran bahasa pula. hujung penggal. pertengahan bulan.

kohort dan sebagainya. Kebolehpercayaan atau reliabiliti yang berkaitan dengan konsep ujian hendaklah boleh diharapkan. boleh di agak atau dijangka dan tepat. Ini mungkin memerlukan guru membina ujian yang lebih menyeluruh dan bercorak sumatif bagi tahap tersebut. Kita harus bertanya samada ujian yang diberi dapat memberi ukuran yang konsisten kepada seseorang pelajar jika pelajar tersebut mengambilnya berulangkali. Bincangkan. Begitu juga jika kita mempercayai seseorang insan atau kawan yang sudah semestinya mempunyai sifat-sifat yang dinyatakan. tidak berubah dan tetap sama. 5. Kebolehpercayaan ujian boleh disebut sebagai darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu bahan atau benda. adakah tempoh mengadakan ujian memberikan kesan ketas ujianyang dijalankan. contohnya aspek tatabahasa dan peribahasa. ianya mestilah boleh dipercayai dan bermakna.Sekiranya ujian yang hendak dijalankan itu pada tahap pengajaran yang lebih panjang seperti di hujung penggal. Pada pendapat anda. skop dan isi kemahiran atau aspek bahasa yang akan diuji menjadi lebih luas. adalah stabil. . Kebolehpercayaan skor berkait rapat dengan instrumen pentaksiran yang digunakan. Hal ini perlu sekiranya subkemahiran yang telah diajar itu banyak dan luas. pertengahan tahun atau di hujung tahun. guru boleh membina hanya beberapa soalan atau ujian tentang tatabahasa atau peribahasa. Skoran yang tidak konsisten yang disebabkan pembolehubah seperti kandungan yang tidak berkaitan. Ujian yang bercorak sumatif memerlukan guru memilih satu sampel subkemahiran yang hendak diuji. Begitu juga dengan sesuatu ujian yang dijalankan dan dihasilkan. ujian yang tidak sesuai. Tetapi dalam ujian penggal atau hujung tahun itu. Mungkin dalam tempoh sepanjang penggal atau sepanjang tahun guru telah mengajar pelbagai jenis tatabahasa dan peribahasa.2 Kebolehpercayaan Ujian Kebolehpercayaan boleh merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skoran bagi mengambarkan prsetasi calon dalam perkara yang diuji.

Selain itu kita persoalkan syarat kedua. Dalam mengukur pencapaian pelajar pula.Dalam bilik darjah atau makmal. kita katakan pengukurannya tidak tepat dan tidak boleh dipercayai. Dengan kata lain. atau. guru mengharapkan keputusan ujian dakan tekal bagi gua ujian yang sama bentuk yang dijalankan kepada kumpulan yang sama pada dua masa yang berbeza. Sekiranya jam itu menunjukkan pukul 8. Sebuah jam sebagai alat pengukur masa yang sah perlu boleh dipercayai dari segi ketekalan waktu yang ditunjukkannya. Konsep asas teori pengujian menyatakan bahawa skoran yang dicerap atau diperhatikan (observed score) iaitu skor yang didapati oleh seseorang pelajar didalam sesuatu ujian mempunyai dua komponen : i) ii) skor sebenar ( true score iaitu ukuran sebenar kebolehan pelajar ) dan skor ralat ( error score iaitu ukuran yang disebabkan oleh alat dan kaedah pengukuran ) Oleh itu kita boleh membuat anggapan bahawa tiada skor yang menjadi ukuran sebenar bagi kebolehan seseorang.15 atau pukul 8. mendapatkan pertimbangan yang sama apabila mengunakan penimbang yang berbeza dalam masa yang berbeza. ukuran waktu yang ditunjukkan tidak tekal. Dalam ujian bahasa kita boleh katakan bahawa kebolehpercayaan sesuatu ujian sebagai ketekalan.00 tepat. iaitu mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diukur. iaitu ketekalan (kebolehpercayaan) pengukurannya. Misalnya. Perkara yang hendak dinilai ialah ketekalan pengukurannya sebagai alat penguji. iaitu kesahan.20 walaupun waktu yang sepatutnya pukul 8. seorang guru biasanya mengharapkan untuk memperoleh pengukuran yang sama keatas sesuatu benda yang yang diukur. Contohnya. sekiranya ujian digunakan pada pelajar yang . kita setuju bahawa jam adalah alat yang sah untuk mengukur masa. Kebolehpercayaan ujian tersebut ialah mengenai ketekalannya mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang diukurnya. Alat ini mempunyai syarat terpenting sebagai alat penguji. Jam yang baik akan menunjukkan waktu pukul lapan setiap hari apabila berita TV3 dibacakan. Dalam memilih dan membina ujian bahasa di bilik darjah amatlah penting bagi guru bahasa memikirkan tentang kebolehpercayaan sesuatu ujian yang hendak digunakan.

Sepatutnya item yang digunakan oleh guru adalah item soalan yang bercorak susah. Guru bahasa boleh membina ujiannya sendiri atau memilih dan menggunakan ujian yang sedia ada. Oleh yang demikian item tersebut tidak dapat membezakan antara murid yang lemah dengan murid pandai. iaitu ejaan yang susah kebanyakannya boleh dieja dengan betul oleh murid yang lemah dan tidak boleh dieja oleh murid yang pandai. guru perlu jangkakan bahawa terdapat ejaan yang hanya boleh dieja dengan betul oleh murid yang pandai dan kerap dieja salah oleh murid yang lemah dalam ejaannya. Kebolehpercayaan item kadang kala disebut sebagai ketekalan dalam sesuatu ujian kerana setiap item dalam ujian berfungsi dalam kebolehpercayaan atau ketekalannya membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah tentang kemahiran atau aspek bahasa yang diukur ujian tersebut Sehubungan itu. Kaedah Bentuk Selari dan Kaedah Belah Dua. Sebaliknya berlaku. Ada tiga kaedah yang dikemukakan untuk menghitung kebolehpercayaan sesuatu ujian iaitu Kaedah Test-Retest. Kebolehpercayaan item bermaksud ketekalan sesuatu item ujian itu membezakan murid yang lemah dalam sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Guru janganlah menggunakan item soalan yang terlampau susah. Oleh yang demikian item-item tersebut tidak dapat berfungsi dalam membezakan antara kedua-dua golongan pelajar tersebut. terdapat tiga jenis kebolehpercayaan. Hal ini kerana murid yang lemah dan pandai tidak dapat menjawabnya. ujian ejaan yang mengandungi 25 atau 50 item ejaan. kita katakan item tersebut tidak boleh dipercayai. Ini kerana murid yang pandai dan lemah pun boleh menjawabnya. item yang kabur atau yang mempunyai dua pilihan jawapan yang boleh dianggap betul hendaklah digugurkan daripada ujian tersebut. kita katakan item ejaan yang susah mempunyai kebolehpercayaan item yang tinggi kerana ketekalannya (kebolehpercayaan) membezakan antara murid yang pandai dan murid yang lemah dalam ujian. . bolehkah menunjukkan keputusan yang sama walaupun ujian itu digunakan dua kali pada waktu yang berlainan. Sekiranya ini berlaku. Setiap satunya merujuk kepada ketekalan pengukuran yang boleh dihasilkan sesuatu ujian.sama. Menurut teori ujian dan pengukuran. Selain itu. guru janganlah menggunakan item yang terlampau senang. sederhana dan senang dan bukan yang terlampau susah atau terlampau senang. mengetahui faktor yang boleh mempengaruhi kebolehpercayaan sesuatu ujian dan menggunakan pengetahuan ini bagi membina atau memilih ujian. Contohnya. Pekali kebolehpercayaan selalunya diwakili oleh nombor yang bernilai diantara 0 hingga 1 yang menunjukkan kestabilan sesuatu ujian.

Sesetengah penyelidik memberi pandangan berbeza mengenai kesan latihan ini kerana kesan ini dianggap sebagai unsure kestabilan dan ketidak-stabilan dalam pengukuran sementara sesetengah yang lain menganggapnya sebagai unsure bagi pengukuran ralat rawak. Ingat lagi pada pita pengukur. Salah satu kembimbangan yang dijangkakan adalah dikatakan sebagai latihan atau kesan tanggungan . yang merujuk kepada konsistensi skoran ujian berbanding dengan kebolehpercayaan sebenar yang didefiniskan sebagai nisbah diantara varians sebenar dengan varians pemerhaatin Pentadbiran ujian diantara kedua-dua ujian boleh dijalankan dalam masa yang terdekat maupun masa yang berlainan Apakah yang anda dapat agak jika masa pentadbiran ujian dijalankan agak lama ? tentulah tahap kebolehpercayaan adalah meingkat. ini akan membolehkan mereka menyelesaikan atau memperbetulkan sebarang kesilapan keatas ujian yang pernah mereka ambil. Latihan atau latih-tubi adalah kelebihan kepada calon yang telah mengambil ujian tersebut. Adakah aktiviti semula dan kesan latihan dihapuskan atau hilang terus ? adakah cara lain bagi kaedah alternative ini ? Kaedah Belah-Dua  Kaedah belah-dua ini mengukur konsistensi dalam ujian. Skoran yang diperolehi pada tadbiran ujian pertama dibandingkan pada skoran tadbiran ujian ke dua dengan menggunakan korelasi ( r ) Kaedah ini menguji pencapaian keatas waktu dan memberi kestabilan anggaran Kebanyakkan penyelidik menganggap kaedah ini amat sesuai untuk membuat pengukuran sementara. dan ciri statistic. Bolehkah anda memikirkan satu contoh lain ? Kaedah Bentuk Selari    Bagi mengantikan kaedah latihan dan lain-lain masalah dengan kaedah test-retest. sekali lagi di nilai dengan korelasi. Bolehkah anda fikirkan sebarang factor yang boleh menukarkan respons seseorang dengan cepat. Apa yang berkaitan atau yang dikorelasi ? Kunci aspek kebolehpercayaan ini adalah untuk membentuk alternative yang hamper sama dengan terma kandungan. dalam hal ini.Bincangkan mengenai kebolehpercayaan ujian Kaedah Test-Retest         Dengan mengunakan kaedah test-retest . ia mempunyai konsistensi dalaman yang tinggi. Keadaan ini adalah satu perhatian khusus yang perlu diambil kira berkaitan dengan ujian semula . kenapa ? Anggapan yang boleh dibuat adalah. proses respons. Ukuran kaki yang pertama adalah sama dengan . Pembina ujianakan memberi ujian yang sama kepada calon di situasi yang berbeza. calon-calon yang sama mengambil ujian semula tidak akan berubah dari segi sikap dan tahap kebolehan mereka walaupun pada dan waktu yang berbeza. Kebolehpercayaan. Pembina ujian biasanya memberik ujian yang selari kepada calon yang sama tetapi berlainan masa. kaedah dan cara.

  jalankan ujian keatas sekumpulan individu tertentu sahaja jalankan secara rawak atau kaedah penentuan yang telah ditetapkan hubungkaitkan sebahagian skoran awal dengan skoran baru korelasi ini boleh digunakan untuk membuat anggaran kebolehpercayaan ujian Kesan sabpingan kaedah ini adalah konsistensi dalamannua yang melibatkan masa ujian yang singkat.ukuran kaki ke dua dan ketiga dan begitu juga dengan setiap ukuran sentimeternya . kita juga turut mengurangkan kadar kebolehpercayaannya.  Kaedah belah dua juga turut mengurangkan atau menghapuskan beberapa masalaah seperti : keperluan menjalankan dua ujian kesukaran membina ujian semula kesan tanggungan dan pengaktifan semula perubahan sesesorang calon melalui masa Kaedah yang mudah untuk menjalan kaedah belah-dua adalah dengan :      a. b. c. Apabila kita menjalankan ujian yang agak lama. kemahiran dan pengetahuan untuk calon. makluman spesifik ini akan memberikan makluman kepada calon dan membolehkan variasi kepada skoran ujian yang akan meningkatkan kebolehpercayan.80. ianya adalah uniform. Mengapa ? Soalan yang sama jenis akan terserlah dan akan memberi makluman terhadap trait. Rumusan yang digunakan adalah : Kebolehpercayaan Ujian Penuh = 2 X kebolehpercayaan ujian separuh 1 + kebolehpercayaan ujian separuh Jika nilai kebolehpercayaan diantara kedua-belah didapati +0. Untuk itu . kebolehpercayaan ujian sepenuhnya akan didapati bernilai berikut : Kebolehpercayaan ujian penuh = 2 X 0. Namun begitu. perubahan dalam kaedah ini adalah diperlukan dan rumusan Spearman-Brown boleh digunakan apabila membuat anggaran kebolehpercayaan dengan menggunakan kaedah belah-dua. dan membahagikan soalan kepada dua . d.80 = 0.80 Satu lagi rumusan yang boleh dibuat perkiraan adalah dengan mengunakan rumus berikut : rxx = k r / (1 + (k – 1))r .89 1 + 0.

Formula Kudder Richardson 20 dan 21 dibuat berdasarkan penskoran yang dibuat secara diskrit atau dikotomi.Σσi2) σT2   Selain dari itu. . Anda menjalankan kaedah kebolehpercayaan belah-dua dan mendapati r = 0.8 adalah berdasarkan jumlah 40 item. Bilangan 80 adalah merupakan tempoh atau bilangan ujian yang baru. Salah satu cara bagi mengukur konsistensi dalaman adalah membandingkan skoran setiap calon dan membahagikan kepada dua bahagian.e. Bilangan 40 item tersebut adalah bilangan soalan dari item asal dalam kaedah sebelumnya. mengukur hanya satu ciri) or heterogeneous (mengukur banyak ciri). Nota: Rumusan Spearman-Brown adalah digunakan untuk membuat anggaran berapakah ujian kebolehpercayaan akan meningkat apabila ujian ditingkatkan dengan memasukkan item selari. masalah yang berkemungkinan timbul adalah samada ujain belahan adalah homogeneous (i. Sebagai contoh. Digunakan untuk item yang diskor secara dikotomi (betul-salah) atau politomi α = k k–1 ( 1 .8. Nilai r = 0.2.1 Faktor Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan . Kaedah ini digunakan bagi soalan ujian yang skorannya adalah 2 atau lebih. 1937. Penyelesaian disini adalah menentukan kebolehpercayaan ujian bagi setiap komponen heterogeneous dan membandingkan dengan mengunakan korelasi komponen. Cronbach alpha adalah pekali alpha. Dalam erti kata yang lain. Ini membuat pecahan memberi nilai korelasi yang tinggi. 5.Digunakan untuk item yang diskor secara dikotomi (betul-salah) seperti dalam ujian objektif perlbagai pilihan KR20 = k k–1 ( 1 . Ini akan mengurangkan keslilapan sebarang ralat yang timbul akibat pecahan ujian kepada dua. Kaedah ini digunakan bagi soalan ujian yang skorannya adalah 0 or 1. α..<Σpq) σT2 KR21 = k k–1 ( 1 . katakan ujian anda mempunyai 80 soalan. Oleh itu. KR-20 (Kuder & Richardson.<m(k-m)) ks2  Coefficicent alpha (Cronbach.Dimana k = bilangan item dalam ujian kaedah-belah dua (baru). bilangan atau kadar tempoh masa ujian akan menjadi lebih lama. iaitu bilangan soalan ujian yang asal dari kaedah belah-dua dibahagikan dengan bilangan soalan ujian yang digunakan didalam korelasi belah-dua. 1951). r = adalah korelasi diantara pecahan asal    Kekurangan kepada kaedah belah-dua adalah beberapa kaedah ujian di pecahkan. Sekarang anda inginkan kebolehpercayaan ujian anda dipinda kerana bilangan soalan ujian adalah 80. k = 80/40 = 2. 1939). yang kerapkali digunakan dalam menganggarkah kebolehpercayaan ketekalan-dalaman.

. Tempoh Ujian Pada amnya semakin panjang atau lama tempoh ujian semakin tinggi kebolehpercayaan skor ujian itu. ia menyumbangkan kepada varians ralat pengukuran. penat. Lain-lain contoh ralat rawak adalah seperti sakit. Pihak pentadbir yang mengendalikan ujian hendaklah menyediakan keadaan dan persekitaran tempat yang sesuai dan peraturan pentadbiran ujian yang sempurna. Jawapan atau distraktor seharusnya tidak bias sehingga pelajar yang diuji terlalu mudah mengenal pasti jawapan atau bukan jawapan. Opsyen yang tidak ada persamaan boleh menjejaskan kebolehpercayaan skor ujian. Ralat Rawak Prestasi seseorang adalah berubah-ubah mengikut keadaan sekelilingnya. Akibatnya skor ujian itu tidak boleh dipercayai. malahan skor kurang dinganggu oleh tekaan. Bagi ujian berbentuk objektif aneka pilihan. Pensampelan Item Item-item yang dogunakan dalam sesuatu ujian adalah untuk menguji sebahagian trait yang menjadi pentunjuk kepada kebolehan seseorang. Ini adalah kerana tempoh ujian dapat memberikan persampelan yang baik dari segi tingkah laku yang ingin diukur. risau dan lain-lain. Ini bermakna tiap-tiap opsyen mestilah berkaitan antara satu sama lain dan ada daya tarikan untuk dipilih oleh pelajar. Jika pemilihan itu tidak tepat. Misalnya semasa ujian tiba-tiba bunyi bising di sekeliling calon atau bunyi loceng amaran berbunyi. pilihan jawapan mestilah homogen.Antara yang dipercayai mempengaruhi kebolehpercayaan ujian ialah :- Kemohogenan Item Item ujian yang homogen ialah item-item yang mempunyai kesamaan dari segi prestasi atau peluang untuk dipilih. Oleh itu item tersebut adalah semata-mata sample bagi mewakili keseluruhan trait mengenai kebolehan seseorang. Ini akan menyebabkan tumpuan dan konsentrasi calon dan varians skor ralat akan masuk ke dalam varians skor yang dicerap. Sebarang perubahan yang berlaku di sekeliling menyebabkan prestasi berubah. ketegangan emosi.

terdapat satu lagi indeks penting yang dipanggil indeks kebolehpercayaan atau “ alpha ( α ) “. 5. 5.7 ) = 25. pendapat menyatakan agar tempoh masa ujian di panjangkan dan bilangan soalan ujian ditambah atau dibanyakkan. Namun.2. Tahap yang dimaksudkan adalah jika 68% ketentuan maka ia akan ada pada tahap purata 1 atau pun jika pada tahap 96% . Oleh kerana perkara sebegini tidak akan berlaku.3 Kesahan Ujian . ianya akan berada pada tahap 2. pengukuran ralat piawai akan memaklumkan keberkesanan skoran individu pelajar atau calon. Oleh itu.00. Jika sasaran populasi adalah pelbagai. Ini bermaksud . Perhatian hendaklah diberi terhadap tahap kebolehpercayaan yang berdasarkan ketekalan sample ujian dan percambahan ujian tersebut. dan bagi kebanyakkan orang perbezaan pada kadaran 0.2. Ia akan mengenalpasti ditahap manakah skoran akan dikenalpasti ketepatannya. alpha akan mengukur kebarangkalian kebolehpercayaan dengan mengunakan ketekalan hasilan keputusan ujian. ini akan meningkatkan tahap kebolehpercayaan keseluruhan dan nilai 0. kita boleh mengenalpasti pada tahap 68%. dan jika calon mengulang ujian yang sama. Dan apabila sesuatu ujian atau peperiksaan diambil kira. nilai indeks kebolehpercayaan mestilah nilai positif.2 Indeks Kebolehpercayaan Selain dari nilai purata p ( indeks kesukaran ). adalah lebih mudah untuk mencapai tahap kebolehpercayaan yang diperlukan.3 Mempertingkatkan Kebolehpercayaan Bagi mempertingkatkan kebolehpercayaan. ujian yang lebih lama adalah dipercayai lebih reliable dari ujian yang pendek. Indeks kebolehpercayaan akan menunjukkan pada tahap manakah hasilan keputusan ujian adalah sama jika semua pelajar mengambil atau mengulang semula ujian yang telah diambil ( dengan anggapan pelajar tersebut tidak ingat atau lupa akan ujian yang lepas ).7 = 33 atau 30 – 2. jika calon memperolehi skoran 30 pada ujian pertama. Nilai julat indeks kebolehpercayan adalah diantara -1.00 hingga + 1.7 = 27 dan pada tahap 96% pula. beliau dijangka akan memperolehi purata skoran diantara 30 + 2.65 bagi setiap kertas ujian adalah memadai. yang memerlukan perbezaan besar dalam mengukur kebolehan dan pengetahuan.7) = 35 dan 30 – ( 2 x 2. Sebagaimana larian marathon memberi lebih jarak atau ruang diantara pelumba lari dari pelumba acara pecut 100 meter dan membolehkan pelumba ruang untuk menyusun langkah larian atau merapatkan larian. calon dijangka akan memperolehi skoran 30 + (2 x 2.5.85 adalah diperlukan.

Alat taksiran yang mengukur apa yang ia ukur adalah sah. Sesuatu ujian mungkin sangat sah untuk sesuatu tujuan atau untuk sesuatu tahap umur ataupun untuk jenis subjek tertentu tetapi ia tidak mungkin sah dalam situasi lain. sama ada menguji kemahiran mendengar. Kadang kala sesuatu ujian mungkin tidak tepat mengukur perkara yang hendak diukur tetapi hanya mengukur sedikit sahaja atau sipi-sipi. Dalam bidang pengujian bahasa. Jika guru tidak diawasi. Contoh-contoh ini perlu ditanyakan kepada diri sendiri apabila membina sesuatu alat ujian bahasa untuk menjaga darjah kesahan atau kesahihannya. Contohnya. bertutur. Adakah ujian yang dibina benar-benar dapat menguji dan mengukur kemahiran murid mendengar?. Sesuatu alat pengukur tidak memiliki kesahan untuk “semua tujuan”. ujian ejaan dianggap sah sekiranya benar-benar dapat mengukur kebolehan pelajar mengeja. Setiap kali guru membina ujian bahasa. Bincangkan . Dalam ujian bahasa timbul persoalan sama ada kesahan sesuatu ujian dianggap tinggi atau rendah menurut ketepatan mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diukur. menulis atau aspek bahasa lain seperti tatabahasa. Dalam menilai kesahan ujian sesuatu ujian untuk tujuan tertentu kita hendaklah memeriksa satu atau lebih dari jenis kesahan berikut. Berikan definisi kesahan ujian. Tinggi atau rendah kesahan sesuatu ujian bergantung pada ketepatannya mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang perlu diukur berdasarkan tujuan atau fungsi pengujian. Konsep kesahan sesuatu ujian bahasa sebagai alat untuk mengukur dan mengkuantitikan sesuatu kemahiran atau aspek bahasa tidak berbeza dengan konsep kesahan alat pengukur yang lain. Adakah ujian kosa kata yang dibina guru benar-benar menguji perbendaharaan kata pelajar atau hakikatnya menguji tatabahasa? Atau berlaku sebaliknya. sesuatu ujian merupakan alat untuk mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. kadang kala alat ujian yang dibina tidak menepati tujuan ujian. ujian tatabahasa yang dibina guru tidak menguji pengetahuan tatabahasa sebaliknya menguji kosa kata. Oleh sebab sesuatu ujian yang tidak sah adalah dianggap tidak berguna maka seseorang itu hendaklah membentangkan bukti yang boleh memberi keyakinan bahawa ujian yang digunakannya mengukur tepat cirri-ciri ujian yang berkenaan direka bentuk untuk diukur. Seterusnya kita melihat jenis kesahan yang terdapat dalam ujian yang baik. membaca. Adakah ujian bertutur benar-benar dapat menguji dan mengukur kemahiran murid bertutur?. Perkara lain yang hendak diukur tidak terukur dan perkara lain pula yang terukur. kosa kata dan sebagainya amatlah penting bagi guru mempersoalkan kesahan ujian yang dibina.

apakah subkemahiran yang membina kemahiran bertutur? . Contohnya. Hal ini penting bagi ujian yang berbentuk sumatif atau formatif.2 Kesahan Gagasan Kesahan gagasan adalah satu unsure yang dihipotesiskan untuk menerangkan beberapa aspek tingkahlaku manusia seperti kebolehan mekanik. Untuk menentukan kesahan kandungan. bertutur dan membaca adalah konstrak atau konsep yang agak abstrak. apakah konstruk (konsep) sebuah kereta? Sebuah kereta terdiri daripada enjin. 5. Kesahan ini mempersoalkan sama ada sesuatu ujian mengandungi satu sampel yang seimbang tentang perkara yang telah diajar seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran atau program pengajaran. meringkaskan karangan.3. kosa kata dan sebagainya. Contohnya. kecedersan atau sifat pendiam. pembina ujian hendaklah menganalisiskan kandungan sesuatu bidang ujian yang dinilai dan sterusnya menstruktur satu alat yang representative untuk mengukur pelbagai apsek kandungan berkenaan. Perkara penting dalam kesahan ini guru perlu merujuk semula rekod pengajaran seperti buku rekod mengajar dan sukatan pelajaran. Juga dikenali dengan panggilan kesahan konstruk. menulis karangan. setiap kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar. cermin. skop ujian hendaklah mewakili pengajaran dan pembelajaran yang telah berlaku dalam tempoh tersebut. Bagaimanapun.3. Contohnya. roda dan sebagainya. gear. kesahan persampelan. Ujian bahasa yang dibina bagi menilai kemajuan murid pada tahap tersebut mungkin mengandungi ujian tentang kemahiran lisan. Kesahan konstruk ialah satu konsep atau gagasan tentang sesuatu perkara atau benda sama ada yang abstrak atau maujud. tatabahasa. peribahasa. ujian bulan Februari guru hendaklah menguji beberapa aspek tatabahasa yang telah diajarnya dalam bulan tersebut. Dalam bidang pendidikan bahasa. Ujian bahasa yang bersifat sumatif seperti ujian akhir penggal. roda. Bahagian yang mengisi konstrak mengenai sesuatu kemahiran bahasa sebenarnya adalah subkemahiran yang membina sesuatu kemahiran bahasa. membaca. atau kesahan kurikulum dan digunakan meluas dalam ujian pencapaian. Kesahan ujian isi tinggi sekiranya item ujian yang dibina mewakili semua aspek tatabahasa yang telah diajar dalam bulan itu.5. pertengahan tahun dan ujian tahunan biasanya memerlukan guru membuat persampelan yang lebih luas tentang kemahiran dan aspek bahasa yang perlu diuji.1 Kesahan Kandungan Kesahan ini juga dikenali sebagai kesahan logic.

guru telah membina satu ujian untuk menguji kefahaman bacaan pelajar dengan menggunakan soalan berbentuk aneka pilihan. sebab kadang kala ujian bercorak „superficial‟ sahaja. kesahan ujian itu dari segi konstraknya boleh dipertikaikan. kita akan mengukur dan menilai subkemahiran yang tidak berkaitan. tatabahasa. perlulah disemak semula setiap item atau soalan supaya tidak terkeluar daripada batasan atau tujuan ujian dibina. Mengandungi dua sub-kelas iaitu kesahan permala dan kesahan serentak. dan sama ada ujian itu menguji subkemahiran yang dianggap penting dalam sesuatu kemahiran bahasa yang hendak diuji. dia seharusnya faham dengan konstrak kemahiran mengarang dalam bahagian penting yang terdapat dalam sesuatu karangan yang baik. Menurut Savignon (1983). Sebaiknya sebelum ujian dicetak atau ditadbir. antonim dan dan penggunaan imbuhan. dapatkan pandangan guru lain mengenai kesesuaian item dengan kemahiran atau aspek yang hendak diuji. Sekali pandang ujian ini mungkin mempunyai kesahan muka yang benar-benar menguji kefahaman bacaan.Apabila kita hendak menilai sama ada ujian mengenai sesuatu kemahiran bahasa itu mengandungi kesahan konstrak atau tidak. Bagi Hearon (1979). Subkemahiran yang terlibat dalam sesuatu kemahiran asas bahasa sebenarnya pengisi konstrak tersebut. guru ingin melihat subkemahiran penting seperti memilih isi. . Dalam menguji sesuatu kemahiran bahasa. Selepas diteliti. menyusun isi. dalam menguji kemahiran murid menulis karangan. Oleh yang demikian. ujian mesti kelihatan mengukur apa yang sepatutnya hendak diukur. Contohnya. tidak mungkin kita boleh membina ujian yang sah dan menepati konstrak tersebut. kesahan konstrak mengenai sesuatu kemahiran yang hendak diuji sangat penting.3 Kesahan Kriteria Kesahan yang ditunjukkan melalui perbandingan skor ujian dengan satu lebih pembolehubah luaran atau criteria yang dianggap berupaya menyediakan pengukuran secara terus terhadap tingkahlaku atau sifat tertentu dibawah kajian. kita persoalkan sama ada ujian tersebut benarbenar menguji konstrak kita mengenai kemahiran tersebut. kosa kata dan aspek mekanis dalam penulisan. Sebelum guru boleh menguji kemahiran muridnya dalam kemahiran membaca. Selepas guru membina ujian yang bertujuan menguji sesuatu kemahiran atau aspek bahasa.3. Tanpa mengenali konstrak mengenai sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. guru seharusnya faham dengan konstrak kemahiran membaca. kesahan muka saja tidak mencukupi. Contohnya. Sebelum guru boleh menguji dan menilai kemahiran muridnya menulis karangan. Item yang dimaksudkan bukanlah menguji kefahaman bacaan murid dalam erti kata sebenarnya. Sekiranya konstrak kita mengenai sesuatu kemahiran itu salah. 5. didapati terdapat beberapa item soalannya menguji kefahaman murid mengenai sinonim.

akan dikaitkan dengan penilaian guru mereka ataupun dikaitkan dengan skor-skor yang didapati melalui ujian yang serupa yang telah disahkan. Masalah yang dikaitkan dengan kesahan peramal adalah ianya hanya boleh diterima hanya dalam situasi dimana ia telah disahkan atau dalam situasi yang sama.i) Kesahan Peramal Pendidik biasanya berminat menggunakan sesuatu ujian untuk meramal sesuatu pada masa hadapan seperti kejayaan dalam persekolahan atau pekerjaan. Apakah perbezaan ketara diantara kedua kesahan ini. Daripada menunggu beberapa tahu samada sesuatu ujian minat vokasional berupaya meramal kejayaan dalam sesuatu pekerjaan. Sesuatu ujian yang meramal dengan tepat tingkahlaku pada masa hadapan yang kerananya dibentuk. kita boleh mengaitkan skor yang diperolehi dalam ujian orang-orang yang berjaya dalam sesuatu pekerjaan dengan skor yang diperolehi dalam ujian pekerjaan lain untuk menentukan samada ujian berkenaan membezakan dua kumpulan tersebut. dan iii) lakukan korelasi diantara skor ujian tersebut dengan prestasi sebenar ujian yang dibentuk untuk diramal. Kesahan serentak menyediakan bukti dengan agak cepat tentang keraguan sesuatu ujian. Contohnya sekiranya sesuatu ujian baru di struktur. Bezanya ialah hasil yang diramal diukur pada masa yang agak sama dengan ujian peramal dibuat. ii) Kesahan Serentak Prosedur yang digunakan untuk menentukan kesahan serentak adalah sama dengan prosedur yang digunakan untuk menentukan kesahan peramal. Prosedur asas untuk menentukan kesahan peramal ialah i) mentadirkan ujian berkenaan.? . tetapi hakikatnya bahawa ujian yang memeliki kesahan serentak tidaklah menjamin yang ia memiliki kesahan peramal. dikatakan memiliki kesahan peramal. Semakin tinggi korelasi yang diperolehi semakin berkesanlah ujian berkenaan sebagai satu peramal. ii) tunggu hingga prestatsi yang diramalkan oleh ujian berkenaan berlaku. skor yang diperolehi para pelajar dalam ujian ini boleh dikaitkan dengan markah yang didapati dalam ujian sebelumnya untuk subjek yang sama. Bandingkan kesahan peramal dan kesahan serentak. yang mungkin lebi mahal dan lebih sukar untuk ditadbiekan.

sesuatu ujian itu dikatakan sah. Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul maklumat berkaitan bidang yang ditetapkan. Satu cara untuk mencari ketakalan dalaman atau keseragaman soalan Indeks Kesukaran. Indeks kebolehpercayaan akan menunjukkan pada tahap manakah hasilan keputusan ujian adalah sama jika semua pelajar mengambil atau mengulang semula ujian yang telah diambil ( dengan anggapan pelajar tersebut tidak ingat atau lupa akan ujian yang lepas ). Glosari Cronbach Alpha. Dengan perkataan lain. Dalam konteks Pembelajaran Masteri. Lagi tinggi peratusan item kesukaran lagi mudahlah item tersebut Indeks Diskriminasi. Boleh ditakrifkan sebagai peratusan pelajar yang menjawab ujian dengan betul.Rumusan Sesetengah ahli bijak pandai mempertikaikan mengenai pandangan amalan tradisi bahawa “ kebolehpercayaan adalah satu kemestian tetapi kesahan tidak diperlukan” dan kenyataan ini adalah disangkal. sekiranya ujian berkenaan boleh mengukur sesuatu yang sebenarnya hendak diukur atau sepatutnya diukur. Lagi besar peratusan jawapan betul yang diperolehi lagi mudahlah sesuatu item. ujian yang terlibat ialah praujian dan pascaujian. 1 jika memilih dan 0 jika tidak memilih opsyen bagi sesuatu item berkenaan. . Institusi pemikir memberikan konsep bahawa kebolehpercayaan sebagai invariance dan kesahan adalah unbiasedness. Pandangan berikutnya menyatakan satu pengukuran boleh menjadi tidak boleh dipercayai tetapi hendaklah mempunyai tahap kesahan yang tinggi. Satu kaedah statistic mungkin mendapatkan satu nilai keatas persamaan sample yang bersamaan dengan parameter populasi tetapi akan mempunyai kadar variance yang tinggi ketas sample yang kecil. Indek diskriminasi ialah pekali korelasi yang mengaitkan skor ujian ( data selanjar ) dengan skor setiap opsyen ( data dikotomous . Kesahan. rbis digunakan untuk menentukan darjah keupayaan sesuatu item bagi membezakan antara calon daripada kumpulan yang mempunyai market keseluruhan ujian yang tinggi dengan yang rendah Indeks Kebolehpercayaan.

D. Measurement and Evaluation in Psychology and Education. reliability and the assessment of engineering education. (1960). ketepatan. 1937. ujian mesti kelihatan mengukur apa yang sepatutnya hendak diukur. Charles E. 1939). Validity. et. Test Construction. Barbara et al (2002). Kaedah ini digunakan bagi soalan ujian yang skorannya adalah 0 or 1.<m(k-m)) ks2 Rujukan Moskal. Merill Books.Kesahan Gagasan.A.<Σpq) σT2 ( 1 . Kesahan ini mempersoalkan sama ada sesuatu ujian mengandungi satu sampel yang seimbang tentang perkara yang telah diajar seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran atau program pengajaran Kesahan Kriteria.  KR-20 (Kuder & Richardson. Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan. New York : Macmillan Wood. Menurut Savignon (1983). Inc. Al (1991). dan kebolehbergantungan ujian berkenaan. Formula Kudder Richardson 20 dan 21 dibuat berdasarkan penskoran yang dibuat secara diskrit atau dikotomi. Columbus. tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan. (5th Edition). Kebolehpercayaan. Journal of Engineering Education Thorndike. OH. Ini bermaksud sesuatu ujian yang boleh dipercayai akan menghasilkan maklumat yang tekal (merujuk kepada beberapa pentadbiran ujian yang telah dijalankan).Digunakan untuk item yang diskor secara dikotomi (betul-salah) seperti dalam ujian objektif perlbagai pilihan KR20 = k k–1 KR21 = k k–1 ( 1 . Konstruk ialah satu konsep atau gagasan tentang sesuatu perkara atau benda sama ada yang abstrak atau maujud Kesahan Kandungan. .

.) (1995). D. CITO.Inc . Van Dalen. 4th Edition.P. Writing and Administring Examinations. R. Understanding Educational Research.McGraw-Hill.Van Krieken. (Dr. (1979).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful