BAB 5 KESESUAIAN ITEM UJIAN

Pengenalan

Selepas sesuatu pembinaan dijalankan , satu pencerapan haruslah dijalankan bagi memastikan samada item atau soalan tersebut sesuai untuk digunakan. Biasanya prosedur yang dijalankan termasuklah menganalisa setiap item tersebut. Ini adalah untuk membolehkan kita mengasing atau menggunakan item-item tersebut untuk tujuan ujian seterusnya. Seperkara lagi ialah untuk memastikan samada pengguna tahu atau tidak tahu akan ujian yang akan diambil. Dalam memastikan bahawa item tersebut boleh digunapakai adalah membuat pengukuran perbezaan bagi setiap item yang dijalankan. Sebagai contoh, jika ujian yang dibina adalah bertujuan mengukur pencapaian sekolah maka ujian yang hendak dijalankan hendaklah akur akan pencapaian yang ditetapkan.

Kesahan item bagi tujuan meramal pengukuran criteria boleh di tentukan dengan membuat pengiraan korelasi diantara skoran tehadap item dengan skoran pengukuran tersedia. Pengukuran korelasi koefisien yang sering digunakan adalah koefisien titik-biserial ( pointbiserial coffecient).

Namun bagi tujuan pengukuran bilik darjah, kebiasaannya posedur yang disering digunakan adalah melibatkan penentuan peratus pengambil ujian yang lulus setiap item denga korelasi setiap criteria item. Dalam hal ini, criteria yang dimaksudkan adalah skor keseluruhan ujian tersebut. Item yang berkualiti harus mempunyai ciri-ciri keakuran dari aspek kurikulum, spesisfikasi dan peluang. Item juga hendaklah tepat dalam konstruknya, tepat akan tajuk atau konteksnya dan hendaklah jelas dari segi stimulus, tugasan dan arahan. Oleh itu item atau soalan yang dibina juga hendaklah sesuai dengan kehendak serta ketetapan.

Objektif

Diakhir bab ini, anda seharusnya dapat :

i) menilai ujian berdasarkan tahap kebolehpercayaan dan kesahanujian ii) membina item ujian agar lebih dipercayai dan sah

5.1.1 Indeks Kesukaran

Yang pertama adalah indeks kesukaran (item-difficulty index) (p). Indeks ini ditentukan dengan nisbah calon yang mendapat jawapan betul bagi sesuatu item dan dinyatakan dalam persamaan berikut

Bilangan calon yang menyatakan jawapan yang betul bagi item x P= Bilangan calon yang menjawab item x

Nilai bagi p ialah diantara 0.00 hingga 1.00. item yang mudah mempunyai p yang besar dan sebaliknya sesuatu item yang sukar nilai p adalah kecil. Walau bagaimanapun, dikatakan bahawa item yang terlalu mudah ( apabila nilai p adalah lebih dari 0.85 ) atau item itu terlalu sukar ( apabila p kurang daripada 0.15 )tidak akan memberikan maklumat psikometrik yang berguna.

Aras kesukaran item boleh ditentukan dengan nilai p, seperti berikut ;

Siapakah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ? Siapakah Tun Dr.60 0. Lagi besar peratusan jawapan betul yang diperolehi lagi mudahlah sesuatu item. Lagi tinggi peratusan item kesukaran lagi mudahlah item tersebut (Wood. item manakah dikatakan sukar ? 1.20 hingga 0. Berikan definisi indeks kesukaran. Namun untuk menyatakan soalan mana yang ditanya itu sukar hanya boleh ditentukan dengan membuat ujian kesukaran item. Nilai p akan membolehkan kita membuat pengukuran indek kesukaran di situasi atau ditempat berbeza. 2.36 hingga 0.85. bagi kita menentukan samada menjawab soalan sejarah melibatkan pengetahuan yang lebih mantap.61 hingga 0.50. .35 Aras kesukaran Item mudah Item sederhana Item sukar Indeks kesukaran juga boleh ditakrifkan sebagai peratusan pelajar yang menjawab ujian dengan betul. Sebagai contoh. Adalah sukar. Nilai p hanyalah satu ukuran sikap. 1960).80 0. Item yang dijawab betul oleh 85% pelajar akan mempunyai nilai p 0. 1991). kompleks atau khusus dari yang diperlukan untuk menjawab soalan matematik. Seseorang akan hanya mengenali nama bagi kedua-dua tokoh tersebut.Nilai p 0. kesukaran boleh didefinisikan dalam bentuk kekerapan relatif pengambil ujian memilih respon jawapan yang betul (Thorndike et al. Definisi lain bagi terma kesukaran dalam ciri intrinsik.Mahathir ? Kita tidak boleh menyatakan item mana yang sukar selepas membaca soalan ini. Contoh yang lain. manakala item yang dijawab betul oleh 50% pelajar akan mempunyai nilai indeks kesukaran p yang rendah iaitu 0. item ujian Bahasa Inggeris yang sukar bagi pelajar sekolah rendah akan ternyata lebih mudah bagi pelajar sekolah menengah kebangsaan.

dalam sesuatu ujian didapati . indeks kesukarannya ialah 30% atau 0. Contoh: Item A yang direspons betul oleh 80 daripada 100 orang murid. kebanyakan ujian skoran adalah agak tinggi. kita lihat beberapa lagi contoh berikut. Untuk lebih memahami keadaan ini.Apabila nilai p digunakan untuk menentukan indek kesukaran. 2. nilai p akan terus menghalang kepelbagaian ujian skoran.3. 3. Indeks kesukaran item (K) = Skor Purata Skor Maksimum Indeks kesukaran bagi item ujian menerangkan bilangan pelajar yang menjawab dengan betul sesuatu soalan yang diberikan. …atau tidak dikotomus. indeks kesukarannya ditentukan dengan mencari peratus skor min (skor purata) atau kadar skor min. Apabila semua item didapati sukar. ini menunjukkan bahawa 65 peratus pelajar yang mengambil ujian tersebut . Oleh itu. adalah lebih mudah bagi menentukan samada item ujian sejarah adalah lebih sukar dari item matematik khusus bagi ujian yang diambil oleh pelajar yang sama. 1. Pengiraan di atas menunjukkan : Item A lebih mudah daripada item B. Sebagai contoh. indek kesukaran item adalah 65. Aras kesukaran item lebih tinggi daripada item A. Bagi item subjektif yang skornya boleh bernilai 0. aras kesukaran item ditakrifkan sebagai peratus atau kadar bilangan murid yang memberi respons dengan betul.8. Item B yang direspons betul oleh 30 daripada 100 orang murid. Dan jika semua item adalah mudah. Apabila kita memilih jawapan yang tidak ditetapkan ( p=0 ). indeks kesukarannya ialah 80% atau 0. kadaran tersebut dipanggil indeks kesukaran item. Bagi item objektif yang skornya berbentuk dikotomus. majoriti ujian skoran adalah rendah. dan tidak ada perbezaan individu didalam skoran bagi item tersebut.

terutama bagi ujian pendek. Memanjangkan masa ujian (apabila terdapat ujian amali) boleh meningkatkan tahap kebolehpercayaan. Rumusan konsisten dalam Kuder-Richardson 20 digunakan dalam pengiraan komputer bagi menentukan anggaran kebolehpercayaan item ujian. Dalam keadaan biasa.000. Untuk ujian biasa selama 50 minit. Koefisien korelasi titik-biserial mengukur hubungan diantara skor item dengan skor ujian. Satu ujian yang merangkumi bahan subjek berkaitan hendaklah mengandungi item yang merangkumi pelbagai nilai julat kesukaran.000 dan 1. Kebolehpercayaan boleh ditingkatkan melalui ujian ulangan berdasarkan analisis data yang dijalankan. sesuatu ujian hendaklah yang mengandungi tahap kesukaran diantara julat 60 hingga 85 dan selebihnya pada sekitaran 25 dan 100.Bincangkan. Begitu juga jika sesuatu item ujian dijangka akan menjadi terlalu mudah maka ianya juga harus tidak disertakan. Anggaran hendaklah dibuat secara berhati-hati jika bilangan pelajar yang mengambil ujian tidak menyempurnakan ujian dalam masa yang ditetapkan. koefisi kebolehpercayaan pada tahap 0. adalah dicadangkan item korelasi yang bernilai negatif atau hampir sifar ( 10 atau kurang) dibuang atau dikajisemula dan item ujian yang bernilai kolerasi positif rendah dikaji semula bagi menentukan bagaimana untuk memperbaiki keadaan item tersebut. Adalah harus untuk mengekal item ujian yang mempunyai koefisien korelasi titik biserial yang tinggi dan membuangkan item ujian yang hampir bernilai sifar atau bernilai negatif. Korelasi kebolehpercayaan jenis ini akan menentukan dan memberikan tahap indikasi individu yang mengambil ujian akan memperolehi skoran yang sama dalam ujian.menjawab dengan dengan betul. . namun. Ujian kebolehpercayaan dan kesahan akan dimaksimakan jika kebanyakkan kesukaran item adalah agak mudah yakni diantara tahap peluang dan 100. maka seharusnya item tersebut tidak dimasukkan.75 adalah sesuai. Sebagai panduan. Nilai anggaram julat Kuder-Richardson ini adalah diantara 0.000 menunjukkan ujian tersebut mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Lagi tinggi peratusan item kesukaran lagi mudahlah item tersebut. . Lagi tinggi indeks kesukaran. Ujian yang mengandungi 2 alternatif (betul-salah) seharusnya mengandungi tahap kesukararan diantara 50 hingga 100. Nilai yang hampir dengan +1. Nilai hampir sifar akan menunjukkan terdapat hubungan yang sedikit diantara skoran pada item dan skoran ujian. Nilai positif tinggi menunjukkan sesesorang yang menjawab item dengan betul akan menerima skoran yang tinggi dalam ujian berbanding dengan menjawab dengan tidak betul. Nilai julat statistik ini adalah diantara -100 dan + 100. lebih mudah item ujian tersebut. jika terdapat peluang atau petunjuk bahawasanya akan ada indeks atau tahap dibawah 25 .

Item yang baik akan mendiskriminasikan diantara mereka yang baik dengan mereka yang kurang baik. Indek diskriminasi ialah pekali korelasi yang mengaitkan skor ujian ( data selanjar ) dengan skor setiap opsyen ( data dikotomous . lagi kecil lah nilai ralat tawak.2 Indeks Diskriminasi ( rbis ) Jika sesuatu ujian dan sesuatu item mengukur perkara yang sama. 1 jika memilih dan 0 jika tidak memilih opsyen bagi sesuatu item berkenaan. yang mana skoran sebenar pelajar ( purata skoran bagi setiap ujian ) tidak akan terpencong dari lebih 3. Ia diinterpretasikan sebagai mana dijalankan keatas sisihan piawai. rbis digunakan untuk menentukan darjah keupayaan sesuatu item bagi membezakan antara calon daripada kumpulan yang mempunyai market keseluruhan ujian yang tinggi dengan yang rendah.Pengukuran ralat rawak adalah anggaran bagi ralat kemungkinan skoran ujian. kemungkinannya adalah 2 : 1. Pengukuran ralat rawak pada tahap 3. Indek kesukaran boleh digunakan untuk:     Mengenalpasti konsep yang akan diajar semula Menyediakan atau memaklumkan kemungkinan kelemahan dan kekuatan kurikulum Memberi maklumbalas kepada pelajar Memberi atau memaklumkan mengenai kemungkinan item bias 5. Pekali korelasi “point-biserial”.1. ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut : . Lagi tinggi kebolehpercayaan dan lagi bebas kesalahan ujian tersebut. menunjukkan bagi mana-mana satu skoran ujian. seseorang akan menganggap mereka yang boleh menjawab dalam ujian tersebut akan menjawab dengan baik atau betul bagi item tersebut dan jika mereka yang gagal menjawab ujian tersebut akan turut gagal alam menjawab item tersebut.500 sebagai contoh.500. Aplikasi terusan ini kepada skoran menjadikan pengukuran ralat rawak amat penting bagi menilai perbezaan diantara pelajar dan menentukan markah dan gred.

manakala calon yang mendapat skor ujian yang rendah menyatakan jawapan yang betul. Jika sebaliknya berlaku.00. rpbis akan bernilai negative. rpbis yang bernilai positif menunjukkan calon yang mendapat skor ujian yang tinggi menyatakan jawapan yang betul. manakala calon yang mendapat skor ujian yang rendah memilih opsyen yang salah (distraktor).dimana : x ialah min skor ujian calon yang menjawab betul µ ialah min skor ujian σ ialah sisihan piawai ujian p ialah nisbah calon yang menjawab betul (indeks kesukaran) q=(1–p) Nilai indeks diskriminasi adalah antara – 1.00 hingga 1. Bagi item yang . dimana calon yang mendapat skor ujian yang tinggi memilih opsyen yang salah (distraktor).

299 0.399 0.menunjukkan nilai rpbis adalah 0.3 Pemarkahan Item dan Tahap Masa Ujian Menjawab persoalan sama ada sesuatu ujian boleh menjamin ketekalan dalam pemeriksaan dan pemarkahannya.40 dan keatas 0.1.20 hingga 0. Pengelasan kebolehan item mendiskriminasi berdasarkan rpbis rpbis 0. Bincangkan 5.30 hingga 0. bermakna item ini tidak dapat mendiskriminasikan antara pelajar dari kumpulan yang mendapat skor tinggi dengan kumpulan calon yang mendapat skor ujian yang rendah. Sama ada ujian itu akan diperiksa dan diberi markah oleh beberapa orang guru sebagai pemeriksa yang berasingan atau oleh seorang guru.10 hingga 0. Sesuatu ujian .10 Pengelasan Sangat baik Baik Sederhana Kurang baik Tidak baik Apakah yang dimaksudkan dengan indeks diskriminasi.199 Kurang daripada 0.

Jenis ujian kecil ini bertujuan untuk melihat kemajuan murid dalam mempelajari sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang tertentu sebelum guru melanjutkan pengajarannya dengan perkara baru. mungkin dalam bulan lain guru tersebut boleh menguji bacaan dan kefahaman puisi. pertengahan bulan. Setiap item perlu dinilai dari aspek kebolehpercayaan atau ketekalannya menjalankan sesuatu tugas. Ketekalan jenis ini tidak mencukupi untuk menjamin kebolehpercayaan sesuatu ujian secara keseluruhannya. kadang kala ujian ini tertumpu pada kefahaman mendengar sahaja ataupun bacaan dan kefahaman sahaja. ketekalan pemarkahan antara pemeriksa yang biasanya terkawal ketat dalam ujian yang menggunakan soalan-soalan aneka pilihan. Kita perlu melihat kebolehpercayaan item tersebut. Dalam pendidikan bahasa. seperti ujian mengarang. ujian bacaan dan kefahaman juga ada pelbagai jenis. ujian bulanan atau ujian pertengahan penggal eloklah bercorak formatif dan diagnostik yang bertujuan untuk menguji kemajuan murid dalam mempelajari satu atau dua kemahiran atau aspek bahasa dari semasa ke semasa. Sekiranya guru telah menguji bacaan dan kefahaman keratan pelbagai jenis prosa dalam bulan Januari. Bagaimanapun. Dengan kata lain. Ini amat penting bagi ujian jenis subjektif. ujian yang bercorak formatif mungkin hanya menguji kemahiran murid menulis surat kiriman. Bagi ujian bahasa yang bercorak objektif seperti ujian kefahaman bacaan atau aspek bahasa yang lain menggunakan soalan dalam bentuk aneka pilihan. Dalam kemahiran menulis pula. pertengahan tahun atau pada hujung tahun akan membawa implikasi terhadap penentuan skop dan kandungan ujian tersebut.dikatakan mempunyai kebolehpercayaan (ketekalan) antara beberapa orang pemarkah sekiranya keputusan pemarkahan mereka sama atau hampir sama. Skim ini bertujuan untuk menyelaraskan prosedur pemarkahan atara pemeriksa dan menjaga ketekalan dalam pengagihan markah. ini akan menentukan jenis ujian yang akan dibina oleh guru. sama ada ujian formatif atau sumatif. Ujian ini mungkin tentang satu atau dua kemahiran bahasa ataupun tertumpu kepada satu atau dua aspek bahasa seperti tatabahasa atau perbendaharaan kata. misalnya jenis rasmi seperti memohon pekerjaan atau menulis karangan mengikut tajuk yang bercorak perbincangan sahaja. Dalam pendidikan bahasa. . Sesuatu ujian yang berbentu aneka pilihan biasanya terdiri daripada beberapa item. hujung penggal. Contohnya. persoalan subjektiviti dalam pemarkahan mungkin tidak timbul. ujian lisan yang dinilai oleh pemeriksa secara bersendirian. ujian formatif mempunyai skop dan kandungan yang terhad. Tujuan skim ini untuk mengurangkan ciri subjektiviti kepada peringkat yang paling minimum dan meningkatkan ciri objektiviti kepada peringkat yang paling maksimum dan mengawal ketekalan pemarkahan dan pengukuran melalui satu skim pemarkahan yang standard atau serupa. Perkiraan sama ada hendak menjalankan sesuatu ujian pada hujung bulan. Faktor penting ialah skim pemarkahan bagi ujian tersebut. Bagi kemahiran bahasa pula.

skop dan isi kemahiran atau aspek bahasa yang akan diuji menjadi lebih luas. kohort dan sebagainya. ujian yang tidak sesuai. . Kebolehpercayaan skor berkait rapat dengan instrumen pentaksiran yang digunakan.2 Kebolehpercayaan Ujian Kebolehpercayaan boleh merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skoran bagi mengambarkan prsetasi calon dalam perkara yang diuji. contohnya aspek tatabahasa dan peribahasa. Begitu juga jika kita mempercayai seseorang insan atau kawan yang sudah semestinya mempunyai sifat-sifat yang dinyatakan. Kebolehpercayaan atau reliabiliti yang berkaitan dengan konsep ujian hendaklah boleh diharapkan. Kebolehpercayaan ujian boleh disebut sebagai darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu bahan atau benda. Hal ini perlu sekiranya subkemahiran yang telah diajar itu banyak dan luas. 5. Ujian yang bercorak sumatif memerlukan guru memilih satu sampel subkemahiran yang hendak diuji. Pada pendapat anda. Ini mungkin memerlukan guru membina ujian yang lebih menyeluruh dan bercorak sumatif bagi tahap tersebut.Sekiranya ujian yang hendak dijalankan itu pada tahap pengajaran yang lebih panjang seperti di hujung penggal. ianya mestilah boleh dipercayai dan bermakna. Bincangkan. Kita harus bertanya samada ujian yang diberi dapat memberi ukuran yang konsisten kepada seseorang pelajar jika pelajar tersebut mengambilnya berulangkali. adalah stabil. Skoran yang tidak konsisten yang disebabkan pembolehubah seperti kandungan yang tidak berkaitan. adakah tempoh mengadakan ujian memberikan kesan ketas ujianyang dijalankan. pertengahan tahun atau di hujung tahun. Tetapi dalam ujian penggal atau hujung tahun itu. boleh di agak atau dijangka dan tepat. tidak berubah dan tetap sama. Mungkin dalam tempoh sepanjang penggal atau sepanjang tahun guru telah mengajar pelbagai jenis tatabahasa dan peribahasa. Begitu juga dengan sesuatu ujian yang dijalankan dan dihasilkan. guru boleh membina hanya beberapa soalan atau ujian tentang tatabahasa atau peribahasa.

seorang guru biasanya mengharapkan untuk memperoleh pengukuran yang sama keatas sesuatu benda yang yang diukur. kita katakan pengukurannya tidak tepat dan tidak boleh dipercayai. iaitu kesahan. Konsep asas teori pengujian menyatakan bahawa skoran yang dicerap atau diperhatikan (observed score) iaitu skor yang didapati oleh seseorang pelajar didalam sesuatu ujian mempunyai dua komponen : i) ii) skor sebenar ( true score iaitu ukuran sebenar kebolehan pelajar ) dan skor ralat ( error score iaitu ukuran yang disebabkan oleh alat dan kaedah pengukuran ) Oleh itu kita boleh membuat anggapan bahawa tiada skor yang menjadi ukuran sebenar bagi kebolehan seseorang. Jam yang baik akan menunjukkan waktu pukul lapan setiap hari apabila berita TV3 dibacakan. Misalnya. Dalam ujian bahasa kita boleh katakan bahawa kebolehpercayaan sesuatu ujian sebagai ketekalan.Dalam bilik darjah atau makmal. sekiranya ujian digunakan pada pelajar yang . Dalam memilih dan membina ujian bahasa di bilik darjah amatlah penting bagi guru bahasa memikirkan tentang kebolehpercayaan sesuatu ujian yang hendak digunakan.20 walaupun waktu yang sepatutnya pukul 8. Dengan kata lain. Contohnya.00 tepat. Alat ini mempunyai syarat terpenting sebagai alat penguji. atau. mendapatkan pertimbangan yang sama apabila mengunakan penimbang yang berbeza dalam masa yang berbeza. ukuran waktu yang ditunjukkan tidak tekal. guru mengharapkan keputusan ujian dakan tekal bagi gua ujian yang sama bentuk yang dijalankan kepada kumpulan yang sama pada dua masa yang berbeza. iaitu mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diukur. iaitu ketekalan (kebolehpercayaan) pengukurannya. Selain itu kita persoalkan syarat kedua. Perkara yang hendak dinilai ialah ketekalan pengukurannya sebagai alat penguji. Sekiranya jam itu menunjukkan pukul 8. kita setuju bahawa jam adalah alat yang sah untuk mengukur masa. Kebolehpercayaan ujian tersebut ialah mengenai ketekalannya mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang diukurnya. Sebuah jam sebagai alat pengukur masa yang sah perlu boleh dipercayai dari segi ketekalan waktu yang ditunjukkannya. Dalam mengukur pencapaian pelajar pula.15 atau pukul 8.

Menurut teori ujian dan pengukuran. Contohnya. terdapat tiga jenis kebolehpercayaan. Guru janganlah menggunakan item soalan yang terlampau susah. kita katakan item tersebut tidak boleh dipercayai. iaitu ejaan yang susah kebanyakannya boleh dieja dengan betul oleh murid yang lemah dan tidak boleh dieja oleh murid yang pandai. ujian ejaan yang mengandungi 25 atau 50 item ejaan. Selain itu. guru perlu jangkakan bahawa terdapat ejaan yang hanya boleh dieja dengan betul oleh murid yang pandai dan kerap dieja salah oleh murid yang lemah dalam ejaannya. Ada tiga kaedah yang dikemukakan untuk menghitung kebolehpercayaan sesuatu ujian iaitu Kaedah Test-Retest. Sepatutnya item yang digunakan oleh guru adalah item soalan yang bercorak susah. Setiap satunya merujuk kepada ketekalan pengukuran yang boleh dihasilkan sesuatu ujian. Pekali kebolehpercayaan selalunya diwakili oleh nombor yang bernilai diantara 0 hingga 1 yang menunjukkan kestabilan sesuatu ujian. Kebolehpercayaan item kadang kala disebut sebagai ketekalan dalam sesuatu ujian kerana setiap item dalam ujian berfungsi dalam kebolehpercayaan atau ketekalannya membezakan murid yang pandai dengan murid yang lemah tentang kemahiran atau aspek bahasa yang diukur ujian tersebut Sehubungan itu. guru janganlah menggunakan item yang terlampau senang. Oleh yang demikian item-item tersebut tidak dapat berfungsi dalam membezakan antara kedua-dua golongan pelajar tersebut. mengetahui faktor yang boleh mempengaruhi kebolehpercayaan sesuatu ujian dan menggunakan pengetahuan ini bagi membina atau memilih ujian. Ini kerana murid yang pandai dan lemah pun boleh menjawabnya. Oleh yang demikian item tersebut tidak dapat membezakan antara murid yang lemah dengan murid pandai. bolehkah menunjukkan keputusan yang sama walaupun ujian itu digunakan dua kali pada waktu yang berlainan. Guru bahasa boleh membina ujiannya sendiri atau memilih dan menggunakan ujian yang sedia ada. Sebaliknya berlaku. Sekiranya ini berlaku. Kebolehpercayaan item bermaksud ketekalan sesuatu item ujian itu membezakan murid yang lemah dalam sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. . kita katakan item ejaan yang susah mempunyai kebolehpercayaan item yang tinggi kerana ketekalannya (kebolehpercayaan) membezakan antara murid yang pandai dan murid yang lemah dalam ujian. item yang kabur atau yang mempunyai dua pilihan jawapan yang boleh dianggap betul hendaklah digugurkan daripada ujian tersebut. sederhana dan senang dan bukan yang terlampau susah atau terlampau senang. Hal ini kerana murid yang lemah dan pandai tidak dapat menjawabnya.sama. Kaedah Bentuk Selari dan Kaedah Belah Dua.

Pembina ujian biasanya memberik ujian yang selari kepada calon yang sama tetapi berlainan masa. calon-calon yang sama mengambil ujian semula tidak akan berubah dari segi sikap dan tahap kebolehan mereka walaupun pada dan waktu yang berbeza. Sesetengah penyelidik memberi pandangan berbeza mengenai kesan latihan ini kerana kesan ini dianggap sebagai unsure kestabilan dan ketidak-stabilan dalam pengukuran sementara sesetengah yang lain menganggapnya sebagai unsure bagi pengukuran ralat rawak. Ukuran kaki yang pertama adalah sama dengan . Kebolehpercayaan. Latihan atau latih-tubi adalah kelebihan kepada calon yang telah mengambil ujian tersebut. ia mempunyai konsistensi dalaman yang tinggi. Salah satu kembimbangan yang dijangkakan adalah dikatakan sebagai latihan atau kesan tanggungan . sekali lagi di nilai dengan korelasi. dan ciri statistic. Apa yang berkaitan atau yang dikorelasi ? Kunci aspek kebolehpercayaan ini adalah untuk membentuk alternative yang hamper sama dengan terma kandungan. Ingat lagi pada pita pengukur. ini akan membolehkan mereka menyelesaikan atau memperbetulkan sebarang kesilapan keatas ujian yang pernah mereka ambil. Pembina ujianakan memberi ujian yang sama kepada calon di situasi yang berbeza. dalam hal ini. proses respons. Bolehkah anda fikirkan sebarang factor yang boleh menukarkan respons seseorang dengan cepat. Adakah aktiviti semula dan kesan latihan dihapuskan atau hilang terus ? adakah cara lain bagi kaedah alternative ini ? Kaedah Belah-Dua  Kaedah belah-dua ini mengukur konsistensi dalam ujian.Bincangkan mengenai kebolehpercayaan ujian Kaedah Test-Retest         Dengan mengunakan kaedah test-retest . Keadaan ini adalah satu perhatian khusus yang perlu diambil kira berkaitan dengan ujian semula . Bolehkah anda memikirkan satu contoh lain ? Kaedah Bentuk Selari    Bagi mengantikan kaedah latihan dan lain-lain masalah dengan kaedah test-retest. Skoran yang diperolehi pada tadbiran ujian pertama dibandingkan pada skoran tadbiran ujian ke dua dengan menggunakan korelasi ( r ) Kaedah ini menguji pencapaian keatas waktu dan memberi kestabilan anggaran Kebanyakkan penyelidik menganggap kaedah ini amat sesuai untuk membuat pengukuran sementara. kaedah dan cara. kenapa ? Anggapan yang boleh dibuat adalah. yang merujuk kepada konsistensi skoran ujian berbanding dengan kebolehpercayaan sebenar yang didefiniskan sebagai nisbah diantara varians sebenar dengan varians pemerhaatin Pentadbiran ujian diantara kedua-dua ujian boleh dijalankan dalam masa yang terdekat maupun masa yang berlainan Apakah yang anda dapat agak jika masa pentadbiran ujian dijalankan agak lama ? tentulah tahap kebolehpercayaan adalah meingkat.

80.89 1 + 0. kemahiran dan pengetahuan untuk calon. kita juga turut mengurangkan kadar kebolehpercayaannya. Mengapa ? Soalan yang sama jenis akan terserlah dan akan memberi makluman terhadap trait. Namun begitu. Apabila kita menjalankan ujian yang agak lama. c.80 = 0.80 Satu lagi rumusan yang boleh dibuat perkiraan adalah dengan mengunakan rumus berikut : rxx = k r / (1 + (k – 1))r .   jalankan ujian keatas sekumpulan individu tertentu sahaja jalankan secara rawak atau kaedah penentuan yang telah ditetapkan hubungkaitkan sebahagian skoran awal dengan skoran baru korelasi ini boleh digunakan untuk membuat anggaran kebolehpercayaan ujian Kesan sabpingan kaedah ini adalah konsistensi dalamannua yang melibatkan masa ujian yang singkat. dan membahagikan soalan kepada dua . kebolehpercayaan ujian sepenuhnya akan didapati bernilai berikut : Kebolehpercayaan ujian penuh = 2 X 0. Untuk itu .  Kaedah belah dua juga turut mengurangkan atau menghapuskan beberapa masalaah seperti : keperluan menjalankan dua ujian kesukaran membina ujian semula kesan tanggungan dan pengaktifan semula perubahan sesesorang calon melalui masa Kaedah yang mudah untuk menjalan kaedah belah-dua adalah dengan :      a. makluman spesifik ini akan memberikan makluman kepada calon dan membolehkan variasi kepada skoran ujian yang akan meningkatkan kebolehpercayan.ukuran kaki ke dua dan ketiga dan begitu juga dengan setiap ukuran sentimeternya . ianya adalah uniform. b. Rumusan yang digunakan adalah : Kebolehpercayaan Ujian Penuh = 2 X kebolehpercayaan ujian separuh 1 + kebolehpercayaan ujian separuh Jika nilai kebolehpercayaan diantara kedua-belah didapati +0. perubahan dalam kaedah ini adalah diperlukan dan rumusan Spearman-Brown boleh digunakan apabila membuat anggaran kebolehpercayaan dengan menggunakan kaedah belah-dua. d.

2. Anda menjalankan kaedah kebolehpercayaan belah-dua dan mendapati r = 0.e. Bilangan 80 adalah merupakan tempoh atau bilangan ujian yang baru.Digunakan untuk item yang diskor secara dikotomi (betul-salah) seperti dalam ujian objektif perlbagai pilihan KR20 = k k–1 ( 1 . Formula Kudder Richardson 20 dan 21 dibuat berdasarkan penskoran yang dibuat secara diskrit atau dikotomi.<m(k-m)) ks2  Coefficicent alpha (Cronbach. iaitu bilangan soalan ujian yang asal dari kaedah belah-dua dibahagikan dengan bilangan soalan ujian yang digunakan didalam korelasi belah-dua. Sebagai contoh. Nota: Rumusan Spearman-Brown adalah digunakan untuk membuat anggaran berapakah ujian kebolehpercayaan akan meningkat apabila ujian ditingkatkan dengan memasukkan item selari. KR-20 (Kuder & Richardson. Bilangan 40 item tersebut adalah bilangan soalan dari item asal dalam kaedah sebelumnya. α. Dalam erti kata yang lain. Kaedah ini digunakan bagi soalan ujian yang skorannya adalah 0 or 1. Sekarang anda inginkan kebolehpercayaan ujian anda dipinda kerana bilangan soalan ujian adalah 80.. bilangan atau kadar tempoh masa ujian akan menjadi lebih lama.8 adalah berdasarkan jumlah 40 item. Oleh itu. Salah satu cara bagi mengukur konsistensi dalaman adalah membandingkan skoran setiap calon dan membahagikan kepada dua bahagian. masalah yang berkemungkinan timbul adalah samada ujain belahan adalah homogeneous (i. r = adalah korelasi diantara pecahan asal    Kekurangan kepada kaedah belah-dua adalah beberapa kaedah ujian di pecahkan.Dimana k = bilangan item dalam ujian kaedah-belah dua (baru). k = 80/40 = 2. 1951).Σσi2) σT2   Selain dari itu. Ini akan mengurangkan keslilapan sebarang ralat yang timbul akibat pecahan ujian kepada dua.<Σpq) σT2 KR21 = k k–1 ( 1 .1 Faktor Yang Mempengaruhi Kebolehpercayaan . 5. . yang kerapkali digunakan dalam menganggarkah kebolehpercayaan ketekalan-dalaman. mengukur hanya satu ciri) or heterogeneous (mengukur banyak ciri). Penyelesaian disini adalah menentukan kebolehpercayaan ujian bagi setiap komponen heterogeneous dan membandingkan dengan mengunakan korelasi komponen. Cronbach alpha adalah pekali alpha. katakan ujian anda mempunyai 80 soalan. 1939). Nilai r = 0. Digunakan untuk item yang diskor secara dikotomi (betul-salah) atau politomi α = k k–1 ( 1 . Kaedah ini digunakan bagi soalan ujian yang skorannya adalah 2 atau lebih.8. Ini membuat pecahan memberi nilai korelasi yang tinggi. 1937.

Ralat Rawak Prestasi seseorang adalah berubah-ubah mengikut keadaan sekelilingnya. Akibatnya skor ujian itu tidak boleh dipercayai. Pihak pentadbir yang mengendalikan ujian hendaklah menyediakan keadaan dan persekitaran tempat yang sesuai dan peraturan pentadbiran ujian yang sempurna. Sebarang perubahan yang berlaku di sekeliling menyebabkan prestasi berubah. Jawapan atau distraktor seharusnya tidak bias sehingga pelajar yang diuji terlalu mudah mengenal pasti jawapan atau bukan jawapan. Jika pemilihan itu tidak tepat. Tempoh Ujian Pada amnya semakin panjang atau lama tempoh ujian semakin tinggi kebolehpercayaan skor ujian itu. risau dan lain-lain. ketegangan emosi. Lain-lain contoh ralat rawak adalah seperti sakit. ia menyumbangkan kepada varians ralat pengukuran. Misalnya semasa ujian tiba-tiba bunyi bising di sekeliling calon atau bunyi loceng amaran berbunyi. malahan skor kurang dinganggu oleh tekaan. Opsyen yang tidak ada persamaan boleh menjejaskan kebolehpercayaan skor ujian.Antara yang dipercayai mempengaruhi kebolehpercayaan ujian ialah :- Kemohogenan Item Item ujian yang homogen ialah item-item yang mempunyai kesamaan dari segi prestasi atau peluang untuk dipilih. penat. Ini adalah kerana tempoh ujian dapat memberikan persampelan yang baik dari segi tingkah laku yang ingin diukur. Pensampelan Item Item-item yang dogunakan dalam sesuatu ujian adalah untuk menguji sebahagian trait yang menjadi pentunjuk kepada kebolehan seseorang. Ini bermakna tiap-tiap opsyen mestilah berkaitan antara satu sama lain dan ada daya tarikan untuk dipilih oleh pelajar. pilihan jawapan mestilah homogen. Oleh itu item tersebut adalah semata-mata sample bagi mewakili keseluruhan trait mengenai kebolehan seseorang. Ini akan menyebabkan tumpuan dan konsentrasi calon dan varians skor ralat akan masuk ke dalam varians skor yang dicerap. Bagi ujian berbentuk objektif aneka pilihan. .

jika calon memperolehi skoran 30 pada ujian pertama. Namun.65 bagi setiap kertas ujian adalah memadai.3 Kesahan Ujian .5. Sebagaimana larian marathon memberi lebih jarak atau ruang diantara pelumba lari dari pelumba acara pecut 100 meter dan membolehkan pelumba ruang untuk menyusun langkah larian atau merapatkan larian. Ia akan mengenalpasti ditahap manakah skoran akan dikenalpasti ketepatannya. pendapat menyatakan agar tempoh masa ujian di panjangkan dan bilangan soalan ujian ditambah atau dibanyakkan. pengukuran ralat piawai akan memaklumkan keberkesanan skoran individu pelajar atau calon.2. terdapat satu lagi indeks penting yang dipanggil indeks kebolehpercayaan atau “ alpha ( α ) “. Oleh kerana perkara sebegini tidak akan berlaku.3 Mempertingkatkan Kebolehpercayaan Bagi mempertingkatkan kebolehpercayaan. dan jika calon mengulang ujian yang sama. Perhatian hendaklah diberi terhadap tahap kebolehpercayaan yang berdasarkan ketekalan sample ujian dan percambahan ujian tersebut. Oleh itu. Ini bermaksud . calon dijangka akan memperolehi skoran 30 + (2 x 2.00 hingga + 1.7 ) = 25. 5. kita boleh mengenalpasti pada tahap 68%.7 = 33 atau 30 – 2. beliau dijangka akan memperolehi purata skoran diantara 30 + 2. 5.00. ujian yang lebih lama adalah dipercayai lebih reliable dari ujian yang pendek. Indeks kebolehpercayaan akan menunjukkan pada tahap manakah hasilan keputusan ujian adalah sama jika semua pelajar mengambil atau mengulang semula ujian yang telah diambil ( dengan anggapan pelajar tersebut tidak ingat atau lupa akan ujian yang lepas ).2.2 Indeks Kebolehpercayaan Selain dari nilai purata p ( indeks kesukaran ).7) = 35 dan 30 – ( 2 x 2.7 = 27 dan pada tahap 96% pula. ini akan meningkatkan tahap kebolehpercayaan keseluruhan dan nilai 0. dan bagi kebanyakkan orang perbezaan pada kadaran 0. yang memerlukan perbezaan besar dalam mengukur kebolehan dan pengetahuan. alpha akan mengukur kebarangkalian kebolehpercayaan dengan mengunakan ketekalan hasilan keputusan ujian. adalah lebih mudah untuk mencapai tahap kebolehpercayaan yang diperlukan. Nilai julat indeks kebolehpercayan adalah diantara -1. ianya akan berada pada tahap 2.85 adalah diperlukan. Jika sasaran populasi adalah pelbagai. nilai indeks kebolehpercayaan mestilah nilai positif. Dan apabila sesuatu ujian atau peperiksaan diambil kira. Tahap yang dimaksudkan adalah jika 68% ketentuan maka ia akan ada pada tahap purata 1 atau pun jika pada tahap 96% .

Oleh sebab sesuatu ujian yang tidak sah adalah dianggap tidak berguna maka seseorang itu hendaklah membentangkan bukti yang boleh memberi keyakinan bahawa ujian yang digunakannya mengukur tepat cirri-ciri ujian yang berkenaan direka bentuk untuk diukur. Dalam menilai kesahan ujian sesuatu ujian untuk tujuan tertentu kita hendaklah memeriksa satu atau lebih dari jenis kesahan berikut. ujian tatabahasa yang dibina guru tidak menguji pengetahuan tatabahasa sebaliknya menguji kosa kata. Sesuatu alat pengukur tidak memiliki kesahan untuk “semua tujuan”.Alat taksiran yang mengukur apa yang ia ukur adalah sah. Adakah ujian kosa kata yang dibina guru benar-benar menguji perbendaharaan kata pelajar atau hakikatnya menguji tatabahasa? Atau berlaku sebaliknya. Contoh-contoh ini perlu ditanyakan kepada diri sendiri apabila membina sesuatu alat ujian bahasa untuk menjaga darjah kesahan atau kesahihannya. membaca. Kadang kala sesuatu ujian mungkin tidak tepat mengukur perkara yang hendak diukur tetapi hanya mengukur sedikit sahaja atau sipi-sipi. Jika guru tidak diawasi. Tinggi atau rendah kesahan sesuatu ujian bergantung pada ketepatannya mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang perlu diukur berdasarkan tujuan atau fungsi pengujian. Setiap kali guru membina ujian bahasa. Dalam bidang pengujian bahasa. kadang kala alat ujian yang dibina tidak menepati tujuan ujian. ujian ejaan dianggap sah sekiranya benar-benar dapat mengukur kebolehan pelajar mengeja. kosa kata dan sebagainya amatlah penting bagi guru mempersoalkan kesahan ujian yang dibina. sama ada menguji kemahiran mendengar. Dalam ujian bahasa timbul persoalan sama ada kesahan sesuatu ujian dianggap tinggi atau rendah menurut ketepatan mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa yang hendak diukur. Seterusnya kita melihat jenis kesahan yang terdapat dalam ujian yang baik. Adakah ujian bertutur benar-benar dapat menguji dan mengukur kemahiran murid bertutur?. Konsep kesahan sesuatu ujian bahasa sebagai alat untuk mengukur dan mengkuantitikan sesuatu kemahiran atau aspek bahasa tidak berbeza dengan konsep kesahan alat pengukur yang lain. menulis atau aspek bahasa lain seperti tatabahasa. sesuatu ujian merupakan alat untuk mengukur sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Bincangkan . Sesuatu ujian mungkin sangat sah untuk sesuatu tujuan atau untuk sesuatu tahap umur ataupun untuk jenis subjek tertentu tetapi ia tidak mungkin sah dalam situasi lain. bertutur. Adakah ujian yang dibina benar-benar dapat menguji dan mengukur kemahiran murid mendengar?. Contohnya. Perkara lain yang hendak diukur tidak terukur dan perkara lain pula yang terukur. Berikan definisi kesahan ujian.

ujian bulan Februari guru hendaklah menguji beberapa aspek tatabahasa yang telah diajarnya dalam bulan tersebut. kesahan persampelan. membaca. Bahagian yang mengisi konstrak mengenai sesuatu kemahiran bahasa sebenarnya adalah subkemahiran yang membina sesuatu kemahiran bahasa.2 Kesahan Gagasan Kesahan gagasan adalah satu unsure yang dihipotesiskan untuk menerangkan beberapa aspek tingkahlaku manusia seperti kebolehan mekanik. roda dan sebagainya. Ujian bahasa yang bersifat sumatif seperti ujian akhir penggal. tatabahasa. Contohnya. Kesahan ini mempersoalkan sama ada sesuatu ujian mengandungi satu sampel yang seimbang tentang perkara yang telah diajar seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran atau program pengajaran. Kesahan ujian isi tinggi sekiranya item ujian yang dibina mewakili semua aspek tatabahasa yang telah diajar dalam bulan itu. Dalam bidang pendidikan bahasa. apakah konstruk (konsep) sebuah kereta? Sebuah kereta terdiri daripada enjin. kosa kata dan sebagainya. 5. Ujian bahasa yang dibina bagi menilai kemajuan murid pada tahap tersebut mungkin mengandungi ujian tentang kemahiran lisan. menulis karangan. roda.3. apakah subkemahiran yang membina kemahiran bertutur? . Hal ini penting bagi ujian yang berbentuk sumatif atau formatif.1 Kesahan Kandungan Kesahan ini juga dikenali sebagai kesahan logic. atau kesahan kurikulum dan digunakan meluas dalam ujian pencapaian. Contohnya. Contohnya. Bagaimanapun. bertutur dan membaca adalah konstrak atau konsep yang agak abstrak. gear. cermin. Untuk menentukan kesahan kandungan. meringkaskan karangan.5. skop ujian hendaklah mewakili pengajaran dan pembelajaran yang telah berlaku dalam tempoh tersebut. pertengahan tahun dan ujian tahunan biasanya memerlukan guru membuat persampelan yang lebih luas tentang kemahiran dan aspek bahasa yang perlu diuji. setiap kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar.3. Juga dikenali dengan panggilan kesahan konstruk. kecedersan atau sifat pendiam. pembina ujian hendaklah menganalisiskan kandungan sesuatu bidang ujian yang dinilai dan sterusnya menstruktur satu alat yang representative untuk mengukur pelbagai apsek kandungan berkenaan. Kesahan konstruk ialah satu konsep atau gagasan tentang sesuatu perkara atau benda sama ada yang abstrak atau maujud. peribahasa. Perkara penting dalam kesahan ini guru perlu merujuk semula rekod pengajaran seperti buku rekod mengajar dan sukatan pelajaran.

kesahan konstrak mengenai sesuatu kemahiran yang hendak diuji sangat penting. kesahan ujian itu dari segi konstraknya boleh dipertikaikan. Item yang dimaksudkan bukanlah menguji kefahaman bacaan murid dalam erti kata sebenarnya. tidak mungkin kita boleh membina ujian yang sah dan menepati konstrak tersebut. didapati terdapat beberapa item soalannya menguji kefahaman murid mengenai sinonim. Tanpa mengenali konstrak mengenai sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Dalam menguji sesuatu kemahiran bahasa. Subkemahiran yang terlibat dalam sesuatu kemahiran asas bahasa sebenarnya pengisi konstrak tersebut. Selepas guru membina ujian yang bertujuan menguji sesuatu kemahiran atau aspek bahasa. Bagi Hearon (1979).3. antonim dan dan penggunaan imbuhan. menyusun isi. Sekali pandang ujian ini mungkin mempunyai kesahan muka yang benar-benar menguji kefahaman bacaan. dan sama ada ujian itu menguji subkemahiran yang dianggap penting dalam sesuatu kemahiran bahasa yang hendak diuji. perlulah disemak semula setiap item atau soalan supaya tidak terkeluar daripada batasan atau tujuan ujian dibina. guru telah membina satu ujian untuk menguji kefahaman bacaan pelajar dengan menggunakan soalan berbentuk aneka pilihan. kita akan mengukur dan menilai subkemahiran yang tidak berkaitan. guru seharusnya faham dengan konstrak kemahiran membaca. kosa kata dan aspek mekanis dalam penulisan. Contohnya. ujian mesti kelihatan mengukur apa yang sepatutnya hendak diukur. Sebelum guru boleh menguji dan menilai kemahiran muridnya menulis karangan. Mengandungi dua sub-kelas iaitu kesahan permala dan kesahan serentak. Menurut Savignon (1983). Selepas diteliti. Sebaiknya sebelum ujian dicetak atau ditadbir. kesahan muka saja tidak mencukupi.Apabila kita hendak menilai sama ada ujian mengenai sesuatu kemahiran bahasa itu mengandungi kesahan konstrak atau tidak. 5. sebab kadang kala ujian bercorak „superficial‟ sahaja. . guru ingin melihat subkemahiran penting seperti memilih isi. Oleh yang demikian. dalam menguji kemahiran murid menulis karangan. Sebelum guru boleh menguji kemahiran muridnya dalam kemahiran membaca.3 Kesahan Kriteria Kesahan yang ditunjukkan melalui perbandingan skor ujian dengan satu lebih pembolehubah luaran atau criteria yang dianggap berupaya menyediakan pengukuran secara terus terhadap tingkahlaku atau sifat tertentu dibawah kajian. kita persoalkan sama ada ujian tersebut benarbenar menguji konstrak kita mengenai kemahiran tersebut. Contohnya. dia seharusnya faham dengan konstrak kemahiran mengarang dalam bahagian penting yang terdapat dalam sesuatu karangan yang baik. Sekiranya konstrak kita mengenai sesuatu kemahiran itu salah. tatabahasa. dapatkan pandangan guru lain mengenai kesesuaian item dengan kemahiran atau aspek yang hendak diuji.

i) Kesahan Peramal Pendidik biasanya berminat menggunakan sesuatu ujian untuk meramal sesuatu pada masa hadapan seperti kejayaan dalam persekolahan atau pekerjaan.? . Contohnya sekiranya sesuatu ujian baru di struktur. dikatakan memiliki kesahan peramal. tetapi hakikatnya bahawa ujian yang memeliki kesahan serentak tidaklah menjamin yang ia memiliki kesahan peramal. Daripada menunggu beberapa tahu samada sesuatu ujian minat vokasional berupaya meramal kejayaan dalam sesuatu pekerjaan. Apakah perbezaan ketara diantara kedua kesahan ini. akan dikaitkan dengan penilaian guru mereka ataupun dikaitkan dengan skor-skor yang didapati melalui ujian yang serupa yang telah disahkan. Bezanya ialah hasil yang diramal diukur pada masa yang agak sama dengan ujian peramal dibuat. Masalah yang dikaitkan dengan kesahan peramal adalah ianya hanya boleh diterima hanya dalam situasi dimana ia telah disahkan atau dalam situasi yang sama. kita boleh mengaitkan skor yang diperolehi dalam ujian orang-orang yang berjaya dalam sesuatu pekerjaan dengan skor yang diperolehi dalam ujian pekerjaan lain untuk menentukan samada ujian berkenaan membezakan dua kumpulan tersebut. dan iii) lakukan korelasi diantara skor ujian tersebut dengan prestasi sebenar ujian yang dibentuk untuk diramal. yang mungkin lebi mahal dan lebih sukar untuk ditadbiekan. Sesuatu ujian yang meramal dengan tepat tingkahlaku pada masa hadapan yang kerananya dibentuk. skor yang diperolehi para pelajar dalam ujian ini boleh dikaitkan dengan markah yang didapati dalam ujian sebelumnya untuk subjek yang sama. ii) Kesahan Serentak Prosedur yang digunakan untuk menentukan kesahan serentak adalah sama dengan prosedur yang digunakan untuk menentukan kesahan peramal. Bandingkan kesahan peramal dan kesahan serentak. Kesahan serentak menyediakan bukti dengan agak cepat tentang keraguan sesuatu ujian. ii) tunggu hingga prestatsi yang diramalkan oleh ujian berkenaan berlaku. Semakin tinggi korelasi yang diperolehi semakin berkesanlah ujian berkenaan sebagai satu peramal. Prosedur asas untuk menentukan kesahan peramal ialah i) mentadirkan ujian berkenaan.

ujian yang terlibat ialah praujian dan pascaujian. Pandangan berikutnya menyatakan satu pengukuran boleh menjadi tidak boleh dipercayai tetapi hendaklah mempunyai tahap kesahan yang tinggi. Glosari Cronbach Alpha. . Satu cara untuk mencari ketakalan dalaman atau keseragaman soalan Indeks Kesukaran. Indek diskriminasi ialah pekali korelasi yang mengaitkan skor ujian ( data selanjar ) dengan skor setiap opsyen ( data dikotomous . 1 jika memilih dan 0 jika tidak memilih opsyen bagi sesuatu item berkenaan. Lagi tinggi peratusan item kesukaran lagi mudahlah item tersebut Indeks Diskriminasi. Dengan perkataan lain. Lagi besar peratusan jawapan betul yang diperolehi lagi mudahlah sesuatu item. Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul maklumat berkaitan bidang yang ditetapkan.Rumusan Sesetengah ahli bijak pandai mempertikaikan mengenai pandangan amalan tradisi bahawa “ kebolehpercayaan adalah satu kemestian tetapi kesahan tidak diperlukan” dan kenyataan ini adalah disangkal. rbis digunakan untuk menentukan darjah keupayaan sesuatu item bagi membezakan antara calon daripada kumpulan yang mempunyai market keseluruhan ujian yang tinggi dengan yang rendah Indeks Kebolehpercayaan. Indeks kebolehpercayaan akan menunjukkan pada tahap manakah hasilan keputusan ujian adalah sama jika semua pelajar mengambil atau mengulang semula ujian yang telah diambil ( dengan anggapan pelajar tersebut tidak ingat atau lupa akan ujian yang lepas ). sekiranya ujian berkenaan boleh mengukur sesuatu yang sebenarnya hendak diukur atau sepatutnya diukur. sesuatu ujian itu dikatakan sah. Kesahan. Institusi pemikir memberikan konsep bahawa kebolehpercayaan sebagai invariance dan kesahan adalah unbiasedness. Dalam konteks Pembelajaran Masteri. Boleh ditakrifkan sebagai peratusan pelajar yang menjawab ujian dengan betul. Satu kaedah statistic mungkin mendapatkan satu nilai keatas persamaan sample yang bersamaan dengan parameter populasi tetapi akan mempunyai kadar variance yang tinggi ketas sample yang kecil.

ujian mesti kelihatan mengukur apa yang sepatutnya hendak diukur. ketepatan. tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan.<Σpq) σT2 ( 1 . Kebolehpercayaan. 1937. (1960). Menurut Savignon (1983). Kaedah ini digunakan bagi soalan ujian yang skorannya adalah 0 or 1. Measurement and Evaluation in Psychology and Education. Formula Kudder Richardson 20 dan 21 dibuat berdasarkan penskoran yang dibuat secara diskrit atau dikotomi. 1939).Digunakan untuk item yang diskor secara dikotomi (betul-salah) seperti dalam ujian objektif perlbagai pilihan KR20 = k k–1 KR21 = k k–1 ( 1 .  KR-20 (Kuder & Richardson. Validity. Inc. Charles E. Konstruk ialah satu konsep atau gagasan tentang sesuatu perkara atau benda sama ada yang abstrak atau maujud Kesahan Kandungan. dan kebolehbergantungan ujian berkenaan. Ini bermaksud sesuatu ujian yang boleh dipercayai akan menghasilkan maklumat yang tekal (merujuk kepada beberapa pentadbiran ujian yang telah dijalankan). Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan. OH. Journal of Engineering Education Thorndike. Kesahan ini mempersoalkan sama ada sesuatu ujian mengandungi satu sampel yang seimbang tentang perkara yang telah diajar seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran atau program pengajaran Kesahan Kriteria.A. New York : Macmillan Wood.Kesahan Gagasan. et. D. (5th Edition). . Merill Books. Test Construction. Columbus.<m(k-m)) ks2 Rujukan Moskal. reliability and the assessment of engineering education. Al (1991). Barbara et al (2002).

R. (1979). CITO.McGraw-Hill. Van Dalen. 4th Edition.. D.) (1995).P.Inc . (Dr.Van Krieken. Understanding Educational Research. Writing and Administring Examinations.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful