Dalil tentang zakat Zakat merupakan kewajiban yang tercantum dalam Al Qur’an.

Artinya jika kita mengerjakannya, kita dapat pahala. Jika tidak, akan mendapat dosa.

”Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat…” [Al Baqarah:110]

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” [Al Baqarah:43]

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” [Al Bayyinah:5]

“…Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” [Al Ahzab:33] Selain membayar zakat, hendaknya kita juga menyuruh orang lain untuk membayar zakat dan berbuat kebaikan lainnya.

Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar. mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya.” [An Nisaa':162] .” [At Taubah:71] “Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat. menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. menunaikan zakat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. mengerjakan amal saleh. dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Quran). menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat. dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.“Dan orang-orang yang beriman.” [Al Baqarah:277] “Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin. mencegah dari yang munkar. mendirikan shalat. mendirikan shalat dan menunaikan zakat. sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. ” [Maryam:55] “Yaitu orang-orang yang mendirikan shalat.” [Luqman:4-5] “Sesungguhnya orang-orang yang beriman. lelaki dan perempuan.

taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya.” [Al Mujaadilah:13] .“Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat. tunaikanlah zakat. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful