Dalil tentang zakat Zakat merupakan kewajiban yang tercantum dalam Al Qur’an.

Artinya jika kita mengerjakannya, kita dapat pahala. Jika tidak, akan mendapat dosa.

”Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat…” [Al Baqarah:110]

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” [Al Baqarah:43]

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” [Al Bayyinah:5]

“…Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” [Al Ahzab:33] Selain membayar zakat, hendaknya kita juga menyuruh orang lain untuk membayar zakat dan berbuat kebaikan lainnya.

mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” [Al Baqarah:277] “Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin. menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. ” [Maryam:55] “Yaitu orang-orang yang mendirikan shalat. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.“Dan orang-orang yang beriman. mendirikan shalat.” [An Nisaa':162] . Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. lelaki dan perempuan. menunaikan zakat. mengerjakan amal saleh. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf. mencegah dari yang munkar. mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Quran). dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. mendirikan shalat dan menunaikan zakat.” [At Taubah:71] “Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat.” [Luqman:4-5] “Sesungguhnya orang-orang yang beriman.

“Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. tunaikanlah zakat.” [Al Mujaadilah:13] . taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful