DEFINISI UNIT BERUNIFORM Satu kumpulan yang terdiri daripada gabungan keahlian dan mempunyai dasar-dasar tertentu

untuk diikuti dan dipatuhi.Badan Beruniform di sekolah merupakan salah satu pasukan yang WAJIB disertai oleh murid-murid sekolah. Ini berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997 menyatakanmengenai penyertaan murid-murid dalam aktiviti kokurikulum. RASIONAL Berdasarkan hakikat kejadian insan, setiap murid mempunyai bakat dan potensi untuk memimpin, sekurang-kurangnya untuk memimpin diri sendiri menjadi apa yang diinginkan. Pengetahuan, kesungguhan dan kemahiran ini sebaliknya boleh diperolehi melalui proses-proses pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal, pengalaman secara langsung, perkongsian pemikiran, pengalaman dan latihan. OBJEKTIF Guru-Guru dan murid-murid akan:  Mengetahui dan memahami ciri-ciri dan nilai-nilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin, mengurus dan mengoperasikan badan beruniform di sekolah.  Mengetahui dan memahami kaedah, stategi dan prinsip pengurusan badan beruniform secara berkesan.  Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahli-ahli badan beruniform yang dipimpin.  Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang, mengelola, menyelia dan menilai aktiviti dan badan beruniform yang dipimpin.  Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa, berketrampilan dan berwawasan.

OBJEKTIF KHUSUS

 Menjelaskan matlamat dan tujuan badan beruniform di sekolah dalam konteks kependidikan dan
kepimpinan  Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan badan beruniform.

 Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan badan beruniform.  Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan badan
beruniform di sekolah berdasarkan perancangan dan undang-undang.

 Membentang dan menjelaskan ciri-ciri dan nilai-nilai asas kepimpinan.  Menjelaskan tanggungjawab dan peranan murid-murid sebagai warganegara berdasarkan Rukun
negara, perlembagaan negara dan Wawasan 2020.

Pasukan Kadet Bersatu Malaysia Darat ( PKBM Darat ) Pasukan Kadet Bersatu Malaysia Laut ( PKBM Laut ) Pasukan Kadet Bersatu Malaysia Udara ( PKBM Udara) Paukan Kor Kadet Polis Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat Pasukan Kadet Pertahanan Awam Pasukan Kadet Koreksional Pasukan Badan Beruniform agensi bukan kerajaan pula merupakan pasukan badan beruniform yang mempunyai badan induknya yang merupakan pertubuhan agensi bukan kerajaan ( NGO ). v. pasukanpasukan ini terdiri daripada : i. (A) 531/97) PENUBUHAN BADAN BERUNIFORM . Pasukan tersebut terdiri daripada Kadet Remaja Sekolah Malaysia ( KRS ) yang ditubuhkan untuk murid-murid sekolah menengah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) ditubuhkan untuk murid-murid sekolah rendah. Karate. Persekutuan Pengakap Malaysia Bulan Sabit Merah Malaysia Persatuan Pandu Puteri Pergerakan Puteri Islam Persatuan St. ( Kementerian Pelajaran Malaysia. iv. Judo. ii.U. Pasukan Badan Beruniform ini hanya ditubuhkan di sekolah menengah sahaja kerana sebahagian besarnya mempunyai syarat had umur untuk menyertainya. Silamban dll. Pasukan-pasukan tersebut terdiri daripada : i. John Ambulans Pasukan Badan Beruniform ini ditubuhkan di sekolah menengah dan juga di sekolah rendah.PASUKAN BADAN BERUNIFORM DI SEKOLAH Jenis pasukan badan beruniform yang ada di sekolah boleh dibahagikan kepada tiga iaitu : i. pasukan badan beruniform agensi kerajaan pasukan badan beruniform agensi bukan kerajaan pasukan badan beruniform Kementerian Pelajaran Malaysia pasukan badan beruniform yang diluluskan oleh pendaftar Pasukan badan beruniform agensi kerajaan terdiri daripada pasukan-pasukan yang ditubuhkan di sekolah dan mempunyai badan induk yang merupakan agensi kerajaan. ii. vi. Seni Silat. 2009. iii. iv. vii. iii. Selain daripada tiga kategori di atas terdapat juga pasukan badan beruniform yang dikategorikan sebagai pasukan yang diluluskan oleh pendaftar.Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. Wushu. ii. Sementara Pasukan Badan Beruniform Kementerian Pelajaran Malaysia pula adalah pasukan badan beruniform yang ditubuhkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri. Antaranya adalah pasukan pancaragam yang ditubuhkan di sekolah serta Seni Bela Diri seperti Taekwondo. v. iii. iv.

8. 2 T a n p a p e n g u r u s a n k e w a n g a n y a n g b a i k d a n s e m p u r n a m a k a perjalanan persatuan atau kelab berkenaan akan pincang dan akhirnyaterus berkubur. 3 D a p a t m e l i n c i n k a n p e r j a l a n a n s e s e b u a h k e l a b / p e r s a t u a n d a l a m menjalankan sebarang aktiviti yang telah dirancangkan8. 1 . Tanpa pengurusan kewangan yang baik dan sempurna maka perjalanan badan beruniform berkenaan akan pincang dan akhirnya terus terkubur Objektif 1.2Melahirkan pelajar yang yang celik pengurusan kewangan8 . B o r a n g B a u c a r B a y a r a n .Murid-murid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:-     Tujuan dan Matlamat Aktiviti dan kegiatan Peraturan Perlembagaan Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua atau Guru Besar dengan menyertakan dokumen yang telah ditetapkan di atas. Pengurusan Kewangan adalah satu perkara pokok dan paling penting dalam sesebuah badan beruniform 2. 8. P E N G U R U S A N K E W A N G A N  8. 3 .1. Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan :  Memilih Ahli Jawatankuasa  Merancang aktiviti tehunan kelab atau persatuan  Pengesahan dokumen badan beruniform  Mengoperasikan kelab atau persatuan PENGURUSAN KEWANGAN Pengenalan 1.1  Pengenalan  8. B u k u R e s i t .1Memberi pendedahan kepada pelajar khususnya kepada Bendahar i kelab/persatuan dalam menguruskan kewangan secara sistematik.3.8. Memberi pendedahan kepada pelajar khususnya kepada Bendahari 8 .   b . . Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua atau Guru Besar Mendaftarkan ahli-ahli unit beruniform yang telah diluluskan oleh Pengetua atau Guru Besar. B o r a n g P e s a n a n B a r a n g . c .2.2.3  Tugas Bendahari dan Penolong Bendahari  8 . 2 .2  Objektif  8. 1 Me n y e d i a k a n ‘ c a s h b o o k ’ ( B u k u T u n a i ) a .1Pengurusan Kewangan adalah satu perkara pokok dan p a l i n g p e n t i n g dalam sesebuah kelab atau persatuan8 .

8. c.b .5Membuat pungutan yuran/derma keahlian dan sumbangan khusus bagim enjalankan sesuatu aktiviti. S a l i n a n a s a l s i m p a n a n s e k o l a h ( k e l a b / p e r s a t u a n ) d a n k e d u a k e p a d a pe nerima.7Apa yang patut dilakukan apabila menerima duit/wang? a . 3 . R e k o d k a n d a l a m ‘ c a s h b o o k ’ c. S e b a i k s a h a j a p e m b a y a r a n d i l a k u k a n . pembayaran hendaklah dibuat terhadap bil salinanyang diperakui oleh guru penasihat .d. M a s u k k a n b u t i r . 8.i .3.3.8 . b a u c a r d a n d o k u m e n s o k o n g a n h e n d a k l a h d i t e b u k / d i c o p “ S U D A H B A Y A R ” b e r s e r t a tarikhnya bagi mengelak pembayaran dua kali.g.Jika bil asal hilang.Tandatangan guru penasihat yang meluluskan dan tarikh. (RM 30.3. B a u c a r P e m b a y a r a n h e n d a k l a h d i b u a t d a l a m 2 s a l i n a n .b u t i r t e n t a n g p e r k h i d m a t a n / b e k a l a n y a n g t e l a h dilaksanakan/dibekalkan beserta tarikh.3. 9 B e n d a h a r i j u g a p e r l u m e m b u a t a n g g a r a n p e r b e l a n j a a n b a g i s e s u a t u program.h .8 .4Mempastikan pengerusi/setiausaha telah membuka akaun persatuan8. buku resit.3.  8.f. B a u c a r .00 S e t i a p p e m b e l i a n b a r a n g m e l e b i h i h a d y a n g d i b e n a r k a n ( R M 3 0 .Jumlah pembayaran dalam angka dan perkataan.3. S e t i a p b a u c a r p e mb a y a r a n d i m e s t i k a n d i s e r t a k a n b i l p e mb e l i a n barang.10 Pembentangkan laporan kewangan dalam mesyuarat.Menyimpan wang dalam Bank/Guru P e n a s i h a t d e n g a n s e g e r a sekiranya melebihi had yang dibenarkan.a . 3 . 0 0 ) hendakla h mendapatkan kebenaran daripada Guru Penasihat.12 Menyediakan Penyata Kewangan Berakhir 31 Ogos pada setiap tahununtuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan (Lampiran B . borang pesanan dan bil-bil yang sempurna.11 Mengadakan Baucar Pembayaran.Dapatkan resit pembayaran daripada pembekal atau pekedai.6  Menyediakan Borang Pesanan (Contoh Lampiran A)8.3.2 Me n y e d i a k a n s e b u a h f a i l k e w a n g a n d a n j u g a t e mp a t me n y i mp a n f a i l .e. K e l u a r k a n r e s i t b . 3 B e n d a h a r i k e l a b / p e r s a t u a n p e r l u m e n c a t a t s e g a l a p e r k a r a y a n g hendak dibeli/dipesan dengan mengisi Borang Pesanan8.b a u c a r p e m b a y a r a n y a n g t e l a h d i b a y a r h e n d a k l a h d i s u s u n dan difailkan mengikut nombor siri. baucar bayaran. 8.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.