ABSTRAK Khulafa’ Al-Rasyidin merupakan sahabat Rasulullah s.a.w. yang mewarisi risalah baginda.

Mereka bukan sahaja mewarisi pemerintahan Islam yang diasaskan oleh Rasulullah, bahkan meneruskan segala usaha baginda di dalam menyebarkan Islam serta menyusun sistem pendidikan Islam yang dibawa oleh baginda. Oleh itu, system pendidikan Islam semasa zaman Khulafa’ Al-Rasyidin akan dibincangkan di dalam kertas ini. Ianya mengandungi ibjektif, isi kandungan, sukatan pelajaran, sumbersumber dan institusi-institusi pendidikan serta golongan tenaga pengajar. 1. Pengenalan Pendidikan berperanan penting dalam membina tamadun manusia. Menerusi pendidikan, lahir para pemikir dan pelaksana yang membina dan mengembangkan tamadun. Tamadun satu bangsa tidak akan wujud seandainya sistem pendidikannya tidak mampu membina cendiakawan yang dapat menghasilkan pemikiran asli yang bernas untuk membina bangsanya. Sesuatu bangsa tidak akan maju sekiranya rakyatnya hanya bergantung kepada sistem pendidikan asing yang dipinjam dari luar. Oleh itu untuk membina tamadun bangsa melalui pendidikan, memerlukan pemikiran dan penilaian semula terhadap seluruh aspek pendidikan yang ada agar benar-benar sesuai berteraskan kehidupan dan budaya kita (Tajul Ariffin Noordin 1993). Pendidikan Islam zaman Khulafa al-Rasyidin mewarisi pendidikan yang dicetus oleh Rasulullah s.a.w bermula dengan penurunan wahyu pertama di Gua Hira’. Penulis berpendapat sistem Talaqqi Musyafahah yang digambarkan melalui cara Rasulullah menerima sumber wahyu daripada Jibril merupakan permulaan salah satu sistem pendidikan Islam yang cukup ideal untuk dipraktikkan dalam dunia pendidikan masa kini. Rasulullah mengajar al-Quran itu kepada para sahabat dan sahabat pula mengajarkan kepada para tabiin sehinggalah kepada kita hari ini mengunakan cara yang sama yang telah digunakan oleh Jibril kepada Rasulullah iaitu secara Talaqqi dan Musyafahah ( Abdul Halim 1987; Norasikin Fabil et al. 2005; Kementerian Pelajaran Malaysia 2008). Sistem Pendidikan zaman Rasulullah telah diwarisi oleh para sahabat dan seterusnya diperkembangkan mengikut zaman berdasarkan kecekapan dan kreativiti pemerintahan khalifah masing-masing. Justeru, penulis akan mengupas perbahasan ini dengan lebih lanjut mengenai pendidikan Islam di zaman Khulafa al-Rasyidin.

penulis mengutarakan beberapa pandangan sarjana. diasuh. penulis berpendapat pendidikan ialah proses membentuk diri seseorang manusia menjadi seorang yang berpekerti mulia dan berkualiti serta menghambakan diri kepada Allah. yakni perkembangan individu manusia sepenuhnya. Menerusi pendidikan dan pelajaran sahaja generasi muda pada hari ini dan masa depan dapat dipupuk. akal. Dengan kebolehan ini adalah diharap mereka akan lebih bertanggungjawab (Tajul Ariffin Noordin 1993). Matlamat pendidikan kita ialah untuk membentuk rakyat yang boleh menggunakan akalnya serta boleh berfikir ke tahap maksima yang mungkin. pendidikan itu bukan hanya untuk menimba ilmu pengetahuan tetapi untuk membentuk insan yang baik. Ini selari dengan pandangan al-Jamali dan Al-Syaibani yang berpendapat pendidikan ialah membina atau membentuk keperibadian yang sempurna dalam berbagai aspek yang berhubung dengan jasmani. Proses perlaksanaannya memerlukan kelembutan dan kebijaksanaan yang tinggi. Definisi Pendidikan Islam . Definisi Pendidikan Dalam perbahasan mengenai definisi pendidikan. rohani. penuh dengan adab sopan dan berakhlak tinggi kerana ilmu pengetahuan tanpa disiplin dan moral bukanlah ilmu dalam ertikata yang sebenarnya (Tajul Ariffin Noordin 1993). akhlak. 3. Anwar Ibrahim (1986) menyatakan.2. Natijahnya. Menerusi konsep pendidikan perlulah dibina kesepaduan ilmu iaitu integrasi di antara ilmu pengetahuan menerusi akal dengan ilmu wayhu iaitu dari al-quran dan hadis Manakala Abdul Rahman Abdullah (2007) berpendapat pendidikan ialah proses memasukkan sesuatu (ilmu) kepada manusia atau proses melatih dan membangun seluruh bakat dan potensi manusia dari segi jasad. bangsanya dan negaranya. dirinya. agar mereka tumbuh membesar dan segera menjadi manusia yang bertanggungjawab kepada Allah. amalan dan sosial supaya dapat mengabdikan diri kepada Allah bagi mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat (Abdul Ghani 1984 & Abdullah Ishak 1995). Tajul Ariffin Noordin (1993) pula mendefinisikan pendidikan sebagai ilmu yang menyeluruh dan bersepadu sifatnya. akal dan emosi.

Pendidikan Islam merupakan satu proses atau operasi yang cukup teliti dan terancang dalam usaha mendidik seseorang insan berpandukan alQuran dan Sunnah agar seimbang dalam segenap aspek pembangunan diri dan seterusnya mengamalkan akhlak mahmudah sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di dunia. kejahatan dan kemiskinan. rohani. akhlak dan rohani (Mohd Mokhtar Shafii 1994). Matlamat utama Pendidikan Islam ialah untuk melahirkan seorang muslim yang menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan ikutan sebagai seorang yang berkualiti dan berjaya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya seperti yang dituntut oleh Islam. Skop pendidikan Islam ini amatlah komprehensif iaitu merangkumi pendidikan jasmani. “Pendidikan moden sekarang ini memerlukan amat pendidikan Islam iaitu pendidikan idealis yang bersifat kerohanian. diperluaskan lagi skop definisinya oleh Abdul Halim El-Muhammady (1987. manusia dan alam semesta bagi memenuhi tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi. Para sarjana Islam mendefinisikan Pendidikan Islam dengan pelbagai pandangan. hidup bersama saling bantu membantu dan dalam suasana demokrasi dan bahagia” (Tajul Ariffin Noordin 1993) Pandangan Mohd Athiyah Al-Abrasyi ini. 1994) dan Ahmad Fauzi & Ahmad Tarmizi (1998) yang merumuskan Pendidikan Islam merupakan proses mendidik. Menurut Mohd Athiyah Al-Abrasyi. moral dan keagamaan hingga kita belajar itu adalah kerana ilmu dan kelazatan ilmiah. Pendapat penulis disokong dengan pandangan Engku Ibrahim Ismail yang berpendapat Pendidikan Islam lebih menekankan pembangunan individu bukan sahaja dari aspek . aqli. membentuk serta melatih individu manusia dalam berbagai-bagai aspek sama ada akal. emosi dan fizikalnya berasaskan sumber wahyu. penjajahan dan keangkaramurkaan serta peperangan-peperangan dengan segala bencana yang ditimbulkannya demi untuk dapat menikmati suatu kehidupan yang abadi.Pendidikan Islam tersimpan pelbagai falsafah dan matlamat yang murni. al-Quran dan Sunnah serta sumber-sumber ijtihad lain untuk melahirkan manusia yang seimbang dan bertanggungjawab terhadap Allah. dengan demikian kita terlepas dari keruntukan. keserakahan. Tegasnya penulis berpandangan.

w. 4. Objektif Pendidikan Menurut Zawawi (1984)..a. tetapi juga aspek rohani dan akhlak yang bertujuan untuk membangunkan potensi dan kecenderungan ke arah kebaikan kepada orang lain di samping menghindari akhlak buruk atau dengan konsep yang kini dikenal sebagai al-amru bi alma’ruf wa al-nahyu ’an al-munkar (Abdullah Ishak 1995). Pengenalan Ringkas Khulafa’ Al-Rasyidin Zaman Khulafa’ al-Rasyidin dipimpin oleh empat orang sahabat Rasulullah iaitu Abu Bakar al-Siddiq. Pendidikan hanya berpusat di kota Madinah tetapi perkembangan pendidikan semakin meluas dan berkembang pesat pada zaman Khulaa’ al-Rasyidin. ialah untuk membentuk sahsiah Islamiyah yang tulin yang dapat bangun berjuang bagi menegakkan Islam agama Allah yang suci.fizikal. Manakala kandungan pendidikan Islam yang disampaikan bergantung kepada wahyu daripada Allah s.. Para Khulafa’ al-Rasyidin ialah orang-orang yang mewarisi risalah Rasulullah s. Mereka menyambung usaha-usaha yang telah diatur dan disusun oleh baginda dengan mengikut segala jejak langkah yang telah ditunjuk baginda semasa hidupnya (Zawawi 1984)..a.t. . Ia memberi nafas baru bagi menyambung tradisi sistem pendidikan yang telah dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad s. Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Pusat pendidikan tersebar di bandar besar seperti bandar Madinah dan Makkah. Abdullah Ishak (1995) menjelaskan pemerintahan Khulafa’ al-Rasyidin (11H/632M-41H/661M) yang diperintah oleh empat orang sahabat Rasulullah bukan sahaja bertindak sebagai Ulu al-Amr yang memelihara kestabilan dan keselamatan negara bahkan juga memberi penekanan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam.w.w.w. negara Islam berkembang meliputi Semenanjung Tanah Arab. Pada zaman baginda. 5. Damsyik dan Palestin dan Madrasah Fustat (Mahayudin 1993).a. Umar al-Khattab. Pendidikan Islam Di Zaman Khulafa’ Al-Rasyidin Sistem pendidikan pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin telah berkembang dengan baik. Basrah dan Kufa. objektif perdidikan Islam di zaman Rasulullah s.

Ini bererti..‟ Kemudian Abdul Rahman bin Auf pergi berjumpa pula Saidina Uthman dan mengemukakan pertanyaan yang serupa. ialah orang-orang yang mewarisi risalah Rasulullah s. Hasil tinjauan tersebut didapati ada yang menyokong Uthman dan ada juga yang menyokong Ali. Walau bagaimanapun. dalam masa yang sama.a. Akhirnya Abdul Rahman bin Auf pergi sendiri bertanya kepada Saidina Ali.Beliau menjelaskan lagi. „Ia. pada zaman pemerintahan Khulafa’ alRasyidin.a. adakah engkau sanggup melaksanakan kesemua ajaran al-Quran dan Hadis.w.‟ Dengan ketegasan dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Uthman itu.a. katanya. para Khulafa’ al-Rasyidin. menjadi prasyarat sebelum seseorang yang menjadi calon Khalifah Islam ialah melaksanakan ajaran al-Quran dan As-Sunnah serta meneruskan segala usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah sebelum mereka. Abdul Rahman bin Auf diamanahkan untuk mengendalikannya. iaitu membentuk sahsiah Islamiyah yang tulin untuk menegakkan Islam sebagai agama Allah yang suci. Oleh sebab itu. „Jika sekiranya engkau dilantik menjadi khalifah. Isi kandungan / sukatan pelajaran pendidikan islam Isi kandungan pelajaran pendidikan Islam di zaman Khulafa’ Al-Rasyidin adalah sama dengan isi kandungan yang terdapat pada zaman Rasulullah s. „Aku harap aku boleh melakukannya di atas kadar kebolehan dan kemampuanku. isi kandungan pelajaran pendidikan Islam telah bertambah dengan adanya perubahan zaman dan masalah yang dihadapi oleh umat Islam ketika itu. menyambung usaha-usaha yang telah diatur dan disusun oleh baginda dengan mengikut segala acuan yang telah dirintis baginda semasa hidupnya. aku sanggup. Perkara ini dapat dilihat melalui proses perlantikan Khalifah al-Rasyidin ketiga. selepas kematian Khalifah Umar bin Al-Khattab. iaitu wahyu dari Allah (al-Quran). serta mengikut jejak dua orang khalifah sebelum kamu?‟ Jawab Ali.w. Lantas Saidina Uthman bin Affan menjawab dengan jawapan yang pendek dan tegas. . sahabat Rasulullah s. maka Abdul Rahman bin Auf terus melantik Uthman bin Affan sebagai khalifah yang baru (Mahayudin Yahaya & Ahmad Jelani Halimi 1993). objektif pengajaran Pendidikan Islam di zaman Khulafa’ Al-Rasyidin juga sama dengan objektif pengajaran di zaman Rasulullah s.a. Selepas beliau meminta pandangan dan pendapat daripada pihak-pihak tertentu seperti sahabat karib nabi dan ketua-ketua kabilah.w.w. iaitu semasa dalam memilih antara dua orang calon khalifah iaitu Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib.

Ini dapat kita lihat bagaimana Khalifah Abu Bakar yang menggunakan ijtihad beliau di dalam membukukan mashaf al-Quran kerana Rasulullah tidak pernah mengarahkan untuk membukukan al-Quran. As-Sunnah dan Ijtihad para sahabat Rasulullah s. syair yang berunsur pendidikan. sajak. Sumber Pendidikan Islam Menurut Mahmood Zuhdi (1992) sumber pendidikan Islam dari zaman Rasulullah hingga zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.” Maka rasulullah s.a. As-Sunnah dan Ijtihad para sahabat Rasulullah s. Fekah. ilmu alam.w.a. Ini berdasarkan sabda Rasulullah s. dan Ilmu Mantiq.w. kepada Muaz bin Jabal ketika baginda mengutus beliau ke Yaman. hadis.w. ialah Al-Quran. Mata pelajaran yang belum ada di zaman Khulafa’ al-Rasyidin ialah ilmu hadis. pertambahan ilmu yang ada ketika zaman Khulafa’ al-Rasyidin yang berkaitan ilmu Islam ialah tafsir al-Quran. menggunakan al-Quran.a.w menepuk dada Muaz dan bersabda: “ Segala puji dan puja hanya bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dalam perkara yang diredai oleh Rasulullah.a. menunggang kuda. kepada Muaz bin Jabal ketika Muaz diutuskan ke Yaman jelas menunjukkan penggunaan sumber tersebut digunakan: Sabda Rasullullah s. Baginda bertanya kepada Muaz: “Dengan apa engkau berhukum?” Jawabnya “dengan kitab Allah?” Sabda baginda: “ Jika engkau tidak menjumpainya (dalam al-Quran)? Jawab Muaz : Dengan sunnah Rasulullah saw.” Sabda baginda: “ Jika engkau tidak juga menjumpainya? Jawab Muaz: “ Aku berijtihad dengan pendapatku. fekah. karangan. bermain pedang dan ilmu mempertahankan diri untuk menegakkan dan menyebarkan Islam serta menghafaz dan mengingat beberapa surah. Al-Quran. sejarah. Menurut Norliyana (2007) pelajaran yang dijadikan tumpuan utama ialah tauhid.a. penghasilan sajak dan syair yang berunsur pendidikan. . (Riwayat al-Tarmizi) Berdasarkan hadis tersebut. Ilmu Mantiq.Selain ilmu al-Quran dan As-Sunnah (hadis).a. Bahasa Arab. kimia dan perubatan kerana ia wujud di zaman Umaiyah (Suffian Abdul Rahman 1983).. ilmu pendidikan.a. ilmu sains. Tauhid.w. Ilmu Fizikal seperti memanah. Khalifah Umar menggalakkan umat Islam belajar Bahasa Arab. penulis melihat sumber pendidikan Islam pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.

pusat kegiatan sosial. akidah dan peradabannya. sosial. Ini diakui oleh Al Buti (1997) yang berpendapat masjid itu asas pertama dan utama ke arah pembentukan masyarakat Islam kerana dengan masjid itulah masyarakat Islam dapat mengambil suntikan pelalian (immunity) dan kekuatan dengan mengikut dan mematuhi segala sistem Islam. institusi masjid juga berkembang pesat sebagai pusat pendidikan (Nasruddin Yunos & Mohamad Taha 2003) Tegasnya. Masjid juga memainkan peranan penting dalam pembentukan perpaduan ummah. penghakiman dan pelbagai aktiviti yang memberikan kemudahan kepada umat Islam. pendidikan. Masjid didirikan di setiap wilayah yang ditakluki sebagai pusat pendidikan dan tempat ibadah muslim (Abdullah Ishak 1995 & Hassan Langgulung 1996). tempat perisytiharan. Ini bersesuaian dengan pandangan Haron Din (2007) . Seiring dengan tersebarnya agama Islam dan perluasan wilayahnya selepas kewafatan Rasulullah.Seterusnya pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab sumber pendidikan Islam telah bertambah iaitu dengan menerima ilmu dan tamadun dari sumber luar yang tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan As-Sunnah terutama ilmu dan tamadun dari wilayah-wilayah kekuasaan Islam terutama tamadun dari Parsi. masjid berfungsi sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan di samping fungsifungsi lain seperti pusat kegiatan kesusasteraan dan persuratan Islam. penggerak Baitul Mal negara serta tempat para musafir bermalam (Mohd Mokhtar 2003). tempat keadilan dah kehakiman. Institusi Masjid Masjid adalah tempat ibadat dijadikan sebagai institusi pendidikan yang kedua dalam dunia Islam selepas rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam.a. ramai cendiakawan Islam dan ulama telah dapat dilahirkan. penulis melihat pada zaman khulafa al-Rasyidin masjid memainkan peranan penting sebagai institusi peribadatan. Perkara ini berterusan sehingga ke zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib r. Melalui amalan pengibadatan dan pendidikan yang dijalakan di masjid. Peranan masjid diperluaskan lagi dimana pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Penggunaan masjid sebagai institusi pendidikan selain daripada tempat untuk melakukan aktiviti-aktiviti ibadah khusus adalah bersesuaian dengan inspirasi akhlak dan kemasyarakatan umat Islam.

Walau bagaimanapun. membaca al-quran dan menghafalnya serta belajar asas agama islam seperti cara berwuduk. Pada waktu pagi. Antara masjid yang mempunyai institusi Suffah ialah Masjid Nabawi di Madinah.yang berpendapat masjid menjadi insitusi pengajian yang melahirkan cerdik pandai Islam dalam setiap bidang kehidupan dan tempat menyemai dan menyuburkan iman. Kanak-kanak dan orang yang baru masuk Islam diajar di institusi tersebut. Pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Pelajaran yang diajar pada peringkat kuttab ialah belajar membaca dan menulis. orang-orang Arab telah menubuhkan Institusi Kuttab sejak sebelum kedatangan Islam lagi dengan tujuan sebagai pendidikan kepada kanak-kanak di peringkat rendah iaitu kemahiran asas seperti membaca dan menulis. Biasanya kuttab ini dibina bersampingan dengan masjid atau surau. Penubuhan KAFA adalah bermatlamatkan membasmi buta Al-Quran dan . Pandangan Shalaby ini disokong oleh Abdullah Ishak (1995) yang berpendapat alSuffah dapat dianggap sebagai sekolah atau madrasah berbentuk formal yang terulung dalam pendidikan Islam. penulis melihat institusi dan perkembangan pendidikan melalui kuttab ini terdapat persamaan dengan pelaksanaan kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA) yang terdapat di negara kita sekarang ini dari sudut umur murid yang memasuki institusi tersebut. Institusi Suffah berperanan sebagai sebuah sekolah kerana aktiviti pengajaran dijalankan secara sistematik dan teratur. belajar solat bahasa dan sastera Arab. institusi tersebut tidak mendapat perhatian masyarakat Jahiliyah Arab dengan bilangan pelajar lebih kurang 17 orang. Institusi Suffah Menurut Shalaby (1976). Institusi Kuttab Menurut Shalaby (1976) dan Rosnani Hashim (1988). Manakala pada waktu tengahari mereka belajar menulis. Kuttab lebih berfungsi sebagai institusi pendidikan sampingan bagi masjid setelah di dapati masjid terlalu ramai pelajar. puasa dan sebagainya (Mahayudin 2005). sembahyangh. kanak-kanak membaca dan menghafaz al-Quran. Justeru. Suffah ialah ruang atau bangunan yang dibina bersambung dengan masjid. Kebanyakkan guru yang mengajar di institusi Kuttab mengajar secara sukarela.

Kesinambungan kejayaan mereka telah berkembang pesat dan berlanjutan sehingga ke hari ini. kekal berteraskan AlQuran dan Al-Sunnah serta Ijtihad para sahabat. isi kandungan dan sukatan pelajaran. Khalifah Umar juga menggalakkan umat Islam membuat kajian tentang Al-Quran dan Hadis (Norliyana 2007). 7. Pendidikan Islam pada zaman Khulafa’ al Rasyidin dilaksanakan mengikut kredibiliti dan kebijaksanaan pemerintah ketika itu. Sumber pendidikan yang menjadi rujukan utama pemerintahan. Pendidikan di zaman Khulafa’ al-Rasyidin dijalankan secara sistematik dan teratur. Rumusan Pendidikan Islam pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin merupakan kesinambungan agenda pendidikan yang telah diletak acuannya oleh Rasulullah sendiri.menguasai asas-asas Fardhu Ain bagi kanak-kanak Muslim berumur 7 hingga 12 tahun. Golongan guru Guru yang mengajar Pendidikan Islam di zaman khulafa’ al-Rasyidin merupakan guruguru yang pakar mengikut bidang masing-masing. menulis dan memahami isi Al-Quran. Tugas muallim atau guru yang dilantik ialah untuk membimbing pelajar membaca. Bahkan . Ramai juga guru-guru dihantar ke wilayah-wilayah kekuasaan Islam yang baru (Norliyana 2007). Ulama dan muballigh dihantar ke seluruh wilayah kekuasaan Islam seperti Abdullah bin Mas’ud ke Kufah (Shibli 1981). sumber pendidikan serta mempunyai institusi pendidikan yang tersendiri. Pergolakan politik yang terjadi di zaman tersebut tidak menjejaskan perkembangan ilmu dan pendidikan Islam. mempunyai objektif. Sumber-sumber ini menjadi paksi kepada usaha memartabatkan pendidikan Islam. Umar juga telah melantik golongan pakar dalam bidang al-Quran seperti pengkaji hadis dan perundangan Islam (Mohd Rashad 2006). Para muallim tersebut diberi ganjaran. Keempat-empat tokoh sahabat yang ulung ini telah berjaya memartabatkan pendidikan di landasan yang cukup tinggi dan unggul di dalam pemerintahan masing-masing. Umar sendiri mengajar ilmu hadis di Masjid Madinah dan menggalakkan dan membenarkan hanya orang yang pandai dan berkebolehan untuk mengajar hadis bagi mengelakkan bercampur antara hadis yang tulen dengan hadis palsu (Suffian Abdul Rahman 1983).

Ini menjadikan pendidikan Islam semakin matang setelah mengharungi cabaran yang dilalui. Aktiviti pendidikan yang telah dilaksanakan telah merintis kepada kemajuan dalam pelbagai bidang ilmu dan pendidikan yang memberi sumbangan yang cukup besar dan bernilai kepada umat Islam. . Sehubungan dengan itu setiap ummah perlu menjadikan acuan pendidikan dan aktiviti pendidikan yang telah diletak asasnya oleh khulafa’ al Rasyidin ini sebagai contoh dan model ikutan bagi menjadikan kita sebagai umat yang cemerlang.menjadikan pendidikan Islam semakin mantap kerana setiap masalah yang timbul dapat diatasi dengan sempurna dan jayanya.