ABSTRAK Khulafa’ Al-Rasyidin merupakan sahabat Rasulullah s.a.w. yang mewarisi risalah baginda.

Mereka bukan sahaja mewarisi pemerintahan Islam yang diasaskan oleh Rasulullah, bahkan meneruskan segala usaha baginda di dalam menyebarkan Islam serta menyusun sistem pendidikan Islam yang dibawa oleh baginda. Oleh itu, system pendidikan Islam semasa zaman Khulafa’ Al-Rasyidin akan dibincangkan di dalam kertas ini. Ianya mengandungi ibjektif, isi kandungan, sukatan pelajaran, sumbersumber dan institusi-institusi pendidikan serta golongan tenaga pengajar. 1. Pengenalan Pendidikan berperanan penting dalam membina tamadun manusia. Menerusi pendidikan, lahir para pemikir dan pelaksana yang membina dan mengembangkan tamadun. Tamadun satu bangsa tidak akan wujud seandainya sistem pendidikannya tidak mampu membina cendiakawan yang dapat menghasilkan pemikiran asli yang bernas untuk membina bangsanya. Sesuatu bangsa tidak akan maju sekiranya rakyatnya hanya bergantung kepada sistem pendidikan asing yang dipinjam dari luar. Oleh itu untuk membina tamadun bangsa melalui pendidikan, memerlukan pemikiran dan penilaian semula terhadap seluruh aspek pendidikan yang ada agar benar-benar sesuai berteraskan kehidupan dan budaya kita (Tajul Ariffin Noordin 1993). Pendidikan Islam zaman Khulafa al-Rasyidin mewarisi pendidikan yang dicetus oleh Rasulullah s.a.w bermula dengan penurunan wahyu pertama di Gua Hira’. Penulis berpendapat sistem Talaqqi Musyafahah yang digambarkan melalui cara Rasulullah menerima sumber wahyu daripada Jibril merupakan permulaan salah satu sistem pendidikan Islam yang cukup ideal untuk dipraktikkan dalam dunia pendidikan masa kini. Rasulullah mengajar al-Quran itu kepada para sahabat dan sahabat pula mengajarkan kepada para tabiin sehinggalah kepada kita hari ini mengunakan cara yang sama yang telah digunakan oleh Jibril kepada Rasulullah iaitu secara Talaqqi dan Musyafahah ( Abdul Halim 1987; Norasikin Fabil et al. 2005; Kementerian Pelajaran Malaysia 2008). Sistem Pendidikan zaman Rasulullah telah diwarisi oleh para sahabat dan seterusnya diperkembangkan mengikut zaman berdasarkan kecekapan dan kreativiti pemerintahan khalifah masing-masing. Justeru, penulis akan mengupas perbahasan ini dengan lebih lanjut mengenai pendidikan Islam di zaman Khulafa al-Rasyidin.

akhlak. Menerusi konsep pendidikan perlulah dibina kesepaduan ilmu iaitu integrasi di antara ilmu pengetahuan menerusi akal dengan ilmu wayhu iaitu dari al-quran dan hadis Manakala Abdul Rahman Abdullah (2007) berpendapat pendidikan ialah proses memasukkan sesuatu (ilmu) kepada manusia atau proses melatih dan membangun seluruh bakat dan potensi manusia dari segi jasad. Dengan kebolehan ini adalah diharap mereka akan lebih bertanggungjawab (Tajul Ariffin Noordin 1993). dirinya. Matlamat pendidikan kita ialah untuk membentuk rakyat yang boleh menggunakan akalnya serta boleh berfikir ke tahap maksima yang mungkin. Definisi Pendidikan Dalam perbahasan mengenai definisi pendidikan. akal. pendidikan itu bukan hanya untuk menimba ilmu pengetahuan tetapi untuk membentuk insan yang baik. akal dan emosi. rohani. penulis berpendapat pendidikan ialah proses membentuk diri seseorang manusia menjadi seorang yang berpekerti mulia dan berkualiti serta menghambakan diri kepada Allah.2. Proses perlaksanaannya memerlukan kelembutan dan kebijaksanaan yang tinggi. penulis mengutarakan beberapa pandangan sarjana. Tajul Ariffin Noordin (1993) pula mendefinisikan pendidikan sebagai ilmu yang menyeluruh dan bersepadu sifatnya. agar mereka tumbuh membesar dan segera menjadi manusia yang bertanggungjawab kepada Allah. Natijahnya. Anwar Ibrahim (1986) menyatakan. Ini selari dengan pandangan al-Jamali dan Al-Syaibani yang berpendapat pendidikan ialah membina atau membentuk keperibadian yang sempurna dalam berbagai aspek yang berhubung dengan jasmani. bangsanya dan negaranya. penuh dengan adab sopan dan berakhlak tinggi kerana ilmu pengetahuan tanpa disiplin dan moral bukanlah ilmu dalam ertikata yang sebenarnya (Tajul Ariffin Noordin 1993). diasuh. Definisi Pendidikan Islam . amalan dan sosial supaya dapat mengabdikan diri kepada Allah bagi mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat (Abdul Ghani 1984 & Abdullah Ishak 1995). Menerusi pendidikan dan pelajaran sahaja generasi muda pada hari ini dan masa depan dapat dipupuk. yakni perkembangan individu manusia sepenuhnya. 3.

Para sarjana Islam mendefinisikan Pendidikan Islam dengan pelbagai pandangan. rohani. kejahatan dan kemiskinan. penjajahan dan keangkaramurkaan serta peperangan-peperangan dengan segala bencana yang ditimbulkannya demi untuk dapat menikmati suatu kehidupan yang abadi. “Pendidikan moden sekarang ini memerlukan amat pendidikan Islam iaitu pendidikan idealis yang bersifat kerohanian. emosi dan fizikalnya berasaskan sumber wahyu. Pendidikan Islam merupakan satu proses atau operasi yang cukup teliti dan terancang dalam usaha mendidik seseorang insan berpandukan alQuran dan Sunnah agar seimbang dalam segenap aspek pembangunan diri dan seterusnya mengamalkan akhlak mahmudah sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di dunia. moral dan keagamaan hingga kita belajar itu adalah kerana ilmu dan kelazatan ilmiah. Menurut Mohd Athiyah Al-Abrasyi. akhlak dan rohani (Mohd Mokhtar Shafii 1994). diperluaskan lagi skop definisinya oleh Abdul Halim El-Muhammady (1987. Tegasnya penulis berpandangan. 1994) dan Ahmad Fauzi & Ahmad Tarmizi (1998) yang merumuskan Pendidikan Islam merupakan proses mendidik. dengan demikian kita terlepas dari keruntukan. al-Quran dan Sunnah serta sumber-sumber ijtihad lain untuk melahirkan manusia yang seimbang dan bertanggungjawab terhadap Allah. manusia dan alam semesta bagi memenuhi tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi. hidup bersama saling bantu membantu dan dalam suasana demokrasi dan bahagia” (Tajul Ariffin Noordin 1993) Pandangan Mohd Athiyah Al-Abrasyi ini. Pendapat penulis disokong dengan pandangan Engku Ibrahim Ismail yang berpendapat Pendidikan Islam lebih menekankan pembangunan individu bukan sahaja dari aspek . membentuk serta melatih individu manusia dalam berbagai-bagai aspek sama ada akal. keserakahan. Matlamat utama Pendidikan Islam ialah untuk melahirkan seorang muslim yang menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan ikutan sebagai seorang yang berkualiti dan berjaya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya seperti yang dituntut oleh Islam. aqli. Skop pendidikan Islam ini amatlah komprehensif iaitu merangkumi pendidikan jasmani.Pendidikan Islam tersimpan pelbagai falsafah dan matlamat yang murni.

a. 5.. Para Khulafa’ al-Rasyidin ialah orang-orang yang mewarisi risalah Rasulullah s. Abdullah Ishak (1995) menjelaskan pemerintahan Khulafa’ al-Rasyidin (11H/632M-41H/661M) yang diperintah oleh empat orang sahabat Rasulullah bukan sahaja bertindak sebagai Ulu al-Amr yang memelihara kestabilan dan keselamatan negara bahkan juga memberi penekanan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam.a. Pada zaman baginda. Pusat pendidikan tersebar di bandar besar seperti bandar Madinah dan Makkah. . ialah untuk membentuk sahsiah Islamiyah yang tulin yang dapat bangun berjuang bagi menegakkan Islam agama Allah yang suci. Damsyik dan Palestin dan Madrasah Fustat (Mahayudin 1993).a.fizikal.w. Umar al-Khattab. Mereka menyambung usaha-usaha yang telah diatur dan disusun oleh baginda dengan mengikut segala jejak langkah yang telah ditunjuk baginda semasa hidupnya (Zawawi 1984).w. 4..w. Pendidikan Islam Di Zaman Khulafa’ Al-Rasyidin Sistem pendidikan pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin telah berkembang dengan baik.. objektif perdidikan Islam di zaman Rasulullah s.w. tetapi juga aspek rohani dan akhlak yang bertujuan untuk membangunkan potensi dan kecenderungan ke arah kebaikan kepada orang lain di samping menghindari akhlak buruk atau dengan konsep yang kini dikenal sebagai al-amru bi alma’ruf wa al-nahyu ’an al-munkar (Abdullah Ishak 1995). Basrah dan Kufa. negara Islam berkembang meliputi Semenanjung Tanah Arab. Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Pendidikan hanya berpusat di kota Madinah tetapi perkembangan pendidikan semakin meluas dan berkembang pesat pada zaman Khulaa’ al-Rasyidin. Objektif Pendidikan Menurut Zawawi (1984).t. Pengenalan Ringkas Khulafa’ Al-Rasyidin Zaman Khulafa’ al-Rasyidin dipimpin oleh empat orang sahabat Rasulullah iaitu Abu Bakar al-Siddiq. Ia memberi nafas baru bagi menyambung tradisi sistem pendidikan yang telah dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad s. Manakala kandungan pendidikan Islam yang disampaikan bergantung kepada wahyu daripada Allah s.

. menjadi prasyarat sebelum seseorang yang menjadi calon Khalifah Islam ialah melaksanakan ajaran al-Quran dan As-Sunnah serta meneruskan segala usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah sebelum mereka. para Khulafa’ al-Rasyidin. Akhirnya Abdul Rahman bin Auf pergi sendiri bertanya kepada Saidina Ali. katanya. selepas kematian Khalifah Umar bin Al-Khattab. „Aku harap aku boleh melakukannya di atas kadar kebolehan dan kemampuanku. Oleh sebab itu. Hasil tinjauan tersebut didapati ada yang menyokong Uthman dan ada juga yang menyokong Ali. menyambung usaha-usaha yang telah diatur dan disusun oleh baginda dengan mengikut segala acuan yang telah dirintis baginda semasa hidupnya.‟ Kemudian Abdul Rahman bin Auf pergi berjumpa pula Saidina Uthman dan mengemukakan pertanyaan yang serupa. Perkara ini dapat dilihat melalui proses perlantikan Khalifah al-Rasyidin ketiga.a.‟ Dengan ketegasan dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Uthman itu. objektif pengajaran Pendidikan Islam di zaman Khulafa’ Al-Rasyidin juga sama dengan objektif pengajaran di zaman Rasulullah s. adakah engkau sanggup melaksanakan kesemua ajaran al-Quran dan Hadis. Abdul Rahman bin Auf diamanahkan untuk mengendalikannya.w. aku sanggup.w. ialah orang-orang yang mewarisi risalah Rasulullah s. Ini bererti. „Ia. sahabat Rasulullah s. „Jika sekiranya engkau dilantik menjadi khalifah. maka Abdul Rahman bin Auf terus melantik Uthman bin Affan sebagai khalifah yang baru (Mahayudin Yahaya & Ahmad Jelani Halimi 1993). iaitu membentuk sahsiah Islamiyah yang tulin untuk menegakkan Islam sebagai agama Allah yang suci. Isi kandungan / sukatan pelajaran pendidikan islam Isi kandungan pelajaran pendidikan Islam di zaman Khulafa’ Al-Rasyidin adalah sama dengan isi kandungan yang terdapat pada zaman Rasulullah s. Lantas Saidina Uthman bin Affan menjawab dengan jawapan yang pendek dan tegas. serta mengikut jejak dua orang khalifah sebelum kamu?‟ Jawab Ali..w.a.Beliau menjelaskan lagi.a. Selepas beliau meminta pandangan dan pendapat daripada pihak-pihak tertentu seperti sahabat karib nabi dan ketua-ketua kabilah. Walau bagaimanapun. iaitu semasa dalam memilih antara dua orang calon khalifah iaitu Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. iaitu wahyu dari Allah (al-Quran). pada zaman pemerintahan Khulafa’ alRasyidin. dalam masa yang sama.w. isi kandungan pelajaran pendidikan Islam telah bertambah dengan adanya perubahan zaman dan masalah yang dihadapi oleh umat Islam ketika itu.a.

” Sabda baginda: “ Jika engkau tidak juga menjumpainya? Jawab Muaz: “ Aku berijtihad dengan pendapatku.a.. Tauhid. As-Sunnah dan Ijtihad para sahabat Rasulullah s. kimia dan perubatan kerana ia wujud di zaman Umaiyah (Suffian Abdul Rahman 1983). ilmu sains. ialah Al-Quran. . karangan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah s.” Maka rasulullah s.w menepuk dada Muaz dan bersabda: “ Segala puji dan puja hanya bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dalam perkara yang diredai oleh Rasulullah. kepada Muaz bin Jabal ketika Muaz diutuskan ke Yaman jelas menunjukkan penggunaan sumber tersebut digunakan: Sabda Rasullullah s. syair yang berunsur pendidikan.Selain ilmu al-Quran dan As-Sunnah (hadis). ilmu pendidikan. Ilmu Fizikal seperti memanah. Al-Quran. Baginda bertanya kepada Muaz: “Dengan apa engkau berhukum?” Jawabnya “dengan kitab Allah?” Sabda baginda: “ Jika engkau tidak menjumpainya (dalam al-Quran)? Jawab Muaz : Dengan sunnah Rasulullah saw. menggunakan al-Quran.a. menunggang kuda. As-Sunnah dan Ijtihad para sahabat Rasulullah s. penghasilan sajak dan syair yang berunsur pendidikan. Ini dapat kita lihat bagaimana Khalifah Abu Bakar yang menggunakan ijtihad beliau di dalam membukukan mashaf al-Quran kerana Rasulullah tidak pernah mengarahkan untuk membukukan al-Quran.w.a. Ilmu Mantiq.w. (Riwayat al-Tarmizi) Berdasarkan hadis tersebut. hadis. Khalifah Umar menggalakkan umat Islam belajar Bahasa Arab. pertambahan ilmu yang ada ketika zaman Khulafa’ al-Rasyidin yang berkaitan ilmu Islam ialah tafsir al-Quran. bermain pedang dan ilmu mempertahankan diri untuk menegakkan dan menyebarkan Islam serta menghafaz dan mengingat beberapa surah.w.a. penulis melihat sumber pendidikan Islam pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r. sajak. Fekah.w. sejarah.a. Menurut Norliyana (2007) pelajaran yang dijadikan tumpuan utama ialah tauhid.a. Mata pelajaran yang belum ada di zaman Khulafa’ al-Rasyidin ialah ilmu hadis. fekah.a. kepada Muaz bin Jabal ketika baginda mengutus beliau ke Yaman. ilmu alam. Bahasa Arab. dan Ilmu Mantiq. Sumber Pendidikan Islam Menurut Mahmood Zuhdi (1992) sumber pendidikan Islam dari zaman Rasulullah hingga zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.

masjid berfungsi sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan di samping fungsifungsi lain seperti pusat kegiatan kesusasteraan dan persuratan Islam. Melalui amalan pengibadatan dan pendidikan yang dijalakan di masjid. Peranan masjid diperluaskan lagi dimana pada zaman Rasulullah dan para sahabat. tempat perisytiharan. Masjid juga memainkan peranan penting dalam pembentukan perpaduan ummah. penggerak Baitul Mal negara serta tempat para musafir bermalam (Mohd Mokhtar 2003). Masjid didirikan di setiap wilayah yang ditakluki sebagai pusat pendidikan dan tempat ibadah muslim (Abdullah Ishak 1995 & Hassan Langgulung 1996).a. ramai cendiakawan Islam dan ulama telah dapat dilahirkan. Institusi Masjid Masjid adalah tempat ibadat dijadikan sebagai institusi pendidikan yang kedua dalam dunia Islam selepas rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam. pendidikan. Perkara ini berterusan sehingga ke zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib r. Seiring dengan tersebarnya agama Islam dan perluasan wilayahnya selepas kewafatan Rasulullah. Penggunaan masjid sebagai institusi pendidikan selain daripada tempat untuk melakukan aktiviti-aktiviti ibadah khusus adalah bersesuaian dengan inspirasi akhlak dan kemasyarakatan umat Islam.Seterusnya pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab sumber pendidikan Islam telah bertambah iaitu dengan menerima ilmu dan tamadun dari sumber luar yang tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan As-Sunnah terutama ilmu dan tamadun dari wilayah-wilayah kekuasaan Islam terutama tamadun dari Parsi. penghakiman dan pelbagai aktiviti yang memberikan kemudahan kepada umat Islam. penulis melihat pada zaman khulafa al-Rasyidin masjid memainkan peranan penting sebagai institusi peribadatan. Ini diakui oleh Al Buti (1997) yang berpendapat masjid itu asas pertama dan utama ke arah pembentukan masyarakat Islam kerana dengan masjid itulah masyarakat Islam dapat mengambil suntikan pelalian (immunity) dan kekuatan dengan mengikut dan mematuhi segala sistem Islam. akidah dan peradabannya. Ini bersesuaian dengan pandangan Haron Din (2007) . institusi masjid juga berkembang pesat sebagai pusat pendidikan (Nasruddin Yunos & Mohamad Taha 2003) Tegasnya. sosial. pusat kegiatan sosial. tempat keadilan dah kehakiman.

belajar solat bahasa dan sastera Arab. Pelajaran yang diajar pada peringkat kuttab ialah belajar membaca dan menulis. Kebanyakkan guru yang mengajar di institusi Kuttab mengajar secara sukarela. institusi tersebut tidak mendapat perhatian masyarakat Jahiliyah Arab dengan bilangan pelajar lebih kurang 17 orang. orang-orang Arab telah menubuhkan Institusi Kuttab sejak sebelum kedatangan Islam lagi dengan tujuan sebagai pendidikan kepada kanak-kanak di peringkat rendah iaitu kemahiran asas seperti membaca dan menulis. Kanak-kanak dan orang yang baru masuk Islam diajar di institusi tersebut. penulis melihat institusi dan perkembangan pendidikan melalui kuttab ini terdapat persamaan dengan pelaksanaan kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA) yang terdapat di negara kita sekarang ini dari sudut umur murid yang memasuki institusi tersebut. Kuttab lebih berfungsi sebagai institusi pendidikan sampingan bagi masjid setelah di dapati masjid terlalu ramai pelajar. Antara masjid yang mempunyai institusi Suffah ialah Masjid Nabawi di Madinah. membaca al-quran dan menghafalnya serta belajar asas agama islam seperti cara berwuduk. Suffah ialah ruang atau bangunan yang dibina bersambung dengan masjid. Pandangan Shalaby ini disokong oleh Abdullah Ishak (1995) yang berpendapat alSuffah dapat dianggap sebagai sekolah atau madrasah berbentuk formal yang terulung dalam pendidikan Islam.yang berpendapat masjid menjadi insitusi pengajian yang melahirkan cerdik pandai Islam dalam setiap bidang kehidupan dan tempat menyemai dan menyuburkan iman. kanak-kanak membaca dan menghafaz al-Quran. Institusi Suffah Menurut Shalaby (1976). Manakala pada waktu tengahari mereka belajar menulis. Institusi Suffah berperanan sebagai sebuah sekolah kerana aktiviti pengajaran dijalankan secara sistematik dan teratur. Walau bagaimanapun. Pada waktu pagi. Biasanya kuttab ini dibina bersampingan dengan masjid atau surau. sembahyangh. Justeru. puasa dan sebagainya (Mahayudin 2005). Institusi Kuttab Menurut Shalaby (1976) dan Rosnani Hashim (1988). Pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Penubuhan KAFA adalah bermatlamatkan membasmi buta Al-Quran dan .

Ramai juga guru-guru dihantar ke wilayah-wilayah kekuasaan Islam yang baru (Norliyana 2007). sumber pendidikan serta mempunyai institusi pendidikan yang tersendiri. Pendidikan di zaman Khulafa’ al-Rasyidin dijalankan secara sistematik dan teratur.menguasai asas-asas Fardhu Ain bagi kanak-kanak Muslim berumur 7 hingga 12 tahun. Bahkan . isi kandungan dan sukatan pelajaran. Keempat-empat tokoh sahabat yang ulung ini telah berjaya memartabatkan pendidikan di landasan yang cukup tinggi dan unggul di dalam pemerintahan masing-masing. Tugas muallim atau guru yang dilantik ialah untuk membimbing pelajar membaca. Umar juga telah melantik golongan pakar dalam bidang al-Quran seperti pengkaji hadis dan perundangan Islam (Mohd Rashad 2006). 7. Umar sendiri mengajar ilmu hadis di Masjid Madinah dan menggalakkan dan membenarkan hanya orang yang pandai dan berkebolehan untuk mengajar hadis bagi mengelakkan bercampur antara hadis yang tulen dengan hadis palsu (Suffian Abdul Rahman 1983). Rumusan Pendidikan Islam pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin merupakan kesinambungan agenda pendidikan yang telah diletak acuannya oleh Rasulullah sendiri. Pergolakan politik yang terjadi di zaman tersebut tidak menjejaskan perkembangan ilmu dan pendidikan Islam. menulis dan memahami isi Al-Quran. Golongan guru Guru yang mengajar Pendidikan Islam di zaman khulafa’ al-Rasyidin merupakan guruguru yang pakar mengikut bidang masing-masing. kekal berteraskan AlQuran dan Al-Sunnah serta Ijtihad para sahabat. Khalifah Umar juga menggalakkan umat Islam membuat kajian tentang Al-Quran dan Hadis (Norliyana 2007). Sumber pendidikan yang menjadi rujukan utama pemerintahan. Pendidikan Islam pada zaman Khulafa’ al Rasyidin dilaksanakan mengikut kredibiliti dan kebijaksanaan pemerintah ketika itu. Para muallim tersebut diberi ganjaran. Sumber-sumber ini menjadi paksi kepada usaha memartabatkan pendidikan Islam. mempunyai objektif. Kesinambungan kejayaan mereka telah berkembang pesat dan berlanjutan sehingga ke hari ini. Ulama dan muballigh dihantar ke seluruh wilayah kekuasaan Islam seperti Abdullah bin Mas’ud ke Kufah (Shibli 1981).

menjadikan pendidikan Islam semakin mantap kerana setiap masalah yang timbul dapat diatasi dengan sempurna dan jayanya. . Aktiviti pendidikan yang telah dilaksanakan telah merintis kepada kemajuan dalam pelbagai bidang ilmu dan pendidikan yang memberi sumbangan yang cukup besar dan bernilai kepada umat Islam. Ini menjadikan pendidikan Islam semakin matang setelah mengharungi cabaran yang dilalui. Sehubungan dengan itu setiap ummah perlu menjadikan acuan pendidikan dan aktiviti pendidikan yang telah diletak asasnya oleh khulafa’ al Rasyidin ini sebagai contoh dan model ikutan bagi menjadikan kita sebagai umat yang cemerlang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful