BENTUK DAN JENIS UJIAN

UJIAN RUJUKAN NORMA
• Bertujuan untuk menentu atau membanding prestasi seorang murid dengan murid yang lain, prestasi sesuatu kumpulan dengan kumpulan lain berdasarkan penggunaan keputusan ujian yang sama.

• Perbandingan relatif antara sekolah boleh dilakukan, maka ianya dikenali juga sebagai Ujian Pencapaian Relatif.
• Item ujian : Berdasarkan kepada sukatan pelajaran dalam sesuatu peringkat tertentu di mana soalan-soalannya meliputi aras mudah ke susah (25% mudah, 50% sederhana, 25% susah)

PMR. Peperiksaan Akhir Maktab.• Markah lulus tidak ditetapkan. • Keputusan ujian digunakan sebagai penilaian sumatif bagi menentu / membanding pencapaian antara murid-murid. pencapaian keseluruhan kumpulan menentukan gred pencapaian. menyebabkan markah lulus / taraf pencapaian berbeza antara tahun & mata pelajaran. SPM dan STPM. . Contohnya : Markah lulus mata pelajaran Fizik tidak sama dengan BM dalam SPM • Contoh:  ujian pertengahan semester atau akhir semester  peperiksaan awam seperti UPSR.

Pelajar-pelajar hendaklah menjawab sekurang-kurangnya 4 daripada 5 soalan dengan tepat Murid-murid dapat menjawab 7 daripada 10 soalan yang diberi Murid-murid dapat menjawab dengan betul 70% soalan yang disediakan . contohnya : sebagai peringkat pencapaian minimum: I. • Tujuan : Menentukan taraf pencapaian seseorang yang dikehendaki dalam sesuatu bidang kemahiran & diadakan setelah sesuatu kemahiran diajar. III.UJIAN RUJUKAN KRITERIA • Berdasarkan standard / taraf prestasi (ditetapkan) untuk menentukan pencapaian tanpa membuat perbandingan dengan individu / kumpulan lain. II. • Keputusan ujian dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

• Kegunaan : i. menulis. Menguji sebahagian kecil isi kandungan pelajaran. iii. iaitu satu / beberapa kemahiran yang telah diajar spt kemahiran membaca.mengira ii. . Sebagai penilaian formatif bagi mengesan kelemahan pelajar dalam penguasaan tertentu. Menentukan sama ada pelajar berkenaan menguasai kemahiran dalam peringkat yang dikehendaki atau tidak.

membolehkan guru merancang semula strategi yang sesuai untuk membaiki P&P dalam bilik darjah. • Contoh : Ujian kepantasan menaip Ujian memandu  Ujian amal .• Maklumat dari ujian. • Sesuai untuk menilai murid-murid pendidikan khas kerana ianya menilai kemahiran tertentu dalam sesuatu masa.

Perbezaan antara ujian norma dan kriteria .

kepujian. . Kegunaan Untuk penilaian formatif dengan membaiki pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keputusan ujian. Ujian Rujukan Kriteria Ujian rujukan objektif yang menentukan pencapaian individu berdasarkan kriteria minimum yang ditetapkan terlebih dahulu Menentukan penguasaan pembelajaran berdasarkan kriteria yang ditetapkan.Ujian Rujukan Norma Pengertian Ujian pencapaian relatif yang menunjukkan prestasi kumpulan calon dalam bentuk graf normal. Tujuan Membanding dan membeza prestasi antara calon-calon atau antara kumpulan Untuk penilaian sumatif dengan membezakan caloncalon dalam peringkat prestasi cemerlang. lulus dan gagal.

PMR. Markah lulus ditetapkan sebelum ujian dijalankan. kerja kursus dan latihan bertulis di dalam bilik darjah. Ujian Rujukan Kriteria Penentuan prestasi secara individu atau kumpulan kecil. Terdiri daripada soalansoalan mudah ke soalan susah dan mempunyai diskriminasi antara calon. Ciri Soalan Ciri Ujian Liputan Isi kandungan soalan meliputi suatu bidang pelajaran yang luas. Ujian pendek. Terdiri daripada soalansoalan hampir sama peringkat kesukaran berdasarkan objektif pelajaran. Contoh Ujian . Isi kandungan soalan tertumpu kepada tugastugas pembelajaran yang terhad. Markah lulus ditentukan selepas keputusan ujian.Ujian Rujukan Norma Sasaran Perbandingan prestasi antara ramai calon. SPM dan STPM. Peperiksaan awam seperti UPSR.

JENIS DAN BENTUK UJIAN .

• Terdiri dalam dua bentuk : o Item respons bebas o Item respons tetap . • Terdiri drpd soalan-soalan yang memerlukan jawapan pendek dan respons kepada gerak balas yang merupakan jawapan-jawapan soalan yang disediakan terlebih dahulu.UJIAN OBJEKTIF • Salah satu jenis ujian kertas-pensel.

• Item respons bebas Menggunakan soalan yang memerlukan jawapan ringkas sahaja. Nama ibu kota Malaysia ialah II. Bilakah Malaysia dibentuk? . Contohnya : I.

C. D. A. misalnya : i. Betul / Salah. B. Itik diklasifikasikan di bawah kumpulan Mamalia Burung Reptilia Amfibia . KBSM ialah kata ringkas bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. ii.• Item respons tetap Menggunakan solaan yang memerlukan calon memilih jawapan daripada beberapa gerak balas yang diberikan di bawah setiap soalan.

UJIAN SUBJEKTIF • Dikenali sebagai ujian esei. Jawapan boleh diberi dalam satu ayat. • Ciri utama ujian ini ialah memberi kebebasan kepada calon untuk menjawab soalan. . perenggan atau karangan yang lengkap. memerlukan calon memberi jawapan dalam bentuk perkataan atau karangan dengan idea sendiri. • Sesuai digunakan untuk uji kefahaman dan kemahiran menyusun idea serta pendapat calon mengenai sesuatu topik dalam mata pelajaran yang dipelajari.

• Penilaian ujian ini juga merupakan subjektif dan pemeriksa harus menguasai kecekapan menilai serta punya ilmu pengetahuan yang cukup dalam bidang yang diuji.• Kelemahan ujian ini ialah soalan tidak dapat diberikan banyak. .

• Diadakan di dalam kelas • Contoh : Ujian kefahaman.UJIAN KERTAS DAN PENSEL • Libat kemahiran dalam menggunakan perkataan dan bahasa • Calon perlu kuasai kemahiran membaca / kefahaman soalan & kemahiran menulis menggunakan alat tulis • Murid-murid diberikan soalan untuk dijawab / topik utk dibincangkan / masalah utk diselesaikan & jawapan di tulis atas kertas. penguasaan kemahiran dalam bidang kognitif .

• Boleh dilakukan dalam dua bentuk iaitu: I. Bentuk yang calon membekalkan jawapan sendiri. Ujian amat lemah dari segi kualiti psikometriknya jika ia tidak dibuat dengan baik. Bentuk yang calon memilih jawapan yang telah disediakan. Item tidak sepadan dengan matlamat kelas II. • 2 masalah mungkin berlaku: I. biasanya ujian berbentuk esei dan ujian berstruktur. berbentuk ujian objektif. II. .

UJIAN KEPANTASAN DAN DAYA • KEPANTASAN : Masa tindak balas (masa antara pemberian rangsangan dengan permulaan tindak balas) dan masa pergerakan (masa diambil untuk sempurnakan pergerakan) atau kebolehan otot membuat sesuatu dalam jarak masa pendek. prestasi tambahan akan bergantung kepada daya tahan otot. Contoh : Individu yang membuat bangun tubi tertinggi dalam 1 minit dikatakan mempunyai daya tahan yang tinggi. Contoh : Larian 100M • DAYA : Kebolehan bertahan / menahan keletihan. . • Daya dikaitkan dengan kepantasan • Individu yang mempunyai kekuatan akan membuat sesuatu aktiviti berulang kali. Diukur sebagai ulangan kejutan otot.

UJIAN TARA • Disedia. mengikut objektif dalam satu bidang. • Item soalan berbentuk item objektif dengan jawapan ringkas • Keputusan ujian diakui sah kerana ujian mempunyai kesahihan. • Keputusan ujian dinilai mengikut standard ditetapkan. kebolehtabdiran dan kemudahtafsiran. dianalisis secara piawaian • Item soalan disediakan oleh pakar (individu / kumpulan). ditadbir. . diperiksa. keobjektifan. kebolehpercayaan.

melukis. muzik. . permainan)  Ujian Kepantasan : mengukur darjah kepantasan dalam melakukan sesuatu tugas  Ujian Daya : menilai darjah daya tahan individu.• Contoh :  Ujian Tara Binet / Ujian IQ : Mengukur kecerdasan akal kanak-kanak pada peringkat umur tertentu  Ujian Bakat : mengukur bakat dalam satu bidang (nyanyian.

. • Ujian kebolehan / kecekapan individu melakukan sesuatu aktiviti / amali.UJIAN PERLAKUAN/PRESTASI • Valencia. • Feuer & Fulton (1993) : ujian prestasi cuba mengaitkan kesahihan dengan meletakkan murid-murid dalam situasi sebenar dan menilai prestasinya berdasarkan kriteria yang disediakan. Hiebert & Afflerback (1994) : ujian prestasi ialah tugasan yang perlu dibuat oleh murid-murid untuk mempamerkan tahap kompetensi atau pengetahuannya dengan membina satu hasil atau memberi respon yang tertentu.

• • • • Melibatkan penggunaan radas / alatan konkrit / gambar. Menggunakan kiub-kiub untuk membina benda yang menarik . Menyusun satu siri gambar untuk membentuk satu cerita yang logik iv. Murid-murid perlu mempamerkan kemahirannya secara ‘hand-on’ Tidak banyak bahasa / kertas-pensel Sesuai bagi murid-murid yang lemah berbahasa • Tujuan : mengumpul maklumat mengenai kebolehan murid-murid mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi yang realistik • Contoh : i. Mencantumkan kepingan potongan gambar untuk menjadikan satu gambar yang lengkap iii. Mencantum kad perkataan dengan gambar yang berkenaan ii.

kemajuan murid-murid dalam pembelajaran. . penguasaan. • Soalan berdasarkan isi pelajaran yang telah dipelajari • Bentuk ujian : objektif / subjektif • Contoh :  Ujian Kelas  Ujian Bulanan  Ujian penggalan  Peperiksaan Percubaan  Peperiksaan Pertengahan / Akhir Tahun.UJIAN BINAAN GURU • Disediakan oleh guru untuk menguji kefahaman.

UJIAN-UJIAN LAIN A. Ujian saringan  Mengasingkan murid-murid mengikut aliran / penguasaan / kemahiran  Bertujuan menjalani program seperti pemulihan atau pengayaan .

.B. Ujian diagnostik  Mengesan punca kelemahan murid-murid menguasai kemahiran  Keputusan ujian membolehkan guru merancang aktiviti pemulihan yang lebih berkesan.

C. Ujian Pra  Untuk mendapat maklumat tentang pengetahuan sedia ada murid-murid untuk merancang aktiviti P&P yang berkesan.  Menentukan kesesuaian item ujian .

 Khusus untuk penguasaan bahasa. Ujian lisan  Mengesan kelemahan murid-murid dengan serta merta dan membantu mereka memperbetulkan kelemahan.D. Bagaimana? Mengapa? .  Bentuk soalan Apa?.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful