BENTUK DAN JENIS UJIAN

UJIAN RUJUKAN NORMA
• Bertujuan untuk menentu atau membanding prestasi seorang murid dengan murid yang lain, prestasi sesuatu kumpulan dengan kumpulan lain berdasarkan penggunaan keputusan ujian yang sama.

• Perbandingan relatif antara sekolah boleh dilakukan, maka ianya dikenali juga sebagai Ujian Pencapaian Relatif.
• Item ujian : Berdasarkan kepada sukatan pelajaran dalam sesuatu peringkat tertentu di mana soalan-soalannya meliputi aras mudah ke susah (25% mudah, 50% sederhana, 25% susah)

. PMR.• Markah lulus tidak ditetapkan. menyebabkan markah lulus / taraf pencapaian berbeza antara tahun & mata pelajaran. SPM dan STPM. • Keputusan ujian digunakan sebagai penilaian sumatif bagi menentu / membanding pencapaian antara murid-murid. Peperiksaan Akhir Maktab. Contohnya : Markah lulus mata pelajaran Fizik tidak sama dengan BM dalam SPM • Contoh:  ujian pertengahan semester atau akhir semester  peperiksaan awam seperti UPSR. pencapaian keseluruhan kumpulan menentukan gred pencapaian.

• Tujuan : Menentukan taraf pencapaian seseorang yang dikehendaki dalam sesuatu bidang kemahiran & diadakan setelah sesuatu kemahiran diajar.UJIAN RUJUKAN KRITERIA • Berdasarkan standard / taraf prestasi (ditetapkan) untuk menentukan pencapaian tanpa membuat perbandingan dengan individu / kumpulan lain. contohnya : sebagai peringkat pencapaian minimum: I. III. II. • Keputusan ujian dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pelajar-pelajar hendaklah menjawab sekurang-kurangnya 4 daripada 5 soalan dengan tepat Murid-murid dapat menjawab 7 daripada 10 soalan yang diberi Murid-murid dapat menjawab dengan betul 70% soalan yang disediakan .

iaitu satu / beberapa kemahiran yang telah diajar spt kemahiran membaca.• Kegunaan : i. Menentukan sama ada pelajar berkenaan menguasai kemahiran dalam peringkat yang dikehendaki atau tidak. Sebagai penilaian formatif bagi mengesan kelemahan pelajar dalam penguasaan tertentu. Menguji sebahagian kecil isi kandungan pelajaran. . iii. menulis.mengira ii.

membolehkan guru merancang semula strategi yang sesuai untuk membaiki P&P dalam bilik darjah. • Contoh : Ujian kepantasan menaip Ujian memandu  Ujian amal .• Maklumat dari ujian. • Sesuai untuk menilai murid-murid pendidikan khas kerana ianya menilai kemahiran tertentu dalam sesuatu masa.

Perbezaan antara ujian norma dan kriteria .

. Ujian Rujukan Kriteria Ujian rujukan objektif yang menentukan pencapaian individu berdasarkan kriteria minimum yang ditetapkan terlebih dahulu Menentukan penguasaan pembelajaran berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Kegunaan Untuk penilaian formatif dengan membaiki pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keputusan ujian. lulus dan gagal. kepujian.Ujian Rujukan Norma Pengertian Ujian pencapaian relatif yang menunjukkan prestasi kumpulan calon dalam bentuk graf normal. Tujuan Membanding dan membeza prestasi antara calon-calon atau antara kumpulan Untuk penilaian sumatif dengan membezakan caloncalon dalam peringkat prestasi cemerlang.

Ujian Rujukan Kriteria Penentuan prestasi secara individu atau kumpulan kecil. PMR. Peperiksaan awam seperti UPSR. Isi kandungan soalan tertumpu kepada tugastugas pembelajaran yang terhad. Contoh Ujian .Ujian Rujukan Norma Sasaran Perbandingan prestasi antara ramai calon. kerja kursus dan latihan bertulis di dalam bilik darjah. Ciri Soalan Ciri Ujian Liputan Isi kandungan soalan meliputi suatu bidang pelajaran yang luas. Markah lulus ditentukan selepas keputusan ujian. Terdiri daripada soalansoalan hampir sama peringkat kesukaran berdasarkan objektif pelajaran. Markah lulus ditetapkan sebelum ujian dijalankan. Ujian pendek. Terdiri daripada soalansoalan mudah ke soalan susah dan mempunyai diskriminasi antara calon. SPM dan STPM.

JENIS DAN BENTUK UJIAN .

• Terdiri dalam dua bentuk : o Item respons bebas o Item respons tetap . • Terdiri drpd soalan-soalan yang memerlukan jawapan pendek dan respons kepada gerak balas yang merupakan jawapan-jawapan soalan yang disediakan terlebih dahulu.UJIAN OBJEKTIF • Salah satu jenis ujian kertas-pensel.

Bilakah Malaysia dibentuk? .• Item respons bebas Menggunakan soalan yang memerlukan jawapan ringkas sahaja. Contohnya : I. Nama ibu kota Malaysia ialah II.

C. Betul / Salah. KBSM ialah kata ringkas bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. ii. B. misalnya : i. D. Itik diklasifikasikan di bawah kumpulan Mamalia Burung Reptilia Amfibia . A.• Item respons tetap Menggunakan solaan yang memerlukan calon memilih jawapan daripada beberapa gerak balas yang diberikan di bawah setiap soalan.

memerlukan calon memberi jawapan dalam bentuk perkataan atau karangan dengan idea sendiri. • Ciri utama ujian ini ialah memberi kebebasan kepada calon untuk menjawab soalan. • Sesuai digunakan untuk uji kefahaman dan kemahiran menyusun idea serta pendapat calon mengenai sesuatu topik dalam mata pelajaran yang dipelajari.UJIAN SUBJEKTIF • Dikenali sebagai ujian esei. Jawapan boleh diberi dalam satu ayat. . perenggan atau karangan yang lengkap.

.• Kelemahan ujian ini ialah soalan tidak dapat diberikan banyak. • Penilaian ujian ini juga merupakan subjektif dan pemeriksa harus menguasai kecekapan menilai serta punya ilmu pengetahuan yang cukup dalam bidang yang diuji.

UJIAN KERTAS DAN PENSEL • Libat kemahiran dalam menggunakan perkataan dan bahasa • Calon perlu kuasai kemahiran membaca / kefahaman soalan & kemahiran menulis menggunakan alat tulis • Murid-murid diberikan soalan untuk dijawab / topik utk dibincangkan / masalah utk diselesaikan & jawapan di tulis atas kertas. • Diadakan di dalam kelas • Contoh : Ujian kefahaman. penguasaan kemahiran dalam bidang kognitif .

• Boleh dilakukan dalam dua bentuk iaitu: I. Bentuk yang calon memilih jawapan yang telah disediakan. II. Ujian amat lemah dari segi kualiti psikometriknya jika ia tidak dibuat dengan baik. biasanya ujian berbentuk esei dan ujian berstruktur. berbentuk ujian objektif. . • 2 masalah mungkin berlaku: I. Bentuk yang calon membekalkan jawapan sendiri. Item tidak sepadan dengan matlamat kelas II.

UJIAN KEPANTASAN DAN DAYA • KEPANTASAN : Masa tindak balas (masa antara pemberian rangsangan dengan permulaan tindak balas) dan masa pergerakan (masa diambil untuk sempurnakan pergerakan) atau kebolehan otot membuat sesuatu dalam jarak masa pendek. • Daya dikaitkan dengan kepantasan • Individu yang mempunyai kekuatan akan membuat sesuatu aktiviti berulang kali. Diukur sebagai ulangan kejutan otot. Contoh : Individu yang membuat bangun tubi tertinggi dalam 1 minit dikatakan mempunyai daya tahan yang tinggi. Contoh : Larian 100M • DAYA : Kebolehan bertahan / menahan keletihan. prestasi tambahan akan bergantung kepada daya tahan otot. .

. dianalisis secara piawaian • Item soalan disediakan oleh pakar (individu / kumpulan).UJIAN TARA • Disedia. • Item soalan berbentuk item objektif dengan jawapan ringkas • Keputusan ujian diakui sah kerana ujian mempunyai kesahihan. kebolehpercayaan. keobjektifan. kebolehtabdiran dan kemudahtafsiran. mengikut objektif dalam satu bidang. • Keputusan ujian dinilai mengikut standard ditetapkan. diperiksa. ditadbir.

. melukis. muzik.• Contoh :  Ujian Tara Binet / Ujian IQ : Mengukur kecerdasan akal kanak-kanak pada peringkat umur tertentu  Ujian Bakat : mengukur bakat dalam satu bidang (nyanyian. permainan)  Ujian Kepantasan : mengukur darjah kepantasan dalam melakukan sesuatu tugas  Ujian Daya : menilai darjah daya tahan individu.

.UJIAN PERLAKUAN/PRESTASI • Valencia. • Feuer & Fulton (1993) : ujian prestasi cuba mengaitkan kesahihan dengan meletakkan murid-murid dalam situasi sebenar dan menilai prestasinya berdasarkan kriteria yang disediakan. Hiebert & Afflerback (1994) : ujian prestasi ialah tugasan yang perlu dibuat oleh murid-murid untuk mempamerkan tahap kompetensi atau pengetahuannya dengan membina satu hasil atau memberi respon yang tertentu. • Ujian kebolehan / kecekapan individu melakukan sesuatu aktiviti / amali.

Menyusun satu siri gambar untuk membentuk satu cerita yang logik iv. Mencantumkan kepingan potongan gambar untuk menjadikan satu gambar yang lengkap iii. Murid-murid perlu mempamerkan kemahirannya secara ‘hand-on’ Tidak banyak bahasa / kertas-pensel Sesuai bagi murid-murid yang lemah berbahasa • Tujuan : mengumpul maklumat mengenai kebolehan murid-murid mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi yang realistik • Contoh : i.• • • • Melibatkan penggunaan radas / alatan konkrit / gambar. Menggunakan kiub-kiub untuk membina benda yang menarik . Mencantum kad perkataan dengan gambar yang berkenaan ii.

kemajuan murid-murid dalam pembelajaran. penguasaan. .UJIAN BINAAN GURU • Disediakan oleh guru untuk menguji kefahaman. • Soalan berdasarkan isi pelajaran yang telah dipelajari • Bentuk ujian : objektif / subjektif • Contoh :  Ujian Kelas  Ujian Bulanan  Ujian penggalan  Peperiksaan Percubaan  Peperiksaan Pertengahan / Akhir Tahun.

Ujian saringan  Mengasingkan murid-murid mengikut aliran / penguasaan / kemahiran  Bertujuan menjalani program seperti pemulihan atau pengayaan .UJIAN-UJIAN LAIN A.

Ujian diagnostik  Mengesan punca kelemahan murid-murid menguasai kemahiran  Keputusan ujian membolehkan guru merancang aktiviti pemulihan yang lebih berkesan. .B.

 Menentukan kesesuaian item ujian . Ujian Pra  Untuk mendapat maklumat tentang pengetahuan sedia ada murid-murid untuk merancang aktiviti P&P yang berkesan.C.

Bagaimana? Mengapa? . Ujian lisan  Mengesan kelemahan murid-murid dengan serta merta dan membantu mereka memperbetulkan kelemahan.  Bentuk soalan Apa?.D.  Khusus untuk penguasaan bahasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful