3.

0

SEJARAH PEMBINAAN HUKUM ISLAM Secara lengkap periodisasi sejarah pembentukan hukum Islam

dapat dibahagikan kepada beberapa fasa. Iaitu; FASA PERTAMA : MASA RASULULLAH S.A.W. Beliau wafat setelah selesai menunaikan tugasnya sebagai utusan Tuhan dan Penutup para Nabi, menanamkan nilai-nilai ke-Tuhanan, kebenaran dan prinsip hidup kemasyarakatan kepada manusia di alam semesta selama 20 tahun 2 bulan 22 hari dalam 23 tahun periode keNabiannya (dengan menghitung 3 tahun lamanya Rasul tidak mendapatkan wahyu semenjak ia dapatkan pertama kalinya di Gua Hira‟). Pada periode ini, kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah s.a.w. Sumber hukum Islam ketika itu adalah al-Qur‟an. Apabila ayat al-Qur‟an tidak turun ketika ia menghadapi suatu masalah, maka ia, dengan bimbingan Allah SWT menentukan hukum sendiri. Yang disebut terakhir ini dinamakan sunnah Rasulullah s.a.w. Ijtihad juga merupakan sumber hukum sesudah al-Quran dan al-Sunnah. Tetapi ijtihad Rasulullah perlu mendapat perakuan daripada wahyu Allah. Rasulullah s.a.w. mempunyai hak untuk berijtihad. Baginda seorang Rasul, pemimpin negara, qadi dan mufti yang terdedah kepada persoalan hukum yang tidak dinaskan. i. Baginda memperincikan hukum berpandukan nusus tafsiliyyah. contoh „Ammar b. Yasir berjunub ketika musafir (beliau berguling di atas debu tanah). Baginda merujuk kepada ayat tayammum. Cara bertayammum adalah sama seperti hadas kecil atau besar. ii. Ijtihad berasaskan Qiyas Contohnya, galakan qada‟ puasa nazar atau wajib kepada ibu bapa. (berdasarkan hadis hutang orang wajib dibayar : justeru hutang Allah lagi berhak dibayar) iii. Ijtihad berasaskan prinsip umum syariah (memelihara kepentingan umum) Contohnya, perintah menghabiskan daging korban selama tiga hari (Madinah kekurangan makanan dan ada pelawat sekumpulan masyarakat Arab) 1

Pada periode Rasulullah s. lalu keputusan yang dibuat oleh Umar ialah tawanan tersebut hendaklah dibunuh atas alas an kemaslahatan kaum muslimin. zaman pembinaan hukum Islam ini pada hakikatnya terbentuk dari dua peringkat zaman iaitu bermula dengan pembinaan zaman Mekah dan seterusnya zaman Madinah. Lebih terperinci lagi. Lantas turun kemudiannya wahyu menegur keputusan yang telah diambil ini.a. hukum yang diputuskan pada periode ini bersifat aktual. Sekalipun demikian. Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kes tersebut terjadi. di mana ianya lebih menitik beratkan mengenai soal 2 . baik yang berkaitan dengan masalah aqidah. Rasulullah s. dan „Umar r.. i.a. dan hukum yang ditentukan hanya menyangkut kes itu. contohnya yang pernah berlaku ialah berkenaan dengan tawanan perang Badar.a. Di samping itu.w. iaitu melepaskan mereka dengan tebusan.Baginda juga bermusyawarah dengan sahabat dalam penetapan hukum. Di mana kaum Muslimin telah dapat menawan ramai dari kalangan tentera-tentera musyrikin. ketika itu wahyu tidak turun dan dalam situasi yang mendesak Nabi lantas bertanyakan permasalahan tersebut kepada para sahabatnya seperti Abu Bakr r. Manakala keputusan yang diambil Abu Bakar pula adalah sebaliknya. adalah seluruh yang dapat dipahami dari nass (ayat atau hadis).w.. Lalu akhirnya keputusan yang diambil Nabi berdasarkan ijtihad Baginda ialah apa yang dicadangkan oleh Abu Bakr.w. baik yang berasal dari al-Qur‟an mahupun dari sunnahnya sendiri. Pengertian hukum fiqh di zaman Rasulullah s. Peringkat Mekah Penurunan wahyu di peringkat ini menjangkau lebih kurang tiga belas tahun lamanya. Manakala ijtihad sahabat pada masa kenabian ini hanya diambilkira selepas mendapat pengiktirafan daripada Rasulullah.a. lalu timbul persoalan apakah yang harus dilakukan ke atas tawanan-tawanan ini. telah mengemukakan kaedah-kaedah umum dalam pembentukan hukum Islam. maupun kebudayaan. Contohnya kes solat asar di Bani Qurayzah.a. bukan bersifat teori. hukum. belum muncul teori hukum seperti yang dikenal pada beberapa periode sesudahnya.

Ini kerana pada peringkat ini umat Islam sudah mula untuk membina negara Islam yang pertama di Madinah. Syariat Islam pada zaman kedua ini berdasarkan wahyu ilahi samada berbentuk al-Quran ataupun al-Sunnah tidak lagi dianggap hanya tertumpu pada perkara-perkara tertentu sahaja bahkan ianya telah dianggap sebagai suatu yang sudah cukup sempurna dan lengkap serta mencakupi segala hukum dalam semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. namun hakikatnya hukum-hukum seperti ini adalah bertujuan untuk mengawal akidah umat Islam itu sendiri dari nilai-nilai syirik tinggalan masyarakat jahiliyah seperti larangan memakan bangkai binatang yang tidak disembelih atau binatang sembelihan yang tidak disebut padanya nama Allah. bersama beberapa orang sahabatnya. beriman kepada rasulrasul-Nya dan hari akhirat. tidak seperti sebelum ini di mana wahyu banyak tertumpu pada perkara-perkara yang banyak berhubung dengan akidah. Terdapat dua bentuk kaedah penurunan wahyu dalam melakukan pembinaan asas hukum Islam sepanjang dua peringkat masa ini.w. agar tidak merasa serik dan kecewa dalam menghadapi kejerihan perjuangan di dalam menegakkan agama Allah. Dengan itu. serta terdapat juga yang berbentuk cerita-cerita lama sebagai bahan renungan dan malah bertujuan untuk memujuk hari Nabi s.a. Ianya adalah seperti berikut : 3 . Ketika inilah turunnya wahyu-wahyu yang yang menerangkan hukum-hukum Syariat dalam semua bentuk persoalan yang dihadapi oleh manusia. Dalam penyusunan ini segala peraturan diperlukan dan keperluankeperluan ini dipenuhi oleh wahyu. Peringkat Madinah Peringkat kedua ini bermula dari detik penghijrahan Nabi Muhammad s.w.a. Sedangkan hukum-hukum amali (yang berkaitan dengan tindaktanduk) tidak banyak dibicarakan. sekalipun ada. ii. Tidak kurang juga dalam menekankan soal-soal yang berkaitan dengan pembinaan akhlak yang mulia.akidah berkenaan dengan mentauhidkan Allah. Ini kerana akidah adalah suatu asas yang paling utama bagi penerimaan pengajaran Islam sepenuhnya.

Oleh sebab itu. sesuatu hukum itu akan diterangkan oleh wahyu bukan kerana atau berlaku timbul apa-apa peristiwa yang memerlukannya. Menilai kaedah ini pula dapat difahami bahawa meskipun hukum Islam itu menitikberatkan realiti semasa. maka permasalahan seperti ini memaksa Baginda untuk membuat kesimpulannya sendiri (berijtihad) dalam menentukan hukum yang bersifat sementara bagi persoalan tersebut yang kemudiannya akan ditentukan sendiri oleh wahyu sama ada ijtihad tersebut tepat atau tidak. Mengikut kaedah ini. akan menunggu turunnya wahyu samada dalam bentuk al-Qur‟an ataupun Hadis. para Sahabat r. Jika berlaku demikian maka Nabi s. FASA KEDUA : MASA KHULAFA’ AL-RASYIDIN .ah. Ia diterangkan oleh wahyu dengan perhitungan bahawa masanya sudah sampai untuk melaksanakan ideal berkenaan dalam masyarakat. Berdasarkan kaedah ini sesutu hukum itu akan dijawab dan diselesaikan sesudah adanya kes atau pertanyaan mengenainya.. namun dalam banyak hal ia merasakan perlu untuk mendedahkan nilai kebaikan secara lebih awal.a.w. Biasanya wahyu akan segera turun menjawab segala persoalan tersebut. apa-apa pertanyaan mengenainya. rujukan untuk tempat bertanya tidak ada lagi.i. Namun dalam beberapa hal terkadang Nabi tidak mendapat jawapan dari wahyu yang dinantikan. Menerangkan hukum tentang apa yang belum berlaku. setelah ia wafat.w. Menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.PERTENGAHAN ABAD KE-1H Pada zaman Rasulullah s. dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada Rasulullah s.a. para sahabat besar melihat bahawa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak ditemukan di dalam al-Qur‟an atau 4 . Menilai kaedah ini dapat difahami bahawa pembinaan hukum Islam itu telah dilakukan oleh wahyu dengan mengambil kira perkembangan dan keperluan semasa.a. ii.w.

ahl al-Sunnah sepakat menetapkan bahawa seluruh sahabat adalah baik (al-sahabi kulluhum ‘udul).a. 5 .a. sahabat --sebagaimana didefinisikan ahli hadis-. bukan teori. Sementara itu. Mereka tidak boleh dikritik. Dari makalah kita mengenal sunnah Rasulullah. atau dinilai sebagaimana perawi hadis lain. dan meninggal dunia sebagai orang Islam. dipersalahkan. Ditambah lagi. dari mereka juga kita mewarisi perbezaan di kalangan kaum Muslim. Inilah embrio ilmu fiqh yang pertama. Apabila sahabat yang menghadapi persoalan itu tidak memiliki teman musyawarah atau sendiri. tidak merambat kepada kes lain secara teoretis.w.a. kerana itu.a. Terakhir keempat.w. zaman sahabat juga melahirkan prinsip-prinsip umum dalam mengambil keputusan hukum (istinbat al-hukm.). Dengan demikian. Pertama. Pembentukan hukum pada zaman ini sama dengan zaman Rasulullah s. Kedua. iaitu bersifat aktual. Dan para sahabat merespon situasi ini dengan mengembangkan fiqh (pemahaman) mereka. bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam membuat persoalan hukum semakin berkembang kerana perbezaan budaya di masing-masing daerah.adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah s. zaman sahabat adalah zaman segera setelah berakhirnya masa tasyri'.w. Fiqh Sahabi memperoleh kedudukan yang sangat penting dalam khazanah pemikiran Islam. para sahabat berupaya untuk melakukan ijtihad dan menjawab persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan hasil ijtihad mereka. maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditinggalkan Rasulullah s. ini yang terpenting.sunnah Rasulullah s. Ketiga. perluasan kekuasaan Islam dan interaksi antara Islam dengan peradaban-peradaban lain menimbulkan masalah-masalah baru. Ketika itu para sahabat melakukan ijtihad dengan berkumpul dan musyawarahkan persoalan itu. ijtihad para sahabat menjadi rujukan yang harus diamalkan. Bila pada zaman tasyri' orang memverifikasi pemahaman agamanya atau mengakhiri perbezaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah. Dalam keadaan seperti ini. Ertinya. perilaku mereka menjadi sunnah yang diikuti. yang nanti diformulasikan dalam kaedah-kaedah usul al-fiqh. pada zaman sahabat rujukan itu adalah diri sendiri.w. ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kes itu saja.

mazhab sahabat menimbulkan kemusykilan yang sulit diatasi. maka tidak menghairankan bila mazhab sahabat menjadi rujukan penting bagi perkembangan fiqh Islam sepanjang sejarah. „Affan (576-656).a. Di Iraq dikenal sebagai pengembang hukum Islam adalah „Abdullah b. mungkin kerana ketidaktahuan. Mas„ud (Ibn Mas„ud).Kerana posisi sahabat begitu istimewa. pendapat mereka dapat membantu memecahkan masalah fiqh. „Umar (Ibn „Umar) di Madinah dan Ibn „Abbas di Mekah. menurut kesepakatan Ahl al-Sunnah. Fiqh Sahabi memberikan dua macam pola pendekatan terhadap syari„ah yang kemudian melahirkan tradisi fiqh yang berbeza.AWAL ABAD KE-2 H Periode ini merupakan awal pembentukan hukum Islam. Sebagian sahabat sedikit sekali memberi fatwa. Walaupun begitu. khalifah ketiga. bila mereka ikhtilaf. mungkin kerana pengetahuan mereka. Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeza. kepada penduduk setempat. Thabit (11 SH/611M45H/665M) dan „Abdullah b. sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. para sahabat sudah banyak yang bertebaran di berbagai daerah yang ditakluki Islam. Sebagian lagi banyak sekali memberi fatwa. apabila orang-orang Islam bertanya pada sahabat dalam urusan hukum-hukum agama tidak semua sahabat menjawab pertanyaan mereka.w. di antara para sahabat itu yang paling penting adalah Khulafa‟ al-Rasyidin. atau pertimbangan politik. Para sahabat ini kemudian berhasil membina kader masing-masing yang dikenal dengan para Tabi„in. Masingmasing sahabat mengajarkan al-Qur‟an dan hadis Rasulullah s. Zayd b. Fiqh para sahabat --khususnya seperti diwakili oleh al-Khulafa‟ alRasyidun-. Bila mereka sepakat. Yang disebut "para pengikut" (makna kata Tabi„in) ialah kaum Muslim generasi kedua (mereka menjadi Muslim 6 .adalah fondasi utama dari seluruh bangunan fiqh Islam sepanjang zaman. dan mereka pun tidak bertanya pada semua sahabat. kehati-hatian. FASA KETIGA : PERTENGAHAN ABAD 1H . Sejak zaman „Uthman b. Tentu saja. atau kerana posisinya memungkinkan untuk itu.

ditangan para Sahabat Nabi). umumnya bukanlah murid al-Khulafa al-Rasyidin. sebelum Dinasti Umayyah berkuasa. „Umar ingin mengambil manfaat dari pendapat mereka. Masingmasing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka. Pertama. hanya sedikit para sahabat yang meninggalkan Madinah. yakni mereka yang berguru pada sahabat. ketika kekuasaan Islam meluas. „Umar 537 hadis. Jika semua hadis mereka disatukan hanya berjumlah 1411 hadis. dianggap sebagai masa-masa paling autentik dalam sejarah Islam. para Tabi„in. Abu Bakr meriwayatkan hanya 142 hadis. „Uthman 146 hadis. Menarik untuk dicatat. sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut. 76 H) di Kufah. Yang keluar kebanyakan 7 . Makhul di Syam (Syria) dan Tawus di Yaman. kaum Muslim generasi ketiga). Hasan al-Basri (21 H/642 M-110H/728M) di Basrah. bersama dengan masa para Sahabat sebelumnya dan masa Tabi„ al. Selepas „Uthman memerintah. Para Tabi„in yang terkenal itu adalah Sa„id b. Oleh kerana itu. „Ata‟ b. Abi Rabah (27-114H) di Mekah. baik secara politik maupun administratif dalam pemerintahan. Musayyab (15-94 H) di Madinah. Persoalan yang mereka hadapi di daerah masingmasing berbeza sehingga muncullah hasil ijtihad yang berlainan. baru mereka diizinkan keluar. bahkan sedikit sekali sahabat yang keluar dari Madinah. tidak banyak. Dalam pandangan keagamaan banyak ulama masa Tabi„in itu. Mereka ini kemudian menjadi guruguru terkenal di daerah masing-masing dan menjadi rujukan untuk masyarakat setempat. Dalam pada itu. Kedua. dan ketiga masa itu sebagai kesatuan suasana yang disebut salaf (Klasik). kurang dari 27% hadis yang diriwayatkan Abu Hurayrah (Abu Hurayrah meriwayatkan 5374 hadis). ia mempertimbangkan alasan-alasan. Ibrahim al-Nakha„i (w. Sebenarnya. bahawa dalam khazanah fiqh para khalifah sedikit sekali memberi fatwa atau meriwayatkan hadis. „Ali 586 hadis. „Umar al-Khattab menahan para sahabat senior di Madinah dan melarang mereka meninggalkan kota itu.Tabi„in ("para pengikut dari para pengikut" yakni.

yang bersumber dari sisa dan kelanjutan berbagai konflik politik. Berbagai metode penetapan hukum seperti qiyas. dan lain-lain. Khalifah III. kerana itu. Mas„ud. Justru sifat transisional masa ini ditandai berbagai gejala kekacauan pemahaman keagamaan tertentu. kecuali yang diizinkan keluar oleh Umar. telah dikembangkan oleh ulama fiqh. Bila ada masalah baru yang tidak terdapat pada kedua hal tersebut. pada periode ketiga ini pun usul al-fiqh telah matang menjadi salah satu cabang ilmu keislaman.w. Dalam perkembangannya. Fiqh Tabi„in.bukan fuqaha’. para Tabi„in mengumpulkan dua hal: Hadis-hadis Nabi s. Dari sahabat. seperti „Abd Allah b. umumnya fiqh mawla. Pada periode ketiga ini pengaruh ra’y dalam pembinaan hukum semakin berkembang kerana ulama Madrasah al-hadith juga mempergunakan ra’y dalam hukum fiqh mereka. terutama yang terjadi sejak peristiwa pembunuhan „Uthman. tetapi juga menjawab persoalan yang akan terjadi. istihsan dan istislah. Abu Musa al-Asy„ari. pengertian fiqh sudah beranjak sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung pengertian mengetahui hukumhukum syara' yang bersifat amali (praktikal) dari dalil-dalilnya yang terperinci. mereka melakukan ijtihad seperti atau dengan metode yang dilakukan para sahabat. sehingga muncul fiqh iftirâdî (fiqh berdasarkan pengandaian tentang persoalan yang akan terjadi di masa datang/futuristik). Kebanyakan murid-murid sahabat itu para mawla (non Arab). Tumbuhnya 8 . dengan penampilan kesarjanaan di bidang keahlian yang lebih mengarah pada spesialisasi. Walaupun begitu tidaklah bererti masa generasi kedua ini bebas dari persoalan dan kerumitan.a. di lain pihak pada masa itu juga mulai disaksikan munculnya tokoh-tokoh dengan sikap yang secara nisbi lebih mandiri. Juga bukan sahabat senior. Di satu pihak masa itu bisa disebut sebagai kelanjutan wajar masa sahabat Nabi. Dalam bidang fiqh seperti juga dalam bidang-bidang yang lain masa Tabi„in adalah masa peralihan dari masa sahabat Nabi dan masa tampilnya imam-imam mazhab. hukum fiqh tidak saja membahas persoalan aktual. Pada periode ini. dan pendapat-pendapat para sahabat (aqwal al-sahabah). Di samping fiqh.

Ibn „Umar. Terkenal sangat saleh sehingga digelari pendeta Quraysy (rahib Quraysy).partisan-partisan politik yang berjuang keras memperoleh pengakuan dan legitimasi bagi klaim-klaim mereka. ibn „Abbas. Belajar dari ayahandanya sendiri. yang dikenal dengan sebutan al-Baqir. Syi„ah. „Aisyah. Wafat pada 106H. seperti Khawarij. „Ali. Mendapat pendidikan dari „A'isyah (ibu saudaranya sendiri).. juga dari Jabir dan „Abd Allah ibn „Umar. Mendapat perintah dari „Umar ibn „Abd al-„Aziz untuk mencatat Sunnah penduduk Madinah sebagai rintisan rasmi pertama pembukuan Hadis. Sa„id ibn al-Musayyib. iv. dan belajar dari „Abd Allah ibn „Umar. Banyak belajar dari ibu saudaranya. Wafat pada 94H. Lahir di masa kekhalifahan „Umar. iii. Muhammad ibn Muslim. Anas b. Umawiyyah. „Urwah ibn al-Zubayr ibn al-„Awwam. „Aisyah. Wafat pada 94H. dan sempat belajar dari para Sahabat Besar Nabi.a. yang terkenal dengan Ibn Syihab al-Zuhri. Ia belajar dari ayahnya dan dari bapa saudaranya Hasan b. Qasim b. vii. isteri Nabi s. v. Dikenal dengan Zayn al„Abidin. Lahir dua tahun kekhalifahan 'Umar. Sa„id ibn al Musayyib al-Makhzumi. Dan pertikaian itu antara lain menjadi sebab bagi berkecamuknya amalan pemalsuan hadis atau penuturan dan cerita tentang Nabi dan para sahabat. Wafat pada 114H. Wafat pada 94H.w. vi. Banyak meriwayatkan Hadis yang bersambung dengan Abu Hurayrah. Di Madinah tampil cukup banyak sarjana. ii. Malik. Lahir dimasa kekhalifahan „Uthman. 9 . dan sebagainya. antara lain: i. Abu Ja„far ibn Muhammad ibn „Ali ibn Husayn. Lahir 50H. Abu Bakr ibn „Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisyam alMakhzumi. Wafat pada 94H. dan sebagainya. Husayn ibn „Ali ibn Abi Talib. ibn „Abbas. „Ali b. Muhammad ibn Abi Bakr. telah mendorong berbagai pertikaian fahaman.

system pemerintahannya. menyampaikan seruannya. Wafat pada 62H. Mawla Bani Makhzum. „Umar. iii. tampil tokoh-tokoh. Wafat pada 63H. Wafat pada 110H. kompleksitas kehidupannya.Di Mekah beberapa sarjana terkenal juga tampil: i. Seorang khadam. Hijaz adalah tempat tinggal kenabian. „Ata ibn Rabah. disebabkan masa lampaunya. Lahir di masa Nabi masih hidup. Dari kalangan warga Kufah yang tampil antara lain ialah: i. adalah lebih banyak daripada yang ada di 10 . „Abd Allah ibn „Abbas ibn „Abd al-Mutalib. ii. Dan yang dibawa pindah oleh mereka itu pun masih lebih sedikit daripada yang ada di Hijaz. „Alqamah ibn Qays al-Nakha„i. „Ikrimah mawla Ibn „Abbas. Ubay. iv. Wafat pada 107H. Padahal peristiwa-peristiwa (hukum) di Iraq itu. kemudian para Sahabat beliau menyambut. antara lain: i. ii. Murid terkemuka Ibn Mas„ud. Wafat pada 90H. dan tidak mendapatkan bagian dari Sunnah kecuali melalui para Sahabat dan Tabi'in yang pindah kesana. Dianggap Bapa Ilmu tafsir al-Qur‟an. Sedangkan Iraq telah mempunyai peradabannya sendiri. „Uthman. iaitu kaum Tabi„in yang bersemangat untuk tinggal di sana. Anas b Malik al-Ansari. Wafat di Ta‟if pada 68H. Lahir dua tahun sebelum Hijrah. Mujahid ibn Jabr. kerana ia Sahabat Nabi sejak Hijrah sampai wafat. Selain belajar dari Nabi juga banyak belajar dari Abu Bakr. Di situ Rasul menetap. memelihara sabda-sabda beliau dan menerapkannya. ii. Wafat pada 103H. Masruq al-Hamdani. Dan (Hijaz) tetap menjadi tempat tinggal banyak dari mereka (para Sahabat) yang datang kemudian sampai beliau wafat. Kemudian dari Basrah. Kemudian mereka ini mewariskan apa saja yang mereka ketahui kepada penduduk (berikut)-nya. Wafat pada 114H. Muhammad ibn Sirin. mendengarkan.

Perpindahan para fuqaha‟ dari Madinah ke daerah lain. mengingat sedikitnya Sunnah pada mereka itu tidak memadai untuk semua tuntutan mereka. ii. maka mereka telah melakukan riwayat dalam kadar yang berbeza-beza. Pada period ini berlakunya perselisihan pendapat para fuqaha‟.Hijaz. mereka 11 . adalah lebih luas dan lebih banyak. Penyandaran diri kepadanya juga lebih jelas nampak. begitu pula kebudayaan penduduknya dan terlatihnya mereka itu kepada penalaran. Keterlaluan di dalam meriwayatkan Hadis. Oleh kerana para sahabat sendiri tidak sama dalam memiliki pengetahuan tentang hadis-hadis Rasulullah. Mereka ini bukan sekadar menjadi guru dan pembimbing bagi penduduk-penduduk di daerah-daerah tersebut malah dilantik juga untuk menjadi pegawai-pegawai pemerintah dan pentadbiran di sana. penalaran (akal) mendalam dan pelaksanaan yang banyak. Ini masih ditambah dengan kecenderungan mereka untuk banyak membuat andaian-andaian dan perincian kerana keinginan mendapatkan tambahan pengetahuan. ditambah dengan bilangan orang yang memasuki agama Islam yang semakin meningkat yang memerlukan kepada sumbangan dan khidmat dari para fuqaha itu sendiri. Ia merujuk kepada beberapa faktor seperti berikut : i. disebabkan tekanan-tekanan keperluan kepada fatwa di dalam menyelesaikan segala persoalan baru di daerahdaerah baru itu para fuqaha merasa perlu untuk meriwayatkan hadis secara meluas sama ada sebagai asas bagi fatwa-fatwa yang diberikan kepada orang ramai atau sebagai bertujuan untuk mengajar murid-murid mereka. Kerana itulah keperluan mereka kepada penalaran lebih kuat terasa. Namun. dan penggunaannya juga lebih banyak. Perkara ini berlaku disebabkan negara Islam yang telah menguasai bidang politik dan pemerintahan pada waktu itu kian membangun dengan pesat sekali sehingga melibatkan berbagai-bagai daerah. Terkadang bila berlaku sesuatu kes. Perkara ini tidak berlaku di zaman sahabat kerana takut-takut ianya boleh membuka peluang kepada mereka yang tidak bertanggungjawab lalu meriwayatkannya secara dusta untuk semata-semata tujuan peribadi.

kitab-kitab fiqh banyak berisi al12 . datang ke Madinah berguru dengan Imam Malik dan mempelajari kitabnya. Imam al-Syafi„i. Mazhab Maliki. kerana ternyata kemudian masing-masing kelompok saling mempelajari pandangan fiqh kelompok lain.a. Oleh sebab itu. Antaranya Khawarij. Imam Abu Yusuf. Bibit-bibit perpecahan ini telah bermula dengan persoalan mengenai jawatan khalifah dan syarat-syarat orang yang layak untuk menerajuinya. Pada periode inilah muncul berbagai mazhab. Pertentangan antara Madrasah alhadith dengan Madrasah al-ra’yi semakin menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan al-ra’yu dalam berijtihad. Hasan al-Syaybani. Secara kasarnya dapat dinilaikan di sini bahawa pembahagian aliran ilmu kepada dua pembawakan yang amat berbeza ini adalah merupakan juga rentetan dari tindakan khalifah Uthman sendiri dengan memberi keizinan kepada para sahabat untuk berpindah ke merata daerah-daerah Islam yang baru dibuka akibat beberapa desakan. Meluasnya perbezaan pendapat di antara dua aliran Golongan Jumhur . salah seorang tokoh ahl al-hadith.w. Pertentangan ini tidak berlangsung lama. FASA KEEMPAT : PERTENGAHAN ABAD KE-2H . iv. datang belajar kepada Imam Muhammad b. Perpecahan politik yang mendalam di kalangan umat Islam pada waktu itu. Imam Muhammad b. Ra`y dan Athar. Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hanbali. tokoh ahl al-ra’yi. iaitu Mazhab Hanafi. ulama dari Mazhab Hanafi yang dikenal sebagai ahl al-ra’yi. banyak mendukung pendapat ahl al-hadith dengan mempergunakan hadishadis Rasulullah s.yang menghafal sedikit biasanya akan mengeluarkan hukum yang berbeza dari mereka yang menghafal banyak hadis seperti yang berlaku dalam kes menyapu “Khuf” seperti yang telah disebutkan tadi.PERTENGAHAN ABAD KE-4 H Periode ini disebut sebagai periode gemilang kerana fiqh dan ijtihad ulama semakin berkembang. Hasan al-Syaybani. Syi„ah dan ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. al-Muwatta’ (buku hadis dan fiqh). khususnya mazhab yang empat. iii. Pada dasarnya pergolakan politik ini telah manimbulkan tiga kelompok yang berbeza.

pada periode ini fiqh iftirâdî semakin berkembang kerana pendekatan yang dilakukan dalam hukum fiqh tidak lagi pendekatan aktual di kala itu. dan pemerintah pun mulai menganut salah satu mazhab fiqh rasmi negara. Sebagaimana pada periode ketiga. ii. Ulama lebih banyak mencurahkan perhatian dalam mengomentari. 13 . Kitab-kitab fiqh pun mulai disusun pada periode ini. pada periode ini muncullah anggapan bahawa pintu ijtihad sudah tertutup. seperti kitab al-Risalah yang disusun oleh Imam al-Syafi„i. Terdapat beberapa penyebab yang menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini.ra’yi dan al-hadith. bahkan mereka cukup puas dengan hukum fiqh yang telah disusun dalam berbagai mazhab. seperti dalam pemerintahan Dawlah ‘Abbasiyyah yang menjadikan fiqh Mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Oleh sebab itu. PERIODE KELIMA : PERTENGAHAN ABAD KE-4H . dalam periode ini juga disusun kitab-kitab usul al-fiqh. Dipilihnya para hakim yang hanya bertaqlid kepada suatu mazhab oleh pihak penguasa untuk menyelesaikan persoalan. Di samping sempurnanya penyusunan kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab. sehingga hukum fiqh yang diterapkan hanyalah hukum fiqh mazhabnya. memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab fiqh mazhab masing-masing. Ulama ketika itu merasa lebih baik mengikuti pendapat yang ada dalam mazhab daripada mengikuti metode yang dikembangkan imam mazhabnya untuk melakukan ijtihad. tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoretis. iaitu sebagai berikut: i.PERTENGAHAN ABAD KE-7H Periode ini ditandai dengan menurunnya semangat ijtihad di kalangan ulama fiqh. Lebih jauh. Munculnya sikap taksub mazhab (fanatisme mazhab imamnya) di kalangan pengikut mazhab. hukum untuk permasalahan yang mungkin akan terjadi pun sudah ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara kelompok masing-masing.

Pada akhir periode ini dimulai usaha kodifikasi hukum Islam 14 . Munculnya buku-buku mengenai hukum fiqh yang disusun oleh mazhab masing-masing. Di samping itu. hal ini pun. para hakim yang ditunjuk oleh penguasa adalah ulama mujtahid yang tidak terikat sama sekali pada suatu mazhab. Di samping itu. Di akhir periode ini pemikiran ilmiah berubah menjadi hal yang langka. serta pertimbangan tujuan syara„ (maqasid al-Syari‘ah) dalam menetapkan hukum. Usaha mentakhrij (mengembangkan hukum fiqh melalui metode yang dikembangkan imam mazhab) dan mentarjih pun sudah mulai memudar. tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan pendapat mazhab secara jumud (konservatif).sedangkan sebelum periode ini. Akan tetapi. dan iii. Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fiqh dari kalangan mazhabnya. PERIODE KEENAM : PERTENGAHAN ABAD KE-7H . perkembangan pemikiran hukum serta metode ijtihad menyebabkan banyaknya upaya terjadi (menguatkan satu pendapat) dari ulama dan munculnya perdebatan antara mazhab di seluruh daerah. membuat umat Islam mencukupkan diri mengikuti yang tertulis dalam buku-buku tersebut. keinginan penguasa pun sudah masuk ke dalam masalahmasalah fiqh.a. Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu. ijtihadnya hanya terbatas pada mazhab yang dianutnya. Hal ini pun menyebabkan masing-masing pihak/mazhab menyedari kembali kekuatan dan kelemahan masing-masing. Penyelesaian masalah hukum tidak lagi mengacu pada al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah s.w. sehingga penyusunan kitab fiqh pada periode ini pun hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab fiqh tertentu. perdebatan ini kadang-kala jauh dari sikap-sikap ilmiah.MUNCULNYA MAJALLAH AL-AHKAM AL-‘ADLIYYAH (1286H) Periode ini dimulai dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya taqlid serta taksub (fanatisme) mazhab.

maka pada tahun 1333H pemerintah Turki Uthmani menyusun kitab hukum keluarga (alAhwal al-Syakhsiyyah) yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab. iaitu Mazhab Hanafi. dengan syarat bahawa pendapat itu lebih tepat dan sesuai. iaitu: i. Berkembangnya usaha kodifikasi hukum Islam. ii.yang seluruhnya diambilkan dari mazhab rasmi pemerintah Turki Uthmani (Kerajaan Ottoman. 1300-1922). Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majalah al-Ahkam al-‘Adliyyah dilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan. Oleh sebab itu. PERIODE KETUJUH : SELEPAS MUNCUL MAJALAH AL-AHKAM AL'ADLIYYAH . di samping memerlukan waktu yang lama. yang dikenal dengan Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah.SEKARANG Ada tiga ciri pembentukan hukum Islam pada periode ini. Munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat semua mazhab yang ada. pemerintah Turki Uthmani berpendapat bahawa harus ada satu kitab hukum yang boleh dirujuk dan diterapkan di pengadilan. Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab fiqh merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan. Munculnya Majalah al-Ahkam al-‘Adliyyah sebagai hukum muamalah umum yang diambilkan dari fiqh Mazhab Hanafi. tetapi juga dari para Sahabat dan Tabi„in. 15 . Pada abad ke-19M muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara Islam untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab serta menimbang dalil yang paling kuat di antara semua pendapat itu. sesuai dengan keperluan zaman. dan iii. sementara kitab-kitab hukum fiqh muncul dari berbagai mazhab dan seringkali dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat terkuat dari berbagai mazhab. Pengambilan pendapat dilakukan tidak saja dari mazhab yang empat.

Lebih jauh lagi. Sudan. iaitu al-Qur‟an dan al-Sunnah. Syria. Usaha penerapan hukum Islam di berbagai neqara Islam semakin tampak. Pengaruh hukum Barat ini menyedarkan ulama untuk merujuk kembali khazanah intelektual mereka dan memilih pendapat mazhab yang tepat diterapkan saat ini. tetapi dengan melakukan ijtihad kembali ke sumber aslinya. pembentukan dan pengembangan hukum Islam tersebut. Dengan demikian. Pakistan. 16 . tidak harus mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang ada. seperti di Jordan. seperti bidang kedoktoran dan sosiologi. di daerah yang berpenduduk majoriti Islam. tetapi juga sarjana dari disiplin ilmu lainnya. tidak hanya ulama fiqh. Akan tetapi. Malaysia dan Indonesia. hukum fiqh menjadi lebih akomodatif jika dibandingkan dengan hukum fiqh dalam kitab berbagai mazhab. Iran.Semangat kodifikasi hukum fiqh Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh pengaruh hukum Barat yang mulai merembat ke berbagai dunia Islam. Ijtihad jama‘i (kolektif) harus dikembangkan dengan melibatkan berbagai ulama dari berbagai disiplin ilmu. usaha penerapan hukum Islam dengan beberapa penyesuaian dengan keadaan setempat mulai berkembang. Di banyak negara Islam telah muncul hukum keluarga yang diambil dari berbagai pendapat mazhab.