3.

0

SEJARAH PEMBINAAN HUKUM ISLAM Secara lengkap periodisasi sejarah pembentukan hukum Islam

dapat dibahagikan kepada beberapa fasa. Iaitu; FASA PERTAMA : MASA RASULULLAH S.A.W. Beliau wafat setelah selesai menunaikan tugasnya sebagai utusan Tuhan dan Penutup para Nabi, menanamkan nilai-nilai ke-Tuhanan, kebenaran dan prinsip hidup kemasyarakatan kepada manusia di alam semesta selama 20 tahun 2 bulan 22 hari dalam 23 tahun periode keNabiannya (dengan menghitung 3 tahun lamanya Rasul tidak mendapatkan wahyu semenjak ia dapatkan pertama kalinya di Gua Hira‟). Pada periode ini, kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah s.a.w. Sumber hukum Islam ketika itu adalah al-Qur‟an. Apabila ayat al-Qur‟an tidak turun ketika ia menghadapi suatu masalah, maka ia, dengan bimbingan Allah SWT menentukan hukum sendiri. Yang disebut terakhir ini dinamakan sunnah Rasulullah s.a.w. Ijtihad juga merupakan sumber hukum sesudah al-Quran dan al-Sunnah. Tetapi ijtihad Rasulullah perlu mendapat perakuan daripada wahyu Allah. Rasulullah s.a.w. mempunyai hak untuk berijtihad. Baginda seorang Rasul, pemimpin negara, qadi dan mufti yang terdedah kepada persoalan hukum yang tidak dinaskan. i. Baginda memperincikan hukum berpandukan nusus tafsiliyyah. contoh „Ammar b. Yasir berjunub ketika musafir (beliau berguling di atas debu tanah). Baginda merujuk kepada ayat tayammum. Cara bertayammum adalah sama seperti hadas kecil atau besar. ii. Ijtihad berasaskan Qiyas Contohnya, galakan qada‟ puasa nazar atau wajib kepada ibu bapa. (berdasarkan hadis hutang orang wajib dibayar : justeru hutang Allah lagi berhak dibayar) iii. Ijtihad berasaskan prinsip umum syariah (memelihara kepentingan umum) Contohnya, perintah menghabiskan daging korban selama tiga hari (Madinah kekurangan makanan dan ada pelawat sekumpulan masyarakat Arab) 1

lalu timbul persoalan apakah yang harus dilakukan ke atas tawanan-tawanan ini.a. Contohnya kes solat asar di Bani Qurayzah. Sekalipun demikian. Lantas turun kemudiannya wahyu menegur keputusan yang telah diambil ini. Di mana kaum Muslimin telah dapat menawan ramai dari kalangan tentera-tentera musyrikin. Manakala ijtihad sahabat pada masa kenabian ini hanya diambilkira selepas mendapat pengiktirafan daripada Rasulullah.w.a. hukum yang diputuskan pada periode ini bersifat aktual. lalu keputusan yang dibuat oleh Umar ialah tawanan tersebut hendaklah dibunuh atas alas an kemaslahatan kaum muslimin. Manakala keputusan yang diambil Abu Bakar pula adalah sebaliknya. baik yang berasal dari al-Qur‟an mahupun dari sunnahnya sendiri. Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kes tersebut terjadi. belum muncul teori hukum seperti yang dikenal pada beberapa periode sesudahnya. dan hukum yang ditentukan hanya menyangkut kes itu. hukum. Pengertian hukum fiqh di zaman Rasulullah s. di mana ianya lebih menitik beratkan mengenai soal 2 . ketika itu wahyu tidak turun dan dalam situasi yang mendesak Nabi lantas bertanyakan permasalahan tersebut kepada para sahabatnya seperti Abu Bakr r. Peringkat Mekah Penurunan wahyu di peringkat ini menjangkau lebih kurang tiga belas tahun lamanya.. maupun kebudayaan. zaman pembinaan hukum Islam ini pada hakikatnya terbentuk dari dua peringkat zaman iaitu bermula dengan pembinaan zaman Mekah dan seterusnya zaman Madinah.w. dan „Umar r. Lebih terperinci lagi. i. bukan bersifat teori.Baginda juga bermusyawarah dengan sahabat dalam penetapan hukum. iaitu melepaskan mereka dengan tebusan.w. telah mengemukakan kaedah-kaedah umum dalam pembentukan hukum Islam.a. baik yang berkaitan dengan masalah aqidah. Di samping itu.. adalah seluruh yang dapat dipahami dari nass (ayat atau hadis).a. Rasulullah s. Pada periode Rasulullah s.a. contohnya yang pernah berlaku ialah berkenaan dengan tawanan perang Badar. Lalu akhirnya keputusan yang diambil Nabi berdasarkan ijtihad Baginda ialah apa yang dicadangkan oleh Abu Bakr.

Ini kerana akidah adalah suatu asas yang paling utama bagi penerimaan pengajaran Islam sepenuhnya. bersama beberapa orang sahabatnya. Tidak kurang juga dalam menekankan soal-soal yang berkaitan dengan pembinaan akhlak yang mulia. agar tidak merasa serik dan kecewa dalam menghadapi kejerihan perjuangan di dalam menegakkan agama Allah. namun hakikatnya hukum-hukum seperti ini adalah bertujuan untuk mengawal akidah umat Islam itu sendiri dari nilai-nilai syirik tinggalan masyarakat jahiliyah seperti larangan memakan bangkai binatang yang tidak disembelih atau binatang sembelihan yang tidak disebut padanya nama Allah. ii. Dengan itu. Peringkat Madinah Peringkat kedua ini bermula dari detik penghijrahan Nabi Muhammad s. beriman kepada rasulrasul-Nya dan hari akhirat. serta terdapat juga yang berbentuk cerita-cerita lama sebagai bahan renungan dan malah bertujuan untuk memujuk hari Nabi s. Terdapat dua bentuk kaedah penurunan wahyu dalam melakukan pembinaan asas hukum Islam sepanjang dua peringkat masa ini. sekalipun ada. Ianya adalah seperti berikut : 3 . Sedangkan hukum-hukum amali (yang berkaitan dengan tindaktanduk) tidak banyak dibicarakan.w. Ini kerana pada peringkat ini umat Islam sudah mula untuk membina negara Islam yang pertama di Madinah. tidak seperti sebelum ini di mana wahyu banyak tertumpu pada perkara-perkara yang banyak berhubung dengan akidah. Ketika inilah turunnya wahyu-wahyu yang yang menerangkan hukum-hukum Syariat dalam semua bentuk persoalan yang dihadapi oleh manusia. Syariat Islam pada zaman kedua ini berdasarkan wahyu ilahi samada berbentuk al-Quran ataupun al-Sunnah tidak lagi dianggap hanya tertumpu pada perkara-perkara tertentu sahaja bahkan ianya telah dianggap sebagai suatu yang sudah cukup sempurna dan lengkap serta mencakupi segala hukum dalam semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat.a.akidah berkenaan dengan mentauhidkan Allah. Dalam penyusunan ini segala peraturan diperlukan dan keperluankeperluan ini dipenuhi oleh wahyu.a.w.

Oleh sebab itu. Menilai kaedah ini dapat difahami bahawa pembinaan hukum Islam itu telah dilakukan oleh wahyu dengan mengambil kira perkembangan dan keperluan semasa. FASA KEDUA : MASA KHULAFA’ AL-RASYIDIN .w. ii. Biasanya wahyu akan segera turun menjawab segala persoalan tersebut. para sahabat besar melihat bahawa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak ditemukan di dalam al-Qur‟an atau 4 . rujukan untuk tempat bertanya tidak ada lagi.i. para Sahabat r.a. Menilai kaedah ini pula dapat difahami bahawa meskipun hukum Islam itu menitikberatkan realiti semasa. Mengikut kaedah ini.PERTENGAHAN ABAD KE-1H Pada zaman Rasulullah s. akan menunggu turunnya wahyu samada dalam bentuk al-Qur‟an ataupun Hadis.. apa-apa pertanyaan mengenainya. setelah ia wafat.a.w. sesuatu hukum itu akan diterangkan oleh wahyu bukan kerana atau berlaku timbul apa-apa peristiwa yang memerlukannya. Menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Menerangkan hukum tentang apa yang belum berlaku.a. maka permasalahan seperti ini memaksa Baginda untuk membuat kesimpulannya sendiri (berijtihad) dalam menentukan hukum yang bersifat sementara bagi persoalan tersebut yang kemudiannya akan ditentukan sendiri oleh wahyu sama ada ijtihad tersebut tepat atau tidak. Namun dalam beberapa hal terkadang Nabi tidak mendapat jawapan dari wahyu yang dinantikan. dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada Rasulullah s. Jika berlaku demikian maka Nabi s. Ia diterangkan oleh wahyu dengan perhitungan bahawa masanya sudah sampai untuk melaksanakan ideal berkenaan dalam masyarakat. Berdasarkan kaedah ini sesutu hukum itu akan dijawab dan diselesaikan sesudah adanya kes atau pertanyaan mengenainya.ah. namun dalam banyak hal ia merasakan perlu untuk mendedahkan nilai kebaikan secara lebih awal.w.

sunnah Rasulullah s. Bila pada zaman tasyri' orang memverifikasi pemahaman agamanya atau mengakhiri perbezaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah. Ditambah lagi. Apabila sahabat yang menghadapi persoalan itu tidak memiliki teman musyawarah atau sendiri. Ketiga. iaitu bersifat aktual. Terakhir keempat. ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kes itu saja. Dan para sahabat merespon situasi ini dengan mengembangkan fiqh (pemahaman) mereka.a. atau dinilai sebagaimana perawi hadis lain. Pertama. yang nanti diformulasikan dalam kaedah-kaedah usul al-fiqh. perilaku mereka menjadi sunnah yang diikuti. kerana itu. dan meninggal dunia sebagai orang Islam. Pembentukan hukum pada zaman ini sama dengan zaman Rasulullah s. pada zaman sahabat rujukan itu adalah diri sendiri. Mereka tidak boleh dikritik. tidak merambat kepada kes lain secara teoretis. perluasan kekuasaan Islam dan interaksi antara Islam dengan peradaban-peradaban lain menimbulkan masalah-masalah baru.w. ijtihad para sahabat menjadi rujukan yang harus diamalkan. dipersalahkan. Dengan demikian. dari mereka juga kita mewarisi perbezaan di kalangan kaum Muslim.adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah s. zaman sahabat adalah zaman segera setelah berakhirnya masa tasyri'. bukan teori.a. bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam membuat persoalan hukum semakin berkembang kerana perbezaan budaya di masing-masing daerah. Inilah embrio ilmu fiqh yang pertama. Kedua. Sementara itu. Ertinya.w.). maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditinggalkan Rasulullah s.w.a. para sahabat berupaya untuk melakukan ijtihad dan menjawab persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan hasil ijtihad mereka. Dari makalah kita mengenal sunnah Rasulullah. Dalam keadaan seperti ini. Ketika itu para sahabat melakukan ijtihad dengan berkumpul dan musyawarahkan persoalan itu.w. zaman sahabat juga melahirkan prinsip-prinsip umum dalam mengambil keputusan hukum (istinbat al-hukm.a. ini yang terpenting. sahabat --sebagaimana didefinisikan ahli hadis-. Fiqh Sahabi memperoleh kedudukan yang sangat penting dalam khazanah pemikiran Islam. ahl al-Sunnah sepakat menetapkan bahawa seluruh sahabat adalah baik (al-sahabi kulluhum ‘udul). 5 .

„Affan (576-656). mungkin kerana ketidaktahuan. Mas„ud (Ibn Mas„ud). Tentu saja. Sebagian lagi banyak sekali memberi fatwa. Fiqh Sahabi memberikan dua macam pola pendekatan terhadap syari„ah yang kemudian melahirkan tradisi fiqh yang berbeza. Zayd b. apabila orang-orang Islam bertanya pada sahabat dalam urusan hukum-hukum agama tidak semua sahabat menjawab pertanyaan mereka. kehati-hatian. kepada penduduk setempat. Yang disebut "para pengikut" (makna kata Tabi„in) ialah kaum Muslim generasi kedua (mereka menjadi Muslim 6 . „Umar (Ibn „Umar) di Madinah dan Ibn „Abbas di Mekah. Fiqh para sahabat --khususnya seperti diwakili oleh al-Khulafa‟ alRasyidun-. atau pertimbangan politik.Kerana posisi sahabat begitu istimewa. Bila mereka sepakat. Walaupun begitu. sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. menurut kesepakatan Ahl al-Sunnah. di antara para sahabat itu yang paling penting adalah Khulafa‟ al-Rasyidin. Sebagian sahabat sedikit sekali memberi fatwa. maka tidak menghairankan bila mazhab sahabat menjadi rujukan penting bagi perkembangan fiqh Islam sepanjang sejarah. Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeza. pendapat mereka dapat membantu memecahkan masalah fiqh. mazhab sahabat menimbulkan kemusykilan yang sulit diatasi. khalifah ketiga. Para sahabat ini kemudian berhasil membina kader masing-masing yang dikenal dengan para Tabi„in. bila mereka ikhtilaf. para sahabat sudah banyak yang bertebaran di berbagai daerah yang ditakluki Islam. atau kerana posisinya memungkinkan untuk itu. Sejak zaman „Uthman b.a.w. Di Iraq dikenal sebagai pengembang hukum Islam adalah „Abdullah b. dan mereka pun tidak bertanya pada semua sahabat. Thabit (11 SH/611M45H/665M) dan „Abdullah b.adalah fondasi utama dari seluruh bangunan fiqh Islam sepanjang zaman. Masingmasing sahabat mengajarkan al-Qur‟an dan hadis Rasulullah s. mungkin kerana pengetahuan mereka.AWAL ABAD KE-2 H Periode ini merupakan awal pembentukan hukum Islam. FASA KETIGA : PERTENGAHAN ABAD 1H .

umumnya bukanlah murid al-Khulafa al-Rasyidin. Abi Rabah (27-114H) di Mekah. Makhul di Syam (Syria) dan Tawus di Yaman. kurang dari 27% hadis yang diriwayatkan Abu Hurayrah (Abu Hurayrah meriwayatkan 5374 hadis). Dalam pandangan keagamaan banyak ulama masa Tabi„in itu. baik secara politik maupun administratif dalam pemerintahan. Para Tabi„in yang terkenal itu adalah Sa„id b. dan ketiga masa itu sebagai kesatuan suasana yang disebut salaf (Klasik). Abu Bakr meriwayatkan hanya 142 hadis. Jika semua hadis mereka disatukan hanya berjumlah 1411 hadis. 76 H) di Kufah. Oleh kerana itu.ditangan para Sahabat Nabi). Dalam pada itu. Pertama. dianggap sebagai masa-masa paling autentik dalam sejarah Islam. sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut. tidak banyak. sebelum Dinasti Umayyah berkuasa. kaum Muslim generasi ketiga). „Uthman 146 hadis. Mereka ini kemudian menjadi guruguru terkenal di daerah masing-masing dan menjadi rujukan untuk masyarakat setempat.Tabi„in ("para pengikut dari para pengikut" yakni. „Ata‟ b. bahawa dalam khazanah fiqh para khalifah sedikit sekali memberi fatwa atau meriwayatkan hadis. para Tabi„in. Musayyab (15-94 H) di Madinah. Yang keluar kebanyakan 7 . ketika kekuasaan Islam meluas. „Umar ingin mengambil manfaat dari pendapat mereka. „Umar 537 hadis. ia mempertimbangkan alasan-alasan. Kedua. bahkan sedikit sekali sahabat yang keluar dari Madinah. Menarik untuk dicatat. „Ali 586 hadis. yakni mereka yang berguru pada sahabat. baru mereka diizinkan keluar. „Umar al-Khattab menahan para sahabat senior di Madinah dan melarang mereka meninggalkan kota itu. Masingmasing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka. Hasan al-Basri (21 H/642 M-110H/728M) di Basrah. bersama dengan masa para Sahabat sebelumnya dan masa Tabi„ al. Persoalan yang mereka hadapi di daerah masingmasing berbeza sehingga muncullah hasil ijtihad yang berlainan. Selepas „Uthman memerintah. Sebenarnya. hanya sedikit para sahabat yang meninggalkan Madinah. Ibrahim al-Nakha„i (w.

Juga bukan sahabat senior. mereka melakukan ijtihad seperti atau dengan metode yang dilakukan para sahabat. Tumbuhnya 8 . kerana itu. Justru sifat transisional masa ini ditandai berbagai gejala kekacauan pemahaman keagamaan tertentu. dan pendapat-pendapat para sahabat (aqwal al-sahabah). Fiqh Tabi„in. Mas„ud. istihsan dan istislah. telah dikembangkan oleh ulama fiqh.a. Abu Musa al-Asy„ari. Pada periode ini. hukum fiqh tidak saja membahas persoalan aktual. yang bersumber dari sisa dan kelanjutan berbagai konflik politik. Kebanyakan murid-murid sahabat itu para mawla (non Arab).bukan fuqaha’. Pada periode ketiga ini pengaruh ra’y dalam pembinaan hukum semakin berkembang kerana ulama Madrasah al-hadith juga mempergunakan ra’y dalam hukum fiqh mereka. tetapi juga menjawab persoalan yang akan terjadi. Dari sahabat. sehingga muncul fiqh iftirâdî (fiqh berdasarkan pengandaian tentang persoalan yang akan terjadi di masa datang/futuristik). pengertian fiqh sudah beranjak sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung pengertian mengetahui hukumhukum syara' yang bersifat amali (praktikal) dari dalil-dalilnya yang terperinci. dengan penampilan kesarjanaan di bidang keahlian yang lebih mengarah pada spesialisasi. para Tabi„in mengumpulkan dua hal: Hadis-hadis Nabi s. Berbagai metode penetapan hukum seperti qiyas. dan lain-lain. di lain pihak pada masa itu juga mulai disaksikan munculnya tokoh-tokoh dengan sikap yang secara nisbi lebih mandiri. terutama yang terjadi sejak peristiwa pembunuhan „Uthman. kecuali yang diizinkan keluar oleh Umar. Dalam perkembangannya. seperti „Abd Allah b. pada periode ketiga ini pun usul al-fiqh telah matang menjadi salah satu cabang ilmu keislaman. Dalam bidang fiqh seperti juga dalam bidang-bidang yang lain masa Tabi„in adalah masa peralihan dari masa sahabat Nabi dan masa tampilnya imam-imam mazhab. umumnya fiqh mawla. Walaupun begitu tidaklah bererti masa generasi kedua ini bebas dari persoalan dan kerumitan. Khalifah III. Di samping fiqh. Di satu pihak masa itu bisa disebut sebagai kelanjutan wajar masa sahabat Nabi. Bila ada masalah baru yang tidak terdapat pada kedua hal tersebut.w.

Lahir di masa kekhalifahan „Umar. Ibn „Umar. Muhammad ibn Abi Bakr. iv. Lahir 50H. dan sebagainya. Abu Ja„far ibn Muhammad ibn „Ali ibn Husayn. Wafat pada 94H. ibn „Abbas. isteri Nabi s. ibn „Abbas. dan sebagainya. „Aisyah. Wafat pada 94H. Qasim b. Sa„id ibn al Musayyib al-Makhzumi. iii. Wafat pada 106H. vi. v. telah mendorong berbagai pertikaian fahaman. Umawiyyah. antara lain: i. Syi„ah. Ia belajar dari ayahnya dan dari bapa saudaranya Hasan b. Banyak meriwayatkan Hadis yang bersambung dengan Abu Hurayrah. „Urwah ibn al-Zubayr ibn al-„Awwam. Husayn ibn „Ali ibn Abi Talib. Mendapat perintah dari „Umar ibn „Abd al-„Aziz untuk mencatat Sunnah penduduk Madinah sebagai rintisan rasmi pertama pembukuan Hadis. ii. Wafat pada 94H. Terkenal sangat saleh sehingga digelari pendeta Quraysy (rahib Quraysy). dan belajar dari „Abd Allah ibn „Umar.partisan-partisan politik yang berjuang keras memperoleh pengakuan dan legitimasi bagi klaim-klaim mereka. Dan pertikaian itu antara lain menjadi sebab bagi berkecamuknya amalan pemalsuan hadis atau penuturan dan cerita tentang Nabi dan para sahabat. vii.w.. Dikenal dengan Zayn al„Abidin. yang dikenal dengan sebutan al-Baqir. Anas b. „Aisyah. Di Madinah tampil cukup banyak sarjana. seperti Khawarij. „Ali. Lahir dimasa kekhalifahan „Uthman. Banyak belajar dari ibu saudaranya. „Ali b. Wafat pada 114H. Wafat pada 94H. Malik. Abu Bakr ibn „Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisyam alMakhzumi. Sa„id ibn al-Musayyib. juga dari Jabir dan „Abd Allah ibn „Umar. Belajar dari ayahandanya sendiri. Lahir dua tahun kekhalifahan 'Umar. 9 . yang terkenal dengan Ibn Syihab al-Zuhri. Mendapat pendidikan dari „A'isyah (ibu saudaranya sendiri). Muhammad ibn Muslim. dan sempat belajar dari para Sahabat Besar Nabi.a.

adalah lebih banyak daripada yang ada di 10 . system pemerintahannya. Seorang khadam. Wafat di Ta‟if pada 68H. Lahir dua tahun sebelum Hijrah. Wafat pada 103H. „Abd Allah ibn „Abbas ibn „Abd al-Mutalib. Padahal peristiwa-peristiwa (hukum) di Iraq itu. memelihara sabda-sabda beliau dan menerapkannya. Wafat pada 110H. „Umar. Kemudian dari Basrah. Wafat pada 62H. Dianggap Bapa Ilmu tafsir al-Qur‟an. Dari kalangan warga Kufah yang tampil antara lain ialah: i. Lahir di masa Nabi masih hidup. Wafat pada 107H. Wafat pada 114H. iii. kompleksitas kehidupannya. ii. kerana ia Sahabat Nabi sejak Hijrah sampai wafat. mendengarkan. menyampaikan seruannya. antara lain: i. Dan (Hijaz) tetap menjadi tempat tinggal banyak dari mereka (para Sahabat) yang datang kemudian sampai beliau wafat.Di Mekah beberapa sarjana terkenal juga tampil: i. Murid terkemuka Ibn Mas„ud. Wafat pada 63H. Selain belajar dari Nabi juga banyak belajar dari Abu Bakr. Di situ Rasul menetap. ii. Masruq al-Hamdani. Mujahid ibn Jabr. Anas b Malik al-Ansari. Dan yang dibawa pindah oleh mereka itu pun masih lebih sedikit daripada yang ada di Hijaz. kemudian para Sahabat beliau menyambut. Wafat pada 90H. dan tidak mendapatkan bagian dari Sunnah kecuali melalui para Sahabat dan Tabi'in yang pindah kesana. iaitu kaum Tabi„in yang bersemangat untuk tinggal di sana. „Uthman. Ubay. disebabkan masa lampaunya. iv. Hijaz adalah tempat tinggal kenabian. ii. „Ikrimah mawla Ibn „Abbas. Mawla Bani Makhzum. Kemudian mereka ini mewariskan apa saja yang mereka ketahui kepada penduduk (berikut)-nya. Muhammad ibn Sirin. tampil tokoh-tokoh. „Alqamah ibn Qays al-Nakha„i. Sedangkan Iraq telah mempunyai peradabannya sendiri. „Ata ibn Rabah.

Namun. Pada period ini berlakunya perselisihan pendapat para fuqaha‟. begitu pula kebudayaan penduduknya dan terlatihnya mereka itu kepada penalaran. mengingat sedikitnya Sunnah pada mereka itu tidak memadai untuk semua tuntutan mereka. Penyandaran diri kepadanya juga lebih jelas nampak. Ia merujuk kepada beberapa faktor seperti berikut : i. mereka 11 . Terkadang bila berlaku sesuatu kes. Mereka ini bukan sekadar menjadi guru dan pembimbing bagi penduduk-penduduk di daerah-daerah tersebut malah dilantik juga untuk menjadi pegawai-pegawai pemerintah dan pentadbiran di sana. adalah lebih luas dan lebih banyak. maka mereka telah melakukan riwayat dalam kadar yang berbeza-beza. Perpindahan para fuqaha‟ dari Madinah ke daerah lain. ditambah dengan bilangan orang yang memasuki agama Islam yang semakin meningkat yang memerlukan kepada sumbangan dan khidmat dari para fuqaha itu sendiri.Hijaz. Keterlaluan di dalam meriwayatkan Hadis. dan penggunaannya juga lebih banyak. Kerana itulah keperluan mereka kepada penalaran lebih kuat terasa. penalaran (akal) mendalam dan pelaksanaan yang banyak. Perkara ini tidak berlaku di zaman sahabat kerana takut-takut ianya boleh membuka peluang kepada mereka yang tidak bertanggungjawab lalu meriwayatkannya secara dusta untuk semata-semata tujuan peribadi. Perkara ini berlaku disebabkan negara Islam yang telah menguasai bidang politik dan pemerintahan pada waktu itu kian membangun dengan pesat sekali sehingga melibatkan berbagai-bagai daerah. Oleh kerana para sahabat sendiri tidak sama dalam memiliki pengetahuan tentang hadis-hadis Rasulullah. disebabkan tekanan-tekanan keperluan kepada fatwa di dalam menyelesaikan segala persoalan baru di daerahdaerah baru itu para fuqaha merasa perlu untuk meriwayatkan hadis secara meluas sama ada sebagai asas bagi fatwa-fatwa yang diberikan kepada orang ramai atau sebagai bertujuan untuk mengajar murid-murid mereka. Ini masih ditambah dengan kecenderungan mereka untuk banyak membuat andaian-andaian dan perincian kerana keinginan mendapatkan tambahan pengetahuan. ii.

Secara kasarnya dapat dinilaikan di sini bahawa pembahagian aliran ilmu kepada dua pembawakan yang amat berbeza ini adalah merupakan juga rentetan dari tindakan khalifah Uthman sendiri dengan memberi keizinan kepada para sahabat untuk berpindah ke merata daerah-daerah Islam yang baru dibuka akibat beberapa desakan. Pada periode inilah muncul berbagai mazhab. kerana ternyata kemudian masing-masing kelompok saling mempelajari pandangan fiqh kelompok lain. datang belajar kepada Imam Muhammad b. Mazhab Maliki. Pertentangan ini tidak berlangsung lama.PERTENGAHAN ABAD KE-4 H Periode ini disebut sebagai periode gemilang kerana fiqh dan ijtihad ulama semakin berkembang. Imam Muhammad b. al-Muwatta’ (buku hadis dan fiqh). khususnya mazhab yang empat. Ra`y dan Athar. Hasan al-Syaybani. FASA KEEMPAT : PERTENGAHAN ABAD KE-2H .yang menghafal sedikit biasanya akan mengeluarkan hukum yang berbeza dari mereka yang menghafal banyak hadis seperti yang berlaku dalam kes menyapu “Khuf” seperti yang telah disebutkan tadi. iv. Imam Abu Yusuf. Pada dasarnya pergolakan politik ini telah manimbulkan tiga kelompok yang berbeza. kitab-kitab fiqh banyak berisi al12 . Bibit-bibit perpecahan ini telah bermula dengan persoalan mengenai jawatan khalifah dan syarat-syarat orang yang layak untuk menerajuinya. Imam al-Syafi„i. Perpecahan politik yang mendalam di kalangan umat Islam pada waktu itu. Antaranya Khawarij. Syi„ah dan ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. datang ke Madinah berguru dengan Imam Malik dan mempelajari kitabnya. ulama dari Mazhab Hanafi yang dikenal sebagai ahl al-ra’yi. Meluasnya perbezaan pendapat di antara dua aliran Golongan Jumhur . Hasan al-Syaybani. tokoh ahl al-ra’yi. Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hanbali. iaitu Mazhab Hanafi.a. banyak mendukung pendapat ahl al-hadith dengan mempergunakan hadishadis Rasulullah s.w. iii. Pertentangan antara Madrasah alhadith dengan Madrasah al-ra’yi semakin menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan al-ra’yu dalam berijtihad. Oleh sebab itu. salah seorang tokoh ahl al-hadith.

seperti dalam pemerintahan Dawlah ‘Abbasiyyah yang menjadikan fiqh Mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. dan pemerintah pun mulai menganut salah satu mazhab fiqh rasmi negara. sehingga hukum fiqh yang diterapkan hanyalah hukum fiqh mazhabnya. Kitab-kitab fiqh pun mulai disusun pada periode ini. hukum untuk permasalahan yang mungkin akan terjadi pun sudah ditentukan. tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoretis. iaitu sebagai berikut: i. dalam periode ini juga disusun kitab-kitab usul al-fiqh. Dipilihnya para hakim yang hanya bertaqlid kepada suatu mazhab oleh pihak penguasa untuk menyelesaikan persoalan. Lebih jauh. Di samping sempurnanya penyusunan kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab. Terdapat beberapa penyebab yang menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini. bahkan mereka cukup puas dengan hukum fiqh yang telah disusun dalam berbagai mazhab. Oleh sebab itu. Ulama ketika itu merasa lebih baik mengikuti pendapat yang ada dalam mazhab daripada mengikuti metode yang dikembangkan imam mazhabnya untuk melakukan ijtihad. 13 . seperti kitab al-Risalah yang disusun oleh Imam al-Syafi„i. Munculnya sikap taksub mazhab (fanatisme mazhab imamnya) di kalangan pengikut mazhab. memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab fiqh mazhab masing-masing. pada periode ini fiqh iftirâdî semakin berkembang kerana pendekatan yang dilakukan dalam hukum fiqh tidak lagi pendekatan aktual di kala itu. PERIODE KELIMA : PERTENGAHAN ABAD KE-4H . Sebagaimana pada periode ketiga.PERTENGAHAN ABAD KE-7H Periode ini ditandai dengan menurunnya semangat ijtihad di kalangan ulama fiqh.ra’yi dan al-hadith. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara kelompok masing-masing. ii. pada periode ini muncullah anggapan bahawa pintu ijtihad sudah tertutup. Ulama lebih banyak mencurahkan perhatian dalam mengomentari.

Munculnya buku-buku mengenai hukum fiqh yang disusun oleh mazhab masing-masing. PERIODE KEENAM : PERTENGAHAN ABAD KE-7H . perkembangan pemikiran hukum serta metode ijtihad menyebabkan banyaknya upaya terjadi (menguatkan satu pendapat) dari ulama dan munculnya perdebatan antara mazhab di seluruh daerah. dan iii. tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan pendapat mazhab secara jumud (konservatif). hal ini pun. membuat umat Islam mencukupkan diri mengikuti yang tertulis dalam buku-buku tersebut.w. Penyelesaian masalah hukum tidak lagi mengacu pada al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah s. Di samping itu. para hakim yang ditunjuk oleh penguasa adalah ulama mujtahid yang tidak terikat sama sekali pada suatu mazhab.a. Pada akhir periode ini dimulai usaha kodifikasi hukum Islam 14 . serta pertimbangan tujuan syara„ (maqasid al-Syari‘ah) dalam menetapkan hukum. ijtihadnya hanya terbatas pada mazhab yang dianutnya.sedangkan sebelum periode ini. keinginan penguasa pun sudah masuk ke dalam masalahmasalah fiqh. Usaha mentakhrij (mengembangkan hukum fiqh melalui metode yang dikembangkan imam mazhab) dan mentarjih pun sudah mulai memudar. Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu. Di akhir periode ini pemikiran ilmiah berubah menjadi hal yang langka. perdebatan ini kadang-kala jauh dari sikap-sikap ilmiah. Di samping itu.MUNCULNYA MAJALLAH AL-AHKAM AL-‘ADLIYYAH (1286H) Periode ini dimulai dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya taqlid serta taksub (fanatisme) mazhab. Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fiqh dari kalangan mazhabnya. Akan tetapi. sehingga penyusunan kitab fiqh pada periode ini pun hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab fiqh tertentu. Hal ini pun menyebabkan masing-masing pihak/mazhab menyedari kembali kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab fiqh merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan. Munculnya Majalah al-Ahkam al-‘Adliyyah sebagai hukum muamalah umum yang diambilkan dari fiqh Mazhab Hanafi. ii. 1300-1922). sesuai dengan keperluan zaman. Munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat semua mazhab yang ada. yang dikenal dengan Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah. pemerintah Turki Uthmani berpendapat bahawa harus ada satu kitab hukum yang boleh dirujuk dan diterapkan di pengadilan. PERIODE KETUJUH : SELEPAS MUNCUL MAJALAH AL-AHKAM AL'ADLIYYAH . Pada abad ke-19M muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara Islam untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab serta menimbang dalil yang paling kuat di antara semua pendapat itu. Oleh sebab itu. Berkembangnya usaha kodifikasi hukum Islam. dan iii. tetapi juga dari para Sahabat dan Tabi„in. Pengambilan pendapat dilakukan tidak saja dari mazhab yang empat.yang seluruhnya diambilkan dari mazhab rasmi pemerintah Turki Uthmani (Kerajaan Ottoman. maka pada tahun 1333H pemerintah Turki Uthmani menyusun kitab hukum keluarga (alAhwal al-Syakhsiyyah) yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab. dengan syarat bahawa pendapat itu lebih tepat dan sesuai. di samping memerlukan waktu yang lama. Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majalah al-Ahkam al-‘Adliyyah dilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan. sementara kitab-kitab hukum fiqh muncul dari berbagai mazhab dan seringkali dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. iaitu Mazhab Hanafi.SEKARANG Ada tiga ciri pembentukan hukum Islam pada periode ini. Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat terkuat dari berbagai mazhab. 15 . iaitu: i.

Syria.Semangat kodifikasi hukum fiqh Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh pengaruh hukum Barat yang mulai merembat ke berbagai dunia Islam. Malaysia dan Indonesia. Ijtihad jama‘i (kolektif) harus dikembangkan dengan melibatkan berbagai ulama dari berbagai disiplin ilmu. 16 . Iran. tetapi juga sarjana dari disiplin ilmu lainnya. Pengaruh hukum Barat ini menyedarkan ulama untuk merujuk kembali khazanah intelektual mereka dan memilih pendapat mazhab yang tepat diterapkan saat ini. Akan tetapi. tidak hanya ulama fiqh. Sudan. iaitu al-Qur‟an dan al-Sunnah. Dengan demikian. Lebih jauh lagi. tidak harus mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang ada. seperti di Jordan. pembentukan dan pengembangan hukum Islam tersebut. Di banyak negara Islam telah muncul hukum keluarga yang diambil dari berbagai pendapat mazhab. Pakistan. seperti bidang kedoktoran dan sosiologi. Usaha penerapan hukum Islam di berbagai neqara Islam semakin tampak. usaha penerapan hukum Islam dengan beberapa penyesuaian dengan keadaan setempat mulai berkembang. tetapi dengan melakukan ijtihad kembali ke sumber aslinya. di daerah yang berpenduduk majoriti Islam. hukum fiqh menjadi lebih akomodatif jika dibandingkan dengan hukum fiqh dalam kitab berbagai mazhab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful