3.

0

SEJARAH PEMBINAAN HUKUM ISLAM Secara lengkap periodisasi sejarah pembentukan hukum Islam

dapat dibahagikan kepada beberapa fasa. Iaitu; FASA PERTAMA : MASA RASULULLAH S.A.W. Beliau wafat setelah selesai menunaikan tugasnya sebagai utusan Tuhan dan Penutup para Nabi, menanamkan nilai-nilai ke-Tuhanan, kebenaran dan prinsip hidup kemasyarakatan kepada manusia di alam semesta selama 20 tahun 2 bulan 22 hari dalam 23 tahun periode keNabiannya (dengan menghitung 3 tahun lamanya Rasul tidak mendapatkan wahyu semenjak ia dapatkan pertama kalinya di Gua Hira‟). Pada periode ini, kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah s.a.w. Sumber hukum Islam ketika itu adalah al-Qur‟an. Apabila ayat al-Qur‟an tidak turun ketika ia menghadapi suatu masalah, maka ia, dengan bimbingan Allah SWT menentukan hukum sendiri. Yang disebut terakhir ini dinamakan sunnah Rasulullah s.a.w. Ijtihad juga merupakan sumber hukum sesudah al-Quran dan al-Sunnah. Tetapi ijtihad Rasulullah perlu mendapat perakuan daripada wahyu Allah. Rasulullah s.a.w. mempunyai hak untuk berijtihad. Baginda seorang Rasul, pemimpin negara, qadi dan mufti yang terdedah kepada persoalan hukum yang tidak dinaskan. i. Baginda memperincikan hukum berpandukan nusus tafsiliyyah. contoh „Ammar b. Yasir berjunub ketika musafir (beliau berguling di atas debu tanah). Baginda merujuk kepada ayat tayammum. Cara bertayammum adalah sama seperti hadas kecil atau besar. ii. Ijtihad berasaskan Qiyas Contohnya, galakan qada‟ puasa nazar atau wajib kepada ibu bapa. (berdasarkan hadis hutang orang wajib dibayar : justeru hutang Allah lagi berhak dibayar) iii. Ijtihad berasaskan prinsip umum syariah (memelihara kepentingan umum) Contohnya, perintah menghabiskan daging korban selama tiga hari (Madinah kekurangan makanan dan ada pelawat sekumpulan masyarakat Arab) 1

bukan bersifat teori. hukum..a. dan hukum yang ditentukan hanya menyangkut kes itu. zaman pembinaan hukum Islam ini pada hakikatnya terbentuk dari dua peringkat zaman iaitu bermula dengan pembinaan zaman Mekah dan seterusnya zaman Madinah. Pada periode Rasulullah s. telah mengemukakan kaedah-kaedah umum dalam pembentukan hukum Islam. Di samping itu. Lalu akhirnya keputusan yang diambil Nabi berdasarkan ijtihad Baginda ialah apa yang dicadangkan oleh Abu Bakr. maupun kebudayaan.a. Pengertian hukum fiqh di zaman Rasulullah s. Sekalipun demikian.Baginda juga bermusyawarah dengan sahabat dalam penetapan hukum. Di mana kaum Muslimin telah dapat menawan ramai dari kalangan tentera-tentera musyrikin. baik yang berkaitan dengan masalah aqidah. Contohnya kes solat asar di Bani Qurayzah. belum muncul teori hukum seperti yang dikenal pada beberapa periode sesudahnya. lalu keputusan yang dibuat oleh Umar ialah tawanan tersebut hendaklah dibunuh atas alas an kemaslahatan kaum muslimin.a.a. dan „Umar r. Lebih terperinci lagi. Manakala keputusan yang diambil Abu Bakar pula adalah sebaliknya. Peringkat Mekah Penurunan wahyu di peringkat ini menjangkau lebih kurang tiga belas tahun lamanya. Rasulullah s. contohnya yang pernah berlaku ialah berkenaan dengan tawanan perang Badar.w. ketika itu wahyu tidak turun dan dalam situasi yang mendesak Nabi lantas bertanyakan permasalahan tersebut kepada para sahabatnya seperti Abu Bakr r. Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kes tersebut terjadi. di mana ianya lebih menitik beratkan mengenai soal 2 .w. baik yang berasal dari al-Qur‟an mahupun dari sunnahnya sendiri.w.a.. hukum yang diputuskan pada periode ini bersifat aktual. iaitu melepaskan mereka dengan tebusan. i. Manakala ijtihad sahabat pada masa kenabian ini hanya diambilkira selepas mendapat pengiktirafan daripada Rasulullah. adalah seluruh yang dapat dipahami dari nass (ayat atau hadis). lalu timbul persoalan apakah yang harus dilakukan ke atas tawanan-tawanan ini. Lantas turun kemudiannya wahyu menegur keputusan yang telah diambil ini.

ii.akidah berkenaan dengan mentauhidkan Allah. sekalipun ada. Ini kerana pada peringkat ini umat Islam sudah mula untuk membina negara Islam yang pertama di Madinah. tidak seperti sebelum ini di mana wahyu banyak tertumpu pada perkara-perkara yang banyak berhubung dengan akidah. serta terdapat juga yang berbentuk cerita-cerita lama sebagai bahan renungan dan malah bertujuan untuk memujuk hari Nabi s. Syariat Islam pada zaman kedua ini berdasarkan wahyu ilahi samada berbentuk al-Quran ataupun al-Sunnah tidak lagi dianggap hanya tertumpu pada perkara-perkara tertentu sahaja bahkan ianya telah dianggap sebagai suatu yang sudah cukup sempurna dan lengkap serta mencakupi segala hukum dalam semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dalam penyusunan ini segala peraturan diperlukan dan keperluankeperluan ini dipenuhi oleh wahyu.w. bersama beberapa orang sahabatnya. Tidak kurang juga dalam menekankan soal-soal yang berkaitan dengan pembinaan akhlak yang mulia. Terdapat dua bentuk kaedah penurunan wahyu dalam melakukan pembinaan asas hukum Islam sepanjang dua peringkat masa ini. agar tidak merasa serik dan kecewa dalam menghadapi kejerihan perjuangan di dalam menegakkan agama Allah.a. Ini kerana akidah adalah suatu asas yang paling utama bagi penerimaan pengajaran Islam sepenuhnya. beriman kepada rasulrasul-Nya dan hari akhirat. namun hakikatnya hukum-hukum seperti ini adalah bertujuan untuk mengawal akidah umat Islam itu sendiri dari nilai-nilai syirik tinggalan masyarakat jahiliyah seperti larangan memakan bangkai binatang yang tidak disembelih atau binatang sembelihan yang tidak disebut padanya nama Allah. Peringkat Madinah Peringkat kedua ini bermula dari detik penghijrahan Nabi Muhammad s.a. Ianya adalah seperti berikut : 3 .w. Dengan itu. Sedangkan hukum-hukum amali (yang berkaitan dengan tindaktanduk) tidak banyak dibicarakan. Ketika inilah turunnya wahyu-wahyu yang yang menerangkan hukum-hukum Syariat dalam semua bentuk persoalan yang dihadapi oleh manusia.

a. rujukan untuk tempat bertanya tidak ada lagi.i. sesuatu hukum itu akan diterangkan oleh wahyu bukan kerana atau berlaku timbul apa-apa peristiwa yang memerlukannya. Menerangkan hukum tentang apa yang belum berlaku. akan menunggu turunnya wahyu samada dalam bentuk al-Qur‟an ataupun Hadis. apa-apa pertanyaan mengenainya. maka permasalahan seperti ini memaksa Baginda untuk membuat kesimpulannya sendiri (berijtihad) dalam menentukan hukum yang bersifat sementara bagi persoalan tersebut yang kemudiannya akan ditentukan sendiri oleh wahyu sama ada ijtihad tersebut tepat atau tidak. Jika berlaku demikian maka Nabi s.. Biasanya wahyu akan segera turun menjawab segala persoalan tersebut. ii.w. Berdasarkan kaedah ini sesutu hukum itu akan dijawab dan diselesaikan sesudah adanya kes atau pertanyaan mengenainya.a.w.w. para Sahabat r. namun dalam banyak hal ia merasakan perlu untuk mendedahkan nilai kebaikan secara lebih awal. dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada Rasulullah s. FASA KEDUA : MASA KHULAFA’ AL-RASYIDIN . Menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Ia diterangkan oleh wahyu dengan perhitungan bahawa masanya sudah sampai untuk melaksanakan ideal berkenaan dalam masyarakat. para sahabat besar melihat bahawa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak ditemukan di dalam al-Qur‟an atau 4 . Oleh sebab itu.a.PERTENGAHAN ABAD KE-1H Pada zaman Rasulullah s. Namun dalam beberapa hal terkadang Nabi tidak mendapat jawapan dari wahyu yang dinantikan. Mengikut kaedah ini. Menilai kaedah ini dapat difahami bahawa pembinaan hukum Islam itu telah dilakukan oleh wahyu dengan mengambil kira perkembangan dan keperluan semasa. Menilai kaedah ini pula dapat difahami bahawa meskipun hukum Islam itu menitikberatkan realiti semasa.ah. setelah ia wafat.

Pembentukan hukum pada zaman ini sama dengan zaman Rasulullah s. ijtihad para sahabat menjadi rujukan yang harus diamalkan.).w. kerana itu. Sementara itu. bukan teori. dari mereka juga kita mewarisi perbezaan di kalangan kaum Muslim. Dan para sahabat merespon situasi ini dengan mengembangkan fiqh (pemahaman) mereka. sahabat --sebagaimana didefinisikan ahli hadis-.a. perilaku mereka menjadi sunnah yang diikuti. Pertama.w. ini yang terpenting. Fiqh Sahabi memperoleh kedudukan yang sangat penting dalam khazanah pemikiran Islam. dan meninggal dunia sebagai orang Islam.w. Mereka tidak boleh dikritik. zaman sahabat juga melahirkan prinsip-prinsip umum dalam mengambil keputusan hukum (istinbat al-hukm. Terakhir keempat.adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah s. perluasan kekuasaan Islam dan interaksi antara Islam dengan peradaban-peradaban lain menimbulkan masalah-masalah baru. zaman sahabat adalah zaman segera setelah berakhirnya masa tasyri'. ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kes itu saja. para sahabat berupaya untuk melakukan ijtihad dan menjawab persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan hasil ijtihad mereka. pada zaman sahabat rujukan itu adalah diri sendiri.a. Bila pada zaman tasyri' orang memverifikasi pemahaman agamanya atau mengakhiri perbezaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah. Ditambah lagi. Dengan demikian. Apabila sahabat yang menghadapi persoalan itu tidak memiliki teman musyawarah atau sendiri. Ketika itu para sahabat melakukan ijtihad dengan berkumpul dan musyawarahkan persoalan itu. Ertinya. Inilah embrio ilmu fiqh yang pertama. Ketiga. Dalam keadaan seperti ini. 5 . dipersalahkan.a. atau dinilai sebagaimana perawi hadis lain. iaitu bersifat aktual.a. tidak merambat kepada kes lain secara teoretis.w.sunnah Rasulullah s. yang nanti diformulasikan dalam kaedah-kaedah usul al-fiqh. Kedua. maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditinggalkan Rasulullah s. bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam membuat persoalan hukum semakin berkembang kerana perbezaan budaya di masing-masing daerah. Dari makalah kita mengenal sunnah Rasulullah. ahl al-Sunnah sepakat menetapkan bahawa seluruh sahabat adalah baik (al-sahabi kulluhum ‘udul).

atau pertimbangan politik. kepada penduduk setempat. para sahabat sudah banyak yang bertebaran di berbagai daerah yang ditakluki Islam. „Affan (576-656). menurut kesepakatan Ahl al-Sunnah. Sebagian sahabat sedikit sekali memberi fatwa. mungkin kerana ketidaktahuan. mungkin kerana pengetahuan mereka. kehati-hatian. Bila mereka sepakat. Sejak zaman „Uthman b.Kerana posisi sahabat begitu istimewa. sesuai dengan keadaan masyarakat setempat.AWAL ABAD KE-2 H Periode ini merupakan awal pembentukan hukum Islam. di antara para sahabat itu yang paling penting adalah Khulafa‟ al-Rasyidin. Fiqh para sahabat --khususnya seperti diwakili oleh al-Khulafa‟ alRasyidun-. apabila orang-orang Islam bertanya pada sahabat dalam urusan hukum-hukum agama tidak semua sahabat menjawab pertanyaan mereka. maka tidak menghairankan bila mazhab sahabat menjadi rujukan penting bagi perkembangan fiqh Islam sepanjang sejarah. Para sahabat ini kemudian berhasil membina kader masing-masing yang dikenal dengan para Tabi„in. khalifah ketiga. dan mereka pun tidak bertanya pada semua sahabat. Sebagian lagi banyak sekali memberi fatwa. Tentu saja. Mas„ud (Ibn Mas„ud). Thabit (11 SH/611M45H/665M) dan „Abdullah b.w. pendapat mereka dapat membantu memecahkan masalah fiqh. „Umar (Ibn „Umar) di Madinah dan Ibn „Abbas di Mekah. Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeza. Di Iraq dikenal sebagai pengembang hukum Islam adalah „Abdullah b. Yang disebut "para pengikut" (makna kata Tabi„in) ialah kaum Muslim generasi kedua (mereka menjadi Muslim 6 . Zayd b. mazhab sahabat menimbulkan kemusykilan yang sulit diatasi.a. Walaupun begitu. bila mereka ikhtilaf. Fiqh Sahabi memberikan dua macam pola pendekatan terhadap syari„ah yang kemudian melahirkan tradisi fiqh yang berbeza. atau kerana posisinya memungkinkan untuk itu. Masingmasing sahabat mengajarkan al-Qur‟an dan hadis Rasulullah s. FASA KETIGA : PERTENGAHAN ABAD 1H .adalah fondasi utama dari seluruh bangunan fiqh Islam sepanjang zaman.

Pertama. Abi Rabah (27-114H) di Mekah. kaum Muslim generasi ketiga). Dalam pada itu. dianggap sebagai masa-masa paling autentik dalam sejarah Islam. sebelum Dinasti Umayyah berkuasa. baik secara politik maupun administratif dalam pemerintahan. yakni mereka yang berguru pada sahabat. ketika kekuasaan Islam meluas. bersama dengan masa para Sahabat sebelumnya dan masa Tabi„ al. „Ali 586 hadis. Masingmasing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka.Tabi„in ("para pengikut dari para pengikut" yakni. bahawa dalam khazanah fiqh para khalifah sedikit sekali memberi fatwa atau meriwayatkan hadis. Selepas „Uthman memerintah. „Umar 537 hadis. Hasan al-Basri (21 H/642 M-110H/728M) di Basrah. Sebenarnya. baru mereka diizinkan keluar. „Umar al-Khattab menahan para sahabat senior di Madinah dan melarang mereka meninggalkan kota itu. Musayyab (15-94 H) di Madinah. bahkan sedikit sekali sahabat yang keluar dari Madinah. Menarik untuk dicatat. „Uthman 146 hadis. umumnya bukanlah murid al-Khulafa al-Rasyidin. Ibrahim al-Nakha„i (w. Para Tabi„in yang terkenal itu adalah Sa„id b. Jika semua hadis mereka disatukan hanya berjumlah 1411 hadis. sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut. 76 H) di Kufah. hanya sedikit para sahabat yang meninggalkan Madinah. para Tabi„in. Kedua. Yang keluar kebanyakan 7 . Persoalan yang mereka hadapi di daerah masingmasing berbeza sehingga muncullah hasil ijtihad yang berlainan.ditangan para Sahabat Nabi). Dalam pandangan keagamaan banyak ulama masa Tabi„in itu. kurang dari 27% hadis yang diriwayatkan Abu Hurayrah (Abu Hurayrah meriwayatkan 5374 hadis). Makhul di Syam (Syria) dan Tawus di Yaman. „Umar ingin mengambil manfaat dari pendapat mereka. dan ketiga masa itu sebagai kesatuan suasana yang disebut salaf (Klasik). „Ata‟ b. ia mempertimbangkan alasan-alasan. Oleh kerana itu. tidak banyak. Mereka ini kemudian menjadi guruguru terkenal di daerah masing-masing dan menjadi rujukan untuk masyarakat setempat. Abu Bakr meriwayatkan hanya 142 hadis.

Juga bukan sahabat senior.a. Tumbuhnya 8 . Di samping fiqh. Khalifah III. terutama yang terjadi sejak peristiwa pembunuhan „Uthman. Fiqh Tabi„in. Bila ada masalah baru yang tidak terdapat pada kedua hal tersebut.w. Abu Musa al-Asy„ari. Di satu pihak masa itu bisa disebut sebagai kelanjutan wajar masa sahabat Nabi. Dari sahabat. umumnya fiqh mawla. Berbagai metode penetapan hukum seperti qiyas. hukum fiqh tidak saja membahas persoalan aktual. dan lain-lain. telah dikembangkan oleh ulama fiqh. Walaupun begitu tidaklah bererti masa generasi kedua ini bebas dari persoalan dan kerumitan. Mas„ud. tetapi juga menjawab persoalan yang akan terjadi. pada periode ketiga ini pun usul al-fiqh telah matang menjadi salah satu cabang ilmu keislaman. Justru sifat transisional masa ini ditandai berbagai gejala kekacauan pemahaman keagamaan tertentu. Pada periode ini. sehingga muncul fiqh iftirâdî (fiqh berdasarkan pengandaian tentang persoalan yang akan terjadi di masa datang/futuristik). dan pendapat-pendapat para sahabat (aqwal al-sahabah). istihsan dan istislah. mereka melakukan ijtihad seperti atau dengan metode yang dilakukan para sahabat. di lain pihak pada masa itu juga mulai disaksikan munculnya tokoh-tokoh dengan sikap yang secara nisbi lebih mandiri. seperti „Abd Allah b. pengertian fiqh sudah beranjak sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung pengertian mengetahui hukumhukum syara' yang bersifat amali (praktikal) dari dalil-dalilnya yang terperinci.bukan fuqaha’. Dalam perkembangannya. yang bersumber dari sisa dan kelanjutan berbagai konflik politik. kerana itu. Kebanyakan murid-murid sahabat itu para mawla (non Arab). kecuali yang diizinkan keluar oleh Umar. Dalam bidang fiqh seperti juga dalam bidang-bidang yang lain masa Tabi„in adalah masa peralihan dari masa sahabat Nabi dan masa tampilnya imam-imam mazhab. Pada periode ketiga ini pengaruh ra’y dalam pembinaan hukum semakin berkembang kerana ulama Madrasah al-hadith juga mempergunakan ra’y dalam hukum fiqh mereka. dengan penampilan kesarjanaan di bidang keahlian yang lebih mengarah pada spesialisasi. para Tabi„in mengumpulkan dua hal: Hadis-hadis Nabi s.

yang terkenal dengan Ibn Syihab al-Zuhri. Terkenal sangat saleh sehingga digelari pendeta Quraysy (rahib Quraysy). Abu Ja„far ibn Muhammad ibn „Ali ibn Husayn. 9 . Lahir di masa kekhalifahan „Umar. Syi„ah. „Aisyah. Wafat pada 94H. seperti Khawarij. Abu Bakr ibn „Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisyam alMakhzumi. Anas b. vi. Banyak meriwayatkan Hadis yang bersambung dengan Abu Hurayrah. isteri Nabi s. juga dari Jabir dan „Abd Allah ibn „Umar. ii. Muhammad ibn Abi Bakr. Malik. „Aisyah. Qasim b. dan belajar dari „Abd Allah ibn „Umar. Wafat pada 106H. Dikenal dengan Zayn al„Abidin. ibn „Abbas. Husayn ibn „Ali ibn Abi Talib. Wafat pada 114H.. Muhammad ibn Muslim. Lahir dimasa kekhalifahan „Uthman. Wafat pada 94H. Wafat pada 94H.partisan-partisan politik yang berjuang keras memperoleh pengakuan dan legitimasi bagi klaim-klaim mereka. „Urwah ibn al-Zubayr ibn al-„Awwam. antara lain: i. Mendapat pendidikan dari „A'isyah (ibu saudaranya sendiri). vii. v. Sa„id ibn al Musayyib al-Makhzumi. Belajar dari ayahandanya sendiri. ibn „Abbas. Lahir dua tahun kekhalifahan 'Umar. Umawiyyah.a. Dan pertikaian itu antara lain menjadi sebab bagi berkecamuknya amalan pemalsuan hadis atau penuturan dan cerita tentang Nabi dan para sahabat. Wafat pada 94H. iii.w. dan sebagainya. iv. Sa„id ibn al-Musayyib. yang dikenal dengan sebutan al-Baqir. Mendapat perintah dari „Umar ibn „Abd al-„Aziz untuk mencatat Sunnah penduduk Madinah sebagai rintisan rasmi pertama pembukuan Hadis. dan sebagainya. „Ali. Banyak belajar dari ibu saudaranya. telah mendorong berbagai pertikaian fahaman. Lahir 50H. Ibn „Umar. dan sempat belajar dari para Sahabat Besar Nabi. Ia belajar dari ayahnya dan dari bapa saudaranya Hasan b. Di Madinah tampil cukup banyak sarjana. „Ali b.

Dianggap Bapa Ilmu tafsir al-Qur‟an. ii. system pemerintahannya. „Uthman. iaitu kaum Tabi„in yang bersemangat untuk tinggal di sana. Wafat pada 62H. iii. Selain belajar dari Nabi juga banyak belajar dari Abu Bakr. ii. iv. Wafat pada 63H. Kemudian mereka ini mewariskan apa saja yang mereka ketahui kepada penduduk (berikut)-nya. Anas b Malik al-Ansari. Murid terkemuka Ibn Mas„ud. „Abd Allah ibn „Abbas ibn „Abd al-Mutalib. Mawla Bani Makhzum. Lahir di masa Nabi masih hidup. menyampaikan seruannya. kompleksitas kehidupannya. Wafat pada 114H. „Alqamah ibn Qays al-Nakha„i. Masruq al-Hamdani. mendengarkan. „Umar. Wafat pada 107H. Dan yang dibawa pindah oleh mereka itu pun masih lebih sedikit daripada yang ada di Hijaz. Dari kalangan warga Kufah yang tampil antara lain ialah: i. dan tidak mendapatkan bagian dari Sunnah kecuali melalui para Sahabat dan Tabi'in yang pindah kesana. Di situ Rasul menetap. „Ikrimah mawla Ibn „Abbas. memelihara sabda-sabda beliau dan menerapkannya. Sedangkan Iraq telah mempunyai peradabannya sendiri. Ubay. Wafat di Ta‟if pada 68H. Hijaz adalah tempat tinggal kenabian. Seorang khadam. Wafat pada 103H. antara lain: i. disebabkan masa lampaunya. „Ata ibn Rabah. Muhammad ibn Sirin. adalah lebih banyak daripada yang ada di 10 . Mujahid ibn Jabr. tampil tokoh-tokoh. Dan (Hijaz) tetap menjadi tempat tinggal banyak dari mereka (para Sahabat) yang datang kemudian sampai beliau wafat. Kemudian dari Basrah. Wafat pada 90H. ii. kerana ia Sahabat Nabi sejak Hijrah sampai wafat. Padahal peristiwa-peristiwa (hukum) di Iraq itu. kemudian para Sahabat beliau menyambut. Wafat pada 110H.Di Mekah beberapa sarjana terkenal juga tampil: i. Lahir dua tahun sebelum Hijrah.

disebabkan tekanan-tekanan keperluan kepada fatwa di dalam menyelesaikan segala persoalan baru di daerahdaerah baru itu para fuqaha merasa perlu untuk meriwayatkan hadis secara meluas sama ada sebagai asas bagi fatwa-fatwa yang diberikan kepada orang ramai atau sebagai bertujuan untuk mengajar murid-murid mereka. dan penggunaannya juga lebih banyak. adalah lebih luas dan lebih banyak. begitu pula kebudayaan penduduknya dan terlatihnya mereka itu kepada penalaran. mengingat sedikitnya Sunnah pada mereka itu tidak memadai untuk semua tuntutan mereka. Perkara ini tidak berlaku di zaman sahabat kerana takut-takut ianya boleh membuka peluang kepada mereka yang tidak bertanggungjawab lalu meriwayatkannya secara dusta untuk semata-semata tujuan peribadi. Ini masih ditambah dengan kecenderungan mereka untuk banyak membuat andaian-andaian dan perincian kerana keinginan mendapatkan tambahan pengetahuan. Perkara ini berlaku disebabkan negara Islam yang telah menguasai bidang politik dan pemerintahan pada waktu itu kian membangun dengan pesat sekali sehingga melibatkan berbagai-bagai daerah. Kerana itulah keperluan mereka kepada penalaran lebih kuat terasa. mereka 11 . Oleh kerana para sahabat sendiri tidak sama dalam memiliki pengetahuan tentang hadis-hadis Rasulullah. ii. Perpindahan para fuqaha‟ dari Madinah ke daerah lain. Penyandaran diri kepadanya juga lebih jelas nampak. maka mereka telah melakukan riwayat dalam kadar yang berbeza-beza. Ia merujuk kepada beberapa faktor seperti berikut : i. ditambah dengan bilangan orang yang memasuki agama Islam yang semakin meningkat yang memerlukan kepada sumbangan dan khidmat dari para fuqaha itu sendiri.Hijaz. penalaran (akal) mendalam dan pelaksanaan yang banyak. Namun. Keterlaluan di dalam meriwayatkan Hadis. Terkadang bila berlaku sesuatu kes. Mereka ini bukan sekadar menjadi guru dan pembimbing bagi penduduk-penduduk di daerah-daerah tersebut malah dilantik juga untuk menjadi pegawai-pegawai pemerintah dan pentadbiran di sana. Pada period ini berlakunya perselisihan pendapat para fuqaha‟.

iaitu Mazhab Hanafi. kerana ternyata kemudian masing-masing kelompok saling mempelajari pandangan fiqh kelompok lain. Imam al-Syafi„i. Hasan al-Syaybani. iii. Perpecahan politik yang mendalam di kalangan umat Islam pada waktu itu. datang ke Madinah berguru dengan Imam Malik dan mempelajari kitabnya. Imam Abu Yusuf. tokoh ahl al-ra’yi.yang menghafal sedikit biasanya akan mengeluarkan hukum yang berbeza dari mereka yang menghafal banyak hadis seperti yang berlaku dalam kes menyapu “Khuf” seperti yang telah disebutkan tadi. Syi„ah dan ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Hasan al-Syaybani. salah seorang tokoh ahl al-hadith.w. Secara kasarnya dapat dinilaikan di sini bahawa pembahagian aliran ilmu kepada dua pembawakan yang amat berbeza ini adalah merupakan juga rentetan dari tindakan khalifah Uthman sendiri dengan memberi keizinan kepada para sahabat untuk berpindah ke merata daerah-daerah Islam yang baru dibuka akibat beberapa desakan. FASA KEEMPAT : PERTENGAHAN ABAD KE-2H . khususnya mazhab yang empat. Imam Muhammad b. ulama dari Mazhab Hanafi yang dikenal sebagai ahl al-ra’yi. Bibit-bibit perpecahan ini telah bermula dengan persoalan mengenai jawatan khalifah dan syarat-syarat orang yang layak untuk menerajuinya. datang belajar kepada Imam Muhammad b. kitab-kitab fiqh banyak berisi al12 .a. Pertentangan antara Madrasah alhadith dengan Madrasah al-ra’yi semakin menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan al-ra’yu dalam berijtihad. Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hanbali.PERTENGAHAN ABAD KE-4 H Periode ini disebut sebagai periode gemilang kerana fiqh dan ijtihad ulama semakin berkembang. Antaranya Khawarij. Pada dasarnya pergolakan politik ini telah manimbulkan tiga kelompok yang berbeza. iv. Ra`y dan Athar. Mazhab Maliki. banyak mendukung pendapat ahl al-hadith dengan mempergunakan hadishadis Rasulullah s. Pertentangan ini tidak berlangsung lama. Pada periode inilah muncul berbagai mazhab. al-Muwatta’ (buku hadis dan fiqh). Meluasnya perbezaan pendapat di antara dua aliran Golongan Jumhur . Oleh sebab itu.

Lebih jauh. Sebagaimana pada periode ketiga. Di samping sempurnanya penyusunan kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab. pada periode ini fiqh iftirâdî semakin berkembang kerana pendekatan yang dilakukan dalam hukum fiqh tidak lagi pendekatan aktual di kala itu. bahkan mereka cukup puas dengan hukum fiqh yang telah disusun dalam berbagai mazhab.PERTENGAHAN ABAD KE-7H Periode ini ditandai dengan menurunnya semangat ijtihad di kalangan ulama fiqh. ii. iaitu sebagai berikut: i. Dipilihnya para hakim yang hanya bertaqlid kepada suatu mazhab oleh pihak penguasa untuk menyelesaikan persoalan. dalam periode ini juga disusun kitab-kitab usul al-fiqh. memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab fiqh mazhab masing-masing. seperti kitab al-Risalah yang disusun oleh Imam al-Syafi„i.ra’yi dan al-hadith. Ulama ketika itu merasa lebih baik mengikuti pendapat yang ada dalam mazhab daripada mengikuti metode yang dikembangkan imam mazhabnya untuk melakukan ijtihad. 13 . dan pemerintah pun mulai menganut salah satu mazhab fiqh rasmi negara. seperti dalam pemerintahan Dawlah ‘Abbasiyyah yang menjadikan fiqh Mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. hukum untuk permasalahan yang mungkin akan terjadi pun sudah ditentukan. sehingga hukum fiqh yang diterapkan hanyalah hukum fiqh mazhabnya. Oleh sebab itu. pada periode ini muncullah anggapan bahawa pintu ijtihad sudah tertutup. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara kelompok masing-masing. Ulama lebih banyak mencurahkan perhatian dalam mengomentari. Kitab-kitab fiqh pun mulai disusun pada periode ini. Munculnya sikap taksub mazhab (fanatisme mazhab imamnya) di kalangan pengikut mazhab. tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoretis. PERIODE KELIMA : PERTENGAHAN ABAD KE-4H . Terdapat beberapa penyebab yang menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini.

serta pertimbangan tujuan syara„ (maqasid al-Syari‘ah) dalam menetapkan hukum. perkembangan pemikiran hukum serta metode ijtihad menyebabkan banyaknya upaya terjadi (menguatkan satu pendapat) dari ulama dan munculnya perdebatan antara mazhab di seluruh daerah. Pada akhir periode ini dimulai usaha kodifikasi hukum Islam 14 . Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fiqh dari kalangan mazhabnya. Di samping itu. Hal ini pun menyebabkan masing-masing pihak/mazhab menyedari kembali kekuatan dan kelemahan masing-masing. PERIODE KEENAM : PERTENGAHAN ABAD KE-7H . Akan tetapi.sedangkan sebelum periode ini. dan iii. sehingga penyusunan kitab fiqh pada periode ini pun hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab fiqh tertentu. Munculnya buku-buku mengenai hukum fiqh yang disusun oleh mazhab masing-masing.a.w. hal ini pun. ijtihadnya hanya terbatas pada mazhab yang dianutnya. keinginan penguasa pun sudah masuk ke dalam masalahmasalah fiqh. perdebatan ini kadang-kala jauh dari sikap-sikap ilmiah. Penyelesaian masalah hukum tidak lagi mengacu pada al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah s. membuat umat Islam mencukupkan diri mengikuti yang tertulis dalam buku-buku tersebut. tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan pendapat mazhab secara jumud (konservatif). Di akhir periode ini pemikiran ilmiah berubah menjadi hal yang langka. Usaha mentakhrij (mengembangkan hukum fiqh melalui metode yang dikembangkan imam mazhab) dan mentarjih pun sudah mulai memudar.MUNCULNYA MAJALLAH AL-AHKAM AL-‘ADLIYYAH (1286H) Periode ini dimulai dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya taqlid serta taksub (fanatisme) mazhab. Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu. Di samping itu. para hakim yang ditunjuk oleh penguasa adalah ulama mujtahid yang tidak terikat sama sekali pada suatu mazhab.

sesuai dengan keperluan zaman. sementara kitab-kitab hukum fiqh muncul dari berbagai mazhab dan seringkali dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. Pengambilan pendapat dilakukan tidak saja dari mazhab yang empat. iaitu Mazhab Hanafi. dengan syarat bahawa pendapat itu lebih tepat dan sesuai. Oleh sebab itu. iaitu: i. Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab fiqh merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan. ii. Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat terkuat dari berbagai mazhab.SEKARANG Ada tiga ciri pembentukan hukum Islam pada periode ini. Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majalah al-Ahkam al-‘Adliyyah dilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan. di samping memerlukan waktu yang lama. Munculnya Majalah al-Ahkam al-‘Adliyyah sebagai hukum muamalah umum yang diambilkan dari fiqh Mazhab Hanafi. pemerintah Turki Uthmani berpendapat bahawa harus ada satu kitab hukum yang boleh dirujuk dan diterapkan di pengadilan. 1300-1922). tetapi juga dari para Sahabat dan Tabi„in. 15 . maka pada tahun 1333H pemerintah Turki Uthmani menyusun kitab hukum keluarga (alAhwal al-Syakhsiyyah) yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab. yang dikenal dengan Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah. Pada abad ke-19M muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara Islam untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab serta menimbang dalil yang paling kuat di antara semua pendapat itu.yang seluruhnya diambilkan dari mazhab rasmi pemerintah Turki Uthmani (Kerajaan Ottoman. Munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat semua mazhab yang ada. PERIODE KETUJUH : SELEPAS MUNCUL MAJALAH AL-AHKAM AL'ADLIYYAH . dan iii. Berkembangnya usaha kodifikasi hukum Islam.

iaitu al-Qur‟an dan al-Sunnah. Di banyak negara Islam telah muncul hukum keluarga yang diambil dari berbagai pendapat mazhab. Lebih jauh lagi. Syria. Dengan demikian. Pakistan. usaha penerapan hukum Islam dengan beberapa penyesuaian dengan keadaan setempat mulai berkembang. Sudan. seperti di Jordan. tidak harus mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang ada. tetapi juga sarjana dari disiplin ilmu lainnya. Akan tetapi. Ijtihad jama‘i (kolektif) harus dikembangkan dengan melibatkan berbagai ulama dari berbagai disiplin ilmu. 16 . hukum fiqh menjadi lebih akomodatif jika dibandingkan dengan hukum fiqh dalam kitab berbagai mazhab. Usaha penerapan hukum Islam di berbagai neqara Islam semakin tampak. seperti bidang kedoktoran dan sosiologi. Malaysia dan Indonesia. Pengaruh hukum Barat ini menyedarkan ulama untuk merujuk kembali khazanah intelektual mereka dan memilih pendapat mazhab yang tepat diterapkan saat ini. tidak hanya ulama fiqh.Semangat kodifikasi hukum fiqh Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh pengaruh hukum Barat yang mulai merembat ke berbagai dunia Islam. di daerah yang berpenduduk majoriti Islam. pembentukan dan pengembangan hukum Islam tersebut. tetapi dengan melakukan ijtihad kembali ke sumber aslinya. Iran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful