3.0_SEJARAH_PEMBINAAN_HUKUM_ISLAM

3.

0

SEJARAH PEMBINAAN HUKUM ISLAM Secara lengkap periodisasi sejarah pembentukan hukum Islam

dapat dibahagikan kepada beberapa fasa. Iaitu; FASA PERTAMA : MASA RASULULLAH S.A.W. Beliau wafat setelah selesai menunaikan tugasnya sebagai utusan Tuhan dan Penutup para Nabi, menanamkan nilai-nilai ke-Tuhanan, kebenaran dan prinsip hidup kemasyarakatan kepada manusia di alam semesta selama 20 tahun 2 bulan 22 hari dalam 23 tahun periode keNabiannya (dengan menghitung 3 tahun lamanya Rasul tidak mendapatkan wahyu semenjak ia dapatkan pertama kalinya di Gua Hira‟). Pada periode ini, kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah s.a.w. Sumber hukum Islam ketika itu adalah al-Qur‟an. Apabila ayat al-Qur‟an tidak turun ketika ia menghadapi suatu masalah, maka ia, dengan bimbingan Allah SWT menentukan hukum sendiri. Yang disebut terakhir ini dinamakan sunnah Rasulullah s.a.w. Ijtihad juga merupakan sumber hukum sesudah al-Quran dan al-Sunnah. Tetapi ijtihad Rasulullah perlu mendapat perakuan daripada wahyu Allah. Rasulullah s.a.w. mempunyai hak untuk berijtihad. Baginda seorang Rasul, pemimpin negara, qadi dan mufti yang terdedah kepada persoalan hukum yang tidak dinaskan. i. Baginda memperincikan hukum berpandukan nusus tafsiliyyah. contoh „Ammar b. Yasir berjunub ketika musafir (beliau berguling di atas debu tanah). Baginda merujuk kepada ayat tayammum. Cara bertayammum adalah sama seperti hadas kecil atau besar. ii. Ijtihad berasaskan Qiyas Contohnya, galakan qada‟ puasa nazar atau wajib kepada ibu bapa. (berdasarkan hadis hutang orang wajib dibayar : justeru hutang Allah lagi berhak dibayar) iii. Ijtihad berasaskan prinsip umum syariah (memelihara kepentingan umum) Contohnya, perintah menghabiskan daging korban selama tiga hari (Madinah kekurangan makanan dan ada pelawat sekumpulan masyarakat Arab) 1

a. telah mengemukakan kaedah-kaedah umum dalam pembentukan hukum Islam. dan „Umar r. adalah seluruh yang dapat dipahami dari nass (ayat atau hadis). hukum. i. Sekalipun demikian. Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kes tersebut terjadi. ketika itu wahyu tidak turun dan dalam situasi yang mendesak Nabi lantas bertanyakan permasalahan tersebut kepada para sahabatnya seperti Abu Bakr r.a. belum muncul teori hukum seperti yang dikenal pada beberapa periode sesudahnya.a. maupun kebudayaan. Di samping itu. Manakala keputusan yang diambil Abu Bakar pula adalah sebaliknya. hukum yang diputuskan pada periode ini bersifat aktual. Lalu akhirnya keputusan yang diambil Nabi berdasarkan ijtihad Baginda ialah apa yang dicadangkan oleh Abu Bakr. baik yang berkaitan dengan masalah aqidah. zaman pembinaan hukum Islam ini pada hakikatnya terbentuk dari dua peringkat zaman iaitu bermula dengan pembinaan zaman Mekah dan seterusnya zaman Madinah.w. contohnya yang pernah berlaku ialah berkenaan dengan tawanan perang Badar.w.Baginda juga bermusyawarah dengan sahabat dalam penetapan hukum.. lalu timbul persoalan apakah yang harus dilakukan ke atas tawanan-tawanan ini. Peringkat Mekah Penurunan wahyu di peringkat ini menjangkau lebih kurang tiga belas tahun lamanya. di mana ianya lebih menitik beratkan mengenai soal 2 . bukan bersifat teori. Contohnya kes solat asar di Bani Qurayzah. Manakala ijtihad sahabat pada masa kenabian ini hanya diambilkira selepas mendapat pengiktirafan daripada Rasulullah. Lantas turun kemudiannya wahyu menegur keputusan yang telah diambil ini. iaitu melepaskan mereka dengan tebusan.a. baik yang berasal dari al-Qur‟an mahupun dari sunnahnya sendiri. lalu keputusan yang dibuat oleh Umar ialah tawanan tersebut hendaklah dibunuh atas alas an kemaslahatan kaum muslimin. Pengertian hukum fiqh di zaman Rasulullah s.a. Di mana kaum Muslimin telah dapat menawan ramai dari kalangan tentera-tentera musyrikin.. dan hukum yang ditentukan hanya menyangkut kes itu.w. Pada periode Rasulullah s. Lebih terperinci lagi. Rasulullah s.

namun hakikatnya hukum-hukum seperti ini adalah bertujuan untuk mengawal akidah umat Islam itu sendiri dari nilai-nilai syirik tinggalan masyarakat jahiliyah seperti larangan memakan bangkai binatang yang tidak disembelih atau binatang sembelihan yang tidak disebut padanya nama Allah.w. bersama beberapa orang sahabatnya.a. Terdapat dua bentuk kaedah penurunan wahyu dalam melakukan pembinaan asas hukum Islam sepanjang dua peringkat masa ini. Ini kerana akidah adalah suatu asas yang paling utama bagi penerimaan pengajaran Islam sepenuhnya. agar tidak merasa serik dan kecewa dalam menghadapi kejerihan perjuangan di dalam menegakkan agama Allah. Syariat Islam pada zaman kedua ini berdasarkan wahyu ilahi samada berbentuk al-Quran ataupun al-Sunnah tidak lagi dianggap hanya tertumpu pada perkara-perkara tertentu sahaja bahkan ianya telah dianggap sebagai suatu yang sudah cukup sempurna dan lengkap serta mencakupi segala hukum dalam semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan hukum-hukum amali (yang berkaitan dengan tindaktanduk) tidak banyak dibicarakan. Peringkat Madinah Peringkat kedua ini bermula dari detik penghijrahan Nabi Muhammad s. Ianya adalah seperti berikut : 3 . Ketika inilah turunnya wahyu-wahyu yang yang menerangkan hukum-hukum Syariat dalam semua bentuk persoalan yang dihadapi oleh manusia. Dalam penyusunan ini segala peraturan diperlukan dan keperluankeperluan ini dipenuhi oleh wahyu. serta terdapat juga yang berbentuk cerita-cerita lama sebagai bahan renungan dan malah bertujuan untuk memujuk hari Nabi s. beriman kepada rasulrasul-Nya dan hari akhirat. Ini kerana pada peringkat ini umat Islam sudah mula untuk membina negara Islam yang pertama di Madinah. sekalipun ada.w. tidak seperti sebelum ini di mana wahyu banyak tertumpu pada perkara-perkara yang banyak berhubung dengan akidah. Dengan itu. Tidak kurang juga dalam menekankan soal-soal yang berkaitan dengan pembinaan akhlak yang mulia.a. ii.akidah berkenaan dengan mentauhidkan Allah.

maka permasalahan seperti ini memaksa Baginda untuk membuat kesimpulannya sendiri (berijtihad) dalam menentukan hukum yang bersifat sementara bagi persoalan tersebut yang kemudiannya akan ditentukan sendiri oleh wahyu sama ada ijtihad tersebut tepat atau tidak. Menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.w.PERTENGAHAN ABAD KE-1H Pada zaman Rasulullah s.w. setelah ia wafat.i.a.ah. Berdasarkan kaedah ini sesutu hukum itu akan dijawab dan diselesaikan sesudah adanya kes atau pertanyaan mengenainya.w. para Sahabat r. Namun dalam beberapa hal terkadang Nabi tidak mendapat jawapan dari wahyu yang dinantikan.a. Mengikut kaedah ini. sesuatu hukum itu akan diterangkan oleh wahyu bukan kerana atau berlaku timbul apa-apa peristiwa yang memerlukannya. Menerangkan hukum tentang apa yang belum berlaku. Oleh sebab itu. akan menunggu turunnya wahyu samada dalam bentuk al-Qur‟an ataupun Hadis. ii. Biasanya wahyu akan segera turun menjawab segala persoalan tersebut. Jika berlaku demikian maka Nabi s. dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada Rasulullah s. Menilai kaedah ini dapat difahami bahawa pembinaan hukum Islam itu telah dilakukan oleh wahyu dengan mengambil kira perkembangan dan keperluan semasa. namun dalam banyak hal ia merasakan perlu untuk mendedahkan nilai kebaikan secara lebih awal.a. FASA KEDUA : MASA KHULAFA’ AL-RASYIDIN . rujukan untuk tempat bertanya tidak ada lagi. apa-apa pertanyaan mengenainya.. Menilai kaedah ini pula dapat difahami bahawa meskipun hukum Islam itu menitikberatkan realiti semasa. para sahabat besar melihat bahawa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak ditemukan di dalam al-Qur‟an atau 4 . Ia diterangkan oleh wahyu dengan perhitungan bahawa masanya sudah sampai untuk melaksanakan ideal berkenaan dalam masyarakat.

a. perluasan kekuasaan Islam dan interaksi antara Islam dengan peradaban-peradaban lain menimbulkan masalah-masalah baru. maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditinggalkan Rasulullah s. Terakhir keempat. Dengan demikian. bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam membuat persoalan hukum semakin berkembang kerana perbezaan budaya di masing-masing daerah. Ditambah lagi. Sementara itu.w. atau dinilai sebagaimana perawi hadis lain.adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah s. perilaku mereka menjadi sunnah yang diikuti.a. kerana itu. Ertinya. dan meninggal dunia sebagai orang Islam. ahl al-Sunnah sepakat menetapkan bahawa seluruh sahabat adalah baik (al-sahabi kulluhum ‘udul).sunnah Rasulullah s.). pada zaman sahabat rujukan itu adalah diri sendiri. ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kes itu saja. 5 . Mereka tidak boleh dikritik. tidak merambat kepada kes lain secara teoretis. ini yang terpenting. iaitu bersifat aktual. Apabila sahabat yang menghadapi persoalan itu tidak memiliki teman musyawarah atau sendiri. dipersalahkan.w. Pertama. ijtihad para sahabat menjadi rujukan yang harus diamalkan. zaman sahabat adalah zaman segera setelah berakhirnya masa tasyri'. Dari makalah kita mengenal sunnah Rasulullah.a. Ketiga. bukan teori. Dalam keadaan seperti ini. yang nanti diformulasikan dalam kaedah-kaedah usul al-fiqh. Ketika itu para sahabat melakukan ijtihad dengan berkumpul dan musyawarahkan persoalan itu. Bila pada zaman tasyri' orang memverifikasi pemahaman agamanya atau mengakhiri perbezaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah. para sahabat berupaya untuk melakukan ijtihad dan menjawab persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan hasil ijtihad mereka. dari mereka juga kita mewarisi perbezaan di kalangan kaum Muslim. Kedua.w. Pembentukan hukum pada zaman ini sama dengan zaman Rasulullah s. zaman sahabat juga melahirkan prinsip-prinsip umum dalam mengambil keputusan hukum (istinbat al-hukm.a.w. Dan para sahabat merespon situasi ini dengan mengembangkan fiqh (pemahaman) mereka. Inilah embrio ilmu fiqh yang pertama. Fiqh Sahabi memperoleh kedudukan yang sangat penting dalam khazanah pemikiran Islam. sahabat --sebagaimana didefinisikan ahli hadis-.

adalah fondasi utama dari seluruh bangunan fiqh Islam sepanjang zaman. Walaupun begitu. Tentu saja. Zayd b. bila mereka ikhtilaf. dan mereka pun tidak bertanya pada semua sahabat. khalifah ketiga. atau kerana posisinya memungkinkan untuk itu. mungkin kerana pengetahuan mereka. Sejak zaman „Uthman b. apabila orang-orang Islam bertanya pada sahabat dalam urusan hukum-hukum agama tidak semua sahabat menjawab pertanyaan mereka. Fiqh para sahabat --khususnya seperti diwakili oleh al-Khulafa‟ alRasyidun-. mungkin kerana ketidaktahuan. sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Sebagian lagi banyak sekali memberi fatwa. Di Iraq dikenal sebagai pengembang hukum Islam adalah „Abdullah b. „Umar (Ibn „Umar) di Madinah dan Ibn „Abbas di Mekah. kehati-hatian.Kerana posisi sahabat begitu istimewa. para sahabat sudah banyak yang bertebaran di berbagai daerah yang ditakluki Islam. maka tidak menghairankan bila mazhab sahabat menjadi rujukan penting bagi perkembangan fiqh Islam sepanjang sejarah. Yang disebut "para pengikut" (makna kata Tabi„in) ialah kaum Muslim generasi kedua (mereka menjadi Muslim 6 . FASA KETIGA : PERTENGAHAN ABAD 1H . Sebagian sahabat sedikit sekali memberi fatwa.AWAL ABAD KE-2 H Periode ini merupakan awal pembentukan hukum Islam.w. atau pertimbangan politik.a. menurut kesepakatan Ahl al-Sunnah. Thabit (11 SH/611M45H/665M) dan „Abdullah b. Mas„ud (Ibn Mas„ud). „Affan (576-656). Fiqh Sahabi memberikan dua macam pola pendekatan terhadap syari„ah yang kemudian melahirkan tradisi fiqh yang berbeza. mazhab sahabat menimbulkan kemusykilan yang sulit diatasi. kepada penduduk setempat. pendapat mereka dapat membantu memecahkan masalah fiqh. di antara para sahabat itu yang paling penting adalah Khulafa‟ al-Rasyidin. Bila mereka sepakat. Masingmasing sahabat mengajarkan al-Qur‟an dan hadis Rasulullah s. Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeza. Para sahabat ini kemudian berhasil membina kader masing-masing yang dikenal dengan para Tabi„in.

Dalam pandangan keagamaan banyak ulama masa Tabi„in itu. bersama dengan masa para Sahabat sebelumnya dan masa Tabi„ al. Yang keluar kebanyakan 7 . hanya sedikit para sahabat yang meninggalkan Madinah. sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut. Makhul di Syam (Syria) dan Tawus di Yaman. yakni mereka yang berguru pada sahabat. bahawa dalam khazanah fiqh para khalifah sedikit sekali memberi fatwa atau meriwayatkan hadis. 76 H) di Kufah. ia mempertimbangkan alasan-alasan. dianggap sebagai masa-masa paling autentik dalam sejarah Islam. „Ali 586 hadis. „Umar 537 hadis. Kedua. Persoalan yang mereka hadapi di daerah masingmasing berbeza sehingga muncullah hasil ijtihad yang berlainan. ketika kekuasaan Islam meluas. baik secara politik maupun administratif dalam pemerintahan. baru mereka diizinkan keluar. Abi Rabah (27-114H) di Mekah. dan ketiga masa itu sebagai kesatuan suasana yang disebut salaf (Klasik). Selepas „Uthman memerintah. Para Tabi„in yang terkenal itu adalah Sa„id b. Musayyab (15-94 H) di Madinah. kurang dari 27% hadis yang diriwayatkan Abu Hurayrah (Abu Hurayrah meriwayatkan 5374 hadis). sebelum Dinasti Umayyah berkuasa. Oleh kerana itu. umumnya bukanlah murid al-Khulafa al-Rasyidin. Jika semua hadis mereka disatukan hanya berjumlah 1411 hadis. Menarik untuk dicatat. Ibrahim al-Nakha„i (w. „Umar al-Khattab menahan para sahabat senior di Madinah dan melarang mereka meninggalkan kota itu. Sebenarnya. Masingmasing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka. Pertama. Dalam pada itu. kaum Muslim generasi ketiga).Tabi„in ("para pengikut dari para pengikut" yakni. „Umar ingin mengambil manfaat dari pendapat mereka. „Ata‟ b. „Uthman 146 hadis. para Tabi„in. tidak banyak. Abu Bakr meriwayatkan hanya 142 hadis. Mereka ini kemudian menjadi guruguru terkenal di daerah masing-masing dan menjadi rujukan untuk masyarakat setempat. Hasan al-Basri (21 H/642 M-110H/728M) di Basrah. bahkan sedikit sekali sahabat yang keluar dari Madinah.ditangan para Sahabat Nabi).

w. pengertian fiqh sudah beranjak sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung pengertian mengetahui hukumhukum syara' yang bersifat amali (praktikal) dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dalam bidang fiqh seperti juga dalam bidang-bidang yang lain masa Tabi„in adalah masa peralihan dari masa sahabat Nabi dan masa tampilnya imam-imam mazhab. telah dikembangkan oleh ulama fiqh. Mas„ud. Abu Musa al-Asy„ari. Pada periode ketiga ini pengaruh ra’y dalam pembinaan hukum semakin berkembang kerana ulama Madrasah al-hadith juga mempergunakan ra’y dalam hukum fiqh mereka.a. para Tabi„in mengumpulkan dua hal: Hadis-hadis Nabi s. Dari sahabat. kecuali yang diizinkan keluar oleh Umar. umumnya fiqh mawla. Kebanyakan murid-murid sahabat itu para mawla (non Arab). Fiqh Tabi„in. dan pendapat-pendapat para sahabat (aqwal al-sahabah). sehingga muncul fiqh iftirâdî (fiqh berdasarkan pengandaian tentang persoalan yang akan terjadi di masa datang/futuristik). mereka melakukan ijtihad seperti atau dengan metode yang dilakukan para sahabat. Pada periode ini. Di samping fiqh. Walaupun begitu tidaklah bererti masa generasi kedua ini bebas dari persoalan dan kerumitan. tetapi juga menjawab persoalan yang akan terjadi. Tumbuhnya 8 . pada periode ketiga ini pun usul al-fiqh telah matang menjadi salah satu cabang ilmu keislaman. Berbagai metode penetapan hukum seperti qiyas. Juga bukan sahabat senior. Justru sifat transisional masa ini ditandai berbagai gejala kekacauan pemahaman keagamaan tertentu. Khalifah III. dan lain-lain. di lain pihak pada masa itu juga mulai disaksikan munculnya tokoh-tokoh dengan sikap yang secara nisbi lebih mandiri. Di satu pihak masa itu bisa disebut sebagai kelanjutan wajar masa sahabat Nabi. hukum fiqh tidak saja membahas persoalan aktual. seperti „Abd Allah b. Bila ada masalah baru yang tidak terdapat pada kedua hal tersebut. yang bersumber dari sisa dan kelanjutan berbagai konflik politik.bukan fuqaha’. Dalam perkembangannya. terutama yang terjadi sejak peristiwa pembunuhan „Uthman. kerana itu. istihsan dan istislah. dengan penampilan kesarjanaan di bidang keahlian yang lebih mengarah pada spesialisasi.

Abu Ja„far ibn Muhammad ibn „Ali ibn Husayn. seperti Khawarij. yang dikenal dengan sebutan al-Baqir. „Ali. Syi„ah. Husayn ibn „Ali ibn Abi Talib. Mendapat perintah dari „Umar ibn „Abd al-„Aziz untuk mencatat Sunnah penduduk Madinah sebagai rintisan rasmi pertama pembukuan Hadis. telah mendorong berbagai pertikaian fahaman. Di Madinah tampil cukup banyak sarjana. „Aisyah. ii. Lahir di masa kekhalifahan „Umar. Sa„id ibn al-Musayyib. „Urwah ibn al-Zubayr ibn al-„Awwam. dan belajar dari „Abd Allah ibn „Umar. Wafat pada 94H. Sa„id ibn al Musayyib al-Makhzumi. Wafat pada 106H. Terkenal sangat saleh sehingga digelari pendeta Quraysy (rahib Quraysy). „Aisyah. Belajar dari ayahandanya sendiri. ibn „Abbas. Banyak meriwayatkan Hadis yang bersambung dengan Abu Hurayrah. Wafat pada 94H. Wafat pada 94H. ibn „Abbas. Mendapat pendidikan dari „A'isyah (ibu saudaranya sendiri). Malik. antara lain: i. vi. v.. vii. juga dari Jabir dan „Abd Allah ibn „Umar. „Ali b. Abu Bakr ibn „Abd al-Rahman ibn al-Harith ibn Hisyam alMakhzumi. 9 . Muhammad ibn Abi Bakr. Lahir dua tahun kekhalifahan 'Umar. Lahir 50H. Lahir dimasa kekhalifahan „Uthman. Qasim b. iii. Dikenal dengan Zayn al„Abidin. Wafat pada 114H. Ia belajar dari ayahnya dan dari bapa saudaranya Hasan b. dan sebagainya. isteri Nabi s. Anas b. Banyak belajar dari ibu saudaranya. Muhammad ibn Muslim.a. yang terkenal dengan Ibn Syihab al-Zuhri. dan sebagainya. iv.partisan-partisan politik yang berjuang keras memperoleh pengakuan dan legitimasi bagi klaim-klaim mereka. Umawiyyah. Wafat pada 94H. Ibn „Umar. Dan pertikaian itu antara lain menjadi sebab bagi berkecamuknya amalan pemalsuan hadis atau penuturan dan cerita tentang Nabi dan para sahabat.w. dan sempat belajar dari para Sahabat Besar Nabi.

„Ata ibn Rabah. Wafat pada 103H. ii. tampil tokoh-tokoh. Padahal peristiwa-peristiwa (hukum) di Iraq itu. iv. Wafat pada 107H. iaitu kaum Tabi„in yang bersemangat untuk tinggal di sana. Kemudian mereka ini mewariskan apa saja yang mereka ketahui kepada penduduk (berikut)-nya. ii. antara lain: i. Sedangkan Iraq telah mempunyai peradabannya sendiri. Seorang khadam. Dan yang dibawa pindah oleh mereka itu pun masih lebih sedikit daripada yang ada di Hijaz. Di situ Rasul menetap. „Ikrimah mawla Ibn „Abbas.Di Mekah beberapa sarjana terkenal juga tampil: i. Wafat pada 110H. Lahir dua tahun sebelum Hijrah. Kemudian dari Basrah. Masruq al-Hamdani. „Abd Allah ibn „Abbas ibn „Abd al-Mutalib. Hijaz adalah tempat tinggal kenabian. Wafat pada 90H. Mawla Bani Makhzum. Muhammad ibn Sirin. „Alqamah ibn Qays al-Nakha„i. Dan (Hijaz) tetap menjadi tempat tinggal banyak dari mereka (para Sahabat) yang datang kemudian sampai beliau wafat. „Umar. Selain belajar dari Nabi juga banyak belajar dari Abu Bakr. mendengarkan. memelihara sabda-sabda beliau dan menerapkannya. Ubay. kerana ia Sahabat Nabi sejak Hijrah sampai wafat. adalah lebih banyak daripada yang ada di 10 . Wafat pada 63H. system pemerintahannya. Wafat pada 114H. Wafat di Ta‟if pada 68H. Mujahid ibn Jabr. Dianggap Bapa Ilmu tafsir al-Qur‟an. iii. Dari kalangan warga Kufah yang tampil antara lain ialah: i. disebabkan masa lampaunya. Murid terkemuka Ibn Mas„ud. kompleksitas kehidupannya. Wafat pada 62H. ii. dan tidak mendapatkan bagian dari Sunnah kecuali melalui para Sahabat dan Tabi'in yang pindah kesana. menyampaikan seruannya. kemudian para Sahabat beliau menyambut. „Uthman. Anas b Malik al-Ansari. Lahir di masa Nabi masih hidup.

Ia merujuk kepada beberapa faktor seperti berikut : i. Mereka ini bukan sekadar menjadi guru dan pembimbing bagi penduduk-penduduk di daerah-daerah tersebut malah dilantik juga untuk menjadi pegawai-pegawai pemerintah dan pentadbiran di sana. mengingat sedikitnya Sunnah pada mereka itu tidak memadai untuk semua tuntutan mereka. Pada period ini berlakunya perselisihan pendapat para fuqaha‟. Perkara ini tidak berlaku di zaman sahabat kerana takut-takut ianya boleh membuka peluang kepada mereka yang tidak bertanggungjawab lalu meriwayatkannya secara dusta untuk semata-semata tujuan peribadi. maka mereka telah melakukan riwayat dalam kadar yang berbeza-beza. adalah lebih luas dan lebih banyak.Hijaz. Keterlaluan di dalam meriwayatkan Hadis. Perkara ini berlaku disebabkan negara Islam yang telah menguasai bidang politik dan pemerintahan pada waktu itu kian membangun dengan pesat sekali sehingga melibatkan berbagai-bagai daerah. Terkadang bila berlaku sesuatu kes. begitu pula kebudayaan penduduknya dan terlatihnya mereka itu kepada penalaran. disebabkan tekanan-tekanan keperluan kepada fatwa di dalam menyelesaikan segala persoalan baru di daerahdaerah baru itu para fuqaha merasa perlu untuk meriwayatkan hadis secara meluas sama ada sebagai asas bagi fatwa-fatwa yang diberikan kepada orang ramai atau sebagai bertujuan untuk mengajar murid-murid mereka. ii. Oleh kerana para sahabat sendiri tidak sama dalam memiliki pengetahuan tentang hadis-hadis Rasulullah. Kerana itulah keperluan mereka kepada penalaran lebih kuat terasa. Ini masih ditambah dengan kecenderungan mereka untuk banyak membuat andaian-andaian dan perincian kerana keinginan mendapatkan tambahan pengetahuan. Perpindahan para fuqaha‟ dari Madinah ke daerah lain. dan penggunaannya juga lebih banyak. ditambah dengan bilangan orang yang memasuki agama Islam yang semakin meningkat yang memerlukan kepada sumbangan dan khidmat dari para fuqaha itu sendiri. Namun. Penyandaran diri kepadanya juga lebih jelas nampak. penalaran (akal) mendalam dan pelaksanaan yang banyak. mereka 11 .

al-Muwatta’ (buku hadis dan fiqh). khususnya mazhab yang empat. Ra`y dan Athar. salah seorang tokoh ahl al-hadith.w. Meluasnya perbezaan pendapat di antara dua aliran Golongan Jumhur . iaitu Mazhab Hanafi. FASA KEEMPAT : PERTENGAHAN ABAD KE-2H . banyak mendukung pendapat ahl al-hadith dengan mempergunakan hadishadis Rasulullah s. datang ke Madinah berguru dengan Imam Malik dan mempelajari kitabnya. Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hanbali. iv. Pada periode inilah muncul berbagai mazhab. Hasan al-Syaybani. tokoh ahl al-ra’yi. Perpecahan politik yang mendalam di kalangan umat Islam pada waktu itu.PERTENGAHAN ABAD KE-4 H Periode ini disebut sebagai periode gemilang kerana fiqh dan ijtihad ulama semakin berkembang. Pertentangan antara Madrasah alhadith dengan Madrasah al-ra’yi semakin menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan al-ra’yu dalam berijtihad. kitab-kitab fiqh banyak berisi al12 .a. iii. Hasan al-Syaybani. Secara kasarnya dapat dinilaikan di sini bahawa pembahagian aliran ilmu kepada dua pembawakan yang amat berbeza ini adalah merupakan juga rentetan dari tindakan khalifah Uthman sendiri dengan memberi keizinan kepada para sahabat untuk berpindah ke merata daerah-daerah Islam yang baru dibuka akibat beberapa desakan. Pada dasarnya pergolakan politik ini telah manimbulkan tiga kelompok yang berbeza. ulama dari Mazhab Hanafi yang dikenal sebagai ahl al-ra’yi. Bibit-bibit perpecahan ini telah bermula dengan persoalan mengenai jawatan khalifah dan syarat-syarat orang yang layak untuk menerajuinya. Imam Abu Yusuf.yang menghafal sedikit biasanya akan mengeluarkan hukum yang berbeza dari mereka yang menghafal banyak hadis seperti yang berlaku dalam kes menyapu “Khuf” seperti yang telah disebutkan tadi. Imam Muhammad b. Mazhab Maliki. Oleh sebab itu. Pertentangan ini tidak berlangsung lama. Imam al-Syafi„i. kerana ternyata kemudian masing-masing kelompok saling mempelajari pandangan fiqh kelompok lain. datang belajar kepada Imam Muhammad b. Syi„ah dan ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Antaranya Khawarij.

Oleh sebab itu. memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab fiqh mazhab masing-masing. Terdapat beberapa penyebab yang menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini. Munculnya sikap taksub mazhab (fanatisme mazhab imamnya) di kalangan pengikut mazhab. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara kelompok masing-masing. ii. Ulama lebih banyak mencurahkan perhatian dalam mengomentari. Lebih jauh. hukum untuk permasalahan yang mungkin akan terjadi pun sudah ditentukan. sehingga hukum fiqh yang diterapkan hanyalah hukum fiqh mazhabnya. Dipilihnya para hakim yang hanya bertaqlid kepada suatu mazhab oleh pihak penguasa untuk menyelesaikan persoalan. bahkan mereka cukup puas dengan hukum fiqh yang telah disusun dalam berbagai mazhab. iaitu sebagai berikut: i. dalam periode ini juga disusun kitab-kitab usul al-fiqh. Kitab-kitab fiqh pun mulai disusun pada periode ini. Di samping sempurnanya penyusunan kitab-kitab fiqh dalam berbagai mazhab.PERTENGAHAN ABAD KE-7H Periode ini ditandai dengan menurunnya semangat ijtihad di kalangan ulama fiqh. Ulama ketika itu merasa lebih baik mengikuti pendapat yang ada dalam mazhab daripada mengikuti metode yang dikembangkan imam mazhabnya untuk melakukan ijtihad. pada periode ini muncullah anggapan bahawa pintu ijtihad sudah tertutup. dan pemerintah pun mulai menganut salah satu mazhab fiqh rasmi negara. Sebagaimana pada periode ketiga. tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoretis. PERIODE KELIMA : PERTENGAHAN ABAD KE-4H .ra’yi dan al-hadith. seperti kitab al-Risalah yang disusun oleh Imam al-Syafi„i. pada periode ini fiqh iftirâdî semakin berkembang kerana pendekatan yang dilakukan dalam hukum fiqh tidak lagi pendekatan aktual di kala itu. seperti dalam pemerintahan Dawlah ‘Abbasiyyah yang menjadikan fiqh Mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. 13 .

sedangkan sebelum periode ini. membuat umat Islam mencukupkan diri mengikuti yang tertulis dalam buku-buku tersebut. para hakim yang ditunjuk oleh penguasa adalah ulama mujtahid yang tidak terikat sama sekali pada suatu mazhab. Penyelesaian masalah hukum tidak lagi mengacu pada al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah s. keinginan penguasa pun sudah masuk ke dalam masalahmasalah fiqh. perkembangan pemikiran hukum serta metode ijtihad menyebabkan banyaknya upaya terjadi (menguatkan satu pendapat) dari ulama dan munculnya perdebatan antara mazhab di seluruh daerah. Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu. serta pertimbangan tujuan syara„ (maqasid al-Syari‘ah) dalam menetapkan hukum. Di samping itu. tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan pendapat mazhab secara jumud (konservatif).MUNCULNYA MAJALLAH AL-AHKAM AL-‘ADLIYYAH (1286H) Periode ini dimulai dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya taqlid serta taksub (fanatisme) mazhab. hal ini pun.a. ijtihadnya hanya terbatas pada mazhab yang dianutnya. Usaha mentakhrij (mengembangkan hukum fiqh melalui metode yang dikembangkan imam mazhab) dan mentarjih pun sudah mulai memudar. perdebatan ini kadang-kala jauh dari sikap-sikap ilmiah. dan iii. Di samping itu. PERIODE KEENAM : PERTENGAHAN ABAD KE-7H . Hal ini pun menyebabkan masing-masing pihak/mazhab menyedari kembali kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pada akhir periode ini dimulai usaha kodifikasi hukum Islam 14 . sehingga penyusunan kitab fiqh pada periode ini pun hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab fiqh tertentu. Akan tetapi. Di akhir periode ini pemikiran ilmiah berubah menjadi hal yang langka. Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fiqh dari kalangan mazhabnya. Munculnya buku-buku mengenai hukum fiqh yang disusun oleh mazhab masing-masing.w.

Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab fiqh merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan. ii. Pada abad ke-19M muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara Islam untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab serta menimbang dalil yang paling kuat di antara semua pendapat itu. iaitu: i. Oleh sebab itu. yang dikenal dengan Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah. 15 . sementara kitab-kitab hukum fiqh muncul dari berbagai mazhab dan seringkali dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. Munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat semua mazhab yang ada.SEKARANG Ada tiga ciri pembentukan hukum Islam pada periode ini. 1300-1922). Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majalah al-Ahkam al-‘Adliyyah dilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan. maka pada tahun 1333H pemerintah Turki Uthmani menyusun kitab hukum keluarga (alAhwal al-Syakhsiyyah) yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab. dengan syarat bahawa pendapat itu lebih tepat dan sesuai. dan iii. Munculnya Majalah al-Ahkam al-‘Adliyyah sebagai hukum muamalah umum yang diambilkan dari fiqh Mazhab Hanafi. di samping memerlukan waktu yang lama. Pengambilan pendapat dilakukan tidak saja dari mazhab yang empat.yang seluruhnya diambilkan dari mazhab rasmi pemerintah Turki Uthmani (Kerajaan Ottoman. Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat terkuat dari berbagai mazhab. Berkembangnya usaha kodifikasi hukum Islam. tetapi juga dari para Sahabat dan Tabi„in. pemerintah Turki Uthmani berpendapat bahawa harus ada satu kitab hukum yang boleh dirujuk dan diterapkan di pengadilan. PERIODE KETUJUH : SELEPAS MUNCUL MAJALAH AL-AHKAM AL'ADLIYYAH . iaitu Mazhab Hanafi. sesuai dengan keperluan zaman.

16 . iaitu al-Qur‟an dan al-Sunnah. usaha penerapan hukum Islam dengan beberapa penyesuaian dengan keadaan setempat mulai berkembang. Di banyak negara Islam telah muncul hukum keluarga yang diambil dari berbagai pendapat mazhab. tetapi dengan melakukan ijtihad kembali ke sumber aslinya. seperti bidang kedoktoran dan sosiologi. Ijtihad jama‘i (kolektif) harus dikembangkan dengan melibatkan berbagai ulama dari berbagai disiplin ilmu. tidak harus mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang ada. Lebih jauh lagi. pembentukan dan pengembangan hukum Islam tersebut. Pengaruh hukum Barat ini menyedarkan ulama untuk merujuk kembali khazanah intelektual mereka dan memilih pendapat mazhab yang tepat diterapkan saat ini. Malaysia dan Indonesia. tetapi juga sarjana dari disiplin ilmu lainnya. Syria. seperti di Jordan. Iran. Pakistan. Usaha penerapan hukum Islam di berbagai neqara Islam semakin tampak.Semangat kodifikasi hukum fiqh Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh pengaruh hukum Barat yang mulai merembat ke berbagai dunia Islam. tidak hanya ulama fiqh. di daerah yang berpenduduk majoriti Islam. hukum fiqh menjadi lebih akomodatif jika dibandingkan dengan hukum fiqh dalam kitab berbagai mazhab. Akan tetapi. Dengan demikian. Sudan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful