AKAL DAN WAHYU DALAM ISLAM

I. AKAL Kata akal yang menjadi kata Indonesia, berasal dari kata Arab Al `aqli yang terbentuk dalam kata benda. Berlainan dengan kata Al wahyi ,tidak terdapat dalam Al qur`an. Dalam pemahaman Prof. Izuttsu, kata ‘aql dijaman jahiliyah dipakai dalam arti kecerdasan praktis (practical intelligence) yang dalam istilah psikologi modern disebut dengan kecakapan memecahkan masalah (Problem Solving Capacity). Orang berakal menurut pendapatnya adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk menyelesaikan masalah, setiap kali Ia dihadapkan pada suatu problema dan selanjutnya dapat melepaskan diri dari bahaya yang Ia hadapi.’Aqala juga mengandung arti, memahami dan berfikir. Tetapi timbul pertanyaan apakah pengertian, pemikiran dan pemahaman dilakukan melalui akal yang berpusat dikepala. Akal terbagi menjadi dua bagian : A. Akal praktis (‘Aamilah) yang menerima arti-arti yang berasal dari materi melalui indera pengingat yang ada pada jiwa binatang.seperti contoh : insting seekor kucing ketika dipukul oleh seseorang , maka pada suatu ketika saat dia beertemu dengan orang yang memukulnya, maka dia akan lari namun dia tidak tahu sampai kapanpun mengenai mengapa dia dipukul. B. Akal teoritis (‘Aalimah) yang menangkap arti-arti murni, arti-arti yang tak pernah ada dalam materi seperti Tuhan, roh dan Malaikat. Akal praktis memutuskan perhatian kepada alam materi, menangkap kekhususan. Akal teorotis sebaliknya bersifat metafisis, mencurahkan perhatian kepada dunia materi dan menangkap keumuman (kulliat universals). Akal teoritis mempunysi empat derajat antara lain : a. Akal Materil (Al-‘aqli al-hayulani), yang merupakan potensi belaka, yaitu akal yang kesanggupannya untuk menangkap arti-arti murni, arti-arti yang tak pernah ada dalam alam materi.akal ini belum keluar, jadi harus dicari dan diciptakan. b. Akal bakat (al-aqli bil malakah), yaitu akal yang kesanggupannya berfikir secara murni abstrak telah mulai kelihatan. Ia telah dapat menangkap pengertian dan kaidah umum. Akal ini sudah tercipta tinggal manusianya yang mengembangkan. c. Akal aktuil (al-aqlli bil al-fi’li) yaitu akal yang telah dan lebih mudah dan lebih banyak dapat menangkap pengertian dan kaidah dimaksud. Akal aktuil ini merupakan gudang bagi arti-arti abstrak itu, yang dapt dikeluarkan setiap kali dikehendaki. d. Akal perolehan (Al-‘aqli al-mustafad), yaitu akal yang didalamnya arti-arti abstrak tersebut selamanya sedia untuk dikeluarkan dengan mudah sekali. Akal ini adalah milik para Nabi dan rasul Allah. Akal dalam derajat keempat inilah akal yang tertinggi dan terkuat dayanya. Maka kaum teolog Islam mengartikan akal sebagai daya untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Abu Huzail, akal adalah daya untuk memperoleh pengetahuan, dan juga daya yang membuat seseorang yang dapat memperbedakan antara dirinya dan benda-benda satu dari yang lain, akal mempunyai daya untuk mengabstrakkan benda-benda yang ditangkap panca indera. Disamping memperoleh pengetahuan, akal juga mempunyai daya untuk membedakan antara baik dan buruk. Akal dalam pengetian Islam, bukanlah otak, tetapi adalah daya berfikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Daya yang digambarkan dalam Al qur’an, memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Akal dalam pengertian inilah yang dikontraskan dalam Islam dengan wahyu yang membawa pengetahuan dari luar diri Manusia yaitu Tuhan. II. Wahyu Wahyu berasal dari kata Arab Al wahyu, yaitu suara, api dan kecepatan. Disamping itu ia juga berarti bisikan, isyarat, tulisan dan kitab. Al wahyu selanjutnya berarti pemberitahuan secara tersembunyi dan dengan cepat. Tetapi kata itu lebih dikenal dalam arti apa yang disampaikan Tuhan kepada Nabi-nabi. Dalam kata wahyu dengan demikian terkandung arti penyampaian sabda Tuhan kepada orang pilihannya agar diteruskan kepada umat manusia untuk dijadikan pegangan hidup.sabda Tuhan itu mengandung ajaran, petunjuk dan pedoman yang diperlukan umat manusia dalam perjalanan hidupnya baik didunia ini maupun diakhirat kelak. Ada tiga cara penyampaian wahyu, yang pertama, melalui jantung hati seseorang dalam bentuk ilham. Kedua, dari belakang tabir sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Musa. Dan yang ketiga, melalui utusan yang dikirim dalam bentuk malaikat. Sebagaimana telah dijelaskan diatas dalam konsep wahyu terkandung pengertian adanya komunikasi antara Tuhan yang bersifat immateri dan manusia yang besrsifat materi. Menurut ajaran tasawuf, komunikasi dengan Tuhan dapat dilakukan melalui daya rasa manusia yang berpusat dihati sanubari. Dengan memusatkan perhatian pada halhal yang bersifat murni, sufi mempertajam daya rasa atau kalbunya dengan menjauhi hidup kematerian dan memusatkan perhatian dan usaha pada pensucian jiwa, dengan banyak beribadah, melakukan shalat dan berpuasa , membaca Al qur’an dan mengingat Tuhan, kalbu seorang sufi akan menjadi semakin bersih dan jernih sehingga Ia dapat menerima cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan. Dalam Tasawuf dikenal tingkatan ma’rifah, dimana seorang sufi dapat melihat Tuhan dengan kalbunya, dan dapat pula berdialog dengan Tuhan. Dalam pada itu komunikasi seorang sufi dengan Tuhan tidak sampai mengambil bentuk wahyu, karna wahyu adalah khusus bagi Nabi-nabi dan Rasul-rasul.

filsuf dan tokoh-tokoh tasawuf yang punya talenta luar biasa mengupas seluruh rahasia-rahasia semesta. persoalan pertama yang muncul dalam Islam sebagai agama adalah bidang politik. Aliran kalam tradisional mengambil beberapa ayat al-Qur’an sebagai dalil dalam rangka memperkuat pendapat mereka. Demikian juga persoalan Iman dan kufur juga tidak terlepas dari cengkeraman ortodoksi Islam yang mengajarkan kepada umat Islam hari ini bahwa keselamatan hanya dimiliki oleh orang-orang beriman dan hanya ada pada golongan Asy’ariah (Sunni) yang hari ini menjelma menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam ortodoksi Islam. dapat diketahui melalui akal. Dalam pandangan Asy’ariah akal adalah pelayan terhadap wahyu. Ayat-ayat al-Qur’an yang dijadikan dalil oleh mu’tazilah dan Maturidiyah Samarkand untuk menopang pendapat mereka adalah surat fushilat ayat 53. Keimanan dan kekufuran tidak dapat diketahui kecuali dengan pengabaran seseorang yang diutus oleh Allah. serta kewajiban melaksanakan yang baik dan menghindari yang jahat. Sebaliknya aliran asy’ariyah. Karena manusia dengan kemampuan akalnya dapat mengetahui bahwa kekufuran itu haram. sedangkan tiga hal lainnya yakni kewajiban berterima kasih kepada Tuhan. tidak dengan akalnya semata-mata. Demikian juga persoalan wahyu dan akal. Tiga ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah telah mewajibkan perenungan dan pemikiran terhadap ciptaanNya agar diketahui bahwa dia Maha pencipta. Tetapi persoalan politik ini segera meningkat menjadi persoalan tidak pernah berhenti. baik dan buruk. serta tentang kewajiban menjalankan yang baik dan menghindari yang buruk. di luar golongan mereka sudah di anggap ingkar Allah dan ingkar Nabi. sebagai penganut pemikiran kalam tradisional. Sejak saat itulah persoalan-persoalan teologi berkembang dari hanya persoalan-persoalan pelaku dosa besar. Sedikit agak aneh memang. diluar golongan ini adalah golongan kufur (kafir) sehingga tidak ada keselamatan bagi orang-orang kufur. Aliran mu’tazilah sebagai penganut pemikiran kalam rasional berpendapat bahwa akal mempunyai kemampuan mengetahui keempat hal tersebut diatas. Kewajiban-kewajiban baru ada setelah diberitahukan oleh Allah. munculnya persoalan-persoalan aqidah dalam Islaman men seperti pelaku dosa besar apakah dia mukmin hanyalah berasal dari persoalan ”rebutan kursi” . yakni mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan yang buruk. tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Dalam wahyu dan akal. karena kekufuran itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. menjadi bermacam-macam diskursus teologi yang melahirkan banyak sekali aliran-aliran yang tetap berpengaruh hingga sekarang. merupakan persoalan yang mendapatkan porsi pembahasan lumayan besar dalam lingkup teologi (ilmu kalam) dalam Islam. Oleh sebab itu.surat al-ghasyiyah ayat 17 dan surat al-a’raf ayat 185. demikian pula kewajiban tidaklah tergambar kecuali sesudah diutusnya rasul. Aliranaliran teologi yang muncul dalam menyikapi ini secara garis besar dapat dibagi kepada dua mazhab yaitu mazhab rasional (ra’yu) yang diwakili oleh mu’tazilah dimana kemudian filosof tergabung didalamnya dan mazhab non rasional (wahyu). akal atau wahyu – sebagai sumber pengetahuan manusia tentang Tuhan. dengan vonis kafir dan sesat kepada teolog. Sementara itu. karena tidak lagi mengesakan Tuhan dengan zat maupun sifatnya. iman dan Kufur adalah seperti definisi di atas dan ini sudah Fixed Price ( harga mati ). diskursus wahyu dan akal. persoalan wahyu dan akal. bukan bidang teologi atau keagamaan. dengan kemampuan akalnya manusia mampu mengetahui bahwa beriman pada Allah itu adalah wajib. Pergulatan antara akal dan wahyu Masalah akal dan wahyu dalan pemikiran kalam dibicarakan dalam konteks – manakah diantara keduanya. Persoalan wahyu dan akal muncul sebagai bentuk merespon realitas yang terjadi diluar mereka apakah harus melihat dan memahaminya lewat akal atau lewat wahyu. Oleh sebab itu. Dalam sejarah Islam. ayat 164 surat an-nisa’ dan ayat 8-9 surat al-mulk. yakni kewajiban berterima kasih pada Tuhan serta kewajiban melaksanakan yang baik serta meninggalkan yang buruk. Ayat-ayat tersebut adalah ayat 15 surat al-isra’. tentang kewajiban berterima kasih pada Tuhan. Sementara itu. Persoalan yang dihadapi saat ini adalah. aliran maturidiyah Samarkand yang juga penganut pemikiran kalam rasional. akal mempunyai kemampuan mengetahui ketiga hal lainnya. Kesimpulannya. mengatakan bahwa kecuali kewajiban menjalankan yang baik dan menghindari yang buruk. iman dan kufur adalah diskursus yang telah membawa pengaruh terhadap hasil karya besar dan spektakuler dalam kegemilangan peradaban Islam di ranah ilmu pengetahuan. mereka tidaklah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada akal seperti yang dilakukan oleh Mu’tazilah. akal harus tunduk pada wahyu. hanya diketahui dengan wahyu. berpendapat bahwa akal hanya mampu mengetahui Tuhan. iman dan kufur telah dikuasai oleh ortodoksi Islam.III. segala sesuatu yang berkaitan dengan agama hanya bisa diketahui oleh manusia dengan perantaraan Nabi dan Rasul. diketahui manusia berdasarkan wahyu.sementara aliran Maturidiyah Bukhara yang juga digolongkan kedalam pemikir kalam tradisional berpendapat bahwa dua dari keempat hal tersebut diatas. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah baru memberikan ganjaran atas perbuatan manusia yang baik dan yang buruk setelah Nabi dan Rasul di utus. persoalan wahyu dan akal. sedangkan dua hal lainnya. yang diwakili oleh teolog-teolog Islam konservatif dan fundamentalis yang sampai hari ini pengaruhnya ada pada ortodoksi Islam tertua yaitu Asy’ariah (Sunni/Ahlus Sunnah wal Jama’ah). jadi sangat-sangat subjektif. definisi ini semakin mendoktrinasi umat Islam ketika di monopoli oleh lembaga formal . artinya wahyu adalah yang utama. ayat 134 surat thaha. Ini berarti bahwa ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa wajib beriman kepada Allah sebelum turunnya wahyu. Namun tidak selamanya diskursus ini penuh dengan kegemilangan. ada juga masa-masa suram dimana dengan diskursus ini pula telah mematikan kebebasan berfikir.

filsafat. apakah ini sesuatu yang tidak bisa di interpretasikan lagi. apakah benar tidak ada lagi tawar menawar dalam persoalan iman dan kufur. humanis. bagaimanakah sebenarnya. Dalam konteks kekinian. Jika tidak. hanya ada satu jalan keselamatan. Syarat utama dari persfektif pemkiran ke Islaman adalah adanya kebebasan berfikir. wahyu dan akal. tidak di lihat dari aspek pemikiran yang sebenarnya merupakan nyawa atas keberlangsungan sebuah agama. jika sedang hujan. dari pemaparan tauhid tekstual dan tauhid kontektual yang penulis paparkan diatas. tidak boleh ada kebebasan berfikir dalam tauhid. Inilah yang tidak dipunyai ortodoksi Islam. Tanpa akal. Hari ini. konservatif. Mari kita dialogkan ini secara kritis. tanpa ada vonis sesat dan takfir. dan masing-masing berdiri sendiri. modern dan canggih saja. fundamentalis. dan tujuan mendialogkan ini adalah untuk melakukan telaah kritis. iman dan kufur. wahyu harus diatas segala-galanya. Sedangkan Tauhid yang dipahami dalam konteks peradaban – akal di atas wahyu dan keselamatan itu relatif – akan menghasilkan umat yang toleran. semua objek dalam Islam akan mudah di pahami jika menggunakan pendekatan pemikiran. Apakah ortodoksi pemahaman tauhid seperti diatas (teologi asy’ary) berpengaruh terhadap eksistensi dan etos kerja umat Islam saat ini yang mundur. maka akan terus tertinggal karena tidak bisa mengejar. Maka nantinya akan kita dapatkan jawaban. yang semua ini merupakan sebuah syarat kemajuan dalam komunitas global. Apakah persoalan tauhid sesautu yang sudah final dan hanya milik satu golongan tertentu tanpa bisa dinterpretasikan lagi dan didekati dengan persfektif lain diluar ilmu tauhid ?. Apakah benar tauhid adalah aqidah atau malah tauhid ini bukan aqidah dan apakah perlu kita mengaktualisasikan kembali pemahaman tauhid sesuai dengan konteks kekinian dan dengan pendekatan dan persfektif lain ? Menyimak pertanyaan-pertanyanan diatas.agama seperti MUI. Bagi mereka jika akal dan wahyu berbenturan. tanpa bisa didialogkan lagi. tidak boleh ada peran akal dalam tauhid. Bisa juga terjadi dikarenakan Islam yang di agungkan dan dipraktekkan adalah Islam Syari’at yang diyakini paripurna. Agama dilihat hanya dari satu aspek (Syari’at). Tidak bisakah lagi mendialogkan antara wahyu dan akal. apakah mutlak seperti itu. Tujuan mendialogkan ini adalah pertama agar kita terlepas dari pengaruh ortodoksi Islam. apa yang akan terjadi ?. Menurut Lutfi Assyauakanie. apakah benar sesuai dengan ortodoksi umat Islam hari ini bahwa akal harus tunduk kepada wahyu. akal hanyalah pelayan wahyu. atau malah sebaliknya. . sehingga fatwa-fatwa yang lahir adalah : ” inilah tauhid yang murni dan sebenarnya. kitab suci tidak akan bisa dipahami. atau malah kita tidak perlu kepada wahyu. lebih berharga dari kitab suci itu sendiri. maka wahyu haruslah diinterpretasikan. Dengan kata lain. semuanya relatif. bebas berfikir. iman dan kufur sudah jelas. mereka meyakini bahwa al-Quran memberikan sinyalemen-sinyalemen untuk itu. kaum muslim terbelah dalam menyikapi perubahan sosial yang terjadi disekitar mereka. Sejak awal. tidak ada kebebasan dalam berfikir. Pertanyaan selanjutnya yang perlu diajukan adalah. yang mengajarkan seperti disebutkan diatas. karena mereka meyakini bahwa segala sesautu didunia ini sudah termaktub dalam al-Quran. tanpa peran akal dan tidak ada keselamatan diluar komunitas sendiri – dalam perfektif Syari’at melahirkan umat yang rigid (kaku). Artinya tanpa mau mengerti bahwa teks tauhid yang dinggap final dalam ortodoksi Islam berasal dari konfigurasi pemikiran dan penalaran subjektif manusia. yang mengharamkan kebebasan berfikir. bukan Islam peradaban. Sementara itu bagi filosof dan pemikir muslim. terbelakang. Persoalan selanjutnya. Artinya. apakah harus melihat dan memahaminya lewat akal atau wahyu. politik dalam Islam. Jawabannya bisa saja bisa dan bisa saja tidak. tentu perlu kita kait dan sinergiskan dengan model dunia dan kehidupan saat ini yang semakin lama semakin maju. bergulat dengan kemiskinan. cukup dengan akal dan apakah tauhid itu aqidah ataukah hanya sebuah pemikiran. Kalaupun tidak ada disana. Tidak bisa jika persfektif yang digunakan adalah persfektif Islam paripurna (Islam Syari’at) dan bisa jika perfektif yang digunakan adalah persfektif Islam peradaban atau Islam pemikiran lebih jelasnya kita sebut dengan persfektif pemikiran ke Islaman. pola kerja dan pola pikir umat Islam bersumber dari ketauhidan mereka. Tauhid teks – wahyu diatas segalanya. yang harus dipegang umat Islam saat ini jika ingin selamat. kerja dan pemikiran mereka. pola kerja dan pola pemikiran sesuai dengan konteks zaman. bahwa umat yang dihasilkan dari tauhid seperti ini adalah umat yang eksklusif. mutlak dan absolut. Ortodoksi Islam umumnya berpegang teguh kepada wahyu. apalagi direlatifkan.umat yang rajin melakukan kerusakan dan tindakan bar-bar. sehingga kita dapat melihat di Indonesia khususnya dan belahan dunia Islam lain pada umumnya. iman dan kufur. tidak bisa ditawar-tawar lagi. tasawuf. dan suka melakukan takfir. hanya ada satu kebenaran. yang semuanya serba relatif. demikian juga dengan persoalan wahyu dan akal. Pola tingkah. wahyu harus didahulukan diatas akal dalam menilai apa saja. untuk interpretasi dan reaktualisasi tauhid dalam konteks kekinian dengan pola adanya kebebasan berfikir diatas. bukan dengan perfektif kontekstual. menyamai apalagi bersaing. yang dengan Islam seperti ini sebenarnya telah membawa Islam kepada puncak kejayaan dalam sejarah peradaban dan ilmu pengetahuan. akal merupakan pemberian Tuhan yang paling berharga. Misalnya. bahwa diluar Ahlussunnah Wal Jama’ah semuanya sesat dan kufur. apakah wahyu yang harus tunduk kepada akal. seperti itu juga turunan tingkah. Fenomena diatas terjadi dikarenakan tauhid tersebut dipahami dengan menggunakan persfektif yang memandang Islam sebagai teks (tekstual). Seperti apa definisi tauhid yang mereka yakini. keadaan yang semakin modern ini perlu diikuti oleh pola tingkah. ushul fiqh termasuk dalam ranah pemikiran ke Islaman. karena persoalan teologi. tauhid yang diyakini oleh umat Islam adalah tauhidnya Sunni. Dalam sejarah Islam sebagai khazanah dan peradaban. kita malah menjajakan es . persoalan kebebasan berfikir dalam Islam berakar dari permusuhan dan kecurigaan berlebihan terhadap peran akal.

Harun. para filosof berusaha untuk mendudukkan wahyu sebagai realitas keilmuan yang bisa dikaji secara teoretis. • [i] . memperkuat apa-apa yang telah diketahui oleh akal dan menerangkan apa-apa yang belum diketahui oleh akal. dengan demikian. secara ekstrim tidak mengakui realitas lain di luar akal dan pengalaman atau fakta. Demikian pula akal tidak dapat mengetahui bahwa hukuman untuk suatu perbuatan buruk lebih besar dari hukuman untuk suatu perbuatan buruk yang lain. Wahyu bagi kaum Mu’tazilah juga mempunyai fungsi informasi dan konfirmasi. Dalam tradisi filsafat Islam. DAFTAR PUSTAKA • Nasution. karena seorang penerima pengetahuan melalui wahyu adalah orang yang memiliki otoritas keagamaan tinggi yang sering diistilahkan dengan Nabi. Harun Nasution. Jakarta: UI Press. dengan sendirinya. cet. Dalam filsafat ilmu terdapat dua aliran yang sering dianggap sebagai cara yang dikotomik dalam memperoleh pengetahuan: rasionalisme di satu sisi. Corak Pemikiran kalam Tafsir Al azhar. Kedua aliran ini. Ke-5. Sebagaimana kata ‘Abd. . Jabbar. 1986. • Yusuf. wahyu bahkan bertindak sebagai sumber pengetahuan Pengetahuan manusia yang diperoleh melalui wahyu memiliki status yang spesifik. Dalam Islam. akal tak dapat mengetahui bahwa upah untuk suatu perbuatan baik lebih besar dari upah yang ditentukan untuk suatu perbuatan baik yang lain. FUNGSI WAHYU Wahyu bagi kaum Mu’tazilah mempunyai fungsi memberi penjelasan tentang perincian hukuman dan upah yang akan diterima manusia diakhirat. Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan. Sementara manusia biasa menerima keberadaan wahyu sebagai rukun iman yang harus dipercayai secara taken for granted. dan dengan demikian menyempurnakan pengetahuan yang telah diperoleh oleh akal. cet. Semua ini hanya dapat diketahui hanya dengan perantaraan wahyu. Demikian pula pendapat Al Jubba’i. 2004. Kemajuan sains dan ilmu pengetahuan dalam Islam relatif ”sejalan” dengan ideologi ortodoksi. Hal ini berbeda dengan pemikiran spekulatif yang dikembangkan dalam disiplin filsafat dan teologi. Bahkan beberapa sains dalam Islam berkembang pesat akibat langsung dari ketertundukan sains di atas agama. hubungan agama dan pemikiran adalah sejarah ketegangan. Artinya ada dimensi-dimensi filsafat dalam wahyu yang bisa di kaji dalam ranah pemikiran.Dalam sejarahnya. Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Perbandingan. Aliran pertama lebih menekankan pada dominasi akal dalam memperoleh pengetahuan. Wahyu sebagai sebuah realitas di luar realitas itu. Teologi Islam. Harun. M. Pandangan – pandangan filsuf dan teolog kerap berbenturan dengan keyakinan ortodoksi Islam. wahyulah yang menjelaskan perincian hukuman dan upah yang akan diperoleh oleh manusia diakhirat kelak. pertentangan antara Islam dan ilmu pengetahuan relatife kecil. Jakarta: UI Press. akal dan wahyu dalam iaslam. sementara yang kedua lebih mengakui pengalaman sebagai sumber otentik pengetahuan. 1986. Yunan. • Nasution. Jakarta 1986. tidak diakui sebagai sumber pengetahuan. Harun Nasution. UI-Press. Ke-II. hal ini dikarenakan tidak pernah terjadi sebuah revolusi sains seperti yang terjadi di Eropa. dan empirisisme di sisi yang lain. Jakarta: Permadani. dan sumber utamanya adalah kecurigaan di gunakannya unsur-unsur asing di luar konteks Arab dan Islam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful