kuantitatif untuk dapatkan fakta menggunakan pengukuran objektif dan analisis statistik data numerik untuk memahami dan

menjelaskan sesuatu perkara atau fenomena yang boleh dijadikan panduan kepada amalan dan polisi (Gay&Airasian,2000) mengutamakan ‘kuantiti’. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka, data-data numerikal atau statistik -

kualitatif untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan mendalam di satu kawasan dan tempat yang kecil melibatkan individu dalam kawasan berkenaan sahaja.

berasaskan ‘kualiti’. Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian ‘makna’ perkara-perkara yang dikaji.

menggunakan eksperimen yang melibatkan data-data numerik yang membolehkan penggunaan analisis statistik pengiraan-pengiraan seperti min, median, mod, peratusan, sisihan piawai, skor-Z, skor-T, varian, dan sebagainya.

data dikutip melalui teknik pemerhatian, temu bual,penulisan diari dan analisis dokumen.

penyelidik tidak terlibat secara langsung

penyelidik turut terlibat dalam kajian

contoh: Kajian eksperimen Kajian kuasai-eksperimen Kajian tinjauan Kajian kolerasi

contoh: Kajian etnografi Kajian kes Kajian sejarah

berstruktur , mempunyai darjah

kurang berstruktur, terbuka dan lebih

dan menumpukan kepada hasil skop kajian boleh melibatkan responden yang besar menumpukan kepada proses Skop kajian meliputi bilangan responden yang kecil. linguistic. kajian lapangan. ekonomi dan pendidikan. pembentukan fenomena. mempunyai penjadualan yang jelas. sosiologi dan sejarah.Seterusnya ialah perbezaan dari sudut bidang yang dikaji oleh penyelidik. data numarika dan ujian statistik penyelidikan kualitatif menggunakan kaedah interpretif. pemahaman. Manakala kaedah kualitatif pula cenderung kearah bidang antropologi. eksperimental. bercorak linear. Dari sudut kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. Selain itu. kemasyarakatan. esei. menunjukkan perbezaan. dari segi konsep utama pula ialah penyelidikan kuantitatif mengamalkan konsep variable. Sebaliknya kaedah kualitatif pula mengamalkan konsep makna. konteks dan triangulasi. PERBINCANGAN Terdapat banyak perbezaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. menunjukkan hubungan. kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. kaedah kuantitatif melihat kepada tujuan untuk menguji teori. penghuraian. penghuraian. sains politik. makna yang jelas. data numarika dan ujian statistik. Dalam menentukan tujuan pula. membina fakta. kajian kes. konsep hipotisis kepercayaan. data verbal dan triangulasi data. kejuruteraan. psikologi. operasional. meramal tingkah laku dan . kajian kes. Kaedah kuantitatif lebih menjurus kearah bidang sains asas. kajian lapangan. eksperimental. kajian sejarah. Manakala penyelidikan kualitatif pula menggunakan kaedah interpretif. kajian sejarah.kekaburan yang minima. perindustrian. data verbal dan triangulasi data. kesahan dan signifikan.

Manakala kaedah kualitatif adalah sebaliknya. telah ditetapkan dan menggunakan skala. kaedah kuantitatif menganalisis data secara deduktif dan statistik. spesifik. Manakala kaedah kualitatif pula menganalisis secara tertutup. menghuraikan kenyataan. pemerhatian berstruktur dan tinjauan. persampelan bukan kebarangkalian dan pemilihan sampel dengan mempunyai tujuan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. rakaman pemerhatian atau temubual dan maklumat dari bahan dokumentasi. kaedah persampelan kebarangkalian. Berbeza pula dengan kaedah kualitatif iaitu membina tujuan untuk melengkapkan teori. pemilihan sampel secara rawak. temubual berstruktur. . bilangan. Kaedah kualitatif pula berbentuk pemerhatian. Dari sudut sampel pula. dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam. struktur. kaedah kuantitatif mengumpul data secara kuantiti. rujukan maklumat dokumentasi dan kajian kes. meningkatkan kefahaman. pemerhatian peserta. Melihat perbezaan dari segi data pula. Keupayaan keputusan yang digeneralisasikan adalah tinggi dengan menggunakan kaedah kuantitatif berbanding kaedah kualitatif. Seterusnya perbezaan dari segi format instrument untuk membentuk data pula. temubual tidak berstruktur. kaedah kuantitatif adalah lebih formal. kaedah kuantitatif mengambil sampel bersaiz besar. kuasi eksperimental. catatan verbal. Melihat pula perbezaan dari sudut reka bentuk kajian. nota pandangan. menyatakan kejadian semulajadi dan menerangkan kejadian secara verbal. sampel yang diambil berskala kecil. Dari sudut analisis data pula. kaedah kuantitatif berbentuk eksperimental.menerangkan kejadian secara statistik. Manakala kaedah kualitatif pula menjurus kearah penghuraian deskriptif. pengukuran dan statistik. kumpulan sampel kawalan dan sampel berlapis. Manakala kaedah kualitatif pula.