kuantitatif untuk dapatkan fakta menggunakan pengukuran objektif dan analisis statistik data numerik untuk memahami dan

menjelaskan sesuatu perkara atau fenomena yang boleh dijadikan panduan kepada amalan dan polisi (Gay&Airasian,2000) mengutamakan ‘kuantiti’. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka, data-data numerikal atau statistik -

kualitatif untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan mendalam di satu kawasan dan tempat yang kecil melibatkan individu dalam kawasan berkenaan sahaja.

berasaskan ‘kualiti’. Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian ‘makna’ perkara-perkara yang dikaji.

menggunakan eksperimen yang melibatkan data-data numerik yang membolehkan penggunaan analisis statistik pengiraan-pengiraan seperti min, median, mod, peratusan, sisihan piawai, skor-Z, skor-T, varian, dan sebagainya.

data dikutip melalui teknik pemerhatian, temu bual,penulisan diari dan analisis dokumen.

penyelidik tidak terlibat secara langsung

penyelidik turut terlibat dalam kajian

contoh: Kajian eksperimen Kajian kuasai-eksperimen Kajian tinjauan Kajian kolerasi

contoh: Kajian etnografi Kajian kes Kajian sejarah

berstruktur , mempunyai darjah

kurang berstruktur, terbuka dan lebih

konsep hipotisis kepercayaan. operasional. esei. kajian sejarah. eksperimental. kemasyarakatan. Selain itu. mempunyai penjadualan yang jelas. kajian kes. pemahaman. penghuraian. sains politik. makna yang jelas. PERBINCANGAN Terdapat banyak perbezaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. dan menumpukan kepada hasil skop kajian boleh melibatkan responden yang besar menumpukan kepada proses Skop kajian meliputi bilangan responden yang kecil. data verbal dan triangulasi data. membina fakta. kajian kes. Dalam menentukan tujuan pula. kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. dari segi konsep utama pula ialah penyelidikan kuantitatif mengamalkan konsep variable. kajian lapangan. data verbal dan triangulasi data. Manakala penyelidikan kualitatif pula menggunakan kaedah interpretif. Manakala kaedah kualitatif pula cenderung kearah bidang antropologi. penghuraian. kejuruteraan. eksperimental. pembentukan fenomena. bercorak linear.kekaburan yang minima. linguistic. data numarika dan ujian statistik. konteks dan triangulasi. kajian sejarah. Kaedah kuantitatif lebih menjurus kearah bidang sains asas. sosiologi dan sejarah. psikologi. kesahan dan signifikan. data numarika dan ujian statistik penyelidikan kualitatif menggunakan kaedah interpretif. ekonomi dan pendidikan. menunjukkan perbezaan. Dari sudut kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. meramal tingkah laku dan . kaedah kuantitatif melihat kepada tujuan untuk menguji teori.Seterusnya ialah perbezaan dari sudut bidang yang dikaji oleh penyelidik. menunjukkan hubungan. kajian lapangan. perindustrian. Sebaliknya kaedah kualitatif pula mengamalkan konsep makna.

menerangkan kejadian secara statistik. kaedah kuantitatif berbentuk eksperimental. kaedah kuantitatif mengambil sampel bersaiz besar. Dari sudut sampel pula. kaedah persampelan kebarangkalian. menyatakan kejadian semulajadi dan menerangkan kejadian secara verbal. Berbeza pula dengan kaedah kualitatif iaitu membina tujuan untuk melengkapkan teori. telah ditetapkan dan menggunakan skala. Melihat pula perbezaan dari sudut reka bentuk kajian. meningkatkan kefahaman. kaedah kuantitatif mengumpul data secara kuantiti. Manakala kaedah kualitatif pula menjurus kearah penghuraian deskriptif. Manakala kaedah kualitatif pula menganalisis secara tertutup. temubual tidak berstruktur. Seterusnya perbezaan dari segi format instrument untuk membentuk data pula. kaedah kuantitatif menganalisis data secara deduktif dan statistik. catatan verbal. persampelan bukan kebarangkalian dan pemilihan sampel dengan mempunyai tujuan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. temubual berstruktur. kuasi eksperimental. struktur. sampel yang diambil berskala kecil. pengukuran dan statistik. bilangan. Kaedah kualitatif pula berbentuk pemerhatian. Manakala kaedah kualitatif adalah sebaliknya. Dari sudut analisis data pula. kumpulan sampel kawalan dan sampel berlapis. Keupayaan keputusan yang digeneralisasikan adalah tinggi dengan menggunakan kaedah kuantitatif berbanding kaedah kualitatif. spesifik. rakaman pemerhatian atau temubual dan maklumat dari bahan dokumentasi. menghuraikan kenyataan. Melihat perbezaan dari segi data pula. pemilihan sampel secara rawak. kaedah kuantitatif adalah lebih formal. pemerhatian peserta. nota pandangan. pemerhatian berstruktur dan tinjauan. . dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam. Manakala kaedah kualitatif pula. rujukan maklumat dokumentasi dan kajian kes.