kuantitatif untuk dapatkan fakta menggunakan pengukuran objektif dan analisis statistik data numerik untuk memahami dan

menjelaskan sesuatu perkara atau fenomena yang boleh dijadikan panduan kepada amalan dan polisi (Gay&Airasian,2000) mengutamakan ‘kuantiti’. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka, data-data numerikal atau statistik -

kualitatif untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan mendalam di satu kawasan dan tempat yang kecil melibatkan individu dalam kawasan berkenaan sahaja.

berasaskan ‘kualiti’. Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian ‘makna’ perkara-perkara yang dikaji.

menggunakan eksperimen yang melibatkan data-data numerik yang membolehkan penggunaan analisis statistik pengiraan-pengiraan seperti min, median, mod, peratusan, sisihan piawai, skor-Z, skor-T, varian, dan sebagainya.

data dikutip melalui teknik pemerhatian, temu bual,penulisan diari dan analisis dokumen.

penyelidik tidak terlibat secara langsung

penyelidik turut terlibat dalam kajian

contoh: Kajian eksperimen Kajian kuasai-eksperimen Kajian tinjauan Kajian kolerasi

contoh: Kajian etnografi Kajian kes Kajian sejarah

berstruktur , mempunyai darjah

kurang berstruktur, terbuka dan lebih

kaedah kuantitatif melihat kepada tujuan untuk menguji teori. pembentukan fenomena. perindustrian. pemahaman. kajian sejarah. kesahan dan signifikan. sains politik. kajian kes. sosiologi dan sejarah. Manakala penyelidikan kualitatif pula menggunakan kaedah interpretif. kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. menunjukkan perbezaan. Dari sudut kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. psikologi. kemasyarakatan. Kaedah kuantitatif lebih menjurus kearah bidang sains asas. kajian lapangan. kejuruteraan. dari segi konsep utama pula ialah penyelidikan kuantitatif mengamalkan konsep variable. Dalam menentukan tujuan pula. esei. data numarika dan ujian statistik penyelidikan kualitatif menggunakan kaedah interpretif. operasional. kajian sejarah. kajian lapangan. data numarika dan ujian statistik. data verbal dan triangulasi data. menunjukkan hubungan. penghuraian. eksperimental. Sebaliknya kaedah kualitatif pula mengamalkan konsep makna. makna yang jelas.kekaburan yang minima. konsep hipotisis kepercayaan. ekonomi dan pendidikan. konteks dan triangulasi. bercorak linear. eksperimental. data verbal dan triangulasi data. linguistic. Manakala kaedah kualitatif pula cenderung kearah bidang antropologi. dan menumpukan kepada hasil skop kajian boleh melibatkan responden yang besar menumpukan kepada proses Skop kajian meliputi bilangan responden yang kecil. Selain itu.Seterusnya ialah perbezaan dari sudut bidang yang dikaji oleh penyelidik. meramal tingkah laku dan . penghuraian. PERBINCANGAN Terdapat banyak perbezaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. kajian kes. mempunyai penjadualan yang jelas. membina fakta.

Berbeza pula dengan kaedah kualitatif iaitu membina tujuan untuk melengkapkan teori. dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam. pemerhatian berstruktur dan tinjauan. meningkatkan kefahaman. telah ditetapkan dan menggunakan skala. menyatakan kejadian semulajadi dan menerangkan kejadian secara verbal. Dari sudut analisis data pula. spesifik. Seterusnya perbezaan dari segi format instrument untuk membentuk data pula. kaedah kuantitatif menganalisis data secara deduktif dan statistik. kuasi eksperimental. . kaedah kuantitatif berbentuk eksperimental. rujukan maklumat dokumentasi dan kajian kes. Manakala kaedah kualitatif adalah sebaliknya. pemilihan sampel secara rawak. rakaman pemerhatian atau temubual dan maklumat dari bahan dokumentasi. struktur. Dari sudut sampel pula. temubual tidak berstruktur. sampel yang diambil berskala kecil. kaedah kuantitatif mengumpul data secara kuantiti. kumpulan sampel kawalan dan sampel berlapis. Manakala kaedah kualitatif pula menjurus kearah penghuraian deskriptif. kaedah persampelan kebarangkalian. persampelan bukan kebarangkalian dan pemilihan sampel dengan mempunyai tujuan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. Manakala kaedah kualitatif pula menganalisis secara tertutup. pemerhatian peserta. temubual berstruktur. kaedah kuantitatif adalah lebih formal. Melihat pula perbezaan dari sudut reka bentuk kajian. pengukuran dan statistik. Keupayaan keputusan yang digeneralisasikan adalah tinggi dengan menggunakan kaedah kuantitatif berbanding kaedah kualitatif. kaedah kuantitatif mengambil sampel bersaiz besar. Manakala kaedah kualitatif pula. Kaedah kualitatif pula berbentuk pemerhatian. nota pandangan. Melihat perbezaan dari segi data pula.menerangkan kejadian secara statistik. menghuraikan kenyataan. bilangan. catatan verbal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful