kuantitatif untuk dapatkan fakta menggunakan pengukuran objektif dan analisis statistik data numerik untuk memahami dan

menjelaskan sesuatu perkara atau fenomena yang boleh dijadikan panduan kepada amalan dan polisi (Gay&Airasian,2000) mengutamakan ‘kuantiti’. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka, data-data numerikal atau statistik -

kualitatif untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan mendalam di satu kawasan dan tempat yang kecil melibatkan individu dalam kawasan berkenaan sahaja.

berasaskan ‘kualiti’. Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian ‘makna’ perkara-perkara yang dikaji.

menggunakan eksperimen yang melibatkan data-data numerik yang membolehkan penggunaan analisis statistik pengiraan-pengiraan seperti min, median, mod, peratusan, sisihan piawai, skor-Z, skor-T, varian, dan sebagainya.

data dikutip melalui teknik pemerhatian, temu bual,penulisan diari dan analisis dokumen.

penyelidik tidak terlibat secara langsung

penyelidik turut terlibat dalam kajian

contoh: Kajian eksperimen Kajian kuasai-eksperimen Kajian tinjauan Kajian kolerasi

contoh: Kajian etnografi Kajian kes Kajian sejarah

berstruktur , mempunyai darjah

kurang berstruktur, terbuka dan lebih

Sebaliknya kaedah kualitatif pula mengamalkan konsep makna. data verbal dan triangulasi data. linguistic. Kaedah kuantitatif lebih menjurus kearah bidang sains asas. konteks dan triangulasi. penghuraian. Selain itu. eksperimental. sains politik. kesahan dan signifikan. psikologi. data verbal dan triangulasi data. kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. kajian lapangan. operasional. makna yang jelas. dari segi konsep utama pula ialah penyelidikan kuantitatif mengamalkan konsep variable. konsep hipotisis kepercayaan. kajian lapangan.kekaburan yang minima. kajian sejarah.Seterusnya ialah perbezaan dari sudut bidang yang dikaji oleh penyelidik. pemahaman. bercorak linear. mempunyai penjadualan yang jelas. kajian sejarah. sosiologi dan sejarah. menunjukkan hubungan. eksperimental. membina fakta. kaedah kuantitatif melihat kepada tujuan untuk menguji teori. perindustrian. data numarika dan ujian statistik penyelidikan kualitatif menggunakan kaedah interpretif. Dalam menentukan tujuan pula. kejuruteraan. Manakala kaedah kualitatif pula cenderung kearah bidang antropologi. ekonomi dan pendidikan. pembentukan fenomena. penghuraian. kajian kes. kajian kes. menunjukkan perbezaan. Manakala penyelidikan kualitatif pula menggunakan kaedah interpretif. esei. PERBINCANGAN Terdapat banyak perbezaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. meramal tingkah laku dan . kemasyarakatan. data numarika dan ujian statistik. Dari sudut kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. dan menumpukan kepada hasil skop kajian boleh melibatkan responden yang besar menumpukan kepada proses Skop kajian meliputi bilangan responden yang kecil.

dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam. kaedah kuantitatif berbentuk eksperimental. kumpulan sampel kawalan dan sampel berlapis. nota pandangan.menerangkan kejadian secara statistik. spesifik. pemilihan sampel secara rawak. Seterusnya perbezaan dari segi format instrument untuk membentuk data pula. menyatakan kejadian semulajadi dan menerangkan kejadian secara verbal. menghuraikan kenyataan. Melihat perbezaan dari segi data pula. kaedah kuantitatif mengambil sampel bersaiz besar. pengukuran dan statistik. Dari sudut sampel pula. Manakala kaedah kualitatif pula. persampelan bukan kebarangkalian dan pemilihan sampel dengan mempunyai tujuan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. struktur. meningkatkan kefahaman. temubual tidak berstruktur. Keupayaan keputusan yang digeneralisasikan adalah tinggi dengan menggunakan kaedah kuantitatif berbanding kaedah kualitatif. pemerhatian peserta. pemerhatian berstruktur dan tinjauan. Melihat pula perbezaan dari sudut reka bentuk kajian. Berbeza pula dengan kaedah kualitatif iaitu membina tujuan untuk melengkapkan teori. kuasi eksperimental. rakaman pemerhatian atau temubual dan maklumat dari bahan dokumentasi. kaedah kuantitatif mengumpul data secara kuantiti. Manakala kaedah kualitatif pula menjurus kearah penghuraian deskriptif. Manakala kaedah kualitatif adalah sebaliknya. temubual berstruktur. catatan verbal. sampel yang diambil berskala kecil. rujukan maklumat dokumentasi dan kajian kes. kaedah kuantitatif menganalisis data secara deduktif dan statistik. kaedah persampelan kebarangkalian. kaedah kuantitatif adalah lebih formal. Kaedah kualitatif pula berbentuk pemerhatian. . Dari sudut analisis data pula. telah ditetapkan dan menggunakan skala. Manakala kaedah kualitatif pula menganalisis secara tertutup. bilangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful