kuantitatif untuk dapatkan fakta menggunakan pengukuran objektif dan analisis statistik data numerik untuk memahami dan

menjelaskan sesuatu perkara atau fenomena yang boleh dijadikan panduan kepada amalan dan polisi (Gay&Airasian,2000) mengutamakan ‘kuantiti’. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka, data-data numerikal atau statistik -

kualitatif untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan mendalam di satu kawasan dan tempat yang kecil melibatkan individu dalam kawasan berkenaan sahaja.

berasaskan ‘kualiti’. Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian ‘makna’ perkara-perkara yang dikaji.

menggunakan eksperimen yang melibatkan data-data numerik yang membolehkan penggunaan analisis statistik pengiraan-pengiraan seperti min, median, mod, peratusan, sisihan piawai, skor-Z, skor-T, varian, dan sebagainya.

data dikutip melalui teknik pemerhatian, temu bual,penulisan diari dan analisis dokumen.

penyelidik tidak terlibat secara langsung

penyelidik turut terlibat dalam kajian

contoh: Kajian eksperimen Kajian kuasai-eksperimen Kajian tinjauan Kajian kolerasi

contoh: Kajian etnografi Kajian kes Kajian sejarah

berstruktur , mempunyai darjah

kurang berstruktur, terbuka dan lebih

meramal tingkah laku dan . kaedah kuantitatif melihat kepada tujuan untuk menguji teori. kajian sejarah. linguistic. Kaedah kuantitatif lebih menjurus kearah bidang sains asas. Selain itu. kajian kes.Seterusnya ialah perbezaan dari sudut bidang yang dikaji oleh penyelidik. dan menumpukan kepada hasil skop kajian boleh melibatkan responden yang besar menumpukan kepada proses Skop kajian meliputi bilangan responden yang kecil. kajian kes. sosiologi dan sejarah. Manakala kaedah kualitatif pula cenderung kearah bidang antropologi. kesahan dan signifikan. perindustrian. sains politik. kajian lapangan. operasional. Dari sudut kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. kajian lapangan. kemasyarakatan. makna yang jelas. eksperimental. data numarika dan ujian statistik penyelidikan kualitatif menggunakan kaedah interpretif. pembentukan fenomena. Sebaliknya kaedah kualitatif pula mengamalkan konsep makna. konsep hipotisis kepercayaan. mempunyai penjadualan yang jelas. eksperimental. data numarika dan ujian statistik. bercorak linear. penghuraian. kajian sejarah.kekaburan yang minima. psikologi. pemahaman. menunjukkan hubungan. membina fakta. kejuruteraan. menunjukkan perbezaan. esei. PERBINCANGAN Terdapat banyak perbezaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. konteks dan triangulasi. dari segi konsep utama pula ialah penyelidikan kuantitatif mengamalkan konsep variable. ekonomi dan pendidikan. Dalam menentukan tujuan pula. kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. penghuraian. data verbal dan triangulasi data. Manakala penyelidikan kualitatif pula menggunakan kaedah interpretif. data verbal dan triangulasi data.

menerangkan kejadian secara statistik. telah ditetapkan dan menggunakan skala. bilangan. Melihat pula perbezaan dari sudut reka bentuk kajian. kuasi eksperimental. pemerhatian berstruktur dan tinjauan. kaedah persampelan kebarangkalian. Melihat perbezaan dari segi data pula. Manakala kaedah kualitatif pula. Dari sudut analisis data pula. rujukan maklumat dokumentasi dan kajian kes. temubual berstruktur. temubual tidak berstruktur. kaedah kuantitatif mengumpul data secara kuantiti. nota pandangan. pemerhatian peserta. dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam. pengukuran dan statistik. kumpulan sampel kawalan dan sampel berlapis. Manakala kaedah kualitatif pula menjurus kearah penghuraian deskriptif. rakaman pemerhatian atau temubual dan maklumat dari bahan dokumentasi. pemilihan sampel secara rawak. catatan verbal. kaedah kuantitatif mengambil sampel bersaiz besar. Berbeza pula dengan kaedah kualitatif iaitu membina tujuan untuk melengkapkan teori. Seterusnya perbezaan dari segi format instrument untuk membentuk data pula. struktur. menghuraikan kenyataan. kaedah kuantitatif adalah lebih formal. . meningkatkan kefahaman. persampelan bukan kebarangkalian dan pemilihan sampel dengan mempunyai tujuan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. Kaedah kualitatif pula berbentuk pemerhatian. kaedah kuantitatif menganalisis data secara deduktif dan statistik. Dari sudut sampel pula. kaedah kuantitatif berbentuk eksperimental. Manakala kaedah kualitatif adalah sebaliknya. spesifik. Manakala kaedah kualitatif pula menganalisis secara tertutup. menyatakan kejadian semulajadi dan menerangkan kejadian secara verbal. sampel yang diambil berskala kecil. Keupayaan keputusan yang digeneralisasikan adalah tinggi dengan menggunakan kaedah kuantitatif berbanding kaedah kualitatif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful