kuantitatif untuk dapatkan fakta menggunakan pengukuran objektif dan analisis statistik data numerik untuk memahami dan

menjelaskan sesuatu perkara atau fenomena yang boleh dijadikan panduan kepada amalan dan polisi (Gay&Airasian,2000) mengutamakan ‘kuantiti’. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka, data-data numerikal atau statistik -

kualitatif untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan mendalam di satu kawasan dan tempat yang kecil melibatkan individu dalam kawasan berkenaan sahaja.

berasaskan ‘kualiti’. Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian ‘makna’ perkara-perkara yang dikaji.

menggunakan eksperimen yang melibatkan data-data numerik yang membolehkan penggunaan analisis statistik pengiraan-pengiraan seperti min, median, mod, peratusan, sisihan piawai, skor-Z, skor-T, varian, dan sebagainya.

data dikutip melalui teknik pemerhatian, temu bual,penulisan diari dan analisis dokumen.

penyelidik tidak terlibat secara langsung

penyelidik turut terlibat dalam kajian

contoh: Kajian eksperimen Kajian kuasai-eksperimen Kajian tinjauan Kajian kolerasi

contoh: Kajian etnografi Kajian kes Kajian sejarah

berstruktur , mempunyai darjah

kurang berstruktur, terbuka dan lebih

esei. kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. kaedah kuantitatif melihat kepada tujuan untuk menguji teori. menunjukkan perbezaan. Dari sudut kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. sosiologi dan sejarah. kajian kes.Seterusnya ialah perbezaan dari sudut bidang yang dikaji oleh penyelidik. psikologi. menunjukkan hubungan. membina fakta. kesahan dan signifikan. kajian lapangan. penghuraian. kajian lapangan. data numarika dan ujian statistik penyelidikan kualitatif menggunakan kaedah interpretif. PERBINCANGAN Terdapat banyak perbezaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. konteks dan triangulasi. Kaedah kuantitatif lebih menjurus kearah bidang sains asas. perindustrian. data verbal dan triangulasi data. Sebaliknya kaedah kualitatif pula mengamalkan konsep makna. penghuraian. operasional. sains politik. eksperimental. kajian sejarah. Manakala kaedah kualitatif pula cenderung kearah bidang antropologi. dan menumpukan kepada hasil skop kajian boleh melibatkan responden yang besar menumpukan kepada proses Skop kajian meliputi bilangan responden yang kecil. ekonomi dan pendidikan. Selain itu. mempunyai penjadualan yang jelas. makna yang jelas. konsep hipotisis kepercayaan. data numarika dan ujian statistik. kajian sejarah. Dalam menentukan tujuan pula. pemahaman. data verbal dan triangulasi data. bercorak linear. linguistic. Manakala penyelidikan kualitatif pula menggunakan kaedah interpretif.kekaburan yang minima. dari segi konsep utama pula ialah penyelidikan kuantitatif mengamalkan konsep variable. eksperimental. pembentukan fenomena. kajian kes. meramal tingkah laku dan . kejuruteraan. kemasyarakatan.

Keupayaan keputusan yang digeneralisasikan adalah tinggi dengan menggunakan kaedah kuantitatif berbanding kaedah kualitatif. kaedah kuantitatif mengambil sampel bersaiz besar. kaedah persampelan kebarangkalian. kuasi eksperimental. rakaman pemerhatian atau temubual dan maklumat dari bahan dokumentasi. Dari sudut sampel pula. menghuraikan kenyataan. persampelan bukan kebarangkalian dan pemilihan sampel dengan mempunyai tujuan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. pemerhatian berstruktur dan tinjauan. spesifik. bilangan. catatan verbal. Melihat perbezaan dari segi data pula. kaedah kuantitatif mengumpul data secara kuantiti. menyatakan kejadian semulajadi dan menerangkan kejadian secara verbal. kumpulan sampel kawalan dan sampel berlapis. sampel yang diambil berskala kecil. Manakala kaedah kualitatif adalah sebaliknya. meningkatkan kefahaman. kaedah kuantitatif adalah lebih formal. nota pandangan. struktur. pemerhatian peserta. rujukan maklumat dokumentasi dan kajian kes. kaedah kuantitatif berbentuk eksperimental. Dari sudut analisis data pula. Melihat pula perbezaan dari sudut reka bentuk kajian.menerangkan kejadian secara statistik. Manakala kaedah kualitatif pula menjurus kearah penghuraian deskriptif. pemilihan sampel secara rawak. Manakala kaedah kualitatif pula menganalisis secara tertutup. dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam. Seterusnya perbezaan dari segi format instrument untuk membentuk data pula. kaedah kuantitatif menganalisis data secara deduktif dan statistik. Kaedah kualitatif pula berbentuk pemerhatian. pengukuran dan statistik. temubual tidak berstruktur. Berbeza pula dengan kaedah kualitatif iaitu membina tujuan untuk melengkapkan teori. telah ditetapkan dan menggunakan skala. . temubual berstruktur. Manakala kaedah kualitatif pula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful