kuantitatif untuk dapatkan fakta menggunakan pengukuran objektif dan analisis statistik data numerik untuk memahami dan

menjelaskan sesuatu perkara atau fenomena yang boleh dijadikan panduan kepada amalan dan polisi (Gay&Airasian,2000) mengutamakan ‘kuantiti’. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka, data-data numerikal atau statistik -

kualitatif untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan mendalam di satu kawasan dan tempat yang kecil melibatkan individu dalam kawasan berkenaan sahaja.

berasaskan ‘kualiti’. Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian ‘makna’ perkara-perkara yang dikaji.

menggunakan eksperimen yang melibatkan data-data numerik yang membolehkan penggunaan analisis statistik pengiraan-pengiraan seperti min, median, mod, peratusan, sisihan piawai, skor-Z, skor-T, varian, dan sebagainya.

data dikutip melalui teknik pemerhatian, temu bual,penulisan diari dan analisis dokumen.

penyelidik tidak terlibat secara langsung

penyelidik turut terlibat dalam kajian

contoh: Kajian eksperimen Kajian kuasai-eksperimen Kajian tinjauan Kajian kolerasi

contoh: Kajian etnografi Kajian kes Kajian sejarah

berstruktur , mempunyai darjah

kurang berstruktur, terbuka dan lebih

kajian sejarah. dari segi konsep utama pula ialah penyelidikan kuantitatif mengamalkan konsep variable. data numarika dan ujian statistik penyelidikan kualitatif menggunakan kaedah interpretif. meramal tingkah laku dan . menunjukkan hubungan. sains politik. kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. bercorak linear. penghuraian. konteks dan triangulasi. operasional. dan menumpukan kepada hasil skop kajian boleh melibatkan responden yang besar menumpukan kepada proses Skop kajian meliputi bilangan responden yang kecil. makna yang jelas. Manakala kaedah kualitatif pula cenderung kearah bidang antropologi. kajian lapangan. sosiologi dan sejarah. data verbal dan triangulasi data. Kaedah kuantitatif lebih menjurus kearah bidang sains asas. eksperimental. PERBINCANGAN Terdapat banyak perbezaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. pemahaman. membina fakta. penghuraian. kaedah kuantitatif melihat kepada tujuan untuk menguji teori. kejuruteraan. kajian lapangan. Dari sudut kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis. psikologi. linguistic. kemasyarakatan. data verbal dan triangulasi data. Selain itu. kajian kes. konsep hipotisis kepercayaan. perindustrian. Sebaliknya kaedah kualitatif pula mengamalkan konsep makna. Manakala penyelidikan kualitatif pula menggunakan kaedah interpretif. eksperimental. kajian sejarah.kekaburan yang minima. esei. mempunyai penjadualan yang jelas. ekonomi dan pendidikan. menunjukkan perbezaan. kesahan dan signifikan. data numarika dan ujian statistik. Dalam menentukan tujuan pula. pembentukan fenomena. kajian kes.Seterusnya ialah perbezaan dari sudut bidang yang dikaji oleh penyelidik.

. kaedah kuantitatif berbentuk eksperimental. rujukan maklumat dokumentasi dan kajian kes. struktur. catatan verbal. pemerhatian peserta.menerangkan kejadian secara statistik. pemerhatian berstruktur dan tinjauan. Dari sudut analisis data pula. meningkatkan kefahaman. Melihat pula perbezaan dari sudut reka bentuk kajian. Berbeza pula dengan kaedah kualitatif iaitu membina tujuan untuk melengkapkan teori. Manakala kaedah kualitatif pula. Keupayaan keputusan yang digeneralisasikan adalah tinggi dengan menggunakan kaedah kuantitatif berbanding kaedah kualitatif. Dari sudut sampel pula. Kaedah kualitatif pula berbentuk pemerhatian. pemilihan sampel secara rawak. dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam. menghuraikan kenyataan. Manakala kaedah kualitatif adalah sebaliknya. bilangan. nota pandangan. telah ditetapkan dan menggunakan skala. kumpulan sampel kawalan dan sampel berlapis. spesifik. kaedah kuantitatif menganalisis data secara deduktif dan statistik. kaedah kuantitatif adalah lebih formal. pengukuran dan statistik. temubual tidak berstruktur. menyatakan kejadian semulajadi dan menerangkan kejadian secara verbal. temubual berstruktur. sampel yang diambil berskala kecil. kaedah kuantitatif mengambil sampel bersaiz besar. kaedah kuantitatif mengumpul data secara kuantiti. kaedah persampelan kebarangkalian. Manakala kaedah kualitatif pula menganalisis secara tertutup. persampelan bukan kebarangkalian dan pemilihan sampel dengan mempunyai tujuan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. kuasi eksperimental. Melihat perbezaan dari segi data pula. Manakala kaedah kualitatif pula menjurus kearah penghuraian deskriptif. Seterusnya perbezaan dari segi format instrument untuk membentuk data pula. rakaman pemerhatian atau temubual dan maklumat dari bahan dokumentasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful