KPD 3026: PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2

TAJUK:

KPD 3026:PENGAJARANTEKNOLOGI DAN PENTAKSIRAN 2
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

KUMPULAN : EL B19
DISEDIAKAN OLEH:

NAMA JUNAIDA BINTI RAMLI

NO ID D20102043020

NO TELEFON 013-6356353

Nama Pensyarah: Encik Mohd Nizam Nasrifan

Tarikh Serah: 16 DISEMBER 2011

MENINGKATKAN MINAT UNTUK MENULIS DI KALANGAN MURID BERKEPERLUAN KHAS SEKOLAH RENDAH

JUNAIDA BINTI RAMLI 1. ABSTRAK.

Kemahiran menulis merupakan kemahiran kognitif yang kompleks dan merupakan tugas mencabar bagi guru dan murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran menulis merupakan kemahiran asas dan hal ini amat penting untuk mereka mencapai kejayaan yang lebih cemerlang pada masa hadapan. Oleh hal yang demikian kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti permasalahan tentang kemahiran menulis di kalangan murid-murid berkeperluan khas di Program Pendidikan Khas Integrasi sekolah rendah. Responden kajian terdiri daripada 8 orang murid berkeperluan khas dari kelas K3 Program Pendidikan Khas Integrasi di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Rawang, Selangor Darul Ehsan. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif dengan menggunakan borang soal selidik yang merangkumi maklumat latar belakang serta masalah yang dialami oleh murid-murid dalam kemahiran menulis. Sehubungan dengan itu, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat masalah dalam diri murid untuk menguasai kemahiran menulis antaranya ialah teknik memegang pensel, pengetahuan asas menulis, persekitaran dan kaedah pengajaran guru.

2.

PENGENALAN

Kajian tindakan bertujuan untuk memperbaiki dan mempertingkatkan amalan menerusi perkembangan peribadi dan professional seseorang guru dengan bertanggungjawab ke atas tindakan mereka dalam mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan dinamis. Oleh itu, kajian tindakan dan guru berkembang dalam aktiviti-aktiviti perkembangan kurikulum berasaskan sekolah dan perkembangan professional guru. Dalam

konteks guru dan kajian tindakan, guru yang terlibat dalam kajian tindakan selalunya ingin mengkaji konteks di mana mereka berada dan bekerja sebab mereka ingin kajian yang dijalankan memberi satu perubahan dan perbezaan dalam persekitaran kerja mereka Kemahiran menulis merupakan salah satu kemahiran bahasa yang turut ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Bahasa Melayu Sekolah Rendah iaitu kurikulum lama yang

OBJEKTIF KAJIAN Dalam kajian ini. 4. amalan. Masalah menguasai kemahiran menulis bagi murid di aliran perdana mungkin dialami semasa murid berada di tahun 1 sahaja.B. bahawa setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain sama ada dari segi pengalaman. 3. Oleh itu murid yang tidak dapat menulis dengan baik sering menghadapi masalah untuk menjawab soalan. objektif umum kajian adalah untuk mengenalpasti masalah dalam kemahiran menulis bagi murid-murid di kelas pendidikan khas sekolah rendah. MENGENAL PASTI MASALAH KAJIAN Saya merupakan seorang guru yang telah berkhidmat selama hampir 18 tahun. Terdapat banyak perbezaan pendekatan pengajaran di antara mengajar di aliran perdana dan di kelas pendidikan khas.C yang kita lihat sekarang adalah hasil rekaan manusia yang bermula daripada tamadun yang berkurun lamanya. Manakal objketif khusus kajian adalah: 1. murid perlu mahir menulis kerana hampir semua kertas peperiksaan di Negara ini memerlukan murid menjawab dalam bentuk tulisan. Menurut Noorazman Mamat (2009). Tulisan adalah alat bahasa dan pemikiran yang dihasilkan melalui proses jangka masa panjang. Mengenalpasti aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis oleh guru pendidikan khas. Oleh yang demikian guru perlu memahami keperluan murid berkeperluan khas di dalam program pendidikan khas integrasi bagi mengatasi permasalahan menguasai kemahiran menulis. tingkah laku. bakat dan kebolehan. Ini adalah kerana berdasarkan Buku Panduan Am kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KPM 2003).disemak semula pada tahun 2002 dan dilaksanakan bermula 2003. 3. Mengenalpasti masalah menguasai kemahiran menulis bagi murd-murid K3 di kelas pendidikan khas 2. Namun begitu saya mula berkhidmat sebagai guru pendidikan khas bermula dari tahun 2007 hingga sekarang. namun bagi murid di kelas pendidikan . misalnya A. Sejauh mana persepsi murid terhadap pengajaran guru dalam pengajaran menulis. Namun begitu bagi murid-murid berkeperluan khas kemahiran menulis adalah bertujuan untuk membolehkan mereka menulis perkara-perkara asas seperti nama dan butir diri supaya dapat berinteraksi dengan masyarakat sekeliling.

Ini terbukti apabila saya meminta murid untuk menulis di papan putih di hadapan kelas. Ini amat mendukacitakan saya dan saya mengambil langkah ini untuk menyelesaikan masalah tersebut.2 Kaedah Temu Bual (Lampiran 2) Saya juga menjalankan temu bual bagi mendapatkan kesahihan tanggapan saya bahawa murid ini tidak minat menulis. Murid hanya ke hadapan kelas memegang alat tulis dan tersengih-sengih tanpa menulis apa-apa di papan putih. Apabila saya menyuruh untuk menulis murid akan mengatakan ’tidak tahu’. saya telah menjalankan soal selidik tahap penguasaan menulis terhadap kelapan-lapan murid kelas K3 pendidikan khas dengan menggunakan Kad Senarai Semak Menulis. Saya yakin jika kajian tindakan ini dilakukan dengan bersunggug-sungguh dengan secara istiqamah.khas masalah ini merupakan masalah yang besar. . Kesemua mereka mengaku tidak boleh menulis sendiri tanpa bantuan guru.MERANCANG TINDAKAN Saya merancang tindakan ini bertujuan untuk membolehkan murid K3 sekurang-kurang dapat menulis huruf dengan cara meniru tulisan yang diberikan. Oleh itu murid yang tidak dapat menulis akan berasa bosan apabila ada aktiviti yang melibatkan menulis di dalam kelas malah ada yang mengganggu rakan lain menyebabkan secara tidak langsung menggangu proses pengajaran saya di dalam kelas. 5. Saya telah mengadakan temubual berstruktur untuk mengetahui punca masalah dan sikap mereka terhadap aktiviti menulis. 5. saya dapati kebanyakan murid saya mengalami kesukaran untuk menulis. Berdasarkan pemerhatian di dalam kelas. Analisa dapatan menunjukkan 100% murid tidak dapat menulis sendiri atau tanpa tidak dapat menulis tanpa bantuan guru. 5.1 Kaedah Soal Selidik (Lampiran 1) Dalam pelaksanaan kajian ini. murid K3 dapat menulis sekurang-kurangnya nama sendiri sebelum meninggalkan sekolah rendah. Ada di kalangan murid yang langsung tidak dapat menulis sehingga tamat persekolahan di sekolah rendah bagi kelas pendidikan khas.

di meja. meramas-ramas jari dan sebagainya. Latihan-latihan pratulisan menitikberatkan beberapa perkara seperti melakukan latihanlatihan pergerakan tangan terebih dahulu seperti mengerakkan jari diatas garisan atau corak yang dilakarkan di atas kertas supaya murid-murid dapat menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna. MENJALANKAN TINDAKAN Peringkat pengajaran pratulisan adalah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. di atas rumput tanpa mengunakan alat tulis seperti melukis bulatan besar dan kecil juga boleh dilakukan. . Latihan seperti membentuk bulatan di udara. tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberi kepada murid-murid dari awal-awal lagi.5. mengoyangkan tangan. Di samping itu murid-murid boleh melakukan latihan pergerakan jari dengan memainkan jari. pelajaran tulisan yang dirancangkan haruslah sistematik. di atas pasir. Hasil daripada ujian tersebut semua murid tidak dapat menulis huruf tetapi boleh melakar atau menconteng 6. Bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang yang kemas dan jelas. bertitik-tolak daripada aktiviti-aktiviti pratulisan yang berbentuk bebas. menekan jari. di lantai. Dalam tempoh masa ini latihan otot-otot.3 Ujian Pra (Lampiran 3) Ujian pra diberikan kepada murid untuk mengesan sejauh mana murid ini boleh menulis tanpa bimbingan guru.

2 LATIHAN PRATULISAN 6.6. mengenggam dan merasa beg yang berisi kekacang dan memegang benda-benda seperti pensel dengan cara guru menunjukkan cara memegang benda-benda dengan cara yang betul.2.1 KRONOLOGI KAJIAN TINDAKAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Aktiviti Mengenalpasti masalah dan mengumpul data Merancang Tindakan Melaksanakan tindakan Aktiviti1 Bincang masalah dalam aktiviti 1 dalam panitia Melaksanakan tindakan Aktiviti 2 Bincang masalah dalam aktiviti 2 dalam panitia Melaksanakan tindakan Aktiviti 3 Bincang masalah dalam aktiviti 3 dalam panitia Melaksanakan tindakan Aktiviti 4 Bincang masalah dalam aktiviti 4 dalam panitia Melaksanakan tindakan Aktiviti 5 Bincang masalah dalam aktiviti 5 dalam panitia Melaksanakan tindakan Aktiviti 6 Bincang masalah dalam aktiviti 6 dalam panitia Melaksanakan Peperiksaan Akhir Tahun Refleksi Kajian Menulis Laporan Kajian 6. menggenggam dan menghancurkan atau meronyok sehelai daun atau kertas. menggoyangkan tangan. meramas- . Latihan-latihan gerak jari dengan mempermain-mainkan jari.aktiviti seperti menggenggam dan membuka tangan beberapa kali secara berulang-ulang.1 Latihan-latihan Pergerakan Tangan Dalam latihan pergerakan tangan. menekan-nekan jari.

Aktiviti lain dalam aktiviti kordinasi mata dan tangan ialah mencantum titik atau sempang untuk membentuk huruf. Latihan Kordinasi Mata dan Tangan Aktiviti mengelas benda mengikut golongan atau kumpulan merupakan latihan bagi kordinasi mata dan tangan. Aktiviti merasa huruf sebenar dalam bentuk 3D. melihat dan menyebut benda yang ditunjuk oleh guru dan dibawa dari kiri ke kanan dan sebaliknya.2 Latihan Pergerakan Tangan Yang Bebas Untuk Menulis Dengan Sempurna Aktiviti gerakan tangan secara bebas yang dilakukan oleh murid ini bertujuan supaya murid dapat menulis dengan selesa dan sempurna. mencari . Latihan melukis gambar. Seterusnya guru boleh menyuruh murid menyebut warna benda atau menyebut bentuk asas objek. mencantum dan mewarna gambar yang diselaras mengikut urutan. memadankan gambar bagi benda-benda yang serupa. menulis bentukbentuk di atas pasir atau tanah. Latihan menggerakkan jari ini supaya murid-murid bersedia untuk menggunakan jari bagi memegang pensel disamping sebagai latihan penggunaan otototot tapak tangan dengan aktiviti membuat bentuk daripada plastisin. Aktiviti seperti memasang butang baju dan sebagainya serta latihan membuka dan mengikat semula tali kasut juga merupakan latihan pergerakan tangan . Membuat rantai secara bebas turut membantu murid membentuk huruf akhirnya.. Aktiviti lain seperti menyebut benda-benda pelbagai saiz yang dipegang oleh guru.2. di meja. 6. di rumput tanpa menggunakan alat tulis seperti membentuk bulatan.ramas jari dan sebagainya. tanah liat atau tepung yang dibancuh dengan air. di lantai. Huruf kertas pasir. Selain itu latihan membentuk garisan lurus. membuka mata dan menyebut benda-benda yang ditunjuk atau dipegang oleh guru. 6. Aktiviti –aktiviti lain yang boleh dilaksanakan seperti menyusun .2.gambar mengandungi garisan lurus dan bulat juga termasuk dalam aspek gerakan tangan secara bebas supaya akhirnya murid dapat menulis dengan lebih sempurna.3 Latihan Pergerakan Mata Latihan bagi mata seperti menutup kedua-dua mata murid dengan tangan. latihan membentuk corak-corak campuran bulatan dan garis lurus boleh dilakukan secara bebas. Aktiviti seperti menutup sebelah mata. Aktiviti bagi tangan juga boleh dilakukan melalui aktiviti melukis bentuk bebas menggunakan jari di udara.

mereka boleh dilatih membentuk lambang-lambang tulisan. melatih kekuatan jari-jari dan koordinasi dua tangan serta koordinasi mata-tangan. Latihan mewarna dari kiri ke kanan dan sebaliknya juga dapat melatih murid bagi kordinasi mata dan tangan.3. Bermula di kertas kosong tanpa garisan.1 Mari Menabung (Aktiviti 1) Alat yang diperlukan: Kotak kasut yang salah satu sisinya mempunyai lubang. faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara betul. .2 Membantu menjemur (Aktiviti 2) Alat yang diperlukan: Penyepit kain Gambar kanak-kanak/ saputangan/stokin Tali diikat diantara dua kerusi  Permainan melatih pola pegang alat tulis (3 jari). Setelah muridmurid menjalankan latihan pramenulis. pstikan lubang berada tidak sejajar/searah satu dengan lainnya. di mana peringkat ini ialah peringkat menulis mekanis. serta melatih kecekapan dan kelembutan jari tangan serta pergelangan tangan (bila anak mencuba memasukkan duit syiling /butang baju dengan pelbagai posisi lubang. 6. 6.3 Kegiatan pra tulisan yang telah dijalankan 6. Duit syiling/butang baju (lebih baik jika dengan pelbagai ukuran)  Permainan melatih pola pegang alat tulis (3 jari). koordinasi mata tangan.3.sejumlah benda yang tersembunyi dalam sebuah lukisan dan juga aktiviti membuat garisan lurus dari atas ke bawah dan sebaliknya. hal ini agar permainan lebih bervariasi dan bertentangan. diikuti latihan membentuk huruf pada garisan.

3. koordinasi mata-tangan. melatih mengawal kekuatan dan gerakan jari tangan.4 Menguli dan membuat rekaan menggunakan doh(Aktiviti4) Alat yang diperlukan: Tepung gandum.garam.  Permainan melatih koordinasi mata-tangan. koordinasi dua tangan. kertas putih.besen atau bekas yang besar.pewarna dan sedikit minyak  Permainan melatih koordinasi mata-tangan. melatih kecekapan dan kelembutan jari tangan serta melatih konsentrasi dan kesabaran 6. .3.  Permainan melatih koordinasi mata-tangan. melatih mengawal kekuatan dan gerakan jari tangan si kecil.pensil warna.3.6 Menyambung Titik (Aktiviti 6) Alat yang diperlukan : Pensil. 6.6.3. (Aktiviti 5) Alat yang diperlukan: Pasir. 6.3 Memasukkan kacang hijau ke dalam penyedut air plastik (straw)-Aktiviti 3 Alat yang diperlukan: Penyedut air plastic(straw) dan kacang hijau  Permainan melatih pola pegang alat tulis. melatih mengawal kekuatan dan gerakan jari tangan.5 Melakar bentuk (objek/ huruf/ nombor) menggunakan jari telunjuk di atas permukaan berlainan seperti di udara dan di pasir.

mereka tidak berbuat apaapa dan menyatakan tidak tahu menulis. Aktiviti sensori motor yang saya jalankan banyak membantu murid untuk memegang pensel dengan betul. Saya juga berhasrat untuk mempertingkatkan lagi aktiviti agar boleh meransang murid untuk menulis tanpa ada rasa paksaan dan sekurangkurangnya murid boleh menulis nama sendiri sebelum meninggalkan alam sekolah rendah. garisan lurus dan bengkang bengkok. Setelah beberapa sesi yang melibatkan sensori motor saya jalankan. berkesan dan menyeronokkan. Selepas beberapa siri pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah aktiviti pratulisan. Penutup/Rumusan Hasil daripada penyelidikan yang dijalankan terdapat perubahan positif di kalangan murid dan saya rasa cara ini amat sesuai bagi murid berkeperluan khas untuk menulis dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Semoga hasil kajian ini dapat dimanfaatkan dan menjadi proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik. Sesungguhnya guru yang kreatif akan dapat melahirkan murid yang bersemangat untuk belajar seperti pendapat yang mengatakan “jika guru mengajar tanpa alat. Saya dekati mereka disamping melakukan aktivit-aktiviti pratulisan. murid belajar dengan ralat” . Apabila saya menyuruh murid menulis. Malah murid lebih berminat menulis apabila saya gunakan kaedah menyambung titik bagi huruf-huruf yang telah saya ajar. mereka telah menunjukkan respon yang positif. Saya telah membuat teguran dan memaksa mereka menulis. murid di dapati dapat memegang pensel dan dapat menulis dengan bebas seperti membuat bulatan. saya dapati murid kurang memberi kerjasama dan perhatian semasa aktiviti menulis dijalankan. Mereka termenung dan ada yang mengganggu rakan lain jika guru mengadakan aktiviti menulis. Mereka mula minat untuk menulis walaupun tidak berapa sempurna. Malangnya ada di kalangan mereka tidak dapat memegang pensel dengan betul.Refleksi Pada awal kajian ini.

.. Agama Islam Kristian Budha Hindu Lain-lain ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) 5.. 2...... Kedudukan anak yang ke berapa dalam keluarga Sulung Bongsu Nombor dalam keluarga (Nyatakan:.....................) ( ( ( ) ) ) 4.. Pekerjaan bapa Kakitangan kerajaan ( Peniag ( ) ) .......LAMPIRAN 1 BORANG SOAL SELIDIK MENINGKATKAN MINAT UNTUK MENULIS DI KALANGAN MURID BERKEPERLUAN KHAS SEKOLAH RENDAH SK BANDAR BARU RAWANG SOAL SELIDIK MURID (Soalan dibacakan kepada murid kerana murid berkeperluan khas ini tidak dapat membaca) Bahagian A : Maklumat Peribadi Sila tandakan (√) pada ruang yang berkenaan 1.. Jantina : Lelaki ( Etnik : Melayu ( Cina ( India ( ) ) ) ) Perempuan ( ) Lain-lain (Sila nyatakan :.................) 3.........

......................... ..................................... Adakah anda suka pergi ke sekolah Ya Tidak Kenapa ? ( ( ) ) . Apakah yang dilakukan pada masa lapang Membaca Menulis Bermain Menonton televisyen ( ( ( ( ) ) ) ) 8.... Matapelajaran yang diminati Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pengurusan Diri Kemahiran Hidup ( ( ( ( ) ) ) ) 9........................... Pekerjaan ibu Kakitangan kerajaan Peniaga Pekerja Kilang Surirumah Lain-lain ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) 7..........................Buruh Pekerja Kilang Lain-lain ( ( ( ) ) ) 6.

............... Di antara ahli keluarga anda siapakah yang anda paling rapat? ................................................................................... Jika anda tidak hadir ke sekolah apakah yang anda lakukan? ............................LAMPIRAN 2 SOALAN TEMUBUAL 1....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Adakah anda suka menulis? ....................................................................................................... Kenapa? .................... ... 6.................. Siapakah kawan baik anda ? ................................ Keadaan pembelajaran yang macam mana yang dapat menarik anda untuk belajar? ................. 7....................................... 4.................................. 2........................................ 5.................................................................................................................................................... 3............................................................................................................................................................................................... Siapakah guru yang paling anda suka ? ................... Bagaimana anda datang ke sekolah? ...................................

LAMPIRAN 3 Padankan gambar yang sama .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful