FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER :SEPTEMBER 2011 KOD KURSUS :HBSS44203 TAJUK KURSUS: PENGAJARAN SAINS UNTUK

MENENGAH ATAS III

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN: NO. TELEFON E-MEL

: : :

000401125004002 019-0444004 smayang_7@oum.edu.my

PUSAT PEMBELAJARAN

:

IPG KAMPUS GAYA

HBSC 4403

Isi Kandungan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Muka surat 2 3 - 6 7 - 15 16 - 19 19 - 26 27 28 - 29

Pendahuluan Rancangan Pengajaran 1 Penerangan Aktiviti dan Bahan Rancangan Pengajaran 2 Penerangan Aktiviti dan Bahan Kesimpulan Rujukan

2

HBSC 4403

Pendahuluan Pembelajaran sains secara Konstruktivisme 5E memastikan pelajar perlu menguasai satu-satu isi pelajaran sebelum meneruskan pembelajaran yang seterusnya. Pengetahuan sedia ada pelajar tentang peristiwa sains yang sedang dipelajari dan sekaligus memperhatikan faktor keperluan individual pelajar dan peranan guru adalah untuk Untuk menjayakan pembelajaran masteri, guru harus menyayangi pelajar, mencintai mata pelajaran yang guru mengajar, merasa yakin tentang kebolehan pelajar, selalu merangsang mereka, mempunyai sikap proaktif dan menyelesaikan masalah. Pelajar berbeza dalam gaya pembelajaran seperti pelajar visual, lisan atau kinestetik dan guru harus menggunakan kaedah yang melibatkan visual, lisan dan kinestetik. Guru harus mengambil kira unsur-unsur gaya pembelajaran Implikasi dari pemahaman hakikat sains dalam proses pembelajaran dijelaskan Carin & Sund (1989) dengan memberikan petunjuk sebagai berikut ‘Para siswa/mahasiswa perlu dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang didasari sains yang merefleksikan metod ilmiah dan keterampilan proses yang mengarah pada pengetahuan atau penemuan ’. Bagi Inkuiri Penemuan pula semakin banyak peranan diberikan oleh pelajar di dalam aktiviti pembelajaran mereka semakin tinggi aras pembelajaran berasaskan inkuiri, dan begitulah sebaliknya. Sekiranya semua masalah, prosedur, serta jawapan telah disediakan oleh guru dan pelajar hanya berperanan sebagai penerima sahaja di dalam pembelajaran mereka, maka ia tidak dianggap sebagai pembelajaran berasaskan inkuiri (pengesahan) Sekiranya, guru menyediakan masalah dan prosedur sementara pelajar dikehendaki mencari jawapan berdasarkan prosedur yang telah disediakan, maka ia dikategorikan sebagai inkuiri berstruktur. Seterusnya jika guru hanya menyediakan masalah-masalah sementara pelajar sendiri yang menentukan prosedur serta memberikan jawapan terhadap permasalahan yang diberikan, maka pembelajaran tersebut dikategorikan sebagai inkuiri terbimbing.Guru mesti membuat perancangan pelajaran sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran, termasuklah guru berpengalaman, guru cemerlang dan guru pakar. Persediaan mengajar oleh guru akan melibatkan masa yang berbeza mengikut pencapaian murid, kelas, bahan, dan kearifan individu guru. Objektif dan isi pelajaran disusunmengikut keutamaan atau kefahaman murid, seperti bermula daripada aspek yang mudah kepada yang lebih sukar, aspek yang berada dalam pengetahuan atau pengalaman muridkepada perkara yang belum berada dalam pengetahuan dan pengalaman mereka.

3

HBSC 4403

1.

Rancangan Pengajaran Harian 1 Mata Pelajaran Masa Tajuk Hasil Pembelajaran 1.
2.

: Fizik : 3 jam : Optik: Pembiasan Cahaya : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat: Bilangan pelajar : 25 orang

Boleh mengenalpasti pemboleh ubah yang berfungsi dalam eksperimen Dwicela Young. Pelajar boleh melakarkan corak-corak pinggir pinggir yang dihasilkan dan menentukan panjang gelombang daripada rumus ë=D ax

Pendekatan P&P: i. i.
ii.

Konstruktivisme 5E Mengeksperimen Menjawab soalan latihan

Strategi P&P :

Kemahiran Generik: Penerapan Nilai, Ketelitian, Koperatif KPS : i. Mengeksperimen ii. Mengenal pasti pemboleh ubah. KBKK : Menjana idea, Refleksi, Mengkonsepsi, Mengenal pasti, Menghubung kait Menyelesaikan masalah. Bahan Bantu Belajar : LCD, kepingan Polaroid, gelas berisi air, pensil, lembaran kerja. Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah diperkenalkan bahawa gelombang mempunyai sifat-sifat boleh (a) dipantulkan (b) dibelaukan (c) dibiaskan (d) mengalami Interferens.

4

HBSC 4403

Langkah / Masa Aktiviti Pengjaran dan Pembelajaran Langkah 1 (Pengelibatan) ( 5 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru Murid 1. Pelajar memberikan definisi dan contoh pantulan dan pembiasan dalam kehidupan seharian

Media Pengajaran

Kemahiran Generik KBKK Menjana idea Refleksi Kecerdasan Pelbagai Logikal Interpersonal

Ulang kaji definisi maksud sifatsifat - Pantulan - Pembiasan

1. Guru mengimbau pengetahuan pelajar tentang definisi pantulan dan pembiasan secara am. 2. Dengan bantuan gambar-gambar fenomena pembiasan dan pantulan dalam kehidupan seharian, guru meminta pelajar memberi contoh- contoh fenomena pantulan dan pembiasan yang lain. 1. Guru menerangkan maksud pembiasan dan jenisjenis pembiasan.

Langkah 2 (Penerokaan) (35 minit) Langkah 3

Konsep pembelauan dan interferens

1. Pelajar mendengar dan mencatat nota. 2. pelajar melukis rajah pembiasan antara melalui medium udara dan air .

LCD

Kecerdasan Pelbagai Logikal Intrapersonal KBKK

5

HBSC 4403

(Penerangan) (50 minit)

Gelombang cahaya ialah gelombang melintang

1. Guru mengkonsepsikan Pengkutuban gelombang cahaya dengan menggunakan kepingan polariod. 2. Guru menerangkan tentang kewujudan medan magnet dan medan elektrik dalam gelombang cahaya. 1. Guru mengedarkan panduan menjalankan eksperimen dari stesen ke stesen dan lembaran kerja 1 . 2. Guru meminta pelajar Menjalankan eksperimen Dwicelah Young yang melibatkan konsep pembiasan dan interferens.

1. Pelajar mencuba mengkonsepsikan pengkutuban gelombang cahaya dengan menggunakan polariod. 2. Pelajar mendengar dan mencatat nota
1.

OHP Kepingan Polaroid(contoh; ‘Moire Effect

Mengkonsepsi Kecerdasan Pelbagai Logikal Interpersonal Intrapersonal

Langkah 4 (Penghuraian) (Menampilkan pencapaian) (70 minit)

Uji kaji ringkas membuktikan sifat-sifat - Pantulan - Pembiasan - Pembelauan - Interferens

Pelajar menjalankan eksperimen dari stesen: a. Besen berisi air, duit syiling b. Gelas berisi air dan pensel

Radas eksperimen: Gelas berisi air,besen berisi air straw, duit syiling, Kertas Edaran (Lampiran1) Lembaran kerja 1 KPS Mengeksperimen Mengenal pasti pembolehubah KBKK Mengenal pasti Menghubung kait Kecerdasan Pelbagai Logikal Intrapersonal Kinestatik KBKK

2.

Pelajar melengkapkan

lembaran kerja konsep DwicelahYoung

Langkah 5

Soalan latihan

1. Guru mengedarkan

1. Pelajar menjawab 6

Soalan latihan

HBSC 4403

(Menilai pencapaian) 20 minit

soalan latihan dan meminta pelajar menjawab secara individiu.

soalan latihan secara individiu

(Lampiran 2)

Menyelesaikan masalah Kecerdasan Pelbagai Logikal Intrapersonal

7

HBSC 4403

Penerangan Terperinci Aktiviti

JENIS-JENIS PEMBIASAN a. b. Pembiasan ke arah garis normal. Pembiasan menjauhi garis normal.

Pembiasan ke arah garis normal

Berlaku apabila cahaya bergerak daripada medium yang kurang tumpat seperti udara ke medium yang lebih tumpat seperti kaca dan air.

8

HBSC 4403

Kesan Pembiasan cahaya menyebabkan fenomena dalam nyata dan dalam ketara berlaku. Apabila melihat ke dalam kolam renang, kita akan dapati bahawa air dalam kolam lebih cetek daripada sebenarnya. Dalam nyata dan dalam ketara 2 sinar cahaya merambat dari seketul batu ke permukaan air. Di permukaan air kedua-dua sinar dibiaskan menjauhi garis normal. Ia berlaku kerana cahaya merambat daripada medium lebih tumpat ke medium kurang tumpat. Pandangan mata kasar tidak dapat melihat secaramembengkok, sebaliknya pandangan mata kita melihat secara lurus. Batu di dasar kolam kelihatan tertimbul di atas dan menyebabkannyakelihatan lebuh cetek. Kedalaman asal dinamakan dalam nyata, D. vKedalaman imej batu dipanggil dalam ketara, d. Maka indeks pembiasan, n = Dalam nyata "D" Dalam ketara "d" ·

9

HBSC 4403

Slaid yang digunakan.

Pem biasan berla u k a bila cah a m pa ay elalu i D am u ediumy ang berlain iaitu an Air d u ra . an da

Untuk menerangkan bagaimana pembiasan cahaya berlaku, guru menayangkan slaid yang menunjukkan bagaimana medium udara dan air berperanan dalam pembentukan pembiasan.

Pensel kelihatan seolah-olah membengkok pada pengelihatan apabila diletakkan di dalam gelas lut sinar yang berisi air. 10

HBSC 4403

Semua objek yang berada di dasar air ataupun lautan akan kelihatan berada dekat dengan permukaan berbanding degan jarak sebenar objek itu berada.

.Batu di dasar kolam kelihatan tertimbul di atas dan menyebabkannya kelihatan lebih cetek

11

HBSC 4403

Di permukaan air kedua-dua sinar dibiaskan menjauhi garis normal. Ia berlaku kerana cahaya merambat daripada medium lebih tumpat ke medium kurang tumpat. Pandangan mata kasar tidak dapat melihat secaramembengkok, sebaliknya pandangan mata kita melihat secara lurus.

Berlaku apabila cahaya bergerak daripada medium yang kurang tumpat seperti udara ke medium yang lebih tumpat seperti kaca dan air dengan kelajuan yang amat tinggi.

Soalan (Lembaran Kerja) 12

HBSC 4403

1.

Satu sinar datang dari udara ke lapisan minyak yang terapung di air dengan sudut datang 30°. Bila indeks bias minyak 1,45 dan indeks bias air 1,33, berapakah besar sudut sinar tersebut di dalam air?

Contoh jawapan
2.

Seekor ikan berada di dalam akuarium berbentuk bola dengan jari-jari 30 cm. Posisi ikan itu 20 cm dari dinding akuarium dan diamati oleh seseorang dari luar akuarium pada jarak 45 cm dari dinding akuarium. Bila indeks bias air akuarium 4/3 tentukanlah jarak orang terhadap ikan pada pengelihatan: a) pemerhati b) menurut ikan

a. Menurut orang (Orang melihat ikan, berarti Sinar datang dari ikan ke mata orang) Diketahui : n1 = nair = 4/3 n2 = nu = 1 s = 20 cm R = -30

13

HBSC 4403

(R bertanda negatif karena sinar datang dari ikan menembus permukaan cekung akuarium ke mata orang) Ditanya : s’ Jawapan:

Jadi, jarak bayangan ikan atau jarak ikan ke dinding akuarium menurut orang hanya 18 cm (bukan 20 cm!). Tanda negatif pada jarak s’ menyatakan bahwa bayangan ikan yang dilihat orang bersifat maya. Sedangkan jarak orang ke ikan menurut orang adalah 45 cm ditambah 18 cm, yaitu 63 cm (bukan 65 cm!). b. Menurut Ikan (Ikan melihat orang, berarti Sinar datang dari orang ke mata ikan) Diketahui : n1 = nu = 1 n2 = nair = 4/3 s = 45 cm R = +30 (R bertanda positif karena sinar datang dari orang menembus permukaan cekung akuariumke mata ikan) Ditanya : s’ Jawab :

14

HBSC 4403

Jadi, jarak bayangan orang atau jarak orang ke dinding akuarium menurut ikan bukan 45 cm melainkan 120 cm. Tanda minus pada jarak bayangan menyatakan bahwa bayangan bersifat maya. Jarak orang ke ikan menurut ikan sama dengan 20 cm ditambah 120 cm, yakni 140 cm. disebabkan jarak benda dengan bayangan yang dibentuk berbeza maka bayangan juga mengalami pembesaran (M) sebesar :

Refleksi

:

Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat menyatakan bahawa cahaya termasuk gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang getarannya adalah medan elektrik dan medan magnetik. Cahaya merambat sebagai garis lurus tetapi apabila melalui dua medium yang berlainan maka pembiasan cahaya akan berlaku. Hukum Pembiasan: (1) Sinar datang, garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar.(2) Perbandingan sudut sinar datang dengan sudut sinar bias adalah tetap. Pelajar yang telah menguasai akan diberikan aktiviti pengayaan iaitu menjawab soalan-soalan lembaran kerja manakala pelajar yang masih belum menguasai akan diberi bimbingan secara individu oleh guru.

15

HBSC 4403

2.

Rancangan Pengajaran 2 Mata Pelajaran Bilangan murid Masa Tajuk Hasil Pembelajaran : Fizik : 25 orang : 3 jam : Gelombang : Pembiasan Gelombang : Pada akhir proses pengajaran-pembelajaran,

i. Menerangkan maksud pembiasan gelombang ii. Menerangkan faktor perubahan halaju, panjang gelombang dan frekuensi bagi pembiasan gelombang iii. Melakarkan corak pembiasan gelombang dari kawasan dalam ke kawasan cetek dan sebaliknya iv. Menyelesaikan masalah yang berkaitan pembiasan gelombang Pendekatan Pengajaran : i. Inkuiri penemuan Terbimbing Penerapan Nilai: i. Ketelitian ii. Koperatif KBKK i. Menjana idea ii. Menghubung kait Media Pengajaran : i. http://online.cctt.org/curriculumguide/units/waves.asp ii.http://www.lightandmatter.com/area1book3.html Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar telah mempelajari bahawa bahawa gelombang air boleh dipantulkan.

16

HBSC 4403

Langkah / Masa (Peristiwa Pengajaran) Mengenal pasti Masalah (5 minit) (Menarik perhatian) (Mengimbau pengetahuan sedia ada) Isi pelajaran Definisi Pembiasan gelombang

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru Guru menanyakan soalan (a) Apabila suatu sumber gelombang air satah merambat yang akan berlaku? (Pantulan) (b) Adakah berlaku perubahan pada halaju, panjang dan frekuensi gelombang air tersebut? (c) Pernahkah pelajar memerhatikan keadaan gelombang air laut. (Perbincangan) Murid 1. Pelajar menyemak nota bagi pelajaran yang lepas. (Pantulan gelombang air) 2. Pelajar memberikan bagi keadaan gelombang air laut. Media Pengajaran Kemahiran Generik KBKK Menjana idea Menerangkan Kecerdasan Pelbagai Logikal Interpersonal

ke satu permukaan satah apakah gambaran pemerhatian mereka

Merancang Cara Penyelesaian

Gelombang melakukan pembiasan gelombang

air 1. Guru menunjukkan demonstarasi gerakan gelombang apabila merambat dari keadaan dalam ke keadaan 17

Pelajar melakarkan pemerhatian mereka dari tangki riak

Tangki riak

KPS Memerhati Mengelas KBKK

HBSC 4403

(Menyediakan bahan rangsangan) (60 minit) (Memberi bimbingan)

apabila bergerak atau merambat dari

ia cetek dengan menggunakan tangki riak 2. Guru meminta pelajar membezakan muka gelombang air bagi kawasan dalam dan kawasan cetek.

Mengenal pasti Membanding dan Membeza Kecerdasan Pelbagai Logikal Interpersonal

satu medium ke satu medium yang lain

Mengumpul Maklumat (50 minit) (Menampilkan pencapaian)

Pembiasan Gelombang

Guru membuat meminta murid mengenalpasti hasil pembiasan gelombang dengan mempelbagaikan keadaan kedalaman dan bentuk plat perspek yang digunakan. Iaitu cembung dan cekung

1. Pelajar melakarkan hasil pemerhatian mereka. 2. Pelajar menandakan kawasan dalam dan cetek, mengenal pasti panjang gelombang dan halaju gelombang. 3. Pelajar membincangkan hubungan panjang gelombang dan halaju gelombang dengan perubahan kedalaman air. [Aktiviti 1(a)] 1. Murid 18

Radas eksperimen

KPS Memerhati KBKK Mengenal pasti Membincang Menghubung kait Kecerdasan Pelbagai Logikal Interpersonal

Mengkaji/membuat Pembiasan

Guru memberi mendengar dan

Hasilan

HBSC 4403

keputusan (50 minit) (Menilai

gelombang

memberi ulasan hasilan yang dibentangkan pelajar.

membentangkan hasil perbincangan kumpulan masing-masing.

pembentangan pelajar.

pencapaian) Membuat Rumusan Penyelesaian (15 minit) masalah yang perubahan kedalaman dengan halaju, panjang gelombang.

Guru mengedarkan soalan latihan.

Pelajar membincangkan soalan contoh dan menyelesaikan masalah soalan latihan yang diberi

Lampiran 1(b)

KBKK Menyelesaikan masalah Kecerdasan Pelbagai Logikal Intrapersonal

berkaitan dengan [Lampiran 1(b)]

19

HBSC 4403

Penerangan Terperinci Aktiviti Nota dan Perbincangan dengan pelajar. Aktiviti 1 (a) Pembiasan Gelombang 1. Pembiasan gelombang ialah perubahan arah gerakan atau perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan halaju gelombang. Ini adalah disebabkan oleh gelombang yang bergerak atau merambat dari satu medium ke satu medium yang 2. 3. 4. berlainan. Kajian keadaan pembiasan gelombang ini biasanya dilakukan dengan menggunakan tangki riak dan plat perspeks. Kajian ini biasanya boleh dilakukan di dalam makmal. Pembiasan gelombang air berlaku disebabkan oleh perubahan halaju air yang disebabkan oleh perubahan kedalaman air. Apabila suatu gelombang air bergerak dari kawasan dalam ke kawasan yang cetek atau sebaliknya halaju dan panjang gelombang air akan berubah.

5.

Apabila gelombang air menuju secara berserenjang ke sempadan kawasan air cetek, gelombang air dibiaskan dengan sudut biasan yang sifar.

20

HBSC 4403

v > v’ l > l’ 6. Gelombang air akan dibiaskan mendekati garis normal apabila ia merambat dari kawasan dalam ke kawasan cetek pada suatu sudut.

7. 8.

Bagi biasan air dari kawasan cetek ke kawasan dalam, gelombang air akan dibiaskan menjauhi garis normal. Berikut adalah perubahan-perubahan halaju, panjang gelombang dan frekuensi gelombang air apabila berlakunya pergerakan gelombang air bagi kedalaman air yang berlainan.

Di dalam 21

kawasan airDi kawasan air cetek

HBSC 4403

Halaju gelombang, v Panjang gelombang, l Frekuensi, ¦ 9.

Lebih cepat Bertambah Tidak berubah

Lebih perlahan Berkurang Tidak berubah

Permbiasan gelombang air juga berlaku mengikut bentuk permukaan yang dilaluinya, iaitu apabila air merambat menuju ke suatu permukaan cetek yang berbentuk cembung atau cekung, pembiasan yang berlaku adalah seperti rajah di bawah.

10. Fenomena-fenomena ini boleh dilihat bagi kawasan-kawasan berteluk seperti di kawasan pantai yang mempunyai teluk atau tanjung. Kesan pembiasan menyebabkan bentuk gelombang air mengikut bentuk pantai apabila gelombang air tersebut semakin menghampiri kawasan pantai.

22

HBSC 4403

11. (a)

Gelombang air laut yang bermula di kawasan tengah laut biasanya menghasilkan gelombang air yang seragam kerana ia mempunyai kedalaman air yang hampir sama. Muka-muka gelombang air adalah hampir sama, lurus dan selari di antara satu dengan yang lain. Apabila gelombang air itu bergerak menghampiri kawasan pantai yang lebih cetek, pembiasan gelombang air akan berlaku dan gelombang air akan bergerak dengan halaju yang semakin perlahan. Ini menyebabkan muka-muka gelombang semakin rapat. Gelombang air dibiaskan mendekati garis normal, menyebabkan muka-muka gelombang juga akan mengikut bentuk pantai tersebut.

(b)

(c)

23

HBSC 4403

Gelombang : Pembiasan Gelombang Latihan [lampiran 1(b)] 1. Lakarkan apa yang dapat diperhatikan pada rajah di bawah.

24

HBSC 4403

2. Apabila suatu gelombang air bergerak dari kawasan dalam ke kawasan yang cetek, panjang gelombangnya ___________________ , frekuensinya _________________, halajunya _____________________ dan arah gerakan gelombang __________________.

3. Suatu gelombang radio berfrekuensi 9.6 x 107 Hz merambat dari udara ke air dengan halaju 3.0 x 108 ms-1. Hitungkan:

(a)

frekuensi gelombang tersebut dalam air.

__________________________________________________________

(b)

halaju gelombang dalam air jika panjang dalam air ialah 2.5 m.

__________________________________________________________

25

HBSC 4403

4. Suatu penggera yang bergetar sebanyak 20 kali dalam 5.0 saat menghasilkan suatu gelombang satah dengan panjang gelombang 4.8 cm dan menuju ke suatu kawasan air cetek. Hitungkan: (a) halaju gelombang di kawasan air dalam. (b) panjang gelombang di kawasan air cetek jika halaju gelombang dalam kawasan air cetek ialah 1/3 daripada halajunya di kawasan air dalam.

5.

Terangkan fenomena yang terlibat apabila sebuah bot berada di belakanag sebuah halangan. Jangkaan penerangan murid: Bot bergerak ke hadapan dan kebelakang apabila gelombang laut menghampiri halangan fenomena perambatan gelombang ke atas bot dikenali sebagai inteferens. Refleksi : Berdasarkan persiapan dan penyampaian pengajaran yang telah dilaksanakan oleh guru, murid akan berjaya menerangkan bahawa pada pola pemantulan gelombang sudut datang dengan pemantulan dan sudut pantul pantul (r). diperoleh Pernyataan antara 26 bahwa ini lah sudut sudut yang datang sudut hubungan antara (i) dan sama hukum sudut disebut datang

gelombang,

Hubungan

HBSC 4403

pantul Gelombang

adalah

kedua air

sudutnya dapat

sama berupa

(i gelombang

=

r

).

permukaan

lurus/mendatar

dan gelombang lingkaran/melingkar. Pelajar yang menguasai akan menjawab soalan pengayaan manakala pelajar yang tidak menguasai akan di beri bimbingan insentif secara individu.

Kesimpulan. Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Sains diperlukan sebelum memulakan suatu pengajaran.Ini demi memudahkan guru untuk menyusun penyamapaian isi pelajaran memenuhi keperluan pelajar.Dengan demikian pemeringkatan penyampaian isi pelajaran dan masalahmasalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan Sains perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak member kesan buruk terhadap masyarakat khususnya pelajar. Diharapkan penekanan pembelajaran Sains, masyarakat teknologi, dan persekitaran diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu produk melalui penerapan konsep Sains dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. Pembelajaran Sains sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah untuk membolehkan kemampuan berfikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta menjadikannya sebagai aspek penting kecekapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran Sains proses dan sikap ilmiah. Rancangan Pengajaran yang ideal yang dapat dicapai objektifnya oleh anak didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap pembelajaran pendidikan. Penetapan didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Berdasarkan persediaan yang dipaparkan di atas, jelaslah bahawa terdapat ciri-ciri pembelajaran efektif yang berlainan dari segi keutamaan.Murid mempunyai persepsi yang berbeza-beza terhadap suatu pengajaran, oleh yang demikian peranan guru dalam mencapai objektif sekolah . Semoga dapatan rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Fizik inimenjadi inspirasi untuk kajian yang lebih terperinci demi manfaat pendidikan negara terutamadalam usaha untuk menghasilkan pelajar efektif serta memperkasa keterampilan mereka ke arahpencapaian objektif sekolah rendah yang merupakan asas sistem pendidikan Malaysia. menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan

27

HBSC 4403

RUJUKAN Abu Hassan Kassim (2003). Pengajaran Pembelajaran Kimia di Sekolah. Skudai :Universiti Teknologi Malaysia. Abu Hassan Kassim et.al (2006). Ke Arah Pengajaran Sains dan Matematik Berkesan. Tidak diterbitkan, Universiti Teknologi Malaysia. Alias Baba (1998). Pemetaan Konsep: Satu Strategi Pengajaran Pembelajaran. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor. Azizan Othman (1998). Pembinaan Dan Penilaian Kesesuaian Modul Pembelajaran Kendiri Komponen Elektrik Pada Peringkat Tingkatan Lima. Projek Sarjana Muda, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Jemaah Nazir Sekolah.(1992). Kuala Lumpur: Terbitan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1988). Falsafah Pendidikan Negara dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Maznah Ismail et.al. (1995). Kajian terhadap pendekatan pembelajaran pelajar. Jurnal Pendidik dan Pendidikan. Norliana Hashim et.al (2005). Pembinaan dan Penilaian Kesuaian Pengajaran Kendiri Sifat Jirim bagi Mata Pelajaran Fizik KBSM Tingkatan Empat. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Rohana Zubir. 1987. Aplikasi teknologi – dalam pembelajaran Fizik: kesan dan masalah. Masalah Pendidikan Rashidi Azizan et.al (1995). Pengajaran dalam bilik darjah, kaedah & strategi. Kajang: Masa Enterprise

28

HBSC 4403

Wan Mohd. Zahid bin Mohd. Noordin. (1993). Pengisian wawasan pendidikan. Kertas Utama, Persidangan Pendidikan Nasional Genting Highland: Institut Aminuddin Baki, Sri Layang. Wan Mohd. Zahid bin Mohd. Noordin (1993). Pengisian wawasan pendidikan. Kertas Utama, Persidangan Pendidikan Nasional. Genting Highland: Institut Aminuddin Baki, Sri Layang. http://www.e-tutor.com.my/eSubDetail1.jsp?Sub=sains http://search.4shared.com/search.html?searchmode=2&searchName=Soal+Latihan-OptikPembiasan+Cahaya http://mediabelajaronline.blogspot.com/2010/03/pembiasan-cahaya.html http://www.etutorphysics.com/

29