STPM/S948

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

PERAKAUNAN Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh

Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

PRAKATA
Sukatan Pelajaran Perakaunan yang baharu ini digubal untuk menggantikan sukatan pelajaran Perakaunan sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun 1997. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yang akan menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Perakaunan ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini, pengajian tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti. Penggubalan semula sukatan pelajaran Perakaunan ini merupakan proses pengemaskinian tajuk, kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perubahan dalam persekitaran ekonomi dan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran ini diharapkan menjadi jambatan ilmu antara mata pelajaran Prinsip Perakaunan di sekolah menengah dengan kursus-kursus yang berkaitan di peringkat diploma atau ijazah yang ditawarkan oleh Institusi Pengajian Tinggi dan badan profesional. Oleh itu, dalam usaha mereka bentuk sukatan pelajaran ini, jawatankuasa telah mengambil kira kurikulum Prinsip Perakaunan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia, diploma, dan ijazah serta peperiksaan profesional perakaunan. Sukatan pelajaran ini telah direka bentuk bagi membolehkan calon memahami dan menghayati teori dan aplikasi dua komponen utama perakaunan, iaitu perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara, sukatan pelajaran ini menerapkan beberapa unsur kemahiran insaniah seperti etika, nilai, undang-undang, dan peraturan dalam profesion perakaunan melalui teori dan kerja kursus. Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikut tajuk, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, glosari, rumus perakaunan, senarai buku rujukan dan kertas soalan contoh. Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Profesor Madya Dr. Haji Mohd Yusoff bin Ibrahim. Anggota jawatankuasa lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah universiti tempatan dan guru-guru yang berpengalaman luas dalam pengajaran Perakaunan di tingkatan enam. Jawatankuasa juga mengambil kira pandangan daripada wakil badan profesional. Bagi pihak MPM, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapan MPM agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calon dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlamatnya.

Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia

KANDUNGAN Sukatan Pelajaran 948 Perakaunan Halaman Matlamat Objektif Kandungan Penggal 1: Perakaunan Kewangan Penggal 2: Perakaunan Pengurusan Penggal 3: Pengaplikasian Perakaunan Kerja Kursus (Tugasan Amali) Ujian Kerja Kursus Bertulis Skim Pentaksiran Pemerihalan Prestasi Glosari Rumus Perakaunan Senarai Rujukan Kertas Soalan Contoh Kertas 1 Kertas Soalan Contoh Kertas 2 Kertas Soalan Contoh Kertas 3 Tugasan Kerja Kursus Contoh Kertas 4 Kertas Soalan Ujian Kerja Kursus Bertulis Contoh Kertas 5 2 – 12 13 – 23 24 – 31 32 33 34 35 36 37 – 38 39 41 – 49 51 – 57 59 – 65 67 – 69 71 – 74 1 1 .

dan piawaian perakaunan. dan nilai etika calon dalam bidang perakaunan bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi dan profesional serta mengaplikasikannya dalam kerjaya dan kehidupan. Objektif Objektif sukatan pelajaran ini adalah untuk membolehkan calon: (a) (b) (c) (d) (e) (f) mengaplikasi konsep. menyedia. menunjuk kemahiran dalam tatacara dan amalan perakaunan secara manual dan berkomputer. mengaplikasi teknik perakaunan dalam perancangan. kawalan. memahami sistem maklumat perakaunan dan sistem kawalan dalaman. menganalisis. dan pembuatan keputusan. prinsip. 1 . mengamal kod etika profesion perakaunan. andaian.SUKATAN PELAJARAN 948 PERAKAUNAN Matlamat Sukatan pelajaran ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan pengetahuan. dan mentafsir penyata kewangan dan laporan pengurusan. kemahiran.

MASB. membantu membuat keputusan. MIA.2 1. (d) menyatakan tujuan perakaunan kewangan. pengauditan.PENGGAL 1: PERAKAUNAN KEWANGAN Waktu Pengajaran 40 Tajuk Hasil Pembelajaran 1 Asas Perakaunan Kewangan 1.1 Perakaunan dan simpan kira Skop perakaunan kewangan 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perakaunan dan simpan kira. SSAP. analisis. Akta Pelaporan Kewangan 1997. (g) memperihalkan perkembangan dalam piawaian perakaunan di Malaysia yang meliputi Ordinan Syarikat 1940. 2 .1. iaitu untuk menyediakan maklumat. 1. iaitu pengumpulan. dan percukaian. Akta Syarikat 1965.1.1 Pengenalan kepada perakaunan kewangan 1. pengelasan. mengkomunikasikan maklumat.1. perekodan. dan mewujudkan kawalan.1. mesin. (c) mengenal pasti skop perakaunan kewangan. 1. IAS. (h) memperihalkan perkembangan profesion perakaunan di Malaysia MACPA. (e) mengenal pasti bidang-bidang perakaunan yang lain. iaitu perakaunan pengurusan. perakaunan kos. MAS. dan Akta Akauntan 1967. (b) membezakan antara perakaunan dengan simpan kira. IFRS.4 Pengguna penyata kewangan (i) mengenal pasti pengguna penyata kewangan dalaman dan luaran.3 Sejarah perakaunan (f) memperihalkan sejarah perakaunan sejak zaman Luca Pacioli dan perkembangan dalam teknik merekodkan secara manual. MICPA. perakaunan sektor awam. dan komputer. dan FRS. dan pelaporan maklumat.

pemadanan (termasuk prinsip akruan). dan perlakuan profesional (rujuk Akta Akauntan 1967). membincangkan andaian perakaunan. iaitu usaha berterusan. dan Akta Akauntan 1967. entiti berasingan.4 Kitaran perakaunan 10 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan aliran kitaran perakaunan (perniagaan pemilikan keempunyaan tunggal sahaja). MIA. (l) memperihalkan perkembangan profesion perakaunan di Malaysia MACPA. dan pendedahan penuh.2 Prinsip perakaunan diterima umum Calon seharusnya dapat: (a) (b) membezakan antara prinsip dengan andaian perakaunan. kompeten. 1. dan ekuiti pemilik terhadap persamaan perakaunan. 1.5 Etika dalam profesion perakaunan menjelaskan maksud etika.Tajuk Waktu Pengajaran (j) Hasil Pembelajaran 1. kos sejarah. iaitu tentang standard perilaku moral yang munasabah (Reasonable standard of moral conduct). 1.3 Persamaan perakaunan 2 Calon seharusnya dapat: (a) mengaplikasi persamaan perakaunan. realisasi/pengiktirafan hasil.6 Kerjaya dalam bidang perakaunan 4 (m) mengenal pasti kerjaya dalam sektor awam dan sektor swasta. keobjektifan.1. (b) menganalisis kesan perubahan aset. dan mata wang stabil. MICPA. wang sebagai ukuran.1. (c) membincangkan prinsip perakaunan catatan bergu. (b) mengenal pasti jenis dan aliran dokumen sumber. keobjektifan. (k) menjelaskan ciri akauntan beretika seperti integriti. kematerialan. 1. ketekalan. tempoh perakaunan. kerahsiaan dan berhati-hati. liabiliti. 3 . konservatisme. (c) menganalisis kesan hasil dan belanja terhadap persamaan perakaunan.

menjelaskan konsep penyediaan penyata kewangan terlaras. (c) membezakan antara perbelanjaan terlibat (incurred expenditure) dengan pembayaran. dan pelarasan pada akhir tempoh 1. (e) menyediakan imbangan duga (belum terlaras).5. (g) menjelaskan konsep pelarasan pada akhir tempoh. dan buku tunai.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) merekodkan ke dalam jurnal am. (f) menyediakan penyata kewangan (belum terlaras).5.5. 4 . 1. (g) menganalisis kesan perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal terhadap untung dan kedudukan kewangan. (h) menjelaskan konsep penyediaan imbangan duga terlaras. (d) mengepos maklumat ke lejar am dan lejar subsidiari. (i) (j) menjelaskan konsep penutupan akaun.2 Penerimaan (d) membezakan antara penerimaan hasil dengan penerimaan modal. dalam format akaun-T.5 Hasil. (b) membezakan antara hasil terperoleh (earned revenue) dengan hasil diterima. 1. jurnal khas. belanja.1 Asas akruan dan asas tunai 10 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep asas akruan dan asas tunai. (e) menganalisis kesan penerimaan hasil dan penerimaan modal terhadap untung dan kedudukan kewangan.3 Perbelanjaan (f) membezakan antara perbelanjaan hasil dengan perbelanjaan modal. 1.

5 Belanja (l) menghitung belanja dengan mengambil kira tempoh manfaat perbelanjaan. dan akaun untung rugi (melibatkan jurnal dan lejar). (ii) titik pengeluaran (perlombongan).Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran 1. (k) merekodkan pelarasan hasil terakru (hasil belum terima) dan hasil terima dahulu (hasil belum terperoleh) dalam jurnal dan lejar. peruntukan hutang ragu.5. (p) mengaplikasi konsep pemadanan hasil dan belanja dalam penyediaan akaun perkilangan. 1.5.5.7 Pemadanan hasil dan belanja 1. (b) membetulkan kesilapan dalam jurnal dan lejar (termasuk akaun tergantung). akaun perdagangan. (m) menjelaskan konsep belanja terakru (belanja belum bayar) dan belanja bayar dahulu (belanja prabayar). dan hutang lapuk dalam jurnal dan lejar (amaun diberikan).5. 1. (n) merekodkan pelarasan belanja terakru (belanja belum bayar) dan belanja bayar dahulu (belanja prabayar) dalam jurnal dan lejar. (iii) titik peratusan siap (pembinaan).6 Hasil dan belanja lain (o) merekodkan pelarasan bagi susut nilai.4 Hasil (h) menghitung hasil dengan mengambil kira diskaun diberikan dan penerimaan terdahulu. 1. (i) mengenal pasti titik pengiktirafan hasil yang berikut dengan merujuk secara umum kepada FRS 111 dan FRS 118: (i) titik jualan (pemborongan dan peruncitan). (iv) titik kutipan tunai (jualan ansuran).6 Pembetulan kesilapan 5 . 8 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan jenis kesilapan yang menjejaskan dan yang tidak menjejaskan imbangan duga. (j) menjelaskan konsep hasil terakru (hasil belum terima) dan hasil terima dahulu (hasil belum terperoleh).

2. (e) menyediakan penyata penyesuaian bank (kepada baki tunai terlaras). dan lain-lain belum terima. dan pelaburan.3 Belum terima (j) (k) memerihalkan fungsi. jurnal penerimaan tunai.Tajuk Waktu Pengajaran 4 Hasil Pembelajaran 1. dan skop sistem jualan kredit. dan skop sistem pengurusan tunai. 2.1 Pengenalan kepada aset 36 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan aset. aset tak ketara. (i) menilai sekuriti pada nilai pasaran (rujuk FRS 139).2 Sekuriti boleh pasar (g) mentakrifkan sekuriti boleh pasar.2. (f) menyediakan catatan jurnal pelarasan penyesuaian bank.7 Penyediaan penyata kewangan pemilikan keempunyaan tunggal Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan penyata pendapatan dan kunci kira-kira. 6 . iaitu sistem pesanan. (d) menjelaskan kepentingan penyata penyesuaian bank. loji dan peralatan (aset tetap). dan jurnal pembayaran tunai (rujuk subtajuk 1. (c) menyatakan komponen setiap kelas aset. mentakrifkan akaun belum terima.4 (c)). iaitu sistem penerimaan tunai dan pembayaran tunai.2. objektif. objektif. dan akaun belum terima.2 Aset semasa 2. (h) merekodkan sekuriti boleh pasar (nilai diberikan). iaitu sekuriti ekuiti (saham) dan sekuriti hutang (bon dan debentur). aset bukan semasa: aset harta tanah. nota belum terima.1 Tunai 20 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan tunai dan setara tunai. (c) merekodkan urus niaga tunai dalam buku tunai. (b) memerihalkan fungsi. 2. 2 Aset 2. (b) mengelaskan aset kepada aset semasa. pengebilan. 2.

(x) menganalisis kesan penilaian inventori terhadap untung (rujuk FRS 102. dan skop sistem pengurusan inventori. (s) mengenal pasti jenis inventori. dan cukai. 2.2. iaitu bahan mentah. barang siap/barang niaga. (z) mempersembahkan aset semasa dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101.2. (w) menentukan nilai inventori berasaskan terendah antara kos atau pasaran (TAKAP). kerja dalam proses. deposit. dan bekalan. belanja bayar dahulu. objektif. insurans. dan purata berwajaran. (q) merekodkan hutang lapuk dan hutang lapuk pulih dalam jurnal dan lejar.4 Inventori (r) mentakrifkan inventori dan memerihalkan fungsi.2. (u) membandingkan (secara konsep) sistem inventori berkala dengan sistem inventori berterusan dan kaedah perekodan. 2. (n) menyediakan akaun kawalan penghutang. (t) mengenal pasti komponen kos inventori barang niaga yang terdiri daripada kos belian. iaitu sistem pengurusan masuk keluar inventori.6 Persembahan dalam kunci kira-kira 7 . 2. (m) menjelaskan kepentingan akaun kawalan penghutang. masuk kemudian keluar dulu (MKKD). (p) merekodkan peruntukan hutang ragu dalam jurnal dan lejar.5).). (v) menentukan kos inventori dengan menggunakan kaedah masuk dulu keluar dulu (MDKD).5 Aset semasa lain (y) mengenal pasti aset semasa lain seperti hasil belum terima. kos pengangkutan. (o) menghitung peruntukan hutang ragu berasaskan kaedah peratusan jualan kredit dan peratusan penghutang. dan pendahuluan (rujuk subtajuk 1.Tajuk Waktu Pengajaran (l) Hasil Pembelajaran merekodkan akaun belum terima dalam jurnal dan lejar subsidiari.

3 Pelaburan jangka panjang Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pelaburan jangka panjang yang terdiri daripada pelaburan ekuiti (saham). dibeli sekali gus (lump sum). penjagaan. jumlah angka tahun. pelaburan hutang (bon dan debentur). dan dibina sendiri.4 Aset tak ketara 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan aset tak ketara yang terdiri daripada muhibah. belanja permulaan (mengikut industri). penyenggaraan. 8 . objektif. (d) mentakrifkan susut nilai dan membezakan susut nilai dengan penurunan nilai. (c) mempersembahkan pelaburan jangka panjang dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. (c) merekodkan perolehan harta tanah dan loji dan peralatan yang dibeli berasingan. pelaburan dalam anak syarikat (subsidiari).5 Harta tanah dan loji dan peralatan (aset tetap) 12 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan harta tanah dan loji dan peralatan. dan skop sistem pengurusan aset tetap. paten. dan pelupusan (nilai diberikan). dan pelupusan aset tetap. (b) memerihalkan fungsi. (rujuk FRS 116). (e) menghitung dan merekodkan susut nilai dengan menggunakan kaedah garis lurus.Tajuk Waktu Pengajaran 2 Hasil Pembelajaran 2. belanja penubuhan. 2. 2. pelunasan. dan belanja penyelidikan dan pembangunan. tanda niaga. (b) merekodkan aset tak ketara semasa wujud/perolehan. dan unit pengeluaran (rujuk FRS 104). iaitu sistem perolehan. hak cipta. (b) merekodkan pelaburan jangka panjang semasa perolehan dan pelupusan (nilai faedah dan dividen diberikan). (c) mempersembahkan aset tak ketara dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. syarikat bersekutu dan syarikat lain. baki berkurangan. jenama.

5. belanja belum bayar.2. dan lain-lain belum bayar.2 Liabiliti semasa lain (f) mengenal pasti liabiliti semasa lain seperti hasil terima dahulu. (c) mengelaskan liabiliti kepada semasa.3). jangka panjang. dan pendahuluan (rujuk subtajuk 1. (e) menyediakan akaun kawalan pemiutang. 9 . skrap. nota belum bayar. (d) menyatakan komponen setiap kelas liabiliti. (c) merekodkan akaun belum bayar dalam jurnal dan lejar subsidiari. dan pajakan.Tajuk Waktu Pengajaran (f) Hasil Pembelajaran mengenal pasti perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal di sepanjang usia guna aset (rujuk subtajuk 1.1 Pengenalan kepada liabiliti dan ekuiti 8 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan liabiliti dan ekuiti. (h) mempersembahkan harta tanah dan loji dan peralatan dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. (b) mengenal pasti jenis liabiliti jangka panjang seperti pinjaman. (d) menjelaskan kepentingan akaun kawalan pemiutang. 3 Liabiliti dan Ekuiti 3.1 Belum bayar 6 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan akaun belum bayar. objektif.2 Liabiliti semasa 3. (b) memerihalkan fungsi. dan skop sistem belian kredit. 3.2. 3. 3. dan luar jangka. (g) merekodkan pelupusan harta tanah dan loji dan peralatan melalui jualan.5). sewa beli. dan tukar beli serta menentukan laba atau rugi pelupusan. bon.3 Liabiliti jangka panjang (a) mentakrifkan liabiliti jangka panjang. debentur. iaitu sistem pesanan dan akaun belum bayar. (b) membandingkan liabiliti dan ekuiti. gadai janji.

(d) memerihalkan sumber dana koperasi (rujuk seksyen 50 Akta Koperasi). iaitu asas. 4. 4 Koperasi 12 (Rujuk Akta Koperasi 1993 dan Peraturanperaturan Koperasi 1995) Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan koperasi. 3. (b) merekodkan urus niaga ekuiti pemilik dalam pemilikan keempunyaan tunggal. 3. (c) mempersembahkan ekuiti pemilik dalam kunci kira-kira pemilikan keempunyaan tunggal. menengah. (f) memerihalkan keuntungan modal dan cara penggunaannya (rujuk seksyen 55 Akta Koperasi). (d) mempersembahkan liabiliti jangka panjang dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. perkongsian.1 Pengenalan kepada koperasi 4 4. dan syarikat berhad. pelaburan.5 Ekuiti pemilik 1 Calon seharusnya dapat: (a) membandingkan ekuiti pemilik antara pemilikan keempunyaan tunggal.4 Liabiliti luar jangka Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep liabiliti luar jangka berasaskan FRS 137. (c) menyatakan prinsip-prinsip koperasi. 10 . (e) memerihalkan pelaburan yang boleh dibuat oleh koperasi (rujuk seksyen 54 Akta Koperasi).2 Perekodan 4 Calon seharusnya dapat: (a) merekodkan sumber dana. (b) mengenal pasti jenis koperasi. dan atasan. dan keuntungan modal.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) merekodkan urus niaga berkaitan liabiliti jangka panjang termasuk pelarasan.

belanja. (ii) pengasingan tugas. 6 Kawalan Dalaman 6.2 Penentuan untung rugi 11 Calon seharusnya dapat: (a) menentukan untung atau rugi dengan menggunakan kaedah perbandingan modal (penyata hal ehwal) dan kaedah analisis (analisis jualan. (c) menyediakan kunci kira-kira. 5 Rekod Tidak Lengkap dan Catatan Tunggal 5. (b) menyatakan objektif kawalan dalaman. belian. buku tunai. 11 .3 Penyediaan penyata kewangan 4 (a) menyediakan penyata pendapatan dan kunci kira-kira.1 Pengenalan kepada rekod tak lengkap dan catatan tunggal 16 1 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan rekod tak lengkap dan catatan tunggal.3 Penyediaan penyata kewangan Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan penyata pendapatan. (c) memerihalkan ciri/prinsip kawalan dalaman yang berikut: (i) penetapan tanggungjawab. 5.1 Pengenalan kepada kawalan dalaman 8 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan kawalan dalaman. (b) menyatakan sebab berlakunya rekod tidak lengkap dan catatan tunggal. (b) menyediakan penyata pembahagian keuntungan (rujuk seksyen 57 Akta Koperasi). (iii) kelulusan. dan hasil). 5.Tajuk Waktu Pengajaran 4 Hasil Pembelajaran 4.

(v) verifikasi dalaman.2 Tatacara kawalan 6 (a) menjelaskan tatacara kawalan dalaman bagi aktiviti berikut: (i) penerimaan tunai. (ii) pembayaran tunai. birokrasi. kos melebihi manfaat. (iv) jualan. dan fizikal. elektronik.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (iv) pendokumenan. (iii) belian. (vi) kawalan mekanikal. 6. 12 . dan pencerobohan sistem. (v) pergerakan inventori. (b) menjelaskan batasan kawalan dalaman seperti subahat. konspirasi. (vii) pusingan tugas.

3 Pengelasan kos 3 Calon seharusnya dapat: (a) mengelaskan kos berasaskan: (i) fungsi pengeluaran.PENGGAL 2: PERAKAUNAN PENGURUSAN Waktu Pengajaran 30 Tajuk Hasil Pembelajaran 7 Asas Perakaunan Pengurusan dan Kos 7. (d) menjelaskan fungsi perakaunan pengurusan dalam perancangan. dan peraturan penyediaan laporan. (b) mengenal pasti skop pengurusan kos yang meliputi pengumpulan. 7. kawalan. dan kos boleh diinventori). (ii) fungsi bukan pengeluaran. (e) menjelaskan hubung kait perakaunan pengurusan dengan perakaunan kewangan. (c) mengenal pasti skop perakaunan pengurusan yang terdiri daripada pengumpulan. dan pembuatan keputusan. fokus. pemasaan laporan. kos penukaran. output.2 Pengenalan kepada pengurusan kos 1 Calon seharusnya dapat: (a) membezakan kos dengan belanja. tujuan laporan. iaitu kos tempoh (jualan dan agihan. perekodan. pentadbiran. jenis maklumat digunakan. pemprosesan serta pelaporan maklumat kewangan. 7. penganalisisan. (b) membandingkan perakaunan pengurusan dengan perakaunan kos dari segi aktiviti. dan pengagihan kos. pengelasan. dan pengguna output. iaitu kos produk (kos prima. dan bukan kewangan. bentuk laporan yang dihasilkan. (f) membandingkan perakaunan pengurusan dengan perakaunan kewangan dari sudut jenis pengguna.1 Pengenalan kepada perakaunan pengurusan 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perakaunan pengurusan dan perakaunan kos. dan kewangan). 13 .

iaitu sistem pengurusan bahan. (c) mengelaskan kos berasaskan kos langsung. (ii) titik pesanan semula dan kekerapan pesanan. dan kos unit. 14 . pengangkutan. buruh dan overhed. (b) memerihalkan fungsi. dan kos overhed pengeluaran. kos buruh.5. caj pelabuhan. (d) mengenal pasti jenis dokumen kos bahan yang terdiri daripada permintaan bahan. kos tak langsung. insurans. cukai. dan skop sistem pengeluaran.5 Pengekosan produk 24 Calon seharusnya dapat: 7.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (b) mengelaskan kos berasaskan kelakuan.1 Kos bahan (a) membandingkan bahan mentah langsung dengan bahan mentah tak langsung. penyimpanan. (c) menyatakan tujuan pengumpulan kos. objektif. 7. pesanan belian. kos boleh kawal. kos tak boleh kawal. resit. iaitu kos tetap. kos purata.4 Komponen kos pengeluaran 1 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan komponen kos pengeluaran yang terdiri daripada kos bahan. (b) memerihalkan komponen kos bahan yang terdiri daripada harga kos. dan kad inventori. kos berubah. kos melepas. invois. kos jumlah. kos hangus (kos tenggelam). (e) menggunakan kaedah pengurusan inventori secara tradisi untuk menentukan yang berikut: (i) kuantiti pesanan ekonomi (KPE) dengan menggunakan kaedah bergraf dan kaedah formula. 7. kos relevan. dan kos campuran (separa berubah). diskaun. dan kos pesanan.

bonus. dan kepentingannya.3 Kos overhed (l) menjelaskan maksud overhed yang meliputi bahan tak langsung. insurans. dan overhed bukan perkilangan. gaji. overhed perkilangan.5. buruh tak langsung. susut nilai. sewa. dan pencen. 15 . bekalan. 7. (p) menghitung dan mengagih semula kos dengan menggunakan kaedah langsung dan kaedah berjujukan (kaedah bertingkat). syarat. latihan. mengelaskan kos buruh berasaskan kelakuan. kad rakam masa. 7. (i) masa kerja.5. KWSP. dan kad masa terbiar. iaitu tetap dan berubah. cukai taksiran dan cukai tanah.Tajuk Waktu Pengajaran (f) Hasil Pembelajaran menjelaskan pengurusan inventori dalam sistem tepat pada masa (just-in-time (JIT)) yang meliputi takrif. (i) memerihalkan komponen kos buruh yang terdiri daripada upah. potongan sukarela dan bukan sukarela. kerja lebih masa. (g) membandingkan pengurusan inventori berasaskan kaedah tradisi dengan sistem JIT. dan utiliti.2 Kos buruh (h) membandingkan buruh langsung dengan buruh tak langsung. faedah sampingan. (ii) bilangan output dengan menggunakan kad bilangan output. (o) menguntukkan kos kepada pusat kos pengeluaran dan pusat kos perkhidmatan mengikut kaedah tradisi. waktu lebih masa dan syif masa bekerja dengan menggunakan dokumen kad kerja. PERKESO. (n) mengumpul kos overhed mengikut pusat kos dan seterusnya mengasingkan kos overhed mengikut kelakuan kos. penyelenggaraan. masa terbiar. (j) (k) menghitung kos buruh berasaskan: (m) menyatakan komponen kos overhed termasuk gaji. iaitu waktu biasa.

(t) menghitung dan merekodkan overhed terkurang atau terlebih serap ke dalam jurnal dan lejar. (c) menyediakan lembaran kos kerja untuk menghitung kos tempahan kerja. (d) menentukan dan merekodkan kos kerja siap. kos buruh langsung. jam mesin. dan kos barang dijual dalam akaun kawalan. dan contoh perniagaan yang menggunakan pengekosan tempahan kerja. (r) memerihalkan penyerapan overhed jabatan pengeluaran kepada produk. jam buruh langsung. (u) mentakrifkan pengekosan berasaskan aktiviti. (iii) kos overhed (lembaran kos overhed). aliran kos.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (q) menjelaskan konsep penyerapan overhed dalam pengekosan normal dan pengekosan sebenar. (b) menentukan dokumen sumber untuk: (i) kos bahan langsung (kad lejar stok dan nota permintaan bahan). 8 Kaedah Pengekosan 8. kos utama. (w) menghitung kadar peruntukan kos overhed berasaskan aktiviti. dan unit pengeluaran. (v) membandingkan kaedah pengekosan berasaskan aktiviti dengan kaedah tradisi dalam memperuntukan kos overhed. (e) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang pengekosan tempahan kerja. (s) menghitung kadar serapan overhed pratentu berasaskan kos bahan mentah. kerja dalam proses. (ii) kos buruh langsung (kad masa kerja). 16 .1 Pengekosan tempahan kerja 24 8 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan ciri.

2 Pengekosan proses Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan ciri. (b) membandingkan pengekosan proses dengan pengekosan tempahan kerja. (c) menjelaskan tujuan pengekosan perkhidmatan. (b) membandingkan pengekosan pengeluaran barangan dengan pengekosan perkhidmatan. akaun barang siap.3 Pengekosan perkhidmatan 6 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan ciri. (ii) kos unit setara. (e) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang pengekosan proses. (d) mengelaskan kos kepada kos tersedia (standing cost) dan kos pengendalian berubah (running cost). iaitu menentukan harga/caj/ yuran/fi. (c) menghitung perkara yang berikut dengan menggunakan kaedah purata wajaran dengan tidak mengambil kira rugi normal. 17 . kawalan. dan contoh perniagaan yang menggunakan pengekosan proses.Tajuk Waktu Pengajaran 10 Hasil Pembelajaran 8. (iv) penentuan kos dipindah-masuk. (iii) kerja dalam proses. (v) kos barang siap. dan akaun kos barang dijual). dan pembuatan keputusan. aliran kos. 8. dan contoh perniagaan yang menggunakan pengekosan perkhidmatan. aliran kos. (d) merekodkan dalam jurnal dan lejar (akaun kerja dalam proses. dan laba tak normal (terhad kepada dua jabatan sahaja): (i) unit setara. rugi tak normal.

(iii) menghitung kos seunit perkhidmatan. (ii) kos tetap dan kos berubah dengan menggunakan kaedah tinggi rendah. (c) menyediakan penyata pendapatan mengikut teknik (i) pengekosan marginal. (f) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang pengekosan perkhidmatan. (ii) mengumpul dan menganalisis kos mengikut kaedah tempahan kerja. 9 Pengekosan Marginal dan Serapan 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (b) mengasingkan kos kepada: (i) kos produk dan kos tempoh. (ii) pengekosan serapan (pelarasan overhed terlebih dan terkurang serap). 18 . (e) memerihalkan kelebihan dan kelemahan teknik pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (f) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang teknik pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (d) menjelaskan perbezaan untung bersih mengikut teknik pengekosan marginal dan pengekosan serapan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) menentukan kos seunit perkhidmatan melalui langkah yang berikut: (i) mengenal pasti unit kos dan pusat kos.

4 Aplikasi analisis KVU 4 (j) 19 .1 Pengenalan kepada analisis KVU 1 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan KVU dan pulang modal (terhad kepada satu produk). dan peratusan. 10. (h) menjelaskan kepentingan margin keselamatan. kaedah margin caruman. menganalisis kesan perubahan komponen yang berikut terhadap TPM.Tajuk Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran 10 Analisis Kos-VolumUntung (KVU) 10. 10. ringgit. untung. dan margin keselamatan: (i) perubahan harga jualan. (k) menentukan jualan dalam unit atau ringgit bagi mencapai untung sasaran. (l) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang hasil analisis KVU. (e) memerihalkan kelebihan dan kelemahan analisis KVU. (d) menyatakan andaian dalam analisis KVU. (c) menjelaskan konsep margin caruman dan nisbah margin caruman.3 Margin keselamatan 1 (g) mentakrifkan margin keselamatan. 10. (iii) perubahan kos tetap. (ii) perubahan kos berubah. (i) menghitung atau menunjukkan pada graf margin keselamatan dalam unit. (b) mengasingkan kos kepada kos tetap dan kos berubah dengan menggunakan kaedah tinggi rendah (rujuk tajuk 9(b)(ii)). (iv) perubahan volum jualan. jualan.2 Kaedah penentuan titik pulang modal (TPM) 2 (f) menentukan TPM dalam unit dan ringgit dengan menggunakan kaedah persamaan. dan kaedah bergraf.

(c) menyatakan langkah dalam pembuatan keputusan. (b) memerihalkan pembuatan keputusan jangka pendek (pendekatan kos relevan) dan jangka panjang (belanjawan modal). (iii) situasi faktor terhad (terhad kepada satu faktor sahaja dan mengikut tertib keutamaan). (iv) menggugurkan atau meneruskan keluaran/jabatan. dan kos tak boleh elak. (c) menganalisis dan membuat keputusan dalam situasi yang berikut: (i) membuat atau membeli.1 Pengenalan kepada pembuatan keputusan Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud pembuatan keputusan untuk pengurusan dalaman. kos hangus (tenggelam). 20 .3 Belanjawan modal 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan belanjawan modal.Tajuk Waktu Pengajaran 30 2 Hasil Pembelajaran 11 Pembuatan Keputusan 11. (ii) menerima atau menolak pesanan khas. kos boleh elak.) 11. kos pembezaan. (Faktor kualitatif perlu dibincangkan bagi setiap situasi. kos pertambahan. (ii) aliran tunai terdiskaun (nilai kini bersih sahaja dengan andaian penerimaan dan pembayaran tunai di akhir tempoh). 11. iaitu kos melepas.2 Kos relevan 14 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep dan ciri kos relevan. (b) mengenal pasti kos relevan dan tak relevan. (b) membuat keputusan dengan menggunakan kaedah yang berikut: (i) tempoh bayar balik.

(b) menjelaskan asas penentuan harga (asas kos. pelanggan. (harga sasaran = kos sasaran + untung sasaran) (f) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan bagi tujuan perancangan. keadaan ekonomi dan lainlain). undang-undang. pasaran. 11.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) menjelaskan faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan untuk membuat keputusan. persaingan. 21 .). (d) memerihalkan kebaikan dan kelemahan kaedah tempoh bayar balik dengan kaedah nilai kini bersih. dan membuat keputusan. (e) menentukan harga jualan mengikut kaedah harga sasaran. (d) menentukan harga jualan mengikut kaedah tokok kos dengan menggunakan pendekatan yang berikut: (i) pendekatan serapan. (Penghitungan peratusan tokokan tidak diperlukan. menilai prestasi. mengawal.) (c) menentukan harga pesanan khas berasaskan kos. (ii) pendekatan marginal (harga jualan = kos + (% tokokan kos)) (Kos dalam persamaan merujuk kepada jumlah kos atau jumlah kos perkilangan bagi pendekatan serapan dan merujuk kepada jumlah kos berubah atau jumlah kos berubah perkilangan bagi pendekatan marginal. (e) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang hasil analisis kualitatif dan kuantitatif. dan asas ekonomi) dan faktor yang mempengaruhi penentuan harga (kos. dasar kerajaan.4 Penentuan harga 6 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan penentuan harga.

dan ramalan pengurusan). pengukuran prestasi. varians buruh langsung. (c) menjelaskan jenis varians. (c) memerihalkan proses penyediaan kos piawai dengan mengambil kira masa. penentuan harga. (Varians campuran dan varians hasil (yield variance) tidak diperlukan. (ii) varians buruh langsung. iaitu varians kadar dan varians kecekapan (varians masa terbiar tidak diperlukan). (d) menganalisis varians yang berikut: (i) varians bahan langsung. iaitu piawai unggul dan piawai praktikal. (d) menjelaskan jenis kos piawai. dan varians overhed. (iii) varians overhed berubah. 12. (b) memerihalkan kepentingan analisis varians.1 Pengenalan kepada pengekosan piawai Waktu Pengajaran 20 2 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pengekosan piawai dan menjelaskan kaitannya dengan sistem pengekosan sebenar dan sistem pengekosan normal. iaitu varians bahan langsung. perancangan. iaitu varians perbelanjaan dan varians kecekapan. iaitu varians perbelanjaan dan varians volum (varians kecekapan dan varians kapasiti tidak diperlukan).) 22 . kaedah (kos sejarah. kajian kejuruteraan. (b) memerihalkan kepentingan pengekosan piawai dalam penentuan kos produk. iaitu varians harga dan varians penggunaan (varians harga berasaskan kuantiti belian). (e) menyediakan lembaran kos piawai. dan kawalan.2 Analisis varians 18 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan varians dan analisis varians.Tajuk 12 Pengekosan Piawai 12. dan semakan semula (mengambil kira perubahan dalam persekitaran).) (Rujuk rumus perakaunan yang dilampirkan pada halaman 37 dan 38. (iv) varians overhed tetap.

laporan analisis varians. mengawal. dan membuat keputusan. (f) menjelaskan implikasi analisis varians dengan menentukan sebab wujudnya varians dan pihak yang bertanggungjawab dan mencadangkan tindakan susulan pengurusan seperti menyiasat. laporan prestasi. menyemak semula piawai. 23 .Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) merekodkan varians dalam jurnal dan lejar. menilai prestasi. (h) menyediakan laporan pengekosan piawai. memberikan ganjaran. dan mengenakan penalti. dan cadangan tindakan kepada pihak pengurusan bagi tujuan merancang. (g) menyatakan nilai etika yang perlu diterap dalam analisis varians.

(d) memerihalkan SPB dari segi: (i) bahagian serta fungsinya seperti kemasukan data. (b) menyatakan kesan perkembangan teknologi maklumat terhadap SPB. penyata aliran tunai. (e) merekodkan transaksi. iaitu perkakasan. penyimpanan. pemprosesan. (e) menjelaskan kepentingan kawalan dalaman dalam SPB. (ii) input. 13. (ii) penyata pendapatan. (iii) tempoh mula penggunaan sistem.2 Aplikasi perisian perakaunan 26 Calon seharusnya dapat: (a) menetapkan (i) nama dan alamat syarikat. proses. (d) merekodkan baki awal. 24 . (ii) tempoh perakaunan. (iv) senarai buku akaun dan lejar am. (c) membina carta akaun. dan manusia.1 Pengenalan kepada sistem perakaunan berkomputer (SPB) 4 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud SPB. dan output. perisian. (iii) penyata analisis usia akaun belum terima/akaun belum bayar. (c) menyatakan komponen SPB. (b) menjelaskan kepentingan carta akaun (pengekodan).PENGGAL 3: PENGAPLIKASIAN PERAKAUNAN Waktu Pengajaran 30 Tajuk Hasil Pembelajaran 13 Sistem Perakaunan Berkomputer 13. (i) imbangan duga. (f) menyediakan laporan. dan sokongan teknikal. kunci kira-kira. (v) penyata penyesuaian bank.

(d) menyatakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyediakan belanjawan seperti yang berikut: (i) tempoh belanjawan (bergantung kepada tujuan belanjawan). (iii) pemulihan data sekiranya berlaku apaapa permasalahan – ketiadaan elektrik dan sebagainya. cita rasa pelanggan.1 Pengenalan kepada belanjawan 30 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan belanjawan. faktor ekonomi. pembuatan keputusan. (iv) aspek kelakuan dalam belanjawan (kelakuan individu dan jabatanjabatan dalam organisasi). (iii) kaedah penyediaan belanjawan (belanjawan lini. dan pendekatan (statik dan fleksibel). tempoh masa. (Perisian perakaunan adalah ditetapkan oleh MPM. dan belanjawan pertambahan).) 14 Belanjawan 14.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (g) membuat penutupan dan pelarasan akaun dalam situasi berikut: (i) setiap akhir bulan dan hujung tahun. (ii) pihak yang terlibat. iaitu untuk perancangan. (v) rangsangan luar (dasar kerajaan. (b) membezakan jenis belanjawan berasaskan fungsi (operasi dan kewangan). dan penilaian prestasi. belanjawan berterusan. (c) memerihalkan objektif belanjawan. komunikasi. kawalan. motivasi. persaingan. 25 . koordinasi. (ii) penghapusan transaksi yang tidak dikehendaki. dan perkembangan teknologi). belanjawan asas sifar.

3 Belanjawan fleksibel 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan belanjawan fleksibel. 26 . 14. kunci kira-kira. pengeluaran. dan penyata aliran tunai). (ii) belanjawan kewangan yang meliputi tunai dan penyata pro forma (penyata perkilangan. belian bahan. (vi) komunikasi belanjawan. belanja jualan dan pentadbiran. (b) menyediakan belanjawan induk yang merangkumi semua komponen belanjawan di atas. (iii) pengumpulan data. buruh langsung. 14. penggunaan bahan.2 Belanjawan induk 20 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan hubung kait komponen belanjawan yang berikut: (i) belanjawan operasi yang meliputi jualan. overhead kilang. (b) memerihalkan kepentingan belanjawan fleksibel. (v) penyediaan belanjawan.3). dan barang siap). (vii) pelaksanaan belanjawan. penyata pendapatan. (iv) mengenal pasti faktor-faktor halangan. (d) menyediakan belanjawan fleksibel dengan mengasingkan kos tetap dan kos berubah (kaedah tinggi rendah). (c) membandingkan belanjawan statik dengan belanjawan fleksibel. kerja dalam proses. (ii) pembentukan jawatankuasa. dan tingkat inventori (bahan. dan belanjawan modal (rujuk subtajuk 11.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) memerihalkan langkah penyediaan belanjawan yang terlibat seperti yang berikut: (i) penetapan objektif.

dan pembahagian untung rugi. (f) menyediakan rumusan dalam bentuk laporan belanjawan. 15.1 Pengenalan kepada perkongsian 20 1 (Rujuk Akta Perkongsian 1961) Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perkongsian. dan membuat keputusan. laporan prestasi belanjawan. faedah atas modal. (b) menyediakan akaun pengasingan untung rugi dengan mengambil kira faedah atas ambilan. menilai prestasi. 27 . 15 Perkongsian 15. 15. modal.2 Penyediaan akaun 1 Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan akaun modal dan akaun semasa pekongsi (kaedah modal tetap dan modal berubah).3 Penyediaan penyata kewangan 6 Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan penyata pendapatan perkongsian. (c) menyediakan kunci kira-kira.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) menyediakan laporan prestasi dengan menunjukkan perbezaan antara angka sebenar dengan angka yang dibelanjawankan dalam belanjawan statik dan fleksibel. (b) membandingkan perkongsian dengan pemilikan perniagaan yang lain dari segi perundangan. liabiliti. dan kaedah pengurusan. gaji pekongsi. (c) menjelaskan kepentingan perjanjian perkongsian. peraturan. dan cadangan kepada pihak pengurusan bagi tujuan merancang. mengawal.

membandingkan syarikat berhad dengan pemilikan perniagaan yang lain dari segi perundangan. 28 . 15. (b) merekodkan penilaian semula aset ketika kemasukan pekongsi baharu dalam jurnal dan lejar. iaitu melalui caruman modal dan pembelian kepentingan (caruman modal boleh dalam bentuk tunai dan aset bersih lain). (b) merekodkan penyelesaian melalui bayar balik modal pekongsi sekali gus (tidak termasuk peraturan Garner lawan Murray). (c) menghitung muhibah dengan menggunakan kaedah untung purata dan kaedah perbezaan harga belian dengan aset bersih. (g) merekodkan muhibah (akaun muhibah dikekalkan dan tidak dikekalkan).1 Pengenalan kepada syarikat berhad 12 1 (Rujuk Akta Syarikat 1965) Calon seharusnya dapat: (a) (b) mentakrifkan syarikat berhad. 15.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran 15.4. modal.2 Persaraan pekongsi (e) merekodkan penilaian semula aset ketika persaraan pekongsi. (d) merekodkan muhibah (akaun muhibah dikekalkan dan tidak dikekalkan). peraturan. (h) merekodkan penyelesaian kepentingan pekongsi yang bersara.5 Pembubaran perkongsian 4 Calon seharusnya dapat: (a) merekodkan pembubaran perkongsian dalam jurnal dan lejar. liabiliti. dan kaedah pengurusan. 16 Syarikat Berhad 16.4 Perubahan dalam perkongsian 15. (f) menghitung muhibah dengan menggunakan kaedah untung purata dan kaedah perbezaan harga belian dengan aset bersih.1 Kemasukan pekongsi baru 8 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan cara kemasukan pekongsi baharu.4.

tata urus penubuhan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) membandingkan syarikat awam berhad dengan syarikat sendirian berhad. 29 . modal berbayar. (b) mengenal pasti komponen rizab hasil (pendapatan tertahan dan rizab am) dan rizab modal (premium saham. 16. boleh tukar dan tak boleh tukar.3 Terbitan saham 4 Calon seharusnya dapat: (a) merekodkan terbitan saham pada par. dan diskaun ((bayaran penuh sahaja dan secara tunai) (rujuk seksyen 60 Akta Syarikat 1965)). 16. dan rizab penebusan modal sahaja). boleh tebus dan tak boleh tebus. (d) menjelaskan secara ringkas proses penubuhan syarikat. dan prospektus. modal belum panggil. rizab penilaian semula. dan terkumpul dan tak terkumpul (rujuk seksyen 66 Akta Syarikat 1965). (c) menjelaskan kegunaan premium saham (rujuk seksyen 60 Akta Syarikat 1965). modal diterbitkan. (e) memerihalkan memorandum penubuhan.2 Struktur modal saham 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan modal dibenarkan.4 Rizab 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan rizab hasil dan rizab modal. (c) mentakrifkan saham keutamaan berasaskan ciri penyertaan dan bukan penyertaan. dan modal tertunggak bagi saham biasa dan saham keutamaan. premium. 16. (b) merekodkan terbitan bonus dan terbitan hak. (b) mentakrifkan saham biasa (rujuk seksyen 55 Akta Syarikat 1965).

17 Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan 17.2 Penghitungan dan pentafsiran nisbah 10 Calon seharusnya dapat: (a) menghitung nisbah yang berikut: (i) nisbah kecairan. kuantitatif dan kualitatif. penebusan saham. (ii) nisbah keumpilan/penggearan. iaitu nisbah hutang atas ekuiti dan nisbah hutang atas aset.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) menjelaskan kegunaan rizab hasil (dividen tunai. 30 . dan penyata perubahan ekuiti (rujuk FRS 101 dan Jadual 9 Akta Syarikat 1965) tetapi tidak termasuk nota kepada akaun. dan maklumat tambahan lain. (iii) nisbah aktiviti. kunci kira-kira. penyata bukan kewangan. dan terbitan saham bonus sahaja) dan rizab modal (terbitan saham bonus dan premium penebusan saham sahaja). iaitu pusing ganti inventori dan pusing ganti belum terima.5 Penyediaan penyata kewangan 4 (a) menyediakan penyata pendapatan. iaitu nisbah semasa dan nisbah cepat. dividen saham. dan menegak dan mendatar. (b) menjelaskan istilah pendekatan analisis kewangan seperti analisis fundamental dan teknikal. 16. (d) merekodkan urus niaga berkaitan rizab hasil dan rizab modal. 17.1 Pengenalan kepada analisis dan tafsiran penyata kewangan 12 2 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan kandungan laporan tahunan diterbitkan yang terdiri daripada penyata kewangan serta nota kepada akaun.

untung bersih atas jualan. (b) menjelaskan kegunaan penyata aliran tunai. iaitu perolehan sesaham (EPS). 18. dan pulangan atas aset (ROA). 31 . (d) mengelaskan item aliran tunai kepada aktiviti operasi. penggunaan kaedah perakaunan yang berbeza. (c) menjelaskan batasan penggunaan analisis kewangan seperti berasaskan data sejarah. aktiviti pelaburan. kepelbagaian perniagaan. dan kesan inflasi. 18 Penyata Aliran Tunai 18.2 Penyediaan penyata aliran tunai 12 (a) menyediakan penyata aliran tunai dengan menggunakan kaedah langsung sahaja. dan aktiviti pembiayaan. iaitu untung kasar atas jualan. kadar hasil dividen (DY). (c) mengenal pasti item tunai dan kesetaraan tunai. nisbah harga perolehan (P/E). faktor kualitatif. (rujuk rumus perakaunan yang dilampirkan pada halaman 37 dan 38. dan nisbah bayar keluar dividen.1 Pengenalan kepada penyata aliran tunai 16 4 (Rujuk FRS 107) Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan penyata aliran tunai.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (iv) nisbah keberuntungan. (v) nisbah pulangan pelaburan.) (b) mentafsirkan nisbah kewangan.

Kunci kira-kira.Kerja Kursus (Tugasan Amali) Objektif kerja kursus adalah untuk membolehkan calon mengaplikasikan kemahiran berkomputer melalui penggunaan perisian perakaunan dan membolehkan kemahiran insaniah (soft skills) calon dinilai secara langsung. Penggunaan bahan. kemahiran insaniah dan hasil kerja calon yang menggunakan perisian perakaunan yang berada dalam pasaran dalam bentuk cetakan akan ditaksir dan proses penyediaan hasil kerja adalah berasaskan perkara yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Pengenalan perniagaan. Belanjawan buruh langsung.edu. Akaun lejar. Penyata Pendapatan. Kelompok urus niaga. Penyata perkilangan pro forma. Belanjawan belanja jualan dan pentadbiran. Belanjawan overhed kilang. kemahiran insaniah dan hasil kerja calon yang menggunakan perisian lembaran kerja dan pemprosesan perkataan seperti MS Excel dan MS Word dalam bentuk cetakan akan ditaksir dan proses penyediaan hasil kerja adalah berasaskan perkara yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Pengenalan perniagaan. Bagi tugasan Sistem Perakaunan Berkomputer. Pengekodan akaun. Belanjawan belian bahan. Bagi tugasan Belanjawan. 32 . Penyata pendapatan pro forma. Lampiran contoh dokumen. Belanjawan inventori. Belanjawan jualan. Majlis Peperiksaan Malaysia akan menentukan dua tugasan kerja kursus yang wajib dijalankan oleh calon dan dinilai oleh guru mata pelajaran di sekolah. Butiran tentang tugasan boleh dimuat turun dari Portal MPM (http://www. Pentaksiran berasaskan sekolah bagi kerja kursus dijalankan dalam penggal 3 pengajian tingkatan enam bagi calon sekolah kerajaan sahaja. Calon dikehendaki menjalankan kedua-dua tugasan secara bersendirian seperti yang ditetapkan.my) pada penggal 3 pengajian tingkatan enam. Belanjawan tunai. Kunci kira-kira pro forma. Belanjawan pengeluaran. Imbangan duga.mpm.

menjelaskan. Soalan pertama adalah untuk menguji pengetahuan dan pemahaman calon memerihalkan. Dua soalan masing-masing tentang sistem Perakaunan Berkomputer dan Belanjawan akan dikemukan. calon yang mengambil mata pelajaran Perakaunan di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah. calon sekolah swasta. 33 . Soalan kedua pula menguji pengetahuan dan pemahaman calon tentang penyediaan belanjawan berdasarkan kepada kajian kes yang diberikan. calon yang mengulang tingkatan enam atas (sama ada di sekolah kerajaan atau sekolah swasta). calon yang tidak mengikuti kelas tingkatan enam bawah dan tingkatan enam atas dua tahun berturut-turut (sama ada di sekolah kerajaan atau sekolah swasta). membuat penghitungan ringkas menggunakan pakej perisian perakaunan serta proses. dan cara bagaimana perekodan perakaunan dibuat dengan menggunakan pakej perakaunan itu.Ujian Kerja Kursus Bertulis Calon yang berikut dikehendaki untuk mendaftar kertas ini: (a) (b) (c) (d) (e) calon persendirian individu.

7%) 1 jam Pentaksiran berpusat 948/4 Perakaunan Kertas 4 Pengaplikasian Perakaunan 120 diskalakan kepada 40 (16.1.3. 1¼ jam Pentaksiran berpusat 34 . Kerja Kursus 2 tugasan yang perlu dijawab berdasarkan: (i) tajuk 13 dan (ii) tajuk 14.2 perlu dijawab. 15 hingga 18.7%) 80 40 Penggal 3 Pentaksiran berasaskan sekolah 948/5 Perakaunan Kertas 5 50 diskalakan kepada 2 soalan esei 40 berdasarkan tajuk 13 (16. Ujian Bertulis 4 soalan perlu dijawab daripada 5 soalan esei berdasarkan tajuk 7 hingga tajuk 12.3%) 2 jam Pentaksiran berpusat Masa Pentadbiran Penggal 2 948/2 Perakaunan Kertas 2 Perakaunan Pengurusan 80 (33. Ujian Bertulis 2 soalan perlu dijawab daripada 3 soalan esei berdasarkan tajuk 14.Skim Pentaksiran Penggal Pengajian Penggal 1 Kod dan Nama Kertas 948/1 Perakaunan Kertas 1 Tajuk Perakaunan Kewangan Jenis Ujian Ujian Bertulis 4 soalan perlu dijawab daripada 5 soalan esei berdasarkan tajuk 1 hingga tajuk 6.3%) 2 jam Pentaksiran berpusat Penggal 3 948/3 Perakaunan Kertas 3 Pengaplikasian Perakaunan 40 (16.2.7%) dan tajuk 14. 14. Pengaplikasian Perakaunan Ujian Kerja Kursus Bertulis Markah (Wajaran) 80 (33.

dan mengaplikasikan data perakaunan yang bersesuaian. menaksir. (c) Sintesis dan Penilaian Kemampuan yang menyeluruh untuk mengintegrasi. dan mengaplikasikan data perakaunan yang bersesuaian. 35 . (b) Aplikasi dan Analisis Kemampuan yang cemerlang untuk memilih. dan menilai maklumat perakaunan serta membuat kesimpulan yang munasabah. prinsip dan teknik perakaunan. Kemampuan yang sederhana bagi menganalisis dan mengulas maklumat perakaunan yang dibentangkan dalam pelbagai bentuk. Calon Gred C berupaya: (a) Pengetahuan dan Kefahaman Kemampuan yang baik untuk mentakrifkan prinsip dan tema utama sukatan pelajaran perakaunan. mengelas. Kemampuan yang cemerlang bagi menganalisis dan mengulas maklumat perakaunan yang dibentangkan dalam pelbagai bentuk. (b) Aplikasi dan Analisis Kemampuan yang sederhana untuk memilih. Kemampuan yang cemerlang bagi mengenal pasti secara terperinci setiap fakta. Kemampuan yang baik bagi mengenalpasti secara terperinci setiap fakta. dan menilai maklumat perakaunan serta membuat kesimpulan yang munasabah.Pemerihalan Prestasi Calon Gred A berupaya: (a) Pengetahuan dan Kefahaman Kemampuan yang menyeluruh untuk mentakrifkan prinsip dan tema utama sukatan pelajaran perakaunan. menaksir. mengelas. (c) Sintesis dan Penilaian Kemampuan yang memuaskan untuk mengintegrasi. prinsip dan teknik perakaunan.

2. 10. 8. 6. 7. 9. 5. 3. FRS – Financial Reporting Standards IAS – International Accounting Standards IFRS – International Financial Reporting Standards KWSP – Kumpulan Wang Simpanan Pekerja MAS – Malaysian Accounting Standards MASB – Malaysian Accounting Standards Board MACPA – Malaysian Association of Certified Public Accountants MICPA – Malaysian Institute of Certified Public Accountants MIA – Malaysian Institute of Accountants PERKESO – Pertubuhan Keselamatan Sosial SSAP – Statements of Standard Accounting Principles 36 .Glosari 1. 11. 4.

1. Analisis nisbah (a) Nisbah kecairan (i) Nisbah semasa atau modal kerja = (ii) Nisbah cepat atau ujian asid = Aset semasa Liabiliti semasa Aset semasa Inventori Belanja bayar dahulu Liabliti semasa (b) Nisbah keumpilan atau nisbah penggearan (i) Nisbah hutang atas aset = Jumlah liabiliti Jumlah aset Jumlah liabiliti Saham keutamaan + Saham biasa + Rizab (ii) Nisbah hutang atas ekuiti = (c) Nisbah aktiviti (i) Pusing ganti inventori = Kos jualan Inventori purata (jawapan dalam kali) (ii) Pusing ganti belum terima = Jualan kredit Akuan belum terima purata (jawapan dalam kali) (d) Nisbah keberuntungan (dalam %) (i) Margin untung kasar atas jualan = Untung kasar Jualan 100 100 100 (ii) Margin untung bersih atas jualan = (iii) Pulangan atas aset = Untung bersih sebelum cukai Jualan Untung bersih selepas cukai Aset purata (e) Nisbah pulangan pelaburan (i) Nisbah perolehan sesaham = Untung bersih selepas cukai Dividen saham keutamaan Bilangan purata saham biasa diterbitkan (ii) Nisbah harga/perolehan = Harga pasaran saham Perolehan sesaham Dividen sesaham (jawapan dalam kali) (iii) Kadar hasil dividen = Harga pasaran sesaham Dividen tunai 100 (iv) Nisbah bayar keluar dividen = Untung bersih selepas cukai 37 .Rumus Perakaunan Yang berikut ialah rumus yang dicadangkan untuk tujuan peperiksaan STPM.

2. Analisis Varians (i) Varians bahan langsung = Varians harga + Varians penggunaan (ii) Varians harga bahan langsung = (Harga piawai Harga sebenar) × Kuantiti sebenar Kuantiti (iii) Varians penggunaan atau varians kuantiti bahan langsung = (Kuantiti piawai sebenar) × Harga piawai (iv) Varians buruh langsung = Varians kadar + Varians kecekapan (v) Varians kadar buruh langsung = (Kadar piawai Kadar sebenar) × Jam sebenar Jam sebenar) × Kadar piawai (vi) Varians kecekapan buruh langsung = (Jam piawai (vii) Varians overhed berubah = Varians perbelanjaan overhed berubah + Varians kecekapan overhed berubah (viii) Varians perbelanjaan overhed berubah = (Kadar serapan overhed berubah × Jam sebenar) Kos overhed berubah sebenar (ix) Varians kecekapan overhed berubah = (Jam piawai overhed berubah Jam sebenar) × Kadar serapan (x) Varians overhed tetap = Varians perbelanjaan overhed tetap + Varians volum overhed tetap (xi) Varians perbelanjaan overhed tetap = Kos overhed tetap dibelanjawankan tetap sebenar Kos overhed (xii) Varians volum overhed tetap = (Kadar serapan overhed tetap × Jam piawai) overhed tetap dibelanjawankan Kos 38 . Kuantiti pesanan ekonomi (i) Kuantiti pesanan ekonomi G = P S = = 2GP S Jumlah permintaan atau penggunaan setahun Kos memesan dan menerima setiap pesanan Kos penyimpanan satu unit bahan setahun (ii) Titik pesanan semula = Penggunaan maksimum × Tempoh menunggu maksimum 3.

Akta Koperasi 1993 Akta Syarikat (Pindaan). Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn Bhd. 2004. W..J. dan Kimmel. Edisi ke-8.E. Azmi.H.. Shaari. W. 2007. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. A. dan Kamarul Baraini. 39 . Ltd. 3. Wan Madznah.. 2000. D. 2004. Sistem Perakaunan & Kawalan. 2. 2001. Azizah.W. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. Accounting Principles. Prabir. New York: Mc Graw Hill. Singapura: John Wiley & Sons (Asia) Pte. dan Kamarul Baraini. Edisi ke-2. I. Edisi ke-2. Accounting Principles. 2004. D.S. Perakaunan Kewangan. 1965 (Akta 125) Akta Perkongsian 1961 (Akta 135) Financial Reporting Standards (2005) Aini.. Zaleha.. Perakaunan Kos. Edisi ke-2.. Garrison. Wan Madznah.Senarai Rujukan Guru atau calon boleh menggunakan buku yang ditulis khas untuk peperiksaan STPM dan buku rujukan yang lain seperti yang disenaraikan di bawah: 1. Edisi ke-12. 2003. B. Prinsip Perakaunan... Kuala Lumpur: Prentice Hall. Noreen dan E. 5. dan Kamarulzaman. Asas Perakaunan Pengurusan. P.I. W. 11.. Che Zuriana. 13.. M. 2007. Wan Madznah. 2001.. 4. K.I. 6. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. J. 10. Oxford Fajar: Shah Alam..D.J. 12. 14.I. Perakaunan Pengurusan.. R. 2007. Penerbit UUM: Sintok. 7. 9. A... Kieso.. Weygandt. K. Perakaunan Pengurusan. H. A. Managerial Accounting. 8.. D. Shamsul Nahar. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd.

40 .

Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. kecuali yang sebaliknya dinyatakan. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan.KERTAS SOALAN CONTOH 948/1 STPM PERAKAUNAN KERTAS 1 (Dua jam) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Jawab mana-mana empat soalan. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/1 41 . Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.

000. Dusun Sdn.00 dengan kadar faedah 6% setahun.00 dan lebihan daripada penilaian semula dinyatakan sebagai keuntungan tahun semasa. [6 markah] (b) Nyatakan dua urus niaga yang memberikan kesan terhadap aset. atau ekuiti yang tidak melibatkan aliran tunai. Bhd. liabiliti.00 mengikut nilai pasaran. [2 markah] (c) Nyatakan sama ada prinsip perakaunan dipatuhi atau tidak bagi setiap situasi di bawah dan huraikan prinsip berkenaan. berakhir pada 31 Disember. [6 markah] (d) Pada 1 September 2011. (ii) Sediakan catatan jurnal pelarasan pada 31 Disember 2008. Bhd.000. Dikehendaki: (i) Sediakan cacatan jurnal pada tarikh nota belum bayar ditandatangani. [1 markah] [2 markah] [3 markah] 948/1 42 . telah membeli sebuah jentera daripada seorang pembekal jentera dan menandatangani satu nota belum bayar berjumlah RM100.000.1 (a) Jelaskan empat konsep etika dalam profesion perakaunan. Jentera dijangka dapat digunakan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Nota belum bayar ini akan matang dalam masa 6 bulan dan faedah dibayar pada tarikh matang. Tahun kewangan Dusun Sdn. (iii) Isteri pemilik Kedai Runcit Desa menggunakan wang perniagaan untuk membeli komputer bagi kegunaan anaknya. (ii) Pihak pengurusan Syarikat Amal Berhad membuat keputusan menukar penggunaan kaedah penentuan susut nilai kepada kaedah baki berkurangan pada tahun semasa selepas dua tahun mengamalkan kaedah garis lurus. (i) Pengurus Syarikat Maju Berhad mengarahkan akauntan merekodkan nilai tanah RM100. Kos asal tanah ialah RM50. Kaedah susut nilai yang digunakan ialah kaedah garis lurus. (iii) Sediakan catatan jurnal pada tarikh matang nota belum bayar.

600) 231.000) 135.000 (54.000 (1. [6 markah] [2 markah] (c) Maklumat kewangan bagi Syarikat Puteri Mahkota Berhad adalah seperti yang berikut.000) 93.400) (18.950.400) (21.000) 498 000 (344.2 (a) Huraikan tiga titik pengiktirafan hasil. (b) Nyatakan dua perbezaan antara perbelanjaan modal dengan perbelanjaan hasil.245.600 948/1 43 . Syarikat Puteri Mahkota Berhad Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM Jualan Kos barang dijual Untung kasar Belanja jualan dan pentadbiran Belanja faedah Untung bersih sebelum cukai Cukai pendapatan Untung bersih selepas cukai 1.000) 705.600 (42.000 2009 RM 1.560.000 (1. Berikan contoh bagi setiap satu.062.000) 177.000 (452.

000 Aset semasa bersih Dibiayai oleh: Saham biasa Pendapatan tertahan Bon belum bayar 442.000 531. 2009 RM 1.845.000 Dikehendaki: Hitung setiap yang berikut bagi Syarikat Puteri Mahkota Berhad bagi tahun 2010 dan tahun 2009.000 69.000 252.000 450.000 1.000 1.000 54.440.000.000 45.290.403.000 141.000 41.000 210.000 623.290.845.149.000 1.000.000 330.000 777.000 240. Jumlah aset pada 31 Disember 2008 ialah RM1.000 60.000 Liabiliti semasa: Akaun belum bayar Cukai belum bayar 112. (i) Nisbah semasa (ii) Pusing ganti inventori (iii) Nisbah hutang atas ekuiti (iv) Nisbah untung bersih atas aset [3 markah] [3 markah] [3 markah] [3 markah] 948/1 44 .000 1. Inventori pada 31 Disember 2008 ialah RM180.000 Maklumat tambahan (1) (2) (3) Semua jualan adalah secara kredit. Berikan ulasan bagi setiap perubahan nisbah yang dihitung.000 181.Syarikat Puteri Mahkota Berhad Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010 RM Aset tetap: Loji dan peralatan (bersih) Aset semasa: Tunai Sekuriti boleh pasar Akaun belum terima (bersih) Inventori 1.000 390.000 276.000 450.000 222.000 600.000 618.000 54.

(v) Hanya akauntan syarikat sahaja yang menandatangani cek gaji. Setelah tempoh percubaan tamat dan penyelia berpuas hati dengan prestasi pekerja berkenaan. Pekerja perlu mengisi nama dan mencatat masa masuk dan masa keluar setiap hari. Pada hujung minggu. potongan. dan gaji bersih pekerja kilang berasaskan kad masa yang diambilnya dari pondok pengawal. Sekiranya pekerja tidak hadir. Pemohon yang berjaya dalam temuduga akan mengisi borang maklumat peribadi. Kad masa yang kosong biasanya diletakkan di pondok pengawal kilang dan perlu diambil pada setiap pagi Isnin. [7 markah] (ii) Sediakan penyata pendapatan bagi kedua-dua kaedah tersebut. Beliau menyerahkan cek yang telah ditandatangi kepada penyelia kilang untuk diagihkan kepada pekerja. Beliau juga mencatat butiran gaji dalam rekod pendapatan pekerja dan menyediakan cek gaji. Urus niaga Belian Jualan Baki (unit) 200 100 unit @ RM150 400 unit @ RM90 200 unit @ RM85 400 unit @ RM120 600 unit @ RM70 300 unit @ RM50 700 unit @ RM100 100 500 700 300 900 1200 500 Tarikh 1 Januari (inventori awal) 1 Februari 15 Mac 30 Jun 30 Julai 20 September 30 Disember 31 Disember Kos inventori awal ialah RM100 seunit. (iii) Kehadiran pekerja kilang direkodkan dengan menggunakan kad masa. Syarikat menggunakan sistem inventori secara berterusan.000. Belanja operasi syarikat bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 ialah RM20. Beliau bertanggung jawab menghitung gaji kasar.3 (a) Syarikat Bunga Raya Sdn. (iv) Kerani yang bertanggung jawab menyediakan gaji telah bekerja selama 20 tahun di syarikat tersebut. Dikehendaki: (i) Hitung inventori akhir dan kos barang dijual dengan menggunakan kaedah Masuk Dulu Keluar Dulu (MDKD) dan Masuk Kemudian Keluar Dulu (MKKD). [4 markah] (b) Nyatakan kelemahan kawalan dalaman bagi setiap situasi di bawah yang berkaitan dengan operasi Syarikat Madu Asli Berhad dan cadangkan langkah untuk memperbaiki kelemahan tersebut. (i) Setiap pekerja baharu akan ditemuduga oleh penyelia kilang. Borang yang sama akan digunakan oleh penyelia untuk menulis kadar upah sejam pekerja baharu untuk diserahkan kepada kerani Jabatan Gaji. pekerja perlu menyerahkan semula kad masa kepada pengawal yang bertugas. (ii) Tempoh percubaan bagi pekerja baharu ialah sebulan. 948/1 45 . merupakan syarikat yang menjual peralatan komputer. cek tersebut diserahkan kepada kerani gaji untuk dituntut kemudian. Bhd. Yang berikut ialah urus niaga belian dan jualan inventori syarikat dalam tahun 2010. penyelia akan menasihati Jabatan Gaji secara lisan tentang kadar perubahan gaji pekerja.

Sepanjang lima tahun beliau bertugas di Syarikat Madu Asli Berhad.(vi) Syarikat membuka satu akaun semasa di bank. Akauntan menyediakan penyata penyesuaian bank setiap bulan. khas bagi tujuan pembayaran gaji. [9 markah] 948/1 46 . beliau belum pernah menemui cek gaji yang tidak dituntut dan beliau berpuas hati dengan prosedur gaji dan upah syarikat yang sedia ada.

410 (3) Sebanyak 80% daripada jumlah jualan ialah jualan kepada ahli.000 1.000 1.000 9.410 549.160 6.500 22.000 1. (4) 500 orang ahli telah menghadiri mesyuarat agung tahunan dan diberi elaun kehadiran sebanyak RM25 seorang.170 4. 47 .4 (a) Jelaskan dua perbezaan antara kunci kira-kira koperasi dengan kunci kira-kira milikan tunggal.000. Rebat 5% atas jualan diperuntukkan kepada ahli.500 36.460 3.600 3.000 600 3.340 400 32.100 1.180 2.300 22.900 4.000 98. (5) 948/1 Sumbangan kepada Kumpulan Wang Kebajikan Am Ahli ialah 10%.000 140. [4 markah] (b) Imbangan duga pada 30 Jun 2011 bagi Koperasi Permai Berhad yang diperoleh daripada buku akaunnya adalah seperti yang berikut: Akaun Modal saham Jualan Belanja sewa Bank Pelaburan jangka panjang Aset tetap Peruntukan susut nilai aset tetap Yuran audit Hutang lapuk Zakat Dividen diterima Liabiliti semasa lain Faedah pinjaman Belian Pendapatan lain Pendapatan tertahan Pinjaman Komisen diberi Elaun ahli lembaga koperasi Belanja mesyuarat agung Penghutang Kumpulan Wang Kebajikan Am Ahli Yuran masuk Simpanan tetap Kumpulan Wang Rizab Berkanun Derma Belanja pentadbiran pejabat Belanja jualan dan agihan Peruntukan hutang ragu Belanja kursus Inventori Jumlah Maklumat tambahan (1) (2) Inventori pada 30 Jun 2011 ialah RM18.000 21.600 22. Debit RM Kredit RM 250.000 200.500 45.590 108. Aset tetap disusut nilai pada kadar 20% setahun.000 4.200 8.200 4.720 32.300 549.500 8.

[7 markah] 948/1 48 . dan Kumpulan Wang Pembangunan Koperasi masing-masing ialah 12%. dan 1%. (7) Honorarium pengarah dicadangkan pada kadar 10% dan dividen dicadangkan pada kadar 4% atas modal saham. [3 markah] (iii) Sediakan kunci kira-kira pada 30 Jun 2011. Kumpulan Wang Pendidikan Koperasi. Dikehendaki: (i) Sediakan penyata pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2011. [6 markah] (ii) Sediakan penyata pembahagian untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2011. 2%.(6) Sumbangan kepada Kumpulan Wang Rizab Berkanun.

450 25.600 Merujuk kepada penyata di atas.500 20.450 8. Dikehendaki: (i) Sediakan penyata pendapatan bagi bulan berakhir 31 Januari 2011. utiliti RM100.500 37.450 1. Encik Din menerima RM600 daripada seorang pelanggan yang berhutang dan wang ini telah digunakan untuk membayar yuran sekolah anaknya.700 (4. Akaun Perabot (nilai buku) Inventori Akaun belum terima Modal Encik Din Akaun belum bayar Gaji terakru Amaun RM 3. (ii) Sediakan kunci kira-kira pada 31 Januari 2011. (5) (6) Belian barang niaga semuanya dibuat secara kredit. dan RM500 untuk komisen jurujual.5 Suatu kebakaran telah berlaku di kedai runcit Encik Din pada 1 Februari 2011. (3) Untung kasar ditetapkan pada 30% daripada jumlah jualan. belanja am RM250.450 14.500 dikeluarkan untuk membeli perabot kedai yang baharu.950 14. Encik Din mengambil setengah daripada tunai yang tinggal sebelum menyerahkan bakinya kepada kerani kedai untuk disimpan sebagai tunai kedai. dan komisen jurujual RM120.100 13.500 12. RM1.300 30.250 850 Ringkasan penyata bank bagi bulan Januari 2011 adalah seperti yang berikut: Tarikh 01/01/11 10/01/11 12/01/11 20/01/11 20/01/11 22/01/11 25/01/11 31/01/11 Butiran Baki Cek 12031 Arahan bayar Tunai Cek 12032 Cek 12030 Cek 12033 Cek 12035 Debit (RM) 8.500 850 500 Kredit (RM) Baki (RM) 3. cek bernilai RM8.400 21.800. baki akaun belum terima ialah RM15.470. Walau bagaimanapun. rekod yang berikut bagi tahun yang berakhir pada 31 Disember 2010 dapat diselamatkan.900 16. [2 markah] 948/1 49 .500 untuk sewa 3 bulan mulai Januari 2011. (2) Semasa akaun ditutup pada 31 Januari 2011. Maklumat tambahan: (1) Terdapat 20% daripada jualan tunai tidak dibankkan tetapi digunakan untuk membayar gaji sebanyak RM400.680 dan akaun belum bayar ialah RM18. [12 markah] [6 markah] (iii) Huraikan satu lagi kaedah yang boleh digunakan oleh Encik Din untuk menentukan untung kedai runcitnya.450 ialah bayaran kepada pembekal. (4) Pada 31 Januari. Arahan bayaran merupakan bayaran daripada penghutang. Sebahagian besar daripada inventorinya telah musnah dalam kebakaran itu.800) 7. Tunai yang dibankkan semuanya adalah daripada hasil jualan tunai.000 10. Perabot yang ada pada 31 Januari dinilai pada RM11. RM850 untuk bayaran gaji pekerja yang masih terhutang. Amaun sebanyak RM21.

50 .

3149 6 0.5066 0.5507 0.2038 0.2500 7 0.4999 4 0.6504 0.3349 0.8065 0.6299 3 0.3075 0.8621 0.3996 0.6355 0.5245 0.1574 9 0. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Jawab mana-mana empat soalan.4514 0.5194 0.1938 0.6407 0.5523 0.8197 0.6944 0.3411 0.2267 0.1983 8 0.2660 0.5674 0.8333 0.2791 0.3139 0.1615 0.3704 0.2751 0.2326 0.1369 0.00 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% Jangka masa 1 0.1164 0.3050 0.2255 0.1443 0.6750 0.4039 0.5158 0.3220 0.2218 0.7695 0.3968 5 0.4104 0.0992 __________________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.2630 0.8929 0.4523 0.7182 0.2697 0.8475 0.4556 0. Jadual nilai kini di bawah boleh digunakan jika perlu.7118 0.6719 0.8772 0.1911 0.4230 0.5921 0.3538 0. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan.6086 0.5787 0.7972 0.3033 0.4761 0. kecuali yang sebaliknya dinyatakan. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/2 51 . Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Jadual Nilai Kini Nilai Kini untuk RM1.3700 0.1789 0.4019 0.1670 0.3606 0.7937 2 0.1249 10 0.4371 0.7432 0.KERTAS SOALAN CONTOH 948/2 PERAKAUNAN KERTAS 2 (Dua jam) STPM MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.4823 0.2486 0.3506 0.

200 27.000 RM 57.280 19. [4 markah] (b) Syarikat Cumiodi Berhad telah memberikan data kos dan hasil untuk tahun semasa seperti yang berikut: Akaun Belian bahan mentah Susut nilai kilang Insurans kilang Buruh langsung Inventori awal bahan mentah Inventori akhir bahan mentah Utiliti kilang (75% berubah) Penyenggaraan kilang Belanja pentadbiran pejabat (60% berubah) Bekalan kilang (40% berubah) Belanja jualan (50% berubah) Gaji pentadbiran kilang Buruh tak langsung Inventori awal bahan siap Inventori akhir bahan siap Dikehendaki: (i) Hitung kos prima dan kos barang dijual untuk Syarikat Cumiodi Berhad. mengeluarkan dan menjual sejenis produk untuk kegunaan pejabat. Bhd.000 Sistem pengekosan berasas aktiviti syarikat itu mempunyai kelompok kos aktiviti dan ukuran aktiviti seperti yang berikut: Kelompok kos aktiviti Berkaitan volum Berkaitan pesanan Sokongan pelanggan Ukuran aktiviti Jumlah unit Jumlah pesanan Jumlah pelanggan 948/2 52 .000 RM640.880 3.200 44.1 (a) Nyatakan empat perbezaan antara perakaunan kewangan dengan perakaunan pengurusan.200 38. Kos overhed syarikat adalah seperti yang berikut: Overhed perkilangan Overhed jualan dan pentadbiran Jumlah kos overhed RM400.040 14.000 unit produk dalam tahun semasa. Syarikat mengamalkan sistem pengekosan berasas aktiviti yang mudah untuk tujuan pembuatan keputusan.880 17.000 240.600 26.560 6.800 640 51. [2 markah] (c) Syarikat Fayuqi Sdn. [4 markah] (ii) Hitung kos produk berubah seunit jika syarikat mengeluarkan 8.400 24.400 7.200 10.

[6 markah] Berkaitan volum 50% 20% 1.000 Berkaitan pesanan 40% 55% 250 Sokongan pelanggan 10% 25% 100 948/2 53 . Kelompok kos aktiviti Kos overhed Overhed perkilangan Overhed penjualan dan pentadbiran Jumlah aktiviti Dikehendaki: (i) Sediakan jadual pengagihan tahap-pertama kos overhed perkilangan dan kos overhed penjualan dan pentadbiran kepada kelompok kos aktiviti. [4 markah] (ii) Hitung kadar aktiviti bagi setiap kelompok kos aktiviti.Syarikat Fayuqi mengagihkan kos overhed perkilangan dan kos overhed penjualan dan pentadbiran kepada kelompok aktiviti seperti yang berikut.

00 2011 (RM) 26.2 (a) Syarikat Amuri Berhad mengeluarkan sejenis bahan kimia yang diproses di dua jabatan.50 11. [4 markah] (ii) Hitung kos seunit setara untuk bahan mentah dan kos penukaran.50 Jenis kos berubah Jualan syarikat adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah: Tahun 2009 2010 Harga seunit RM 58. iaitu Jabatan A dan Jabatan B.000 dan dijangka akan meningkat sebanyak 20% setiap tahun.00 8.000 80. [4 markah] (ii) Hitung margin keselamatan dalam ringgit bagi tahun 2010 dan tahun 2011.750 − − − 721.000 Kos tetap tahun 2009 ialah RM100.00 11.975 − − − 680.00 8. [6 markah] (b) Syarikat Arinsal Berhad mengeluarkan dan menjual sejenis produk.500 37. Dikehendaki: (i) Sediakan jadual kuantiti dengan menunjukkan unit setara untuk aktiviti bulan Oktober.400 Kos pertukaran (RM) 54.500 − Bahan (RM) 51.00 57. Inventori kerja dalam proses akhir 60% siap untuk bahan mentah dan 30% untuk kos pertukaran.500 Inventori kerja dalam proses awal ialah 70% siap untuk bahan mentah dan 60% siap untuk kos penukaran. Data bagi bulan Oktober untuk Jabatan A adalah seperti yang berikut: Liter Kerja dalam proses. 31 Oktober Kos ditambah dalam bulan Oktober 60.00 Volum unit 50.50 6. 1 Oktober Unit dimulakan dalam proses Unit dipindahkan keluar Kerja dalam proses. Dikehendaki: (i) Tentukan unit jualan yang diperlukan untuk mencapai titik pulang modal bagi tahun 2010 dan tahun 2011. Maklumat berikut adalah untuk dua tahun kewangan berakhir 30 Jun.00 6. [3 markah] 948/2 54 .000 592. [3 markah] (iii) Perihalkan tiga perkara yang boleh ditunjukkan oleh carta titik pulang modal untuk menggambarkan kecekapan pengurusan syarikat.000 570. Kos berubah seunit keluaran (ramalan) 2010 Bahan langsung Buruh langsung Overhed pengeluaran Overhed jualan (RM) 26.

[3 markah] (b) Syarikat Ixora Jaya Berhad mengeluarkan dan menjual sejenis keluaran berjenama XORA.750 5. 948/2 [9 markah] 55 .50 5. Kadar yuran guaman ialah RM120 sejam. Masa dan kos operasi yang diperuntukan bagi setiap kes adalah seperti yang berikut: Masa peguam (jam) Masa pembantu professional (jam) Kos operasi langsung (RM) Penggunaan komputer Fotokopi Perjalanan Telefon Kes 1 43 2 Kes 2 62 6 105 16 100 28 118 Kadar overhed untuk semua kos operasi tak langsung ialah 80% atas upah langsung. Pembantu professional kepada peguam dibayar RM50 sejam. Maklumat pengeluaran dan penjualan XORA bagi tahun berakhir 30 Jun 2011 adalah seperti yang berikut.000 40.000 RM 14.80 1. Dikehendaki: Hitung jumlah kos bagi setiap kes di atas.000 unit Jualan Keluaran Harga penjualan seunit Kos perkilangan: Bahan langsung seunit Buruh langsung seunit Overhed berubah seunit Overhed tetap Belanja penjualan dan pentadbiran: Berubah Tetap Overhed kilang tetap diserap berasaskan belanjawan berikut: Overhed tetap dibelanjawankan Volum overhed pengeluaran dibelanjawankan Tiada inventori awal pada 1 Julai 2010 Dikehendaki: (i) Tentukan kadar penyerapan overhed tetap pratentu.80 55.3 (a) Nyatakan tiga perbezaan antara pengekosan serapan dengan pengekosan marginal.600 RM50. (ii) Hitung overhed tetap terlebih atau terkurang serap.000 38.000 8. Unit 35. (c) Lim dan rakan-rakan sebuah firma guaman telah memberikan maklumat kos yang berkaiatan dengan dua kes guaman yang sedang dikendalikan. [1 markah] [2 markah] [5 markah] (iii) Sediakan penyata pendapatan berasaskan teknik pengekosan marginal.40 4.

000 70. Dikehendaki: (i) Tentukan harga jualan seunit pengering rambut yang patut ditawarkan oleh syarikat itu.000 1 2 3 4 5 Syarikat Melawar Berhad menggunakan kaedah garis lurus untuk menyusut nilai peralatan itu. Peralatan itu mempunyai usia guna 4 tahun tanpa nilai skrap dan akan dijual pada 30 Jun 2015. Pengurus besar mencadangkan pendekatan kos tokokan untuk menentukan harga pengering rambut itu pada kos penuh ditokok 20%. maka susut nilai bagi tahun 2011 adalah untuk setengah tahun sahaja. Maklumat yang berkaitan dengan peralatan itu adalah seperti yang berikut: Tahun Pendapatan sebelum susut nilai dan cukai (RM) 70.000.000 70. Bhd. mengeluarkan sejenis alat pengering rambut. [14 markah] (ii) Nyatakan satu kebaikan dan satu keburukan bagi setiap kaedah penilaian pelaburan dalam (a)(i) di atas.000 70. syarikat itu dijangka mengeluarkan dan menjual 120. [2 markah] (ii) Nyatakan dua faktor kualitatif yang perlu diambil kira oleh pengurus besar syarikat dalam penentuan harga pengering rambut itu. Dikehendaki: (i) Hitung tempoh bayar balik dan nilai kini bersih dengan menggunakan aliran tunai selepas cukai. Oleh kerana aset ini akan dibeli pada bulan Julai 2011. [2 markah] 948/2 56 . Bagi tahun 2011. Kos pengeluaran berubah seunit ialah RM16 dan kos tetapnya ialah RM360.000 unit pengering rambut.4 (a) Syarikat Melawar Berhad ingin melabur dalam pembelian peralatan yang berharga RM200. Kos modal ialah 10% dan kadar cukai pendapatan syarikat ialah 26%.000 70.000. [2 markah] (b) Syarikat Perkilangan Suria Sdn.

Unit dikeluarkan Bahan langsung dibeli (kg) Kos belian bahan langsung (RM) Bahan langsung digunakan (kg) Kos buruh langsung (RM) Masa buruh langsung digunakan (jam) Kos overhed berubah: Utiliti Penyenggaraan mesin Bekalan 10. Kad Kos Piawai Kos per unit produk X Jenis kos Bahan langsung Buruh langsung Overhed berubah Overhed tetap Jumlah Kadar penggunaan 13 kg @ RM15. Maklumat kos piawai untuk produknya adalah seperti yang berikut. Sepanjang bulan pertama operasi keputusan berikut telah diperoleh.00 63.000 13. [4 markah] (iv) Hitung varians perbelanjaan overhed tetap dan varians volum overhed tetap.5 Syarikat Alam Indah Sdn.00 per kg 7 jam @ RM9.000 jam buruh langsung.200 Dikehendaki: (i) Hitung varians harga bahan mentah dan varians penggunaan bahan mentah.50 286.00 10.50 per jam Kos seunit RM 195. Syarikat ini menggunakan sistem pengekosan piawai.050 110.260 RM 19.100 82. [4 markah] (iii) Hitung varians perbelanjaan overhed berubah dan varians kecekapan overhed berubah.00 per jam 7 jam @ RM1.550 74.000 2.450 4.50 per jam 7 jam @ RM2. Bhd. [4 markah] (ii) Hitung varians kadar buruh langsung dan varians kecekapan buruh langsung.950 Kos overhed tetap: Penyeliaan Susut nilai loji Susut nilai peralatan Cukai tanah Insurans kilang RM 67.000 1.500 698. 948/2 [4 markah] 57 . [4 markah] (v) Nyatakan satu sebab bagi setiap varians di atas.000 140.700 24.700 41.240.00 Kadar piawai overhed pratentu adalah berasaskan penggunaan belanjawan tahunan 600.150 22.50 17. mengeluarkan produk X.000 138.

58 .

Majlis Peperiksaan Malaysia 948/3 59 . Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas.KERTAS SOALAN CONTOH 948/3 PERAKAUNAN KERTAS 3 (Satu jam) STPM MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan. __________________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Jawab mana-mana dua soalan sahaja daripada tiga soalan yang diberikan. kecuali yang sebaliknya dinyatakan. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

Pada 30 September 2007.000. Faedah atas modal tetap adalah pada kadar 7% setahun.000 110. Darshan akan menerima gaji RM8.950 7.100 5. dan Darshan ialah 4:2:1:1. akaun modal dan akaun semasa pekongsi mempunyai baki yang berikut: Pekongsi Ahmad Bakar Chan Akaun Modal RM 130. ketiga-tiga pekongsi bersetuju untuk menerima pengurus jualan. Nisbah untung rugi perkongsian baharu bagi Ahmad. Chan. Bakar. [2 markah] (iii) Jelaskan mengapa perkongsian Ahmad.000 setahun yang akan dikreditkan ke dalam akaun semasanya tiap-tiap 30 September. Darshan. [6 markah] (ii) Hitung muhibah perkongsian semasa kemasukan Darshan.226 Pada 1 Oktober 2009. Perjanjian perkongsian memperuntukkan bahawa muhibah bagi kemasukan pekongsi baharu akan ditentukan dengan berasaskan 60% purata keuntungan tiga tahun lepas. Dikehendaki: (i) Sediakan akaun perasingan untung rugi bagi tahun berakhir 30 September 2010. sebagai pekongsi baru.000 86. Bakar. dan Darshan perlu menyediakan akaun semasa pekongsi.000 Untung bagi tahun berakhir 30 September 2010 sebelum mengambil kira gaji Darshan dan faedah atas modal pekongsi berjumlah RM125. [2 markah] 948/3 60 .000 tunai sebagai modal.000 70. Chan.000 50. Bakar dan Chan ialah pekongsi yang berkongsi untung dan rugi dengan nisbah 5:2:1.1 (a) Ahmad. untung bagi tahun berakhir 30 September adalah seperti yang berikut: Tahun 2007 2008 2009 Untung RM 74. Untuk tujuan penghitungan muhibah. Pada 1 Oktober 2009.000 Akaun Semasa RM 15. Darshan membawa masuk RM35.

000 RM1.000 dengan menerbitkan 500. 3 Januari 16 Mei Menerbitkan 4.60 per saham. Saham tersebut diterbitkan pada harga RM0.50 Ekuiti pemegang saham pada 1 Januari 2010 adalah seperti yang berikut: Modal saham biasa Premium saham Pendapatan tertahan RM5. 1 Julai 31 Dis Dikehendaki: (i) Sediakan catatan jurnal untuk merekodkan urus niaga dan peristiwa di atas.55 per saham. Menerbitkan saham hak pada kadar satu saham biasa bagi dua saham biasa yang dipegang.000 unit saham biasa pada harga RM0.000.000. Lembaga pengarah telah mengisytihar dividen keutamaan untuk tahun semasa pada 31 Disember 2010.000.800.(b) Syarikat Urico Berhad telah ditubuhkan dengan modal saham yang dibenarkan seperti yang berikut: Bilangan saham Saham keutamaan 6% Saham biasa 10. [8 markah] (ii) Jelaskan perbezaan antara rizab hasil dengan rizab modal [2 markah] 948/3 61 .000. Menebus bon berjumlah RM300.000 RM2.000 50.000.05 per saham juga diisytiharkan untuk semua saham biasa pada tarikh yang sama. Terbitan ini dilanggan sepenuhnya.00 RM0. Untung bersih sebelum dividen berjumlah RM1. Dividen sebanyak RM0.000 Nilai par sesaham RM1.000.000 Urus niaga berikut telah berlaku dalam tahun 2010.000 RM8.500.000 unit saham keutamaan 6% pada premium 10%.000.

000 (28. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM Hasil jualan Kos barang dijual Untung kasar Tolak belanja: Jualan Susutnilai Gaji Belanja pelbagai Pendapatan bersih daripada operasi Tambah: Hasil faedah dan dividen Pendapatan bersih sebelum cukai Tolak: Cukai pendapatan Pendapatan bersih RM 1.000 17.000 (1. Penyata Pendapatan Tertahan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 Pendapatan tertahan awal Tambah: Pendapatan bersih Tolak: Dividen Pendapatan tertahan akhir RM 88.000 124.000 948/3 62 .000) 36.000 3. adalah seperti yang berikut: Syarikat Indah Palma Sdn.044.000 8.000 36.000 (12.000) 61.000) 112.000 34.000 64.208. Bhd. Bhd.000 Syarikat Indah Palma Sdn. Bhd.000) 164.000 44.2 Penyata pendapatan dan kunci kira-kira Syarikat Indah Palma Sdn.000 (103.

000 5. (i) Sediakan penyata aliran tunai bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 mengikut kaedah [16 markah] (ii) Berikan ulasan tentang aktiviti yang mempengaruhi kedudukan tunai syarikat berasaskan penyata yang disediakan dalam (i).000 348.000 (28.000 398.000 210.000 88.000 482. (5) Dividen yang diisytiharkan RM12.000 165.000 66.000 2.000 574. Dikehendaki: langsung.50 seunit.000 28.000 176.000 2009 RM 45.000 Liabiliti Akaun belum bayar Cukai belum bayar Gaji belum bayar Bon belum bayar (12% jangka panjang) 53.000 (28.000 482. (2) Bangunan dan kelengkapan yang masing-masing bernilai RM35.000 574.000 unit saham biasa telah diterbit pada harga RM6.000) 96.000) 272.000 41.000 98.000 60.000 18.000 3.000 telah dibeli sebagai pelaburan jangka panjang.000 200.000 102.000 telah dibeli dalam tahun 2010.000 60.000 bagi tahun 2010 telah dibayar.000 30.000 (21. Bhd.000 112.000 130.000) 348. (4) Sebanyak 4.000 55.000 Ekuiti Pemegang Saham Saham biasa (RM 5.000 40. Kunci Kira-kira Perbandingan pada 31 Disember 2010 RM Aset Semasa Tunai Akaun belum terima Inventori Belanja pelbagai prabayar Aset Tetap Pelaburan jangka panjang Tanah Bangunan Susut nilai terkumpul – bangunan Kelengkapan Susut nilai terkumpul – kelengkapan 53.000 55.00 nilai par) Premium saham Pendapatan tertahan 220.000) 143.Syarikat Indah Palma Sdn.000 65.000 Maklumat tambahan (1) Saham daripada syarikat lain bernilai RM11. (3) Bon belum bayar bernilai RM50.000 (18.000 dan RM47.000 226. [4 markah] 948/3 63 .000 16.000 90.000 134.000 68.000 telah diterbit untuk tunai.

000 (452.000 2009 RM 1.600) 231.560.000) 498 000 (344.062.000) 93. Syarikat Nora Berhad Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM Jualan Kos barang dijual Untung kasar Belanja jualan dan pentadbiran Belanja faedah Untung bersih sebelum cukai Cukai pendapatan Untung bersih selepas cukai 1.3 (a) Jelaskan mengapa kos campuran diasingkan kepada komponen kos tetap dan kos berubah dalam penyediaan belanjawan boleh ubah. [2 markah] (b) Nyatakan tiga kegunaan belanjawan dan tiga kelemahan belanjawan.600 (42.400) (21.000) 705.950.400) (18.600 [6 markah] 948/3 64 .000) 135.245.000 (54.000) 177.000 (1. (c) Maklumat kewangan bagi Syarikat Nora Berhad adalah seperti yang berikut.000 (1.

000 1.000 Liabiliti semasa: Akaun belum bayar Cukai belum bayar 112.000 1.403.149.290.000 948/3 65 .000 222.000 276.000 600.000 618. (i) Nisbah semasa (ii) Nisbah cepat (iii) Pusing ganti inventori (iv) Pulangan atas aset (ROA) (v) Nisbah hutang atas ekuiti (vi) Nisbah untung bersih atas aset [2 markah] [2 markah] [2 markah] [2 markah] [2 markah] [2 markah] 2009 RM 1.Syarikat Nora Berhad Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010 RM Aset tetap: Loji dan peralatan (bersih) Aset semasa: Tunai Sekuriti boleh pasar Akaun belum terima (bersih) Inventori 1.000 623.000 252.000 45.000 450.000 390.000 141.845. Berikan ulasan bagi setiap perubahan nisbah yang dihitung.000 330.440.000 Aset semasa bersih Dibiayai oleh: Saham biasa Pendapatan tertahan Bon belum bayar 442.000.000 1.000 Maklumat tambahan: (1) Semua jualan adalah secara kredit.845.000 240.000 54. Dikehendaki: Hitung yang berikut bagi Syarikat Nora Berhad bagi tahun 2010 dan tahun 2009.000 1.000.000 181.000 41.000 531.000 54.000 60.000 777. (3) Jumlah aset pada 31 Disember 2008 ialah RM1.000 210.000 450.290.000 69. (2) Inventori pada 31 Disember 2008 ialah RM180.

66 .

TUGASAN KERJA KURSUS CONTOH 948/4 STPM KERJA KURSUS PERAKAUNAN KERTAS 4 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) © Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/4 67 .

(v) 1 memo/nota kredit. sos cili/tomato. (g) Semua kerja untuk tugasan di atas dibuat di dalam makmal komputer sekolah dengan menggunakan perisian perakaunan yang berada dalam pasaran dan di bawah pengawasan guru. roti/kek. (ii) 8 invois. (iv) 1 memo/nota debit.Calon dikehendaki melaksanakan Tugasan 1 dan Tugasan 2. (vi) 5 slip bank. (e) Dengan menggunakan dokumen-dokumen sumber di atas. (iii) 5 baucer. (b) Calon dikehendaki menyediakan dokumen sumber berasaskan perniagaan sebenar atau rekaan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun. 948/4 68 . 1 Tugasan 1: Sistem Perakaunan Berkomputer (a) Sediakan dokumen sumber yang meliputi sekurang-kurangnya (i) 5 resit. (vii) 5 keratan cek. (d) Jenis perniagaan ialah pengeluaran perabot. calon dikehendaki menyediakan satu laporan bercetak yang mengandungi perkara yang berikut. (i) Pengenalan perniagaan (ii) Pengekodan akaun (iii) Kelompok urus niaga (iv) Akaun lejar (v) Imbangan duga (vi) Penyata Pendapatan (vii) Kunci kira-kira (viii) Lampiran contoh dokumen (f) Hasil kerja calon mesti meliputi kitaran perakaunan yang lengkap. (c) Tempoh perakaunan yang diuji ialah sebulan. dan pakaian.

2

Tugasan 2: Penyediaan Belanjawan Induk

(a) Berasaskan maklumat mengenai perniagaan dalam Tugasan 1, calon dikehendaki menyediakan belanjawan induk yang meliputi perkara yang berikut (yang mana berkaitan). (i) Pengenalan syarikat (ii) Belanjawan jualan (iii) Belanjawan pengeluaran (iv) Penggunaan bahan (v) Belanjawan belian bahan (vi) Belanjawan buruh langsung (vii) Belanjawan overhed kilang (viii) Belanjawan inventori (ix) Belanjawan belanja jualan dan pentadbiran (x) Belanjawan tunai (xi) Penyata perkilangan pro forma (xii) Penyata pendapatan pro forma (xiii) Kunci kira-kira pro forma (b) Semua kerja untuk tugasan di atas dibuat di dalam makmal komputer sekolah dengan menggunakan perisian lembaran kerja dan pemprosesan perkataan seperti MS Excell dan MS Word dan di bawah pengawasan guru.

948/4

69

70

KERTAS SOALAN CONTOH
948/5 STPM

PERAKAUNAN KERTAS 5
(Satu jam suku)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab semua soalan. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan, kecuali yang sebaliknya dinyatakan. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

Kertas soalan ini terdiri daripada

halaman bercetak dan

halaman kosong.

Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/5

71

Suria Sdn. [2 markah] (iv) perihalkan empat ciri Kod Carta Akaun yang berkualiti. Bhd.1 (a) Andaikan anda ingin menggunakan pakej perisian perakaunan. (i) perihalkan empat kelebihan menggunakan pakej perisian perakaunan dalam pemprosesan maklumat perakaunan. [8 markah] (ii) senaraikan enam modul yang biasanya terdapat dalam pakej perisian perakaunan. Bhd. [3 markah] (iii) senaraikan empat langkah permulaan yang perlu dilaksanakan sebelum urus niaga boleh direkod. Bhd. Bhd. [4 markah] (b) Senarai akaun dalam buku akaun Syarikat Syeema Sdn. Alang Sdn. Bhd. (i) Tanah pegangan bebas (ii) Lori (kos) (iii) Peruntukan susut nilai lori (iv) Van (kos) (v) Peruntukan susut nilai van (vi) Inventori awal (vii) Belian (viii) Pulangan belian (ix) Pulangan jualan (x) Tunai di Bank Com (xi) Tunai di Bank Mel (xii) Tunai di tangan (xiii) Akaun belum terima: Merdu Sdn. Teguh Sdn. pada 31 Disember 2010 adalah seperti yang berikut. Bhd. Bhd. (xv) Modal (xvi) Untung bersih terkumpul 948/5 72 . (xiv) Akaun belum bayar: Tiang Sdn. Kagum Sdn.

sediakan carta akaun Syarikat Syeema Sdn. Akaun pengasingan) Perbelanjaan 948/5 73 . Kod Akaun 1 000/XXX 2 000/XXX 3 000/XXX 4 000/XXX 5 000/XXX 6 000/XXX 7 000/XXX 8 000/XXX 9 000/XXX Dikehendaki: Berdasarkan butiran di atas. [8 markah] Jenis Akaun Modal/Untung bersih terkumpul Harta tanah dan loji dan peralatan Aset semasa Liabiliti semasa Jualan/Pendapatan Kos barang dijual Akaun perkilangan Akaun lain (Pencukaian. Bhd. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh kerani syarikat adalah menyediakan carta akaun (pengekodan). Yang berikut ialah garis panduan untuk menyediakan carta akaun.Pada 1 Januari 2011 syarikat membeli pakej perisian perakaunan bagi memudahkan kerja kerani akaun.

000 30.000 (2) Syarikat menetapkan unit inventori akhir barang siap dalam tangan pada setiap akhir sukuan bersamaan 30% atas jualan anggaran untuk sukuan berikut. bahan mentah dalam tangan.2 Syarikat Hilnor Berhad mengeluar dan menjual sejenis produk yang mempunyai permintaan bermusim di mana permintaan adalah tinggi dalam sukuan ketiga. (3) Tiga kilogram bahan mentah diperlukan bagi setiap unit produk siap. Harga belian bahan mentah RM1.000 25.000 35.60 kg. Dikehendaki: (a) Sediakan belanjawan yang berikut untuk empat sukuan tahun ke-3: (i) Belanjawan jualan (ii) Belanjawan pengeluaran (iii) Belanjawan penggunaan dan belian bahan mentah [3 markah] [8 markah] [12 markah] (b) Daripada penelitian anda terhadap belanjawan pengeluaran yang disediakan dalam (a)(ii).000 50. Pada 31 Disember tahun ke-2. Syarikat menetapkan inventori akhir bahan mentah pada setiap hujung sukuan bersamaan dengan 10% keperluan pengeluaran untuk sukuan berikutnya. Jualan dibelanjawankan untuk 6 sukuan yang akan datang adalah seperti berikut: Sukuan Tahun ke-3 1 Jualan dianggarkan dalam unit 2 3 4 Sukuan Tahun ke-4 1 2 Butiran 20. syarikat mempunyai 6. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan operasi untuk keempat-empat sukuan tahun hadapan (tahun ke-3) dan dua sukuan pertama tahun ke-4.000 unit barang niaga dalam tangan. jelaskan mengapa syarikat mengeluarkan unit yang lebih atau kurang berbanding unit yang dijual dalam setiap sukuan.00 seunit. [2 markah] 948/5 74 .000 40. (1) Produk syarikat dijual pada harga RM16. Pada 31 Disember tahun ke-2.500 kg. syarikat mempunyai 11.