STPM/S948

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

PERAKAUNAN Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh

Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

PRAKATA
Sukatan Pelajaran Perakaunan yang baharu ini digubal untuk menggantikan sukatan pelajaran Perakaunan sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun 1997. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yang akan menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Perakaunan ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini, pengajian tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti. Penggubalan semula sukatan pelajaran Perakaunan ini merupakan proses pengemaskinian tajuk, kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perubahan dalam persekitaran ekonomi dan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran ini diharapkan menjadi jambatan ilmu antara mata pelajaran Prinsip Perakaunan di sekolah menengah dengan kursus-kursus yang berkaitan di peringkat diploma atau ijazah yang ditawarkan oleh Institusi Pengajian Tinggi dan badan profesional. Oleh itu, dalam usaha mereka bentuk sukatan pelajaran ini, jawatankuasa telah mengambil kira kurikulum Prinsip Perakaunan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia, diploma, dan ijazah serta peperiksaan profesional perakaunan. Sukatan pelajaran ini telah direka bentuk bagi membolehkan calon memahami dan menghayati teori dan aplikasi dua komponen utama perakaunan, iaitu perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara, sukatan pelajaran ini menerapkan beberapa unsur kemahiran insaniah seperti etika, nilai, undang-undang, dan peraturan dalam profesion perakaunan melalui teori dan kerja kursus. Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikut tajuk, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, glosari, rumus perakaunan, senarai buku rujukan dan kertas soalan contoh. Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Profesor Madya Dr. Haji Mohd Yusoff bin Ibrahim. Anggota jawatankuasa lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah universiti tempatan dan guru-guru yang berpengalaman luas dalam pengajaran Perakaunan di tingkatan enam. Jawatankuasa juga mengambil kira pandangan daripada wakil badan profesional. Bagi pihak MPM, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapan MPM agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calon dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlamatnya.

Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia

KANDUNGAN Sukatan Pelajaran 948 Perakaunan Halaman Matlamat Objektif Kandungan Penggal 1: Perakaunan Kewangan Penggal 2: Perakaunan Pengurusan Penggal 3: Pengaplikasian Perakaunan Kerja Kursus (Tugasan Amali) Ujian Kerja Kursus Bertulis Skim Pentaksiran Pemerihalan Prestasi Glosari Rumus Perakaunan Senarai Rujukan Kertas Soalan Contoh Kertas 1 Kertas Soalan Contoh Kertas 2 Kertas Soalan Contoh Kertas 3 Tugasan Kerja Kursus Contoh Kertas 4 Kertas Soalan Ujian Kerja Kursus Bertulis Contoh Kertas 5 2 – 12 13 – 23 24 – 31 32 33 34 35 36 37 – 38 39 41 – 49 51 – 57 59 – 65 67 – 69 71 – 74 1 1 .

menyedia. mengamal kod etika profesion perakaunan. kawalan. dan mentafsir penyata kewangan dan laporan pengurusan. 1 . dan nilai etika calon dalam bidang perakaunan bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi dan profesional serta mengaplikasikannya dalam kerjaya dan kehidupan. memahami sistem maklumat perakaunan dan sistem kawalan dalaman. menganalisis. menunjuk kemahiran dalam tatacara dan amalan perakaunan secara manual dan berkomputer. dan pembuatan keputusan. andaian.SUKATAN PELAJARAN 948 PERAKAUNAN Matlamat Sukatan pelajaran ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan pengetahuan. dan piawaian perakaunan. mengaplikasi teknik perakaunan dalam perancangan. kemahiran. prinsip. Objektif Objektif sukatan pelajaran ini adalah untuk membolehkan calon: (a) (b) (c) (d) (e) (f) mengaplikasi konsep.

1. 1. (b) membezakan antara perakaunan dengan simpan kira.1.1. iaitu untuk menyediakan maklumat. (c) mengenal pasti skop perakaunan kewangan. 1. pengauditan.3 Sejarah perakaunan (f) memperihalkan sejarah perakaunan sejak zaman Luca Pacioli dan perkembangan dalam teknik merekodkan secara manual. (h) memperihalkan perkembangan profesion perakaunan di Malaysia MACPA. analisis.1 Perakaunan dan simpan kira Skop perakaunan kewangan 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perakaunan dan simpan kira. mengkomunikasikan maklumat. iaitu pengumpulan. (g) memperihalkan perkembangan dalam piawaian perakaunan di Malaysia yang meliputi Ordinan Syarikat 1940.2 1. MIA. (d) menyatakan tujuan perakaunan kewangan. SSAP. Akta Syarikat 1965. perakaunan sektor awam. (e) mengenal pasti bidang-bidang perakaunan yang lain. pengelasan.4 Pengguna penyata kewangan (i) mengenal pasti pengguna penyata kewangan dalaman dan luaran. MICPA.1 Pengenalan kepada perakaunan kewangan 1. 2 . dan FRS. perakaunan kos. dan mewujudkan kawalan. perekodan. MASB. IAS.1. Akta Pelaporan Kewangan 1997. IFRS. membantu membuat keputusan. iaitu perakaunan pengurusan. MAS. mesin. dan Akta Akauntan 1967. dan pelaporan maklumat. dan komputer. dan percukaian.PENGGAL 1: PERAKAUNAN KEWANGAN Waktu Pengajaran 40 Tajuk Hasil Pembelajaran 1 Asas Perakaunan Kewangan 1.

dan perlakuan profesional (rujuk Akta Akauntan 1967). kos sejarah. pemadanan (termasuk prinsip akruan). keobjektifan. (l) memperihalkan perkembangan profesion perakaunan di Malaysia MACPA. kematerialan. iaitu usaha berterusan. (b) mengenal pasti jenis dan aliran dokumen sumber. (k) menjelaskan ciri akauntan beretika seperti integriti. tempoh perakaunan. MICPA. ketekalan. MIA. iaitu tentang standard perilaku moral yang munasabah (Reasonable standard of moral conduct).4 Kitaran perakaunan 10 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan aliran kitaran perakaunan (perniagaan pemilikan keempunyaan tunggal sahaja). dan ekuiti pemilik terhadap persamaan perakaunan. keobjektifan. dan pendedahan penuh. (c) menganalisis kesan hasil dan belanja terhadap persamaan perakaunan. konservatisme.Tajuk Waktu Pengajaran (j) Hasil Pembelajaran 1. 3 .1. liabiliti.5 Etika dalam profesion perakaunan menjelaskan maksud etika. (b) menganalisis kesan perubahan aset. 1. 1. wang sebagai ukuran.3 Persamaan perakaunan 2 Calon seharusnya dapat: (a) mengaplikasi persamaan perakaunan. membincangkan andaian perakaunan.1. kerahsiaan dan berhati-hati. entiti berasingan. (c) membincangkan prinsip perakaunan catatan bergu. dan Akta Akauntan 1967. 1. 1. dan mata wang stabil.6 Kerjaya dalam bidang perakaunan 4 (m) mengenal pasti kerjaya dalam sektor awam dan sektor swasta.2 Prinsip perakaunan diterima umum Calon seharusnya dapat: (a) (b) membezakan antara prinsip dengan andaian perakaunan. realisasi/pengiktirafan hasil. kompeten.

2 Penerimaan (d) membezakan antara penerimaan hasil dengan penerimaan modal.5 Hasil. menjelaskan konsep penyediaan penyata kewangan terlaras. 1.5. (b) membezakan antara hasil terperoleh (earned revenue) dengan hasil diterima.5.3 Perbelanjaan (f) membezakan antara perbelanjaan hasil dengan perbelanjaan modal. (e) menganalisis kesan penerimaan hasil dan penerimaan modal terhadap untung dan kedudukan kewangan. (f) menyediakan penyata kewangan (belum terlaras). (e) menyediakan imbangan duga (belum terlaras). dan pelarasan pada akhir tempoh 1. (g) menganalisis kesan perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal terhadap untung dan kedudukan kewangan. (g) menjelaskan konsep pelarasan pada akhir tempoh. belanja. 1.1 Asas akruan dan asas tunai 10 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep asas akruan dan asas tunai. dalam format akaun-T. jurnal khas. dan buku tunai. 1. (i) (j) menjelaskan konsep penutupan akaun. (h) menjelaskan konsep penyediaan imbangan duga terlaras.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) merekodkan ke dalam jurnal am. 4 . (c) membezakan antara perbelanjaan terlibat (incurred expenditure) dengan pembayaran.5. (d) mengepos maklumat ke lejar am dan lejar subsidiari.

(b) membetulkan kesilapan dalam jurnal dan lejar (termasuk akaun tergantung).6 Pembetulan kesilapan 5 .7 Pemadanan hasil dan belanja 1.5. (p) mengaplikasi konsep pemadanan hasil dan belanja dalam penyediaan akaun perkilangan. 8 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan jenis kesilapan yang menjejaskan dan yang tidak menjejaskan imbangan duga. 1. dan akaun untung rugi (melibatkan jurnal dan lejar).Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran 1.5. (j) menjelaskan konsep hasil terakru (hasil belum terima) dan hasil terima dahulu (hasil belum terperoleh). (k) merekodkan pelarasan hasil terakru (hasil belum terima) dan hasil terima dahulu (hasil belum terperoleh) dalam jurnal dan lejar.5. (i) mengenal pasti titik pengiktirafan hasil yang berikut dengan merujuk secara umum kepada FRS 111 dan FRS 118: (i) titik jualan (pemborongan dan peruncitan). dan hutang lapuk dalam jurnal dan lejar (amaun diberikan). akaun perdagangan.4 Hasil (h) menghitung hasil dengan mengambil kira diskaun diberikan dan penerimaan terdahulu. (ii) titik pengeluaran (perlombongan). (n) merekodkan pelarasan belanja terakru (belanja belum bayar) dan belanja bayar dahulu (belanja prabayar) dalam jurnal dan lejar. (iv) titik kutipan tunai (jualan ansuran). (m) menjelaskan konsep belanja terakru (belanja belum bayar) dan belanja bayar dahulu (belanja prabayar).5. 1. peruntukan hutang ragu. 1.5 Belanja (l) menghitung belanja dengan mengambil kira tempoh manfaat perbelanjaan.6 Hasil dan belanja lain (o) merekodkan pelarasan bagi susut nilai. (iii) titik peratusan siap (pembinaan).

mentakrifkan akaun belum terima.Tajuk Waktu Pengajaran 4 Hasil Pembelajaran 1. dan akaun belum terima. jurnal penerimaan tunai. 6 . iaitu sekuriti ekuiti (saham) dan sekuriti hutang (bon dan debentur). aset tak ketara. dan pelaburan. (i) menilai sekuriti pada nilai pasaran (rujuk FRS 139).2. nota belum terima. iaitu sistem penerimaan tunai dan pembayaran tunai. dan skop sistem pengurusan tunai. pengebilan.2 Sekuriti boleh pasar (g) mentakrifkan sekuriti boleh pasar. (h) merekodkan sekuriti boleh pasar (nilai diberikan).2. (d) menjelaskan kepentingan penyata penyesuaian bank.4 (c)). (e) menyediakan penyata penyesuaian bank (kepada baki tunai terlaras). (b) mengelaskan aset kepada aset semasa.2 Aset semasa 2. 2. loji dan peralatan (aset tetap).7 Penyediaan penyata kewangan pemilikan keempunyaan tunggal Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan penyata pendapatan dan kunci kira-kira. aset bukan semasa: aset harta tanah. objektif.3 Belum terima (j) (k) memerihalkan fungsi.1 Pengenalan kepada aset 36 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan aset. 2.1 Tunai 20 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan tunai dan setara tunai. 2. objektif. dan skop sistem jualan kredit. (b) memerihalkan fungsi. dan jurnal pembayaran tunai (rujuk subtajuk 1. dan lain-lain belum terima. iaitu sistem pesanan.2. (f) menyediakan catatan jurnal pelarasan penyesuaian bank. (c) merekodkan urus niaga tunai dalam buku tunai. (c) menyatakan komponen setiap kelas aset. 2 Aset 2.

dan skop sistem pengurusan inventori. 2.6 Persembahan dalam kunci kira-kira 7 . dan purata berwajaran. kerja dalam proses. insurans. (q) merekodkan hutang lapuk dan hutang lapuk pulih dalam jurnal dan lejar. (u) membandingkan (secara konsep) sistem inventori berkala dengan sistem inventori berterusan dan kaedah perekodan. dan cukai. (x) menganalisis kesan penilaian inventori terhadap untung (rujuk FRS 102. (v) menentukan kos inventori dengan menggunakan kaedah masuk dulu keluar dulu (MDKD). kos pengangkutan. (m) menjelaskan kepentingan akaun kawalan penghutang.2. (p) merekodkan peruntukan hutang ragu dalam jurnal dan lejar. (z) mempersembahkan aset semasa dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101.2.4 Inventori (r) mentakrifkan inventori dan memerihalkan fungsi. (w) menentukan nilai inventori berasaskan terendah antara kos atau pasaran (TAKAP). belanja bayar dahulu. (o) menghitung peruntukan hutang ragu berasaskan kaedah peratusan jualan kredit dan peratusan penghutang.5 Aset semasa lain (y) mengenal pasti aset semasa lain seperti hasil belum terima. dan bekalan. masuk kemudian keluar dulu (MKKD). dan pendahuluan (rujuk subtajuk 1.2. (t) mengenal pasti komponen kos inventori barang niaga yang terdiri daripada kos belian. iaitu bahan mentah.Tajuk Waktu Pengajaran (l) Hasil Pembelajaran merekodkan akaun belum terima dalam jurnal dan lejar subsidiari.5). (s) mengenal pasti jenis inventori. barang siap/barang niaga.). 2. 2. objektif. iaitu sistem pengurusan masuk keluar inventori. deposit. (n) menyediakan akaun kawalan penghutang.

2. penyenggaraan. dan belanja penyelidikan dan pembangunan. (rujuk FRS 116). penjagaan.5 Harta tanah dan loji dan peralatan (aset tetap) 12 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan harta tanah dan loji dan peralatan. paten. dan pelupusan (nilai diberikan). (d) mentakrifkan susut nilai dan membezakan susut nilai dengan penurunan nilai. 8 . dibeli sekali gus (lump sum). (c) mempersembahkan aset tak ketara dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. pelunasan. (e) menghitung dan merekodkan susut nilai dengan menggunakan kaedah garis lurus. dan unit pengeluaran (rujuk FRS 104). objektif. jenama. iaitu sistem perolehan. tanda niaga. dan dibina sendiri. belanja permulaan (mengikut industri). hak cipta. pelaburan hutang (bon dan debentur). pelaburan dalam anak syarikat (subsidiari). 2. dan pelupusan aset tetap. dan skop sistem pengurusan aset tetap.4 Aset tak ketara 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan aset tak ketara yang terdiri daripada muhibah. (c) mempersembahkan pelaburan jangka panjang dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101.3 Pelaburan jangka panjang Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pelaburan jangka panjang yang terdiri daripada pelaburan ekuiti (saham). jumlah angka tahun.Tajuk Waktu Pengajaran 2 Hasil Pembelajaran 2. (b) merekodkan aset tak ketara semasa wujud/perolehan. (b) memerihalkan fungsi. baki berkurangan. syarikat bersekutu dan syarikat lain. (b) merekodkan pelaburan jangka panjang semasa perolehan dan pelupusan (nilai faedah dan dividen diberikan). belanja penubuhan. (c) merekodkan perolehan harta tanah dan loji dan peralatan yang dibeli berasingan.

(c) mengelaskan liabiliti kepada semasa. dan luar jangka. (d) menjelaskan kepentingan akaun kawalan pemiutang. objektif.5. skrap. (g) merekodkan pelupusan harta tanah dan loji dan peralatan melalui jualan. jangka panjang. 3 Liabiliti dan Ekuiti 3.2 Liabiliti semasa lain (f) mengenal pasti liabiliti semasa lain seperti hasil terima dahulu. (d) menyatakan komponen setiap kelas liabiliti. bon. gadai janji.3 Liabiliti jangka panjang (a) mentakrifkan liabiliti jangka panjang. (b) membandingkan liabiliti dan ekuiti.1 Pengenalan kepada liabiliti dan ekuiti 8 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan liabiliti dan ekuiti.3). (c) merekodkan akaun belum bayar dalam jurnal dan lejar subsidiari. 3. (b) memerihalkan fungsi. dan pajakan.1 Belum bayar 6 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan akaun belum bayar. sewa beli. 3. belanja belum bayar. (h) mempersembahkan harta tanah dan loji dan peralatan dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. (e) menyediakan akaun kawalan pemiutang.5). nota belum bayar.2. 9 . dan lain-lain belum bayar. debentur.2. dan tukar beli serta menentukan laba atau rugi pelupusan. iaitu sistem pesanan dan akaun belum bayar.Tajuk Waktu Pengajaran (f) Hasil Pembelajaran mengenal pasti perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal di sepanjang usia guna aset (rujuk subtajuk 1. (b) mengenal pasti jenis liabiliti jangka panjang seperti pinjaman. dan pendahuluan (rujuk subtajuk 1. 3.2 Liabiliti semasa 3. dan skop sistem belian kredit.

10 . menengah. (f) memerihalkan keuntungan modal dan cara penggunaannya (rujuk seksyen 55 Akta Koperasi).1 Pengenalan kepada koperasi 4 4. (d) memerihalkan sumber dana koperasi (rujuk seksyen 50 Akta Koperasi). 4 Koperasi 12 (Rujuk Akta Koperasi 1993 dan Peraturanperaturan Koperasi 1995) Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan koperasi. (b) mengenal pasti jenis koperasi. dan keuntungan modal. (c) mempersembahkan ekuiti pemilik dalam kunci kira-kira pemilikan keempunyaan tunggal. dan atasan. 4. dan syarikat berhad. (c) menyatakan prinsip-prinsip koperasi.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) merekodkan urus niaga berkaitan liabiliti jangka panjang termasuk pelarasan. (d) mempersembahkan liabiliti jangka panjang dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. (e) memerihalkan pelaburan yang boleh dibuat oleh koperasi (rujuk seksyen 54 Akta Koperasi). pelaburan. 3. 3.2 Perekodan 4 Calon seharusnya dapat: (a) merekodkan sumber dana. perkongsian.4 Liabiliti luar jangka Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep liabiliti luar jangka berasaskan FRS 137. (b) merekodkan urus niaga ekuiti pemilik dalam pemilikan keempunyaan tunggal.5 Ekuiti pemilik 1 Calon seharusnya dapat: (a) membandingkan ekuiti pemilik antara pemilikan keempunyaan tunggal. iaitu asas.

(c) memerihalkan ciri/prinsip kawalan dalaman yang berikut: (i) penetapan tanggungjawab. (c) menyediakan kunci kira-kira.2 Penentuan untung rugi 11 Calon seharusnya dapat: (a) menentukan untung atau rugi dengan menggunakan kaedah perbandingan modal (penyata hal ehwal) dan kaedah analisis (analisis jualan.3 Penyediaan penyata kewangan 4 (a) menyediakan penyata pendapatan dan kunci kira-kira.Tajuk Waktu Pengajaran 4 Hasil Pembelajaran 4. buku tunai. 5. 5.1 Pengenalan kepada kawalan dalaman 8 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan kawalan dalaman. (b) menyediakan penyata pembahagian keuntungan (rujuk seksyen 57 Akta Koperasi).1 Pengenalan kepada rekod tak lengkap dan catatan tunggal 16 1 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan rekod tak lengkap dan catatan tunggal. 5 Rekod Tidak Lengkap dan Catatan Tunggal 5. (b) menyatakan sebab berlakunya rekod tidak lengkap dan catatan tunggal. (iii) kelulusan. belanja. dan hasil).3 Penyediaan penyata kewangan Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan penyata pendapatan. (ii) pengasingan tugas. (b) menyatakan objektif kawalan dalaman. 6 Kawalan Dalaman 6. belian. 11 .

6. 12 . (ii) pembayaran tunai. (iii) belian. elektronik. konspirasi.2 Tatacara kawalan 6 (a) menjelaskan tatacara kawalan dalaman bagi aktiviti berikut: (i) penerimaan tunai. dan fizikal. birokrasi.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (iv) pendokumenan. (iv) jualan. dan pencerobohan sistem. (v) verifikasi dalaman. (b) menjelaskan batasan kawalan dalaman seperti subahat. (vii) pusingan tugas. (v) pergerakan inventori. (vi) kawalan mekanikal. kos melebihi manfaat.

(b) mengenal pasti skop pengurusan kos yang meliputi pengumpulan. (b) membandingkan perakaunan pengurusan dengan perakaunan kos dari segi aktiviti. dan kos boleh diinventori). tujuan laporan. dan kewangan). perekodan. bentuk laporan yang dihasilkan. dan pengguna output. (e) menjelaskan hubung kait perakaunan pengurusan dengan perakaunan kewangan. (ii) fungsi bukan pengeluaran. kawalan. pengelasan. dan pengagihan kos. (d) menjelaskan fungsi perakaunan pengurusan dalam perancangan. kos penukaran. 13 . fokus.3 Pengelasan kos 3 Calon seharusnya dapat: (a) mengelaskan kos berasaskan: (i) fungsi pengeluaran. 7. (f) membandingkan perakaunan pengurusan dengan perakaunan kewangan dari sudut jenis pengguna.2 Pengenalan kepada pengurusan kos 1 Calon seharusnya dapat: (a) membezakan kos dengan belanja.1 Pengenalan kepada perakaunan pengurusan 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perakaunan pengurusan dan perakaunan kos. pemprosesan serta pelaporan maklumat kewangan. pemasaan laporan. pentadbiran. dan pembuatan keputusan. dan peraturan penyediaan laporan. (c) mengenal pasti skop perakaunan pengurusan yang terdiri daripada pengumpulan. iaitu kos produk (kos prima. jenis maklumat digunakan. penganalisisan. 7. dan bukan kewangan. iaitu kos tempoh (jualan dan agihan.PENGGAL 2: PERAKAUNAN PENGURUSAN Waktu Pengajaran 30 Tajuk Hasil Pembelajaran 7 Asas Perakaunan Pengurusan dan Kos 7. output.

kos relevan. kos tak boleh kawal. dan kos overhed pengeluaran. 7. buruh dan overhed. kos jumlah. dan kos campuran (separa berubah). (e) menggunakan kaedah pengurusan inventori secara tradisi untuk menentukan yang berikut: (i) kuantiti pesanan ekonomi (KPE) dengan menggunakan kaedah bergraf dan kaedah formula. dan kad inventori. 14 . (d) mengenal pasti jenis dokumen kos bahan yang terdiri daripada permintaan bahan. kos tak langsung. objektif. dan kos pesanan. kos melepas. insurans. (c) menyatakan tujuan pengumpulan kos.5. kos boleh kawal. (ii) titik pesanan semula dan kekerapan pesanan.1 Kos bahan (a) membandingkan bahan mentah langsung dengan bahan mentah tak langsung. kos hangus (kos tenggelam). (b) memerihalkan komponen kos bahan yang terdiri daripada harga kos.5 Pengekosan produk 24 Calon seharusnya dapat: 7. dan kos unit. kos purata. diskaun. penyimpanan. pesanan belian. cukai. dan skop sistem pengeluaran. iaitu sistem pengurusan bahan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (b) mengelaskan kos berasaskan kelakuan. kos buruh. (c) mengelaskan kos berasaskan kos langsung. resit. (b) memerihalkan fungsi. pengangkutan. caj pelabuhan. invois.4 Komponen kos pengeluaran 1 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan komponen kos pengeluaran yang terdiri daripada kos bahan. 7. kos berubah. iaitu kos tetap.

(n) mengumpul kos overhed mengikut pusat kos dan seterusnya mengasingkan kos overhed mengikut kelakuan kos. (g) membandingkan pengurusan inventori berasaskan kaedah tradisi dengan sistem JIT. waktu lebih masa dan syif masa bekerja dengan menggunakan dokumen kad kerja. buruh tak langsung. iaitu waktu biasa. sewa. bonus. masa terbiar. 7. kad rakam masa. gaji. (p) menghitung dan mengagih semula kos dengan menggunakan kaedah langsung dan kaedah berjujukan (kaedah bertingkat). dan kad masa terbiar. faedah sampingan. bekalan. potongan sukarela dan bukan sukarela.2 Kos buruh (h) membandingkan buruh langsung dengan buruh tak langsung. susut nilai. KWSP. latihan.5. (j) (k) menghitung kos buruh berasaskan: (m) menyatakan komponen kos overhed termasuk gaji. 15 . insurans.5. dan utiliti.Tajuk Waktu Pengajaran (f) Hasil Pembelajaran menjelaskan pengurusan inventori dalam sistem tepat pada masa (just-in-time (JIT)) yang meliputi takrif. cukai taksiran dan cukai tanah. kerja lebih masa. mengelaskan kos buruh berasaskan kelakuan. (o) menguntukkan kos kepada pusat kos pengeluaran dan pusat kos perkhidmatan mengikut kaedah tradisi. penyelenggaraan. (ii) bilangan output dengan menggunakan kad bilangan output. dan pencen. overhed perkilangan. syarat. dan kepentingannya. (i) memerihalkan komponen kos buruh yang terdiri daripada upah. dan overhed bukan perkilangan. (i) masa kerja.3 Kos overhed (l) menjelaskan maksud overhed yang meliputi bahan tak langsung. PERKESO. 7. iaitu tetap dan berubah.

kos utama.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (q) menjelaskan konsep penyerapan overhed dalam pengekosan normal dan pengekosan sebenar. (v) membandingkan kaedah pengekosan berasaskan aktiviti dengan kaedah tradisi dalam memperuntukan kos overhed. (u) mentakrifkan pengekosan berasaskan aktiviti. dan unit pengeluaran. 8 Kaedah Pengekosan 8. kerja dalam proses. (d) menentukan dan merekodkan kos kerja siap. (t) menghitung dan merekodkan overhed terkurang atau terlebih serap ke dalam jurnal dan lejar. jam buruh langsung. kos buruh langsung. (c) menyediakan lembaran kos kerja untuk menghitung kos tempahan kerja.1 Pengekosan tempahan kerja 24 8 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan ciri. (ii) kos buruh langsung (kad masa kerja). aliran kos. jam mesin. 16 . (s) menghitung kadar serapan overhed pratentu berasaskan kos bahan mentah. dan kos barang dijual dalam akaun kawalan. dan contoh perniagaan yang menggunakan pengekosan tempahan kerja. (r) memerihalkan penyerapan overhed jabatan pengeluaran kepada produk. (b) menentukan dokumen sumber untuk: (i) kos bahan langsung (kad lejar stok dan nota permintaan bahan). (e) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang pengekosan tempahan kerja. (w) menghitung kadar peruntukan kos overhed berasaskan aktiviti. (iii) kos overhed (lembaran kos overhed).

(iii) kerja dalam proses. 8. dan contoh perniagaan yang menggunakan pengekosan proses. aliran kos.Tajuk Waktu Pengajaran 10 Hasil Pembelajaran 8. dan pembuatan keputusan. aliran kos.2 Pengekosan proses Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan ciri. (c) menjelaskan tujuan pengekosan perkhidmatan. (b) membandingkan pengekosan pengeluaran barangan dengan pengekosan perkhidmatan. dan akaun kos barang dijual). (iv) penentuan kos dipindah-masuk. iaitu menentukan harga/caj/ yuran/fi. (v) kos barang siap. (c) menghitung perkara yang berikut dengan menggunakan kaedah purata wajaran dengan tidak mengambil kira rugi normal.3 Pengekosan perkhidmatan 6 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan ciri. (e) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang pengekosan proses. (d) mengelaskan kos kepada kos tersedia (standing cost) dan kos pengendalian berubah (running cost). (ii) kos unit setara. (b) membandingkan pengekosan proses dengan pengekosan tempahan kerja. akaun barang siap. (d) merekodkan dalam jurnal dan lejar (akaun kerja dalam proses. dan contoh perniagaan yang menggunakan pengekosan perkhidmatan. kawalan. dan laba tak normal (terhad kepada dua jabatan sahaja): (i) unit setara. rugi tak normal. 17 .

9 Pengekosan Marginal dan Serapan 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (b) mengasingkan kos kepada: (i) kos produk dan kos tempoh.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) menentukan kos seunit perkhidmatan melalui langkah yang berikut: (i) mengenal pasti unit kos dan pusat kos. (c) menyediakan penyata pendapatan mengikut teknik (i) pengekosan marginal. (f) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang pengekosan perkhidmatan. (e) memerihalkan kelebihan dan kelemahan teknik pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (d) menjelaskan perbezaan untung bersih mengikut teknik pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (ii) mengumpul dan menganalisis kos mengikut kaedah tempahan kerja. (ii) kos tetap dan kos berubah dengan menggunakan kaedah tinggi rendah. 18 . (iii) menghitung kos seunit perkhidmatan. (f) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang teknik pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (ii) pengekosan serapan (pelarasan overhed terlebih dan terkurang serap).

dan peratusan.1 Pengenalan kepada analisis KVU 1 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan KVU dan pulang modal (terhad kepada satu produk).3 Margin keselamatan 1 (g) mentakrifkan margin keselamatan.2 Kaedah penentuan titik pulang modal (TPM) 2 (f) menentukan TPM dalam unit dan ringgit dengan menggunakan kaedah persamaan. (c) menjelaskan konsep margin caruman dan nisbah margin caruman. jualan. 10. (h) menjelaskan kepentingan margin keselamatan. (k) menentukan jualan dalam unit atau ringgit bagi mencapai untung sasaran. (d) menyatakan andaian dalam analisis KVU. (l) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang hasil analisis KVU. 10.Tajuk Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran 10 Analisis Kos-VolumUntung (KVU) 10. (ii) perubahan kos berubah. (b) mengasingkan kos kepada kos tetap dan kos berubah dengan menggunakan kaedah tinggi rendah (rujuk tajuk 9(b)(ii)). kaedah margin caruman. (e) memerihalkan kelebihan dan kelemahan analisis KVU. (iv) perubahan volum jualan. dan margin keselamatan: (i) perubahan harga jualan. (i) menghitung atau menunjukkan pada graf margin keselamatan dalam unit.4 Aplikasi analisis KVU 4 (j) 19 . dan kaedah bergraf. (iii) perubahan kos tetap. 10. menganalisis kesan perubahan komponen yang berikut terhadap TPM. ringgit. untung.

iaitu kos melepas. kos hangus (tenggelam). kos pembezaan. (b) memerihalkan pembuatan keputusan jangka pendek (pendekatan kos relevan) dan jangka panjang (belanjawan modal).3 Belanjawan modal 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan belanjawan modal. (iii) situasi faktor terhad (terhad kepada satu faktor sahaja dan mengikut tertib keutamaan). 11.2 Kos relevan 14 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep dan ciri kos relevan. (b) membuat keputusan dengan menggunakan kaedah yang berikut: (i) tempoh bayar balik. (c) menganalisis dan membuat keputusan dalam situasi yang berikut: (i) membuat atau membeli. (iv) menggugurkan atau meneruskan keluaran/jabatan. kos pertambahan. 20 . (ii) aliran tunai terdiskaun (nilai kini bersih sahaja dengan andaian penerimaan dan pembayaran tunai di akhir tempoh). (Faktor kualitatif perlu dibincangkan bagi setiap situasi. kos boleh elak.1 Pengenalan kepada pembuatan keputusan Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud pembuatan keputusan untuk pengurusan dalaman.Tajuk Waktu Pengajaran 30 2 Hasil Pembelajaran 11 Pembuatan Keputusan 11. (ii) menerima atau menolak pesanan khas.) 11. (c) menyatakan langkah dalam pembuatan keputusan. (b) mengenal pasti kos relevan dan tak relevan. dan kos tak boleh elak.

undang-undang.4 Penentuan harga 6 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan penentuan harga. (ii) pendekatan marginal (harga jualan = kos + (% tokokan kos)) (Kos dalam persamaan merujuk kepada jumlah kos atau jumlah kos perkilangan bagi pendekatan serapan dan merujuk kepada jumlah kos berubah atau jumlah kos berubah perkilangan bagi pendekatan marginal. persaingan. menilai prestasi. (b) menjelaskan asas penentuan harga (asas kos. mengawal. dan membuat keputusan. (d) memerihalkan kebaikan dan kelemahan kaedah tempoh bayar balik dengan kaedah nilai kini bersih. pasaran.). (harga sasaran = kos sasaran + untung sasaran) (f) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan bagi tujuan perancangan. dasar kerajaan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) menjelaskan faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan untuk membuat keputusan. (e) menentukan harga jualan mengikut kaedah harga sasaran. keadaan ekonomi dan lainlain). (e) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang hasil analisis kualitatif dan kuantitatif. 11.) (c) menentukan harga pesanan khas berasaskan kos. (d) menentukan harga jualan mengikut kaedah tokok kos dengan menggunakan pendekatan yang berikut: (i) pendekatan serapan. 21 . dan asas ekonomi) dan faktor yang mempengaruhi penentuan harga (kos. pelanggan. (Penghitungan peratusan tokokan tidak diperlukan.

dan semakan semula (mengambil kira perubahan dalam persekitaran). perancangan. 12. (c) memerihalkan proses penyediaan kos piawai dengan mengambil kira masa.1 Pengenalan kepada pengekosan piawai Waktu Pengajaran 20 2 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pengekosan piawai dan menjelaskan kaitannya dengan sistem pengekosan sebenar dan sistem pengekosan normal. (ii) varians buruh langsung. (iii) varians overhed berubah. iaitu varians perbelanjaan dan varians volum (varians kecekapan dan varians kapasiti tidak diperlukan). iaitu varians perbelanjaan dan varians kecekapan. iaitu varians harga dan varians penggunaan (varians harga berasaskan kuantiti belian). varians buruh langsung. kajian kejuruteraan.2 Analisis varians 18 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan varians dan analisis varians. dan kawalan. (d) menjelaskan jenis kos piawai. dan ramalan pengurusan). (c) menjelaskan jenis varians. (b) memerihalkan kepentingan analisis varians. pengukuran prestasi. iaitu varians kadar dan varians kecekapan (varians masa terbiar tidak diperlukan). (e) menyediakan lembaran kos piawai. (iv) varians overhed tetap. penentuan harga.Tajuk 12 Pengekosan Piawai 12. (d) menganalisis varians yang berikut: (i) varians bahan langsung.) (Rujuk rumus perakaunan yang dilampirkan pada halaman 37 dan 38.) 22 . (Varians campuran dan varians hasil (yield variance) tidak diperlukan. dan varians overhed. iaitu varians bahan langsung. kaedah (kos sejarah. (b) memerihalkan kepentingan pengekosan piawai dalam penentuan kos produk. iaitu piawai unggul dan piawai praktikal.

laporan prestasi.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) merekodkan varians dalam jurnal dan lejar. (f) menjelaskan implikasi analisis varians dengan menentukan sebab wujudnya varians dan pihak yang bertanggungjawab dan mencadangkan tindakan susulan pengurusan seperti menyiasat. (h) menyediakan laporan pengekosan piawai. laporan analisis varians. dan membuat keputusan. (g) menyatakan nilai etika yang perlu diterap dalam analisis varians. dan cadangan tindakan kepada pihak pengurusan bagi tujuan merancang. menilai prestasi. 23 . dan mengenakan penalti. memberikan ganjaran. mengawal. menyemak semula piawai.

(v) penyata penyesuaian bank. penyata aliran tunai. (ii) tempoh perakaunan. iaitu perkakasan.PENGGAL 3: PENGAPLIKASIAN PERAKAUNAN Waktu Pengajaran 30 Tajuk Hasil Pembelajaran 13 Sistem Perakaunan Berkomputer 13. (c) membina carta akaun. dan manusia. (iv) senarai buku akaun dan lejar am. (ii) penyata pendapatan. pemprosesan. penyimpanan. (f) menyediakan laporan.1 Pengenalan kepada sistem perakaunan berkomputer (SPB) 4 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud SPB. (b) menjelaskan kepentingan carta akaun (pengekodan). (b) menyatakan kesan perkembangan teknologi maklumat terhadap SPB. 13. (iii) penyata analisis usia akaun belum terima/akaun belum bayar. (d) memerihalkan SPB dari segi: (i) bahagian serta fungsinya seperti kemasukan data. dan output. 24 . dan sokongan teknikal. perisian. (c) menyatakan komponen SPB. (e) merekodkan transaksi. (ii) input.2 Aplikasi perisian perakaunan 26 Calon seharusnya dapat: (a) menetapkan (i) nama dan alamat syarikat. (iii) tempoh mula penggunaan sistem. (e) menjelaskan kepentingan kawalan dalaman dalam SPB. (d) merekodkan baki awal. proses. (i) imbangan duga. kunci kira-kira.

(v) rangsangan luar (dasar kerajaan. dan penilaian prestasi. (d) menyatakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyediakan belanjawan seperti yang berikut: (i) tempoh belanjawan (bergantung kepada tujuan belanjawan).Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (g) membuat penutupan dan pelarasan akaun dalam situasi berikut: (i) setiap akhir bulan dan hujung tahun. (Perisian perakaunan adalah ditetapkan oleh MPM. dan perkembangan teknologi). dan pendekatan (statik dan fleksibel). cita rasa pelanggan. (iii) pemulihan data sekiranya berlaku apaapa permasalahan – ketiadaan elektrik dan sebagainya. belanjawan asas sifar. koordinasi. (ii) pihak yang terlibat. 25 . persaingan. dan belanjawan pertambahan).1 Pengenalan kepada belanjawan 30 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan belanjawan. komunikasi. pembuatan keputusan. (iii) kaedah penyediaan belanjawan (belanjawan lini. kawalan. faktor ekonomi. (c) memerihalkan objektif belanjawan. (b) membezakan jenis belanjawan berasaskan fungsi (operasi dan kewangan). (ii) penghapusan transaksi yang tidak dikehendaki. (iv) aspek kelakuan dalam belanjawan (kelakuan individu dan jabatanjabatan dalam organisasi). motivasi.) 14 Belanjawan 14. tempoh masa. iaitu untuk perancangan. belanjawan berterusan.

2 Belanjawan induk 20 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan hubung kait komponen belanjawan yang berikut: (i) belanjawan operasi yang meliputi jualan. (ii) belanjawan kewangan yang meliputi tunai dan penyata pro forma (penyata perkilangan. kunci kira-kira.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) memerihalkan langkah penyediaan belanjawan yang terlibat seperti yang berikut: (i) penetapan objektif.3 Belanjawan fleksibel 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan belanjawan fleksibel. (ii) pembentukan jawatankuasa. dan barang siap). 14. dan belanjawan modal (rujuk subtajuk 11. penyata pendapatan.3). 26 . (vii) pelaksanaan belanjawan. belanja jualan dan pentadbiran. (iii) pengumpulan data. belian bahan. (b) memerihalkan kepentingan belanjawan fleksibel. dan penyata aliran tunai). (iv) mengenal pasti faktor-faktor halangan. penggunaan bahan. kerja dalam proses. buruh langsung. overhead kilang. (vi) komunikasi belanjawan. (b) menyediakan belanjawan induk yang merangkumi semua komponen belanjawan di atas. dan tingkat inventori (bahan. pengeluaran. (v) penyediaan belanjawan. (d) menyediakan belanjawan fleksibel dengan mengasingkan kos tetap dan kos berubah (kaedah tinggi rendah). (c) membandingkan belanjawan statik dengan belanjawan fleksibel. 14.

(c) menjelaskan kepentingan perjanjian perkongsian. gaji pekongsi.1 Pengenalan kepada perkongsian 20 1 (Rujuk Akta Perkongsian 1961) Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perkongsian. peraturan. dan pembahagian untung rugi. faedah atas modal. dan cadangan kepada pihak pengurusan bagi tujuan merancang. modal.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) menyediakan laporan prestasi dengan menunjukkan perbezaan antara angka sebenar dengan angka yang dibelanjawankan dalam belanjawan statik dan fleksibel. (f) menyediakan rumusan dalam bentuk laporan belanjawan. dan kaedah pengurusan. liabiliti.2 Penyediaan akaun 1 Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan akaun modal dan akaun semasa pekongsi (kaedah modal tetap dan modal berubah). menilai prestasi. 15. 27 . (c) menyediakan kunci kira-kira. 15 Perkongsian 15. dan membuat keputusan.3 Penyediaan penyata kewangan 6 Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan penyata pendapatan perkongsian. (b) menyediakan akaun pengasingan untung rugi dengan mengambil kira faedah atas ambilan. (b) membandingkan perkongsian dengan pemilikan perniagaan yang lain dari segi perundangan. 15. mengawal. laporan prestasi belanjawan.

(b) merekodkan penyelesaian melalui bayar balik modal pekongsi sekali gus (tidak termasuk peraturan Garner lawan Murray). 15. (d) merekodkan muhibah (akaun muhibah dikekalkan dan tidak dikekalkan). liabiliti. membandingkan syarikat berhad dengan pemilikan perniagaan yang lain dari segi perundangan. (f) menghitung muhibah dengan menggunakan kaedah untung purata dan kaedah perbezaan harga belian dengan aset bersih.1 Pengenalan kepada syarikat berhad 12 1 (Rujuk Akta Syarikat 1965) Calon seharusnya dapat: (a) (b) mentakrifkan syarikat berhad. (c) menghitung muhibah dengan menggunakan kaedah untung purata dan kaedah perbezaan harga belian dengan aset bersih.4. (g) merekodkan muhibah (akaun muhibah dikekalkan dan tidak dikekalkan). 15. (b) merekodkan penilaian semula aset ketika kemasukan pekongsi baharu dalam jurnal dan lejar.4. 16 Syarikat Berhad 16. (h) merekodkan penyelesaian kepentingan pekongsi yang bersara. peraturan. iaitu melalui caruman modal dan pembelian kepentingan (caruman modal boleh dalam bentuk tunai dan aset bersih lain). dan kaedah pengurusan.4 Perubahan dalam perkongsian 15. modal.1 Kemasukan pekongsi baru 8 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan cara kemasukan pekongsi baharu.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran 15.2 Persaraan pekongsi (e) merekodkan penilaian semula aset ketika persaraan pekongsi.5 Pembubaran perkongsian 4 Calon seharusnya dapat: (a) merekodkan pembubaran perkongsian dalam jurnal dan lejar. 28 .

tata urus penubuhan. dan prospektus. (d) menjelaskan secara ringkas proses penubuhan syarikat. rizab penilaian semula. 16. (b) mengenal pasti komponen rizab hasil (pendapatan tertahan dan rizab am) dan rizab modal (premium saham. boleh tukar dan tak boleh tukar. boleh tebus dan tak boleh tebus. (e) memerihalkan memorandum penubuhan. 16. (c) menjelaskan kegunaan premium saham (rujuk seksyen 60 Akta Syarikat 1965). modal belum panggil. dan terkumpul dan tak terkumpul (rujuk seksyen 66 Akta Syarikat 1965). 16. (b) merekodkan terbitan bonus dan terbitan hak. dan rizab penebusan modal sahaja).Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) membandingkan syarikat awam berhad dengan syarikat sendirian berhad. (b) mentakrifkan saham biasa (rujuk seksyen 55 Akta Syarikat 1965). modal diterbitkan. modal berbayar.4 Rizab 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan rizab hasil dan rizab modal.2 Struktur modal saham 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan modal dibenarkan. dan diskaun ((bayaran penuh sahaja dan secara tunai) (rujuk seksyen 60 Akta Syarikat 1965)). 29 . premium. dan modal tertunggak bagi saham biasa dan saham keutamaan. (c) mentakrifkan saham keutamaan berasaskan ciri penyertaan dan bukan penyertaan.3 Terbitan saham 4 Calon seharusnya dapat: (a) merekodkan terbitan saham pada par.

penyata bukan kewangan. 17 Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan 17. (ii) nisbah keumpilan/penggearan. 17. dan maklumat tambahan lain. (b) menjelaskan istilah pendekatan analisis kewangan seperti analisis fundamental dan teknikal. (iii) nisbah aktiviti. dan penyata perubahan ekuiti (rujuk FRS 101 dan Jadual 9 Akta Syarikat 1965) tetapi tidak termasuk nota kepada akaun. (d) merekodkan urus niaga berkaitan rizab hasil dan rizab modal.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) menjelaskan kegunaan rizab hasil (dividen tunai. iaitu nisbah semasa dan nisbah cepat. iaitu nisbah hutang atas ekuiti dan nisbah hutang atas aset.5 Penyediaan penyata kewangan 4 (a) menyediakan penyata pendapatan. 16. dan menegak dan mendatar. iaitu pusing ganti inventori dan pusing ganti belum terima. kunci kira-kira. kuantitatif dan kualitatif.1 Pengenalan kepada analisis dan tafsiran penyata kewangan 12 2 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan kandungan laporan tahunan diterbitkan yang terdiri daripada penyata kewangan serta nota kepada akaun. dividen saham.2 Penghitungan dan pentafsiran nisbah 10 Calon seharusnya dapat: (a) menghitung nisbah yang berikut: (i) nisbah kecairan. penebusan saham. dan terbitan saham bonus sahaja) dan rizab modal (terbitan saham bonus dan premium penebusan saham sahaja). 30 .

) (b) mentafsirkan nisbah kewangan.1 Pengenalan kepada penyata aliran tunai 16 4 (Rujuk FRS 107) Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan penyata aliran tunai. untung bersih atas jualan. 31 . iaitu perolehan sesaham (EPS). (c) mengenal pasti item tunai dan kesetaraan tunai. dan nisbah bayar keluar dividen. (c) menjelaskan batasan penggunaan analisis kewangan seperti berasaskan data sejarah. dan kesan inflasi. (b) menjelaskan kegunaan penyata aliran tunai. iaitu untung kasar atas jualan. faktor kualitatif. 18. (v) nisbah pulangan pelaburan.2 Penyediaan penyata aliran tunai 12 (a) menyediakan penyata aliran tunai dengan menggunakan kaedah langsung sahaja.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (iv) nisbah keberuntungan. penggunaan kaedah perakaunan yang berbeza. 18 Penyata Aliran Tunai 18. dan aktiviti pembiayaan. (rujuk rumus perakaunan yang dilampirkan pada halaman 37 dan 38. dan pulangan atas aset (ROA). kadar hasil dividen (DY). kepelbagaian perniagaan. (d) mengelaskan item aliran tunai kepada aktiviti operasi. aktiviti pelaburan. nisbah harga perolehan (P/E).

Belanjawan pengeluaran. Belanjawan overhed kilang. Belanjawan inventori. Belanjawan tunai. Belanjawan belian bahan. Akaun lejar. 32 . Calon dikehendaki menjalankan kedua-dua tugasan secara bersendirian seperti yang ditetapkan. Kunci kira-kira pro forma. Pengekodan akaun. Penggunaan bahan.mpm. Majlis Peperiksaan Malaysia akan menentukan dua tugasan kerja kursus yang wajib dijalankan oleh calon dan dinilai oleh guru mata pelajaran di sekolah. Butiran tentang tugasan boleh dimuat turun dari Portal MPM (http://www. Pentaksiran berasaskan sekolah bagi kerja kursus dijalankan dalam penggal 3 pengajian tingkatan enam bagi calon sekolah kerajaan sahaja. Bagi tugasan Belanjawan. Penyata perkilangan pro forma. Bagi tugasan Sistem Perakaunan Berkomputer. Belanjawan buruh langsung. Penyata Pendapatan. Lampiran contoh dokumen. Belanjawan belanja jualan dan pentadbiran.Kerja Kursus (Tugasan Amali) Objektif kerja kursus adalah untuk membolehkan calon mengaplikasikan kemahiran berkomputer melalui penggunaan perisian perakaunan dan membolehkan kemahiran insaniah (soft skills) calon dinilai secara langsung. kemahiran insaniah dan hasil kerja calon yang menggunakan perisian lembaran kerja dan pemprosesan perkataan seperti MS Excel dan MS Word dalam bentuk cetakan akan ditaksir dan proses penyediaan hasil kerja adalah berasaskan perkara yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Pengenalan perniagaan. Belanjawan jualan.edu. Penyata pendapatan pro forma. kemahiran insaniah dan hasil kerja calon yang menggunakan perisian perakaunan yang berada dalam pasaran dalam bentuk cetakan akan ditaksir dan proses penyediaan hasil kerja adalah berasaskan perkara yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Pengenalan perniagaan. Kunci kira-kira. Kelompok urus niaga.my) pada penggal 3 pengajian tingkatan enam. Imbangan duga.

menjelaskan. dan cara bagaimana perekodan perakaunan dibuat dengan menggunakan pakej perakaunan itu. calon sekolah swasta. 33 . Soalan kedua pula menguji pengetahuan dan pemahaman calon tentang penyediaan belanjawan berdasarkan kepada kajian kes yang diberikan. calon yang tidak mengikuti kelas tingkatan enam bawah dan tingkatan enam atas dua tahun berturut-turut (sama ada di sekolah kerajaan atau sekolah swasta). calon yang mengambil mata pelajaran Perakaunan di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah. membuat penghitungan ringkas menggunakan pakej perisian perakaunan serta proses. Dua soalan masing-masing tentang sistem Perakaunan Berkomputer dan Belanjawan akan dikemukan. Soalan pertama adalah untuk menguji pengetahuan dan pemahaman calon memerihalkan. calon yang mengulang tingkatan enam atas (sama ada di sekolah kerajaan atau sekolah swasta).Ujian Kerja Kursus Bertulis Calon yang berikut dikehendaki untuk mendaftar kertas ini: (a) (b) (c) (d) (e) calon persendirian individu.

15 hingga 18.3%) 2 jam Pentaksiran berpusat Masa Pentadbiran Penggal 2 948/2 Perakaunan Kertas 2 Perakaunan Pengurusan 80 (33.1. 1¼ jam Pentaksiran berpusat 34 . Pengaplikasian Perakaunan Ujian Kerja Kursus Bertulis Markah (Wajaran) 80 (33.Skim Pentaksiran Penggal Pengajian Penggal 1 Kod dan Nama Kertas 948/1 Perakaunan Kertas 1 Tajuk Perakaunan Kewangan Jenis Ujian Ujian Bertulis 4 soalan perlu dijawab daripada 5 soalan esei berdasarkan tajuk 1 hingga tajuk 6.3.7%) 80 40 Penggal 3 Pentaksiran berasaskan sekolah 948/5 Perakaunan Kertas 5 50 diskalakan kepada 2 soalan esei 40 berdasarkan tajuk 13 (16.7%) dan tajuk 14. Ujian Bertulis 4 soalan perlu dijawab daripada 5 soalan esei berdasarkan tajuk 7 hingga tajuk 12.3%) 2 jam Pentaksiran berpusat Penggal 3 948/3 Perakaunan Kertas 3 Pengaplikasian Perakaunan 40 (16. Ujian Bertulis 2 soalan perlu dijawab daripada 3 soalan esei berdasarkan tajuk 14.2 perlu dijawab. 14.2.7%) 1 jam Pentaksiran berpusat 948/4 Perakaunan Kertas 4 Pengaplikasian Perakaunan 120 diskalakan kepada 40 (16. Kerja Kursus 2 tugasan yang perlu dijawab berdasarkan: (i) tajuk 13 dan (ii) tajuk 14.

Kemampuan yang sederhana bagi menganalisis dan mengulas maklumat perakaunan yang dibentangkan dalam pelbagai bentuk. dan mengaplikasikan data perakaunan yang bersesuaian. prinsip dan teknik perakaunan. (b) Aplikasi dan Analisis Kemampuan yang sederhana untuk memilih. (b) Aplikasi dan Analisis Kemampuan yang cemerlang untuk memilih. Kemampuan yang baik bagi mengenalpasti secara terperinci setiap fakta. menaksir. (c) Sintesis dan Penilaian Kemampuan yang memuaskan untuk mengintegrasi. prinsip dan teknik perakaunan.Pemerihalan Prestasi Calon Gred A berupaya: (a) Pengetahuan dan Kefahaman Kemampuan yang menyeluruh untuk mentakrifkan prinsip dan tema utama sukatan pelajaran perakaunan. Calon Gred C berupaya: (a) Pengetahuan dan Kefahaman Kemampuan yang baik untuk mentakrifkan prinsip dan tema utama sukatan pelajaran perakaunan. Kemampuan yang cemerlang bagi mengenal pasti secara terperinci setiap fakta. mengelas. menaksir. dan menilai maklumat perakaunan serta membuat kesimpulan yang munasabah. Kemampuan yang cemerlang bagi menganalisis dan mengulas maklumat perakaunan yang dibentangkan dalam pelbagai bentuk. mengelas. 35 . dan mengaplikasikan data perakaunan yang bersesuaian. dan menilai maklumat perakaunan serta membuat kesimpulan yang munasabah. (c) Sintesis dan Penilaian Kemampuan yang menyeluruh untuk mengintegrasi.

FRS – Financial Reporting Standards IAS – International Accounting Standards IFRS – International Financial Reporting Standards KWSP – Kumpulan Wang Simpanan Pekerja MAS – Malaysian Accounting Standards MASB – Malaysian Accounting Standards Board MACPA – Malaysian Association of Certified Public Accountants MICPA – Malaysian Institute of Certified Public Accountants MIA – Malaysian Institute of Accountants PERKESO – Pertubuhan Keselamatan Sosial SSAP – Statements of Standard Accounting Principles 36 . 11. 10. 6. 8.Glosari 1. 4. 5. 3. 7. 2. 9.

Rumus Perakaunan Yang berikut ialah rumus yang dicadangkan untuk tujuan peperiksaan STPM. 1. Analisis nisbah (a) Nisbah kecairan (i) Nisbah semasa atau modal kerja = (ii) Nisbah cepat atau ujian asid = Aset semasa Liabiliti semasa Aset semasa Inventori Belanja bayar dahulu Liabliti semasa (b) Nisbah keumpilan atau nisbah penggearan (i) Nisbah hutang atas aset = Jumlah liabiliti Jumlah aset Jumlah liabiliti Saham keutamaan + Saham biasa + Rizab (ii) Nisbah hutang atas ekuiti = (c) Nisbah aktiviti (i) Pusing ganti inventori = Kos jualan Inventori purata (jawapan dalam kali) (ii) Pusing ganti belum terima = Jualan kredit Akuan belum terima purata (jawapan dalam kali) (d) Nisbah keberuntungan (dalam %) (i) Margin untung kasar atas jualan = Untung kasar Jualan 100 100 100 (ii) Margin untung bersih atas jualan = (iii) Pulangan atas aset = Untung bersih sebelum cukai Jualan Untung bersih selepas cukai Aset purata (e) Nisbah pulangan pelaburan (i) Nisbah perolehan sesaham = Untung bersih selepas cukai Dividen saham keutamaan Bilangan purata saham biasa diterbitkan (ii) Nisbah harga/perolehan = Harga pasaran saham Perolehan sesaham Dividen sesaham (jawapan dalam kali) (iii) Kadar hasil dividen = Harga pasaran sesaham Dividen tunai 100 (iv) Nisbah bayar keluar dividen = Untung bersih selepas cukai 37 .

Analisis Varians (i) Varians bahan langsung = Varians harga + Varians penggunaan (ii) Varians harga bahan langsung = (Harga piawai Harga sebenar) × Kuantiti sebenar Kuantiti (iii) Varians penggunaan atau varians kuantiti bahan langsung = (Kuantiti piawai sebenar) × Harga piawai (iv) Varians buruh langsung = Varians kadar + Varians kecekapan (v) Varians kadar buruh langsung = (Kadar piawai Kadar sebenar) × Jam sebenar Jam sebenar) × Kadar piawai (vi) Varians kecekapan buruh langsung = (Jam piawai (vii) Varians overhed berubah = Varians perbelanjaan overhed berubah + Varians kecekapan overhed berubah (viii) Varians perbelanjaan overhed berubah = (Kadar serapan overhed berubah × Jam sebenar) Kos overhed berubah sebenar (ix) Varians kecekapan overhed berubah = (Jam piawai overhed berubah Jam sebenar) × Kadar serapan (x) Varians overhed tetap = Varians perbelanjaan overhed tetap + Varians volum overhed tetap (xi) Varians perbelanjaan overhed tetap = Kos overhed tetap dibelanjawankan tetap sebenar Kos overhed (xii) Varians volum overhed tetap = (Kadar serapan overhed tetap × Jam piawai) overhed tetap dibelanjawankan Kos 38 .2. Kuantiti pesanan ekonomi (i) Kuantiti pesanan ekonomi G = P S = = 2GP S Jumlah permintaan atau penggunaan setahun Kos memesan dan menerima setiap pesanan Kos penyimpanan satu unit bahan setahun (ii) Titik pesanan semula = Penggunaan maksimum × Tempoh menunggu maksimum 3.

A. dan Kamarul Baraini. K. P. Asas Perakaunan Pengurusan.H.I. Sistem Perakaunan & Kawalan. B.. 1965 (Akta 125) Akta Perkongsian 1961 (Akta 135) Financial Reporting Standards (2005) Aini. 4. W. W.. D.. A. 12. Managerial Accounting. Oxford Fajar: Shah Alam. Wan Madznah. Prinsip Perakaunan. Edisi ke-2. 2001. 8.. Perakaunan Kewangan. Perakaunan Pengurusan. D. Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn Bhd. Edisi ke-2. Penerbit UUM: Sintok. 2004. Azmi. 11. New York: Mc Graw Hill..E. Zaleha. R. W... Garrison.. 2000. Shaari. 3. Ltd.I. 2004. I. 2007. Edisi ke-8. 13. Accounting Principles. Wan Madznah. 6. dan Kamarul Baraini..J. 7. Shamsul Nahar. Kuala Lumpur: Prentice Hall.Senarai Rujukan Guru atau calon boleh menggunakan buku yang ditulis khas untuk peperiksaan STPM dan buku rujukan yang lain seperti yang disenaraikan di bawah: 1. Weygandt.S. M. 5. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd.. 2003. Wan Madznah. Prabir. 2007.W. 2007... 9.J.. 2004. A. Perakaunan Kos. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. 2.. Akta Koperasi 1993 Akta Syarikat (Pindaan).D. Edisi ke-2. Noreen dan E. 2001. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. Edisi ke-12. dan Kimmel. Azizah. 10. Singapura: John Wiley & Sons (Asia) Pte.. K. Che Zuriana. dan Kamarulzaman. Accounting Principles. D. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. H. Perakaunan Pengurusan. J. 14. 39 .I. Kieso...

40 .

Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Jawab mana-mana empat soalan. Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/1 41 . Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas.KERTAS SOALAN CONTOH 948/1 STPM PERAKAUNAN KERTAS 1 (Dua jam) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan. kecuali yang sebaliknya dinyatakan.

(ii) Pihak pengurusan Syarikat Amal Berhad membuat keputusan menukar penggunaan kaedah penentuan susut nilai kepada kaedah baki berkurangan pada tahun semasa selepas dua tahun mengamalkan kaedah garis lurus. [6 markah] (b) Nyatakan dua urus niaga yang memberikan kesan terhadap aset. (iii) Isteri pemilik Kedai Runcit Desa menggunakan wang perniagaan untuk membeli komputer bagi kegunaan anaknya. Bhd. Bhd. [2 markah] (c) Nyatakan sama ada prinsip perakaunan dipatuhi atau tidak bagi setiap situasi di bawah dan huraikan prinsip berkenaan.00 mengikut nilai pasaran. Dusun Sdn. [1 markah] [2 markah] [3 markah] 948/1 42 . Nota belum bayar ini akan matang dalam masa 6 bulan dan faedah dibayar pada tarikh matang. Tahun kewangan Dusun Sdn. (ii) Sediakan catatan jurnal pelarasan pada 31 Disember 2008. atau ekuiti yang tidak melibatkan aliran tunai. Dikehendaki: (i) Sediakan cacatan jurnal pada tarikh nota belum bayar ditandatangani. berakhir pada 31 Disember.000.00 dan lebihan daripada penilaian semula dinyatakan sebagai keuntungan tahun semasa. Kos asal tanah ialah RM50. [6 markah] (d) Pada 1 September 2011. (iii) Sediakan catatan jurnal pada tarikh matang nota belum bayar. (i) Pengurus Syarikat Maju Berhad mengarahkan akauntan merekodkan nilai tanah RM100. Jentera dijangka dapat digunakan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. liabiliti. Kaedah susut nilai yang digunakan ialah kaedah garis lurus. telah membeli sebuah jentera daripada seorang pembekal jentera dan menandatangani satu nota belum bayar berjumlah RM100.1 (a) Jelaskan empat konsep etika dalam profesion perakaunan.000.000.00 dengan kadar faedah 6% setahun.

000 (1.000 (1.062.600 (42.000) 135.400) (21. [6 markah] [2 markah] (c) Maklumat kewangan bagi Syarikat Puteri Mahkota Berhad adalah seperti yang berikut.000 (54. Berikan contoh bagi setiap satu.560.600 948/1 43 .000) 705.950.000 2009 RM 1.600) 231.000 (452.000) 498 000 (344.000) 177.400) (18.000) 93.2 (a) Huraikan tiga titik pengiktirafan hasil. Syarikat Puteri Mahkota Berhad Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM Jualan Kos barang dijual Untung kasar Belanja jualan dan pentadbiran Belanja faedah Untung bersih sebelum cukai Cukai pendapatan Untung bersih selepas cukai 1. (b) Nyatakan dua perbezaan antara perbelanjaan modal dengan perbelanjaan hasil.245.

000 Maklumat tambahan (1) (2) (3) Semua jualan adalah secara kredit. Jumlah aset pada 31 Disember 2008 ialah RM1.000 240.000 390.000 1.000 210. Berikan ulasan bagi setiap perubahan nisbah yang dihitung.290.000 69.000 450.000 252. 2009 RM 1.000 276.000 54.000 1.000 41.000 450.000.000 330.000 Aset semasa bersih Dibiayai oleh: Saham biasa Pendapatan tertahan Bon belum bayar 442.000 531.845.000 777.000 60.000 623.000 54.000 222.000 181. (i) Nisbah semasa (ii) Pusing ganti inventori (iii) Nisbah hutang atas ekuiti (iv) Nisbah untung bersih atas aset [3 markah] [3 markah] [3 markah] [3 markah] 948/1 44 .000 45.000 Dikehendaki: Hitung setiap yang berikut bagi Syarikat Puteri Mahkota Berhad bagi tahun 2010 dan tahun 2009.000 141.000 1.000 1.000 Liabiliti semasa: Akaun belum bayar Cukai belum bayar 112.000 600. Inventori pada 31 Disember 2008 ialah RM180.440.149.290.845.000 618.Syarikat Puteri Mahkota Berhad Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010 RM Aset tetap: Loji dan peralatan (bersih) Aset semasa: Tunai Sekuriti boleh pasar Akaun belum terima (bersih) Inventori 1.000.403.

Beliau menyerahkan cek yang telah ditandatangi kepada penyelia kilang untuk diagihkan kepada pekerja. (v) Hanya akauntan syarikat sahaja yang menandatangani cek gaji. [4 markah] (b) Nyatakan kelemahan kawalan dalaman bagi setiap situasi di bawah yang berkaitan dengan operasi Syarikat Madu Asli Berhad dan cadangkan langkah untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Kad masa yang kosong biasanya diletakkan di pondok pengawal kilang dan perlu diambil pada setiap pagi Isnin. (iii) Kehadiran pekerja kilang direkodkan dengan menggunakan kad masa. potongan. Setelah tempoh percubaan tamat dan penyelia berpuas hati dengan prestasi pekerja berkenaan. (iv) Kerani yang bertanggung jawab menyediakan gaji telah bekerja selama 20 tahun di syarikat tersebut. Urus niaga Belian Jualan Baki (unit) 200 100 unit @ RM150 400 unit @ RM90 200 unit @ RM85 400 unit @ RM120 600 unit @ RM70 300 unit @ RM50 700 unit @ RM100 100 500 700 300 900 1200 500 Tarikh 1 Januari (inventori awal) 1 Februari 15 Mac 30 Jun 30 Julai 20 September 30 Disember 31 Disember Kos inventori awal ialah RM100 seunit. 948/1 45 . Belanja operasi syarikat bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 ialah RM20. pekerja perlu menyerahkan semula kad masa kepada pengawal yang bertugas. dan gaji bersih pekerja kilang berasaskan kad masa yang diambilnya dari pondok pengawal. (ii) Tempoh percubaan bagi pekerja baharu ialah sebulan. Pekerja perlu mengisi nama dan mencatat masa masuk dan masa keluar setiap hari.3 (a) Syarikat Bunga Raya Sdn. Borang yang sama akan digunakan oleh penyelia untuk menulis kadar upah sejam pekerja baharu untuk diserahkan kepada kerani Jabatan Gaji. (i) Setiap pekerja baharu akan ditemuduga oleh penyelia kilang. Pada hujung minggu. Bhd. Beliau bertanggung jawab menghitung gaji kasar. Dikehendaki: (i) Hitung inventori akhir dan kos barang dijual dengan menggunakan kaedah Masuk Dulu Keluar Dulu (MDKD) dan Masuk Kemudian Keluar Dulu (MKKD). Yang berikut ialah urus niaga belian dan jualan inventori syarikat dalam tahun 2010. penyelia akan menasihati Jabatan Gaji secara lisan tentang kadar perubahan gaji pekerja. Syarikat menggunakan sistem inventori secara berterusan. merupakan syarikat yang menjual peralatan komputer. cek tersebut diserahkan kepada kerani gaji untuk dituntut kemudian. Beliau juga mencatat butiran gaji dalam rekod pendapatan pekerja dan menyediakan cek gaji. Sekiranya pekerja tidak hadir.000. [7 markah] (ii) Sediakan penyata pendapatan bagi kedua-dua kaedah tersebut. Pemohon yang berjaya dalam temuduga akan mengisi borang maklumat peribadi.

beliau belum pernah menemui cek gaji yang tidak dituntut dan beliau berpuas hati dengan prosedur gaji dan upah syarikat yang sedia ada. Akauntan menyediakan penyata penyesuaian bank setiap bulan. [9 markah] 948/1 46 .(vi) Syarikat membuka satu akaun semasa di bank. khas bagi tujuan pembayaran gaji. Sepanjang lima tahun beliau bertugas di Syarikat Madu Asli Berhad.

900 4.200 8.000 1.000 1.300 549.300 22. Rebat 5% atas jualan diperuntukkan kepada ahli.500 8.410 (3) Sebanyak 80% daripada jumlah jualan ialah jualan kepada ahli.500 45.160 6.180 2.460 3. Debit RM Kredit RM 250.200 4.000 9. Aset tetap disusut nilai pada kadar 20% setahun.500 36.000 98.000 4.000 600 3.000 140.600 22.100 1.340 400 32.600 3.000 1.000. 47 .410 549. (4) 500 orang ahli telah menghadiri mesyuarat agung tahunan dan diberi elaun kehadiran sebanyak RM25 seorang.500 22. [4 markah] (b) Imbangan duga pada 30 Jun 2011 bagi Koperasi Permai Berhad yang diperoleh daripada buku akaunnya adalah seperti yang berikut: Akaun Modal saham Jualan Belanja sewa Bank Pelaburan jangka panjang Aset tetap Peruntukan susut nilai aset tetap Yuran audit Hutang lapuk Zakat Dividen diterima Liabiliti semasa lain Faedah pinjaman Belian Pendapatan lain Pendapatan tertahan Pinjaman Komisen diberi Elaun ahli lembaga koperasi Belanja mesyuarat agung Penghutang Kumpulan Wang Kebajikan Am Ahli Yuran masuk Simpanan tetap Kumpulan Wang Rizab Berkanun Derma Belanja pentadbiran pejabat Belanja jualan dan agihan Peruntukan hutang ragu Belanja kursus Inventori Jumlah Maklumat tambahan (1) (2) Inventori pada 30 Jun 2011 ialah RM18.000 21. (5) 948/1 Sumbangan kepada Kumpulan Wang Kebajikan Am Ahli ialah 10%.000 200.720 32.170 4.590 108.4 (a) Jelaskan dua perbezaan antara kunci kira-kira koperasi dengan kunci kira-kira milikan tunggal.

2%. Dikehendaki: (i) Sediakan penyata pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2011. (7) Honorarium pengarah dicadangkan pada kadar 10% dan dividen dicadangkan pada kadar 4% atas modal saham. dan 1%. [7 markah] 948/1 48 . Kumpulan Wang Pendidikan Koperasi. [3 markah] (iii) Sediakan kunci kira-kira pada 30 Jun 2011.(6) Sumbangan kepada Kumpulan Wang Rizab Berkanun. dan Kumpulan Wang Pembangunan Koperasi masing-masing ialah 12%. [6 markah] (ii) Sediakan penyata pembahagian untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2011.

950 14.450 ialah bayaran kepada pembekal. (3) Untung kasar ditetapkan pada 30% daripada jumlah jualan.450 1. RM850 untuk bayaran gaji pekerja yang masih terhutang. Encik Din mengambil setengah daripada tunai yang tinggal sebelum menyerahkan bakinya kepada kerani kedai untuk disimpan sebagai tunai kedai. Dikehendaki: (i) Sediakan penyata pendapatan bagi bulan berakhir 31 Januari 2011. rekod yang berikut bagi tahun yang berakhir pada 31 Disember 2010 dapat diselamatkan.500 12.500 37. [12 markah] [6 markah] (iii) Huraikan satu lagi kaedah yang boleh digunakan oleh Encik Din untuk menentukan untung kedai runcitnya.680 dan akaun belum bayar ialah RM18. Akaun Perabot (nilai buku) Inventori Akaun belum terima Modal Encik Din Akaun belum bayar Gaji terakru Amaun RM 3. dan RM500 untuk komisen jurujual. Sebahagian besar daripada inventorinya telah musnah dalam kebakaran itu.100 13.600 Merujuk kepada penyata di atas.000 10.700 (4. baki akaun belum terima ialah RM15. cek bernilai RM8.500 dikeluarkan untuk membeli perabot kedai yang baharu.470.400 21. RM1.450 25. utiliti RM100. dan komisen jurujual RM120. (5) (6) Belian barang niaga semuanya dibuat secara kredit.5 Suatu kebakaran telah berlaku di kedai runcit Encik Din pada 1 Februari 2011. Encik Din menerima RM600 daripada seorang pelanggan yang berhutang dan wang ini telah digunakan untuk membayar yuran sekolah anaknya.800. Arahan bayaran merupakan bayaran daripada penghutang.800) 7.250 850 Ringkasan penyata bank bagi bulan Januari 2011 adalah seperti yang berikut: Tarikh 01/01/11 10/01/11 12/01/11 20/01/11 20/01/11 22/01/11 25/01/11 31/01/11 Butiran Baki Cek 12031 Arahan bayar Tunai Cek 12032 Cek 12030 Cek 12033 Cek 12035 Debit (RM) 8. Maklumat tambahan: (1) Terdapat 20% daripada jualan tunai tidak dibankkan tetapi digunakan untuk membayar gaji sebanyak RM400.500 20.450 8.300 30. (4) Pada 31 Januari. [2 markah] 948/1 49 . (2) Semasa akaun ditutup pada 31 Januari 2011. Perabot yang ada pada 31 Januari dinilai pada RM11. belanja am RM250. Walau bagaimanapun.500 850 500 Kredit (RM) Baki (RM) 3.500 untuk sewa 3 bulan mulai Januari 2011. Amaun sebanyak RM21.450 14. Tunai yang dibankkan semuanya adalah daripada hasil jualan tunai. (ii) Sediakan kunci kira-kira pada 31 Januari 2011.900 16.

50 .

1369 0.7695 0.2630 0.3033 0.2660 0.5787 0.3220 0.2267 0.5194 0. Jadual nilai kini di bawah boleh digunakan jika perlu.1789 0.3704 0.1983 8 0.5066 0.2486 0.4371 0.7432 0. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan.8929 0.4999 4 0. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/2 51 .4019 0.00 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% Jangka masa 1 0.3349 0.1249 10 0.2218 0.3050 0.5158 0.6719 0.8772 0.3149 6 0.3139 0.6944 0. Jadual Nilai Kini Nilai Kini untuk RM1.8065 0.4761 0.2751 0.8621 0.3411 0.3996 0.5245 0.6086 0.3606 0.5921 0.1443 0.8475 0.7937 2 0.4039 0.1911 0.2038 0.8197 0.7118 0.5523 0.4514 0.KERTAS SOALAN CONTOH 948/2 PERAKAUNAN KERTAS 2 (Dua jam) STPM MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.4230 0.4556 0.6299 3 0.2255 0.6504 0.3538 0.7972 0.8333 0.2791 0.1670 0.4523 0.6750 0.3700 0.2326 0.7182 0.4823 0.6407 0. Jawab mana-mana empat soalan.5507 0. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].5674 0.3075 0.4104 0. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas.2697 0.1574 9 0.3968 5 0.0992 __________________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. kecuali yang sebaliknya dinyatakan.1938 0.6355 0.1164 0.3506 0.2500 7 0.1615 0.

mengeluarkan dan menjual sejenis produk untuk kegunaan pejabat.800 640 51.400 24.040 14.880 17.000 RM640. Kos overhed syarikat adalah seperti yang berikut: Overhed perkilangan Overhed jualan dan pentadbiran Jumlah kos overhed RM400.000 240.000 unit produk dalam tahun semasa.1 (a) Nyatakan empat perbezaan antara perakaunan kewangan dengan perakaunan pengurusan.000 Sistem pengekosan berasas aktiviti syarikat itu mempunyai kelompok kos aktiviti dan ukuran aktiviti seperti yang berikut: Kelompok kos aktiviti Berkaitan volum Berkaitan pesanan Sokongan pelanggan Ukuran aktiviti Jumlah unit Jumlah pesanan Jumlah pelanggan 948/2 52 . [4 markah] (b) Syarikat Cumiodi Berhad telah memberikan data kos dan hasil untuk tahun semasa seperti yang berikut: Akaun Belian bahan mentah Susut nilai kilang Insurans kilang Buruh langsung Inventori awal bahan mentah Inventori akhir bahan mentah Utiliti kilang (75% berubah) Penyenggaraan kilang Belanja pentadbiran pejabat (60% berubah) Bekalan kilang (40% berubah) Belanja jualan (50% berubah) Gaji pentadbiran kilang Buruh tak langsung Inventori awal bahan siap Inventori akhir bahan siap Dikehendaki: (i) Hitung kos prima dan kos barang dijual untuk Syarikat Cumiodi Berhad.200 27.600 26. [2 markah] (c) Syarikat Fayuqi Sdn.200 38.200 44.400 7.200 10.280 19.560 6. Syarikat mengamalkan sistem pengekosan berasas aktiviti yang mudah untuk tujuan pembuatan keputusan.880 3. Bhd.000 RM 57. [4 markah] (ii) Hitung kos produk berubah seunit jika syarikat mengeluarkan 8.

Kelompok kos aktiviti Kos overhed Overhed perkilangan Overhed penjualan dan pentadbiran Jumlah aktiviti Dikehendaki: (i) Sediakan jadual pengagihan tahap-pertama kos overhed perkilangan dan kos overhed penjualan dan pentadbiran kepada kelompok kos aktiviti.Syarikat Fayuqi mengagihkan kos overhed perkilangan dan kos overhed penjualan dan pentadbiran kepada kelompok aktiviti seperti yang berikut. [6 markah] Berkaitan volum 50% 20% 1.000 Berkaitan pesanan 40% 55% 250 Sokongan pelanggan 10% 25% 100 948/2 53 . [4 markah] (ii) Hitung kadar aktiviti bagi setiap kelompok kos aktiviti.

00 11. Dikehendaki: (i) Sediakan jadual kuantiti dengan menunjukkan unit setara untuk aktiviti bulan Oktober.50 Jenis kos berubah Jualan syarikat adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah: Tahun 2009 2010 Harga seunit RM 58. Kos berubah seunit keluaran (ramalan) 2010 Bahan langsung Buruh langsung Overhed pengeluaran Overhed jualan (RM) 26.00 2011 (RM) 26.2 (a) Syarikat Amuri Berhad mengeluarkan sejenis bahan kimia yang diproses di dua jabatan.000 570. [6 markah] (b) Syarikat Arinsal Berhad mengeluarkan dan menjual sejenis produk.000 dan dijangka akan meningkat sebanyak 20% setiap tahun.000 592.00 6.750 − − − 721.50 11.000 80.500 37.000 Kos tetap tahun 2009 ialah RM100. [4 markah] (ii) Hitung margin keselamatan dalam ringgit bagi tahun 2010 dan tahun 2011. [4 markah] (ii) Hitung kos seunit setara untuk bahan mentah dan kos penukaran. 1 Oktober Unit dimulakan dalam proses Unit dipindahkan keluar Kerja dalam proses. [3 markah] (iii) Perihalkan tiga perkara yang boleh ditunjukkan oleh carta titik pulang modal untuk menggambarkan kecekapan pengurusan syarikat.400 Kos pertukaran (RM) 54. Data bagi bulan Oktober untuk Jabatan A adalah seperti yang berikut: Liter Kerja dalam proses.00 Volum unit 50.00 57.500 Inventori kerja dalam proses awal ialah 70% siap untuk bahan mentah dan 60% siap untuk kos penukaran.975 − − − 680.50 6.500 − Bahan (RM) 51. [3 markah] 948/2 54 . Maklumat berikut adalah untuk dua tahun kewangan berakhir 30 Jun. Inventori kerja dalam proses akhir 60% siap untuk bahan mentah dan 30% untuk kos pertukaran. Dikehendaki: (i) Tentukan unit jualan yang diperlukan untuk mencapai titik pulang modal bagi tahun 2010 dan tahun 2011.00 8.00 8. 31 Oktober Kos ditambah dalam bulan Oktober 60. iaitu Jabatan A dan Jabatan B.

[1 markah] [2 markah] [5 markah] (iii) Sediakan penyata pendapatan berasaskan teknik pengekosan marginal.000 RM 14. Pembantu professional kepada peguam dibayar RM50 sejam. (ii) Hitung overhed tetap terlebih atau terkurang serap.80 1.000 8.40 4. (c) Lim dan rakan-rakan sebuah firma guaman telah memberikan maklumat kos yang berkaiatan dengan dua kes guaman yang sedang dikendalikan.000 38.50 5. [3 markah] (b) Syarikat Ixora Jaya Berhad mengeluarkan dan menjual sejenis keluaran berjenama XORA.750 5.80 55.000 unit Jualan Keluaran Harga penjualan seunit Kos perkilangan: Bahan langsung seunit Buruh langsung seunit Overhed berubah seunit Overhed tetap Belanja penjualan dan pentadbiran: Berubah Tetap Overhed kilang tetap diserap berasaskan belanjawan berikut: Overhed tetap dibelanjawankan Volum overhed pengeluaran dibelanjawankan Tiada inventori awal pada 1 Julai 2010 Dikehendaki: (i) Tentukan kadar penyerapan overhed tetap pratentu. 948/2 [9 markah] 55 . Kadar yuran guaman ialah RM120 sejam. Unit 35. Masa dan kos operasi yang diperuntukan bagi setiap kes adalah seperti yang berikut: Masa peguam (jam) Masa pembantu professional (jam) Kos operasi langsung (RM) Penggunaan komputer Fotokopi Perjalanan Telefon Kes 1 43 2 Kes 2 62 6 105 16 100 28 118 Kadar overhed untuk semua kos operasi tak langsung ialah 80% atas upah langsung. Dikehendaki: Hitung jumlah kos bagi setiap kes di atas.3 (a) Nyatakan tiga perbezaan antara pengekosan serapan dengan pengekosan marginal. Maklumat pengeluaran dan penjualan XORA bagi tahun berakhir 30 Jun 2011 adalah seperti yang berikut.000 40.600 RM50.

Pengurus besar mencadangkan pendekatan kos tokokan untuk menentukan harga pengering rambut itu pada kos penuh ditokok 20%.000 70. Bhd. Kos modal ialah 10% dan kadar cukai pendapatan syarikat ialah 26%. syarikat itu dijangka mengeluarkan dan menjual 120. [2 markah] (b) Syarikat Perkilangan Suria Sdn.000. mengeluarkan sejenis alat pengering rambut. [2 markah] 948/2 56 .000 70. Oleh kerana aset ini akan dibeli pada bulan Julai 2011.000. Kos pengeluaran berubah seunit ialah RM16 dan kos tetapnya ialah RM360. Bagi tahun 2011.4 (a) Syarikat Melawar Berhad ingin melabur dalam pembelian peralatan yang berharga RM200.000 70. Peralatan itu mempunyai usia guna 4 tahun tanpa nilai skrap dan akan dijual pada 30 Jun 2015.000 1 2 3 4 5 Syarikat Melawar Berhad menggunakan kaedah garis lurus untuk menyusut nilai peralatan itu.000 unit pengering rambut. [14 markah] (ii) Nyatakan satu kebaikan dan satu keburukan bagi setiap kaedah penilaian pelaburan dalam (a)(i) di atas. Maklumat yang berkaitan dengan peralatan itu adalah seperti yang berikut: Tahun Pendapatan sebelum susut nilai dan cukai (RM) 70.000 70. maka susut nilai bagi tahun 2011 adalah untuk setengah tahun sahaja. Dikehendaki: (i) Hitung tempoh bayar balik dan nilai kini bersih dengan menggunakan aliran tunai selepas cukai. [2 markah] (ii) Nyatakan dua faktor kualitatif yang perlu diambil kira oleh pengurus besar syarikat dalam penentuan harga pengering rambut itu. Dikehendaki: (i) Tentukan harga jualan seunit pengering rambut yang patut ditawarkan oleh syarikat itu.

00 per jam 7 jam @ RM1. Sepanjang bulan pertama operasi keputusan berikut telah diperoleh.550 74.000 140.000 1.00 Kadar piawai overhed pratentu adalah berasaskan penggunaan belanjawan tahunan 600. [4 markah] (ii) Hitung varians kadar buruh langsung dan varians kecekapan buruh langsung.150 22. 948/2 [4 markah] 57 .240. Bhd.200 Dikehendaki: (i) Hitung varians harga bahan mentah dan varians penggunaan bahan mentah.950 Kos overhed tetap: Penyeliaan Susut nilai loji Susut nilai peralatan Cukai tanah Insurans kilang RM 67.260 RM 19. Unit dikeluarkan Bahan langsung dibeli (kg) Kos belian bahan langsung (RM) Bahan langsung digunakan (kg) Kos buruh langsung (RM) Masa buruh langsung digunakan (jam) Kos overhed berubah: Utiliti Penyenggaraan mesin Bekalan 10.00 63. [4 markah] (iv) Hitung varians perbelanjaan overhed tetap dan varians volum overhed tetap. mengeluarkan produk X.000 13.50 17.00 per kg 7 jam @ RM9.50 286.000 jam buruh langsung. Maklumat kos piawai untuk produknya adalah seperti yang berikut.000 138.500 698.450 4.5 Syarikat Alam Indah Sdn.000 2. Syarikat ini menggunakan sistem pengekosan piawai.050 110.700 41. Kad Kos Piawai Kos per unit produk X Jenis kos Bahan langsung Buruh langsung Overhed berubah Overhed tetap Jumlah Kadar penggunaan 13 kg @ RM15.100 82.50 per jam Kos seunit RM 195.50 per jam 7 jam @ RM2.700 24.00 10. [4 markah] (v) Nyatakan satu sebab bagi setiap varians di atas. [4 markah] (iii) Hitung varians perbelanjaan overhed berubah dan varians kecekapan overhed berubah.

58 .

kecuali yang sebaliknya dinyatakan. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan. Majlis Peperiksaan Malaysia 948/3 59 . Jawab mana-mana dua soalan sahaja daripada tiga soalan yang diberikan. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].KERTAS SOALAN CONTOH 948/3 PERAKAUNAN KERTAS 3 (Satu jam) STPM MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. __________________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.

Perjanjian perkongsian memperuntukkan bahawa muhibah bagi kemasukan pekongsi baharu akan ditentukan dengan berasaskan 60% purata keuntungan tiga tahun lepas. sebagai pekongsi baru.000 70. Bakar. Bakar.000 50. Darshan membawa masuk RM35.100 5.000 Untung bagi tahun berakhir 30 September 2010 sebelum mengambil kira gaji Darshan dan faedah atas modal pekongsi berjumlah RM125.000 setahun yang akan dikreditkan ke dalam akaun semasanya tiap-tiap 30 September. Darshan akan menerima gaji RM8. Untuk tujuan penghitungan muhibah. akaun modal dan akaun semasa pekongsi mempunyai baki yang berikut: Pekongsi Ahmad Bakar Chan Akaun Modal RM 130. [6 markah] (ii) Hitung muhibah perkongsian semasa kemasukan Darshan. dan Darshan ialah 4:2:1:1. Darshan. [2 markah] (iii) Jelaskan mengapa perkongsian Ahmad. ketiga-tiga pekongsi bersetuju untuk menerima pengurus jualan.950 7. Chan.000 Akaun Semasa RM 15.000 tunai sebagai modal. [2 markah] 948/3 60 .226 Pada 1 Oktober 2009.000 110. Pada 1 Oktober 2009. untung bagi tahun berakhir 30 September adalah seperti yang berikut: Tahun 2007 2008 2009 Untung RM 74. Chan. Dikehendaki: (i) Sediakan akaun perasingan untung rugi bagi tahun berakhir 30 September 2010. Pada 30 September 2007. Nisbah untung rugi perkongsian baharu bagi Ahmad. dan Darshan perlu menyediakan akaun semasa pekongsi.000. Bakar dan Chan ialah pekongsi yang berkongsi untung dan rugi dengan nisbah 5:2:1.1 (a) Ahmad.000 86. Faedah atas modal tetap adalah pada kadar 7% setahun.

1 Julai 31 Dis Dikehendaki: (i) Sediakan catatan jurnal untuk merekodkan urus niaga dan peristiwa di atas.50 Ekuiti pemegang saham pada 1 Januari 2010 adalah seperti yang berikut: Modal saham biasa Premium saham Pendapatan tertahan RM5.000. Terbitan ini dilanggan sepenuhnya.(b) Syarikat Urico Berhad telah ditubuhkan dengan modal saham yang dibenarkan seperti yang berikut: Bilangan saham Saham keutamaan 6% Saham biasa 10.000 unit saham biasa pada harga RM0.000 dengan menerbitkan 500.60 per saham.000 RM8.000 50. [8 markah] (ii) Jelaskan perbezaan antara rizab hasil dengan rizab modal [2 markah] 948/3 61 . 3 Januari 16 Mei Menerbitkan 4. Lembaga pengarah telah mengisytihar dividen keutamaan untuk tahun semasa pada 31 Disember 2010.00 RM0. Saham tersebut diterbitkan pada harga RM0.000.000.000.000 RM1.000 RM2.000 Nilai par sesaham RM1.000 Urus niaga berikut telah berlaku dalam tahun 2010. Menerbitkan saham hak pada kadar satu saham biasa bagi dua saham biasa yang dipegang. Dividen sebanyak RM0.05 per saham juga diisytiharkan untuk semua saham biasa pada tarikh yang sama.55 per saham.000. Menebus bon berjumlah RM300.000.800.000.500. Untung bersih sebelum dividen berjumlah RM1.000 unit saham keutamaan 6% pada premium 10%.

000 (1.2 Penyata pendapatan dan kunci kira-kira Syarikat Indah Palma Sdn.000 124.000 (12.000 64.000 8.000 948/3 62 .000 (28. Bhd. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM Hasil jualan Kos barang dijual Untung kasar Tolak belanja: Jualan Susutnilai Gaji Belanja pelbagai Pendapatan bersih daripada operasi Tambah: Hasil faedah dan dividen Pendapatan bersih sebelum cukai Tolak: Cukai pendapatan Pendapatan bersih RM 1. Bhd.000 (103.044.000 44.000 34.000 36. Penyata Pendapatan Tertahan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 Pendapatan tertahan awal Tambah: Pendapatan bersih Tolak: Dividen Pendapatan tertahan akhir RM 88.208.000) 61.000) 112.000) 164.000 17. adalah seperti yang berikut: Syarikat Indah Palma Sdn.000 Syarikat Indah Palma Sdn.000 3. Bhd.000) 36.

000 165.000 28.000 574.000 55.000 98.000 482.000 5.000) 348.000 18.000 (21.000 348. Kunci Kira-kira Perbandingan pada 31 Disember 2010 RM Aset Semasa Tunai Akaun belum terima Inventori Belanja pelbagai prabayar Aset Tetap Pelaburan jangka panjang Tanah Bangunan Susut nilai terkumpul – bangunan Kelengkapan Susut nilai terkumpul – kelengkapan 53.000 60.000 130.000 574.000 unit saham biasa telah diterbit pada harga RM6.000 bagi tahun 2010 telah dibayar.000 Liabiliti Akaun belum bayar Cukai belum bayar Gaji belum bayar Bon belum bayar (12% jangka panjang) 53.000 41.000) 272.000 telah dibeli sebagai pelaburan jangka panjang.000) 143. (4) Sebanyak 4.000) 96. (i) Sediakan penyata aliran tunai bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 mengikut kaedah [16 markah] (ii) Berikan ulasan tentang aktiviti yang mempengaruhi kedudukan tunai syarikat berasaskan penyata yang disediakan dalam (i).000 90. Dikehendaki: langsung.000 210. (3) Bon belum bayar bernilai RM50.000 65.000 66.000 30.000 55.000 226.000 2.50 seunit.Syarikat Indah Palma Sdn.000 16.000 dan RM47.000 3.000 (18.000 Ekuiti Pemegang Saham Saham biasa (RM 5.000 60. (2) Bangunan dan kelengkapan yang masing-masing bernilai RM35.000 176.000 68.000 telah diterbit untuk tunai.000 112. Bhd.00 nilai par) Premium saham Pendapatan tertahan 220.000 88.000 (28. [4 markah] 948/3 63 .000 (28.000 40. (5) Dividen yang diisytiharkan RM12.000 482.000 2009 RM 45.000 Maklumat tambahan (1) Saham daripada syarikat lain bernilai RM11.000 398.000 200.000 134.000 102.000 telah dibeli dalam tahun 2010.

245. (c) Maklumat kewangan bagi Syarikat Nora Berhad adalah seperti yang berikut.000 (1.950.000) 705.3 (a) Jelaskan mengapa kos campuran diasingkan kepada komponen kos tetap dan kos berubah dalam penyediaan belanjawan boleh ubah.600 [6 markah] 948/3 64 . [2 markah] (b) Nyatakan tiga kegunaan belanjawan dan tiga kelemahan belanjawan.000) 93.600) 231.400) (21.560.000) 177.000 (54.600 (42.000 (452.000) 498 000 (344.000) 135.400) (18.000 (1. Syarikat Nora Berhad Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM Jualan Kos barang dijual Untung kasar Belanja jualan dan pentadbiran Belanja faedah Untung bersih sebelum cukai Cukai pendapatan Untung bersih selepas cukai 1.000 2009 RM 1.062.

290.000 252.000 141.000.000 777.149. (2) Inventori pada 31 Disember 2008 ialah RM180.000 222.000 1.403.000 531.000 60.000 Aset semasa bersih Dibiayai oleh: Saham biasa Pendapatan tertahan Bon belum bayar 442.000 450. Berikan ulasan bagi setiap perubahan nisbah yang dihitung.000 390.000 276.000 1.000 240.290.000 330.000 181.000 45.000 450.000 Liabiliti semasa: Akaun belum bayar Cukai belum bayar 112.000 54.000 600. Dikehendaki: Hitung yang berikut bagi Syarikat Nora Berhad bagi tahun 2010 dan tahun 2009.000 Maklumat tambahan: (1) Semua jualan adalah secara kredit.000.000 69.440.845.000 54.000 623.000 1.000 210.000 1. (i) Nisbah semasa (ii) Nisbah cepat (iii) Pusing ganti inventori (iv) Pulangan atas aset (ROA) (v) Nisbah hutang atas ekuiti (vi) Nisbah untung bersih atas aset [2 markah] [2 markah] [2 markah] [2 markah] [2 markah] [2 markah] 2009 RM 1.Syarikat Nora Berhad Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010 RM Aset tetap: Loji dan peralatan (bersih) Aset semasa: Tunai Sekuriti boleh pasar Akaun belum terima (bersih) Inventori 1.000 948/3 65 .000 618. (3) Jumlah aset pada 31 Disember 2008 ialah RM1.845.000 41.

66 .

TUGASAN KERJA KURSUS CONTOH 948/4 STPM KERJA KURSUS PERAKAUNAN KERTAS 4 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) © Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/4 67 .

(vii) 5 keratan cek. sos cili/tomato. dan pakaian. (e) Dengan menggunakan dokumen-dokumen sumber di atas. 1 Tugasan 1: Sistem Perakaunan Berkomputer (a) Sediakan dokumen sumber yang meliputi sekurang-kurangnya (i) 5 resit. (i) Pengenalan perniagaan (ii) Pengekodan akaun (iii) Kelompok urus niaga (iv) Akaun lejar (v) Imbangan duga (vi) Penyata Pendapatan (vii) Kunci kira-kira (viii) Lampiran contoh dokumen (f) Hasil kerja calon mesti meliputi kitaran perakaunan yang lengkap. (g) Semua kerja untuk tugasan di atas dibuat di dalam makmal komputer sekolah dengan menggunakan perisian perakaunan yang berada dalam pasaran dan di bawah pengawasan guru. (v) 1 memo/nota kredit.Calon dikehendaki melaksanakan Tugasan 1 dan Tugasan 2. (c) Tempoh perakaunan yang diuji ialah sebulan. (iii) 5 baucer. (ii) 8 invois. 948/4 68 . (d) Jenis perniagaan ialah pengeluaran perabot. (vi) 5 slip bank. (b) Calon dikehendaki menyediakan dokumen sumber berasaskan perniagaan sebenar atau rekaan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun. (iv) 1 memo/nota debit. roti/kek. calon dikehendaki menyediakan satu laporan bercetak yang mengandungi perkara yang berikut.

2

Tugasan 2: Penyediaan Belanjawan Induk

(a) Berasaskan maklumat mengenai perniagaan dalam Tugasan 1, calon dikehendaki menyediakan belanjawan induk yang meliputi perkara yang berikut (yang mana berkaitan). (i) Pengenalan syarikat (ii) Belanjawan jualan (iii) Belanjawan pengeluaran (iv) Penggunaan bahan (v) Belanjawan belian bahan (vi) Belanjawan buruh langsung (vii) Belanjawan overhed kilang (viii) Belanjawan inventori (ix) Belanjawan belanja jualan dan pentadbiran (x) Belanjawan tunai (xi) Penyata perkilangan pro forma (xii) Penyata pendapatan pro forma (xiii) Kunci kira-kira pro forma (b) Semua kerja untuk tugasan di atas dibuat di dalam makmal komputer sekolah dengan menggunakan perisian lembaran kerja dan pemprosesan perkataan seperti MS Excell dan MS Word dan di bawah pengawasan guru.

948/4

69

70

KERTAS SOALAN CONTOH
948/5 STPM

PERAKAUNAN KERTAS 5
(Satu jam suku)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab semua soalan. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan, kecuali yang sebaliknya dinyatakan. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

Kertas soalan ini terdiri daripada

halaman bercetak dan

halaman kosong.

Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/5

71

Bhd. [4 markah] (b) Senarai akaun dalam buku akaun Syarikat Syeema Sdn. (i) perihalkan empat kelebihan menggunakan pakej perisian perakaunan dalam pemprosesan maklumat perakaunan. [8 markah] (ii) senaraikan enam modul yang biasanya terdapat dalam pakej perisian perakaunan. Kagum Sdn. Bhd. Bhd. Bhd. [3 markah] (iii) senaraikan empat langkah permulaan yang perlu dilaksanakan sebelum urus niaga boleh direkod. Teguh Sdn. Bhd. (xv) Modal (xvi) Untung bersih terkumpul 948/5 72 . [2 markah] (iv) perihalkan empat ciri Kod Carta Akaun yang berkualiti. pada 31 Disember 2010 adalah seperti yang berikut. Bhd. Bhd.1 (a) Andaikan anda ingin menggunakan pakej perisian perakaunan. (xiv) Akaun belum bayar: Tiang Sdn. (i) Tanah pegangan bebas (ii) Lori (kos) (iii) Peruntukan susut nilai lori (iv) Van (kos) (v) Peruntukan susut nilai van (vi) Inventori awal (vii) Belian (viii) Pulangan belian (ix) Pulangan jualan (x) Tunai di Bank Com (xi) Tunai di Bank Mel (xii) Tunai di tangan (xiii) Akaun belum terima: Merdu Sdn. Suria Sdn. Alang Sdn.

sediakan carta akaun Syarikat Syeema Sdn. [8 markah] Jenis Akaun Modal/Untung bersih terkumpul Harta tanah dan loji dan peralatan Aset semasa Liabiliti semasa Jualan/Pendapatan Kos barang dijual Akaun perkilangan Akaun lain (Pencukaian. Kod Akaun 1 000/XXX 2 000/XXX 3 000/XXX 4 000/XXX 5 000/XXX 6 000/XXX 7 000/XXX 8 000/XXX 9 000/XXX Dikehendaki: Berdasarkan butiran di atas. Yang berikut ialah garis panduan untuk menyediakan carta akaun.Pada 1 Januari 2011 syarikat membeli pakej perisian perakaunan bagi memudahkan kerja kerani akaun. Akaun pengasingan) Perbelanjaan 948/5 73 . Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh kerani syarikat adalah menyediakan carta akaun (pengekodan). Bhd.

Harga belian bahan mentah RM1.60 kg.000 40. Pada 31 Disember tahun ke-2. bahan mentah dalam tangan. Pada 31 Disember tahun ke-2. [2 markah] 948/5 74 .2 Syarikat Hilnor Berhad mengeluar dan menjual sejenis produk yang mempunyai permintaan bermusim di mana permintaan adalah tinggi dalam sukuan ketiga.00 seunit.000 unit barang niaga dalam tangan.000 35.000 30. Syarikat menetapkan inventori akhir bahan mentah pada setiap hujung sukuan bersamaan dengan 10% keperluan pengeluaran untuk sukuan berikutnya.000 50. (3) Tiga kilogram bahan mentah diperlukan bagi setiap unit produk siap. syarikat mempunyai 6.000 25. Dikehendaki: (a) Sediakan belanjawan yang berikut untuk empat sukuan tahun ke-3: (i) Belanjawan jualan (ii) Belanjawan pengeluaran (iii) Belanjawan penggunaan dan belian bahan mentah [3 markah] [8 markah] [12 markah] (b) Daripada penelitian anda terhadap belanjawan pengeluaran yang disediakan dalam (a)(ii).500 kg.000 (2) Syarikat menetapkan unit inventori akhir barang siap dalam tangan pada setiap akhir sukuan bersamaan 30% atas jualan anggaran untuk sukuan berikut. jelaskan mengapa syarikat mengeluarkan unit yang lebih atau kurang berbanding unit yang dijual dalam setiap sukuan. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan operasi untuk keempat-empat sukuan tahun hadapan (tahun ke-3) dan dua sukuan pertama tahun ke-4. (1) Produk syarikat dijual pada harga RM16. syarikat mempunyai 11. Jualan dibelanjawankan untuk 6 sukuan yang akan datang adalah seperti berikut: Sukuan Tahun ke-3 1 Jualan dianggarkan dalam unit 2 3 4 Sukuan Tahun ke-4 1 2 Butiran 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful