STPM/S948

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

PERAKAUNAN Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh

Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

PRAKATA
Sukatan Pelajaran Perakaunan yang baharu ini digubal untuk menggantikan sukatan pelajaran Perakaunan sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun 1997. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yang akan menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Perakaunan ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini, pengajian tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti. Penggubalan semula sukatan pelajaran Perakaunan ini merupakan proses pengemaskinian tajuk, kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perubahan dalam persekitaran ekonomi dan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran ini diharapkan menjadi jambatan ilmu antara mata pelajaran Prinsip Perakaunan di sekolah menengah dengan kursus-kursus yang berkaitan di peringkat diploma atau ijazah yang ditawarkan oleh Institusi Pengajian Tinggi dan badan profesional. Oleh itu, dalam usaha mereka bentuk sukatan pelajaran ini, jawatankuasa telah mengambil kira kurikulum Prinsip Perakaunan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia, diploma, dan ijazah serta peperiksaan profesional perakaunan. Sukatan pelajaran ini telah direka bentuk bagi membolehkan calon memahami dan menghayati teori dan aplikasi dua komponen utama perakaunan, iaitu perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara, sukatan pelajaran ini menerapkan beberapa unsur kemahiran insaniah seperti etika, nilai, undang-undang, dan peraturan dalam profesion perakaunan melalui teori dan kerja kursus. Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikut tajuk, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, glosari, rumus perakaunan, senarai buku rujukan dan kertas soalan contoh. Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Profesor Madya Dr. Haji Mohd Yusoff bin Ibrahim. Anggota jawatankuasa lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah universiti tempatan dan guru-guru yang berpengalaman luas dalam pengajaran Perakaunan di tingkatan enam. Jawatankuasa juga mengambil kira pandangan daripada wakil badan profesional. Bagi pihak MPM, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapan MPM agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calon dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlamatnya.

Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia

KANDUNGAN Sukatan Pelajaran 948 Perakaunan Halaman Matlamat Objektif Kandungan Penggal 1: Perakaunan Kewangan Penggal 2: Perakaunan Pengurusan Penggal 3: Pengaplikasian Perakaunan Kerja Kursus (Tugasan Amali) Ujian Kerja Kursus Bertulis Skim Pentaksiran Pemerihalan Prestasi Glosari Rumus Perakaunan Senarai Rujukan Kertas Soalan Contoh Kertas 1 Kertas Soalan Contoh Kertas 2 Kertas Soalan Contoh Kertas 3 Tugasan Kerja Kursus Contoh Kertas 4 Kertas Soalan Ujian Kerja Kursus Bertulis Contoh Kertas 5 2 – 12 13 – 23 24 – 31 32 33 34 35 36 37 – 38 39 41 – 49 51 – 57 59 – 65 67 – 69 71 – 74 1 1 .

mengaplikasi teknik perakaunan dalam perancangan.SUKATAN PELAJARAN 948 PERAKAUNAN Matlamat Sukatan pelajaran ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan pengetahuan. memahami sistem maklumat perakaunan dan sistem kawalan dalaman. mengamal kod etika profesion perakaunan. dan mentafsir penyata kewangan dan laporan pengurusan. menganalisis. kemahiran. andaian. menyedia. Objektif Objektif sukatan pelajaran ini adalah untuk membolehkan calon: (a) (b) (c) (d) (e) (f) mengaplikasi konsep. kawalan. dan nilai etika calon dalam bidang perakaunan bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi dan profesional serta mengaplikasikannya dalam kerjaya dan kehidupan. dan pembuatan keputusan. dan piawaian perakaunan. prinsip. menunjuk kemahiran dalam tatacara dan amalan perakaunan secara manual dan berkomputer. 1 .

pengelasan. (d) menyatakan tujuan perakaunan kewangan. 2 .1.3 Sejarah perakaunan (f) memperihalkan sejarah perakaunan sejak zaman Luca Pacioli dan perkembangan dalam teknik merekodkan secara manual. dan pelaporan maklumat. MICPA. analisis. 1. MAS. pengauditan. mengkomunikasikan maklumat.1. dan Akta Akauntan 1967. SSAP.1. dan percukaian. dan mewujudkan kawalan. (b) membezakan antara perakaunan dengan simpan kira. Akta Syarikat 1965. dan komputer.1 Perakaunan dan simpan kira Skop perakaunan kewangan 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perakaunan dan simpan kira. MIA. iaitu untuk menyediakan maklumat. perakaunan kos. (c) mengenal pasti skop perakaunan kewangan. MASB. membantu membuat keputusan.2 1. mesin.1. perekodan. iaitu pengumpulan. (e) mengenal pasti bidang-bidang perakaunan yang lain. iaitu perakaunan pengurusan.4 Pengguna penyata kewangan (i) mengenal pasti pengguna penyata kewangan dalaman dan luaran. 1. (h) memperihalkan perkembangan profesion perakaunan di Malaysia MACPA. IAS. IFRS.PENGGAL 1: PERAKAUNAN KEWANGAN Waktu Pengajaran 40 Tajuk Hasil Pembelajaran 1 Asas Perakaunan Kewangan 1. Akta Pelaporan Kewangan 1997.1 Pengenalan kepada perakaunan kewangan 1. (g) memperihalkan perkembangan dalam piawaian perakaunan di Malaysia yang meliputi Ordinan Syarikat 1940. perakaunan sektor awam. dan FRS.

1. kerahsiaan dan berhati-hati.Tajuk Waktu Pengajaran (j) Hasil Pembelajaran 1. kematerialan. konservatisme. (b) menganalisis kesan perubahan aset. membincangkan andaian perakaunan.5 Etika dalam profesion perakaunan menjelaskan maksud etika. kos sejarah. dan perlakuan profesional (rujuk Akta Akauntan 1967). 1.6 Kerjaya dalam bidang perakaunan 4 (m) mengenal pasti kerjaya dalam sektor awam dan sektor swasta. 3 . 1. MICPA. tempoh perakaunan. dan mata wang stabil. realisasi/pengiktirafan hasil. 1. ketekalan. MIA. dan Akta Akauntan 1967. (k) menjelaskan ciri akauntan beretika seperti integriti. iaitu usaha berterusan. dan pendedahan penuh. keobjektifan. kompeten. pemadanan (termasuk prinsip akruan). dan ekuiti pemilik terhadap persamaan perakaunan. (l) memperihalkan perkembangan profesion perakaunan di Malaysia MACPA. (c) menganalisis kesan hasil dan belanja terhadap persamaan perakaunan.4 Kitaran perakaunan 10 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan aliran kitaran perakaunan (perniagaan pemilikan keempunyaan tunggal sahaja). (b) mengenal pasti jenis dan aliran dokumen sumber. keobjektifan. (c) membincangkan prinsip perakaunan catatan bergu. entiti berasingan.2 Prinsip perakaunan diterima umum Calon seharusnya dapat: (a) (b) membezakan antara prinsip dengan andaian perakaunan. liabiliti. wang sebagai ukuran.1. 1. iaitu tentang standard perilaku moral yang munasabah (Reasonable standard of moral conduct).3 Persamaan perakaunan 2 Calon seharusnya dapat: (a) mengaplikasi persamaan perakaunan.

(h) menjelaskan konsep penyediaan imbangan duga terlaras. 1.3 Perbelanjaan (f) membezakan antara perbelanjaan hasil dengan perbelanjaan modal. 4 . belanja. dalam format akaun-T.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) merekodkan ke dalam jurnal am.5. (f) menyediakan penyata kewangan (belum terlaras). (e) menyediakan imbangan duga (belum terlaras). (d) mengepos maklumat ke lejar am dan lejar subsidiari. (i) (j) menjelaskan konsep penutupan akaun. (g) menjelaskan konsep pelarasan pada akhir tempoh.5.2 Penerimaan (d) membezakan antara penerimaan hasil dengan penerimaan modal. dan pelarasan pada akhir tempoh 1. jurnal khas. (c) membezakan antara perbelanjaan terlibat (incurred expenditure) dengan pembayaran. 1.5 Hasil.5. (e) menganalisis kesan penerimaan hasil dan penerimaan modal terhadap untung dan kedudukan kewangan. (b) membezakan antara hasil terperoleh (earned revenue) dengan hasil diterima. menjelaskan konsep penyediaan penyata kewangan terlaras.1 Asas akruan dan asas tunai 10 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep asas akruan dan asas tunai. (g) menganalisis kesan perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal terhadap untung dan kedudukan kewangan. dan buku tunai. 1.

dan akaun untung rugi (melibatkan jurnal dan lejar).5.5. 8 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan jenis kesilapan yang menjejaskan dan yang tidak menjejaskan imbangan duga.6 Pembetulan kesilapan 5 . (i) mengenal pasti titik pengiktirafan hasil yang berikut dengan merujuk secara umum kepada FRS 111 dan FRS 118: (i) titik jualan (pemborongan dan peruncitan). peruntukan hutang ragu. (j) menjelaskan konsep hasil terakru (hasil belum terima) dan hasil terima dahulu (hasil belum terperoleh). (iii) titik peratusan siap (pembinaan). 1. (ii) titik pengeluaran (perlombongan). (k) merekodkan pelarasan hasil terakru (hasil belum terima) dan hasil terima dahulu (hasil belum terperoleh) dalam jurnal dan lejar.4 Hasil (h) menghitung hasil dengan mengambil kira diskaun diberikan dan penerimaan terdahulu. dan hutang lapuk dalam jurnal dan lejar (amaun diberikan).Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran 1.5. (n) merekodkan pelarasan belanja terakru (belanja belum bayar) dan belanja bayar dahulu (belanja prabayar) dalam jurnal dan lejar.7 Pemadanan hasil dan belanja 1. (m) menjelaskan konsep belanja terakru (belanja belum bayar) dan belanja bayar dahulu (belanja prabayar). 1.6 Hasil dan belanja lain (o) merekodkan pelarasan bagi susut nilai.5. (b) membetulkan kesilapan dalam jurnal dan lejar (termasuk akaun tergantung). 1.5 Belanja (l) menghitung belanja dengan mengambil kira tempoh manfaat perbelanjaan. akaun perdagangan. (p) mengaplikasi konsep pemadanan hasil dan belanja dalam penyediaan akaun perkilangan. (iv) titik kutipan tunai (jualan ansuran).

2. (e) menyediakan penyata penyesuaian bank (kepada baki tunai terlaras). dan skop sistem jualan kredit. mentakrifkan akaun belum terima. jurnal penerimaan tunai. nota belum terima. (f) menyediakan catatan jurnal pelarasan penyesuaian bank. (b) memerihalkan fungsi. dan jurnal pembayaran tunai (rujuk subtajuk 1.Tajuk Waktu Pengajaran 4 Hasil Pembelajaran 1. aset bukan semasa: aset harta tanah. dan skop sistem pengurusan tunai. dan pelaburan.2. 2. (c) merekodkan urus niaga tunai dalam buku tunai. 2 Aset 2.2. (c) menyatakan komponen setiap kelas aset.3 Belum terima (j) (k) memerihalkan fungsi.2 Sekuriti boleh pasar (g) mentakrifkan sekuriti boleh pasar.7 Penyediaan penyata kewangan pemilikan keempunyaan tunggal Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan penyata pendapatan dan kunci kira-kira.2 Aset semasa 2. dan lain-lain belum terima. objektif.4 (c)). (d) menjelaskan kepentingan penyata penyesuaian bank. pengebilan. 6 . dan akaun belum terima. (h) merekodkan sekuriti boleh pasar (nilai diberikan). (i) menilai sekuriti pada nilai pasaran (rujuk FRS 139).2.1 Pengenalan kepada aset 36 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan aset. iaitu sistem penerimaan tunai dan pembayaran tunai. aset tak ketara. (b) mengelaskan aset kepada aset semasa. iaitu sekuriti ekuiti (saham) dan sekuriti hutang (bon dan debentur). 2. loji dan peralatan (aset tetap).1 Tunai 20 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan tunai dan setara tunai. iaitu sistem pesanan. objektif.

2. deposit. dan bekalan. objektif.6 Persembahan dalam kunci kira-kira 7 .2.5 Aset semasa lain (y) mengenal pasti aset semasa lain seperti hasil belum terima. kos pengangkutan. (p) merekodkan peruntukan hutang ragu dalam jurnal dan lejar.5). belanja bayar dahulu.).4 Inventori (r) mentakrifkan inventori dan memerihalkan fungsi.2. dan pendahuluan (rujuk subtajuk 1. (n) menyediakan akaun kawalan penghutang. (w) menentukan nilai inventori berasaskan terendah antara kos atau pasaran (TAKAP). (o) menghitung peruntukan hutang ragu berasaskan kaedah peratusan jualan kredit dan peratusan penghutang. insurans. 2. (u) membandingkan (secara konsep) sistem inventori berkala dengan sistem inventori berterusan dan kaedah perekodan. 2. (s) mengenal pasti jenis inventori. (t) mengenal pasti komponen kos inventori barang niaga yang terdiri daripada kos belian. (x) menganalisis kesan penilaian inventori terhadap untung (rujuk FRS 102. iaitu sistem pengurusan masuk keluar inventori.2. dan skop sistem pengurusan inventori. barang siap/barang niaga. masuk kemudian keluar dulu (MKKD).Tajuk Waktu Pengajaran (l) Hasil Pembelajaran merekodkan akaun belum terima dalam jurnal dan lejar subsidiari. (z) mempersembahkan aset semasa dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. (q) merekodkan hutang lapuk dan hutang lapuk pulih dalam jurnal dan lejar. dan cukai. (v) menentukan kos inventori dengan menggunakan kaedah masuk dulu keluar dulu (MDKD). dan purata berwajaran. iaitu bahan mentah. (m) menjelaskan kepentingan akaun kawalan penghutang. kerja dalam proses.

(c) mempersembahkan aset tak ketara dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. (rujuk FRS 116). dan dibina sendiri. pelaburan dalam anak syarikat (subsidiari). dan pelupusan aset tetap. (d) mentakrifkan susut nilai dan membezakan susut nilai dengan penurunan nilai. dibeli sekali gus (lump sum). syarikat bersekutu dan syarikat lain. pelaburan hutang (bon dan debentur). penjagaan. dan pelupusan (nilai diberikan). dan skop sistem pengurusan aset tetap. iaitu sistem perolehan. dan belanja penyelidikan dan pembangunan. jenama. paten. belanja penubuhan. dan unit pengeluaran (rujuk FRS 104). pelunasan. 2. (b) merekodkan aset tak ketara semasa wujud/perolehan.Tajuk Waktu Pengajaran 2 Hasil Pembelajaran 2.3 Pelaburan jangka panjang Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pelaburan jangka panjang yang terdiri daripada pelaburan ekuiti (saham). baki berkurangan. (c) merekodkan perolehan harta tanah dan loji dan peralatan yang dibeli berasingan. (b) merekodkan pelaburan jangka panjang semasa perolehan dan pelupusan (nilai faedah dan dividen diberikan). tanda niaga. hak cipta. belanja permulaan (mengikut industri). objektif.4 Aset tak ketara 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan aset tak ketara yang terdiri daripada muhibah.5 Harta tanah dan loji dan peralatan (aset tetap) 12 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan harta tanah dan loji dan peralatan. 8 . (e) menghitung dan merekodkan susut nilai dengan menggunakan kaedah garis lurus. 2. (c) mempersembahkan pelaburan jangka panjang dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. penyenggaraan. (b) memerihalkan fungsi. jumlah angka tahun.

dan skop sistem belian kredit. 9 .1 Pengenalan kepada liabiliti dan ekuiti 8 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan liabiliti dan ekuiti. (d) menjelaskan kepentingan akaun kawalan pemiutang.3 Liabiliti jangka panjang (a) mentakrifkan liabiliti jangka panjang. (b) membandingkan liabiliti dan ekuiti. dan tukar beli serta menentukan laba atau rugi pelupusan. gadai janji. jangka panjang.2.Tajuk Waktu Pengajaran (f) Hasil Pembelajaran mengenal pasti perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal di sepanjang usia guna aset (rujuk subtajuk 1. (b) memerihalkan fungsi. debentur. bon. skrap. 3. nota belum bayar. objektif.2 Liabiliti semasa lain (f) mengenal pasti liabiliti semasa lain seperti hasil terima dahulu. dan pajakan. (h) mempersembahkan harta tanah dan loji dan peralatan dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101.5. (c) mengelaskan liabiliti kepada semasa. belanja belum bayar. dan lain-lain belum bayar. (e) menyediakan akaun kawalan pemiutang. iaitu sistem pesanan dan akaun belum bayar. 3. sewa beli. 3 Liabiliti dan Ekuiti 3. (d) menyatakan komponen setiap kelas liabiliti. (g) merekodkan pelupusan harta tanah dan loji dan peralatan melalui jualan. dan luar jangka.2 Liabiliti semasa 3. (b) mengenal pasti jenis liabiliti jangka panjang seperti pinjaman. 3. (c) merekodkan akaun belum bayar dalam jurnal dan lejar subsidiari.2.1 Belum bayar 6 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan akaun belum bayar.5).3). dan pendahuluan (rujuk subtajuk 1.

(b) merekodkan urus niaga ekuiti pemilik dalam pemilikan keempunyaan tunggal. (e) memerihalkan pelaburan yang boleh dibuat oleh koperasi (rujuk seksyen 54 Akta Koperasi). 4. (b) mengenal pasti jenis koperasi.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) merekodkan urus niaga berkaitan liabiliti jangka panjang termasuk pelarasan. (c) mempersembahkan ekuiti pemilik dalam kunci kira-kira pemilikan keempunyaan tunggal. menengah.5 Ekuiti pemilik 1 Calon seharusnya dapat: (a) membandingkan ekuiti pemilik antara pemilikan keempunyaan tunggal.4 Liabiliti luar jangka Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep liabiliti luar jangka berasaskan FRS 137. 3. 10 . (d) memerihalkan sumber dana koperasi (rujuk seksyen 50 Akta Koperasi).2 Perekodan 4 Calon seharusnya dapat: (a) merekodkan sumber dana. pelaburan. dan syarikat berhad.1 Pengenalan kepada koperasi 4 4. dan atasan. 4 Koperasi 12 (Rujuk Akta Koperasi 1993 dan Peraturanperaturan Koperasi 1995) Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan koperasi. perkongsian. (c) menyatakan prinsip-prinsip koperasi. iaitu asas. dan keuntungan modal. 3. (d) mempersembahkan liabiliti jangka panjang dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. (f) memerihalkan keuntungan modal dan cara penggunaannya (rujuk seksyen 55 Akta Koperasi).

buku tunai.3 Penyediaan penyata kewangan 4 (a) menyediakan penyata pendapatan dan kunci kira-kira.1 Pengenalan kepada rekod tak lengkap dan catatan tunggal 16 1 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan rekod tak lengkap dan catatan tunggal. 5 Rekod Tidak Lengkap dan Catatan Tunggal 5. 6 Kawalan Dalaman 6.1 Pengenalan kepada kawalan dalaman 8 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan kawalan dalaman.3 Penyediaan penyata kewangan Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan penyata pendapatan. (ii) pengasingan tugas. (b) menyatakan sebab berlakunya rekod tidak lengkap dan catatan tunggal. (c) memerihalkan ciri/prinsip kawalan dalaman yang berikut: (i) penetapan tanggungjawab. 5. (c) menyediakan kunci kira-kira. 11 . belanja. belian. (b) menyatakan objektif kawalan dalaman. (b) menyediakan penyata pembahagian keuntungan (rujuk seksyen 57 Akta Koperasi). 5. dan hasil).2 Penentuan untung rugi 11 Calon seharusnya dapat: (a) menentukan untung atau rugi dengan menggunakan kaedah perbandingan modal (penyata hal ehwal) dan kaedah analisis (analisis jualan. (iii) kelulusan.Tajuk Waktu Pengajaran 4 Hasil Pembelajaran 4.

Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (iv) pendokumenan. 12 . (b) menjelaskan batasan kawalan dalaman seperti subahat. (iv) jualan. (vi) kawalan mekanikal. 6. dan fizikal. (vii) pusingan tugas.2 Tatacara kawalan 6 (a) menjelaskan tatacara kawalan dalaman bagi aktiviti berikut: (i) penerimaan tunai. konspirasi. (ii) pembayaran tunai. dan pencerobohan sistem. elektronik. birokrasi. (iii) belian. (v) pergerakan inventori. kos melebihi manfaat. (v) verifikasi dalaman.

pengelasan. dan bukan kewangan.PENGGAL 2: PERAKAUNAN PENGURUSAN Waktu Pengajaran 30 Tajuk Hasil Pembelajaran 7 Asas Perakaunan Pengurusan dan Kos 7. (f) membandingkan perakaunan pengurusan dengan perakaunan kewangan dari sudut jenis pengguna. kos penukaran. (c) mengenal pasti skop perakaunan pengurusan yang terdiri daripada pengumpulan. output. penganalisisan. fokus. pemprosesan serta pelaporan maklumat kewangan.2 Pengenalan kepada pengurusan kos 1 Calon seharusnya dapat: (a) membezakan kos dengan belanja. pemasaan laporan. dan peraturan penyediaan laporan. dan kewangan). tujuan laporan. perekodan. dan pengguna output. iaitu kos tempoh (jualan dan agihan. (e) menjelaskan hubung kait perakaunan pengurusan dengan perakaunan kewangan. pentadbiran. (d) menjelaskan fungsi perakaunan pengurusan dalam perancangan. iaitu kos produk (kos prima. 13 . (ii) fungsi bukan pengeluaran. (b) mengenal pasti skop pengurusan kos yang meliputi pengumpulan. 7. dan kos boleh diinventori). bentuk laporan yang dihasilkan.3 Pengelasan kos 3 Calon seharusnya dapat: (a) mengelaskan kos berasaskan: (i) fungsi pengeluaran. kawalan.1 Pengenalan kepada perakaunan pengurusan 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perakaunan pengurusan dan perakaunan kos. dan pengagihan kos. (b) membandingkan perakaunan pengurusan dengan perakaunan kos dari segi aktiviti. dan pembuatan keputusan. jenis maklumat digunakan. 7.

kos buruh. (ii) titik pesanan semula dan kekerapan pesanan. kos relevan. kos purata. iaitu sistem pengurusan bahan. cukai. buruh dan overhed. dan kos overhed pengeluaran. kos melepas. pesanan belian. kos tak langsung. 7. insurans. kos jumlah. (c) mengelaskan kos berasaskan kos langsung. kos boleh kawal. dan kad inventori. kos hangus (kos tenggelam). dan kos pesanan.5. 7. dan kos unit. 14 . penyimpanan. dan kos campuran (separa berubah). iaitu kos tetap. diskaun. objektif. (d) mengenal pasti jenis dokumen kos bahan yang terdiri daripada permintaan bahan. caj pelabuhan. (e) menggunakan kaedah pengurusan inventori secara tradisi untuk menentukan yang berikut: (i) kuantiti pesanan ekonomi (KPE) dengan menggunakan kaedah bergraf dan kaedah formula. invois. pengangkutan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (b) mengelaskan kos berasaskan kelakuan.1 Kos bahan (a) membandingkan bahan mentah langsung dengan bahan mentah tak langsung.5 Pengekosan produk 24 Calon seharusnya dapat: 7. kos tak boleh kawal. dan skop sistem pengeluaran. (c) menyatakan tujuan pengumpulan kos.4 Komponen kos pengeluaran 1 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan komponen kos pengeluaran yang terdiri daripada kos bahan. kos berubah. resit. (b) memerihalkan fungsi. (b) memerihalkan komponen kos bahan yang terdiri daripada harga kos.

7. (n) mengumpul kos overhed mengikut pusat kos dan seterusnya mengasingkan kos overhed mengikut kelakuan kos. dan kepentingannya. (j) (k) menghitung kos buruh berasaskan: (m) menyatakan komponen kos overhed termasuk gaji. iaitu waktu biasa. iaitu tetap dan berubah. potongan sukarela dan bukan sukarela. (g) membandingkan pengurusan inventori berasaskan kaedah tradisi dengan sistem JIT. susut nilai. faedah sampingan. buruh tak langsung. dan pencen. 15 . gaji. (p) menghitung dan mengagih semula kos dengan menggunakan kaedah langsung dan kaedah berjujukan (kaedah bertingkat). waktu lebih masa dan syif masa bekerja dengan menggunakan dokumen kad kerja. overhed perkilangan.Tajuk Waktu Pengajaran (f) Hasil Pembelajaran menjelaskan pengurusan inventori dalam sistem tepat pada masa (just-in-time (JIT)) yang meliputi takrif.5. insurans. (i) memerihalkan komponen kos buruh yang terdiri daripada upah.3 Kos overhed (l) menjelaskan maksud overhed yang meliputi bahan tak langsung. dan utiliti. mengelaskan kos buruh berasaskan kelakuan. (i) masa kerja.2 Kos buruh (h) membandingkan buruh langsung dengan buruh tak langsung. latihan. KWSP. (ii) bilangan output dengan menggunakan kad bilangan output. cukai taksiran dan cukai tanah.5. sewa. dan kad masa terbiar. masa terbiar. 7. kad rakam masa. bonus. syarat. penyelenggaraan. dan overhed bukan perkilangan. kerja lebih masa. bekalan. PERKESO. (o) menguntukkan kos kepada pusat kos pengeluaran dan pusat kos perkhidmatan mengikut kaedah tradisi.

(c) menyediakan lembaran kos kerja untuk menghitung kos tempahan kerja. (iii) kos overhed (lembaran kos overhed). (ii) kos buruh langsung (kad masa kerja). (t) menghitung dan merekodkan overhed terkurang atau terlebih serap ke dalam jurnal dan lejar. kerja dalam proses. dan unit pengeluaran. (w) menghitung kadar peruntukan kos overhed berasaskan aktiviti. 8 Kaedah Pengekosan 8. (v) membandingkan kaedah pengekosan berasaskan aktiviti dengan kaedah tradisi dalam memperuntukan kos overhed. (s) menghitung kadar serapan overhed pratentu berasaskan kos bahan mentah. aliran kos. (b) menentukan dokumen sumber untuk: (i) kos bahan langsung (kad lejar stok dan nota permintaan bahan). dan kos barang dijual dalam akaun kawalan. kos buruh langsung. kos utama. (u) mentakrifkan pengekosan berasaskan aktiviti. 16 . (d) menentukan dan merekodkan kos kerja siap. (r) memerihalkan penyerapan overhed jabatan pengeluaran kepada produk.1 Pengekosan tempahan kerja 24 8 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan ciri.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (q) menjelaskan konsep penyerapan overhed dalam pengekosan normal dan pengekosan sebenar. jam buruh langsung. (e) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang pengekosan tempahan kerja. jam mesin. dan contoh perniagaan yang menggunakan pengekosan tempahan kerja.

(b) membandingkan pengekosan proses dengan pengekosan tempahan kerja. (iii) kerja dalam proses. 8. 17 . (iv) penentuan kos dipindah-masuk. (c) menghitung perkara yang berikut dengan menggunakan kaedah purata wajaran dengan tidak mengambil kira rugi normal. aliran kos. (b) membandingkan pengekosan pengeluaran barangan dengan pengekosan perkhidmatan. iaitu menentukan harga/caj/ yuran/fi. dan pembuatan keputusan. (c) menjelaskan tujuan pengekosan perkhidmatan. rugi tak normal. dan contoh perniagaan yang menggunakan pengekosan proses. dan contoh perniagaan yang menggunakan pengekosan perkhidmatan. dan laba tak normal (terhad kepada dua jabatan sahaja): (i) unit setara. akaun barang siap. dan akaun kos barang dijual). (e) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang pengekosan proses.Tajuk Waktu Pengajaran 10 Hasil Pembelajaran 8. (d) merekodkan dalam jurnal dan lejar (akaun kerja dalam proses. (d) mengelaskan kos kepada kos tersedia (standing cost) dan kos pengendalian berubah (running cost). kawalan.2 Pengekosan proses Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan ciri. (ii) kos unit setara. (v) kos barang siap. aliran kos.3 Pengekosan perkhidmatan 6 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan ciri.

(ii) mengumpul dan menganalisis kos mengikut kaedah tempahan kerja. 18 . (d) menjelaskan perbezaan untung bersih mengikut teknik pengekosan marginal dan pengekosan serapan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) menentukan kos seunit perkhidmatan melalui langkah yang berikut: (i) mengenal pasti unit kos dan pusat kos. (iii) menghitung kos seunit perkhidmatan. (ii) kos tetap dan kos berubah dengan menggunakan kaedah tinggi rendah. (f) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang teknik pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (e) memerihalkan kelebihan dan kelemahan teknik pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (b) mengasingkan kos kepada: (i) kos produk dan kos tempoh. (ii) pengekosan serapan (pelarasan overhed terlebih dan terkurang serap). 9 Pengekosan Marginal dan Serapan 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (f) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang pengekosan perkhidmatan. (c) menyediakan penyata pendapatan mengikut teknik (i) pengekosan marginal.

(h) menjelaskan kepentingan margin keselamatan. (l) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang hasil analisis KVU. menganalisis kesan perubahan komponen yang berikut terhadap TPM.3 Margin keselamatan 1 (g) mentakrifkan margin keselamatan. 10. dan margin keselamatan: (i) perubahan harga jualan. 10. (iv) perubahan volum jualan. ringgit. (k) menentukan jualan dalam unit atau ringgit bagi mencapai untung sasaran.Tajuk Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran 10 Analisis Kos-VolumUntung (KVU) 10. dan peratusan. (iii) perubahan kos tetap. jualan. kaedah margin caruman. (ii) perubahan kos berubah. dan kaedah bergraf. (c) menjelaskan konsep margin caruman dan nisbah margin caruman.4 Aplikasi analisis KVU 4 (j) 19 . (b) mengasingkan kos kepada kos tetap dan kos berubah dengan menggunakan kaedah tinggi rendah (rujuk tajuk 9(b)(ii)). (d) menyatakan andaian dalam analisis KVU.1 Pengenalan kepada analisis KVU 1 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan KVU dan pulang modal (terhad kepada satu produk).2 Kaedah penentuan titik pulang modal (TPM) 2 (f) menentukan TPM dalam unit dan ringgit dengan menggunakan kaedah persamaan. untung. (i) menghitung atau menunjukkan pada graf margin keselamatan dalam unit. (e) memerihalkan kelebihan dan kelemahan analisis KVU. 10.

3 Belanjawan modal 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan belanjawan modal. (Faktor kualitatif perlu dibincangkan bagi setiap situasi. (c) menyatakan langkah dalam pembuatan keputusan. (ii) aliran tunai terdiskaun (nilai kini bersih sahaja dengan andaian penerimaan dan pembayaran tunai di akhir tempoh). (b) mengenal pasti kos relevan dan tak relevan. kos pembezaan. (b) memerihalkan pembuatan keputusan jangka pendek (pendekatan kos relevan) dan jangka panjang (belanjawan modal). kos boleh elak. (iv) menggugurkan atau meneruskan keluaran/jabatan. (iii) situasi faktor terhad (terhad kepada satu faktor sahaja dan mengikut tertib keutamaan).1 Pengenalan kepada pembuatan keputusan Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud pembuatan keputusan untuk pengurusan dalaman.2 Kos relevan 14 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep dan ciri kos relevan.Tajuk Waktu Pengajaran 30 2 Hasil Pembelajaran 11 Pembuatan Keputusan 11. (b) membuat keputusan dengan menggunakan kaedah yang berikut: (i) tempoh bayar balik. (ii) menerima atau menolak pesanan khas. dan kos tak boleh elak. iaitu kos melepas. kos pertambahan. kos hangus (tenggelam). 11. (c) menganalisis dan membuat keputusan dalam situasi yang berikut: (i) membuat atau membeli. 20 .) 11.

4 Penentuan harga 6 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan penentuan harga. dan asas ekonomi) dan faktor yang mempengaruhi penentuan harga (kos. (ii) pendekatan marginal (harga jualan = kos + (% tokokan kos)) (Kos dalam persamaan merujuk kepada jumlah kos atau jumlah kos perkilangan bagi pendekatan serapan dan merujuk kepada jumlah kos berubah atau jumlah kos berubah perkilangan bagi pendekatan marginal. dan membuat keputusan. 21 . undang-undang. (harga sasaran = kos sasaran + untung sasaran) (f) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan bagi tujuan perancangan.). (e) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang hasil analisis kualitatif dan kuantitatif. persaingan. (b) menjelaskan asas penentuan harga (asas kos. pasaran. (d) menentukan harga jualan mengikut kaedah tokok kos dengan menggunakan pendekatan yang berikut: (i) pendekatan serapan. (d) memerihalkan kebaikan dan kelemahan kaedah tempoh bayar balik dengan kaedah nilai kini bersih. mengawal. (Penghitungan peratusan tokokan tidak diperlukan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) menjelaskan faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan untuk membuat keputusan. menilai prestasi. keadaan ekonomi dan lainlain).) (c) menentukan harga pesanan khas berasaskan kos. 11. dasar kerajaan. (e) menentukan harga jualan mengikut kaedah harga sasaran. pelanggan.

12.) (Rujuk rumus perakaunan yang dilampirkan pada halaman 37 dan 38. pengukuran prestasi. dan kawalan. (d) menganalisis varians yang berikut: (i) varians bahan langsung.2 Analisis varians 18 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan varians dan analisis varians. (iii) varians overhed berubah.1 Pengenalan kepada pengekosan piawai Waktu Pengajaran 20 2 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pengekosan piawai dan menjelaskan kaitannya dengan sistem pengekosan sebenar dan sistem pengekosan normal. iaitu varians kadar dan varians kecekapan (varians masa terbiar tidak diperlukan). iaitu varians perbelanjaan dan varians volum (varians kecekapan dan varians kapasiti tidak diperlukan). iaitu varians perbelanjaan dan varians kecekapan. (d) menjelaskan jenis kos piawai. (e) menyediakan lembaran kos piawai. (c) memerihalkan proses penyediaan kos piawai dengan mengambil kira masa.Tajuk 12 Pengekosan Piawai 12. perancangan. iaitu varians bahan langsung. kajian kejuruteraan. (iv) varians overhed tetap. dan varians overhed. (b) memerihalkan kepentingan analisis varians. iaitu piawai unggul dan piawai praktikal. (ii) varians buruh langsung. (Varians campuran dan varians hasil (yield variance) tidak diperlukan. (b) memerihalkan kepentingan pengekosan piawai dalam penentuan kos produk. kaedah (kos sejarah. penentuan harga. dan semakan semula (mengambil kira perubahan dalam persekitaran). (c) menjelaskan jenis varians. iaitu varians harga dan varians penggunaan (varians harga berasaskan kuantiti belian). varians buruh langsung. dan ramalan pengurusan).) 22 .

laporan analisis varians. 23 . (g) menyatakan nilai etika yang perlu diterap dalam analisis varians. mengawal. dan cadangan tindakan kepada pihak pengurusan bagi tujuan merancang. laporan prestasi. (f) menjelaskan implikasi analisis varians dengan menentukan sebab wujudnya varians dan pihak yang bertanggungjawab dan mencadangkan tindakan susulan pengurusan seperti menyiasat. (h) menyediakan laporan pengekosan piawai. memberikan ganjaran.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) merekodkan varians dalam jurnal dan lejar. dan membuat keputusan. menyemak semula piawai. menilai prestasi. dan mengenakan penalti.

(v) penyata penyesuaian bank. (ii) penyata pendapatan. iaitu perkakasan. (c) membina carta akaun. (iii) penyata analisis usia akaun belum terima/akaun belum bayar. 13. (iii) tempoh mula penggunaan sistem. (f) menyediakan laporan. (iv) senarai buku akaun dan lejar am. penyimpanan. (ii) tempoh perakaunan.PENGGAL 3: PENGAPLIKASIAN PERAKAUNAN Waktu Pengajaran 30 Tajuk Hasil Pembelajaran 13 Sistem Perakaunan Berkomputer 13. (ii) input. (b) menyatakan kesan perkembangan teknologi maklumat terhadap SPB. dan sokongan teknikal. (d) merekodkan baki awal.2 Aplikasi perisian perakaunan 26 Calon seharusnya dapat: (a) menetapkan (i) nama dan alamat syarikat. (b) menjelaskan kepentingan carta akaun (pengekodan). dan output. pemprosesan. (i) imbangan duga. penyata aliran tunai. dan manusia. proses. (d) memerihalkan SPB dari segi: (i) bahagian serta fungsinya seperti kemasukan data. (e) merekodkan transaksi. kunci kira-kira. (e) menjelaskan kepentingan kawalan dalaman dalam SPB. perisian. 24 . (c) menyatakan komponen SPB.1 Pengenalan kepada sistem perakaunan berkomputer (SPB) 4 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud SPB.

kawalan. faktor ekonomi.) 14 Belanjawan 14. cita rasa pelanggan. (ii) penghapusan transaksi yang tidak dikehendaki. dan belanjawan pertambahan). (iii) pemulihan data sekiranya berlaku apaapa permasalahan – ketiadaan elektrik dan sebagainya. (ii) pihak yang terlibat. motivasi. tempoh masa. (d) menyatakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyediakan belanjawan seperti yang berikut: (i) tempoh belanjawan (bergantung kepada tujuan belanjawan). (c) memerihalkan objektif belanjawan. (v) rangsangan luar (dasar kerajaan. 25 . belanjawan asas sifar. dan perkembangan teknologi). (iv) aspek kelakuan dalam belanjawan (kelakuan individu dan jabatanjabatan dalam organisasi). pembuatan keputusan. belanjawan berterusan. persaingan.1 Pengenalan kepada belanjawan 30 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan belanjawan. dan penilaian prestasi. komunikasi. (b) membezakan jenis belanjawan berasaskan fungsi (operasi dan kewangan). koordinasi.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (g) membuat penutupan dan pelarasan akaun dalam situasi berikut: (i) setiap akhir bulan dan hujung tahun. iaitu untuk perancangan. (iii) kaedah penyediaan belanjawan (belanjawan lini. dan pendekatan (statik dan fleksibel). (Perisian perakaunan adalah ditetapkan oleh MPM.

dan tingkat inventori (bahan. (ii) belanjawan kewangan yang meliputi tunai dan penyata pro forma (penyata perkilangan. (d) menyediakan belanjawan fleksibel dengan mengasingkan kos tetap dan kos berubah (kaedah tinggi rendah). 14. pengeluaran. 14. kerja dalam proses. (vii) pelaksanaan belanjawan. (vi) komunikasi belanjawan.3). (ii) pembentukan jawatankuasa. (b) menyediakan belanjawan induk yang merangkumi semua komponen belanjawan di atas. dan belanjawan modal (rujuk subtajuk 11. (b) memerihalkan kepentingan belanjawan fleksibel. belian bahan.3 Belanjawan fleksibel 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan belanjawan fleksibel. (iii) pengumpulan data. penggunaan bahan. (c) membandingkan belanjawan statik dengan belanjawan fleksibel.2 Belanjawan induk 20 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan hubung kait komponen belanjawan yang berikut: (i) belanjawan operasi yang meliputi jualan. (v) penyediaan belanjawan. 26 . buruh langsung. belanja jualan dan pentadbiran. overhead kilang. (iv) mengenal pasti faktor-faktor halangan. dan barang siap). penyata pendapatan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) memerihalkan langkah penyediaan belanjawan yang terlibat seperti yang berikut: (i) penetapan objektif. kunci kira-kira. dan penyata aliran tunai).

laporan prestasi belanjawan. gaji pekongsi. (c) menyediakan kunci kira-kira. dan membuat keputusan. dan cadangan kepada pihak pengurusan bagi tujuan merancang. modal. liabiliti. dan kaedah pengurusan. dan pembahagian untung rugi. 15 Perkongsian 15. 15.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) menyediakan laporan prestasi dengan menunjukkan perbezaan antara angka sebenar dengan angka yang dibelanjawankan dalam belanjawan statik dan fleksibel. (b) membandingkan perkongsian dengan pemilikan perniagaan yang lain dari segi perundangan. peraturan. 15.2 Penyediaan akaun 1 Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan akaun modal dan akaun semasa pekongsi (kaedah modal tetap dan modal berubah).3 Penyediaan penyata kewangan 6 Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan penyata pendapatan perkongsian. (f) menyediakan rumusan dalam bentuk laporan belanjawan. 27 . faedah atas modal. (c) menjelaskan kepentingan perjanjian perkongsian. menilai prestasi. mengawal. (b) menyediakan akaun pengasingan untung rugi dengan mengambil kira faedah atas ambilan.1 Pengenalan kepada perkongsian 20 1 (Rujuk Akta Perkongsian 1961) Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perkongsian.

dan kaedah pengurusan. (c) menghitung muhibah dengan menggunakan kaedah untung purata dan kaedah perbezaan harga belian dengan aset bersih.5 Pembubaran perkongsian 4 Calon seharusnya dapat: (a) merekodkan pembubaran perkongsian dalam jurnal dan lejar. peraturan. iaitu melalui caruman modal dan pembelian kepentingan (caruman modal boleh dalam bentuk tunai dan aset bersih lain). (b) merekodkan penyelesaian melalui bayar balik modal pekongsi sekali gus (tidak termasuk peraturan Garner lawan Murray).Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran 15. liabiliti.1 Kemasukan pekongsi baru 8 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan cara kemasukan pekongsi baharu.4. (f) menghitung muhibah dengan menggunakan kaedah untung purata dan kaedah perbezaan harga belian dengan aset bersih.1 Pengenalan kepada syarikat berhad 12 1 (Rujuk Akta Syarikat 1965) Calon seharusnya dapat: (a) (b) mentakrifkan syarikat berhad. 15. membandingkan syarikat berhad dengan pemilikan perniagaan yang lain dari segi perundangan. (d) merekodkan muhibah (akaun muhibah dikekalkan dan tidak dikekalkan). 28 .4 Perubahan dalam perkongsian 15. (b) merekodkan penilaian semula aset ketika kemasukan pekongsi baharu dalam jurnal dan lejar. 15. (g) merekodkan muhibah (akaun muhibah dikekalkan dan tidak dikekalkan).2 Persaraan pekongsi (e) merekodkan penilaian semula aset ketika persaraan pekongsi.4. 16 Syarikat Berhad 16. modal. (h) merekodkan penyelesaian kepentingan pekongsi yang bersara.

boleh tukar dan tak boleh tukar.4 Rizab 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan rizab hasil dan rizab modal. modal berbayar. modal diterbitkan. (c) mentakrifkan saham keutamaan berasaskan ciri penyertaan dan bukan penyertaan. premium. (b) mengenal pasti komponen rizab hasil (pendapatan tertahan dan rizab am) dan rizab modal (premium saham. 16. (d) menjelaskan secara ringkas proses penubuhan syarikat. dan diskaun ((bayaran penuh sahaja dan secara tunai) (rujuk seksyen 60 Akta Syarikat 1965)). modal belum panggil. (b) merekodkan terbitan bonus dan terbitan hak. (e) memerihalkan memorandum penubuhan. (b) mentakrifkan saham biasa (rujuk seksyen 55 Akta Syarikat 1965).3 Terbitan saham 4 Calon seharusnya dapat: (a) merekodkan terbitan saham pada par. 16. dan prospektus. rizab penilaian semula. 29 . boleh tebus dan tak boleh tebus. 16. tata urus penubuhan. dan terkumpul dan tak terkumpul (rujuk seksyen 66 Akta Syarikat 1965). dan rizab penebusan modal sahaja). (c) menjelaskan kegunaan premium saham (rujuk seksyen 60 Akta Syarikat 1965). dan modal tertunggak bagi saham biasa dan saham keutamaan.2 Struktur modal saham 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan modal dibenarkan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) membandingkan syarikat awam berhad dengan syarikat sendirian berhad.

2 Penghitungan dan pentafsiran nisbah 10 Calon seharusnya dapat: (a) menghitung nisbah yang berikut: (i) nisbah kecairan. kuantitatif dan kualitatif. dan penyata perubahan ekuiti (rujuk FRS 101 dan Jadual 9 Akta Syarikat 1965) tetapi tidak termasuk nota kepada akaun. (iii) nisbah aktiviti. 17. dan menegak dan mendatar. (b) menjelaskan istilah pendekatan analisis kewangan seperti analisis fundamental dan teknikal. iaitu pusing ganti inventori dan pusing ganti belum terima. penebusan saham. 16. dan terbitan saham bonus sahaja) dan rizab modal (terbitan saham bonus dan premium penebusan saham sahaja). (d) merekodkan urus niaga berkaitan rizab hasil dan rizab modal. dividen saham. 30 . (ii) nisbah keumpilan/penggearan. iaitu nisbah semasa dan nisbah cepat. penyata bukan kewangan. dan maklumat tambahan lain. 17 Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan 17. kunci kira-kira.5 Penyediaan penyata kewangan 4 (a) menyediakan penyata pendapatan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) menjelaskan kegunaan rizab hasil (dividen tunai.1 Pengenalan kepada analisis dan tafsiran penyata kewangan 12 2 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan kandungan laporan tahunan diterbitkan yang terdiri daripada penyata kewangan serta nota kepada akaun. iaitu nisbah hutang atas ekuiti dan nisbah hutang atas aset.

18 Penyata Aliran Tunai 18. dan nisbah bayar keluar dividen.2 Penyediaan penyata aliran tunai 12 (a) menyediakan penyata aliran tunai dengan menggunakan kaedah langsung sahaja.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (iv) nisbah keberuntungan. (c) mengenal pasti item tunai dan kesetaraan tunai. aktiviti pelaburan. iaitu perolehan sesaham (EPS). (c) menjelaskan batasan penggunaan analisis kewangan seperti berasaskan data sejarah. (v) nisbah pulangan pelaburan. dan kesan inflasi. untung bersih atas jualan. penggunaan kaedah perakaunan yang berbeza. kadar hasil dividen (DY). 31 . dan pulangan atas aset (ROA). (rujuk rumus perakaunan yang dilampirkan pada halaman 37 dan 38. faktor kualitatif. nisbah harga perolehan (P/E). 18.1 Pengenalan kepada penyata aliran tunai 16 4 (Rujuk FRS 107) Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan penyata aliran tunai. kepelbagaian perniagaan. (b) menjelaskan kegunaan penyata aliran tunai. iaitu untung kasar atas jualan. (d) mengelaskan item aliran tunai kepada aktiviti operasi. dan aktiviti pembiayaan.) (b) mentafsirkan nisbah kewangan.

kemahiran insaniah dan hasil kerja calon yang menggunakan perisian lembaran kerja dan pemprosesan perkataan seperti MS Excel dan MS Word dalam bentuk cetakan akan ditaksir dan proses penyediaan hasil kerja adalah berasaskan perkara yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Pengenalan perniagaan. Calon dikehendaki menjalankan kedua-dua tugasan secara bersendirian seperti yang ditetapkan. Kunci kira-kira. Belanjawan belanja jualan dan pentadbiran.my) pada penggal 3 pengajian tingkatan enam. Penyata Pendapatan. Penyata perkilangan pro forma. Belanjawan inventori. Belanjawan belian bahan. Kelompok urus niaga.Kerja Kursus (Tugasan Amali) Objektif kerja kursus adalah untuk membolehkan calon mengaplikasikan kemahiran berkomputer melalui penggunaan perisian perakaunan dan membolehkan kemahiran insaniah (soft skills) calon dinilai secara langsung. Penggunaan bahan. Belanjawan overhed kilang. Butiran tentang tugasan boleh dimuat turun dari Portal MPM (http://www. Belanjawan tunai. Pengekodan akaun. Kunci kira-kira pro forma. Lampiran contoh dokumen. Bagi tugasan Belanjawan.mpm.edu. Bagi tugasan Sistem Perakaunan Berkomputer. Imbangan duga. Penyata pendapatan pro forma. kemahiran insaniah dan hasil kerja calon yang menggunakan perisian perakaunan yang berada dalam pasaran dalam bentuk cetakan akan ditaksir dan proses penyediaan hasil kerja adalah berasaskan perkara yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Pengenalan perniagaan. Majlis Peperiksaan Malaysia akan menentukan dua tugasan kerja kursus yang wajib dijalankan oleh calon dan dinilai oleh guru mata pelajaran di sekolah. Belanjawan jualan. Pentaksiran berasaskan sekolah bagi kerja kursus dijalankan dalam penggal 3 pengajian tingkatan enam bagi calon sekolah kerajaan sahaja. Belanjawan buruh langsung. Akaun lejar. Belanjawan pengeluaran. 32 .

calon sekolah swasta. Soalan pertama adalah untuk menguji pengetahuan dan pemahaman calon memerihalkan. calon yang mengulang tingkatan enam atas (sama ada di sekolah kerajaan atau sekolah swasta). calon yang tidak mengikuti kelas tingkatan enam bawah dan tingkatan enam atas dua tahun berturut-turut (sama ada di sekolah kerajaan atau sekolah swasta). Soalan kedua pula menguji pengetahuan dan pemahaman calon tentang penyediaan belanjawan berdasarkan kepada kajian kes yang diberikan. calon yang mengambil mata pelajaran Perakaunan di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah. Dua soalan masing-masing tentang sistem Perakaunan Berkomputer dan Belanjawan akan dikemukan. menjelaskan. 33 .Ujian Kerja Kursus Bertulis Calon yang berikut dikehendaki untuk mendaftar kertas ini: (a) (b) (c) (d) (e) calon persendirian individu. membuat penghitungan ringkas menggunakan pakej perisian perakaunan serta proses. dan cara bagaimana perekodan perakaunan dibuat dengan menggunakan pakej perakaunan itu.

14.7%) 1 jam Pentaksiran berpusat 948/4 Perakaunan Kertas 4 Pengaplikasian Perakaunan 120 diskalakan kepada 40 (16. 1¼ jam Pentaksiran berpusat 34 .2.2 perlu dijawab.Skim Pentaksiran Penggal Pengajian Penggal 1 Kod dan Nama Kertas 948/1 Perakaunan Kertas 1 Tajuk Perakaunan Kewangan Jenis Ujian Ujian Bertulis 4 soalan perlu dijawab daripada 5 soalan esei berdasarkan tajuk 1 hingga tajuk 6.7%) dan tajuk 14.7%) 80 40 Penggal 3 Pentaksiran berasaskan sekolah 948/5 Perakaunan Kertas 5 50 diskalakan kepada 2 soalan esei 40 berdasarkan tajuk 13 (16. 15 hingga 18.1. Pengaplikasian Perakaunan Ujian Kerja Kursus Bertulis Markah (Wajaran) 80 (33.3%) 2 jam Pentaksiran berpusat Masa Pentadbiran Penggal 2 948/2 Perakaunan Kertas 2 Perakaunan Pengurusan 80 (33. Ujian Bertulis 2 soalan perlu dijawab daripada 3 soalan esei berdasarkan tajuk 14. Kerja Kursus 2 tugasan yang perlu dijawab berdasarkan: (i) tajuk 13 dan (ii) tajuk 14. Ujian Bertulis 4 soalan perlu dijawab daripada 5 soalan esei berdasarkan tajuk 7 hingga tajuk 12.3%) 2 jam Pentaksiran berpusat Penggal 3 948/3 Perakaunan Kertas 3 Pengaplikasian Perakaunan 40 (16.3.

mengelas. (c) Sintesis dan Penilaian Kemampuan yang memuaskan untuk mengintegrasi. (c) Sintesis dan Penilaian Kemampuan yang menyeluruh untuk mengintegrasi. (b) Aplikasi dan Analisis Kemampuan yang sederhana untuk memilih. mengelas. (b) Aplikasi dan Analisis Kemampuan yang cemerlang untuk memilih. Kemampuan yang sederhana bagi menganalisis dan mengulas maklumat perakaunan yang dibentangkan dalam pelbagai bentuk. Calon Gred C berupaya: (a) Pengetahuan dan Kefahaman Kemampuan yang baik untuk mentakrifkan prinsip dan tema utama sukatan pelajaran perakaunan. Kemampuan yang cemerlang bagi menganalisis dan mengulas maklumat perakaunan yang dibentangkan dalam pelbagai bentuk.Pemerihalan Prestasi Calon Gred A berupaya: (a) Pengetahuan dan Kefahaman Kemampuan yang menyeluruh untuk mentakrifkan prinsip dan tema utama sukatan pelajaran perakaunan. dan mengaplikasikan data perakaunan yang bersesuaian. menaksir. menaksir. prinsip dan teknik perakaunan. prinsip dan teknik perakaunan. Kemampuan yang baik bagi mengenalpasti secara terperinci setiap fakta. dan menilai maklumat perakaunan serta membuat kesimpulan yang munasabah. dan mengaplikasikan data perakaunan yang bersesuaian. 35 . dan menilai maklumat perakaunan serta membuat kesimpulan yang munasabah. Kemampuan yang cemerlang bagi mengenal pasti secara terperinci setiap fakta.

9. 10. 11. FRS – Financial Reporting Standards IAS – International Accounting Standards IFRS – International Financial Reporting Standards KWSP – Kumpulan Wang Simpanan Pekerja MAS – Malaysian Accounting Standards MASB – Malaysian Accounting Standards Board MACPA – Malaysian Association of Certified Public Accountants MICPA – Malaysian Institute of Certified Public Accountants MIA – Malaysian Institute of Accountants PERKESO – Pertubuhan Keselamatan Sosial SSAP – Statements of Standard Accounting Principles 36 . 8. 7.Glosari 1. 2. 6. 5. 3. 4.

Analisis nisbah (a) Nisbah kecairan (i) Nisbah semasa atau modal kerja = (ii) Nisbah cepat atau ujian asid = Aset semasa Liabiliti semasa Aset semasa Inventori Belanja bayar dahulu Liabliti semasa (b) Nisbah keumpilan atau nisbah penggearan (i) Nisbah hutang atas aset = Jumlah liabiliti Jumlah aset Jumlah liabiliti Saham keutamaan + Saham biasa + Rizab (ii) Nisbah hutang atas ekuiti = (c) Nisbah aktiviti (i) Pusing ganti inventori = Kos jualan Inventori purata (jawapan dalam kali) (ii) Pusing ganti belum terima = Jualan kredit Akuan belum terima purata (jawapan dalam kali) (d) Nisbah keberuntungan (dalam %) (i) Margin untung kasar atas jualan = Untung kasar Jualan 100 100 100 (ii) Margin untung bersih atas jualan = (iii) Pulangan atas aset = Untung bersih sebelum cukai Jualan Untung bersih selepas cukai Aset purata (e) Nisbah pulangan pelaburan (i) Nisbah perolehan sesaham = Untung bersih selepas cukai Dividen saham keutamaan Bilangan purata saham biasa diterbitkan (ii) Nisbah harga/perolehan = Harga pasaran saham Perolehan sesaham Dividen sesaham (jawapan dalam kali) (iii) Kadar hasil dividen = Harga pasaran sesaham Dividen tunai 100 (iv) Nisbah bayar keluar dividen = Untung bersih selepas cukai 37 . 1.Rumus Perakaunan Yang berikut ialah rumus yang dicadangkan untuk tujuan peperiksaan STPM.

Kuantiti pesanan ekonomi (i) Kuantiti pesanan ekonomi G = P S = = 2GP S Jumlah permintaan atau penggunaan setahun Kos memesan dan menerima setiap pesanan Kos penyimpanan satu unit bahan setahun (ii) Titik pesanan semula = Penggunaan maksimum × Tempoh menunggu maksimum 3.2. Analisis Varians (i) Varians bahan langsung = Varians harga + Varians penggunaan (ii) Varians harga bahan langsung = (Harga piawai Harga sebenar) × Kuantiti sebenar Kuantiti (iii) Varians penggunaan atau varians kuantiti bahan langsung = (Kuantiti piawai sebenar) × Harga piawai (iv) Varians buruh langsung = Varians kadar + Varians kecekapan (v) Varians kadar buruh langsung = (Kadar piawai Kadar sebenar) × Jam sebenar Jam sebenar) × Kadar piawai (vi) Varians kecekapan buruh langsung = (Jam piawai (vii) Varians overhed berubah = Varians perbelanjaan overhed berubah + Varians kecekapan overhed berubah (viii) Varians perbelanjaan overhed berubah = (Kadar serapan overhed berubah × Jam sebenar) Kos overhed berubah sebenar (ix) Varians kecekapan overhed berubah = (Jam piawai overhed berubah Jam sebenar) × Kadar serapan (x) Varians overhed tetap = Varians perbelanjaan overhed tetap + Varians volum overhed tetap (xi) Varians perbelanjaan overhed tetap = Kos overhed tetap dibelanjawankan tetap sebenar Kos overhed (xii) Varians volum overhed tetap = (Kadar serapan overhed tetap × Jam piawai) overhed tetap dibelanjawankan Kos 38 .

D. 2001.Senarai Rujukan Guru atau calon boleh menggunakan buku yang ditulis khas untuk peperiksaan STPM dan buku rujukan yang lain seperti yang disenaraikan di bawah: 1. 2007. 3. M. dan Kimmel. Azizah. 6. dan Kamarul Baraini. W. Prinsip Perakaunan. 10.. Edisi ke-2. Azmi.S. 12. D. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. Accounting Principles. D.. Perakaunan Pengurusan. Edisi ke-12.. P. Wan Madznah. 8.. Penerbit UUM: Sintok. 2001. Weygandt. 7. Shamsul Nahar.J. 4.. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. Asas Perakaunan Pengurusan. 2000. Zaleha. Singapura: John Wiley & Sons (Asia) Pte. 2007. A. Kieso. H. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. 2.I. Akta Koperasi 1993 Akta Syarikat (Pindaan). 2003. A. 2007. Edisi ke-2. Che Zuriana.. 11. I. 5...E.D. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. J.H. Sistem Perakaunan & Kawalan. dan Kamarul Baraini.. dan Kamarulzaman. Wan Madznah. Perakaunan Kewangan.. Edisi ke-2. Ltd. 39 . 9.. R. 14. Garrison.I. Managerial Accounting. A. 2004.. W. Accounting Principles.. Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn Bhd.W. W. Perakaunan Kos.. 2004. Noreen dan E. New York: Mc Graw Hill.I. 1965 (Akta 125) Akta Perkongsian 1961 (Akta 135) Financial Reporting Standards (2005) Aini. Wan Madznah. Shaari. Perakaunan Pengurusan. B. 2004... K. Prabir. K. 13. Edisi ke-8.J.. Oxford Fajar: Shah Alam. Kuala Lumpur: Prentice Hall.

40 .

Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan.KERTAS SOALAN CONTOH 948/1 STPM PERAKAUNAN KERTAS 1 (Dua jam) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab mana-mana empat soalan. kecuali yang sebaliknya dinyatakan. Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/1 41 . Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas.

Jentera dijangka dapat digunakan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Bhd. Tahun kewangan Dusun Sdn. [6 markah] (b) Nyatakan dua urus niaga yang memberikan kesan terhadap aset. (ii) Sediakan catatan jurnal pelarasan pada 31 Disember 2008.00 dengan kadar faedah 6% setahun. Dusun Sdn. (ii) Pihak pengurusan Syarikat Amal Berhad membuat keputusan menukar penggunaan kaedah penentuan susut nilai kepada kaedah baki berkurangan pada tahun semasa selepas dua tahun mengamalkan kaedah garis lurus. Kaedah susut nilai yang digunakan ialah kaedah garis lurus. [6 markah] (d) Pada 1 September 2011. (i) Pengurus Syarikat Maju Berhad mengarahkan akauntan merekodkan nilai tanah RM100. Nota belum bayar ini akan matang dalam masa 6 bulan dan faedah dibayar pada tarikh matang. Kos asal tanah ialah RM50.000.000. atau ekuiti yang tidak melibatkan aliran tunai. [1 markah] [2 markah] [3 markah] 948/1 42 .00 mengikut nilai pasaran. (iii) Sediakan catatan jurnal pada tarikh matang nota belum bayar.00 dan lebihan daripada penilaian semula dinyatakan sebagai keuntungan tahun semasa. (iii) Isteri pemilik Kedai Runcit Desa menggunakan wang perniagaan untuk membeli komputer bagi kegunaan anaknya. telah membeli sebuah jentera daripada seorang pembekal jentera dan menandatangani satu nota belum bayar berjumlah RM100.000. [2 markah] (c) Nyatakan sama ada prinsip perakaunan dipatuhi atau tidak bagi setiap situasi di bawah dan huraikan prinsip berkenaan.1 (a) Jelaskan empat konsep etika dalam profesion perakaunan. Dikehendaki: (i) Sediakan cacatan jurnal pada tarikh nota belum bayar ditandatangani. berakhir pada 31 Disember. liabiliti. Bhd.

Berikan contoh bagi setiap satu. Syarikat Puteri Mahkota Berhad Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM Jualan Kos barang dijual Untung kasar Belanja jualan dan pentadbiran Belanja faedah Untung bersih sebelum cukai Cukai pendapatan Untung bersih selepas cukai 1.600) 231.400) (21.000) 177.2 (a) Huraikan tiga titik pengiktirafan hasil.000 (452. (b) Nyatakan dua perbezaan antara perbelanjaan modal dengan perbelanjaan hasil.560. [6 markah] [2 markah] (c) Maklumat kewangan bagi Syarikat Puteri Mahkota Berhad adalah seperti yang berikut.245.000) 705.062.600 948/1 43 .000) 498 000 (344.000) 135.000 (1.000 (1.400) (18.600 (42.000) 93.000 (54.950.000 2009 RM 1.

000 60.000 41.000 450. Jumlah aset pada 31 Disember 2008 ialah RM1.000 69.000.440.000 Dikehendaki: Hitung setiap yang berikut bagi Syarikat Puteri Mahkota Berhad bagi tahun 2010 dan tahun 2009.000 240.000 Liabiliti semasa: Akaun belum bayar Cukai belum bayar 112.000 390. (i) Nisbah semasa (ii) Pusing ganti inventori (iii) Nisbah hutang atas ekuiti (iv) Nisbah untung bersih atas aset [3 markah] [3 markah] [3 markah] [3 markah] 948/1 44 .000 252.000 1.000 1.000 54.000 1. Inventori pada 31 Disember 2008 ialah RM180.000 210. Berikan ulasan bagi setiap perubahan nisbah yang dihitung.000 181.000 Aset semasa bersih Dibiayai oleh: Saham biasa Pendapatan tertahan Bon belum bayar 442.Syarikat Puteri Mahkota Berhad Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010 RM Aset tetap: Loji dan peralatan (bersih) Aset semasa: Tunai Sekuriti boleh pasar Akaun belum terima (bersih) Inventori 1.000 330.149.845.000 450.845.000 Maklumat tambahan (1) (2) (3) Semua jualan adalah secara kredit.000 1.000 141.000 54.290.290.000 777.403.000.000 276.000 531.000 45.000 600. 2009 RM 1.000 222.000 623.000 618.

Pemohon yang berjaya dalam temuduga akan mengisi borang maklumat peribadi. penyelia akan menasihati Jabatan Gaji secara lisan tentang kadar perubahan gaji pekerja. merupakan syarikat yang menjual peralatan komputer. [4 markah] (b) Nyatakan kelemahan kawalan dalaman bagi setiap situasi di bawah yang berkaitan dengan operasi Syarikat Madu Asli Berhad dan cadangkan langkah untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Dikehendaki: (i) Hitung inventori akhir dan kos barang dijual dengan menggunakan kaedah Masuk Dulu Keluar Dulu (MDKD) dan Masuk Kemudian Keluar Dulu (MKKD). (v) Hanya akauntan syarikat sahaja yang menandatangani cek gaji. (iii) Kehadiran pekerja kilang direkodkan dengan menggunakan kad masa. Belanja operasi syarikat bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 ialah RM20. Beliau bertanggung jawab menghitung gaji kasar. Beliau juga mencatat butiran gaji dalam rekod pendapatan pekerja dan menyediakan cek gaji. Beliau menyerahkan cek yang telah ditandatangi kepada penyelia kilang untuk diagihkan kepada pekerja. (iv) Kerani yang bertanggung jawab menyediakan gaji telah bekerja selama 20 tahun di syarikat tersebut. dan gaji bersih pekerja kilang berasaskan kad masa yang diambilnya dari pondok pengawal. cek tersebut diserahkan kepada kerani gaji untuk dituntut kemudian. Yang berikut ialah urus niaga belian dan jualan inventori syarikat dalam tahun 2010. 948/1 45 . (ii) Tempoh percubaan bagi pekerja baharu ialah sebulan. Setelah tempoh percubaan tamat dan penyelia berpuas hati dengan prestasi pekerja berkenaan. pekerja perlu menyerahkan semula kad masa kepada pengawal yang bertugas. Kad masa yang kosong biasanya diletakkan di pondok pengawal kilang dan perlu diambil pada setiap pagi Isnin. Pada hujung minggu.3 (a) Syarikat Bunga Raya Sdn. Sekiranya pekerja tidak hadir. Urus niaga Belian Jualan Baki (unit) 200 100 unit @ RM150 400 unit @ RM90 200 unit @ RM85 400 unit @ RM120 600 unit @ RM70 300 unit @ RM50 700 unit @ RM100 100 500 700 300 900 1200 500 Tarikh 1 Januari (inventori awal) 1 Februari 15 Mac 30 Jun 30 Julai 20 September 30 Disember 31 Disember Kos inventori awal ialah RM100 seunit. (i) Setiap pekerja baharu akan ditemuduga oleh penyelia kilang. Syarikat menggunakan sistem inventori secara berterusan. potongan. Bhd. [7 markah] (ii) Sediakan penyata pendapatan bagi kedua-dua kaedah tersebut.000. Borang yang sama akan digunakan oleh penyelia untuk menulis kadar upah sejam pekerja baharu untuk diserahkan kepada kerani Jabatan Gaji. Pekerja perlu mengisi nama dan mencatat masa masuk dan masa keluar setiap hari.

Akauntan menyediakan penyata penyesuaian bank setiap bulan. beliau belum pernah menemui cek gaji yang tidak dituntut dan beliau berpuas hati dengan prosedur gaji dan upah syarikat yang sedia ada.(vi) Syarikat membuka satu akaun semasa di bank. Sepanjang lima tahun beliau bertugas di Syarikat Madu Asli Berhad. khas bagi tujuan pembayaran gaji. [9 markah] 948/1 46 .

170 4.300 549.410 549.600 22.500 45.200 4. Debit RM Kredit RM 250.200 8.000 1.000 140.410 (3) Sebanyak 80% daripada jumlah jualan ialah jualan kepada ahli.4 (a) Jelaskan dua perbezaan antara kunci kira-kira koperasi dengan kunci kira-kira milikan tunggal.160 6.460 3.000 1.000 1. [4 markah] (b) Imbangan duga pada 30 Jun 2011 bagi Koperasi Permai Berhad yang diperoleh daripada buku akaunnya adalah seperti yang berikut: Akaun Modal saham Jualan Belanja sewa Bank Pelaburan jangka panjang Aset tetap Peruntukan susut nilai aset tetap Yuran audit Hutang lapuk Zakat Dividen diterima Liabiliti semasa lain Faedah pinjaman Belian Pendapatan lain Pendapatan tertahan Pinjaman Komisen diberi Elaun ahli lembaga koperasi Belanja mesyuarat agung Penghutang Kumpulan Wang Kebajikan Am Ahli Yuran masuk Simpanan tetap Kumpulan Wang Rizab Berkanun Derma Belanja pentadbiran pejabat Belanja jualan dan agihan Peruntukan hutang ragu Belanja kursus Inventori Jumlah Maklumat tambahan (1) (2) Inventori pada 30 Jun 2011 ialah RM18.590 108. Aset tetap disusut nilai pada kadar 20% setahun.180 2.300 22.000 600 3.900 4. (5) 948/1 Sumbangan kepada Kumpulan Wang Kebajikan Am Ahli ialah 10%.000 21.340 400 32. (4) 500 orang ahli telah menghadiri mesyuarat agung tahunan dan diberi elaun kehadiran sebanyak RM25 seorang.720 32.000 4.500 36.000.500 22.000 98.100 1. 47 .600 3. Rebat 5% atas jualan diperuntukkan kepada ahli.000 9.000 200.500 8.

[6 markah] (ii) Sediakan penyata pembahagian untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2011. (7) Honorarium pengarah dicadangkan pada kadar 10% dan dividen dicadangkan pada kadar 4% atas modal saham.(6) Sumbangan kepada Kumpulan Wang Rizab Berkanun. 2%. dan Kumpulan Wang Pembangunan Koperasi masing-masing ialah 12%. dan 1%. [7 markah] 948/1 48 . Dikehendaki: (i) Sediakan penyata pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2011. Kumpulan Wang Pendidikan Koperasi. [3 markah] (iii) Sediakan kunci kira-kira pada 30 Jun 2011.

[2 markah] 948/1 49 . Amaun sebanyak RM21. Arahan bayaran merupakan bayaran daripada penghutang.450 ialah bayaran kepada pembekal. Encik Din mengambil setengah daripada tunai yang tinggal sebelum menyerahkan bakinya kepada kerani kedai untuk disimpan sebagai tunai kedai. dan komisen jurujual RM120. (3) Untung kasar ditetapkan pada 30% daripada jumlah jualan.600 Merujuk kepada penyata di atas. Tunai yang dibankkan semuanya adalah daripada hasil jualan tunai.700 (4. Sebahagian besar daripada inventorinya telah musnah dalam kebakaran itu.500 37.680 dan akaun belum bayar ialah RM18.400 21.450 8. (5) (6) Belian barang niaga semuanya dibuat secara kredit. (2) Semasa akaun ditutup pada 31 Januari 2011.800) 7. Dikehendaki: (i) Sediakan penyata pendapatan bagi bulan berakhir 31 Januari 2011. Encik Din menerima RM600 daripada seorang pelanggan yang berhutang dan wang ini telah digunakan untuk membayar yuran sekolah anaknya.500 dikeluarkan untuk membeli perabot kedai yang baharu.500 untuk sewa 3 bulan mulai Januari 2011. cek bernilai RM8.000 10. RM1. RM850 untuk bayaran gaji pekerja yang masih terhutang.500 20. [12 markah] [6 markah] (iii) Huraikan satu lagi kaedah yang boleh digunakan oleh Encik Din untuk menentukan untung kedai runcitnya. belanja am RM250.450 1.500 12.450 25.250 850 Ringkasan penyata bank bagi bulan Januari 2011 adalah seperti yang berikut: Tarikh 01/01/11 10/01/11 12/01/11 20/01/11 20/01/11 22/01/11 25/01/11 31/01/11 Butiran Baki Cek 12031 Arahan bayar Tunai Cek 12032 Cek 12030 Cek 12033 Cek 12035 Debit (RM) 8.300 30. rekod yang berikut bagi tahun yang berakhir pada 31 Disember 2010 dapat diselamatkan. baki akaun belum terima ialah RM15.800. Akaun Perabot (nilai buku) Inventori Akaun belum terima Modal Encik Din Akaun belum bayar Gaji terakru Amaun RM 3. (ii) Sediakan kunci kira-kira pada 31 Januari 2011. dan RM500 untuk komisen jurujual. Walau bagaimanapun. utiliti RM100.470.950 14.500 850 500 Kredit (RM) Baki (RM) 3. Perabot yang ada pada 31 Januari dinilai pada RM11.5 Suatu kebakaran telah berlaku di kedai runcit Encik Din pada 1 Februari 2011.900 16.450 14.100 13. (4) Pada 31 Januari. Maklumat tambahan: (1) Terdapat 20% daripada jualan tunai tidak dibankkan tetapi digunakan untuk membayar gaji sebanyak RM400.

50 .

kecuali yang sebaliknya dinyatakan. Jawab mana-mana empat soalan. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan.3075 0.1164 0. Jadual nilai kini di bawah boleh digunakan jika perlu.2267 0.00 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% Jangka masa 1 0.1249 10 0.3606 0.3033 0.1911 0.8772 0.1443 0.2660 0.2630 0.2486 0.4523 0.2326 0.2255 0.8065 0.7182 0.5787 0.1670 0.5507 0.6750 0.3149 6 0.KERTAS SOALAN CONTOH 948/2 PERAKAUNAN KERTAS 2 (Dua jam) STPM MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.6086 0.1938 0.5921 0.6944 0.1369 0.6355 0.3968 5 0.3704 0.1789 0.4556 0.5194 0.4019 0.2038 0.8475 0.4371 0.3538 0.5674 0.7432 0.4761 0.7118 0.2791 0.6407 0.6504 0.4104 0.1615 0.3506 0.2218 0.3700 0. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/2 51 .6299 3 0.4514 0.4230 0. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].7695 0.8929 0.1574 9 0.3139 0.7972 0.5523 0.8333 0.4999 4 0.3411 0.6719 0.3050 0.5245 0.4823 0.3220 0.7937 2 0.5158 0.3996 0.3349 0.2500 7 0.5066 0.0992 __________________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.1983 8 0.8621 0.8197 0.2751 0. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas.2697 0.4039 0. Jadual Nilai Kini Nilai Kini untuk RM1.

200 38. [2 markah] (c) Syarikat Fayuqi Sdn.000 RM 57.000 unit produk dalam tahun semasa.400 24. Kos overhed syarikat adalah seperti yang berikut: Overhed perkilangan Overhed jualan dan pentadbiran Jumlah kos overhed RM400.000 Sistem pengekosan berasas aktiviti syarikat itu mempunyai kelompok kos aktiviti dan ukuran aktiviti seperti yang berikut: Kelompok kos aktiviti Berkaitan volum Berkaitan pesanan Sokongan pelanggan Ukuran aktiviti Jumlah unit Jumlah pesanan Jumlah pelanggan 948/2 52 . mengeluarkan dan menjual sejenis produk untuk kegunaan pejabat.800 640 51.400 7.880 17.200 27. Bhd.280 19. [4 markah] (b) Syarikat Cumiodi Berhad telah memberikan data kos dan hasil untuk tahun semasa seperti yang berikut: Akaun Belian bahan mentah Susut nilai kilang Insurans kilang Buruh langsung Inventori awal bahan mentah Inventori akhir bahan mentah Utiliti kilang (75% berubah) Penyenggaraan kilang Belanja pentadbiran pejabat (60% berubah) Bekalan kilang (40% berubah) Belanja jualan (50% berubah) Gaji pentadbiran kilang Buruh tak langsung Inventori awal bahan siap Inventori akhir bahan siap Dikehendaki: (i) Hitung kos prima dan kos barang dijual untuk Syarikat Cumiodi Berhad.040 14. Syarikat mengamalkan sistem pengekosan berasas aktiviti yang mudah untuk tujuan pembuatan keputusan.880 3.1 (a) Nyatakan empat perbezaan antara perakaunan kewangan dengan perakaunan pengurusan. [4 markah] (ii) Hitung kos produk berubah seunit jika syarikat mengeluarkan 8.600 26.560 6.200 10.000 RM640.000 240.200 44.

000 Berkaitan pesanan 40% 55% 250 Sokongan pelanggan 10% 25% 100 948/2 53 .Syarikat Fayuqi mengagihkan kos overhed perkilangan dan kos overhed penjualan dan pentadbiran kepada kelompok aktiviti seperti yang berikut. [6 markah] Berkaitan volum 50% 20% 1. [4 markah] (ii) Hitung kadar aktiviti bagi setiap kelompok kos aktiviti. Kelompok kos aktiviti Kos overhed Overhed perkilangan Overhed penjualan dan pentadbiran Jumlah aktiviti Dikehendaki: (i) Sediakan jadual pengagihan tahap-pertama kos overhed perkilangan dan kos overhed penjualan dan pentadbiran kepada kelompok kos aktiviti.

975 − − − 680.000 Kos tetap tahun 2009 ialah RM100.00 6.50 11.00 Volum unit 50. Dikehendaki: (i) Tentukan unit jualan yang diperlukan untuk mencapai titik pulang modal bagi tahun 2010 dan tahun 2011. Inventori kerja dalam proses akhir 60% siap untuk bahan mentah dan 30% untuk kos pertukaran. [3 markah] (iii) Perihalkan tiga perkara yang boleh ditunjukkan oleh carta titik pulang modal untuk menggambarkan kecekapan pengurusan syarikat. [6 markah] (b) Syarikat Arinsal Berhad mengeluarkan dan menjual sejenis produk.50 Jenis kos berubah Jualan syarikat adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah: Tahun 2009 2010 Harga seunit RM 58. 31 Oktober Kos ditambah dalam bulan Oktober 60.500 Inventori kerja dalam proses awal ialah 70% siap untuk bahan mentah dan 60% siap untuk kos penukaran.000 dan dijangka akan meningkat sebanyak 20% setiap tahun. iaitu Jabatan A dan Jabatan B.000 80. Data bagi bulan Oktober untuk Jabatan A adalah seperti yang berikut: Liter Kerja dalam proses. [4 markah] (ii) Hitung margin keselamatan dalam ringgit bagi tahun 2010 dan tahun 2011. [4 markah] (ii) Hitung kos seunit setara untuk bahan mentah dan kos penukaran.00 8.000 570.500 − Bahan (RM) 51.00 11.000 592. Dikehendaki: (i) Sediakan jadual kuantiti dengan menunjukkan unit setara untuk aktiviti bulan Oktober. Kos berubah seunit keluaran (ramalan) 2010 Bahan langsung Buruh langsung Overhed pengeluaran Overhed jualan (RM) 26. 1 Oktober Unit dimulakan dalam proses Unit dipindahkan keluar Kerja dalam proses. [3 markah] 948/2 54 .500 37.00 8.50 6.00 2011 (RM) 26.2 (a) Syarikat Amuri Berhad mengeluarkan sejenis bahan kimia yang diproses di dua jabatan. Maklumat berikut adalah untuk dua tahun kewangan berakhir 30 Jun.00 57.750 − − − 721.400 Kos pertukaran (RM) 54.

80 1. Masa dan kos operasi yang diperuntukan bagi setiap kes adalah seperti yang berikut: Masa peguam (jam) Masa pembantu professional (jam) Kos operasi langsung (RM) Penggunaan komputer Fotokopi Perjalanan Telefon Kes 1 43 2 Kes 2 62 6 105 16 100 28 118 Kadar overhed untuk semua kos operasi tak langsung ialah 80% atas upah langsung. Dikehendaki: Hitung jumlah kos bagi setiap kes di atas.750 5. (ii) Hitung overhed tetap terlebih atau terkurang serap. Pembantu professional kepada peguam dibayar RM50 sejam.3 (a) Nyatakan tiga perbezaan antara pengekosan serapan dengan pengekosan marginal.000 RM 14.000 40.50 5. 948/2 [9 markah] 55 . [3 markah] (b) Syarikat Ixora Jaya Berhad mengeluarkan dan menjual sejenis keluaran berjenama XORA. (c) Lim dan rakan-rakan sebuah firma guaman telah memberikan maklumat kos yang berkaiatan dengan dua kes guaman yang sedang dikendalikan.000 unit Jualan Keluaran Harga penjualan seunit Kos perkilangan: Bahan langsung seunit Buruh langsung seunit Overhed berubah seunit Overhed tetap Belanja penjualan dan pentadbiran: Berubah Tetap Overhed kilang tetap diserap berasaskan belanjawan berikut: Overhed tetap dibelanjawankan Volum overhed pengeluaran dibelanjawankan Tiada inventori awal pada 1 Julai 2010 Dikehendaki: (i) Tentukan kadar penyerapan overhed tetap pratentu. [1 markah] [2 markah] [5 markah] (iii) Sediakan penyata pendapatan berasaskan teknik pengekosan marginal.80 55.600 RM50. Unit 35. Maklumat pengeluaran dan penjualan XORA bagi tahun berakhir 30 Jun 2011 adalah seperti yang berikut.000 8.000 38.40 4. Kadar yuran guaman ialah RM120 sejam.

[2 markah] 948/2 56 . Pengurus besar mencadangkan pendekatan kos tokokan untuk menentukan harga pengering rambut itu pada kos penuh ditokok 20%. syarikat itu dijangka mengeluarkan dan menjual 120. [2 markah] (b) Syarikat Perkilangan Suria Sdn.000.000 unit pengering rambut.000 1 2 3 4 5 Syarikat Melawar Berhad menggunakan kaedah garis lurus untuk menyusut nilai peralatan itu. Kos pengeluaran berubah seunit ialah RM16 dan kos tetapnya ialah RM360. [14 markah] (ii) Nyatakan satu kebaikan dan satu keburukan bagi setiap kaedah penilaian pelaburan dalam (a)(i) di atas.000 70.000. Dikehendaki: (i) Tentukan harga jualan seunit pengering rambut yang patut ditawarkan oleh syarikat itu.000 70. Maklumat yang berkaitan dengan peralatan itu adalah seperti yang berikut: Tahun Pendapatan sebelum susut nilai dan cukai (RM) 70. Peralatan itu mempunyai usia guna 4 tahun tanpa nilai skrap dan akan dijual pada 30 Jun 2015. maka susut nilai bagi tahun 2011 adalah untuk setengah tahun sahaja. Kos modal ialah 10% dan kadar cukai pendapatan syarikat ialah 26%. Dikehendaki: (i) Hitung tempoh bayar balik dan nilai kini bersih dengan menggunakan aliran tunai selepas cukai.000 70. [2 markah] (ii) Nyatakan dua faktor kualitatif yang perlu diambil kira oleh pengurus besar syarikat dalam penentuan harga pengering rambut itu. Oleh kerana aset ini akan dibeli pada bulan Julai 2011. Bhd. mengeluarkan sejenis alat pengering rambut.000 70. Bagi tahun 2011.4 (a) Syarikat Melawar Berhad ingin melabur dalam pembelian peralatan yang berharga RM200.

260 RM 19. Maklumat kos piawai untuk produknya adalah seperti yang berikut.150 22.100 82.00 10.500 698.450 4.00 per jam 7 jam @ RM1.50 per jam 7 jam @ RM2. [4 markah] (v) Nyatakan satu sebab bagi setiap varians di atas.000 2.000 138.00 Kadar piawai overhed pratentu adalah berasaskan penggunaan belanjawan tahunan 600.950 Kos overhed tetap: Penyeliaan Susut nilai loji Susut nilai peralatan Cukai tanah Insurans kilang RM 67.000 13. Bhd. Sepanjang bulan pertama operasi keputusan berikut telah diperoleh. [4 markah] (iv) Hitung varians perbelanjaan overhed tetap dan varians volum overhed tetap.000 140.050 110.000 jam buruh langsung. [4 markah] (iii) Hitung varians perbelanjaan overhed berubah dan varians kecekapan overhed berubah.000 1.50 17. [4 markah] (ii) Hitung varians kadar buruh langsung dan varians kecekapan buruh langsung. Syarikat ini menggunakan sistem pengekosan piawai. Kad Kos Piawai Kos per unit produk X Jenis kos Bahan langsung Buruh langsung Overhed berubah Overhed tetap Jumlah Kadar penggunaan 13 kg @ RM15.700 41.00 per kg 7 jam @ RM9.200 Dikehendaki: (i) Hitung varians harga bahan mentah dan varians penggunaan bahan mentah.5 Syarikat Alam Indah Sdn.50 per jam Kos seunit RM 195.550 74. Unit dikeluarkan Bahan langsung dibeli (kg) Kos belian bahan langsung (RM) Bahan langsung digunakan (kg) Kos buruh langsung (RM) Masa buruh langsung digunakan (jam) Kos overhed berubah: Utiliti Penyenggaraan mesin Bekalan 10.700 24. mengeluarkan produk X.240. 948/2 [4 markah] 57 .50 286.00 63.

58 .

kecuali yang sebaliknya dinyatakan. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Majlis Peperiksaan Malaysia 948/3 59 . Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan. Jawab mana-mana dua soalan sahaja daripada tiga soalan yang diberikan. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. __________________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.KERTAS SOALAN CONTOH 948/3 PERAKAUNAN KERTAS 3 (Satu jam) STPM MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.

950 7. [2 markah] (iii) Jelaskan mengapa perkongsian Ahmad.000 50.000 tunai sebagai modal. untung bagi tahun berakhir 30 September adalah seperti yang berikut: Tahun 2007 2008 2009 Untung RM 74. Chan. Pada 30 September 2007.000 86. Bakar. Untuk tujuan penghitungan muhibah. Darshan membawa masuk RM35. [2 markah] 948/3 60 .000 110.000.000 Untung bagi tahun berakhir 30 September 2010 sebelum mengambil kira gaji Darshan dan faedah atas modal pekongsi berjumlah RM125. Darshan.226 Pada 1 Oktober 2009. ketiga-tiga pekongsi bersetuju untuk menerima pengurus jualan. Pada 1 Oktober 2009. Darshan akan menerima gaji RM8. Dikehendaki: (i) Sediakan akaun perasingan untung rugi bagi tahun berakhir 30 September 2010. Nisbah untung rugi perkongsian baharu bagi Ahmad. [6 markah] (ii) Hitung muhibah perkongsian semasa kemasukan Darshan. dan Darshan perlu menyediakan akaun semasa pekongsi.100 5. Faedah atas modal tetap adalah pada kadar 7% setahun. Chan.000 setahun yang akan dikreditkan ke dalam akaun semasanya tiap-tiap 30 September. dan Darshan ialah 4:2:1:1.000 Akaun Semasa RM 15. Bakar dan Chan ialah pekongsi yang berkongsi untung dan rugi dengan nisbah 5:2:1.1 (a) Ahmad. Perjanjian perkongsian memperuntukkan bahawa muhibah bagi kemasukan pekongsi baharu akan ditentukan dengan berasaskan 60% purata keuntungan tiga tahun lepas. sebagai pekongsi baru. Bakar. akaun modal dan akaun semasa pekongsi mempunyai baki yang berikut: Pekongsi Ahmad Bakar Chan Akaun Modal RM 130.000 70.

000 RM1.(b) Syarikat Urico Berhad telah ditubuhkan dengan modal saham yang dibenarkan seperti yang berikut: Bilangan saham Saham keutamaan 6% Saham biasa 10.000 dengan menerbitkan 500.00 RM0.000.000 unit saham biasa pada harga RM0.000 unit saham keutamaan 6% pada premium 10%.000 Nilai par sesaham RM1.000. Untung bersih sebelum dividen berjumlah RM1.000. Menerbitkan saham hak pada kadar satu saham biasa bagi dua saham biasa yang dipegang.000 RM8.000 Urus niaga berikut telah berlaku dalam tahun 2010.05 per saham juga diisytiharkan untuk semua saham biasa pada tarikh yang sama.000. 3 Januari 16 Mei Menerbitkan 4. 1 Julai 31 Dis Dikehendaki: (i) Sediakan catatan jurnal untuk merekodkan urus niaga dan peristiwa di atas. Saham tersebut diterbitkan pada harga RM0.000. Lembaga pengarah telah mengisytihar dividen keutamaan untuk tahun semasa pada 31 Disember 2010.55 per saham.500. Dividen sebanyak RM0.000 RM2. Menebus bon berjumlah RM300.50 Ekuiti pemegang saham pada 1 Januari 2010 adalah seperti yang berikut: Modal saham biasa Premium saham Pendapatan tertahan RM5. [8 markah] (ii) Jelaskan perbezaan antara rizab hasil dengan rizab modal [2 markah] 948/3 61 .60 per saham.000.800.000.000 50. Terbitan ini dilanggan sepenuhnya.

000 (28.000 34.000 17.000 (12.000 (1. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM Hasil jualan Kos barang dijual Untung kasar Tolak belanja: Jualan Susutnilai Gaji Belanja pelbagai Pendapatan bersih daripada operasi Tambah: Hasil faedah dan dividen Pendapatan bersih sebelum cukai Tolak: Cukai pendapatan Pendapatan bersih RM 1.000 Syarikat Indah Palma Sdn.000 3.000 36.000 124.000 44.000) 36.000) 61.000 8.000) 112.044.208.000 64.2 Penyata pendapatan dan kunci kira-kira Syarikat Indah Palma Sdn.000) 164. Bhd. Bhd.000 (103. Penyata Pendapatan Tertahan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 Pendapatan tertahan awal Tambah: Pendapatan bersih Tolak: Dividen Pendapatan tertahan akhir RM 88. adalah seperti yang berikut: Syarikat Indah Palma Sdn.000 948/3 62 . Bhd.

000 telah diterbit untuk tunai.000) 143.000 176.000) 348. (2) Bangunan dan kelengkapan yang masing-masing bernilai RM35.000 telah dibeli sebagai pelaburan jangka panjang.000 28.000 3.000 574. (5) Dividen yang diisytiharkan RM12.000 telah dibeli dalam tahun 2010.000 (18.000 Ekuiti Pemegang Saham Saham biasa (RM 5.000 68.000 482.000 (28. (3) Bon belum bayar bernilai RM50.000 130.000 482.000 30.000 5.000 55.000 134.00 nilai par) Premium saham Pendapatan tertahan 220.000 60. Bhd.000 18.000 226.000 dan RM47.000 66.000) 96.000 Liabiliti Akaun belum bayar Cukai belum bayar Gaji belum bayar Bon belum bayar (12% jangka panjang) 53.000 65.000 Maklumat tambahan (1) Saham daripada syarikat lain bernilai RM11.Syarikat Indah Palma Sdn.000 398.000 210.000 98.000 55.000 41.000 bagi tahun 2010 telah dibayar. [4 markah] 948/3 63 .000 unit saham biasa telah diterbit pada harga RM6.50 seunit.000 200.000 348.000 (28.000 574.000 16.000) 272.000 112.000 2009 RM 45.000 (21.000 40.000 88. Dikehendaki: langsung.000 165.000 60. Kunci Kira-kira Perbandingan pada 31 Disember 2010 RM Aset Semasa Tunai Akaun belum terima Inventori Belanja pelbagai prabayar Aset Tetap Pelaburan jangka panjang Tanah Bangunan Susut nilai terkumpul – bangunan Kelengkapan Susut nilai terkumpul – kelengkapan 53.000 90. (i) Sediakan penyata aliran tunai bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 mengikut kaedah [16 markah] (ii) Berikan ulasan tentang aktiviti yang mempengaruhi kedudukan tunai syarikat berasaskan penyata yang disediakan dalam (i). (4) Sebanyak 4.000 2.000 102.

000 2009 RM 1.000) 498 000 (344.000) 135.600 (42.3 (a) Jelaskan mengapa kos campuran diasingkan kepada komponen kos tetap dan kos berubah dalam penyediaan belanjawan boleh ubah. Syarikat Nora Berhad Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM Jualan Kos barang dijual Untung kasar Belanja jualan dan pentadbiran Belanja faedah Untung bersih sebelum cukai Cukai pendapatan Untung bersih selepas cukai 1.000 (1.062.400) (21.000) 177.000 (54. [2 markah] (b) Nyatakan tiga kegunaan belanjawan dan tiga kelemahan belanjawan.400) (18.000 (452.000) 705. (c) Maklumat kewangan bagi Syarikat Nora Berhad adalah seperti yang berikut.000) 93.600 [6 markah] 948/3 64 .600) 231.245.000 (1.560.950.

000 1.000 181.000 41.290.000 60.000 618.000 69.000 1.000 777. (i) Nisbah semasa (ii) Nisbah cepat (iii) Pusing ganti inventori (iv) Pulangan atas aset (ROA) (v) Nisbah hutang atas ekuiti (vi) Nisbah untung bersih atas aset [2 markah] [2 markah] [2 markah] [2 markah] [2 markah] [2 markah] 2009 RM 1.000 276.000 450.000 1.Syarikat Nora Berhad Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010 RM Aset tetap: Loji dan peralatan (bersih) Aset semasa: Tunai Sekuriti boleh pasar Akaun belum terima (bersih) Inventori 1.000 330.000 623.290.000 141.000 54.000 210.000 222.000. (2) Inventori pada 31 Disember 2008 ialah RM180. (3) Jumlah aset pada 31 Disember 2008 ialah RM1.403.000. Berikan ulasan bagi setiap perubahan nisbah yang dihitung.845.000 Aset semasa bersih Dibiayai oleh: Saham biasa Pendapatan tertahan Bon belum bayar 442. Dikehendaki: Hitung yang berikut bagi Syarikat Nora Berhad bagi tahun 2010 dan tahun 2009.000 45.000 600.000 Liabiliti semasa: Akaun belum bayar Cukai belum bayar 112.000 1.000 54.000 948/3 65 .000 252.000 390.149.000 Maklumat tambahan: (1) Semua jualan adalah secara kredit.000 240.000 450.440.000 531.845.

66 .

TUGASAN KERJA KURSUS CONTOH 948/4 STPM KERJA KURSUS PERAKAUNAN KERTAS 4 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) © Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/4 67 .

(b) Calon dikehendaki menyediakan dokumen sumber berasaskan perniagaan sebenar atau rekaan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun. (vii) 5 keratan cek. (c) Tempoh perakaunan yang diuji ialah sebulan. 1 Tugasan 1: Sistem Perakaunan Berkomputer (a) Sediakan dokumen sumber yang meliputi sekurang-kurangnya (i) 5 resit. sos cili/tomato. (iv) 1 memo/nota debit. (e) Dengan menggunakan dokumen-dokumen sumber di atas. (iii) 5 baucer.Calon dikehendaki melaksanakan Tugasan 1 dan Tugasan 2. (ii) 8 invois. 948/4 68 . (i) Pengenalan perniagaan (ii) Pengekodan akaun (iii) Kelompok urus niaga (iv) Akaun lejar (v) Imbangan duga (vi) Penyata Pendapatan (vii) Kunci kira-kira (viii) Lampiran contoh dokumen (f) Hasil kerja calon mesti meliputi kitaran perakaunan yang lengkap. (v) 1 memo/nota kredit. calon dikehendaki menyediakan satu laporan bercetak yang mengandungi perkara yang berikut. (g) Semua kerja untuk tugasan di atas dibuat di dalam makmal komputer sekolah dengan menggunakan perisian perakaunan yang berada dalam pasaran dan di bawah pengawasan guru. dan pakaian. roti/kek. (vi) 5 slip bank. (d) Jenis perniagaan ialah pengeluaran perabot.

2

Tugasan 2: Penyediaan Belanjawan Induk

(a) Berasaskan maklumat mengenai perniagaan dalam Tugasan 1, calon dikehendaki menyediakan belanjawan induk yang meliputi perkara yang berikut (yang mana berkaitan). (i) Pengenalan syarikat (ii) Belanjawan jualan (iii) Belanjawan pengeluaran (iv) Penggunaan bahan (v) Belanjawan belian bahan (vi) Belanjawan buruh langsung (vii) Belanjawan overhed kilang (viii) Belanjawan inventori (ix) Belanjawan belanja jualan dan pentadbiran (x) Belanjawan tunai (xi) Penyata perkilangan pro forma (xii) Penyata pendapatan pro forma (xiii) Kunci kira-kira pro forma (b) Semua kerja untuk tugasan di atas dibuat di dalam makmal komputer sekolah dengan menggunakan perisian lembaran kerja dan pemprosesan perkataan seperti MS Excell dan MS Word dan di bawah pengawasan guru.

948/4

69

70

KERTAS SOALAN CONTOH
948/5 STPM

PERAKAUNAN KERTAS 5
(Satu jam suku)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab semua soalan. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan, kecuali yang sebaliknya dinyatakan. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

Kertas soalan ini terdiri daripada

halaman bercetak dan

halaman kosong.

Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/5

71

(i) perihalkan empat kelebihan menggunakan pakej perisian perakaunan dalam pemprosesan maklumat perakaunan. Bhd. Bhd. (xv) Modal (xvi) Untung bersih terkumpul 948/5 72 . Alang Sdn.1 (a) Andaikan anda ingin menggunakan pakej perisian perakaunan. Bhd. Suria Sdn. Kagum Sdn. (i) Tanah pegangan bebas (ii) Lori (kos) (iii) Peruntukan susut nilai lori (iv) Van (kos) (v) Peruntukan susut nilai van (vi) Inventori awal (vii) Belian (viii) Pulangan belian (ix) Pulangan jualan (x) Tunai di Bank Com (xi) Tunai di Bank Mel (xii) Tunai di tangan (xiii) Akaun belum terima: Merdu Sdn. [3 markah] (iii) senaraikan empat langkah permulaan yang perlu dilaksanakan sebelum urus niaga boleh direkod. Bhd. (xiv) Akaun belum bayar: Tiang Sdn. Bhd. [8 markah] (ii) senaraikan enam modul yang biasanya terdapat dalam pakej perisian perakaunan. [4 markah] (b) Senarai akaun dalam buku akaun Syarikat Syeema Sdn. Bhd. Teguh Sdn. [2 markah] (iv) perihalkan empat ciri Kod Carta Akaun yang berkualiti. pada 31 Disember 2010 adalah seperti yang berikut. Bhd.

Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh kerani syarikat adalah menyediakan carta akaun (pengekodan).Pada 1 Januari 2011 syarikat membeli pakej perisian perakaunan bagi memudahkan kerja kerani akaun. Yang berikut ialah garis panduan untuk menyediakan carta akaun. Akaun pengasingan) Perbelanjaan 948/5 73 . sediakan carta akaun Syarikat Syeema Sdn. Kod Akaun 1 000/XXX 2 000/XXX 3 000/XXX 4 000/XXX 5 000/XXX 6 000/XXX 7 000/XXX 8 000/XXX 9 000/XXX Dikehendaki: Berdasarkan butiran di atas. [8 markah] Jenis Akaun Modal/Untung bersih terkumpul Harta tanah dan loji dan peralatan Aset semasa Liabiliti semasa Jualan/Pendapatan Kos barang dijual Akaun perkilangan Akaun lain (Pencukaian. Bhd.

000 50. Pada 31 Disember tahun ke-2. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan operasi untuk keempat-empat sukuan tahun hadapan (tahun ke-3) dan dua sukuan pertama tahun ke-4.000 35.000 unit barang niaga dalam tangan. Syarikat menetapkan inventori akhir bahan mentah pada setiap hujung sukuan bersamaan dengan 10% keperluan pengeluaran untuk sukuan berikutnya. Pada 31 Disember tahun ke-2.2 Syarikat Hilnor Berhad mengeluar dan menjual sejenis produk yang mempunyai permintaan bermusim di mana permintaan adalah tinggi dalam sukuan ketiga. (3) Tiga kilogram bahan mentah diperlukan bagi setiap unit produk siap.500 kg. syarikat mempunyai 11. Dikehendaki: (a) Sediakan belanjawan yang berikut untuk empat sukuan tahun ke-3: (i) Belanjawan jualan (ii) Belanjawan pengeluaran (iii) Belanjawan penggunaan dan belian bahan mentah [3 markah] [8 markah] [12 markah] (b) Daripada penelitian anda terhadap belanjawan pengeluaran yang disediakan dalam (a)(ii).60 kg.000 (2) Syarikat menetapkan unit inventori akhir barang siap dalam tangan pada setiap akhir sukuan bersamaan 30% atas jualan anggaran untuk sukuan berikut. syarikat mempunyai 6.000 25. (1) Produk syarikat dijual pada harga RM16.000 40. [2 markah] 948/5 74 .00 seunit. bahan mentah dalam tangan. jelaskan mengapa syarikat mengeluarkan unit yang lebih atau kurang berbanding unit yang dijual dalam setiap sukuan. Harga belian bahan mentah RM1.000 30. Jualan dibelanjawankan untuk 6 sukuan yang akan datang adalah seperti berikut: Sukuan Tahun ke-3 1 Jualan dianggarkan dalam unit 2 3 4 Sukuan Tahun ke-4 1 2 Butiran 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful