STPM/S948

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

PERAKAUNAN Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh

Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

PRAKATA
Sukatan Pelajaran Perakaunan yang baharu ini digubal untuk menggantikan sukatan pelajaran Perakaunan sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun 1997. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yang akan menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Perakaunan ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini, pengajian tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti. Penggubalan semula sukatan pelajaran Perakaunan ini merupakan proses pengemaskinian tajuk, kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perubahan dalam persekitaran ekonomi dan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran ini diharapkan menjadi jambatan ilmu antara mata pelajaran Prinsip Perakaunan di sekolah menengah dengan kursus-kursus yang berkaitan di peringkat diploma atau ijazah yang ditawarkan oleh Institusi Pengajian Tinggi dan badan profesional. Oleh itu, dalam usaha mereka bentuk sukatan pelajaran ini, jawatankuasa telah mengambil kira kurikulum Prinsip Perakaunan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia, diploma, dan ijazah serta peperiksaan profesional perakaunan. Sukatan pelajaran ini telah direka bentuk bagi membolehkan calon memahami dan menghayati teori dan aplikasi dua komponen utama perakaunan, iaitu perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara, sukatan pelajaran ini menerapkan beberapa unsur kemahiran insaniah seperti etika, nilai, undang-undang, dan peraturan dalam profesion perakaunan melalui teori dan kerja kursus. Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikut tajuk, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, glosari, rumus perakaunan, senarai buku rujukan dan kertas soalan contoh. Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Profesor Madya Dr. Haji Mohd Yusoff bin Ibrahim. Anggota jawatankuasa lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah universiti tempatan dan guru-guru yang berpengalaman luas dalam pengajaran Perakaunan di tingkatan enam. Jawatankuasa juga mengambil kira pandangan daripada wakil badan profesional. Bagi pihak MPM, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapan MPM agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calon dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlamatnya.

Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia

KANDUNGAN Sukatan Pelajaran 948 Perakaunan Halaman Matlamat Objektif Kandungan Penggal 1: Perakaunan Kewangan Penggal 2: Perakaunan Pengurusan Penggal 3: Pengaplikasian Perakaunan Kerja Kursus (Tugasan Amali) Ujian Kerja Kursus Bertulis Skim Pentaksiran Pemerihalan Prestasi Glosari Rumus Perakaunan Senarai Rujukan Kertas Soalan Contoh Kertas 1 Kertas Soalan Contoh Kertas 2 Kertas Soalan Contoh Kertas 3 Tugasan Kerja Kursus Contoh Kertas 4 Kertas Soalan Ujian Kerja Kursus Bertulis Contoh Kertas 5 2 – 12 13 – 23 24 – 31 32 33 34 35 36 37 – 38 39 41 – 49 51 – 57 59 – 65 67 – 69 71 – 74 1 1 .

kawalan. dan nilai etika calon dalam bidang perakaunan bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi dan profesional serta mengaplikasikannya dalam kerjaya dan kehidupan. mengaplikasi teknik perakaunan dalam perancangan. menunjuk kemahiran dalam tatacara dan amalan perakaunan secara manual dan berkomputer. dan piawaian perakaunan. menyedia. Objektif Objektif sukatan pelajaran ini adalah untuk membolehkan calon: (a) (b) (c) (d) (e) (f) mengaplikasi konsep. 1 . andaian. memahami sistem maklumat perakaunan dan sistem kawalan dalaman. kemahiran. dan mentafsir penyata kewangan dan laporan pengurusan. mengamal kod etika profesion perakaunan. prinsip.SUKATAN PELAJARAN 948 PERAKAUNAN Matlamat Sukatan pelajaran ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan pengetahuan. menganalisis. dan pembuatan keputusan.

1 Perakaunan dan simpan kira Skop perakaunan kewangan 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perakaunan dan simpan kira. (b) membezakan antara perakaunan dengan simpan kira. (d) menyatakan tujuan perakaunan kewangan.3 Sejarah perakaunan (f) memperihalkan sejarah perakaunan sejak zaman Luca Pacioli dan perkembangan dalam teknik merekodkan secara manual. MIA. pengelasan. dan FRS. 2 .1. iaitu untuk menyediakan maklumat. pengauditan. perekodan. Akta Pelaporan Kewangan 1997. dan komputer. IFRS. MAS. analisis. (g) memperihalkan perkembangan dalam piawaian perakaunan di Malaysia yang meliputi Ordinan Syarikat 1940. dan mewujudkan kawalan. dan Akta Akauntan 1967. (c) mengenal pasti skop perakaunan kewangan.1. 1. dan pelaporan maklumat. iaitu pengumpulan.2 1. IAS. mengkomunikasikan maklumat. 1. MICPA.1.4 Pengguna penyata kewangan (i) mengenal pasti pengguna penyata kewangan dalaman dan luaran.1 Pengenalan kepada perakaunan kewangan 1. (h) memperihalkan perkembangan profesion perakaunan di Malaysia MACPA. iaitu perakaunan pengurusan. Akta Syarikat 1965.PENGGAL 1: PERAKAUNAN KEWANGAN Waktu Pengajaran 40 Tajuk Hasil Pembelajaran 1 Asas Perakaunan Kewangan 1. (e) mengenal pasti bidang-bidang perakaunan yang lain. mesin. perakaunan sektor awam.1. MASB. SSAP. perakaunan kos. membantu membuat keputusan. dan percukaian.

wang sebagai ukuran. ketekalan. (l) memperihalkan perkembangan profesion perakaunan di Malaysia MACPA. (b) mengenal pasti jenis dan aliran dokumen sumber. dan perlakuan profesional (rujuk Akta Akauntan 1967). realisasi/pengiktirafan hasil. pemadanan (termasuk prinsip akruan). konservatisme. dan pendedahan penuh. MICPA. kos sejarah. (k) menjelaskan ciri akauntan beretika seperti integriti. kematerialan. (b) menganalisis kesan perubahan aset. dan mata wang stabil.6 Kerjaya dalam bidang perakaunan 4 (m) mengenal pasti kerjaya dalam sektor awam dan sektor swasta. 1. kompeten.Tajuk Waktu Pengajaran (j) Hasil Pembelajaran 1. (c) menganalisis kesan hasil dan belanja terhadap persamaan perakaunan. iaitu usaha berterusan. liabiliti. 1. keobjektifan.2 Prinsip perakaunan diterima umum Calon seharusnya dapat: (a) (b) membezakan antara prinsip dengan andaian perakaunan. dan Akta Akauntan 1967.1.1. membincangkan andaian perakaunan. (c) membincangkan prinsip perakaunan catatan bergu. tempoh perakaunan.5 Etika dalam profesion perakaunan menjelaskan maksud etika.4 Kitaran perakaunan 10 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan aliran kitaran perakaunan (perniagaan pemilikan keempunyaan tunggal sahaja). kerahsiaan dan berhati-hati. 1. iaitu tentang standard perilaku moral yang munasabah (Reasonable standard of moral conduct). entiti berasingan. 1. keobjektifan. dan ekuiti pemilik terhadap persamaan perakaunan.3 Persamaan perakaunan 2 Calon seharusnya dapat: (a) mengaplikasi persamaan perakaunan. 3 . MIA.

(d) mengepos maklumat ke lejar am dan lejar subsidiari. dan buku tunai.5.3 Perbelanjaan (f) membezakan antara perbelanjaan hasil dengan perbelanjaan modal. 1. (h) menjelaskan konsep penyediaan imbangan duga terlaras.2 Penerimaan (d) membezakan antara penerimaan hasil dengan penerimaan modal. jurnal khas. (g) menganalisis kesan perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal terhadap untung dan kedudukan kewangan.5. (e) menyediakan imbangan duga (belum terlaras).1 Asas akruan dan asas tunai 10 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep asas akruan dan asas tunai.5 Hasil. (g) menjelaskan konsep pelarasan pada akhir tempoh. (i) (j) menjelaskan konsep penutupan akaun. dan pelarasan pada akhir tempoh 1. dalam format akaun-T. (c) membezakan antara perbelanjaan terlibat (incurred expenditure) dengan pembayaran. 1.5. 4 .Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) merekodkan ke dalam jurnal am. (f) menyediakan penyata kewangan (belum terlaras). 1. menjelaskan konsep penyediaan penyata kewangan terlaras. belanja. (b) membezakan antara hasil terperoleh (earned revenue) dengan hasil diterima. (e) menganalisis kesan penerimaan hasil dan penerimaan modal terhadap untung dan kedudukan kewangan.

5 Belanja (l) menghitung belanja dengan mengambil kira tempoh manfaat perbelanjaan.5. (p) mengaplikasi konsep pemadanan hasil dan belanja dalam penyediaan akaun perkilangan. (k) merekodkan pelarasan hasil terakru (hasil belum terima) dan hasil terima dahulu (hasil belum terperoleh) dalam jurnal dan lejar. (iii) titik peratusan siap (pembinaan). dan akaun untung rugi (melibatkan jurnal dan lejar). 1.5. (j) menjelaskan konsep hasil terakru (hasil belum terima) dan hasil terima dahulu (hasil belum terperoleh). (ii) titik pengeluaran (perlombongan). (n) merekodkan pelarasan belanja terakru (belanja belum bayar) dan belanja bayar dahulu (belanja prabayar) dalam jurnal dan lejar.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran 1.5.6 Hasil dan belanja lain (o) merekodkan pelarasan bagi susut nilai. peruntukan hutang ragu. (b) membetulkan kesilapan dalam jurnal dan lejar (termasuk akaun tergantung).5. 1.6 Pembetulan kesilapan 5 . 8 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan jenis kesilapan yang menjejaskan dan yang tidak menjejaskan imbangan duga. (iv) titik kutipan tunai (jualan ansuran). 1. dan hutang lapuk dalam jurnal dan lejar (amaun diberikan).4 Hasil (h) menghitung hasil dengan mengambil kira diskaun diberikan dan penerimaan terdahulu.7 Pemadanan hasil dan belanja 1. akaun perdagangan. (i) mengenal pasti titik pengiktirafan hasil yang berikut dengan merujuk secara umum kepada FRS 111 dan FRS 118: (i) titik jualan (pemborongan dan peruncitan). (m) menjelaskan konsep belanja terakru (belanja belum bayar) dan belanja bayar dahulu (belanja prabayar).

iaitu sekuriti ekuiti (saham) dan sekuriti hutang (bon dan debentur). dan skop sistem jualan kredit. (e) menyediakan penyata penyesuaian bank (kepada baki tunai terlaras). 2 Aset 2. objektif. (i) menilai sekuriti pada nilai pasaran (rujuk FRS 139). iaitu sistem pesanan. 2. (b) memerihalkan fungsi. 6 . loji dan peralatan (aset tetap). objektif. nota belum terima.1 Pengenalan kepada aset 36 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan aset. (f) menyediakan catatan jurnal pelarasan penyesuaian bank.2.7 Penyediaan penyata kewangan pemilikan keempunyaan tunggal Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan penyata pendapatan dan kunci kira-kira. pengebilan. (c) menyatakan komponen setiap kelas aset. aset bukan semasa: aset harta tanah. dan jurnal pembayaran tunai (rujuk subtajuk 1. iaitu sistem penerimaan tunai dan pembayaran tunai. 2. dan akaun belum terima. (b) mengelaskan aset kepada aset semasa.Tajuk Waktu Pengajaran 4 Hasil Pembelajaran 1. jurnal penerimaan tunai. aset tak ketara. (d) menjelaskan kepentingan penyata penyesuaian bank. (c) merekodkan urus niaga tunai dalam buku tunai.1 Tunai 20 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan tunai dan setara tunai.4 (c)).2. mentakrifkan akaun belum terima. dan skop sistem pengurusan tunai.2 Sekuriti boleh pasar (g) mentakrifkan sekuriti boleh pasar. dan lain-lain belum terima. (h) merekodkan sekuriti boleh pasar (nilai diberikan).2 Aset semasa 2. 2.3 Belum terima (j) (k) memerihalkan fungsi.2. dan pelaburan.

5 Aset semasa lain (y) mengenal pasti aset semasa lain seperti hasil belum terima. iaitu bahan mentah. dan pendahuluan (rujuk subtajuk 1.6 Persembahan dalam kunci kira-kira 7 . (s) mengenal pasti jenis inventori. (v) menentukan kos inventori dengan menggunakan kaedah masuk dulu keluar dulu (MDKD). 2. dan skop sistem pengurusan inventori. (x) menganalisis kesan penilaian inventori terhadap untung (rujuk FRS 102. kerja dalam proses. (o) menghitung peruntukan hutang ragu berasaskan kaedah peratusan jualan kredit dan peratusan penghutang. objektif.Tajuk Waktu Pengajaran (l) Hasil Pembelajaran merekodkan akaun belum terima dalam jurnal dan lejar subsidiari.4 Inventori (r) mentakrifkan inventori dan memerihalkan fungsi. 2. (w) menentukan nilai inventori berasaskan terendah antara kos atau pasaran (TAKAP). (z) mempersembahkan aset semasa dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. insurans. deposit. masuk kemudian keluar dulu (MKKD). (m) menjelaskan kepentingan akaun kawalan penghutang. (u) membandingkan (secara konsep) sistem inventori berkala dengan sistem inventori berterusan dan kaedah perekodan. belanja bayar dahulu. iaitu sistem pengurusan masuk keluar inventori.5).).2. dan bekalan. (p) merekodkan peruntukan hutang ragu dalam jurnal dan lejar. dan cukai. 2. (q) merekodkan hutang lapuk dan hutang lapuk pulih dalam jurnal dan lejar. (n) menyediakan akaun kawalan penghutang.2. dan purata berwajaran. (t) mengenal pasti komponen kos inventori barang niaga yang terdiri daripada kos belian.2. barang siap/barang niaga. kos pengangkutan.

Tajuk Waktu Pengajaran 2 Hasil Pembelajaran 2.5 Harta tanah dan loji dan peralatan (aset tetap) 12 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan harta tanah dan loji dan peralatan. (b) memerihalkan fungsi. penyenggaraan. 8 . (rujuk FRS 116). jenama. (b) merekodkan pelaburan jangka panjang semasa perolehan dan pelupusan (nilai faedah dan dividen diberikan). 2. pelaburan dalam anak syarikat (subsidiari). dibeli sekali gus (lump sum). (d) mentakrifkan susut nilai dan membezakan susut nilai dengan penurunan nilai. iaitu sistem perolehan. pelunasan. (c) merekodkan perolehan harta tanah dan loji dan peralatan yang dibeli berasingan. dan dibina sendiri. (e) menghitung dan merekodkan susut nilai dengan menggunakan kaedah garis lurus. dan unit pengeluaran (rujuk FRS 104). hak cipta. baki berkurangan. (c) mempersembahkan pelaburan jangka panjang dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. paten. penjagaan. (c) mempersembahkan aset tak ketara dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101.3 Pelaburan jangka panjang Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pelaburan jangka panjang yang terdiri daripada pelaburan ekuiti (saham). dan pelupusan aset tetap.4 Aset tak ketara 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan aset tak ketara yang terdiri daripada muhibah. belanja permulaan (mengikut industri). dan skop sistem pengurusan aset tetap. 2. belanja penubuhan. pelaburan hutang (bon dan debentur). (b) merekodkan aset tak ketara semasa wujud/perolehan. tanda niaga. dan pelupusan (nilai diberikan). syarikat bersekutu dan syarikat lain. dan belanja penyelidikan dan pembangunan. jumlah angka tahun. objektif.

Tajuk Waktu Pengajaran (f) Hasil Pembelajaran mengenal pasti perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal di sepanjang usia guna aset (rujuk subtajuk 1. (c) mengelaskan liabiliti kepada semasa. gadai janji. dan tukar beli serta menentukan laba atau rugi pelupusan. (g) merekodkan pelupusan harta tanah dan loji dan peralatan melalui jualan. dan pendahuluan (rujuk subtajuk 1. (d) menyatakan komponen setiap kelas liabiliti. objektif. 3 Liabiliti dan Ekuiti 3.2.2 Liabiliti semasa lain (f) mengenal pasti liabiliti semasa lain seperti hasil terima dahulu. iaitu sistem pesanan dan akaun belum bayar.5). dan pajakan. (d) menjelaskan kepentingan akaun kawalan pemiutang. jangka panjang.1 Belum bayar 6 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan akaun belum bayar.3). dan skop sistem belian kredit. dan lain-lain belum bayar.3 Liabiliti jangka panjang (a) mentakrifkan liabiliti jangka panjang.5. sewa beli. 3. (b) mengenal pasti jenis liabiliti jangka panjang seperti pinjaman. (b) memerihalkan fungsi. skrap. (h) mempersembahkan harta tanah dan loji dan peralatan dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. 3. (e) menyediakan akaun kawalan pemiutang. dan luar jangka.2 Liabiliti semasa 3. (b) membandingkan liabiliti dan ekuiti. (c) merekodkan akaun belum bayar dalam jurnal dan lejar subsidiari. debentur. 3.1 Pengenalan kepada liabiliti dan ekuiti 8 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan liabiliti dan ekuiti. nota belum bayar. 9 . bon.2. belanja belum bayar.

menengah. (f) memerihalkan keuntungan modal dan cara penggunaannya (rujuk seksyen 55 Akta Koperasi). 3. 10 . perkongsian. dan keuntungan modal. 4 Koperasi 12 (Rujuk Akta Koperasi 1993 dan Peraturanperaturan Koperasi 1995) Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan koperasi.5 Ekuiti pemilik 1 Calon seharusnya dapat: (a) membandingkan ekuiti pemilik antara pemilikan keempunyaan tunggal. (d) mempersembahkan liabiliti jangka panjang dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101.1 Pengenalan kepada koperasi 4 4. (b) mengenal pasti jenis koperasi. 3. (b) merekodkan urus niaga ekuiti pemilik dalam pemilikan keempunyaan tunggal. dan syarikat berhad. 4. (c) menyatakan prinsip-prinsip koperasi. pelaburan. (d) memerihalkan sumber dana koperasi (rujuk seksyen 50 Akta Koperasi). (c) mempersembahkan ekuiti pemilik dalam kunci kira-kira pemilikan keempunyaan tunggal.2 Perekodan 4 Calon seharusnya dapat: (a) merekodkan sumber dana. (e) memerihalkan pelaburan yang boleh dibuat oleh koperasi (rujuk seksyen 54 Akta Koperasi). dan atasan. iaitu asas.4 Liabiliti luar jangka Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep liabiliti luar jangka berasaskan FRS 137.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) merekodkan urus niaga berkaitan liabiliti jangka panjang termasuk pelarasan.

(c) memerihalkan ciri/prinsip kawalan dalaman yang berikut: (i) penetapan tanggungjawab. 5 Rekod Tidak Lengkap dan Catatan Tunggal 5. 11 . 6 Kawalan Dalaman 6. (b) menyediakan penyata pembahagian keuntungan (rujuk seksyen 57 Akta Koperasi). 5. (b) menyatakan objektif kawalan dalaman.3 Penyediaan penyata kewangan Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan penyata pendapatan. (b) menyatakan sebab berlakunya rekod tidak lengkap dan catatan tunggal. belian. buku tunai. dan hasil).1 Pengenalan kepada kawalan dalaman 8 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan kawalan dalaman.Tajuk Waktu Pengajaran 4 Hasil Pembelajaran 4. 5. (c) menyediakan kunci kira-kira. belanja.3 Penyediaan penyata kewangan 4 (a) menyediakan penyata pendapatan dan kunci kira-kira.2 Penentuan untung rugi 11 Calon seharusnya dapat: (a) menentukan untung atau rugi dengan menggunakan kaedah perbandingan modal (penyata hal ehwal) dan kaedah analisis (analisis jualan. (iii) kelulusan. (ii) pengasingan tugas.1 Pengenalan kepada rekod tak lengkap dan catatan tunggal 16 1 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan rekod tak lengkap dan catatan tunggal.

konspirasi.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (iv) pendokumenan. (ii) pembayaran tunai. (vi) kawalan mekanikal. (v) pergerakan inventori. (v) verifikasi dalaman.2 Tatacara kawalan 6 (a) menjelaskan tatacara kawalan dalaman bagi aktiviti berikut: (i) penerimaan tunai. (b) menjelaskan batasan kawalan dalaman seperti subahat. kos melebihi manfaat. elektronik. birokrasi. dan pencerobohan sistem. (iii) belian. (vii) pusingan tugas. dan fizikal. (iv) jualan. 12 . 6.

iaitu kos produk (kos prima. fokus. perekodan. dan bukan kewangan.PENGGAL 2: PERAKAUNAN PENGURUSAN Waktu Pengajaran 30 Tajuk Hasil Pembelajaran 7 Asas Perakaunan Pengurusan dan Kos 7.2 Pengenalan kepada pengurusan kos 1 Calon seharusnya dapat: (a) membezakan kos dengan belanja. tujuan laporan.1 Pengenalan kepada perakaunan pengurusan 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perakaunan pengurusan dan perakaunan kos. pemasaan laporan. pemprosesan serta pelaporan maklumat kewangan. (b) mengenal pasti skop pengurusan kos yang meliputi pengumpulan.3 Pengelasan kos 3 Calon seharusnya dapat: (a) mengelaskan kos berasaskan: (i) fungsi pengeluaran. pengelasan. kos penukaran. kawalan. output. dan kos boleh diinventori). (f) membandingkan perakaunan pengurusan dengan perakaunan kewangan dari sudut jenis pengguna. (e) menjelaskan hubung kait perakaunan pengurusan dengan perakaunan kewangan. pentadbiran. (d) menjelaskan fungsi perakaunan pengurusan dalam perancangan. dan pengguna output. (c) mengenal pasti skop perakaunan pengurusan yang terdiri daripada pengumpulan. (b) membandingkan perakaunan pengurusan dengan perakaunan kos dari segi aktiviti. dan pengagihan kos. dan pembuatan keputusan. dan kewangan). jenis maklumat digunakan. iaitu kos tempoh (jualan dan agihan. (ii) fungsi bukan pengeluaran. 7. bentuk laporan yang dihasilkan. penganalisisan. 7. dan peraturan penyediaan laporan. 13 .

1 Kos bahan (a) membandingkan bahan mentah langsung dengan bahan mentah tak langsung. kos melepas. dan kos pesanan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (b) mengelaskan kos berasaskan kelakuan. (c) mengelaskan kos berasaskan kos langsung. cukai. kos tak boleh kawal. pesanan belian. iaitu kos tetap. 7. (c) menyatakan tujuan pengumpulan kos. dan kos unit. (b) memerihalkan komponen kos bahan yang terdiri daripada harga kos. dan kos overhed pengeluaran. dan kos campuran (separa berubah). iaitu sistem pengurusan bahan. kos hangus (kos tenggelam). kos jumlah. (e) menggunakan kaedah pengurusan inventori secara tradisi untuk menentukan yang berikut: (i) kuantiti pesanan ekonomi (KPE) dengan menggunakan kaedah bergraf dan kaedah formula. objektif. pengangkutan. 7.4 Komponen kos pengeluaran 1 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan komponen kos pengeluaran yang terdiri daripada kos bahan. kos boleh kawal. caj pelabuhan. kos buruh. penyimpanan. kos tak langsung. dan kad inventori. invois. (d) mengenal pasti jenis dokumen kos bahan yang terdiri daripada permintaan bahan. buruh dan overhed. (b) memerihalkan fungsi. resit. kos relevan. dan skop sistem pengeluaran. diskaun.5 Pengekosan produk 24 Calon seharusnya dapat: 7. insurans.5. 14 . kos purata. (ii) titik pesanan semula dan kekerapan pesanan. kos berubah.

sewa. (o) menguntukkan kos kepada pusat kos pengeluaran dan pusat kos perkhidmatan mengikut kaedah tradisi. iaitu waktu biasa. cukai taksiran dan cukai tanah. faedah sampingan. dan pencen. PERKESO. syarat. bekalan. potongan sukarela dan bukan sukarela. bonus. (g) membandingkan pengurusan inventori berasaskan kaedah tradisi dengan sistem JIT. waktu lebih masa dan syif masa bekerja dengan menggunakan dokumen kad kerja. (i) masa kerja. (p) menghitung dan mengagih semula kos dengan menggunakan kaedah langsung dan kaedah berjujukan (kaedah bertingkat).5.Tajuk Waktu Pengajaran (f) Hasil Pembelajaran menjelaskan pengurusan inventori dalam sistem tepat pada masa (just-in-time (JIT)) yang meliputi takrif. dan overhed bukan perkilangan. kad rakam masa. 7.3 Kos overhed (l) menjelaskan maksud overhed yang meliputi bahan tak langsung. (i) memerihalkan komponen kos buruh yang terdiri daripada upah. (ii) bilangan output dengan menggunakan kad bilangan output. latihan. (j) (k) menghitung kos buruh berasaskan: (m) menyatakan komponen kos overhed termasuk gaji. masa terbiar. insurans. susut nilai. kerja lebih masa. gaji. mengelaskan kos buruh berasaskan kelakuan. iaitu tetap dan berubah. (n) mengumpul kos overhed mengikut pusat kos dan seterusnya mengasingkan kos overhed mengikut kelakuan kos. dan kepentingannya. buruh tak langsung. 15 . overhed perkilangan. dan utiliti. penyelenggaraan. dan kad masa terbiar.2 Kos buruh (h) membandingkan buruh langsung dengan buruh tak langsung.5. 7. KWSP.

(w) menghitung kadar peruntukan kos overhed berasaskan aktiviti. (t) menghitung dan merekodkan overhed terkurang atau terlebih serap ke dalam jurnal dan lejar. (b) menentukan dokumen sumber untuk: (i) kos bahan langsung (kad lejar stok dan nota permintaan bahan). (d) menentukan dan merekodkan kos kerja siap.1 Pengekosan tempahan kerja 24 8 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan ciri. jam mesin.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (q) menjelaskan konsep penyerapan overhed dalam pengekosan normal dan pengekosan sebenar. kos buruh langsung. (iii) kos overhed (lembaran kos overhed). (e) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang pengekosan tempahan kerja. dan contoh perniagaan yang menggunakan pengekosan tempahan kerja. (u) mentakrifkan pengekosan berasaskan aktiviti. dan unit pengeluaran. 16 . 8 Kaedah Pengekosan 8. kos utama. kerja dalam proses. dan kos barang dijual dalam akaun kawalan. (s) menghitung kadar serapan overhed pratentu berasaskan kos bahan mentah. (c) menyediakan lembaran kos kerja untuk menghitung kos tempahan kerja. (v) membandingkan kaedah pengekosan berasaskan aktiviti dengan kaedah tradisi dalam memperuntukan kos overhed. (ii) kos buruh langsung (kad masa kerja). aliran kos. (r) memerihalkan penyerapan overhed jabatan pengeluaran kepada produk. jam buruh langsung.

(e) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang pengekosan proses. (d) merekodkan dalam jurnal dan lejar (akaun kerja dalam proses.3 Pengekosan perkhidmatan 6 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan ciri. (ii) kos unit setara. aliran kos. dan pembuatan keputusan. dan akaun kos barang dijual). kawalan. akaun barang siap. dan laba tak normal (terhad kepada dua jabatan sahaja): (i) unit setara. aliran kos. (d) mengelaskan kos kepada kos tersedia (standing cost) dan kos pengendalian berubah (running cost). 17 . 8.Tajuk Waktu Pengajaran 10 Hasil Pembelajaran 8. dan contoh perniagaan yang menggunakan pengekosan proses. (c) menghitung perkara yang berikut dengan menggunakan kaedah purata wajaran dengan tidak mengambil kira rugi normal. rugi tak normal. (iii) kerja dalam proses. (iv) penentuan kos dipindah-masuk. (c) menjelaskan tujuan pengekosan perkhidmatan. iaitu menentukan harga/caj/ yuran/fi. (b) membandingkan pengekosan pengeluaran barangan dengan pengekosan perkhidmatan.2 Pengekosan proses Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan ciri. (v) kos barang siap. (b) membandingkan pengekosan proses dengan pengekosan tempahan kerja. dan contoh perniagaan yang menggunakan pengekosan perkhidmatan.

(ii) kos tetap dan kos berubah dengan menggunakan kaedah tinggi rendah. (ii) pengekosan serapan (pelarasan overhed terlebih dan terkurang serap).Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) menentukan kos seunit perkhidmatan melalui langkah yang berikut: (i) mengenal pasti unit kos dan pusat kos. 18 . (ii) mengumpul dan menganalisis kos mengikut kaedah tempahan kerja. (iii) menghitung kos seunit perkhidmatan. (c) menyediakan penyata pendapatan mengikut teknik (i) pengekosan marginal. (d) menjelaskan perbezaan untung bersih mengikut teknik pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (f) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang teknik pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (f) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang pengekosan perkhidmatan. (b) mengasingkan kos kepada: (i) kos produk dan kos tempoh. 9 Pengekosan Marginal dan Serapan 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (e) memerihalkan kelebihan dan kelemahan teknik pengekosan marginal dan pengekosan serapan.

10.Tajuk Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran 10 Analisis Kos-VolumUntung (KVU) 10. ringgit. untung. (iv) perubahan volum jualan.2 Kaedah penentuan titik pulang modal (TPM) 2 (f) menentukan TPM dalam unit dan ringgit dengan menggunakan kaedah persamaan. (iii) perubahan kos tetap. kaedah margin caruman. (e) memerihalkan kelebihan dan kelemahan analisis KVU. (k) menentukan jualan dalam unit atau ringgit bagi mencapai untung sasaran. (d) menyatakan andaian dalam analisis KVU. dan peratusan. (ii) perubahan kos berubah.3 Margin keselamatan 1 (g) mentakrifkan margin keselamatan.4 Aplikasi analisis KVU 4 (j) 19 . dan margin keselamatan: (i) perubahan harga jualan. menganalisis kesan perubahan komponen yang berikut terhadap TPM. (c) menjelaskan konsep margin caruman dan nisbah margin caruman.1 Pengenalan kepada analisis KVU 1 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan KVU dan pulang modal (terhad kepada satu produk). dan kaedah bergraf. (h) menjelaskan kepentingan margin keselamatan. (b) mengasingkan kos kepada kos tetap dan kos berubah dengan menggunakan kaedah tinggi rendah (rujuk tajuk 9(b)(ii)). (i) menghitung atau menunjukkan pada graf margin keselamatan dalam unit. jualan. 10. 10. (l) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang hasil analisis KVU.

(iv) menggugurkan atau meneruskan keluaran/jabatan. kos hangus (tenggelam).1 Pengenalan kepada pembuatan keputusan Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud pembuatan keputusan untuk pengurusan dalaman.Tajuk Waktu Pengajaran 30 2 Hasil Pembelajaran 11 Pembuatan Keputusan 11. (ii) aliran tunai terdiskaun (nilai kini bersih sahaja dengan andaian penerimaan dan pembayaran tunai di akhir tempoh). kos pertambahan. (c) menganalisis dan membuat keputusan dalam situasi yang berikut: (i) membuat atau membeli. dan kos tak boleh elak. (b) mengenal pasti kos relevan dan tak relevan. (b) membuat keputusan dengan menggunakan kaedah yang berikut: (i) tempoh bayar balik. iaitu kos melepas.2 Kos relevan 14 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep dan ciri kos relevan. 11. (ii) menerima atau menolak pesanan khas.) 11. 20 . (Faktor kualitatif perlu dibincangkan bagi setiap situasi. kos boleh elak. kos pembezaan. (b) memerihalkan pembuatan keputusan jangka pendek (pendekatan kos relevan) dan jangka panjang (belanjawan modal). (c) menyatakan langkah dalam pembuatan keputusan.3 Belanjawan modal 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan belanjawan modal. (iii) situasi faktor terhad (terhad kepada satu faktor sahaja dan mengikut tertib keutamaan).

). dan membuat keputusan. (Penghitungan peratusan tokokan tidak diperlukan. pasaran.4 Penentuan harga 6 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan penentuan harga. pelanggan.) (c) menentukan harga pesanan khas berasaskan kos. 11. (e) menentukan harga jualan mengikut kaedah harga sasaran. mengawal. dan asas ekonomi) dan faktor yang mempengaruhi penentuan harga (kos. (d) menentukan harga jualan mengikut kaedah tokok kos dengan menggunakan pendekatan yang berikut: (i) pendekatan serapan. 21 . (harga sasaran = kos sasaran + untung sasaran) (f) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan bagi tujuan perancangan. (d) memerihalkan kebaikan dan kelemahan kaedah tempoh bayar balik dengan kaedah nilai kini bersih. dasar kerajaan. undang-undang. keadaan ekonomi dan lainlain).Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) menjelaskan faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan untuk membuat keputusan. (b) menjelaskan asas penentuan harga (asas kos. (ii) pendekatan marginal (harga jualan = kos + (% tokokan kos)) (Kos dalam persamaan merujuk kepada jumlah kos atau jumlah kos perkilangan bagi pendekatan serapan dan merujuk kepada jumlah kos berubah atau jumlah kos berubah perkilangan bagi pendekatan marginal. persaingan. (e) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang hasil analisis kualitatif dan kuantitatif. menilai prestasi.

iaitu varians perbelanjaan dan varians kecekapan. dan kawalan. (iii) varians overhed berubah. dan varians overhed. penentuan harga.) 22 . iaitu varians bahan langsung. (Varians campuran dan varians hasil (yield variance) tidak diperlukan. kaedah (kos sejarah. (e) menyediakan lembaran kos piawai. iaitu varians perbelanjaan dan varians volum (varians kecekapan dan varians kapasiti tidak diperlukan).2 Analisis varians 18 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan varians dan analisis varians. (c) memerihalkan proses penyediaan kos piawai dengan mengambil kira masa.) (Rujuk rumus perakaunan yang dilampirkan pada halaman 37 dan 38. (b) memerihalkan kepentingan analisis varians. pengukuran prestasi. (d) menganalisis varians yang berikut: (i) varians bahan langsung. 12. dan ramalan pengurusan). (iv) varians overhed tetap. (c) menjelaskan jenis varians. (b) memerihalkan kepentingan pengekosan piawai dalam penentuan kos produk. (d) menjelaskan jenis kos piawai. iaitu varians harga dan varians penggunaan (varians harga berasaskan kuantiti belian). varians buruh langsung.Tajuk 12 Pengekosan Piawai 12. iaitu piawai unggul dan piawai praktikal. kajian kejuruteraan.1 Pengenalan kepada pengekosan piawai Waktu Pengajaran 20 2 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pengekosan piawai dan menjelaskan kaitannya dengan sistem pengekosan sebenar dan sistem pengekosan normal. dan semakan semula (mengambil kira perubahan dalam persekitaran). perancangan. (ii) varians buruh langsung. iaitu varians kadar dan varians kecekapan (varians masa terbiar tidak diperlukan).

(h) menyediakan laporan pengekosan piawai. memberikan ganjaran. dan membuat keputusan. laporan prestasi. 23 . dan cadangan tindakan kepada pihak pengurusan bagi tujuan merancang. (g) menyatakan nilai etika yang perlu diterap dalam analisis varians.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) merekodkan varians dalam jurnal dan lejar. (f) menjelaskan implikasi analisis varians dengan menentukan sebab wujudnya varians dan pihak yang bertanggungjawab dan mencadangkan tindakan susulan pengurusan seperti menyiasat. dan mengenakan penalti. mengawal. menilai prestasi. laporan analisis varians. menyemak semula piawai.

penyimpanan. (c) menyatakan komponen SPB. (ii) tempoh perakaunan. perisian. 24 . (iii) penyata analisis usia akaun belum terima/akaun belum bayar. (e) merekodkan transaksi. (iv) senarai buku akaun dan lejar am.PENGGAL 3: PENGAPLIKASIAN PERAKAUNAN Waktu Pengajaran 30 Tajuk Hasil Pembelajaran 13 Sistem Perakaunan Berkomputer 13. iaitu perkakasan. 13. kunci kira-kira. dan sokongan teknikal. (f) menyediakan laporan. (b) menyatakan kesan perkembangan teknologi maklumat terhadap SPB. (iii) tempoh mula penggunaan sistem. dan manusia.1 Pengenalan kepada sistem perakaunan berkomputer (SPB) 4 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud SPB. penyata aliran tunai. (i) imbangan duga. (c) membina carta akaun.2 Aplikasi perisian perakaunan 26 Calon seharusnya dapat: (a) menetapkan (i) nama dan alamat syarikat. proses. (v) penyata penyesuaian bank. (e) menjelaskan kepentingan kawalan dalaman dalam SPB. pemprosesan. (d) memerihalkan SPB dari segi: (i) bahagian serta fungsinya seperti kemasukan data. (ii) input. (b) menjelaskan kepentingan carta akaun (pengekodan). (d) merekodkan baki awal. dan output. (ii) penyata pendapatan.

koordinasi. dan penilaian prestasi.1 Pengenalan kepada belanjawan 30 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan belanjawan. tempoh masa. faktor ekonomi. persaingan. motivasi. (iii) pemulihan data sekiranya berlaku apaapa permasalahan – ketiadaan elektrik dan sebagainya. kawalan. (iv) aspek kelakuan dalam belanjawan (kelakuan individu dan jabatanjabatan dalam organisasi). (c) memerihalkan objektif belanjawan. (ii) penghapusan transaksi yang tidak dikehendaki. dan pendekatan (statik dan fleksibel). pembuatan keputusan. dan belanjawan pertambahan). cita rasa pelanggan. (ii) pihak yang terlibat.) 14 Belanjawan 14. dan perkembangan teknologi). (Perisian perakaunan adalah ditetapkan oleh MPM. (iii) kaedah penyediaan belanjawan (belanjawan lini. komunikasi.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (g) membuat penutupan dan pelarasan akaun dalam situasi berikut: (i) setiap akhir bulan dan hujung tahun. 25 . belanjawan berterusan. belanjawan asas sifar. (d) menyatakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyediakan belanjawan seperti yang berikut: (i) tempoh belanjawan (bergantung kepada tujuan belanjawan). (b) membezakan jenis belanjawan berasaskan fungsi (operasi dan kewangan). (v) rangsangan luar (dasar kerajaan. iaitu untuk perancangan.

(d) menyediakan belanjawan fleksibel dengan mengasingkan kos tetap dan kos berubah (kaedah tinggi rendah).2 Belanjawan induk 20 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan hubung kait komponen belanjawan yang berikut: (i) belanjawan operasi yang meliputi jualan. overhead kilang. (v) penyediaan belanjawan. dan barang siap). belanja jualan dan pentadbiran. dan penyata aliran tunai). dan tingkat inventori (bahan. (b) menyediakan belanjawan induk yang merangkumi semua komponen belanjawan di atas. dan belanjawan modal (rujuk subtajuk 11. 14. (iv) mengenal pasti faktor-faktor halangan. (ii) belanjawan kewangan yang meliputi tunai dan penyata pro forma (penyata perkilangan. kerja dalam proses. pengeluaran. penggunaan bahan.3). (c) membandingkan belanjawan statik dengan belanjawan fleksibel. 14. buruh langsung. (vii) pelaksanaan belanjawan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) memerihalkan langkah penyediaan belanjawan yang terlibat seperti yang berikut: (i) penetapan objektif. belian bahan. 26 .3 Belanjawan fleksibel 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan belanjawan fleksibel. kunci kira-kira. penyata pendapatan. (vi) komunikasi belanjawan. (b) memerihalkan kepentingan belanjawan fleksibel. (iii) pengumpulan data. (ii) pembentukan jawatankuasa.

27 .2 Penyediaan akaun 1 Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan akaun modal dan akaun semasa pekongsi (kaedah modal tetap dan modal berubah). 15. gaji pekongsi. (b) menyediakan akaun pengasingan untung rugi dengan mengambil kira faedah atas ambilan. dan kaedah pengurusan. 15 Perkongsian 15. laporan prestasi belanjawan. modal.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) menyediakan laporan prestasi dengan menunjukkan perbezaan antara angka sebenar dengan angka yang dibelanjawankan dalam belanjawan statik dan fleksibel. mengawal. dan membuat keputusan. peraturan.3 Penyediaan penyata kewangan 6 Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan penyata pendapatan perkongsian.1 Pengenalan kepada perkongsian 20 1 (Rujuk Akta Perkongsian 1961) Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perkongsian. menilai prestasi. faedah atas modal. dan cadangan kepada pihak pengurusan bagi tujuan merancang. dan pembahagian untung rugi. (b) membandingkan perkongsian dengan pemilikan perniagaan yang lain dari segi perundangan. liabiliti. (c) menyediakan kunci kira-kira. 15. (f) menyediakan rumusan dalam bentuk laporan belanjawan. (c) menjelaskan kepentingan perjanjian perkongsian.

liabiliti. dan kaedah pengurusan.4 Perubahan dalam perkongsian 15.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran 15. 28 .1 Kemasukan pekongsi baru 8 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan cara kemasukan pekongsi baharu. (h) merekodkan penyelesaian kepentingan pekongsi yang bersara. (b) merekodkan penilaian semula aset ketika kemasukan pekongsi baharu dalam jurnal dan lejar.4. 15.2 Persaraan pekongsi (e) merekodkan penilaian semula aset ketika persaraan pekongsi.4. (d) merekodkan muhibah (akaun muhibah dikekalkan dan tidak dikekalkan). (g) merekodkan muhibah (akaun muhibah dikekalkan dan tidak dikekalkan).5 Pembubaran perkongsian 4 Calon seharusnya dapat: (a) merekodkan pembubaran perkongsian dalam jurnal dan lejar. (c) menghitung muhibah dengan menggunakan kaedah untung purata dan kaedah perbezaan harga belian dengan aset bersih. 16 Syarikat Berhad 16. 15.1 Pengenalan kepada syarikat berhad 12 1 (Rujuk Akta Syarikat 1965) Calon seharusnya dapat: (a) (b) mentakrifkan syarikat berhad. membandingkan syarikat berhad dengan pemilikan perniagaan yang lain dari segi perundangan. (b) merekodkan penyelesaian melalui bayar balik modal pekongsi sekali gus (tidak termasuk peraturan Garner lawan Murray). iaitu melalui caruman modal dan pembelian kepentingan (caruman modal boleh dalam bentuk tunai dan aset bersih lain). peraturan. modal. (f) menghitung muhibah dengan menggunakan kaedah untung purata dan kaedah perbezaan harga belian dengan aset bersih.

dan modal tertunggak bagi saham biasa dan saham keutamaan. (c) mentakrifkan saham keutamaan berasaskan ciri penyertaan dan bukan penyertaan. 29 .Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) membandingkan syarikat awam berhad dengan syarikat sendirian berhad.3 Terbitan saham 4 Calon seharusnya dapat: (a) merekodkan terbitan saham pada par. rizab penilaian semula. modal diterbitkan. dan prospektus. (c) menjelaskan kegunaan premium saham (rujuk seksyen 60 Akta Syarikat 1965). dan terkumpul dan tak terkumpul (rujuk seksyen 66 Akta Syarikat 1965). dan diskaun ((bayaran penuh sahaja dan secara tunai) (rujuk seksyen 60 Akta Syarikat 1965)). (b) mentakrifkan saham biasa (rujuk seksyen 55 Akta Syarikat 1965). (b) mengenal pasti komponen rizab hasil (pendapatan tertahan dan rizab am) dan rizab modal (premium saham. modal belum panggil. 16. tata urus penubuhan.2 Struktur modal saham 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan modal dibenarkan. 16.4 Rizab 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan rizab hasil dan rizab modal. (e) memerihalkan memorandum penubuhan. 16. modal berbayar. (b) merekodkan terbitan bonus dan terbitan hak. boleh tebus dan tak boleh tebus. (d) menjelaskan secara ringkas proses penubuhan syarikat. boleh tukar dan tak boleh tukar. dan rizab penebusan modal sahaja). premium.

2 Penghitungan dan pentafsiran nisbah 10 Calon seharusnya dapat: (a) menghitung nisbah yang berikut: (i) nisbah kecairan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) menjelaskan kegunaan rizab hasil (dividen tunai.1 Pengenalan kepada analisis dan tafsiran penyata kewangan 12 2 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan kandungan laporan tahunan diterbitkan yang terdiri daripada penyata kewangan serta nota kepada akaun. penebusan saham. iaitu nisbah semasa dan nisbah cepat. kunci kira-kira. iaitu nisbah hutang atas ekuiti dan nisbah hutang atas aset. (d) merekodkan urus niaga berkaitan rizab hasil dan rizab modal. kuantitatif dan kualitatif. 17 Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan 17. dan terbitan saham bonus sahaja) dan rizab modal (terbitan saham bonus dan premium penebusan saham sahaja). (b) menjelaskan istilah pendekatan analisis kewangan seperti analisis fundamental dan teknikal. penyata bukan kewangan.5 Penyediaan penyata kewangan 4 (a) menyediakan penyata pendapatan. (ii) nisbah keumpilan/penggearan. dan penyata perubahan ekuiti (rujuk FRS 101 dan Jadual 9 Akta Syarikat 1965) tetapi tidak termasuk nota kepada akaun. dan maklumat tambahan lain. 16. dividen saham. iaitu pusing ganti inventori dan pusing ganti belum terima. 17. (iii) nisbah aktiviti. dan menegak dan mendatar. 30 .

(v) nisbah pulangan pelaburan. (c) mengenal pasti item tunai dan kesetaraan tunai. iaitu perolehan sesaham (EPS). nisbah harga perolehan (P/E). faktor kualitatif. iaitu untung kasar atas jualan. penggunaan kaedah perakaunan yang berbeza.) (b) mentafsirkan nisbah kewangan. dan aktiviti pembiayaan. (rujuk rumus perakaunan yang dilampirkan pada halaman 37 dan 38. dan kesan inflasi. (c) menjelaskan batasan penggunaan analisis kewangan seperti berasaskan data sejarah. dan nisbah bayar keluar dividen.2 Penyediaan penyata aliran tunai 12 (a) menyediakan penyata aliran tunai dengan menggunakan kaedah langsung sahaja. 18 Penyata Aliran Tunai 18.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (iv) nisbah keberuntungan. untung bersih atas jualan. kadar hasil dividen (DY). (b) menjelaskan kegunaan penyata aliran tunai. 31 . kepelbagaian perniagaan.1 Pengenalan kepada penyata aliran tunai 16 4 (Rujuk FRS 107) Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan penyata aliran tunai. (d) mengelaskan item aliran tunai kepada aktiviti operasi. dan pulangan atas aset (ROA). 18. aktiviti pelaburan.

kemahiran insaniah dan hasil kerja calon yang menggunakan perisian lembaran kerja dan pemprosesan perkataan seperti MS Excel dan MS Word dalam bentuk cetakan akan ditaksir dan proses penyediaan hasil kerja adalah berasaskan perkara yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Pengenalan perniagaan. Kunci kira-kira pro forma. Belanjawan belanja jualan dan pentadbiran. Penggunaan bahan.edu. Kelompok urus niaga. Pentaksiran berasaskan sekolah bagi kerja kursus dijalankan dalam penggal 3 pengajian tingkatan enam bagi calon sekolah kerajaan sahaja. Belanjawan pengeluaran. Belanjawan jualan. Belanjawan tunai. Kunci kira-kira. Lampiran contoh dokumen. Belanjawan belian bahan. Pengekodan akaun. Bagi tugasan Belanjawan. Penyata pendapatan pro forma. Belanjawan buruh langsung. Bagi tugasan Sistem Perakaunan Berkomputer. 32 . Belanjawan overhed kilang.Kerja Kursus (Tugasan Amali) Objektif kerja kursus adalah untuk membolehkan calon mengaplikasikan kemahiran berkomputer melalui penggunaan perisian perakaunan dan membolehkan kemahiran insaniah (soft skills) calon dinilai secara langsung.my) pada penggal 3 pengajian tingkatan enam.mpm. Majlis Peperiksaan Malaysia akan menentukan dua tugasan kerja kursus yang wajib dijalankan oleh calon dan dinilai oleh guru mata pelajaran di sekolah. Butiran tentang tugasan boleh dimuat turun dari Portal MPM (http://www. Calon dikehendaki menjalankan kedua-dua tugasan secara bersendirian seperti yang ditetapkan. Penyata perkilangan pro forma. Penyata Pendapatan. Belanjawan inventori. Akaun lejar. kemahiran insaniah dan hasil kerja calon yang menggunakan perisian perakaunan yang berada dalam pasaran dalam bentuk cetakan akan ditaksir dan proses penyediaan hasil kerja adalah berasaskan perkara yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Pengenalan perniagaan. Imbangan duga.

Ujian Kerja Kursus Bertulis Calon yang berikut dikehendaki untuk mendaftar kertas ini: (a) (b) (c) (d) (e) calon persendirian individu. calon yang mengulang tingkatan enam atas (sama ada di sekolah kerajaan atau sekolah swasta). menjelaskan. calon yang tidak mengikuti kelas tingkatan enam bawah dan tingkatan enam atas dua tahun berturut-turut (sama ada di sekolah kerajaan atau sekolah swasta). Soalan kedua pula menguji pengetahuan dan pemahaman calon tentang penyediaan belanjawan berdasarkan kepada kajian kes yang diberikan. calon sekolah swasta. Dua soalan masing-masing tentang sistem Perakaunan Berkomputer dan Belanjawan akan dikemukan. Soalan pertama adalah untuk menguji pengetahuan dan pemahaman calon memerihalkan. 33 . membuat penghitungan ringkas menggunakan pakej perisian perakaunan serta proses. dan cara bagaimana perekodan perakaunan dibuat dengan menggunakan pakej perakaunan itu. calon yang mengambil mata pelajaran Perakaunan di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah.

1.7%) 1 jam Pentaksiran berpusat 948/4 Perakaunan Kertas 4 Pengaplikasian Perakaunan 120 diskalakan kepada 40 (16.2 perlu dijawab. 1¼ jam Pentaksiran berpusat 34 .2.3%) 2 jam Pentaksiran berpusat Masa Pentadbiran Penggal 2 948/2 Perakaunan Kertas 2 Perakaunan Pengurusan 80 (33. Ujian Bertulis 2 soalan perlu dijawab daripada 3 soalan esei berdasarkan tajuk 14. Ujian Bertulis 4 soalan perlu dijawab daripada 5 soalan esei berdasarkan tajuk 7 hingga tajuk 12. 14.3%) 2 jam Pentaksiran berpusat Penggal 3 948/3 Perakaunan Kertas 3 Pengaplikasian Perakaunan 40 (16.Skim Pentaksiran Penggal Pengajian Penggal 1 Kod dan Nama Kertas 948/1 Perakaunan Kertas 1 Tajuk Perakaunan Kewangan Jenis Ujian Ujian Bertulis 4 soalan perlu dijawab daripada 5 soalan esei berdasarkan tajuk 1 hingga tajuk 6.7%) dan tajuk 14.3. 15 hingga 18.7%) 80 40 Penggal 3 Pentaksiran berasaskan sekolah 948/5 Perakaunan Kertas 5 50 diskalakan kepada 2 soalan esei 40 berdasarkan tajuk 13 (16. Kerja Kursus 2 tugasan yang perlu dijawab berdasarkan: (i) tajuk 13 dan (ii) tajuk 14. Pengaplikasian Perakaunan Ujian Kerja Kursus Bertulis Markah (Wajaran) 80 (33.

mengelas. Kemampuan yang cemerlang bagi mengenal pasti secara terperinci setiap fakta. Calon Gred C berupaya: (a) Pengetahuan dan Kefahaman Kemampuan yang baik untuk mentakrifkan prinsip dan tema utama sukatan pelajaran perakaunan. Kemampuan yang sederhana bagi menganalisis dan mengulas maklumat perakaunan yang dibentangkan dalam pelbagai bentuk. (b) Aplikasi dan Analisis Kemampuan yang cemerlang untuk memilih. mengelas. dan menilai maklumat perakaunan serta membuat kesimpulan yang munasabah. (b) Aplikasi dan Analisis Kemampuan yang sederhana untuk memilih. dan mengaplikasikan data perakaunan yang bersesuaian. prinsip dan teknik perakaunan. (c) Sintesis dan Penilaian Kemampuan yang menyeluruh untuk mengintegrasi. Kemampuan yang cemerlang bagi menganalisis dan mengulas maklumat perakaunan yang dibentangkan dalam pelbagai bentuk. 35 .Pemerihalan Prestasi Calon Gred A berupaya: (a) Pengetahuan dan Kefahaman Kemampuan yang menyeluruh untuk mentakrifkan prinsip dan tema utama sukatan pelajaran perakaunan. menaksir. prinsip dan teknik perakaunan. dan mengaplikasikan data perakaunan yang bersesuaian. (c) Sintesis dan Penilaian Kemampuan yang memuaskan untuk mengintegrasi. menaksir. dan menilai maklumat perakaunan serta membuat kesimpulan yang munasabah. Kemampuan yang baik bagi mengenalpasti secara terperinci setiap fakta.

FRS – Financial Reporting Standards IAS – International Accounting Standards IFRS – International Financial Reporting Standards KWSP – Kumpulan Wang Simpanan Pekerja MAS – Malaysian Accounting Standards MASB – Malaysian Accounting Standards Board MACPA – Malaysian Association of Certified Public Accountants MICPA – Malaysian Institute of Certified Public Accountants MIA – Malaysian Institute of Accountants PERKESO – Pertubuhan Keselamatan Sosial SSAP – Statements of Standard Accounting Principles 36 . 8. 2.Glosari 1. 6. 7. 5. 10. 9. 4. 3. 11.

Analisis nisbah (a) Nisbah kecairan (i) Nisbah semasa atau modal kerja = (ii) Nisbah cepat atau ujian asid = Aset semasa Liabiliti semasa Aset semasa Inventori Belanja bayar dahulu Liabliti semasa (b) Nisbah keumpilan atau nisbah penggearan (i) Nisbah hutang atas aset = Jumlah liabiliti Jumlah aset Jumlah liabiliti Saham keutamaan + Saham biasa + Rizab (ii) Nisbah hutang atas ekuiti = (c) Nisbah aktiviti (i) Pusing ganti inventori = Kos jualan Inventori purata (jawapan dalam kali) (ii) Pusing ganti belum terima = Jualan kredit Akuan belum terima purata (jawapan dalam kali) (d) Nisbah keberuntungan (dalam %) (i) Margin untung kasar atas jualan = Untung kasar Jualan 100 100 100 (ii) Margin untung bersih atas jualan = (iii) Pulangan atas aset = Untung bersih sebelum cukai Jualan Untung bersih selepas cukai Aset purata (e) Nisbah pulangan pelaburan (i) Nisbah perolehan sesaham = Untung bersih selepas cukai Dividen saham keutamaan Bilangan purata saham biasa diterbitkan (ii) Nisbah harga/perolehan = Harga pasaran saham Perolehan sesaham Dividen sesaham (jawapan dalam kali) (iii) Kadar hasil dividen = Harga pasaran sesaham Dividen tunai 100 (iv) Nisbah bayar keluar dividen = Untung bersih selepas cukai 37 . 1.Rumus Perakaunan Yang berikut ialah rumus yang dicadangkan untuk tujuan peperiksaan STPM.

Kuantiti pesanan ekonomi (i) Kuantiti pesanan ekonomi G = P S = = 2GP S Jumlah permintaan atau penggunaan setahun Kos memesan dan menerima setiap pesanan Kos penyimpanan satu unit bahan setahun (ii) Titik pesanan semula = Penggunaan maksimum × Tempoh menunggu maksimum 3. Analisis Varians (i) Varians bahan langsung = Varians harga + Varians penggunaan (ii) Varians harga bahan langsung = (Harga piawai Harga sebenar) × Kuantiti sebenar Kuantiti (iii) Varians penggunaan atau varians kuantiti bahan langsung = (Kuantiti piawai sebenar) × Harga piawai (iv) Varians buruh langsung = Varians kadar + Varians kecekapan (v) Varians kadar buruh langsung = (Kadar piawai Kadar sebenar) × Jam sebenar Jam sebenar) × Kadar piawai (vi) Varians kecekapan buruh langsung = (Jam piawai (vii) Varians overhed berubah = Varians perbelanjaan overhed berubah + Varians kecekapan overhed berubah (viii) Varians perbelanjaan overhed berubah = (Kadar serapan overhed berubah × Jam sebenar) Kos overhed berubah sebenar (ix) Varians kecekapan overhed berubah = (Jam piawai overhed berubah Jam sebenar) × Kadar serapan (x) Varians overhed tetap = Varians perbelanjaan overhed tetap + Varians volum overhed tetap (xi) Varians perbelanjaan overhed tetap = Kos overhed tetap dibelanjawankan tetap sebenar Kos overhed (xii) Varians volum overhed tetap = (Kadar serapan overhed tetap × Jam piawai) overhed tetap dibelanjawankan Kos 38 .2.

Sistem Perakaunan & Kawalan. Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn Bhd. Perakaunan Kewangan. R. 2007..Senarai Rujukan Guru atau calon boleh menggunakan buku yang ditulis khas untuk peperiksaan STPM dan buku rujukan yang lain seperti yang disenaraikan di bawah: 1. 10. Asas Perakaunan Pengurusan. Wan Madznah. Edisi ke-2. B. 12. Wan Madznah. Shamsul Nahar. W. 2004. 2001. 3.I. 14. Ltd..H. W. dan Kamarul Baraini. Azmi. Weygandt. Garrison. A.S. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. 2. 8. Edisi ke-12.J. Shaari. A. D..I.E. 2004. 2004. Wan Madznah. 5. Che Zuriana.. 2001. dan Kamarulzaman. Perakaunan Pengurusan.. 13. Azizah. Accounting Principles. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. 9.. 2003.W. New York: Mc Graw Hill. Accounting Principles. Edisi ke-2. 2000. 39 ... Perakaunan Kos. 4. J. dan Kamarul Baraini. Edisi ke-2. dan Kimmel. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. A.D.. Singapura: John Wiley & Sons (Asia) Pte. I. K.. H. 2007. Kuala Lumpur: Prentice Hall. W. 2007. P.. Edisi ke-8. Managerial Accounting..J. Akta Koperasi 1993 Akta Syarikat (Pindaan). M. K. Prinsip Perakaunan. 11.I. Kieso.. Oxford Fajar: Shah Alam.. Noreen dan E. Perakaunan Pengurusan. D... 6. Zaleha. 7. 1965 (Akta 125) Akta Perkongsian 1961 (Akta 135) Financial Reporting Standards (2005) Aini. Prabir. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd.. Penerbit UUM: Sintok. D.

40 .

Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Jawab mana-mana empat soalan. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/1 41 . Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan. kecuali yang sebaliknya dinyatakan.KERTAS SOALAN CONTOH 948/1 STPM PERAKAUNAN KERTAS 1 (Dua jam) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

(iii) Isteri pemilik Kedai Runcit Desa menggunakan wang perniagaan untuk membeli komputer bagi kegunaan anaknya. (i) Pengurus Syarikat Maju Berhad mengarahkan akauntan merekodkan nilai tanah RM100. (ii) Sediakan catatan jurnal pelarasan pada 31 Disember 2008. liabiliti.00 mengikut nilai pasaran. Dikehendaki: (i) Sediakan cacatan jurnal pada tarikh nota belum bayar ditandatangani. Bhd.00 dengan kadar faedah 6% setahun.000. Kaedah susut nilai yang digunakan ialah kaedah garis lurus.000. Bhd. [2 markah] (c) Nyatakan sama ada prinsip perakaunan dipatuhi atau tidak bagi setiap situasi di bawah dan huraikan prinsip berkenaan. [1 markah] [2 markah] [3 markah] 948/1 42 . Tahun kewangan Dusun Sdn. Dusun Sdn. [6 markah] (d) Pada 1 September 2011. Kos asal tanah ialah RM50. (ii) Pihak pengurusan Syarikat Amal Berhad membuat keputusan menukar penggunaan kaedah penentuan susut nilai kepada kaedah baki berkurangan pada tahun semasa selepas dua tahun mengamalkan kaedah garis lurus. berakhir pada 31 Disember. atau ekuiti yang tidak melibatkan aliran tunai. [6 markah] (b) Nyatakan dua urus niaga yang memberikan kesan terhadap aset. Jentera dijangka dapat digunakan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Nota belum bayar ini akan matang dalam masa 6 bulan dan faedah dibayar pada tarikh matang.000.00 dan lebihan daripada penilaian semula dinyatakan sebagai keuntungan tahun semasa. telah membeli sebuah jentera daripada seorang pembekal jentera dan menandatangani satu nota belum bayar berjumlah RM100.1 (a) Jelaskan empat konsep etika dalam profesion perakaunan. (iii) Sediakan catatan jurnal pada tarikh matang nota belum bayar.

000 2009 RM 1.2 (a) Huraikan tiga titik pengiktirafan hasil.400) (21.600) 231.950.400) (18.560.062.000) 498 000 (344. Berikan contoh bagi setiap satu.000 (1.000) 705.000) 93.000) 177.245. (b) Nyatakan dua perbezaan antara perbelanjaan modal dengan perbelanjaan hasil. [6 markah] [2 markah] (c) Maklumat kewangan bagi Syarikat Puteri Mahkota Berhad adalah seperti yang berikut. Syarikat Puteri Mahkota Berhad Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM Jualan Kos barang dijual Untung kasar Belanja jualan dan pentadbiran Belanja faedah Untung bersih sebelum cukai Cukai pendapatan Untung bersih selepas cukai 1.000 (452.000) 135.000 (54.000 (1.600 948/1 43 .600 (42.

403.000 181.000 222.290.000 240.000 45.000.000 210.000 Dikehendaki: Hitung setiap yang berikut bagi Syarikat Puteri Mahkota Berhad bagi tahun 2010 dan tahun 2009.000 330.000.000 450.290.000 777.000 1.000 1.000 54.000 450. 2009 RM 1.000 600.000 69.000 1.000 Aset semasa bersih Dibiayai oleh: Saham biasa Pendapatan tertahan Bon belum bayar 442.149.000 623.000 1. Inventori pada 31 Disember 2008 ialah RM180.000 252.000 618.000 54.845.000 276. Berikan ulasan bagi setiap perubahan nisbah yang dihitung.Syarikat Puteri Mahkota Berhad Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010 RM Aset tetap: Loji dan peralatan (bersih) Aset semasa: Tunai Sekuriti boleh pasar Akaun belum terima (bersih) Inventori 1.000 Maklumat tambahan (1) (2) (3) Semua jualan adalah secara kredit.000 390.440. (i) Nisbah semasa (ii) Pusing ganti inventori (iii) Nisbah hutang atas ekuiti (iv) Nisbah untung bersih atas aset [3 markah] [3 markah] [3 markah] [3 markah] 948/1 44 .000 141.000 41.000 Liabiliti semasa: Akaun belum bayar Cukai belum bayar 112.845. Jumlah aset pada 31 Disember 2008 ialah RM1.000 531.000 60.

merupakan syarikat yang menjual peralatan komputer. potongan. Beliau bertanggung jawab menghitung gaji kasar. [7 markah] (ii) Sediakan penyata pendapatan bagi kedua-dua kaedah tersebut. pekerja perlu menyerahkan semula kad masa kepada pengawal yang bertugas. Pada hujung minggu. Setelah tempoh percubaan tamat dan penyelia berpuas hati dengan prestasi pekerja berkenaan. (i) Setiap pekerja baharu akan ditemuduga oleh penyelia kilang. Pekerja perlu mengisi nama dan mencatat masa masuk dan masa keluar setiap hari. Sekiranya pekerja tidak hadir. dan gaji bersih pekerja kilang berasaskan kad masa yang diambilnya dari pondok pengawal. (v) Hanya akauntan syarikat sahaja yang menandatangani cek gaji. Dikehendaki: (i) Hitung inventori akhir dan kos barang dijual dengan menggunakan kaedah Masuk Dulu Keluar Dulu (MDKD) dan Masuk Kemudian Keluar Dulu (MKKD). (ii) Tempoh percubaan bagi pekerja baharu ialah sebulan. Beliau juga mencatat butiran gaji dalam rekod pendapatan pekerja dan menyediakan cek gaji. (iii) Kehadiran pekerja kilang direkodkan dengan menggunakan kad masa. Borang yang sama akan digunakan oleh penyelia untuk menulis kadar upah sejam pekerja baharu untuk diserahkan kepada kerani Jabatan Gaji. Bhd. penyelia akan menasihati Jabatan Gaji secara lisan tentang kadar perubahan gaji pekerja. (iv) Kerani yang bertanggung jawab menyediakan gaji telah bekerja selama 20 tahun di syarikat tersebut. [4 markah] (b) Nyatakan kelemahan kawalan dalaman bagi setiap situasi di bawah yang berkaitan dengan operasi Syarikat Madu Asli Berhad dan cadangkan langkah untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Syarikat menggunakan sistem inventori secara berterusan. Yang berikut ialah urus niaga belian dan jualan inventori syarikat dalam tahun 2010.000.3 (a) Syarikat Bunga Raya Sdn. cek tersebut diserahkan kepada kerani gaji untuk dituntut kemudian. Belanja operasi syarikat bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 ialah RM20. Beliau menyerahkan cek yang telah ditandatangi kepada penyelia kilang untuk diagihkan kepada pekerja. Kad masa yang kosong biasanya diletakkan di pondok pengawal kilang dan perlu diambil pada setiap pagi Isnin. Pemohon yang berjaya dalam temuduga akan mengisi borang maklumat peribadi. 948/1 45 . Urus niaga Belian Jualan Baki (unit) 200 100 unit @ RM150 400 unit @ RM90 200 unit @ RM85 400 unit @ RM120 600 unit @ RM70 300 unit @ RM50 700 unit @ RM100 100 500 700 300 900 1200 500 Tarikh 1 Januari (inventori awal) 1 Februari 15 Mac 30 Jun 30 Julai 20 September 30 Disember 31 Disember Kos inventori awal ialah RM100 seunit.

khas bagi tujuan pembayaran gaji.(vi) Syarikat membuka satu akaun semasa di bank. [9 markah] 948/1 46 . beliau belum pernah menemui cek gaji yang tidak dituntut dan beliau berpuas hati dengan prosedur gaji dan upah syarikat yang sedia ada. Akauntan menyediakan penyata penyesuaian bank setiap bulan. Sepanjang lima tahun beliau bertugas di Syarikat Madu Asli Berhad.

000 1.900 4.460 3.000 4.000 600 3.500 22.720 32. Debit RM Kredit RM 250.000 1. Aset tetap disusut nilai pada kadar 20% setahun.340 400 32.100 1.200 8.600 3.200 4.160 6.300 22.000 9. (5) 948/1 Sumbangan kepada Kumpulan Wang Kebajikan Am Ahli ialah 10%.500 45.410 549.000 21.000 1.000 98.500 36. [4 markah] (b) Imbangan duga pada 30 Jun 2011 bagi Koperasi Permai Berhad yang diperoleh daripada buku akaunnya adalah seperti yang berikut: Akaun Modal saham Jualan Belanja sewa Bank Pelaburan jangka panjang Aset tetap Peruntukan susut nilai aset tetap Yuran audit Hutang lapuk Zakat Dividen diterima Liabiliti semasa lain Faedah pinjaman Belian Pendapatan lain Pendapatan tertahan Pinjaman Komisen diberi Elaun ahli lembaga koperasi Belanja mesyuarat agung Penghutang Kumpulan Wang Kebajikan Am Ahli Yuran masuk Simpanan tetap Kumpulan Wang Rizab Berkanun Derma Belanja pentadbiran pejabat Belanja jualan dan agihan Peruntukan hutang ragu Belanja kursus Inventori Jumlah Maklumat tambahan (1) (2) Inventori pada 30 Jun 2011 ialah RM18.500 8.410 (3) Sebanyak 80% daripada jumlah jualan ialah jualan kepada ahli. (4) 500 orang ahli telah menghadiri mesyuarat agung tahunan dan diberi elaun kehadiran sebanyak RM25 seorang.180 2.300 549.4 (a) Jelaskan dua perbezaan antara kunci kira-kira koperasi dengan kunci kira-kira milikan tunggal. 47 .590 108.000 200.170 4. Rebat 5% atas jualan diperuntukkan kepada ahli.000 140.000.600 22.

(7) Honorarium pengarah dicadangkan pada kadar 10% dan dividen dicadangkan pada kadar 4% atas modal saham. [3 markah] (iii) Sediakan kunci kira-kira pada 30 Jun 2011. 2%. dan Kumpulan Wang Pembangunan Koperasi masing-masing ialah 12%. dan 1%. Kumpulan Wang Pendidikan Koperasi. [6 markah] (ii) Sediakan penyata pembahagian untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2011.(6) Sumbangan kepada Kumpulan Wang Rizab Berkanun. [7 markah] 948/1 48 . Dikehendaki: (i) Sediakan penyata pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2011.

000 10.100 13. [12 markah] [6 markah] (iii) Huraikan satu lagi kaedah yang boleh digunakan oleh Encik Din untuk menentukan untung kedai runcitnya.500 dikeluarkan untuk membeli perabot kedai yang baharu. (5) (6) Belian barang niaga semuanya dibuat secara kredit. dan RM500 untuk komisen jurujual.250 850 Ringkasan penyata bank bagi bulan Januari 2011 adalah seperti yang berikut: Tarikh 01/01/11 10/01/11 12/01/11 20/01/11 20/01/11 22/01/11 25/01/11 31/01/11 Butiran Baki Cek 12031 Arahan bayar Tunai Cek 12032 Cek 12030 Cek 12033 Cek 12035 Debit (RM) 8.470. baki akaun belum terima ialah RM15. Encik Din mengambil setengah daripada tunai yang tinggal sebelum menyerahkan bakinya kepada kerani kedai untuk disimpan sebagai tunai kedai.500 850 500 Kredit (RM) Baki (RM) 3. Encik Din menerima RM600 daripada seorang pelanggan yang berhutang dan wang ini telah digunakan untuk membayar yuran sekolah anaknya.450 25.400 21.500 20.700 (4. Sebahagian besar daripada inventorinya telah musnah dalam kebakaran itu. (4) Pada 31 Januari. [2 markah] 948/1 49 . Dikehendaki: (i) Sediakan penyata pendapatan bagi bulan berakhir 31 Januari 2011.800) 7. Akaun Perabot (nilai buku) Inventori Akaun belum terima Modal Encik Din Akaun belum bayar Gaji terakru Amaun RM 3.680 dan akaun belum bayar ialah RM18. Amaun sebanyak RM21. Walau bagaimanapun. Tunai yang dibankkan semuanya adalah daripada hasil jualan tunai.800. dan komisen jurujual RM120. Arahan bayaran merupakan bayaran daripada penghutang. Perabot yang ada pada 31 Januari dinilai pada RM11.450 1.900 16. Maklumat tambahan: (1) Terdapat 20% daripada jualan tunai tidak dibankkan tetapi digunakan untuk membayar gaji sebanyak RM400.300 30. (ii) Sediakan kunci kira-kira pada 31 Januari 2011. utiliti RM100.950 14.450 8.500 12. RM1.450 ialah bayaran kepada pembekal.500 untuk sewa 3 bulan mulai Januari 2011.450 14. rekod yang berikut bagi tahun yang berakhir pada 31 Disember 2010 dapat diselamatkan. cek bernilai RM8.500 37. RM850 untuk bayaran gaji pekerja yang masih terhutang. belanja am RM250.600 Merujuk kepada penyata di atas. (3) Untung kasar ditetapkan pada 30% daripada jumlah jualan.5 Suatu kebakaran telah berlaku di kedai runcit Encik Din pada 1 Februari 2011. (2) Semasa akaun ditutup pada 31 Januari 2011.

50 .

7182 0.KERTAS SOALAN CONTOH 948/2 PERAKAUNAN KERTAS 2 (Dua jam) STPM MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.3033 0. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan.3220 0.6299 3 0.4230 0.4019 0.8065 0. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/2 51 .2218 0.2751 0.7695 0.2500 7 0.5787 0.1574 9 0.6355 0.8772 0.4514 0.3411 0.1670 0.3506 0.8929 0.3538 0.4039 0.1369 0.7937 2 0.1789 0.1443 0.8475 0.2255 0.3349 0.5921 0.3149 6 0.6750 0.7972 0.2630 0. Jawab mana-mana empat soalan.0992 __________________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.1249 10 0.2038 0.8197 0. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas.2486 0.4823 0.7118 0.5507 0.5066 0.1983 8 0.6504 0.7432 0.1911 0. kecuali yang sebaliknya dinyatakan. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].6086 0.4761 0.4523 0.2791 0.00 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% Jangka masa 1 0.3050 0.3704 0.5194 0.1164 0.5158 0.5245 0.2326 0.2267 0.6719 0.3996 0.2697 0.4999 4 0.1938 0.2660 0.4556 0. Jadual nilai kini di bawah boleh digunakan jika perlu.5523 0.5674 0.3700 0.4104 0.6944 0.3968 5 0.6407 0.8621 0.4371 0.3075 0.3606 0.3139 0.8333 0.1615 0. Jadual Nilai Kini Nilai Kini untuk RM1.

000 RM640.040 14.200 10.400 7.000 240. [2 markah] (c) Syarikat Fayuqi Sdn.000 RM 57.200 27. Syarikat mengamalkan sistem pengekosan berasas aktiviti yang mudah untuk tujuan pembuatan keputusan.280 19.000 unit produk dalam tahun semasa.880 3.1 (a) Nyatakan empat perbezaan antara perakaunan kewangan dengan perakaunan pengurusan. Kos overhed syarikat adalah seperti yang berikut: Overhed perkilangan Overhed jualan dan pentadbiran Jumlah kos overhed RM400.560 6.600 26.200 38.200 44. Bhd.000 Sistem pengekosan berasas aktiviti syarikat itu mempunyai kelompok kos aktiviti dan ukuran aktiviti seperti yang berikut: Kelompok kos aktiviti Berkaitan volum Berkaitan pesanan Sokongan pelanggan Ukuran aktiviti Jumlah unit Jumlah pesanan Jumlah pelanggan 948/2 52 .800 640 51. [4 markah] (ii) Hitung kos produk berubah seunit jika syarikat mengeluarkan 8. [4 markah] (b) Syarikat Cumiodi Berhad telah memberikan data kos dan hasil untuk tahun semasa seperti yang berikut: Akaun Belian bahan mentah Susut nilai kilang Insurans kilang Buruh langsung Inventori awal bahan mentah Inventori akhir bahan mentah Utiliti kilang (75% berubah) Penyenggaraan kilang Belanja pentadbiran pejabat (60% berubah) Bekalan kilang (40% berubah) Belanja jualan (50% berubah) Gaji pentadbiran kilang Buruh tak langsung Inventori awal bahan siap Inventori akhir bahan siap Dikehendaki: (i) Hitung kos prima dan kos barang dijual untuk Syarikat Cumiodi Berhad.400 24. mengeluarkan dan menjual sejenis produk untuk kegunaan pejabat.880 17.

000 Berkaitan pesanan 40% 55% 250 Sokongan pelanggan 10% 25% 100 948/2 53 .Syarikat Fayuqi mengagihkan kos overhed perkilangan dan kos overhed penjualan dan pentadbiran kepada kelompok aktiviti seperti yang berikut. Kelompok kos aktiviti Kos overhed Overhed perkilangan Overhed penjualan dan pentadbiran Jumlah aktiviti Dikehendaki: (i) Sediakan jadual pengagihan tahap-pertama kos overhed perkilangan dan kos overhed penjualan dan pentadbiran kepada kelompok kos aktiviti. [6 markah] Berkaitan volum 50% 20% 1. [4 markah] (ii) Hitung kadar aktiviti bagi setiap kelompok kos aktiviti.

Inventori kerja dalam proses akhir 60% siap untuk bahan mentah dan 30% untuk kos pertukaran.975 − − − 680.00 57. 1 Oktober Unit dimulakan dalam proses Unit dipindahkan keluar Kerja dalam proses.500 − Bahan (RM) 51.00 11. Dikehendaki: (i) Tentukan unit jualan yang diperlukan untuk mencapai titik pulang modal bagi tahun 2010 dan tahun 2011.00 6.000 dan dijangka akan meningkat sebanyak 20% setiap tahun.000 80.400 Kos pertukaran (RM) 54. Data bagi bulan Oktober untuk Jabatan A adalah seperti yang berikut: Liter Kerja dalam proses. iaitu Jabatan A dan Jabatan B. [4 markah] (ii) Hitung margin keselamatan dalam ringgit bagi tahun 2010 dan tahun 2011. [3 markah] 948/2 54 .00 2011 (RM) 26. Dikehendaki: (i) Sediakan jadual kuantiti dengan menunjukkan unit setara untuk aktiviti bulan Oktober. Kos berubah seunit keluaran (ramalan) 2010 Bahan langsung Buruh langsung Overhed pengeluaran Overhed jualan (RM) 26. 31 Oktober Kos ditambah dalam bulan Oktober 60.50 11. [3 markah] (iii) Perihalkan tiga perkara yang boleh ditunjukkan oleh carta titik pulang modal untuk menggambarkan kecekapan pengurusan syarikat.50 6.00 8. [6 markah] (b) Syarikat Arinsal Berhad mengeluarkan dan menjual sejenis produk.750 − − − 721.500 37.000 Kos tetap tahun 2009 ialah RM100.00 Volum unit 50.500 Inventori kerja dalam proses awal ialah 70% siap untuk bahan mentah dan 60% siap untuk kos penukaran.50 Jenis kos berubah Jualan syarikat adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah: Tahun 2009 2010 Harga seunit RM 58.00 8.000 592. Maklumat berikut adalah untuk dua tahun kewangan berakhir 30 Jun.000 570. [4 markah] (ii) Hitung kos seunit setara untuk bahan mentah dan kos penukaran.2 (a) Syarikat Amuri Berhad mengeluarkan sejenis bahan kimia yang diproses di dua jabatan.

600 RM50. Unit 35. 948/2 [9 markah] 55 .000 8. Masa dan kos operasi yang diperuntukan bagi setiap kes adalah seperti yang berikut: Masa peguam (jam) Masa pembantu professional (jam) Kos operasi langsung (RM) Penggunaan komputer Fotokopi Perjalanan Telefon Kes 1 43 2 Kes 2 62 6 105 16 100 28 118 Kadar overhed untuk semua kos operasi tak langsung ialah 80% atas upah langsung. [3 markah] (b) Syarikat Ixora Jaya Berhad mengeluarkan dan menjual sejenis keluaran berjenama XORA. [1 markah] [2 markah] [5 markah] (iii) Sediakan penyata pendapatan berasaskan teknik pengekosan marginal.000 40.80 1. (ii) Hitung overhed tetap terlebih atau terkurang serap. (c) Lim dan rakan-rakan sebuah firma guaman telah memberikan maklumat kos yang berkaiatan dengan dua kes guaman yang sedang dikendalikan.000 unit Jualan Keluaran Harga penjualan seunit Kos perkilangan: Bahan langsung seunit Buruh langsung seunit Overhed berubah seunit Overhed tetap Belanja penjualan dan pentadbiran: Berubah Tetap Overhed kilang tetap diserap berasaskan belanjawan berikut: Overhed tetap dibelanjawankan Volum overhed pengeluaran dibelanjawankan Tiada inventori awal pada 1 Julai 2010 Dikehendaki: (i) Tentukan kadar penyerapan overhed tetap pratentu. Maklumat pengeluaran dan penjualan XORA bagi tahun berakhir 30 Jun 2011 adalah seperti yang berikut.000 38. Dikehendaki: Hitung jumlah kos bagi setiap kes di atas.3 (a) Nyatakan tiga perbezaan antara pengekosan serapan dengan pengekosan marginal. Kadar yuran guaman ialah RM120 sejam.40 4.50 5. Pembantu professional kepada peguam dibayar RM50 sejam.000 RM 14.80 55.750 5.

000 unit pengering rambut. Kos pengeluaran berubah seunit ialah RM16 dan kos tetapnya ialah RM360. [14 markah] (ii) Nyatakan satu kebaikan dan satu keburukan bagi setiap kaedah penilaian pelaburan dalam (a)(i) di atas. Dikehendaki: (i) Tentukan harga jualan seunit pengering rambut yang patut ditawarkan oleh syarikat itu. Oleh kerana aset ini akan dibeli pada bulan Julai 2011.4 (a) Syarikat Melawar Berhad ingin melabur dalam pembelian peralatan yang berharga RM200. [2 markah] 948/2 56 . Bhd. Bagi tahun 2011. Maklumat yang berkaitan dengan peralatan itu adalah seperti yang berikut: Tahun Pendapatan sebelum susut nilai dan cukai (RM) 70. [2 markah] (ii) Nyatakan dua faktor kualitatif yang perlu diambil kira oleh pengurus besar syarikat dalam penentuan harga pengering rambut itu. Dikehendaki: (i) Hitung tempoh bayar balik dan nilai kini bersih dengan menggunakan aliran tunai selepas cukai.000 70. maka susut nilai bagi tahun 2011 adalah untuk setengah tahun sahaja.000 70.000 70. Kos modal ialah 10% dan kadar cukai pendapatan syarikat ialah 26%. [2 markah] (b) Syarikat Perkilangan Suria Sdn. Peralatan itu mempunyai usia guna 4 tahun tanpa nilai skrap dan akan dijual pada 30 Jun 2015. mengeluarkan sejenis alat pengering rambut.000 1 2 3 4 5 Syarikat Melawar Berhad menggunakan kaedah garis lurus untuk menyusut nilai peralatan itu.000 70.000.000. Pengurus besar mencadangkan pendekatan kos tokokan untuk menentukan harga pengering rambut itu pada kos penuh ditokok 20%. syarikat itu dijangka mengeluarkan dan menjual 120.

Kad Kos Piawai Kos per unit produk X Jenis kos Bahan langsung Buruh langsung Overhed berubah Overhed tetap Jumlah Kadar penggunaan 13 kg @ RM15. [4 markah] (v) Nyatakan satu sebab bagi setiap varians di atas.260 RM 19. mengeluarkan produk X.000 jam buruh langsung.450 4.50 17.050 110.50 286.00 per kg 7 jam @ RM9.5 Syarikat Alam Indah Sdn.00 63.200 Dikehendaki: (i) Hitung varians harga bahan mentah dan varians penggunaan bahan mentah. [4 markah] (ii) Hitung varians kadar buruh langsung dan varians kecekapan buruh langsung.50 per jam Kos seunit RM 195.000 13.50 per jam 7 jam @ RM2.00 Kadar piawai overhed pratentu adalah berasaskan penggunaan belanjawan tahunan 600.000 1.700 41.000 138.700 24.00 10.100 82. Bhd. [4 markah] (iv) Hitung varians perbelanjaan overhed tetap dan varians volum overhed tetap.150 22.00 per jam 7 jam @ RM1.950 Kos overhed tetap: Penyeliaan Susut nilai loji Susut nilai peralatan Cukai tanah Insurans kilang RM 67.500 698.550 74. 948/2 [4 markah] 57 . Sepanjang bulan pertama operasi keputusan berikut telah diperoleh. [4 markah] (iii) Hitung varians perbelanjaan overhed berubah dan varians kecekapan overhed berubah. Maklumat kos piawai untuk produknya adalah seperti yang berikut. Syarikat ini menggunakan sistem pengekosan piawai.000 140.240.000 2. Unit dikeluarkan Bahan langsung dibeli (kg) Kos belian bahan langsung (RM) Bahan langsung digunakan (kg) Kos buruh langsung (RM) Masa buruh langsung digunakan (jam) Kos overhed berubah: Utiliti Penyenggaraan mesin Bekalan 10.

58 .

Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Jawab mana-mana dua soalan sahaja daripada tiga soalan yang diberikan. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan. kecuali yang sebaliknya dinyatakan. Majlis Peperiksaan Malaysia 948/3 59 . __________________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas.KERTAS SOALAN CONTOH 948/3 PERAKAUNAN KERTAS 3 (Satu jam) STPM MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.

Perjanjian perkongsian memperuntukkan bahawa muhibah bagi kemasukan pekongsi baharu akan ditentukan dengan berasaskan 60% purata keuntungan tiga tahun lepas. Darshan akan menerima gaji RM8. Chan. Chan. Bakar dan Chan ialah pekongsi yang berkongsi untung dan rugi dengan nisbah 5:2:1. Pada 30 September 2007.000 tunai sebagai modal.1 (a) Ahmad.000 setahun yang akan dikreditkan ke dalam akaun semasanya tiap-tiap 30 September. Dikehendaki: (i) Sediakan akaun perasingan untung rugi bagi tahun berakhir 30 September 2010.000 110.100 5. untung bagi tahun berakhir 30 September adalah seperti yang berikut: Tahun 2007 2008 2009 Untung RM 74.000 86.950 7. Untuk tujuan penghitungan muhibah. Bakar.000. dan Darshan perlu menyediakan akaun semasa pekongsi. Darshan. Faedah atas modal tetap adalah pada kadar 7% setahun.226 Pada 1 Oktober 2009.000 50. Bakar. akaun modal dan akaun semasa pekongsi mempunyai baki yang berikut: Pekongsi Ahmad Bakar Chan Akaun Modal RM 130.000 Untung bagi tahun berakhir 30 September 2010 sebelum mengambil kira gaji Darshan dan faedah atas modal pekongsi berjumlah RM125. Pada 1 Oktober 2009. Nisbah untung rugi perkongsian baharu bagi Ahmad.000 70.000 Akaun Semasa RM 15. ketiga-tiga pekongsi bersetuju untuk menerima pengurus jualan. dan Darshan ialah 4:2:1:1. [6 markah] (ii) Hitung muhibah perkongsian semasa kemasukan Darshan. sebagai pekongsi baru. [2 markah] 948/3 60 . [2 markah] (iii) Jelaskan mengapa perkongsian Ahmad. Darshan membawa masuk RM35.

000 RM2.000.05 per saham juga diisytiharkan untuk semua saham biasa pada tarikh yang sama.000.000.50 Ekuiti pemegang saham pada 1 Januari 2010 adalah seperti yang berikut: Modal saham biasa Premium saham Pendapatan tertahan RM5.00 RM0.000 RM8.000 unit saham keutamaan 6% pada premium 10%. Saham tersebut diterbitkan pada harga RM0.000.000 unit saham biasa pada harga RM0. Terbitan ini dilanggan sepenuhnya.000 Nilai par sesaham RM1. Menebus bon berjumlah RM300.000 50.500.800. 3 Januari 16 Mei Menerbitkan 4.000. Lembaga pengarah telah mengisytihar dividen keutamaan untuk tahun semasa pada 31 Disember 2010.000 RM1.(b) Syarikat Urico Berhad telah ditubuhkan dengan modal saham yang dibenarkan seperti yang berikut: Bilangan saham Saham keutamaan 6% Saham biasa 10.000. 1 Julai 31 Dis Dikehendaki: (i) Sediakan catatan jurnal untuk merekodkan urus niaga dan peristiwa di atas.000 dengan menerbitkan 500. Dividen sebanyak RM0.000. Menerbitkan saham hak pada kadar satu saham biasa bagi dua saham biasa yang dipegang.55 per saham. [8 markah] (ii) Jelaskan perbezaan antara rizab hasil dengan rizab modal [2 markah] 948/3 61 .000 Urus niaga berikut telah berlaku dalam tahun 2010. Untung bersih sebelum dividen berjumlah RM1.60 per saham.

Bhd.000 (1.044. Bhd.000) 164.000 (28.000 Syarikat Indah Palma Sdn. Penyata Pendapatan Tertahan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 Pendapatan tertahan awal Tambah: Pendapatan bersih Tolak: Dividen Pendapatan tertahan akhir RM 88.2 Penyata pendapatan dan kunci kira-kira Syarikat Indah Palma Sdn.000 (103.000 948/3 62 . Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM Hasil jualan Kos barang dijual Untung kasar Tolak belanja: Jualan Susutnilai Gaji Belanja pelbagai Pendapatan bersih daripada operasi Tambah: Hasil faedah dan dividen Pendapatan bersih sebelum cukai Tolak: Cukai pendapatan Pendapatan bersih RM 1.000 64.000) 61. adalah seperti yang berikut: Syarikat Indah Palma Sdn.000 3.000 34.000 124.000) 36.000 36.000 8.000) 112.000 44.000 (12.000 17.208. Bhd.

000 41.000 88.000 Ekuiti Pemegang Saham Saham biasa (RM 5.000 55. (3) Bon belum bayar bernilai RM50.000 unit saham biasa telah diterbit pada harga RM6.000 (28.000 130.000) 348.000 98.000 102.000 28.000 30.000 5.Syarikat Indah Palma Sdn.000 210.000) 143.000 68.000 dan RM47.000 398.000 200.000) 272.000 348. Dikehendaki: langsung. (2) Bangunan dan kelengkapan yang masing-masing bernilai RM35.000 112. Bhd.00 nilai par) Premium saham Pendapatan tertahan 220. [4 markah] 948/3 63 .000 60.000 66.000 482.000 telah diterbit untuk tunai. (5) Dividen yang diisytiharkan RM12.50 seunit. (4) Sebanyak 4.000 165.000 telah dibeli dalam tahun 2010.000 (28.000 226.000 telah dibeli sebagai pelaburan jangka panjang.000 2.000 574.000 3.000) 96.000 90.000 482.000 55.000 18.000 574.000 176.000 Liabiliti Akaun belum bayar Cukai belum bayar Gaji belum bayar Bon belum bayar (12% jangka panjang) 53.000 Maklumat tambahan (1) Saham daripada syarikat lain bernilai RM11.000 16. (i) Sediakan penyata aliran tunai bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 mengikut kaedah [16 markah] (ii) Berikan ulasan tentang aktiviti yang mempengaruhi kedudukan tunai syarikat berasaskan penyata yang disediakan dalam (i).000 65.000 2009 RM 45.000 (21.000 60. Kunci Kira-kira Perbandingan pada 31 Disember 2010 RM Aset Semasa Tunai Akaun belum terima Inventori Belanja pelbagai prabayar Aset Tetap Pelaburan jangka panjang Tanah Bangunan Susut nilai terkumpul – bangunan Kelengkapan Susut nilai terkumpul – kelengkapan 53.000 134.000 40.000 (18.000 bagi tahun 2010 telah dibayar.

400) (21.000 (54.600) 231.000) 177.600 (42.000) 93.400) (18.000) 135.950.000) 705.000 2009 RM 1.600 [6 markah] 948/3 64 .560.000 (452.245.000) 498 000 (344.062. Syarikat Nora Berhad Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM Jualan Kos barang dijual Untung kasar Belanja jualan dan pentadbiran Belanja faedah Untung bersih sebelum cukai Cukai pendapatan Untung bersih selepas cukai 1.000 (1.000 (1. [2 markah] (b) Nyatakan tiga kegunaan belanjawan dan tiga kelemahan belanjawan.3 (a) Jelaskan mengapa kos campuran diasingkan kepada komponen kos tetap dan kos berubah dalam penyediaan belanjawan boleh ubah. (c) Maklumat kewangan bagi Syarikat Nora Berhad adalah seperti yang berikut.

000 600.000 54. (3) Jumlah aset pada 31 Disember 2008 ialah RM1.000 41.Syarikat Nora Berhad Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010 RM Aset tetap: Loji dan peralatan (bersih) Aset semasa: Tunai Sekuriti boleh pasar Akaun belum terima (bersih) Inventori 1.000 390.000 141. Berikan ulasan bagi setiap perubahan nisbah yang dihitung.000 181.845.000 948/3 65 . (i) Nisbah semasa (ii) Nisbah cepat (iii) Pusing ganti inventori (iv) Pulangan atas aset (ROA) (v) Nisbah hutang atas ekuiti (vi) Nisbah untung bersih atas aset [2 markah] [2 markah] [2 markah] [2 markah] [2 markah] [2 markah] 2009 RM 1.000 531.000 Liabiliti semasa: Akaun belum bayar Cukai belum bayar 112.000 1. Dikehendaki: Hitung yang berikut bagi Syarikat Nora Berhad bagi tahun 2010 dan tahun 2009.440.000 240.000 210.000 60.000 252.290.000 1.000 Aset semasa bersih Dibiayai oleh: Saham biasa Pendapatan tertahan Bon belum bayar 442.000 450.149.000.000.000 Maklumat tambahan: (1) Semua jualan adalah secara kredit.000 777.000 69.000 222.000 276.000 54. (2) Inventori pada 31 Disember 2008 ialah RM180.000 45.000 618.403.000 623.000 1.000 330.290.845.000 1.000 450.

66 .

TUGASAN KERJA KURSUS CONTOH 948/4 STPM KERJA KURSUS PERAKAUNAN KERTAS 4 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) © Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/4 67 .

sos cili/tomato. (b) Calon dikehendaki menyediakan dokumen sumber berasaskan perniagaan sebenar atau rekaan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun. (c) Tempoh perakaunan yang diuji ialah sebulan. (v) 1 memo/nota kredit. calon dikehendaki menyediakan satu laporan bercetak yang mengandungi perkara yang berikut. (e) Dengan menggunakan dokumen-dokumen sumber di atas.Calon dikehendaki melaksanakan Tugasan 1 dan Tugasan 2. (iv) 1 memo/nota debit. roti/kek. (ii) 8 invois. (iii) 5 baucer. (g) Semua kerja untuk tugasan di atas dibuat di dalam makmal komputer sekolah dengan menggunakan perisian perakaunan yang berada dalam pasaran dan di bawah pengawasan guru. 1 Tugasan 1: Sistem Perakaunan Berkomputer (a) Sediakan dokumen sumber yang meliputi sekurang-kurangnya (i) 5 resit. (vi) 5 slip bank. (i) Pengenalan perniagaan (ii) Pengekodan akaun (iii) Kelompok urus niaga (iv) Akaun lejar (v) Imbangan duga (vi) Penyata Pendapatan (vii) Kunci kira-kira (viii) Lampiran contoh dokumen (f) Hasil kerja calon mesti meliputi kitaran perakaunan yang lengkap. (vii) 5 keratan cek. 948/4 68 . (d) Jenis perniagaan ialah pengeluaran perabot. dan pakaian.

2

Tugasan 2: Penyediaan Belanjawan Induk

(a) Berasaskan maklumat mengenai perniagaan dalam Tugasan 1, calon dikehendaki menyediakan belanjawan induk yang meliputi perkara yang berikut (yang mana berkaitan). (i) Pengenalan syarikat (ii) Belanjawan jualan (iii) Belanjawan pengeluaran (iv) Penggunaan bahan (v) Belanjawan belian bahan (vi) Belanjawan buruh langsung (vii) Belanjawan overhed kilang (viii) Belanjawan inventori (ix) Belanjawan belanja jualan dan pentadbiran (x) Belanjawan tunai (xi) Penyata perkilangan pro forma (xii) Penyata pendapatan pro forma (xiii) Kunci kira-kira pro forma (b) Semua kerja untuk tugasan di atas dibuat di dalam makmal komputer sekolah dengan menggunakan perisian lembaran kerja dan pemprosesan perkataan seperti MS Excell dan MS Word dan di bawah pengawasan guru.

948/4

69

70

KERTAS SOALAN CONTOH
948/5 STPM

PERAKAUNAN KERTAS 5
(Satu jam suku)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab semua soalan. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan, kecuali yang sebaliknya dinyatakan. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

Kertas soalan ini terdiri daripada

halaman bercetak dan

halaman kosong.

Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/5

71

Bhd. Bhd. Teguh Sdn. Bhd. (i) Tanah pegangan bebas (ii) Lori (kos) (iii) Peruntukan susut nilai lori (iv) Van (kos) (v) Peruntukan susut nilai van (vi) Inventori awal (vii) Belian (viii) Pulangan belian (ix) Pulangan jualan (x) Tunai di Bank Com (xi) Tunai di Bank Mel (xii) Tunai di tangan (xiii) Akaun belum terima: Merdu Sdn. [3 markah] (iii) senaraikan empat langkah permulaan yang perlu dilaksanakan sebelum urus niaga boleh direkod.1 (a) Andaikan anda ingin menggunakan pakej perisian perakaunan. Suria Sdn. pada 31 Disember 2010 adalah seperti yang berikut. Bhd. Kagum Sdn. (i) perihalkan empat kelebihan menggunakan pakej perisian perakaunan dalam pemprosesan maklumat perakaunan. [4 markah] (b) Senarai akaun dalam buku akaun Syarikat Syeema Sdn. Alang Sdn. Bhd. (xv) Modal (xvi) Untung bersih terkumpul 948/5 72 . (xiv) Akaun belum bayar: Tiang Sdn. Bhd. [2 markah] (iv) perihalkan empat ciri Kod Carta Akaun yang berkualiti. Bhd. [8 markah] (ii) senaraikan enam modul yang biasanya terdapat dalam pakej perisian perakaunan.

Pada 1 Januari 2011 syarikat membeli pakej perisian perakaunan bagi memudahkan kerja kerani akaun. sediakan carta akaun Syarikat Syeema Sdn. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh kerani syarikat adalah menyediakan carta akaun (pengekodan). Bhd. [8 markah] Jenis Akaun Modal/Untung bersih terkumpul Harta tanah dan loji dan peralatan Aset semasa Liabiliti semasa Jualan/Pendapatan Kos barang dijual Akaun perkilangan Akaun lain (Pencukaian. Kod Akaun 1 000/XXX 2 000/XXX 3 000/XXX 4 000/XXX 5 000/XXX 6 000/XXX 7 000/XXX 8 000/XXX 9 000/XXX Dikehendaki: Berdasarkan butiran di atas. Yang berikut ialah garis panduan untuk menyediakan carta akaun. Akaun pengasingan) Perbelanjaan 948/5 73 .

syarikat mempunyai 6.60 kg.000 30. Dikehendaki: (a) Sediakan belanjawan yang berikut untuk empat sukuan tahun ke-3: (i) Belanjawan jualan (ii) Belanjawan pengeluaran (iii) Belanjawan penggunaan dan belian bahan mentah [3 markah] [8 markah] [12 markah] (b) Daripada penelitian anda terhadap belanjawan pengeluaran yang disediakan dalam (a)(ii).000 (2) Syarikat menetapkan unit inventori akhir barang siap dalam tangan pada setiap akhir sukuan bersamaan 30% atas jualan anggaran untuk sukuan berikut. (3) Tiga kilogram bahan mentah diperlukan bagi setiap unit produk siap.000 35. bahan mentah dalam tangan.500 kg.00 seunit. (1) Produk syarikat dijual pada harga RM16.2 Syarikat Hilnor Berhad mengeluar dan menjual sejenis produk yang mempunyai permintaan bermusim di mana permintaan adalah tinggi dalam sukuan ketiga. syarikat mempunyai 11. Pada 31 Disember tahun ke-2. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan operasi untuk keempat-empat sukuan tahun hadapan (tahun ke-3) dan dua sukuan pertama tahun ke-4.000 25. Harga belian bahan mentah RM1. Jualan dibelanjawankan untuk 6 sukuan yang akan datang adalah seperti berikut: Sukuan Tahun ke-3 1 Jualan dianggarkan dalam unit 2 3 4 Sukuan Tahun ke-4 1 2 Butiran 20.000 50. jelaskan mengapa syarikat mengeluarkan unit yang lebih atau kurang berbanding unit yang dijual dalam setiap sukuan. [2 markah] 948/5 74 .000 40.000 unit barang niaga dalam tangan. Syarikat menetapkan inventori akhir bahan mentah pada setiap hujung sukuan bersamaan dengan 10% keperluan pengeluaran untuk sukuan berikutnya. Pada 31 Disember tahun ke-2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful