Halatuju Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia (Awatif Saari, Basirah Mohd Mokhar, Mohd Azfar Aiman Abd

Halim, Mohd Syafiq Rozali, Norliza Ahmad, Nur Iryani Jamaludin, Siti Fatimah Ibrahim, Suhaila Mohd Juhari, Suziana Mohd Yaacob, Yuslizan Mohamed) UPSI 12 April 2011 1.0 PENGENALAN

Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis, 2008). Secara umumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran, penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuk yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam konteks kanak-kanak, pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. Dengan adanya ilmu atau kemahiran yang diperoleh, ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science, 1990). Kepentingan pendidikan kanak-kanak di peringkat awal dan cabaran

pembangunan perindustrian pesat dalam era globalisasi yang berlaku dalam dunia hari ini telah meningkatkan cabaran membentuk generasi akan datang khasnya bagi ibubapa dan pendidik muslim. Dalam menempuh alam cyber dan teknologi maklumat, tidak dapat dinafikan pembangunan insan dan pembinaan generasi perlu dititikberatkan

selari dengan keprihatinan terhadap kepesatan kemajuan negara. Hal ini kerana kanakkanak merupakan aset penting bagi pembinaan sesuatu bangsa dan ketinggian maruah agama. Mereka merupakan generasi pewaris yang bakal menjana wawasan dan mencorak masa depan sesebuah negara pada alaf yang akan datang. Mereka bakal menjadi pemimpin ummah dan mencorak keunggulan islam sebagai agama sejagat (Mastura Badzis, 2008). Oleh yang demikian, dalam penulisan ini akan menghuraikan secara umum dan khusus berkaitan Halatuju Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia secara ringkas dan padat sebagai rujukan dan sumber ilmu pengetahuan berdasarkan fokus dari segi bidang yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Dari segi pentafsiran mengikut perspektif yang lain, pendidikan merupakan segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitaran. Hal ini nyata sekali, pada peringkat awal umur, kanak-kanak tidak dapat membezakan baik buruk sesuatu perkataan. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini, yakni kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal lagi. Apa yang membezakan di sini ialah, Islam lebih menekankan kepada pembentukan sahsiah seseorang individu iaitu kanak-kanak dan bukan hanya dari segi kelakuan fizikal malah seiring dengan pemantapan akhlak dan keimanan yang perlu diterapkan dalam roh dan jiwa kanak-kanak itu sendiri. Sekiranya sesuatu informasi yang diterima oleh seseorang kanak-kanak itu hanya bertumpu pada aras pengetahuan semata-mata tanpa diiringi penyemaian akidah dan pemantapan akhlak, maka sudah jelas membuktikan bahawa nilai penghayatan kontang dan proses pengaplikasian pengetahuan tidak dapat diterjemah dalam bentuk nilai peradaban yang sempurna. Akibatnya, generasi yang dihasilkan mungkin bijaksana dan tinggi tahap perkembangan intelek, tetapi ‘pencapaian tinggi’ yang pada hakikatnya dalam ruang lingkup yang lain pincang dan tiada keseimbangan. Sekiranya hal ini yang berlaku dalam dunia pendidikan pada hari ini, sudah jelas menunjukkan bahawa pendidikan gagal menjana anjakan paradigma dalam sel setiap individu dan dibimbangi sejarah lama akan berulang. Analisis fakta dari perspektif

sejarah telah cukup membuktikan bahawa kehancuran tamadun manusia contohnya Mesir, Greek, Rom dan Parsi adalah berpunca dari gagalnya penerapan nilai-nilai akhlak murni kepada generasi pewaris dan kontangnya penghayatan untuk diaplikasikan dalam kehidupan (Mastura Badzis, 2008). Maka, dari sini telah ramai pihak dan agensi sama ada kerajaan, swasta mahupun pihak persendirian yang telah membuka mata dan minda perihal pentingnya penerapan ilmu dan pengetahuan bagi kanak-kanak bukan hanya pada umur tertentu, malahan sejak ia dilahirkan. Dengan keterbukaan minda ini, ilmu asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak telah mula diperkembangkan di Malaysia yang bukan hanya sekadar mengasuh atau mendidik, malahan ia bertindak bertunjangkan prosedur dan berpaksikan kurikulum yang telah digubal oleh pihak yang berwajib. Oleh yang demikian, dalam penulisan ini akan menghuraikan secara umum dan khusus berkaitan Perkembangan Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak dari perspektif Malaysia secara ringkas dan padat sebagai rujukan dan sumber ilmu pengetahuan berdasarkan fokus dari segi bidang yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Proses-proses perkembangan pendidikan awal kanak-kanak akan diselusuri dari peringkat awal ia wujud sama ada dari segi penubuhan institusi dan agensi, dasar dan polisi, program-program pendidikan dan latihan serta program yang berkaitan dengan kesihatan kanak-kanak secara menyeluruh berasaskan fakta literatur yang dikutip dari pelbagai sumber. Pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang penting dalam perkembangan dan pembangunan seseorang kanak-kanak. Sekiranya seorang kanak-kanak mendapat pendidikan asas yang berkualiti, maka diyakini kanak-kanak tersebut akan terus berjaya dalam pendidikan yang akan dilalui pada peringkat yang lebih tinggi. 2.0 2.1 PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA Latar Belakang Pendidikan Prasekolah di Malaysia

Pendidikan prasekolah dalam bentuk tadika di Malaysia mula dikenali pada tahun 1950. Pada mulanya pendidikan ini disediakan untuk kanak-kanak daripada golongan

1980-85. pembentukan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan prasekolah. Kanak-kanak dalam lingkungan umur empat hingga enam tahun yang mengikuti pendidikan prasekolah telah bertambah daripada 171. beberapa agensi kerajaan seperti FELDA dan KEMAS mula menubuhkan pusat-pusat tadika.850 pada tahun1986 (Educational Stastistics of Malaysia. Sebanyak 4487 atau 79 peratus daripada jumlah pusat-pusat ini yang kebanyakannya terletak di kawasan luar bandar.992 pada tahun 1981 dan 300.000 orang pada tahun 1980 kepada 279.pertengahan dan atasan. satu kajian yang meliputi seluruh negara tentang kedudukan pendidikan prasekolah dijalankan pada tahun 1981 dan telah disiapkan pada tahun 1984. 1990). 1392 dijalankan oleh pihak persendirian dan 208 dibawah organisasi sosial. Dalam tempoh masa yang sama. 4728 di bawah berbagai-bagai agensi kerajaan.000 pada tahun 1984. pengawalan. menampung kira-kira 149. 1986 dan 1989 dan1989 (tidak diterbitkan) dalam Azizah dan Zainun 2005). Hasil kajian tersebut menunjukkan bahawa pendidikan prasekolah telah berkembang dalam tempoh 1981-1984.520 meningkat daripada 196. .850 kanakkanak yang mengikuti pendidikan prasekolah pada tahun 1984 (Rancangan Malaysia Kelima 1986-1990 dalam Azizah dan Zainun 2005). penyelarasan. Merujuk Azizah dan Zainun (2005). Jumlah pendaftaran kanak-kanak dalam tahun 1989 adalah 33. pada tahun 1989 terdapat 6959 pusat pendidikan prasekolah di Malaysia. latihan guru. 631 di bawah badan-badan berkanun seperti FELDA. Kajian tersebut bertujuan untuk menyediakan maklumat kepada kerajaan tentang kedudukan pendidikan prasekolah dan bagi membantu kerajaan menggubal garis panduan dasar tentang pendidikan prasekolah yang antara lain meliputi pengawasan. Hanya pada tahun 1960. kebanyakannya diluar bandar (Sulaiman et. terdapat sebanyak 5657 pusat prasekolah berbanding dengan 2974 pada tahun 1980. Menurut Azizah (2004). al.

aktiviti. perancangan.450 orang kanakkanak (53%) tidak mendapat kemudahan pendidikan tersebut (Kementerian Pendidikan Malaysia 1991). rohani. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran (Azizah.Mengikut anggaran dalam tahun 1990. Namun perkataan kurikulum bila dikaitkan dengan kanakkanak di peringkat awal perkembangan ianya tidak hanya tertumpu kepada sesuatu . tajuk-tajuk bagi sesuatu yang dipelajari dan juga proses penilaian. jadual waktu. kemahiran. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. Keadaan ini mendorong Kementerian pendidikan Malaysia menubuhkan Prasekolah “Annex” untuk memberi kemudahan pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak miskin dari kawasan bandar dan luar bandar yang tidak mampu membayar yuran program pendidikan prasekolah yang dianggap mahal (Azizah dan Zainun 2005). Perancangan dan penggubalan kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. nilai. peralatan.700 orang daripada jumlah kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke atas harus mendapat pendidikan prasekolah. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini serta menyampaikan pengetahuan. Kurikulum seperti yang tercatat dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996 dan Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997 merujuk kepada suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan. seramai lebih kurang 490. 2004). dianggarkan seramai 269. Dari jumlah ini. 2. psikologi dan perkembangan kanakkanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. Kurikulum pendidikan apabila diterjemahkan dalam bentuk aplikasi di sekolah ia adalah sesuatu yang melibatkan program pembelajaran di dalam atau di luar kelas. norma.2 Kurikulum Prasekolah Malaysia Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan prinsip Rukunegara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendukung matlamat dan wawasan negara.

3. kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan melibatkan segala pengalaman pembelajaran yang didedahkan kepada kanak-kanak samada ianya dirancang ataupun tidak. mengarah. secara langsung atau tidak langsung yang ditimba oleh seseorang kanak-kanak sepanjang proses mereka membesar. Segala peluang perkembangan pembelajaran yang disediakan untuk kanak- kanak. 5.11). 2. Penglibatan ibu bapa dalam perkara-perkara yang disebutkan (NCB. sikap dan tingkah laku samada yang dirancang atau tidak. Mastura Badzis ada menyatakan Bruce dan Meggitt (2005) menyifatkan kurikulum kanak-kanak ialah sesuatu yang dapat membantu kanak-kanak membesar dan belajar yang mana menjadi satu tanggungjawab kepada pendidik untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat menyokong dan merangsang potensi yang ada pada seseorang kanak-kanak dan ianya bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan kanak-kanak melakukan atau mempelajarinya. 4. p. Peranan yang dimainkan oleh orang dewasa untuk menyusun atur. Segala aktiviti.yang dikaitkan dengan pengalaman pembelajaran di sekolah tetapi ia merangkumi segala pengalaman dalam kehidupan hariannya samada di pusat asuhan. Di dalam penulisan Prof. United Kingdom berpandangan bahawa kurikulum untuk kanakkanak di peringkat awal umur yang di letakkan di pusat asuhan kanak-kanak adalah merangkumi perkara-perkara berikut: 1. samada digalakkan atau ditegah. Cara bagaimana persekitaran fizikal yang mengelilingi kanak-kanak disusun dan juga rutin harian yang dilakukan oleh orang dewasa atau kanak-kanak itu sendiri. mempengaruhi dan turut serta bersama melakukan apa yang dilakukan oleh kanak-kanak. Dalam konteks Islam. Madya Dr. Para pakar unit kanak-kanak di bawah usia 5 tahun dari National Children Beaureu. 1989. di rumah atau di luar rumah. Kurikulum dan pengalaman ini sebenarnya tercetus dari .

0 3.sikap. sekolah-sekolah di Tanah Melayu dipecahkan kepada .2 pembangunan dan kemampuan negara. Sebagai contoh. keluarga dan masyarakat sekitar. termasuklah juga bahasa dan teknik berkomunikasi yang diamalkan oleh orang dewasa dan kanak-kanak menggunakannya dalam kalangan rakan sebaya atau orang lain. segala aktiviti yang ditentu dan difikirkan oleh kanak-kanak itu sendiri. 3.1 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Di Malaysia Pendidikan Negara telah mengalami evolusi penting sejajar dengan Sistem berikut: a) b) c) d) e) 3. malah segala apa yang mereka boleh lihat dan dengar daripada persekitaran mereka. Dalam erti kata lain kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak adalah merangkumi segala aktiviti dan pengalaman pembelajaran yang disediakan oleh orang dewasa. Evolusi pendidikan ini telah melalui lima fasa Zaman Pramerdeka (sebelum 1957) Zaman Pasca Merdeka (1957-1970) Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000) Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang) Zaman Pramerdeka (sebelum 1957) Semasa pentadbiran British. orang dewasa. nilai dan tatasusila yang ditonjolkan oleh guru. Kadang kala kurikulum ini juga boleh jadi sesuatu yang tersembunyi. yang tidak dirancang tetapi tanpa disedari kanak-kanak mempelajarinya. masa atau perhatian yang diberikan oleh pengasuh atau pendidik kanak-kanak terhadap sesuatu aktiviti mungkin menyebabkan kanak-kanak merasakan sesuatu perkara itu lebih berfaedah dari yang lain walaupun hakikatnya tidak begitu (Mohd Farid et al.. 2010).

Sebaik mencapai kemerdekaan.empat aliran. Laporan Fenn-Wu (1951) – menyemak pendidikan kaum Cina. Sehubungan itu. Ordinan Pelajaran (1952) – mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan. Laporan jawatankuasa ini menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pada semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar. Ordinan Pelajaran 1957 digubal berdasarkan perakuan Laporan Razak (1956) yang mengutamakan perpaduan dan menjadi teras Dasar Pendidikan Kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan. iaitu Sekolah Inggeris. Beberapa jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itu dan menghasilkan laporan-laporan berikut: a) b) c) d) Laporan Barnes (1951) – menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu. Namun menjelang kemerdekaan. Dasar ini diperluas dengan mengadakan pendidikan universal selama sembilan tahun apabila peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan pada tahun 1964. timbul kesedaran untuk mewujudkan satu sistem persekolahan. Dasar pendemokrasian pendidikan bermula pada tahun 1962 dengan memberi penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar. Setiap sekolah mempunyai bahasa penghantarnya sendiri dan kurikulum yang berbeza di antara satu sama lain. Laporan Razak (1956) – meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan untuk semua. usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pelajaran kebangsaan. sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah. Sekolah Melayu. Sekolah Cina dan sekolah Tamil. Perakuan Laporan Razak dikaji semula oleh Jawatankuasa Rahman Talib pada tahun 1960. Penghapusan .

peluang pendidikan untuk warganegara turut ditingkatkan dengan menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur terutama di luar bandar. sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar terus dikekalkan. Falsafah ini menekankan .3 Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) Dasar Ekonomi Baru (DEB) adalah satu falsafah pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi. Walau bagaimanapun. Pada tahun 1980-an. Seterusnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah digubal pada tahun 1988 bagi memperteguh halatuju dan matlamat pendidikan negara. manakala di Sarawak pada tahun 1990. selaras dengan Akta Pelajaran 1961.peperiksaan pemilihan ini menyebabkan peningkatan kadar penyertaan ke sekolah menengah. Dalam tempoh ini. Pendidikan Sains dan Teknikal diberi lebih penekanan pada peringkat menengah bagi menghasilkan tenaga kerja mahir. semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) telah menggariskan cadangan pendekatan dan strategi baru untuk memantapkan sistem pendidikan. Kadar ini terus meningkat apabila terdapat perubahan dasar yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat mulai tahun 1992. Pada tahun 1979. Mata pelajaran Sivik diperkenalkan bagi menyemai semangat jati diri di kalangan pelajar. pendidikan diberikan keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua kaum. Pada masa ini juga Sistem Pendidikan Kebangsaan mengalami banyak perubahan. antaranya Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982. Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga turut diberi tumpuan. 3.

3. misalnya Akta Pendidikan 1996. Asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan diperkukuhkan melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta yang berkaitan dengan pendidikan. Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) diperkenalkan pada tahun 2003. program j-QAF diperkenalkan pada tahun 2005 dan diperluaskan pada tahun 2006 bagi memastikan . emosi. rohani dan intelek. dasar dan program utama. Dengan mengambil kira pelbagai perubahan dan cabaran alaf ke-21.5 Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang) Pada zaman ini Sistem Pendidikan Kebangsaan diperkemaskan sejajar dengan perkembangan dunia teknologi maklumat. penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan diperlihatkan dalam perundangan.4 Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000) Dekad terakhir abad ke-20 menyaksikan perubahan yang pesat dalam pendidikan negara. Selain itu. Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan lain-lain. antaranya: Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002). Perkembangan ICT dalam pendidikan termasuk penubuhan Sekolah Bestari pada tahun 1999 Menaiktarafkan kelayakan guru-guru daripada sijil kepada diploma Menaiktarafkan Menaiktarafkan Maktab Sekolah Perguruan Menengah Sultan Idris kepada kepada Universiti Sekolah Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Vokasional Menengah Teknik. banyak lagi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan termasuk: a) b) c) d) e) Peningkatan akses dalam pendidikan khususnya peringkat tertiari.pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang daripada segi jasmani. Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dilaksanakan pada tahun 2003. 3.

Al-Quran. Perubahan paling signifikan dalam sejarah perkembangan pendidikan negara ialah penubuhan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) pada tahun 2004. Pusat-pusat jagaan ini hanya menumpukan pada kebajikan. sekolah menengah. Menurut Dr Nor Hashimah Hashim dan Yahya Che Lah (2003). Bagaimanapun menurut Sufean Hussin (1993).murid Islam menguasai Jawi. penubuhan prasekolah di Malaysia pada peringkat awalnya lebih bersifat pusat jagaan atau asuhan kanak-kanak. peranan pusat asuhan mula bertukar kepada prasekolah dan lebih menekankan aspek pendidikan. kurikulum prasekolah bersifat bersifat tradisional iaitu menyediakan kanak-kanak dengan kemahiran 3M. Pusat-pusat ini tertumpu di kawasan ladang dan lombong kepunyaan British. Bahasa Arab dan Fardu Ain apabila tamat sekolah rendah dan banyak lagi program-program pendidikan diperluaskan. matrikulasi dan pendidikan guru. pengajar tidak mendapat latihan profesional. 3. kesihatan dan sedikit perhatian diberikan kepada keperluan pendidikan kanak-kanak.6 Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Malaysia Menurut Dr Nor Hashimah Hashim dan Yahya Che Lah (2003) istilah prasekolah atau tadika digunakan dengan meluas di Malaysia bagi merujuk pendidikan awal kanakkanak serta terdapat dua jenis program iaitu Tadika atau Taman Didikan Kanak-Kanak untuk kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan Tabika atau Taman Bimbingan KanakKanak untuk kanak-kanak bawah empat tahun. Namun pada akhir tahun 50-an dan awal 60-an. . Dengan pembahagian ini KPM dipertanggungjawabkan kepada pembangunan pendidikan prasekolah. sekolah rendah. prasekolah pada ketika itu adalah untuk kanak-kanak dari golongan berada kerana yuran perkhidmatan yang dikenakan adalah tinggi atau diluar kemampuan golongan bawahan. Ini menyebabkan wujud ketidakseimbangan antara wilayah dan golongan masyarakat dimana kanak-kanak berlatar belakang sosio ekonomi tinggi lebih berpeluang belajar di prasekolah berbanding dengan kanak-kanak di luar bandar.

Pada tahun tersebut. Manakala menurut Asiah (2001) pula. model pusat kanak-kanak di tiga buah kampung di Selangor diperkenalkan melalui Yayasan Asia yang menyalurkan geran kepada Perbadanan Buruh Malaysia. Organisasi sukarela 3. pendidikan awal kanak-kanak mendapat perhatian besar daripada seluruh penduduk.Menurut Sufean Hussin (1993). 3.8 Agensi Kerajaan dan Separa Kerajaan Terdapat beberapa agensi kerajaan yang aktif dalam menubuhkan dan membangunkan pusat-pusat prasekolah serta program pendidikan antaranya : a) FELDA b) FELCRA c) RISDA d) KEMAS e) Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara f) Jabatan Hal Ehwal Agama Islam . Sejak diperkenalkan model tersebut. tahun 1969 dianggap tahun bermulanya perkembangan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Agensi kerajaan dan separa kerajaan 2. Menurut Asiah (2001). Persendirian 3.7 Agensi Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Malaysia Pendidikan prasekolah di Malaysia dapat dikelaskan kepada 3 jenis yang utama. beberapa agensi dan pertubuhan kerajaan giat menubuhkan pusat-pusat prasekolah sekitar tahun 1970-an dan 1980-an hasil kesedaran tentang ketidakimbangan penyertaan serta faedah pendidikan prasekolah sebagai pendidikan imbuhan awal. 1. pengkelasan ini berasaskan kepada badan yang menganjurkan pendidikan prasekolah tersebut.

Kementerian Pendidikan mula memberi sumbangan dan memainkan peranan aktif dalam pendidikan awal kanak-kanak melalui pusat perkembangan . Prasekolah persendirian mudah dilihat didalam kawasan taman-taman perumahan. 3. Menurut Asiah (2001). KEMAS lebih tertumpu pada kawasan luar bandar dan juga pinggir bandar. Bagi memenuhi harapan negara membangunkan masyarakat khususnya masyarakat luar bandar.10 Persatuan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) Persatuan Gereja Kristian Persatuan Tindakan Wanita Islam (PERTIWI) Persatuan Kebajikan Angkatan Tentera Persendirian Prasekolah persendirian mestilah berdaftar dengan Kementerian Pendidikan dan biasanya prasekolah persendirian ini dimiliki oleh individu perseorangan. KEMAS diletakkan dibawah Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar telah menubuhkan 10 buah prasekolah dibeberapa kawasan yang dipilih. Sejak tahun 1976. 3. prasekolah kerajaan dan separa kerajaan ini diuruskan oleh agensi masing-masing secara berpusat dan kebanyakannya mempunyai kemudahan yang lengkap.11 Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Pada tahun 1972.Sebagai contoh. Antara organisasi yang bergerak aktif adalah :a) b) c) d) 3. Kebanyakan prasekolah jenis ini berpusat dipremis-premis milik persendirian.9 Organisasi Sukarela Organisasi sukarela juga memainkan peranan penting dalam membangunkan institusi prasekolah di Malaysia. KEMAS menubuhkan lebih banyak prasekolah di seluruh negara.

Penubuhan prasekolah anjuran kerajaan dan separa kerajaan seperti Tadika KEMAS dan Tadika Jabatan Perpaduan Negara misalnya bertujuan membimbing masyarakat yakin pada diri sendiri. gaji guru dan penempatan pelajar serta penempatan prasekolah dan kemudahan-kemudahan asas (sufean. dan kemampuan yang tersendiri dan berbeza – beza khasnya dalam aspek penggunaan bahasa pengantar. latihan ikhtisas. orientasi keutamaan. meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beberapa kajian menunjukkan matlamat. melalui projek tersebut. Objektif pendidikan prasekolah ditentukan oleh agensi yang mengendalikan prasekolah tersebut. Kementerian Pendidikan memberikan latihan perguruan kepada guru prasekolah.kurikulum. menyediakan keperluan asas dan program makanan seimbang kepada kanak-kanak. 1993). kurikulum. (Asiah.12 Isu-Isu Dalam Pendidikan Prasekolah Kepelbagaian agensi yang menganjurkan pendidikan prasekolah ini mewujudkan ketidakseragaman pentadbiran dan pelaksanaan kurikulum prasekolah seperti: 1. Menurut Asiah (2001). menyampaikan ilmu dan kemahiran yang berguna. Pada 1991. kelayakan akademik guru. 2. Melalui pusat ini. 3. pendaftaran prasekolah dan secara umumnya perlaksanaan pendidikan prasekolah. Selain itu.terhasilnya buku A Guide for Pre-school Education dan A Guide for Nurseries sebagai buku panduan pendidikan prasekolah diterbitkan. aktiviti dan juga cara pelaksanaan prasekolah di Malaysia adalah tidak sama antara satu sama lain. . tanggapan. Kementerian Pendidikan mengambil alih Projek Pendidikan Pemulihan yang dibiayai oleh Yayasan Bernard Van Leer. Setiap agensi mempunyai matlamat. Kementerian Pendidikan mengorak langkah dengan memperkenalkan pendidikan prasekolah dibeberapa sekolah rendah terpilih di Malaysia sehingga pada tahun 1992 terdapat 986 buah prasekolah berjaya dilaksanakan di beberapa buah sekolah rendah kepunyaan Kementerian Pendidikan.

1979 dalam Asiah . Jumlah ini hampir sama dengan jumlah sekolah rendah di Malaysia iaitu 6859 buah. Prasekolah persendirian di luar bandar lebih memberi penekanan pada pencapaian akademik dan perkembangan 2001) Oleh kerana itu. 4. terdapat perbezaan yang ketara di antara prasekolah di bandar dengan prasekolah diluar bandar. Manakala semua perbelanjaan prasekolah persendirian diambil daripada yuran bulanan yang dibayar oleh ibu bapa. Semua perbelanjaan seperti gaji guru dan alatan pengajaran dan pembelajaran di prasekolah awam dibiayai oleh kerajaan. prasekolah yang didaftarkan dan masih beroperasi adalah sebanyak 6502 buah.2001). 2000). Jumlah kemasukan meningkat daripada 120. Mulai tahun 1991. maka pendidikan prasekolah dikawal oleh Kementerian Pendidikan. manakala prasekolah di luar bandar lebih mengutamakan perkembangan sosial dan komuniti (Saad. apabila kerajaan memperkenalkan prasekolah di sekolah rendah. 5. sukar bagi Kementerian Pendidikan mengawal dan menyelia struktur dan perlaksanaan prasekolah secara keseluruhannya. Daripada segi lokasi sekolah. Latihan guru-guru prasekolah dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran kebiasaannya ditentukan oleh agensi yang menganjurkan prasekolah tersebut (UNESCO. Sementara prasekolah persendirian mempunyai objektif jangka pendek yang lebih jelas seperti mengutamakan pencapaian kemahiran 3M dan kurang memberi tumpuan kepada aspek-aspek sosial yang lain.618 dalam tahun 1979 kepada kognitif. 3. Mengikut perangkaan Bahagian Pendidikan Prasekolah Kementerian Pendidikan (1991).

Kurikulum Kebangsaan Prasekolah (2001) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara membolehkan kanak-kanak prasekolah memperolehi asas komunikasi. These centres accaunted for about 57% of the total enrolment. intelektual... indirecting the growing importance of pre-school education. Pendidikan prasekolah bertujuan menyediakan asas pada pendidikan formal. Pada masa ini juga mereka .of the total number of 6960 preschool centers in 1990.0 4.. semua pihak sedar pendidikan prasekolah adalah peringkat terpenting bagi membentuk emosi. Semua prasekolah wajib berpegang pada garis panduan kurikulum yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan.372769 dalam tahun 1991. Pelbagai perkataan atau frasa digunakan untuk merujuk kanak-kanak dan hubungannya dengan pendidikan dan penjagaannya. About 5360 or 70% werw run by goverment agencies and statutory bodies. iaitu pertambahan sebanyak 209% dalam tempoh 12 tahun. Peringkat awal kanak-kanak ialah satu jangka masa yang amat penting dalam proses pembesaran semua kanak-kanak. Kanak-kanak juga telah memantapkan diri mereka dengan agak mudah dan berjaya sebagai ahli dalam kumpulan rakan sebaya mereka.. Perangkaan ini menunjukkan kesedaran dan permintaan masyarakat pada pendidikan prasekolah tinggi.” (Asiah. sosial dan perkembangan pemikiran kanak-kanak. 4.kanak. (Asiah 2001) Statistik Rancangan Malaysia Keenam (1991) juga menunjukkan peningkatan jumlah pra sekolah. Pada peringkat inilah kanak-kanak mula melangkah dari alam keluarga ke dunia sosial. emosi.. 2001). fizikal. The number of children aged between four and five years enrolled in pre schools increased by 10% from 300850 in 1985 to 331520 in 1990. kemahiran sosial dan kemahiran lain yang positif seperti fizikal. .. rohani dan nilai estetika sebagai persediaan di sekolah rendah.1 TRANSFORMASI PENDIDIKAN Pengenalan KURIKULUM DAN PERUBAHAN DALAM SISTEM Pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak. Kini.

transformasi adalah mengubah bentuk sesuatu kepada yang lebih baik bagi meningkatkan kualiti dan pencapaian (Artikel Pendidikan : Utusan Malaysia). . Justeru itu.berdepan dengan cabaran yang mana bagi kebanyakan kanak-kanak tidak serupa dengan apa yang mereka temui sebelum ini. 2010). Maka perubahan dalam pendidikan awal kanak-kanak adalah dipengaruhi oleh perubahan dalam kurikulumnya. 2008). (Dipetik dari laman web : http://www.2 Definisi Menurut Kamus Dewan edisi Ketiga. Ini bermakna kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat memfokuskan kepada proses memperkembangkan potensi individu daripada pelbagai sudut (Kulanz Salleh.com/doc/4853636/Asas-Pendidikan-Awal-Kanak-kanak) Pendidikan awal kanak-kanak merupakan perkara penting untuk membentuk corak pembelajaran masa hadapan yang lebih baik dan seimbang. Transformasi bukan hanya berlaku dalam sesebuah organisasi pendidikan tetapi juga melibatkan transformasi dalam bidang kurikulum. pendidikan awal kanak-kanak mempunyai sejarah yang panjang dan perkembangannya berterusan sehingga ke hari ini. rupa dan keadaan.scribd. 4. Ini adalah selaras dengan matlamat bahawa sekolah bukan sekadar tempat untuk menyediakan pelajar-pelajar yang bakal mengisi kekosongan sesuatu pekerjaan yang khusus sebaliknya ia merupakan satu tempat yang berfungsi untuk memberikan didikan yang sempurna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan diri dan masyarakat. transformasi membawa maksud perubahan bentuk sifat. Pengetahuan berkaitan sejarah pendidikan awal kanakkanak dapat membantu pendidikan dalam melaksanakan amalan-amalan baik dari sejarah lampau dan mengambil kira pandangan dari tokoh-tokoh kurikulum lampau untuk menghasilkan pembelajaran bermakna (Mariatul Qatiah Zakaria. Erti kata lain.

mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada dirancang ataupun tidak. Manakala menurut Norzilawati Abdul Halim (2004). lebih baik atau lebih sempurna. (2006) dalam keadaan biasa perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi. arah haluan. bahan kurikulum dan pengurusan sekolah (Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KPSK) & Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). peruntukan masa. Di samping . transformasi juga boleh disebut sebagai satu bentuk perubahan.Transformasi kurikulum membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu struktur kandungan. berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran ke satu ruang yang lain. Perubahan ini mungkin berlaku dari beberapa aspek seperti perubahan falsafah. dalam permintaan global pada masa kini perubahan dalam bidang pendidikan diperlukan bagi memastikan ia bersesuaian dengan keperluan semasa supaya selaras pada peringkat antarabangsa. 4. produk atau perkhidmatan. Keadaan yang sedia wujud digelar status quo. kaedah pentaksiran. transformasi merupakan satu peralihan daripada satu dimensi ke satu dimensi yang lain. Status quo inilah yang akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru.3 Konsep Transformasi / perubahan Kurikulum Menurut Kulanz Salleh (2008). Kulanz Salleh (2008) pula melihat perubahan sebagai suatu bentuk peralihan daripada satu dimensi yang dapat diramalkan kepada dimensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan persekitaran sesuatu masyarakat. Terdapat pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan. Justeru itu. Mengikut Mazlan Ismail. pedagogi. gerak tuju dan sistem. Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001). teknologi dan manusia.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. 1988). Menurut Razali Arof (1991). Selain itu. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.menjamin mutu pendidikan Malaysia setaraf dengan negara-negara maju. ia juga memenuhi keperluan pendidikan negara serta perkembangan dalam kurikulum pendidikan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteran diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara " (PPK. Dalam dunia globalisasi sekarang masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam sistem perubahan kurikulum. rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. khususnya di Malaysia. menurut Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto (1991). perubahan kurikulum ialah inovasi dan perubahan kurikulum merujuk kepada usaha untuk mengubah dan menyesuaikan matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut kepada nilai. berketrampilan. istilah atau konsep perubahan kurikulum bermakna kurikulum itu boleh diubah kepada yang lebih baik atau buruk lagi. Masyarakat juga menentukan sama ada kurikulum itu sesuai ataupun tidak dengan . Falsafah pendidikan negara memainkan peranan yang penting dalam mencorak sistem pendidikan di sesebuah negara. berakhlaq mulia. falsafah dan sumber yang digunakan. Ini disebabkan konsep perubahan kurikulum membawa erti yang umum dan tidak khusus . Menurut Razali Arof (1991). Seterusnya ialah faktor kehendak masyarakat. faktor utama yang mempengaruhi perubahan kurikulum ialah falsafah pendidikan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan kita adalah seperti berikut : "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. Kurikulum digubal dan dilaksanakan mengikut kehendak dan desakan masyarakat. budaya.

penilaian atau kajian berterusan adalah diperlukan untuk memastikan matlamat dan kehendak masyarakat terhadap pendidikan benar-benar terlaksana. serta teknik-teknik asas untuk menyertai kehidupan sesuatu masyarakat. sosial dan ekonomi. kasih sayang. seperti mengambil bahagian dalam perbincangan. konsep-konsep asas cara hidup masyarakat dari segi politik. Selain daripada itu. lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang kompleks dan mengalami perubahan yang pesat. Masyarakat mengkehendaki pelajar-pelajar mempelajari kemahiran-kemahiran asas seperti membaca. jasmani. Namun begitu bukanlah mudah untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat terhadap kurikulum dan sumbangannya pada budaya. Misalnya dalam masyarakat industri. Pelajar sebagai individu yang mempunyai kehendak dan keperluan asas yang melibatkan kehendak dan keperluan asas yang melibatkan keselamatan. Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kehendak dan keperluannya sebagai murid dan individu dapat dipenuhi. Dalam menentukan perubahan kurikulum. kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkumi intelek. faktor sosial juga mempengaruhi kepada perubahan kurikulum di Negara kita. 1995). pendidikan harus mempunyai strategi terhadap ciri-ciri ekonomi. politik. Sekolah merupakan agen sosial yang menyalurkan pengetahuan dan melatih kemahiran akademik dengan menerapkan nilai-nilai sosial . Dalam masyarakat pertanian pula. kepimpinan dan pemikiran kritis dalam suatu sistem demokratik.kehendak mereka. ciri-ciri kurikulumnya adalah berbeza (Rohani Mohd Amin. bermasyarakat dan kehendak penyempurnaan kendiri. Ini bermakna. sosial dan budaya masyarakat tersebut. menulis dan mengira. rohani dan sosial (Ee Ah Meng. 2001) Perancangan kurikulum yang baik sentiasa mengambil kira keperluan pelajar serta mampu memberi faedah secara menyeluruh.

emosi dan jasmani. Perubahan neomobilistik wujud berdasarkan faktor-faktor luaran seperti perkembangan ilmu dan penemuan teori baru serta prinsip baru. Perubahan perkembangan pula bermaksud wujudnya unsur atau elemen perubahan dalam sesuatu kurikulum itu tetapi perubahan itu adalah bercorak pembaharuan kepada yang lama dalam konteks bentuk kurikulum. rohani. Perubahan yang dibuat hanyalah pertukaran atau gentian-gantian yang biasa sahaja. Perubahan homeostatik adalah perubahan yang dibuat tanpa memasukkan elemen-elemen pembaharuan yang bermakna (Razali Arof. idea-idea atau pengetahuan baru itu sudah tentulah perlu diambil kira atau dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada. Menurut Razali Arof (1991). Cuma yang berubah mungkin dari segi teknik yang digunakan ataupun alat-alat yang digunakan (Razali Arof.yang diperlukan dalam negara kita. mendapati bahawa dalam bidang literature terdapat sekurang-kurangnya empat jenis perubahan. Contohnya adalah seperti penemuan bulan yang baru . Perubahan tersebut adalah perubahan bercorak homeostatik. 1991). Contohnya ialah guru besar B menggantikan guru besar A disebabkan guru besar A telah bersara. perubahan neomobilistik dan perubahan metamorphistik. Dengan itu perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial agar nilai-nilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan arus pembangunan. Ini bermakna ciri-ciri dan sifat-sifat kurikulum yang ada masih dikekalkan. 1991). Dengan demikian. perubahan perkembangan. Contohnya perubahan dalam beberapa objektif kurikulum tersebut disebabkan kaedah yang digunakan untuk memilih atau mengenalpasti objektif-objektif untuk kurikulum itu adalah tidak tepat. Menurut Kamaruddin Husin (1949) dalam Mohammad Nor (1990) menyatakan bahawa negara telah mewujudkan Falsafah Pendidikan Negara yang bertujuan memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek.

Kerajaan bertanggungjawab menetapkan Dasar Pendidikan Negara sejajar dengan hasrat pemerintah. perubahan kurikulum seharusnya sejajar dengan peredaran masa dengan zaman kemajuan sains dan teknologi. faktor politik juga memainkan peranan yang penting. pendidikan dan kurikulum tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statik. Menurut Wiles Bondi (1989) dalam bukunya ' Curriculum Development : Aguide to Practice'. turut menjelaskan pengaruh pollitik merupakan perkara penting dalam pembentukan dan perkembangan sesuatu kurikulum. maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan akan dikaji semula. kerana setiap kali pucuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar.bagi sesebuah planet dan penemuan rangka manusia yang mengubah pandangan sejarah. Dasar Pendidikan Negara menitikberatkan perpaduan rakyat dan turut berkembang dan berubah. Hal yang demikian. Contohnya pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. 1991). Menurut Hilda Taba (1962) : . Perubahan ini membawa perubahan yang sangat besar kepada sesuatu kurikulum sehingga sekurang-kurangnya sebahagian besar daripada elemen-elemen dalam kurikulum itu terpaksa ditukar (Razali Arof. 1998). Dalam menentukan transformasi dan perubahan kurikulum. Menurut Suffean Hussin (2004). Ini kerana perkembangan sesuatu kurikulum dipengaruhi oleh proses politik. faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia juga merupakan perkara yang menjadikan kepada transformasi dan perubahan kurikulum. Kurikulum pendidikan merupakan saluran yang penting bagi setiap badan pemerintahan bagi menguatkan pengaruh mereka. Bagi memajukan sesebuah negara. selepas negara mencapai kemerdekaan. Bagi zaman globalisasi sekarang. Ini bermakna kurikulum yang sedia ada perlu diubah supaya penegasan kepada penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dapat menggantikan Bahasa Malaysia (Taib Osman. Jenis perubahan metamorphistik wujud disebabkan oleh kemasukan idea-idea baru atau pengenalan idea-idea baru kepada kurikulum.

but man itself " Kenyataan di atas jelas menunjukkan bahawa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang pesat pada kehidupan manusia di muka bumi ini. Pada awal 2006. Ini kerana. Walaupun terdapat banyak pusat asuhan dan didikan awal kanakkanak seperti taska.A. pendidikan awal kanak-kanak di negara kita masih belum maju.A..0 KURIKULUM PERMATA Pendidikan bagi kanak-kanak di bawah umur 5 tahun di Malaysia masih baru dan belum berkembang luas. Belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya atau adat resam kita sendiri. Oleh itu perkembangan kurikulum haruslah sejajar dengan pembangunan negara dan perkembangan dunia. iaitu membangunkan program pendidikan awal kanak-kanak di negara kita."Technology has changed and is changing not only the face of the earth and the institutions of our society. pendidikan awal kanak-kanak telah terbukti melalui penyelidikan.Bhg. Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. 2008). 1995).al. bermula dari peringkat awal kanak-kanak lagi. nursery dan sebagainya. Kandungan kurikulum pendidikan perlu menitikberatkan mata pelajaran sains dan kemahiran teknik atau vokasional kerana tenaga kerja yang mahir diperlukan dalam zaman yang berteknologi dan canggih ini (Ee Ah Meng. sekumpulan pakar yang dipimpin oleh Y. Program yang ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilia atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar (Aminah Ayob et.Datin Paduka Seri amat tajam pemerhatiannya dan keputusan yang diambil memang tepat sekali. Y. Namun pusat-pusat jagaan kebanyakkan hanyalah memberikan perkhidmatan penjagaan dan asuhan kepada kanak-kanak dan bayi semasa ibu-bapa mereka bekerja. berjaya menghasilkan tenaga kerja dan warganegara yang produktif yang boleh membawa pulangan ekonomi . taski. isteri timbalan Perdana Menteri Malaysia telah bertekad untuk membantu kerajaan melahirkan modal insan negara yang holistik dan produktif.Bhg. 5. Secara khususnya.

1 Latar Belakang Kurikulum Permata Kurikulum permata telah dibentuk oleh sekumpulan pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti setelah mengkaji pelbagai kurikulum sedia ada yang digunapakai di seluruh dunia. Kini.K Elemen-elemen yang terdapat dalam program Surestart di Pen Green ialah: • Reka bentuk kurikulum dan pedagogi meletakkan kanak-kanak di tengah-tengah sebagai keutamaan yang menghubungkan pusat pendidikan dan asuhan (nursery) dengan rumah. 5. 2008). Oleh itu. sosial dan intelek kanakkanak. Kebanyakkan negara maju telah lama membangunkan tenaga manusianya melalui pelaburan di peringkat awal kanak-kanak (Aminah Ayob et. Dengan bukti ini. Di antara model program pendidikan awal kanak-kanak yang didapati paling sesuai dirujuk ialah program seminar “ Surestart” dari Pen Green centre. United Kingdom (Aminah Ayob et. maka kerajaan telah disarankan untuk melaksanakannya di seluruh negara dan mengadakan satu dasar untuk menyediakan peruntukan bagi program Permata ini. Oleh itu.. 2008). Corby.al. Projek Perintis ”Setiap Anak Permata Negara” telah dilaksanakan di lima buah pusat anak PERMATA Negara (PAPN) di luar bandar dan dipinggir bandar. U. 5. Mereka juga telah melawat dan menghadiri beberapa seminar dan persidangan dan mengadakan rundingan dengan pelbagai pihak yang berkaitan untuk mendapatkan idea terbaik bagi menyediakan kurikulum ini.2 Model Pen Green. Hasil kajian yang dibuat. jasmani. 2008). didapati projek perintis ini telah dapat memberikan kesan yang sangat positif terhadap pembinaan sahsiah. rohani.al. setiap kanak-kanak akan berpeluang diasah bakat dan mindanya dari awal lagi untuk menjadikan mereka berjaya apabila dewasa kelak (Aminah Ayob et.al. kurikulum ini menekankan penglibatan ibu .yang baik kepada sesebuah negara.

Rekabentuk kurikulum permata telah mengambil kira peranan ibu bapa yang tidak dapat meluangkan masa untuk melibatkan diri dalam perkembangan anak mereka. Kehadiran ibu bapa di pusat didikan setiap minggu boleh diganti dengan komunikasi menggunakan multimedia atau melalui perbincangan-perbincangan . Kajian Bronfenbrenner (1998) yang telah menghasilkan Ecological Systems Theory mendapati pembelajaran seseorang kanakkanak boleh dimaksimumkan sekiranya ada kolaborasi dan kesinambungan di antara rumah dan taska atau pusat didikan dan asuhan kanak-kanak. Kitaran ini dipanggil “Pen Green Loop” atau singkatannya “PG Loop” seperti Rajah 2.bapa secara aktif. Para pendidik masih boleh menggunakan The PG Loop dengan menggantikan cara berkomunikasi. Rajah 2: “PG Loop”: Kitaran hubungan rumah dan taska Di Pusat Asuhan Di Rumah Guru beri Maklum balas kepada ibubapa KANAK-KANAK Ibubapa beri maklum balas kepada guru Program Di Rumah Program Di Pusat Asuhan Rekabentuk kurikulum yang menggalakkan penglibatan ibu bapa ini selaras dengan hasil kajian secara terang menunjukkan bahawa ibu bapa adalah guru pertama dan pendidik paling efektif untuk kanak-kanak.

adalah sama seperti yang digunakan di Pen Green berasaskan konsep skema Piaget dan beberapa asas teori yang lain seperti: . komunikasi dan literasi awal 3. Kurikulum Permata menggabungkan semua aspek pembelajaran dan asuhan secara bersepadu supaya setiap individu kanak-kanak dapat berkembang secara holistik (Aminah Ayob et. Perkembangan emosi. Perkembangan bahasa.al. tidak ada kaedah (dalam pengetahuan kami) yang menggunakannya kecuali di Pen Green Corby. Perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran 5. Kurikulum Permata mempunyai enam bidang pelajaran iaitu: 1. 2008).ringkas semasa mengambil dan menghantar anak berkenaan. Isi kandungan kurikulum Permata. Rangka teori yang menjadi asas kepada Kurikulum Permata ini adalah unik dan tidak ada dalam mana-mana kaedah Pendidikan Awal Kanak-kanak lain. manakala Kurikulum Permata telah diperkayakan dengan tema-tema berciri kebudayaan Malaysia.. Model asal kurikulum Pen Green tidak mempunyai tema atau topik tertentu. rohani dan sosial 2. Perkembangan fizikal. Walaubagaimanapun. bukan sebagai penguasaan kemahiran akademik semata-mata. koordinasi motor dan pengurusan diri 6. Dokumentasi perkembangan kanak-kanak ini bertujuan menilai keberkesanan program dan untuk pendidik merancang inrevensi atau pembelajaran lanjutan bagi membantu perkembangan kanak-kanak. Kurikulum Permata melihat perkembangan kognitif (intelek) sebagai perkembangan deria dan pengetahuan tentang dunia (knowledge and understanding of the world). Ini bermaksud. Perkembangan pra matematik dan pemikiran logik 4. Perkembangan data kreativiti dan estetika Penilaian dan pentaksiran pembelajaran adalah berasaskan enam bidang pembelajaran ini. cara ini tidaklah sebaik kehadiran ibu-bapa selama sejam setiap minggu.

Dapatan dari penilaian yang telah dibuat selepas satu tahun perlaksanaannya menunjukkan Kurikulum Permata Berjaya dan sangat berkesan dalam meningkatkan kebolehan dan potensi kanak-kanak yang maksimum. 2008). Kami mengesyorkan agar kurikulum ini boleh digunakan sepenuhnya atau dimasukkan ke dalam program yang sedia ada dengan tujuan untuk memperkayakan lagi proses pengajaran dan pembelajaran walau apa jenis program yang beroperasi di negara ini. fizikal dan sahsiah kanak-kanak yang terbaik daripada semua kurikulum yang telah dikaji. Ianya berasaskan proses perkembangan kanak-kanak yang universal yang menjadi sebab utama ianya boleh digunapakai oleh mana-mana kaedah atau program pendidikan awal kanak-kanak. . Oleh kerana rangka teori kurikulum Permata ini berasaskan prinsip perkembangan kognitif sosioemosi. Secara ringkasnya.al. Ini adalah kerana semua kanak-kanak akan melalui proses perkembangan yang serupa disebabkan proses perkembangan manusia adalah mengikut genetic blueprint yang sama. Kurikulum Permata menggunakan hasil penyelidikan yang terkini dan terbukti boleh diaplikasi dalam suasana sebenar. maka ia seharusnya boleh digunapakai oleh SEMUA kaedah atau program pendidikan awal kanak-kanak yang sudahsedia ada di Malaysia mahupun yang dibawa masuk dari luar negara. Sifat rangka teori Kurikulum Permata yang boleh diselitkan ke dalam mana-mana kaedah penyelidikan awal kanak-kanak menjadikannya satu faktor kompromi untuk pengamalpengamal kaedah lain seperti Kaedah Mantessori dan Reggio Emilia yang telah lama diperakui kualiti program tersebut di peringkat antarabangsa (Aminah Ayob et. kurikulum Permata digubal dan diuji rintis di 5 buah Pusat Anak Permata Negara dalam fasa I dan di enam buah Pusat Anak Permata Negara Fasa II.• • • • Konsep ‘Involvement’ – Oleh Laevar’s (1997) Konsep ‘Well-being’ – Oleh Leaver’s (1997) Konsep ‘Attachment’ – Oleh Bowlby (1969) Konsep ‘Holding and containment’ – Oleh Winnicot (1965) and Bion (1962) Berasaskan model Pen Green ini.

3 Falsafah Kurikulum Permata Pembinaan Kurikulum Permata telah mengambil kira Falsafah Pendidikan Negara (FPN) Malaysia yang termaktub seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. holistik dan seimbang dalam aspek emosi. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian masyarakat dan negara”. emosi. berfikir dan pra matematik boleh diperkembangkan melalui pembelajaran awal. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. mereka adalah MODAL INSAN negara pada masa hadapan. .5. agar kanak-kanak membesar dengan kepercayaan yang kukuh pada Tuhan. Falsafah Kurikulum Permata menekankan: • Bahawa setiap anak adalah seumpama PERMATA yang sangat berharga . jasmani. rohani. Umur 3 tahun pertama paling penting dalam perkembangan kanakkanak yang cemerlang. dan intelek sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan dan dapat hidup secara bertolenrasi dalam suasana masyarakat plural di Malaysia. • Bahawa aspek kerohanian. nilai-nilai mulia dan kefahaman antara budaya amat penting dibina dari peringkat awal. Khususnya dalam pembinaan personaliti unggul dan harmonis dalam diri kanak-kanak. • Bahawa aspek-aspek kerohanian dan asuhan mesti bermula dari peringkat awal/lahir. rohani. setiap anak perlu mendapat pendidikan dan asuhan yang terbaik untuk memastikan perkembangan yang maksima. Oleh itu. • Bahawa keboleh berbahasa. sosial.

Kepelbagaian kanak-kanak adalah dihormati dan diberikan pengiktirafan melalui amalan pendidikan inklusif (Aminah Ayob et. Penjagaan kesihatan kanak-kanak penting untuk memastikan perkembangan fizikal dan minda yang sihat. Perkembangan bahasa. 5.al. Pembelajaran awal dan amalan didikan dan asuhan yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. 7. 6. Menghargai kepelbagaian potensi dan kebolehan kanak-kanak. 2008). 8.5 • • • Penekanan Kurikulum Kasih sayang dan kegembiraan (Affection and love) Interaksi dan komunikasi (Interactions and communications) Berfikir dan membaca (Thinking and reading) . Perkembangan maksimum berlaku dalam persekitaran yang kondusif. dalam persekitaran yang ceria dan memberangsangkan serta penuh dengan kasih sayang. Menyediakan pengalaman pembelajaran untuk perkembangan holistik kanakkanak. Penglibatan kolaboratif antara pendidik dan ibu bapa adalah penting untuk perkembangan maksimum kanak-kanak. selamat. komunikasi dan awal literasi asas pembangunan intelek kanak-kanak.4 Konsep Kurikulum Permata 1. 3. 5. 2. 5.• Bahawa semua kanak-kanak membentuk kefahaman tentang dunia sekeliling dengan bermain dan berinteraksi dengan orang lain. 4. • Bahawa semua kanak-kanak berhak mendapat akses kepada pendidikan dan asuhan yang sama dan berkualiti yang disediakan oleh kerajaan. ceria dan penuh dengan kasih sayang. Cara terbaik mempelajari sesuatu adalah melalui bermain.

2008). dance and role play) Belajar bergaul dan saling memahami pelbagai budaya (Learning to live together.1 PELAN HALA TUJU PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Prasekolah: Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak 4+ dan 5+ tahun. dan belajar melalui bermain (Children’s empowerment. pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang penting dalam perkembangan minda kanakkanak dan dapat mengurangkan kekurangan sedia ada dan di masa depan. lukisan. multicultur understanding) Pendidikan secara inklusif – sedar dan sensitive pada kanak-kanak berkeperluan khas dan kanak-kanak berisiko tinggi (Inclusiveness aware and sensitive to the needs of special and high risks children) • • Pengesahan awal dan intervensi (Early detection and intervention) Menyediakan pendidikan dan asuhan kanak-kanak berkualiti mengikut standard antarabangsa (Quality ECEC according to the highest standards in ECEC programs) (Aminah Ayob et.• • • • • • Kebebasan pembelajaran. Menurut UNESCO.0 6. muzik. nyanyian.al. songs and rhymes. lebih komited dalam pendidikan dan memperolehi pendapatan lebih tinggi pada masa hadapan . ritma. dan mempertingkatkan kualiti sistem Kepentingan pendidikan prasekolah sebagai penyediaan kepada kanak-kanak ke alam persekolahan telah banyak didokumentasikan. tarian dan lakonan (A lot of music and art. learning trough play) Menggunakan bakat dan potensi kanak-kanak (Using children’s talent and potentials) Kegembiraan dalam bermain dan belajar (Fun in playing ang learning) Memperbanyakkan seni. free learning. . pengupayaan. 26 Kajian dijalankan di Amerika Syarikat mendapati kanak-kanak yang mengikuti pendidikan prasekolah. 6.

. yang mana kadar semasa ialah 67% bagi kanak-kanak yang berumur empat dan lima tahun kami telah mengenalpasti pendidikan prasekolah sebagai salah satu fokus di bawah NKRA Pendidikan.Menyedari kepentingan pendidikan prasekolah serta skop Malaysia dalam meningkatkan kadar penyertaan prasekolah.

Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bermula Januari 2010. i. Ketua Pengarah JPNIN dan Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta (MOE). Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan serta Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Prasekolah. yang dibangunkan dengan kerjasama agensi swasta. menyelaras semua prasekolah (kerajaan dan swasta) serta memantau dan menilai pendidikan prasekolah bagi menggubal dasar prasekolah masa depan. kriteria kelayakan. manakala ahli tetapnya terdiri daripada Ketua Pengarah KEMAS. . Jawatankuasa ini akan dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran. kami telah mengenal pasti tujuh teras bagi memperkasa tadbir urus dan pelaksanaan pendidikan prasekolah yang berkualiti. KSPK memberi penekanan dalam aspek berikut: • • • • Menggabungkan prinsip pendidikan holistik yang berorientasikan kepada hasil pembelajaran Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran mengambil kira latar belakang pelajar yang berbeza Mentakrifkan penggunaan bahasa Malaysia.Bagi meningkatkan kadar penyertaan dan kualiti pendidikan prasekolah. ii. Kementerian Pelajaran (MOE). Jawatankuasa ini berperanan mengkaji semula dasar pendidikan prasekolah kerajaan dan prasekolah swasta yang berdaftar termasuk kurikulum. Inggeris. latihan dan penilaian. Tamil dan Mandarin sebagai bahasa instruksional Melibatkan aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pemahaman budaya serta aktiviti pelbagai bangsa Penambahbaikan kepada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ini merupakan satu inisiatif yang diterima baik oleh pengunjung ke ruang pameran Pendidikan semasa Hari Terbuka.

khususnya bagi kanak-kanak berumur 4+ tahun. Insentif baru akan diberikan kepada pengusaha presekolah swasta khususnya di kawasan miskin bandar dan di luar bandar. Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru prasekolah. Berdasarkan kepada kadar penyertaan semasa. disasarkan bilangan kelas prasekolah yang diperlukan dalam anggaran 10. Sebagai tambahan. Bagi mencapai sasaran ini. Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan. kriteria kelayakan minima untuk semua guru prasekolah ialah Ijazah sarjana muda. pihak kami akan meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta. termasuk sasaran yang ditetapkan. Program Peningkatan Kemahiran akan diberikan kepada lebih kurang 30. personal dan lokasi sekolah serta pencapaian prasekolah tersebut. Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan bagi menyelaras dan mengumpul maklumat berkaitan prasekolah termasuk maklumat asas pelajar. iv. (Dipetik .000 kelas. vii. Ini termasuk penyeragaman pemberian geran per kapita kepada prasekolah MOE.000 guru dan pembantu guru prasekolah sedia ada dan baru dalam tempoh tiga tahun. perlu mematuhi standard yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan. dengan menakrifkan sasaran yang perlu dicapai oleh prasekolah. KEMAS dan JPNIN serta menaikkan bantuan makanan bagi menampung inflasi. Dengan sistem ini.iii. Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan prasekolah. vi. Selain itu. Menambah bilangan kelas prasekolah. Manakala pihak swasta pula. pihak Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan akan dapat memantau dan menilai pelaksanaan prasekolah dengan lebih telus dan berkesan serta dapat merancang dasar-dasar baru bagi memantapkan pelaksanaan daripada pendidikan prasekolah. kerajaan juga akan membangunkan kerangka kecemerlangan pendidikan prasekolah. v.

sebagai Pembantu Pengurusan Murid(PPM) dikelas prasekolah.my/klnvideo/2010/transformasi/video/documents/Pelan %20Hala%20Tuju%20GTP/Pelan%20Hala%20Tuju%20GTP_Bab08. Meningkatkan penyertaan murid prasekolah sebanyak 20 peratus. Pada 2010 : sebanyak 315 buah kelas prasekolah 2. i. telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama(KPI) 6 Teras Bidang Keberhasilan Utama Negara(NKRA). Dibawah sub NKRA prasekolah sebanyak 1468 buah kelas prasekolah lagi akan dibuka dibawah KPM. Memasukkan komponen bahasa iban(Sarawak).kln. iv. kadazan(Sabah) dan Semai(Semenanjung) dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.2 Strategi Pelaksanaan Dalam Meningkatkan Penyertaan Prasekolah Menambah bilangan kelas prasekolah dikawasan berpenduduk padat. ii.gov. luar bandar dan pedalaman. Pada 2012 : sebanyak 448 buah kelas prasekolah akan ditambah Dijangkakan pada 2012.:http://klnportal. Menyediakan kemudahan kemasukan murid prasekolah ke asrama harian dikawasan pedalaman. iii. 6. . Pecahan mengikut tahun adalah seperti berikut: 1. sebanyak 8644 buah kelas prasekolah beroperasi dibawah KPM. Dato' Seri Najib Tun Razak. Menyediakan kursus atau bengkel berkaitan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan kepada guru-guru prasekolah sedia ada khususnya dari agensi kerajaan dan swasta untuk ditempatkan di kelas prasekolah kerajaan. termasuk membabitkan bidang pendidikan prasekolah.pdf) Perdana Menteri Malaysia. Mengambil lepasan SPM. pada akhir tahun 2012 dengan memasukkan semua prasekolah kerajaan dan swasta ke dalam sistem pendidikan negara. pendudukan bandar miskin. Pada 2011 : sebanyak 705 buah kelas prasekolah 3.

blogspot. Kerajaan Malaysia sentiasa secara . vi.0 KESIMPULAN Usaha memajukan kanak-kanak di peringkat awal merupakan asas pembentukan modal insan yang berkualiti yang memberi pulangan tertinggi dalam kemajuan ekonomi kerana ia merupakan cara berkesan untuk mengurangkan kemiskinan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. latihan dan pembelajaran seumur hidup. yang merangkumi usaha menimba ilmu pengetahuan dan kemahiran termasuk sains dan teknologi. bukan sahaja untuk faedah mereka tetapi juga bagi masa depan negara. Kanak-kanak yang dipelihara dan dididik hari ini perlu dilengkapkan bukan sahaja bagi menghadapi cabaran yang biasa masa kini tetapi juga kerumitan yang mungkin dihadapi masa akan datang. Kita tidak patut membiarkan aspek pembangunan kanak-kanak itu apabila mengetahui bahawa kualiti jagaan dan pendidikan awal kanak-kanak boleh menghasilkan kesan positif jangka panjang. Pembangunan modal insan perlu holistik.v. Menambah baik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dengan menambah waktu P & P bahasa Inggeris sebanyak 50 peratus. keupayaan keusahawanan selain menyemai sikap progresif. Proses menyemai nilai-nilai yang baik dan kemahiran yang sesuai bagi pembentukan menyeluruh sebagai individu perlu bermula sejak kanak-kanak itu masih bayi.com/2010/12/nkra-hala-tuju-prasekolah-masakini. Kualiti modal insan negara merupakan elemen penting bagi mencapai aspirasi negara untuk menjadi negara maju menjelang 2020. Menyediakan kemudahan pengangkutan kepada murid prasekolah mengikut keperluan lokasi (Dipetik daripada: (http://lamanprasekolah.html) 7. Oleh itu. positif dan beretika melalui pelajaran. mendidik anak-anak kita dengan betul adalah sesuatu yang perlu kita lakukan.

atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses . Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru. Selain daripada itu. Secara keseluruhanya. program Early Children’s Education Curriculum (ECEC) yang berkualiti adalah sangat penting kerana pelaburan yang dibuat untuk setiap kanakkanak yang baru lahir pada hari ini akan memberikan pulangan yang amat besar di masa hadapan. Ini disebabkan program ECEC yang berkualiti adalah asas kepada pembangunan modal insan yang produktif di abad ke-21 yang berteraskan teknologi dan ICT. pihak NGO. mewujudkan pangkalan data kanak-kanak seluruh Malaysia bagi tujuan memantau dan menyelidik perkembangan kanak-kanak seluruh Malaysia. menerbitkan bahan bacaan atau rujukan mengenai pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak hasil dari kajian yang dijalankan berasaskan keperluan pembangunan kanak-kanak dan membina jaringan dengan pelbagai pihak dalam dan luar dalam meningkatkan mutu dan kualiti asuhan dan didikan awal kanak-kanak di Malaysia. Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. menjadi pusat rujukan dan memberi khidmat latihan kepada pendidik dan jurulatih PERMATA serta lain-lain pihak yang berminat. dapat disimpulkan bahawa pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia sentiasa mengalami perubahan selaras dengan kemajuan negara.kanak. Perkembangan pendidikan awal kanak-kanak terus berkembang maju apabila pihak NCDRC akan diperluaskan bagi melaksanakan tugas-tugas seperti menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan perkembangan kanak.konsisten memperuntuk sejumlah besar wang bagi bajet pembangunan untuk kemajuan pendidikan bagi memastikan sasaran dalam pelan pendidikannya mencapai matlamat.

(1993). Kuala Lumpur.pendidikan kanak-kanak. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). (2005). Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori dan Amali. Asiah Abdul Rahim. Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Azizah Lebai Nordin. Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia. Azizah Lebai Nordin dan Zainun Ishak. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001) Kurikulum Kebangsaan Prasekolah (Edisi Percubaan). . Dewan Bahasa dan Pustaka. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan:Dokumen Standard Prasekolah. BIBLIOGRAFI Aminah Ayob et. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (2008). Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.Pusat Perkembangan Kurikulum.. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Design of Building for Early Childhood Education. al. Pendidikan Prasekolah untuk Guru. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. Kurikulum Permata. (2001). (2004).

[On-Line] Diperoleh daripada htpp://saabd.. A paper presented at the international Child’s Seminar. Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn. Curriculum Development-Theory & Practise.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/ (27 Mac 2011) Sufean Hussin (1993). Brace and World.Curriculum Development: A Guide to Practice. Bhd. Wiles. Assessment Country Report. Diperolehi pada http://www. Pendidikan di Malaysia: Sejarah. (1962).html#Heading98 (8 Mac 2011) . Education For All. Saad Abdul Rahman. Taba. 2011) Razali Arof (1991). Sistem dan Falsafah. Pahang: PTS Publication & Distributor Sdn.J. Malaysia. Panduan Pendidikan Prasekolah. Kuala Lumpur.commonlii. (2003). 20. Pengurusan Kurikulum Prasekolah. (1989). Nor Hashimah Hashim & Yahya Che Lah.Mariatul Qatiah Zakaria (2010). UNESCO. Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Di Malaysia [online] Diperolehi daripada http://kulanzsalleh. Penghantar Kurikulum.org/my/journals/JMCL/2005/6. UNESCO.Ohio: Merrill Publishing Company. H. &Bondi. PROAP. Pendidikan Prasekolah di Malaysia: Beberapa Isu dan Masalah. (1979). June 2000.net(Mac. Artikel Pendidikan : Program Pendidikan Awal Berkualiti Kanakkanak. Bhd. September. (2008). New York: Harcourt. (2000).J. Utusan Malaysia pada: 18 Mac 2010. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Diperolehi daripada http://www.my/content/view/186/2/ (8 Mac 2011) Diperolehi daripada http://lamanprasekolah.mindamadani.blogspot.html (8 Mac 2011) .com/2010/12/perkembangan-pendidikankanak-kanak-di.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful