Halatuju Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia (Awatif Saari, Basirah Mohd Mokhar, Mohd Azfar Aiman Abd

Halim, Mohd Syafiq Rozali, Norliza Ahmad, Nur Iryani Jamaludin, Siti Fatimah Ibrahim, Suhaila Mohd Juhari, Suziana Mohd Yaacob, Yuslizan Mohamed) UPSI 12 April 2011 1.0 PENGENALAN

Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis, 2008). Secara umumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran, penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuk yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam konteks kanak-kanak, pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. Dengan adanya ilmu atau kemahiran yang diperoleh, ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science, 1990). Kepentingan pendidikan kanak-kanak di peringkat awal dan cabaran

pembangunan perindustrian pesat dalam era globalisasi yang berlaku dalam dunia hari ini telah meningkatkan cabaran membentuk generasi akan datang khasnya bagi ibubapa dan pendidik muslim. Dalam menempuh alam cyber dan teknologi maklumat, tidak dapat dinafikan pembangunan insan dan pembinaan generasi perlu dititikberatkan

selari dengan keprihatinan terhadap kepesatan kemajuan negara. Hal ini kerana kanakkanak merupakan aset penting bagi pembinaan sesuatu bangsa dan ketinggian maruah agama. Mereka merupakan generasi pewaris yang bakal menjana wawasan dan mencorak masa depan sesebuah negara pada alaf yang akan datang. Mereka bakal menjadi pemimpin ummah dan mencorak keunggulan islam sebagai agama sejagat (Mastura Badzis, 2008). Oleh yang demikian, dalam penulisan ini akan menghuraikan secara umum dan khusus berkaitan Halatuju Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia secara ringkas dan padat sebagai rujukan dan sumber ilmu pengetahuan berdasarkan fokus dari segi bidang yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Dari segi pentafsiran mengikut perspektif yang lain, pendidikan merupakan segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitaran. Hal ini nyata sekali, pada peringkat awal umur, kanak-kanak tidak dapat membezakan baik buruk sesuatu perkataan. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini, yakni kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal lagi. Apa yang membezakan di sini ialah, Islam lebih menekankan kepada pembentukan sahsiah seseorang individu iaitu kanak-kanak dan bukan hanya dari segi kelakuan fizikal malah seiring dengan pemantapan akhlak dan keimanan yang perlu diterapkan dalam roh dan jiwa kanak-kanak itu sendiri. Sekiranya sesuatu informasi yang diterima oleh seseorang kanak-kanak itu hanya bertumpu pada aras pengetahuan semata-mata tanpa diiringi penyemaian akidah dan pemantapan akhlak, maka sudah jelas membuktikan bahawa nilai penghayatan kontang dan proses pengaplikasian pengetahuan tidak dapat diterjemah dalam bentuk nilai peradaban yang sempurna. Akibatnya, generasi yang dihasilkan mungkin bijaksana dan tinggi tahap perkembangan intelek, tetapi ‘pencapaian tinggi’ yang pada hakikatnya dalam ruang lingkup yang lain pincang dan tiada keseimbangan. Sekiranya hal ini yang berlaku dalam dunia pendidikan pada hari ini, sudah jelas menunjukkan bahawa pendidikan gagal menjana anjakan paradigma dalam sel setiap individu dan dibimbangi sejarah lama akan berulang. Analisis fakta dari perspektif

sejarah telah cukup membuktikan bahawa kehancuran tamadun manusia contohnya Mesir, Greek, Rom dan Parsi adalah berpunca dari gagalnya penerapan nilai-nilai akhlak murni kepada generasi pewaris dan kontangnya penghayatan untuk diaplikasikan dalam kehidupan (Mastura Badzis, 2008). Maka, dari sini telah ramai pihak dan agensi sama ada kerajaan, swasta mahupun pihak persendirian yang telah membuka mata dan minda perihal pentingnya penerapan ilmu dan pengetahuan bagi kanak-kanak bukan hanya pada umur tertentu, malahan sejak ia dilahirkan. Dengan keterbukaan minda ini, ilmu asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak telah mula diperkembangkan di Malaysia yang bukan hanya sekadar mengasuh atau mendidik, malahan ia bertindak bertunjangkan prosedur dan berpaksikan kurikulum yang telah digubal oleh pihak yang berwajib. Oleh yang demikian, dalam penulisan ini akan menghuraikan secara umum dan khusus berkaitan Perkembangan Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak dari perspektif Malaysia secara ringkas dan padat sebagai rujukan dan sumber ilmu pengetahuan berdasarkan fokus dari segi bidang yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Proses-proses perkembangan pendidikan awal kanak-kanak akan diselusuri dari peringkat awal ia wujud sama ada dari segi penubuhan institusi dan agensi, dasar dan polisi, program-program pendidikan dan latihan serta program yang berkaitan dengan kesihatan kanak-kanak secara menyeluruh berasaskan fakta literatur yang dikutip dari pelbagai sumber. Pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang penting dalam perkembangan dan pembangunan seseorang kanak-kanak. Sekiranya seorang kanak-kanak mendapat pendidikan asas yang berkualiti, maka diyakini kanak-kanak tersebut akan terus berjaya dalam pendidikan yang akan dilalui pada peringkat yang lebih tinggi. 2.0 2.1 PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA Latar Belakang Pendidikan Prasekolah di Malaysia

Pendidikan prasekolah dalam bentuk tadika di Malaysia mula dikenali pada tahun 1950. Pada mulanya pendidikan ini disediakan untuk kanak-kanak daripada golongan

1980-85. Sebanyak 4487 atau 79 peratus daripada jumlah pusat-pusat ini yang kebanyakannya terletak di kawasan luar bandar. pada tahun 1989 terdapat 6959 pusat pendidikan prasekolah di Malaysia.850 pada tahun1986 (Educational Stastistics of Malaysia. 4728 di bawah berbagai-bagai agensi kerajaan. menampung kira-kira 149. 631 di bawah badan-badan berkanun seperti FELDA. Dalam tempoh masa yang sama. terdapat sebanyak 5657 pusat prasekolah berbanding dengan 2974 pada tahun 1980.850 kanakkanak yang mengikuti pendidikan prasekolah pada tahun 1984 (Rancangan Malaysia Kelima 1986-1990 dalam Azizah dan Zainun 2005). Merujuk Azizah dan Zainun (2005). satu kajian yang meliputi seluruh negara tentang kedudukan pendidikan prasekolah dijalankan pada tahun 1981 dan telah disiapkan pada tahun 1984. Jumlah pendaftaran kanak-kanak dalam tahun 1989 adalah 33. penyelarasan. pengawalan.pertengahan dan atasan.000 pada tahun 1984. Kajian tersebut bertujuan untuk menyediakan maklumat kepada kerajaan tentang kedudukan pendidikan prasekolah dan bagi membantu kerajaan menggubal garis panduan dasar tentang pendidikan prasekolah yang antara lain meliputi pengawasan. 1392 dijalankan oleh pihak persendirian dan 208 dibawah organisasi sosial. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahawa pendidikan prasekolah telah berkembang dalam tempoh 1981-1984. 1990). beberapa agensi kerajaan seperti FELDA dan KEMAS mula menubuhkan pusat-pusat tadika. . 1986 dan 1989 dan1989 (tidak diterbitkan) dalam Azizah dan Zainun 2005).000 orang pada tahun 1980 kepada 279. Menurut Azizah (2004). Hanya pada tahun 1960. Kanak-kanak dalam lingkungan umur empat hingga enam tahun yang mengikuti pendidikan prasekolah telah bertambah daripada 171. latihan guru.992 pada tahun 1981 dan 300. pembentukan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan prasekolah. al. kebanyakannya diluar bandar (Sulaiman et.520 meningkat daripada 196.

rohani.700 orang daripada jumlah kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke atas harus mendapat pendidikan prasekolah. kemahiran. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. norma. 2004).450 orang kanakkanak (53%) tidak mendapat kemudahan pendidikan tersebut (Kementerian Pendidikan Malaysia 1991). jadual waktu.2 Kurikulum Prasekolah Malaysia Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan prinsip Rukunegara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendukung matlamat dan wawasan negara. 2. seramai lebih kurang 490. Kurikulum pendidikan apabila diterjemahkan dalam bentuk aplikasi di sekolah ia adalah sesuatu yang melibatkan program pembelajaran di dalam atau di luar kelas. peralatan. aktiviti.Mengikut anggaran dalam tahun 1990. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran (Azizah. Dari jumlah ini. nilai. psikologi dan perkembangan kanakkanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. Namun perkataan kurikulum bila dikaitkan dengan kanakkanak di peringkat awal perkembangan ianya tidak hanya tertumpu kepada sesuatu . Keadaan ini mendorong Kementerian pendidikan Malaysia menubuhkan Prasekolah “Annex” untuk memberi kemudahan pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak miskin dari kawasan bandar dan luar bandar yang tidak mampu membayar yuran program pendidikan prasekolah yang dianggap mahal (Azizah dan Zainun 2005). tajuk-tajuk bagi sesuatu yang dipelajari dan juga proses penilaian. Kurikulum seperti yang tercatat dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996 dan Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997 merujuk kepada suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan. perancangan. dianggarkan seramai 269. Perancangan dan penggubalan kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini serta menyampaikan pengetahuan.

11). Cara bagaimana persekitaran fizikal yang mengelilingi kanak-kanak disusun dan juga rutin harian yang dilakukan oleh orang dewasa atau kanak-kanak itu sendiri. sikap dan tingkah laku samada yang dirancang atau tidak. 1989. 4. Segala peluang perkembangan pembelajaran yang disediakan untuk kanak- kanak. samada digalakkan atau ditegah. Para pakar unit kanak-kanak di bawah usia 5 tahun dari National Children Beaureu. 2. Di dalam penulisan Prof. mengarah. Mastura Badzis ada menyatakan Bruce dan Meggitt (2005) menyifatkan kurikulum kanak-kanak ialah sesuatu yang dapat membantu kanak-kanak membesar dan belajar yang mana menjadi satu tanggungjawab kepada pendidik untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat menyokong dan merangsang potensi yang ada pada seseorang kanak-kanak dan ianya bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan kanak-kanak melakukan atau mempelajarinya. p. Madya Dr. 5.yang dikaitkan dengan pengalaman pembelajaran di sekolah tetapi ia merangkumi segala pengalaman dalam kehidupan hariannya samada di pusat asuhan. Peranan yang dimainkan oleh orang dewasa untuk menyusun atur. Kurikulum dan pengalaman ini sebenarnya tercetus dari . United Kingdom berpandangan bahawa kurikulum untuk kanakkanak di peringkat awal umur yang di letakkan di pusat asuhan kanak-kanak adalah merangkumi perkara-perkara berikut: 1. Segala aktiviti. secara langsung atau tidak langsung yang ditimba oleh seseorang kanak-kanak sepanjang proses mereka membesar. di rumah atau di luar rumah. mempengaruhi dan turut serta bersama melakukan apa yang dilakukan oleh kanak-kanak. 3. Penglibatan ibu bapa dalam perkara-perkara yang disebutkan (NCB. Dalam konteks Islam. kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan melibatkan segala pengalaman pembelajaran yang didedahkan kepada kanak-kanak samada ianya dirancang ataupun tidak.

masa atau perhatian yang diberikan oleh pengasuh atau pendidik kanak-kanak terhadap sesuatu aktiviti mungkin menyebabkan kanak-kanak merasakan sesuatu perkara itu lebih berfaedah dari yang lain walaupun hakikatnya tidak begitu (Mohd Farid et al. termasuklah juga bahasa dan teknik berkomunikasi yang diamalkan oleh orang dewasa dan kanak-kanak menggunakannya dalam kalangan rakan sebaya atau orang lain. nilai dan tatasusila yang ditonjolkan oleh guru. Dalam erti kata lain kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak adalah merangkumi segala aktiviti dan pengalaman pembelajaran yang disediakan oleh orang dewasa. 2010).. segala aktiviti yang ditentu dan difikirkan oleh kanak-kanak itu sendiri. yang tidak dirancang tetapi tanpa disedari kanak-kanak mempelajarinya. malah segala apa yang mereka boleh lihat dan dengar daripada persekitaran mereka. Evolusi pendidikan ini telah melalui lima fasa Zaman Pramerdeka (sebelum 1957) Zaman Pasca Merdeka (1957-1970) Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000) Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang) Zaman Pramerdeka (sebelum 1957) Semasa pentadbiran British. orang dewasa.sikap. keluarga dan masyarakat sekitar.0 3. Sebagai contoh. 3.2 pembangunan dan kemampuan negara.1 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Di Malaysia Pendidikan Negara telah mengalami evolusi penting sejajar dengan Sistem berikut: a) b) c) d) e) 3. sekolah-sekolah di Tanah Melayu dipecahkan kepada . Kadang kala kurikulum ini juga boleh jadi sesuatu yang tersembunyi.

Namun menjelang kemerdekaan. Laporan Fenn-Wu (1951) – menyemak pendidikan kaum Cina. Dasar ini diperluas dengan mengadakan pendidikan universal selama sembilan tahun apabila peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan pada tahun 1964. iaitu Sekolah Inggeris.empat aliran. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan. Ordinan Pelajaran 1957 digubal berdasarkan perakuan Laporan Razak (1956) yang mengutamakan perpaduan dan menjadi teras Dasar Pendidikan Kebangsaan. Sekolah Cina dan sekolah Tamil. Dasar pendemokrasian pendidikan bermula pada tahun 1962 dengan memberi penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar. Laporan jawatankuasa ini menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pada semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar. Beberapa jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itu dan menghasilkan laporan-laporan berikut: a) b) c) d) Laporan Barnes (1951) – menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu. sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah. usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pelajaran kebangsaan. Setiap sekolah mempunyai bahasa penghantarnya sendiri dan kurikulum yang berbeza di antara satu sama lain. Sekolah Melayu. Sebaik mencapai kemerdekaan. Sehubungan itu. timbul kesedaran untuk mewujudkan satu sistem persekolahan. Perakuan Laporan Razak dikaji semula oleh Jawatankuasa Rahman Talib pada tahun 1960. Laporan Razak (1956) – meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan untuk semua. Ordinan Pelajaran (1952) – mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan. Penghapusan .

Pendidikan Sains dan Teknikal diberi lebih penekanan pada peringkat menengah bagi menghasilkan tenaga kerja mahir. manakala di Sarawak pada tahun 1990. Pada tahun 1979. Seterusnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah digubal pada tahun 1988 bagi memperteguh halatuju dan matlamat pendidikan negara.peperiksaan pemilihan ini menyebabkan peningkatan kadar penyertaan ke sekolah menengah. Walau bagaimanapun. Falsafah ini menekankan . Dalam tempoh ini. peluang pendidikan untuk warganegara turut ditingkatkan dengan menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur terutama di luar bandar. antaranya Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982. pendidikan diberikan keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua kaum.3 Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) Dasar Ekonomi Baru (DEB) adalah satu falsafah pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi. sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar terus dikekalkan. 3. Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga turut diberi tumpuan. Pada masa ini juga Sistem Pendidikan Kebangsaan mengalami banyak perubahan. semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) telah menggariskan cadangan pendekatan dan strategi baru untuk memantapkan sistem pendidikan. selaras dengan Akta Pelajaran 1961. Pada tahun 1980-an. Mata pelajaran Sivik diperkenalkan bagi menyemai semangat jati diri di kalangan pelajar. Kadar ini terus meningkat apabila terdapat perubahan dasar yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat mulai tahun 1992.

Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan lain-lain.4 Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000) Dekad terakhir abad ke-20 menyaksikan perubahan yang pesat dalam pendidikan negara. 3. Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) diperkenalkan pada tahun 2003. antaranya: Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002).5 Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang) Pada zaman ini Sistem Pendidikan Kebangsaan diperkemaskan sejajar dengan perkembangan dunia teknologi maklumat. Dengan mengambil kira pelbagai perubahan dan cabaran alaf ke-21. 3. Asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan diperkukuhkan melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta yang berkaitan dengan pendidikan. banyak lagi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan termasuk: a) b) c) d) e) Peningkatan akses dalam pendidikan khususnya peringkat tertiari. Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dilaksanakan pada tahun 2003. emosi.pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang daripada segi jasmani. Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. program j-QAF diperkenalkan pada tahun 2005 dan diperluaskan pada tahun 2006 bagi memastikan . dasar dan program utama. Selain itu. Perkembangan ICT dalam pendidikan termasuk penubuhan Sekolah Bestari pada tahun 1999 Menaiktarafkan kelayakan guru-guru daripada sijil kepada diploma Menaiktarafkan Menaiktarafkan Maktab Sekolah Perguruan Menengah Sultan Idris kepada kepada Universiti Sekolah Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Vokasional Menengah Teknik. misalnya Akta Pendidikan 1996. rohani dan intelek. penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan diperlihatkan dalam perundangan.

sekolah menengah. penubuhan prasekolah di Malaysia pada peringkat awalnya lebih bersifat pusat jagaan atau asuhan kanak-kanak. prasekolah pada ketika itu adalah untuk kanak-kanak dari golongan berada kerana yuran perkhidmatan yang dikenakan adalah tinggi atau diluar kemampuan golongan bawahan. Ini menyebabkan wujud ketidakseimbangan antara wilayah dan golongan masyarakat dimana kanak-kanak berlatar belakang sosio ekonomi tinggi lebih berpeluang belajar di prasekolah berbanding dengan kanak-kanak di luar bandar.6 Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Malaysia Menurut Dr Nor Hashimah Hashim dan Yahya Che Lah (2003) istilah prasekolah atau tadika digunakan dengan meluas di Malaysia bagi merujuk pendidikan awal kanakkanak serta terdapat dua jenis program iaitu Tadika atau Taman Didikan Kanak-Kanak untuk kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan Tabika atau Taman Bimbingan KanakKanak untuk kanak-kanak bawah empat tahun. Perubahan paling signifikan dalam sejarah perkembangan pendidikan negara ialah penubuhan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) pada tahun 2004. . Al-Quran.murid Islam menguasai Jawi. pengajar tidak mendapat latihan profesional. peranan pusat asuhan mula bertukar kepada prasekolah dan lebih menekankan aspek pendidikan. kesihatan dan sedikit perhatian diberikan kepada keperluan pendidikan kanak-kanak. Bahasa Arab dan Fardu Ain apabila tamat sekolah rendah dan banyak lagi program-program pendidikan diperluaskan. kurikulum prasekolah bersifat bersifat tradisional iaitu menyediakan kanak-kanak dengan kemahiran 3M. 3. sekolah rendah. Namun pada akhir tahun 50-an dan awal 60-an. matrikulasi dan pendidikan guru. Menurut Dr Nor Hashimah Hashim dan Yahya Che Lah (2003). Pusat-pusat jagaan ini hanya menumpukan pada kebajikan. Dengan pembahagian ini KPM dipertanggungjawabkan kepada pembangunan pendidikan prasekolah. Pusat-pusat ini tertumpu di kawasan ladang dan lombong kepunyaan British. Bagaimanapun menurut Sufean Hussin (1993).

Menurut Asiah (2001). Sejak diperkenalkan model tersebut.8 Agensi Kerajaan dan Separa Kerajaan Terdapat beberapa agensi kerajaan yang aktif dalam menubuhkan dan membangunkan pusat-pusat prasekolah serta program pendidikan antaranya : a) FELDA b) FELCRA c) RISDA d) KEMAS e) Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara f) Jabatan Hal Ehwal Agama Islam . 3.7 Agensi Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Malaysia Pendidikan prasekolah di Malaysia dapat dikelaskan kepada 3 jenis yang utama. beberapa agensi dan pertubuhan kerajaan giat menubuhkan pusat-pusat prasekolah sekitar tahun 1970-an dan 1980-an hasil kesedaran tentang ketidakimbangan penyertaan serta faedah pendidikan prasekolah sebagai pendidikan imbuhan awal. 1. Manakala menurut Asiah (2001) pula.Menurut Sufean Hussin (1993). tahun 1969 dianggap tahun bermulanya perkembangan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. model pusat kanak-kanak di tiga buah kampung di Selangor diperkenalkan melalui Yayasan Asia yang menyalurkan geran kepada Perbadanan Buruh Malaysia. pengkelasan ini berasaskan kepada badan yang menganjurkan pendidikan prasekolah tersebut. Persendirian 3. Organisasi sukarela 3. Pada tahun tersebut. pendidikan awal kanak-kanak mendapat perhatian besar daripada seluruh penduduk. Agensi kerajaan dan separa kerajaan 2.

KEMAS diletakkan dibawah Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar telah menubuhkan 10 buah prasekolah dibeberapa kawasan yang dipilih. Antara organisasi yang bergerak aktif adalah :a) b) c) d) 3. 3.9 Organisasi Sukarela Organisasi sukarela juga memainkan peranan penting dalam membangunkan institusi prasekolah di Malaysia. 3.10 Persatuan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) Persatuan Gereja Kristian Persatuan Tindakan Wanita Islam (PERTIWI) Persatuan Kebajikan Angkatan Tentera Persendirian Prasekolah persendirian mestilah berdaftar dengan Kementerian Pendidikan dan biasanya prasekolah persendirian ini dimiliki oleh individu perseorangan. Bagi memenuhi harapan negara membangunkan masyarakat khususnya masyarakat luar bandar. Kebanyakan prasekolah jenis ini berpusat dipremis-premis milik persendirian. Menurut Asiah (2001). KEMAS menubuhkan lebih banyak prasekolah di seluruh negara.11 Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Pada tahun 1972. Prasekolah persendirian mudah dilihat didalam kawasan taman-taman perumahan.Sebagai contoh. prasekolah kerajaan dan separa kerajaan ini diuruskan oleh agensi masing-masing secara berpusat dan kebanyakannya mempunyai kemudahan yang lengkap. Sejak tahun 1976. KEMAS lebih tertumpu pada kawasan luar bandar dan juga pinggir bandar. Kementerian Pendidikan mula memberi sumbangan dan memainkan peranan aktif dalam pendidikan awal kanak-kanak melalui pusat perkembangan .

terhasilnya buku A Guide for Pre-school Education dan A Guide for Nurseries sebagai buku panduan pendidikan prasekolah diterbitkan. kurikulum. Objektif pendidikan prasekolah ditentukan oleh agensi yang mengendalikan prasekolah tersebut. Selain itu. Kementerian Pendidikan mengorak langkah dengan memperkenalkan pendidikan prasekolah dibeberapa sekolah rendah terpilih di Malaysia sehingga pada tahun 1992 terdapat 986 buah prasekolah berjaya dilaksanakan di beberapa buah sekolah rendah kepunyaan Kementerian Pendidikan. menyampaikan ilmu dan kemahiran yang berguna. Setiap agensi mempunyai matlamat. melalui projek tersebut. Kementerian Pendidikan memberikan latihan perguruan kepada guru prasekolah. 3. dan kemampuan yang tersendiri dan berbeza – beza khasnya dalam aspek penggunaan bahasa pengantar. tanggapan. Melalui pusat ini. 2. Kementerian Pendidikan mengambil alih Projek Pendidikan Pemulihan yang dibiayai oleh Yayasan Bernard Van Leer. 1993). pendaftaran prasekolah dan secara umumnya perlaksanaan pendidikan prasekolah.kurikulum.12 Isu-Isu Dalam Pendidikan Prasekolah Kepelbagaian agensi yang menganjurkan pendidikan prasekolah ini mewujudkan ketidakseragaman pentadbiran dan pelaksanaan kurikulum prasekolah seperti: 1. gaji guru dan penempatan pelajar serta penempatan prasekolah dan kemudahan-kemudahan asas (sufean. (Asiah. kelayakan akademik guru. menyediakan keperluan asas dan program makanan seimbang kepada kanak-kanak. Beberapa kajian menunjukkan matlamat. Menurut Asiah (2001). . meningkatkan taraf hidup masyarakat. latihan ikhtisas. orientasi keutamaan. Penubuhan prasekolah anjuran kerajaan dan separa kerajaan seperti Tadika KEMAS dan Tadika Jabatan Perpaduan Negara misalnya bertujuan membimbing masyarakat yakin pada diri sendiri. Pada 1991. aktiviti dan juga cara pelaksanaan prasekolah di Malaysia adalah tidak sama antara satu sama lain.

Semua perbelanjaan seperti gaji guru dan alatan pengajaran dan pembelajaran di prasekolah awam dibiayai oleh kerajaan. manakala prasekolah di luar bandar lebih mengutamakan perkembangan sosial dan komuniti (Saad. 3.618 dalam tahun 1979 kepada kognitif. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah sekolah rendah di Malaysia iaitu 6859 buah. 5. maka pendidikan prasekolah dikawal oleh Kementerian Pendidikan. prasekolah yang didaftarkan dan masih beroperasi adalah sebanyak 6502 buah. terdapat perbezaan yang ketara di antara prasekolah di bandar dengan prasekolah diluar bandar. 2000). Prasekolah persendirian di luar bandar lebih memberi penekanan pada pencapaian akademik dan perkembangan 2001) Oleh kerana itu. apabila kerajaan memperkenalkan prasekolah di sekolah rendah. 4. Sementara prasekolah persendirian mempunyai objektif jangka pendek yang lebih jelas seperti mengutamakan pencapaian kemahiran 3M dan kurang memberi tumpuan kepada aspek-aspek sosial yang lain. Mulai tahun 1991.2001). 1979 dalam Asiah . Jumlah kemasukan meningkat daripada 120. sukar bagi Kementerian Pendidikan mengawal dan menyelia struktur dan perlaksanaan prasekolah secara keseluruhannya. Manakala semua perbelanjaan prasekolah persendirian diambil daripada yuran bulanan yang dibayar oleh ibu bapa. Mengikut perangkaan Bahagian Pendidikan Prasekolah Kementerian Pendidikan (1991). Daripada segi lokasi sekolah. Latihan guru-guru prasekolah dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran kebiasaannya ditentukan oleh agensi yang menganjurkan prasekolah tersebut (UNESCO.

. Pendidikan prasekolah bertujuan menyediakan asas pada pendidikan formal. 2001).. Perangkaan ini menunjukkan kesedaran dan permintaan masyarakat pada pendidikan prasekolah tinggi. .of the total number of 6960 preschool centers in 1990.. Pada masa ini juga mereka . The number of children aged between four and five years enrolled in pre schools increased by 10% from 300850 in 1985 to 331520 in 1990.. Pelbagai perkataan atau frasa digunakan untuk merujuk kanak-kanak dan hubungannya dengan pendidikan dan penjagaannya. 4. Kanak-kanak juga telah memantapkan diri mereka dengan agak mudah dan berjaya sebagai ahli dalam kumpulan rakan sebaya mereka.0 4. kemahiran sosial dan kemahiran lain yang positif seperti fizikal. iaitu pertambahan sebanyak 209% dalam tempoh 12 tahun..372769 dalam tahun 1991. These centres accaunted for about 57% of the total enrolment. semua pihak sedar pendidikan prasekolah adalah peringkat terpenting bagi membentuk emosi. Kini.1 TRANSFORMASI PENDIDIKAN Pengenalan KURIKULUM DAN PERUBAHAN DALAM SISTEM Pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak. indirecting the growing importance of pre-school education. fizikal.. Pada peringkat inilah kanak-kanak mula melangkah dari alam keluarga ke dunia sosial.” (Asiah. emosi. rohani dan nilai estetika sebagai persediaan di sekolah rendah. Semua prasekolah wajib berpegang pada garis panduan kurikulum yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan.kanak. Peringkat awal kanak-kanak ialah satu jangka masa yang amat penting dalam proses pembesaran semua kanak-kanak. intelektual. (Asiah 2001) Statistik Rancangan Malaysia Keenam (1991) juga menunjukkan peningkatan jumlah pra sekolah. sosial dan perkembangan pemikiran kanak-kanak. Kurikulum Kebangsaan Prasekolah (2001) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara membolehkan kanak-kanak prasekolah memperolehi asas komunikasi. About 5360 or 70% werw run by goverment agencies and statutory bodies.

Pengetahuan berkaitan sejarah pendidikan awal kanakkanak dapat membantu pendidikan dalam melaksanakan amalan-amalan baik dari sejarah lampau dan mengambil kira pandangan dari tokoh-tokoh kurikulum lampau untuk menghasilkan pembelajaran bermakna (Mariatul Qatiah Zakaria. transformasi adalah mengubah bentuk sesuatu kepada yang lebih baik bagi meningkatkan kualiti dan pencapaian (Artikel Pendidikan : Utusan Malaysia). Erti kata lain. transformasi membawa maksud perubahan bentuk sifat. Ini adalah selaras dengan matlamat bahawa sekolah bukan sekadar tempat untuk menyediakan pelajar-pelajar yang bakal mengisi kekosongan sesuatu pekerjaan yang khusus sebaliknya ia merupakan satu tempat yang berfungsi untuk memberikan didikan yang sempurna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan diri dan masyarakat. Transformasi bukan hanya berlaku dalam sesebuah organisasi pendidikan tetapi juga melibatkan transformasi dalam bidang kurikulum. 2008). pendidikan awal kanak-kanak mempunyai sejarah yang panjang dan perkembangannya berterusan sehingga ke hari ini. Ini bermakna kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat memfokuskan kepada proses memperkembangkan potensi individu daripada pelbagai sudut (Kulanz Salleh.2 Definisi Menurut Kamus Dewan edisi Ketiga.scribd. Justeru itu. 4.berdepan dengan cabaran yang mana bagi kebanyakan kanak-kanak tidak serupa dengan apa yang mereka temui sebelum ini. Maka perubahan dalam pendidikan awal kanak-kanak adalah dipengaruhi oleh perubahan dalam kurikulumnya. (Dipetik dari laman web : http://www.com/doc/4853636/Asas-Pendidikan-Awal-Kanak-kanak) Pendidikan awal kanak-kanak merupakan perkara penting untuk membentuk corak pembelajaran masa hadapan yang lebih baik dan seimbang. rupa dan keadaan. . 2010).

lebih baik atau lebih sempurna. kaedah pentaksiran. peruntukan masa. Status quo inilah yang akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru. dalam permintaan global pada masa kini perubahan dalam bidang pendidikan diperlukan bagi memastikan ia bersesuaian dengan keperluan semasa supaya selaras pada peringkat antarabangsa. teknologi dan manusia. arah haluan. Di samping . produk atau perkhidmatan. (2006) dalam keadaan biasa perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. Keadaan yang sedia wujud digelar status quo. Terdapat pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan.3 Konsep Transformasi / perubahan Kurikulum Menurut Kulanz Salleh (2008). mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada dirancang ataupun tidak. berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran ke satu ruang yang lain. Manakala menurut Norzilawati Abdul Halim (2004). Kulanz Salleh (2008) pula melihat perubahan sebagai suatu bentuk peralihan daripada satu dimensi yang dapat diramalkan kepada dimensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan persekitaran sesuatu masyarakat.Transformasi kurikulum membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu struktur kandungan. 4. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi. Perubahan ini mungkin berlaku dari beberapa aspek seperti perubahan falsafah. gerak tuju dan sistem. transformasi juga boleh disebut sebagai satu bentuk perubahan. bahan kurikulum dan pengurusan sekolah (Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KPSK) & Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Mengikut Mazlan Ismail. Justeru itu. transformasi merupakan satu peralihan daripada satu dimensi ke satu dimensi yang lain. pedagogi. Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001).

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. perubahan kurikulum ialah inovasi dan perubahan kurikulum merujuk kepada usaha untuk mengubah dan menyesuaikan matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut kepada nilai.menjamin mutu pendidikan Malaysia setaraf dengan negara-negara maju. Seterusnya ialah faktor kehendak masyarakat. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Ini disebabkan konsep perubahan kurikulum membawa erti yang umum dan tidak khusus . ia juga memenuhi keperluan pendidikan negara serta perkembangan dalam kurikulum pendidikan. faktor utama yang mempengaruhi perubahan kurikulum ialah falsafah pendidikan negara. Falsafah pendidikan negara memainkan peranan yang penting dalam mencorak sistem pendidikan di sesebuah negara. Menurut Razali Arof (1991). khususnya di Malaysia. berakhlaq mulia. rohani. Kurikulum digubal dan dilaksanakan mengikut kehendak dan desakan masyarakat. 1988). Masyarakat juga menentukan sama ada kurikulum itu sesuai ataupun tidak dengan . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteran diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara " (PPK. berketrampilan. Menurut Razali Arof (1991). menurut Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto (1991). istilah atau konsep perubahan kurikulum bermakna kurikulum itu boleh diubah kepada yang lebih baik atau buruk lagi. Falsafah pendidikan kebangsaan kita adalah seperti berikut : "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek. falsafah dan sumber yang digunakan. budaya. Selain itu. Dalam dunia globalisasi sekarang masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam sistem perubahan kurikulum.

pendidikan harus mempunyai strategi terhadap ciri-ciri ekonomi. konsep-konsep asas cara hidup masyarakat dari segi politik. Misalnya dalam masyarakat industri. Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kehendak dan keperluannya sebagai murid dan individu dapat dipenuhi. Masyarakat mengkehendaki pelajar-pelajar mempelajari kemahiran-kemahiran asas seperti membaca. bermasyarakat dan kehendak penyempurnaan kendiri. 1995). jasmani. lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang kompleks dan mengalami perubahan yang pesat. Dalam masyarakat pertanian pula. kepimpinan dan pemikiran kritis dalam suatu sistem demokratik. rohani dan sosial (Ee Ah Meng. Dalam menentukan perubahan kurikulum. Pelajar sebagai individu yang mempunyai kehendak dan keperluan asas yang melibatkan kehendak dan keperluan asas yang melibatkan keselamatan.kehendak mereka. ciri-ciri kurikulumnya adalah berbeza (Rohani Mohd Amin. sosial dan ekonomi. seperti mengambil bahagian dalam perbincangan. sosial dan budaya masyarakat tersebut. 2001) Perancangan kurikulum yang baik sentiasa mengambil kira keperluan pelajar serta mampu memberi faedah secara menyeluruh. Sekolah merupakan agen sosial yang menyalurkan pengetahuan dan melatih kemahiran akademik dengan menerapkan nilai-nilai sosial . Namun begitu bukanlah mudah untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat terhadap kurikulum dan sumbangannya pada budaya. faktor sosial juga mempengaruhi kepada perubahan kurikulum di Negara kita. kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkumi intelek. Ini bermakna. politik. penilaian atau kajian berterusan adalah diperlukan untuk memastikan matlamat dan kehendak masyarakat terhadap pendidikan benar-benar terlaksana. serta teknik-teknik asas untuk menyertai kehidupan sesuatu masyarakat. menulis dan mengira. kasih sayang. Selain daripada itu.

Contohnya perubahan dalam beberapa objektif kurikulum tersebut disebabkan kaedah yang digunakan untuk memilih atau mengenalpasti objektif-objektif untuk kurikulum itu adalah tidak tepat. Menurut Razali Arof (1991).yang diperlukan dalam negara kita. rohani. Dengan demikian. Perubahan tersebut adalah perubahan bercorak homeostatik. Contohnya ialah guru besar B menggantikan guru besar A disebabkan guru besar A telah bersara. Menurut Kamaruddin Husin (1949) dalam Mohammad Nor (1990) menyatakan bahawa negara telah mewujudkan Falsafah Pendidikan Negara yang bertujuan memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Contohnya adalah seperti penemuan bulan yang baru . emosi dan jasmani. Perubahan yang dibuat hanyalah pertukaran atau gentian-gantian yang biasa sahaja. Perubahan perkembangan pula bermaksud wujudnya unsur atau elemen perubahan dalam sesuatu kurikulum itu tetapi perubahan itu adalah bercorak pembaharuan kepada yang lama dalam konteks bentuk kurikulum. 1991). Ini bermakna ciri-ciri dan sifat-sifat kurikulum yang ada masih dikekalkan. Perubahan homeostatik adalah perubahan yang dibuat tanpa memasukkan elemen-elemen pembaharuan yang bermakna (Razali Arof. idea-idea atau pengetahuan baru itu sudah tentulah perlu diambil kira atau dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada. 1991). perubahan perkembangan. Cuma yang berubah mungkin dari segi teknik yang digunakan ataupun alat-alat yang digunakan (Razali Arof. mendapati bahawa dalam bidang literature terdapat sekurang-kurangnya empat jenis perubahan. perubahan neomobilistik dan perubahan metamorphistik. Dengan itu perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial agar nilai-nilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan arus pembangunan. Perubahan neomobilistik wujud berdasarkan faktor-faktor luaran seperti perkembangan ilmu dan penemuan teori baru serta prinsip baru.

maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan akan dikaji semula. Kerajaan bertanggungjawab menetapkan Dasar Pendidikan Negara sejajar dengan hasrat pemerintah. faktor politik juga memainkan peranan yang penting. Dasar Pendidikan Negara menitikberatkan perpaduan rakyat dan turut berkembang dan berubah. Jenis perubahan metamorphistik wujud disebabkan oleh kemasukan idea-idea baru atau pengenalan idea-idea baru kepada kurikulum. perubahan kurikulum seharusnya sejajar dengan peredaran masa dengan zaman kemajuan sains dan teknologi. Perubahan ini membawa perubahan yang sangat besar kepada sesuatu kurikulum sehingga sekurang-kurangnya sebahagian besar daripada elemen-elemen dalam kurikulum itu terpaksa ditukar (Razali Arof. Bagi zaman globalisasi sekarang. Ini bermakna kurikulum yang sedia ada perlu diubah supaya penegasan kepada penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dapat menggantikan Bahasa Malaysia (Taib Osman. faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia juga merupakan perkara yang menjadikan kepada transformasi dan perubahan kurikulum. Hal yang demikian. kerana setiap kali pucuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar. Contohnya pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. selepas negara mencapai kemerdekaan.bagi sesebuah planet dan penemuan rangka manusia yang mengubah pandangan sejarah. 1991). Menurut Suffean Hussin (2004). 1998). Dalam menentukan transformasi dan perubahan kurikulum. Menurut Hilda Taba (1962) : . Kurikulum pendidikan merupakan saluran yang penting bagi setiap badan pemerintahan bagi menguatkan pengaruh mereka. turut menjelaskan pengaruh pollitik merupakan perkara penting dalam pembentukan dan perkembangan sesuatu kurikulum. Bagi memajukan sesebuah negara. Menurut Wiles Bondi (1989) dalam bukunya ' Curriculum Development : Aguide to Practice'. pendidikan dan kurikulum tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statik. Ini kerana perkembangan sesuatu kurikulum dipengaruhi oleh proses politik.

bermula dari peringkat awal kanak-kanak lagi. nursery dan sebagainya.al. Pada awal 2006. 5. Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. Secara khususnya. taski."Technology has changed and is changing not only the face of the earth and the institutions of our society. Walaupun terdapat banyak pusat asuhan dan didikan awal kanakkanak seperti taska. pendidikan awal kanak-kanak di negara kita masih belum maju. 1995). but man itself " Kenyataan di atas jelas menunjukkan bahawa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang pesat pada kehidupan manusia di muka bumi ini. pendidikan awal kanak-kanak telah terbukti melalui penyelidikan. Kandungan kurikulum pendidikan perlu menitikberatkan mata pelajaran sains dan kemahiran teknik atau vokasional kerana tenaga kerja yang mahir diperlukan dalam zaman yang berteknologi dan canggih ini (Ee Ah Meng. Oleh itu perkembangan kurikulum haruslah sejajar dengan pembangunan negara dan perkembangan dunia. Program yang ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilia atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar (Aminah Ayob et. sekumpulan pakar yang dipimpin oleh Y. iaitu membangunkan program pendidikan awal kanak-kanak di negara kita.Datin Paduka Seri amat tajam pemerhatiannya dan keputusan yang diambil memang tepat sekali.Bhg.Bhg.. berjaya menghasilkan tenaga kerja dan warganegara yang produktif yang boleh membawa pulangan ekonomi . isteri timbalan Perdana Menteri Malaysia telah bertekad untuk membantu kerajaan melahirkan modal insan negara yang holistik dan produktif. Ini kerana. Namun pusat-pusat jagaan kebanyakkan hanyalah memberikan perkhidmatan penjagaan dan asuhan kepada kanak-kanak dan bayi semasa ibu-bapa mereka bekerja.A. 2008). Y. Belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya atau adat resam kita sendiri.0 KURIKULUM PERMATA Pendidikan bagi kanak-kanak di bawah umur 5 tahun di Malaysia masih baru dan belum berkembang luas.A.

rohani. Kini. U. jasmani. United Kingdom (Aminah Ayob et.yang baik kepada sesebuah negara. maka kerajaan telah disarankan untuk melaksanakannya di seluruh negara dan mengadakan satu dasar untuk menyediakan peruntukan bagi program Permata ini. 5.1 Latar Belakang Kurikulum Permata Kurikulum permata telah dibentuk oleh sekumpulan pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti setelah mengkaji pelbagai kurikulum sedia ada yang digunapakai di seluruh dunia.2 Model Pen Green.al. Dengan bukti ini. Oleh itu.al. Oleh itu. kurikulum ini menekankan penglibatan ibu . Hasil kajian yang dibuat. Projek Perintis ”Setiap Anak Permata Negara” telah dilaksanakan di lima buah pusat anak PERMATA Negara (PAPN) di luar bandar dan dipinggir bandar. 2008). Di antara model program pendidikan awal kanak-kanak yang didapati paling sesuai dirujuk ialah program seminar “ Surestart” dari Pen Green centre. sosial dan intelek kanakkanak. Corby.K Elemen-elemen yang terdapat dalam program Surestart di Pen Green ialah: • Reka bentuk kurikulum dan pedagogi meletakkan kanak-kanak di tengah-tengah sebagai keutamaan yang menghubungkan pusat pendidikan dan asuhan (nursery) dengan rumah.. setiap kanak-kanak akan berpeluang diasah bakat dan mindanya dari awal lagi untuk menjadikan mereka berjaya apabila dewasa kelak (Aminah Ayob et. 5.al. didapati projek perintis ini telah dapat memberikan kesan yang sangat positif terhadap pembinaan sahsiah. Kebanyakkan negara maju telah lama membangunkan tenaga manusianya melalui pelaburan di peringkat awal kanak-kanak (Aminah Ayob et. 2008). 2008). Mereka juga telah melawat dan menghadiri beberapa seminar dan persidangan dan mengadakan rundingan dengan pelbagai pihak yang berkaitan untuk mendapatkan idea terbaik bagi menyediakan kurikulum ini.

Kajian Bronfenbrenner (1998) yang telah menghasilkan Ecological Systems Theory mendapati pembelajaran seseorang kanakkanak boleh dimaksimumkan sekiranya ada kolaborasi dan kesinambungan di antara rumah dan taska atau pusat didikan dan asuhan kanak-kanak. Para pendidik masih boleh menggunakan The PG Loop dengan menggantikan cara berkomunikasi. Rajah 2: “PG Loop”: Kitaran hubungan rumah dan taska Di Pusat Asuhan Di Rumah Guru beri Maklum balas kepada ibubapa KANAK-KANAK Ibubapa beri maklum balas kepada guru Program Di Rumah Program Di Pusat Asuhan Rekabentuk kurikulum yang menggalakkan penglibatan ibu bapa ini selaras dengan hasil kajian secara terang menunjukkan bahawa ibu bapa adalah guru pertama dan pendidik paling efektif untuk kanak-kanak. Kehadiran ibu bapa di pusat didikan setiap minggu boleh diganti dengan komunikasi menggunakan multimedia atau melalui perbincangan-perbincangan . Kitaran ini dipanggil “Pen Green Loop” atau singkatannya “PG Loop” seperti Rajah 2.bapa secara aktif. Rekabentuk kurikulum permata telah mengambil kira peranan ibu bapa yang tidak dapat meluangkan masa untuk melibatkan diri dalam perkembangan anak mereka.

Perkembangan fizikal. Kurikulum Permata mempunyai enam bidang pelajaran iaitu: 1. bukan sebagai penguasaan kemahiran akademik semata-mata. Dokumentasi perkembangan kanak-kanak ini bertujuan menilai keberkesanan program dan untuk pendidik merancang inrevensi atau pembelajaran lanjutan bagi membantu perkembangan kanak-kanak. Ini bermaksud. Perkembangan bahasa.. 2008). rohani dan sosial 2. Rangka teori yang menjadi asas kepada Kurikulum Permata ini adalah unik dan tidak ada dalam mana-mana kaedah Pendidikan Awal Kanak-kanak lain. manakala Kurikulum Permata telah diperkayakan dengan tema-tema berciri kebudayaan Malaysia. Isi kandungan kurikulum Permata.ringkas semasa mengambil dan menghantar anak berkenaan. Perkembangan data kreativiti dan estetika Penilaian dan pentaksiran pembelajaran adalah berasaskan enam bidang pembelajaran ini. Perkembangan pra matematik dan pemikiran logik 4. adalah sama seperti yang digunakan di Pen Green berasaskan konsep skema Piaget dan beberapa asas teori yang lain seperti: . Perkembangan emosi. koordinasi motor dan pengurusan diri 6. Walaubagaimanapun. Kurikulum Permata melihat perkembangan kognitif (intelek) sebagai perkembangan deria dan pengetahuan tentang dunia (knowledge and understanding of the world). tidak ada kaedah (dalam pengetahuan kami) yang menggunakannya kecuali di Pen Green Corby.al. Perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran 5. Kurikulum Permata menggabungkan semua aspek pembelajaran dan asuhan secara bersepadu supaya setiap individu kanak-kanak dapat berkembang secara holistik (Aminah Ayob et. Model asal kurikulum Pen Green tidak mempunyai tema atau topik tertentu. komunikasi dan literasi awal 3. cara ini tidaklah sebaik kehadiran ibu-bapa selama sejam setiap minggu.

Oleh kerana rangka teori kurikulum Permata ini berasaskan prinsip perkembangan kognitif sosioemosi. Kurikulum Permata menggunakan hasil penyelidikan yang terkini dan terbukti boleh diaplikasi dalam suasana sebenar. Kami mengesyorkan agar kurikulum ini boleh digunakan sepenuhnya atau dimasukkan ke dalam program yang sedia ada dengan tujuan untuk memperkayakan lagi proses pengajaran dan pembelajaran walau apa jenis program yang beroperasi di negara ini. 2008). . Sifat rangka teori Kurikulum Permata yang boleh diselitkan ke dalam mana-mana kaedah penyelidikan awal kanak-kanak menjadikannya satu faktor kompromi untuk pengamalpengamal kaedah lain seperti Kaedah Mantessori dan Reggio Emilia yang telah lama diperakui kualiti program tersebut di peringkat antarabangsa (Aminah Ayob et. maka ia seharusnya boleh digunapakai oleh SEMUA kaedah atau program pendidikan awal kanak-kanak yang sudahsedia ada di Malaysia mahupun yang dibawa masuk dari luar negara.al. Dapatan dari penilaian yang telah dibuat selepas satu tahun perlaksanaannya menunjukkan Kurikulum Permata Berjaya dan sangat berkesan dalam meningkatkan kebolehan dan potensi kanak-kanak yang maksimum. fizikal dan sahsiah kanak-kanak yang terbaik daripada semua kurikulum yang telah dikaji. Ini adalah kerana semua kanak-kanak akan melalui proses perkembangan yang serupa disebabkan proses perkembangan manusia adalah mengikut genetic blueprint yang sama. kurikulum Permata digubal dan diuji rintis di 5 buah Pusat Anak Permata Negara dalam fasa I dan di enam buah Pusat Anak Permata Negara Fasa II. Secara ringkasnya. Ianya berasaskan proses perkembangan kanak-kanak yang universal yang menjadi sebab utama ianya boleh digunapakai oleh mana-mana kaedah atau program pendidikan awal kanak-kanak.• • • • Konsep ‘Involvement’ – Oleh Laevar’s (1997) Konsep ‘Well-being’ – Oleh Leaver’s (1997) Konsep ‘Attachment’ – Oleh Bowlby (1969) Konsep ‘Holding and containment’ – Oleh Winnicot (1965) and Bion (1962) Berasaskan model Pen Green ini.

sosial. setiap anak perlu mendapat pendidikan dan asuhan yang terbaik untuk memastikan perkembangan yang maksima. emosi. mereka adalah MODAL INSAN negara pada masa hadapan. holistik dan seimbang dalam aspek emosi. rohani. berfikir dan pra matematik boleh diperkembangkan melalui pembelajaran awal. Umur 3 tahun pertama paling penting dalam perkembangan kanakkanak yang cemerlang. • Bahawa keboleh berbahasa. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan dan dapat hidup secara bertolenrasi dalam suasana masyarakat plural di Malaysia.3 Falsafah Kurikulum Permata Pembinaan Kurikulum Permata telah mengambil kira Falsafah Pendidikan Negara (FPN) Malaysia yang termaktub seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. • Bahawa aspek-aspek kerohanian dan asuhan mesti bermula dari peringkat awal/lahir. dan intelek sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara. Khususnya dalam pembinaan personaliti unggul dan harmonis dalam diri kanak-kanak. jasmani. Oleh itu. agar kanak-kanak membesar dengan kepercayaan yang kukuh pada Tuhan. Falsafah Kurikulum Permata menekankan: • Bahawa setiap anak adalah seumpama PERMATA yang sangat berharga . nilai-nilai mulia dan kefahaman antara budaya amat penting dibina dari peringkat awal.5. • Bahawa aspek kerohanian. . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian masyarakat dan negara”. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu.

6.4 Konsep Kurikulum Permata 1.• Bahawa semua kanak-kanak membentuk kefahaman tentang dunia sekeliling dengan bermain dan berinteraksi dengan orang lain. dalam persekitaran yang ceria dan memberangsangkan serta penuh dengan kasih sayang. 2008). Penglibatan kolaboratif antara pendidik dan ibu bapa adalah penting untuk perkembangan maksimum kanak-kanak. 5.al. Kepelbagaian kanak-kanak adalah dihormati dan diberikan pengiktirafan melalui amalan pendidikan inklusif (Aminah Ayob et. Menyediakan pengalaman pembelajaran untuk perkembangan holistik kanakkanak. Perkembangan maksimum berlaku dalam persekitaran yang kondusif. ceria dan penuh dengan kasih sayang.5 • • • Penekanan Kurikulum Kasih sayang dan kegembiraan (Affection and love) Interaksi dan komunikasi (Interactions and communications) Berfikir dan membaca (Thinking and reading) . • Bahawa semua kanak-kanak berhak mendapat akses kepada pendidikan dan asuhan yang sama dan berkualiti yang disediakan oleh kerajaan. Perkembangan bahasa. 7. Pembelajaran awal dan amalan didikan dan asuhan yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. 5. 3. 4. 5. 2. Penjagaan kesihatan kanak-kanak penting untuk memastikan perkembangan fizikal dan minda yang sihat. selamat. Cara terbaik mempelajari sesuatu adalah melalui bermain. 8. komunikasi dan awal literasi asas pembangunan intelek kanak-kanak. Menghargai kepelbagaian potensi dan kebolehan kanak-kanak.

free learning. ritma. pengupayaan. nyanyian.1 PELAN HALA TUJU PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Prasekolah: Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak 4+ dan 5+ tahun. 6. dan belajar melalui bermain (Children’s empowerment. multicultur understanding) Pendidikan secara inklusif – sedar dan sensitive pada kanak-kanak berkeperluan khas dan kanak-kanak berisiko tinggi (Inclusiveness aware and sensitive to the needs of special and high risks children) • • Pengesahan awal dan intervensi (Early detection and intervention) Menyediakan pendidikan dan asuhan kanak-kanak berkualiti mengikut standard antarabangsa (Quality ECEC according to the highest standards in ECEC programs) (Aminah Ayob et. dance and role play) Belajar bergaul dan saling memahami pelbagai budaya (Learning to live together.al. tarian dan lakonan (A lot of music and art. dan mempertingkatkan kualiti sistem Kepentingan pendidikan prasekolah sebagai penyediaan kepada kanak-kanak ke alam persekolahan telah banyak didokumentasikan. songs and rhymes. muzik. learning trough play) Menggunakan bakat dan potensi kanak-kanak (Using children’s talent and potentials) Kegembiraan dalam bermain dan belajar (Fun in playing ang learning) Memperbanyakkan seni. pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang penting dalam perkembangan minda kanakkanak dan dapat mengurangkan kekurangan sedia ada dan di masa depan. lukisan. lebih komited dalam pendidikan dan memperolehi pendapatan lebih tinggi pada masa hadapan .• • • • • • Kebebasan pembelajaran. 2008). Menurut UNESCO. .0 6. 26 Kajian dijalankan di Amerika Syarikat mendapati kanak-kanak yang mengikuti pendidikan prasekolah.

yang mana kadar semasa ialah 67% bagi kanak-kanak yang berumur empat dan lima tahun kami telah mengenalpasti pendidikan prasekolah sebagai salah satu fokus di bawah NKRA Pendidikan.Menyedari kepentingan pendidikan prasekolah serta skop Malaysia dalam meningkatkan kadar penyertaan prasekolah. .

Jawatankuasa ini berperanan mengkaji semula dasar pendidikan prasekolah kerajaan dan prasekolah swasta yang berdaftar termasuk kurikulum. ii. i. menyelaras semua prasekolah (kerajaan dan swasta) serta memantau dan menilai pendidikan prasekolah bagi menggubal dasar prasekolah masa depan.Bagi meningkatkan kadar penyertaan dan kualiti pendidikan prasekolah. Kementerian Pelajaran (MOE). latihan dan penilaian. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bermula Januari 2010. Inggeris. KSPK memberi penekanan dalam aspek berikut: • • • • Menggabungkan prinsip pendidikan holistik yang berorientasikan kepada hasil pembelajaran Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran mengambil kira latar belakang pelajar yang berbeza Mentakrifkan penggunaan bahasa Malaysia. kriteria kelayakan. Tamil dan Mandarin sebagai bahasa instruksional Melibatkan aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pemahaman budaya serta aktiviti pelbagai bangsa Penambahbaikan kepada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ini merupakan satu inisiatif yang diterima baik oleh pengunjung ke ruang pameran Pendidikan semasa Hari Terbuka. . Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan serta Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Prasekolah. kami telah mengenal pasti tujuh teras bagi memperkasa tadbir urus dan pelaksanaan pendidikan prasekolah yang berkualiti. yang dibangunkan dengan kerjasama agensi swasta. Ketua Pengarah JPNIN dan Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta (MOE). manakala ahli tetapnya terdiri daripada Ketua Pengarah KEMAS. Jawatankuasa ini akan dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran.

KEMAS dan JPNIN serta menaikkan bantuan makanan bagi menampung inflasi. Sebagai tambahan. Selain itu. vii. Manakala pihak swasta pula. pihak kami akan meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta. perlu mematuhi standard yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan. dengan menakrifkan sasaran yang perlu dicapai oleh prasekolah. kerajaan juga akan membangunkan kerangka kecemerlangan pendidikan prasekolah. kriteria kelayakan minima untuk semua guru prasekolah ialah Ijazah sarjana muda. Bagi mencapai sasaran ini. Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan bagi menyelaras dan mengumpul maklumat berkaitan prasekolah termasuk maklumat asas pelajar. iv. Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru prasekolah.000 kelas. (Dipetik . termasuk sasaran yang ditetapkan. vi. Ini termasuk penyeragaman pemberian geran per kapita kepada prasekolah MOE. Berdasarkan kepada kadar penyertaan semasa. khususnya bagi kanak-kanak berumur 4+ tahun. pihak Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan akan dapat memantau dan menilai pelaksanaan prasekolah dengan lebih telus dan berkesan serta dapat merancang dasar-dasar baru bagi memantapkan pelaksanaan daripada pendidikan prasekolah. v. Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan prasekolah. personal dan lokasi sekolah serta pencapaian prasekolah tersebut. Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan.000 guru dan pembantu guru prasekolah sedia ada dan baru dalam tempoh tiga tahun. Dengan sistem ini. disasarkan bilangan kelas prasekolah yang diperlukan dalam anggaran 10. Program Peningkatan Kemahiran akan diberikan kepada lebih kurang 30. Menambah bilangan kelas prasekolah.iii. Insentif baru akan diberikan kepada pengusaha presekolah swasta khususnya di kawasan miskin bandar dan di luar bandar.

. Dato' Seri Najib Tun Razak. iv. Dibawah sub NKRA prasekolah sebanyak 1468 buah kelas prasekolah lagi akan dibuka dibawah KPM. 6. Pada 2010 : sebanyak 315 buah kelas prasekolah 2. Pada 2012 : sebanyak 448 buah kelas prasekolah akan ditambah Dijangkakan pada 2012. i.pdf) Perdana Menteri Malaysia. Mengambil lepasan SPM. iii. Pecahan mengikut tahun adalah seperti berikut: 1. sebagai Pembantu Pengurusan Murid(PPM) dikelas prasekolah. termasuk membabitkan bidang pendidikan prasekolah.:http://klnportal. sebanyak 8644 buah kelas prasekolah beroperasi dibawah KPM.gov. pada akhir tahun 2012 dengan memasukkan semua prasekolah kerajaan dan swasta ke dalam sistem pendidikan negara. Menyediakan kursus atau bengkel berkaitan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan kepada guru-guru prasekolah sedia ada khususnya dari agensi kerajaan dan swasta untuk ditempatkan di kelas prasekolah kerajaan. luar bandar dan pedalaman.2 Strategi Pelaksanaan Dalam Meningkatkan Penyertaan Prasekolah Menambah bilangan kelas prasekolah dikawasan berpenduduk padat. Memasukkan komponen bahasa iban(Sarawak). pendudukan bandar miskin. telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama(KPI) 6 Teras Bidang Keberhasilan Utama Negara(NKRA). ii.my/klnvideo/2010/transformasi/video/documents/Pelan %20Hala%20Tuju%20GTP/Pelan%20Hala%20Tuju%20GTP_Bab08. Meningkatkan penyertaan murid prasekolah sebanyak 20 peratus. Pada 2011 : sebanyak 705 buah kelas prasekolah 3.kln. kadazan(Sabah) dan Semai(Semenanjung) dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Menyediakan kemudahan kemasukan murid prasekolah ke asrama harian dikawasan pedalaman.

mendidik anak-anak kita dengan betul adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Menambah baik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dengan menambah waktu P & P bahasa Inggeris sebanyak 50 peratus. bukan sahaja untuk faedah mereka tetapi juga bagi masa depan negara. Kerajaan Malaysia sentiasa secara . yang merangkumi usaha menimba ilmu pengetahuan dan kemahiran termasuk sains dan teknologi. positif dan beretika melalui pelajaran.v.0 KESIMPULAN Usaha memajukan kanak-kanak di peringkat awal merupakan asas pembentukan modal insan yang berkualiti yang memberi pulangan tertinggi dalam kemajuan ekonomi kerana ia merupakan cara berkesan untuk mengurangkan kemiskinan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan modal insan perlu holistik.html) 7. Oleh itu.blogspot. Menyediakan kemudahan pengangkutan kepada murid prasekolah mengikut keperluan lokasi (Dipetik daripada: (http://lamanprasekolah. Kita tidak patut membiarkan aspek pembangunan kanak-kanak itu apabila mengetahui bahawa kualiti jagaan dan pendidikan awal kanak-kanak boleh menghasilkan kesan positif jangka panjang. latihan dan pembelajaran seumur hidup.com/2010/12/nkra-hala-tuju-prasekolah-masakini. Kualiti modal insan negara merupakan elemen penting bagi mencapai aspirasi negara untuk menjadi negara maju menjelang 2020. keupayaan keusahawanan selain menyemai sikap progresif. Kanak-kanak yang dipelihara dan dididik hari ini perlu dilengkapkan bukan sahaja bagi menghadapi cabaran yang biasa masa kini tetapi juga kerumitan yang mungkin dihadapi masa akan datang. Proses menyemai nilai-nilai yang baik dan kemahiran yang sesuai bagi pembentukan menyeluruh sebagai individu perlu bermula sejak kanak-kanak itu masih bayi. vi.

Secara keseluruhanya. dapat disimpulkan bahawa pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia sentiasa mengalami perubahan selaras dengan kemajuan negara. Ini disebabkan program ECEC yang berkualiti adalah asas kepada pembangunan modal insan yang produktif di abad ke-21 yang berteraskan teknologi dan ICT. menerbitkan bahan bacaan atau rujukan mengenai pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak hasil dari kajian yang dijalankan berasaskan keperluan pembangunan kanak-kanak dan membina jaringan dengan pelbagai pihak dalam dan luar dalam meningkatkan mutu dan kualiti asuhan dan didikan awal kanak-kanak di Malaysia. Perkembangan pendidikan awal kanak-kanak terus berkembang maju apabila pihak NCDRC akan diperluaskan bagi melaksanakan tugas-tugas seperti menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan perkembangan kanak. Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru. mewujudkan pangkalan data kanak-kanak seluruh Malaysia bagi tujuan memantau dan menyelidik perkembangan kanak-kanak seluruh Malaysia. pihak NGO. atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses . Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. menjadi pusat rujukan dan memberi khidmat latihan kepada pendidik dan jurulatih PERMATA serta lain-lain pihak yang berminat.konsisten memperuntuk sejumlah besar wang bagi bajet pembangunan untuk kemajuan pendidikan bagi memastikan sasaran dalam pelan pendidikannya mencapai matlamat.kanak. Selain daripada itu. program Early Children’s Education Curriculum (ECEC) yang berkualiti adalah sangat penting kerana pelaburan yang dibuat untuk setiap kanakkanak yang baru lahir pada hari ini akan memberikan pulangan yang amat besar di masa hadapan.

(1993). Kementerian Pendidikan Malaysia (2001) Kurikulum Kebangsaan Prasekolah (Edisi Percubaan). Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan:Dokumen Standard Prasekolah.Pusat Perkembangan Kurikulum.pendidikan kanak-kanak. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (2001). Design of Building for Early Childhood Education. Kuala Lumpur.. Azizah Lebai Nordin. (2008). maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. Asiah Abdul Rahim. . Pendidikan Prasekolah untuk Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). al. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori dan Amali. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press. Kurikulum Permata. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. (2005). Azizah Lebai Nordin dan Zainun Ishak. BIBLIOGRAFI Aminah Ayob et. (2004).

Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn. Pendidikan Prasekolah di Malaysia: Beberapa Isu dan Masalah. Utusan Malaysia pada: 18 Mac 2010. &Bondi. [On-Line] Diperoleh daripada htpp://saabd. UNESCO. Pendidikan di Malaysia: Sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka..J. September. Curriculum Development-Theory & Practise. Saad Abdul Rahman. Diperolehi pada http://www. (1989). Panduan Pendidikan Prasekolah. PROAP. Education For All.org/my/journals/JMCL/2005/6. Assessment Country Report. H. (1962). (2008).Ohio: Merrill Publishing Company. 20. Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Di Malaysia [online] Diperolehi daripada http://kulanzsalleh. A paper presented at the international Child’s Seminar. June 2000.Curriculum Development: A Guide to Practice. New York: Harcourt. Brace and World. Sistem dan Falsafah. (2000). Artikel Pendidikan : Program Pendidikan Awal Berkualiti Kanakkanak. Malaysia. Wiles.net(Mac.html#Heading98 (8 Mac 2011) . Taba. UNESCO. Bhd. Bhd.J. Penghantar Kurikulum.commonlii.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/ (27 Mac 2011) Sufean Hussin (1993). (1979). Pengurusan Kurikulum Prasekolah. Nor Hashimah Hashim & Yahya Che Lah. (2003). Pahang: PTS Publication & Distributor Sdn. 2011) Razali Arof (1991).Mariatul Qatiah Zakaria (2010). Kuala Lumpur.

my/content/view/186/2/ (8 Mac 2011) Diperolehi daripada http://lamanprasekolah.blogspot.mindamadani.com/2010/12/perkembangan-pendidikankanak-kanak-di.html (8 Mac 2011) .Diperolehi daripada http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful