Halatuju Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia (Awatif Saari, Basirah Mohd Mokhar, Mohd Azfar Aiman Abd

Halim, Mohd Syafiq Rozali, Norliza Ahmad, Nur Iryani Jamaludin, Siti Fatimah Ibrahim, Suhaila Mohd Juhari, Suziana Mohd Yaacob, Yuslizan Mohamed) UPSI 12 April 2011 1.0 PENGENALAN

Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis, 2008). Secara umumnya, pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran, penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuk yang praktikal, hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam konteks kanak-kanak, pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. Dengan adanya ilmu atau kemahiran yang diperoleh, ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science, 1990). Kepentingan pendidikan kanak-kanak di peringkat awal dan cabaran

pembangunan perindustrian pesat dalam era globalisasi yang berlaku dalam dunia hari ini telah meningkatkan cabaran membentuk generasi akan datang khasnya bagi ibubapa dan pendidik muslim. Dalam menempuh alam cyber dan teknologi maklumat, tidak dapat dinafikan pembangunan insan dan pembinaan generasi perlu dititikberatkan

selari dengan keprihatinan terhadap kepesatan kemajuan negara. Hal ini kerana kanakkanak merupakan aset penting bagi pembinaan sesuatu bangsa dan ketinggian maruah agama. Mereka merupakan generasi pewaris yang bakal menjana wawasan dan mencorak masa depan sesebuah negara pada alaf yang akan datang. Mereka bakal menjadi pemimpin ummah dan mencorak keunggulan islam sebagai agama sejagat (Mastura Badzis, 2008). Oleh yang demikian, dalam penulisan ini akan menghuraikan secara umum dan khusus berkaitan Halatuju Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia secara ringkas dan padat sebagai rujukan dan sumber ilmu pengetahuan berdasarkan fokus dari segi bidang yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Dari segi pentafsiran mengikut perspektif yang lain, pendidikan merupakan segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitaran. Hal ini nyata sekali, pada peringkat awal umur, kanak-kanak tidak dapat membezakan baik buruk sesuatu perkataan. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini, yakni kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal lagi. Apa yang membezakan di sini ialah, Islam lebih menekankan kepada pembentukan sahsiah seseorang individu iaitu kanak-kanak dan bukan hanya dari segi kelakuan fizikal malah seiring dengan pemantapan akhlak dan keimanan yang perlu diterapkan dalam roh dan jiwa kanak-kanak itu sendiri. Sekiranya sesuatu informasi yang diterima oleh seseorang kanak-kanak itu hanya bertumpu pada aras pengetahuan semata-mata tanpa diiringi penyemaian akidah dan pemantapan akhlak, maka sudah jelas membuktikan bahawa nilai penghayatan kontang dan proses pengaplikasian pengetahuan tidak dapat diterjemah dalam bentuk nilai peradaban yang sempurna. Akibatnya, generasi yang dihasilkan mungkin bijaksana dan tinggi tahap perkembangan intelek, tetapi ‘pencapaian tinggi’ yang pada hakikatnya dalam ruang lingkup yang lain pincang dan tiada keseimbangan. Sekiranya hal ini yang berlaku dalam dunia pendidikan pada hari ini, sudah jelas menunjukkan bahawa pendidikan gagal menjana anjakan paradigma dalam sel setiap individu dan dibimbangi sejarah lama akan berulang. Analisis fakta dari perspektif

sejarah telah cukup membuktikan bahawa kehancuran tamadun manusia contohnya Mesir, Greek, Rom dan Parsi adalah berpunca dari gagalnya penerapan nilai-nilai akhlak murni kepada generasi pewaris dan kontangnya penghayatan untuk diaplikasikan dalam kehidupan (Mastura Badzis, 2008). Maka, dari sini telah ramai pihak dan agensi sama ada kerajaan, swasta mahupun pihak persendirian yang telah membuka mata dan minda perihal pentingnya penerapan ilmu dan pengetahuan bagi kanak-kanak bukan hanya pada umur tertentu, malahan sejak ia dilahirkan. Dengan keterbukaan minda ini, ilmu asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak telah mula diperkembangkan di Malaysia yang bukan hanya sekadar mengasuh atau mendidik, malahan ia bertindak bertunjangkan prosedur dan berpaksikan kurikulum yang telah digubal oleh pihak yang berwajib. Oleh yang demikian, dalam penulisan ini akan menghuraikan secara umum dan khusus berkaitan Perkembangan Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak dari perspektif Malaysia secara ringkas dan padat sebagai rujukan dan sumber ilmu pengetahuan berdasarkan fokus dari segi bidang yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Proses-proses perkembangan pendidikan awal kanak-kanak akan diselusuri dari peringkat awal ia wujud sama ada dari segi penubuhan institusi dan agensi, dasar dan polisi, program-program pendidikan dan latihan serta program yang berkaitan dengan kesihatan kanak-kanak secara menyeluruh berasaskan fakta literatur yang dikutip dari pelbagai sumber. Pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang penting dalam perkembangan dan pembangunan seseorang kanak-kanak. Sekiranya seorang kanak-kanak mendapat pendidikan asas yang berkualiti, maka diyakini kanak-kanak tersebut akan terus berjaya dalam pendidikan yang akan dilalui pada peringkat yang lebih tinggi. 2.0 2.1 PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA Latar Belakang Pendidikan Prasekolah di Malaysia

Pendidikan prasekolah dalam bentuk tadika di Malaysia mula dikenali pada tahun 1950. Pada mulanya pendidikan ini disediakan untuk kanak-kanak daripada golongan

1980-85. pada tahun 1989 terdapat 6959 pusat pendidikan prasekolah di Malaysia. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahawa pendidikan prasekolah telah berkembang dalam tempoh 1981-1984. pengawalan. latihan guru. Dalam tempoh masa yang sama. Merujuk Azizah dan Zainun (2005).992 pada tahun 1981 dan 300. menampung kira-kira 149. Hanya pada tahun 1960.850 pada tahun1986 (Educational Stastistics of Malaysia. satu kajian yang meliputi seluruh negara tentang kedudukan pendidikan prasekolah dijalankan pada tahun 1981 dan telah disiapkan pada tahun 1984.000 orang pada tahun 1980 kepada 279. 1990). penyelarasan. kebanyakannya diluar bandar (Sulaiman et. .850 kanakkanak yang mengikuti pendidikan prasekolah pada tahun 1984 (Rancangan Malaysia Kelima 1986-1990 dalam Azizah dan Zainun 2005). Kanak-kanak dalam lingkungan umur empat hingga enam tahun yang mengikuti pendidikan prasekolah telah bertambah daripada 171. al. 631 di bawah badan-badan berkanun seperti FELDA.pertengahan dan atasan. beberapa agensi kerajaan seperti FELDA dan KEMAS mula menubuhkan pusat-pusat tadika. 4728 di bawah berbagai-bagai agensi kerajaan. Jumlah pendaftaran kanak-kanak dalam tahun 1989 adalah 33. 1392 dijalankan oleh pihak persendirian dan 208 dibawah organisasi sosial. terdapat sebanyak 5657 pusat prasekolah berbanding dengan 2974 pada tahun 1980.520 meningkat daripada 196. 1986 dan 1989 dan1989 (tidak diterbitkan) dalam Azizah dan Zainun 2005). Sebanyak 4487 atau 79 peratus daripada jumlah pusat-pusat ini yang kebanyakannya terletak di kawasan luar bandar. Kajian tersebut bertujuan untuk menyediakan maklumat kepada kerajaan tentang kedudukan pendidikan prasekolah dan bagi membantu kerajaan menggubal garis panduan dasar tentang pendidikan prasekolah yang antara lain meliputi pengawasan. pembentukan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan prasekolah. Menurut Azizah (2004).000 pada tahun 1984.

seramai lebih kurang 490. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran (Azizah. Kurikulum pendidikan apabila diterjemahkan dalam bentuk aplikasi di sekolah ia adalah sesuatu yang melibatkan program pembelajaran di dalam atau di luar kelas. 2004). nilai. 2. tajuk-tajuk bagi sesuatu yang dipelajari dan juga proses penilaian. dianggarkan seramai 269. Keadaan ini mendorong Kementerian pendidikan Malaysia menubuhkan Prasekolah “Annex” untuk memberi kemudahan pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak miskin dari kawasan bandar dan luar bandar yang tidak mampu membayar yuran program pendidikan prasekolah yang dianggap mahal (Azizah dan Zainun 2005). rohani. peralatan.Mengikut anggaran dalam tahun 1990. Namun perkataan kurikulum bila dikaitkan dengan kanakkanak di peringkat awal perkembangan ianya tidak hanya tertumpu kepada sesuatu . perancangan.2 Kurikulum Prasekolah Malaysia Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan prinsip Rukunegara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendukung matlamat dan wawasan negara. Dari jumlah ini. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. aktiviti.700 orang daripada jumlah kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke atas harus mendapat pendidikan prasekolah. Perancangan dan penggubalan kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. Kurikulum seperti yang tercatat dalam Akta Pendidikan Malaysia 1996 dan Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997 merujuk kepada suatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan. kemahiran. norma. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini serta menyampaikan pengetahuan. psikologi dan perkembangan kanakkanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. jadual waktu.450 orang kanakkanak (53%) tidak mendapat kemudahan pendidikan tersebut (Kementerian Pendidikan Malaysia 1991).

p. mengarah. mempengaruhi dan turut serta bersama melakukan apa yang dilakukan oleh kanak-kanak. samada digalakkan atau ditegah. Para pakar unit kanak-kanak di bawah usia 5 tahun dari National Children Beaureu. 5. Segala aktiviti. Kurikulum dan pengalaman ini sebenarnya tercetus dari . kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak khasnya di peringkat awal perkembangan melibatkan segala pengalaman pembelajaran yang didedahkan kepada kanak-kanak samada ianya dirancang ataupun tidak. secara langsung atau tidak langsung yang ditimba oleh seseorang kanak-kanak sepanjang proses mereka membesar. 4. Penglibatan ibu bapa dalam perkara-perkara yang disebutkan (NCB. 1989. Segala peluang perkembangan pembelajaran yang disediakan untuk kanak- kanak. Madya Dr.11). di rumah atau di luar rumah.yang dikaitkan dengan pengalaman pembelajaran di sekolah tetapi ia merangkumi segala pengalaman dalam kehidupan hariannya samada di pusat asuhan. United Kingdom berpandangan bahawa kurikulum untuk kanakkanak di peringkat awal umur yang di letakkan di pusat asuhan kanak-kanak adalah merangkumi perkara-perkara berikut: 1. Mastura Badzis ada menyatakan Bruce dan Meggitt (2005) menyifatkan kurikulum kanak-kanak ialah sesuatu yang dapat membantu kanak-kanak membesar dan belajar yang mana menjadi satu tanggungjawab kepada pendidik untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat menyokong dan merangsang potensi yang ada pada seseorang kanak-kanak dan ianya bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan kanak-kanak melakukan atau mempelajarinya. 3. 2. sikap dan tingkah laku samada yang dirancang atau tidak. Peranan yang dimainkan oleh orang dewasa untuk menyusun atur. Dalam konteks Islam. Cara bagaimana persekitaran fizikal yang mengelilingi kanak-kanak disusun dan juga rutin harian yang dilakukan oleh orang dewasa atau kanak-kanak itu sendiri. Di dalam penulisan Prof.

Sebagai contoh.sikap. malah segala apa yang mereka boleh lihat dan dengar daripada persekitaran mereka. yang tidak dirancang tetapi tanpa disedari kanak-kanak mempelajarinya. Evolusi pendidikan ini telah melalui lima fasa Zaman Pramerdeka (sebelum 1957) Zaman Pasca Merdeka (1957-1970) Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000) Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang) Zaman Pramerdeka (sebelum 1957) Semasa pentadbiran British. segala aktiviti yang ditentu dan difikirkan oleh kanak-kanak itu sendiri. 3.0 3.1 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Di Malaysia Pendidikan Negara telah mengalami evolusi penting sejajar dengan Sistem berikut: a) b) c) d) e) 3. termasuklah juga bahasa dan teknik berkomunikasi yang diamalkan oleh orang dewasa dan kanak-kanak menggunakannya dalam kalangan rakan sebaya atau orang lain. orang dewasa. nilai dan tatasusila yang ditonjolkan oleh guru. keluarga dan masyarakat sekitar.2 pembangunan dan kemampuan negara. Kadang kala kurikulum ini juga boleh jadi sesuatu yang tersembunyi. masa atau perhatian yang diberikan oleh pengasuh atau pendidik kanak-kanak terhadap sesuatu aktiviti mungkin menyebabkan kanak-kanak merasakan sesuatu perkara itu lebih berfaedah dari yang lain walaupun hakikatnya tidak begitu (Mohd Farid et al. Dalam erti kata lain kurikulum pendidikan bagi seseorang kanak-kanak adalah merangkumi segala aktiviti dan pengalaman pembelajaran yang disediakan oleh orang dewasa.. sekolah-sekolah di Tanah Melayu dipecahkan kepada . 2010).

Sekolah Melayu. iaitu Sekolah Inggeris. Dasar pendemokrasian pendidikan bermula pada tahun 1962 dengan memberi penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar. Sekolah Cina dan sekolah Tamil. Ordinan Pelajaran (1952) – mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan. Dasar ini diperluas dengan mengadakan pendidikan universal selama sembilan tahun apabila peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan pada tahun 1964.empat aliran. Laporan Fenn-Wu (1951) – menyemak pendidikan kaum Cina. Sehubungan itu. sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah. Laporan jawatankuasa ini menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pada semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar. timbul kesedaran untuk mewujudkan satu sistem persekolahan. Ordinan Pelajaran 1957 digubal berdasarkan perakuan Laporan Razak (1956) yang mengutamakan perpaduan dan menjadi teras Dasar Pendidikan Kebangsaan. usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pelajaran kebangsaan. Penghapusan . Beberapa jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itu dan menghasilkan laporan-laporan berikut: a) b) c) d) Laporan Barnes (1951) – menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu. Namun menjelang kemerdekaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan. Setiap sekolah mempunyai bahasa penghantarnya sendiri dan kurikulum yang berbeza di antara satu sama lain. Sebaik mencapai kemerdekaan. Perakuan Laporan Razak dikaji semula oleh Jawatankuasa Rahman Talib pada tahun 1960. Laporan Razak (1956) – meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan untuk semua.

Pada masa ini juga Sistem Pendidikan Kebangsaan mengalami banyak perubahan. Pada tahun 1979. Mata pelajaran Sivik diperkenalkan bagi menyemai semangat jati diri di kalangan pelajar.peperiksaan pemilihan ini menyebabkan peningkatan kadar penyertaan ke sekolah menengah. selaras dengan Akta Pelajaran 1961. pendidikan diberikan keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua kaum. Seterusnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah digubal pada tahun 1988 bagi memperteguh halatuju dan matlamat pendidikan negara. antaranya Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama yang dilaksanakan sepenuhnya pada peringkat menengah di Semenanjung Malaysia dan Sabah pada tahun 1982. sekolah rendah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar terus dikekalkan. Pendidikan Sains dan Teknikal diberi lebih penekanan pada peringkat menengah bagi menghasilkan tenaga kerja mahir. manakala di Sarawak pada tahun 1990. peluang pendidikan untuk warganegara turut ditingkatkan dengan menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur terutama di luar bandar.3 Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) Dasar Ekonomi Baru (DEB) adalah satu falsafah pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi. Dalam tempoh ini. semakan semula pelaksanaan dasar pendidikan oleh Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) telah menggariskan cadangan pendekatan dan strategi baru untuk memantapkan sistem pendidikan. 3. Pada tahun 1980-an. Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua juga turut diberi tumpuan. Kadar ini terus meningkat apabila terdapat perubahan dasar yang melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat mulai tahun 1992. Walau bagaimanapun. Falsafah ini menekankan .

antaranya: Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002). Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) diperkenalkan pada tahun 2003. banyak lagi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan termasuk: a) b) c) d) e) Peningkatan akses dalam pendidikan khususnya peringkat tertiari. 3. dasar dan program utama. misalnya Akta Pendidikan 1996. penambahbaikan dan pemantapan sistem pendidikan diperlihatkan dalam perundangan. rohani dan intelek. Perkembangan ICT dalam pendidikan termasuk penubuhan Sekolah Bestari pada tahun 1999 Menaiktarafkan kelayakan guru-guru daripada sijil kepada diploma Menaiktarafkan Menaiktarafkan Maktab Sekolah Perguruan Menengah Sultan Idris kepada kepada Universiti Sekolah Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Vokasional Menengah Teknik. Selain itu.4 Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000) Dekad terakhir abad ke-20 menyaksikan perubahan yang pesat dalam pendidikan negara. Asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan diperkukuhkan melalui penggubalan dan pindaan beberapa akta yang berkaitan dengan pendidikan. Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996.5 Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-hingga sekarang) Pada zaman ini Sistem Pendidikan Kebangsaan diperkemaskan sejajar dengan perkembangan dunia teknologi maklumat. program j-QAF diperkenalkan pada tahun 2005 dan diperluaskan pada tahun 2006 bagi memastikan . emosi. Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 dan lain-lain. Dengan mengambil kira pelbagai perubahan dan cabaran alaf ke-21. 3.pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang daripada segi jasmani. Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dilaksanakan pada tahun 2003.

3. matrikulasi dan pendidikan guru. . Bagaimanapun menurut Sufean Hussin (1993). penubuhan prasekolah di Malaysia pada peringkat awalnya lebih bersifat pusat jagaan atau asuhan kanak-kanak. Pusat-pusat ini tertumpu di kawasan ladang dan lombong kepunyaan British. pengajar tidak mendapat latihan profesional. Pusat-pusat jagaan ini hanya menumpukan pada kebajikan. Perubahan paling signifikan dalam sejarah perkembangan pendidikan negara ialah penubuhan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) pada tahun 2004. prasekolah pada ketika itu adalah untuk kanak-kanak dari golongan berada kerana yuran perkhidmatan yang dikenakan adalah tinggi atau diluar kemampuan golongan bawahan. sekolah rendah. Bahasa Arab dan Fardu Ain apabila tamat sekolah rendah dan banyak lagi program-program pendidikan diperluaskan. kesihatan dan sedikit perhatian diberikan kepada keperluan pendidikan kanak-kanak. sekolah menengah. peranan pusat asuhan mula bertukar kepada prasekolah dan lebih menekankan aspek pendidikan. Namun pada akhir tahun 50-an dan awal 60-an. Dengan pembahagian ini KPM dipertanggungjawabkan kepada pembangunan pendidikan prasekolah. Al-Quran. kurikulum prasekolah bersifat bersifat tradisional iaitu menyediakan kanak-kanak dengan kemahiran 3M.6 Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Malaysia Menurut Dr Nor Hashimah Hashim dan Yahya Che Lah (2003) istilah prasekolah atau tadika digunakan dengan meluas di Malaysia bagi merujuk pendidikan awal kanakkanak serta terdapat dua jenis program iaitu Tadika atau Taman Didikan Kanak-Kanak untuk kanak-kanak berumur 4-6 tahun dan Tabika atau Taman Bimbingan KanakKanak untuk kanak-kanak bawah empat tahun. Menurut Dr Nor Hashimah Hashim dan Yahya Che Lah (2003).murid Islam menguasai Jawi. Ini menyebabkan wujud ketidakseimbangan antara wilayah dan golongan masyarakat dimana kanak-kanak berlatar belakang sosio ekonomi tinggi lebih berpeluang belajar di prasekolah berbanding dengan kanak-kanak di luar bandar.

Sejak diperkenalkan model tersebut. pendidikan awal kanak-kanak mendapat perhatian besar daripada seluruh penduduk.7 Agensi Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Malaysia Pendidikan prasekolah di Malaysia dapat dikelaskan kepada 3 jenis yang utama. Menurut Asiah (2001). Pada tahun tersebut. Persendirian 3. Organisasi sukarela 3. tahun 1969 dianggap tahun bermulanya perkembangan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. beberapa agensi dan pertubuhan kerajaan giat menubuhkan pusat-pusat prasekolah sekitar tahun 1970-an dan 1980-an hasil kesedaran tentang ketidakimbangan penyertaan serta faedah pendidikan prasekolah sebagai pendidikan imbuhan awal. Manakala menurut Asiah (2001) pula. 3.8 Agensi Kerajaan dan Separa Kerajaan Terdapat beberapa agensi kerajaan yang aktif dalam menubuhkan dan membangunkan pusat-pusat prasekolah serta program pendidikan antaranya : a) FELDA b) FELCRA c) RISDA d) KEMAS e) Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara f) Jabatan Hal Ehwal Agama Islam .Menurut Sufean Hussin (1993). Agensi kerajaan dan separa kerajaan 2. 1. model pusat kanak-kanak di tiga buah kampung di Selangor diperkenalkan melalui Yayasan Asia yang menyalurkan geran kepada Perbadanan Buruh Malaysia. pengkelasan ini berasaskan kepada badan yang menganjurkan pendidikan prasekolah tersebut.

Menurut Asiah (2001). Kebanyakan prasekolah jenis ini berpusat dipremis-premis milik persendirian. Bagi memenuhi harapan negara membangunkan masyarakat khususnya masyarakat luar bandar.10 Persatuan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) Persatuan Gereja Kristian Persatuan Tindakan Wanita Islam (PERTIWI) Persatuan Kebajikan Angkatan Tentera Persendirian Prasekolah persendirian mestilah berdaftar dengan Kementerian Pendidikan dan biasanya prasekolah persendirian ini dimiliki oleh individu perseorangan. KEMAS lebih tertumpu pada kawasan luar bandar dan juga pinggir bandar. Sejak tahun 1976.Sebagai contoh.9 Organisasi Sukarela Organisasi sukarela juga memainkan peranan penting dalam membangunkan institusi prasekolah di Malaysia. 3. prasekolah kerajaan dan separa kerajaan ini diuruskan oleh agensi masing-masing secara berpusat dan kebanyakannya mempunyai kemudahan yang lengkap. Antara organisasi yang bergerak aktif adalah :a) b) c) d) 3. 3. KEMAS diletakkan dibawah Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar telah menubuhkan 10 buah prasekolah dibeberapa kawasan yang dipilih. Prasekolah persendirian mudah dilihat didalam kawasan taman-taman perumahan. KEMAS menubuhkan lebih banyak prasekolah di seluruh negara.11 Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Pada tahun 1972. Kementerian Pendidikan mula memberi sumbangan dan memainkan peranan aktif dalam pendidikan awal kanak-kanak melalui pusat perkembangan .

Kementerian Pendidikan mengorak langkah dengan memperkenalkan pendidikan prasekolah dibeberapa sekolah rendah terpilih di Malaysia sehingga pada tahun 1992 terdapat 986 buah prasekolah berjaya dilaksanakan di beberapa buah sekolah rendah kepunyaan Kementerian Pendidikan. Penubuhan prasekolah anjuran kerajaan dan separa kerajaan seperti Tadika KEMAS dan Tadika Jabatan Perpaduan Negara misalnya bertujuan membimbing masyarakat yakin pada diri sendiri. Menurut Asiah (2001). Pada 1991. menyediakan keperluan asas dan program makanan seimbang kepada kanak-kanak. orientasi keutamaan. Melalui pusat ini. meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beberapa kajian menunjukkan matlamat. Kementerian Pendidikan mengambil alih Projek Pendidikan Pemulihan yang dibiayai oleh Yayasan Bernard Van Leer. .12 Isu-Isu Dalam Pendidikan Prasekolah Kepelbagaian agensi yang menganjurkan pendidikan prasekolah ini mewujudkan ketidakseragaman pentadbiran dan pelaksanaan kurikulum prasekolah seperti: 1. latihan ikhtisas.terhasilnya buku A Guide for Pre-school Education dan A Guide for Nurseries sebagai buku panduan pendidikan prasekolah diterbitkan. 2. 3.kurikulum. tanggapan. gaji guru dan penempatan pelajar serta penempatan prasekolah dan kemudahan-kemudahan asas (sufean. Selain itu. melalui projek tersebut. 1993). (Asiah. Objektif pendidikan prasekolah ditentukan oleh agensi yang mengendalikan prasekolah tersebut. kelayakan akademik guru. menyampaikan ilmu dan kemahiran yang berguna. pendaftaran prasekolah dan secara umumnya perlaksanaan pendidikan prasekolah. kurikulum. aktiviti dan juga cara pelaksanaan prasekolah di Malaysia adalah tidak sama antara satu sama lain. Kementerian Pendidikan memberikan latihan perguruan kepada guru prasekolah. dan kemampuan yang tersendiri dan berbeza – beza khasnya dalam aspek penggunaan bahasa pengantar. Setiap agensi mempunyai matlamat.

Mengikut perangkaan Bahagian Pendidikan Prasekolah Kementerian Pendidikan (1991). sukar bagi Kementerian Pendidikan mengawal dan menyelia struktur dan perlaksanaan prasekolah secara keseluruhannya. Semua perbelanjaan seperti gaji guru dan alatan pengajaran dan pembelajaran di prasekolah awam dibiayai oleh kerajaan. 2000). 1979 dalam Asiah . Latihan guru-guru prasekolah dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran kebiasaannya ditentukan oleh agensi yang menganjurkan prasekolah tersebut (UNESCO. Daripada segi lokasi sekolah. Manakala semua perbelanjaan prasekolah persendirian diambil daripada yuran bulanan yang dibayar oleh ibu bapa. apabila kerajaan memperkenalkan prasekolah di sekolah rendah. Jumlah kemasukan meningkat daripada 120.2001). manakala prasekolah di luar bandar lebih mengutamakan perkembangan sosial dan komuniti (Saad. prasekolah yang didaftarkan dan masih beroperasi adalah sebanyak 6502 buah. 3. 4. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah sekolah rendah di Malaysia iaitu 6859 buah. Sementara prasekolah persendirian mempunyai objektif jangka pendek yang lebih jelas seperti mengutamakan pencapaian kemahiran 3M dan kurang memberi tumpuan kepada aspek-aspek sosial yang lain. Prasekolah persendirian di luar bandar lebih memberi penekanan pada pencapaian akademik dan perkembangan 2001) Oleh kerana itu.618 dalam tahun 1979 kepada kognitif. Mulai tahun 1991. terdapat perbezaan yang ketara di antara prasekolah di bandar dengan prasekolah diluar bandar. maka pendidikan prasekolah dikawal oleh Kementerian Pendidikan. 5.

. The number of children aged between four and five years enrolled in pre schools increased by 10% from 300850 in 1985 to 331520 in 1990. sosial dan perkembangan pemikiran kanak-kanak.kanak. rohani dan nilai estetika sebagai persediaan di sekolah rendah.... . Peringkat awal kanak-kanak ialah satu jangka masa yang amat penting dalam proses pembesaran semua kanak-kanak.. 2001). iaitu pertambahan sebanyak 209% dalam tempoh 12 tahun. Kurikulum Kebangsaan Prasekolah (2001) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara membolehkan kanak-kanak prasekolah memperolehi asas komunikasi. These centres accaunted for about 57% of the total enrolment. 4. (Asiah 2001) Statistik Rancangan Malaysia Keenam (1991) juga menunjukkan peningkatan jumlah pra sekolah. indirecting the growing importance of pre-school education. Pada peringkat inilah kanak-kanak mula melangkah dari alam keluarga ke dunia sosial. About 5360 or 70% werw run by goverment agencies and statutory bodies. Kini. Perangkaan ini menunjukkan kesedaran dan permintaan masyarakat pada pendidikan prasekolah tinggi. intelektual. Pelbagai perkataan atau frasa digunakan untuk merujuk kanak-kanak dan hubungannya dengan pendidikan dan penjagaannya.0 4. Pada masa ini juga mereka .. kemahiran sosial dan kemahiran lain yang positif seperti fizikal. fizikal.372769 dalam tahun 1991. emosi. semua pihak sedar pendidikan prasekolah adalah peringkat terpenting bagi membentuk emosi.” (Asiah.1 TRANSFORMASI PENDIDIKAN Pengenalan KURIKULUM DAN PERUBAHAN DALAM SISTEM Pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak.of the total number of 6960 preschool centers in 1990. Kanak-kanak juga telah memantapkan diri mereka dengan agak mudah dan berjaya sebagai ahli dalam kumpulan rakan sebaya mereka. Pendidikan prasekolah bertujuan menyediakan asas pada pendidikan formal. Semua prasekolah wajib berpegang pada garis panduan kurikulum yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan.

Ini bermakna kurikulum pendidikan mestilah mempunyai wasilah yang dapat memfokuskan kepada proses memperkembangkan potensi individu daripada pelbagai sudut (Kulanz Salleh. transformasi membawa maksud perubahan bentuk sifat.berdepan dengan cabaran yang mana bagi kebanyakan kanak-kanak tidak serupa dengan apa yang mereka temui sebelum ini. 4. Erti kata lain. Justeru itu.2 Definisi Menurut Kamus Dewan edisi Ketiga.com/doc/4853636/Asas-Pendidikan-Awal-Kanak-kanak) Pendidikan awal kanak-kanak merupakan perkara penting untuk membentuk corak pembelajaran masa hadapan yang lebih baik dan seimbang. rupa dan keadaan. transformasi adalah mengubah bentuk sesuatu kepada yang lebih baik bagi meningkatkan kualiti dan pencapaian (Artikel Pendidikan : Utusan Malaysia). Transformasi bukan hanya berlaku dalam sesebuah organisasi pendidikan tetapi juga melibatkan transformasi dalam bidang kurikulum. Ini adalah selaras dengan matlamat bahawa sekolah bukan sekadar tempat untuk menyediakan pelajar-pelajar yang bakal mengisi kekosongan sesuatu pekerjaan yang khusus sebaliknya ia merupakan satu tempat yang berfungsi untuk memberikan didikan yang sempurna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka menyumbang kepada kemajuan diri dan masyarakat. 2010). Maka perubahan dalam pendidikan awal kanak-kanak adalah dipengaruhi oleh perubahan dalam kurikulumnya.scribd. . pendidikan awal kanak-kanak mempunyai sejarah yang panjang dan perkembangannya berterusan sehingga ke hari ini. Pengetahuan berkaitan sejarah pendidikan awal kanakkanak dapat membantu pendidikan dalam melaksanakan amalan-amalan baik dari sejarah lampau dan mengambil kira pandangan dari tokoh-tokoh kurikulum lampau untuk menghasilkan pembelajaran bermakna (Mariatul Qatiah Zakaria. 2008). (Dipetik dari laman web : http://www.

arah haluan. 4. dalam permintaan global pada masa kini perubahan dalam bidang pendidikan diperlukan bagi memastikan ia bersesuaian dengan keperluan semasa supaya selaras pada peringkat antarabangsa. peruntukan masa. Manakala menurut Norzilawati Abdul Halim (2004). Terdapat pelbagai istilah yang berkait rapat dengan perubahan. teknologi dan manusia. Pertukaran situasi ini boleh berlaku terhadap empat aspek iaitu struktur organisasi. Perubahan ini mungkin berlaku dari beberapa aspek seperti perubahan falsafah. lebih baik atau lebih sempurna. berbeza daripada keadaan senario sedia ada yang sudah berlegar di ruang pemikiran ke satu ruang yang lain. Justeru itu. transformasi juga boleh disebut sebagai satu bentuk perubahan. bahan kurikulum dan pengurusan sekolah (Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KPSK) & Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). (2006) dalam keadaan biasa perubahan diperkenalkan hasil daripada pengubahsuaian kelakuan yang lepas untuk menyesuaikannya dengan situasi baru. mentakrifkan perubahan sebagai proses transformasi yang berlaku kepada organisasi sama ada dirancang ataupun tidak. Di samping . kaedah pentaksiran. Sementara Stoner (1989) di dalam Aini Hayati Mohamed (2001).3 Konsep Transformasi / perubahan Kurikulum Menurut Kulanz Salleh (2008). Mengikut Mazlan Ismail. Keadaan yang sedia wujud digelar status quo. Status quo inilah yang akan bertukar kepada bentuk situasi yang baru. gerak tuju dan sistem. produk atau perkhidmatan. transformasi merupakan satu peralihan daripada satu dimensi ke satu dimensi yang lain. Kulanz Salleh (2008) pula melihat perubahan sebagai suatu bentuk peralihan daripada satu dimensi yang dapat diramalkan kepada dimensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan persekitaran sesuatu masyarakat. pedagogi.Transformasi kurikulum membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu struktur kandungan.

berakhlaq mulia. perubahan kurikulum ialah inovasi dan perubahan kurikulum merujuk kepada usaha untuk mengubah dan menyesuaikan matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut kepada nilai. Ini disebabkan konsep perubahan kurikulum membawa erti yang umum dan tidak khusus . istilah atau konsep perubahan kurikulum bermakna kurikulum itu boleh diubah kepada yang lebih baik atau buruk lagi. Menurut Razali Arof (1991). khususnya di Malaysia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kurikulum digubal dan dilaksanakan mengikut kehendak dan desakan masyarakat. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteran diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara " (PPK.menjamin mutu pendidikan Malaysia setaraf dengan negara-negara maju. Selain itu. budaya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Dalam dunia globalisasi sekarang masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam sistem perubahan kurikulum. ia juga memenuhi keperluan pendidikan negara serta perkembangan dalam kurikulum pendidikan. rohani. berketrampilan. falsafah dan sumber yang digunakan. Seterusnya ialah faktor kehendak masyarakat. 1988). Menurut Razali Arof (1991). Falsafah pendidikan negara memainkan peranan yang penting dalam mencorak sistem pendidikan di sesebuah negara. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. faktor utama yang mempengaruhi perubahan kurikulum ialah falsafah pendidikan negara. Masyarakat juga menentukan sama ada kurikulum itu sesuai ataupun tidak dengan . menurut Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto (1991). Falsafah pendidikan kebangsaan kita adalah seperti berikut : "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek.

penilaian atau kajian berterusan adalah diperlukan untuk memastikan matlamat dan kehendak masyarakat terhadap pendidikan benar-benar terlaksana. faktor sosial juga mempengaruhi kepada perubahan kurikulum di Negara kita. lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang kompleks dan mengalami perubahan yang pesat. rohani dan sosial (Ee Ah Meng. serta teknik-teknik asas untuk menyertai kehidupan sesuatu masyarakat. seperti mengambil bahagian dalam perbincangan. jasmani. konsep-konsep asas cara hidup masyarakat dari segi politik. Sekolah merupakan agen sosial yang menyalurkan pengetahuan dan melatih kemahiran akademik dengan menerapkan nilai-nilai sosial . Ini bermakna. Dalam menentukan perubahan kurikulum. kasih sayang. politik. 2001) Perancangan kurikulum yang baik sentiasa mengambil kira keperluan pelajar serta mampu memberi faedah secara menyeluruh. Namun begitu bukanlah mudah untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat terhadap kurikulum dan sumbangannya pada budaya. 1995). Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kehendak dan keperluannya sebagai murid dan individu dapat dipenuhi. Masyarakat mengkehendaki pelajar-pelajar mempelajari kemahiran-kemahiran asas seperti membaca. bermasyarakat dan kehendak penyempurnaan kendiri. ciri-ciri kurikulumnya adalah berbeza (Rohani Mohd Amin. Pelajar sebagai individu yang mempunyai kehendak dan keperluan asas yang melibatkan kehendak dan keperluan asas yang melibatkan keselamatan. kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkumi intelek. pendidikan harus mempunyai strategi terhadap ciri-ciri ekonomi. Misalnya dalam masyarakat industri. sosial dan ekonomi. sosial dan budaya masyarakat tersebut. menulis dan mengira. Dalam masyarakat pertanian pula. Selain daripada itu.kehendak mereka. kepimpinan dan pemikiran kritis dalam suatu sistem demokratik.

Perubahan homeostatik adalah perubahan yang dibuat tanpa memasukkan elemen-elemen pembaharuan yang bermakna (Razali Arof.yang diperlukan dalam negara kita. Menurut Razali Arof (1991). perubahan neomobilistik dan perubahan metamorphistik. mendapati bahawa dalam bidang literature terdapat sekurang-kurangnya empat jenis perubahan. perubahan perkembangan. Perubahan yang dibuat hanyalah pertukaran atau gentian-gantian yang biasa sahaja. Cuma yang berubah mungkin dari segi teknik yang digunakan ataupun alat-alat yang digunakan (Razali Arof. Dengan itu perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial agar nilai-nilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan arus pembangunan. Dengan demikian. Contohnya adalah seperti penemuan bulan yang baru . Perubahan perkembangan pula bermaksud wujudnya unsur atau elemen perubahan dalam sesuatu kurikulum itu tetapi perubahan itu adalah bercorak pembaharuan kepada yang lama dalam konteks bentuk kurikulum. Perubahan neomobilistik wujud berdasarkan faktor-faktor luaran seperti perkembangan ilmu dan penemuan teori baru serta prinsip baru. Menurut Kamaruddin Husin (1949) dalam Mohammad Nor (1990) menyatakan bahawa negara telah mewujudkan Falsafah Pendidikan Negara yang bertujuan memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Ini bermakna ciri-ciri dan sifat-sifat kurikulum yang ada masih dikekalkan. Contohnya perubahan dalam beberapa objektif kurikulum tersebut disebabkan kaedah yang digunakan untuk memilih atau mengenalpasti objektif-objektif untuk kurikulum itu adalah tidak tepat. 1991). Perubahan tersebut adalah perubahan bercorak homeostatik. emosi dan jasmani. idea-idea atau pengetahuan baru itu sudah tentulah perlu diambil kira atau dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada. Contohnya ialah guru besar B menggantikan guru besar A disebabkan guru besar A telah bersara. 1991). rohani.

Menurut Wiles Bondi (1989) dalam bukunya ' Curriculum Development : Aguide to Practice'. Menurut Hilda Taba (1962) : .bagi sesebuah planet dan penemuan rangka manusia yang mengubah pandangan sejarah. faktor politik juga memainkan peranan yang penting. Kerajaan bertanggungjawab menetapkan Dasar Pendidikan Negara sejajar dengan hasrat pemerintah. Ini kerana perkembangan sesuatu kurikulum dipengaruhi oleh proses politik. faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia juga merupakan perkara yang menjadikan kepada transformasi dan perubahan kurikulum. Ini bermakna kurikulum yang sedia ada perlu diubah supaya penegasan kepada penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dapat menggantikan Bahasa Malaysia (Taib Osman. turut menjelaskan pengaruh pollitik merupakan perkara penting dalam pembentukan dan perkembangan sesuatu kurikulum. Kurikulum pendidikan merupakan saluran yang penting bagi setiap badan pemerintahan bagi menguatkan pengaruh mereka. Jenis perubahan metamorphistik wujud disebabkan oleh kemasukan idea-idea baru atau pengenalan idea-idea baru kepada kurikulum. selepas negara mencapai kemerdekaan. pendidikan dan kurikulum tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statik. 1991). Dalam menentukan transformasi dan perubahan kurikulum. Perubahan ini membawa perubahan yang sangat besar kepada sesuatu kurikulum sehingga sekurang-kurangnya sebahagian besar daripada elemen-elemen dalam kurikulum itu terpaksa ditukar (Razali Arof. Bagi zaman globalisasi sekarang. kerana setiap kali pucuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar. Menurut Suffean Hussin (2004). perubahan kurikulum seharusnya sejajar dengan peredaran masa dengan zaman kemajuan sains dan teknologi. Hal yang demikian. Bagi memajukan sesebuah negara. maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan akan dikaji semula. 1998). Dasar Pendidikan Negara menitikberatkan perpaduan rakyat dan turut berkembang dan berubah. Contohnya pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris.

isteri timbalan Perdana Menteri Malaysia telah bertekad untuk membantu kerajaan melahirkan modal insan negara yang holistik dan produktif. Belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya atau adat resam kita sendiri. sekumpulan pakar yang dipimpin oleh Y. pendidikan awal kanak-kanak telah terbukti melalui penyelidikan.. Program yang ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilia atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar (Aminah Ayob et. Walaupun terdapat banyak pusat asuhan dan didikan awal kanakkanak seperti taska. Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. Pada awal 2006. Ini kerana. 1995).0 KURIKULUM PERMATA Pendidikan bagi kanak-kanak di bawah umur 5 tahun di Malaysia masih baru dan belum berkembang luas. pendidikan awal kanak-kanak di negara kita masih belum maju. 5. Y.Bhg. bermula dari peringkat awal kanak-kanak lagi. 2008).al. berjaya menghasilkan tenaga kerja dan warganegara yang produktif yang boleh membawa pulangan ekonomi . nursery dan sebagainya. Kandungan kurikulum pendidikan perlu menitikberatkan mata pelajaran sains dan kemahiran teknik atau vokasional kerana tenaga kerja yang mahir diperlukan dalam zaman yang berteknologi dan canggih ini (Ee Ah Meng. taski.A.A. Secara khususnya.Datin Paduka Seri amat tajam pemerhatiannya dan keputusan yang diambil memang tepat sekali. Namun pusat-pusat jagaan kebanyakkan hanyalah memberikan perkhidmatan penjagaan dan asuhan kepada kanak-kanak dan bayi semasa ibu-bapa mereka bekerja. iaitu membangunkan program pendidikan awal kanak-kanak di negara kita. but man itself " Kenyataan di atas jelas menunjukkan bahawa perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang pesat pada kehidupan manusia di muka bumi ini.Bhg."Technology has changed and is changing not only the face of the earth and the institutions of our society. Oleh itu perkembangan kurikulum haruslah sejajar dengan pembangunan negara dan perkembangan dunia.

maka kerajaan telah disarankan untuk melaksanakannya di seluruh negara dan mengadakan satu dasar untuk menyediakan peruntukan bagi program Permata ini.al.al. Corby. Oleh itu. Kini. Mereka juga telah melawat dan menghadiri beberapa seminar dan persidangan dan mengadakan rundingan dengan pelbagai pihak yang berkaitan untuk mendapatkan idea terbaik bagi menyediakan kurikulum ini.1 Latar Belakang Kurikulum Permata Kurikulum permata telah dibentuk oleh sekumpulan pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti setelah mengkaji pelbagai kurikulum sedia ada yang digunapakai di seluruh dunia. sosial dan intelek kanakkanak. kurikulum ini menekankan penglibatan ibu .al. Hasil kajian yang dibuat. jasmani.2 Model Pen Green. 2008). Dengan bukti ini. Projek Perintis ”Setiap Anak Permata Negara” telah dilaksanakan di lima buah pusat anak PERMATA Negara (PAPN) di luar bandar dan dipinggir bandar. didapati projek perintis ini telah dapat memberikan kesan yang sangat positif terhadap pembinaan sahsiah.yang baik kepada sesebuah negara. 5. Di antara model program pendidikan awal kanak-kanak yang didapati paling sesuai dirujuk ialah program seminar “ Surestart” dari Pen Green centre. setiap kanak-kanak akan berpeluang diasah bakat dan mindanya dari awal lagi untuk menjadikan mereka berjaya apabila dewasa kelak (Aminah Ayob et. 2008).K Elemen-elemen yang terdapat dalam program Surestart di Pen Green ialah: • Reka bentuk kurikulum dan pedagogi meletakkan kanak-kanak di tengah-tengah sebagai keutamaan yang menghubungkan pusat pendidikan dan asuhan (nursery) dengan rumah. U. 5. 2008). Kebanyakkan negara maju telah lama membangunkan tenaga manusianya melalui pelaburan di peringkat awal kanak-kanak (Aminah Ayob et. Oleh itu.. rohani. United Kingdom (Aminah Ayob et.

Para pendidik masih boleh menggunakan The PG Loop dengan menggantikan cara berkomunikasi. Kitaran ini dipanggil “Pen Green Loop” atau singkatannya “PG Loop” seperti Rajah 2. Rajah 2: “PG Loop”: Kitaran hubungan rumah dan taska Di Pusat Asuhan Di Rumah Guru beri Maklum balas kepada ibubapa KANAK-KANAK Ibubapa beri maklum balas kepada guru Program Di Rumah Program Di Pusat Asuhan Rekabentuk kurikulum yang menggalakkan penglibatan ibu bapa ini selaras dengan hasil kajian secara terang menunjukkan bahawa ibu bapa adalah guru pertama dan pendidik paling efektif untuk kanak-kanak. Kajian Bronfenbrenner (1998) yang telah menghasilkan Ecological Systems Theory mendapati pembelajaran seseorang kanakkanak boleh dimaksimumkan sekiranya ada kolaborasi dan kesinambungan di antara rumah dan taska atau pusat didikan dan asuhan kanak-kanak. Rekabentuk kurikulum permata telah mengambil kira peranan ibu bapa yang tidak dapat meluangkan masa untuk melibatkan diri dalam perkembangan anak mereka.bapa secara aktif. Kehadiran ibu bapa di pusat didikan setiap minggu boleh diganti dengan komunikasi menggunakan multimedia atau melalui perbincangan-perbincangan .

koordinasi motor dan pengurusan diri 6. cara ini tidaklah sebaik kehadiran ibu-bapa selama sejam setiap minggu. Kurikulum Permata menggabungkan semua aspek pembelajaran dan asuhan secara bersepadu supaya setiap individu kanak-kanak dapat berkembang secara holistik (Aminah Ayob et. adalah sama seperti yang digunakan di Pen Green berasaskan konsep skema Piaget dan beberapa asas teori yang lain seperti: . Ini bermaksud. tidak ada kaedah (dalam pengetahuan kami) yang menggunakannya kecuali di Pen Green Corby. Kurikulum Permata melihat perkembangan kognitif (intelek) sebagai perkembangan deria dan pengetahuan tentang dunia (knowledge and understanding of the world). Kurikulum Permata mempunyai enam bidang pelajaran iaitu: 1. Perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran 5. Isi kandungan kurikulum Permata.al. Model asal kurikulum Pen Green tidak mempunyai tema atau topik tertentu. rohani dan sosial 2. bukan sebagai penguasaan kemahiran akademik semata-mata. Perkembangan pra matematik dan pemikiran logik 4. Walaubagaimanapun. Perkembangan fizikal.ringkas semasa mengambil dan menghantar anak berkenaan. Rangka teori yang menjadi asas kepada Kurikulum Permata ini adalah unik dan tidak ada dalam mana-mana kaedah Pendidikan Awal Kanak-kanak lain. Dokumentasi perkembangan kanak-kanak ini bertujuan menilai keberkesanan program dan untuk pendidik merancang inrevensi atau pembelajaran lanjutan bagi membantu perkembangan kanak-kanak. Perkembangan emosi. Perkembangan data kreativiti dan estetika Penilaian dan pentaksiran pembelajaran adalah berasaskan enam bidang pembelajaran ini. 2008). Perkembangan bahasa.. komunikasi dan literasi awal 3. manakala Kurikulum Permata telah diperkayakan dengan tema-tema berciri kebudayaan Malaysia.

al. kurikulum Permata digubal dan diuji rintis di 5 buah Pusat Anak Permata Negara dalam fasa I dan di enam buah Pusat Anak Permata Negara Fasa II. . fizikal dan sahsiah kanak-kanak yang terbaik daripada semua kurikulum yang telah dikaji. Kurikulum Permata menggunakan hasil penyelidikan yang terkini dan terbukti boleh diaplikasi dalam suasana sebenar. Ini adalah kerana semua kanak-kanak akan melalui proses perkembangan yang serupa disebabkan proses perkembangan manusia adalah mengikut genetic blueprint yang sama. Dapatan dari penilaian yang telah dibuat selepas satu tahun perlaksanaannya menunjukkan Kurikulum Permata Berjaya dan sangat berkesan dalam meningkatkan kebolehan dan potensi kanak-kanak yang maksimum. Secara ringkasnya.• • • • Konsep ‘Involvement’ – Oleh Laevar’s (1997) Konsep ‘Well-being’ – Oleh Leaver’s (1997) Konsep ‘Attachment’ – Oleh Bowlby (1969) Konsep ‘Holding and containment’ – Oleh Winnicot (1965) and Bion (1962) Berasaskan model Pen Green ini. Ianya berasaskan proses perkembangan kanak-kanak yang universal yang menjadi sebab utama ianya boleh digunapakai oleh mana-mana kaedah atau program pendidikan awal kanak-kanak. Oleh kerana rangka teori kurikulum Permata ini berasaskan prinsip perkembangan kognitif sosioemosi. maka ia seharusnya boleh digunapakai oleh SEMUA kaedah atau program pendidikan awal kanak-kanak yang sudahsedia ada di Malaysia mahupun yang dibawa masuk dari luar negara. 2008). Sifat rangka teori Kurikulum Permata yang boleh diselitkan ke dalam mana-mana kaedah penyelidikan awal kanak-kanak menjadikannya satu faktor kompromi untuk pengamalpengamal kaedah lain seperti Kaedah Mantessori dan Reggio Emilia yang telah lama diperakui kualiti program tersebut di peringkat antarabangsa (Aminah Ayob et. Kami mengesyorkan agar kurikulum ini boleh digunakan sepenuhnya atau dimasukkan ke dalam program yang sedia ada dengan tujuan untuk memperkayakan lagi proses pengajaran dan pembelajaran walau apa jenis program yang beroperasi di negara ini.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. emosi. • Bahawa keboleh berbahasa. sosial. nilai-nilai mulia dan kefahaman antara budaya amat penting dibina dari peringkat awal. jasmani. Khususnya dalam pembinaan personaliti unggul dan harmonis dalam diri kanak-kanak. Oleh itu. rohani. Falsafah Kurikulum Permata menekankan: • Bahawa setiap anak adalah seumpama PERMATA yang sangat berharga . holistik dan seimbang dalam aspek emosi. agar kanak-kanak membesar dengan kepercayaan yang kukuh pada Tuhan. rohani. • Bahawa aspek kerohanian. berfikir dan pra matematik boleh diperkembangkan melalui pembelajaran awal. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan dan dapat hidup secara bertolenrasi dalam suasana masyarakat plural di Malaysia. dan intelek sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara. . mereka adalah MODAL INSAN negara pada masa hadapan. Umur 3 tahun pertama paling penting dalam perkembangan kanakkanak yang cemerlang.3 Falsafah Kurikulum Permata Pembinaan Kurikulum Permata telah mengambil kira Falsafah Pendidikan Negara (FPN) Malaysia yang termaktub seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. setiap anak perlu mendapat pendidikan dan asuhan yang terbaik untuk memastikan perkembangan yang maksima. • Bahawa aspek-aspek kerohanian dan asuhan mesti bermula dari peringkat awal/lahir.5. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian masyarakat dan negara”.

5. 8. Menyediakan pengalaman pembelajaran untuk perkembangan holistik kanakkanak.5 • • • Penekanan Kurikulum Kasih sayang dan kegembiraan (Affection and love) Interaksi dan komunikasi (Interactions and communications) Berfikir dan membaca (Thinking and reading) . 4. komunikasi dan awal literasi asas pembangunan intelek kanak-kanak. Cara terbaik mempelajari sesuatu adalah melalui bermain. Penjagaan kesihatan kanak-kanak penting untuk memastikan perkembangan fizikal dan minda yang sihat. 5. Menghargai kepelbagaian potensi dan kebolehan kanak-kanak. 5. Perkembangan bahasa. ceria dan penuh dengan kasih sayang. Penglibatan kolaboratif antara pendidik dan ibu bapa adalah penting untuk perkembangan maksimum kanak-kanak. 7. • Bahawa semua kanak-kanak berhak mendapat akses kepada pendidikan dan asuhan yang sama dan berkualiti yang disediakan oleh kerajaan. 2. selamat.4 Konsep Kurikulum Permata 1. 2008). Pembelajaran awal dan amalan didikan dan asuhan yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak.• Bahawa semua kanak-kanak membentuk kefahaman tentang dunia sekeliling dengan bermain dan berinteraksi dengan orang lain. Kepelbagaian kanak-kanak adalah dihormati dan diberikan pengiktirafan melalui amalan pendidikan inklusif (Aminah Ayob et.al. 3. dalam persekitaran yang ceria dan memberangsangkan serta penuh dengan kasih sayang. Perkembangan maksimum berlaku dalam persekitaran yang kondusif. 6.

lebih komited dalam pendidikan dan memperolehi pendapatan lebih tinggi pada masa hadapan . free learning. Menurut UNESCO. dan mempertingkatkan kualiti sistem Kepentingan pendidikan prasekolah sebagai penyediaan kepada kanak-kanak ke alam persekolahan telah banyak didokumentasikan.• • • • • • Kebebasan pembelajaran. nyanyian. . songs and rhymes.1 PELAN HALA TUJU PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Prasekolah: Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak 4+ dan 5+ tahun. ritma. dan belajar melalui bermain (Children’s empowerment. tarian dan lakonan (A lot of music and art. 26 Kajian dijalankan di Amerika Syarikat mendapati kanak-kanak yang mengikuti pendidikan prasekolah. lukisan. multicultur understanding) Pendidikan secara inklusif – sedar dan sensitive pada kanak-kanak berkeperluan khas dan kanak-kanak berisiko tinggi (Inclusiveness aware and sensitive to the needs of special and high risks children) • • Pengesahan awal dan intervensi (Early detection and intervention) Menyediakan pendidikan dan asuhan kanak-kanak berkualiti mengikut standard antarabangsa (Quality ECEC according to the highest standards in ECEC programs) (Aminah Ayob et. 2008).al. learning trough play) Menggunakan bakat dan potensi kanak-kanak (Using children’s talent and potentials) Kegembiraan dalam bermain dan belajar (Fun in playing ang learning) Memperbanyakkan seni. 6. dance and role play) Belajar bergaul dan saling memahami pelbagai budaya (Learning to live together. pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang penting dalam perkembangan minda kanakkanak dan dapat mengurangkan kekurangan sedia ada dan di masa depan. muzik.0 6. pengupayaan.

Menyedari kepentingan pendidikan prasekolah serta skop Malaysia dalam meningkatkan kadar penyertaan prasekolah. yang mana kadar semasa ialah 67% bagi kanak-kanak yang berumur empat dan lima tahun kami telah mengenalpasti pendidikan prasekolah sebagai salah satu fokus di bawah NKRA Pendidikan. .

. Kementerian Pelajaran (MOE).Bagi meningkatkan kadar penyertaan dan kualiti pendidikan prasekolah. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bermula Januari 2010. Ketua Pengarah JPNIN dan Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta (MOE). Jawatankuasa ini berperanan mengkaji semula dasar pendidikan prasekolah kerajaan dan prasekolah swasta yang berdaftar termasuk kurikulum. kami telah mengenal pasti tujuh teras bagi memperkasa tadbir urus dan pelaksanaan pendidikan prasekolah yang berkualiti. kriteria kelayakan. KSPK memberi penekanan dalam aspek berikut: • • • • Menggabungkan prinsip pendidikan holistik yang berorientasikan kepada hasil pembelajaran Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran mengambil kira latar belakang pelajar yang berbeza Mentakrifkan penggunaan bahasa Malaysia. ii. Tamil dan Mandarin sebagai bahasa instruksional Melibatkan aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pemahaman budaya serta aktiviti pelbagai bangsa Penambahbaikan kepada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ini merupakan satu inisiatif yang diterima baik oleh pengunjung ke ruang pameran Pendidikan semasa Hari Terbuka. i. yang dibangunkan dengan kerjasama agensi swasta. menyelaras semua prasekolah (kerajaan dan swasta) serta memantau dan menilai pendidikan prasekolah bagi menggubal dasar prasekolah masa depan. latihan dan penilaian. Inggeris. Jawatankuasa ini akan dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran. manakala ahli tetapnya terdiri daripada Ketua Pengarah KEMAS. Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan serta Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Prasekolah.

disasarkan bilangan kelas prasekolah yang diperlukan dalam anggaran 10. Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan prasekolah. personal dan lokasi sekolah serta pencapaian prasekolah tersebut. kerajaan juga akan membangunkan kerangka kecemerlangan pendidikan prasekolah. Insentif baru akan diberikan kepada pengusaha presekolah swasta khususnya di kawasan miskin bandar dan di luar bandar.000 kelas. Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan.000 guru dan pembantu guru prasekolah sedia ada dan baru dalam tempoh tiga tahun. Berdasarkan kepada kadar penyertaan semasa. vi. khususnya bagi kanak-kanak berumur 4+ tahun. kriteria kelayakan minima untuk semua guru prasekolah ialah Ijazah sarjana muda. Sebagai tambahan. Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru prasekolah.iii. Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan bagi menyelaras dan mengumpul maklumat berkaitan prasekolah termasuk maklumat asas pelajar. pihak Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan akan dapat memantau dan menilai pelaksanaan prasekolah dengan lebih telus dan berkesan serta dapat merancang dasar-dasar baru bagi memantapkan pelaksanaan daripada pendidikan prasekolah. KEMAS dan JPNIN serta menaikkan bantuan makanan bagi menampung inflasi. Program Peningkatan Kemahiran akan diberikan kepada lebih kurang 30. vii. iv. dengan menakrifkan sasaran yang perlu dicapai oleh prasekolah. v. Selain itu. Dengan sistem ini. perlu mematuhi standard yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan. Ini termasuk penyeragaman pemberian geran per kapita kepada prasekolah MOE. Manakala pihak swasta pula. pihak kami akan meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta. Menambah bilangan kelas prasekolah. Bagi mencapai sasaran ini. termasuk sasaran yang ditetapkan. (Dipetik .

:http://klnportal. luar bandar dan pedalaman. kadazan(Sabah) dan Semai(Semenanjung) dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Meningkatkan penyertaan murid prasekolah sebanyak 20 peratus.gov. Pada 2011 : sebanyak 705 buah kelas prasekolah 3. Memasukkan komponen bahasa iban(Sarawak). pendudukan bandar miskin. Dibawah sub NKRA prasekolah sebanyak 1468 buah kelas prasekolah lagi akan dibuka dibawah KPM. Menyediakan kemudahan kemasukan murid prasekolah ke asrama harian dikawasan pedalaman. termasuk membabitkan bidang pendidikan prasekolah. Mengambil lepasan SPM. Menyediakan kursus atau bengkel berkaitan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan kepada guru-guru prasekolah sedia ada khususnya dari agensi kerajaan dan swasta untuk ditempatkan di kelas prasekolah kerajaan. pada akhir tahun 2012 dengan memasukkan semua prasekolah kerajaan dan swasta ke dalam sistem pendidikan negara. Pada 2012 : sebanyak 448 buah kelas prasekolah akan ditambah Dijangkakan pada 2012. telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama(KPI) 6 Teras Bidang Keberhasilan Utama Negara(NKRA).my/klnvideo/2010/transformasi/video/documents/Pelan %20Hala%20Tuju%20GTP/Pelan%20Hala%20Tuju%20GTP_Bab08. sebanyak 8644 buah kelas prasekolah beroperasi dibawah KPM. i. iv. sebagai Pembantu Pengurusan Murid(PPM) dikelas prasekolah. ii. iii. Dato' Seri Najib Tun Razak.pdf) Perdana Menteri Malaysia. 6. Pada 2010 : sebanyak 315 buah kelas prasekolah 2.2 Strategi Pelaksanaan Dalam Meningkatkan Penyertaan Prasekolah Menambah bilangan kelas prasekolah dikawasan berpenduduk padat. Pecahan mengikut tahun adalah seperti berikut: 1.kln. .

vi. latihan dan pembelajaran seumur hidup. Kerajaan Malaysia sentiasa secara .0 KESIMPULAN Usaha memajukan kanak-kanak di peringkat awal merupakan asas pembentukan modal insan yang berkualiti yang memberi pulangan tertinggi dalam kemajuan ekonomi kerana ia merupakan cara berkesan untuk mengurangkan kemiskinan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Proses menyemai nilai-nilai yang baik dan kemahiran yang sesuai bagi pembentukan menyeluruh sebagai individu perlu bermula sejak kanak-kanak itu masih bayi. Pembangunan modal insan perlu holistik. mendidik anak-anak kita dengan betul adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. positif dan beretika melalui pelajaran. Menyediakan kemudahan pengangkutan kepada murid prasekolah mengikut keperluan lokasi (Dipetik daripada: (http://lamanprasekolah. Kualiti modal insan negara merupakan elemen penting bagi mencapai aspirasi negara untuk menjadi negara maju menjelang 2020.html) 7. Kita tidak patut membiarkan aspek pembangunan kanak-kanak itu apabila mengetahui bahawa kualiti jagaan dan pendidikan awal kanak-kanak boleh menghasilkan kesan positif jangka panjang. keupayaan keusahawanan selain menyemai sikap progresif.com/2010/12/nkra-hala-tuju-prasekolah-masakini. Kanak-kanak yang dipelihara dan dididik hari ini perlu dilengkapkan bukan sahaja bagi menghadapi cabaran yang biasa masa kini tetapi juga kerumitan yang mungkin dihadapi masa akan datang. bukan sahaja untuk faedah mereka tetapi juga bagi masa depan negara. yang merangkumi usaha menimba ilmu pengetahuan dan kemahiran termasuk sains dan teknologi. Menambah baik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dengan menambah waktu P & P bahasa Inggeris sebanyak 50 peratus.v.blogspot. Oleh itu.

Secara keseluruhanya. Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. Selain daripada itu. Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru. atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses .konsisten memperuntuk sejumlah besar wang bagi bajet pembangunan untuk kemajuan pendidikan bagi memastikan sasaran dalam pelan pendidikannya mencapai matlamat. Ini disebabkan program ECEC yang berkualiti adalah asas kepada pembangunan modal insan yang produktif di abad ke-21 yang berteraskan teknologi dan ICT. mewujudkan pangkalan data kanak-kanak seluruh Malaysia bagi tujuan memantau dan menyelidik perkembangan kanak-kanak seluruh Malaysia. Perkembangan pendidikan awal kanak-kanak terus berkembang maju apabila pihak NCDRC akan diperluaskan bagi melaksanakan tugas-tugas seperti menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan perkembangan kanak. program Early Children’s Education Curriculum (ECEC) yang berkualiti adalah sangat penting kerana pelaburan yang dibuat untuk setiap kanakkanak yang baru lahir pada hari ini akan memberikan pulangan yang amat besar di masa hadapan. pihak NGO. dapat disimpulkan bahawa pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia sentiasa mengalami perubahan selaras dengan kemajuan negara. menjadi pusat rujukan dan memberi khidmat latihan kepada pendidik dan jurulatih PERMATA serta lain-lain pihak yang berminat.kanak. menerbitkan bahan bacaan atau rujukan mengenai pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak hasil dari kajian yang dijalankan berasaskan keperluan pembangunan kanak-kanak dan membina jaringan dengan pelbagai pihak dalam dan luar dalam meningkatkan mutu dan kualiti asuhan dan didikan awal kanak-kanak di Malaysia.

Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. (2004). Design of Building for Early Childhood Education. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001) Kurikulum Kebangsaan Prasekolah (Edisi Percubaan). Kurikulum Permata.. Azizah Lebai Nordin. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. BIBLIOGRAFI Aminah Ayob et. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori dan Amali. Azizah Lebai Nordin dan Zainun Ishak. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan:Dokumen Standard Prasekolah. maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (1993). .pendidikan kanak-kanak. (2001). Dewan Bahasa dan Pustaka. (2008). Asiah Abdul Rahim. Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia. (2005). Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia. Kuala Lumpur.Pusat Perkembangan Kurikulum. Pendidikan Prasekolah untuk Guru. al.

Pengurusan Kurikulum Prasekolah.J. Malaysia. Penghantar Kurikulum.Curriculum Development: A Guide to Practice. A paper presented at the international Child’s Seminar. September. UNESCO. Pahang: PTS Publication & Distributor Sdn. (2000). Assessment Country Report.html#Heading98 (8 Mac 2011) .commonlii. H. (1962). UNESCO. June 2000. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1979). New York: Harcourt. Kuala Lumpur.net(Mac. (1989). Utusan Malaysia pada: 18 Mac 2010. Bhd. Curriculum Development-Theory & Practise. Diperolehi pada http://www. Saad Abdul Rahman. Sistem dan Falsafah.. Nor Hashimah Hashim & Yahya Che Lah. Pendidikan Prasekolah di Malaysia: Beberapa Isu dan Masalah. Artikel Pendidikan : Program Pendidikan Awal Berkualiti Kanakkanak. Taba. Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn.Mariatul Qatiah Zakaria (2010).J. Panduan Pendidikan Prasekolah. (2003).org/my/journals/JMCL/2005/6. PROAP. Pendidikan di Malaysia: Sejarah. Wiles.Ohio: Merrill Publishing Company. (2008). 20. Brace and World. [On-Line] Diperoleh daripada htpp://saabd. 2011) Razali Arof (1991).com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/ (27 Mac 2011) Sufean Hussin (1993). &Bondi. Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Di Malaysia [online] Diperolehi daripada http://kulanzsalleh. Bhd. Education For All.

Diperolehi daripada http://www.my/content/view/186/2/ (8 Mac 2011) Diperolehi daripada http://lamanprasekolah.blogspot.com/2010/12/perkembangan-pendidikankanak-kanak-di.mindamadani.html (8 Mac 2011) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful