OLEH : NORASYIDA BINTI OMAR ( 810787

)

Dengan pendidikan juga. manusia mendapat segala ilmu yang sangat penting. Pendidkan dan Sosialisasi saling bersangkutan dalam membentuk keperibadian sesebuah organisasi dan masyarakat  Pendidikan merupakan agen sosialisasi adalah suatu . kemahiran dan sebagainya.pendahuluan perkara yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Dengan pendidikan. Tidak terkecuali pengalaman sosial. manusia mendapat pengalaman.

Sistem pendidikan sesebuah negara ialah kegiatan yang dijalankan secara terancang dan sistematik terhadap perkembangan jasmani dan rohani bertujuan melengkapkan seseorang individu supaya dapat menjalani kehidupan yang sempurna.  Pendidikan secara keseluruhan ialah suatu proses yang .PENGERTIAN PENDIDIKAN membentuk kebolehan dan sikap manusia.

Z. Salleh Lebar dalam bukunya Sosialisasi Sekolah dan Pendidikan mentakrifkan sosialisasi ialah proses interaksi sosial yang membolehkan manusia memperolehi personaliti atau sahsiah dan belajar cara hidup masyarakatnya.PENGERTIAN SOSIALISASI • Kamus Dewan mentakrifkan sosial ialah segala yang berkaitan dengan masyarakat. Child berpendapat. • Peter L. peranan dan sebagainya yang diperlukan untuk memungkinkan seseorang dapat bergiat secara efektif dalam kehidupan sosial. perihal masyarakat atau kemasyarakatan. Segenap proses yang menuntut individu mengembangkan potensi tingkah lakunya dan telah menjadi kebiasaan serta sesuai dengan piawaian kelompoknya. Lawang. • Robert M. • Irvin L. norma. Berger-Proses pekembangan dan pembesaran seorang anak yang belajar menjadi seseorang yang bergiat cergas dalam masyarakat. . • Mohd. Proses mempelajari nilai.

sahabat. iaitu lebih bersifat rasmi. 2. Sosialisasi Formal Sosialisasi jenis ini terjadi melalui badan-badan atau lembaga-lembaga yang bertangungjawab di negara ini.Jenis-jenis sosialisasi 1. biasanya akan ada peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. seperti antara teman. Pada jenis ini. Sosialisasi formal ini berlaku secara rasmi dalam lembaga-lembaga sepeti pendidikan di sekolah. . Sosialisasi Informal Sosialisasi Informal ini terdapat di dalam masyarakat atau di dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan.

Interaksi yang berlaku merupakan sebagian daripada sosialisasi. Sekolah juga tempat untuk berkongsi ilmu. samaada secara formal dan tidak formal. • Mengajar kanak-kanak tentang nilai dan adat resam masyarakat. • Antaranya mereka diajar bergaul dan bersaing ke arah kebaikan mereka. Dapat juga disebut sebagai media sosialisasi. . • Banyak interaksi berlaku di sekolah. Ini secara langsung mampu menanam pelbagai aspek masyarakat terutamanya kelas sosial.Peranan pendidikan sebagai agen sosialisasi Maksud : Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi.

• Mengembangkan potensi pelajar untuk mengenal kemampuan dan bakatnya. • Meningkatkan taraf kesihatan melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. . • Mengadakan hiburan umum ( Pertandingan olahraga atau pertunjukan kesenian ). • Memperkayakan kehidupan dengan mencipta pengalaman pemikiran yang baru yang bersesuaian dengan kemampuan dan keinginan diri sendiri.sambungan • Merangsang penglibatan secara demokrasi melalui pengajaran cara berkomunikasi dan mengembangkan kemampuan berfikir secara rasional dan bebas. • Menghasilkan pelajar yang cintakan negara dan tinggi sifat patriotisme. • Melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu. Perlu difahami.Kesimpulan Sekolah atau Pendidikan sememangnya antara agen sosialisasi. . Kewujudannya pada hakikatnya memberikan faedah yang cukup besar kepada masyarakat sekitarnya. Jatuh bangun. bahkan adalah satu institusi yang mampu membentuk masyarakat yang berypaya melalui peranan yang dimainkannya. Ini mampu menjadikan masyarakat kita berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Maka masyarakatnya perlu mempunyai sifat sosial yang baik bagi menjadi masyarakat yang produktif dan inovatif. kecemerlangan dan kegemilangan sesebuah negara bergantung kepada masyarakatnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful