OLEH : NORASYIDA BINTI OMAR ( 810787

)

manusia mendapat pengalaman. kemahiran dan sebagainya. Tidak terkecuali pengalaman sosial. Pendidkan dan Sosialisasi saling bersangkutan dalam membentuk keperibadian sesebuah organisasi dan masyarakat  Pendidikan merupakan agen sosialisasi adalah suatu . Dengan pendidikan.pendahuluan perkara yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Dengan pendidikan juga. manusia mendapat segala ilmu yang sangat penting.

PENGERTIAN PENDIDIKAN membentuk kebolehan dan sikap manusia.  Pendidikan secara keseluruhan ialah suatu proses yang . Sistem pendidikan sesebuah negara ialah kegiatan yang dijalankan secara terancang dan sistematik terhadap perkembangan jasmani dan rohani bertujuan melengkapkan seseorang individu supaya dapat menjalani kehidupan yang sempurna.

• Robert M. • Mohd. • Irvin L. peranan dan sebagainya yang diperlukan untuk memungkinkan seseorang dapat bergiat secara efektif dalam kehidupan sosial.Z. • Peter L. norma. Proses mempelajari nilai. perihal masyarakat atau kemasyarakatan. . Lawang. Child berpendapat.PENGERTIAN SOSIALISASI • Kamus Dewan mentakrifkan sosial ialah segala yang berkaitan dengan masyarakat. Berger-Proses pekembangan dan pembesaran seorang anak yang belajar menjadi seseorang yang bergiat cergas dalam masyarakat. Salleh Lebar dalam bukunya Sosialisasi Sekolah dan Pendidikan mentakrifkan sosialisasi ialah proses interaksi sosial yang membolehkan manusia memperolehi personaliti atau sahsiah dan belajar cara hidup masyarakatnya. Segenap proses yang menuntut individu mengembangkan potensi tingkah lakunya dan telah menjadi kebiasaan serta sesuai dengan piawaian kelompoknya.

seperti antara teman. sahabat. Sosialisasi formal ini berlaku secara rasmi dalam lembaga-lembaga sepeti pendidikan di sekolah. Sosialisasi Informal Sosialisasi Informal ini terdapat di dalam masyarakat atau di dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan. 2.Jenis-jenis sosialisasi 1. . Pada jenis ini. iaitu lebih bersifat rasmi. biasanya akan ada peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Sosialisasi Formal Sosialisasi jenis ini terjadi melalui badan-badan atau lembaga-lembaga yang bertangungjawab di negara ini. dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

. • Antaranya mereka diajar bergaul dan bersaing ke arah kebaikan mereka. Interaksi yang berlaku merupakan sebagian daripada sosialisasi. • Mengajar kanak-kanak tentang nilai dan adat resam masyarakat. Sekolah juga tempat untuk berkongsi ilmu.Peranan pendidikan sebagai agen sosialisasi Maksud : Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Ini secara langsung mampu menanam pelbagai aspek masyarakat terutamanya kelas sosial. • Banyak interaksi berlaku di sekolah. samaada secara formal dan tidak formal. Dapat juga disebut sebagai media sosialisasi.

• Menghasilkan pelajar yang cintakan negara dan tinggi sifat patriotisme. • Mengembangkan potensi pelajar untuk mengenal kemampuan dan bakatnya. • Melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. . • Meningkatkan taraf kesihatan melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. • Mengadakan hiburan umum ( Pertandingan olahraga atau pertunjukan kesenian ).sambungan • Merangsang penglibatan secara demokrasi melalui pengajaran cara berkomunikasi dan mengembangkan kemampuan berfikir secara rasional dan bebas. • Memperkayakan kehidupan dengan mencipta pengalaman pemikiran yang baru yang bersesuaian dengan kemampuan dan keinginan diri sendiri.

. Jatuh bangun. Maka masyarakatnya perlu mempunyai sifat sosial yang baik bagi menjadi masyarakat yang produktif dan inovatif.Kesimpulan Sekolah atau Pendidikan sememangnya antara agen sosialisasi. Kewujudannya pada hakikatnya memberikan faedah yang cukup besar kepada masyarakat sekitarnya. kecemerlangan dan kegemilangan sesebuah negara bergantung kepada masyarakatnya. Ini mampu menjadikan masyarakat kita berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. bahkan adalah satu institusi yang mampu membentuk masyarakat yang berypaya melalui peranan yang dimainkannya. sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu. Perlu difahami.