OLEH : NORASYIDA BINTI OMAR ( 810787

)

Tidak terkecuali pengalaman sosial. Dengan pendidikan. kemahiran dan sebagainya.pendahuluan perkara yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Dengan pendidikan juga. Pendidkan dan Sosialisasi saling bersangkutan dalam membentuk keperibadian sesebuah organisasi dan masyarakat  Pendidikan merupakan agen sosialisasi adalah suatu . manusia mendapat pengalaman. manusia mendapat segala ilmu yang sangat penting.

Sistem pendidikan sesebuah negara ialah kegiatan yang dijalankan secara terancang dan sistematik terhadap perkembangan jasmani dan rohani bertujuan melengkapkan seseorang individu supaya dapat menjalani kehidupan yang sempurna.  Pendidikan secara keseluruhan ialah suatu proses yang .PENGERTIAN PENDIDIKAN membentuk kebolehan dan sikap manusia.

Segenap proses yang menuntut individu mengembangkan potensi tingkah lakunya dan telah menjadi kebiasaan serta sesuai dengan piawaian kelompoknya. Lawang. norma. perihal masyarakat atau kemasyarakatan. • Peter L. Proses mempelajari nilai. . • Irvin L. Berger-Proses pekembangan dan pembesaran seorang anak yang belajar menjadi seseorang yang bergiat cergas dalam masyarakat.Z. Child berpendapat. peranan dan sebagainya yang diperlukan untuk memungkinkan seseorang dapat bergiat secara efektif dalam kehidupan sosial. • Mohd. Salleh Lebar dalam bukunya Sosialisasi Sekolah dan Pendidikan mentakrifkan sosialisasi ialah proses interaksi sosial yang membolehkan manusia memperolehi personaliti atau sahsiah dan belajar cara hidup masyarakatnya.PENGERTIAN SOSIALISASI • Kamus Dewan mentakrifkan sosial ialah segala yang berkaitan dengan masyarakat. • Robert M.

. Pada jenis ini. Sosialisasi Informal Sosialisasi Informal ini terdapat di dalam masyarakat atau di dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan. Sosialisasi formal ini berlaku secara rasmi dalam lembaga-lembaga sepeti pendidikan di sekolah. Sosialisasi Formal Sosialisasi jenis ini terjadi melalui badan-badan atau lembaga-lembaga yang bertangungjawab di negara ini. iaitu lebih bersifat rasmi. biasanya akan ada peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi.Jenis-jenis sosialisasi 1. sahabat. seperti antara teman. 2. dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

Dapat juga disebut sebagai media sosialisasi. . • Antaranya mereka diajar bergaul dan bersaing ke arah kebaikan mereka. • Mengajar kanak-kanak tentang nilai dan adat resam masyarakat. Sekolah juga tempat untuk berkongsi ilmu.Peranan pendidikan sebagai agen sosialisasi Maksud : Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. samaada secara formal dan tidak formal. Ini secara langsung mampu menanam pelbagai aspek masyarakat terutamanya kelas sosial. Interaksi yang berlaku merupakan sebagian daripada sosialisasi. • Banyak interaksi berlaku di sekolah.

• Meningkatkan taraf kesihatan melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. • Mengembangkan potensi pelajar untuk mengenal kemampuan dan bakatnya. • Memperkayakan kehidupan dengan mencipta pengalaman pemikiran yang baru yang bersesuaian dengan kemampuan dan keinginan diri sendiri. • Menghasilkan pelajar yang cintakan negara dan tinggi sifat patriotisme. • Mengadakan hiburan umum ( Pertandingan olahraga atau pertunjukan kesenian ). • Melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.sambungan • Merangsang penglibatan secara demokrasi melalui pengajaran cara berkomunikasi dan mengembangkan kemampuan berfikir secara rasional dan bebas. .

Perlu difahami. . Jatuh bangun. kecemerlangan dan kegemilangan sesebuah negara bergantung kepada masyarakatnya. bahkan adalah satu institusi yang mampu membentuk masyarakat yang berypaya melalui peranan yang dimainkannya. Maka masyarakatnya perlu mempunyai sifat sosial yang baik bagi menjadi masyarakat yang produktif dan inovatif. Kewujudannya pada hakikatnya memberikan faedah yang cukup besar kepada masyarakat sekitarnya. sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu.Kesimpulan Sekolah atau Pendidikan sememangnya antara agen sosialisasi. Ini mampu menjadikan masyarakat kita berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi.