OLEH : NORASYIDA BINTI OMAR ( 810787

)

Pendidkan dan Sosialisasi saling bersangkutan dalam membentuk keperibadian sesebuah organisasi dan masyarakat  Pendidikan merupakan agen sosialisasi adalah suatu . kemahiran dan sebagainya.pendahuluan perkara yang tidak boleh dipertikaikan lagi. manusia mendapat segala ilmu yang sangat penting. Tidak terkecuali pengalaman sosial. Dengan pendidikan. Dengan pendidikan juga. manusia mendapat pengalaman.

Sistem pendidikan sesebuah negara ialah kegiatan yang dijalankan secara terancang dan sistematik terhadap perkembangan jasmani dan rohani bertujuan melengkapkan seseorang individu supaya dapat menjalani kehidupan yang sempurna.  Pendidikan secara keseluruhan ialah suatu proses yang .PENGERTIAN PENDIDIKAN membentuk kebolehan dan sikap manusia.

• Irvin L. Lawang. perihal masyarakat atau kemasyarakatan. • Robert M. Child berpendapat. norma. Berger-Proses pekembangan dan pembesaran seorang anak yang belajar menjadi seseorang yang bergiat cergas dalam masyarakat.PENGERTIAN SOSIALISASI • Kamus Dewan mentakrifkan sosial ialah segala yang berkaitan dengan masyarakat. . • Peter L. Salleh Lebar dalam bukunya Sosialisasi Sekolah dan Pendidikan mentakrifkan sosialisasi ialah proses interaksi sosial yang membolehkan manusia memperolehi personaliti atau sahsiah dan belajar cara hidup masyarakatnya. Proses mempelajari nilai. Segenap proses yang menuntut individu mengembangkan potensi tingkah lakunya dan telah menjadi kebiasaan serta sesuai dengan piawaian kelompoknya.Z. • Mohd. peranan dan sebagainya yang diperlukan untuk memungkinkan seseorang dapat bergiat secara efektif dalam kehidupan sosial.

Jenis-jenis sosialisasi 1. Pada jenis ini. sahabat. . Sosialisasi Formal Sosialisasi jenis ini terjadi melalui badan-badan atau lembaga-lembaga yang bertangungjawab di negara ini. iaitu lebih bersifat rasmi. Sosialisasi formal ini berlaku secara rasmi dalam lembaga-lembaga sepeti pendidikan di sekolah. dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. 2. seperti antara teman. Sosialisasi Informal Sosialisasi Informal ini terdapat di dalam masyarakat atau di dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan. biasanya akan ada peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi.

Ini secara langsung mampu menanam pelbagai aspek masyarakat terutamanya kelas sosial. . samaada secara formal dan tidak formal. • Banyak interaksi berlaku di sekolah.Peranan pendidikan sebagai agen sosialisasi Maksud : Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. • Mengajar kanak-kanak tentang nilai dan adat resam masyarakat. Sekolah juga tempat untuk berkongsi ilmu. Dapat juga disebut sebagai media sosialisasi. Interaksi yang berlaku merupakan sebagian daripada sosialisasi. • Antaranya mereka diajar bergaul dan bersaing ke arah kebaikan mereka.

• Menghasilkan pelajar yang cintakan negara dan tinggi sifat patriotisme. • Mengadakan hiburan umum ( Pertandingan olahraga atau pertunjukan kesenian ). • Mengembangkan potensi pelajar untuk mengenal kemampuan dan bakatnya. . • Melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.sambungan • Merangsang penglibatan secara demokrasi melalui pengajaran cara berkomunikasi dan mengembangkan kemampuan berfikir secara rasional dan bebas. • Memperkayakan kehidupan dengan mencipta pengalaman pemikiran yang baru yang bersesuaian dengan kemampuan dan keinginan diri sendiri. • Meningkatkan taraf kesihatan melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

Kesimpulan Sekolah atau Pendidikan sememangnya antara agen sosialisasi. kecemerlangan dan kegemilangan sesebuah negara bergantung kepada masyarakatnya. Maka masyarakatnya perlu mempunyai sifat sosial yang baik bagi menjadi masyarakat yang produktif dan inovatif. Perlu difahami. Jatuh bangun. Ini mampu menjadikan masyarakat kita berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. . bahkan adalah satu institusi yang mampu membentuk masyarakat yang berypaya melalui peranan yang dimainkannya. sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu. Kewujudannya pada hakikatnya memberikan faedah yang cukup besar kepada masyarakat sekitarnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful