Ayat Majmuk

Ayat Majmuk Ayat Majmuk mencantumkan dua ayat tunggal. Ayat Majmuk Gabungan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencatumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi dan sebagainya. (Nik Safiah Karim et. al: 2004:478). Ayat Majmuk Gabungan mengabungkan dua ayat tunggal atau lebih. Ayat bersifat setaraf setaraf atau sama penting. Ayat Majmuk Pancangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat yang kedudukan antara ayat-ayat itu tidak sama (Nik Safiah Karim et. al: 2004:483). Ayat Majmuk Pancangan terdiri daripada satu ayat induk dan satu atau lebih ayat kecil. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif menggunakan kata hubung 'yang' untuk menyambungkan dua ayat itu. Contoh: 1. Budak yang pandai itu adik Siti. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Komplemen Ayat kecil dipancangkan ke dalam ayat induk. Contoh: 1. Ketua Jabatan mencadangkan supaya permohonan itu diterima. 2. Pemberita itu menyatakan bahawa projek perumahan yang terbelangkalai itu dipulihkan semula. 3. Ibu bapa datang ke sekolah untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Keterangan Contoh: 1. Kamu akan mencapai cita-cita sekiranya kamu berusaha dengan tekun. 2. Mereka berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan. 3. Murid itu lewat kerana ketinggalan bas.

b. Ayat Majmuk :- i. Ayat Majmuk Gabungan ii. Ayat Majmuk Pancangan 1. Majmuk Pancangan Relatif

2. Majmuk Pancangan Komplemen 3. Majmuk Pancangan Keterangan 4. Majmuk Campuran Pengenalan
     

Ayat sebagai unit bahasa yang tertinggi boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Penjenisan ini dibuat berasaskan bilangan klausa dalam ayat berkenaan. Jika dipandang ayatnya dari segi ragamnya, kita dapati pula ayat aktif dan ayat pasif. Jika kita amati pula tujuan ayat, maka kita dapati pula ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seru. Sebelum ini kita telah melihat binaan ayat dan kita temui ayat dasar dan ayat terbitan. Di samping itu kita juga juga mengkaji pola ayat dasar.

Ayat Tunggal
    

Ayat tunggal ialah ayat terbentuk daripada satu klausa, iaitu ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga adalah ayat tunggal, tetapi bukan semua ayat tunggal dapat dianggap sebagai ayat dasar. Ayat dasar merupakan ayat tunggal jenis ayat penyata dalam ragam ayat aktif. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Contoh : Lelaki itu /sedang menembak burung. Subjek = Lelaki itu Predikat = sedang menembak burung .

Ayat-ayat berikut ialah contoh ayat-ayat tunggal (subjek ditebalkan. Selainnya ialah predikat).

Ibu negara Malaysia Kuala Lumpur. Gunung Kinabalu gunung tertinggi di Asia Tenggara. Di dalam almari tali leher ayah.(pasif) Nama encik siapa? Berapakah keuntungan kita hari ini?

Telah dinyatakan bahawa ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.

hujah-hujahnya cetek serta contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik. Lihat contoh berikut: (1) Pengetahuan pemidato itu sempit. . frasa kerja.ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan. (2) Aminah pandai menyanyi (3) Aminah pandai menari Ayat yang (1) berasal daripada ayat (2) dan (3). Kedua-dua ayat (2) dan (3) dihubungkan dengan menggunakan kata hubung dan.tetapi. Klausa (2) dan (3) sama tarafnya iaitu klausa utama. atau. Terdiri daripada lebih daripada satu klausa 2. (2) Pengetahuan beliau sempit (3) Hujah-hujahnya cetek (4) Contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik. Ketiga-tiga ayat digabungkan menjadi satu ayat dengan menggunakan koma dan kata hubung “serta”. Ayat (1) berasal daripada daripada ayat-ayat (2). sambil. seraya dan lain-lain. Koma mungkin digunakan jika gabungan terdiri daripada tiga atau lebih klausa . Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat . (3) dan (4). Begitu juga dengan predikat ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama. Ayat Majmuk Gabungan Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibina oleh dua atau lebih klausa bebas dengan menggunakan kata hubung seperti dan. frasa kerja dan frasa adjektif. AYAT MAJMUK 1.  Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama. kecuali. tetapi. serta. lalu dan sebagainya. dan frasa sendi nama. (1) Aminah pandai menyanyi dan menari. frasa adjektif. Cuba teliti contoh di bawah. atau.

Untuk fakta yang bertentangan. jika. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana Ayat majmuk komplemen Ayat relatif terdiri daripada satu ialah ayat utama yang klausa bebas atau ayat utama dan dipancangkan dengan ayat satu atau lebih klausa terikat atau kecil yang seterusnya ayat kecil. apabila. Ayat majmuk gabungan boleh jadi ayat yang mengandungi fakta yang sejajar atau fakta yang bertentangan . ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iatu ayat relatif. padahal dan sebagainya digunakan . Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau Perhatikan contoh berikut: predikat ayat utama dengan . Jenis-Jenis Ayat Majmuk Pancangan Ayat Majmuk Pancangan Ayat Relatif Ayat Komplemen Ayat Keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. sungguhpun dan sebagainya. ayat komplemen. sambil dan sebagainya digunakan. kerana. Ayat Majmuk Pancangan Ayat majmuk pancagan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara. menjadi komplemen kepada ayat utama.Semua klausa sama tarafnya. bahawa. tambahan. serta. sebaliknya. dan ayat keterangan. iaitu klausa utama. kata hubungan seperti tetapi. pula. kata hubung seperti dan. Dalam bahasa Melayu. Untuk fakta yang bertentangan. Ayat kecil dipancangkan di dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang. Ini bermakan dalam ayat berkenaan terdapat satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa tak bebas atau ayat kecil.

sambil. dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja agar. iaitu (2) Kanak-kanak itu rupaayat komplemen dapat rupanya anak Pak Leman dibentuk dengan menggunakan kata hubung Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. seperti. kalau. Ayat kecil yang ditaip tebal sekiranya. setelah. sementara. sebagai ``giginya sakit'' 1) Kanak-kanak yang cedera itu atau ``membeli baju baru'' Ayat kecil dalam ayat majmuk rupa-rupanya anak Leman. bertolak ke Kuala Lumpur kerana. ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. andainya. subjek juga boleh diterangkan sebagai umpama. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api” atau “pembuangan putung rokok merata-rata''. jika. sebab. oleh. Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu tidak bersedia. walaupun.menggunaka kata hubung . tatkala. demi. transitif. untuk. ketika. esok. sekalipun. Selain itu. bagai. Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu. (3) Kanak-kanak itu cedera bahawa atau yang. lantaran. meskipun. kalau-kalau. sungguhpun. macam. maka ayat . atau ``akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama. bak. ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama. bagi. (1). Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama. Dia memberitahu giginya Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan sakit menggunakan kata hubung yang Dia memberitahu membeli tertentu Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan baju baru Contoh-contoh kata hubung menggugurkan “kanak-kanak itu'' dalam ayat keterangan : dan menggunakan kata hubung Dia memberitahu akan yang. Kesimpulanya. supaya. hingga sehingga. dengan. Jika sesuatu itu diterangkan Oleh sebab dia memandu terlalu laju. Atan menerima empat saman.

maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama. Prehatikan lagi contoh berikut: Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utamaayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu.dipancangkan ke dalam ayat utama. dan dijadikan Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai ”Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata'' . (2) Atan menampar budak itu. Perhatikan pula contoh yang berikut: komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama. (3) Atan cepat naik angin (4) Budak itu suka mengintai orang kampung. . ( 1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan (2) Jefri membeli novel Samad Said (3) Novel Samad Said baru dipasarkan. Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu.

Kesimpulannya. (3) Atan cepat naik angin (4) Budak itu suka mengganggu orang kampung. Perhatikan contoh berikut: 1) Kanak-kanak yang cedera itu rupa-rupanya anak Pak Samad. Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu. Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan ``kanak-kanak itu'' dan menggunakan kata hubung yang. . (2) Kanak-kanak itu rupa-rupanya anak Pak Samad. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunaka kata hubung. (1). (3) Kanak-kanak itu cedera. ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat utama. (2) Atan menampar budak itu. Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama.Ayat Relatif Ayat relatif terdiri daripada satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa terikat atau ayat kecil.

Prehatikan lagi contoh berikut: Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang.( 1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan (2) Jefri membeli novel Samad Said (3) Novel Samad Said baru dipasarkan . Ayat Pancangan Komplemen Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat utama. Ayat kecil yang ditaip tebal dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja transitif. . Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “giginya sakit'' atau “membeli baju baru'' atau “akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka ayat komplemen dapat dibentuk dengan menggunakan kata hubung bahawa atau yang. Dia memberitahu giginya sakit Dia memberitahu membeli baju baru Dia memberitahu akan bertolak ke Kuala Lumpur esok.

Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia. iaitu Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama . Atan menerima empat saman. Ayat kecil dalam ayat majmuk keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama. Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama. Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata'' . Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata”. Oleh sebab dia memandu terlalu laju. . subjek juga boleh diterangkan sebagai ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama.Selain itu. Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu.

Perhatikan contoh-contoh di bawah. ayat jenis ini panjang. macam. Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan : kerana. jika. kalau-kalau. Ayat Majmuk Campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. bagi. oleh. bak. setelah. supaya. Klausa utama ditandakan `U' dan bilangannya dinomborkan. (Ayat campuran ini terdiri daripada ayat gabungan dan ayat keterangan waktu. Biasanya.Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang terte Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu. seperti. ayat kecil ditandakan 'K' dan bilangannya dinomborkan. umpama. tatkala. kalau. meskipun. sebab. (Ayat campuran terdiri daripada tiga ayat utama dan satu ayat kecil) . Panjang pendek bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya atau bilangan klausanya. demi. sambil. contoh 2: Apabila kami tiba di Langkawi (K1) kami disambut oleh jawatankuasa (U1) dan kami diperkenalkan kepada Pegawai Daerah (U2) serta ahli Jawatankuasa Kemajuan Kampung (U3). sekalipun. atau dua ayat utama dan satu ayat kecil. lantaran. Ayat ini mungkin terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan atau ayat majmuk pancangan. andainya. dengan. hingga sehingga. bagai. sekiranya. sementara. untuk. agar. walaupun. ketika. contoh 1 : Negara mengalami masalah ekonomi (U1) tetapi keadaannya bertambah baik (U2) apabila pertumbuhan eknomi mula berkembang semula (K1). sungguhpun.

Oxford Fajar Sdn.Choo Say Tee dan Zainuddin Ahman. atau ayat tunggal dengan ayat keterangan waktu dan keterangan pertentangan).Siri Pendidikan Guru. seperti penyusunan kata kepada ayat dan cara hubungan antara kata di dalam ayat. Bahasa Melayu 1. Bibliografi Goay Teck Chong. 2008. Abdullah Hassan (1981) menyatakan sintaksis ialah "istilah untuk mengkaji pembentukan ayat". Pearson Longman. Kuala Lumpur. iaitu bagaimana morfem dan kata disusun menjadi unit sintaksis yang kecil iaitu frasa. (Ayat campuran yang terdiri daripada ayat gabungan ayat keterangan cara).blogspot. Farid M. Siti Hajar Abdul Aziz. Nik Safiah Karim. contoh 4: Projek-projek besar kerajaan diharap menjana pertumbuhan ekonomi negara (U1) dengan meluaskan pekerjaan (K1) serta menggerakkan pelbagai sektor ekonomi pembinaan (K2) selain menyediakan infrastruktur negara (U2). "sintaksis" bermaksud "kajian pembentukan ayat". 1993. Bhd.htm www. Petaling Jaya. 2008. dan ayat merupakan inti terbesar. (Ayat campuran yang mengandungi satu klausa utama dan dua ayat kecil. Tatabahasa Dewan. Asmah Hj. Di dalam bidang linguistik.com/2009/05/ayat-majmuk-pancagan.tripod.html http://tatabahasabm. sintaksis ialah „cabang ilmu linguistik yang mengkaji proses pembentukan ayat. Kuala Lumpur.my. Omar (1968) turut mendefinisikan sintaksis sebagai "bahagian daripada linguistik deskriptif atau sinkronis yang mempelajari kombinasi kata di dalam rangkai kata dan ayat". Portal Pendidikan Utusan Perkataan "sintaksis" berasal daripada perkataan Yunani "suntutein" yang bermaksud menyusun atau susunan. http://bmmaya. . Musa. Hashim Hj. Teks Pra-U STPM Bahasa Melayu Kertas 1. Onn. Nik Safiah Karim et al.com.com/tata/amajmuk.tutor. dan Abdul Hamid Mahmud. atau menjadi klausa. (1986) mendefinisikan sintaksis sebagai "bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat". Menurut Kamus Linguistik (1997).contoh 3: Ketika pihak bomba sampai (K1) kebakaran itu mula merebak (U1) walaupun penduduk di situ cuba mengawal api (K2).Dewan Bahasa dan Pustka.

Perkataan yang bergaris merupakan kata yang menghubungkan dua ayat. A d i k m e n a r i .Terdapat tiga jenis ayat majmuk yang dikenalpasti. t et api dansebagainya.perkataan adik pada ayat keduatidak diulang apabila kedua-dua ayat itu digabungkan. klausa dan seterusnya ayat. Apabila dua ayat ini dicantumkan. Din berbaring di atas katil lalu tertidur. A y a t m a j m u k p a n c a n g a n 3 . klausa dan ayat. Ayat majmuk gabungan .Contoh ayat majmuk adalah seperti berikut:1.ayat majmuk campuran pula ialah ayat yangterdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk 2. A y a t m a j m u k c a m p u r a n Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yan g di s at ukan den gan k at a kat a hubun g s epert i dan. subjek yang sama pada ayat yang keduadigugurkan dan tidak diulang.Contoh-contoh lain ayat majmuk ialah: a. b. Bidang kajian sintaksis pula meliputi perkataan. d i g o l o n g k a n s e b a g a i a y a t majmuk. A y a t m a j m u k g a b u n g a n 2 .i. at au. Ayat di atas adalah gabungan daripada ayat:a . A d i k m e n y a n y i b . Kajian sintaksis melibatkan kajian tentang bentuk.iaitu:1 . struktur dan binaan ayat serta hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari cara penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membina ayat.Adi k m en ya n yi s am bi l m enari . Emak sedang memasak manakala ayah mencuci kereta. Analisis contoh ayat majmuk berdasarkan petikan.P ern ya t aan di at as m enj el askan b a hawa a ya t -a yat ya n g t erbent uk has i l d a r i p a d a g a b u n g a n d u a a y a t a t a u l e b i h .Dua ayat atau lebih ayat yang membentuk ayat majmuk dihubungkandengan kata sendi dan kata hubung.Berdasarkan pandangan tersebut. struktur dan binaan ayat". Aman menangis kerana diganggu oleh abangnya. iaitu mengkaji bagaimana ayat dibentuk bermula dengan penyusunan perkataan untuk membentuk frasa.Sebagai contoh. c. Ia sebenarnya mengkaji konstruksi ayat. Dicatat oleh dinsenu 0 ulasan Bahagian B: Sintaksis1. kita dapat merumuskan bahawa sintaksis sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji "bentuk. Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggalatau lebih.manakala ayat majmuk pancangan pula ialah di mana terdapatsatu ayat utama dan satu atau beberapa ayat kecil yang dipancangkan danmenjadi sebahagian ayat induk. Definisi ayat majmuk berdasarkan buku Tatabahasa Dewan. frasa. dan pencantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentusehingga menjadikannya ayat baharu.

Kaum lelaki dibunuh.Dalam contoh-contoh di atas. ( c ) Kaum lelaki ditangkap. kaum lelaki dibunuh atau ditangkap. atau.Armada ini disertai lima buah kapal perang.Ayat 1 terdiridaripada dua ayat iaitu: a.Dalam petikan pertama terdapat beberapa ayat yang digolongkan sebagaiayat majmuk gabungan.5. A y a t k e t e r a n g a n Ayat relatif ialah ayat yang ditandai dengan penggunaan perkataan yang seperti contoh yang terdapat dalam petikan pertama.iaitu: 1.Nov el i t u di t erbi t kan pada t ahun 1 9 5 8 .( b )Kaum lelaki dibunuh. Contoh ayat 3 terdiri daripada ayat:a. 3. A y a t k o m p l e m e n c . Ayat 5 adalah gabungan tiga ayat tunggal iaitu:( a )Harta benda penduduk dirampas.Ayat-ayat yang digolongkan sebagai ayat majmukgabungan ialah: 1.B el i au di bawa ke P ort ugi s unt uk di j ual .P el a yaran t e rsebut Indi a.b. .b . Dua ayat yang terdapat dalam contoh ayat 3 ialah:a.Jenis-jenis ayat majmuk pancangan ialah:a . Ayat 2 terdiri daripada dua ayat utama iaitu:a.Apabila kedua-dua ayat itu dimajmukkan.manakala kaum lelaki di bunuh atauditangkap. terdapat terdapat satu ayat utama atau ayatinduk dan satu atau beberapa ayat kecil lain yang dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu. Pelayaran tersebut melalui India dan Afrika. K a u m l e l a k i d i t a n g k a p . 2.Harta benda penduduk dirampas. Beliau berjaya ditawan oleh askar penjajah lalu dibawa ke Portugis untuk dijual.A rm ada i ni d i sert ai 280 oran g kel as i .perkataan-perkataan yang bergaris merupakankata hubung yang mencantumkan dua ayat menjadi satu ayat.Jenis ayatmajmuk pancangan itu ditentukan oleh cara pembentukan dan jenis ayat yangdipancangkan.Contoh ayat di atas sebenarnya terdiri daripada dua ayat. A y a t r e l a t i f b . Ayat majmuk pancangan Dalam ayat majmuk pancangan.Novel itu ditulis berdasarkan kisah benar. Armada ini disertai lima buah lima kapal dengan 280 orang kelasi.b.Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan. iaitu:a. tetapi dan sebagainya. Novel yang diterbitkan pada tahun 1958 itu ditulis berdasarkan kisah benar.Beliau berjaya ditawan oleh askar penjajah. .Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis ayat majmuk pancangan.b. ayat Novel itu ditulis berdasarkankisah benar dipancangkan ke dalam ayat induk Novel itu diterbitkan padatahun 1958. 4.b.P el a yar an t e rsebut m el al ui Afri k a.

Ayat sedemikian biasanyapanjang. (2008).my/~ideal/tugasan/bacelor/BBM3202 mingguo5. Bhd. Tatabahasa Bahasa Melayu Morfologi danSintaksis.Oleh sebab frasa novel itu diulang maka frasa nama kedua yangserupa digugurkan dan digantikan dengan kata hubung relatif yang C ont oh l ai n a yat m a j m uk pancan gan r el a t i f yan g t e rdap at dal am pet i kan pertama ialah:a. Panglima Awang yang berbadan sasa serta menguasai ilmu persilatantidak berdiam diri. Ayat a dan ayat b digabungkan dengan perkataan yang sementara ayat c dipancangkan melalui proses relatif ke dalam ayat induk. • Abdul Tal i b Mohd. Dr. (2007).upmedu. Al i Mahm ood.Terdapat tiga ayat kecil dalam ayat majmuk di atas. • http://www. Bhd. . yakni terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmukatau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Pembelajaran Morfsintaksis BahasaMelayu. (2008). • Abdullah Hassan. Mashudi Bah ari . (1995).Kota yang maju dan makmur itu telah jatuh ke tangan Portugis iii. Bibliografi • Ni k S afi a h Kari m .com. Hassan.c. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Saga. Petaling Jaya:Sasbadi Sdn.Panglima Awang menguasai ilmu persilatan. Kuala Lumpur: Open University Malaysia.Onn. F ari d M. Bhd.Musa dan Abdul Ham i dMahm ood. Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu.Contoh ayat majmuk campuran dalam petikan pertama ialah:a. (2003). S em an S al l eh dan Muns yi Zainal Abidin kasim.ppt. iaitu:a. Pahang: PTS Publication & Distributors Sdn. Hashi m Hj . Ayat Majmuk Campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat.my/tutor • http://www.P an gl i m a Awan g t i dak be rdi a m di ri .tutor. Kual a Lum pur: Ut us an Publication and Distributors Sdn. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.ideal. • Dr.P angl i m a Aw a ng be rbadan s asa b. • Asraf.

dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.kita menggunakan perkataan-perkataan yang kita susun menjadi ayat.” (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd.Tiap-tiap ayat mesti terdiri daripada dua bahagian 1: benda atau subjek.ayat boleh didefinisikan sebagai : “ Apabila kita bercakap.Setiap tokoh bahasa memberikan pendapat yang berbeza tentang makna ayat.148 ) Melalui maksud ayat yang diberi oleh Za‟ba maka boleh dibuat kesimpulan bahawa ayat ini bermakud susunan yang mempunyai hujung dan pangkal ayat yang boleh difahami oleh pembaca atau pendengar kerana ia merupakan kumpulan perkataan yang telah sempurna maksud.Maka tiap-tiap sekumpul perkataan itu ialah susunan yang sempurna maksudnya” ( Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah..SHAHARUDIN BIN BITAH SEMESTER SEPTEMBER 2008 27 Definisi Ayat Dalam memperkatakan tentang ayat.Antara mereka yang telah memberikan pendapat tentang makna ayat ialah Pendeta Za‟ba memakai melalui bukunya Pelita Bahasa Melayu.Ada ayat yang terdiri daripada dua patah perkataan sahaja.Penggal 1 dalam permulaan nahu Melayu.Mengikut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd melalui buku mereka.2006 hlm 149 ) .bahagian 2: cerita atau predikat..2006 hlm.....ia merupakan tahap tertinggi dalam penulisan dan komunikasi bahasa Melayu..Menurut Za‟ba : ”ayat susunan perkataan yang sekumpul-sekumpul dengan tentu hujung pangkalnya dan tempat berhentinya serta memberi faham yang sempurna tiap-tiap sekumpul kata yang dikatakan itu.

ayat mestilah terdiri dari dua kompenen iaitu subjek dan predikat.Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd.yakni yang di mulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dan intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai”.2006 hlm 150 ) .dapat disimpulkan bahawa ayat tidak semestinya terdiri dari ayat yang panjang tetapi ayat boleh terdiri dengan hanya dua patah perkataan sahaja asalkan ia dapat difahami. Menurut Asmah Haji Omar pula sebagaimana yang disebut dalam bukunya Nahu Bahasa Melayu Mutakhir : “ Ayat adalah unit yang paling tinggi dalam skala tatatingkat nahu.2006 hlm 149 ) Menurut Asmah Haji Omar pula.Onn.Mengikut Nik Safiah Karim dalam bukunya yang berjudul Tatabahasa Edisi Dewan Baharu yang dikarang secara bersama dengan Farid M.Ayat terdiri dari klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap.Ayat juga mempunyai intonasi bagi mengambarkan maksud ayat tersebut.Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan” ( Tatabahasa Dewan Edisi Baharu dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah. ( Nahu Bahasa Melayu Mutakhir dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.aat adalah unit tertinggi dalam tatabahasa Melayu.Hashim Musa dan Hamid Mahmood pula mendefinisikan ayat sebagai : “Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd itu.Ia mestilah dimulakan dengan perbuatan senyap dan juga diakhiri dengan perbuatan senyap.

tetapi.Jika kita melihat dari beberapa pendapat yang dinyatakan diatas maka dapat kita simpulkan bahawa ayat merupakan susunan yang tertinggi dalam strata tatabahasa Melayu yang boleh terdiri dari dua atau lebih patah perkataan yang mana ia dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. Klausa-klausa itu juga boleh dihubungkan dengan tandakoma (.ayat merupakan unit pengucapan yang paling tinggi yang boleh terbentuk walaupun dengan hanya beberapa patah perkataan. Klausa-klausa ini dihubungkan dengan kata hubung seperti dan. ayat majmuk pancangan. iaitu ayatdalam ayat. Ada empat jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan. Analisis : Klausa 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Kata hubung : dan Klausa 2 : Penilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab.Sebagaimana pendapat Asmah Haji Omar. sambil. Ayat majmuk juga disebut ayat berlapis. ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripadagabungan dua atau lebih ayat tunggal. Berikut merupakan contoh-contoh ayat majmuk dari petikan Minda Pengarang ) Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk gabungan terbentuk dengan menggabungkan dua atau lebih klausa.Pembentukan kata dalam disiplin bahasa dikenali sebagai binaan atau konsturksi. Ayat 5 : Berikutan keputusan itu. Klausa-klausa atau ayat-ayat yang digabungkan adalah sama taraf dan samasifatnya. mulai 2016 UPSR akan menggunakan format ba .ayat ini dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan.Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu ini pula.maka. ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pasif. lalu. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.Binaan ayat terdiri daripada susunan unit kecil rangkai kata dalam disipli bahasa yang juga dikenali sebagai unsur atau konsituen. dan lain-lain.) sahaja. atau. Contohnya: Ayat 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) danPenilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab.

Analisis : Klausa utama : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar Klausa relatif : yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan Ayat majmuk pancangan keterangan Menurut Nik Safiah dan rakan-rakan (2002:492).Ayat majmuk pancangan relatif Ayat relatif boleh dikenal pasti melalui penggunaan kata yang seperti contoh berikut: Ayat 7 : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan. pembentukan ayat-ayat komplemen biasanya disertaikata komplemen bahawa dan untuk. Ayat 3 : Sementara PMR akan dimansuhkan dan diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah. Contohnya.Contohnya. merangkapMenteri Pelajaran mengumumkan bahawa UPSR akan dikekalkan denganmelakukan sedikit penambahbaikan.al (2002:488). . Ayat 2 : Kelmarin. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kata hubung (keterangan waktu) : Sementara Klausa 1 : PMR akan dimansuhkan Kata hubung (keterangan cara): dan Klausa 2 : diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah Ayat majmuk pancangan komplemen Menurut Nik Safiah et. ayat majmuk terdiri daripada satu ayatinduk dan satu ayat kecil atau lebih yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat. Timbalan Perdana Menteri.

merangkap Menteri Pelajaran mengumumkan (sesuatu) Klausa komplemen : bahawa UPSR akan dikekalkan dengan melakukan sedikit penambahbaikan Ayat majmuk campuran M enurut Ni k S afi ah Kari m et . sektor swasta. termasuk daripada wakil Kementerian Pelajaran atau agensi kerajaan sendiri. namun belum tentu dapat menjamin anak kita menjadiinsan berketrampilan dari segi sahsiah dan berkemahiran dalam pelbagai bidang untuk mereka bersaing dalam dunia moden hari ini. Ayat 10 : Keputusan kerajaan ini tentunya tidak mampu memuaskan hati semua pihak kerana sebelum ini pun pelbagai pandangan berbeza dilontarkan mengenai perubahan yang sepatutnya dibuat terhadap sistem peperiksaan. Ayat 19 : Walaupun peperiksaan adalah mekanisme penting untuk mengukur kecemerlangan pelajar. Tan Sri Muhyiddin Yassin. yakni yang terdiri daripada campuran ayattunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Timbalan Perdana Menteri. Contohnya. Analisis : Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada :i) ayat majmuk pancangan keterangan sebab yang disambung dengan katahubung kerana dan dipancangkan dengan ayat relatif iaitu yang ii) ayat majmuk gabungan yang disambung dengan kata hubung „atau‟ dan „serta‟.Analisis : Klausa utama : Kelmarin. al (2002: 4 96). ahli akademik serta tokoh pendidikan. Analisis : . a yat m aj m uk ca m puran i al ah a ya t yan gmengandungi lebih daripada satu jenis ayat.

. dalam sesuatu bahasa itu walaupun terdapat jumlah ayat yang tidak terkira banyaknya. s e s e o r a n g i t u b o l e h m e m b u a t a p a s a h a j a a y a t . l i ngust i k adal ah kaj i an bahasa se car a sai nt i fi k i ai t u m engkaj i dan menganalisis sesuatu bahasa secara empiris dan objektif tanpa dipengaruhi oleh agakan. saya mendapati d ari seg Ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripada gabungan dua atau lebih ayat tunggal. 4.Secara ringkasnya. ayat majmuk yang digunakan oleh penulis mempunyai aras yang tinggidan memerlukan penelitian untuk memahaminya. semua ayat tersebut sebenarnya dibina daripada sebilangan kecil ayat -ayat dasar. penulisan artikel yang baik mestilah mengandungi unsur-unsur morfologi dan sintaksis yang betul untuk memudahkan pembaca memahaminya. Ini kerana bahasa mementingkan hukum-hukum tatabahasa yang betul. ayat majmuk pancangan. Dalam bahasa Melayu.0 Refleksi Berdasarkan analisis saya dalam Minda Pengarang.0 Kesimpulan Kes i m pul ann ya . Dengan hanya menguasai empat pola ayati n i . ii) ayat majmuk pancangan komplemen yang disambung dengan kata hubung keterangan tujuan untuk. Oleh itu. s e k a l i p u n a y a t i t u b e l u m p e r n a h didengarnya.ramalan. Ayat-ayat dasar inilah yang menjadi asas kepada pembentukan semua ayat yangterdapat dalam bahasa itu.amat penting bagi semua pengguna menguasai tatabahasa sesuatu bahasa itu secara betuldan mendalam termasuk Bahasa Melayu. Pola-pola tersebut adalah seperti berikut : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa NamaPola 2 : Frasa Nama + Frasa KerjaPola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama 5. Ayat majmuk juga disebut ayat berlapis.Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada :i) ayat majmuk pancangan keterangan pertentangan yang disambungdengan kata hubung keterangan pertentangan iaitu walaupun…… namun…. ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pasif. 17 . Ada empat jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan. Oleh itu. dan falsafah. DalamMinda Pengarang. sentimen. terdapat empat pola ayat dasar yangdapat membentuk semua ayat dalam bahasa ini. Pengetahuan yang mendalam dalam bidang morfologi dansintaksis dapat membantu seseorang menggunakan sesuatu bahasa itu dengan bentuk yang betul.