Ayat Majmuk

Ayat Majmuk Ayat Majmuk mencantumkan dua ayat tunggal. Ayat Majmuk Gabungan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencatumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi dan sebagainya. (Nik Safiah Karim et. al: 2004:478). Ayat Majmuk Gabungan mengabungkan dua ayat tunggal atau lebih. Ayat bersifat setaraf setaraf atau sama penting. Ayat Majmuk Pancangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat yang kedudukan antara ayat-ayat itu tidak sama (Nik Safiah Karim et. al: 2004:483). Ayat Majmuk Pancangan terdiri daripada satu ayat induk dan satu atau lebih ayat kecil. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif menggunakan kata hubung 'yang' untuk menyambungkan dua ayat itu. Contoh: 1. Budak yang pandai itu adik Siti. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Komplemen Ayat kecil dipancangkan ke dalam ayat induk. Contoh: 1. Ketua Jabatan mencadangkan supaya permohonan itu diterima. 2. Pemberita itu menyatakan bahawa projek perumahan yang terbelangkalai itu dipulihkan semula. 3. Ibu bapa datang ke sekolah untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Keterangan Contoh: 1. Kamu akan mencapai cita-cita sekiranya kamu berusaha dengan tekun. 2. Mereka berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan. 3. Murid itu lewat kerana ketinggalan bas.

b. Ayat Majmuk :- i. Ayat Majmuk Gabungan ii. Ayat Majmuk Pancangan 1. Majmuk Pancangan Relatif

2. Majmuk Pancangan Komplemen 3. Majmuk Pancangan Keterangan 4. Majmuk Campuran Pengenalan
     

Ayat sebagai unit bahasa yang tertinggi boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Penjenisan ini dibuat berasaskan bilangan klausa dalam ayat berkenaan. Jika dipandang ayatnya dari segi ragamnya, kita dapati pula ayat aktif dan ayat pasif. Jika kita amati pula tujuan ayat, maka kita dapati pula ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seru. Sebelum ini kita telah melihat binaan ayat dan kita temui ayat dasar dan ayat terbitan. Di samping itu kita juga juga mengkaji pola ayat dasar.

Ayat Tunggal
    

Ayat tunggal ialah ayat terbentuk daripada satu klausa, iaitu ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga adalah ayat tunggal, tetapi bukan semua ayat tunggal dapat dianggap sebagai ayat dasar. Ayat dasar merupakan ayat tunggal jenis ayat penyata dalam ragam ayat aktif. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Contoh : Lelaki itu /sedang menembak burung. Subjek = Lelaki itu Predikat = sedang menembak burung .

Ayat-ayat berikut ialah contoh ayat-ayat tunggal (subjek ditebalkan. Selainnya ialah predikat).

Ibu negara Malaysia Kuala Lumpur. Gunung Kinabalu gunung tertinggi di Asia Tenggara. Di dalam almari tali leher ayah.(pasif) Nama encik siapa? Berapakah keuntungan kita hari ini?

Telah dinyatakan bahawa ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.

dan frasa sendi nama. seraya dan lain-lain. (3) dan (4). atau. Cuba teliti contoh di bawah.tetapi. Lihat contoh berikut: (1) Pengetahuan pemidato itu sempit. Ayat (1) berasal daripada daripada ayat-ayat (2). (1) Aminah pandai menyanyi dan menari. Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat . kecuali. Koma mungkin digunakan jika gabungan terdiri daripada tiga atau lebih klausa . serta. (2) Aminah pandai menyanyi (3) Aminah pandai menari Ayat yang (1) berasal daripada ayat (2) dan (3). AYAT MAJMUK 1. lalu dan sebagainya. tetapi. Klausa (2) dan (3) sama tarafnya iaitu klausa utama. Ayat Majmuk Gabungan Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibina oleh dua atau lebih klausa bebas dengan menggunakan kata hubung seperti dan. Begitu juga dengan predikat ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama.ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan. frasa kerja. Terdiri daripada lebih daripada satu klausa 2. . hujah-hujahnya cetek serta contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik. (2) Pengetahuan beliau sempit (3) Hujah-hujahnya cetek (4) Contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik. Ketiga-tiga ayat digabungkan menjadi satu ayat dengan menggunakan koma dan kata hubung “serta”.  Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama. sambil. frasa kerja dan frasa adjektif. Kedua-dua ayat (2) dan (3) dihubungkan dengan menggunakan kata hubung dan. frasa adjektif. atau.

Dalam bahasa Melayu. serta. ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iatu ayat relatif. dan ayat keterangan. Ayat kecil dipancangkan di dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang. menjadi komplemen kepada ayat utama. padahal dan sebagainya digunakan . Untuk fakta yang bertentangan. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana Ayat majmuk komplemen Ayat relatif terdiri daripada satu ialah ayat utama yang klausa bebas atau ayat utama dan dipancangkan dengan ayat satu atau lebih klausa terikat atau kecil yang seterusnya ayat kecil. Jenis-Jenis Ayat Majmuk Pancangan Ayat Majmuk Pancangan Ayat Relatif Ayat Komplemen Ayat Keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. jika. Ayat Majmuk Pancangan Ayat majmuk pancagan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara.Semua klausa sama tarafnya. Untuk fakta yang bertentangan. sebaliknya. kata hubungan seperti tetapi. iaitu klausa utama. apabila. ayat komplemen. Ayat majmuk gabungan boleh jadi ayat yang mengandungi fakta yang sejajar atau fakta yang bertentangan . tambahan. kata hubung seperti dan. pula. sungguhpun dan sebagainya. Ini bermakan dalam ayat berkenaan terdapat satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa tak bebas atau ayat kecil. sambil dan sebagainya digunakan. bahawa. kerana. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau Perhatikan contoh berikut: predikat ayat utama dengan .

transitif. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api” atau “pembuangan putung rokok merata-rata''. kalau. bagai. walaupun. Atan menerima empat saman. tatkala. sekalipun. Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu tidak bersedia.menggunaka kata hubung . macam. seperti. meskipun. jika. bagi. ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. iaitu (2) Kanak-kanak itu rupaayat komplemen dapat rupanya anak Pak Leman dibentuk dengan menggunakan kata hubung Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. setelah. Dia memberitahu giginya Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan sakit menggunakan kata hubung yang Dia memberitahu membeli tertentu Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan baju baru Contoh-contoh kata hubung menggugurkan “kanak-kanak itu'' dalam ayat keterangan : dan menggunakan kata hubung Dia memberitahu akan yang. sambil. sementara. Kesimpulanya. Ayat kecil yang ditaip tebal sekiranya. Jika sesuatu itu diterangkan Oleh sebab dia memandu terlalu laju. Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu. dengan. maka ayat . ketika. bertolak ke Kuala Lumpur kerana. oleh. demi. atau ``akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama. esok. bak. sebagai ``giginya sakit'' 1) Kanak-kanak yang cedera itu atau ``membeli baju baru'' Ayat kecil dalam ayat majmuk rupa-rupanya anak Leman. sebab. subjek juga boleh diterangkan sebagai umpama. hingga sehingga. andainya. (1). kalau-kalau. sungguhpun. supaya. dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja agar. untuk. lantaran. ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama. Selain itu. (3) Kanak-kanak itu cedera bahawa atau yang. Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama.

(2) Atan menampar budak itu. dan dijadikan Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama. ( 1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan (2) Jefri membeli novel Samad Said (3) Novel Samad Said baru dipasarkan.dipancangkan ke dalam ayat utama. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai ”Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata'' . Prehatikan lagi contoh berikut: Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utamaayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang. (3) Atan cepat naik angin (4) Budak itu suka mengintai orang kampung. . Perhatikan pula contoh yang berikut: komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama.

Kesimpulannya. . (3) Kanak-kanak itu cedera. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunaka kata hubung.Ayat Relatif Ayat relatif terdiri daripada satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa terikat atau ayat kecil. Perhatikan contoh berikut: 1) Kanak-kanak yang cedera itu rupa-rupanya anak Pak Samad. Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan ``kanak-kanak itu'' dan menggunakan kata hubung yang. (1). Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu. Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama. (3) Atan cepat naik angin (4) Budak itu suka mengganggu orang kampung. ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat utama. (2) Atan menampar budak itu. (2) Kanak-kanak itu rupa-rupanya anak Pak Samad.

Ayat Pancangan Komplemen Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat utama.( 1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan (2) Jefri membeli novel Samad Said (3) Novel Samad Said baru dipasarkan . Prehatikan lagi contoh berikut: Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang. . Ayat kecil yang ditaip tebal dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja transitif. Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “giginya sakit'' atau “membeli baju baru'' atau “akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka ayat komplemen dapat dibentuk dengan menggunakan kata hubung bahawa atau yang. Dia memberitahu giginya sakit Dia memberitahu membeli baju baru Dia memberitahu akan bertolak ke Kuala Lumpur esok.

Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Atan menerima empat saman. Ayat kecil dalam ayat majmuk keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama. maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama. iaitu Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. Oleh sebab dia memandu terlalu laju. maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama . Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata'' . Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia. Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. . Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran.Selain itu. subjek juga boleh diterangkan sebagai ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata”.

sekiranya. andainya. Biasanya. sungguhpun. ketika. Klausa utama ditandakan `U' dan bilangannya dinomborkan. bak. atau dua ayat utama dan satu ayat kecil. agar. untuk. (Ayat campuran terdiri daripada tiga ayat utama dan satu ayat kecil) . ayat kecil ditandakan 'K' dan bilangannya dinomborkan. Panjang pendek bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya atau bilangan klausanya. setelah. sebab. Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan : kerana. (Ayat campuran ini terdiri daripada ayat gabungan dan ayat keterangan waktu. lantaran. sementara. meskipun. sambil. oleh. tatkala. contoh 1 : Negara mengalami masalah ekonomi (U1) tetapi keadaannya bertambah baik (U2) apabila pertumbuhan eknomi mula berkembang semula (K1). bagai. jika. Perhatikan contoh-contoh di bawah. walaupun. seperti. sekalipun. dengan. ayat jenis ini panjang. kalau. Ayat Majmuk Campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. hingga sehingga. umpama. Ayat ini mungkin terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan atau ayat majmuk pancangan. contoh 2: Apabila kami tiba di Langkawi (K1) kami disambut oleh jawatankuasa (U1) dan kami diperkenalkan kepada Pegawai Daerah (U2) serta ahli Jawatankuasa Kemajuan Kampung (U3). macam. demi.Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang terte Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu. bagi. kalau-kalau. supaya.

Farid M. (Ayat campuran yang mengandungi satu klausa utama dan dua ayat kecil.htm www. 1993. Nik Safiah Karim et al. Portal Pendidikan Utusan Perkataan "sintaksis" berasal daripada perkataan Yunani "suntutein" yang bermaksud menyusun atau susunan. Onn. Menurut Kamus Linguistik (1997). Siti Hajar Abdul Aziz. 2008. "sintaksis" bermaksud "kajian pembentukan ayat". Bahasa Melayu 1.Siri Pendidikan Guru.tripod. Pearson Longman. sintaksis ialah „cabang ilmu linguistik yang mengkaji proses pembentukan ayat.com. Kuala Lumpur.contoh 3: Ketika pihak bomba sampai (K1) kebakaran itu mula merebak (U1) walaupun penduduk di situ cuba mengawal api (K2). Musa. Hashim Hj. Kuala Lumpur. contoh 4: Projek-projek besar kerajaan diharap menjana pertumbuhan ekonomi negara (U1) dengan meluaskan pekerjaan (K1) serta menggerakkan pelbagai sektor ekonomi pembinaan (K2) selain menyediakan infrastruktur negara (U2). atau ayat tunggal dengan ayat keterangan waktu dan keterangan pertentangan). dan ayat merupakan inti terbesar. Bibliografi Goay Teck Chong.com/tata/amajmuk.com/2009/05/ayat-majmuk-pancagan. Abdullah Hassan (1981) menyatakan sintaksis ialah "istilah untuk mengkaji pembentukan ayat". Tatabahasa Dewan. Bhd. seperti penyusunan kata kepada ayat dan cara hubungan antara kata di dalam ayat. (Ayat campuran yang terdiri daripada ayat gabungan ayat keterangan cara).tutor. Omar (1968) turut mendefinisikan sintaksis sebagai "bahagian daripada linguistik deskriptif atau sinkronis yang mempelajari kombinasi kata di dalam rangkai kata dan ayat".html http://tatabahasabm.my. dan Abdul Hamid Mahmud. Di dalam bidang linguistik. Asmah Hj. Teks Pra-U STPM Bahasa Melayu Kertas 1. Nik Safiah Karim. Oxford Fajar Sdn. http://bmmaya. (1986) mendefinisikan sintaksis sebagai "bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat".blogspot.Dewan Bahasa dan Pustka. 2008. atau menjadi klausa. Petaling Jaya.Choo Say Tee dan Zainuddin Ahman. . iaitu bagaimana morfem dan kata disusun menjadi unit sintaksis yang kecil iaitu frasa.

Contoh-contoh lain ayat majmuk ialah: a. at au. struktur dan binaan ayat".Adi k m en ya n yi s am bi l m enari . dan pencantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentusehingga menjadikannya ayat baharu.ayat majmuk campuran pula ialah ayat yangterdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk 2. frasa. Emak sedang memasak manakala ayah mencuci kereta.perkataan adik pada ayat keduatidak diulang apabila kedua-dua ayat itu digabungkan. A y a t m a j m u k c a m p u r a n Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yan g di s at ukan den gan k at a kat a hubun g s epert i dan. c. subjek yang sama pada ayat yang keduadigugurkan dan tidak diulang. Bidang kajian sintaksis pula meliputi perkataan. d i g o l o n g k a n s e b a g a i a y a t majmuk.Contoh ayat majmuk adalah seperti berikut:1. A y a t m a j m u k g a b u n g a n 2 . Apabila dua ayat ini dicantumkan. Din berbaring di atas katil lalu tertidur. Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggalatau lebih. Dicatat oleh dinsenu 0 ulasan Bahagian B: Sintaksis1. A d i k m e n a r i . Analisis contoh ayat majmuk berdasarkan petikan. klausa dan ayat. Ayat majmuk gabungan . Ia sebenarnya mengkaji konstruksi ayat. b.Dua ayat atau lebih ayat yang membentuk ayat majmuk dihubungkandengan kata sendi dan kata hubung. Kajian sintaksis melibatkan kajian tentang bentuk. klausa dan seterusnya ayat.Sebagai contoh. Definisi ayat majmuk berdasarkan buku Tatabahasa Dewan. t et api dansebagainya. A d i k m e n y a n y i b .iaitu:1 .P ern ya t aan di at as m enj el askan b a hawa a ya t -a yat ya n g t erbent uk has i l d a r i p a d a g a b u n g a n d u a a y a t a t a u l e b i h .manakala ayat majmuk pancangan pula ialah di mana terdapatsatu ayat utama dan satu atau beberapa ayat kecil yang dipancangkan danmenjadi sebahagian ayat induk. A y a t m a j m u k p a n c a n g a n 3 . iaitu mengkaji bagaimana ayat dibentuk bermula dengan penyusunan perkataan untuk membentuk frasa.Berdasarkan pandangan tersebut. Aman menangis kerana diganggu oleh abangnya. Ayat di atas adalah gabungan daripada ayat:a . struktur dan binaan ayat serta hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari cara penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membina ayat.Terdapat tiga jenis ayat majmuk yang dikenalpasti. kita dapat merumuskan bahawa sintaksis sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji "bentuk.Perkataan yang bergaris merupakan kata yang menghubungkan dua ayat.i.

( b )Kaum lelaki dibunuh.b .b.Apabila kedua-dua ayat itu dimajmukkan. Beliau berjaya ditawan oleh askar penjajah lalu dibawa ke Portugis untuk dijual. A y a t k e t e r a n g a n Ayat relatif ialah ayat yang ditandai dengan penggunaan perkataan yang seperti contoh yang terdapat dalam petikan pertama.B el i au di bawa ke P ort ugi s unt uk di j ual . terdapat terdapat satu ayat utama atau ayatinduk dan satu atau beberapa ayat kecil lain yang dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu. .Dalam contoh-contoh di atas.Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan.Ayat 1 terdiridaripada dua ayat iaitu: a.Jenis-jenis ayat majmuk pancangan ialah:a . 4.b.Jenis ayatmajmuk pancangan itu ditentukan oleh cara pembentukan dan jenis ayat yangdipancangkan.Armada ini disertai lima buah kapal perang. ayat Novel itu ditulis berdasarkankisah benar dipancangkan ke dalam ayat induk Novel itu diterbitkan padatahun 1958.iaitu: 1. Novel yang diterbitkan pada tahun 1958 itu ditulis berdasarkan kisah benar. ( c ) Kaum lelaki ditangkap. Pelayaran tersebut melalui India dan Afrika. tetapi dan sebagainya.Beliau berjaya ditawan oleh askar penjajah. 3. iaitu:a. Armada ini disertai lima buah lima kapal dengan 280 orang kelasi.P el a yaran t e rsebut Indi a.Harta benda penduduk dirampas. K a u m l e l a k i d i t a n g k a p .5.A rm ada i ni d i sert ai 280 oran g kel as i .manakala kaum lelaki di bunuh atauditangkap. kaum lelaki dibunuh atau ditangkap.Ayat-ayat yang digolongkan sebagai ayat majmukgabungan ialah: 1. .P el a yar an t e rsebut m el al ui Afri k a.b. atau. A y a t r e l a t i f b .Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis ayat majmuk pancangan. Contoh ayat 3 terdiri daripada ayat:a. A y a t k o m p l e m e n c .Contoh ayat di atas sebenarnya terdiri daripada dua ayat.b. Dua ayat yang terdapat dalam contoh ayat 3 ialah:a. Ayat 2 terdiri daripada dua ayat utama iaitu:a. Kaum lelaki dibunuh.perkataan-perkataan yang bergaris merupakankata hubung yang mencantumkan dua ayat menjadi satu ayat. 2.Novel itu ditulis berdasarkan kisah benar.Dalam petikan pertama terdapat beberapa ayat yang digolongkan sebagaiayat majmuk gabungan. Ayat majmuk pancangan Dalam ayat majmuk pancangan. Ayat 5 adalah gabungan tiga ayat tunggal iaitu:( a )Harta benda penduduk dirampas.Nov el i t u di t erbi t kan pada t ahun 1 9 5 8 .

tutor. Saga. Tatabahasa Bahasa Melayu Morfologi danSintaksis. Hashi m Hj . yakni terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmukatau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk.P angl i m a Aw a ng be rbadan s asa b. S em an S al l eh dan Muns yi Zainal Abidin kasim.Musa dan Abdul Ham i dMahm ood. Al i Mahm ood.my/tutor • http://www.Oleh sebab frasa novel itu diulang maka frasa nama kedua yangserupa digugurkan dan digantikan dengan kata hubung relatif yang C ont oh l ai n a yat m a j m uk pancan gan r el a t i f yan g t e rdap at dal am pet i kan pertama ialah:a. iaitu:a.P an gl i m a Awan g t i dak be rdi a m di ri . (2008).c. (2008). Panglima Awang yang berbadan sasa serta menguasai ilmu persilatantidak berdiam diri.Panglima Awang menguasai ilmu persilatan. Hassan.com. • Abdullah Hassan. Pahang: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.Terdapat tiga ayat kecil dalam ayat majmuk di atas. Pembelajaran Morfsintaksis BahasaMelayu.ppt. Ayat Majmuk Campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. (1995). Kuala Lumpur: Open University Malaysia. Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu. • http://www. Kual a Lum pur: Ut us an Publication and Distributors Sdn.Kota yang maju dan makmur itu telah jatuh ke tangan Portugis iii. Bibliografi • Ni k S afi a h Kari m . Dr. (2003). Bhd. (2007). Mashudi Bah ari . KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd.my/~ideal/tugasan/bacelor/BBM3202 mingguo5. .ideal. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. F ari d M.Onn. • Asraf. • Abdul Tal i b Mohd. • Dr.Contoh ayat majmuk campuran dalam petikan pertama ialah:a.upmedu. Ayat a dan ayat b digabungkan dengan perkataan yang sementara ayat c dipancangkan melalui proses relatif ke dalam ayat induk.Ayat sedemikian biasanyapanjang. Petaling Jaya:Sasbadi Sdn.

dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.2006 hlm.Ada ayat yang terdiri daripada dua patah perkataan sahaja.SHAHARUDIN BIN BITAH SEMESTER SEPTEMBER 2008 27 Definisi Ayat Dalam memperkatakan tentang ayat.Tiap-tiap ayat mesti terdiri daripada dua bahagian 1: benda atau subjek..bahagian 2: cerita atau predikat.Penggal 1 dalam permulaan nahu Melayu..Menurut Za‟ba : ”ayat susunan perkataan yang sekumpul-sekumpul dengan tentu hujung pangkalnya dan tempat berhentinya serta memberi faham yang sempurna tiap-tiap sekumpul kata yang dikatakan itu.Mengikut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd melalui buku mereka.ia merupakan tahap tertinggi dalam penulisan dan komunikasi bahasa Melayu.Antara mereka yang telah memberikan pendapat tentang makna ayat ialah Pendeta Za‟ba memakai melalui bukunya Pelita Bahasa Melayu...Setiap tokoh bahasa memberikan pendapat yang berbeza tentang makna ayat.ayat boleh didefinisikan sebagai : “ Apabila kita bercakap..kita menggunakan perkataan-perkataan yang kita susun menjadi ayat.2006 hlm 149 ) ..Maka tiap-tiap sekumpul perkataan itu ialah susunan yang sempurna maksudnya” ( Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.148 ) Melalui maksud ayat yang diberi oleh Za‟ba maka boleh dibuat kesimpulan bahawa ayat ini bermakud susunan yang mempunyai hujung dan pangkal ayat yang boleh difahami oleh pembaca atau pendengar kerana ia merupakan kumpulan perkataan yang telah sempurna maksud..” (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd.

Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan” ( Tatabahasa Dewan Edisi Baharu dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.Onn.2006 hlm 149 ) Menurut Asmah Haji Omar pula.aat adalah unit tertinggi dalam tatabahasa Melayu.Ayat juga mempunyai intonasi bagi mengambarkan maksud ayat tersebut. ( Nahu Bahasa Melayu Mutakhir dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.2006 hlm 150 ) .Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd itu.Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd.ayat mestilah terdiri dari dua kompenen iaitu subjek dan predikat.Mengikut Nik Safiah Karim dalam bukunya yang berjudul Tatabahasa Edisi Dewan Baharu yang dikarang secara bersama dengan Farid M.Hashim Musa dan Hamid Mahmood pula mendefinisikan ayat sebagai : “Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Menurut Asmah Haji Omar pula sebagaimana yang disebut dalam bukunya Nahu Bahasa Melayu Mutakhir : “ Ayat adalah unit yang paling tinggi dalam skala tatatingkat nahu.dapat disimpulkan bahawa ayat tidak semestinya terdiri dari ayat yang panjang tetapi ayat boleh terdiri dengan hanya dua patah perkataan sahaja asalkan ia dapat difahami.Ia mestilah dimulakan dengan perbuatan senyap dan juga diakhiri dengan perbuatan senyap.Ayat terdiri dari klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap.yakni yang di mulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dan intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai”.

Analisis : Klausa 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Kata hubung : dan Klausa 2 : Penilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab.Binaan ayat terdiri daripada susunan unit kecil rangkai kata dalam disipli bahasa yang juga dikenali sebagai unsur atau konsituen. atau.maka. Contohnya: Ayat 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) danPenilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab.Pembentukan kata dalam disiplin bahasa dikenali sebagai binaan atau konsturksi. Klausa-klausa atau ayat-ayat yang digabungkan adalah sama taraf dan samasifatnya. iaitu ayatdalam ayat. Ada empat jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan. tetapi.Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu ini pula.ayat ini dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. lalu. ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pasif. Berikut merupakan contoh-contoh ayat majmuk dari petikan Minda Pengarang ) Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk gabungan terbentuk dengan menggabungkan dua atau lebih klausa. ayat majmuk pancangan. mulai 2016 UPSR akan menggunakan format ba . ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripadagabungan dua atau lebih ayat tunggal.) sahaja. Ayat majmuk juga disebut ayat berlapis.ayat merupakan unit pengucapan yang paling tinggi yang boleh terbentuk walaupun dengan hanya beberapa patah perkataan. sambil. Klausa-klausa ini dihubungkan dengan kata hubung seperti dan.Sebagaimana pendapat Asmah Haji Omar.Jika kita melihat dari beberapa pendapat yang dinyatakan diatas maka dapat kita simpulkan bahawa ayat merupakan susunan yang tertinggi dalam strata tatabahasa Melayu yang boleh terdiri dari dua atau lebih patah perkataan yang mana ia dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Klausa-klausa itu juga boleh dihubungkan dengan tandakoma (. Ayat 5 : Berikutan keputusan itu. dan lain-lain.

pembentukan ayat-ayat komplemen biasanya disertaikata komplemen bahawa dan untuk. Analisis : Klausa utama : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar Klausa relatif : yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan Ayat majmuk pancangan keterangan Menurut Nik Safiah dan rakan-rakan (2002:492). Ayat 3 : Sementara PMR akan dimansuhkan dan diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah. Ayat 2 : Kelmarin.Ayat majmuk pancangan relatif Ayat relatif boleh dikenal pasti melalui penggunaan kata yang seperti contoh berikut: Ayat 7 : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan.al (2002:488). . merangkapMenteri Pelajaran mengumumkan bahawa UPSR akan dikekalkan denganmelakukan sedikit penambahbaikan. Contohnya. Kata hubung (keterangan waktu) : Sementara Klausa 1 : PMR akan dimansuhkan Kata hubung (keterangan cara): dan Klausa 2 : diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah Ayat majmuk pancangan komplemen Menurut Nik Safiah et. ayat majmuk terdiri daripada satu ayatinduk dan satu ayat kecil atau lebih yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat. Timbalan Perdana Menteri.Contohnya. Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Analisis : Klausa utama : Kelmarin. Ayat 19 : Walaupun peperiksaan adalah mekanisme penting untuk mengukur kecemerlangan pelajar. Ayat 10 : Keputusan kerajaan ini tentunya tidak mampu memuaskan hati semua pihak kerana sebelum ini pun pelbagai pandangan berbeza dilontarkan mengenai perubahan yang sepatutnya dibuat terhadap sistem peperiksaan. termasuk daripada wakil Kementerian Pelajaran atau agensi kerajaan sendiri. sektor swasta. Contohnya. Timbalan Perdana Menteri.merangkap Menteri Pelajaran mengumumkan (sesuatu) Klausa komplemen : bahawa UPSR akan dikekalkan dengan melakukan sedikit penambahbaikan Ayat majmuk campuran M enurut Ni k S afi ah Kari m et . Analisis : Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada :i) ayat majmuk pancangan keterangan sebab yang disambung dengan katahubung kerana dan dipancangkan dengan ayat relatif iaitu yang ii) ayat majmuk gabungan yang disambung dengan kata hubung „atau‟ dan „serta‟. ahli akademik serta tokoh pendidikan. yakni yang terdiri daripada campuran ayattunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. a yat m aj m uk ca m puran i al ah a ya t yan gmengandungi lebih daripada satu jenis ayat. namun belum tentu dapat menjamin anak kita menjadiinsan berketrampilan dari segi sahsiah dan berkemahiran dalam pelbagai bidang untuk mereka bersaing dalam dunia moden hari ini. al (2002: 4 96). Analisis : . Tan Sri Muhyiddin Yassin.

s e s e o r a n g i t u b o l e h m e m b u a t a p a s a h a j a a y a t . Ini kerana bahasa mementingkan hukum-hukum tatabahasa yang betul. penulisan artikel yang baik mestilah mengandungi unsur-unsur morfologi dan sintaksis yang betul untuk memudahkan pembaca memahaminya. l i ngust i k adal ah kaj i an bahasa se car a sai nt i fi k i ai t u m engkaj i dan menganalisis sesuatu bahasa secara empiris dan objektif tanpa dipengaruhi oleh agakan.. saya mendapati d ari seg Ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripada gabungan dua atau lebih ayat tunggal.ramalan.0 Kesimpulan Kes i m pul ann ya . Dalam bahasa Melayu. ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pasif. Pola-pola tersebut adalah seperti berikut : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa NamaPola 2 : Frasa Nama + Frasa KerjaPola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama 5. terdapat empat pola ayat dasar yangdapat membentuk semua ayat dalam bahasa ini. Ayat-ayat dasar inilah yang menjadi asas kepada pembentukan semua ayat yangterdapat dalam bahasa itu. DalamMinda Pengarang. 4. Oleh itu. dan falsafah. 17 . sentimen. Pengetahuan yang mendalam dalam bidang morfologi dansintaksis dapat membantu seseorang menggunakan sesuatu bahasa itu dengan bentuk yang betul. Ada empat jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan. s e k a l i p u n a y a t i t u b e l u m p e r n a h didengarnya. ii) ayat majmuk pancangan komplemen yang disambung dengan kata hubung keterangan tujuan untuk.Secara ringkasnya. semua ayat tersebut sebenarnya dibina daripada sebilangan kecil ayat -ayat dasar.amat penting bagi semua pengguna menguasai tatabahasa sesuatu bahasa itu secara betuldan mendalam termasuk Bahasa Melayu. dalam sesuatu bahasa itu walaupun terdapat jumlah ayat yang tidak terkira banyaknya.0 Refleksi Berdasarkan analisis saya dalam Minda Pengarang. ayat majmuk yang digunakan oleh penulis mempunyai aras yang tinggidan memerlukan penelitian untuk memahaminya. ayat majmuk pancangan. Oleh itu. Dengan hanya menguasai empat pola ayati n i . Ayat majmuk juga disebut ayat berlapis.Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada :i) ayat majmuk pancangan keterangan pertentangan yang disambungdengan kata hubung keterangan pertentangan iaitu walaupun…… namun….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful