Ayat Majmuk

Ayat Majmuk Ayat Majmuk mencantumkan dua ayat tunggal. Ayat Majmuk Gabungan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencatumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi dan sebagainya. (Nik Safiah Karim et. al: 2004:478). Ayat Majmuk Gabungan mengabungkan dua ayat tunggal atau lebih. Ayat bersifat setaraf setaraf atau sama penting. Ayat Majmuk Pancangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat yang kedudukan antara ayat-ayat itu tidak sama (Nik Safiah Karim et. al: 2004:483). Ayat Majmuk Pancangan terdiri daripada satu ayat induk dan satu atau lebih ayat kecil. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif menggunakan kata hubung 'yang' untuk menyambungkan dua ayat itu. Contoh: 1. Budak yang pandai itu adik Siti. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Komplemen Ayat kecil dipancangkan ke dalam ayat induk. Contoh: 1. Ketua Jabatan mencadangkan supaya permohonan itu diterima. 2. Pemberita itu menyatakan bahawa projek perumahan yang terbelangkalai itu dipulihkan semula. 3. Ibu bapa datang ke sekolah untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Keterangan Contoh: 1. Kamu akan mencapai cita-cita sekiranya kamu berusaha dengan tekun. 2. Mereka berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan. 3. Murid itu lewat kerana ketinggalan bas.

b. Ayat Majmuk :- i. Ayat Majmuk Gabungan ii. Ayat Majmuk Pancangan 1. Majmuk Pancangan Relatif

2. Majmuk Pancangan Komplemen 3. Majmuk Pancangan Keterangan 4. Majmuk Campuran Pengenalan
     

Ayat sebagai unit bahasa yang tertinggi boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Penjenisan ini dibuat berasaskan bilangan klausa dalam ayat berkenaan. Jika dipandang ayatnya dari segi ragamnya, kita dapati pula ayat aktif dan ayat pasif. Jika kita amati pula tujuan ayat, maka kita dapati pula ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seru. Sebelum ini kita telah melihat binaan ayat dan kita temui ayat dasar dan ayat terbitan. Di samping itu kita juga juga mengkaji pola ayat dasar.

Ayat Tunggal
    

Ayat tunggal ialah ayat terbentuk daripada satu klausa, iaitu ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga adalah ayat tunggal, tetapi bukan semua ayat tunggal dapat dianggap sebagai ayat dasar. Ayat dasar merupakan ayat tunggal jenis ayat penyata dalam ragam ayat aktif. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Contoh : Lelaki itu /sedang menembak burung. Subjek = Lelaki itu Predikat = sedang menembak burung .

Ayat-ayat berikut ialah contoh ayat-ayat tunggal (subjek ditebalkan. Selainnya ialah predikat).

Ibu negara Malaysia Kuala Lumpur. Gunung Kinabalu gunung tertinggi di Asia Tenggara. Di dalam almari tali leher ayah.(pasif) Nama encik siapa? Berapakah keuntungan kita hari ini?

Telah dinyatakan bahawa ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.

ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan. tetapi. (1) Aminah pandai menyanyi dan menari.  Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama. Ketiga-tiga ayat digabungkan menjadi satu ayat dengan menggunakan koma dan kata hubung “serta”. frasa adjektif. lalu dan sebagainya. Cuba teliti contoh di bawah. Klausa (2) dan (3) sama tarafnya iaitu klausa utama. sambil. AYAT MAJMUK 1. Lihat contoh berikut: (1) Pengetahuan pemidato itu sempit. frasa kerja. frasa kerja dan frasa adjektif.tetapi. Begitu juga dengan predikat ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama. (3) dan (4). dan frasa sendi nama. hujah-hujahnya cetek serta contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik. . Koma mungkin digunakan jika gabungan terdiri daripada tiga atau lebih klausa . Kedua-dua ayat (2) dan (3) dihubungkan dengan menggunakan kata hubung dan. Ayat (1) berasal daripada daripada ayat-ayat (2). atau. Terdiri daripada lebih daripada satu klausa 2. (2) Aminah pandai menyanyi (3) Aminah pandai menari Ayat yang (1) berasal daripada ayat (2) dan (3). serta. kecuali. seraya dan lain-lain. Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat . (2) Pengetahuan beliau sempit (3) Hujah-hujahnya cetek (4) Contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik. atau. Ayat Majmuk Gabungan Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibina oleh dua atau lebih klausa bebas dengan menggunakan kata hubung seperti dan.

apabila.Semua klausa sama tarafnya. sebaliknya. iaitu klausa utama. sambil dan sebagainya digunakan. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau Perhatikan contoh berikut: predikat ayat utama dengan . Ayat kecil dipancangkan di dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang. serta. bahawa. Untuk fakta yang bertentangan. Ayat majmuk gabungan boleh jadi ayat yang mengandungi fakta yang sejajar atau fakta yang bertentangan . dan ayat keterangan. pula. Untuk fakta yang bertentangan. kerana. Jenis-Jenis Ayat Majmuk Pancangan Ayat Majmuk Pancangan Ayat Relatif Ayat Komplemen Ayat Keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. jika. padahal dan sebagainya digunakan . tambahan. ayat komplemen. Ayat Majmuk Pancangan Ayat majmuk pancagan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara. menjadi komplemen kepada ayat utama. kata hubung seperti dan. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana Ayat majmuk komplemen Ayat relatif terdiri daripada satu ialah ayat utama yang klausa bebas atau ayat utama dan dipancangkan dengan ayat satu atau lebih klausa terikat atau kecil yang seterusnya ayat kecil. kata hubungan seperti tetapi. sungguhpun dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu. ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iatu ayat relatif. Ini bermakan dalam ayat berkenaan terdapat satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa tak bebas atau ayat kecil.

Jika sesuatu itu diterangkan Oleh sebab dia memandu terlalu laju. atau ``akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama. Kesimpulanya. bagi. lantaran. meskipun. walaupun. kalau. ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. supaya. hingga sehingga. bertolak ke Kuala Lumpur kerana. sebagai ``giginya sakit'' 1) Kanak-kanak yang cedera itu atau ``membeli baju baru'' Ayat kecil dalam ayat majmuk rupa-rupanya anak Leman. iaitu (2) Kanak-kanak itu rupaayat komplemen dapat rupanya anak Pak Leman dibentuk dengan menggunakan kata hubung Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. sungguhpun. transitif. sementara. Selain itu. (3) Kanak-kanak itu cedera bahawa atau yang. kalau-kalau. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api” atau “pembuangan putung rokok merata-rata''. bagai. maka ayat . sambil. Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu. ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama. esok. macam. andainya. dengan. setelah. Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu tidak bersedia. dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja agar. tatkala. demi. bak. sekalipun. (1). jika. oleh. Atan menerima empat saman. Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama. ketika. seperti. Dia memberitahu giginya Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan sakit menggunakan kata hubung yang Dia memberitahu membeli tertentu Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan baju baru Contoh-contoh kata hubung menggugurkan “kanak-kanak itu'' dalam ayat keterangan : dan menggunakan kata hubung Dia memberitahu akan yang. untuk. sebab. Ayat kecil yang ditaip tebal sekiranya. subjek juga boleh diterangkan sebagai umpama.menggunaka kata hubung .

Prehatikan lagi contoh berikut: Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utamaayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang. (2) Atan menampar budak itu. (3) Atan cepat naik angin (4) Budak itu suka mengintai orang kampung. Perhatikan pula contoh yang berikut: komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama. ( 1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan (2) Jefri membeli novel Samad Said (3) Novel Samad Said baru dipasarkan. Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. dan dijadikan Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai ”Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata'' . maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama. Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu.dipancangkan ke dalam ayat utama. . Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran.

(3) Kanak-kanak itu cedera. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunaka kata hubung.Ayat Relatif Ayat relatif terdiri daripada satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa terikat atau ayat kecil. Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan ``kanak-kanak itu'' dan menggunakan kata hubung yang. Kesimpulannya. . (2) Atan menampar budak itu. (1). Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu. (2) Kanak-kanak itu rupa-rupanya anak Pak Samad. (3) Atan cepat naik angin (4) Budak itu suka mengganggu orang kampung. Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama. Perhatikan contoh berikut: 1) Kanak-kanak yang cedera itu rupa-rupanya anak Pak Samad. ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat utama.

Dia memberitahu giginya sakit Dia memberitahu membeli baju baru Dia memberitahu akan bertolak ke Kuala Lumpur esok. Ayat kecil yang ditaip tebal dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja transitif. Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “giginya sakit'' atau “membeli baju baru'' atau “akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka ayat komplemen dapat dibentuk dengan menggunakan kata hubung bahawa atau yang. . Prehatikan lagi contoh berikut: Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang.( 1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan (2) Jefri membeli novel Samad Said (3) Novel Samad Said baru dipasarkan . Ayat Pancangan Komplemen Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat utama.

Oleh sebab dia memandu terlalu laju. Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama . Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. subjek juga boleh diterangkan sebagai ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata”. Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. Atan menerima empat saman. Ayat kecil dalam ayat majmuk keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama. iaitu Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia.Selain itu. . Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata'' . Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama.

contoh 2: Apabila kami tiba di Langkawi (K1) kami disambut oleh jawatankuasa (U1) dan kami diperkenalkan kepada Pegawai Daerah (U2) serta ahli Jawatankuasa Kemajuan Kampung (U3). ayat jenis ini panjang.Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang terte Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu. tatkala. bak. dengan. sekiranya. bagai. hingga sehingga. oleh. Perhatikan contoh-contoh di bawah. kalau. ayat kecil ditandakan 'K' dan bilangannya dinomborkan. (Ayat campuran ini terdiri daripada ayat gabungan dan ayat keterangan waktu. sebab. walaupun. Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan : kerana. meskipun. setelah. Klausa utama ditandakan `U' dan bilangannya dinomborkan. agar. umpama. jika. sambil. ketika. Ayat ini mungkin terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan atau ayat majmuk pancangan. atau dua ayat utama dan satu ayat kecil. bagi. Ayat Majmuk Campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. kalau-kalau. sementara. sekalipun. sungguhpun. Biasanya. lantaran. seperti. (Ayat campuran terdiri daripada tiga ayat utama dan satu ayat kecil) . Panjang pendek bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya atau bilangan klausanya. untuk. demi. andainya. supaya. macam. contoh 1 : Negara mengalami masalah ekonomi (U1) tetapi keadaannya bertambah baik (U2) apabila pertumbuhan eknomi mula berkembang semula (K1).

atau menjadi klausa. Portal Pendidikan Utusan Perkataan "sintaksis" berasal daripada perkataan Yunani "suntutein" yang bermaksud menyusun atau susunan. Kuala Lumpur. Petaling Jaya.contoh 3: Ketika pihak bomba sampai (K1) kebakaran itu mula merebak (U1) walaupun penduduk di situ cuba mengawal api (K2). Bibliografi Goay Teck Chong. 2008. Bahasa Melayu 1. Tatabahasa Dewan.Choo Say Tee dan Zainuddin Ahman. (1986) mendefinisikan sintaksis sebagai "bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat". Pearson Longman. Nik Safiah Karim. Farid M. Menurut Kamus Linguistik (1997).my. Siti Hajar Abdul Aziz. Abdullah Hassan (1981) menyatakan sintaksis ialah "istilah untuk mengkaji pembentukan ayat".tutor. (Ayat campuran yang mengandungi satu klausa utama dan dua ayat kecil. Kuala Lumpur.com/tata/amajmuk.tripod. Oxford Fajar Sdn. sintaksis ialah „cabang ilmu linguistik yang mengkaji proses pembentukan ayat.com. iaitu bagaimana morfem dan kata disusun menjadi unit sintaksis yang kecil iaitu frasa. Teks Pra-U STPM Bahasa Melayu Kertas 1.Dewan Bahasa dan Pustka. http://bmmaya.com/2009/05/ayat-majmuk-pancagan. Di dalam bidang linguistik. "sintaksis" bermaksud "kajian pembentukan ayat". 2008.htm www. (Ayat campuran yang terdiri daripada ayat gabungan ayat keterangan cara). Bhd. Onn. contoh 4: Projek-projek besar kerajaan diharap menjana pertumbuhan ekonomi negara (U1) dengan meluaskan pekerjaan (K1) serta menggerakkan pelbagai sektor ekonomi pembinaan (K2) selain menyediakan infrastruktur negara (U2). seperti penyusunan kata kepada ayat dan cara hubungan antara kata di dalam ayat. dan Abdul Hamid Mahmud. Hashim Hj.Siri Pendidikan Guru. Asmah Hj. Omar (1968) turut mendefinisikan sintaksis sebagai "bahagian daripada linguistik deskriptif atau sinkronis yang mempelajari kombinasi kata di dalam rangkai kata dan ayat". atau ayat tunggal dengan ayat keterangan waktu dan keterangan pertentangan). Nik Safiah Karim et al. Musa. .blogspot. dan ayat merupakan inti terbesar.html http://tatabahasabm. 1993.

Perkataan yang bergaris merupakan kata yang menghubungkan dua ayat. Ayat di atas adalah gabungan daripada ayat:a . A y a t m a j m u k p a n c a n g a n 3 . Apabila dua ayat ini dicantumkan. d i g o l o n g k a n s e b a g a i a y a t majmuk. at au. iaitu mengkaji bagaimana ayat dibentuk bermula dengan penyusunan perkataan untuk membentuk frasa. klausa dan ayat. subjek yang sama pada ayat yang keduadigugurkan dan tidak diulang.i. A d i k m e n a r i .P ern ya t aan di at as m enj el askan b a hawa a ya t -a yat ya n g t erbent uk has i l d a r i p a d a g a b u n g a n d u a a y a t a t a u l e b i h . klausa dan seterusnya ayat. A y a t m a j m u k g a b u n g a n 2 . Analisis contoh ayat majmuk berdasarkan petikan. Din berbaring di atas katil lalu tertidur. struktur dan binaan ayat serta hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari cara penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membina ayat. Emak sedang memasak manakala ayah mencuci kereta. Kajian sintaksis melibatkan kajian tentang bentuk.perkataan adik pada ayat keduatidak diulang apabila kedua-dua ayat itu digabungkan.iaitu:1 .Terdapat tiga jenis ayat majmuk yang dikenalpasti. t et api dansebagainya. A d i k m e n y a n y i b . dan pencantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentusehingga menjadikannya ayat baharu.Contoh-contoh lain ayat majmuk ialah: a. Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggalatau lebih. A y a t m a j m u k c a m p u r a n Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yan g di s at ukan den gan k at a kat a hubun g s epert i dan. c. Definisi ayat majmuk berdasarkan buku Tatabahasa Dewan. Ayat majmuk gabungan . Dicatat oleh dinsenu 0 ulasan Bahagian B: Sintaksis1. frasa. b. Ia sebenarnya mengkaji konstruksi ayat.Contoh ayat majmuk adalah seperti berikut:1.Berdasarkan pandangan tersebut. kita dapat merumuskan bahawa sintaksis sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji "bentuk. Aman menangis kerana diganggu oleh abangnya. Bidang kajian sintaksis pula meliputi perkataan.manakala ayat majmuk pancangan pula ialah di mana terdapatsatu ayat utama dan satu atau beberapa ayat kecil yang dipancangkan danmenjadi sebahagian ayat induk. struktur dan binaan ayat".Adi k m en ya n yi s am bi l m enari .Sebagai contoh.Dua ayat atau lebih ayat yang membentuk ayat majmuk dihubungkandengan kata sendi dan kata hubung.ayat majmuk campuran pula ialah ayat yangterdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk 2.

A rm ada i ni d i sert ai 280 oran g kel as i .Dalam petikan pertama terdapat beberapa ayat yang digolongkan sebagaiayat majmuk gabungan. K a u m l e l a k i d i t a n g k a p .Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis ayat majmuk pancangan.( b )Kaum lelaki dibunuh. iaitu:a.b. Ayat 5 adalah gabungan tiga ayat tunggal iaitu:( a )Harta benda penduduk dirampas.Jenis-jenis ayat majmuk pancangan ialah:a .b . ayat Novel itu ditulis berdasarkankisah benar dipancangkan ke dalam ayat induk Novel itu diterbitkan padatahun 1958. 2. Dua ayat yang terdapat dalam contoh ayat 3 ialah:a. atau. Beliau berjaya ditawan oleh askar penjajah lalu dibawa ke Portugis untuk dijual.Contoh ayat di atas sebenarnya terdiri daripada dua ayat.Harta benda penduduk dirampas. A y a t r e l a t i f b .Armada ini disertai lima buah kapal perang. Contoh ayat 3 terdiri daripada ayat:a.Novel itu ditulis berdasarkan kisah benar.b. .P el a yar an t e rsebut m el al ui Afri k a.P el a yaran t e rsebut Indi a.Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan. Pelayaran tersebut melalui India dan Afrika.Ayat-ayat yang digolongkan sebagai ayat majmukgabungan ialah: 1. Kaum lelaki dibunuh.iaitu: 1.5.Dalam contoh-contoh di atas. Ayat 2 terdiri daripada dua ayat utama iaitu:a. 3.Ayat 1 terdiridaripada dua ayat iaitu: a. A y a t k e t e r a n g a n Ayat relatif ialah ayat yang ditandai dengan penggunaan perkataan yang seperti contoh yang terdapat dalam petikan pertama. .B el i au di bawa ke P ort ugi s unt uk di j ual . terdapat terdapat satu ayat utama atau ayatinduk dan satu atau beberapa ayat kecil lain yang dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu.Beliau berjaya ditawan oleh askar penjajah. tetapi dan sebagainya.b. Novel yang diterbitkan pada tahun 1958 itu ditulis berdasarkan kisah benar. Ayat majmuk pancangan Dalam ayat majmuk pancangan. Armada ini disertai lima buah lima kapal dengan 280 orang kelasi. kaum lelaki dibunuh atau ditangkap. A y a t k o m p l e m e n c .Nov el i t u di t erbi t kan pada t ahun 1 9 5 8 . 4.b.manakala kaum lelaki di bunuh atauditangkap.Jenis ayatmajmuk pancangan itu ditentukan oleh cara pembentukan dan jenis ayat yangdipancangkan.Apabila kedua-dua ayat itu dimajmukkan.perkataan-perkataan yang bergaris merupakankata hubung yang mencantumkan dua ayat menjadi satu ayat. ( c ) Kaum lelaki ditangkap.

Bhd. Petaling Jaya:Sasbadi Sdn.Ayat sedemikian biasanyapanjang. Al i Mahm ood.ideal. Bibliografi • Ni k S afi a h Kari m . Dr. Pembelajaran Morfsintaksis BahasaMelayu. iaitu:a. Tatabahasa Bahasa Melayu Morfologi danSintaksis. (1995). F ari d M. Kuala Lumpur: Open University Malaysia.my/~ideal/tugasan/bacelor/BBM3202 mingguo5. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. • Asraf. yakni terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmukatau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk.Kota yang maju dan makmur itu telah jatuh ke tangan Portugis iii. Kual a Lum pur: Ut us an Publication and Distributors Sdn.Contoh ayat majmuk campuran dalam petikan pertama ialah:a. (2007). • Dr. (2008).upmedu.P an gl i m a Awan g t i dak be rdi a m di ri .tutor.Terdapat tiga ayat kecil dalam ayat majmuk di atas. S em an S al l eh dan Muns yi Zainal Abidin kasim. • http://www. Hassan. Ayat a dan ayat b digabungkan dengan perkataan yang sementara ayat c dipancangkan melalui proses relatif ke dalam ayat induk.Oleh sebab frasa novel itu diulang maka frasa nama kedua yangserupa digugurkan dan digantikan dengan kata hubung relatif yang C ont oh l ai n a yat m a j m uk pancan gan r el a t i f yan g t e rdap at dal am pet i kan pertama ialah:a. Pahang: PTS Publication & Distributors Sdn. . (2008). (2003). Hashi m Hj . Ayat Majmuk Campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat.P angl i m a Aw a ng be rbadan s asa b.ppt. Bhd.c. • Abdul Tal i b Mohd. Panglima Awang yang berbadan sasa serta menguasai ilmu persilatantidak berdiam diri. Bhd. Mashudi Bah ari . Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Saga.Onn. Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu. • Abdullah Hassan.Panglima Awang menguasai ilmu persilatan.com.my/tutor • http://www.Musa dan Abdul Ham i dMahm ood.

Menurut Za‟ba : ”ayat susunan perkataan yang sekumpul-sekumpul dengan tentu hujung pangkalnya dan tempat berhentinya serta memberi faham yang sempurna tiap-tiap sekumpul kata yang dikatakan itu.148 ) Melalui maksud ayat yang diberi oleh Za‟ba maka boleh dibuat kesimpulan bahawa ayat ini bermakud susunan yang mempunyai hujung dan pangkal ayat yang boleh difahami oleh pembaca atau pendengar kerana ia merupakan kumpulan perkataan yang telah sempurna maksud.Ada ayat yang terdiri daripada dua patah perkataan sahaja.Mengikut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd melalui buku mereka.Penggal 1 dalam permulaan nahu Melayu.2006 hlm 149 ) .Setiap tokoh bahasa memberikan pendapat yang berbeza tentang makna ayat.Tiap-tiap ayat mesti terdiri daripada dua bahagian 1: benda atau subjek.” (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd.dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.2006 hlm....bahagian 2: cerita atau predikat.kita menggunakan perkataan-perkataan yang kita susun menjadi ayat.Maka tiap-tiap sekumpul perkataan itu ialah susunan yang sempurna maksudnya” ( Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.Antara mereka yang telah memberikan pendapat tentang makna ayat ialah Pendeta Za‟ba memakai melalui bukunya Pelita Bahasa Melayu...SHAHARUDIN BIN BITAH SEMESTER SEPTEMBER 2008 27 Definisi Ayat Dalam memperkatakan tentang ayat..ayat boleh didefinisikan sebagai : “ Apabila kita bercakap.ia merupakan tahap tertinggi dalam penulisan dan komunikasi bahasa Melayu..

Menurut Asmah Haji Omar pula sebagaimana yang disebut dalam bukunya Nahu Bahasa Melayu Mutakhir : “ Ayat adalah unit yang paling tinggi dalam skala tatatingkat nahu.Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. ( Nahu Bahasa Melayu Mutakhir dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.ayat mestilah terdiri dari dua kompenen iaitu subjek dan predikat.yakni yang di mulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dan intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai”.Mengikut Nik Safiah Karim dalam bukunya yang berjudul Tatabahasa Edisi Dewan Baharu yang dikarang secara bersama dengan Farid M.Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan” ( Tatabahasa Dewan Edisi Baharu dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah.Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd itu.Ia mestilah dimulakan dengan perbuatan senyap dan juga diakhiri dengan perbuatan senyap.Ayat juga mempunyai intonasi bagi mengambarkan maksud ayat tersebut.aat adalah unit tertinggi dalam tatabahasa Melayu.2006 hlm 149 ) Menurut Asmah Haji Omar pula.Onn.2006 hlm 150 ) .Ayat terdiri dari klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap.Hashim Musa dan Hamid Mahmood pula mendefinisikan ayat sebagai : “Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.dapat disimpulkan bahawa ayat tidak semestinya terdiri dari ayat yang panjang tetapi ayat boleh terdiri dengan hanya dua patah perkataan sahaja asalkan ia dapat difahami.

ayat merupakan unit pengucapan yang paling tinggi yang boleh terbentuk walaupun dengan hanya beberapa patah perkataan. lalu. Klausa-klausa atau ayat-ayat yang digabungkan adalah sama taraf dan samasifatnya.Sebagaimana pendapat Asmah Haji Omar.Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu ini pula. ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripadagabungan dua atau lebih ayat tunggal. mulai 2016 UPSR akan menggunakan format ba .) sahaja. Analisis : Klausa 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Kata hubung : dan Klausa 2 : Penilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab. ayat majmuk pancangan. Contohnya: Ayat 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) danPenilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab.ayat ini dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. atau. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pasif. Klausa-klausa itu juga boleh dihubungkan dengan tandakoma (. Ayat 5 : Berikutan keputusan itu.Pembentukan kata dalam disiplin bahasa dikenali sebagai binaan atau konsturksi. Ada empat jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan. dan lain-lain. Ayat majmuk juga disebut ayat berlapis. iaitu ayatdalam ayat. tetapi.maka. sambil.Jika kita melihat dari beberapa pendapat yang dinyatakan diatas maka dapat kita simpulkan bahawa ayat merupakan susunan yang tertinggi dalam strata tatabahasa Melayu yang boleh terdiri dari dua atau lebih patah perkataan yang mana ia dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. Berikut merupakan contoh-contoh ayat majmuk dari petikan Minda Pengarang ) Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk gabungan terbentuk dengan menggabungkan dua atau lebih klausa. Klausa-klausa ini dihubungkan dengan kata hubung seperti dan.Binaan ayat terdiri daripada susunan unit kecil rangkai kata dalam disipli bahasa yang juga dikenali sebagai unsur atau konsituen.

al (2002:488). Ayat 2 : Kelmarin. Timbalan Perdana Menteri. ayat majmuk terdiri daripada satu ayatinduk dan satu ayat kecil atau lebih yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat.Ayat majmuk pancangan relatif Ayat relatif boleh dikenal pasti melalui penggunaan kata yang seperti contoh berikut: Ayat 7 : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan. Tan Sri Muhyiddin Yassin.Contohnya. merangkapMenteri Pelajaran mengumumkan bahawa UPSR akan dikekalkan denganmelakukan sedikit penambahbaikan. . Analisis : Klausa utama : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar Klausa relatif : yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan Ayat majmuk pancangan keterangan Menurut Nik Safiah dan rakan-rakan (2002:492). Kata hubung (keterangan waktu) : Sementara Klausa 1 : PMR akan dimansuhkan Kata hubung (keterangan cara): dan Klausa 2 : diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah Ayat majmuk pancangan komplemen Menurut Nik Safiah et. pembentukan ayat-ayat komplemen biasanya disertaikata komplemen bahawa dan untuk. Contohnya. Ayat 3 : Sementara PMR akan dimansuhkan dan diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah.

termasuk daripada wakil Kementerian Pelajaran atau agensi kerajaan sendiri.merangkap Menteri Pelajaran mengumumkan (sesuatu) Klausa komplemen : bahawa UPSR akan dikekalkan dengan melakukan sedikit penambahbaikan Ayat majmuk campuran M enurut Ni k S afi ah Kari m et . al (2002: 4 96). Tan Sri Muhyiddin Yassin. sektor swasta. Analisis : Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada :i) ayat majmuk pancangan keterangan sebab yang disambung dengan katahubung kerana dan dipancangkan dengan ayat relatif iaitu yang ii) ayat majmuk gabungan yang disambung dengan kata hubung „atau‟ dan „serta‟. Analisis : . yakni yang terdiri daripada campuran ayattunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Ayat 19 : Walaupun peperiksaan adalah mekanisme penting untuk mengukur kecemerlangan pelajar.Analisis : Klausa utama : Kelmarin. Timbalan Perdana Menteri. a yat m aj m uk ca m puran i al ah a ya t yan gmengandungi lebih daripada satu jenis ayat. Ayat 10 : Keputusan kerajaan ini tentunya tidak mampu memuaskan hati semua pihak kerana sebelum ini pun pelbagai pandangan berbeza dilontarkan mengenai perubahan yang sepatutnya dibuat terhadap sistem peperiksaan. ahli akademik serta tokoh pendidikan. namun belum tentu dapat menjamin anak kita menjadiinsan berketrampilan dari segi sahsiah dan berkemahiran dalam pelbagai bidang untuk mereka bersaing dalam dunia moden hari ini. Contohnya.

0 Refleksi Berdasarkan analisis saya dalam Minda Pengarang. saya mendapati d ari seg Ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripada gabungan dua atau lebih ayat tunggal. Dengan hanya menguasai empat pola ayati n i . penulisan artikel yang baik mestilah mengandungi unsur-unsur morfologi dan sintaksis yang betul untuk memudahkan pembaca memahaminya. dalam sesuatu bahasa itu walaupun terdapat jumlah ayat yang tidak terkira banyaknya.Secara ringkasnya. Ini kerana bahasa mementingkan hukum-hukum tatabahasa yang betul. DalamMinda Pengarang. Dalam bahasa Melayu. sentimen. Pola-pola tersebut adalah seperti berikut : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa NamaPola 2 : Frasa Nama + Frasa KerjaPola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama 5. 4. l i ngust i k adal ah kaj i an bahasa se car a sai nt i fi k i ai t u m engkaj i dan menganalisis sesuatu bahasa secara empiris dan objektif tanpa dipengaruhi oleh agakan. s e k a l i p u n a y a t i t u b e l u m p e r n a h didengarnya. terdapat empat pola ayat dasar yangdapat membentuk semua ayat dalam bahasa ini.ramalan. ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pasif. dan falsafah. ayat majmuk pancangan. ayat majmuk yang digunakan oleh penulis mempunyai aras yang tinggidan memerlukan penelitian untuk memahaminya. Ayat-ayat dasar inilah yang menjadi asas kepada pembentukan semua ayat yangterdapat dalam bahasa itu. 17 . Oleh itu.amat penting bagi semua pengguna menguasai tatabahasa sesuatu bahasa itu secara betuldan mendalam termasuk Bahasa Melayu. s e s e o r a n g i t u b o l e h m e m b u a t a p a s a h a j a a y a t . Oleh itu.Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada :i) ayat majmuk pancangan keterangan pertentangan yang disambungdengan kata hubung keterangan pertentangan iaitu walaupun…… namun…. Pengetahuan yang mendalam dalam bidang morfologi dansintaksis dapat membantu seseorang menggunakan sesuatu bahasa itu dengan bentuk yang betul. Ada empat jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan..0 Kesimpulan Kes i m pul ann ya . ii) ayat majmuk pancangan komplemen yang disambung dengan kata hubung keterangan tujuan untuk. semua ayat tersebut sebenarnya dibina daripada sebilangan kecil ayat -ayat dasar. Ayat majmuk juga disebut ayat berlapis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful