P. 1
BERDIRINYA MUHAMMADIYAH

BERDIRINYA MUHAMMADIYAH

|Views: 51|Likes:
Published by Ema Luvita Sari

More info:

Published by: Ema Luvita Sari on Apr 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2012

pdf

text

original

BERDIRINYA MUHAMMADIYAH

A. SEJARAH BERDIRINYA Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau bertepatan dengan 18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal de ngan KH Ahmad Dahlan Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keada an ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalanamalan yang bersifat mistik, beliautergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan para pedagang. Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air. Disamping memberikan pelajaran/pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberi pelajaran kepada kaum Ibu muda dalam forum pengajian yang disebut "Sidratul Muntaha". Pada siang hari pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa. Disamping memberikan kegiatan kepada laki-laki, pengajian kepada ibu-ibu dan anak-anak, beliau juga mendirikan sekolah-sekolah. Tahun 1913 sampai tahun 1918 beliau telah mendirikan Sekolah Dasar sejumlah 5 buah, tahun 1919 mendirikan Hooge School Muhammadiyah ialah sekolah lanjutan. Tahun 1921 diganti namanya menjadi Kweek School Muhammadiyah, tahun 1923, dipecah menjadi dua, laki-laki sendiri perempuan sendiri, dan akhirnya pada tahun 1930 namanya dirubah menjadi Mu`allimin dan Mu`allimat. Suatu ketika KH.Ahmad Dahlan menyampaikan usaha pendidikan setelah selesai menyampaikan santapan rohani pada rapat pengurus Budi Utomo cabang Yogyakarta. Ia menyampaikan keinginan mengajarkan agama Islam kepada para siswa Kweekschool Gubernamen Jetis yang dikepalai oleh R. Boedihardjo, yang juga pengurus Budi Utomo. Usul itu disetujui, dengan syarat di luar pelajaran resmi. Lama-lama peminatnya banyak, hingga kemudian mendirikan sekolah sendiri. Di antara para siswa Kweekschool Jetis ada yang memperhatikan susunan bangku, meja, dan papan tulis. Lalu, mereka menanyakan untuk apa, dijawab untuk sekolah anak-anak Kauman dengan pelajaran agama Islam dan pengetahuan sekolah biasa. Mereka tertarik sekali, dan akhirnya menyarankan agar penyelelenggaraan ditangani oleh suatu organisasi agar berkelanjutan sepeninggal K.H. Ahmad Dahlan kelak. Setelah pelaksanaan penyelenggaraan sekolah itu sudah mulai teratur, kemudian dipikirkan tentang organisasi pendukung terselenggaranya kegiatan sekolah itu. Dipilihlah nama "Muhammadiyah" sebagai nama organisasi itu dengan harapan agar para anggotanya dapat hidup beragama dan bermasyarakat sesuai dengan pribadi Nabi Muhammad saw. Penyusunan anggaran dasar Muhamadiyah banyak mendapat bantuan dari R. Sosrosugondo, guru bahasa Melayu Kweekschool Jetis. Rumusannya dibuat dalam bahasa melayu dan Belanda. Kesepakatan bulat pendirian Muhamadiyah terjadi pada tanggal 18 November 1912 M atau 8 Zulhijah 1330 H. Tgl 20 Desember 1912 diajukanlah surat permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, agar perserikatan ini diberi izin resmi dan diakui sebagai suatu badan hukum. Setelah memakan waktu sekitar 20 bulan, akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengakui Muhammadiyah sebagai badan hukum, tertuang dalam Gouvernement Besluit tanggal 22 Agustus 1914, No. 81, beserta alamporan statuennya. Muhammadiyah juga mendirikan organisasi untuk kaum perempuan dengan Nama 'Aisyiyah yang disitulah Istri KH. A. Dahlan, Nyi Walidah Ahmad Dahlan Nyi Walidah Ahmad Dahlan berperan serta aktif dan sempat juga menjadi pemimpinnya. KH A Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan seperti saat iniMenjadi Muktamar 5 tahunan.

yaitu nama nabi dan rasul Allah yang terkhir. Dalam acara-acara semacam ini. dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Tetapi. dakwah amar makruf nahi munkar. Masing-masing daerah berbeda-beda cara dan macam upacara tujuh bulanan ini. adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangan Rasulullah saw. MAKSUD DAN TUJUAN MUHAMMADIYAH Rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah sejak berdiri hingga sekarang ini telah mengalami beberapa kali perubahan redaksional.H. yaituMenegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama. ada kecenderungan yang kuat untuk mengultusindividukan seornag wali atau nabi. semata-mata demi terwujudnya 'Izzul Islam wal muslimin. atau yang lebih populer disebut khal. . kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita. yang disalahartikan. terjadi tujuh kali perubahan redaksional maksud dan tujuan Muhamadiyah. dan memajukan hal agama Islam kepada anggotaanggotanya. perubahan susunan bahasa dan istilah. seperti selamatan untuk menghormati Syekh Abdul Qadir Jaelani. yang artinya menjeniskan. 2. Arti Bahasa (Etimologis) Muhamadiyah berasal dari kata bahasa Arab "Muhammad". D. biasanya diadakan dengan membuat rujak dari kelapa muda yang belum berdaging yang dikenal dengan nama cengkir dicampur dengan berbagai bahan lain. kepada penduduk bumi-putra. yaitu memperingati hari dan tanggal kematian seseorang setiap tahun sekali. didirikan oleh K. Hingga tahun 2000. berakidah Islam dan bersumber pada Alquran dan sunah. Muhamadiyah berarti "umat Muhammad saw. yaitu dengan maksud mendoakan bagi keselamatan calon bayi yang masih berada dalam kandungan itu. Acara seperti ini oleh Muhammadiyah juga dipandang dapat mengerohkan tauhid.". Kemudian mendapatkan "ya" nisbiyah. dan lain-lain. yaitu suatu karya puisi serta syair-syair yang mengandung banyak pujaan kepada Nabi Muhammad saw. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijah 1330 H. yaitu dengan mendirikan sekolah Muhammadiyah. terdapat pula kebiasaan membaca Barzanji. Selain itu. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah oleh pendirinya dengan maksud untuk berpengharapan baik." atau "pengikut Muhammad saw. ARTI MUHAMMADIYAH 1. dengan melakukan ziarah dan penghormatan secara besar-besaran terhadap arwah orang-orang alim dengan upacara yang berlebih-lebihan. Dalam muktamarnya yang ke-44 yang diselenggarakan di Jakarta bulan Juli 2000 telah ditetapkan maksud dan tujuan Muhamadiyah. seperti buah delima. Syekh Saman.B. tetapi pada dasarnya berjiwa sama. dari segi isi. C. dll yang dikenal dengan manakiban. AMAL USAHA MUHAMMADIYAH Usaha yang dilakukan Muhammadiyah pertama melalui pendidikan. ada juga acara yang disebut "khaul". Kebiasaan ini merupakan peninggalan dari adat-istiadat Jawa kuno. Jadi. Muhammadiyah menilai. Arti Istilah (Terminologi) Secara istilah. sehingga hal itu dikhawatirkan dapat merusak kemurnian tauhid. yaitu selamatan bagi orang yang hamil pertama kali memasuki bulan ke tujuh. buah jeruk. Selain itu. seperti: meniadakan kebiasaan menujuhbulani (Jawa: tingkeban). Selain itu juga menekankan pentingnya pemurnian tauhid dan ibadah. Pada waktu pertama berdirinya Muhamadiyah memiliki maksud dan tujuan untuk menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad saw. bertepatan 18 November 1912 Miladiyah di kota Yogyakarta. adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir. yaitu semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Nabi Muhammad saw. Menghilangkan tradisi keagamaan yang tumbuh dari kepercayaan Islam sendiri. Muhamadiyah merupakan gerakan Islam. maksud dan tujuan Muhammadiyah tidak berubah dari semula.

jika di dalam berzikir dan membaca Alquran itu diniatkan untuk mengirim pahala kepada orang yang sudah mati. juga harus ditinggalkan. Semuanya adalah perintah dan dalam naungan agama. hal itu tidak berdasar pada ajaran agama. dan hasil perkebunan. Akan tetapi. ke-100.  Memberi pedoman dalam penentuan ibadah puasa dan hari raya dengan jalan perhitungan "hisab" atau "astronomi" sesuai dengan jalan perkembangan ilmu pengetahuan modern. alhamdulillah Muhammadiyah masih tegak berdiri dan terus berkembang ke seluruh penjuru tanah air. membangun balaibalai pengobatan.  Mendirikan mushalla khusus wanita. PERKEMBANGAN MUHAMMADIYAH Dalam usia hampir satu abad. tetapi menyeluruh. usaha yang ditempuh Muhammadiyah meliputi:  mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan ke dalamnya ilmu-ilmu keagamaan. rumah bersalin. ke-7.  Melaksanakan dan menyeponsori pengeluaran zakat pertanian. Jerman. seperti terbentuknya Majlis Tarjih (1927). demikian juga berzikir dan membaca Alquran juga sangat dianjurkan dalam Islam. lengkap dengan segala peralatan. ke40. dan ke-1000 hari. Selain itu. hal itu merupakan bid'ah yang mesti ditinggalkan dari perbuatan Islam. dan juga meluruskan arah kiblat yang ada pada amasjid-masjid dan mushalla-mushalla sesuai dengan arah yang benar menurut perhitungan garis lintang. Yang boleh adalah ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat adanya kematian pada setiap makhluk Allah. apotek. dan sebagainya. yang meliputi berbagai bidang kehidupan. .  mendirikan perguruan tinggi ilmu agama dan umum Dengan usaha perpaduan tersebut. serta memberi tuntunan mengenai hukum. Majlis ini banyak telah bayak memberi manfaat bagi jamaah dengan usaha-usahanya yang telah dilakukan:  Memberi tuntunan dan pedoman dalam bidang ubudiyah sesuai dengan contoh yang telah diberikan Rasulullah saw. tidak ada lagi pembedaan mana ilmu agama dan ilmu umum. Begitu juga ziarah hanya pada waktu-waktu tertentu dan pada kuburan tertentu. 3. Australia. yang kini jumlahnya sdudah ratusan. E. Belanda. Mesir. serta amengatur pengumpulan dan pembagian zakat fitrah. yaitu lembaga yang menghimpun ulama-ulama dalam Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan permusyawaratan dan memberi fatwa-fatwa dalam bidang keagamaan.Bacaan surat Yasin dan bermacam-macam zikir yang hanya khusus dibaca pada malam Jumat dan hari-hari tertentu adalah suatu bid'ah.  Memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana.  Terbentuknya Departemen Agama Republik Indonesia juga termasuk peran dari kepeloporan pemimpin Muhammadiyah. Dalam bidang kemasyarakatan. Kini jumlah sekolah yang didirikan telah mencapai ribuan serta ratusan perguruan tinggi  2. peternakan. perikanan. usaha-usaha yang telah dilakukan Muhammadiyah meliputi: Mendirikan rumah-rumah sakit modern. Dalam bidang pendidikan. masih banyak lagi hal-hal yang ingin diusahakan oleh Muhammadiyah dalam memurnikan tauhid. Dari segi kemajuan amal usaha Muhamadiyah telah banyak berkembang. 1. oleh karena itu harus ditinggalkan. Demikian juga tahlilan dan selawatan pada hari kematian ke-3. dll. bahkan di beberapan negara telah berdiri cabang khusus seperti di Singapura. Mendoakan kepada orang yang masih hidup atau yang sudah mati dalam Islam sangat dianjurkan. dan  mendirikan madrasah-madrasah yang juga diberi pendidikan pengajaran ilmu-ilmu pengetahuan umum. ibadah yang tidak ada dasarnya dalam agama. yaitu suatu rumusan pokok-pokok agama Islam secara sederhana. Perkembangan Muhamadiyah dalam bidang keagamaan Dalam bidang keagamaan terlihat dalam upaya-upayanya.  Tersusunnya rumusan "Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah".

Muhammadiyah berjuang ke arah cita-cita itu. usaha-usaha Muhammadiyah meliputi: Menentang pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan pajak atas ibadah kurban. tuhan bangsa Jepang. tiaptiap pagi sesaat matahari sedang terbit. Memberikan bimbingan dan penyuluhan keluarga mengenai hidup sepanjang tuntunan Ilahi. seperti Konferensi Islam Asia Afrika. dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Kesatuan-kesatuan kerja tersebut berupa majelis-majelis dan badan-badan. Muhammadiyah pun diperintah untuk melakukan Seikerei. dan sebagainya. Dengan semakin luasnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah ikut aktif di dalamnya. yaitu: 1. Pengadilan agama di zaman kolonial berada dalam kekuasaan penjajah yang tentu saja beragama Kristen. yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Gerakan Kepanduan Hizbul-Wathan (HW) Organisasi-organisasi otonom tersebut termasuk kelompok Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM). yaitu organisasi yang bernaung di bawah organisasi induk. Ikatan Mahasiswa Muhamadiyyah (IMM) 6. PERIODE KEPEMIMPINAN MUHAMMADIYAH : . Nasyiatul 'Aisyiyah (NA) 3. Aisyiyah 2. Dalam persyarikatan Muhammadiyah. dan toko buku yang banyak memublikasikan majalahmajalah. Begitu juga pada kegiatan-kegiatan Islam Internasional. Pengusahaan dana bantuan hari tua. brosur dan buku-buku yang sangat membantu penyebarluasan paham-paham keagamaan.  Ikut menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia di kalangan umat Islam Indonesia denga n menggunakan bahasa Indonesia dalam tablig-tablighnya. Dalam bidang politik. pelangsung. Pada saat itu. dibentuklah kesatuan-kesatuan kerja yang berkedudukan sebagai badan pembantu pemimpin persyarikatan. Pemuda Muhammadiyah 4. organisasi otonom (Ortom) ini ada beberapa buah. Mendirikan perusahaan percetakan. ilmu. tahun 1966/1967. dengan amasih tetap memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. F. Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) /Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) 5.    4. terdapat organisasi otonom. juga dipegang oleh orang Islam. dalam khotbah ataupun tulisan-tulisannya.  Mendirikan panti-panti asuhan anak yatim.  Ikut aktif dalam keanggotaan MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) dan menyokong sepenuhnya tuntutan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) agar Indonesia mempunyai parlemen di zaman penjajahan. Selain majelis dan lembaga. Hal ini berhasil dibebaskan. Pada tahun 1945 termasuk menjadi pendukung utama b erdirinya partai Islam Masyumi dengan gedung Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta sebagai te mpat kelahirannya. yaitu organisasi kemasyarakatan yang juga berfungsi sebagai partai politik.  Ikut memelopori berdirinya Partai Islam Indonesia. Muktamar Masjid seDunia. Agar urusan agama di Indonesia. membungkuk sebagaitanda hormat kepada Tenno Heika.  Pada waktu Jepang berkuasa di Indonesia. penerbitan. yaitu dana yang diberikan pada saat seseorang tidak lagi bisa abekerja karena usia telah tua atau cacat jasmani. pernah seluruh bangsa Indonesia diperintahkan untuk menyem bah dewa matahari. Keenam organisasi otonom ini berkewajiban mengemban fungsi sebagai pelopor. Muhammadiyah tampil sebagai gerakan dakwah Islam yang sekaligus mempunyai fungsi politik riil. dan kebudayaan Islam. Muhammadiyah menolak perintah itu.  Pada saat partai politik yang bisa amenyalurkan cita-cita perjuangan Muhammadiyah tidak ada. baik putra maupun putri untuk menyantuni mereka. Muhammadiyah dikenal sebagai ormaspol. Tapak Suci Putra Muhamadiyah 7.

3. M. Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad saw. kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfilsafat Pancasila. Fakhrudin (1968--1971) 10.A. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada rasul-Nya. K.M.H.. Dr. Ibadah .H. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya muamalat duniawiyat (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT.A.H. untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil. Syafii Maarif (1995--2000) 13. M.H. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. Azhar Basyir. Fakih Usman/H. Ibrahim. H. bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan: Alquran: kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. . Amien Rais/Prof. makmur dan diridhai Allah SWT. Sutan Mansyur (1952--1959) 7. bid'ah. (2005-2010) G. K. (1990--1995) 12. Yunus Anis (1959--1968) 8. H. A.A.H.M.A. tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja untuk teraksananya ajaran-ajaran Islam yang meliuti bidang-bidang: Akidah .H. Hisyam (1932--1936) 4. bersih dari gejala-gejala kemusyrikan. Dr. H.1. K. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mas Mansur (1936--1942) 5. Prof Dr. duniawi dan ukhrawi. Ki Bagus Hadikusumo (1942--1953) 6. 2. K. K. Prof. Prof. tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Dr. Abdur Razak Fakhruddin (1971--1990) 11. Muamalah Duniawiyah 4. sejak Nabi Adam. dan khurafat. DR. Sunnah Rasul: penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Alquran yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. Ahmad Dahlan (1912--1923) 2. KEYAKINAN DAN CITA-CITA HIDUP MUHAMMADIYAH Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam.H. K. untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. K. dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. 6. A.H. H. 5. 7. Ibrahim (1923--1932) 3. 1.R. Musa. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Alquran dan Sunnah Rasul. K. Ahmad Badawi (1962--1968) 9. Syafii Maarif (2000--2005) 14.A.R. Akhlak . Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah Saw. Prof. Din Syamsuddin. tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spirituil. H.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->