PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

PENGENALAN

Pengajaran secara kontekstual ialah proses pengajaran guru yang mengaitkan ilmu yang dipelajari dengan pengalaman seharian perseorangan, masyarakat dan dunia pekerjaan. Pengajaran ini melibatkan perkongsian pemikiran dan pengalaman guru untuk member kefahaman kepada pelajar kerana proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri melibatkan pelajar, pengajar dan bahan pengajaran.

Selain daripada itu, pengajaran ini juga menghubungkan isi pelajaran dengan dunia sebenar, proses interaksi antara pelajar dengan pelajar yang lain serta menjadikan situasi pengajaran di kelas sebagai simulasi kepada tempat kerja. Pelajar juga disediakan dengan aplikasi amali untuk dipelajari (Hull D., 1995). Kaedah Pengajaran secara kontekstual menurut Hull D.(1997) mempunyai ciri-ciri yang perlu dilaksanakan agar pengajaran lebih berkesan.

Ciri yang pertama ialah guru menghubungkaitkan pengajaran dalam konteks pengalaman hidup. Guru perlu membantu pelajar memahami tujuan mempelajari sesuatu tajuk dan menghubungkaitkan pengetahuan baru dan pra-pengetahuan pelajar. Menurut Wan Absah bte Wan Kadir (1997) perkara ini akan membolehkan pelajar mendapat gambaran yang jelas tentang perkaitan apa yang dipelajari dengan penggunaan harian dan pelajar mengetahui penggunaan ilmu dalam bidang pekerjaan serta memberi pendedahan kepada pelajar tentang profil pekerjaan.

Ciri yang kedua ialah pengalaman. Dalam pengajaran, guru memberi pendedahan, penemuan dan penciptaan kepada pelajar. Guru dikehendaki melibatkan pelajar secara aktif dalam membuat ujikaji dan menemui idea dan fakta. Ini akan menjadikan pelajar dapat melibatkan diri dengan ujikaji secara menyeluruh dan membentangkan hasil kerja mereka dengan lebih yakin. Dengan itu, pelajar telah memperoleh pengalaman yang berguna dalam pembelajaran di kelas (Wan Absah Wan Kadir,1997).

. S. 1997). Persoalan-persoalan tersebut ialah adakah sekolah. (1995). guru menyalurkan sesuatu pengajaran kepada pelajar dan pelajar boleh menggunakan maklumat yang ada untuk menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi dalam alam pekerjaan pada masa akan datang. politeknik dan industri bekerjasama menyediakan peluang pekerjaan yang luas kepada kebanyakan pelajar? Adakah kebanyakan pelajar menengah dan pusat pengajian tinggi menghargai pendidikan mereka semasa di sekolah? Adakah mereka . Guru memainkan tugas penting dalam mewujudkan sikap bekerjasama yang baik dalam pengajaran dan menjadikan proses pengajaran lebih aktif dengan mempelbagaikan aktiviti yang melibatkan pelajar (Pedrotti L. Dalam hal ini. persoalan-persoalan yang timbul dalam sistem pendidikan telah menyebabkan perubahan perlu dibuat. Menurut Hungate (1982). para pelajar didedahkan dengan aktivitaktiviti yang membolehkan mereka mengaplikasikan aktiviti dalam kelas dengan aktiviti di luar. ciri-ciri aplikasi dalam pengajaran telah dapat meningkatkan kemahiran pelajar dalam satu-satu mata pelajaran yang diajar. Menurut Hull D. Kesemua ciri ini dapat dilaksanakan dengan bantuan penggunaan media pengajaran yang berkesan (Hull D. Ciri yang kelima ialah pemindahan pembelajaran iaitu pengajaran dalam konteks penyaluran pengetahuan oleh guru.Ciri yang ketiga dalam pengajaran secara kontekstual ialah aplikasi. pengujian dan mencari jawapan. Guru akan menyalurkan pengetahuan mereka melalui kaedah-kaedah yang disarankan dalam kaedah pengajaran secara kontekstual dengan cara timbale balik.Guru akan membimbing pelajar menemui pengetahuan baru melalui penerokaan. Kesannya. Pemindahan ini juga akan menyebabkan pelajar lebih mudah membuka peluang sedia ada mereka melalui pelbagai situasi pembelajaran. membolehkan individu mengenalpasti minat dan keperluan pembelajaran yang unik. Ciri yang keempat pula ialah bekerjasama iaitu pengajaran dalam konteks berkongsi dan berkomunikasi antara satu sama lain.. perbezaan individu dan pelajar lebih memahami aspirasi kumpulan.1997). Semasa pengajaran dijalankan.

Strategi HIBRID C-C yang disarankan oleh pengkaji dapat dilihat seperti Rajah 1. aplikasi idea dan renungan kembali (Needham. pencetusan idea.berpuashati dengan pendidikan yang mereka perolehi selepas tamat persekolahan? Adakah pelajar mempunyai peluang seluas-luasnya untuk memasuki politeknik dan pusat pengajian tinggi lain serta pusat-pusat latihan? Adakah pelajar lepasan sekolah mempunyai persediaan yang mencukupi untuk memasuki pasaran buruh dalam kurun ke 21? Adakah sekolah mempunyai matlamat untuk memenuhi keperluan majoriti pelajar dengan mempamerkan pendekatan dan pembelajaran yang berkesan? Adakah pelajar mempunyai pengetahuan tentang pelbagai jenis karier yang membolehkan mereka memilih karier yang diminati? Strategi HIBRID C-C Strategi HIBRID C-C dapat dijelaskan dengan perkataan HIBRID sebagai gabungan dua strategi pembelajaran dan C-C pula ialah “Constructivisme” dan “Contextual”. Strategi tersebut bertujuan untuk mengkaji bagaimana ia diharap dapat membantu pelajar dan guru mempertingkatkan pencapaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sementara dalam pengajaran secara kontekstual pula terdapat lima ciri iaitu perkaitan. Penggunaan strategi HIBRID CC yang disarankan sebenarnya berkaitan dengan proses pembelajaran yang membolehkan pelajar membina kefahaman mereka sendiri mengenai sesuatu perkara menerusi persepsi dan pengalaman serta pengetahuan sedia ada dan ia juga melibatkan individu menyesuaikan diri dengan kehidupan sebenar. 1997). Ini boleh dilakukan dengan menerapkan aktiviti-aktiviti pengajaran yang sesuai serta bantuan media pengajaran yang menarik. kerjasama dan pemindahan (Hull D.. pengalaman. Model konstruktivisme yang digunakan dalam kajian ini terdapat lima fasa iaitu orientasi. . penstrukturan semula idea. 1987). Strategi HIBRID C-C mengaplikasikan lima fasa mengikut fasa yang sedia ada dan dalam melaksanakan strategi HIBRID C-C ini ciri-ciri kontekstual digabungkan secara fleksibel dengan fasafasa tersebut. aplikasi.

independensi. Namun mereka bersepakat bahwa hakIkat pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang mendorong pembelajar untuk membangun keterkaitan.2005). Beberapa definisi pembelajaran kontekstual yang pernah ditulis dalam beberapa sumber. Setiap pakar dan komuniti pakar memberikan definisi pelbagai.Rajah 1: Strategi Hybrid C-C Apa yang dimaksud dengan pembelajaran kontekstual tidak ada sebuah definisi atau pengertian tunggal. lingkungan personal. yang dikemukakan oleh Nurhadi dalam bukunya “ Kontekstual dan penerapannya dalam KBK. relasi-relasi penuh makna antara apa yang dipelajari dengan realiti.Imam Farisi. sosial dan kultural yang terjadi sekarang ini (Moh.” .

memperluas. anggota masyarakat. menggunakan cara belajar yang diatur sendiri. . Sistem pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Pengajaran kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan pelajar memperkuat. mencapai standar yang tinggi. menggunakan penilaian autentik. mencari pengetahuan melalui disiplin ilmu. dan pekerja serta meminta ketekunan belajar. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual adalah suatu konsepsi belajar mengajar yang membantu guru menghubungkan isi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan siswa sebagai anggota keluarga. pelajar. Untuk mencapai tujuan tersebut. sosialnya. mengerjakan pekerjaan yang bererti. dan menggunakan assessment autentik. Pembelajaran kontekstual terjadi ketika pelajar menerapkan dan mengalami apa yang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah sebenar yang berasosiasi dengan peranan dan tanggung jawab mereka sebagai angota keluarga. menganalisis dan mensintensis informasi dan data dari berbagai sumber dan sudut pandang. dan mengumpulkan.1. berfikir kritis dan kreatif. bekerjasama. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual dilakukan dengan berasaskan masalah. anggota masyarakat. dan menggunakan pula kelompok belajar yang bebas. dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademiknya dalam berbagai latar sekolah dan di luar sekolah untuk memecahkan seluruh persoalan yang ada dalam dunia nyata. dan selaku pekerja. sistem pembelajaran kontekstual akan membimbing murid melalui kedelapan komponen utama pembelajaran kontekstual iaitu melakukan hubungan yang bermakna. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual menekankan berfikir tingkat tinggi. iaitu. mengatur cara belajar sendiri. dengan konteks lingkungan peribadinya. memelihara/ merawat peribadi pelajar. dan budayanya. berlaku dalam berbagai macam konteks. memperkuat pengajaran dalam berbagai konteks kehidupan pelajar.

Mencapai standar yang tinggi (reaching high standards). Pelajar membuat hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku aktiviti dan sebagai anggota masyarakat. Belajar yang diatur sendiri ( self-regulated learning ). dan ada produknya / hasilnya yang sifatnya nyata. memilki harapan-harapan yang tinggi. Pelajar melakukan pekerjaan yang signifikan : ada tujuannya. Berfikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking). dan menggunakan logika dan buki-bukti. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok. orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok. ada hubungannya dengan penentuan pilihan. membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. pelajar dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual. Guru memperlihatkan kepada pelajar cara mencapai apa yang disebut ” excellence. Pelajar menghormati temannya dan juga orang dewasa. “. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan ( doing significant work ). memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Siswa dapat menggunakan tingkat berfikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif : dapat menganalsis.KOMPONEN UTAMA DALAM SISTEM PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Melakukan hubungan yang bermakna (making meaningful connections). Pelajar tidak dapat berhasil tanpa dukungan orang dewasa. memberi perhatian. Mengasuh atau memelihara peribadi siswa (nurturing the individual). dan orang yang dapat belajar sambil berbuat ( learning by doing ). memecahkan masalah. membuat keputusan. Pelajar mengenal dan mencapai standard yang tinggi : mengidentifikasi tujuan dan memotivasi Pelajar untuk mencapainya. membuat sintetis. . Bekerjasama (collaborating). Pelajar memelihara pribadinya : mengetahui. Pelajar dapat bekerja sama. ada urusannya dengan orang lain.

kesihatan. Dengan memperhatikan prinsip kontekstual. Konteks target pelajar ( Siapa yang akan belajar ? ) v.iaitu : i. MAKSUD KONTEKSTUAL Kontekstual adalah salah satu prinsip pembelajaran yang memungkinkan pelajar belajar dengan penuh makna. Konteks hasil ( bagaimana hasil pembelajaran yang akan diukur?) viii. Konteks kematangan ( apakah siswa telah siap dengan hadirnya sebuah konsep atau pengetahuan baru ? ) ix Konteks lingkungan ( dalam lingkungan yang bagaimanakah pelajar belajar ? ) . Konteks metode ( strategi belajar apa yang cocok diterapkan ? ) vii. Pelajar menggunakan pengetahuan akademik dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. pelajar boleh menggambarkan informasi akademik yang telah mereka pelajari dalam pelajaran sains. Konteks sumber. pendidikan. Konteks tujuan (tujuan apa yang akan dicapai ? ) Konteks apa yang akan diajarkan ? iii. apakah yang dimaksud konteks itu ? Ada sembilan konteks belajar yang melingkupi pelajar. Konteks guru ( siapa yang akan mengajar ? ) vi. proses pembelajaran diharapkan mendorong pelajar untuk menyedari dan menggunakan pemahamannya untuk mengembangkan diri dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. ( sumber belajar bagaimana yang bisa dimanfaatkan ? ) iv. merencanakan menu sekolah atau membuat penyajian perihal emosi manusia. Misalnya. dan pelajaran bahasa Inggeris dengan sebuah mobil. matematik. Pertanyaannya. ii. Prinsip kontekstual sangat penting untuk segala situasi belajar.Menggunakan penilaian autentik ( using authentic assessment ).

Kontekstual hanya sebuah strategi pembelajaran. Maksudnya. tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang. CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata pelajar dan mendorong pelajar membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Seperti halnya strategi pembelajaran yang lain. Sesuatu yang baru (baca: pengetahuan dan keterampilan) datang dari 'menemukan sendiri'. Dengan konsep itu. Dalam kelas kontekstual. Dengan begitu mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. Dalam konteks itu.MENGAPA PERLU PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Ada kecenderungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan pelajar bekerja dan mengalami. dalam status apa mereka. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek. pelajar perlu mengerti apa makna belajar. hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi pelajar.. guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Mereka mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya menggapainya. mereka memerlukan guru sebagai pengarah dan pembimbing. bukan mengetahui-nya. Itulah yang terjadi di kelas-kelas sekolah kita. Dalam upaya itu. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah kumpulan yang bekerjasama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas . Kontekstual dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran berjalan lebih produktif dan bermakna. dan bagaimana mencapainya. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. bukan mendapat pengetahuan dari guru ke pelajar. tugas guru adalah membantu pelajar mencapai tujuannya. Begitulah peranan guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual. apa manfaatnya. Mereka sedar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti. bukan dari 'apa kata guru'. Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning. .

dan 'bagaimana' ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. Pelajar mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki ole seseorang yang terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan. iii. menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya.KECENDERUNGAN PEMIKIRAN TENTANG BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. tetapi menceerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. iv Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah. Pelajar harus mengkonstruksikan pengetahuan difikiran mereka sendiri. dan bergelut dengan idea-idea baru Cara Belajar i· Pelajar belajar dari mengalami sendiri. vii· Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah. Perubahan struktur otak itu berjalan seiring perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan seseorang. yang pada akhirnya mempengaruhi cara orang berperilaku. ii. Pelajar belajar dari mengalami. Pelajar belajar tidak hanya sekedar menghafal. . v· Manusia mempunya tingkatan yang berbeza dalam menyilapi situasi baru. strategi belajar yang salah dan terus menerus dipajankan akan mempengaruhi struktur otak. dan bukan diberi begitu saja dari guru. a. sedikit demi sedikit. Proses Belajar i. vi· Proses belajar dapat mengubah struktur otak. iii· Yang penting bagi pelajar tahu 'untuk apa' ia belajar. bukan dari "pemberian orang lain". ii· Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sempit). Untuk itu perlu dipahami.

v· Strategi belajar itu penting. dan menyedarkan pelajar untuk menerapkan strategi mereka sendiri. Hal ini ditemukan pada beberapa indikator kegiatan belajar pelajar diantaranya . Kesimpulan Pembelajaran kontekstual sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran terbukti sangat efektif dan efisien dalam menumbuh kembangkan atau meningkatkan proses belajar mengajar di kelas.iv. Akan tetapi untuk hal-hal yang sulit. bekerjasama. berfikir kritis dan kreatif. memelihara atau. vi· Peranan orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara 'yang baru' dan yang sudah diiketahui. . Manusia mempunya kecendrungan untuk belajar dalam bidang tertentu . belajar yang diatur sendiri. melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. Pelajar dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru. Melakukan hubungan yang bermakna. mencapai standar yang tinggi melalui penilaian autentik yang dilakukan. vii·Tugas guru memfasilitasi : agar informasi baru bermakna. memberi kesempatan kepada pelajar untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri. mengasuh pribadi pelajar. . strategi belajar amat penting. dan seorang anak mempunyai kecendrungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful