PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

PENGENALAN

Pengajaran secara kontekstual ialah proses pengajaran guru yang mengaitkan ilmu yang dipelajari dengan pengalaman seharian perseorangan, masyarakat dan dunia pekerjaan. Pengajaran ini melibatkan perkongsian pemikiran dan pengalaman guru untuk member kefahaman kepada pelajar kerana proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri melibatkan pelajar, pengajar dan bahan pengajaran.

Selain daripada itu, pengajaran ini juga menghubungkan isi pelajaran dengan dunia sebenar, proses interaksi antara pelajar dengan pelajar yang lain serta menjadikan situasi pengajaran di kelas sebagai simulasi kepada tempat kerja. Pelajar juga disediakan dengan aplikasi amali untuk dipelajari (Hull D., 1995). Kaedah Pengajaran secara kontekstual menurut Hull D.(1997) mempunyai ciri-ciri yang perlu dilaksanakan agar pengajaran lebih berkesan.

Ciri yang pertama ialah guru menghubungkaitkan pengajaran dalam konteks pengalaman hidup. Guru perlu membantu pelajar memahami tujuan mempelajari sesuatu tajuk dan menghubungkaitkan pengetahuan baru dan pra-pengetahuan pelajar. Menurut Wan Absah bte Wan Kadir (1997) perkara ini akan membolehkan pelajar mendapat gambaran yang jelas tentang perkaitan apa yang dipelajari dengan penggunaan harian dan pelajar mengetahui penggunaan ilmu dalam bidang pekerjaan serta memberi pendedahan kepada pelajar tentang profil pekerjaan.

Ciri yang kedua ialah pengalaman. Dalam pengajaran, guru memberi pendedahan, penemuan dan penciptaan kepada pelajar. Guru dikehendaki melibatkan pelajar secara aktif dalam membuat ujikaji dan menemui idea dan fakta. Ini akan menjadikan pelajar dapat melibatkan diri dengan ujikaji secara menyeluruh dan membentangkan hasil kerja mereka dengan lebih yakin. Dengan itu, pelajar telah memperoleh pengalaman yang berguna dalam pembelajaran di kelas (Wan Absah Wan Kadir,1997).

Dalam hal ini. Persoalan-persoalan tersebut ialah adakah sekolah. ciri-ciri aplikasi dalam pengajaran telah dapat meningkatkan kemahiran pelajar dalam satu-satu mata pelajaran yang diajar. membolehkan individu mengenalpasti minat dan keperluan pembelajaran yang unik. guru menyalurkan sesuatu pengajaran kepada pelajar dan pelajar boleh menggunakan maklumat yang ada untuk menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi dalam alam pekerjaan pada masa akan datang. Kesemua ciri ini dapat dilaksanakan dengan bantuan penggunaan media pengajaran yang berkesan (Hull D. S.Ciri yang ketiga dalam pengajaran secara kontekstual ialah aplikasi. (1995). Ciri yang kelima ialah pemindahan pembelajaran iaitu pengajaran dalam konteks penyaluran pengetahuan oleh guru. politeknik dan industri bekerjasama menyediakan peluang pekerjaan yang luas kepada kebanyakan pelajar? Adakah kebanyakan pelajar menengah dan pusat pengajian tinggi menghargai pendidikan mereka semasa di sekolah? Adakah mereka . Pemindahan ini juga akan menyebabkan pelajar lebih mudah membuka peluang sedia ada mereka melalui pelbagai situasi pembelajaran. Guru memainkan tugas penting dalam mewujudkan sikap bekerjasama yang baik dalam pengajaran dan menjadikan proses pengajaran lebih aktif dengan mempelbagaikan aktiviti yang melibatkan pelajar (Pedrotti L. 1997). perbezaan individu dan pelajar lebih memahami aspirasi kumpulan. Menurut Hull D. Menurut Hungate (1982). pengujian dan mencari jawapan. Kesannya. Semasa pengajaran dijalankan... para pelajar didedahkan dengan aktivitaktiviti yang membolehkan mereka mengaplikasikan aktiviti dalam kelas dengan aktiviti di luar. Guru akan menyalurkan pengetahuan mereka melalui kaedah-kaedah yang disarankan dalam kaedah pengajaran secara kontekstual dengan cara timbale balik. Ciri yang keempat pula ialah bekerjasama iaitu pengajaran dalam konteks berkongsi dan berkomunikasi antara satu sama lain.1997).Guru akan membimbing pelajar menemui pengetahuan baru melalui penerokaan. persoalan-persoalan yang timbul dalam sistem pendidikan telah menyebabkan perubahan perlu dibuat.

Sementara dalam pengajaran secara kontekstual pula terdapat lima ciri iaitu perkaitan. Strategi HIBRID C-C mengaplikasikan lima fasa mengikut fasa yang sedia ada dan dalam melaksanakan strategi HIBRID C-C ini ciri-ciri kontekstual digabungkan secara fleksibel dengan fasafasa tersebut. aplikasi idea dan renungan kembali (Needham. Penggunaan strategi HIBRID CC yang disarankan sebenarnya berkaitan dengan proses pembelajaran yang membolehkan pelajar membina kefahaman mereka sendiri mengenai sesuatu perkara menerusi persepsi dan pengalaman serta pengetahuan sedia ada dan ia juga melibatkan individu menyesuaikan diri dengan kehidupan sebenar.. . penstrukturan semula idea. Ini boleh dilakukan dengan menerapkan aktiviti-aktiviti pengajaran yang sesuai serta bantuan media pengajaran yang menarik. kerjasama dan pemindahan (Hull D. aplikasi. pengalaman. 1987). Model konstruktivisme yang digunakan dalam kajian ini terdapat lima fasa iaitu orientasi. 1997).berpuashati dengan pendidikan yang mereka perolehi selepas tamat persekolahan? Adakah pelajar mempunyai peluang seluas-luasnya untuk memasuki politeknik dan pusat pengajian tinggi lain serta pusat-pusat latihan? Adakah pelajar lepasan sekolah mempunyai persediaan yang mencukupi untuk memasuki pasaran buruh dalam kurun ke 21? Adakah sekolah mempunyai matlamat untuk memenuhi keperluan majoriti pelajar dengan mempamerkan pendekatan dan pembelajaran yang berkesan? Adakah pelajar mempunyai pengetahuan tentang pelbagai jenis karier yang membolehkan mereka memilih karier yang diminati? Strategi HIBRID C-C Strategi HIBRID C-C dapat dijelaskan dengan perkataan HIBRID sebagai gabungan dua strategi pembelajaran dan C-C pula ialah “Constructivisme” dan “Contextual”. pencetusan idea. Strategi tersebut bertujuan untuk mengkaji bagaimana ia diharap dapat membantu pelajar dan guru mempertingkatkan pencapaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi HIBRID C-C yang disarankan oleh pengkaji dapat dilihat seperti Rajah 1.

independensi. sosial dan kultural yang terjadi sekarang ini (Moh.” . Beberapa definisi pembelajaran kontekstual yang pernah ditulis dalam beberapa sumber. yang dikemukakan oleh Nurhadi dalam bukunya “ Kontekstual dan penerapannya dalam KBK. Setiap pakar dan komuniti pakar memberikan definisi pelbagai.Rajah 1: Strategi Hybrid C-C Apa yang dimaksud dengan pembelajaran kontekstual tidak ada sebuah definisi atau pengertian tunggal.Imam Farisi.2005). Namun mereka bersepakat bahwa hakIkat pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang mendorong pembelajar untuk membangun keterkaitan. lingkungan personal. relasi-relasi penuh makna antara apa yang dipelajari dengan realiti.

anggota masyarakat. memperkuat pengajaran dalam berbagai konteks kehidupan pelajar. dan menggunakan pula kelompok belajar yang bebas. menggunakan penilaian autentik. dan menggunakan assessment autentik. menganalisis dan mensintensis informasi dan data dari berbagai sumber dan sudut pandang. Untuk mencapai tujuan tersebut. dengan konteks lingkungan peribadinya.1. mencari pengetahuan melalui disiplin ilmu. berfikir kritis dan kreatif. sistem pembelajaran kontekstual akan membimbing murid melalui kedelapan komponen utama pembelajaran kontekstual iaitu melakukan hubungan yang bermakna. memelihara/ merawat peribadi pelajar. Pembelajaran kontekstual terjadi ketika pelajar menerapkan dan mengalami apa yang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah sebenar yang berasosiasi dengan peranan dan tanggung jawab mereka sebagai angota keluarga. iaitu. anggota masyarakat. dan mengumpulkan. bekerjasama. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual menekankan berfikir tingkat tinggi. Pengajaran kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan pelajar memperkuat. dan pekerja serta meminta ketekunan belajar. . memperluas. mencapai standar yang tinggi. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual adalah suatu konsepsi belajar mengajar yang membantu guru menghubungkan isi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan siswa sebagai anggota keluarga. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual dilakukan dengan berasaskan masalah. berlaku dalam berbagai macam konteks. menggunakan cara belajar yang diatur sendiri. dan budayanya. sosialnya. dan selaku pekerja. pelajar. dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademiknya dalam berbagai latar sekolah dan di luar sekolah untuk memecahkan seluruh persoalan yang ada dalam dunia nyata. mengatur cara belajar sendiri. Sistem pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. mengerjakan pekerjaan yang bererti.

dan menggunakan logika dan buki-bukti. membuat keputusan. memecahkan masalah. Pelajar tidak dapat berhasil tanpa dukungan orang dewasa. memilki harapan-harapan yang tinggi. Siswa dapat menggunakan tingkat berfikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif : dapat menganalsis. ada urusannya dengan orang lain. Mencapai standar yang tinggi (reaching high standards). Guru memperlihatkan kepada pelajar cara mencapai apa yang disebut ” excellence. Bekerjasama (collaborating).KOMPONEN UTAMA DALAM SISTEM PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Melakukan hubungan yang bermakna (making meaningful connections). Berfikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking). Pelajar melakukan pekerjaan yang signifikan : ada tujuannya. Mengasuh atau memelihara peribadi siswa (nurturing the individual). memberi perhatian. dan orang yang dapat belajar sambil berbuat ( learning by doing ). membuat sintetis. dan ada produknya / hasilnya yang sifatnya nyata. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan ( doing significant work ). memotivasi dan memperkuat diri sendiri. ada hubungannya dengan penentuan pilihan. Pelajar mengenal dan mencapai standard yang tinggi : mengidentifikasi tujuan dan memotivasi Pelajar untuk mencapainya. pelajar dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual. Belajar yang diatur sendiri ( self-regulated learning ). Pelajar dapat bekerja sama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok. membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Pelajar menghormati temannya dan juga orang dewasa. orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok. Pelajar memelihara pribadinya : mengetahui. “. Pelajar membuat hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku aktiviti dan sebagai anggota masyarakat. .

Misalnya. pelajar boleh menggambarkan informasi akademik yang telah mereka pelajari dalam pelajaran sains. pendidikan. Dengan memperhatikan prinsip kontekstual. Konteks kematangan ( apakah siswa telah siap dengan hadirnya sebuah konsep atau pengetahuan baru ? ) ix Konteks lingkungan ( dalam lingkungan yang bagaimanakah pelajar belajar ? ) .Menggunakan penilaian autentik ( using authentic assessment ). proses pembelajaran diharapkan mendorong pelajar untuk menyedari dan menggunakan pemahamannya untuk mengembangkan diri dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. apakah yang dimaksud konteks itu ? Ada sembilan konteks belajar yang melingkupi pelajar. Prinsip kontekstual sangat penting untuk segala situasi belajar. kesihatan. ( sumber belajar bagaimana yang bisa dimanfaatkan ? ) iv. merencanakan menu sekolah atau membuat penyajian perihal emosi manusia. dan pelajaran bahasa Inggeris dengan sebuah mobil.iaitu : i. Konteks guru ( siapa yang akan mengajar ? ) vi. Konteks hasil ( bagaimana hasil pembelajaran yang akan diukur?) viii. Pertanyaannya. ii. Konteks target pelajar ( Siapa yang akan belajar ? ) v. Pelajar menggunakan pengetahuan akademik dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Konteks sumber. matematik. Konteks metode ( strategi belajar apa yang cocok diterapkan ? ) vii. MAKSUD KONTEKSTUAL Kontekstual adalah salah satu prinsip pembelajaran yang memungkinkan pelajar belajar dengan penuh makna. Konteks tujuan (tujuan apa yang akan dicapai ? ) Konteks apa yang akan diajarkan ? iii.

Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil.. guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Kontekstual dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran berjalan lebih produktif dan bermakna. Dalam kelas kontekstual. Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning. apa manfaatnya. Sesuatu yang baru (baca: pengetahuan dan keterampilan) datang dari 'menemukan sendiri'. dan bagaimana mencapainya. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan pelajar bekerja dan mengalami. Begitulah peranan guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual. dalam status apa mereka. Mereka mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya menggapainya. Dengan begitu mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah kumpulan yang bekerjasama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas . mereka memerlukan guru sebagai pengarah dan pembimbing. bukan mengetahui-nya. tugas guru adalah membantu pelajar mencapai tujuannya. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya. Maksudnya. hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi pelajar.MENGAPA PERLU PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Ada kecenderungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah.Kontekstual hanya sebuah strategi pembelajaran. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek. tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang. pelajar perlu mengerti apa makna belajar. Dengan konsep itu. Mereka sedar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti. Itulah yang terjadi di kelas-kelas sekolah kita. CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata pelajar dan mendorong pelajar membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. bukan mendapat pengetahuan dari guru ke pelajar. Dalam konteks itu. Seperti halnya strategi pembelajaran yang lain. bukan dari 'apa kata guru'. Dalam upaya itu. .

Untuk itu perlu dipahami. . menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. ii· Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sempit). vi· Proses belajar dapat mengubah struktur otak. Pelajar belajar tidak hanya sekedar menghafal. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki ole seseorang yang terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan. ii.KECENDERUNGAN PEMIKIRAN TENTANG BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. iii· Yang penting bagi pelajar tahu 'untuk apa' ia belajar. tetapi menceerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Proses Belajar i. v· Manusia mempunya tingkatan yang berbeza dalam menyilapi situasi baru. strategi belajar yang salah dan terus menerus dipajankan akan mempengaruhi struktur otak. Pelajar mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru. bukan dari "pemberian orang lain". a. Perubahan struktur otak itu berjalan seiring perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan seseorang. yang pada akhirnya mempengaruhi cara orang berperilaku. sedikit demi sedikit. dan bukan diberi begitu saja dari guru. vii· Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah. Pelajar harus mengkonstruksikan pengetahuan difikiran mereka sendiri. iv Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah. dan bergelut dengan idea-idea baru Cara Belajar i· Pelajar belajar dari mengalami sendiri. iii. dan 'bagaimana' ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. Pelajar belajar dari mengalami.

vii·Tugas guru memfasilitasi : agar informasi baru bermakna. mencapai standar yang tinggi melalui penilaian autentik yang dilakukan. Melakukan hubungan yang bermakna. belajar yang diatur sendiri. mengasuh pribadi pelajar. Pelajar dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru. Manusia mempunya kecendrungan untuk belajar dalam bidang tertentu . memelihara atau. vi· Peranan orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara 'yang baru' dan yang sudah diiketahui. berfikir kritis dan kreatif. v· Strategi belajar itu penting. melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. strategi belajar amat penting. memberi kesempatan kepada pelajar untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri. dan menyedarkan pelajar untuk menerapkan strategi mereka sendiri. . . dan seorang anak mempunyai kecendrungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru.iv. Hal ini ditemukan pada beberapa indikator kegiatan belajar pelajar diantaranya . Kesimpulan Pembelajaran kontekstual sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran terbukti sangat efektif dan efisien dalam menumbuh kembangkan atau meningkatkan proses belajar mengajar di kelas. bekerjasama. Akan tetapi untuk hal-hal yang sulit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful