PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

PENGENALAN

Pengajaran secara kontekstual ialah proses pengajaran guru yang mengaitkan ilmu yang dipelajari dengan pengalaman seharian perseorangan, masyarakat dan dunia pekerjaan. Pengajaran ini melibatkan perkongsian pemikiran dan pengalaman guru untuk member kefahaman kepada pelajar kerana proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri melibatkan pelajar, pengajar dan bahan pengajaran.

Selain daripada itu, pengajaran ini juga menghubungkan isi pelajaran dengan dunia sebenar, proses interaksi antara pelajar dengan pelajar yang lain serta menjadikan situasi pengajaran di kelas sebagai simulasi kepada tempat kerja. Pelajar juga disediakan dengan aplikasi amali untuk dipelajari (Hull D., 1995). Kaedah Pengajaran secara kontekstual menurut Hull D.(1997) mempunyai ciri-ciri yang perlu dilaksanakan agar pengajaran lebih berkesan.

Ciri yang pertama ialah guru menghubungkaitkan pengajaran dalam konteks pengalaman hidup. Guru perlu membantu pelajar memahami tujuan mempelajari sesuatu tajuk dan menghubungkaitkan pengetahuan baru dan pra-pengetahuan pelajar. Menurut Wan Absah bte Wan Kadir (1997) perkara ini akan membolehkan pelajar mendapat gambaran yang jelas tentang perkaitan apa yang dipelajari dengan penggunaan harian dan pelajar mengetahui penggunaan ilmu dalam bidang pekerjaan serta memberi pendedahan kepada pelajar tentang profil pekerjaan.

Ciri yang kedua ialah pengalaman. Dalam pengajaran, guru memberi pendedahan, penemuan dan penciptaan kepada pelajar. Guru dikehendaki melibatkan pelajar secara aktif dalam membuat ujikaji dan menemui idea dan fakta. Ini akan menjadikan pelajar dapat melibatkan diri dengan ujikaji secara menyeluruh dan membentangkan hasil kerja mereka dengan lebih yakin. Dengan itu, pelajar telah memperoleh pengalaman yang berguna dalam pembelajaran di kelas (Wan Absah Wan Kadir,1997).

Guru akan menyalurkan pengetahuan mereka melalui kaedah-kaedah yang disarankan dalam kaedah pengajaran secara kontekstual dengan cara timbale balik. S. persoalan-persoalan yang timbul dalam sistem pendidikan telah menyebabkan perubahan perlu dibuat.. ciri-ciri aplikasi dalam pengajaran telah dapat meningkatkan kemahiran pelajar dalam satu-satu mata pelajaran yang diajar. guru menyalurkan sesuatu pengajaran kepada pelajar dan pelajar boleh menggunakan maklumat yang ada untuk menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi dalam alam pekerjaan pada masa akan datang.1997). Menurut Hungate (1982). Guru memainkan tugas penting dalam mewujudkan sikap bekerjasama yang baik dalam pengajaran dan menjadikan proses pengajaran lebih aktif dengan mempelbagaikan aktiviti yang melibatkan pelajar (Pedrotti L. (1995). Semasa pengajaran dijalankan. perbezaan individu dan pelajar lebih memahami aspirasi kumpulan. Menurut Hull D. Persoalan-persoalan tersebut ialah adakah sekolah. politeknik dan industri bekerjasama menyediakan peluang pekerjaan yang luas kepada kebanyakan pelajar? Adakah kebanyakan pelajar menengah dan pusat pengajian tinggi menghargai pendidikan mereka semasa di sekolah? Adakah mereka . Kesemua ciri ini dapat dilaksanakan dengan bantuan penggunaan media pengajaran yang berkesan (Hull D. 1997). para pelajar didedahkan dengan aktivitaktiviti yang membolehkan mereka mengaplikasikan aktiviti dalam kelas dengan aktiviti di luar.. Pemindahan ini juga akan menyebabkan pelajar lebih mudah membuka peluang sedia ada mereka melalui pelbagai situasi pembelajaran.Guru akan membimbing pelajar menemui pengetahuan baru melalui penerokaan.Ciri yang ketiga dalam pengajaran secara kontekstual ialah aplikasi. Ciri yang kelima ialah pemindahan pembelajaran iaitu pengajaran dalam konteks penyaluran pengetahuan oleh guru. membolehkan individu mengenalpasti minat dan keperluan pembelajaran yang unik. Dalam hal ini. Kesannya. pengujian dan mencari jawapan. Ciri yang keempat pula ialah bekerjasama iaitu pengajaran dalam konteks berkongsi dan berkomunikasi antara satu sama lain.

. Model konstruktivisme yang digunakan dalam kajian ini terdapat lima fasa iaitu orientasi. pencetusan idea. aplikasi. Strategi HIBRID C-C mengaplikasikan lima fasa mengikut fasa yang sedia ada dan dalam melaksanakan strategi HIBRID C-C ini ciri-ciri kontekstual digabungkan secara fleksibel dengan fasafasa tersebut. Ini boleh dilakukan dengan menerapkan aktiviti-aktiviti pengajaran yang sesuai serta bantuan media pengajaran yang menarik. kerjasama dan pemindahan (Hull D. Sementara dalam pengajaran secara kontekstual pula terdapat lima ciri iaitu perkaitan.berpuashati dengan pendidikan yang mereka perolehi selepas tamat persekolahan? Adakah pelajar mempunyai peluang seluas-luasnya untuk memasuki politeknik dan pusat pengajian tinggi lain serta pusat-pusat latihan? Adakah pelajar lepasan sekolah mempunyai persediaan yang mencukupi untuk memasuki pasaran buruh dalam kurun ke 21? Adakah sekolah mempunyai matlamat untuk memenuhi keperluan majoriti pelajar dengan mempamerkan pendekatan dan pembelajaran yang berkesan? Adakah pelajar mempunyai pengetahuan tentang pelbagai jenis karier yang membolehkan mereka memilih karier yang diminati? Strategi HIBRID C-C Strategi HIBRID C-C dapat dijelaskan dengan perkataan HIBRID sebagai gabungan dua strategi pembelajaran dan C-C pula ialah “Constructivisme” dan “Contextual”. penstrukturan semula idea. aplikasi idea dan renungan kembali (Needham. . Strategi HIBRID C-C yang disarankan oleh pengkaji dapat dilihat seperti Rajah 1. pengalaman. Strategi tersebut bertujuan untuk mengkaji bagaimana ia diharap dapat membantu pelajar dan guru mempertingkatkan pencapaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan strategi HIBRID CC yang disarankan sebenarnya berkaitan dengan proses pembelajaran yang membolehkan pelajar membina kefahaman mereka sendiri mengenai sesuatu perkara menerusi persepsi dan pengalaman serta pengetahuan sedia ada dan ia juga melibatkan individu menyesuaikan diri dengan kehidupan sebenar. 1987). 1997).

sosial dan kultural yang terjadi sekarang ini (Moh. Beberapa definisi pembelajaran kontekstual yang pernah ditulis dalam beberapa sumber. independensi. Setiap pakar dan komuniti pakar memberikan definisi pelbagai. relasi-relasi penuh makna antara apa yang dipelajari dengan realiti.Rajah 1: Strategi Hybrid C-C Apa yang dimaksud dengan pembelajaran kontekstual tidak ada sebuah definisi atau pengertian tunggal.” . lingkungan personal.Imam Farisi. yang dikemukakan oleh Nurhadi dalam bukunya “ Kontekstual dan penerapannya dalam KBK.2005). Namun mereka bersepakat bahwa hakIkat pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang mendorong pembelajar untuk membangun keterkaitan.

anggota masyarakat. dan budayanya. menganalisis dan mensintensis informasi dan data dari berbagai sumber dan sudut pandang. mengatur cara belajar sendiri. memperkuat pengajaran dalam berbagai konteks kehidupan pelajar. Untuk mencapai tujuan tersebut. Pengajaran kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan pelajar memperkuat. dan menggunakan pula kelompok belajar yang bebas. sosialnya. menggunakan penilaian autentik. mencari pengetahuan melalui disiplin ilmu. mencapai standar yang tinggi. pelajar. Sistem pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademiknya dalam berbagai latar sekolah dan di luar sekolah untuk memecahkan seluruh persoalan yang ada dalam dunia nyata. memperluas. dan pekerja serta meminta ketekunan belajar. mengerjakan pekerjaan yang bererti. dan menggunakan assessment autentik. menggunakan cara belajar yang diatur sendiri. dan mengumpulkan. . Pengajaran dan pembelajaran kontekstual menekankan berfikir tingkat tinggi. berlaku dalam berbagai macam konteks. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual dilakukan dengan berasaskan masalah. dengan konteks lingkungan peribadinya. sistem pembelajaran kontekstual akan membimbing murid melalui kedelapan komponen utama pembelajaran kontekstual iaitu melakukan hubungan yang bermakna. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual adalah suatu konsepsi belajar mengajar yang membantu guru menghubungkan isi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan siswa sebagai anggota keluarga. berfikir kritis dan kreatif. iaitu. anggota masyarakat. memelihara/ merawat peribadi pelajar. Pembelajaran kontekstual terjadi ketika pelajar menerapkan dan mengalami apa yang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah sebenar yang berasosiasi dengan peranan dan tanggung jawab mereka sebagai angota keluarga. bekerjasama. dan selaku pekerja.1.

memberi perhatian. Pelajar membuat hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku aktiviti dan sebagai anggota masyarakat. pelajar dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual. “. ada urusannya dengan orang lain. dan orang yang dapat belajar sambil berbuat ( learning by doing ). orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok. Mencapai standar yang tinggi (reaching high standards). memecahkan masalah. Pelajar dapat bekerja sama. membuat keputusan. membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. memilki harapan-harapan yang tinggi. . Guru memperlihatkan kepada pelajar cara mencapai apa yang disebut ” excellence. Bekerjasama (collaborating). Pelajar tidak dapat berhasil tanpa dukungan orang dewasa. Belajar yang diatur sendiri ( self-regulated learning ). Mengasuh atau memelihara peribadi siswa (nurturing the individual). dan ada produknya / hasilnya yang sifatnya nyata. ada hubungannya dengan penentuan pilihan. Berfikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking). Pelajar memelihara pribadinya : mengetahui. membuat sintetis. memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok. Pelajar melakukan pekerjaan yang signifikan : ada tujuannya. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan ( doing significant work ). Pelajar menghormati temannya dan juga orang dewasa.KOMPONEN UTAMA DALAM SISTEM PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Melakukan hubungan yang bermakna (making meaningful connections). dan menggunakan logika dan buki-bukti. Pelajar mengenal dan mencapai standard yang tinggi : mengidentifikasi tujuan dan memotivasi Pelajar untuk mencapainya. Siswa dapat menggunakan tingkat berfikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif : dapat menganalsis.

Konteks metode ( strategi belajar apa yang cocok diterapkan ? ) vii. Konteks guru ( siapa yang akan mengajar ? ) vi. proses pembelajaran diharapkan mendorong pelajar untuk menyedari dan menggunakan pemahamannya untuk mengembangkan diri dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. merencanakan menu sekolah atau membuat penyajian perihal emosi manusia. Dengan memperhatikan prinsip kontekstual. Pelajar menggunakan pengetahuan akademik dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Konteks tujuan (tujuan apa yang akan dicapai ? ) Konteks apa yang akan diajarkan ? iii.Menggunakan penilaian autentik ( using authentic assessment ). Konteks sumber. matematik. Konteks target pelajar ( Siapa yang akan belajar ? ) v. kesihatan. ( sumber belajar bagaimana yang bisa dimanfaatkan ? ) iv. Misalnya. Pertanyaannya. Konteks hasil ( bagaimana hasil pembelajaran yang akan diukur?) viii. MAKSUD KONTEKSTUAL Kontekstual adalah salah satu prinsip pembelajaran yang memungkinkan pelajar belajar dengan penuh makna. pendidikan. pelajar boleh menggambarkan informasi akademik yang telah mereka pelajari dalam pelajaran sains. Konteks kematangan ( apakah siswa telah siap dengan hadirnya sebuah konsep atau pengetahuan baru ? ) ix Konteks lingkungan ( dalam lingkungan yang bagaimanakah pelajar belajar ? ) . ii. dan pelajaran bahasa Inggeris dengan sebuah mobil. apakah yang dimaksud konteks itu ? Ada sembilan konteks belajar yang melingkupi pelajar. Prinsip kontekstual sangat penting untuk segala situasi belajar.iaitu : i.

Dalam konteks itu. Dalam upaya itu. Mereka mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya menggapainya. Begitulah peranan guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual. tugas guru adalah membantu pelajar mencapai tujuannya. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya. . Itulah yang terjadi di kelas-kelas sekolah kita. bukan mengetahui-nya. pelajar perlu mengerti apa makna belajar. Sesuatu yang baru (baca: pengetahuan dan keterampilan) datang dari 'menemukan sendiri'. guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi.MENGAPA PERLU PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Ada kecenderungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. bukan mendapat pengetahuan dari guru ke pelajar. Maksudnya. Dengan begitu mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. dalam status apa mereka. dan bagaimana mencapainya.. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah kumpulan yang bekerjasama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas . Dalam kelas kontekstual. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan pelajar bekerja dan mengalami. mereka memerlukan guru sebagai pengarah dan pembimbing. tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang. CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata pelajar dan mendorong pelajar membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.Kontekstual hanya sebuah strategi pembelajaran. hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi pelajar. bukan dari 'apa kata guru'. Kontekstual dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran berjalan lebih produktif dan bermakna. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek. Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning. Mereka sedar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti. Seperti halnya strategi pembelajaran yang lain. apa manfaatnya. Dengan konsep itu.

Pelajar belajar tidak hanya sekedar menghafal. bukan dari "pemberian orang lain". sedikit demi sedikit. Pelajar mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru. Perubahan struktur otak itu berjalan seiring perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan seseorang. yang pada akhirnya mempengaruhi cara orang berperilaku. iv Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah. iii. Untuk itu perlu dipahami. a. v· Manusia mempunya tingkatan yang berbeza dalam menyilapi situasi baru. dan 'bagaimana' ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. dan bukan diberi begitu saja dari guru. Pelajar harus mengkonstruksikan pengetahuan difikiran mereka sendiri. Pelajar belajar dari mengalami. Proses Belajar i. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki ole seseorang yang terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan.KECENDERUNGAN PEMIKIRAN TENTANG BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. iii· Yang penting bagi pelajar tahu 'untuk apa' ia belajar. ii. strategi belajar yang salah dan terus menerus dipajankan akan mempengaruhi struktur otak. vi· Proses belajar dapat mengubah struktur otak. vii· Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah. ii· Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sempit). dan bergelut dengan idea-idea baru Cara Belajar i· Pelajar belajar dari mengalami sendiri. tetapi menceerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. .

Kesimpulan Pembelajaran kontekstual sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran terbukti sangat efektif dan efisien dalam menumbuh kembangkan atau meningkatkan proses belajar mengajar di kelas. mengasuh pribadi pelajar. melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. dan seorang anak mempunyai kecendrungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. Manusia mempunya kecendrungan untuk belajar dalam bidang tertentu . vii·Tugas guru memfasilitasi : agar informasi baru bermakna. memberi kesempatan kepada pelajar untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri. Akan tetapi untuk hal-hal yang sulit. v· Strategi belajar itu penting. vi· Peranan orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara 'yang baru' dan yang sudah diiketahui. memelihara atau. Pelajar dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru. . bekerjasama.iv. mencapai standar yang tinggi melalui penilaian autentik yang dilakukan. strategi belajar amat penting. berfikir kritis dan kreatif. . Melakukan hubungan yang bermakna. Hal ini ditemukan pada beberapa indikator kegiatan belajar pelajar diantaranya . belajar yang diatur sendiri. dan menyedarkan pelajar untuk menerapkan strategi mereka sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful