Kepimpinan Guru

Teori kepimpinan
Fungsi-fungsi kepimpinan Jenis-jenis kepimpinan

Konsep kepimpinan

Pendekatan situasi

Pendekatan tingkah laku
Pendekatan sifat

 Kepimpinan terbentuk daripada perkataan terbitan

‘pimpin’ yang bermaksud bimbing, pandu dan tunjuk.  Kamus Dewan 2002- Kepimpinan membawa erti ‘keupayaan memimpin’& kepemimpinan pula ‘keupayaan sebagai pemimpin’ dan ‘daya seorang pemimpin’  Robbins ,2003-kebolehan untuk mempengaruhi ahliahli kumpulan untuk mencapai sesuatu matlamay  Gribben, 1972-kepimpinan dapat dijelaskan sebagai satu proses mempengaruhi ke atas kumpulan dalam situasi dan dapat merangsang mereka untuk berusaha secara rela hati untuk

 Gordan, 1955-kepimpinan dapat dilihat sebagai interaksi

antara individu dengan kumpulan@secara khususnya antara individu dengan seluruh ahli yang mengganggotai kumpulan tersebut  Dalam buku ‘Leadership Dynamic’1978 yang ditulis oleh Hollander – kepimpinan adalah satu proses pengaruhmempengaruhi antara pemimpin dengan pengikut. Kepimpinan bukan saja tanggungjawab pemimpin tetapi juga perlu usaha bekerjasama daripada pengikutnya  Leithwood & Janti,1999-kepimpinan ialah keupayaan untuk mempengaruhi sistem kepercayaan, tindakan&pegangan nilai ahli-ahli dalam kumpulan. Kepemimpinan pula satu proses mempengaruhi tingkahlaku orang lain yang untuk menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian sesuatu matlamat yang ditetapkan.

kepimpinan individu dengan masyarakat yang akhirnya membentuk masyarakat dan negara. Lukman Thaib. Kepimpinan bermula daripada individu dengan individu. Rumusan konsep kepemimpinan Kepimpinan wujud dalam apa jua aktiviti yang disusun secara rapi dan sistematik Berkait rapat dengan kuasa dan setiap ketua perlu memiliki perancangan sendiri yang mantap . 1998-konsep kepemimpinan dalam Islam meliputi seluruh bentuk dimensi.

 Tugas-tugas serta fungsi seperti menetapkan matlamat. menyusun. CIRI-CIRI KEPEMIMPINAN • Kepimpinan mempunyai hubungan rapat dengan kuasa dan wujud dalam aktiviti yang tersusun serta sistematik . mengarah dan menyelaras. mengawal bagi mencapai matlamat yang ditetapkan  Pemimpin seharusnya berkeupayaan untuk memujuk agar dapat mendorong orang bawahan ke arah pencapaian matlamat organisasi  Setiap keadan memerlukan corak atau gelagat pemimpin yang sesuai untuk sesuatu keadaan dan mestilah bersifat khusus.

Anratanya :  Daya intelek yang tajam  Mempunyai keberanian  Berpandangan jauh  Tegas  Mempunyai keazaman yang tinggi dan benar . Proses kepimpinan ialah mendorong pengikut ke arah pencapaian matlamat  Kepimpinan yang berkesan akan memberi kepuasan kepada pengikut.  Terdapat beberapa ciri pemimpin mengikut Imam AlGhazali.

 Kepimpinan guru ini menggerakkan guru-guru lain bagi meningkatkan prestasi sekolah. sama ada di dalam atau di luar sekolahnya. . khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran.  Keadaan ini wujud bukan kerana guru itu merupakan ketua organisasi (seperti dalam kes pengetua) tetapi disebabkan gurutersebut mempunyai kepakaran dan kebolehan serta mampu mempengaruhi rakan-rakan sejawat lain. Danielson (2006) melihat kepimpinan guru sebagai himpunan kemahiran pada seseorang guru yang selain daripada mengajar ada mempunyai pengaruh yang diperluaskan ke luar bilik darjahnya.

 Menentukan matlamat  Menetapkan matlamat dan objektif bagi sesebuah organisasi  Jadi elemen yang kritikal untuk proses perancangan dan pengukuran serta penilaian keberkesanan dan kecekapan organisasi  Contohnya: pengetua menentukan matlamat sekolah dan meningkatkan prestasi sekolah • Membuat keputusan  Pemimpin terutamanya pengetua sentiasa memilih pelbagai altenatif penyelesaian  Proses membuat keputusan melibatkan tiga perkara iaitu kandungan keputusan proses. bagaimana keputusan itu diambil dan penglibatan staf dalam membuat keputusan • Komunikasi  Seorang pengetua harus bijak berkomunikasi dalam memimpin staf dan organisasi sekolahnya bagi mencapai matlamat dan mewujudkan hubungan yang baik .

 Fungsi mendorong  Pemimpin harus memotivasikan stafnya agar mencapai matlamatnya  Keperluan para pekerja harus diutamakan  Ganjaran disediakan supaya pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna • Fungsi mengarah kumpulan  Proses mengarah dan menyelaras aktiviti para pekerja memerlukan pembinaan stuktur organisasi yang mengintegerasikan semua aktiviti supaya mancapai matlamat  Pemimpin menentukan aktiviti yang diperlukan perlaksanaan dan kesesuaiannya dengan matlamat • Fungsi kawalan  Menjamin supaya setiap unit dalam organisasi menunjukkan prestasi yang cemerlang selaras dengan matlamat  Tiada pelan maka pemimpin tidak mempunyai asas untuk mengukur dan menilai dalam pengawalan .

 Fungsi hubungan manusia  Proses hubungan manusia dalam organisasi dalam sesebuah organisasi kerja cuba memenuhi kemahuan pekerja mengikut had-had yang ditetapkan oleh keadaan dan matlamat organisasi  Untuk memperoleh kerjasama dan keberkesanan. organisasi tersebut perlu mengadakan satu suasana yang sekurang-kurangkan dapat mengisi kemahuan tersebut JENIS-JENIS KEPIMPINAN  Autoratik  Pemimpin membuat semua keputusan tanpa mengira keperluan individu tanpa mengira keperluan individu atau perasaan pengikutnya  Gaya kepimpinan adalah satu hala dan pengikut hanya menerima arahan dan melaksanakan saja  Suasana pembelajaran adalah tegang dan penuh disiplin .

 Demokratik  Pemimpin mengambil pandangan dan cadangan pengikut dan berbincang tentang cara-cara meningkatkan prestasi pekerja  Kebajikan pekerja diutamakan dan hubungan kakitangan dengan pemimpin adalah baik  Suasana gembira dan bersama-sama membuat keputusan dalam mengatasi halangan • Laissez-faire  Pekerja diberi kebebasan sepenuhnya dalam menentukan tugas dan membuat keputusan  Pemimpin banyak memberi banyak autonomi kepada pengikut untuk selesaikan masalah  Suasana adalah bising dan banyak perbualan kerana kakitangan bekerja mengikut kesukaan masing-masing  Tiga jenis kepimpinan di atas saling digunakan oleh guru dalam bilik darjah. Antaranya ialah: .

daya pengeluaran dan kepuasan seseorang ahli tanpa mengecewakan orang lain  Sikap pemimpin hendaklah menghormati individu atau kumpulan pengikut  Kelakuan terbuka supaya boleh diterima sebagai ahli kumpulan  Berkelakuan menggalakkan saluran komunikasi terbuka o Situasi tingkah laku Laissez-faire  Menggalakkan membuat keputusan sendiri  Melaksanakan perancangan tanpa mengambil kira polisi yang telah ditentukan secara demokratik  Bertindak tanpa mengira individu atau kumpulan terhadap kepuasan. Situasi tingkah laku Demokratik  Mengambil kira pandangan dan pendapat ahli kumpulan untuk membuat keputusan  Perlaksanaan perancangan selaras dengan polisi yang ditentukan secara demokrasi  Mempertingkatkan daya kretiviti. daya pengeluaran dan daya kreatif  Bertindak mencapai objektif melalui paksaan mungkin menjejaskan kesejahteran pengikut  Berperangai seolah tidak mahu mencampuri atau jadi ahli dalam kumpulan .

kebolehan dan pencapaian sebagai pemimpin Kepimpinan berlaku apabila seseorang menolong. menunjuk dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai objektif Pemimpin yang berkesan dapat membawa organisasi mencapai matlamat yang digariskan . Situasi tingkah laku Autokratik  Menyampaikan maklumat dan kemahiran  Melaksanakan perancangan tanpa diganggu  Bertindak tegas demi keselamatan pekerja  Bertindak mementingkan hasil  Kawalan ketat ke atas ahli-ahli kumpulan RUMUSAN Kualiti seseorang pemimpin adalah keupayaan.

.

Pendekatan Tingkah Laku a. Kajian Universiti Ohio State b. Teori Sifat 3. Teori Situasional . a. Pengurusan Grid 2. Kajian Universiti Michigan c. Pendekatan Sifat a. Pendekatan Situasi 1. Teori Kontingensi b.

 Ohio State University (1945) memulakan kajian untuk mengenal pasti dua dimensi tingkah laku kepimpinan iaitu struktur tugas dan timbang rasa (Razali Mat Zin.2002) . perhatian kepada kegiatan penyusunan kerja. menetapkan tarikh tamat dan menyelesaikan masalah (Mohd. dan subordinatnya terbentuk atas dasar pembentukan tatacara kerja yang mesti diikut oleh subordinat semasa menjalankan kerja mereka.  Tingkah laku struktur bermaksud perhubungan di antara ketua  Struktur tugas melihat kepada sejauh mana pemimpin memberi  Tingkah laku struktur tugas dilakukan melalui aktiviti seperti penjadualan. 1990). penjadualan objektif dan penekanan struktur. definisi tugas. Hizam dan Zafir.

 Pemimpin cuba mendengar dan menyelesaikan masalah pengikutnya dan menyokong tindakan mereka.  Tingkah laku berdasarkan ‘bertimbang rasa’ melibatkan perhubungan yang harmoni antara pemimpin dengan pengikutnya. Manakala tingkah laku bertimbang rasa bermaksud tingkah laku yang menggambarkan persahabatan. Pemimpin jenis ini cuba memuaskan hati pengikutnya dan mengekalkan hubungan mereka (Mohd. Hizam dan Zafir. 2002) . saling mempercayai dan kemesraan perhubungan antara ketua dan subordinatnya.

.

Struktur tugas tinggi. iv. . mesra. i. Berdasarkan Rajah 1. timbang rasa rendah. timbang rasa tinggi. Merujuk kepada pemimpin yang terlampau mementingkan hubungan manusia sehingga mengabaikan tugas. Menunjukkan pemimpin yang hanya mementingkan tugas dan kurang menunjukkan hubungan kemanusiaan. Merujuk kepada sifat-sifat ahli yang harmoni. Menggambarkan tingkah laku pemimpin yang membiarkan organisasi berada dalam keadaan tidak menentu. ii. terdapat prosedur yang jelas dan perubahan sikap yang membanggakan. Struktur tugas rendah. timbang rasa tinggi. iii. timbang rasa rendah. Struktur tugas tinggi. Struktur tugas rendah.

dan pemimpin berorientasikan pengeluaran menekankan aspek tugas atau bahagian teknikal (Katz & Kahn.  Pemimpin yang berorientasikan pekerja menekankan perhubungan manusia.  Tingkah laku dapat diterangkan dalam dua dimensi iaitu berpusatkan pengeluaran dan berpusatkan pekerja. 1991). Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti ciri-ciri tingkah laku pemimpin yang berkaitan dengan prestasi atau keberkesanan (Lunnenberg dan Ornstein. . 1966).

. Menurut Lensis Likert (1969). pemimpin yang berorientasikan pengeluaran dianggap sebagai seorang yang autokratik dan bergantung kepada kuasa kedudukannya untuk mempengaruhi pekerja bawahan.  Pemimpin-pemimpin seperti ini akan menggunakan sistem kawalan yang ketat untuk memastikan pekerja bawahan sentiasa mengikuti prosedur dan tatacara kerja untuk menentukan prestasi yang baik dapat dicapai.

 Pemimpin berorientasikan pekerja dianggap sebagai seorang yang demokratik. dan menunjukkan sikap mengambil berat terhadap pertumbuhan diri serta pencapaian pekerja-pekerja bawahannya .  Pemimpin-pemimpin seperti ini sentiasa mewujudkan suasana kerja yang selesa dan harmoni. membuka ruang kepada pekerja bawahan untuk melibatkan diri dalam proses membuat keputusan dan melakukan penurunan kuasa kepada mereka.

1976) yang memberi penekanan kepada manusia dan pengeluaran.  Teknik pengurusannya boleh dilihat pada Rajah 1. . Grid ini diperkenalkan oleh Robert Blake dan Jane Moulton (1964.

.

1) melibatkan usaha minima untuk memastikan kerja yang diperlukan dilaksanakan bagi mengekalkan keahlian dalam organisasi Grid (1. 9) melibatkan perhatian terhadap keperluan manusia kerana kepuasan dari segi perhubungan akan mewujudakan suasana organisasi dan kerja yang mesra Gaya (5. . Grid (1. ii. Tujuan gaya ini ialah memperolehi prestasi organisasi yang memuaskan. 5) cuba mengimbangkan keperluan untuk memastikan kerja dilakukan dengan sempurna dan dalam masa yang sama mengekalkan semangat bekerja di kalangan pekerja pada tahap yang memuaskan. iii.i.

1) cuba meningkatkan kecekapan operasi organisasi melalui penyusunan kerja mengikut cara di mana unsur kemanusiaan hanya mampu menghalang pada tahap yang minima v. Gaya (9. 9) memperlihatkan saling pergantungan di antara pihak pengurusan dan pekerja di dalam organisasi di mana kedua-dua pihak saling membantu dalam menjalankan tugas bagi memenuhi kepentingan bersama. Gaya (9.iv. .

Teori Sifat .a.

bukan diciptakan. . The Greatma Theory berpandangan bahawa sifat-sifat kepimpinan tidak seluruhnya dilahirkan akan tetapi juga melalui pendidikan dan pengalaman.  Melalui perkembangannya. Teori ini berkembang pertama kali di Yunani Kuno dan Romawi yang beranggapan bahawa pemimpin itu dilahirkan.

.Keith Devis merumuskan 4 sifat kepimpinan: i) kecerdasan -. ii) Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial -.seorang pemimpin yang berhasil mempunyai emosi yang matang dan stabil supaya tidak panik dan goyah dalam mempertahankan pendirian yang diyakini kebenarannya.pemimpin yang mempunyai kecerdasan yang tinggi daripada pengikutnya akan mempunyai kesempatan berhasil yang lebih tinggi.

. Dorongan yang kuat ini kemudian tercermin pada kinerja yang optimal.iii) motivasi diri dan dorongan berprestasi -. iv) sikap hubungan kemanusiaan -.adanya pengakuan terhadap harga diri dan kehormatan sehingga para pengikutnya mampu berpihak kepadanya. efektif dan efisien.pemimpin yang berhasil umumnya memiliki motivasi diri yang tinggi serta dorongan untuk berprestasi.

.

didasarkan pada persepsi pemimpin mengenai suasana kelompok. Pemimpin yang menerima kekuasaan yang jelas dari organisasi akan mendapatkan kepatuhan lebih dari bawahan. . (Fiedler & Chermers. 1950) menyimpulkan bahawa seseorang pemimpin haruslah mempunyai 3 dimensi utama iaitu: 1) hubungan antara pemimpin dan bawahan. maka prestasi akan lebih mudah diawasi. dan tanggungjawab setiap orang lebih pasti: 3) kekuasaan yang berasal dari organisasi. 2) struktur tugas. iaitu bila struktur tugas cukup jelas.

 Gaya kepimpinan tugas  Gaya kepimpinan hubungan manusia . Fiedler menentukan dua jenis gaya kepimpinan berdasarkan 3 dimensi tersebut.

 Perilaku tugas (task behavior)  Perilaku hubungan (relationship behavior)  Kematangan (maturity) . Pengembangan dari model kepemimpinan tiga dimensi yang didasarkan 3 faktor.

 Gaya kepemimpinan akan efektif jika jika disesuaikan dengan kematangan anak buah. diterapkan apabila kondisi anak buah dalam taraf rendah sampai moderat. tetapi belum didukung oleh kemampuan yang memadai. Mereka memiliki kemampuan. iii) Gaya melibatkan diri (Participating). ii) Gaya Menjual (Selling). tetapi kurang memiliki kemahuan kerja dan percaya diri.  Gaya tersebut adalah Gaya Mendikte (Telling). diterapkan jika anak buah dalam tingkat kematangan rendah dan memerlukan petunjuk serta pengawasan yang jelas. diterapkan apabila tingkat kematangan anak buah berada pada taraf moderat sampai tinggi. maksudnya mereka telah memiliki kemahuan untuk melakukan tugas. i) .

.

Bertanggungjawab (a sense of responsibility)  Bersedia untuk memikul amanah dan tanggungjawab dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya .

Mempunyai keyakinan diri (self-confidence)  Pelajar dan masyarakat akan lebih yakin dengan sekolah sekiranya guru dan pemimpin pendidikan mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap keupayaan dan kebolehan mereka melaksanakan tugas dengan baik .

Bertenaga (high energy level) • Organisasi mengharapkan guru/ pemimpin pendidikan berupaya untuk bekerja dengan lebih lasak dalam jangkamasa yang panjang bagi mengendalikan pelbagai tugasan yang mencabar dan rencam serta kerenah manusia .

Mempunyai empati (empathy)  Guru dan pemimpin pendidikan perlu lebih prihatin dan sensitif terhadap persekitaran dan pelanggan (pelajar. guru dan masyarakat) .

Keupayaan Kawalan (internal locus of control) • Mereka yang mampu mengawal organisasi dan manusia di sekitarnya lebih berkeupayaan untuk mengawal dan melaksanakan aktiviti/ program sekolah dengan lebih baik .

Mempunyai sense of humor  Warga organisasi akan merasa lebih seronok dan kurang tertekan dalam melaksanakan tugas dan bekerja bersama dengan pemimpin dan guru yang mempunyai sense of humor yang baik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful