ASSALAMUALAIKUM W.B.

T

•DISUSUN OLEH:
PN.NAJIHAH BINTI SULAIMAN L008620

PN.NORASHIKIN BINTI RUSLAN @ ROSLAN L008641

PN.SURIYANA MUKHTAR L008618

PN.HANIZA BINTI HUSSIN L008629

AAH…TEORI !!

AWAL SEJARAH PERKEMBANGAN TEORI ILMU-ILMU SOSIAL

perilaku dan aktivitas masyarakat .IBNU KHALDUN (ABDURRACHMAN ABU ZAID WALIUDDIN BIN KHALDUN) (1332 – 1350 M) Buku Muqaddimah (Lajnah al-Bayan al-Arabi) = Membahas pengaruh letak geografis (letak bumi) terhadap gejala.

AWAL SEJARAH PENGEMBANGAN TEORI SOSIAL ISIDORE AUGUSTE MARIE FRANCOIS XAVIER COMTE (1789-1857) .

TEORI FUNGSIONALISME .

•MAKSUD DAN KONSEP • Istilah fungsi dalam sosiologi bermaksud tujuan atau tugas tertentu bagi setiap anggota masyarakat kepada sistem dalam masyarakatnya dan akibat yang dihasilkan terhadap orang lain. .

•IDEA SIAPA • Auguste Comte • Herbert Spencer • Emile Durkheim. .

• Contoh sekolah mendidik pelajar. menyediakan bakal mahasiswa. . menyediakan bakal tenaga kerja dan sebagainya.• LAIN-LAIN TOKOH TEORI FUNGSIONALISME? • Talcot Parsons (1937) • Robert Merton (1957) • Setiap komuniti atau institusi melaksanakan tugas tertentu dan terus menerus.

• Masyarakat dianggap seperti anggota tubuh badan manusia yang mempunyai pelbagai fungsi dan peranan masing-masing. .•TEORI FUNGSIONALISME • Teori ini mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-kegiatan yang memberikan sumbangan kepada sebuah masyarakat seperti sebuah institusi keluargaan.

•Apa akan jadi jika salah satu bahagian anggota anda tidak berfungsi? .

• Masyarakat diibaratkan seperti organisma yang mempunyai bahagian dan setiap bahagian masyarakat dikenali sebagai struktur. .• Teori ini juga menganalogikan masyarakat dengan organisma yang menyatakan masyarakat dianggap sebagai satu organisma hidup seperti organ-organ yang saling bergantung antara satu sama lain.

.

• Brinkerhoff dan White (1989) merumuskan tiga andaian utama : • i) stabiliti • Ii) harmoni • Iii) evolusi .

Merton mengukuhkan teori ini dengan membezakan aspek fungsi dan disfungsi dan juga • fungsi manifest iaitu ketara dan latent atau tersembunyi. .• Robert • K.

Masyarakat akan sentiasa bergerak ke arah keseimbangan hasil daripada penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan. berintegrasi. tersusun rapi dan anggotanya pula bersetuju tentang nilai-nilai asas yang dipegang bersama. Masyarakat adalah suatu sistem yang stabil. . 2.•Andaian dan rumusan teori fungsionalisme 1.

. 5. Perubahan akan berlaku secara beransuransur dan bukan mendadak. 4. Masyarakat akan bergantung kepada sistem nilai atau ideologi yang sama misalnya komunis dan kapitalis. Sistem sosial akan berada dalam keadaan seimbang hasil daripada penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan yang berlaku.3.

• TEORI KONFLIK .

2) Teori Konflik Aliran Weber. .Teori Konflik terbahagi kepada dua: I) Teori Konflik Aliran Marx.TEORI KONFLIK Diasaskan oleh seorang ahli sains sosial dan ahli ekonomi berasal dari Jerman iaitu Karl Marx dan Weber. - .

• Terdapat tiga elemen penting: 1) Kaedah ilmiah 2) Satu ajaran politik 3) Satu pegangan politik seakan agama .TEORI KONFLIK ALIRAN MARX • Teori ini adalah berasaskan kepada tafsiran-tafsiran sosiologikal.

• Keseluruhan teori ini membincangkan tentang peranan stuktur sosial: • Pembahagian kelas sosial dalam masyarakat. • Terdapat dua perkara utama dalam teori ini: • 1) akses atau peluang yang tidak sama terhadap sumber yang terhad. • 2) bagaimana ketegangan berlaku . konflik. perubahan sosial dan sebagainya.

- Asas pembentukan sesebuah masyarakat disebabkan faktor-faktor ekonomi: 1) Tanah 2) Modal 3) Industri 4) Perdagangan .Asas perubahan sesebuah struktur masyarakat disebabkan faktor: a) ekonomi b) agama c) institusi politik d) kekeluargaan e) pendidikan .

.TEORI KONFLIK ALIRAN WEBER • Teori ini masih lagi berasaskan teori Marx. • Kedua-duanya masih menganggap kelas sosial penting dalam menentukan kedudukan dalam masyarakat.

terdapat tiga dimensi konsep: 1) Kelas 2) Status 3) Parti 1) Konsep kelas Weber mirip dengan Marx kerana dihubungkan dengan ekonomi pasaran .• Dalam pengkajian Weber.

kelas sosial.– penghormatan sosial.kumpulan sosial yang prestij dan kehormatan sosial tersendiri.kuasa. pekerjaan. • Status . terdapat dalam kumpulan. • Diperolehi melalui kekayaan. gaya hidup.

Struktur yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan atau dominasi.wujud dalam hubungan ekonomi.wujud dalam hubungan sosial • Parti . • Secara ringkasnya: • Kelas . • Status .wujud dalam hubungan politik . • Kuasa .• Parti . menyebabkan boleh memaksa orang lain melakukan apa yang dikehendaki walaupun bukan kemahuan orang lain.bentuk kepimpinan.

• Kesimpulannya. Weber menyatakan konflik dan perjuangan antara kelas bukan disebabkan faktor ekonomi. . tetapi disebabkan oleh mereka memperjuangkan status masing-masing supaya dianggap tinggi oleh masyarakat.

TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK .

membincangkan peranan individu dalam sesuatu sistem sosial. 2. mengkaji bagaimana seseorang menginterpretasikan dan bertindak menurut kemahuan masingmasing dalam masyarakat.•TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK 1. George Herbert Mead .

Hubungan antara individu dan masyarakat . Pentingnya makna bagi perilaku manusia 2. Pentingnya konsep diri 3.•TEMA TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK 1.

•TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK 2 pemerhatian Mengkaji makna simbolik secara subjektif Melihat bagaimana makna simbolik digunakan dalam interaksi manusia .

2. Orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial.PENDEKATAN TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK 1. Makna diciptakan dalam interaksi manusia. 7. 5. Makna dimodifikasikan melalui proses interpretif. Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. . 4. Manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka. 6. 3. Konsep diri memberikan sesuatu motif penting untuk berperilaku.

KONSEP MAKNA BLUMMER (1969) Kepentingan memahami makna-makna simbolik mengikut konteks penggunaannya Makna yang simbolik berguna semasa interaksi Makna adalah sesuatu yang boleh dirundingkan .

lisan untuk berhubung OBJEK .perbuatan BENTUK-BENTUK SIMBOL BAHASA .PERKATAAN – objek fizikal.perkara yang dapat dilihat . nilai dan idea PERLAKUAN . perasaan.

•INTEGRASI MAKRO DAN MIKRO Makro Mikro Interaksionalisme Fungsionalisme konflik simbolik Struktur masyarakat yang berfungsi Struktur masyarakat yg berkonflik Aksi dan interaksi individu dlm masyarakat .

TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT !! .

MENGUJI MINDA •SOALAN .

Yang manakah berkaitan dengan ‘struktur masyarakat’ di atas? • A) Ibu bapa dan keluarga terdekat • B) Guru-guru dan pihak sekolah • C) Jawantan kuasa kampung dan kerajaan • D) Semua di atas .• 1. Struktur masyarakat penting dalam mengatasi masalah sahsiah pelajar kini.

c) Kedua-duanya melihat struktur dalam sesebuah masyarakat. . d) Kedua-duanya menganggap faktor ekonomi yang penting dalam masyarakat. b) Kedua-duanya menganggap kelas sosial tidak menentukan masyarakat.• 2. • Apakah persamaan teori konflik Aliran Karl Marx dan Max Weber ? a) Kedua-duanya menganggap kelas sosial menentukan kedudukan.

Sejenis komuniti yang menampilkan persamaan adat.wilayah sejarah.dan sistem politik yang dianuti disebut • A) ras • B) etnik • C) kelompok • D) kekerabatan .budaya.• 3.

Interaksi antara manusia dipenuhi oleh simbol-simbol. • • • . Kenyataan yang manakah benar mengenai simbol-simbol tersebut? • i) membolehkan kita menyedari bahawa diri kita adalah seorang individu.• 4. ii) penggunaan simbol dapat mengembangkan keupayaan berfikir melalui interaksi dengan org lain. iii) individu akan mengamalkan sifat-sifat kemanusiaan apabila dia tahu ada orang lain melihat perlakuannya.

• • • • A) i dan ii B) ii dan iii C) i. ii dan iv • • D) ii. iii dan iv .iv) simbol dikaitkan dengan interaksi antara individu dan bagaimana ia digunakan untuk memahami apa yang orang lain katakan dan lakukan kepada kita sebagai individu.

• 5. Berikut ini adalah faktor-faktor yang • menyebabkan terjadinya konflik kecuali______ • A) • B) • C) • D) • perbezaan latar belakang kebudayaan perbezaan usia dan tempat kelahiran perbezaan pendapat antara individu perbezaan pendirian dengan perasaan individu .