ASSALAMUALAIKUM W.B.

T

•DISUSUN OLEH:
PN.NAJIHAH BINTI SULAIMAN L008620

PN.NORASHIKIN BINTI RUSLAN @ ROSLAN L008641

PN.SURIYANA MUKHTAR L008618

PN.HANIZA BINTI HUSSIN L008629

AAH…TEORI !!

AWAL SEJARAH PERKEMBANGAN TEORI ILMU-ILMU SOSIAL

IBNU KHALDUN (ABDURRACHMAN ABU ZAID WALIUDDIN BIN KHALDUN) (1332 – 1350 M) Buku Muqaddimah (Lajnah al-Bayan al-Arabi) = Membahas pengaruh letak geografis (letak bumi) terhadap gejala. perilaku dan aktivitas masyarakat .

AWAL SEJARAH PENGEMBANGAN TEORI SOSIAL ISIDORE AUGUSTE MARIE FRANCOIS XAVIER COMTE (1789-1857) .

TEORI FUNGSIONALISME .

•MAKSUD DAN KONSEP • Istilah fungsi dalam sosiologi bermaksud tujuan atau tugas tertentu bagi setiap anggota masyarakat kepada sistem dalam masyarakatnya dan akibat yang dihasilkan terhadap orang lain. .

.•IDEA SIAPA • Auguste Comte • Herbert Spencer • Emile Durkheim.

menyediakan bakal mahasiswa.• LAIN-LAIN TOKOH TEORI FUNGSIONALISME? • Talcot Parsons (1937) • Robert Merton (1957) • Setiap komuniti atau institusi melaksanakan tugas tertentu dan terus menerus. menyediakan bakal tenaga kerja dan sebagainya. . • Contoh sekolah mendidik pelajar.

. • Masyarakat dianggap seperti anggota tubuh badan manusia yang mempunyai pelbagai fungsi dan peranan masing-masing.•TEORI FUNGSIONALISME • Teori ini mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-kegiatan yang memberikan sumbangan kepada sebuah masyarakat seperti sebuah institusi keluargaan.

•Apa akan jadi jika salah satu bahagian anggota anda tidak berfungsi? .

• Masyarakat diibaratkan seperti organisma yang mempunyai bahagian dan setiap bahagian masyarakat dikenali sebagai struktur.• Teori ini juga menganalogikan masyarakat dengan organisma yang menyatakan masyarakat dianggap sebagai satu organisma hidup seperti organ-organ yang saling bergantung antara satu sama lain. .

.

• Brinkerhoff dan White (1989) merumuskan tiga andaian utama : • i) stabiliti • Ii) harmoni • Iii) evolusi .

• Robert • K. . Merton mengukuhkan teori ini dengan membezakan aspek fungsi dan disfungsi dan juga • fungsi manifest iaitu ketara dan latent atau tersembunyi.

berintegrasi. Masyarakat adalah suatu sistem yang stabil. Masyarakat akan sentiasa bergerak ke arah keseimbangan hasil daripada penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan. 2. tersusun rapi dan anggotanya pula bersetuju tentang nilai-nilai asas yang dipegang bersama.•Andaian dan rumusan teori fungsionalisme 1. .

Masyarakat akan bergantung kepada sistem nilai atau ideologi yang sama misalnya komunis dan kapitalis. Perubahan akan berlaku secara beransuransur dan bukan mendadak. 5. Sistem sosial akan berada dalam keadaan seimbang hasil daripada penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan yang berlaku. 4. .3.

• TEORI KONFLIK .

2) Teori Konflik Aliran Weber.TEORI KONFLIK Diasaskan oleh seorang ahli sains sosial dan ahli ekonomi berasal dari Jerman iaitu Karl Marx dan Weber.Teori Konflik terbahagi kepada dua: I) Teori Konflik Aliran Marx. - . .

TEORI KONFLIK ALIRAN MARX • Teori ini adalah berasaskan kepada tafsiran-tafsiran sosiologikal. • Terdapat tiga elemen penting: 1) Kaedah ilmiah 2) Satu ajaran politik 3) Satu pegangan politik seakan agama .

• 2) bagaimana ketegangan berlaku . konflik. perubahan sosial dan sebagainya.• Keseluruhan teori ini membincangkan tentang peranan stuktur sosial: • Pembahagian kelas sosial dalam masyarakat. • Terdapat dua perkara utama dalam teori ini: • 1) akses atau peluang yang tidak sama terhadap sumber yang terhad.

Asas perubahan sesebuah struktur masyarakat disebabkan faktor: a) ekonomi b) agama c) institusi politik d) kekeluargaan e) pendidikan .- Asas pembentukan sesebuah masyarakat disebabkan faktor-faktor ekonomi: 1) Tanah 2) Modal 3) Industri 4) Perdagangan .

TEORI KONFLIK ALIRAN WEBER • Teori ini masih lagi berasaskan teori Marx. • Kedua-duanya masih menganggap kelas sosial penting dalam menentukan kedudukan dalam masyarakat. .

• Dalam pengkajian Weber. terdapat tiga dimensi konsep: 1) Kelas 2) Status 3) Parti 1) Konsep kelas Weber mirip dengan Marx kerana dihubungkan dengan ekonomi pasaran .

kuasa. kelas sosial. • Diperolehi melalui kekayaan.– penghormatan sosial.kumpulan sosial yang prestij dan kehormatan sosial tersendiri. • Status . gaya hidup. pekerjaan. terdapat dalam kumpulan.

Struktur yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan atau dominasi.wujud dalam hubungan politik .wujud dalam hubungan sosial • Parti . • Secara ringkasnya: • Kelas . menyebabkan boleh memaksa orang lain melakukan apa yang dikehendaki walaupun bukan kemahuan orang lain.bentuk kepimpinan. • Kuasa .wujud dalam hubungan ekonomi.• Parti . • Status .

tetapi disebabkan oleh mereka memperjuangkan status masing-masing supaya dianggap tinggi oleh masyarakat. . Weber menyatakan konflik dan perjuangan antara kelas bukan disebabkan faktor ekonomi.• Kesimpulannya.

TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK .

2.•TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK 1. mengkaji bagaimana seseorang menginterpretasikan dan bertindak menurut kemahuan masingmasing dalam masyarakat. George Herbert Mead . membincangkan peranan individu dalam sesuatu sistem sosial.

Pentingnya konsep diri 3.•TEMA TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK 1. Pentingnya makna bagi perilaku manusia 2. Hubungan antara individu dan masyarakat .

•TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK 2 pemerhatian Mengkaji makna simbolik secara subjektif Melihat bagaimana makna simbolik digunakan dalam interaksi manusia .

Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. 5. 3.PENDEKATAN TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK 1. 6. Makna dimodifikasikan melalui proses interpretif. 7. 4. . Konsep diri memberikan sesuatu motif penting untuk berperilaku. Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. 2. Manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka. Orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Makna diciptakan dalam interaksi manusia.

KONSEP MAKNA BLUMMER (1969) Kepentingan memahami makna-makna simbolik mengikut konteks penggunaannya Makna yang simbolik berguna semasa interaksi Makna adalah sesuatu yang boleh dirundingkan .

perasaan.perkara yang dapat dilihat .PERKATAAN – objek fizikal.perbuatan BENTUK-BENTUK SIMBOL BAHASA . nilai dan idea PERLAKUAN .lisan untuk berhubung OBJEK .

•INTEGRASI MAKRO DAN MIKRO Makro Mikro Interaksionalisme Fungsionalisme konflik simbolik Struktur masyarakat yang berfungsi Struktur masyarakat yg berkonflik Aksi dan interaksi individu dlm masyarakat .

TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT !! .

MENGUJI MINDA •SOALAN .

Struktur masyarakat penting dalam mengatasi masalah sahsiah pelajar kini.• 1.Yang manakah berkaitan dengan ‘struktur masyarakat’ di atas? • A) Ibu bapa dan keluarga terdekat • B) Guru-guru dan pihak sekolah • C) Jawantan kuasa kampung dan kerajaan • D) Semua di atas .

.• 2. c) Kedua-duanya melihat struktur dalam sesebuah masyarakat. • Apakah persamaan teori konflik Aliran Karl Marx dan Max Weber ? a) Kedua-duanya menganggap kelas sosial menentukan kedudukan. d) Kedua-duanya menganggap faktor ekonomi yang penting dalam masyarakat. b) Kedua-duanya menganggap kelas sosial tidak menentukan masyarakat.

Sejenis komuniti yang menampilkan persamaan adat.budaya.• 3.dan sistem politik yang dianuti disebut • A) ras • B) etnik • C) kelompok • D) kekerabatan .wilayah sejarah.

Kenyataan yang manakah benar mengenai simbol-simbol tersebut? • i) membolehkan kita menyedari bahawa diri kita adalah seorang individu. • • • . iii) individu akan mengamalkan sifat-sifat kemanusiaan apabila dia tahu ada orang lain melihat perlakuannya. Interaksi antara manusia dipenuhi oleh simbol-simbol. ii) penggunaan simbol dapat mengembangkan keupayaan berfikir melalui interaksi dengan org lain.• 4.

ii dan iv • • D) ii.iv) simbol dikaitkan dengan interaksi antara individu dan bagaimana ia digunakan untuk memahami apa yang orang lain katakan dan lakukan kepada kita sebagai individu. • • • • A) i dan ii B) ii dan iii C) i. iii dan iv .

• 5. Berikut ini adalah faktor-faktor yang • menyebabkan terjadinya konflik kecuali______ • A) • B) • C) • D) • perbezaan latar belakang kebudayaan perbezaan usia dan tempat kelahiran perbezaan pendapat antara individu perbezaan pendirian dengan perasaan individu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful