P. 1
Pengurusan Struktur dan Budaya Organisasi

Pengurusan Struktur dan Budaya Organisasi

4.91

|Views: 51,957|Likes:
Published by Mahathir Mohmed
Kefahaman yang mendalam tentang konsep organisasi penting kerana pengurusan dan organisasi merupakan satu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Wujudnya sesebuah organisasi itu sama ada organisasi kecil atau besar, swasta atau awam memerlukan pengurusan atau pengendalian aktiviti-aktiviti organisasi.
Kefahaman yang mendalam tentang konsep organisasi penting kerana pengurusan dan organisasi merupakan satu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Wujudnya sesebuah organisasi itu sama ada organisasi kecil atau besar, swasta atau awam memerlukan pengurusan atau pengendalian aktiviti-aktiviti organisasi.

More info:

Published by: Mahathir Mohmed on Dec 11, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $5.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/04/2014

$5.00

USD

PENGENALAN Kefahaman yang mendalam tentang konsep organisasi penting kerana pengurusan dan organisasi merupakan satu hubungan

yang tidak dapat dipisahkan. Wujudnya sesebuah organisasi itu sama ada organisasi kecil atau besar, swasta atau awam memerlukan pengurusan atau pengendalian aktiviti-aktiviti organisasi. Definisi Organisasi1 Organisasi ialah satu unit sosial yang terdiri daripda sekumpulan manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain dalam usaha mencapai matlamat individu, kumpulan, mahupun organisasi. Organisasi Sebagai Unit Sosial Organisasi sebagai unit sosial mempunyai beberapa orang pekerja yang telah diberi peranan tertentu untuk menjalankan sesuatu tugas. Mereka perlu bekerjasama dan berhubung antara satu dengan lain bagi menyiapkan tugasan itu. Sekiranya mereka menjalankan tugas tanpa memerlukan perkhidmatan dan kerjasama daripada pihak lain, sudah tentu tugas yang dijalankan itu tidak dapat disiapkan seperti yang dikehendaki sama ada dari segi masa, kualiti, kuantiti, dan penentuan-penentuan lainnya. Penyatuan Usaha dan Hubungan di Kalangan Pekerja Sesebuah organisasi memerlukan pekerja yang berupaya menyatupadukan usaha mereka supaya mencapai setiap matlamat yang dikehendaki. Sekiranya tidak ada perpaduan di kalangan pekerja, sudah tentu organisasi itu tidak dapat menjalankan kegiatannya dengan berkesan dan sempurna. Keadaan organisasi akan menjadi kucar-kacir tanpa sebarang haluan yang khusus. Penyatuan usaha hendaklah wujud di dalam sesebuah organisasi bagi menjamin setiap hala tuju yang dibentuk dapat dizahirkan. Hubungan positif dalam kalangan kakitangan dapat menjamin organisasi itu bergerak dengan sempurna, tersusun dan berkesan. Penyelarasan melalui peraturan dan prosedur yang dibuat perlu untuk meningkatkan hubungan antara satu fungsi dengan satu fungsi yang lain dan antara individu dengan individu yang lain.

1

http://members.tripod.com/steadfast_uiam/Asas%20Pengurusan.htm

1

PERSEKITARAN ORGANISASI Bagi menguruskan sumber dengan efisien/cekap dan efektif, beberapa strategi yang mantap perlu dibangunkan dan haruslah bersesuaian dengan pelan perniagaan bagi sesebuah organisasi. Pemilihan strategi pengurusan sumber yang terbaik akan memberikan kesan kepada objektif perniagaan, segala keperluan dan juga polisi bagi sesebuah organisasi. Komponen persekitaran organisasi akan dibincangkan satu persatu. Strategi Para sarjana telah mendefinisikan strategi dengan pelbagai maksud dan pengertian. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2006), perkataan strategi membawa maksud rancangan yang teratur (yang memperhitungkan pelbagai faktor) untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Merujuk kepada Quinn (1980)2 pula, perkataan strategi bermaksud corak atau rancangan yang mengintegrasikan keseluruhan matlamat, polisi dan perbuatan bagi organisasi secara keseluruhanya. Mintzberg (1994)3 pula menggambarkan strategi sebagai perancangan betapa petunjuk akan digunakan dalam menjalankan aktiviti pada masa hadapan. Selain itu, beliau juga telah menggambarkan strategi sebagai suatu corak yang mempamerkan “gelagat” organisasi. Strategi menurut Bowman (1990)4 pula ialah satu penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi antara sumber-sumber yang diperolehinya atau dimilikinya; dengan ancaman atau risiko serta kesempatan ataupun peluang; yang dicipta oleh persekitaran luaran di tempat organisasi berkenaan beroperasi. Gambaran ini diperjelas di dalam rajah di halaman sebelah. Pendek kata, strategi boleh dilihat sebagai kunci hubungan di antara apa yang mahu dicapai (objektif organisasi) dengan polisi yang menjadi panduan dalam institusi berorganisasi. Apapun, definisi yang paling menyeluruh dalam hal ini dibuat oleh Johnson dan Scholes (1993)5. Strategi dapat didefinisikan seperti berikut : “…the direction and scope of an organisation over the long term : ideally, which matches with resources to its changing environment, and in particular its markets, customer or clients so as to meet stakeholder expectations”.

2 3

Quinn, B. (1980). Strategies for Change: Logical Incrementalism, Irwin, Homewood Ill. Henry Mintzberg (1994) The Rise and Fall of Strategic Planning Free Press (New York and Toronto) 4 Bowman, C. (1990) The Essence of Strategic Management; Hemel Hempstead, Prentice Hall.
5 Johnson, G. and Scholes, K. (1993) Exploring Corporate Strategy. 3rd ed. New York: Prentice Hall.

2

Hubung kait strategi dengan persekitaran organisasi Teknologi Teknologi ialah gabungan kemahiran, ilmu, peralatan, peranti, komputer, dan mesin yang digunakan dalam organisasi. Umumnya semakin banyak teknologi diguna pakai, semakin sukar sesebuah organisasi itu dikawal dan diselia. Terri Griffth, profesor dari Mountain View, Amerika Syarikat, menulis dalam blognya6, menegaskan betapa kebangkitan teknologi dalam kehidupan seharian tidak dapat dielakkan, apatah lagi dalam sistem organisasi. Pada beliau, yang lebih penting ialah bagaimana teknologi yang ada dimanfaatkan sepenuhnya dan dianggap sebagai pelengkap, bukannya pengganti keseluruhan sumber daya manusia dalam sesebuah organisasi. Malahan teknologi pada beliau berupaya memberi nafas baru kepada nilai kemanusiaan; yang seiring dengan keperluan semasa. Sumber Manusia Fokus utama pengurusan sumber manusia antara lain termasuklah keperluan semasa untuk pekerja dan kemahiran khusus, melatih pekerja, memastikan para anggota organisasi sentiasa memberi prestasi yang membanggakan dalam setiap tugasan; serta memastikan agar setiap kegiatan organisasi mematuhi setiap peraturan, undang-undang, dan norma sedia ada. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2006), prestasi bermaksud hasil yang telah diperoleh (dicapai) ataupun pencapaian. Menurut L.W. Rue (1999)7, prestasi bermaksud darjah pencapaian tugasan yang merujuk kepada kerja bagi setiap individu. Philip Ricciardi (1996)8 pula menyatakan prestasi adalah produktif didarab dengan kualiti; yang merujuk kepada kedua-dua jumlah kerja yang dapat disiapkan serta nilai kerja yang dilakukan terhadap pelanggan. Selain itu, menurut beliau lagi, prestasi juga membawa
6 7

http://www.terrigriffith.com/blog/2007/11/beer-effect-or-value-of-face-to-face.html (030308) L.W Rue (1999) Human Resource Management McGraw Hill Education 8 Philip Ricciardi Simplify Your Approach to Performance Measurement HR Magazine, Mac 1996

3

maksud kebolehan untuk menyediakan keluaran yang benar pada cara dan masa yang betul dalam satu usaha yang bersesuaian.

4

REKA BENTUK KERJA Reka bentuk kerja merujuk kepada bagaimana beberapa tugasan, atau keseluruhan kerja, disusun. Reka bentuk kerja membantu apakah, berapakah, dan bagaimanakah tugasan dilaksanakan; dan dalam susunan tertentu. Semua faktor yang mempengaruhi perjalanan sesuatu kerja akan dipertimbangkan sebelum sesuatu tugasan ditetapkan agar keputusan yang bakal diambil akan memberi impak seminimum mungkin kepada para pekerja. Mereka bentuk kerja melibatkan penentuan syif, perluasan skop kerja, pengendalian mesin, waktu rehat, dan jam bekerja. Bagaimanakah Reka Bentuk Kerja “Membedah” Organisasi? Melaui reka bentuk kerja, pengurus berupaya mengenal pasti (lalu membuat perubahan sewajarnya) keadaan seperti keterbebanan kerja, kekurangan kerja, pengulangan yang tidak lewah/tidak perlu, kurangnya kawalan pada kerja/tugasan, pengasingan kerja, penangguhan masa mengisi jawatan yang kosong, waktu bekerja yang terlalu panjang, dan kurangnya pengetahuan tentang proses kerja secara am. Reka Bentuk Kerja yang Unggul9 Reka bentuk kerja yang unggul perlu mengimbangkan aspek mental dan fizikal manusia. Para anggota organisasi harus diberi peluang dan ruang untuk mempelbagaikan tugasan bersesuaian dengan kecenderungan individu dan sekitaran tempat kerja. Pada masa yang sama, pekerja perlu diberi latihan yang secukupnya dan yang cekap harus dihargai. Masa dan jadual kerja yang teratur turut penting, apatah lagi untuk kerja yang menuntut keupayaan fizikal. Maklum balas daripada pekerja membantu pengurus melakar sekitaran yang terbaik untuk organisasi berfungsi. Mereka bentuk reka bentuk kerja yang unggul amat mengambil masa dan satu proses yang berterusan selagi sekitaran di luar organisasi dan faktor dalaman organisasi sentiasa berubah. Pendekatan Reka Bentuk Kerja yang Lazim Diguna Pakai Teknik pertama, perluasan skop kerja, menambah jumlah tugasan yang ada dalam sesuatu kerja, tetapi tidak semestinya menambah beban penanggungjawaban kepada pekerja. Putaran kerja membawa pekerja dari satu tugas kepada satu tugas yang lain. Secara umumnya, teknik ini mengagihkan kerja berkumpulan kepada individu. Pengkayaan kerja pula memberi lebih ruang, peluang, tanggungjawab, penganggungjawaban, dan autoriti kepada pekerja. Pemudahan kerja: kerja yang banyak diringkaskan kepada tugasan-tugasan kecil. Teknik ini memfokuskan peningkatan produktiviti melalui pengurangan penggunaan daya fizikal dan mental.

9

http://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/job_design.html (040308)

5

(1997. Pengurus akan membuat pelarasan terhadap persekitarannya dengan mengembangkan lalu melaksanakan rancangan bagi organisasi mereka bermula dengan perancangan strategi. kuasa melapor dan juga kuasa pemutus/autoriti. proses skala dan kefungsian. Pengurusan.( Edisi ke-3): Amiza. amat perlu sekali untuk organisasi mengenal pasti pemboleh ubah yang dapat mempengaruhi struktur organisasinya agar bentuk (dan seterusnya matlamat organisasi) yang tepat dan berkesan berjaya direalisasikan. versi bahasa Melayu). aliran kerja. 10 11 12 12 Jaafar Muhamad (2003). jangkauan pengurusan dan yang terakhir sekali adalah struktur.A. Pengorganisasian merupakan salah satu daripada tugas pengurus yang melibatkan pelbagai tugas khusus dalam menentukan kerja yang perlu dilakukan serta membuat pembahagian kerja yang bersesuaian dalam kalangan pekerjanya. dengan cara yang berkesan agar matlamat dan objektif organisasi yang telah dirancang akan dapat dicapai (Jaafar Muhamad. Ini kerana terdapat empat prinsip penting yang wujud dalam organisasi iaitu pengkhususan kerja. Selain itu. Oxford Fajar Stoner. Ini berdasarkan hakikat bahawa sesebuah organisasi sangat berkait rapat dan saling bergantung terhadap persekitarannya. Reka bentuk organisasi menurut Stoner dan Wankel (1985)12 temasuklah perubahan dalam struktur formal organisasi. dengan kepakaran fungsi yang diperlukan.STRUKTUR ORGANISASI Bagi mencapai matlamat sesebuah organisasi. Struktur organisasi berbeza berdasarkan situasi yang berbeza. dan Wankel.C. pengorganisasian adalah penting. Terdapat beberapa perubahan yang memerlukan organisasi bertindak lebih kreatif dalam menstrukturkan semula sumber tenaga serta sumber-sumber lain dalam organisasi. Menurut Stoner dan Wankel (1985)11. 6 . Oleh yang demikian. hasil daripada proses pengorganisasian merupakan struktur organisasi. Antara cabaran dalam mereka bentuk organisasi ialah menyesuaikan teknologi baru iaitu struktur yang memuatkan semua keperluan teknikal dan bukan teknikal. Asas Pengurusan.F. istilah pengorganisasian dapat ditakrifkan sebagai penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan.J. 2003)10.

( Edisi ke-3): Amiza 7 . jenis matriks dan sebagainya. Terdapat pelbagai bentuk dan jenis struktur organisasi yang wujud seperti jenis ringkas. kuasa. jenis fungsi.A. Rajah di sebelah menunjukkan contoh struktur organisasi jenis bahagian. menentukan tingkat-tingkat tanggungjawab. Walau bagaimanapun.J. Ini hanya akan dapat dilakukan setelah pihak pengurus menentukan jabatan-jabatan yang hendak diadakan. 13 Stoner. hanya terdapat tiga jenis struktur organisasi yang utama menurut Stoner dan Wankel (1995)13 iaitu struktur organisasi mengikut fungsi. dan Wankel. Pengurus ini akan wujud antara pihak pengurusan atasan dengan pengurus di bahagian fungsi. akan wujud pengurus tambahan iaitu pengurus yang mengendalikan tugasan di setiap bahagian. Dalam struktur jenis fungsi. Selain itu. Pembahagian struktur mengikut fungsi ini berpandukan kepada fungsi asas yang perlu dijalankan seperti pengeluaran dan pemasaran. Pengurus Struktur organisasi jenis fungsi Jenis Bahagian Apabila sesebuah organisasi telah dibahagikan kepada beberapa bahagian. autoriti serta kebertanggungjawaban yang perlu diwujudkan. Pengurusan.JENIS-JENIS STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi sesebuah firma biasanya dimanifestasikan dalam pelbagai terma komunikasi. kerja akan dibahagikan kepada subunit yang tertentu. bahagian (division) dan matriks: Jenis Fungsi Struktur organisasi jenis fungsi merupakan struktur yang paling lazim dilakukan dalam organisasi. jenis bahagian. bentuk struktur yang dipilih juga harus melahirkan sebuah pengurusan organisasi yang berkesan supaya organisasi tersebut dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan.C. Pembahagian tersebut mengikut tahap kepakaran dalam bidang yang berkaitan. Sesebuah organisasi yang baru ditubuhkan hendaklah menentukan bentuk ataupun struktur bagi organisasi tersebut. versi bahasa Melayu). Struktur organisasi jenis bahagian ini akan menyatukan mereka dalam satu unit kerja yang terlibat dalam pengeluaran dan aktiviti pemasaran sesuatu keluaran yang berkaitan ataupun mengikut kepada geografi yang tertentu ataupun mengikut kepada pelanggan tertentu.F. serta aliran kerja. Rajah di bawah menunjukkan contoh struktur organisasi jenis fungsi. Struktur organisasi jenis fungsi ini juga akan menyatukan semua mereka yang terlibat dalam satu tugasan atau beberapa tugasan yang berkaitan dalam satu jabatan.(1997.

Anggota pasukan akan diambil dari pelbagai jabatan fungsi dan melapor kepada seorang pengurus projek yang bertanggungjawab. Struktur organisasi jenis matriks ini akan menjadi penting sekiranya persekitaran luaran khususnya teknologi dan pasaran terlalu kompleks dan sentiasa mengalami perubahan. fungsi dan bahagian akan digabungkan secara serentak dalam satu peringkat yang sama. Projek Struktur organisasi jenis matriks 8 . Projek P. Rajah di bawah menunjukkan contoh struktur organisasi jenis matriks. Projek P. Pengurus P. hasil kerja pasukan yang berkenaan. Projek P.Pengurus Struktur organisasi jenis bahagian Jenis Matrik Dalam struktur organisasi jenis matrik pula. Jabatan fungsi akan tetap mempunyai autoriti bagi menentukan prestasi dan juga piawaian profesional bagi unit-unit mereka manakala jabatan projek akan dibentuk apabila perlu bagi menjalankan program-program yang khusus.

lebih mudah kerana setiap ketua dan subordinat mempunyai kemahiran yang tertentu. Malaysian Human Resource Management Revised Edition 2007: Institut Pengurusan Malaysia. • Sesuai untuk perubahan yang berlaku pantas.A. • Menimbulkan konflik antara tugas-tugas bahagian dengan matlamat keseluruhan organisasi kerana matlamat bahagian lebih diutamakan • Tidak menggalakkan penyelarasan antara bahagian-bahagian dalam organisasi. J.(1997. sesak kerja kerana organisasi kecil yang kurang perlaksanaan kerja adalah pelbagai keluaran dan berjujukan. • Tidak menggalakkan • Memudahkan usaha pembaharuan serta menggembleng kemahiran mempunyai perspektif yang khusus dan menggunakan sempit. versi bahasa Melayu). kemahiran tertentu sewaktu diperlukan. • Mengaburkan tanggungjawab bagi tugas • Menjadikan penyeliaan keseluruhan. 9 . Pengurusan. (1982) Human Resources Management in Canada Prentice Hall. • Berlakunya penduaan kemahiran yang memakan kos yang tinggi kerana setiap bahagian mempunyai kakitangan dan pakar tersendiri. • Kerja secara keseluruhannya bolah diselaraskan kerana kesemua tugasan dan kemahiran akan dikelompokan di bawah satu tempat dan satu ketua. Bahagian 14 Diadaptasi dan diubah suai daripada Stoner.F. dan Alex Yong. C.Kelebihan dan Kelemahan Setiap Jenis Struktur Organisasi14 Jenis Struktur Organisasi Fungsi Kelebihan Kelemahan • Sesuai untuk persekitaran • Melambatkan masa gerak yang stabil dan dalam balas. pelanggan. Dessler. keadaan pasaran yang kurang memerlukan inovasi • Menyebabkan berlakunya dan pembaharuan.( Edisi ke-3): Amiza. dan Wankel.

Tanpa pelarasan 15 Sandra E Black & Lisa M Lynch. Struktur organisasi yang jelas dan sesuai juga akan membolehkan tugas dan tanggungjawab dapat difahami dengan mudah di samping dapat memberikan faedah kepada keberkesanan dan kecekapan pengurusannya. 1957)16. serta menyatukan objektif dan juga tugasan bagi unit-unit yang berasingan.F. Census Bureau.L Organisation: The Framework of Management London/ New York/Toronto. 2003)15.S. Ini memandangkan pengurusan sumber boleh dijalankan di manamana bahagian dalam organisasi iaitu sama ada di peringkat strategik. ukuran pencapaian dan juga kecekapan pengurusan sumber. Secara keseluruhannya. Struktur organisasi juga perlu dibentuk agar dapat menggalakkan penyertaan kakitangan yang berkemahiran seterusnya dapat meningkatkan prestasi bagi syarikat yang berkenaan (Lynch. malahan turut memberi kesan terhadap kepuasan kerja yang dilakukan. menyelaras. yang akan menelan kos yang tinggi. Pengurusan sumber yang efektif perlu menitikberatkan prinsip-prinsip dalam mereka bentuk struktur organisasi yang terdiri daripada dua perkara iaitu pencapaian tanggungjawab pengurusan yang berkesan serta pembahagian atau pengagihan tugas-tugas tertentu dengan jelas (Brech.Matriks • Sesuai untuk projek yang rumit • Memberi keanjalan/fleksibiliti dalam organisasi • Merangsang kerjasama antara disiplin • Membolehkan pakarpakar dipindahkan ke bahagian lain apabila diperlukan. Keperluan Mereka Bentuk Struktur Organisasi yang Sesuai Struktur organisasi yang dibentuk bukan sahaja memberi kesan terhadap produktiviti dan ekonomi. keberkesanan sesebuah organisasi dipengaruhi oleh pembentukan struktur organisasi itu sendiri serta kakitangan yang wujud dalam setiap hierarki struktur organisasi tersebut. Longmans. Center for Economic Studies. E. Hal ini boleh mencetuskan konflik. • Berdepan dengan risiko penduaan usaha dan projek. 10 . Kertas Kerja 02-03. Struktur organisasi tersebut akan menjadi garis panduan sebelum sesuatu tindakan perlaksanaan dijalankan. 1957. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai sangat penting kepada kejayaan pengurusan sumber. U. Green and Co. • Pekerja mempunyai dua pekerja. "What's Driving the New Economy? The Benefits of Workplace Innovation". 16 Brech. • Memerlukan lebih banyak perbincangan antara jabatan fungsi dan jabatan bahagian. mahupun operasi. Corak struktur organisasi juga perlu memusatkan perhatian kepada peningkatan mutu kerja yang lebih berkesan di semua peringkat. Cara bagaimana sumber diuruskan dan juga kedudukannya dalam struktur organisasi induk juga akan memberi kesan kepada kejayaan pengurusannya. Struktur organisasi yang dipilih serta proses-proses yang dijalankan turut mempengaruhi penetapan sasaran prestasi. pertengahan. 2003.

pengurus akan menentukan misi dan tugasan khusus jabatannya agar selari dengan misi korporat organisasi. 3. 17 Wan Azmi Ramli. Membantu pengurus menguruskan sumber dengan cara yang terbaik melalui penyatuan dan pelarasan (dan penyelarasan) kerja. Pemilihan struktur organisasi yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan persekitaran dapat membolehkan organisasi bertindak cepat dalam menghadapi persekitaran yang cepat berubah. Jangkauan pengurusan. Dengan ini struktur organisasi jabatan yang dibentuk akan membantu organisasi tersebut bergerak mengikut arah yang telah ditetapkan.tersebut. 1990)17. 1990. 11 . 2. Pengurusan Masa Kini Edisi ke-3. Ringkasnya. Aliran kerja yang akan dilakukan akan diatur dengan baik agar kerja dapat dijalankan dengan cekap. Dalam merancang strategi. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Keadaan ini sekaligus dapat meningkatkan produktiviti dan meningkatkan nilai dengan kos yang efektif. Mampu bertindak balas dengan cepat kepada perubahan persekitaran. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dapat membantu dari segi: 1. Masa pusingan kerja akan menjadi lebih pendek melalui pemilihan pekerja yang sesuai yang berpengetahuan dan mahir dalam bidang yang berkaitan. Membolehkan organisasi bergerak mengikut arah yang telah ditetapkan. delegasi dan autoriti yang sesuai juga boleh membantu keputusan dibuat dengan tepat pada masanya. individu dan juga jabatan akan hilang pegangan terhadap peranan-peranan mereka dalam organisasi (Wan Azmi Ramli.

memerintah. Terdapat dua konsep yang berbeza tentang autoriti.AUTORITI Autoriti berbeza daripada kuasa kerana autoriti merupakan hak yang sah untuk mempengaruhi dan menukar tingkah laku orang lain manakala kuasa bermaksud seseorang itu mempunyai kebolehan untuk menggerakkan individu atau kumpulan melakukan sesuatu yang diarah dan menukar tingkah laku mereka. Prestasi membentuk reputasi. mempunyai kuasa untuk mengarah para pekerja bawahannya. jika seseorang menerima autoriti. tatacara. seseorang pengurus harus mempunyai reputasi (latar belakang diri yang baik seperti pengorbanan. Misalnya. (1951). Pemimpin yang mempunyai autoriti yang berkesan menyebabkan orang bawahannya tidak berasa sangsi akan kebolehan ketua mereka dan dengan itu. Pertama autoriti dirujuk sebagai satu kuasa yang sah untuk mengarahkan aktiviti individu yang lain.C. tetapi untuk kesan terbaik. H. dan sebagainya) dan prestasi (yang telah dilaksanakan oleh seseorang dan mencapai kejayaan. bermakna ia mengizinkan tingkah lakunya dibimbing oleh keputusan orang lain tanpa mengambil kira pertimbangan dirinya. banyak membantu orang. Konsep yang kedua pula menggambarkan satu kuasa memilih oleh para pekerja (orang yang diawasi) untuk mematuhi arahan dan kehendak pengurusnya (orang yang mengawasi). tetapi lebih kepada satu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan bersama. Menurut Bernard (1938)20. memberi tugasan. (1938).A. sewajarnya seiring dengan minatnya. Menurut Simon (1951)18. sokongan dan pujian daripada orang ramai. Dengan kata lain. oleh sebab kedudukan dan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya. 19(3). kejayaan seseorang menyelesaikan satu tugas berat). The Functions of the Executive. dan juga undang-undang organisasi. Cambridge. 20 Bernard. 293-305. A formal theory of the employment relationship. hanya satu kuasa perlu dipraktikkan dalam situasi tertentu. Pengurus dalam sudut pandangan klasik ini: banyak mengarah. Kuasa sah atau kuasa pentadbir iaitu autoriti yang ada pada pemimpin dan kuasa kepakaran merupakan langkah terbaik untuk dipraktikkan dalam sesebuah organisasi formal terutamanya sebagai medium untuk memberi arahan kepada orang bawahan. seseorang pemimpin haruslah berkorban menjaga imej dan kedudukannya dengan memperlihatkan perilaku serta tindak-tanduk baik dan rasional. Autoriti hanya berlaku bila kepatuhan mengikut arahan yang diberikan tanpa sebarang tekanan atau ancaman lain19. Untuk menguatkan kuasa sah tersebut. autoriti akan diterima jika anggota organisasi/kakitangan memahami arahan yang diberi dan melihat arahan tersebut selaras dengan matlamat organisasi. Dalam hal ini sekiranya arahan itu dapat diterima maka autoriti itu bukanlah dianggap sebagai satu kuasa. Organisasi yang berkesan dapat dibentuk apabila seseorang pemimpin diiktiraf mempunyai hak dan kuasa dalam menentukan tanggungjawab dan peranan orang bawahan dan mereka juga mampu menurut perintah. Pada masa yang sama. MA: Harvard University Press 12 . Contohnya seorang pengurus. selalu mengharap. keberkesanannya berdasarkan pengiktirafan orang bawahan. Kepentingan Autoriti dalam Organisasi Formal Autoriti ialah elemen yang amat penting dalam sesebuah organisasi untuk menentukan kelancaran dan keberkesanan sesuatu proses apatah lagi dalam organisasi formal. Econometrica. meminta sentiasa pula mengingatkan tentang peraturan. 18 19 Simon. maka boleh dilaksanakan secara fizikal dan mental.

Organisasi tersebut menjadi tidak seragam dan kucar-kacir kerana tidak dipimpin oleh seorang ketua yang mempunyai autoriti. and Influence: A Comparative Study of the Behavioural Influence Tactics Used by Lay and Ordained Leaders in the Episcopal Church.Kelemahan Autoriti Autoriti mempunyai kelemahan tersendiri kerana autoriti merupakan hak untuk mengarah bukannya kuasa untuk mengarah. Kawalan pemimpin terhadap para kakitangan juga berkurangan kerana pemimpin tidak ada hak untuk mengubah kakitangannya. Autoriti juga dikatakan gagal apabila keputusan yang dibuat oleh pemimpin ditolak atau tidak diiktiraf oleh yang dipimpin. kerja kakitangan menjadi tidak memuaskan kerana hanya sebilangan kakitangan sahaja yang melakukan kerja dengan baik. Organisasi Tanpa Autoriti Apakah yang akan berlaku sekiranya tiada autoriti di dalam sesebuah organisasi? Terdapat dua cara untuk mempengaruhi orang bawahan: membuat keputusan yang tepat dan memaksa kakitangan dalam membuat keputusan yang penting21. Hal ini kerana autoriti dan kuasa adalah dua aspek penting dalam sesebuah organisasi. seseorang pemimpin hanya berhak untuk mengarahkan kakitangannya melaksanakan tugas mereka kerana kedudukan atau jawatan yang disandangnya. Mutu kerja dan hubungan kakitangan juga merosot kerana mereka lebih mementingkan hal masing-masing kerana tahu betapa ketua mereka tidak mempunyai hak untuk mempengaruhi mereka. Contohnya. 21 Margaret Ann Faeth (2004). fizik. Maka pengikut akan melakukan apa saja mengikut kehendaknya sendiri tanpa mengambil kira pertimbangan orang lain. Secara amnya matlamat pemimpin tersebut sukar untuk dicapai sekiranya tiada kerjasama dari kakitangannya. Situasi di sekolah ialah contoh paling mudah: pengetua merupakan pentadbir kepada guru-guru yang berkelayakan dalam pelbagai bidang seperti matematik. tetapi beliau tidak mempunyai kuasa terhadap subordinatnya terutamanya untuk meningkatkan prestasi kerja ke tahap maksimum. Virginia Polytechnic Institute and State University 13 . dia hanya dapat memberikan pandangan tetapi perlaksanaan bergantung kepada kakitangannya. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan mereka yang melakukan kerja dengan baik dan sedikit sebanyak akan mempengaruhi gaya kerja mereka dalam jangka masa panjang. Sekiranya tiada autoriti pada pemimpin. Authority. bukannya berkuasa mengarahkan guru-guru itu membuat sesuatu dalam bidang yang diceburi oleh guru-guru itu. sains dan sebagainya. Hal ini kerana kakitangan bawahannya mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Walaupun mempunyai kuasa sah. Sekiranya tiada autoriti dalam sesebuah organisasi. Power. Hal ini kerana guru-guru lebih pakar dalam bidang masing-masing berbanding dengan pengetua. tesis PhD Pembangunan Insan. pemimpin tidak dapat memimpin dan membentuk pengikutnya dengan baik kerana dia tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian. pengetua hanya berhak mengarahkan guru-guru tersebut menjalankan tugas masing-masing.

dan kedua: kesan negatif struktur ini semakin ketara lalu menyisihkan kelebihan sruktur ini22. 22 http://www. • Fungsi. maka mereka lebih mudah dikawal selia.htm 14 . Setiap peringkat akan dibayar gaji lebih daripada peringkat di bawahnya. Kelemahan • Kebebasan dan tanggungjawab pekerja menjadi terhad. Kelebihan dan Kelemahan Struktur Menegak Kelebihan • Setiap pengurus mengawal sekumpulan kecil pekerja. penanggungjawaban dan kawalan setiap peringkat pengurusan jelas dan jitu. kerana semakin meningkat peringkat pengurusan. • Kos pengurusan meningkat kerana umumnya pengurus dibayar lebih daripada subordinatnya.com/Tall%20structure. Walau bagaimanapun. Terdapat “rantaian arahan” (chain of command) yang panjang antara pengurus dengan pekerja paling bawah. • Komunikasi yang berkesan perlu pada setiap peringkat. lazimnya struktur ini jarang sekali melepasi lapan peringkat pengurusan.learnmanagement2. semakin mengecil kuasa mengawal. Pertama. • Struktur pengurusan yang jelas.ORGANISASI STRUKTUR MENEGAK Organisasi yang mengguna pakai struktur menegak mempunyai banyak peringkat pengurusan dan kawal selia. • Proses membuat keputusan menjadi lambat kerana persetujuan setiap peringkat diperlukan. • Tangga pangkat dan kaedah kenaikan pangkat juga jelas dan mudah.

Ini bermakna rantaian arahan dari pihak atasan ke yang di bawah menjadi pendek. koperasi. dan autonomi. • Sesuai dengan sekitaran semasa yang memerlukan pekerja untuk mempunyai lebih tanggungjawab. Kelebihan dan Kelemahan Struktur Mendatar Kelebihan • Proses komunikasi dan sistem penyampaian yang lebih mudah dan efektif. • Meningkatkan kecekapan hubungan dengan pelanggan melalui proses membuat keputusan yang singkat dan lebih mesra pengguna. • Autoriti yang tidak sepusat meningkatkan keanjalan organisasi dalam menghadapi pelbagai keadaan. • Fungsi setiap jabatan/individu tidak jelas dan mungkin bercanggah atau bertindih antara satu sama lain. • Sesuai untuk organisasi tertentu seperti kerjasama (partnership). dan sesetengah bentuk sendirian berhad. • Umumnya menjimatkan kos.ORGANISASI STRUKTUR MENDATAR Berbanding struktur organisasi menegak. autoriti. sebaliknya kuasa mengawal semakin meluas. organisasi bentuk mendatar mempunyai kurang malahan mungkin hanya satu peringkat pengurusan. Struktur ini sesuai untuk organisasi bersaiz kecil. 15 . • Mungkin membantutkan pertumbuhan organisasi. Kelemahan • Pekerja mungkin mempunyai lebih daripada seorang ketua/pengurus.

Budaya kuasa sering digunakan dalam organisasi bersaiz kecil dan sederhana. membuat keputusan untuk kumpulan mereka. kawalan ialah elemen utama. prosedur.BUDAYA ORGANISASI Setiap organisasi mempunyai “wajah” dan “perasaan” yang tersendiri. dan citra itu disebut sebagai budaya untuk organisasi tersebut. Budaya Individu Lazimnya ditemui dalam organisasi kebajikan atau yang tidak berasaskan keuntungan. Organisasi sedemikian jarang mengambil risiko. Para pekerja berasa “berkuasa” dan dihargai kerana mereka diberi ruang dan peluang untuk berada dalam kumpulan berkenaan. Budaya Tugasan Budaya tugasan memfokuskan pendekatan berkumpulan dalam menangani sesuatu tugasan. Toyota. Organisasi seperti ini sanggup mengambil risiko dan berjaya kerananya. 16 . dan Apple memberi pelajaran berharga betapa mustahaknya budaya organisasi dalam memastikan keunggulan organisasi. dan ini termasuklah segala peraturan. dan menjadi sebahagian daripada kejayaan kumpulan tersebut. Mencipta Budaya Organisasi IBM. Budaya Ke Hadapan/Progresif dan Ke Belakang/Konservatif Budaya progresif melambangkan organisasi yang kaya dengan semangat keusahawanan dan sentiasa berubah demi pekerja dan pengguna. Budaya ini kian mendapat tempat dalam organisasi moden sekarang: organisasi menubuhkan kumpulan projek yang dipertanggungjawabkan untuk satu tugasan dan harus diselesaikan sebelum waktu yang ditetapkan. Walau bagaimanapun. mengekalkan apa yang ada. Terdapat enam budaya organisasi. dan menuruti sepenuhnya sistem dan prosedur. organisasi berupaya bertindak pantas kepada segala masalah kerana khidmat nasihat tidak diperlukan. Budaya ini membahagikan organisasi kepada pelbagai fungsi dan setiap individu dalam fungsi tersebut diberi paranan khusus. Budaya ini memberi kelebihan yang tersendiri. Budaya Kuasa Dalam budaya kuasa. Oleh sebab tugasan berkumpulan lazimnya amat kurang atau tidak diutamakan. langsung menyebabkan pekerja sering bertukar ganti. budaya ini cenderung menyebabkan pekerja berasa tidak dihargai atau tidak dimotivasikan. Budaya di sini bermaksud bagaimana organisasi menyusun hakikatnya. Budaya konservatif tidak teruja dengan perubahan yang berlaku. maka itu amat sesuai untuk organisasi yang besar. Hala tuju organisasi ditentukan oleh personaliti dan karisma pengurus atau ketuanya. dan prinsip yang menghidupkan organisasi tersebut. Budaya organisasi ini memaksimumkan kelebihan pengkhususan kerja dan menjurus kepada peningkatan produktiviti. Budaya Peranan Budaya peranan ialah budaya organisasi yang kerap diguna pakai sekarang. Segala keputusan dibuat oleh seorang individu.

Mengundang penyertaan pekerja untuk menyusun pola perilaku dan proses di unit masing-masing yang selaras dengan budaya baru. menulis dalam blognya http://appreciativeorganization. tetapi apabila budaya baru mula diterapkan dalam perilaku kerja dan proses lazim organisasi. yang tidak menjunjung langit. Pekerja juga dituntut supaya sentiasa mempunyai kesedaran yang tinggi tentang dasar kualiti24 organisasi. Tidak ketinggalan. yang berupaya memacu semangat yakin diri dan keinginan mengembangkan potensi individu dan organisasi. Kerja yang hendak dilaksanakan perlu dilakukan dengan sepenuh hati dan mengetepikan segala kepentingan lain apatah lagi kepentingan peribadi. Menyusun budaya organisasi yang tersendiri memerlukan: 23 1. serta merumuskan pernyataan baru dan slogan. bersedia menerima perubahan dan tiada batasan masa untuk cemerlang.com (100308) 24 Tun Dr. Pendidik di Fakulti Psikologi Universiti Airlangga. Ini dilaksanakan supaya setiap pekerja faham dengan jelas arah dan matlamat pengurusan kualiti organisasinya dan seterusnya memudahkan mereka memahami dasar tersebut sebagai panduan dalam menjalankan kerja-kerja mereka. 3.Bagaimana budaya organisasi dirumuskan? Kerangka budaya baru organisasi dibentuk. ada lagi kualiti yang lebih baik yang mesti dikejar. membayangkan keadaan masa depan organisasi. Lalu. Komitmen dari setiap peringkat untuk meningkatkan kecemerlangan organisasi amat dituntut. serangkaian poster-makalah-sepanduk-buku disusun dan disebarluaskan. Mahathir Mohamed berkata "…kualiti adalah satu keadaan yang cemerlang tetapi ia tidak terhad kepada satu tahap sahaja. Mendapatkan ulasan dan maklum balas tentang setiap cerita yang disusun tadi. Menyusun setiap peristiwa terbaik dan kejayaan organisasi pada masa lepas. organisasi harus membudayakan mentaliti berorientasikan kecemerlangan supaya kakitangan lebih komited kepada matlamat utama jabatan/organisasi. Mengadakan forum untuk menilai keberkesanan budaya baru. 5. Keributan yang berlaku mencerminkan betapa apa yang dirancang tidak seiring dengan “hakikat” organisasi itu sendiri. Apabila kita mencapai kualiti. 2. semuanya jadi keliru dan menimbulkan keributan. Memberi kesempatan kepada pekerja mengenal pasti faktor yang menghidupkan organisasi. diundang pakar atau motivator handal untuk berbicara di depan pekerja tentang budaya baru dan perubahan. Dialog dengan pekerja tentang kejayaan organisasi pada masa lepas.Psi. Indonesia. 6. " 17 . Yang paling penting. Di atas kertas semuanya kelihatan cantik dan mudah. Budaya organisasi dicipta oleh anggota organisasi dan merekalah juga yang menentukan keberkesanannya. 4.wordpress. mempunyai kesedaran kualiti. Budaya Kerja Cemerlang = Budaya Organisasi Cemerlang Prasyarat budaya organisasi cemerlang ialah para anggota organisasi mesti ada komitmen. lengkap dengan slogan yang canggih. Ini dapat dilakukan dengan sentiasa menggalakkan kakitangan menghayati serta mempraktikkan amalan-amalan pengurusan yang boleh meningkatkan kecemerlangan organisasi. yang tidak berpijak di bumi yang nyata. M. Kesedaran yang tinggi tentang kualiti juga akan dapat mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pekerja apabila mereka melaksanakan tindakan-tindakan dan keputusan yang 23 Budi Setiawan.

18 . sesudah Perang Dunia Kedua. pihak pengurusan perlu ingat bahawa akan ada ruang yang boleh dibaiki dari semasa ke semasa bagi menampung kelemahan yang masih ada. Kumpulan kualiti: pertemuan antara anggota kumpulan untuk membahas tahap kualiti dalam segala aspek kerja. program penyempurnaan mutu secara menyeluruh. Kerjasama: organisasi yang berjaya adalah yang sanggup untuk bekerjasama dengan baik. penyempurnaan cara kerja untuk skala pengeluaran yang besar. 2. Keadaan inilah yang akan menentukan perlakuan seseorang kakitangan ketika menjalankan tugas. Kejayaan yang dicapai oleh organisasi pada masa kini bukan ukuran tahap kecemerlangan yang unggul pada masa depan kerana usaha organisasi untuk mencapai kecemerlangan adalah suatu usaha yang berterusan tanpa ada had masa yang ditetapkan. 4. Sesebuah organisasi tidak seharusnya berpuas hati dengan apa yang dicapai ketika ini. organisasi sentiasa berubah selaras dengan perubahan sekitarannya.dibuat. Kaizen : Satu Perspektif Umum Pada abad lepas. baik di pihak pengurusan. Jepun menjadi negara adikuasa dalam bidang ekonomi melalui lima fasa peralihan yang paling hebat: penyerapan teknologi besarbesaran dari Amerika Syarikat dan Eropah. Komitmen dalam disiplin kerja akan menjamin sebuah pasukan yang kuat. sudah pasti usaha penyesuaian organisasi dapat dilaksanakan dengan mudah. penganjuran hari kualiti dan sebagainya. Kaizen dibahagikan kepada tiga orientasi: 1. menggubal dasar kualiti. Prasyarat terakhir dalam membentuk budaya organisasi cemerlang ialah menerima hakikat bahawa usaha mewujudkan kecemerlangan dalam organisasi bukanlah tugas yang mudah dan boleh dicapai sekelip mata. merangsang pengeluaran besar-besaran. Apabila anjakan paradigma berlaku dan mentaliti pekerja telah bersedia untuk berubah. Lima unsur penting kaizen ialah: 1. pengurus. Usaha yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan kualiti boleh dilaksanakan secara bersepadu melalui kaedah memberi latihan. untuk saling bekerja sebagai satu pasukan. dan pendekatan “mesra sekitaran”. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Kaizen berorientasikan pengurusan. Meningkatkan moral: moral yang kuat pada setiap pekerja amat penting demi mencapai kualiti dan kecekapan yang berguna untuk jangka masa panjang. Tujuan kaizen membantu pekerja dan pihak pengurusan. Konsep inilah disebut kaizen. mahupun kakitangan bawahan. memusatkan perhatiannya pada masalah logistik dan strategi yang terpenting dan memberikan momentum untuk mengejar kemajuan dan moral. dan kaizen menjadikan moral sebagai dasar untuk mempermudah pergaulan antara aggota organisasi. Kaizen dalam bahasa Jepun bermaksud “penyempurnaan” atau “pembaikan” berterusan yang melibatkan semua anggota organisasi. Dalam usaha menuju kecemerlangan. Disiplin kerja: kumpulan/jabatan dalam organisasi tidak akan berjaya jika dedikasi antara pekerja tidak wujud. Yang menjadi perhatian sekarang ialah bagaimana sesebuah organisasi berupaya untuk berubah dan menyesuaikan keadaan bagi menghadapi perubahan di sekitamya. bukannya saling bersaing. 3.

( What. dan penataran sistem lain yang saling berkaitan. dilaksanakan oleh kumpulan kawalan mutu. pengunaan robot. sedangkan cara Barat berorientasikan hasil kerja. kemudian mengilangkan barang secara besarbesaran dan mengendalikan mutu sebaik-baiknya. Beberapa poin penting dalam proses penerapan kaizen: 1. Check. dengan selalu mentaati prosedur di tempat kerja. When. Seiton bererti menyimpan dengan teratur. Who. Mura. Konsep ini dibentuk untuk mengurangkan kelemahan sewaktu bekerja. Konsep PDCA dalam kaizen Prosedur yang ada harus ditaati untuk menjamin kelancaran kerja dan memastikannya mencapai matlamat. Seiso bermaksud menjaga tempat kerja supaya tetap bersih. How). iaitu “seseorang harus bekerja lebih pintar jika tidak mahu bekerja keras”. dan menetapkan standard/prosedur baru. menganalisis. Kuncinya ialah mesin. Why. dimanifestasikan dalam bentuk pendapat. Mura bermaksud mengurangkan perbezaan dan Muri bermaksud mengurangkan ketegangan. Seiketsu dan Shitsuke) Seiri bererti membereskan tempat kerja. Action) harus dilakukan secara konsisten. Konsep 3M (Muda. 3. automasi. teknik bertanya dengan pertanyaan dasar 5W + 1H diguna pakai. Setelah berhasil menerapkan teknologi asing.2. Kaizen hanyalah salah satu falsafah pengurusan Jepun kerana orang Jepun selalu berfikir bahawa “tidak ada satu hari pun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam perusahaan”. 4. Do. Kaizen berorientasikan kelompok. melaksanakan. Konsep 5W + 1H Untuk mempermudah pelaksanaan PDCA dalam kaizen. Maka PDCA (Plan. dan meningkatkan kecekapan kos. Seiketsu mementingkan kebersihan peribadi manakala Shitsuke bererti disiplin. Kaizen berorientasikan individu. mempersingkat waktu. industri Jepun pada saat itu memusatkan perhatiannya pada penyempurnaan sistem kerja menerusi teknologi terkini. kumpulan Jinshu Kansi/pengurusan sukarela menggunakan alat statistik untuk menangani masalah. Seiso. 19 . Seiton. Where. Muda bererti mengurangkan pemborosan. Konsep kaizen mempamerkan perbezaan yang ketara dengan perspektif pengurusan Barat: kaizen Jepun dan praktisnya berorientasikan proses. meningkatkan mutu. 2. Hal ini mencerminkan betapa mereka memiliki kesanggupan untuk memenuhi keinginan pelanggan dan keperluan pasaran dalam waktu yang singkat. Melaksanakan 5S (Seiri. Kaizen berpaksikan tanggungjawab setiap individu dalam organisasi. 3. dan Muri) dalam bahasa Jepun.

Penjawat awam ada peranan penting bagi melaksanakan dasar yang digubal dalam membantu usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan berasaskan kepada nilai-nilai murni sejagat. kemesraan. Nilai. norma dan sikap yang dikongsi bersarna secara positif akan rnenerbitkan prinsip-prinsip kerja yang baik dan oleh yang dernikian akan rnewujudkan satu budaya organisasi yang baik secara keseluruhan. Adil: Membuat sesuatu keputusan serta melaksanakan tindakan mengikut kehendak undang-undang dan peraturan tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Benar: Membuat penyataan sama ada secara lisan atau bertulis berdasarkan apa yang dilihat atau dengan tanpa pengurangan atau penambahan fakta. Nilai Teras Kakitangan Awam Sejak tahun 1991. kakitangan awam tertakluk kepada arahan dan garis panduan prosedur dan mempermudah peraliran. bekerjasama. produktif dan cekap kepada rakyat. Apabila ahli-ahli sesebuah organisasi rnerniliki satu rnatlarnat yang sarna rnaka akan wujud keharmonian dalam organisasi tersebut untuk rnengamalkan etika kerja yang sarna. Nilai-nilai sokongan yang lain termasuklah berdisiplin. undang-undang. Bijaksana: Bertindak dengan penuh hemah dan rasional dengan menggunakan segala sumber yang ada ke arah pencapaian matlamat dan hasil yang berkualiti. 25 Satu set pegangan yang menjadi asas bagi pembentukan sikap dan kelakuan individu. patuh dan sanggup berkorban demi kepentingan jabatan.ETIKA ORGANISASI Etika ialah prinsip-prinsip kerja yang terbentuk daripada gabungan unsur nilai25. negara dan agama. Berikut ialah lima nilai teras yang harus diamalkan oleh semua kakitangan awam: Amanah: Memelihara dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab mengikut agama. dan peraturan tanpa mengambil kesempatan untuk faedah atau kepentingan diri. 26 standard kelakuan yang diterima umum. dan sikap yang dikongsi bersarna dalarn kumpulan. Bersyukur: Menghargai dan redha atas setiap nikmat dan sabar menerima dugaan dengan menzahirkan melalui tindakan bekerja dengan penuh tekun. setia. 20 . komited. norma26. dan lain-lain. yang dipengaruhi oleh budaya dan agama. Telus: Menyampaikan sesuatu melalui perbuatan kepada yang hak dan sepatutnya dengan jelas dan terbuka tanpa berselindung. dalam menyampaikan perkhidmatan berkualiti. meningkatkan prestasi dan keupayaan perkhidmatan awam.

AAR merangka pelbagai pelan penyelidikan. Untuk memberi khidmat cemerlang kepada para pelanggan. AAR akan terus komited menjadi tonggak dalam bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D) perladangan. dan mesra alam untuk Malaysia dan dunia. AAR juga ialah syarikat bersekutu Boustead Plantations Berhad dan Kuala Lumpur Kepong Berhad. dan objektiviti dalam tugas ialah budaya kerja AAR. dalam pelbagai bidang strategik. Syarikat ini memantau kira-kira 260 000 hektar ladang kelapa sawit. AAR mempunyai 20 orang penyelidik yang ahli dalam bidang masing-masing. (AAR) kini merupakan subsidiari milik penuh Applied Agricultural Resources Sdn. Ladang-ladang berkenaan berhasil meningkatkan kualiti perladangan sesuai dengan kehendak pasaran. dua buah syarikat berprofail tinggi di Bursa Malaysia.KAJIAN KES Advanced Agriecological Research Sdn. Sarawak. yang semestinya menjanjikan mutu kerja yang tinggi dan konsisten. untuk memacu produktiviti dan kecekapan pengendalian ladang. dan teknologi semasa. kepantasan. produktif. innovasi. Dengan mengaplikasikan penemuan penyelidikan yang terbaru. dan getah di Semenanjung Malaysia. Kerjasama dalam tugasan berkumpulan. bersama-sama kakitangan makmal dan pejabat yang berkemahiran dan berpengalaman luas. Bhd. koko. langsung membangunkan ladang yang lebih cekap. dan pada masa yang sama memberi nafas baru kepada falsafah pengurusan perladangan. Bhd (sebelum ini dikenali sebagai Applied Agricultural Research Sdn. Bhd.) AAR menerajui dunia penyelidikan tanaman tropika sejak penubuhannya pada tahun 1986. 21 . dan Indonesia. Sabah.

B. 22 .Struktur Organisasi AAR S.

Saya merujuk kepada keseluruhan projek/tugasan dalam organisasi. • Memberi ruang kepada pengurus daripada bidang yang lain untuk membuat keputusan bagi satu bidang lain yang bukan kepakarannya (kecuali hal yang bersifat teknikal). Lazimnya struktur matriks menyebabkan tekanan kerja meningkat dan mengecilkan/melambatkan proses kenaikan pangkat. faks. • Mempermudah perjalanan proses kerja. Apakah struktur organisasi yang diguna pakai? Struktur jenis matriks. Meskipun rangka kerja dan tenaga kerja yang terbaik tersedia. budaya bermaksud “bagaimana kami melakukan kerja” 23 . • Memacu inovasi dan kreativiti. Choong Cheah Wean. kejayaan sesebuah organisasi tetap bergantung pada struktur dan budaya organisasi. Hal ini sebahagian besarnya disebabkan oleh organisasi syarikat yang kecil dan kami juga memanfaatkan teknologi secara maksimum seperti emel. Tetapi ini hanyalah satu sudut daripada sekian banyak sudut budaya organisasi. sesetengah organisasi berjaya jika mereka melatih pengurus projek mereka dengan baik. Boleh jelaskan dengan lebih mendalam? Struktur matriks agak kompleks: kakitangan dikumpulankan mengikut fungsi dan kumpulan produk yang diusahakan mereka. bukan setakat satu projek sahaja. Kami mempunyai dua orang bos: bos fungsi dan bos produk. Pada kami. Komen? Realitinya.Berikut ialah temu ramah menerusi emel bersama Dr. Struktur matriks lazim digunakan oleh syarikat yang bergantung pada pembangunan produk yang pantas dan yang menghasilkan produk yang memenuhi keperluan khusus pelanggan. SMS. supaya mereka lebih cekap dan berpengetahuan dalam disiplin pengurusan projek. Struktur matriks popular dalam kalangan syarikat berteknologi tinggi dan syarikat bioteknologi. Bagaimana pula dengan sistem penyampaian dalam oganisasi? Adakah cekap? Umumnya kami dapat memastikan semua kakitangan mendapat maklumat terkini tentang sebarang hal penting syarikat. Budaya kerja organisasi amat mempengaruhi keupayaan sesebuah organisasi untuk mencapai setiap matlamatnya.B. • Membantu dalam menangani masalah secara bersemuka. Faktor-faktor besar yang mempengaruhi kejayaan sesuatu organisasi seperti berikut: Budaya organisasi yang sesuai. Apakah kelebihan dan kekurangan struktur matriks? Kelebihan termasuklah: • Sesuai dengan pembangunan produk yang pantas • Memaksimumkan komunikasi dan kerjasama dalam kalangan kumpulan kerja. Ketua Penyelidik di AAR S. dll.

tetapi setakat ini hal ini berjaya kami kendalikan dengan baik. secara amat minimum. tidak mudah berubah. Adakah struktur organisasi yang diguna pakai sekarang bermanfaat atau membawa kesan negatif kepada organisasi? Saya berani mengatakan. kami turut mengambil kira sekitaran organisasi semasa. dari sudut yang lain. Kelemahan yang ada mungkin hanyalah kerumitan dalam penyelarasan kerja. Saya mengatakan demikian kerana struktur organisasi boleh berubah dan fleksibel. peraturan. mempengaruhi keupayaan kami untuk mencapai kejayaan dalam setiap tugasan yang ada. 24 . dan juga melaksanakan proses standard dalam menangani isu. Bagaimanakah reka bentuk kerja mempengaruhi perilaku anggota organisasi? Secara amnya reka bentuk kerja berupaya mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Hakikatnya. Setakat ini saya melihat kaedah struktur ini amat berguna. seperti syarikat-syarikat lain. dan apakah matlamat yang cuba dikejar. budaya organisasi penting dalam menentukan kejayaan sesuatu tugasan mahupun kelangsungan sesebuah organisasi.Orientasi kerja/proses Organisasi kami mengguna pakai pengurusan kerja yang teratur dan praktikal. melicinkan proses “pembelajaran” dalam organisasi. masalah. struktur yang sedia ada sekarang. Pada masa yang sama. kami kerap menukarnya. kami dapat meningkatkan kemudahan berkomunikasi sesama pakar. Kami difahamkan organisasi Dr. dan juga strategi yang diterapkan dalam organisasi. melancarkan proses membuat keputusan. Budaya. mempermudah penilaian kualiti kerja. apakah pemikiran yang cuba disuburkan. Apakah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah budaya organisasi yang hendak disemai? Organisasi kami mengenal pasti apakah kemungkinan masa hadapan yang akan berlaku dan ini termasuklah risiko yang ada. yang memungkinkan kami mengekalkan prestasi dan terus konsisten berjaya mencapai matlamat. Pendek kata. dan kami di sini telah membuktikannya (budaya lebih penting dalam kejayaan sesebuah organisasi). Apabila organisasi menetapkan (menerusi piagam. Ya. Beberapa tahun diperlukan untuk mencipta organisasi yang berkesan. turut menggunakan struktur fungsi. Kelebihannya. dan risiko. Keseluruhan anggota kumpulan kerja kami tahu untuk mereka pelan tindakan lalu melaksanakannya. malahan norma) bagaimana seseorang harus bertindak dalam organisasi. barulah struktur organisasi dapat direka seterusnya menyemai budaya organisasi yang tersendiri. teknologi yang kami guna. di samping membina ruang kenaikan pangkat atau kerjaya. Kami berbangga mempunyai skuad pengurus yang cekap dan berhasil menyemai budaya organisasi yang mantap di sini.

Struktur organisasi yang berkesan mestilah berupaya memaksimumkan penggunaan sumber organisasi. Apa yang lebih penting ialah tekad atau political will pengurus sesebuah organisasi untuk membina landasan untuk organisasinya bergerak ke hadapan. sesebuah organisasi tidak dapat bertahan sekiranya struktur organisasi dan budaya organisasi yang sesuai tidak dirangka lalu dijanakan. ilmu. 25 . dan modal insan setiap anggota organisasi. turut menjadi intipati kejayaan organisasi melalui penyemaian nilai-nilai yang dikongsi bersama antara semua anggota organisasi.KESIMPULAN Hakikatnya. Budaya organisasi dari segi yang lain. dan ini termasuklah kemahiran. yang dihalakan kesemuanya ke arah pencapaian matlamat organisasi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->