P. 1
Keunikan Dan Keistimewaan Tamadun Islam

Keunikan Dan Keistimewaan Tamadun Islam

4.95

|Views: 22,715|Likes:
Published by Mahathir Mohmed
Tamadun atau ketamadunan lazimnya dikaitkan dengan sekumpulan manusia atau masyarakat yang kompleks; yang mengusahakan pertanian dan perdagangan; dan yang tinggal di bandar-bandar.
Tamadun atau ketamadunan lazimnya dikaitkan dengan sekumpulan manusia atau masyarakat yang kompleks; yang mengusahakan pertanian dan perdagangan; dan yang tinggal di bandar-bandar.

More info:

Published by: Mahathir Mohmed on Dec 11, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $5.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/23/2013

$5.00

USD

1

KONSEP TAMADUN Tamadun atau ketamadunan lazimnya dikaitkan dengan sekumpulan manusia atau masyarakat yang kompleks; yang mengusahakan pertanian dan perdagangan; dan yang tinggal di bandar-bandar. Menurut perspektif Barat, tamadun disusun mengikut pembahagian buruh atau pekerja dan hierarki sosial tertentu (seperti kerabat monarki). Edward Burnett Tylor, seorang pakar antropologi popular, menyifatkan tamadun sebagai “the total social heredity of mankind”1 (warisan sosial yang unggul untuk manusia); atau dalam erti kata lain, mereka yang berada dalam “tamadun” ialah manusia yang terunggul untuk zaman berkenaan. Civilization turut bermaksud untuk membezakan antara manusia yang lebih “moden” dan “berjaya” daripada yang lain (barbarian). Arnold Toynbee menyifatkan tamadun sebagai suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran. Tamadun secara harfiah ertinya berada di tahap yang maju. Para pengkaji membahagikan tamadun kepada dua pengertian iaitu pengertian yang objektif dan pengertian yang subjektif.2 Pengertian yang objektif iaitu suatu himpunan fenomena kemajuan dalam bidang kesusasteraan, teknik, keilmuan, dan undang-undang yang dipindahkan dari satu generasi kepada satu generasi dalam suatu masyarakat. Pengertian yang subjektif bermaksud tamadun digambarkan sebagai satu peringkat perkembangan kehidupan yang tinggi, yang berlawanan dengan kehidupan liar atau ganas; atau digambarkan sebagai kehidupan yang dapat atau hampir mencapai ideal atau bentuk kehidupan yang tinggi yang hendak dicapai (konsep utopia). Bentuk ideal kehidupan itu adalah subjektif sifatnya, bergantung kepada masa, tempat dan kepada nilai-nilai yang dianuti. Sesuatu tamadun akan mengalami 3 peringkat iaitu: • peringkat kelahiran hingga mencapai peringkat puncak. • peringkat beku dan menurun. • peringkat keruntuhan dan kemusnahan.

"Civilization and Cultural Evolution" (1974), Encyclopaedia Britannica 15th ed. Vol. 4. “Religion and Civilization” Abul Hassan Ali Nadwi (1980) Lucknow, India; Academy of Islamic Research and Publications.
1 2

Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam

Masyarakat bertamadun (peringkat awal budaya baru berteraskan Islam) Wujud perluasan hubungan silaturahim dan cetusan idea-idea intelek. PTS Publication and Distribution Sdn. . Masyarakat pascatamadun (peringkat kejatuhan) Berlaku kebekuan idea dan penyelewengan agama.1995) Ibn Khaldun. idea. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. semangat kabilah. 3 4 “Pengajian Tamadun Islam: Sejarah. Kuala Lumpur. Liki Hamid (ed.) (2002).2 Model Tamadun Menurut Ibnu Khaldun (1332-1406)3 Tahap awal atau kelahiran (kekitaan atau assabiyah) (kemunculan agama memperkukuh asas pembinaan tamadun ala Islam) Tahap kehidupan menetap atau bertamadun dicirikan oleh kelahiran sistem pemerintahan (pertumbuhan bandar dan stratifikasi sosial) Tahap lemah atau kejatuhan (konflik politik dan krisis ekonomi) Model Tamadun Menurut Malik Bennabi(1905-1973)4 Masyarakat pratamadun (belum mantap dalam aspek kebendaan. dan keterbatasan interaksi) sosial. Pencapaian dan Masa Depannya” Mohd. dan kemanusiaan: seperti masih menyembah berhala. Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam “Mukadimah” (Terjemahan DBP .

Sebagai contoh Muhammad Jawwad Mughniyyah dalam tafsiran ayat dalam Surah Ali Imran ayat 79 yang menjelaskan perkataan Rabbaniyyin dalam ayat tersebut bererti mereka yang berilmu dan beramal dengan perintah Allah SWT. Hasil daripada kata jamaknya. perkataan al-Rabbani bermakna alAlim. Ibn al-Athir6 berpendapat perkataan al-Rabbani dinisbahkan kepada alRab dengan tambahan alif dan nun bagi al-mubalaghah yang menunjukkan bersangatan. Tambahan pula. bukan kepada yang lain. Secara kesimpulannya.3 CIRI-CIRI KHUSUS TAMADUN ISLAM Rabbani Para ulama bahasa dan tafsir menjelaskan definisi perkataan Rabbani seperti berikut: • • Menurut tokoh-tokoh bahasa seperti al-Azhariy 5. Alasan ini diperteguhkan dengan kenyataan Ibn Manzur yang menyatakan Rabbani ialah orang yang berilmu berkenaan Rab. al-Rabbani merupakan orang yang alim berkaitan agamanya. al-rabbaniyyun menghasilkan makna ulama. Manakala Ibn Kathir pula Dalam kitabnya berjudul “Tahdzibu al-Lughah” Dalam kitabnya bertajuk “Al-Kamil fi al-Tarikh” atau versi bahasa Inggeris bertajuk “The Complete History” 5 6 Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam . Ini bermakna Rabbani ialah suatu ilmu berkaitan ketuhanan kepada Allah. Dengan kata lain. tokoh ulama bahasa yang terkenal iaitu Sibawaih menjelaskan tambahan huruf alif dan nun pada perkataan al-Rabbani bertujuan menunjukkan ilmu pengetahuan berkenaan Rab. Definisi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh bahasa di atas mempunyai kaitan yang amat rapat dengan definisi yang dinyatakan oleh para ulama tafsir.

rancangan-rancangan yang disiarkan dalam televisyen ada yang http://pts. setiap individu harus peka dalam menentukan mesej yang disampaikan agar dapat memberi input yang positif. minum.T. Oleh yang demikian. iaitu para nabi. namun aspek yang paling penting dan diambil kira ialah pembinaan sesuatu tamadun berdasarkan nilai ketuhanan atau keagamaan. Ini adalah proses pembelajaran formal yang pertama apabila bayi mula diajar mendengar kalimah Allah S.my/v2/modules. akhlak. Keterikatan ini akan memberi implikasi positif terhadap sesebuah tamadun – mendapat keredhaan Allah S. dan bersedekah. dan sebagainya. Islam menganjurkan adab-adab mahmudah dalam setiap tingkah laku manusia sama ada adab ketika makan. Akhirnya. rabbaniyyun dan ahbar iaitu ulama atau pendeta. zakat. Manakala ibadat sunat seperti menunaikan solat sunat seperti solat hajat. Kaedah Memantapkan Konsep Rabbani7 Islam adalah agama yang sentiasa berusaha ke arah memantapkan didikan rabbani kepada seluruh umat manusia dengan kaedah yang tersendiri. kepadanya. Dalam Islam.W. Selanjutnya proses pendidikan diteruskan lagi semasa dalam kandungan dan sehinggalah dilahirkan.T.W. Malahan Islam amat menitikberatkan pendidikan yang perlu bermula daripada peringkat asas lagi sejak pertemuan kali pertama bagi suami dan isteri.T. ulama dan fukaha. ibadat terbahagi kepada ibadat fardu dan ibadat sunat. bermunajat. Contoh ibadat fardu adalah solat. Antara kaedah tersebut: • Menerusi Ibadat Seseorang Muslim dapat memantapkan rohaninya dengan konsep rabbani apabila dia melakukan ibadat kepada Allah S. berzikir.W. Menerusi Sebaran Am dan Kebudayaan Tidak dapat dinafikan peranan media massa dan kebudayaan pada zaman moden ini sangat berpengaruh ke atas pembinaan sifat rabbani dalam diri seseorang Muslim. kejiranan. Islam membuka ruang yang amat luas untuk segala bentuk kemajuan dan ketamadunan. perkahwinan.php?name=News&file=print&sid=373 (010608) • • • 7 Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam . para hukama.T. puasa. Allah SWT menggariskan tiga golongan yang dianggap tunduk dan patuh kepada-Nya. Maksudnya memelihara hukum-hakam yang ada dalam al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surah alMaidah ayat 44. Lantaran itu. ahli ibadat. Menerusi Adab Adab adalah salah satu kaedah yang dapat menguatkan lagi sifat rabbani dalam jiwa manusia. Sebagai contoh. Islam menganjurkan beberapa perkara sunat yang harus dilaksanakan seperti membaca azan ataupun iqamat kepada bayi itu. Bukan setakat itu saja. proses pembelajaran yang berterusan ini dapat membentuk jiwa yang rabbani dalam mengenali dan mentaati Allah S. Menerusi adab. dan menunaikan haji. proses pendidikan secara formal terus diperkenalkan apabila seseorang bayi dilahirkan.com. berpakaian. Menerusi Pembentukan dan Pendidikan Pendekatan pendidikan tarbiah Islamiah yang ditekankan dalam hal ini bermakna pendidikan secara jasmani dan rohani harus seiring agar matlamat yang dicapai seimbang iaitu kecemerlangan di dunia dan di akhirat.4 menyebutkan al-Rabbaniyyun sebagai mereka yang berilmu. Oleh yang demikian. dapatlah disimpulkan definisi rabbaniyyin adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan sebenar berkaitan kitab Allah dan bersaksi kepada-Nya dengan sebenar-benar penyaksian. Berdasarkan ayat tersebut.W. Keistimewaan tamadun Islam adalah kerana tamadun Islam bersumberkan sumber Rabbani ini.

(Ar-Ruum ayat 30) 2. 14. dan sebagainya. Al Quran dan Hadith ialah rujukan penting untuk konsep Nubuwah ini. Pada masa yang sama. (Setelah jelas kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikutpengikutmu. Ar-Ruum ayat 30). itulah agama yang betul lurus. agama ilmu dan amal (Muhammad ayat 19. akhlak. iaitu agama yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya. individu dan masyarakat. agama moral dan hukum (An-Nisaa' ayat 36. yang mencakupi segala keperluan manusia: daripada yang sekecilkecilnya kepada yang sebesar-besarnya.com/ (010608) Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam . Cina. 8 http://muslimkaffah. Al-Baqarah ayat 44). dokumentari. Aspek akidah. Dalam Islam. agama kebersihan dan kesucian (At-Taubah ayat 108). membersihkan penganutnya daripada syirik dan Islam paling sesuai dengan fitrah kemanusiaan (Az-Zumar ayat 2. Setiap budaya mempamerkan nilai-nilai budaya yang murni dan harus dihayati kerana konsep budaya tersebut mempunyai matlamat yang sama dalam pembentukan nilai rabbani dalam kehidupan manusia. dan ibadat juga turut ditekankan. filem. diskusi. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 105).5 berbentuk berita. wujud juga hiburan-hiburan seperti muzik. Al-A’araf ayat 172. dan drama yang memerlukan analisis diri bagi memastikan diri kita tidak mudah terdorong kepada kemungkaran. tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. sangat sarat dengan nilai-nilai dan aturan (Az-Zukhruf ayat 4. (At Taubah ayat 108) 5. sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. India. Yasin ayat 1-2). wahai Muhammad) ke arah agama yang jauh dari kesesatan. dan lain-lain. Begitu juga dengan kebudayaan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada budaya yang bervariasi seperti budaya Melayu. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka (mengambil berat) membersihkan (mensucikan) dirinya. Sempurna Tidak ada satu pun tamadun yang wujud di muka bumi ini yang mempunyai kesempurnaan seperti tamadun Islam. 6. (turutlah terus) agama Allah. sesuatu keadilan yang ingin dicapai memerlukan bimbingan dan petunjuk yang bersifat adil secara mutlak. Tamadun Islam mynyentuh seluruh dimensi kehidupan baik dari segi spiritual dan fizikal. yang telah didirikan di atas dasar taqwa dari mula (wujudnya). kerana sesungguhnya masjid (Qubaa' yang engkau bina wahai Muhammad). Jangan engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya. 11. kuliah. sifat adil yang sedemikian hanya dimiliki oleh Allah SWT. dan Allah Mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka (zahir dan batin). dan dunia dan akhirat. Tamadun Islam memperteguh konsep Islam sebagai agama yang…8 1.blogspot. • Konsep Nubuwah Sepanjang sejarah manusia. 4. ilmu dan pemikiran (At-Taubah ayat 122). 3.

(At-Taubah ayat 122) 7. (Al-Nahl ayat 125) Menyeluruh Tamadun Islam juga bersifat menyeluruh merangkumi semua aspek kepentingan manusia dengan menitikberatkan hubungan manusia dengan Allah S. 2. agama kemuliaan dan kasih-sayang (At-Taubah ayat 128. dan tempat tinggal. 9. agama berperaturan (At-Taubah ayat 38-39. Secara lengkap. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. 11. mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah). dan hubungan manusia dengan alam.6 Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar semuanya (pergi berperang). dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik. hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka. maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu. dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam ugama. Islam sebagai agama dan ideologi (Al-An'aam ayat 162-164) Islam sebagai sistem yang mengatur moral dan tingkah laku (Al-Israa' ayat 23-37) Islam sebagai pedoman yang mengarahkan perasaan (Al-Hadiid ayat 22-23. hubungan sesama manusia. bangsa. (Al-Hujuraat ayat 10) 10. Al-Nahl ayat 125) Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. maka seorang muslim haruslah menjadi seorang aktivis yang senantiasa optimis akan ganjaran Allah S. Al-Hujuraat ayat 10). sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya. agama aktif dan pahala. 12. dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. 3. dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluar berjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. dapat disebutkan sebagai berikut: 1. Tamadun dalam Islam akan mengambil kira kebaikannya kepada seluruh manusia tanpa mengira peringkat umur. A-li 'Imraan ayat 79).T. agama negara dan ibadah (Al-Muzzammil ayat 20). 8. pengarahan Islam dalam Al-Quran tentang pelbagai aspek tamadun dan kehidupan Muslim. jantina. agama kekuatan dan tanggungjawab (Al-Qasas ayat 26). An-Nisaa' ayat 104) Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam . agama mempertahankan diri/maruah dan jihad (At-Taubah ayat 111. atas setiap pekerjaannya.W.W.T. oleh itu.

Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui. Bacalah. lagi Maha Bijaksana. (Al. untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya. dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. 103) Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib.Baqarah ayat 3. (At-Taubah ayat 60) 8. dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara. 6. maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya . Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui. lagi Maha Bijaksana. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam .Baqarah ayat 3) Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir. taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu.jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Islam sebagai pedoman yang mengatur perekonomian (Al. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Hasy-r ayat 7. (Al-'Alaq ayat 1-5) 5. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu). dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah. dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. 60-61) Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia. dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah. dan lebih elok pula kesudahannya. 'Imraan ayat 164) A-li Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). (An-Nisaa' ayat 59) 7. dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya. dan orangorang miskin. kerana kalau kamu menderita sakit (luka atau mati) maka sesungguhnya mereka pun menderita sakitnya seperti penderitaan kamu. At-Taubah ayat 60. sedang kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan (iaitu balasan yang baik pada hari akhirat kelak). sedang Allah mengetahuinya. Islam sebagai pedoman dalam sistem pendidikan (Al-'Alaq ayat 1-5. dan amil-amil yang mengurusnya. Islam sebagai pedoman dalam sistem ketenteraan (Al-Anfaal ayat 39. An-Nuur ayat 11-17) Islam sebagai pedoman dalam sistem politik dan kenegaraan (An-Nisaa' ayat 59) Wahai orang-orang yang beriman. Islam sebagai pedoman dalam sistem sosial kemasyarakatan (Al-Hujuraat ayat 11-13. dan orang-orang yang berhutang.7 Dan janganlah kamu lemah (hilang semangat) dalam memburu musuh (yang menceroboh) itu. (An-Nisaa' ayat 104) 4.

dibanding dengan data yang dikumpulkan pada tahun 1994.cia. dan berpuasa. para penganalisis menganggarkan bahawa Muslim di AS berjumlah sekitar tujuh juta orang. jumlah penduduk Muslim AS diperkirakan akan melebihi jumlah penganut Yahudi.gov/library/publications/the-worldfactbook/) 10 Akhbar “The Independent” 13 Mac 1998 di dalam artikel bertajuk Rising Number of Muslims Threatens to Displace Jewish Lobby 11 http://www. angka ini telah mencapai 1.11 Peningkatan yang terus-menerus ini bukan hanya disebabkan oleh jumlah penduduk yang terus bertambah di negara-negara Muslim. Peningkatan pemeluk Islam juga terjadi di benua Eropah. suatu fenomena yang menonjol.8 apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu. Angka statistik tahun 1973 menunjukkan bahawa jumlah penduduk Muslim dunia sekitar 500 juta. (Al-Maaidah ayat 50) Umum Tamadun Islam bersifat umum dan tidak terhad kepada sesetengah golongan manusia di sesetengah tempat dan dalam keadaan atau waktu tertentu sahaja. pada tahun 2010.or. Fenomena kontemporari memperlihatkan betapa Islam kini hampir menjadi agama terbesar di dunia. terutama setelah serangan terhadap World Trade Center pada 11 September 2001. Ciri ini menjadikan tamadun Islam bersifat sejagat dan terbuka serta sesuai dengan naluri semula jadi seluruh golongan manusia. tapi juga jumlah mualaf yang baru memeluk Islam yang terus meningkat. (Al-Anfaal ayat 60-61) 9. Menurut sebuah kajian baru-baru ini.4 peratus yang lahir di AS. Sejak 20 tahun dahulu.id/cmm-ind_more.cmm.6 peratus berbanding 22. jumlah Muslim di dunia telah meningkat secara perlahan. Islam sebagai pedoman dalam sistem hukum dan perundangan (Al-Maaidah ayat 50) Sesudah itu. lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Ia Maha Mendengar. Menurut Jabatan Luar Negeri AS. Le Monde pada bulan Oktober 200112. pergi ke masjid.tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih pada daripada Allah. maka engkau juga hendaklah cenderung kepadanya serta bertawakalah kepada Allah. kebanyakan kaum Muslim AS ialah imigran: 77. Ketertarikan secara alamiah dan rasa ingin tahu telah mendorong peningkatan jumlah warga dunia yang berpaling kepada Islam. Masyarakat muslim AS datang dari lima benua. patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliyah? Padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan . Meskipun di AS tidak ada bancian penduduk berdasarkan agama.9 Islam juga agama yang paling pantas berkembang di Amerika Syarikat (AS). dan kamu tidak akan dianiaya. Menurut akhbar popular Perancis. dan menjadikan Islam agama kedua terbesar di negara itu setelah agama Kristian10. sekarang. Dan jika mereka (pihak musuh) cenderung kepada perdamaian. semakin banyak Muslim terus melaksanakan solat. CIA The World Factbook 2008 online (https://www.5 bilion: iaitu setiap seorang daripada empat.php?id=A2156_0_3_0_M 12 5 Oktober 2001 di dalam artikel berjudul “Islam 101” 9 Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam .

9 Majalah Turki Aktüel pula menyatakan. astronomi. Eropah dan dunia Islam telah saling berhubung selama berabad-abad.com/europe_and_islam_01. dan dalam banyak bidang lain.html#63a Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam . kaum Muslim memiliki perbendaharaan ilmu pengetahuan yang sangat luas dan kemampuan hebat dalam membangun tamadunnya sendiri. para pengkaji Barat memperkirakan dalam tempoh 50 tahun akan datang13. masa. Eropah akan menjadi salah satu pusat utama perkembangan Islam. 13 http://www.riseofislam. negara Andalusia (756-1492) di Semenanjung Iberia. Kini banyak pakar sejarah dan sosiologi menegaskan bahawa Islam adalah faktor utama transformasi Eropah dari gelapnya Abad Pertengahan menuju kegemilangan Era Renaisans. Tetap dan Anjal Islam ialah agama yang mempunyai ciri tetap iaitu tidak berubah walaupun berlaku peredaran dan perubahan tempat. serta penguasaan wilayah Balkan oleh Empayar Uthmaniyyah (1389). dan kemudian semasa Perang Salib (10951291). matematik. tatpi pada masa yang sama bersifat anjal/fleksibel dari segi pelaksanaannya. Ketika Eropah terbelakang dalam bidang kedoktoran. Pertama. khususnya dari segi tujuan dan matlamat pembinaan. dan keadaan.

dan warna kulit asalkan keamanan tetap terpelihara. Keterbukaan ini berdasarkan syarat-syarat tertentu: 1.T. Terbuka Tamadun Islam sentiasa terbuka untuk menerima semua tamadun dan budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. 3.10 SIFAT-SIFAT TAMADUN ISLAM Sejagat Tamadun Islam bersifat sejagat. agama. malahan boleh dikongsi bersama tanpa wujud batasan geografi. 4.W. Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam .W. Mendorong ke arah amar makruf nahi mungkar. Islam tidak melarang ketamadunan. Menyepadukan unsur kerohanian dengan material. 2. tetapi aspek spiritual dan fizikal hendaklah berjalan seiring. bermakna kemajuan Islam tidak terhad kepada sesuatu bangsa atau tempat-tempat yang tertentu sahaja. Elemen yang dipinjam itu tidak mewujudkan keadaan yang boleh mencemarkan akidah dan keimanan kepada Allah S. Menjamin kestabilan dan kesejahteraan dalam melakukan ibadat kepada Allah S. bangsa.T. Hal ini membuktikan betapa tamadun Islam tidak jumud dan sentiasa berkembang langsung memperkaya khazanah ummah.

yakni tidak menerima sebarang perubahan baik dalam bentuk pengurangan atau penambahan. Segala bentuk ketamadunan dalam Islam semestinya diletakkan di bawah satu akidah yang satu: mengaku bahawa Allah S. Kemajuan yang dicapai manusia adalah hak milik mutlak Allah S. kerana tamadun Islam tidak dibatasi ruang sempadan dan waktu lantaran datangnya dari Yang Maha Mengetahui Allah S.T.A.W.11 Tetap dan Anjal Nilai-nilai Islam bersifat tetap.W. sebaliknya berpandukan Al Quran dan Hadith. Scientific and Cultural Organization.W. dan dipraktikkan dalam mencari jawapan kepada semua persoalan manusia termasuklah dalam soal kejadian alam. dan tabiat manusia. 3. 2. Rasa ketuanan atau superiority: Inilah semangat yang paling mencengkam dalam minda Barat.W. langsung membelakangkan kepentingan unsur metafizik dan spiritual. ihsan. kerana tidak percaya pada kasih sayang. sehingga ke hari kiamat. 4. dan kesejahteraan. dan dengan Yang Pencipta. Ketamadunan Islam mencerminkan ketakwaan manusia terhadap Yang Maha Esa. Kesatuan Dalam Kepelbagaian Akidah ialah unsur yang mengakari tamadun Islam. Fahaman materialisme yang berlebihan. Sepanjang Zaman Tamadun Islam berkesinambungan semenjak turunya wahyu pertama (surah Al-Alaq) kepada Nabi Muhammad S. Yussuf Al-Qaradawi14: 1. Islamic Educational.T. Konflik: Ketamadunan Barat sentiasa berkecamuk. Tamadun Islam tidak dipengaruhi hawa nafsu dan rasional akal semata-mata. Toleransi Toleransi bermaksud tamadun Islam bersifat tolak ansur dan sentiasa menghormati orang lain dalam batasan syarak. Prinsip ketuhanan yang meragukan: Persepsi Barat yang menjadi dasar pembinaan tamadun mereka tidak mempunyai satu dasar atau asas yang kukuh tentang Tuhan dan sifat kesempurnaannya. sesama manusia. seperti yang dijelaskan secara menyeluruh oleh Dr. Konflik berlaku dalam diri sendiri. Mereka tidak mengiktiraf tamadun lain. 5.W. Mereka berasakan ketamadunan mereka ialah ketamadunan seluruh manusia. ISESCO (Maghribi) 2002 Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam .T. Abdulaziz Othman Altwaijri.T sebagai Tuhan yang wajib ditaati dan disembah. Memisahkan agama dalam kehidupan seharian. Prinsip inilah yang jauh membezakan tamadun Islam dengan prinsip ketamadunan Barat. Masyarakat bukan Islam yang berada di bawah pentadbiran tamadun Islam tidak dilarang untuk mengamalkan ajaran agama dan budaya mereka selagi 14 “The characteristics of the Islamic civilization and its future prospects” Kertas kerja Dr. dipinjam kepada manusia dalam bentuk amanah dan segalagalanya akan kembali kepada Allah S. walau apa cara sekalipun masa dan keadaan berubah. Kecenderungan sekular. ilmu.

Islam menitikberatkan nilai keseimbangan antara rohani dan jasmani.12 dengan tujuan menjaga hubungan baik dan kestabilan dalam masyarakat yang berbilang bangsa dan agama. dan fizikal dan mental. Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam .W. Seimbang Rohani dan Jasmani Sebagai sebuah tamadun yang terunggul. dunia dan akhirat. Keseimbangan semua unsur ini penting untuk mendapatkan keredhaan Allah S.T.

W.) melalui malaikat Jibril untuk disebarkan kepada sekelian manusia dengan membawa mesej pimpinan dan bimbingan umat manusia supaya melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Al Quran merupakan kalamullah (perkataan Allah S. al-Quran juga menjadi cahaya yang menerangi jiwa orang yang selalu membacanya dan menghayati isi kandungannya. Al Quran ialah kitab pedoman yang lengkap: mencakupi segala permasalahan hidup manusia termasuklah yang berkait rapat dengan aspek pembangunan dan ketamadunan. (Al-Quran) ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang (hendak) bertakwa. Al-Quran disifatkan sebagai nur (cahaya) kerana memberikan cahaya keimanan kepada orang yang berada dalam kegelapan serta kekufuran.W.T) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (S.13 SUMBER TAMADUN ISLAM Sumber tamadun Islam boleh dibahagikan kepada dua bahagian besar: sumber primer dan sumber sekunder. dan Kami pula telah menurunkan kepada kamu (Al-Quran sebagai) Nur (cahaya) Yang menerangi (segala apa jua Yang membawa kejayaan di dunia ini dan kebahagiaan Yang kekal di akhirat kelak) (an-Nisaa' ayat 174) Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam . (‘ali Imran ayat 138) Sifat-Sifat Al Quran an-Nuur bermaksud cahaya yang menerangi kegelapan. Selain itu.A. Firman Allah: • Wahai sekalian umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu: Bukti dari Tuhan kamu. Sumber Primer Al Quran Al Quran merupakan sumber utama tertegaknya tamadun Islam.

Al Quran ialah mukjizat terbesar untuk Rasulullah S. Manusia bebas bertamadun asalkan tiada unsur keganasan.14 • al-Mubiin bermaksud menerangkan sesuatu. Firman Allah: Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran Yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu. sosial. dan mengamalkan isi kandungannya. Al Quran mengandungi 114 surah: dimulai dengan alFatihah dan disudahi dengan al-Nas. (al-Maaidah ayat 15) • al-Huda bermaksud petunjuk. mempelajari.W.T. (Al Baqarah ayat 23) Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya. (Al Hijr ayat 9) Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam . Al Quran mengandungi 6666 ayat yang mencakupi semua persoalan politik. Al-Quran disifatkan sebagai penerang kerana menghuraikan ajaran Islam kepada seluruh umat. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran (Nabi Muhammad) dari Allah. jika betul kamu orang-orang yang benar. dan agama keseluruhannya.T. kekufuran. dan penganiayaan. Allah menyifatkan al-Quran sebagai rahmat kerana membawa rahmat kepada orang Mukmin yang sentiasa membaca. Al Quran merupakan panduan dan pelembagaan serta sumber ketamadunan yang paling lengkap untuk seluruh manusia.a. Firman Allah: Wahai ahli Kitab! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami (Muhammad. gaya bahasanya yang tinggi sehingga boleh menggetarkan dan menimbulkan perasaan khusyuk dan keinsafan. yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kitab di dunia lantaran bersumberkan Kuasa yang sangat tinggi: Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.W.w) Dengan menerangkan kepada kamu banyak dari (keterangan-keterangan dan hukumhukum) Yang telah kamu sembunyikan dari Kitab suci. Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang Kami turunkan (Al-Quran) kepada hamba kami (Muhammad). Al-Quran disifatkan sebagai petunjuk kerana menunjukkan jalan yang lurus kepada umat manusia. dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan. dan ekonomi. dan sebuah Kitab (Al-Quran) Yang jelas nyata keterangannya. dan Yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin Yang ada di Dalam dada kamu. s. isi kandungannya tidak dapat diragui. serta membawa rahmat bagi orang-orang Yang beriman. Tempoh penurunan Al Quran ialah selama 23 tahun: 13 tahun di Makkah dan baki 10 tahun di Madinah. maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah. dan ia memaafkan kamu (dengan tidak mendedahkan) banyak perkara (yang kamu sembunyikan). kekejaman. ar-Rahmah bermaksud kerahmatan. baik terhadap diri sendiri. (Yunus ayat 57) • Al Quran tidak melarang ketamadunan asalkan tidak menyalahi segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah S. masyarakat.

jarak masa atau tempat yang tidak mengizinkan untuk bertemu atau mustahil untuk bertemu. maksudnya mestilah ada antara perawi sanad suatu ikatan ilmu seperti bertemu dengan orang yang mendapat hadith daripada orang yang terdahulu dan orang yang mengambil hadith daripada penyampai hadith. dan haji. Sebagai sumber kedua dalam perundangan Islam. perbuatan. kaedah jual beli. Sunan al-Tirmidhi (al-Tirmidhi). 15 Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam .a. dan Sunan Ibn Maja (Ibn Maja). Sesetengah sarjana mempertikaikan sesetengah hadith tetapi kedudukan hadith sebagai sumber rujukan kedua umat Islam tidak pernah dinafikan. Syarat-Syarat Sah Hadith16 • Sanad bersambung. Sunan al-Sughra (al-Nasa'i). Rasulullah s. Di dalam Al Quran hanya dibenarkan memakan buruan yang ditangkap oleh haiwan pemburu terlatih.W. Sunan Abi Da'ud (Abu Da'ud). hadith menerangkan bahawa buruan yang mempunyai kesan dimakan oleh haiwan pemburu adalah haram dimakan.a. Menerangkan ayat Al Quran yang kurang jelas. tandatanda yang ditunjukkan itu boleh menarik perhatian umat masing-masing supaya beriman dengan mereka.W. puasa. Maka dalam hal ini. Mengkhususkan ayat-ayat umum seperti memperjelas cara perlaksanaan sembahyang.w bersabda: Setiap Nabi diberi tanda sebagai bukti kenabian mereka. dan sebagainya yang hanya disebutkan secara umum oleh al Quran. Oleh itu aku berharap. Tidak terjadi antara kedua-dua perawi hadis itu.A. kira-kira 9200 hadith). menunaikan zakat dan haji. yang mengandungi 7275 hadith). Sedangkan yang diberikan kepadaku hanyalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. (632M). al Hadith mempunyai peranan tersendiri iaitu:15 • • • • Menegaskan hukum yang ada di dalam Al Quran seperti dalam perkara pensyariatan sembahyang.) Koleksi Hadith yang wujud sekarang siap sepenuhnya 230 tahun selepas kewafatan Nabi S. 16 “Kedudukan Hadith Dalam Islam” Engku Ibrahim & Abdul Ghani Shamsuddin (1987).t) (1997) Kelantan : Pustaka Asa Kenali.A. Mengeluarkan hukum yang tidak disebut secara khusus di dalam Al Quran seperti dalam hal memakan haiwan yang ditangkap oleh haiwan pemburu terlatih seperti anjing buruan. akulah yang paling ramai pengikut berbanding dengan mereka pada Hari Kiamat (hadith Abu Hurairah r. Sahih Muslim (Muslim Ibn al-Hajjaj. dan perkataan yang disandar kepada Rasulullah S. Enam koleksi hadith dalam kalangan Sunni ialah Sahih Bukhari (Imam Bukhari. Kuala Lumpur : Persatuan Ulama Malaysia. Tentunya haiwan yang menjadi mangsa itu terdapat kesan dimakan oleh haiwan pemburu terlatih tadi dan kesan tersebut menunjukkan haiwan pemburu tadi menangkap buruan untuk dirinya sendiri.15 Al Hadith Al Hadith (dari segi bahasa bermaksud berita atau khabar) atau al Sunnah secara istilah bermaksud segala pengakuan. “Memahami Nilai Hadith dan Sunnah Nabi saw” Abdullah al Qari Haji Salleh (t.

Perawi yang adil ialah orang yang mencukupi syarat-syarat berikut: Islam Tidak boleh diterima hadith yang diriwayatkan oleh seorang yang bukan Islam sekalipun dia adalah ahli kitab. menjauhkan diri dari perkara keji. merupakan satu sifat yang dimiliki di dalam jiwa yang dapat membawa pemiliknya menjadi seorang yang bertakwa. Tidak boleh diterima hadith yang diriwayatkan oleh seorang kanak-kanak. Penjagaan di dalam dada Penjagaan berbentuk penulisan (buku) Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam .A. bermaruah.W. Semua ini disyaratkan kepada setiap perawi hadith dari awal sanad hingga akhir. Sekiranya beliau seorang ulama.16 • Adil. dia akan bersikap dengan sikap yang layak bagi ulama dan tidak bersikap seperti seorang penjual. seseorang perawi menghafal apa yang didengarinya dan beliau dapat menyampaikannya semula. dan membuat pengiktirafan terhadapnya serta menjaga kitabnya daripada sampai ke tangan orang yang ingin mempermainkan atau membuat pemesongan. Para pengkaji hadith mengambil berat dalam aspek akhlak seseorang perawi hadith yang akan menjamin kebenaran dan amanahnya serta terselamat daripada perkara-perkara yang boleh mencacatkan kedudukan sesuatu riwayat. lebih-lebih lagi apabila perkara yang diriwayatkan berkaitan dengan urusan agama dan sunnah Nabi S. Seseorang perawi itu hendaklah bersikap dengan sikap yang selayaknya mengikut kedudukannya. membaiki tulisan. dan bidaah. iaitu semenjak beliau mula menulis sehinggalah beliau menyampaikan yang ditulis. Tidak boleh diterima hadith yang diriwayatkan oleh orang gila. seseorang perawi menjaga apa yang ditulis setelah membuat pembetulan. Fasik ialah melakukan dosa-dosa besar atau berterusan melakukan dosa-dosa kecil. mereka yakin tentang apa yang dihafal mereka. terpelihara daripada kesalahan atau kesamaran dan mampu menyebut apa yang dihafal. Sampai umur Berakal Tidak fasik Menjaga Maruah • Penjagaan riwayat.

2nd Edition (1991). Ketika ini. Hadith pada zahirnya terkumpul mengikut syarat-syarat sahih dan selainnya terdapat sebab kecacatan kecil atau tersembunyi yang tidak diketahui.17 • Selamat daripada keganjilan. • Sumber Sekunder Al Ijtihad Ijtihad bermaksud usaha yang bersungguh-sungguh dalam kalangan ulama (digelar mujtahid) untuk menghasilkan satu penetapan hukum syarak berlandaskan Al Quran dan al Hadith. London. maka dia boleh mendapatkan kepakaran-kepakaran daripada para sarjana lain. Begitu juga dalam kes-kes seperti GM Food atau "makanan diubah secara genetik". Hanya para sarjana yang cukup syarat ijtihad sahaja yang layak melakukan pengujian pada hukum ini. lalu disyaratkan terhadap kesahihan sesebuah hadis iaitu tidak terdapat padanya suatu kecacatan. Sekiranya sesuatu dalil jelas maknanya tanpa boleh ditakwilkan lagi. kerana akan menghalang kesahihan hadith. 17 Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam . tiada perbezaan perawi terhadap siapakah perawi yang lebih diyakini atau lebih dipercayai. kerana syaz (kecacatan atau keganjilan) wujud apabila terdapat perselisihan antara perawi yang dipercayai (thiqah) dan perawi yang lebih diyakini daripadanya iaitu terdapat tambahan atau kekurangan pada riwayat yang dibawa oleh perawi yang lebih diyakini tidak terdapat sebarang tambahan atau kekurangan. Jika sarjana itu kurang layak dalam satu-satu aspek. mungkin para sarjana fiqh dan sarjana perubatan boleh bergabung fikiran untuk melakukan ijtihad secara kolektif. Selamat daripada illat. Ijtihad biasanya berlaku dengan mengambil fenomena dan iktibar dalam sumber hukum seperti Al Quran dan Sunnah untuk direalisasikan dalam realiti semasa yang memerlukan hukum untuk diamalkan. berlakunya kesamaran yang boleh mencacatkan kesahihan hadith. para sarjana fiqh perlu mendapatkan pandangan-pandangan pakar dalam bidang bioteknologi dan sebaliknya. kecuali para ulama besar melarang daripada menghukumkannya dengan sahih. tetapi amat pakar dalam aspek-aspek yang lain. Stacey International. ataupun terdapat juga isnad perawi yang meriwayatkan hadith daripada orang yang sezaman dengan lafaz dengan kesamaran sama ada dia mendengarnya ataupun dia tidak mendengar daripadanya. Konsep ini dipanggil ijtihad kolektif. Oleh itu hadith tersebut dikira sebagai hadith maukuf dan diriwayatkan secara marfuk atau sebaliknya. Contoh mudah ialah penentuan hukum dalam eutanasia atau mercy killing. yang wujud di dalam alQuran atau al-Sunnah. Fiqh yang terbina dalam konteks umat dahulu tersusun di atas asas penyelidikan yang terhad dalam ruang lingkup teknologi dan situasi semasa mereka. ataupun berpunca daripada kredibiliti dalil yang digunakan itu sendiri17. dan dalil itu pula disahkan berautoriti. Proses ijtihad hanya berlaku pada hukum-hukum yang tidak jelas. sama ada ketidakjelasan itu berpunca daripada lafaz yang terlalu umum. Cyril. Oleh itu sebarang bentuk gabungan atau persepakatan tidak mungkin berlaku di antara dua riwayat yang berbeza. yang berasaskan kepada pakar (tajazzu' alijtihad). “The Concise Encyclopaedia of Islam” Glassé. Kajian mendapati terlalu banyak kes kes hukum fiqh terutama dalam bab-bab kepenggunaan yang wujud di dalam fiqh terdahulu memerlukan perubahan dalam konteks semasa. maka ijtihad tidak diperlukan.

5 Green Street. mudah difahami dan diterima majoriti manusia. CB2 3JU. bukan keadaan tertentu sahaja. boleh disamakan dengan arak. dan mempunyai bukti yang sahih. The Islamic Texts Society. dan judi. Cambridge.18 “Principles of Islamic Jurisprudence” Mohammad Hashim Kamali (1991). dan realistik untuk semua keadaan. dan hukumnya haram. Hukum yang akan dilaksanakan (berdasarkan kes asal) pula hendaklah praktikal. dan pemujaan berhala. (al Maidah ayat 90) Contoh lain termasuklah pengharaman dadah. Illat pengharaman arak adalah memabukkan.W. 18 Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam .18 Al Qiyas Al Qiyas bererti menyamakan peristiwa (analogi) yang tiada/belum dihukumkan dengan peristiwa lain yang ada nas yang sahih hukumnya kerana persamaan illat (suatu sifat yang wujud dalam suatu perbuatan yang menjadi sebab utama terbitnya hukum tertentu untuk perbuatan itu). adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah.T di dalam surah al Maidah ayat 90: Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. minum arak telah ditentukan nas dan haram hukumnya. maka setiap minuman lain yang didapati di dalamnya illat yang sama. Pengharaman arak jelas dalam firman Allah S. Contohnya. UK. sentiasa membawa kesan tersebut. telah dan masih dilaksanakan. Nas (kes asal) Minum arak Kes baru dadah illat memabukkan Hukum haram Illat yang hendak diguna pakai dalam penentuan Qiyas hendaklah berkenaan atau berpatutan (mengikut pandangan mujtahid).

T sebagai Pencipta. Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam . dan hubungan dengan alam secara keseluruhannya. Hal ini selaras dengan matlamat dan dasar pembinaan tamadun Islam yang berteraskan pemeliharaan tiga hubungan: hubungan dengan Allah S. hubungan sesama manusia.W.19 KESIMPULAN Tamadun Islam mempunyai keunikan dan sifat yang tersendiri yang membezakannya dengan segala bentuk ketamadunan yang wujud di atas muka bumi ini.

Vol. Religion and Civilization (1980). dan Nasihat Kerajaan Arab Saudi di http://hadith. Keunikan dan Keistimewaan Tamadun Islam . Selangor. Shafiff (2008). Fajar Bakti. Buku rujukan lain serta rujukan bentuk lain seperti laman web dan kertas kerja ditulis pada nota kaki. Encyclopaedia Britannica. Manusia dan Islam Jilid 3 (1999). Mukadimah Terjemahan DBP (1995). Lucknow. Ayadurai Letchumanan (ed). New York. UNiSEL.com/Bayan/mal/ Senarai buku rujukan penting: Siti Rafidah bt. Abul Hassan Ali Nadwi. Pengajian Islam. Encyclopaedia Britannica Inc. Dewan Bahasa dan Pustaka. Pencapaian dan Masa Depannya (2002). Kuala Lumpur. Mohd.al-islam. Tamadun Dunia: Siri Sejarah Fajar Bakti (1999). Petikan Hadith dari laman web Kementerian Hal Ehwal Islam.20 SENARAI RUJUKAN Petikan Al Quran diambil daripada CD-ROM Al Quran dan Terjemahannya keluaran Global Islamic Software Co. Dakwah. Sivachandralingam Sundara Raja. 15th ed. Dewan Bahasa dan Pustaka. Haron Din. PTS. Shah Alam. Academy of Islamic Research and Publications. Kuala Lumpur. 4 (2008). Liki Hamid (ed. Ibn Khaldun. Pengajian Tamadun Islam: Sejarah. Dollah Hamdani @ Hj. Sanusi b. India.). Wakaf. Kuala Lumpur. Abdul Ghani.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->