P. 1
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

|Views: 242|Likes:
Published by Faizzuddin Yaakop

More info:

Published by: Faizzuddin Yaakop on Apr 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2014

pdf

text

original

4.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

4.1. Konsep PBS Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merujuk kepada Panduan PBS dari Kementerian Pelajaran Malaysia ialah pentaksiran yang dirancang,ditadbir, diskor dan dilapor oleh sekolah. PBS membolehkan calon mengukur tahap penguasaan pengetahuan,kemahiran dan nilai berbanding kriteria yang ditetapkan. PBS merupakan suatu sistem bersepadu yang menyeluruh, bukan sekadar menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja. Ini merujuk kepada beberapa aspek penilaian seperti aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani). Aspek penilaian ini adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Komponen yang terdapat dalam PBS telah dibahagikan kepada dua bidang utama iaitu bidang akademik dan bukan akademik dan beberapa komponen iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK), Pentaksiran Psikometrik (PPsi). Ia boleh digambarkan di dalam carta alir 4.1. Bidang-bidang ini memberi pengiktirafan kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif berasaskan sekolah.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah Akademik Bukan Akademik Pentaksiran sekolah Pentaksiran Pusat Pentaksiran aktiviti. sukan dan kokurikulum Pentaksiran Psikomentrik Carta 4. kemahiran menyelesaikan masalah. emosi dan jasmani. Pentaksiran ini dilaksanakan dalam bentuk pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. kemahiran berfikir. jasmani. minat kecenderungan. PPsi dilaksanakan di peringkat sekolah dan pusat untuk mengukur kebolehan semula jadi. Pentaksiran ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani. Keempatempat komponen ini menepati dengan falsafah pendidikan negara dalam mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Komponen ini dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah iaitu pentadbir. rohani. Komponen kedua di bawah bidang ni ialah PAJSK. guru dan juga murid. Komponen yang kedua di bawah bidang akademik ialah pentaksiran pusat. Bidang buka akademik juga mengandungi dua komponen utama iaitu PPsi dan PAJSK. sukan dan kokurikulum. . pentaksiran masih dilaksanakan di peringkat sekolah tetapi mengikut kerangka yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP). Pada peringkat ini. Ibu bapa juga terlibat secara langsung bagi memastikan objektif pentaksiran ini dapat dicapai dengan jayanya.1 : Komponen pentaksiran sekolah Komponen akademik yang pertama ialah pentaksiran sekolah.sikap dan personaliti murid.

PBS merupakan satu sistem yang menyeluruh dan bersepadu yang mengambil kira pelbagai aspek yang terdapat di dalam falsafah pendidikan kebangsaan di mana ia menjadi pegangan dan rujukan kepada sistem pendidikan negara.1. Bahagian II.1. Ciri yang pertama ialah Holistik. Standard ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesediaan dan pencapaian murid.Penilaian Murid (Seksyen 67). Perkara 3 iaitu: . Ini dapat dilihat di mana implementasi pentaksiran formatif dan sumatif yang dilaksanakan oleh guru berlaku semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.Peperiksaan (Seksyen 68). PBS yang terbaru merujuk kepada rangka kurikulum terbaru iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mempunyai standard yang telah digariskan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). Larangan Tentang Pengendalian Peperiksaan dan Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 (Seksyen 69).1. Ciri yang kedua ialah seimbang iaitu mengambil kira semua aspek bukan sahaja dalam bidang akademik malah bidang bukan akademik juga dinilai. Dasar Pelaksanaan PBS Pelaksanaan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) bagi sekolah rendah adalah berdasarkan kepada Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). 4. Ciri yang seterusnya ialah fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid.4.2. Ciri-ciri PBS PBS mempunyai beberapa ciri-ciri bagi memastikan setiap tindakan yang dilakukan berpandukan kepada ciri-ciri berikut. Sistem PBS yang terbaru juga menjadikan proses pentaksiran sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajara.

garis panduan dan arahan tentang peperiksaan. Selain itu ciri PS juga bersifat fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid. Kaedah Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah (PS) Pentaksiran Sekolah (PS) dijadikan sebagai komponen utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid. Perkara 3 (c): untuk mengadakan peperiksaan. Pihak sekolah melaksanakan sepenuhnya PS bermula dengan aspek perancangan pembinaan item dan instrumen pentaksiran. PS juga bersifat berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan P&P.2. garis panduan dan arahan tentang peperiksaan. untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan. meningkatkan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satusatu proses P&P. memantau dan membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah. Perkara 3 (b): untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturan-peraturan. Ciri yang terakhir PS ialah ia haruslah merujuk kepada standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum. pemeriksaan atau penskoran.dan 3. pentadbiran. Pelaksanaan PS di sekolah adalah dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan semasa proses P&P dan pentaksiran sumatif yang dijalankan pada hujung semester. 4. Perkara 3 (a): untuk memberi nasihat. perekodan dan pelaporannya. Di antara ciri-ciri PS termasuklah berbentuk holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan nilai murni. 2. .1.

Falsafah pendidikan kebangsaan telah mewujudkan dua standard iaitu standard kurikulum dan standard prestasi. kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Ia merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu. Pentaksiran Rujukan Standard telah diperkenalkan dengan menggunakan Standard Prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid.1 Pentaksiran Rujukan Standard Bagi menambah baik pentaksiran sedia ada. Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melaporkan prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran merujuk kepada pernyataan standard.2. kebolehan. bakat. .1. Murid-murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan. Pihak sekolah boleh mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid. faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum.4. Perbezaan di antara dokumen standard ini dapat dijelaskan dalam jadual 4.

. Band 5 dan Band 6 yang disusun mengikut hierarki dan dijelaskan dengan deskriptor yang menyatakan tingkah laku terperinci yang boleh di perhati dan diukur dalam menentukan prestasi individu.Band 2. Band 3.2 Standard Prestasi Standard Prestasi pula merujuk kepada pencapaian atau penguasaan seseorang murid dalam sesuatu bidang yang telah dilalui dalam satu tempoh pembelajaran berdasarkan penanda aras yang telah dikenal pasti. Bahagian Pembangunan Kurikulum Dibangunkan Lembaga Peperiksaan Jadual 4. Standard Prestasi menjadi panduan kepada guru untuk memastikan aktiviti pentaksiran boleh dilaksanakan secara adil dan berfokus merujuk kepada standard yang ditetapkan. Standard prestasi sekali gus dijadikan sumber rujukan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan.2.1: Perbezaan antara dokumen standard kurikulum dan dokumen standard prestasi 4. Penyataan Standard dinyatakan dalam Kerangka Standard Prestasi yang mengkategorikan standard mengikut Band iaitu Band 1.Perbezaan Dokumen Standard Dokumen Standard Kurikulum Mengandungi perkara yang patut dipelajari oleh murid Komponen Kandungan Dokumen Standard Prestasi Mengandungi panduan untuk mentaksir pencapaian murid mengikut seperti tahap pencapaian dalam dihasratkan dokumen kurikulum. Band 4.

3. murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab secara sistematik dan akhir sekali Band 6. Pelbagai bentuk instrumen yang boleh dijadikan sebagai instrumen. murid tahu perkara asas. Evidens pula ialah bahan atau apa-apa bukti yang ditunjukkan oleh murid dalam suatu tugasan.ujian bertulis bergantung pada tahap kesesuaian objektif pembelajaran. Band 1.Kerangka standard prestasi digunakan dalam PS dan dibina bagi tujuan panduan kepada semua subjek di dalam sistem pendidikan di Malaysia. murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. Kerangka standard prestasi boleh dirujuk dalam jadual 4. BAND 1 2 3 4 5 6 STANDARD Tahu. murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan. Band 3. Penyataan standard digubal berdasarkan objektif mata pelajaran berkenaan. Contohnya kuiz. murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dan mempunyai keupayaan membuat keputusan. . Deskriptor pula merujuk kepada perkara yang murid harus tahu dan boleh buat berdasarkan standard pembelajaran.2. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Tahu.seterusnya Band 5.2 : Kerangka standard prestasi Kerangka Dokumen Standard Prestasi yang digunakan di sekolah ditunjukkan di dalam jadual 4. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu. Band 4. Faham dan Boleh Buat Tahu dan Faham Tahu Jadual 4. murid akan menunjukkan kefahaman. pertandingan bahas. Penyataan evidens pula adalah menerangkan bagaimana murid menunjukkan apa yang dipelajari. manakala Band 2. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu.

1. teknik dan memilih kandungan mata pelajaran yang terdapat dalam dokumen standard kurikulum. Seterusnya guru mentaksir pemahaman murid tentang perkara yang diajar melalui instrumen pentaksiran yang sesuai sama ada secara formal atau tidak formal secara berterusan. Terdapat dua sistem pelaporan yang digunakan dalam PS iaitu formatif dan sumatif. strategi.3 : Kerangka Dokumen Standard Prestasi Aplikasi standard prestasi dalam pentaksiran sekolah (PS) di mulakan dengan perancangan guru dalam penentuan kaedah. Murid yang telah mencapai standard guru meneruskan proses pengajaran yang seterusnya manakala murid yang tidak mencapai standard guru perlu membuat pemulihan dan membimbing murid tersebut. Proses pentaksiran boleh digambarkan dalam carta aliran dalam carta 4. Contoh instrumen yang digunakan di sekolah adalah seperti lampiran 3. . Selepas proses penilaian guru perlu membuat pelaporan berdasarkan evidens yang dikemukakan oleh murid.Band 1 2 3 4 5 6 Penyataan Standard Deskriptor Evidens Penerangan generik / umum tentang tahap kemajuan pembelajaran (Merujuk Objektif Mata Pelajaran) APA murid tahu dan boleh buat (Merujuk Standard Kurikulum Tahun-Tahun Tertentu Bagi Mata pelajaran) BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat Jadual 4.

pembelajaran dan pentaksiran Belum mencapai tahap penguasaan Guru menilai prestasi murid. Dokumen Standard Prestasi Bahasa Malaysia Dokumen standard prestasi bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia dibina sebagai panduan untuk guru-guru bahasa menambah baik PS sejajar dengan pelaksanaan pentaksiran rujukan standard seperti yang diterangkan di atas. pembelajaran dan pentaksiran seterusnya.MULA Guru pilih standard kurikulum yang akan diajar Guru rancang pengajaran. Dokumen Standard Prestasi Bahasa Malaysia boleh dirujuk di lampiran 4. merekod dan melapor berdasrkan evidens Telah mencapai tahap penguasaan Pilih standard kurikulum yang baru dan laksanakan pengajaran.3. pembelajaran dan menyediakan kaedah pentaksiran Pemulihan Guru melaksanakan pengajaran.1: Proses pentaksiran sekolah berasaskan standard prestasi 4. . Carta 4.

LAMPIRAN 3 CONTOH INSTRUMEN PBS .

LAMPIRAN 4 DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->