RANCANGAN PELAJARAN (SK) MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU TAHUN : LIMA

MINGGU/ TARIKH
1 3 – 7 Jan

2011
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

TAJUK

ISI KANDUNGAN
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

HASIL PEMBELAJARAN

RUMAHKU SYURGAKU

1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.

7 Jan

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat 5.1 Aras 1 (i) dengan sebutan dan intonasi yang Membaca perkataan, frasa dan ayat betul dan memahami perkara yang yang mengandungi ayat tunggal dan dibaca. ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat
tunggal, dan ayat majmuk. PKJR 3.1.1 3.14 6.25

8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

PKJR Undang-undang Menyelamatkan kita

MINGGU/ TARIKH

TAJUK
KELUARGA HARMONI HIDUP DIBERKATI

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

2 10 – 14 Jan

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara 1.1 Aras 2 (i) berkaitan kehidupan seharian dengan Bertukar-tukar pandangan menggunakan kata, ungkapan, ayat, berdasarkan sesuatu isi. sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.1 Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat.

14 Jan

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. PKJR Patuhi Undangundang dan Peraturan PKJR 3.1.1 3.1.3 3.3.5 3.1.6

MINGGU/ TARIKH
. 3 17 - 21 Jan

TAJUK
KASIH DISEMAI BUDI DIHARGAI

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara 1.1 Aras 3 (i) berkaitan kehidupan seharian dengan Menerima teguran dengan hati yang menggunakan kata, ungkapan, ayat, terbuka dalam perbualan. sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 5.1 Aras3 (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 8.1 Aras 3 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat.

21 Jan

PKJR Prihatin Terhadap Persekitaran

PKJR 1.4.9 1.5.3 1.6.2

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

SEKOLAH SELAMAT

1.2 Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. 11.2 Aras 1 (ii) Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.

28 Jan

4 24-28 Jan

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.

PKJR Bertindak Dengan Selamat

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi 5.2 Aras 1 (i) dengan sebutan dan Membaca bahan sastera dan bukan intonasi yang betul dan lancar serta sastera dengan sebutan dan memahami perkara intonasi yang betul. yang dibaca. Aras 1 (ii) Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas. PKJR 1.4.10 7.1

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

5 31-04 Feb

SEKOLAH HARAPAN NEGARA IMPIAN BERSAMA

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.2 Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topic yang berkaitan. Aras 2 (ii) Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat. Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.

4 Feb

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi 5.2 Aras 2 (i) dengan sebutan dan intonasi yang Membaca pelbagai jenis ayat betul dan lancar serta memahami dengan memberikan penekanan perkara yang dibaca. pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. PKJR Peraturan Menyelamatkan Kita PKJR 3.1.4 10.1.4 10.1.7 Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 8.2 Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

6

7 - 11 FEB TAHUN BARU CINA

MINGGU/ TARIKH
7 14-18 Feb

TAJUK
USAHA TIDAK HENTI KEJAYAAN MENANTI

ISI KANDUNGAN
1.2 Bertanya dan menjawab tentang
sesuatu perkara secara bertatasusila.

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

1.2 Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topic yang berkaitan. Aras 2 (ii) Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat.

18 Feb

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi 5.2 Aras 3 (i) dengan sebutan dan intonasi yang Bersoal jawab secara bertatasusila betul dan lancar serta memahami tentang sesuatu perkara dengan perkara yang dibaca. menggunakan soalan pelbagai aras. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. PKJR Wira Keselamatan Jalan Raya 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. PKJR 7.4.3 10.1.1 10.1.4 Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 8.2 Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan

ayat majmuk.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

8 21-25 Feb

AMALAN BERBUDI HIDUP HARMONI

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

1.3 Aras 1 (i) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. Aras 1 (ii) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan sopan.

25 Feb

6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

6.1 Aras 1 (i) Merujuki kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 (i) Merujuki ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.

8.3 Menulis Perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas PKJR Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam PKJR 3.1.4 3.1.5 3.1.6 9.1.3 9.1.4

8.3 Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan betul.

9

1-5 MAC UPPM 1

MIN GGU/ TARIKH
10 08-11 Mac

TAJUK
KERJASAMA ASAS KESEJAHTERAAN HIDUP TOLERANSI TERAS KEMAKMURAN

ISI KANDUNGAN
1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

HASIL PEMBELAJARAN
1.3 Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun. Aras 3 (i) Meneliti arahan serta pesanan untuk membuat tindakan yang wajar. Aras (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

11 Mac

6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

6.1 Aras 2 (i) Merujuki ensiklopedia yang tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.

PKJR Pengguna Bertanggungjawab Tiba Selamat

8.3 Menulis Perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas PKJR 3.1.5 3.1.6

8.3 Aras 2 (i) Membina ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan betul. Aras 3 (i) Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik

9.1.4 10.1.2

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

12-20 CUTI PERTENGAHAN PERTAMA 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 1.4 Aras 1 (i) Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Aras (ii) Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. 6.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti pengguanaan kata, frasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. 8.2 Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

11 21-25 Mac

ALAM SEKITAR ALAM BERSIH HIDUP SIHAT

25 Mac

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara. PKJR Bagaimanakah Kemalangan Jalan Raya Berlaku? PKJR 10.1.1 10.1.7 10.1.9

8.4 Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. Aras (ii) Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN
1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

HASIL PEMBELAJARAN
1.4 Aras 2 (i) - Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Aras 3 (i) - Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alas an untuk mengukuhkan permintaan. 6.2 Aras 2 (i) - Menyatakan perbezaan pengguanaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Aras 3 (i) - Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MANUSIA PRIHATIN BUMI TERPELIHARA KEBERSIHAN NEGARA TANGGUNGJAWAB KITA

01 Apr

12 28 Mac – 01 Apr

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara.
PKJR Fikir Se belum Bergerak

5.2 Aras 2 (ii) - Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.

8.4 Aras 2 (i) - Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Aras 3 (i) - Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.

PKJR 10.1.3 10.1.9 10.1.10

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

13 04-08 Apr

SUKAN DAN KESIHATAN KESIHATAN ASAS KESEJAHTERA-AN

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dgn menggunakan kata, istila, frasa ayat yg tepat dan laras bahasa yg sesuai.

3.1 Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. Aras (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. 6.3 Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 8.5 Aras1 (i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana. Aras (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.

08 Apr

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan.
PKJR Cabaran Menunggang Basikal

PKJR 1.4 1.5 3.1.6 4.2

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

CEGAH SEBELUM PARAH AWAS! NYAMUK

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dgn menggunakan kata, istila, frasa ayat yg tepat dan laras bahasa yg sesuai. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

3.1 Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. Aras (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 (ii) Membentangkan hasil analisis secara tepat. 6.3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. 8.5 Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. 8.4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap

15 Apr

14 11-15 Apr

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan.

8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara. PKJR Etika Berbasikal PKJR 1.2.2 1.2.3 5.1.8 5.1.9

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. KEPENGGUNAAN HARI USAHAWAN MUDA 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

1.6 Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Aras 1 (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barangan yang diperlukan. 6.4 Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.

22 Apr

15 18-22 Apr

8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. PKJR Penyelesaian Masalah PKJR 10.1.5 10.1.6

8.6 Aras 1 (i) Menggunakan borang pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

BERDIKARI TERAS KEAMAJUAN PENGGUNAAN BERMAKLUMAT PERBELANJAAN BERHEMAT

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

1.6 Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam urusan Aras 3 (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. 8.6 Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian. Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menetapi ciri-ciri wacana yang baik.

29 Apr

8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

16 25-29 Apr

PKJR Tindakan Sewaktu Kecemasan

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. PKJR 10.1.5 10.1.6

6.4 Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. Aras 3 (i) Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik, jelas dan teratur

2.1 Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih.

6 Mei

17 2 – 6 Mei

KE PUNCAK JAYA

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. 11.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.

7.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.

11.3 Aras 1 (i) Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. Aras 1 (iii) Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks.

PKJR Mari Kita Selidik

PKJR 3.1.3 3.1.4 10.1.9 10.1.10

19-13 MEI UPPM2

MINGGU/ TARIKH
19 16-20 Mei

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik, jelas dan teratur

2.1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Aras 2 (ii) Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan gaya penghayatan yang sesuai.

20 Mei

BUAT BAIK DIBALAS BAIK BERUNDUR SEBELUM TERLAJAK

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.

7.2

Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.

11.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. PKJR Rumuskan PKJR 3.1.4 10.1.9 10.1.10

11.3 Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. Aras 2 (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam sesebuah karya.
Belum Bergerak

Aras 3 (i)

Mengulas tema dan persoalan dalam karya.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

6.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.

6.6 Aras I (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Aras 1 (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramala.

27 Mei

20 23-27 Mei

BUAH SERIBU KHASIAT TANAMAN ORGANIK 9.1 Mengimlak (mengambil rencana) teks yang diperdengarkan.

Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. 9.1 Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkaikata yang dibacakan. 2.2 Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. PKJR Undang-undang Menyelamatkan Kita PKJR 3.1.1 3.1.4 6.2.5

28 MEI – 12 JUN CUTI PERTENGAHAN KEDUA

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 6.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. HASIL TERNAKAN KITA PKJR Patuhi UndangUndang dan Peraturan 9.1 Mengimlak (mengambil rencana) teks yang diperdengarkan.

2.2 Aras 3(i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci. 6.6 Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan. 9.1 Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.

17 Jun

21
13 – 17 Jun

PKJR 3.1.1 3.1.3 3.1.5 3.1.6

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. KEBUDAYAAN MALAYSIA KEBUADAYAAN NEGARA KEBANGGAAN KITA 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna.

7.1 Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. 10.1 Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Aras 1 (iii) Membina draf karangan yang lengkap.

24 Jun

22 20 – 24 Jun

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. PKJR Prihatin Terhadap Persekitaran PKJR 1.4.9 1.5.3 1.6.2

1.5 Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

BUDI BAHASA BUDAYA KITA WARISAN DISEMAI BUDAYA DIKEKAL

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.

1.5 Aras 2 (i) Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. Aras 3 (i) Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat.

1 Julai

23 27 Jun – 01 Julai

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

10.1 Aras 2(ii) Menulis karangan dengan bahasa deskriptif. 7.1 Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 10.3 Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

PKJR Bertindak Dengan Selamat

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. PKJR 1.4.10 7.1

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

3.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan 9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohensif.

3.2 Aras 1 (i) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai. 9.3 Aras 1 (i) Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.

8 Julai

24 4 – 8 Julai

NILAI MURNI BERSATU TERAS KEHARMONIAN

6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk 6.1 Aras 1 (i) mendapatkan maklumat bagi tajuk Merujuk perkataan dan kamus untuk yang sedang dikaji termasuk mencari makna, meneliti ejaan yang maklumat daripada internet. tepat mengikut susunan perkataan 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. PKJR 3.1.4 10.1.4 10.1.7 7.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab.

PKJR Peraturan Menyelamatkan Kita

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

AKU TETAP BERSAMAMU

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.

7.2 Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.

15 Julai

25 11 -15 Julai

9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohensif.

9.3 Aras 2 (i) Menyusun maklumat penting yag terdapat dalam bahan grafik Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.

PKJR Wira Keselamatan Jalan Raya

3.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan PKJR 7.4.3 10.1.1 10.1.4

3.2 Aras 2 (i) Membenangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

3.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan 9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohensif. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. PKJR Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam PKJR 3.1.4 3.1.5 3.1.6 9.1.3 9.1.4

3.2 Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit. 9.3 Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. 7.2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.

22 Julai

BUDI DIKENANG BAKTI DISANJUNG

26 18 – 22 Julai

27

25 – 29 JULAI UPPM3

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN
3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak laindalam aktiviti yang terancang. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

HASIL PEMBELAJARAN
3.3 Aras 1 (i) Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul. 9.2 Aras 1 (i) Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh 6.2 Aras 1 (i) Mengenalpasti penggunaan kata, frasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. 7.3 Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

5 Ogos

SETIA KEPADA NEGARA

28 1 – 5 Ogos
7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. PKJR Pengguna Bertanggungjawab Tiba Selamat PKJR 3.1.5 3.1.6 9.1.4 10.1.2

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN
3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak laindalam aktiviti yang terancang.

HASIL PEMBELAJARAN
3.3 Aras 2 (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa yang puitis berdasarkan sesuatu tema.

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARAKU TERCINTA

12 Ogos

29 8 – 12 Ogos

7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.

7.3 Aras 2 (i) Mengumpul maklumat Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci 9.2 Aras 2 (i) Mengklasifikasi dan merekod maklumat daripada pelbagai sumber. Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca

PKJR Bagaimana Nahas Jalan Raya Berlaku?

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. PKJR 10.1.1 10.1.7 10.1.9

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN
6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.

HASIL PEMBELAJARAN
6.1 Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna , sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. 10.3 Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca. 11.1 Aras 1 ( i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuh karya.

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

19 Ogos

KEGIGIHAN JASAMU DIHARGAI

30 15 – 19 Ogos

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. PKJR Fikir Sebelum Bergerak PKJR 10.1.3 10.1.9 10.1.10

4.2 Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. Aras 1(ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen.

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

HASIL PEMBELAJARAN
4.2 Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. 6.1 Aras 2 (i) Merujuk ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat) 26 Ogos

KEGIGIHAN TANGGA KEJAYAAN

31 22 – 26 Ogos

4.2 Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan menyakinkan. 10.3 Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca.

PKJR Cabaran Menunggang Basikal

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. PKJR 1.4 1.5 3.1.6 4.2

27 OGOS – 4 SEPTEMBER CUTI PENGGAL KEDUA

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN
11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.

HASIL PEMBELAJARAN
11.1 Aras 3 (i) Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran. 4.2 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. 10.3 Aras 3 (i) Meringkaskan karangan. 11.1 Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak sesebuah karya.

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

9 September

DIRIMU CEMERLANG NEGARA GEMILANG

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.

32 5–9 September
PKJR Etika Berbasikal

PKJR 1.2.2 1.2.3 5.1.8 5.1.9

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN
4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan

HASIL PEMBELAJARAN
4.3 Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujag lawan. 11.2 Aras 1 (i) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. 6.5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. 11.1 Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat) 16 September

BERHATI-HATI DI JALAN RAYA

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.

33 12 – 16 September

PKJR Penyelesaian Masalah

PKJR 10.1.5 10.1.6

HASIL PEMBELAJARAN MINGGU/ TARIKH ISI KANDUNGAN TAJUK
4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. PKJR 10.1.5 10.1.6 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. PKJR 10.1.5 10.1.6 4.3 Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. 6.5 Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 11.2 Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan Aras 2 (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. 4.3 Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alansan yang wajar secara sopan. 11.2 Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. 6.5 Aras 3 (i) Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat) 23 September

LEBUH RAYA DI MALAYSIA

34 19 – 23 September
PKJR Tindakan Sewaktu Kecemasan

35 26 – 30 September

BERTIMBANG RASA DI JALAN RAYA

30 September

PKJR Mari Kita Selidik

HASIL PEMBELAJARAN MINGGU/ TARIKH ISI KANDUNGAN TAJUK
4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. 4.4 Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan Aras 1(ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 6.4 Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi mendapatkan idea 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. PKJR Rumuskan PKJR 10.1.5 10.1.6 11.4 Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat) 7 Oktober

MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH

36 3 – 7 Oktober

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN
4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.

HASIL PEMBELAJARAN
4.4 Aras 2 (i) Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Aras 3 (i) Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu rundingan 5.2 Aras 2 (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. 6.3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks Aras 3 (i) Menegemukan idea utama dan sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan 11.4 Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandanagan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat) 14 Oktober

CYBERJAYA

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

37 10 – 14 Oktober

11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

PKJR Mari Kita Selidik

PKJR 3.1.3 3.1.4 10.1.9 10.1.10

MINGGU/ TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN
4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

HASIL PEMBELAJARAN
4.4 Aras 3 (i) Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu rundingan 6.3 Aras 3 (i) Menegemukan idea utama dan sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan 11.4 Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat) 21 Oktober

NEGARAKU MAJU

38 17 – 21 Oktober

PKJR Rumuskan

PKJR 3.1.4 10.1.9 10.1.10

39 40 1-5 November 41 8-12 November 42 15-19 November

26 – 29 OKTOBER UPPM4
ULANG KAJI & LATIHAN PRATAHUN 6

ULANG KAJI & LATIHAN PRATAHUN 6

ULANG KAJI & LATIHAN PRATAHUN 6