PENALTI Penalti akan dikenakan bagi kesalahan di dalam gelanggang dan dikenakan di tempatberlakunya kesalahan melainkan :a) Apabila undang

-undang boleh digunakan. Ertinya, pengadil hendaklah menahandaripada membunyikan wisel untuk mengenakan denda sekiranya tindakan demikianak an mengakibatkan kerugian kepada pasukan yang dilakukan kesalahan.b) Mengikut ketetapan untuk undang-undang penalti (halangan dan sentuhan). Pengadil hendaklah menunjukkan tempat yang betul dan tepat. Apabila penalti dikenakan, kecuali lambungan yang diberikan kepada salah satupasukan, salah seorang pemain daripada pasukan lawan yang dibenarkan masuk keka wasan penalti boleh mengambil penalti itu. Pemain yang mengambil penalti mestilah melontarkan bola yang ada di tangannya dalammasa tiga saat selepas dia mengambil tempatnya yang betul. Apabila pemain mengambil sesuatu hantaran percuma, hantaran penalti, jaringan penalti,atau hantaran ke dalam, dia mesti mematuhi undang- undang gerak kaki, seolaholah kaki yang diletakkan di tempat yang ditunjukkan adalah sama dangan kakimendarat semasa pendaratan atas satu kaki ataupun menerima bola dengan satu kakitetap di atas tanah. Jika pemain yang mengambil hantaran percuma, hantaran penalti atau jaringan penaltimelanggar undangundang (c) hingga (e), hantaran percuma diberikan kepada pasukanlawan. Jika pemain yang mengambil hantaran ke dalam melanggar undang-undang (c)hingga (e), hantaran ke dalam akan diberikan kepada pihak lawan. HANTARAN PERCUMA Hantaran percuma pula diberikan untuk kesalahan-kesalahan yang berlaku di dalamgelanggang kecuali untuk undang-undang halangan, sentuhan, kesalahan-kesalahan yangdilakukan serentak oleh dua pemain lawan dengan bantuan tiang gol. Semasa pemaindaripada pasukan lawan yang dibenarkan berada dalam kawasan itu membuat hantaranpercuma, bola tidak boleh dibaling melebihi kawasan gelanggang seluruhnya tanpadisentuhi atau dit angkap oleh seorang pemain dalam kawasan itu. HANTARAN PENALTI ATAU JARINGAN PENALTI Satu hantaran penalti atau jaringan penalti diberikan jika pemain didapatimelanggar undang-undang halangan dan sentuhan. Jika seseorang pemain didendakerana sentuhan satu halangan, dia mesti berdiri bersebelahan dan jauh dari pemain yangmengambil penalti. Dia tidak boleh membuat sebarang gerakan sehingga bola itu terlepasdaripada tangan pemain yang membuat hantaran. Jika pemain yang bersalah bergeraksebelum bola terlepas daripada tangan pemain yang membuat hantaran, penalti akandiberikan semula kecuali hantaran atau jaringan itu berjaya melolosi jaring.Penalti akan diambil dari tempat pemain yang membuat kesalahan kecuali jika tindakan itumerugikan pasukan yang membuat penalti. Sekiranya berlaku, penalti akan diambil ditempat pemain yang tidak melakukan kesalahan (disentuhi atau diganggu).Berikut adalah beberapa perkara berkaitan pengambilan penalti:

Salleh.b) Dua pemain yang berlainan pasukan serentak menepis bola keluar gelanggang.d) Dua pemain daripada berlainan pasukan keluar kawasan serentak dengan salah seorangmemegang ataupun menyentuh bola. Fajar Bakti Sdn. penjaring atau penyerang gol boleh membuatpilihan sama ada ingin membuat hantaran atau melakukan jaringan HANTARAN KE DALAM Apabila bola keluar gelanggang. Pemain pertama dan pemain kedua yang melakukan kesalahan hendaklah berdiri disebelah dan jauh dari pemain yang membuat hantaran. Apabila penalti diberikan dalam bulatan gol. A. Mereka tidak dibolehkanmengambil bahagian dala m permainan sehingga bola terlepas daripada tangan pemainyang mengambil. Kedua-dua pemain tidak dibenarkan mengambilbahagian dalam permainan sehingga bola terlepas daripada tangan pemain yang membuathantaran. LAMBUNGAN Satu lambungan dibuat untuk memulakan permainan apabila :a) Dua pemain berlainan pasukan mendapat bola serentak iaitu sama ada dengan satuatau kedua-dua belah tangan. maka penalti itu akan dikenakan semula di tempat pemain kedua. mereka mesti berdiri di sebelah dan jau h daripemain yang membuat hantaran. bola itu akan diberikan kepada pasukan lawan untuk lontaranke dalam sekiranya : Pemain terakhir menyentuh bola itu. selain daripada pemain yang melakukank esalahan. Jika pemain lawan tersentuh atau mengganggu pemain lain membuat hantaran penaltiatau jaringan penalti. Apabila dua pemain daripada satu pasukan serentak menyentuh atau menghalangseseorang pemain dari pasukan lawan.Penerbitan Sri Maju Sdn. Atau jaringan boleh dibuat oleh seorang pemainlawan yang dibenarkan ke dalam kawasan itu.Satu percubaan untuk menahan hantaran.e) Dua pemain yang berlainan pasukan membuat sentuhan tubuh yang mengganggupermainan. Pendekatan Pengajaran Pendidikan Jasmani : Bola Jaring. Bhd . Pemain yang menerima hantaran. y Fouzee H. (1989). (1898). Bola Jaring. RUJUKAN y Aminah Mohd.Bhd.tetapi anggotanya menyentuh kawasan luar gelanggang.c) Pengadil tidak dapat menentukan pemain yang paling akhir menyentuh bola sebelumbo la itu keluar gelanggang.