BAB 1

Pengenalan Masyarakat Malaysia

keturunan Perpaduan : Satu proses menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama. MASYARAKAT ialah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan aturan dan cara hidup tertentu. Ras : Kaum. Masyarakat Menurut Kamus Dewan.    . Masyarakat Majmuk Kamus Dewan mendefinisikan MASYARAKAT MAJMUK sebagai masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum (suku bangsa) atau bangsa.

budaya. kedaulatan dan tanggungjawab untuk menjalankan kuasa pemerintahan. dan daerah yang boleh membawa perpecahan    . Negara Bangsa : Sebuah Negara yang berdaulat dengan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh ikatan-ikatan tertentu seperti semangat perkauman yang sempit umpamanya kaum. wilayah/kawasan. bahasa. BANGSA : Kumpulan anggota masyarakat yang mendiami satu wilayah (kerajaan) yang mempunyai sempadan dan mentaati satu undang-undang yang sama. * CIRI-CIRI Sebuah Negara* penduduk. Negara : Sebuah unit politik yang mempunyai kuasa. agama.-Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang sah. keturunan. pemerintah dan kedaulatan.

  Integrasi : Satu proses untuk mewujudkan satu identiti nasional dalam kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. ekonomi dan petempatan dalam sesebuah unit politik. sosial. Identiti nasional – ciri-ciri yang diberikan oleh negara luar terhadap negara kita .

bahasa. Bercampur tetapi tidak bersatu. idea dan keadah tersendiri. Berdekatan tetapi berpisah dalam sistem politik yang sama atau penempatan berasingan. agama.     Berpegang kepada budaya. Pelbagai jenis manusia. . Pengasingan pekerjaan mengikut kaum.

PELBAGAI JENIS MANUSIA .

BERCAMPUR TETAPI TIDAK BERSATU .

.

IDEA DAN KAEDAH SENDIRI .BERPEGANG KPD BUDAYA. AGAMA. BAHASA.

PENGASINGAN PEKERJAAN MENGIKUT KAUM .

BERGAUL ANTARA MEREKA TETAPI TIDAK BERCANTUM .

Dasar Penjajahan Pihak British .sistem divide & rules” iaitu pecah dan perintah 2. Perkembangan Sektor Ekonomi (Getah & Bijih Timah) .1.Penghijrahan Kaum Cina. India & Indonesia • • • • Sistem Sistem Sistem Sistem kontrak kangani tiket kredit tabung imigran India .

Kesukaran & kesengsaraan hidup di India dan China 5.ekonomi laissez-faire 4. . Kestabilan Politik Tanah Melayu . Bencana Alam Yang Berleluasa Ketidakstabilan Politik dan Ekonomi di negara China 6.3.

1.Sistem pemerintahan (+)  Demokrasi  Raja berperlembagaan  Pembahagian kuasa  Perlembagaan Persekutuan  Perkongsian politik  Pindaan Akta Hasutan .Fahaman & Pengaruh Politik Berbeza (-) imigran pentingkan politik negara asal saluran informasi yang amat berbeza perhubungan antara kaum tidak begitu baik . POLITIK .

Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (+) .Pengasingan sistem pendidikan (-) pendidikan berbeza berdasarkan kepada 3 kaum . (+) .Perbezaan tumpuan sektor ekonomi (-) Melayu : petani & nelayan Cina : pelombong & peniaga India : pekerja estet dan pekerja ladang . EKONOMI . SOSIAL - Kewujudan pelbagai dasar kerajaan untuk menyatukan kaum2 di Malaysia.ketidakseimbangan pendapatan 3.Guru-guru diimport dari negara asal Guru-guru banyak meniupkan semangat cintakan negara asal .2.

  . Budaya berasal daripada Bahasa Sanskrit iaitu ‘buddhayah’ iaitu kata jamak ‘buddhi’ yang membawa maksud budi dan akal. Kamus Dewan mendefinisikan BUDAYA sebagai tamadun. Dari segi istilah budaya merujuk kepada seluruh cara hidup masyarakat dan tingkah laku manusia yang diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang lain melalui proses pembelajaran. peradaban. kemajuan fikiran. akal budi & cara berfikir.

perlakuan di dalam sesebuah masyarakat yang diterima oleh sebahagian besar anggota masyarakat yang diwarisi secara turun–temurun. adat resam serta segala kemahiran yang dimiliki oleh manusia. kepercayaan.  . kesusilaan. Edward Taylor (1871) kebudayaan ialah satu kesatuan kelompok yang meliputi ilmu pengetahuan. Takrif keseluruhan kebudayaan ialah keseluruhan hidup manusia dalam bentuk fikiran. kesenian.

 i. Diterima oleh sebahagian besar masyarakat  . Gambaran hidup (world view) masyarakat yang mengamalkannya iv. Diwarisi secara turun-temurun   iii. Diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat ii.

bagi segenap lapisan   . Melindungi diri terhadap alam ii. i. Sebagai wadah masyarakat. Mengatur hubungan manusia iii.

 Asimilasi Perkahwinan Campur / Amalgamasi   Penerapan Unsur budaya lain/pluralisme ubahsuaian .

Wujud beberapa aspek persamaan budaya. . Wujud persefahaman antara kaum.    Wujud kepelbagaian masyarakat yang unik. Keterbukaan atau toleransi antara kaum.

Pembentukan Dasar2 Sosial Negara . - Asimilasi Proses percampuran kumpulan minoriti ke dalam kumpulan etnik yang majoriti.Dasar Perpaduan. Dasar Pendidikan Kebangsaaan dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan  .

Cara-cara mencapai perpaduan Politik  Sosial  Ekonomi  Integrasi politik   Integrasi kebudayaan Integrasi sosial Integrasi pendidikan  Integrasi wilayah Integrasi ekonomi .

  Perkahwinan Campur atau Amalgamasi Perkongsian budaya .

Bincangkan ciri-ciri budaya beserta contoh yang sesuai. negara. negara bangsa & budaya.LATIHAN 1 Jawab semua soalan  Terangkan maksud masyarakat majmuk.  .  Huraikan ciri-ciri masyarakat majmuk dalam konteks Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful