BAB 1

Pengenalan Masyarakat Malaysia

   . keturunan Perpaduan : Satu proses menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama. Ras : Kaum. Masyarakat Majmuk Kamus Dewan mendefinisikan MASYARAKAT MAJMUK sebagai masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum (suku bangsa) atau bangsa. Masyarakat Menurut Kamus Dewan. MASYARAKAT ialah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan aturan dan cara hidup tertentu.

* CIRI-CIRI Sebuah Negara* penduduk. budaya. Negara : Sebuah unit politik yang mempunyai kuasa. pemerintah dan kedaulatan. wilayah/kawasan. keturunan. bahasa. agama. kedaulatan dan tanggungjawab untuk menjalankan kuasa pemerintahan. dan daerah yang boleh membawa perpecahan    .-Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang sah. BANGSA : Kumpulan anggota masyarakat yang mendiami satu wilayah (kerajaan) yang mempunyai sempadan dan mentaati satu undang-undang yang sama. Negara Bangsa : Sebuah Negara yang berdaulat dengan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh ikatan-ikatan tertentu seperti semangat perkauman yang sempit umpamanya kaum.

ekonomi dan petempatan dalam sesebuah unit politik.  Integrasi : Satu proses untuk mewujudkan satu identiti nasional dalam kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. sosial. Identiti nasional – ciri-ciri yang diberikan oleh negara luar terhadap negara kita .

Bercampur tetapi tidak bersatu.     Berpegang kepada budaya. bahasa. . Pengasingan pekerjaan mengikut kaum. Berdekatan tetapi berpisah dalam sistem politik yang sama atau penempatan berasingan. idea dan keadah tersendiri. Pelbagai jenis manusia. agama.

PELBAGAI JENIS MANUSIA .

BERCAMPUR TETAPI TIDAK BERSATU .

.

BERPEGANG KPD BUDAYA. BAHASA. AGAMA. IDEA DAN KAEDAH SENDIRI .

PENGASINGAN PEKERJAAN MENGIKUT KAUM .

BERGAUL ANTARA MEREKA TETAPI TIDAK BERCANTUM .

Perkembangan Sektor Ekonomi (Getah & Bijih Timah) .Penghijrahan Kaum Cina.1. Dasar Penjajahan Pihak British .sistem divide & rules” iaitu pecah dan perintah 2. India & Indonesia • • • • Sistem Sistem Sistem Sistem kontrak kangani tiket kredit tabung imigran India .

Kesukaran & kesengsaraan hidup di India dan China 5. Kestabilan Politik Tanah Melayu . .3. Bencana Alam Yang Berleluasa Ketidakstabilan Politik dan Ekonomi di negara China 6.ekonomi laissez-faire 4.

1.Sistem pemerintahan (+)  Demokrasi  Raja berperlembagaan  Pembahagian kuasa  Perlembagaan Persekutuan  Perkongsian politik  Pindaan Akta Hasutan .Fahaman & Pengaruh Politik Berbeza (-) imigran pentingkan politik negara asal saluran informasi yang amat berbeza perhubungan antara kaum tidak begitu baik . POLITIK .

2.ketidakseimbangan pendapatan 3. (+) .Guru-guru diimport dari negara asal Guru-guru banyak meniupkan semangat cintakan negara asal . EKONOMI .Pengasingan sistem pendidikan (-) pendidikan berbeza berdasarkan kepada 3 kaum . SOSIAL - Kewujudan pelbagai dasar kerajaan untuk menyatukan kaum2 di Malaysia.Perbezaan tumpuan sektor ekonomi (-) Melayu : petani & nelayan Cina : pelombong & peniaga India : pekerja estet dan pekerja ladang .Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (+) .

  . Kamus Dewan mendefinisikan BUDAYA sebagai tamadun. peradaban. Dari segi istilah budaya merujuk kepada seluruh cara hidup masyarakat dan tingkah laku manusia yang diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang lain melalui proses pembelajaran. kemajuan fikiran. Budaya berasal daripada Bahasa Sanskrit iaitu ‘buddhayah’ iaitu kata jamak ‘buddhi’ yang membawa maksud budi dan akal. akal budi & cara berfikir.

 . perlakuan di dalam sesebuah masyarakat yang diterima oleh sebahagian besar anggota masyarakat yang diwarisi secara turun–temurun. kesusilaan. Edward Taylor (1871) kebudayaan ialah satu kesatuan kelompok yang meliputi ilmu pengetahuan. kesenian. kepercayaan. Takrif keseluruhan kebudayaan ialah keseluruhan hidup manusia dalam bentuk fikiran. adat resam serta segala kemahiran yang dimiliki oleh manusia.

Diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat ii. Diterima oleh sebahagian besar masyarakat  . Diwarisi secara turun-temurun   iii. i. Gambaran hidup (world view) masyarakat yang mengamalkannya iv.

Sebagai wadah masyarakat. bagi segenap lapisan   . Mengatur hubungan manusia iii. Melindungi diri terhadap alam ii. i.

 Asimilasi Perkahwinan Campur / Amalgamasi   Penerapan Unsur budaya lain/pluralisme ubahsuaian .

Wujud persefahaman antara kaum. Keterbukaan atau toleransi antara kaum.    Wujud kepelbagaian masyarakat yang unik. . Wujud beberapa aspek persamaan budaya.

Dasar Perpaduan. Pembentukan Dasar2 Sosial Negara . - Asimilasi Proses percampuran kumpulan minoriti ke dalam kumpulan etnik yang majoriti. Dasar Pendidikan Kebangsaaan dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan  .

Cara-cara mencapai perpaduan Politik  Sosial  Ekonomi  Integrasi politik   Integrasi kebudayaan Integrasi sosial Integrasi pendidikan  Integrasi wilayah Integrasi ekonomi .

  Perkahwinan Campur atau Amalgamasi Perkongsian budaya .

 Huraikan ciri-ciri masyarakat majmuk dalam konteks Malaysia. Bincangkan ciri-ciri budaya beserta contoh yang sesuai.  .LATIHAN 1 Jawab semua soalan  Terangkan maksud masyarakat majmuk. negara bangsa & budaya. negara.