BAB 1

Pengenalan Masyarakat Malaysia

   . Masyarakat Majmuk Kamus Dewan mendefinisikan MASYARAKAT MAJMUK sebagai masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum (suku bangsa) atau bangsa. Masyarakat Menurut Kamus Dewan. Ras : Kaum. MASYARAKAT ialah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan aturan dan cara hidup tertentu. keturunan Perpaduan : Satu proses menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama.

-Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang sah. BANGSA : Kumpulan anggota masyarakat yang mendiami satu wilayah (kerajaan) yang mempunyai sempadan dan mentaati satu undang-undang yang sama. keturunan. kedaulatan dan tanggungjawab untuk menjalankan kuasa pemerintahan. dan daerah yang boleh membawa perpecahan    . Negara : Sebuah unit politik yang mempunyai kuasa. bahasa. budaya. * CIRI-CIRI Sebuah Negara* penduduk. pemerintah dan kedaulatan. wilayah/kawasan. agama. Negara Bangsa : Sebuah Negara yang berdaulat dengan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh ikatan-ikatan tertentu seperti semangat perkauman yang sempit umpamanya kaum.

Identiti nasional – ciri-ciri yang diberikan oleh negara luar terhadap negara kita . ekonomi dan petempatan dalam sesebuah unit politik. sosial.  Integrasi : Satu proses untuk mewujudkan satu identiti nasional dalam kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan.

agama. Pengasingan pekerjaan mengikut kaum. Bercampur tetapi tidak bersatu.     Berpegang kepada budaya. . idea dan keadah tersendiri. bahasa. Berdekatan tetapi berpisah dalam sistem politik yang sama atau penempatan berasingan. Pelbagai jenis manusia.

PELBAGAI JENIS MANUSIA .

BERCAMPUR TETAPI TIDAK BERSATU .

.

BERPEGANG KPD BUDAYA. IDEA DAN KAEDAH SENDIRI . BAHASA. AGAMA.

PENGASINGAN PEKERJAAN MENGIKUT KAUM .

BERGAUL ANTARA MEREKA TETAPI TIDAK BERCANTUM .

1. Dasar Penjajahan Pihak British . Perkembangan Sektor Ekonomi (Getah & Bijih Timah) .sistem divide & rules” iaitu pecah dan perintah 2.Penghijrahan Kaum Cina. India & Indonesia • • • • Sistem Sistem Sistem Sistem kontrak kangani tiket kredit tabung imigran India .

.3. Kestabilan Politik Tanah Melayu .ekonomi laissez-faire 4. Kesukaran & kesengsaraan hidup di India dan China 5. Bencana Alam Yang Berleluasa Ketidakstabilan Politik dan Ekonomi di negara China 6.

Sistem pemerintahan (+)  Demokrasi  Raja berperlembagaan  Pembahagian kuasa  Perlembagaan Persekutuan  Perkongsian politik  Pindaan Akta Hasutan .1.Fahaman & Pengaruh Politik Berbeza (-) imigran pentingkan politik negara asal saluran informasi yang amat berbeza perhubungan antara kaum tidak begitu baik . POLITIK .

(+) .ketidakseimbangan pendapatan 3.Pengasingan sistem pendidikan (-) pendidikan berbeza berdasarkan kepada 3 kaum .Guru-guru diimport dari negara asal Guru-guru banyak meniupkan semangat cintakan negara asal .Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (+) .2. EKONOMI .Perbezaan tumpuan sektor ekonomi (-) Melayu : petani & nelayan Cina : pelombong & peniaga India : pekerja estet dan pekerja ladang . SOSIAL - Kewujudan pelbagai dasar kerajaan untuk menyatukan kaum2 di Malaysia.

Dari segi istilah budaya merujuk kepada seluruh cara hidup masyarakat dan tingkah laku manusia yang diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang lain melalui proses pembelajaran.   . akal budi & cara berfikir. Budaya berasal daripada Bahasa Sanskrit iaitu ‘buddhayah’ iaitu kata jamak ‘buddhi’ yang membawa maksud budi dan akal. Kamus Dewan mendefinisikan BUDAYA sebagai tamadun. kemajuan fikiran. peradaban.

kepercayaan. perlakuan di dalam sesebuah masyarakat yang diterima oleh sebahagian besar anggota masyarakat yang diwarisi secara turun–temurun.  . Edward Taylor (1871) kebudayaan ialah satu kesatuan kelompok yang meliputi ilmu pengetahuan. adat resam serta segala kemahiran yang dimiliki oleh manusia. kesenian. Takrif keseluruhan kebudayaan ialah keseluruhan hidup manusia dalam bentuk fikiran. kesusilaan.

 i. Gambaran hidup (world view) masyarakat yang mengamalkannya iv. Diwarisi secara turun-temurun   iii. Diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat ii. Diterima oleh sebahagian besar masyarakat  .

 i. Mengatur hubungan manusia iii. bagi segenap lapisan   . Melindungi diri terhadap alam ii. Sebagai wadah masyarakat.

 Asimilasi Perkahwinan Campur / Amalgamasi   Penerapan Unsur budaya lain/pluralisme ubahsuaian .

    Wujud kepelbagaian masyarakat yang unik. . Wujud persefahaman antara kaum. Keterbukaan atau toleransi antara kaum. Wujud beberapa aspek persamaan budaya.

Dasar Pendidikan Kebangsaaan dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan  . Pembentukan Dasar2 Sosial Negara . - Asimilasi Proses percampuran kumpulan minoriti ke dalam kumpulan etnik yang majoriti.Dasar Perpaduan.

Cara-cara mencapai perpaduan Politik  Sosial  Ekonomi  Integrasi politik   Integrasi kebudayaan Integrasi sosial Integrasi pendidikan  Integrasi wilayah Integrasi ekonomi .

  Perkahwinan Campur atau Amalgamasi Perkongsian budaya .

negara bangsa & budaya. Bincangkan ciri-ciri budaya beserta contoh yang sesuai.  . negara.  Huraikan ciri-ciri masyarakat majmuk dalam konteks Malaysia.LATIHAN 1 Jawab semua soalan  Terangkan maksud masyarakat majmuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful