BAB 1

Pengenalan Masyarakat Malaysia

   . keturunan Perpaduan : Satu proses menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama. Masyarakat Menurut Kamus Dewan. Ras : Kaum. MASYARAKAT ialah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan aturan dan cara hidup tertentu. Masyarakat Majmuk Kamus Dewan mendefinisikan MASYARAKAT MAJMUK sebagai masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum (suku bangsa) atau bangsa.

* CIRI-CIRI Sebuah Negara* penduduk. keturunan. pemerintah dan kedaulatan. BANGSA : Kumpulan anggota masyarakat yang mendiami satu wilayah (kerajaan) yang mempunyai sempadan dan mentaati satu undang-undang yang sama. bahasa.-Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang sah. dan daerah yang boleh membawa perpecahan    . wilayah/kawasan. budaya. Negara : Sebuah unit politik yang mempunyai kuasa. kedaulatan dan tanggungjawab untuk menjalankan kuasa pemerintahan. agama. Negara Bangsa : Sebuah Negara yang berdaulat dengan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh ikatan-ikatan tertentu seperti semangat perkauman yang sempit umpamanya kaum.

Identiti nasional – ciri-ciri yang diberikan oleh negara luar terhadap negara kita . ekonomi dan petempatan dalam sesebuah unit politik.  Integrasi : Satu proses untuk mewujudkan satu identiti nasional dalam kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. sosial.

    Berpegang kepada budaya. agama. Berdekatan tetapi berpisah dalam sistem politik yang sama atau penempatan berasingan. . bahasa. Pengasingan pekerjaan mengikut kaum. idea dan keadah tersendiri. Bercampur tetapi tidak bersatu. Pelbagai jenis manusia.

PELBAGAI JENIS MANUSIA .

BERCAMPUR TETAPI TIDAK BERSATU .

.

BAHASA. AGAMA.BERPEGANG KPD BUDAYA. IDEA DAN KAEDAH SENDIRI .

PENGASINGAN PEKERJAAN MENGIKUT KAUM .

BERGAUL ANTARA MEREKA TETAPI TIDAK BERCANTUM .

1. India & Indonesia • • • • Sistem Sistem Sistem Sistem kontrak kangani tiket kredit tabung imigran India . Dasar Penjajahan Pihak British .Penghijrahan Kaum Cina.sistem divide & rules” iaitu pecah dan perintah 2. Perkembangan Sektor Ekonomi (Getah & Bijih Timah) .

.3.ekonomi laissez-faire 4. Bencana Alam Yang Berleluasa Ketidakstabilan Politik dan Ekonomi di negara China 6. Kesukaran & kesengsaraan hidup di India dan China 5. Kestabilan Politik Tanah Melayu .

Sistem pemerintahan (+)  Demokrasi  Raja berperlembagaan  Pembahagian kuasa  Perlembagaan Persekutuan  Perkongsian politik  Pindaan Akta Hasutan . POLITIK .Fahaman & Pengaruh Politik Berbeza (-) imigran pentingkan politik negara asal saluran informasi yang amat berbeza perhubungan antara kaum tidak begitu baik .1.

(+) .ketidakseimbangan pendapatan 3. SOSIAL - Kewujudan pelbagai dasar kerajaan untuk menyatukan kaum2 di Malaysia.Guru-guru diimport dari negara asal Guru-guru banyak meniupkan semangat cintakan negara asal .Pengasingan sistem pendidikan (-) pendidikan berbeza berdasarkan kepada 3 kaum .2. EKONOMI .Perbezaan tumpuan sektor ekonomi (-) Melayu : petani & nelayan Cina : pelombong & peniaga India : pekerja estet dan pekerja ladang .Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (+) .

Kamus Dewan mendefinisikan BUDAYA sebagai tamadun. Dari segi istilah budaya merujuk kepada seluruh cara hidup masyarakat dan tingkah laku manusia yang diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang lain melalui proses pembelajaran. Budaya berasal daripada Bahasa Sanskrit iaitu ‘buddhayah’ iaitu kata jamak ‘buddhi’ yang membawa maksud budi dan akal.   . kemajuan fikiran. peradaban. akal budi & cara berfikir.

Takrif keseluruhan kebudayaan ialah keseluruhan hidup manusia dalam bentuk fikiran.  . kepercayaan. Edward Taylor (1871) kebudayaan ialah satu kesatuan kelompok yang meliputi ilmu pengetahuan. kesusilaan. adat resam serta segala kemahiran yang dimiliki oleh manusia. perlakuan di dalam sesebuah masyarakat yang diterima oleh sebahagian besar anggota masyarakat yang diwarisi secara turun–temurun. kesenian.

 i. Diterima oleh sebahagian besar masyarakat  . Gambaran hidup (world view) masyarakat yang mengamalkannya iv. Diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat ii. Diwarisi secara turun-temurun   iii.

Mengatur hubungan manusia iii. i. bagi segenap lapisan   . Sebagai wadah masyarakat. Melindungi diri terhadap alam ii.

 Asimilasi Perkahwinan Campur / Amalgamasi   Penerapan Unsur budaya lain/pluralisme ubahsuaian .

. Wujud persefahaman antara kaum. Keterbukaan atau toleransi antara kaum.    Wujud kepelbagaian masyarakat yang unik. Wujud beberapa aspek persamaan budaya.

Dasar Pendidikan Kebangsaaan dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan  . Pembentukan Dasar2 Sosial Negara .Dasar Perpaduan. - Asimilasi Proses percampuran kumpulan minoriti ke dalam kumpulan etnik yang majoriti.

Cara-cara mencapai perpaduan Politik  Sosial  Ekonomi  Integrasi politik   Integrasi kebudayaan Integrasi sosial Integrasi pendidikan  Integrasi wilayah Integrasi ekonomi .

  Perkahwinan Campur atau Amalgamasi Perkongsian budaya .

negara bangsa & budaya. Bincangkan ciri-ciri budaya beserta contoh yang sesuai.LATIHAN 1 Jawab semua soalan  Terangkan maksud masyarakat majmuk.  . negara.  Huraikan ciri-ciri masyarakat majmuk dalam konteks Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful