BAB 1

Pengenalan Masyarakat Malaysia

Masyarakat Majmuk Kamus Dewan mendefinisikan MASYARAKAT MAJMUK sebagai masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum (suku bangsa) atau bangsa.    . keturunan Perpaduan : Satu proses menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama. Ras : Kaum. Masyarakat Menurut Kamus Dewan. MASYARAKAT ialah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan aturan dan cara hidup tertentu.

dan daerah yang boleh membawa perpecahan    . wilayah/kawasan. kedaulatan dan tanggungjawab untuk menjalankan kuasa pemerintahan. budaya. Negara Bangsa : Sebuah Negara yang berdaulat dengan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh ikatan-ikatan tertentu seperti semangat perkauman yang sempit umpamanya kaum. pemerintah dan kedaulatan. agama. * CIRI-CIRI Sebuah Negara* penduduk. bahasa.-Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang sah. Negara : Sebuah unit politik yang mempunyai kuasa. BANGSA : Kumpulan anggota masyarakat yang mendiami satu wilayah (kerajaan) yang mempunyai sempadan dan mentaati satu undang-undang yang sama. keturunan.

ekonomi dan petempatan dalam sesebuah unit politik.  Integrasi : Satu proses untuk mewujudkan satu identiti nasional dalam kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. sosial. Identiti nasional – ciri-ciri yang diberikan oleh negara luar terhadap negara kita .

idea dan keadah tersendiri. . Bercampur tetapi tidak bersatu. Pengasingan pekerjaan mengikut kaum. agama. Berdekatan tetapi berpisah dalam sistem politik yang sama atau penempatan berasingan.     Berpegang kepada budaya. bahasa. Pelbagai jenis manusia.

PELBAGAI JENIS MANUSIA .

BERCAMPUR TETAPI TIDAK BERSATU .

.

BAHASA.BERPEGANG KPD BUDAYA. IDEA DAN KAEDAH SENDIRI . AGAMA.

PENGASINGAN PEKERJAAN MENGIKUT KAUM .

BERGAUL ANTARA MEREKA TETAPI TIDAK BERCANTUM .

sistem divide & rules” iaitu pecah dan perintah 2. Dasar Penjajahan Pihak British .Penghijrahan Kaum Cina. Perkembangan Sektor Ekonomi (Getah & Bijih Timah) .1. India & Indonesia • • • • Sistem Sistem Sistem Sistem kontrak kangani tiket kredit tabung imigran India .

. Kesukaran & kesengsaraan hidup di India dan China 5. Bencana Alam Yang Berleluasa Ketidakstabilan Politik dan Ekonomi di negara China 6.3. Kestabilan Politik Tanah Melayu .ekonomi laissez-faire 4.

Fahaman & Pengaruh Politik Berbeza (-) imigran pentingkan politik negara asal saluran informasi yang amat berbeza perhubungan antara kaum tidak begitu baik . POLITIK .1.Sistem pemerintahan (+)  Demokrasi  Raja berperlembagaan  Pembahagian kuasa  Perlembagaan Persekutuan  Perkongsian politik  Pindaan Akta Hasutan .

Pengasingan sistem pendidikan (-) pendidikan berbeza berdasarkan kepada 3 kaum . (+) .Perbezaan tumpuan sektor ekonomi (-) Melayu : petani & nelayan Cina : pelombong & peniaga India : pekerja estet dan pekerja ladang . SOSIAL - Kewujudan pelbagai dasar kerajaan untuk menyatukan kaum2 di Malaysia. EKONOMI .Guru-guru diimport dari negara asal Guru-guru banyak meniupkan semangat cintakan negara asal .2.ketidakseimbangan pendapatan 3.Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (+) .

 Budaya berasal daripada Bahasa Sanskrit iaitu ‘buddhayah’ iaitu kata jamak ‘buddhi’ yang membawa maksud budi dan akal. Dari segi istilah budaya merujuk kepada seluruh cara hidup masyarakat dan tingkah laku manusia yang diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang lain melalui proses pembelajaran.   . Kamus Dewan mendefinisikan BUDAYA sebagai tamadun. peradaban. akal budi & cara berfikir. kemajuan fikiran.

kesusilaan. kesenian. Takrif keseluruhan kebudayaan ialah keseluruhan hidup manusia dalam bentuk fikiran. perlakuan di dalam sesebuah masyarakat yang diterima oleh sebahagian besar anggota masyarakat yang diwarisi secara turun–temurun. kepercayaan. adat resam serta segala kemahiran yang dimiliki oleh manusia. Edward Taylor (1871) kebudayaan ialah satu kesatuan kelompok yang meliputi ilmu pengetahuan.  .

Diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat ii. Diterima oleh sebahagian besar masyarakat  . Diwarisi secara turun-temurun   iii. i. Gambaran hidup (world view) masyarakat yang mengamalkannya iv.

Melindungi diri terhadap alam ii. Mengatur hubungan manusia iii. i. Sebagai wadah masyarakat. bagi segenap lapisan   .

 Asimilasi Perkahwinan Campur / Amalgamasi   Penerapan Unsur budaya lain/pluralisme ubahsuaian .

    Wujud kepelbagaian masyarakat yang unik. Wujud beberapa aspek persamaan budaya. . Wujud persefahaman antara kaum. Keterbukaan atau toleransi antara kaum.

Dasar Perpaduan. Pembentukan Dasar2 Sosial Negara . Dasar Pendidikan Kebangsaaan dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan  . - Asimilasi Proses percampuran kumpulan minoriti ke dalam kumpulan etnik yang majoriti.

Cara-cara mencapai perpaduan Politik  Sosial  Ekonomi  Integrasi politik   Integrasi kebudayaan Integrasi sosial Integrasi pendidikan  Integrasi wilayah Integrasi ekonomi .

  Perkahwinan Campur atau Amalgamasi Perkongsian budaya .

Bincangkan ciri-ciri budaya beserta contoh yang sesuai. negara bangsa & budaya. negara.  .LATIHAN 1 Jawab semua soalan  Terangkan maksud masyarakat majmuk.  Huraikan ciri-ciri masyarakat majmuk dalam konteks Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful