BAB 1

Pengenalan Masyarakat Malaysia

Ras : Kaum. MASYARAKAT ialah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan aturan dan cara hidup tertentu. keturunan Perpaduan : Satu proses menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama. Masyarakat Majmuk Kamus Dewan mendefinisikan MASYARAKAT MAJMUK sebagai masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum (suku bangsa) atau bangsa. Masyarakat Menurut Kamus Dewan.    .

keturunan. wilayah/kawasan. dan daerah yang boleh membawa perpecahan    . Negara Bangsa : Sebuah Negara yang berdaulat dengan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh ikatan-ikatan tertentu seperti semangat perkauman yang sempit umpamanya kaum. bahasa.-Tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang sah. Negara : Sebuah unit politik yang mempunyai kuasa. agama. BANGSA : Kumpulan anggota masyarakat yang mendiami satu wilayah (kerajaan) yang mempunyai sempadan dan mentaati satu undang-undang yang sama. pemerintah dan kedaulatan. budaya. * CIRI-CIRI Sebuah Negara* penduduk. kedaulatan dan tanggungjawab untuk menjalankan kuasa pemerintahan.

Identiti nasional – ciri-ciri yang diberikan oleh negara luar terhadap negara kita .  Integrasi : Satu proses untuk mewujudkan satu identiti nasional dalam kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. sosial. ekonomi dan petempatan dalam sesebuah unit politik.

agama. Pengasingan pekerjaan mengikut kaum. idea dan keadah tersendiri. Pelbagai jenis manusia. . Bercampur tetapi tidak bersatu. bahasa.     Berpegang kepada budaya. Berdekatan tetapi berpisah dalam sistem politik yang sama atau penempatan berasingan.

PELBAGAI JENIS MANUSIA .

BERCAMPUR TETAPI TIDAK BERSATU .

.

BAHASA. AGAMA.BERPEGANG KPD BUDAYA. IDEA DAN KAEDAH SENDIRI .

PENGASINGAN PEKERJAAN MENGIKUT KAUM .

BERGAUL ANTARA MEREKA TETAPI TIDAK BERCANTUM .

sistem divide & rules” iaitu pecah dan perintah 2. India & Indonesia • • • • Sistem Sistem Sistem Sistem kontrak kangani tiket kredit tabung imigran India .1. Dasar Penjajahan Pihak British .Penghijrahan Kaum Cina. Perkembangan Sektor Ekonomi (Getah & Bijih Timah) .

. Bencana Alam Yang Berleluasa Ketidakstabilan Politik dan Ekonomi di negara China 6. Kesukaran & kesengsaraan hidup di India dan China 5.3. Kestabilan Politik Tanah Melayu .ekonomi laissez-faire 4.

1.Fahaman & Pengaruh Politik Berbeza (-) imigran pentingkan politik negara asal saluran informasi yang amat berbeza perhubungan antara kaum tidak begitu baik . POLITIK .Sistem pemerintahan (+)  Demokrasi  Raja berperlembagaan  Pembahagian kuasa  Perlembagaan Persekutuan  Perkongsian politik  Pindaan Akta Hasutan .

Pengasingan sistem pendidikan (-) pendidikan berbeza berdasarkan kepada 3 kaum .Guru-guru diimport dari negara asal Guru-guru banyak meniupkan semangat cintakan negara asal . EKONOMI . SOSIAL - Kewujudan pelbagai dasar kerajaan untuk menyatukan kaum2 di Malaysia. (+) .2.ketidakseimbangan pendapatan 3.Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (+) .Perbezaan tumpuan sektor ekonomi (-) Melayu : petani & nelayan Cina : pelombong & peniaga India : pekerja estet dan pekerja ladang .

 Budaya berasal daripada Bahasa Sanskrit iaitu ‘buddhayah’ iaitu kata jamak ‘buddhi’ yang membawa maksud budi dan akal.   . Dari segi istilah budaya merujuk kepada seluruh cara hidup masyarakat dan tingkah laku manusia yang diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang lain melalui proses pembelajaran. akal budi & cara berfikir. kemajuan fikiran. Kamus Dewan mendefinisikan BUDAYA sebagai tamadun. peradaban.

 Edward Taylor (1871) kebudayaan ialah satu kesatuan kelompok yang meliputi ilmu pengetahuan. perlakuan di dalam sesebuah masyarakat yang diterima oleh sebahagian besar anggota masyarakat yang diwarisi secara turun–temurun. kesusilaan.  . Takrif keseluruhan kebudayaan ialah keseluruhan hidup manusia dalam bentuk fikiran. kepercayaan. adat resam serta segala kemahiran yang dimiliki oleh manusia. kesenian.

Diamalkan oleh sesuatu kelompok masyarakat ii. i. Diterima oleh sebahagian besar masyarakat  . Gambaran hidup (world view) masyarakat yang mengamalkannya iv. Diwarisi secara turun-temurun   iii.

Mengatur hubungan manusia iii. Sebagai wadah masyarakat. bagi segenap lapisan   . i. Melindungi diri terhadap alam ii.

 Asimilasi Perkahwinan Campur / Amalgamasi   Penerapan Unsur budaya lain/pluralisme ubahsuaian .

.    Wujud kepelbagaian masyarakat yang unik. Wujud persefahaman antara kaum. Keterbukaan atau toleransi antara kaum. Wujud beberapa aspek persamaan budaya.

Pembentukan Dasar2 Sosial Negara .Dasar Perpaduan. - Asimilasi Proses percampuran kumpulan minoriti ke dalam kumpulan etnik yang majoriti. Dasar Pendidikan Kebangsaaan dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan  .

Cara-cara mencapai perpaduan Politik  Sosial  Ekonomi  Integrasi politik   Integrasi kebudayaan Integrasi sosial Integrasi pendidikan  Integrasi wilayah Integrasi ekonomi .

  Perkahwinan Campur atau Amalgamasi Perkongsian budaya .

LATIHAN 1 Jawab semua soalan  Terangkan maksud masyarakat majmuk.  . negara bangsa & budaya.  Huraikan ciri-ciri masyarakat majmuk dalam konteks Malaysia. negara. Bincangkan ciri-ciri budaya beserta contoh yang sesuai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful