MAKALAH TENTANG ZAKAT Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Pelajaran PAI

Di Susun oleh :

Www.dasistalovers.wordpress.com

janda.dasistalovers. "menyucikan". Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Qur’an.5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah Www.sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. sebagai pelengkap ibadah puasa. pada kemudian hari. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pada zaman khalifah. atau "membersihkan". budak yang ingin membeli kebebasan mereka. tidak wajib). Kelompok itu adalah orang miskin. orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Sejak saat ini.Makalah Tentang Zakat • Pengertian Zakat Zakat adalah sedekah yang wajib dikeluarkan umat Islam menjelang akhir bulan Ramadhan. dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya [syariat Islam]. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin.haji. khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. • Macam-macam Zakat Zakat terbagi atas dua tipe yakni: • Zakat Fitrah Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Zakat merupakan salah satu rukun ketiga dari Rukun Islam. Hal ini menunjukan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat. zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. "berkembang". umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Sedangkan secara terminologi syari'ah. zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Al-Qur’an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas. seperti:shalat.com .dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah. Pada awalnya. Secara harfiah zakat berarti "tumbuh". Syari’ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Namun.wordpress. • Hukum Zakat Zakat merupakan salah satu[rukun Islam]. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Zakat termasuk dalam kategori ibadah. Kejatuhan para kalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan berdasarkan hukum lagi. • Sejarah Zakat Setiap umat Muslim berkewajiban untuk memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Besar Zakat ini setara dengan 2.

Rasulullah bersabda. • Hamba sahaya. perang dsb) • Ibnus Sabil .Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. • Orang yang tidak berhak menerima Zakat • Orang kaya.Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. hasil ternak. 3. • Orang yang berhak menerima Zakat • Fakir .Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah. • Amil . • Keturunan Rasulullah. pertanian.dasistalovers. sebagaimana firman Allah. • Miskin . Dalam sebuah hadits yang muttafaq "alaih Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam" juga Www. Rasulullah bersabda. 2. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendirisendiri.Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya • Fisabilillah . Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda. emas dan perak." (HR Muslim). akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.com .wordpress. • Zakat Maal (Harta) Mencakup hasil perniagaan. • Orang kafir.bersangkutan.Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari Rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga." (HR Bukhari). • Muallaf . • Orang yang dalam tanggungan yang berzakat.Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. misalnya anak dan istri. harta temuan. pertambangan. • Beberapa Faidah Zakat ▪ Faedah Diniyah (segi agama) 1. yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah" (QS: Al Baqarah: 276). "Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat).Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya • Hamba Sahaya yang ingin memerdekakan dirinya • Gharimin . hasil laut.

dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. 5. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT. rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat. 4. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. seperti yang pernah disabdakan Rasulullah Muhammad SAW. 2. Menanamkan sifat kemuliaan. 3.com . Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial. salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah. 2. 4. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam 8.wordpress. 3. 5.menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda. Jikalau harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk 4. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.dasistalovers. Untuk pengembangan potensi ummat 7. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan 6. Zakat merupakan sarana penghapus dosa. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah. ▪ Faedah Khuluqiyah (Segi Akhlak) 1. Www. 4. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. 3. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaaat bisa tersulut rasa benci dan permusuhan mereka. • Hikmah Zakat Hikmah dari zakat antara lain: 1. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya. ▪ Faedah Ijtimaiyyah (Segi Sosial Kemasyarakatan) 1. 2.

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah. lalu dibakar dengannya dahi mereka. tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya. pohon korma. Www. zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan).") • QS (6: 141) (Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung.wordpress. dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). dan janganlah kamu berlebih-lebihan. lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri.com . tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'". maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.dasistalovers.) • QS (9:35) (Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam.• Zakat Dalam Al-Quran QS (2:43) ("Dan dirikanlah shalat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful