1.

0PENDAHULUAN Menurut Mohd Zohir dan Shukri Osman , 2004 menyatakan bahawa mengajar adalahtugas utama bagi pekerjan guru. Seperti pekerjaan lain, tugas mengajar memerlukanpengetahuan dan kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu dikuasai oleh guru sebagaipekerja. Untuk menjadi mahir, seseorang pekerja perlu menjalani latihan yang cukupsebelum dapat melaksanakan tugas dalam situasi sebenar. Begitulah juga halnyadengan tugas guru sebagai pengajar dalam bilik darjah. Semasa berada di institutperguruan atau di universiti, di samping didedahkan dengan pelbagai pengetahuan, bakalbakal guru juga dilatih tentang pelbagai kemahiran mengajar.Mengajar boleh dijelaskan sebagai memberi arahan kepada atau berkongsipengetahuan antara seorang individu dengan individu yang lain. Hal ini juga bolehdijelaskan sebagai cara memberi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukn oleh murid supaya mereka boleh berfungsi dalam kehidupannya. Guru perlu mendiagnoskeperluan pembelajaran yang spesifik atau kurang di kalangan murid serta menyediakans t r a t e g i t e r s e b u t u n t u k m e m b a n t u m u r i d m e n c a p a i o b j e k t i f p e m b e l a j a r a n y a n g ditentukan.

Boneka terbahagi kepada lima jenis ia itu: boneka tangan, boneka s a r u n g , boneka batang, boneka tali dan boneka bayang • Pengendalian boneka boleh dibahagi kepada dua, iaitu: boneka dengan bonekadan boneka dengan pelakon (guru dan murid) • Contoh dialog antara boneka buaya dengan boneka kerbau dalam cerita “TidakMengenang Budi” • Dialog antara boneka gadis dengan boneka orang tua dalam cerita “Buat BaikBerpada-pada, Buat Jahat Jangan Sekali” Garis Panduan Teknik Lakonan Spontan • Pilih kumpulan murid yang boleh berlakon dan mempunyai suara yang jelas/kuatsebagai „ benchmark‟ kepada kumpulan yang akan berlakon seterusnya. • Dialog pelakon adalah bebas tetapi berdasarkan jalan cerita yang disediakan. • Aktiviti dijalankan dalam jangka masa yang pendek. • Tidak memerlukan latihan. • Lakonan secara spontan setelah diberikan arahan. • Tidak perlukan prop atau peralatan fizikal. • Boleh dilaksanakan di mana-mana. Garis Panduan Teknik Lakonan Berskrip • Ada persiapan awal seperti peralatan dan skrip. • Pelakon diberikan skrip untuk bacaan dan hafalan. • Jangka masa yang panjang diperlukan untuk penghayatan watak. • Ada pengarah untuk menghasilkan lakonan yang berkesan. Garis Panduan Teknik Lakonan Mimos • Guru mengedarkan sampul surat yang mengandungi soalan situasi mimos. • Lakonan ini amat menarik dan boleh dilakukan oleh kebanyakan murid • Berikan gambaran situasi yang perlu murid lakonkan, 46

guru perlu membuat perbezaan suaraantara guru dan boneka • Rumah boneka yang berlereng boleh disimpan di sudut bacaan dan digunakansemasa lakonan antara boneka dengan boneka . minat dan tajuk pengajaranpembelajaran • Jika guru berlakon menggunakan boneka. • Guru boleh mendapatkan maklum balas murid dengan soalan -soalan yangdikemukakan berkaitan tajuk yang diajar.Contoh: Seorang ibu tua bersedih kerana anaknya tidak pulang berhari raya Seorang pelajar nakal yang sedang dirotan oleh guru disiplin Seorang pelajar dengan penuh kesal menasihati raknnya supaya janganterlibat dengan dadah Seorang penagih dadah yang telah insaf dan sedang menasihati rakanbaiknya meninggalkan dunia dadah Seorang petani yang rajin sedang mengerjakan kebunnya d e n g a n pelbagai tanaman • Mimos menekankan gerak geri dan mimik muka pelakon yang m e n g a m b i l bahagian. • Jika lakonan mimos dirakam kesannya akan cukup menarik perhatian muridkerana mereka dapat melihat visual sendiri Garis Panduan Teknik Lakonan Menggunakan Boneka • Pilih boneka yang sesuai dengan tahap umur.

manakala dari segi keluasan murid mudah bergerak dengan melaksanakansesuatu aksi 47 . Bayang „pupet‟ wayang kulit yangdigerak-gerakkan mengikut dialog akan terpancar pada skrin. guru boleh menggunakan „overhead projector ‟ dan skrin/papan putih.• Jika guru menggunakan „pupet‟ wayang kulit. • Kerusi meja di kelas boleh diatur dalam bentuk teater supaya ada kelainan. Caranya adalah dengan meletakkanpupet wayang kulit di atas cermin „ overhead‟ .

boneka s a r u n g . boneka tali dan boneka bayang • Pengendalian boneka boleh dibahagi kepada dua. Buat Jahat Jangan .Boneka terbahagi kepada lima jenis iaitu: boneka tangan. boneka batang. iaitu: boneka dengan bonekadan boneka dengan pelakon (guru dan murid) • Contoh dialog antara boneka buaya dengan boneka kerbau dalam cerita “TidakMengenang Budi” • Dialog antara boneka gadis dengan boneka orang tua dalam cerita “Buat BaikBerpada-pada.

persembahan boneka yang dimainkan di pentas tidak begitu mempengaruhi kanak-kanak.Melalui kaedah ini. Teknik Boneka dikenali juga sebagai teknik patung atau ”puppet”. Namun. Bagi mencapai objektif pengajaran lisan. boneka yang dicipta dan dimainkan sendiri oleh kanak-kanak mendatangkan impak yang lebih berkesan. boneka piring dan sebagainya.Kanak-kanak merasa lebih terjamin keselamatannya di dalam dunia boneka yang boleh dimanipulasi dan dibuat untuk memenuhi keperluan dan emosi mereka.TEKNIK BONEKA . Dalam menarik minat dan penumpuan proses pembelajaran dan pengajaran pendidikan khas teknik aplikasi boneka atau patung boleh digunakan untuk membantu mengekspresi perasaan dan emosi kanak-kanak. Ada kanak-kanak berkeperluan khas yang pendiam tetapi akhirnya mahu bercakap setelah gurunya menggunakan boneka untuk bercakap dengannya dan dia juga menggunakan boneka untuk menjawab soalan guru tadi. Teknik ini adalah antara teknik yang sangat digemari oleh kanak-kanak kerana pergerakan boneka dan dialog dalam lakonan boneka ini sangat menarik dan menghiburkan. Guru boleh menyediakan berbagai-bagai jenis boneka seperti boneka kayu. boneka tali. guru hendaklah memberi peluang muridnya bercakap atau berlakon dengan menggunakan boneka sesama mereka.Kanak-kanak bukan sahaja boleh menikmati permainan tersebut malah mereka dapat menghasilkan persembahan boneka secara spontan. boneka sarung tangan.Sebaliknya. kanak-kanak yang tidak boleh atau tidak mahu berkomunikasi akan mula berkata-kata.Berdasarkan penilaian yang dilakukan di dalam kelas dan aktiviti luar. . boneka yang dibuat oleh murid sendiri adalah lebih bermakna kepada mereka.

Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. kemahiran mengekalkan minat murid. garis kasar kuliah yang disampaikan. suara haruslah jelas. menyelesaikan masalah. bahasa yang sesuai. projek. lakonan. latih tubi. mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya. brain storming. perbahasan. main peranan. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada apda sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil. soalan atau Socratik dan lain-lain lagi. perbincangan. kuiz. Kaedah mengajar seperti syarahan juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri.KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. layanan yang munasabah bagi semua tindak balas daripada murid. serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. Jika kita ingin mengajar dengan kaedah soalan maka kita pelu menggunakan teknik-teknik menyoal yang baik seperti soalan-soalan yang ditanya haruslah jelas dan tepat. Satu lagi contoh kaedah mengajar ialah kaedah soalan. kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti cerita. Teknik-teknik syarahan adalah seperti mempelbagaikan nada sera kadar percakapan. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. bermain. gerrakan tangan "facial expression". menyoal soalan-soalan yang mencabar pemikiran pelajra dan lain-lain lagi. Lantaran itu. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara. penggunaan alatan yang berkenaan. pelajar-pelajar diberi masa untuk memikirkan jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil untuk menjawab. penggunaan OHP. .

keutamaan adalah diberi kepada rasa seperti rupa makanan tetapi tidak begitu mementingkan nilai kalori atau ciri-ciri makanan seimbangan.Jadi jika kita hendak mengajar seseorang menari kita haruslah memilih kaedah-kaedah yang sesuai. bila kita sebut teknik pengajaran kita mesti bertanya teknik pengajaran untuk kaedah apa. Pendekatan Barat ini adalah amat berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi pemakanan yang mempunyai prinsip-prinsip makanan serta hubungannya dengan kesihatan. Bagi pendekatan Timur pula. Dalam pengertianyang lebih luas pendekatan juga diertikan sebagi "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. Sebagai kesimpulan. Meskipun demikian. Setiap kaedah pengajaran mesti mempunyai teknik-teknik yang tertentu agar setiap aktiviti pembelajaran yang dijalankan dapat menarik minat murid serta objektif pembelajaran yang dijalankan tercapai. kaedah-kaedah bermain dipelajari berdasarkan pengalaman. Bagi pendekatan profesional. Manakala bagi pendekatan konvensyenal. Pendekatanpendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu. PENDEKATAN Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. Suatu lagi contoh tentang pendekatan melakukan sesuatu ialah pendekatan seseorang dalam belajar bermain tenis. Bagi pendekatan Barat. untuk memastikan bahawa demonstrasi itu berjaya kita mesti menguasai teknik-teknik demonstrasi. nilai makanan dari segi zat makanan dan ciri-ciri makanan seimbang. Kaedah pengajaran seperti demonstrasi adalah lebih sesuai. pendekatan-pendekatan memasak ikan yang kita boleh gunakan ialah seperti pendekatan Timur atau pendekatan Barat. kita dapati keutamaan ditegaskan pada nilai kalori. perbincangan informal serta dengan pemerhatian. Sebagai contoh. semua kaedah bermain dipelajari berdasarkan prinsip-prinsip sains yang sangat bersistematik. Kaedah seperti perbincangan serta syarahan sudah tertentu tidak berkesan. Dia boleh menggunakan pendekatan profesional atau pendekatan konvensyenal (tradisional atau acquired) atau biasa. .

muridmurid akan lebihmenghayati dan memahami sesebuah penyampaian itu dengan khusyuk di samping melihatkan dirisecara tidak langsung melalui penggunaan boneka.4 Boneka bertaliBoneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache.Pengaplikasian permainan boneka akan mendedahkan murid untuk berkomunikasi dengan lebihberkesan serta melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita.BAHAGIAN 5: AKTIVITI PEMULIHAN MENGGUNAKAN KAEDAH BONEKA5.2 Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.2 JENIS-JENIS BONEKA5. dan merangsang imaginasi.2.5 Boneka tongkatBoneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkat seperti kayu.. Semasa memainkan boneka ini. buluh dan sebagainya dibahagian bawah boneka tersebut.2.Boneka ini sesuai digunakan sebagai alat bantuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan cerita atau maklumat dengan lebih berkesan.5. Tali-tali halus disambungkan kepadabahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. tali-tali ituditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak.5.Satu lagi cara persembahan wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin.2. Semasa menggunakan boneka jenisini. plastik.3 Boneka wayang kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal.5. Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk duadimensi. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentuyang bakal digerakkan semasa menggunakannya. boneka dijulang pada lidiutama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggotabadan boneka tersebut.1 PENGENALANBoneka adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama adasecara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Semasa digunakan. Dengan ini. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untukmenghidupkan anggota boneka. Apa-apa sahaja benda atau objek inidapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusidialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog.1 Boneka Sarung TanganSarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. 5. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka.Selaindaripada itu. penggunaan boneka juga juga mendedahkan murid-murid untuk bekerjasama secarakumpulan. rotan. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. lutsinar dan kertas tebal. Boneka ini menggunakan konsep wayang kulit tetapi berbentuk tigadimensi. plaster-of-Paris atau kayu. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar.2. .2. Boneka ini juga boleh dibuat daripada kulit.

Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita.Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yangdituturkan selaras dengan gerak laku boneka. guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip.Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini. Dialog skrip tidak perlumenggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. pengetahuan sains. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. Kedua. Skrip ceritahanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu guru menyampaikan cerita. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. Pertama. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yangakan digunakan.5. dan pengajaran bahasa. kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan dimana-mana sudut.Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. guru perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu.2 AKTIVITI BONEKAGuru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagi pengajaran bertema yangdihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. .

Perancis. dan dikatakan sangat menyeramkan danmenakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya.Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermaindengan boneka-boneka ini. Pada abad ke 5 hingga 15.Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencubauntuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemainatau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. Dulu. Boneka tersebut sangat kakudan tidak boleh digerak-gerakkan.melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkapdengan bulu matanya. boneka masih tetap digunakan untuk upacara ritual dan keagamaan. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusidaya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat padamasa kini. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II.Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga bonekadilihat menjadi lebih hidup. kilang membuatboneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik. Ahli sejarahberpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihioleh orang-orang Mesir dan Cina. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasilboneka terbesar di dunia. tanah liat atautulang binatang. dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman padamasa itu.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan olehpemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat .Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. Selaindaripada itu. Pada abad ke 16. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapatmenangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735. Pada tahn1710. kayu. fabrik pembuat boneka di Inggeris. dan merangsang imaginasi. Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah. Boneka tersebut telah diperbuat daritanah liat. bonekatelah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. danBelanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat.Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600tahu sebelum Masihi. Pendengar akan dapat menghayatinyadengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di sampingmelihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. bentuknya tidak menarik. Bahan yang digunakan adalah kayu. Bonekayang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyakdigunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi. Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambutsehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai pada masa kini. Pada masa yang sama. penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasamasecara berkumpulan. Kesannya daripermainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . lebih menyerupai bentukyang ditirunya.Di akhir Perang Dunia I. Itali. Boneka darimasing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata.

Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak. Kesannya cukup baik ke arah pendedahan berkomunikasi. Bonekaboneka ini telah dijualdengan harga yang mahal. Sewaktu menggerakkanboneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarangdialog.Semasa memainkan boneka ini. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung TanganSarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaancerita.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempattempat tertentu pada badan boneka itu. Satu lagi cara persembahanwayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej bonekaakan terpapar di atas skrin.Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. diwarnakan dan bentuknya di potongkeluar. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. Semasa digunakan. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. dan merangsang daya imaginasi. Apa-apa sahaja objek dapatdijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yanglainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. plaster-ofParis atau kayu.Boneka lidiBoneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.deretan giginya yangrapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri. Pencerita membawa pengalamanluar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadiandaiannya. Semasa menggunakanboneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untukmenghidupkan anggota boneka. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atauarahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej.Wayang KulitRupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal.TopengTopeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan .Boneka BertaliBoneka bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papiermache. penggunaan boneka dapat memberipengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Kemudian lidi panjangdiletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakaldigerakkan semasa menggunakannya.Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disampingmelihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Selain itu.

Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain bonekadapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontondengan bahagian badan dan kepala sahaja.Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan denganpemahaman kanak-kanak. pencerita menggunakan sebarang boneka yang akanmenjadi watak dalam cerita.Jenis ceritaTerdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranyamengenai cerita haiwan. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisanjahitan.Alat/ bahan:Kain belacu/ sarung tanganPenselGuntingJarumBenang jahit dan benang buluBerus catCara membuatnya:1. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu.papier mach. terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar . pencerita perlu menulis dalam bentukskrip berdasarkan cerita itu. sarung kaki. Terdapat pelbagai jenis boneka yang bolehdisesuaikan untuk aktiviti bercerita.Contoh Cara Membuat Boneka Sarung TanganBoneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. Kedua. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada penceritadi samping menggalakkan daya kreativiti pendengar.Membuat boneka Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan penceritadan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita.Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialogyang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. keadaan semasa dan lain-lain lagi.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang.3. Walaubagaimanapun pencerita bolehmenggunakan boneka tanpa pentas. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dantekapkan bentuknya. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. ini garisanpengguntingan. memilih ceritaterlebih dahulu untuk mencipta skrip. di antaranya sarungtangan. Lipat belacu sekali. kehidupan seharian.pengetahuan sains.4. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki.Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaranbertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. bag mabuk udara dan banyak lagi. ia mempunyai bahagiankepala. Gunting garisan pengguntingan. Variasi suara perlu difikirkankesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan.2. dan pengajaran bahasa. Pertama. Penggunaan pentas akan membantukeberkesanan penyampaian sesebuah cerita. Jahit di atas garisan putusputus tadi dengan jahitan halus. kertas. Topengamat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atauPendidikan Moral. kemudian membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut.Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. pakaian.

bercerita dengan menggunakan bonekadapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebihberkesan terutama dalam kemahiran lisan. membezakan pelbagaiwarna. Susun atur bonekahendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan.5.nampak kemas.Objektif: kanakkanak dapat mengenal burung gagak dan merak.Merak : Sabarlah. Aku sudah tidak sabar lagi. Carakedua ini disesuaikan dengan pentas boneka.Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan. Semasa bercerita.7. Seorang pemuda yang menjadi pelukis. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yangdikehendaki. pentasmeja. OHP dan tanpa menggunakan pentas. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya.Gagak : Macam mana caranya?Merak : aku ada kawan. Satu daripadateknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka denganberdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas.Pita rakaman.Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi. aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok. kefahaman dan membina sebuah karangan. Penceritaboleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. jarak sertapertukaran masa dan waktu.Prop bingkai (gambar disertakan)Teks: Merak dengan GagakBabak IMerak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebaranggangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu.Hubungan dengan Kurikulum dan bidangDengan .Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang.Boneka merak. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan ceritalebih menarik.Gagak : elok benar cadangan awak. cepatlah. pentas pintu. Kalu boleh dihamparkan sebidangpermaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadapkepada pentas boneka.Teknik penyampaianTerdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. pentas tingkap.Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . gerak lakon bonekadisesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar. pentas papan lipat.6.Susun aturBoneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponenkreativiti dan estetika.Warna. boneka yang telah siap untuk dilakonkan.Aktiviti susulanAktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktivitisusulan:a) Menggerak lakonkan semula ceritab) Membina bonekac) Menyanyi menggunakan bonekad) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka Contoh ceritaJudul: Mengapa Gagak HitamNilai: Gelojoh membawa padah.PeralatanBoneka gagak.Gagak : Oh begitu. Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya!Selain memberikan keseronokan kepada pelajar.

menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanakakan dapat meningkatkan:.Daya kreativiti .

(b) BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Dibuat dari bahan yang lembut dan dapat dicuci. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang akan digerakkan semasa menggunakannya. kuda. ayam. boleh menghiburkan kanak-kanak. (c) Boneka Bertali Boneka Bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti paper mache. plaster-of-Paris atau kayu. Semasa digunakan. kambing dan sebagainya. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Hand puppet atau boneka tangan. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah. . Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. Hand Puppet atau boneka tangan boleh berbentuk binatang untuk diperkenalkan kepada kanak-kanak tentang binatangseperti lembu.JENIS-JENIS BONEKA Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. Selain mengeratkan hubungan kekeluargaan dapat juga melatih mereka berekspresi dan membantu kanak-kanak bertutur dengan lebih cepat. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. (a) Boneka Tangan (b) Boneka Lidi/ kayu (c) Boneka Bertali (d) Wayang Kulit (a)BONEKA TANGAN Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.

Wayang gantung dibawa ke Singkawang dari China daratan pada tahun 1929. .

Dulu. Perancis. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. kayu. penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Pada abad ke 5 hingga 15. Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600 tahu sebelum Masihi. Boneka tersebut sangat kaku dan tidak boleh digerak-gerakkan. Selain daripada itu. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. Pada masa yang sama.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Pendengar akan dapat menghayatinya dengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di samping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. fabrik pembuat boneka di Inggeris. Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermain dengan boneka-boneka ini. Itali. dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman pada masa itu. boneka masih tetap digunakan untuk upacara ritual dan keagamaan. Kesannya dari permainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . dan dikatakan sangat menyeramkan dan menakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya. Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambut sehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai . Bahan yang digunakan adalah kayu. Boneka dari masing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata. Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah. Pada abad ke 16. dan Belanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat. Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. boneka telah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak. tanah liat atau tulang binatang. Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga boneka dilihat menjadi lebih hidup. dan merangsang imaginasi. bentuknya tidak menarik. melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Boneka tersebut telah diperbuat dari tanah liat. Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat pada masa kini. Ahli sejarah berpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihi oleh orang-orang Mesir dan Cina. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. Boneka yang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyak digunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi.

Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaan cerita. dan merangsang daya imaginasi. Selain itu. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar. Sewaktu menggerakkan boneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarang dialog. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapat menangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. Pada tahn 1710. Wayang Kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. Semasa memainkan boneka ini. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atau arahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. Kesannya cukup baik ke arah pendedahan berkomunikasi. Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. penggunaan boneka dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. lebih menyerupai bentuk yang ditirunya. Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disamping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasil boneka terbesar di dunia. Satu lagi cara persembahan . Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkap dengan bulu matanya. kilang membuat boneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik.pada masa kini. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. Boneka-boneka ini telah dijual dengan harga yang mahal. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat deretan giginya yang rapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri. Apa-apa sahaja objek dapat dijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain. Di akhir Perang Dunia I. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu.

kemudian membina boneka berdasarkan watakwatak dalam cerita tersebut. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. Contoh Cara Membuat Boneka Sarung Tangan Boneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. kertas. pencerita perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. kehidupan seharian. Topeng Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan papier mach. keadaan semasa dan lain-lain lagi. pencerita menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. Jenis cerita Terdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranya mengenai cerita haiwan. pengetahuan sains. ia mempunyai bahagian kepala. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Walaubagaimanapun pencerita boleh menggunakan boneka tanpa pentas. Boneka Bertali Boneka bertali atau ‘marionette’ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier mache. bag mabuk udara dan banyak lagi. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. sarung kaki.wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. pakaian. di antaranya sarung tangan. Semasa digunakan. Pertama. . Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. dan pengajaran bahasa. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada pencerita di samping menggalakkan daya kreativiti pendengar. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita. plaster-of-Paris atau kayu. Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. memilih cerita terlebih dahulu untuk mencipta skrip. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. Membuat boneka Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Kedua. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna.

ini garisan pengguntingan. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. pentas meja. pentas tingkap. 2. Alat/ bahan: Kain belacu/ sarung tangan Pensel Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara membuatnya: 1. terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi. pentas papan lipat. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. Pencerita boleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. 5. Gunting garisan pengguntingan. OHP dan tanpa menggunakan pentas. Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka dengan berdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas. 3. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan. pentas pintu. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar. . Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponen kreativiti dan estetika. Semasa bercerita. boneka yang telah siap untuk dilakonkan. Teknik penyampaian Terdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki.Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditonton dengan bahagian badan dan kepala sahaja. Kalu boleh dihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. 6. Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. Lipat belacu sekali. Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . 4. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. 7.

membezakan pelbagai warna.Warna . Aktiviti susulan Aktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktiviti susulan: a) Menggerak lakonkan semula cerita b) Membina boneka c) Menyanyi menggunakan boneka d) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka Contoh cerita Judul: Mengapa Gagak Hitam Nilai: Gelojoh membawa padah. Seorang pemuda yang menjadi pelukis.Perkembangan komunikasi dan bahasa.Pengalaman . Gagak : elok benar cadangan awak. Merak : Sabarlah. Hubungan dengan Kurikulum dan bidang Dengan menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkan: . Gagak : Macam mana caranya? Merak : aku ada kawan. Objektif: kanak-kanak dapat mengenal burung gagak dan merak.Boneka gagak . kefahaman dan membina sebuah karangan. cepatlah.Sosio emosi .Prop bingkai (gambar disertakan) Teks: Merak dengan Gagak Babak I Merak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik.Boneka merak . Aku sudah tidak sabar lagi.Menambah ilmu pengetahuan .Daya kreativiti .Pita rakaman . Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan. . bercerita dengan menggunakan boneka dapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebih berkesan terutama dalam kemahiran lisan. Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya! Selain memberikan keseronokan kepada pelajar. Peralatan . Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik.jarak serta pertukaran masa dan waktu. Gagak : Oh begitu. aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok.

.Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidang pengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanak-kanak: .Untuk menghubungkaitkan dengan keseronokan.Memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik. .Meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanak. .Meningkatkan perhatian kanak-kanak dan meredakan tekanan. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan satu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan. Rumusan Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. .

tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat angotaangooota badan itu bergerak Implikasi penggunaan boneka di kalangan murid-murid prasekolah. Rupa bentuk bonekadilukisdi atas kertas tebal. . .Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebutakan kelihatan di atas skrin.Jenis jenis boneka BONEKA SARUNG TANGAN Boneka ini boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.lutsinar dan kertas tebal.rotan. . BONEKA BERTALI Boneka bertali diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache plaster-of-Paris atau kayu. BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. BONEKA WAYANG KULIT Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi. Semasa menggunakanboneka jenis ini.plastik.Boneka ini menggunakan konsepwayang.Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yangboleh bergerak.buluh dansebagainya di bahagian bawah boneka tersebut.diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar. BONEKA TONGKAT Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkatseperti kayu.Boneka ini juga bolehdibuat daripada kulit.Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggotatertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkanke dalamsarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka.Lidi-lidi halusdiletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu.Semasa digunakan.Semasa memainkan boneka ini.Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka.ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.

. Skripcerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubahsuai sewaktu guru menyampaikan cerita.Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuahcerita.     Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi murid-murid. 5.Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah guru menggerak lakonkanboneka dengan berdialog secara selari duduk di depan kanak-kanak tanpamenggunakan pentas.kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam ceritatersebut. Kedua. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olahboneka berkomunikasi dengan kanak-kanak.2 Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkembangan bahasa atau di sudutkomponen kreativiti dan estetika. sama ada memanjangkan ataumemendekkan skripnya. Melahirkan individu yang berdaya saing. Terdapat pelbagai jenisboneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. inovatif dan unik dengan rekaan-rekaan boneka yang pelbagai. dan pengajaran bahasa.5.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas. Dapat menggabungkan kemahiran berbahasa dan kemahiran bersosial.Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini. Menjadikan suasana pembelajaran menyeronokkan dan bermakna.Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka.Semasa bercerita. Guru juga boleh mendapatkan khidmat pembantu dalammenggeraklakonkan boneka. Variasi suaraperlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. Membantu guru mencapai objektif pembelajaran dengan lebih sempurna.3 Teknik penyampaianTerdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. PERSEMBAHAN BONEKA 5.5. Seeloknyadihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak dudukdengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan . pengetahuan sains. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadiwatak dalam cerita.5.guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip. Pertama.5. AKTIVITI BONEKA Guru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagipengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain sepertimewarna. guru perlu menulisdalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu.1 PersekitaranPersekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yangpanjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanakkanak. Tempat persembahan boneka perlulah lapangtanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahanitu.Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan bonekasupaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka.

Objek diletakkan dan digerakkan dan digerakkan di atas cerminlutsinar. pelbagai jenis pentas boleh digunakan. Boneka tanpa pentasBoneka (biasanya sarung tangan) dimainkan ke arah audiens. kefahaman dan membina sebuah karangan. Kain. Guru sebagai pemain boneka duduk di belakang kainsemasa menggeraklakonkan boneka. jarak serta pertukaran masa dan waktu. Pentas mejaSusun beberapa buah meja dan tutup dengan kain di bahagian hadapan. Gurududuk di luar dan murid di dalam kelas. meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanakdisamping memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik. OHP dipancar ke dinding atau kain layar. pintu juga boleh digunakan sebagai pentas. Pentas berlipatPentas ini boleh dibuat dengan menggunakan rangka kayu sebgaibingkainya kemudian ditutup dengan kain.menghubungkaitkan dengan keseronokan. Pemain boneka berada di luar dan penonton di dalam bilik darjah.Kedudukan boneka di pentas perludiambil kira iaitu keluar masuk pentas .perkembangan komunikasi dan bahasa. 5.Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik. Pentas pintuSeperti tingkap.meningkatkan perhatian kanak-kanakdan meredakan tekanan. 6. Pentas rentangTirai kain hitam diikat merentang pada dinding .Jenisjenis pentas tersebut adalah seperti berikut: 1. Aktivitiyang sesuai ialah aktiviti lisan hyang dilakukan secara berpasangan.6 RUMUSAN Aktiviti pengajaran menggunakan boneka dapat merangsang minda muriduntuk memahami sesuatu pelajaran itu dengan lebih berkesan terutama dalamkemahiran lisan. Pentas tingkapTingkap terbuka (tanpa cermin) boleh digunakan sebagai pentas. Guru perlu lebihkreatif terutama dalam penyediaan bahan.Dengan menggunakan boneka untukaktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkandaya kreativiti.Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yangmengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. papanatau kertas tebal boleh direntangkan untuk menutupi bahagian bawahpintu. 8.Guru duduk di belakang meja semasa bermain boneka. 7.Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidangpengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanakkanak. menambahilmu pengetahuan dan juga pengalaman. 5.sosio emosi.3. 2.Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan . Teknik overhead projektor (OHP)Overhead projektor boleh digunakan untuk menggantikan teknik wayangkulit. Rentang kain hitamsebagai tirai. 4Persembahan boneka Persembahan BonekaSemasa membuat persembahan boneka. Gunakan duaatau empat batang penyapu untuk dijadikan tiang. 4. Pentas kerusiSusun beberapa buah kerusi untuk dijadikan asas pentas.

Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabilapereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan Fungsi Boneka sebagai Bahan Pengajaran 1. 2. murid akan berminat untuk belajar. Oleh sebab seronok melihat atau mendengar media pengajaran tersebut. Pengajaran lebih tersusun . Untuk memuatkan media dalam pengajaran.Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-cirireka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akandipersembahkan. media adalah satu komponen dalam pembentukan pengajaran.Mengikut pendekatan sistem. pengajaran guru hendaklah dirancang dengan . Dengan melihat pelbagai jenis boneka. perubahan tingkah laku murid dakan lebih mudah terhasil dan seterusnya berlaku pembelajaran.untuk mendapatkan satupenampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan. Ini akan mewujudkan rasa seronok kepada pelajar kerana persekitaran bilik darjah adalah steril.pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku. Pembelajaran lebih seronok .

media seperti boneka jenis wayang kulit boleh memperkaya pengalaman murid. Pembelajaran menjadi lebih dekat . peranan media dikaji dan dilaksanakan.sistematik terlebih dahulu supaya pengajaran pebih tersusun. 4. Berdasarkan pendekatan sistem juga. dinilai kemudian dibaiki mengikut keperluan murid dan objektif pengajaran.Sesuatu perkara yang dipelajari tetapi berlaku di luar bilik darjah boleh dibawa melalui watak-watak yang digemari oleh kanak-kanak. 3. mereka akan memperoleh pengalaman baru. Memperkayakan pengalaman . . Jika murid di negara ini tidak pernah mendegar / melihat wayang kulit. Perkara-perkara di luar bilik darjah menjadi lebih hampir kepada murid kerana perkara-perkara tersebut boleh dipindahkan ke dalam media dan dibawa masuk ke dalam kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful