1.

0PENDAHULUAN Menurut Mohd Zohir dan Shukri Osman , 2004 menyatakan bahawa mengajar adalahtugas utama bagi pekerjan guru. Seperti pekerjaan lain, tugas mengajar memerlukanpengetahuan dan kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu dikuasai oleh guru sebagaipekerja. Untuk menjadi mahir, seseorang pekerja perlu menjalani latihan yang cukupsebelum dapat melaksanakan tugas dalam situasi sebenar. Begitulah juga halnyadengan tugas guru sebagai pengajar dalam bilik darjah. Semasa berada di institutperguruan atau di universiti, di samping didedahkan dengan pelbagai pengetahuan, bakalbakal guru juga dilatih tentang pelbagai kemahiran mengajar.Mengajar boleh dijelaskan sebagai memberi arahan kepada atau berkongsipengetahuan antara seorang individu dengan individu yang lain. Hal ini juga bolehdijelaskan sebagai cara memberi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukn oleh murid supaya mereka boleh berfungsi dalam kehidupannya. Guru perlu mendiagnoskeperluan pembelajaran yang spesifik atau kurang di kalangan murid serta menyediakans t r a t e g i t e r s e b u t u n t u k m e m b a n t u m u r i d m e n c a p a i o b j e k t i f p e m b e l a j a r a n y a n g ditentukan.

Boneka terbahagi kepada lima jenis ia itu: boneka tangan, boneka s a r u n g , boneka batang, boneka tali dan boneka bayang • Pengendalian boneka boleh dibahagi kepada dua, iaitu: boneka dengan bonekadan boneka dengan pelakon (guru dan murid) • Contoh dialog antara boneka buaya dengan boneka kerbau dalam cerita “TidakMengenang Budi” • Dialog antara boneka gadis dengan boneka orang tua dalam cerita “Buat BaikBerpada-pada, Buat Jahat Jangan Sekali” Garis Panduan Teknik Lakonan Spontan • Pilih kumpulan murid yang boleh berlakon dan mempunyai suara yang jelas/kuatsebagai „ benchmark‟ kepada kumpulan yang akan berlakon seterusnya. • Dialog pelakon adalah bebas tetapi berdasarkan jalan cerita yang disediakan. • Aktiviti dijalankan dalam jangka masa yang pendek. • Tidak memerlukan latihan. • Lakonan secara spontan setelah diberikan arahan. • Tidak perlukan prop atau peralatan fizikal. • Boleh dilaksanakan di mana-mana. Garis Panduan Teknik Lakonan Berskrip • Ada persiapan awal seperti peralatan dan skrip. • Pelakon diberikan skrip untuk bacaan dan hafalan. • Jangka masa yang panjang diperlukan untuk penghayatan watak. • Ada pengarah untuk menghasilkan lakonan yang berkesan. Garis Panduan Teknik Lakonan Mimos • Guru mengedarkan sampul surat yang mengandungi soalan situasi mimos. • Lakonan ini amat menarik dan boleh dilakukan oleh kebanyakan murid • Berikan gambaran situasi yang perlu murid lakonkan, 46

Contoh: Seorang ibu tua bersedih kerana anaknya tidak pulang berhari raya Seorang pelajar nakal yang sedang dirotan oleh guru disiplin Seorang pelajar dengan penuh kesal menasihati raknnya supaya janganterlibat dengan dadah Seorang penagih dadah yang telah insaf dan sedang menasihati rakanbaiknya meninggalkan dunia dadah Seorang petani yang rajin sedang mengerjakan kebunnya d e n g a n pelbagai tanaman • Mimos menekankan gerak geri dan mimik muka pelakon yang m e n g a m b i l bahagian. guru perlu membuat perbezaan suaraantara guru dan boneka • Rumah boneka yang berlereng boleh disimpan di sudut bacaan dan digunakansemasa lakonan antara boneka dengan boneka . • Guru boleh mendapatkan maklum balas murid dengan soalan -soalan yangdikemukakan berkaitan tajuk yang diajar. minat dan tajuk pengajaranpembelajaran • Jika guru berlakon menggunakan boneka. • Jika lakonan mimos dirakam kesannya akan cukup menarik perhatian muridkerana mereka dapat melihat visual sendiri Garis Panduan Teknik Lakonan Menggunakan Boneka • Pilih boneka yang sesuai dengan tahap umur.

Caranya adalah dengan meletakkanpupet wayang kulit di atas cermin „ overhead‟ . Bayang „pupet‟ wayang kulit yangdigerak-gerakkan mengikut dialog akan terpancar pada skrin.manakala dari segi keluasan murid mudah bergerak dengan melaksanakansesuatu aksi 47 .• Jika guru menggunakan „pupet‟ wayang kulit. guru boleh menggunakan „overhead projector ‟ dan skrin/papan putih. • Kerusi meja di kelas boleh diatur dalam bentuk teater supaya ada kelainan.

Boneka terbahagi kepada lima jenis iaitu: boneka tangan. boneka tali dan boneka bayang • Pengendalian boneka boleh dibahagi kepada dua. boneka s a r u n g . boneka batang. Buat Jahat Jangan . iaitu: boneka dengan bonekadan boneka dengan pelakon (guru dan murid) • Contoh dialog antara boneka buaya dengan boneka kerbau dalam cerita “TidakMengenang Budi” • Dialog antara boneka gadis dengan boneka orang tua dalam cerita “Buat BaikBerpada-pada.

Kanak-kanak bukan sahaja boleh menikmati permainan tersebut malah mereka dapat menghasilkan persembahan boneka secara spontan. Namun. Ada kanak-kanak berkeperluan khas yang pendiam tetapi akhirnya mahu bercakap setelah gurunya menggunakan boneka untuk bercakap dengannya dan dia juga menggunakan boneka untuk menjawab soalan guru tadi. boneka sarung tangan. Guru boleh menyediakan berbagai-bagai jenis boneka seperti boneka kayu. boneka piring dan sebagainya. Bagi mencapai objektif pengajaran lisan.Sebaliknya. boneka yang dibuat oleh murid sendiri adalah lebih bermakna kepada mereka. Teknik ini adalah antara teknik yang sangat digemari oleh kanak-kanak kerana pergerakan boneka dan dialog dalam lakonan boneka ini sangat menarik dan menghiburkan.Kanak-kanak merasa lebih terjamin keselamatannya di dalam dunia boneka yang boleh dimanipulasi dan dibuat untuk memenuhi keperluan dan emosi mereka. guru hendaklah memberi peluang muridnya bercakap atau berlakon dengan menggunakan boneka sesama mereka. Teknik Boneka dikenali juga sebagai teknik patung atau ”puppet”.TEKNIK BONEKA . . persembahan boneka yang dimainkan di pentas tidak begitu mempengaruhi kanak-kanak.Berdasarkan penilaian yang dilakukan di dalam kelas dan aktiviti luar. boneka yang dicipta dan dimainkan sendiri oleh kanak-kanak mendatangkan impak yang lebih berkesan. kanak-kanak yang tidak boleh atau tidak mahu berkomunikasi akan mula berkata-kata. boneka tali. Dalam menarik minat dan penumpuan proses pembelajaran dan pengajaran pendidikan khas teknik aplikasi boneka atau patung boleh digunakan untuk membantu mengekspresi perasaan dan emosi kanak-kanak.Melalui kaedah ini.

lakonan. kuiz. Jika kita ingin mengajar dengan kaedah soalan maka kita pelu menggunakan teknik-teknik menyoal yang baik seperti soalan-soalan yang ditanya haruslah jelas dan tepat. perbincangan. . Teknik-teknik syarahan adalah seperti mempelbagaikan nada sera kadar percakapan. kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti cerita. bermain. serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. bahasa yang sesuai. mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya. Lantaran itu. soalan atau Socratik dan lain-lain lagi. menyelesaikan masalah. layanan yang munasabah bagi semua tindak balas daripada murid. perbahasan. Kaedah mengajar seperti syarahan juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri. kemahiran mengekalkan minat murid. Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. penggunaan alatan yang berkenaan. menyoal soalan-soalan yang mencabar pemikiran pelajra dan lain-lain lagi. pelajar-pelajar diberi masa untuk memikirkan jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil untuk menjawab. penggunaan OHP. main peranan. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara. brain storming. projek. garis kasar kuliah yang disampaikan. gerrakan tangan "facial expression". Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. Satu lagi contoh kaedah mengajar ialah kaedah soalan.KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. latih tubi. suara haruslah jelas. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada apda sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.

nilai makanan dari segi zat makanan dan ciri-ciri makanan seimbang.Jadi jika kita hendak mengajar seseorang menari kita haruslah memilih kaedah-kaedah yang sesuai. Sebagai contoh. Bagi pendekatan Barat. kita dapati keutamaan ditegaskan pada nilai kalori. Pendekatan Barat ini adalah amat berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi pemakanan yang mempunyai prinsip-prinsip makanan serta hubungannya dengan kesihatan. Sebagai kesimpulan. Setiap kaedah pengajaran mesti mempunyai teknik-teknik yang tertentu agar setiap aktiviti pembelajaran yang dijalankan dapat menarik minat murid serta objektif pembelajaran yang dijalankan tercapai. Bagi pendekatan Timur pula. Bagi pendekatan profesional. semua kaedah bermain dipelajari berdasarkan prinsip-prinsip sains yang sangat bersistematik. Pendekatanpendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu. pendekatan-pendekatan memasak ikan yang kita boleh gunakan ialah seperti pendekatan Timur atau pendekatan Barat. Dia boleh menggunakan pendekatan profesional atau pendekatan konvensyenal (tradisional atau acquired) atau biasa. kaedah-kaedah bermain dipelajari berdasarkan pengalaman. Kaedah pengajaran seperti demonstrasi adalah lebih sesuai. Kaedah seperti perbincangan serta syarahan sudah tertentu tidak berkesan. perbincangan informal serta dengan pemerhatian. PENDEKATAN Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. Suatu lagi contoh tentang pendekatan melakukan sesuatu ialah pendekatan seseorang dalam belajar bermain tenis. bila kita sebut teknik pengajaran kita mesti bertanya teknik pengajaran untuk kaedah apa. Meskipun demikian. Manakala bagi pendekatan konvensyenal. keutamaan adalah diberi kepada rasa seperti rupa makanan tetapi tidak begitu mementingkan nilai kalori atau ciri-ciri makanan seimbangan. Dalam pengertianyang lebih luas pendekatan juga diertikan sebagi "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. untuk memastikan bahawa demonstrasi itu berjaya kita mesti menguasai teknik-teknik demonstrasi. .

buluh dan sebagainya dibahagian bawah boneka tersebut.BAHAGIAN 5: AKTIVITI PEMULIHAN MENGGUNAKAN KAEDAH BONEKA5.5.2.2.1 PENGENALANBoneka adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama adasecara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Boneka ini juga boleh dibuat daripada kulit. Apa-apa sahaja benda atau objek inidapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusidialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog..5. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untukmenghidupkan anggota boneka. Dengan ini. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar.2. lutsinar dan kertas tebal. Boneka ini menggunakan konsep wayang kulit tetapi berbentuk tigadimensi. plaster-of-Paris atau kayu. 5.Satu lagi cara persembahan wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. rotan. Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentuyang bakal digerakkan semasa menggunakannya.5. Semasa menggunakan boneka jenisini. .3 Boneka wayang kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal.Selaindaripada itu.2 Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Semasa digunakan.Pengaplikasian permainan boneka akan mendedahkan murid untuk berkomunikasi dengan lebihberkesan serta melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Tali-tali halus disambungkan kepadabahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin.2 JENIS-JENIS BONEKA5. plastik. Semasa memainkan boneka ini. boneka dijulang pada lidiutama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggotabadan boneka tersebut.1 Boneka Sarung TanganSarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk duadimensi. muridmurid akan lebihmenghayati dan memahami sesebuah penyampaian itu dengan khusyuk di samping melihatkan dirisecara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. dan merangsang imaginasi. penggunaan boneka juga juga mendedahkan murid-murid untuk bekerjasama secarakumpulan.5 Boneka tongkatBoneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkat seperti kayu.2.2.4 Boneka bertaliBoneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache. tali-tali ituditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak.Boneka ini sesuai digunakan sebagai alat bantuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan cerita atau maklumat dengan lebih berkesan.

Pertama. .Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yangdituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan dimana-mana sudut. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita.5. kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. guru perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu.Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini. dan pengajaran bahasa. Kedua. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yangakan digunakan. pengetahuan sains.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita.Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. Skrip ceritahanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu guru menyampaikan cerita. Dialog skrip tidak perlumenggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip.2 AKTIVITI BONEKAGuru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagi pengajaran bertema yangdihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna.

tanah liat atautulang binatang. Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah. bonekatelah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak. Kesannya daripermainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . Pada abad ke 5 hingga 15. fabrik pembuat boneka di Inggeris. dan dikatakan sangat menyeramkan danmenakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapatmenangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735.Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermaindengan boneka-boneka ini.melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. danBelanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat.Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. Bahan yang digunakan adalah kayu. Pada tahn1710.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan olehpemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Selaindaripada itu. Pendengar akan dapat menghayatinyadengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di sampingmelihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Boneka tersebut sangat kakudan tidak boleh digerak-gerakkan. dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman padamasa itu. Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat padamasa kini. Pada abad ke 16. kayu. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasilboneka terbesar di dunia. Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambutsehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai pada masa kini. penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasamasecara berkumpulan. Itali.Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga bonekadilihat menjadi lebih hidup. Bonekayang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyakdigunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi. Pada masa yang sama. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat . Ahli sejarahberpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihioleh orang-orang Mesir dan Cina. Boneka darimasing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusidaya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. dan merangsang imaginasi. Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkapdengan bulu matanya.Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600tahu sebelum Masihi. boneka masih tetap digunakan untuk upacara ritual dan keagamaan. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman.Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencubauntuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemainatau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. kilang membuatboneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik. Perancis. Dulu. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. bentuknya tidak menarik. Boneka tersebut telah diperbuat daritanah liat. lebih menyerupai bentukyang ditirunya.Di akhir Perang Dunia I.

Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disampingmelihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Semasa menggunakanboneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untukmenghidupkan anggota boneka. Semasa digunakan. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yanglainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atauarahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. Kesannya cukup baik ke arah pendedahan berkomunikasi. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaancerita.Semasa memainkan boneka ini. Sewaktu menggerakkanboneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarangdialog. Satu lagi cara persembahanwayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej bonekaakan terpapar di atas skrin. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.deretan giginya yangrapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri. penggunaan boneka dapat memberipengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Apa-apa sahaja objek dapatdijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain. Pencerita membawa pengalamanluar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadiandaiannya. plaster-ofParis atau kayu. Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung TanganSarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.Boneka BertaliBoneka bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papiermache. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempattempat tertentu pada badan boneka itu.Wayang KulitRupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. dan merangsang daya imaginasi. Bonekaboneka ini telah dijualdengan harga yang mahal.TopengTopeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan . tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Kemudian lidi panjangdiletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakaldigerakkan semasa menggunakannya. Selain itu.Boneka lidiBoneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak. diwarnakan dan bentuknya di potongkeluar.

memilih ceritaterlebih dahulu untuk mencipta skrip. Kedua. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan penceritadan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita. kehidupan seharian. sarung kaki. terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar . Variasi suara perlu difikirkankesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. Jahit di atas garisan putusputus tadi dengan jahitan halus. pencerita perlu menulis dalam bentukskrip berdasarkan cerita itu.Membuat boneka Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. kemudian membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Penggunaan pentas akan membantukeberkesanan penyampaian sesebuah cerita. ini garisanpengguntingan. pakaian.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang.4. Walaubagaimanapun pencerita bolehmenggunakan boneka tanpa pentas. Gunting garisan pengguntingan.3. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. Topengamat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atauPendidikan Moral. keadaan semasa dan lain-lain lagi.Alat/ bahan:Kain belacu/ sarung tanganPenselGuntingJarumBenang jahit dan benang buluBerus catCara membuatnya:1.Contoh Cara Membuat Boneka Sarung TanganBoneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dantekapkan bentuknya.Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain bonekadapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontondengan bahagian badan dan kepala sahaja.Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. Lipat belacu sekali. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. bag mabuk udara dan banyak lagi.2. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisanjahitan.Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialogyang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka.Jenis ceritaTerdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranyamengenai cerita haiwan.papier mach.pengetahuan sains.Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaranbertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada penceritadi samping menggalakkan daya kreativiti pendengar. kertas. di antaranya sarungtangan. dan pengajaran bahasa.Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan denganpemahaman kanak-kanak. Terdapat pelbagai jenis boneka yang bolehdisesuaikan untuk aktiviti bercerita. ia mempunyai bahagiankepala. pencerita menggunakan sebarang boneka yang akanmenjadi watak dalam cerita. Pertama. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut.

Kalu boleh dihamparkan sebidangpermaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadapkepada pentas boneka. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan ceritalebih menarik.Merak : Sabarlah.7. pentasmeja. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yangdikehendaki. Susun atur bonekahendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan. kefahaman dan membina sebuah karangan. cepatlah. jarak sertapertukaran masa dan waktu.Gagak : Macam mana caranya?Merak : aku ada kawan.nampak kemas.Warna.Susun aturBoneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponenkreativiti dan estetika.6. gerak lakon bonekadisesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar.Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya!Selain memberikan keseronokan kepada pelajar. Penceritaboleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. bercerita dengan menggunakan bonekadapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebihberkesan terutama dalam kemahiran lisan. boneka yang telah siap untuk dilakonkan. Seorang pemuda yang menjadi pelukis.Gagak : Oh begitu. Semasa bercerita. pentas papan lipat. membezakan pelbagaiwarna. OHP dan tanpa menggunakan pentas. pentas tingkap.Prop bingkai (gambar disertakan)Teks: Merak dengan GagakBabak IMerak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik.Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan.Hubungan dengan Kurikulum dan bidangDengan .PeralatanBoneka gagak.Gagak : elok benar cadangan awak.Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. Carakedua ini disesuaikan dengan pentas boneka.Boneka merak. aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok.Aktiviti susulanAktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktivitisusulan:a) Menggerak lakonkan semula ceritab) Membina bonekac) Menyanyi menggunakan bonekad) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka Contoh ceritaJudul: Mengapa Gagak HitamNilai: Gelojoh membawa padah. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebaranggangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. Satu daripadateknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka denganberdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas. Aku sudah tidak sabar lagi.Teknik penyampaianTerdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya.Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi. pentas pintu.Objektif: kanakkanak dapat mengenal burung gagak dan merak.5.Pita rakaman.

menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanakakan dapat meningkatkan:.Daya kreativiti .

Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang akan digerakkan semasa menggunakannya. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Hand puppet atau boneka tangan. plaster-of-Paris atau kayu. Semasa digunakan. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. (a) Boneka Tangan (b) Boneka Lidi/ kayu (c) Boneka Bertali (d) Wayang Kulit (a)BONEKA TANGAN Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. boleh menghiburkan kanak-kanak. (b) BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah. Dibuat dari bahan yang lembut dan dapat dicuci. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut.JENIS-JENIS BONEKA Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. ayam. Selain mengeratkan hubungan kekeluargaan dapat juga melatih mereka berekspresi dan membantu kanak-kanak bertutur dengan lebih cepat. (c) Boneka Bertali Boneka Bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti paper mache. kambing dan sebagainya. . kuda. Hand Puppet atau boneka tangan boleh berbentuk binatang untuk diperkenalkan kepada kanak-kanak tentang binatangseperti lembu.

.Wayang gantung dibawa ke Singkawang dari China daratan pada tahun 1929.

boneka masih tetap digunakan untuk upacara ritual dan keagamaan. Boneka tersebut sangat kaku dan tidak boleh digerak-gerakkan. Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat pada masa kini. kayu. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah. Pada abad ke 16. Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermain dengan boneka-boneka ini. bentuknya tidak menarik. Boneka tersebut telah diperbuat dari tanah liat. dan Belanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat. Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambut sehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai . tanah liat atau tulang binatang. Dulu. Boneka dari masing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. boneka telah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak. Selain daripada itu. Itali. Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga boneka dilihat menjadi lebih hidup. dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman pada masa itu. Perancis. Pada masa yang sama. Pendengar akan dapat menghayatinya dengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di samping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Boneka yang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyak digunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi. Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600 tahu sebelum Masihi. fabrik pembuat boneka di Inggeris. Bahan yang digunakan adalah kayu. dan dikatakan sangat menyeramkan dan menakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. Kesannya dari permainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Pada abad ke 5 hingga 15. Ahli sejarah berpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihi oleh orang-orang Mesir dan Cina. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. dan merangsang imaginasi.

Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atau arahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. Boneka-boneka ini telah dijual dengan harga yang mahal. Apa-apa sahaja objek dapat dijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain.pada masa kini. Selain itu. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaan cerita. Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkap dengan bulu matanya. Sewaktu menggerakkan boneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarang dialog. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat deretan giginya yang rapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasil boneka terbesar di dunia. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disamping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II. dan merangsang daya imaginasi. Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. Kesannya cukup baik ke arah pendedahan berkomunikasi. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapat menangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735. Di akhir Perang Dunia I. Pada tahn 1710. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. Wayang Kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. Semasa memainkan boneka ini. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. penggunaan boneka dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. kilang membuat boneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik. Satu lagi cara persembahan . lebih menyerupai bentuk yang ditirunya.

keadaan semasa dan lain-lain lagi. pengetahuan sains. plaster-of-Paris atau kayu. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. di antaranya sarung tangan. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada pencerita di samping menggalakkan daya kreativiti pendengar. Jenis cerita Terdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranya mengenai cerita haiwan. Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Kedua. ia mempunyai bahagian kepala. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. Membuat boneka Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. . Walaubagaimanapun pencerita boleh menggunakan boneka tanpa pentas. kehidupan seharian. Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. memilih cerita terlebih dahulu untuk mencipta skrip. Semasa digunakan. Contoh Cara Membuat Boneka Sarung Tangan Boneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. pencerita perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu.wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. pencerita menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. kemudian membina boneka berdasarkan watakwatak dalam cerita tersebut. Topeng Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan papier mach. kertas. sarung kaki. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. bag mabuk udara dan banyak lagi. Pertama. Boneka Bertali Boneka bertali atau ‘marionette’ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier mache. Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. dan pengajaran bahasa. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. pakaian.

. pentas papan lipat. Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka dengan berdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas. pentas meja. 4.Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditonton dengan bahagian badan dan kepala sahaja. 7. 6. 5. pentas pintu. terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. Teknik penyampaian Terdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . Alat/ bahan: Kain belacu/ sarung tangan Pensel Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara membuatnya: 1. Kalu boleh dihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. OHP dan tanpa menggunakan pentas. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. 2. Gunting garisan pengguntingan. pentas tingkap. Pencerita boleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. Semasa bercerita. Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponen kreativiti dan estetika. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan. ini garisan pengguntingan. boneka yang telah siap untuk dilakonkan. 3. Lipat belacu sekali.

Warna .Prop bingkai (gambar disertakan) Teks: Merak dengan Gagak Babak I Merak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik. Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya! Selain memberikan keseronokan kepada pelajar.Boneka merak . cepatlah.Boneka gagak . kefahaman dan membina sebuah karangan. Gagak : Macam mana caranya? Merak : aku ada kawan.Perkembangan komunikasi dan bahasa. Merak : Sabarlah. . bercerita dengan menggunakan boneka dapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebih berkesan terutama dalam kemahiran lisan. Seorang pemuda yang menjadi pelukis. Hubungan dengan Kurikulum dan bidang Dengan menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkan: .Pita rakaman . Objektif: kanak-kanak dapat mengenal burung gagak dan merak. membezakan pelbagai warna. Peralatan .Menambah ilmu pengetahuan .Sosio emosi . Aku sudah tidak sabar lagi.Daya kreativiti . Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan. Gagak : Oh begitu. Gagak : elok benar cadangan awak. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik.jarak serta pertukaran masa dan waktu. Aktiviti susulan Aktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktiviti susulan: a) Menggerak lakonkan semula cerita b) Membina boneka c) Menyanyi menggunakan boneka d) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka Contoh cerita Judul: Mengapa Gagak Hitam Nilai: Gelojoh membawa padah.Pengalaman . aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok.

Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidang pengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanak-kanak: . Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. .Untuk menghubungkaitkan dengan keseronokan. . Rumusan Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya.Meningkatkan perhatian kanak-kanak dan meredakan tekanan. . Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan satu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan.Memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. .Meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanak.

BONEKA BERTALI Boneka bertali diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache plaster-of-Paris atau kayu.Lidi-lidi halusdiletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu.Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka.lutsinar dan kertas tebal. .Semasa digunakan.Semasa memainkan boneka ini. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat angotaangooota badan itu bergerak Implikasi penggunaan boneka di kalangan murid-murid prasekolah.Boneka ini juga bolehdibuat daripada kulit. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkanke dalamsarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. .Boneka ini menggunakan konsepwayang.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebutakan kelihatan di atas skrin. BONEKA TONGKAT Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkatseperti kayu. BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yangboleh bergerak. Rupa bentuk bonekadilukisdi atas kertas tebal.Jenis jenis boneka BONEKA SARUNG TANGAN Boneka ini boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.rotan. BONEKA WAYANG KULIT Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi.diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar.Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggotatertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya.buluh dansebagainya di bahagian bawah boneka tersebut. Semasa menggunakanboneka jenis ini.plastik.ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. .

PERSEMBAHAN BONEKA 5. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadiwatak dalam cerita.Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah guru menggerak lakonkanboneka dengan berdialog secara selari duduk di depan kanak-kanak tanpamenggunakan pentas. Skripcerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubahsuai sewaktu guru menyampaikan cerita.Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan bonekasupaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Kedua.5. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yangpanjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanakkanak. dan pengajaran bahasa.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Seeloknyadihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak dudukdengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka.Semasa bercerita. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olahboneka berkomunikasi dengan kanak-kanak. pengetahuan sains. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan . Melahirkan individu yang berdaya saing. Menjadikan suasana pembelajaran menyeronokkan dan bermakna.Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini.5.1 PersekitaranPersekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang.guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas.2 Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkembangan bahasa atau di sudutkomponen kreativiti dan estetika. inovatif dan unik dengan rekaan-rekaan boneka yang pelbagai. AKTIVITI BONEKA Guru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagipengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain sepertimewarna. Guru juga boleh mendapatkan khidmat pembantu dalammenggeraklakonkan boneka. Dapat menggabungkan kemahiran berbahasa dan kemahiran bersosial.5. Membantu guru mencapai objektif pembelajaran dengan lebih sempurna.     Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi murid-murid.5. Pertama. 5. Terdapat pelbagai jenisboneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. guru perlu menulisdalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. Variasi suaraperlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan.3 Teknik penyampaianTerdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. sama ada memanjangkan ataumemendekkan skripnya.kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam ceritatersebut. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. .Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuahcerita. Tempat persembahan boneka perlulah lapangtanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahanitu.Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut.

3.Dengan menggunakan boneka untukaktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkandaya kreativiti.Jenisjenis pentas tersebut adalah seperti berikut: 1. Teknik overhead projektor (OHP)Overhead projektor boleh digunakan untuk menggantikan teknik wayangkulit. Gurududuk di luar dan murid di dalam kelas. jarak serta pertukaran masa dan waktu. Guru perlu lebihkreatif terutama dalam penyediaan bahan. Pentas rentangTirai kain hitam diikat merentang pada dinding . OHP dipancar ke dinding atau kain layar. Pentas kerusiSusun beberapa buah kerusi untuk dijadikan asas pentas. 4Persembahan boneka Persembahan BonekaSemasa membuat persembahan boneka.6 RUMUSAN Aktiviti pengajaran menggunakan boneka dapat merangsang minda muriduntuk memahami sesuatu pelajaran itu dengan lebih berkesan terutama dalamkemahiran lisan.Kedudukan boneka di pentas perludiambil kira iaitu keluar masuk pentas . 5. kefahaman dan membina sebuah karangan.Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik. Pentas pintuSeperti tingkap. Gunakan duaatau empat batang penyapu untuk dijadikan tiang. Aktivitiyang sesuai ialah aktiviti lisan hyang dilakukan secara berpasangan. menambahilmu pengetahuan dan juga pengalaman. meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanakdisamping memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik. 6.Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan .meningkatkan perhatian kanak-kanakdan meredakan tekanan. Objek diletakkan dan digerakkan dan digerakkan di atas cerminlutsinar. Pentas berlipatPentas ini boleh dibuat dengan menggunakan rangka kayu sebgaibingkainya kemudian ditutup dengan kain.menghubungkaitkan dengan keseronokan. Kain.Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yangmengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. 2.Guru duduk di belakang meja semasa bermain boneka. Pemain boneka berada di luar dan penonton di dalam bilik darjah. Guru sebagai pemain boneka duduk di belakang kainsemasa menggeraklakonkan boneka. 8. Rentang kain hitamsebagai tirai. 4. papanatau kertas tebal boleh direntangkan untuk menutupi bahagian bawahpintu. 5. pintu juga boleh digunakan sebagai pentas.perkembangan komunikasi dan bahasa.Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidangpengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanakkanak. 7.sosio emosi. Pentas mejaSusun beberapa buah meja dan tutup dengan kain di bahagian hadapan. Pentas tingkapTingkap terbuka (tanpa cermin) boleh digunakan sebagai pentas. pelbagai jenis pentas boleh digunakan. Boneka tanpa pentasBoneka (biasanya sarung tangan) dimainkan ke arah audiens.

Mengikut pendekatan sistem. Ini akan mewujudkan rasa seronok kepada pelajar kerana persekitaran bilik darjah adalah steril. Pembelajaran lebih seronok . Untuk memuatkan media dalam pengajaran. pengajaran guru hendaklah dirancang dengan .pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku.untuk mendapatkan satupenampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan. media adalah satu komponen dalam pembentukan pengajaran. Dengan melihat pelbagai jenis boneka. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabilapereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan Fungsi Boneka sebagai Bahan Pengajaran 1. 2. Oleh sebab seronok melihat atau mendengar media pengajaran tersebut. Pengajaran lebih tersusun .Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-cirireka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akandipersembahkan. perubahan tingkah laku murid dakan lebih mudah terhasil dan seterusnya berlaku pembelajaran. murid akan berminat untuk belajar.

. Memperkayakan pengalaman . 3. Pembelajaran menjadi lebih dekat . mereka akan memperoleh pengalaman baru. dinilai kemudian dibaiki mengikut keperluan murid dan objektif pengajaran.Sesuatu perkara yang dipelajari tetapi berlaku di luar bilik darjah boleh dibawa melalui watak-watak yang digemari oleh kanak-kanak.sistematik terlebih dahulu supaya pengajaran pebih tersusun. Jika murid di negara ini tidak pernah mendegar / melihat wayang kulit.media seperti boneka jenis wayang kulit boleh memperkaya pengalaman murid. Perkara-perkara di luar bilik darjah menjadi lebih hampir kepada murid kerana perkara-perkara tersebut boleh dipindahkan ke dalam media dan dibawa masuk ke dalam kelas. 4. peranan media dikaji dan dilaksanakan. Berdasarkan pendekatan sistem juga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful