1.

0PENDAHULUAN Menurut Mohd Zohir dan Shukri Osman , 2004 menyatakan bahawa mengajar adalahtugas utama bagi pekerjan guru. Seperti pekerjaan lain, tugas mengajar memerlukanpengetahuan dan kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu dikuasai oleh guru sebagaipekerja. Untuk menjadi mahir, seseorang pekerja perlu menjalani latihan yang cukupsebelum dapat melaksanakan tugas dalam situasi sebenar. Begitulah juga halnyadengan tugas guru sebagai pengajar dalam bilik darjah. Semasa berada di institutperguruan atau di universiti, di samping didedahkan dengan pelbagai pengetahuan, bakalbakal guru juga dilatih tentang pelbagai kemahiran mengajar.Mengajar boleh dijelaskan sebagai memberi arahan kepada atau berkongsipengetahuan antara seorang individu dengan individu yang lain. Hal ini juga bolehdijelaskan sebagai cara memberi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukn oleh murid supaya mereka boleh berfungsi dalam kehidupannya. Guru perlu mendiagnoskeperluan pembelajaran yang spesifik atau kurang di kalangan murid serta menyediakans t r a t e g i t e r s e b u t u n t u k m e m b a n t u m u r i d m e n c a p a i o b j e k t i f p e m b e l a j a r a n y a n g ditentukan.

Boneka terbahagi kepada lima jenis ia itu: boneka tangan, boneka s a r u n g , boneka batang, boneka tali dan boneka bayang • Pengendalian boneka boleh dibahagi kepada dua, iaitu: boneka dengan bonekadan boneka dengan pelakon (guru dan murid) • Contoh dialog antara boneka buaya dengan boneka kerbau dalam cerita “TidakMengenang Budi” • Dialog antara boneka gadis dengan boneka orang tua dalam cerita “Buat BaikBerpada-pada, Buat Jahat Jangan Sekali” Garis Panduan Teknik Lakonan Spontan • Pilih kumpulan murid yang boleh berlakon dan mempunyai suara yang jelas/kuatsebagai „ benchmark‟ kepada kumpulan yang akan berlakon seterusnya. • Dialog pelakon adalah bebas tetapi berdasarkan jalan cerita yang disediakan. • Aktiviti dijalankan dalam jangka masa yang pendek. • Tidak memerlukan latihan. • Lakonan secara spontan setelah diberikan arahan. • Tidak perlukan prop atau peralatan fizikal. • Boleh dilaksanakan di mana-mana. Garis Panduan Teknik Lakonan Berskrip • Ada persiapan awal seperti peralatan dan skrip. • Pelakon diberikan skrip untuk bacaan dan hafalan. • Jangka masa yang panjang diperlukan untuk penghayatan watak. • Ada pengarah untuk menghasilkan lakonan yang berkesan. Garis Panduan Teknik Lakonan Mimos • Guru mengedarkan sampul surat yang mengandungi soalan situasi mimos. • Lakonan ini amat menarik dan boleh dilakukan oleh kebanyakan murid • Berikan gambaran situasi yang perlu murid lakonkan, 46

Contoh: Seorang ibu tua bersedih kerana anaknya tidak pulang berhari raya Seorang pelajar nakal yang sedang dirotan oleh guru disiplin Seorang pelajar dengan penuh kesal menasihati raknnya supaya janganterlibat dengan dadah Seorang penagih dadah yang telah insaf dan sedang menasihati rakanbaiknya meninggalkan dunia dadah Seorang petani yang rajin sedang mengerjakan kebunnya d e n g a n pelbagai tanaman • Mimos menekankan gerak geri dan mimik muka pelakon yang m e n g a m b i l bahagian. minat dan tajuk pengajaranpembelajaran • Jika guru berlakon menggunakan boneka. • Guru boleh mendapatkan maklum balas murid dengan soalan -soalan yangdikemukakan berkaitan tajuk yang diajar. • Jika lakonan mimos dirakam kesannya akan cukup menarik perhatian muridkerana mereka dapat melihat visual sendiri Garis Panduan Teknik Lakonan Menggunakan Boneka • Pilih boneka yang sesuai dengan tahap umur. guru perlu membuat perbezaan suaraantara guru dan boneka • Rumah boneka yang berlereng boleh disimpan di sudut bacaan dan digunakansemasa lakonan antara boneka dengan boneka .

manakala dari segi keluasan murid mudah bergerak dengan melaksanakansesuatu aksi 47 .• Jika guru menggunakan „pupet‟ wayang kulit. guru boleh menggunakan „overhead projector ‟ dan skrin/papan putih. Caranya adalah dengan meletakkanpupet wayang kulit di atas cermin „ overhead‟ . Bayang „pupet‟ wayang kulit yangdigerak-gerakkan mengikut dialog akan terpancar pada skrin. • Kerusi meja di kelas boleh diatur dalam bentuk teater supaya ada kelainan.

Buat Jahat Jangan . iaitu: boneka dengan bonekadan boneka dengan pelakon (guru dan murid) • Contoh dialog antara boneka buaya dengan boneka kerbau dalam cerita “TidakMengenang Budi” • Dialog antara boneka gadis dengan boneka orang tua dalam cerita “Buat BaikBerpada-pada. boneka tali dan boneka bayang • Pengendalian boneka boleh dibahagi kepada dua.Boneka terbahagi kepada lima jenis iaitu: boneka tangan. boneka s a r u n g . boneka batang.

Kanak-kanak merasa lebih terjamin keselamatannya di dalam dunia boneka yang boleh dimanipulasi dan dibuat untuk memenuhi keperluan dan emosi mereka.TEKNIK BONEKA . Bagi mencapai objektif pengajaran lisan.Berdasarkan penilaian yang dilakukan di dalam kelas dan aktiviti luar. Dalam menarik minat dan penumpuan proses pembelajaran dan pengajaran pendidikan khas teknik aplikasi boneka atau patung boleh digunakan untuk membantu mengekspresi perasaan dan emosi kanak-kanak. boneka yang dicipta dan dimainkan sendiri oleh kanak-kanak mendatangkan impak yang lebih berkesan. persembahan boneka yang dimainkan di pentas tidak begitu mempengaruhi kanak-kanak. Teknik Boneka dikenali juga sebagai teknik patung atau ”puppet”.Sebaliknya.Kanak-kanak bukan sahaja boleh menikmati permainan tersebut malah mereka dapat menghasilkan persembahan boneka secara spontan. Namun. .Melalui kaedah ini. boneka yang dibuat oleh murid sendiri adalah lebih bermakna kepada mereka. guru hendaklah memberi peluang muridnya bercakap atau berlakon dengan menggunakan boneka sesama mereka. boneka piring dan sebagainya. boneka sarung tangan. Ada kanak-kanak berkeperluan khas yang pendiam tetapi akhirnya mahu bercakap setelah gurunya menggunakan boneka untuk bercakap dengannya dan dia juga menggunakan boneka untuk menjawab soalan guru tadi. Guru boleh menyediakan berbagai-bagai jenis boneka seperti boneka kayu. Teknik ini adalah antara teknik yang sangat digemari oleh kanak-kanak kerana pergerakan boneka dan dialog dalam lakonan boneka ini sangat menarik dan menghiburkan. kanak-kanak yang tidak boleh atau tidak mahu berkomunikasi akan mula berkata-kata. boneka tali.

menyoal soalan-soalan yang mencabar pemikiran pelajra dan lain-lain lagi. Kaedah mengajar seperti syarahan juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri. layanan yang munasabah bagi semua tindak balas daripada murid. penggunaan alatan yang berkenaan. brain storming. kuiz. bahasa yang sesuai. latih tubi. gerrakan tangan "facial expression". Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. Lantaran itu. penggunaan OHP. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara. garis kasar kuliah yang disampaikan. serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. bermain. pelajar-pelajar diberi masa untuk memikirkan jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil untuk menjawab. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. kemahiran mengekalkan minat murid. lakonan. Satu lagi contoh kaedah mengajar ialah kaedah soalan. suara haruslah jelas. main peranan. menyelesaikan masalah. Jika kita ingin mengajar dengan kaedah soalan maka kita pelu menggunakan teknik-teknik menyoal yang baik seperti soalan-soalan yang ditanya haruslah jelas dan tepat. perbincangan. projek. soalan atau Socratik dan lain-lain lagi. Teknik-teknik syarahan adalah seperti mempelbagaikan nada sera kadar percakapan. perbahasan. . mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada apda sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti cerita.

perbincangan informal serta dengan pemerhatian. bila kita sebut teknik pengajaran kita mesti bertanya teknik pengajaran untuk kaedah apa. Setiap kaedah pengajaran mesti mempunyai teknik-teknik yang tertentu agar setiap aktiviti pembelajaran yang dijalankan dapat menarik minat murid serta objektif pembelajaran yang dijalankan tercapai. keutamaan adalah diberi kepada rasa seperti rupa makanan tetapi tidak begitu mementingkan nilai kalori atau ciri-ciri makanan seimbangan. Kaedah seperti perbincangan serta syarahan sudah tertentu tidak berkesan. Pendekatanpendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu. kita dapati keutamaan ditegaskan pada nilai kalori. Bagi pendekatan Timur pula. untuk memastikan bahawa demonstrasi itu berjaya kita mesti menguasai teknik-teknik demonstrasi. kaedah-kaedah bermain dipelajari berdasarkan pengalaman. Sebagai kesimpulan. Pendekatan Barat ini adalah amat berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi pemakanan yang mempunyai prinsip-prinsip makanan serta hubungannya dengan kesihatan. Sebagai contoh. pendekatan-pendekatan memasak ikan yang kita boleh gunakan ialah seperti pendekatan Timur atau pendekatan Barat. Dalam pengertianyang lebih luas pendekatan juga diertikan sebagi "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. . Kaedah pengajaran seperti demonstrasi adalah lebih sesuai. Suatu lagi contoh tentang pendekatan melakukan sesuatu ialah pendekatan seseorang dalam belajar bermain tenis. semua kaedah bermain dipelajari berdasarkan prinsip-prinsip sains yang sangat bersistematik. Bagi pendekatan Barat. nilai makanan dari segi zat makanan dan ciri-ciri makanan seimbang.Jadi jika kita hendak mengajar seseorang menari kita haruslah memilih kaedah-kaedah yang sesuai. Manakala bagi pendekatan konvensyenal. Dia boleh menggunakan pendekatan profesional atau pendekatan konvensyenal (tradisional atau acquired) atau biasa. Meskipun demikian. PENDEKATAN Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. Bagi pendekatan profesional.

Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. muridmurid akan lebihmenghayati dan memahami sesebuah penyampaian itu dengan khusyuk di samping melihatkan dirisecara tidak langsung melalui penggunaan boneka. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar. penggunaan boneka juga juga mendedahkan murid-murid untuk bekerjasama secarakumpulan.Satu lagi cara persembahan wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin.2. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka.BAHAGIAN 5: AKTIVITI PEMULIHAN MENGGUNAKAN KAEDAH BONEKA5. 5.. plaster-of-Paris atau kayu.2 Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.Boneka ini sesuai digunakan sebagai alat bantuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan cerita atau maklumat dengan lebih berkesan. Dengan ini.2 JENIS-JENIS BONEKA5.5 Boneka tongkatBoneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkat seperti kayu. Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentuyang bakal digerakkan semasa menggunakannya. lutsinar dan kertas tebal.2.2. rotan.5. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untukmenghidupkan anggota boneka.5.2.Selaindaripada itu.2.1 Boneka Sarung TanganSarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. tali-tali ituditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Boneka ini juga boleh dibuat daripada kulit. buluh dan sebagainya dibahagian bawah boneka tersebut.5. Tali-tali halus disambungkan kepadabahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak.1 PENGENALANBoneka adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama adasecara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Semasa menggunakan boneka jenisini.Pengaplikasian permainan boneka akan mendedahkan murid untuk berkomunikasi dengan lebihberkesan serta melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk duadimensi.4 Boneka bertaliBoneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache. Semasa memainkan boneka ini. dan merangsang imaginasi. boneka dijulang pada lidiutama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggotabadan boneka tersebut. Boneka ini menggunakan konsep wayang kulit tetapi berbentuk tigadimensi.3 Boneka wayang kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. Apa-apa sahaja benda atau objek inidapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusidialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. Semasa digunakan. . plastik.

guru perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. Kedua. dan pengajaran bahasa. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. Pertama. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yangakan digunakan.2 AKTIVITI BONEKAGuru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagi pengajaran bertema yangdihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. Dialog skrip tidak perlumenggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang.Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yangdituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Skrip ceritahanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu guru menyampaikan cerita.Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini. guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid.5. pengetahuan sains. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan dimana-mana sudut.Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. .

Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600tahu sebelum Masihi. Dulu. kilang membuatboneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik. danBelanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat. Pada abad ke 5 hingga 15. kayu. bentuknya tidak menarik.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan olehpemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Kesannya daripermainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi .Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. tanah liat atautulang binatang. Pada abad ke 16. dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman padamasa itu. Bonekayang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyakdigunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. Perancis.Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga bonekadilihat menjadi lebih hidup.Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermaindengan boneka-boneka ini.Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencubauntuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemainatau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II. Itali. Pada tahn1710. boneka masih tetap digunakan untuk upacara ritual dan keagamaan. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat . Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkapdengan bulu matanya. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapatmenangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735. dan dikatakan sangat menyeramkan danmenakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya. penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasamasecara berkumpulan. fabrik pembuat boneka di Inggeris. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. Bahan yang digunakan adalah kayu. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasilboneka terbesar di dunia. Boneka darimasing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata. bonekatelah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak. Pendengar akan dapat menghayatinyadengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di sampingmelihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusidaya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. Ahli sejarahberpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihioleh orang-orang Mesir dan Cina. Selaindaripada itu.Di akhir Perang Dunia I. dan merangsang imaginasi. Boneka tersebut telah diperbuat daritanah liat. Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat padamasa kini. lebih menyerupai bentukyang ditirunya. Boneka tersebut sangat kakudan tidak boleh digerak-gerakkan. Pada masa yang sama. Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambutsehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai pada masa kini.melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah.

Wayang KulitRupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. Satu lagi cara persembahanwayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej bonekaakan terpapar di atas skrin. Apa-apa sahaja objek dapatdijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaancerita.TopengTopeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan . Kesannya cukup baik ke arah pendedahan berkomunikasi. Kemudian lidi panjangdiletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakaldigerakkan semasa menggunakannya. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak. Semasa digunakan.Semasa memainkan boneka ini. Bonekaboneka ini telah dijualdengan harga yang mahal.Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disampingmelihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka.Boneka lidiBoneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin.Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. dan merangsang daya imaginasi. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempattempat tertentu pada badan boneka itu. Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. penggunaan boneka dapat memberipengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Sewaktu menggerakkanboneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarangdialog. Selain itu. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. diwarnakan dan bentuknya di potongkeluar. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atauarahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. Semasa menggunakanboneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untukmenghidupkan anggota boneka. plaster-ofParis atau kayu. Pencerita membawa pengalamanluar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadiandaiannya. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yanglainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung TanganSarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.Boneka BertaliBoneka bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papiermache.deretan giginya yangrapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri.

Gunting garisan pengguntingan. Penggunaan pentas akan membantukeberkesanan penyampaian sesebuah cerita. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya.Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. sarung kaki.Jenis ceritaTerdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranyamengenai cerita haiwan. Jahit di atas garisan putusputus tadi dengan jahitan halus. kehidupan seharian. kertas. ini garisanpengguntingan.Contoh Cara Membuat Boneka Sarung TanganBoneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat.pengetahuan sains. bag mabuk udara dan banyak lagi. terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar . Pertama. kemudian membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu.Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaranbertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. Lipat belacu sekali. di antaranya sarungtangan. keadaan semasa dan lain-lain lagi. ia mempunyai bahagiankepala. pencerita menggunakan sebarang boneka yang akanmenjadi watak dalam cerita.Membuat boneka Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisanjahitan.Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain bonekadapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontondengan bahagian badan dan kepala sahaja. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dantekapkan bentuknya. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada penceritadi samping menggalakkan daya kreativiti pendengar.3. pencerita perlu menulis dalam bentukskrip berdasarkan cerita itu.2. Kedua.Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialogyang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. pakaian. Terdapat pelbagai jenis boneka yang bolehdisesuaikan untuk aktiviti bercerita. memilih ceritaterlebih dahulu untuk mencipta skrip.Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan denganpemahaman kanak-kanak. Topengamat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atauPendidikan Moral. Variasi suara perlu difikirkankesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. dan pengajaran bahasa.papier mach. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan penceritadan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita.4.Alat/ bahan:Kain belacu/ sarung tanganPenselGuntingJarumBenang jahit dan benang buluBerus catCara membuatnya:1. Walaubagaimanapun pencerita bolehmenggunakan boneka tanpa pentas.

Semasa bercerita. Aku sudah tidak sabar lagi.PeralatanBoneka gagak.5.Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi.Gagak : Macam mana caranya?Merak : aku ada kawan. gerak lakon bonekadisesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar. pentasmeja. pentas pintu.Aktiviti susulanAktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktivitisusulan:a) Menggerak lakonkan semula ceritab) Membina bonekac) Menyanyi menggunakan bonekad) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka Contoh ceritaJudul: Mengapa Gagak HitamNilai: Gelojoh membawa padah.Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yangdikehendaki. Penceritaboleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. Satu daripadateknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka denganberdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas.Warna.Boneka merak. bercerita dengan menggunakan bonekadapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebihberkesan terutama dalam kemahiran lisan. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebaranggangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu.Hubungan dengan Kurikulum dan bidangDengan .Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. Seorang pemuda yang menjadi pelukis.Prop bingkai (gambar disertakan)Teks: Merak dengan GagakBabak IMerak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik. kefahaman dan membina sebuah karangan. Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya!Selain memberikan keseronokan kepada pelajar. pentas tingkap. boneka yang telah siap untuk dilakonkan.Susun aturBoneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponenkreativiti dan estetika. pentas papan lipat. Carakedua ini disesuaikan dengan pentas boneka.Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas .Pita rakaman.Gagak : elok benar cadangan awak.Objektif: kanakkanak dapat mengenal burung gagak dan merak. membezakan pelbagaiwarna.nampak kemas. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan ceritalebih menarik.7.Merak : Sabarlah. Kalu boleh dihamparkan sebidangpermaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadapkepada pentas boneka.6. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya.Gagak : Oh begitu. OHP dan tanpa menggunakan pentas. Susun atur bonekahendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan.Teknik penyampaianTerdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. jarak sertapertukaran masa dan waktu. aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok. cepatlah.

Daya kreativiti .menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanakakan dapat meningkatkan:.

kuda. Dibuat dari bahan yang lembut dan dapat dicuci. Hand puppet atau boneka tangan. Hand Puppet atau boneka tangan boleh berbentuk binatang untuk diperkenalkan kepada kanak-kanak tentang binatangseperti lembu. Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah. plaster-of-Paris atau kayu. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang akan digerakkan semasa menggunakannya. (a) Boneka Tangan (b) Boneka Lidi/ kayu (c) Boneka Bertali (d) Wayang Kulit (a)BONEKA TANGAN Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. (c) Boneka Bertali Boneka Bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti paper mache. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. Semasa digunakan. .JENIS-JENIS BONEKA Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. ayam. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. (b) BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Selain mengeratkan hubungan kekeluargaan dapat juga melatih mereka berekspresi dan membantu kanak-kanak bertutur dengan lebih cepat. kambing dan sebagainya. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. boleh menghiburkan kanak-kanak.

.Wayang gantung dibawa ke Singkawang dari China daratan pada tahun 1929.

Selain daripada itu. Boneka tersebut telah diperbuat dari tanah liat. fabrik pembuat boneka di Inggeris. tanah liat atau tulang binatang. Dulu. Itali. Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermain dengan boneka-boneka ini. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Bahan yang digunakan adalah kayu. dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman pada masa itu. Pada abad ke 5 hingga 15. boneka masih tetap digunakan untuk upacara ritual dan keagamaan. Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat pada masa kini. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. dan dikatakan sangat menyeramkan dan menakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya. bentuknya tidak menarik. Boneka dari masing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. Kesannya dari permainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambut sehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai . Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah. Pendengar akan dapat menghayatinya dengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di samping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. Pada abad ke 16. Boneka yang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyak digunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi. Perancis. Boneka tersebut sangat kaku dan tidak boleh digerak-gerakkan.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600 tahu sebelum Masihi. penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. dan merangsang imaginasi. Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga boneka dilihat menjadi lebih hidup. kayu. dan Belanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat. boneka telah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak. Pada masa yang sama. Ahli sejarah berpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihi oleh orang-orang Mesir dan Cina.

lebih menyerupai bentuk yang ditirunya. dan merangsang daya imaginasi. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. Selain itu. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat deretan giginya yang rapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapat menangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735. penggunaan boneka dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Boneka-boneka ini telah dijual dengan harga yang mahal. Di akhir Perang Dunia I. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasil boneka terbesar di dunia. Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disamping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. Apa-apa sahaja objek dapat dijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain. Sewaktu menggerakkan boneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarang dialog. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaan cerita. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. Pada tahn 1710. Semasa memainkan boneka ini. Satu lagi cara persembahan . kilang membuat boneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atau arahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya.pada masa kini. Wayang Kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkap dengan bulu matanya. Kesannya cukup baik ke arah pendedahan berkomunikasi.

Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada pencerita di samping menggalakkan daya kreativiti pendengar. Topeng Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan papier mach. . memilih cerita terlebih dahulu untuk mencipta skrip. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. pengetahuan sains. Boneka Bertali Boneka bertali atau ‘marionette’ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier mache. dan pengajaran bahasa. plaster-of-Paris atau kayu. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita. pencerita perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. di antaranya sarung tangan. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. pencerita menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. ia mempunyai bahagian kepala. Contoh Cara Membuat Boneka Sarung Tangan Boneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. bag mabuk udara dan banyak lagi. kertas. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. keadaan semasa dan lain-lain lagi. Membuat boneka Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. Semasa digunakan. Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita.wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. Pertama. Jenis cerita Terdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranya mengenai cerita haiwan. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. Walaubagaimanapun pencerita boleh menggunakan boneka tanpa pentas. Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. kehidupan seharian. kemudian membina boneka berdasarkan watakwatak dalam cerita tersebut. Kedua. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. sarung kaki. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. pakaian.

Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. Gunting garisan pengguntingan. pentas pintu. pentas papan lipat. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. 5. . Lipat belacu sekali. 3. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. OHP dan tanpa menggunakan pentas. Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka dengan berdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas. pentas meja. Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. Kalu boleh dihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. 7. pentas tingkap. Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponen kreativiti dan estetika. Pencerita boleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. Semasa bercerita. 4. Alat/ bahan: Kain belacu/ sarung tangan Pensel Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara membuatnya: 1. Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . ini garisan pengguntingan. terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. Teknik penyampaian Terdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. 2. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. boneka yang telah siap untuk dilakonkan.Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditonton dengan bahagian badan dan kepala sahaja. 6. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar.

Pengalaman . cepatlah. Aktiviti susulan Aktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktiviti susulan: a) Menggerak lakonkan semula cerita b) Membina boneka c) Menyanyi menggunakan boneka d) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka Contoh cerita Judul: Mengapa Gagak Hitam Nilai: Gelojoh membawa padah.Pita rakaman . aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok.jarak serta pertukaran masa dan waktu. . membezakan pelbagai warna. Gagak : Oh begitu.Prop bingkai (gambar disertakan) Teks: Merak dengan Gagak Babak I Merak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik. Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan.Daya kreativiti . Gagak : Macam mana caranya? Merak : aku ada kawan. Aku sudah tidak sabar lagi. Gagak : elok benar cadangan awak. Hubungan dengan Kurikulum dan bidang Dengan menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkan: . Seorang pemuda yang menjadi pelukis. Merak : Sabarlah. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik. Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya! Selain memberikan keseronokan kepada pelajar. Objektif: kanak-kanak dapat mengenal burung gagak dan merak.Perkembangan komunikasi dan bahasa. kefahaman dan membina sebuah karangan.Boneka merak .Warna . Peralatan .Sosio emosi .Boneka gagak . bercerita dengan menggunakan boneka dapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebih berkesan terutama dalam kemahiran lisan.Menambah ilmu pengetahuan .

Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita.Meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanak. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan satu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan. .Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidang pengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanak-kanak: . . Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan.Meningkatkan perhatian kanak-kanak dan meredakan tekanan. .Untuk menghubungkaitkan dengan keseronokan. .Memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik. Rumusan Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya.

BONEKA TONGKAT Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkatseperti kayu.Boneka ini juga bolehdibuat daripada kulit. BONEKA WAYANG KULIT Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi. Semasa menggunakanboneka jenis ini.Semasa memainkan boneka ini.lutsinar dan kertas tebal.Lidi-lidi halusdiletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu.Jenis jenis boneka BONEKA SARUNG TANGAN Boneka ini boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.Boneka ini menggunakan konsepwayang.Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggotatertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. . Rupa bentuk bonekadilukisdi atas kertas tebal.diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar.rotan.Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yangboleh bergerak.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebutakan kelihatan di atas skrin. . .buluh dansebagainya di bahagian bawah boneka tersebut.ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. BONEKA BERTALI Boneka bertali diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache plaster-of-Paris atau kayu.plastik.Semasa digunakan.Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat angotaangooota badan itu bergerak Implikasi penggunaan boneka di kalangan murid-murid prasekolah. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkanke dalamsarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.

guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadiwatak dalam cerita. Kedua. pengetahuan sains. AKTIVITI BONEKA Guru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagipengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain sepertimewarna.Semasa bercerita. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka.Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah guru menggerak lakonkanboneka dengan berdialog secara selari duduk di depan kanak-kanak tanpamenggunakan pentas. 5. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olahboneka berkomunikasi dengan kanak-kanak.1 PersekitaranPersekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang.Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut.5.kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam ceritatersebut.guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip.5. sama ada memanjangkan ataumemendekkan skripnya. Guru juga boleh mendapatkan khidmat pembantu dalammenggeraklakonkan boneka. Menjadikan suasana pembelajaran menyeronokkan dan bermakna. inovatif dan unik dengan rekaan-rekaan boneka yang pelbagai.     Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi murid-murid.3 Teknik penyampaianTerdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka.5. dan pengajaran bahasa. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan .Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini.5. guru perlu menulisdalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yangpanjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanakkanak. Dapat menggabungkan kemahiran berbahasa dan kemahiran bersosial.2 Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkembangan bahasa atau di sudutkomponen kreativiti dan estetika. Tempat persembahan boneka perlulah lapangtanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahanitu. Membantu guru mencapai objektif pembelajaran dengan lebih sempurna. Skripcerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubahsuai sewaktu guru menyampaikan cerita. Variasi suaraperlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. PERSEMBAHAN BONEKA 5. Melahirkan individu yang berdaya saing.Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan bonekasupaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas.Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuahcerita. Terdapat pelbagai jenisboneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. Pertama. . Seeloknyadihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak dudukdengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka.

Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik. pelbagai jenis pentas boleh digunakan. OHP dipancar ke dinding atau kain layar. Pemain boneka berada di luar dan penonton di dalam bilik darjah. Guru perlu lebihkreatif terutama dalam penyediaan bahan. jarak serta pertukaran masa dan waktu. papanatau kertas tebal boleh direntangkan untuk menutupi bahagian bawahpintu. 8.sosio emosi.Kedudukan boneka di pentas perludiambil kira iaitu keluar masuk pentas . Gunakan duaatau empat batang penyapu untuk dijadikan tiang. Rentang kain hitamsebagai tirai. Pentas mejaSusun beberapa buah meja dan tutup dengan kain di bahagian hadapan. pintu juga boleh digunakan sebagai pentas. Aktivitiyang sesuai ialah aktiviti lisan hyang dilakukan secara berpasangan. Pentas kerusiSusun beberapa buah kerusi untuk dijadikan asas pentas. Pentas rentangTirai kain hitam diikat merentang pada dinding .Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidangpengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanakkanak. Teknik overhead projektor (OHP)Overhead projektor boleh digunakan untuk menggantikan teknik wayangkulit.perkembangan komunikasi dan bahasa. 6.Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan . Pentas pintuSeperti tingkap.Dengan menggunakan boneka untukaktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkandaya kreativiti. 5.Jenisjenis pentas tersebut adalah seperti berikut: 1.Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yangmengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Boneka tanpa pentasBoneka (biasanya sarung tangan) dimainkan ke arah audiens. Gurududuk di luar dan murid di dalam kelas. Guru sebagai pemain boneka duduk di belakang kainsemasa menggeraklakonkan boneka. Kain. 7. menambahilmu pengetahuan dan juga pengalaman.menghubungkaitkan dengan keseronokan.3. Objek diletakkan dan digerakkan dan digerakkan di atas cerminlutsinar. 5. Pentas tingkapTingkap terbuka (tanpa cermin) boleh digunakan sebagai pentas. 4Persembahan boneka Persembahan BonekaSemasa membuat persembahan boneka. 2.6 RUMUSAN Aktiviti pengajaran menggunakan boneka dapat merangsang minda muriduntuk memahami sesuatu pelajaran itu dengan lebih berkesan terutama dalamkemahiran lisan.meningkatkan perhatian kanak-kanakdan meredakan tekanan.Guru duduk di belakang meja semasa bermain boneka. kefahaman dan membina sebuah karangan. 4. meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanakdisamping memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik. Pentas berlipatPentas ini boleh dibuat dengan menggunakan rangka kayu sebgaibingkainya kemudian ditutup dengan kain.

Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-cirireka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akandipersembahkan. Ini akan mewujudkan rasa seronok kepada pelajar kerana persekitaran bilik darjah adalah steril. murid akan berminat untuk belajar. Pembelajaran lebih seronok . media adalah satu komponen dalam pembentukan pengajaran. Untuk memuatkan media dalam pengajaran. Oleh sebab seronok melihat atau mendengar media pengajaran tersebut. 2.Mengikut pendekatan sistem. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabilapereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan Fungsi Boneka sebagai Bahan Pengajaran 1. Dengan melihat pelbagai jenis boneka. pengajaran guru hendaklah dirancang dengan . Pengajaran lebih tersusun .pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku. perubahan tingkah laku murid dakan lebih mudah terhasil dan seterusnya berlaku pembelajaran.untuk mendapatkan satupenampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan.

4. 3.Sesuatu perkara yang dipelajari tetapi berlaku di luar bilik darjah boleh dibawa melalui watak-watak yang digemari oleh kanak-kanak. . peranan media dikaji dan dilaksanakan. Berdasarkan pendekatan sistem juga.sistematik terlebih dahulu supaya pengajaran pebih tersusun. mereka akan memperoleh pengalaman baru. Pembelajaran menjadi lebih dekat . Memperkayakan pengalaman . Jika murid di negara ini tidak pernah mendegar / melihat wayang kulit. Perkara-perkara di luar bilik darjah menjadi lebih hampir kepada murid kerana perkara-perkara tersebut boleh dipindahkan ke dalam media dan dibawa masuk ke dalam kelas. dinilai kemudian dibaiki mengikut keperluan murid dan objektif pengajaran.media seperti boneka jenis wayang kulit boleh memperkaya pengalaman murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful