1.

0PENDAHULUAN Menurut Mohd Zohir dan Shukri Osman , 2004 menyatakan bahawa mengajar adalahtugas utama bagi pekerjan guru. Seperti pekerjaan lain, tugas mengajar memerlukanpengetahuan dan kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu dikuasai oleh guru sebagaipekerja. Untuk menjadi mahir, seseorang pekerja perlu menjalani latihan yang cukupsebelum dapat melaksanakan tugas dalam situasi sebenar. Begitulah juga halnyadengan tugas guru sebagai pengajar dalam bilik darjah. Semasa berada di institutperguruan atau di universiti, di samping didedahkan dengan pelbagai pengetahuan, bakalbakal guru juga dilatih tentang pelbagai kemahiran mengajar.Mengajar boleh dijelaskan sebagai memberi arahan kepada atau berkongsipengetahuan antara seorang individu dengan individu yang lain. Hal ini juga bolehdijelaskan sebagai cara memberi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukn oleh murid supaya mereka boleh berfungsi dalam kehidupannya. Guru perlu mendiagnoskeperluan pembelajaran yang spesifik atau kurang di kalangan murid serta menyediakans t r a t e g i t e r s e b u t u n t u k m e m b a n t u m u r i d m e n c a p a i o b j e k t i f p e m b e l a j a r a n y a n g ditentukan.

Boneka terbahagi kepada lima jenis ia itu: boneka tangan, boneka s a r u n g , boneka batang, boneka tali dan boneka bayang • Pengendalian boneka boleh dibahagi kepada dua, iaitu: boneka dengan bonekadan boneka dengan pelakon (guru dan murid) • Contoh dialog antara boneka buaya dengan boneka kerbau dalam cerita “TidakMengenang Budi” • Dialog antara boneka gadis dengan boneka orang tua dalam cerita “Buat BaikBerpada-pada, Buat Jahat Jangan Sekali” Garis Panduan Teknik Lakonan Spontan • Pilih kumpulan murid yang boleh berlakon dan mempunyai suara yang jelas/kuatsebagai „ benchmark‟ kepada kumpulan yang akan berlakon seterusnya. • Dialog pelakon adalah bebas tetapi berdasarkan jalan cerita yang disediakan. • Aktiviti dijalankan dalam jangka masa yang pendek. • Tidak memerlukan latihan. • Lakonan secara spontan setelah diberikan arahan. • Tidak perlukan prop atau peralatan fizikal. • Boleh dilaksanakan di mana-mana. Garis Panduan Teknik Lakonan Berskrip • Ada persiapan awal seperti peralatan dan skrip. • Pelakon diberikan skrip untuk bacaan dan hafalan. • Jangka masa yang panjang diperlukan untuk penghayatan watak. • Ada pengarah untuk menghasilkan lakonan yang berkesan. Garis Panduan Teknik Lakonan Mimos • Guru mengedarkan sampul surat yang mengandungi soalan situasi mimos. • Lakonan ini amat menarik dan boleh dilakukan oleh kebanyakan murid • Berikan gambaran situasi yang perlu murid lakonkan, 46

• Jika lakonan mimos dirakam kesannya akan cukup menarik perhatian muridkerana mereka dapat melihat visual sendiri Garis Panduan Teknik Lakonan Menggunakan Boneka • Pilih boneka yang sesuai dengan tahap umur. guru perlu membuat perbezaan suaraantara guru dan boneka • Rumah boneka yang berlereng boleh disimpan di sudut bacaan dan digunakansemasa lakonan antara boneka dengan boneka .Contoh: Seorang ibu tua bersedih kerana anaknya tidak pulang berhari raya Seorang pelajar nakal yang sedang dirotan oleh guru disiplin Seorang pelajar dengan penuh kesal menasihati raknnya supaya janganterlibat dengan dadah Seorang penagih dadah yang telah insaf dan sedang menasihati rakanbaiknya meninggalkan dunia dadah Seorang petani yang rajin sedang mengerjakan kebunnya d e n g a n pelbagai tanaman • Mimos menekankan gerak geri dan mimik muka pelakon yang m e n g a m b i l bahagian. minat dan tajuk pengajaranpembelajaran • Jika guru berlakon menggunakan boneka. • Guru boleh mendapatkan maklum balas murid dengan soalan -soalan yangdikemukakan berkaitan tajuk yang diajar.

Bayang „pupet‟ wayang kulit yangdigerak-gerakkan mengikut dialog akan terpancar pada skrin. guru boleh menggunakan „overhead projector ‟ dan skrin/papan putih.manakala dari segi keluasan murid mudah bergerak dengan melaksanakansesuatu aksi 47 . Caranya adalah dengan meletakkanpupet wayang kulit di atas cermin „ overhead‟ . • Kerusi meja di kelas boleh diatur dalam bentuk teater supaya ada kelainan.• Jika guru menggunakan „pupet‟ wayang kulit.

boneka tali dan boneka bayang • Pengendalian boneka boleh dibahagi kepada dua. Buat Jahat Jangan . boneka s a r u n g . iaitu: boneka dengan bonekadan boneka dengan pelakon (guru dan murid) • Contoh dialog antara boneka buaya dengan boneka kerbau dalam cerita “TidakMengenang Budi” • Dialog antara boneka gadis dengan boneka orang tua dalam cerita “Buat BaikBerpada-pada.Boneka terbahagi kepada lima jenis iaitu: boneka tangan. boneka batang.

guru hendaklah memberi peluang muridnya bercakap atau berlakon dengan menggunakan boneka sesama mereka.Melalui kaedah ini. boneka yang dibuat oleh murid sendiri adalah lebih bermakna kepada mereka. . boneka yang dicipta dan dimainkan sendiri oleh kanak-kanak mendatangkan impak yang lebih berkesan. boneka tali.Sebaliknya. Namun.Kanak-kanak bukan sahaja boleh menikmati permainan tersebut malah mereka dapat menghasilkan persembahan boneka secara spontan. Bagi mencapai objektif pengajaran lisan.TEKNIK BONEKA . Ada kanak-kanak berkeperluan khas yang pendiam tetapi akhirnya mahu bercakap setelah gurunya menggunakan boneka untuk bercakap dengannya dan dia juga menggunakan boneka untuk menjawab soalan guru tadi. boneka sarung tangan. Teknik ini adalah antara teknik yang sangat digemari oleh kanak-kanak kerana pergerakan boneka dan dialog dalam lakonan boneka ini sangat menarik dan menghiburkan.Berdasarkan penilaian yang dilakukan di dalam kelas dan aktiviti luar. Dalam menarik minat dan penumpuan proses pembelajaran dan pengajaran pendidikan khas teknik aplikasi boneka atau patung boleh digunakan untuk membantu mengekspresi perasaan dan emosi kanak-kanak.Kanak-kanak merasa lebih terjamin keselamatannya di dalam dunia boneka yang boleh dimanipulasi dan dibuat untuk memenuhi keperluan dan emosi mereka. kanak-kanak yang tidak boleh atau tidak mahu berkomunikasi akan mula berkata-kata. Teknik Boneka dikenali juga sebagai teknik patung atau ”puppet”. Guru boleh menyediakan berbagai-bagai jenis boneka seperti boneka kayu. boneka piring dan sebagainya. persembahan boneka yang dimainkan di pentas tidak begitu mempengaruhi kanak-kanak.

suara haruslah jelas. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara. penggunaan alatan yang berkenaan. garis kasar kuliah yang disampaikan. pelajar-pelajar diberi masa untuk memikirkan jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil untuk menjawab. soalan atau Socratik dan lain-lain lagi. perbincangan. perbahasan. menyoal soalan-soalan yang mencabar pemikiran pelajra dan lain-lain lagi. kemahiran mengekalkan minat murid. kuiz. bermain. gerrakan tangan "facial expression". penggunaan OHP. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. latih tubi. Teknik-teknik syarahan adalah seperti mempelbagaikan nada sera kadar percakapan. mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. main peranan. Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. Kaedah mengajar seperti syarahan juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri. Satu lagi contoh kaedah mengajar ialah kaedah soalan. layanan yang munasabah bagi semua tindak balas daripada murid. bahasa yang sesuai. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada apda sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil. serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. lakonan. brain storming. Jika kita ingin mengajar dengan kaedah soalan maka kita pelu menggunakan teknik-teknik menyoal yang baik seperti soalan-soalan yang ditanya haruslah jelas dan tepat. projek. Lantaran itu. . menyelesaikan masalah.KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti cerita.

Kaedah pengajaran seperti demonstrasi adalah lebih sesuai. Dia boleh menggunakan pendekatan profesional atau pendekatan konvensyenal (tradisional atau acquired) atau biasa. bila kita sebut teknik pengajaran kita mesti bertanya teknik pengajaran untuk kaedah apa. Manakala bagi pendekatan konvensyenal. Pendekatan Barat ini adalah amat berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi pemakanan yang mempunyai prinsip-prinsip makanan serta hubungannya dengan kesihatan. perbincangan informal serta dengan pemerhatian. Pendekatanpendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu. kaedah-kaedah bermain dipelajari berdasarkan pengalaman. kita dapati keutamaan ditegaskan pada nilai kalori. Meskipun demikian. PENDEKATAN Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. semua kaedah bermain dipelajari berdasarkan prinsip-prinsip sains yang sangat bersistematik. . Bagi pendekatan Timur pula. Suatu lagi contoh tentang pendekatan melakukan sesuatu ialah pendekatan seseorang dalam belajar bermain tenis. Dalam pengertianyang lebih luas pendekatan juga diertikan sebagi "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. Sebagai kesimpulan. untuk memastikan bahawa demonstrasi itu berjaya kita mesti menguasai teknik-teknik demonstrasi. Kaedah seperti perbincangan serta syarahan sudah tertentu tidak berkesan. pendekatan-pendekatan memasak ikan yang kita boleh gunakan ialah seperti pendekatan Timur atau pendekatan Barat. Bagi pendekatan profesional.Jadi jika kita hendak mengajar seseorang menari kita haruslah memilih kaedah-kaedah yang sesuai. Bagi pendekatan Barat. keutamaan adalah diberi kepada rasa seperti rupa makanan tetapi tidak begitu mementingkan nilai kalori atau ciri-ciri makanan seimbangan. Sebagai contoh. Setiap kaedah pengajaran mesti mempunyai teknik-teknik yang tertentu agar setiap aktiviti pembelajaran yang dijalankan dapat menarik minat murid serta objektif pembelajaran yang dijalankan tercapai. nilai makanan dari segi zat makanan dan ciri-ciri makanan seimbang.

2. tali-tali ituditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak.2. Boneka ini menggunakan konsep wayang kulit tetapi berbentuk tigadimensi. Semasa memainkan boneka ini. muridmurid akan lebihmenghayati dan memahami sesebuah penyampaian itu dengan khusyuk di samping melihatkan dirisecara tidak langsung melalui penggunaan boneka.5.5..BAHAGIAN 5: AKTIVITI PEMULIHAN MENGGUNAKAN KAEDAH BONEKA5. plaster-of-Paris atau kayu.Satu lagi cara persembahan wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin.4 Boneka bertaliBoneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache. lutsinar dan kertas tebal. Semasa menggunakan boneka jenisini. rotan.1 Boneka Sarung TanganSarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Apa-apa sahaja benda atau objek inidapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusidialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog.2. Tali-tali halus disambungkan kepadabahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak. boneka dijulang pada lidiutama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggotabadan boneka tersebut.2.Selaindaripada itu. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka.5.2 Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentuyang bakal digerakkan semasa menggunakannya. Boneka ini juga boleh dibuat daripada kulit.3 Boneka wayang kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untukmenghidupkan anggota boneka. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar. Dengan ini.2 JENIS-JENIS BONEKA5. Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk duadimensi.1 PENGENALANBoneka adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama adasecara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej.2. dan merangsang imaginasi. . Semasa digunakan. penggunaan boneka juga juga mendedahkan murid-murid untuk bekerjasama secarakumpulan. buluh dan sebagainya dibahagian bawah boneka tersebut. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. plastik. 5.5 Boneka tongkatBoneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkat seperti kayu.Pengaplikasian permainan boneka akan mendedahkan murid untuk berkomunikasi dengan lebihberkesan serta melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita.Boneka ini sesuai digunakan sebagai alat bantuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan cerita atau maklumat dengan lebih berkesan.

2 AKTIVITI BONEKAGuru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagi pengajaran bertema yangdihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip. Pertama. Dialog skrip tidak perlumenggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. guru perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan dimana-mana sudut. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. .Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. Kedua.Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. pengetahuan sains. Skrip ceritahanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu guru menyampaikan cerita.Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yangdituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. dan pengajaran bahasa. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yangakan digunakan.5.

tanah liat atautulang binatang. danBelanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat. Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah. dan merangsang imaginasi.Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermaindengan boneka-boneka ini. dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman padamasa itu. Bonekayang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyakdigunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi. Kesannya daripermainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat padamasa kini. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusidaya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya.Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600tahu sebelum Masihi.Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi.Di akhir Perang Dunia I. fabrik pembuat boneka di Inggeris.Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencubauntuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemainatau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. boneka masih tetap digunakan untuk upacara ritual dan keagamaan. bentuknya tidak menarik. Boneka darimasing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata. Dulu. Boneka tersebut sangat kakudan tidak boleh digerak-gerakkan. bonekatelah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II. dan dikatakan sangat menyeramkan danmenakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya. Boneka tersebut telah diperbuat daritanah liat.Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga bonekadilihat menjadi lebih hidup. Pada tahn1710. Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambutsehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai pada masa kini. kilang membuatboneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik. Pada abad ke 5 hingga 15. Selaindaripada itu. Pada abad ke 16. lebih menyerupai bentukyang ditirunya. Itali. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapatmenangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735. Pada masa yang sama. Bahan yang digunakan adalah kayu. Perancis. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat .melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasamasecara berkumpulan. Ahli sejarahberpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihioleh orang-orang Mesir dan Cina.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan olehpemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Pendengar akan dapat menghayatinyadengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di sampingmelihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkapdengan bulu matanya. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasilboneka terbesar di dunia. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. kayu.

Wayang KulitRupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin.deretan giginya yangrapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri. Pencerita membawa pengalamanluar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadiandaiannya. Kemudian lidi panjangdiletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakaldigerakkan semasa menggunakannya. penggunaan boneka dapat memberipengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Kesannya cukup baik ke arah pendedahan berkomunikasi. Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka.Semasa memainkan boneka ini.Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. Sewaktu menggerakkanboneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarangdialog. Semasa digunakan. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempattempat tertentu pada badan boneka itu. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atauarahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaancerita. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak.Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disampingmelihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. diwarnakan dan bentuknya di potongkeluar.Boneka lidiBoneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Bonekaboneka ini telah dijualdengan harga yang mahal. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. Apa-apa sahaja objek dapatdijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain. Satu lagi cara persembahanwayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej bonekaakan terpapar di atas skrin. plaster-ofParis atau kayu. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung TanganSarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.Boneka BertaliBoneka bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papiermache. Selain itu. Semasa menggunakanboneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untukmenghidupkan anggota boneka.TopengTopeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan . boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yanglainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. dan merangsang daya imaginasi.

Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain bonekadapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontondengan bahagian badan dan kepala sahaja. kehidupan seharian.3.Membuat boneka Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan.papier mach. di antaranya sarungtangan. Pertama. Kedua. dan pengajaran bahasa. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu.Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. ia mempunyai bahagiankepala. Walaubagaimanapun pencerita bolehmenggunakan boneka tanpa pentas. sarung kaki.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. keadaan semasa dan lain-lain lagi. memilih ceritaterlebih dahulu untuk mencipta skrip. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki.4. pakaian. Gunting garisan pengguntingan. kemudian membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. Topengamat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atauPendidikan Moral.Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaranbertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. pencerita perlu menulis dalam bentukskrip berdasarkan cerita itu. Lipat belacu sekali. Jahit di atas garisan putusputus tadi dengan jahitan halus. Penggunaan pentas akan membantukeberkesanan penyampaian sesebuah cerita. Variasi suara perlu difikirkankesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. bag mabuk udara dan banyak lagi. Terdapat pelbagai jenis boneka yang bolehdisesuaikan untuk aktiviti bercerita. pencerita menggunakan sebarang boneka yang akanmenjadi watak dalam cerita. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dantekapkan bentuknya.Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan denganpemahaman kanak-kanak. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisanjahitan.pengetahuan sains.Contoh Cara Membuat Boneka Sarung TanganBoneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat.Alat/ bahan:Kain belacu/ sarung tanganPenselGuntingJarumBenang jahit dan benang buluBerus catCara membuatnya:1. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan penceritadan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita.2.Jenis ceritaTerdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranyamengenai cerita haiwan. kertas. terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar . Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada penceritadi samping menggalakkan daya kreativiti pendengar.Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialogyang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. ini garisanpengguntingan.

Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. boneka yang telah siap untuk dilakonkan. pentas papan lipat. Satu daripadateknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka denganberdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas. bercerita dengan menggunakan bonekadapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebihberkesan terutama dalam kemahiran lisan.Teknik penyampaianTerdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. Semasa bercerita.Gagak : elok benar cadangan awak. membezakan pelbagaiwarna.Susun aturBoneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponenkreativiti dan estetika.Warna. pentas pintu.Prop bingkai (gambar disertakan)Teks: Merak dengan GagakBabak IMerak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik.Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebaranggangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya!Selain memberikan keseronokan kepada pelajar.PeralatanBoneka gagak. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yangdikehendaki.nampak kemas. OHP dan tanpa menggunakan pentas.Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . Seorang pemuda yang menjadi pelukis. aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok.Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi.Hubungan dengan Kurikulum dan bidangDengan .6.Aktiviti susulanAktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktivitisusulan:a) Menggerak lakonkan semula ceritab) Membina bonekac) Menyanyi menggunakan bonekad) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka Contoh ceritaJudul: Mengapa Gagak HitamNilai: Gelojoh membawa padah. Susun atur bonekahendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan.7.5. Aku sudah tidak sabar lagi.Objektif: kanakkanak dapat mengenal burung gagak dan merak.Gagak : Macam mana caranya?Merak : aku ada kawan.Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. Carakedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. gerak lakon bonekadisesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar. Penceritaboleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. jarak sertapertukaran masa dan waktu. pentasmeja. Kalu boleh dihamparkan sebidangpermaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadapkepada pentas boneka.Merak : Sabarlah. pentas tingkap. cepatlah. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan ceritalebih menarik.Pita rakaman.Boneka merak.Gagak : Oh begitu. kefahaman dan membina sebuah karangan.

Daya kreativiti .menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanakakan dapat meningkatkan:.

Hand puppet atau boneka tangan. ayam. Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah. boleh menghiburkan kanak-kanak. Hand Puppet atau boneka tangan boleh berbentuk binatang untuk diperkenalkan kepada kanak-kanak tentang binatangseperti lembu. kuda. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang akan digerakkan semasa menggunakannya. Dibuat dari bahan yang lembut dan dapat dicuci. plaster-of-Paris atau kayu. (a) Boneka Tangan (b) Boneka Lidi/ kayu (c) Boneka Bertali (d) Wayang Kulit (a)BONEKA TANGAN Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka.JENIS-JENIS BONEKA Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. . kambing dan sebagainya. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. Selain mengeratkan hubungan kekeluargaan dapat juga melatih mereka berekspresi dan membantu kanak-kanak bertutur dengan lebih cepat. (c) Boneka Bertali Boneka Bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti paper mache. (b) BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Semasa digunakan. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut.

Wayang gantung dibawa ke Singkawang dari China daratan pada tahun 1929. .

Boneka dari masing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata. Dulu. Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermain dengan boneka-boneka ini. dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman pada masa itu. Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600 tahu sebelum Masihi. Pada abad ke 5 hingga 15. Selain daripada itu. boneka telah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak. Ahli sejarah berpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihi oleh orang-orang Mesir dan Cina. Itali. dan dikatakan sangat menyeramkan dan menakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya. fabrik pembuat boneka di Inggeris. dan Belanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat. Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga boneka dilihat menjadi lebih hidup. tanah liat atau tulang binatang. dan merangsang imaginasi. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. Boneka yang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyak digunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah. Boneka tersebut sangat kaku dan tidak boleh digerak-gerakkan. Pada abad ke 16. Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambut sehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai . Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. Perancis. melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. Pada masa yang sama. bentuknya tidak menarik. boneka masih tetap digunakan untuk upacara ritual dan keagamaan. kayu. Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat pada masa kini. Bahan yang digunakan adalah kayu. penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Boneka tersebut telah diperbuat dari tanah liat. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. Kesannya dari permainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . Pendengar akan dapat menghayatinya dengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di samping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej.

Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atau arahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disamping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka.pada masa kini. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II. Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkap dengan bulu matanya. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapat menangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735. Pada tahn 1710. Kesannya cukup baik ke arah pendedahan berkomunikasi. Boneka-boneka ini telah dijual dengan harga yang mahal. Di akhir Perang Dunia I. Satu lagi cara persembahan . kilang membuat boneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik. Semasa memainkan boneka ini. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaan cerita. Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar. penggunaan boneka dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat deretan giginya yang rapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. Selain itu. lebih menyerupai bentuk yang ditirunya. Apa-apa sahaja objek dapat dijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. Sewaktu menggerakkan boneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarang dialog. dan merangsang daya imaginasi. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. Wayang Kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasil boneka terbesar di dunia.

Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. pencerita menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. Membuat boneka Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. Semasa digunakan. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada pencerita di samping menggalakkan daya kreativiti pendengar. sarung kaki. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak.wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. dan pengajaran bahasa. Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Pertama. Contoh Cara Membuat Boneka Sarung Tangan Boneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. . Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. Kedua. pengetahuan sains. pencerita perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. plaster-of-Paris atau kayu. memilih cerita terlebih dahulu untuk mencipta skrip. bag mabuk udara dan banyak lagi. kemudian membina boneka berdasarkan watakwatak dalam cerita tersebut. Jenis cerita Terdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranya mengenai cerita haiwan. Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. keadaan semasa dan lain-lain lagi. Topeng Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan papier mach. kertas. Walaubagaimanapun pencerita boleh menggunakan boneka tanpa pentas. Boneka Bertali Boneka bertali atau ‘marionette’ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier mache. kehidupan seharian. di antaranya sarung tangan. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita. pakaian. Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. ia mempunyai bahagian kepala.

pentas meja. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. pentas tingkap. Teknik penyampaian Terdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. boneka yang telah siap untuk dilakonkan. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar. OHP dan tanpa menggunakan pentas. 6. Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponen kreativiti dan estetika. pentas pintu. 4. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. 2. 7. Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . ini garisan pengguntingan. 5. . terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan. Lipat belacu sekali. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi. Alat/ bahan: Kain belacu/ sarung tangan Pensel Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara membuatnya: 1. Pencerita boleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka dengan berdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas. Kalu boleh dihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. 3. Gunting garisan pengguntingan. Semasa bercerita. pentas papan lipat. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka.Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditonton dengan bahagian badan dan kepala sahaja.

Objektif: kanak-kanak dapat mengenal burung gagak dan merak. aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik. Gagak : Oh begitu.Daya kreativiti . Merak : Sabarlah. kefahaman dan membina sebuah karangan. Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan. membezakan pelbagai warna. Gagak : Macam mana caranya? Merak : aku ada kawan. Hubungan dengan Kurikulum dan bidang Dengan menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkan: .Menambah ilmu pengetahuan . cepatlah.Prop bingkai (gambar disertakan) Teks: Merak dengan Gagak Babak I Merak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik.Pita rakaman . Seorang pemuda yang menjadi pelukis.Perkembangan komunikasi dan bahasa. Aku sudah tidak sabar lagi.Boneka merak . Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya! Selain memberikan keseronokan kepada pelajar.Warna .Pengalaman . .Sosio emosi . Aktiviti susulan Aktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktiviti susulan: a) Menggerak lakonkan semula cerita b) Membina boneka c) Menyanyi menggunakan boneka d) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka Contoh cerita Judul: Mengapa Gagak Hitam Nilai: Gelojoh membawa padah.Boneka gagak . bercerita dengan menggunakan boneka dapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebih berkesan terutama dalam kemahiran lisan. Gagak : elok benar cadangan awak. Peralatan .jarak serta pertukaran masa dan waktu.

Memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan.Untuk menghubungkaitkan dengan keseronokan.Meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanak. . . Rumusan Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan satu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan.Meningkatkan perhatian kanak-kanak dan meredakan tekanan. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. .Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidang pengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanak-kanak: . .

Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggotatertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar.rotan. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat angotaangooota badan itu bergerak Implikasi penggunaan boneka di kalangan murid-murid prasekolah.Boneka ini menggunakan konsepwayang. BONEKA WAYANG KULIT Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi.ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.lutsinar dan kertas tebal.Semasa memainkan boneka ini. .Lidi-lidi halusdiletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu.Semasa digunakan.Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Semasa menggunakanboneka jenis ini.buluh dansebagainya di bahagian bawah boneka tersebut. BONEKA BERTALI Boneka bertali diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache plaster-of-Paris atau kayu.Boneka ini juga bolehdibuat daripada kulit.Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yangboleh bergerak.Jenis jenis boneka BONEKA SARUNG TANGAN Boneka ini boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. .plastik.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebutakan kelihatan di atas skrin. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkanke dalamsarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. BONEKA TONGKAT Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkatseperti kayu. Rupa bentuk bonekadilukisdi atas kertas tebal. .

Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Dapat menggabungkan kemahiran berbahasa dan kemahiran bersosial.Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadiwatak dalam cerita.Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah guru menggerak lakonkanboneka dengan berdialog secara selari duduk di depan kanak-kanak tanpamenggunakan pentas.Semasa bercerita.1 PersekitaranPersekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. sama ada memanjangkan ataumemendekkan skripnya.5.2 Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkembangan bahasa atau di sudutkomponen kreativiti dan estetika. dan pengajaran bahasa. guru perlu menulisdalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu.Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuahcerita. Terdapat pelbagai jenisboneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. Variasi suaraperlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. Tempat persembahan boneka perlulah lapangtanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahanitu. Melahirkan individu yang berdaya saing.5. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yangpanjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanakkanak.5. AKTIVITI BONEKA Guru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagipengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain sepertimewarna. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan .     Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi murid-murid.Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan bonekasupaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas. Seeloknyadihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak dudukdengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. Guru juga boleh mendapatkan khidmat pembantu dalammenggeraklakonkan boneka.3 Teknik penyampaianTerdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka.5.kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam ceritatersebut. . 5. Membantu guru mencapai objektif pembelajaran dengan lebih sempurna. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olahboneka berkomunikasi dengan kanak-kanak.Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini.guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip. Pertama. pengetahuan sains. inovatif dan unik dengan rekaan-rekaan boneka yang pelbagai. Skripcerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubahsuai sewaktu guru menyampaikan cerita. Kedua. Menjadikan suasana pembelajaran menyeronokkan dan bermakna. PERSEMBAHAN BONEKA 5.

pelbagai jenis pentas boleh digunakan. Pentas pintuSeperti tingkap. Aktivitiyang sesuai ialah aktiviti lisan hyang dilakukan secara berpasangan. Gunakan duaatau empat batang penyapu untuk dijadikan tiang. menambahilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Pentas tingkapTingkap terbuka (tanpa cermin) boleh digunakan sebagai pentas. Teknik overhead projektor (OHP)Overhead projektor boleh digunakan untuk menggantikan teknik wayangkulit. Rentang kain hitamsebagai tirai. 4.perkembangan komunikasi dan bahasa. 7.Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yangmengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya.Jenisjenis pentas tersebut adalah seperti berikut: 1. 4Persembahan boneka Persembahan BonekaSemasa membuat persembahan boneka. jarak serta pertukaran masa dan waktu. Guru sebagai pemain boneka duduk di belakang kainsemasa menggeraklakonkan boneka.Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidangpengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanakkanak.meningkatkan perhatian kanak-kanakdan meredakan tekanan. Pentas berlipatPentas ini boleh dibuat dengan menggunakan rangka kayu sebgaibingkainya kemudian ditutup dengan kain. Pemain boneka berada di luar dan penonton di dalam bilik darjah.Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan .Guru duduk di belakang meja semasa bermain boneka. OHP dipancar ke dinding atau kain layar. 5. meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanakdisamping memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik. 8. Pentas kerusiSusun beberapa buah kerusi untuk dijadikan asas pentas.Dengan menggunakan boneka untukaktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkandaya kreativiti. 5. kefahaman dan membina sebuah karangan. papanatau kertas tebal boleh direntangkan untuk menutupi bahagian bawahpintu. 2. Gurududuk di luar dan murid di dalam kelas. Pentas rentangTirai kain hitam diikat merentang pada dinding .Kedudukan boneka di pentas perludiambil kira iaitu keluar masuk pentas .6 RUMUSAN Aktiviti pengajaran menggunakan boneka dapat merangsang minda muriduntuk memahami sesuatu pelajaran itu dengan lebih berkesan terutama dalamkemahiran lisan. pintu juga boleh digunakan sebagai pentas.Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik.menghubungkaitkan dengan keseronokan.3. Kain. Objek diletakkan dan digerakkan dan digerakkan di atas cerminlutsinar.sosio emosi. 6. Boneka tanpa pentasBoneka (biasanya sarung tangan) dimainkan ke arah audiens. Pentas mejaSusun beberapa buah meja dan tutup dengan kain di bahagian hadapan. Guru perlu lebihkreatif terutama dalam penyediaan bahan.

Pengajaran lebih tersusun . Dengan melihat pelbagai jenis boneka. 2. Ini akan mewujudkan rasa seronok kepada pelajar kerana persekitaran bilik darjah adalah steril. Untuk memuatkan media dalam pengajaran. media adalah satu komponen dalam pembentukan pengajaran. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabilapereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan Fungsi Boneka sebagai Bahan Pengajaran 1. perubahan tingkah laku murid dakan lebih mudah terhasil dan seterusnya berlaku pembelajaran.untuk mendapatkan satupenampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan.pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku. Oleh sebab seronok melihat atau mendengar media pengajaran tersebut. Pembelajaran lebih seronok .Mengikut pendekatan sistem. pengajaran guru hendaklah dirancang dengan .Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-cirireka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akandipersembahkan. murid akan berminat untuk belajar.

media seperti boneka jenis wayang kulit boleh memperkaya pengalaman murid.sistematik terlebih dahulu supaya pengajaran pebih tersusun. Pembelajaran menjadi lebih dekat . 4.Sesuatu perkara yang dipelajari tetapi berlaku di luar bilik darjah boleh dibawa melalui watak-watak yang digemari oleh kanak-kanak. dinilai kemudian dibaiki mengikut keperluan murid dan objektif pengajaran. Memperkayakan pengalaman . Perkara-perkara di luar bilik darjah menjadi lebih hampir kepada murid kerana perkara-perkara tersebut boleh dipindahkan ke dalam media dan dibawa masuk ke dalam kelas. peranan media dikaji dan dilaksanakan. . mereka akan memperoleh pengalaman baru. Jika murid di negara ini tidak pernah mendegar / melihat wayang kulit. Berdasarkan pendekatan sistem juga. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful