1.

0PENDAHULUAN Menurut Mohd Zohir dan Shukri Osman , 2004 menyatakan bahawa mengajar adalahtugas utama bagi pekerjan guru. Seperti pekerjaan lain, tugas mengajar memerlukanpengetahuan dan kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu dikuasai oleh guru sebagaipekerja. Untuk menjadi mahir, seseorang pekerja perlu menjalani latihan yang cukupsebelum dapat melaksanakan tugas dalam situasi sebenar. Begitulah juga halnyadengan tugas guru sebagai pengajar dalam bilik darjah. Semasa berada di institutperguruan atau di universiti, di samping didedahkan dengan pelbagai pengetahuan, bakalbakal guru juga dilatih tentang pelbagai kemahiran mengajar.Mengajar boleh dijelaskan sebagai memberi arahan kepada atau berkongsipengetahuan antara seorang individu dengan individu yang lain. Hal ini juga bolehdijelaskan sebagai cara memberi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukn oleh murid supaya mereka boleh berfungsi dalam kehidupannya. Guru perlu mendiagnoskeperluan pembelajaran yang spesifik atau kurang di kalangan murid serta menyediakans t r a t e g i t e r s e b u t u n t u k m e m b a n t u m u r i d m e n c a p a i o b j e k t i f p e m b e l a j a r a n y a n g ditentukan.

Boneka terbahagi kepada lima jenis ia itu: boneka tangan, boneka s a r u n g , boneka batang, boneka tali dan boneka bayang • Pengendalian boneka boleh dibahagi kepada dua, iaitu: boneka dengan bonekadan boneka dengan pelakon (guru dan murid) • Contoh dialog antara boneka buaya dengan boneka kerbau dalam cerita “TidakMengenang Budi” • Dialog antara boneka gadis dengan boneka orang tua dalam cerita “Buat BaikBerpada-pada, Buat Jahat Jangan Sekali” Garis Panduan Teknik Lakonan Spontan • Pilih kumpulan murid yang boleh berlakon dan mempunyai suara yang jelas/kuatsebagai „ benchmark‟ kepada kumpulan yang akan berlakon seterusnya. • Dialog pelakon adalah bebas tetapi berdasarkan jalan cerita yang disediakan. • Aktiviti dijalankan dalam jangka masa yang pendek. • Tidak memerlukan latihan. • Lakonan secara spontan setelah diberikan arahan. • Tidak perlukan prop atau peralatan fizikal. • Boleh dilaksanakan di mana-mana. Garis Panduan Teknik Lakonan Berskrip • Ada persiapan awal seperti peralatan dan skrip. • Pelakon diberikan skrip untuk bacaan dan hafalan. • Jangka masa yang panjang diperlukan untuk penghayatan watak. • Ada pengarah untuk menghasilkan lakonan yang berkesan. Garis Panduan Teknik Lakonan Mimos • Guru mengedarkan sampul surat yang mengandungi soalan situasi mimos. • Lakonan ini amat menarik dan boleh dilakukan oleh kebanyakan murid • Berikan gambaran situasi yang perlu murid lakonkan, 46

• Guru boleh mendapatkan maklum balas murid dengan soalan -soalan yangdikemukakan berkaitan tajuk yang diajar.Contoh: Seorang ibu tua bersedih kerana anaknya tidak pulang berhari raya Seorang pelajar nakal yang sedang dirotan oleh guru disiplin Seorang pelajar dengan penuh kesal menasihati raknnya supaya janganterlibat dengan dadah Seorang penagih dadah yang telah insaf dan sedang menasihati rakanbaiknya meninggalkan dunia dadah Seorang petani yang rajin sedang mengerjakan kebunnya d e n g a n pelbagai tanaman • Mimos menekankan gerak geri dan mimik muka pelakon yang m e n g a m b i l bahagian. minat dan tajuk pengajaranpembelajaran • Jika guru berlakon menggunakan boneka. guru perlu membuat perbezaan suaraantara guru dan boneka • Rumah boneka yang berlereng boleh disimpan di sudut bacaan dan digunakansemasa lakonan antara boneka dengan boneka . • Jika lakonan mimos dirakam kesannya akan cukup menarik perhatian muridkerana mereka dapat melihat visual sendiri Garis Panduan Teknik Lakonan Menggunakan Boneka • Pilih boneka yang sesuai dengan tahap umur.

• Jika guru menggunakan „pupet‟ wayang kulit.manakala dari segi keluasan murid mudah bergerak dengan melaksanakansesuatu aksi 47 . guru boleh menggunakan „overhead projector ‟ dan skrin/papan putih. • Kerusi meja di kelas boleh diatur dalam bentuk teater supaya ada kelainan. Caranya adalah dengan meletakkanpupet wayang kulit di atas cermin „ overhead‟ . Bayang „pupet‟ wayang kulit yangdigerak-gerakkan mengikut dialog akan terpancar pada skrin.

boneka s a r u n g .Boneka terbahagi kepada lima jenis iaitu: boneka tangan. boneka tali dan boneka bayang • Pengendalian boneka boleh dibahagi kepada dua. iaitu: boneka dengan bonekadan boneka dengan pelakon (guru dan murid) • Contoh dialog antara boneka buaya dengan boneka kerbau dalam cerita “TidakMengenang Budi” • Dialog antara boneka gadis dengan boneka orang tua dalam cerita “Buat BaikBerpada-pada. Buat Jahat Jangan . boneka batang.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan di dalam kelas dan aktiviti luar. Namun. Ada kanak-kanak berkeperluan khas yang pendiam tetapi akhirnya mahu bercakap setelah gurunya menggunakan boneka untuk bercakap dengannya dan dia juga menggunakan boneka untuk menjawab soalan guru tadi.Kanak-kanak bukan sahaja boleh menikmati permainan tersebut malah mereka dapat menghasilkan persembahan boneka secara spontan. boneka sarung tangan. persembahan boneka yang dimainkan di pentas tidak begitu mempengaruhi kanak-kanak. Guru boleh menyediakan berbagai-bagai jenis boneka seperti boneka kayu.Kanak-kanak merasa lebih terjamin keselamatannya di dalam dunia boneka yang boleh dimanipulasi dan dibuat untuk memenuhi keperluan dan emosi mereka. guru hendaklah memberi peluang muridnya bercakap atau berlakon dengan menggunakan boneka sesama mereka. Teknik ini adalah antara teknik yang sangat digemari oleh kanak-kanak kerana pergerakan boneka dan dialog dalam lakonan boneka ini sangat menarik dan menghiburkan. Dalam menarik minat dan penumpuan proses pembelajaran dan pengajaran pendidikan khas teknik aplikasi boneka atau patung boleh digunakan untuk membantu mengekspresi perasaan dan emosi kanak-kanak.TEKNIK BONEKA . boneka yang dibuat oleh murid sendiri adalah lebih bermakna kepada mereka. . kanak-kanak yang tidak boleh atau tidak mahu berkomunikasi akan mula berkata-kata. Teknik Boneka dikenali juga sebagai teknik patung atau ”puppet”.Sebaliknya. Bagi mencapai objektif pengajaran lisan. boneka tali.Melalui kaedah ini. boneka yang dicipta dan dimainkan sendiri oleh kanak-kanak mendatangkan impak yang lebih berkesan. boneka piring dan sebagainya.

penggunaan OHP. Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. projek. Jika kita ingin mengajar dengan kaedah soalan maka kita pelu menggunakan teknik-teknik menyoal yang baik seperti soalan-soalan yang ditanya haruslah jelas dan tepat. garis kasar kuliah yang disampaikan. perbahasan. Kaedah mengajar seperti syarahan juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. brain storming. Lantaran itu. soalan atau Socratik dan lain-lain lagi. layanan yang munasabah bagi semua tindak balas daripada murid.KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. . lakonan. Satu lagi contoh kaedah mengajar ialah kaedah soalan. latih tubi. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. kuiz. gerrakan tangan "facial expression". mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya. Teknik-teknik syarahan adalah seperti mempelbagaikan nada sera kadar percakapan. perbincangan. suara haruslah jelas. kemahiran mengekalkan minat murid. menyelesaikan masalah. menyoal soalan-soalan yang mencabar pemikiran pelajra dan lain-lain lagi. kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti cerita. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara. main peranan. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada apda sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil. pelajar-pelajar diberi masa untuk memikirkan jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil untuk menjawab. bahasa yang sesuai. penggunaan alatan yang berkenaan. serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. bermain.

nilai makanan dari segi zat makanan dan ciri-ciri makanan seimbang. kita dapati keutamaan ditegaskan pada nilai kalori. untuk memastikan bahawa demonstrasi itu berjaya kita mesti menguasai teknik-teknik demonstrasi. PENDEKATAN Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. Dalam pengertianyang lebih luas pendekatan juga diertikan sebagi "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. Bagi pendekatan profesional. perbincangan informal serta dengan pemerhatian. Manakala bagi pendekatan konvensyenal. Meskipun demikian. kaedah-kaedah bermain dipelajari berdasarkan pengalaman. Kaedah seperti perbincangan serta syarahan sudah tertentu tidak berkesan. pendekatan-pendekatan memasak ikan yang kita boleh gunakan ialah seperti pendekatan Timur atau pendekatan Barat. Pendekatanpendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu. Sebagai kesimpulan. Suatu lagi contoh tentang pendekatan melakukan sesuatu ialah pendekatan seseorang dalam belajar bermain tenis. semua kaedah bermain dipelajari berdasarkan prinsip-prinsip sains yang sangat bersistematik. Setiap kaedah pengajaran mesti mempunyai teknik-teknik yang tertentu agar setiap aktiviti pembelajaran yang dijalankan dapat menarik minat murid serta objektif pembelajaran yang dijalankan tercapai. keutamaan adalah diberi kepada rasa seperti rupa makanan tetapi tidak begitu mementingkan nilai kalori atau ciri-ciri makanan seimbangan. . Pendekatan Barat ini adalah amat berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi pemakanan yang mempunyai prinsip-prinsip makanan serta hubungannya dengan kesihatan. Bagi pendekatan Barat. Bagi pendekatan Timur pula. Kaedah pengajaran seperti demonstrasi adalah lebih sesuai. Sebagai contoh. Dia boleh menggunakan pendekatan profesional atau pendekatan konvensyenal (tradisional atau acquired) atau biasa. bila kita sebut teknik pengajaran kita mesti bertanya teknik pengajaran untuk kaedah apa.Jadi jika kita hendak mengajar seseorang menari kita haruslah memilih kaedah-kaedah yang sesuai.

Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentuyang bakal digerakkan semasa menggunakannya.2.2 JENIS-JENIS BONEKA5. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. Boneka ini juga boleh dibuat daripada kulit. rotan.BAHAGIAN 5: AKTIVITI PEMULIHAN MENGGUNAKAN KAEDAH BONEKA5. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu.5.2. muridmurid akan lebihmenghayati dan memahami sesebuah penyampaian itu dengan khusyuk di samping melihatkan dirisecara tidak langsung melalui penggunaan boneka.2.Pengaplikasian permainan boneka akan mendedahkan murid untuk berkomunikasi dengan lebihberkesan serta melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk duadimensi. Apa-apa sahaja benda atau objek inidapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusidialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untukmenghidupkan anggota boneka. Boneka ini menggunakan konsep wayang kulit tetapi berbentuk tigadimensi.. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar.5. lutsinar dan kertas tebal. Semasa digunakan.4 Boneka bertaliBoneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache. tali-tali ituditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. plaster-of-Paris atau kayu.5.2.Selaindaripada itu. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. dan merangsang imaginasi. Tali-tali halus disambungkan kepadabahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak.1 Boneka Sarung TanganSarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. 5. penggunaan boneka juga juga mendedahkan murid-murid untuk bekerjasama secarakumpulan. Semasa memainkan boneka ini.3 Boneka wayang kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal.1 PENGENALANBoneka adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama adasecara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej.2 Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.Boneka ini sesuai digunakan sebagai alat bantuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan cerita atau maklumat dengan lebih berkesan.Satu lagi cara persembahan wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. Semasa menggunakan boneka jenisini.5 Boneka tongkatBoneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkat seperti kayu. boneka dijulang pada lidiutama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggotabadan boneka tersebut. buluh dan sebagainya dibahagian bawah boneka tersebut.2. plastik. Dengan ini. .

guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip. kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan dimana-mana sudut. dan pengajaran bahasa. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. Pertama. guru perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. . Dialog skrip tidak perlumenggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas. pengetahuan sains. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. Kedua.5.2 AKTIVITI BONEKAGuru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagi pengajaran bertema yangdihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna.Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yangdituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yangakan digunakan.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya.Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. Skrip ceritahanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu guru menyampaikan cerita.Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini.

penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasamasecara berkumpulan. Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambutsehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai pada masa kini. Ahli sejarahberpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihioleh orang-orang Mesir dan Cina. Itali. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapatmenangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735.melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. danBelanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat. Boneka tersebut telah diperbuat daritanah liat. Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan olehpemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. bonekatelah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak. Pada abad ke 5 hingga 15. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasilboneka terbesar di dunia.Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600tahu sebelum Masihi. boneka masih tetap digunakan untuk upacara ritual dan keagamaan. dan merangsang imaginasi. Boneka darimasing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata. Pada masa yang sama. Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkapdengan bulu matanya. Kesannya daripermainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . Pada abad ke 16.Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. kayu. dan dikatakan sangat menyeramkan danmenakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya. tanah liat atautulang binatang.Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga bonekadilihat menjadi lebih hidup. Pendengar akan dapat menghayatinyadengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di sampingmelihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Boneka tersebut sangat kakudan tidak boleh digerak-gerakkan. fabrik pembuat boneka di Inggeris. bentuknya tidak menarik. Perancis. Dulu. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat padamasa kini. lebih menyerupai bentukyang ditirunya. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II. Bahan yang digunakan adalah kayu.Di akhir Perang Dunia I. Pada tahn1710. Bonekayang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyakdigunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi. kilang membuatboneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik. dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman padamasa itu. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusidaya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya.Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermaindengan boneka-boneka ini. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat .Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencubauntuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemainatau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. Selaindaripada itu.

Boneka lidiBoneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Kesannya cukup baik ke arah pendedahan berkomunikasi. Satu lagi cara persembahanwayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej bonekaakan terpapar di atas skrin.Wayang KulitRupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. Bonekaboneka ini telah dijualdengan harga yang mahal. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. Pencerita membawa pengalamanluar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadiandaiannya.Semasa memainkan boneka ini.Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan.Boneka BertaliBoneka bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papiermache. penggunaan boneka dapat memberipengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Selain itu.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yanglainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempattempat tertentu pada badan boneka itu.TopengTopeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan . Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak. diwarnakan dan bentuknya di potongkeluar.Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disampingmelihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atauarahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaancerita. dan merangsang daya imaginasi. Semasa menggunakanboneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untukmenghidupkan anggota boneka. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Semasa digunakan. Sewaktu menggerakkanboneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarangdialog. Kemudian lidi panjangdiletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakaldigerakkan semasa menggunakannya. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung TanganSarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.deretan giginya yangrapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri. plaster-ofParis atau kayu. Apa-apa sahaja objek dapatdijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain.

sarung kaki. bag mabuk udara dan banyak lagi. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan penceritadan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita.Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaranbertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. Jahit di atas garisan putusputus tadi dengan jahitan halus. pencerita menggunakan sebarang boneka yang akanmenjadi watak dalam cerita.2.pengetahuan sains. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada penceritadi samping menggalakkan daya kreativiti pendengar.4.Contoh Cara Membuat Boneka Sarung TanganBoneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat.Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. kemudian membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dantekapkan bentuknya.Jenis ceritaTerdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranyamengenai cerita haiwan. Terdapat pelbagai jenis boneka yang bolehdisesuaikan untuk aktiviti bercerita.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Lipat belacu sekali. Topengamat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atauPendidikan Moral.Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan denganpemahaman kanak-kanak. kertas.papier mach. kehidupan seharian. Kedua. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisanjahitan. Penggunaan pentas akan membantukeberkesanan penyampaian sesebuah cerita.Membuat boneka Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Variasi suara perlu difikirkankesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut.3. pencerita perlu menulis dalam bentukskrip berdasarkan cerita itu. Gunting garisan pengguntingan.Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain bonekadapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontondengan bahagian badan dan kepala sahaja. pakaian. di antaranya sarungtangan. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. dan pengajaran bahasa. ia mempunyai bahagiankepala. terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar . Pertama. keadaan semasa dan lain-lain lagi. Walaubagaimanapun pencerita bolehmenggunakan boneka tanpa pentas. memilih ceritaterlebih dahulu untuk mencipta skrip.Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialogyang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka.Alat/ bahan:Kain belacu/ sarung tanganPenselGuntingJarumBenang jahit dan benang buluBerus catCara membuatnya:1. ini garisanpengguntingan.

Pita rakaman.7. membezakan pelbagaiwarna. Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya!Selain memberikan keseronokan kepada pelajar.Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang.Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan ceritalebih menarik.Objektif: kanakkanak dapat mengenal burung gagak dan merak.nampak kemas. Aku sudah tidak sabar lagi. cepatlah.Aktiviti susulanAktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktivitisusulan:a) Menggerak lakonkan semula ceritab) Membina bonekac) Menyanyi menggunakan bonekad) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka Contoh ceritaJudul: Mengapa Gagak HitamNilai: Gelojoh membawa padah.Gagak : Oh begitu.Hubungan dengan Kurikulum dan bidangDengan .Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan.Boneka merak.Warna.6. Carakedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. kefahaman dan membina sebuah karangan.Gagak : elok benar cadangan awak.PeralatanBoneka gagak. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. boneka yang telah siap untuk dilakonkan. bercerita dengan menggunakan bonekadapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebihberkesan terutama dalam kemahiran lisan.Merak : Sabarlah.Gagak : Macam mana caranya?Merak : aku ada kawan. gerak lakon bonekadisesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar. Susun atur bonekahendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan.Teknik penyampaianTerdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. pentas tingkap. pentas pintu. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yangdikehendaki. Seorang pemuda yang menjadi pelukis.Susun aturBoneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponenkreativiti dan estetika. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebaranggangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu.5. jarak sertapertukaran masa dan waktu. Penceritaboleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka.Prop bingkai (gambar disertakan)Teks: Merak dengan GagakBabak IMerak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik. pentasmeja. pentas papan lipat.Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi. Satu daripadateknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka denganberdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas. aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok. OHP dan tanpa menggunakan pentas. Kalu boleh dihamparkan sebidangpermaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadapkepada pentas boneka. Semasa bercerita.

Daya kreativiti .menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanakakan dapat meningkatkan:.

tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. Hand Puppet atau boneka tangan boleh berbentuk binatang untuk diperkenalkan kepada kanak-kanak tentang binatangseperti lembu. Dibuat dari bahan yang lembut dan dapat dicuci. Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah. ayam. plaster-of-Paris atau kayu. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. . (a) Boneka Tangan (b) Boneka Lidi/ kayu (c) Boneka Bertali (d) Wayang Kulit (a)BONEKA TANGAN Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang akan digerakkan semasa menggunakannya. Selain mengeratkan hubungan kekeluargaan dapat juga melatih mereka berekspresi dan membantu kanak-kanak bertutur dengan lebih cepat. Semasa digunakan. kuda. kambing dan sebagainya. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. (b) BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.JENIS-JENIS BONEKA Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. Hand puppet atau boneka tangan. (c) Boneka Bertali Boneka Bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti paper mache. boleh menghiburkan kanak-kanak.

Wayang gantung dibawa ke Singkawang dari China daratan pada tahun 1929. .

Pada abad ke 5 hingga 15. kayu. bentuknya tidak menarik. dan merangsang imaginasi. Pada abad ke 16. tanah liat atau tulang binatang. Boneka yang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyak digunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi. Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat pada masa kini. dan Belanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat. melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Pendengar akan dapat menghayatinya dengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di samping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Selain daripada itu. Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermain dengan boneka-boneka ini. dan dikatakan sangat menyeramkan dan menakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya. Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Perancis. Kesannya dari permainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambut sehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai . Dulu. Boneka tersebut telah diperbuat dari tanah liat. Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600 tahu sebelum Masihi. dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman pada masa itu. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. Boneka dari masing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata. Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga boneka dilihat menjadi lebih hidup. Bahan yang digunakan adalah kayu. boneka telah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. Ahli sejarah berpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihi oleh orang-orang Mesir dan Cina. fabrik pembuat boneka di Inggeris. Itali. Boneka tersebut sangat kaku dan tidak boleh digerak-gerakkan.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. boneka masih tetap digunakan untuk upacara ritual dan keagamaan. Pada masa yang sama. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya.

Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. dan merangsang daya imaginasi. Di akhir Perang Dunia I. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atau arahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. Kesannya cukup baik ke arah pendedahan berkomunikasi. Satu lagi cara persembahan . Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. Semasa memainkan boneka ini. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasil boneka terbesar di dunia. Pada tahn 1710. Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disamping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Wayang Kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. Selain itu. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapat menangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735. Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Boneka-boneka ini telah dijual dengan harga yang mahal. lebih menyerupai bentuk yang ditirunya. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. kilang membuat boneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik. Sewaktu menggerakkan boneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarang dialog. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaan cerita. penggunaan boneka dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat deretan giginya yang rapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkap dengan bulu matanya. Apa-apa sahaja objek dapat dijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain.pada masa kini. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya.

Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. pencerita menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. sarung kaki. di antaranya sarung tangan. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. Kedua. ia mempunyai bahagian kepala. Contoh Cara Membuat Boneka Sarung Tangan Boneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. dan pengajaran bahasa. Semasa digunakan. pencerita perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada pencerita di samping menggalakkan daya kreativiti pendengar. . bag mabuk udara dan banyak lagi. pengetahuan sains. memilih cerita terlebih dahulu untuk mencipta skrip. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. kemudian membina boneka berdasarkan watakwatak dalam cerita tersebut. keadaan semasa dan lain-lain lagi. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita. Pertama.wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. kehidupan seharian. kertas. Boneka Bertali Boneka bertali atau ‘marionette’ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier mache. Membuat boneka Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Topeng Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan papier mach. plaster-of-Paris atau kayu. Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Walaubagaimanapun pencerita boleh menggunakan boneka tanpa pentas. Jenis cerita Terdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranya mengenai cerita haiwan. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. pakaian.

boneka yang telah siap untuk dilakonkan. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar. 5. pentas tingkap. Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponen kreativiti dan estetika. 3.Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditonton dengan bahagian badan dan kepala sahaja. 4. OHP dan tanpa menggunakan pentas. Semasa bercerita. Teknik penyampaian Terdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka dengan berdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas. Pencerita boleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. ini garisan pengguntingan. 7. 2. Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi. 6. Gunting garisan pengguntingan. pentas meja. Alat/ bahan: Kain belacu/ sarung tangan Pensel Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara membuatnya: 1. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. pentas papan lipat. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. Kalu boleh dihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. . Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. pentas pintu. Lipat belacu sekali.

Warna . . Aktiviti susulan Aktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktiviti susulan: a) Menggerak lakonkan semula cerita b) Membina boneka c) Menyanyi menggunakan boneka d) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka Contoh cerita Judul: Mengapa Gagak Hitam Nilai: Gelojoh membawa padah. Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya! Selain memberikan keseronokan kepada pelajar. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik. membezakan pelbagai warna.Pita rakaman .Perkembangan komunikasi dan bahasa. Aku sudah tidak sabar lagi.Sosio emosi .Pengalaman . Gagak : Oh begitu.Boneka gagak . Peralatan . Gagak : elok benar cadangan awak. Merak : Sabarlah. bercerita dengan menggunakan boneka dapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebih berkesan terutama dalam kemahiran lisan.Daya kreativiti . Seorang pemuda yang menjadi pelukis.Boneka merak . kefahaman dan membina sebuah karangan. aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok. Gagak : Macam mana caranya? Merak : aku ada kawan. Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan. Hubungan dengan Kurikulum dan bidang Dengan menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkan: .Menambah ilmu pengetahuan .Prop bingkai (gambar disertakan) Teks: Merak dengan Gagak Babak I Merak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik. Objektif: kanak-kanak dapat mengenal burung gagak dan merak.jarak serta pertukaran masa dan waktu. cepatlah.

.Meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanak. .Untuk menghubungkaitkan dengan keseronokan. Rumusan Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. . Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan satu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan. .Memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan.Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidang pengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanak-kanak: . Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita.Meningkatkan perhatian kanak-kanak dan meredakan tekanan.

.buluh dansebagainya di bahagian bawah boneka tersebut.Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka.Lidi-lidi halusdiletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu.Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggotatertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya.Semasa memainkan boneka ini. Semasa menggunakanboneka jenis ini. .ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.Boneka ini juga bolehdibuat daripada kulit. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkanke dalamsarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka.lutsinar dan kertas tebal.Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yangboleh bergerak. BONEKA BERTALI Boneka bertali diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache plaster-of-Paris atau kayu. Rupa bentuk bonekadilukisdi atas kertas tebal. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat angotaangooota badan itu bergerak Implikasi penggunaan boneka di kalangan murid-murid prasekolah. BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.Jenis jenis boneka BONEKA SARUNG TANGAN Boneka ini boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. .Boneka ini menggunakan konsepwayang. BONEKA WAYANG KULIT Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi.rotan.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebutakan kelihatan di atas skrin.Semasa digunakan.plastik. BONEKA TONGKAT Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkatseperti kayu.diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar.

5. Terdapat pelbagai jenisboneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita.Semasa bercerita. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. guru perlu menulisdalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. Membantu guru mencapai objektif pembelajaran dengan lebih sempurna. Kedua.Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah guru menggerak lakonkanboneka dengan berdialog secara selari duduk di depan kanak-kanak tanpamenggunakan pentas.Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini. inovatif dan unik dengan rekaan-rekaan boneka yang pelbagai.5. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yangpanjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanakkanak. PERSEMBAHAN BONEKA 5. AKTIVITI BONEKA Guru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagipengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain sepertimewarna.2 Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkembangan bahasa atau di sudutkomponen kreativiti dan estetika.5.     Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi murid-murid.1 PersekitaranPersekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas.Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuahcerita.kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam ceritatersebut. Tempat persembahan boneka perlulah lapangtanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahanitu. Skripcerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubahsuai sewaktu guru menyampaikan cerita. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olahboneka berkomunikasi dengan kanak-kanak. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan . Menjadikan suasana pembelajaran menyeronokkan dan bermakna. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. sama ada memanjangkan ataumemendekkan skripnya.5. Variasi suaraperlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadiwatak dalam cerita. Guru juga boleh mendapatkan khidmat pembantu dalammenggeraklakonkan boneka.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Pertama. Melahirkan individu yang berdaya saing. .5. Seeloknyadihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak dudukdengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. dan pengajaran bahasa.Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. pengetahuan sains. Dapat menggabungkan kemahiran berbahasa dan kemahiran bersosial.Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan bonekasupaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka.guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip.3 Teknik penyampaianTerdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka.

Pentas rentangTirai kain hitam diikat merentang pada dinding . Gurududuk di luar dan murid di dalam kelas.6 RUMUSAN Aktiviti pengajaran menggunakan boneka dapat merangsang minda muriduntuk memahami sesuatu pelajaran itu dengan lebih berkesan terutama dalamkemahiran lisan.Kedudukan boneka di pentas perludiambil kira iaitu keluar masuk pentas . kefahaman dan membina sebuah karangan. Gunakan duaatau empat batang penyapu untuk dijadikan tiang. 4. Pentas tingkapTingkap terbuka (tanpa cermin) boleh digunakan sebagai pentas. pelbagai jenis pentas boleh digunakan. Objek diletakkan dan digerakkan dan digerakkan di atas cerminlutsinar. Pentas berlipatPentas ini boleh dibuat dengan menggunakan rangka kayu sebgaibingkainya kemudian ditutup dengan kain.Dengan menggunakan boneka untukaktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkandaya kreativiti. meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanakdisamping memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik. Teknik overhead projektor (OHP)Overhead projektor boleh digunakan untuk menggantikan teknik wayangkulit.menghubungkaitkan dengan keseronokan.perkembangan komunikasi dan bahasa. Guru sebagai pemain boneka duduk di belakang kainsemasa menggeraklakonkan boneka. menambahilmu pengetahuan dan juga pengalaman.Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidangpengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanakkanak. 4Persembahan boneka Persembahan BonekaSemasa membuat persembahan boneka. Boneka tanpa pentasBoneka (biasanya sarung tangan) dimainkan ke arah audiens. 8. Aktivitiyang sesuai ialah aktiviti lisan hyang dilakukan secara berpasangan. Pentas mejaSusun beberapa buah meja dan tutup dengan kain di bahagian hadapan.Jenisjenis pentas tersebut adalah seperti berikut: 1.sosio emosi. 5. jarak serta pertukaran masa dan waktu. papanatau kertas tebal boleh direntangkan untuk menutupi bahagian bawahpintu. pintu juga boleh digunakan sebagai pentas. Rentang kain hitamsebagai tirai. 5. Kain. 7.Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yangmengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Guru perlu lebihkreatif terutama dalam penyediaan bahan.Guru duduk di belakang meja semasa bermain boneka. OHP dipancar ke dinding atau kain layar. Pemain boneka berada di luar dan penonton di dalam bilik darjah. Pentas pintuSeperti tingkap.Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan . 6.3.meningkatkan perhatian kanak-kanakdan meredakan tekanan. Pentas kerusiSusun beberapa buah kerusi untuk dijadikan asas pentas.Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik. 2.

Mengikut pendekatan sistem.Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-cirireka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akandipersembahkan.untuk mendapatkan satupenampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan. pengajaran guru hendaklah dirancang dengan . Ini akan mewujudkan rasa seronok kepada pelajar kerana persekitaran bilik darjah adalah steril. Pengajaran lebih tersusun . Dengan melihat pelbagai jenis boneka. 2.pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku. murid akan berminat untuk belajar. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabilapereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan Fungsi Boneka sebagai Bahan Pengajaran 1. Untuk memuatkan media dalam pengajaran. perubahan tingkah laku murid dakan lebih mudah terhasil dan seterusnya berlaku pembelajaran. Pembelajaran lebih seronok . media adalah satu komponen dalam pembentukan pengajaran. Oleh sebab seronok melihat atau mendengar media pengajaran tersebut.

Perkara-perkara di luar bilik darjah menjadi lebih hampir kepada murid kerana perkara-perkara tersebut boleh dipindahkan ke dalam media dan dibawa masuk ke dalam kelas. mereka akan memperoleh pengalaman baru. Pembelajaran menjadi lebih dekat . 4. Memperkayakan pengalaman .sistematik terlebih dahulu supaya pengajaran pebih tersusun.Sesuatu perkara yang dipelajari tetapi berlaku di luar bilik darjah boleh dibawa melalui watak-watak yang digemari oleh kanak-kanak.media seperti boneka jenis wayang kulit boleh memperkaya pengalaman murid. Berdasarkan pendekatan sistem juga. peranan media dikaji dan dilaksanakan. Jika murid di negara ini tidak pernah mendegar / melihat wayang kulit. 3. dinilai kemudian dibaiki mengikut keperluan murid dan objektif pengajaran. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful