1.

0PENDAHULUAN Menurut Mohd Zohir dan Shukri Osman , 2004 menyatakan bahawa mengajar adalahtugas utama bagi pekerjan guru. Seperti pekerjaan lain, tugas mengajar memerlukanpengetahuan dan kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu dikuasai oleh guru sebagaipekerja. Untuk menjadi mahir, seseorang pekerja perlu menjalani latihan yang cukupsebelum dapat melaksanakan tugas dalam situasi sebenar. Begitulah juga halnyadengan tugas guru sebagai pengajar dalam bilik darjah. Semasa berada di institutperguruan atau di universiti, di samping didedahkan dengan pelbagai pengetahuan, bakalbakal guru juga dilatih tentang pelbagai kemahiran mengajar.Mengajar boleh dijelaskan sebagai memberi arahan kepada atau berkongsipengetahuan antara seorang individu dengan individu yang lain. Hal ini juga bolehdijelaskan sebagai cara memberi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukn oleh murid supaya mereka boleh berfungsi dalam kehidupannya. Guru perlu mendiagnoskeperluan pembelajaran yang spesifik atau kurang di kalangan murid serta menyediakans t r a t e g i t e r s e b u t u n t u k m e m b a n t u m u r i d m e n c a p a i o b j e k t i f p e m b e l a j a r a n y a n g ditentukan.

Boneka terbahagi kepada lima jenis ia itu: boneka tangan, boneka s a r u n g , boneka batang, boneka tali dan boneka bayang • Pengendalian boneka boleh dibahagi kepada dua, iaitu: boneka dengan bonekadan boneka dengan pelakon (guru dan murid) • Contoh dialog antara boneka buaya dengan boneka kerbau dalam cerita “TidakMengenang Budi” • Dialog antara boneka gadis dengan boneka orang tua dalam cerita “Buat BaikBerpada-pada, Buat Jahat Jangan Sekali” Garis Panduan Teknik Lakonan Spontan • Pilih kumpulan murid yang boleh berlakon dan mempunyai suara yang jelas/kuatsebagai „ benchmark‟ kepada kumpulan yang akan berlakon seterusnya. • Dialog pelakon adalah bebas tetapi berdasarkan jalan cerita yang disediakan. • Aktiviti dijalankan dalam jangka masa yang pendek. • Tidak memerlukan latihan. • Lakonan secara spontan setelah diberikan arahan. • Tidak perlukan prop atau peralatan fizikal. • Boleh dilaksanakan di mana-mana. Garis Panduan Teknik Lakonan Berskrip • Ada persiapan awal seperti peralatan dan skrip. • Pelakon diberikan skrip untuk bacaan dan hafalan. • Jangka masa yang panjang diperlukan untuk penghayatan watak. • Ada pengarah untuk menghasilkan lakonan yang berkesan. Garis Panduan Teknik Lakonan Mimos • Guru mengedarkan sampul surat yang mengandungi soalan situasi mimos. • Lakonan ini amat menarik dan boleh dilakukan oleh kebanyakan murid • Berikan gambaran situasi yang perlu murid lakonkan, 46

• Guru boleh mendapatkan maklum balas murid dengan soalan -soalan yangdikemukakan berkaitan tajuk yang diajar.Contoh: Seorang ibu tua bersedih kerana anaknya tidak pulang berhari raya Seorang pelajar nakal yang sedang dirotan oleh guru disiplin Seorang pelajar dengan penuh kesal menasihati raknnya supaya janganterlibat dengan dadah Seorang penagih dadah yang telah insaf dan sedang menasihati rakanbaiknya meninggalkan dunia dadah Seorang petani yang rajin sedang mengerjakan kebunnya d e n g a n pelbagai tanaman • Mimos menekankan gerak geri dan mimik muka pelakon yang m e n g a m b i l bahagian. guru perlu membuat perbezaan suaraantara guru dan boneka • Rumah boneka yang berlereng boleh disimpan di sudut bacaan dan digunakansemasa lakonan antara boneka dengan boneka . minat dan tajuk pengajaranpembelajaran • Jika guru berlakon menggunakan boneka. • Jika lakonan mimos dirakam kesannya akan cukup menarik perhatian muridkerana mereka dapat melihat visual sendiri Garis Panduan Teknik Lakonan Menggunakan Boneka • Pilih boneka yang sesuai dengan tahap umur.

Bayang „pupet‟ wayang kulit yangdigerak-gerakkan mengikut dialog akan terpancar pada skrin. Caranya adalah dengan meletakkanpupet wayang kulit di atas cermin „ overhead‟ .• Jika guru menggunakan „pupet‟ wayang kulit. guru boleh menggunakan „overhead projector ‟ dan skrin/papan putih. • Kerusi meja di kelas boleh diatur dalam bentuk teater supaya ada kelainan.manakala dari segi keluasan murid mudah bergerak dengan melaksanakansesuatu aksi 47 .

Buat Jahat Jangan . boneka tali dan boneka bayang • Pengendalian boneka boleh dibahagi kepada dua.Boneka terbahagi kepada lima jenis iaitu: boneka tangan. boneka batang. boneka s a r u n g . iaitu: boneka dengan bonekadan boneka dengan pelakon (guru dan murid) • Contoh dialog antara boneka buaya dengan boneka kerbau dalam cerita “TidakMengenang Budi” • Dialog antara boneka gadis dengan boneka orang tua dalam cerita “Buat BaikBerpada-pada.

persembahan boneka yang dimainkan di pentas tidak begitu mempengaruhi kanak-kanak. . Guru boleh menyediakan berbagai-bagai jenis boneka seperti boneka kayu. boneka yang dibuat oleh murid sendiri adalah lebih bermakna kepada mereka. Ada kanak-kanak berkeperluan khas yang pendiam tetapi akhirnya mahu bercakap setelah gurunya menggunakan boneka untuk bercakap dengannya dan dia juga menggunakan boneka untuk menjawab soalan guru tadi. Bagi mencapai objektif pengajaran lisan. Teknik ini adalah antara teknik yang sangat digemari oleh kanak-kanak kerana pergerakan boneka dan dialog dalam lakonan boneka ini sangat menarik dan menghiburkan.Kanak-kanak bukan sahaja boleh menikmati permainan tersebut malah mereka dapat menghasilkan persembahan boneka secara spontan.Melalui kaedah ini. Namun. guru hendaklah memberi peluang muridnya bercakap atau berlakon dengan menggunakan boneka sesama mereka.TEKNIK BONEKA .Berdasarkan penilaian yang dilakukan di dalam kelas dan aktiviti luar. boneka yang dicipta dan dimainkan sendiri oleh kanak-kanak mendatangkan impak yang lebih berkesan. Dalam menarik minat dan penumpuan proses pembelajaran dan pengajaran pendidikan khas teknik aplikasi boneka atau patung boleh digunakan untuk membantu mengekspresi perasaan dan emosi kanak-kanak. boneka piring dan sebagainya. boneka sarung tangan. kanak-kanak yang tidak boleh atau tidak mahu berkomunikasi akan mula berkata-kata.Sebaliknya. Teknik Boneka dikenali juga sebagai teknik patung atau ”puppet”.Kanak-kanak merasa lebih terjamin keselamatannya di dalam dunia boneka yang boleh dimanipulasi dan dibuat untuk memenuhi keperluan dan emosi mereka. boneka tali.

latih tubi. Satu lagi contoh kaedah mengajar ialah kaedah soalan. Lantaran itu. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada apda sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil. brain storming. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. gerrakan tangan "facial expression". bermain. penggunaan alatan yang berkenaan. bahasa yang sesuai. menyoal soalan-soalan yang mencabar pemikiran pelajra dan lain-lain lagi. serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. main peranan. kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti cerita.KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. lakonan. Jika kita ingin mengajar dengan kaedah soalan maka kita pelu menggunakan teknik-teknik menyoal yang baik seperti soalan-soalan yang ditanya haruslah jelas dan tepat. garis kasar kuliah yang disampaikan. perbahasan. Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. menyelesaikan masalah. pelajar-pelajar diberi masa untuk memikirkan jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil untuk menjawab. soalan atau Socratik dan lain-lain lagi. mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya. suara haruslah jelas. layanan yang munasabah bagi semua tindak balas daripada murid. Teknik-teknik syarahan adalah seperti mempelbagaikan nada sera kadar percakapan. projek. kemahiran mengekalkan minat murid. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara. Kaedah mengajar seperti syarahan juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri. perbincangan. . kuiz. penggunaan OHP.

kita dapati keutamaan ditegaskan pada nilai kalori. Meskipun demikian. untuk memastikan bahawa demonstrasi itu berjaya kita mesti menguasai teknik-teknik demonstrasi. pendekatan-pendekatan memasak ikan yang kita boleh gunakan ialah seperti pendekatan Timur atau pendekatan Barat. nilai makanan dari segi zat makanan dan ciri-ciri makanan seimbang. kaedah-kaedah bermain dipelajari berdasarkan pengalaman.Jadi jika kita hendak mengajar seseorang menari kita haruslah memilih kaedah-kaedah yang sesuai. semua kaedah bermain dipelajari berdasarkan prinsip-prinsip sains yang sangat bersistematik. Dia boleh menggunakan pendekatan profesional atau pendekatan konvensyenal (tradisional atau acquired) atau biasa. Bagi pendekatan Timur pula. perbincangan informal serta dengan pemerhatian. Bagi pendekatan Barat. bila kita sebut teknik pengajaran kita mesti bertanya teknik pengajaran untuk kaedah apa. PENDEKATAN Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. Pendekatan Barat ini adalah amat berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi pemakanan yang mempunyai prinsip-prinsip makanan serta hubungannya dengan kesihatan. Dalam pengertianyang lebih luas pendekatan juga diertikan sebagi "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. Setiap kaedah pengajaran mesti mempunyai teknik-teknik yang tertentu agar setiap aktiviti pembelajaran yang dijalankan dapat menarik minat murid serta objektif pembelajaran yang dijalankan tercapai. Suatu lagi contoh tentang pendekatan melakukan sesuatu ialah pendekatan seseorang dalam belajar bermain tenis. Pendekatanpendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu. keutamaan adalah diberi kepada rasa seperti rupa makanan tetapi tidak begitu mementingkan nilai kalori atau ciri-ciri makanan seimbangan. Kaedah pengajaran seperti demonstrasi adalah lebih sesuai. Kaedah seperti perbincangan serta syarahan sudah tertentu tidak berkesan. Bagi pendekatan profesional. Manakala bagi pendekatan konvensyenal. . Sebagai contoh. Sebagai kesimpulan.

Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentuyang bakal digerakkan semasa menggunakannya. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untukmenghidupkan anggota boneka. Semasa memainkan boneka ini. Semasa menggunakan boneka jenisini.2 JENIS-JENIS BONEKA5. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu.2. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. rotan. penggunaan boneka juga juga mendedahkan murid-murid untuk bekerjasama secarakumpulan.5 Boneka tongkatBoneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkat seperti kayu. Semasa digunakan. buluh dan sebagainya dibahagian bawah boneka tersebut.5. Tali-tali halus disambungkan kepadabahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak. muridmurid akan lebihmenghayati dan memahami sesebuah penyampaian itu dengan khusyuk di samping melihatkan dirisecara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Boneka ini juga boleh dibuat daripada kulit. lutsinar dan kertas tebal.Boneka ini sesuai digunakan sebagai alat bantuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan cerita atau maklumat dengan lebih berkesan. Apa-apa sahaja benda atau objek inidapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusidialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. tali-tali ituditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak.5.2.2. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar.3 Boneka wayang kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal.Selaindaripada itu. dan merangsang imaginasi. Dengan ini.1 PENGENALANBoneka adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama adasecara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej.2 Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. plastik.2. 5.Satu lagi cara persembahan wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka.BAHAGIAN 5: AKTIVITI PEMULIHAN MENGGUNAKAN KAEDAH BONEKA5.. boneka dijulang pada lidiutama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggotabadan boneka tersebut. Boneka ini menggunakan konsep wayang kulit tetapi berbentuk tigadimensi.Pengaplikasian permainan boneka akan mendedahkan murid untuk berkomunikasi dengan lebihberkesan serta melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. plaster-of-Paris atau kayu. .5.4 Boneka bertaliBoneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk duadimensi.2.1 Boneka Sarung TanganSarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.

Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas. Kedua. kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. Skrip ceritahanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu guru menyampaikan cerita. guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip. . pengetahuan sains. dan pengajaran bahasa. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan dimana-mana sudut. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita.5. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya.Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita.2 AKTIVITI BONEKAGuru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagi pengajaran bertema yangdihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yangakan digunakan. Dialog skrip tidak perlumenggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak.Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yangdituturkan selaras dengan gerak laku boneka. guru perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu.Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini. Pertama.

Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat padamasa kini. Pada abad ke 5 hingga 15.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan olehpemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Bahan yang digunakan adalah kayu. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II. lebih menyerupai bentukyang ditirunya. Pada tahn1710. dan merangsang imaginasi. Selaindaripada itu. Kesannya daripermainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . Pada abad ke 16. danBelanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat. fabrik pembuat boneka di Inggeris. Itali. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusidaya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman padamasa itu. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat . kayu. Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkapdengan bulu matanya.Di akhir Perang Dunia I. Boneka darimasing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah.Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga bonekadilihat menjadi lebih hidup. kilang membuatboneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik. Boneka tersebut sangat kakudan tidak boleh digerak-gerakkan. Dulu. penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasamasecara berkumpulan. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasilboneka terbesar di dunia. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapatmenangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735.Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600tahu sebelum Masihi. Pada masa yang sama. Bonekayang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyakdigunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi.Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. Perancis. tanah liat atautulang binatang.Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermaindengan boneka-boneka ini. Boneka tersebut telah diperbuat daritanah liat. Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambutsehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai pada masa kini. bonekatelah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak. dan dikatakan sangat menyeramkan danmenakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. Pendengar akan dapat menghayatinyadengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di sampingmelihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. bentuknya tidak menarik. Ahli sejarahberpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihioleh orang-orang Mesir dan Cina.Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencubauntuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemainatau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog.melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. boneka masih tetap digunakan untuk upacara ritual dan keagamaan.

Pencerita membawa pengalamanluar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadiandaiannya. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yanglainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut.Semasa memainkan boneka ini.Wayang KulitRupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. Kesannya cukup baik ke arah pendedahan berkomunikasi.deretan giginya yangrapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaancerita. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atauarahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. dan merangsang daya imaginasi. Kemudian lidi panjangdiletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakaldigerakkan semasa menggunakannya.Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. Selain itu.Boneka lidiBoneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Bonekaboneka ini telah dijualdengan harga yang mahal. diwarnakan dan bentuknya di potongkeluar. Satu lagi cara persembahanwayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej bonekaakan terpapar di atas skrin. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempattempat tertentu pada badan boneka itu. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak.TopengTopeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan . Jenis-jenis boneka Boneka Sarung TanganSarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.Boneka BertaliBoneka bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papiermache.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. Semasa digunakan. penggunaan boneka dapat memberipengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Apa-apa sahaja objek dapatdijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain. plaster-ofParis atau kayu.Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disampingmelihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Semasa menggunakanboneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untukmenghidupkan anggota boneka. Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Sewaktu menggerakkanboneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarangdialog. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.

Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan denganpemahaman kanak-kanak. Topengamat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atauPendidikan Moral.4. pencerita menggunakan sebarang boneka yang akanmenjadi watak dalam cerita. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dantekapkan bentuknya. Terdapat pelbagai jenis boneka yang bolehdisesuaikan untuk aktiviti bercerita. ia mempunyai bahagiankepala.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. dan pengajaran bahasa.Alat/ bahan:Kain belacu/ sarung tanganPenselGuntingJarumBenang jahit dan benang buluBerus catCara membuatnya:1.Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaranbertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. kemudian membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. Lipat belacu sekali. terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar . Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. ini garisanpengguntingan. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya.Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain bonekadapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontondengan bahagian badan dan kepala sahaja.Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialogyang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. memilih ceritaterlebih dahulu untuk mencipta skrip. pakaian.Jenis ceritaTerdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranyamengenai cerita haiwan.pengetahuan sains.3. di antaranya sarungtangan. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan penceritadan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita. kertas. Jahit di atas garisan putusputus tadi dengan jahitan halus. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada penceritadi samping menggalakkan daya kreativiti pendengar.Membuat boneka Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. bag mabuk udara dan banyak lagi.2. Walaubagaimanapun pencerita bolehmenggunakan boneka tanpa pentas. Gunting garisan pengguntingan.Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. keadaan semasa dan lain-lain lagi. kehidupan seharian. Pertama. sarung kaki. Kedua. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. Penggunaan pentas akan membantukeberkesanan penyampaian sesebuah cerita.papier mach. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisanjahitan. Variasi suara perlu difikirkankesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan.Contoh Cara Membuat Boneka Sarung TanganBoneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. pencerita perlu menulis dalam bentukskrip berdasarkan cerita itu. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki.

Susun atur bonekahendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan. Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya!Selain memberikan keseronokan kepada pelajar.Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang.Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan.Prop bingkai (gambar disertakan)Teks: Merak dengan GagakBabak IMerak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik. pentas pintu.6. boneka yang telah siap untuk dilakonkan. cepatlah. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yangdikehendaki.Gagak : Macam mana caranya?Merak : aku ada kawan.Boneka merak.Pita rakaman.Susun aturBoneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponenkreativiti dan estetika. pentas tingkap. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan ceritalebih menarik. bercerita dengan menggunakan bonekadapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebihberkesan terutama dalam kemahiran lisan.Warna.Gagak : elok benar cadangan awak. Kalu boleh dihamparkan sebidangpermaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadapkepada pentas boneka.Merak : Sabarlah.Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . OHP dan tanpa menggunakan pentas. Seorang pemuda yang menjadi pelukis.Aktiviti susulanAktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktivitisusulan:a) Menggerak lakonkan semula ceritab) Membina bonekac) Menyanyi menggunakan bonekad) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka Contoh ceritaJudul: Mengapa Gagak HitamNilai: Gelojoh membawa padah. aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok.7.Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi.Objektif: kanakkanak dapat mengenal burung gagak dan merak. gerak lakon bonekadisesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar. Semasa bercerita. membezakan pelbagaiwarna.Teknik penyampaianTerdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. pentasmeja. kefahaman dan membina sebuah karangan. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya.Hubungan dengan Kurikulum dan bidangDengan . Aku sudah tidak sabar lagi. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebaranggangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. jarak sertapertukaran masa dan waktu. Carakedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. Penceritaboleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. pentas papan lipat.Gagak : Oh begitu.PeralatanBoneka gagak.5. Satu daripadateknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka denganberdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas.nampak kemas.

menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanakakan dapat meningkatkan:.Daya kreativiti .

(c) Boneka Bertali Boneka Bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti paper mache. kuda.JENIS-JENIS BONEKA Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. Hand Puppet atau boneka tangan boleh berbentuk binatang untuk diperkenalkan kepada kanak-kanak tentang binatangseperti lembu. (a) Boneka Tangan (b) Boneka Lidi/ kayu (c) Boneka Bertali (d) Wayang Kulit (a)BONEKA TANGAN Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Semasa digunakan. Hand puppet atau boneka tangan. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah. plaster-of-Paris atau kayu. Dibuat dari bahan yang lembut dan dapat dicuci. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang akan digerakkan semasa menggunakannya. (b) BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. ayam. boleh menghiburkan kanak-kanak. Selain mengeratkan hubungan kekeluargaan dapat juga melatih mereka berekspresi dan membantu kanak-kanak bertutur dengan lebih cepat. . kambing dan sebagainya. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak.

Wayang gantung dibawa ke Singkawang dari China daratan pada tahun 1929. .

Dulu. bentuknya tidak menarik. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. dan merangsang imaginasi. penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. dan Belanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat. Boneka dari masing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata. Boneka tersebut sangat kaku dan tidak boleh digerak-gerakkan. Pendengar akan dapat menghayatinya dengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di samping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat pada masa kini. Pada abad ke 16. Itali. Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermain dengan boneka-boneka ini. Pada abad ke 5 hingga 15. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. kayu. Ahli sejarah berpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihi oleh orang-orang Mesir dan Cina. boneka masih tetap digunakan untuk upacara ritual dan keagamaan. Boneka tersebut telah diperbuat dari tanah liat. Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600 tahu sebelum Masihi. Perancis. Kesannya dari permainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambut sehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai . fabrik pembuat boneka di Inggeris. Bahan yang digunakan adalah kayu. Pada masa yang sama. Selain daripada itu. dan dikatakan sangat menyeramkan dan menakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya. Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Boneka yang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyak digunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi. Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga boneka dilihat menjadi lebih hidup. boneka telah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak. dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman pada masa itu. tanah liat atau tulang binatang. Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah. melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita.

ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. Apa-apa sahaja objek dapat dijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. Di akhir Perang Dunia I. dan merangsang daya imaginasi. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat deretan giginya yang rapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri.pada masa kini. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. Sewaktu menggerakkan boneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarang dialog. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Semasa memainkan boneka ini. Satu lagi cara persembahan . Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasil boneka terbesar di dunia. Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaan cerita. Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkap dengan bulu matanya. Pada tahn 1710. Kesannya cukup baik ke arah pendedahan berkomunikasi. Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disamping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapat menangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735. penggunaan boneka dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. kilang membuat boneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. Selain itu. Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. lebih menyerupai bentuk yang ditirunya. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atau arahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. Boneka-boneka ini telah dijual dengan harga yang mahal. Wayang Kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal.

Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. kemudian membina boneka berdasarkan watakwatak dalam cerita tersebut. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. keadaan semasa dan lain-lain lagi. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. . Membuat boneka Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Jenis cerita Terdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranya mengenai cerita haiwan. Contoh Cara Membuat Boneka Sarung Tangan Boneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. pencerita perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. Semasa digunakan. Walaubagaimanapun pencerita boleh menggunakan boneka tanpa pentas. pencerita menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. di antaranya sarung tangan. Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. sarung kaki. Boneka Bertali Boneka bertali atau ‘marionette’ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier mache. Pertama. dan pengajaran bahasa. kehidupan seharian. pakaian. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. kertas. Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. pengetahuan sains. ia mempunyai bahagian kepala. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. plaster-of-Paris atau kayu. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada pencerita di samping menggalakkan daya kreativiti pendengar. bag mabuk udara dan banyak lagi.wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. Topeng Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan papier mach. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita. Kedua. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. memilih cerita terlebih dahulu untuk mencipta skrip.

pentas pintu. ini garisan pengguntingan. Kalu boleh dihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar. . 2. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . 4. Gunting garisan pengguntingan. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan. Alat/ bahan: Kain belacu/ sarung tangan Pensel Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara membuatnya: 1. Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponen kreativiti dan estetika. boneka yang telah siap untuk dilakonkan. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Teknik penyampaian Terdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. Semasa bercerita. Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. OHP dan tanpa menggunakan pentas. terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka dengan berdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas. pentas papan lipat.Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditonton dengan bahagian badan dan kepala sahaja. 7. 6. Pencerita boleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. pentas meja. Lipat belacu sekali. pentas tingkap. 5. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. 3.

Warna .Sosio emosi . Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan. kefahaman dan membina sebuah karangan.Boneka gagak . . Hubungan dengan Kurikulum dan bidang Dengan menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkan: . Aktiviti susulan Aktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktiviti susulan: a) Menggerak lakonkan semula cerita b) Membina boneka c) Menyanyi menggunakan boneka d) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka Contoh cerita Judul: Mengapa Gagak Hitam Nilai: Gelojoh membawa padah. bercerita dengan menggunakan boneka dapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebih berkesan terutama dalam kemahiran lisan.Perkembangan komunikasi dan bahasa.Menambah ilmu pengetahuan . Seorang pemuda yang menjadi pelukis.Pengalaman . Objektif: kanak-kanak dapat mengenal burung gagak dan merak. Peralatan . cepatlah. membezakan pelbagai warna. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik.Boneka merak . aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok. Gagak : Oh begitu.Prop bingkai (gambar disertakan) Teks: Merak dengan Gagak Babak I Merak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik. Merak : Sabarlah.jarak serta pertukaran masa dan waktu. Gagak : elok benar cadangan awak.Pita rakaman . Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya! Selain memberikan keseronokan kepada pelajar. Gagak : Macam mana caranya? Merak : aku ada kawan. Aku sudah tidak sabar lagi.Daya kreativiti .

Meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanak.Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidang pengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanak-kanak: . . Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan satu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Rumusan Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita.Untuk menghubungkaitkan dengan keseronokan. .Meningkatkan perhatian kanak-kanak dan meredakan tekanan.Memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik. . .

BONEKA BERTALI Boneka bertali diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache plaster-of-Paris atau kayu.Lidi-lidi halusdiletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu.Boneka ini menggunakan konsepwayang.Semasa digunakan. .Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggotatertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. Semasa menggunakanboneka jenis ini.Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. . BONEKA TONGKAT Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkatseperti kayu.diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar.lutsinar dan kertas tebal.Semasa memainkan boneka ini. BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. BONEKA WAYANG KULIT Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkanke dalamsarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka.Boneka ini juga bolehdibuat daripada kulit.Jenis jenis boneka BONEKA SARUNG TANGAN Boneka ini boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebutakan kelihatan di atas skrin. .plastik.rotan.buluh dansebagainya di bahagian bawah boneka tersebut.ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat angotaangooota badan itu bergerak Implikasi penggunaan boneka di kalangan murid-murid prasekolah. Rupa bentuk bonekadilukisdi atas kertas tebal.Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yangboleh bergerak.

. Menjadikan suasana pembelajaran menyeronokkan dan bermakna.Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. Terdapat pelbagai jenisboneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. Melahirkan individu yang berdaya saing. sama ada memanjangkan ataumemendekkan skripnya. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan . Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. inovatif dan unik dengan rekaan-rekaan boneka yang pelbagai.2 Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkembangan bahasa atau di sudutkomponen kreativiti dan estetika.5.3 Teknik penyampaianTerdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka.Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan bonekasupaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka.guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip.1 PersekitaranPersekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. guru perlu menulisdalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. Seeloknyadihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak dudukdengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. Guru juga boleh mendapatkan khidmat pembantu dalammenggeraklakonkan boneka. Pertama. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas. Tempat persembahan boneka perlulah lapangtanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahanitu. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yangpanjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanakkanak. Kedua.5. Skripcerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubahsuai sewaktu guru menyampaikan cerita.5.kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam ceritatersebut. Membantu guru mencapai objektif pembelajaran dengan lebih sempurna.5. 5.     Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi murid-murid.Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini. pengetahuan sains.Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuahcerita. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olahboneka berkomunikasi dengan kanak-kanak. Dapat menggabungkan kemahiran berbahasa dan kemahiran bersosial.Semasa bercerita. Variasi suaraperlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadiwatak dalam cerita.Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah guru menggerak lakonkanboneka dengan berdialog secara selari duduk di depan kanak-kanak tanpamenggunakan pentas. PERSEMBAHAN BONEKA 5. AKTIVITI BONEKA Guru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagipengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain sepertimewarna. dan pengajaran bahasa.

sosio emosi.Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan . kefahaman dan membina sebuah karangan. 8. OHP dipancar ke dinding atau kain layar. Kain.Kedudukan boneka di pentas perludiambil kira iaitu keluar masuk pentas . Objek diletakkan dan digerakkan dan digerakkan di atas cerminlutsinar. 6.Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidangpengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanakkanak. jarak serta pertukaran masa dan waktu. pelbagai jenis pentas boleh digunakan. meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanakdisamping memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik.Guru duduk di belakang meja semasa bermain boneka.Jenisjenis pentas tersebut adalah seperti berikut: 1. 4Persembahan boneka Persembahan BonekaSemasa membuat persembahan boneka. Guru sebagai pemain boneka duduk di belakang kainsemasa menggeraklakonkan boneka. 5. pintu juga boleh digunakan sebagai pentas.6 RUMUSAN Aktiviti pengajaran menggunakan boneka dapat merangsang minda muriduntuk memahami sesuatu pelajaran itu dengan lebih berkesan terutama dalamkemahiran lisan. menambahilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Pentas rentangTirai kain hitam diikat merentang pada dinding . 2. Gurududuk di luar dan murid di dalam kelas.Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik.perkembangan komunikasi dan bahasa. 4.meningkatkan perhatian kanak-kanakdan meredakan tekanan. 7. Pentas kerusiSusun beberapa buah kerusi untuk dijadikan asas pentas. Boneka tanpa pentasBoneka (biasanya sarung tangan) dimainkan ke arah audiens.menghubungkaitkan dengan keseronokan.3. Aktivitiyang sesuai ialah aktiviti lisan hyang dilakukan secara berpasangan. Pentas berlipatPentas ini boleh dibuat dengan menggunakan rangka kayu sebgaibingkainya kemudian ditutup dengan kain. Pentas tingkapTingkap terbuka (tanpa cermin) boleh digunakan sebagai pentas. Guru perlu lebihkreatif terutama dalam penyediaan bahan. Rentang kain hitamsebagai tirai.Dengan menggunakan boneka untukaktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkandaya kreativiti.Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yangmengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. 5. Pentas mejaSusun beberapa buah meja dan tutup dengan kain di bahagian hadapan. Pemain boneka berada di luar dan penonton di dalam bilik darjah. Pentas pintuSeperti tingkap. Teknik overhead projektor (OHP)Overhead projektor boleh digunakan untuk menggantikan teknik wayangkulit. papanatau kertas tebal boleh direntangkan untuk menutupi bahagian bawahpintu. Gunakan duaatau empat batang penyapu untuk dijadikan tiang.

Untuk memuatkan media dalam pengajaran.pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku. Oleh sebab seronok melihat atau mendengar media pengajaran tersebut. media adalah satu komponen dalam pembentukan pengajaran. 2. Ini akan mewujudkan rasa seronok kepada pelajar kerana persekitaran bilik darjah adalah steril. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabilapereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan Fungsi Boneka sebagai Bahan Pengajaran 1.Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-cirireka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akandipersembahkan. perubahan tingkah laku murid dakan lebih mudah terhasil dan seterusnya berlaku pembelajaran. pengajaran guru hendaklah dirancang dengan .Mengikut pendekatan sistem. Dengan melihat pelbagai jenis boneka.untuk mendapatkan satupenampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan. murid akan berminat untuk belajar. Pengajaran lebih tersusun . Pembelajaran lebih seronok .

4. Pembelajaran menjadi lebih dekat . 3. Berdasarkan pendekatan sistem juga. Perkara-perkara di luar bilik darjah menjadi lebih hampir kepada murid kerana perkara-perkara tersebut boleh dipindahkan ke dalam media dan dibawa masuk ke dalam kelas.sistematik terlebih dahulu supaya pengajaran pebih tersusun. mereka akan memperoleh pengalaman baru. peranan media dikaji dan dilaksanakan. . dinilai kemudian dibaiki mengikut keperluan murid dan objektif pengajaran. Memperkayakan pengalaman .media seperti boneka jenis wayang kulit boleh memperkaya pengalaman murid. Jika murid di negara ini tidak pernah mendegar / melihat wayang kulit.Sesuatu perkara yang dipelajari tetapi berlaku di luar bilik darjah boleh dibawa melalui watak-watak yang digemari oleh kanak-kanak.