Penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran banyak memberi kesan yang baik kepada murid-murid

khususnya yang di sekolah rendah.Namun begitu terdapat juga kelemahan yang timbul kesan danjukkanripada penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran.Hal ini kerana guru dapat membuat persiapan dan bersedia dengan lebih awal dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran.Melalui cara ini guru dapat mencari maklumat-maklumat berkenaan denganpengajaran dengan lebih baik seterusnya dapat menyampaikan kepada pelajar secara berkesan.Melalui penggunaan alat ICT sebagai alat bantu mengajar maka proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik dan dan berkesan contohnya menggunakan alat seperti powerpoint,flash,video,visual dan mereka hanya perlu mengaplikasikan alatan tersebut ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Melalui cara ini proses pengajaran dan pembelajaran dapat di jalankan dengan lebih mudah,ringkas dan padat kerana pelajar akan didedahkan dengan gambaran dan persembahan menarik serta mudah untuk di fahami.Justeru itu pelajar tidak akan mudah merasa jemu dan bosan dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran kerana tertarik dengan gaya persembahan yang ditunjukkan melalui ICT. Di samping itu kesan penggunaan ICT ialah dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan.Dengan adanya ICT guru dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan hanya ketertumpu kepada teknik pengkuliahan sahaja bahkan dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran dengan menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat dalam ICT.Melalui penggunaan alat ICT guru dapat menerangkan kepada pelajar dengan lebih terperinci serta mendalam mengenai sesuatu subjek.Contohnya penggunaan internet sebagai alat untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini mengenai dunia pendidikan.Kemahiran menggunakan internet membolehkan guru dan pelajar mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang terkini dengan lebih cepat serta efisen tanpa perlu menunggu masa yang lama seterusnya dapat di gunakan dalam aktiviti pembelajaran.Melalui cara ini kualiti pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan kerana maklumat-maklumat dapat terus di akses kedalam sistem. Penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat penting kerana ia dapat meningkatkan kemahiran guru dan pelajar.Melalui penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar akan didedahkan dengan pelbagai alatan dan bahan mengenai ICT seperti komputer,LCD,CD,pendrive,hardware,software,internet dan sebagainya.Semua benda yang berkenaan dengan ICT mempunyai berbagai fungsi dan kegunaannya yang tersendiri dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran disekolah.Hal ini kerana melalui penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran guru dan pelajar akan lebih menguasai

video dan sebagainya maka murid-murid akan lebih memahami setiap apa yang di ajar kerana di beri gambaran dan persembahan dan persembahan yang lebih mudah untuk di fahami berbanding dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk pengkuliahan.Dalam era dunia tanpa sempadan ini guru dan pelajar perlu menggunakan setiap teknologi yang ada agar tidak ketinggalan khususnya didalam bidang pendidikan yang banyak menggunakan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Melalui cara ini setiap masalah yang timbul dapat segera di maklumkan oleh pelajar kepada guru kerana mereka mudah bertindak balas terhadap sistem yang di ajar menggunakan ICT. Leave a Reply Internet sebagai Alat Bantu Mengajar (ABM) dalam Pendidikan by Jurnal Pendidikan on Monday.Pengetahuan yang mendalam mengenai ICT amat penting bagi guru agar ianya dapat di aplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaranbagi memudahkan lagi pemahaman murid.Contohnya melalui pengunaan alat seperti powerpoint.Di samping itu guru juga dapat menambahkan pengetahuan mengenai sistem ICT melalui pengalaman yang diperolehi semasa menjalankan proses pengajaran tersebut.memproses dan merekod setiap maklumat yang diperolehi.audio.Melalui cara ini guru dan pelajar akan berusaha lagi menambahkan pengetahuan mengenai teknologi ICT ini.Kemahiran dalam menggunakan ICT ini mampu memberi nilai tambah kepada guru agar dapat menggunakannya untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar agar ianya mudah untuk di fahami.Justeru itu melalui penggunaan ICT murid-murid dapat memahami apa yang di ajar dengan lebih jelas kerana proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik serta berkesan hasil daripada penggunaan alatan ICT tersebut.1 Konsep : Penggunaan Internet sebagai Alat Bantu Mengajar (ABM) dalam Pendidikan .grafik. Selain itu manfaat yang diperolehi kesan daripada penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah dapat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. October 24.teknologi-teknologi terkini yang dapat membantu dalam memahami setiap subjek yang dipelajari serta menyimpan.Ini kerana semasa proses pengajaran dan pembelajaran guru dan pelajar akan saling berinteraksi tentang apa yang dipelajari serta bertukar pendapat mengenai keberkesanan menggunakan sistem ICT ini disamping memberi cadangan bagi meningkatkan lagi kualiti penyampaian.0 Pendahuluan 1. 2011 at 12:10am · 1.Didalam sesebuah kelas tidak semua pelajar mempunyai kebolehan yang sama dalam menerima sesuatu yang di ajar oleh guru.

Penggunaan ABM menimbulkan beberapa implikasi positif dalam pengajaran dan pembelajaran. keutuhan dan kerahsiaan maklumat. dan pandangan dunia. (b) (c) di sekolah adalah hak milik Kerajaan. ABM juga dapat memberikan pengalaman sebenar apabila objek konkrit digunakan dalam pengajaran. kapur dan buku teks dalam sesi pengajaran. Guru haruslah sedia maklum bahawa semua aset ICT di bawah kegunaannya . Oleh yang demikian. 1993) Sebelum era teknologi.2 Prinsip/ Tatacara Penggunaan Internet Penggunaan Internet mempunyai kesan yang besar ke atas ilmu. bermakna. Dengan hanya berpandukan enjin gelintar seperti Google. penggunaan Internet dengan cara yang tidak bertanggungjawab dianggap sebagai pelanggaran prinsip atau tatacara yang boleh mengancam keselamatan. video dan komputer yang kini digunakan secara meluas. Bahan yang diperoleh dari Internet perlulah ditentukan ketepatan dan kesahihannya. guru berjaya mendapatkan bermacam-macam maklumat. TV. wang dan mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid serta memberikan kesan maksimum dalam penggunaan masa yang minimum. menarik dan menyeronokkan. Guru boleh menyatakan sumber rujukan Internet apabila mengambil bahannya sebagai medium pengajaran. guru berjaya mencapai hasil pembelajaran apabila murid tertarik untuk memberikan tumpuan terhadap pembelajaran. Guru yang menggunakan Internet sebagai agen pencarian maklumat hendaklah mematuhi tatacara yang berikut: (a) Hak Akses Pengguna yang Hak akses hendaklah dilihat sebagai satu kemudahan yang disediakan oleh agensi untuk membantu melicinkan pentadbiran atau memperbaiki perkhidmatan disediakan. Namun demikian. Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet melalui Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 pada tahun 2003 bagi menjamin kemudahan Internet digunakan dengan selamat. 1.Sejak dahulu lagi guru-guru telah menggunakan pelbagai ABM dalam pengajaran mereka. guru menggunakan ABM seperti papan hitam. Internet menjadi inovasi penting dalam pendidikan (Yusup. Hal ini berbeza dengan penggunaan buku yang terhad. tenaga. Dalam era teknologi pula ABM terdiri daripada penggunaan slide projector. Internet digunakan secara meluas di negara-negara maju dan sistem pendidikan di Malaysia juga tidak ketinggalan dalam hal ini. Penggunaannya membolehkan pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. radio. Pembelajaran juga menjadi lebih bermakna kerana ABM mampu merangsang deria murid. menjimatkan masa. Memilih Laman Pengesahan Maklumat Laman yang dilayari dari Internet perlulah sejajar dengan bidang kerja guru. Kini. (Hasan. Dengan penggunaan ABM. 1998). Penggunaan ABM melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran.

pembangunan. TM School Net. MahirNet. malah berpotensi sebagai alat untuk menjayakan lagi aspek persekitaran pengajaran dan pembelajaran bagi hampir semua mata pelajaran. Di negara ini sudah mula wujud laman-laman web yang dibina khusus untuk tujuan pendidikan. (e) Muat Turun Bahan Tindakan guru memuat turun hanya dibenarkan ke atas bahan yang sah seperti perisian yang berdaftar. On-Line Learning merupakan model pembelajaran yang juga dikenal dengan berbagai istilah seperti pembelajaran elektronik atau e-Learning. pengurusan dan penilaian proses pelbagai sumber pembelajaran (Seels & Richey. . Domain Penggunaan merangkumi pengetahuan. SchoolNet. sama ada oleh jabatan-jabatan kerajaan atau pihak swasta atau individu tertentu. implementasi dan membuat polisi. Malaysia tidak ketinggalan dalam mengacapi arus perdana pembangunan berasaskan teknologi komputer. Dari perspektif harian. penggunaan.enabled learning. pengurusan dan penilaian. pembangunan. internet. Teknologi pengajaran ialah teori dan praktis reka bentuk. Domain Penggunaan merupakan domain yang sangat penting dalam teknologi pengajaran. atau web-based learning telah dimulai sejak pertengahan tahun 1990an lagi. Collins (1996) telah menyatakan bahawa tahun 1996/97 merupakan era Internet dalam pendidikan bermula. 1. Justeru. Komponen ini membentuk domain bagi setiap bidang teknologi pengajaran. virtual learning.(d) Muat Naik Bahan Bahan rasmi yang hendak dimuat naik ke Internet hendaklah disemak dan mendapat pengesahan ilmunya daripada guru yang lebih pakar dan berpengalaman dalam sesuatu mata pelajaran atau bidang tugas. Sebarang bahan yang dimuat turun dari Internet hendaklah dikaji kesahihannya sebelum diedarkan guru bagi tujuan tertentu.1994). E-Tuisyen. Definisi teknologi pengajaran 1994 ini telah dibentuk berasaskan lima komponen. difusi inovasi.3 Model Penggunaan Teknologi Pengajaran Penggunaan teknologi komputer dalam pendidikan telah lama diperkenalkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak awal tahun 60-an lagi. Komponen yang dimaksudkan ialah reka bentuk. pada masa ini penggunaan Internet atau On-Line Learning menjadi pilihan isu dalam bidang pendidikan guru sekolah. komputer bukan sahaja mampu membantu tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran. Cikgu Net dan sebagainya. kemahiran dan kecenderungan menggunakan proses-proses dan sumber-sumber untuk pembelajaran melalui pengaplikasian prinsip-prinsip dan teori-teori penggunaan media. Antaranya ialah seperti Eduwebtv. Bagi mencapai wawasan dan inspirasi negara. penggunaan. ESekolah. Portal Pendidikan Utusan.

1 Kekuatan (Strength) Secara umumnya. EWS).1.1 Penggunaan Internet memudahkan pembelajaran secara kolaboratif. Kajian yang dilakukan oleh Joerg (1995). adalah merujuk kepada pembelajaran melalui laman web yang dibina khusus untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.1. penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran telah dinyatakan oleh Williams (1995:94): 2. pengajaran berasaskan web (web based instruction. 2. 2. Oppurtunity.1. banyak strategi dan kaedah baru dapat diperkenalkan dalam pengajaran dan pembelajaran.0 Definisi Operasi : Analisis SWOT (Strength. Weakness. Murid lebih tertarik dan berminat untuk meneroka Internet untuk belajar dengan menggunakan kaedah ini.5 Internet meningkatkan data komunikasi. 2. kelemahan (weakness). Justeru.2 Internet mempersembahkan contoh-contoh benar dengan mengintegrasikan pelbagai jenis pengetahuan. perbincangan tentang kekuatan (strength). 2.1 Meningkatkan Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Kualiti pengajaran dapat ditingkatkan guru dengan mereka bentuk pengajaran dan pembelajaran menerusi Internet. pendapat Wills telah dibincangkan dengan lebih lanjut seperti yang berikut: 2.1.4 Internet dapat menampung keperluan pelajar dengan cara yang berasingan.1. Threaten) Pengguanaan Internet dalam pengajaran dan pembelajaran menjadi satu fenomena biasa pada hari ini seperti penggunaan kapur dan papan hitam.3 Internet memberi peluang untuk dibimbing secara elektronik 2. Day (1996) dan . Internet merupakan alat pengajaran tanpa dipengaruhi oleh budaya.1. Dengan menggunakan Internet. iaitu pembelajaran menggunakan laman-laman web pendidikan (EWS).Dalam perbincangan dan penggunaan laman-laman web untuk tujuan pendidikan sekurang-kurangnya terdapat dua istilah yang selalu digunakan iaitu. Khan (1999) menyatakan bahawa WBI bolehlah dilihat sebagai satu inovatif dalam menyampaikan pengajaran kepada para pelajar iaitu menggunakan web sebagai medium perantaraan. peluang (oppurtunity) dan ancaman (threaten) yang dihadapi guru dibincangkan untuk tujuan renungan bersama. bangsa dan jantina. Justeru. Istilah kedua. WBI) dan pembelajaran melalui laman web pendidikan (educational web sites. 2.

Pemerolehan ilmu melalui penggunaan Internet juga menjadi mudah apabila rujukan bahan di serata perpustakaan di dunia boleh diperoleh. Perubahan juga boleh dilakukan dalam masa yang singkat. Dengan penggunaan ‘The Virtual Library’ . kebiasaannya klien mahu kaunselor mendengar masalah mereka dengan . Hal ini berbeza dengan buku. iaitu Geografi. 2. Pelajar menyatakan bahawa bahan hipermedia yang terdapat dalam Internet amat berguna. Maklumat-maklumat yang terdapat di dalam laman tersebut boleh ditambah dengan maklumatmaklumat terbaru atau menyingkirkan maklumat-maklumat lama yang kurang sesuai. Mannemann & Haake.order thinking skills’ (Thuring. Murid berpeluang untuk menggunakan teks. audio dan video untuk memperoleh kefahaman yang maksimum. Melalaui laman web WWW. bagus. Kajian Charisman dan Harvey (1998: 15-17) pula menunjukkan pelajar dapat menyiapkan satu tugasan dalam masa 2.1. Justeru.1. 2.1999). Murid dapat melakukan pembelajaran terus (on-line lessons) dengan menerbitkan hasil kerja murid dalam bentuk hipermedia (Carvin. 1985:14). kandungan laman web juga boleh disimpan sebagai arkib untuk memudahkan rujukan susulan dibuat. grafik. 1995). disampaikan secara sistematik dan mempunyai banyak contoh.3 Memotivasikan Murid Guru berpeluang untuk memotivasikan murid yang bermasalah dengan penggunaan Internet. Di samping itu. Kajian yang dilakukan Bullard (1998) terhadap pelajar di University Keele di United Kingdom menyatakan bahawa sebanyak 75% pelajar tidak mempunyai masalah untuk mendapatkan maklumat daripada laman web sementara 88% berpendapat bahawa Internet berupaya menggalakkan mereka mendapatkan maklumat khasnya dalam kursus mereka.8 jam jika menggunakan buku teks.Hambric (1997 telah membuktikan bahawa penggunaan Internet lebih berkesan berbanding kaedah tradisional Laman web yang menggalakkan inkuiri dan eksplorasi mampu meningkatkan pemikiran tahap tinggi murid atau ‘high.2 Kemudahan Memperoleh Maklumat Penggunaan Internet dalam pembelajaran lebih mudah apabila rujukan bahan di serata di dunia mudah diperoleh. murid tidak perlu menghabiskan masa dan wang untuk mendapatkan bahan di seluruh perpustakaan bagi tujuan projek mereka (Corbertt. penggunaannya dapat bertindak sebagai tutor. Sebaliknya buku teks akan digunakan sehingga beberapa tahun dengan kandungan yang sama walaupun keadaan situasi telah berubah. jelaslah bahawa penggunaan Internet dapat memudahkan pemerolehan ilmu dalam kalangan murid. Dalam sesi kaunseling. animasi.8 jam di Internet berbanding 4. laman web lebih mudah untuk dikemaskinikan.

1992: 22). 2. 1997:23). Guru juga dapat memberikan motivasi kepada murid dengan sokongan bahan media yang terdapat di Internet seperti penggunaan grafik. berinteraksi dengan rakanrakan lain atau berhubung dengan komuniti luar. Pemerolehan maklumat. Untuk tujuan komunikasi. Kesannya. Dengan kemudahan Internet ini. 2. Kos pengedaran bahan yang meliputi kos kertas. penggunaan Internet sebagai medium komunikasi menjadikan mereka lebih berani untuk bersuara dan mendapat peluang seperti murid lain (D’Souza. 1994:53). pertukaran idea dan perbincangan isu merupakan antara aktiviti yang dijalankan semasa berkomunikasi.2 Kelemahan (Weakness) . Computer-mediated Communication (CMC) dalam bentuk persidangan mel-elektronik membolehkan kolaboratif dilakukan.1. pengumuman tentang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan guru secara awal menerusi Internet.teliti. murid dapat berhubung dengan guru untuk mendapatkan nasihat bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi (Poling. 1994: 53). imej. Murid juga lebih menghargai bahan yang dicetak sendiri kerana melibatkan kos peribadi yang ditanggung keluarga masing-masing. guru juga dapat memfokuskan perhatian terhadap masalah murid dengan cara yang khusus. Oleh itu dengan kemudahan Internet seperti kemudahan mel-elektronik dan laman web sosial seperti facebook dan twiter. 2. apabila menggunakan medium komunikasi8 ini murid yang malu di dalam kelas dapat menyuarakan pandangan. Murid pemalu mungkin takut ditertawakan rakan apabila memberikan pendapat. Hal ini dapat melicinkan pengurusan kelas dan mengurangkan gangguan terhadap proses pengajaran guru (Poling. Justeru. Guru hanya perlu meletakkan pautan dalam laman web untuk dimuat turun murid. Kesemuanya dapat dilakukan dengan mudah.5 Berkomunikasi Antara ciri utama web yang tidak terdapat dalam media lain ialah kebolehan menyediakan persekitaran yang membenarkan murid berinteraksi dengan guru. Kaunselor juga memerlukan masa untuk menyelesaikan masalah kliennya.1. Oleh itu. masa pengajaran dalam kelas dapat digunakan guru semaksimum mungkin untuk mencapai objektif pengajaran. 1994: 53). audio dan video yang berunsur pengajaran. Secara tidak langsung. Aplikasi lain yang dapat digunakan ialah ruang bual dan papan buletin. Komunikasi yang segera juga diperlukan guru untuk mengumumkan sesuatu.4 Menjimatkan Kos Lembaran latihan yang disebarkan guru melalui Internet dapat menjimatkan kos penyediaan bahan. teks. bayaran fotokopi dan masa dapat dijimatkan (Poling. guru tidak perlu berbaris untuk membuat fotokopi bahan dan pergi ke kelas untuk mengedarkannya. Aplikasi CMC lain yang popular dalam kalangan pendidik adalah mel-elektronik (Anderson dan Harris. Di samping itu.

bahasa ini menjadi penghalang kepada guru yang tidak mahir untuk menggunakannya (Davivonge. 2.2.Haryono (2003) telah mengemukakan beberapa kelemahan pengajaran online dan di antaranya adalah: 2. Selain itu.2. Justeru. Kerajaan sememangnya telah menyediakan kemudahan makmal komputer. kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengenai Internet. 2. Guru yang tidak beroleh masa yang cukup. Pendapat Haryono (2003) telah diterangkan dengan lebih lanjut seperti yang berikut: 2. Guru yang tidak mahir menterjemahkan bahasa tidak mendapat manfaat seterusnya tidak berinisiatif untuk menggunakan teknologi Internet. guru tidak dapat memberikan peluang kepada murid-murid untuk menggunakan Internet dalam pencarian maklumat.1 Kesibukan guru 2.2.2. Banyak maklumat Internet yang menggunakan Bahasa Inggeris. tidak sempat meneliti bahagian-bahagian perisian kursus yang sesuai digunakan bagi meningkatkan tahap pencapaian dalam kalangan murid-murid. 1997:21). Oleh itu. Hal ini demikian kerana maklumat di Internet berbentuk global.2.1 Kekurangan Peruntukan Masa Masalah yang sering dinyatakan oleh para guru ialah kekurangan masa untuk mencari maklumat dari Internet.2 Kefasihan kurang Kefasihan guru yang kurang dalam kemahiran berbahasa juga mendorong penggunaan Internet yang minimum.2. Namun demikian. kurangnya penguasaan bahasa komputer menyebabkan permasalahan.3 Penggunaan Internet memerlukan infrastruktur tertentu dan komunikasi melalui Internet sering kali lamban. 1994:34).Hal ini demikian kerana kekangan masa menyebabkan guru tidak dapat mereka bentuk pengajaran menggunakan kemudahan Internet. pemprosesan dan permainan.3 Kekurangan Kemudahan Peralatan Bilangan komputer yang terhad di sekolah menjadi permasalahan guru untuk menggunakan Internet dalam pengajaran dan pembelajaran kelas masing-masing. penjagaan dan penyelenggaraan perkakasan komputer yang tidak memuaskan menyebabkan hanya sebilangan kecil sahaja komputer yang dapat digunakan guru untuk tujuan pengajaran. 2. Kekurangan masa dalam kalangan guru menyebabkan mereka kurang berminat untuk menggunakan Internet (Anderson dan Harris. guru yang tidak berkemahiran hanya cenderung menggunakan komputer untuk tujuan tutorial.2 Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Guru juga terpaksa bersaing dengan guru daripada kelas lain apabila tiada jadual .

3 Peluang (Oppurtunity) 2.waktu yang teratur untuk penggunaan makmal komputer. 16/08/2011 ) . 1994:38). Perisian juga mempengaruhi minat guru menggunakan Internet (Maddux. Perisian yang dicemari virus dan gerak akses yang perlahan menyebabkan guru tidak berminat untuk menggunakannya.utusan.3. (Sumber: http://www. 563 sekolah dengan IPVPN ADSL Bonding 4 Mbps dan 3347 sekolah dengan 4 VSAT 1 Mbps.3. 2.2 Penyediaan Kemudahan Salah satu faktor lain yang mempengaruhi penggunaan Internet dalam kalangan guru adalah disebabkan pengaksesan yang mudah (Anderson dan Harris. bagi membolehkan pengajaran dan pembelajaran dilakukan atas talian dapat dicapai dengan lebih lancar. Hal ini menyebabkan guru berputus asa untuk menggunakan Internet sebagai alat bantu pengajaran.moe. memberi peluang kepada guru untuk menguasai kemahiran ini.edu. 1997:21). Sebanyak 5953 sekolah dipasang dengan Internet berkelajuan ADSL 1 Mbps.1 Latihan Teknikal Penggunaan Internet dalam kalangan guru juga bergantung pada faktor latihan dan sokongan teknikal yang diperoleh. 2.htm . http://www. usaha-usaha peningkatan dan penambahbaikan dalam rangkaian Internet di sekolah telah dilaksanakan dengan menaik taraf lebar jalur dan menukar teknologi Internet yang sesuai secara berperingkat demi menampung keperluan. ( Sumber: Bahagian Teknologi Pendidikan. Justeru. Sekolah yang lengkap dengan kemudahan infrastruktur komputer dan internet memudahkan guru menggunakan faedahnya untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. sepanjang tahun 2011 sebanyak satu juta unit komputer riba 1Malaysia sudah diedarkan kepada murid yang terpilih untuk menikmati kemudahan pendidikan. Sokongan juruteknik dan guru-guru lain di sekolah dapat membantu guru mengintegrasikan sumber Internet dalam pengajaran mereka (Anderson dan Harris. Menurut Bahagian Teknologi Pendidikan 2011. 1997:21).asp?y=2011&dt=0816&pub=Utusan_Malaysia&sec=Pen didikan&pg=pe_01.com. 26 buah sekolah di Selangor dan Putrajaya pada ketika ini telah dilengkapi dengan kemudahan jalur lebar FTTS yang berkelajuan 10Mbps. Sokongan yang dimaksudkan seperti pendedahan tentang cara-cara untuk mencetak bahan daripada Internet dan penjagaan sistem komputer. pihak panitia sekolah yang mampu mengadakan kursus dalaman berkala bagi memberi kemahiran kepada guru-guru yang masih belum mahir menggunakan Internet dalam mencari maklumat untuk bahan pengajaran.my/utusan/info.my/btp/?page_id=38) Selain itu. Pemasangan talian Internet di sekolah telah dijalankan sehingga 31 Disember 2010.

3. Guru-guru yang dibahagikan dalam kumpulan perlu membincangkan kaedah terbaik menggunakan perisian kursus yang dibekalkan. Selain itu. dan Fox.4. antaranya murid yang terdiri dalam galangan remaja akan lebih bersifat mementingkan diri sendiri dan tidak bercampur dengan masyarakat setempat.3 Penyediaan Bahan Pengajaran Untuk memudahkan guru menggunakan kemudahan teknologi Internet dalam pengajaran dan pembelajaran. Sikap negatif guru akan menghalang pelaksanaan penggunaan teknologi Internet dalam pengajaran dan pembelajaran (Bilss. 3. Guru. Justeru.1 Sikap Negatif Dalam apa-apa pun tujuan. sikap guru merupakan faktor utama keberkesanan sesuatu program (Johnston. sikap dan keprihatinan guru memberikan makna yang besar ke atas tahap penggunaan komputer di dalam kelas. Guru yang kurang berpengetahuan menyedari bahawa mereka memerlukan lebih kemahiran dan pengetahuan untuk menggunakan teknologi di dalam kelas tetapi masih belum mengambil tindakan. .4 Ancaman (Threaten) 2.0 Implikasi Isu Terhadap Murid. Norhayati Abd Mukti (2000) dalam kajiannya ke atas 15 orang guru yang mengajar komputer dalam pendidikan mendapati bahawa faktor latar belakang guru. Kerajaan juga telah menyediakan beberapa laman web untuk tujuan pendidikan seperti EduwebTV dan SchoolNet bagi memberi peluang kepada guru untuk menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.1 Implikasi Isu Terhadap Murid Isu yang diutarakan ini. Guru yang mempunyai lebih pengetahuan menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran. memberi kesan yang negatif kepada murid. 1987:51). 2. pihak panitia daerah boleh mewujudkan suatu pasukan pembina bahan pengajaran menggunakan komputer dan Internet dan bahan yang dihasilkan dikongsi bersama. Kejayaan penggunaan Internet sebagai alat bantu mengajar di sekolah memerlukan penerimaan guru terhadapnya. Chandra. EduwebTV mengandungi rancangan akademik. Hal ini demikian kerana. sikap negatif guru menjadi ancaman utama dalam menggunakan kemudahan Internet sebagai bahan bantu mengajar di sekolah. rencana. 1986:23). Masyarakat dan Kualiti Pendidikan 3. Penyediaan modul untuk digunakan bersama perisian kursus berkenaan merupakan langkah terbaik untuk memberi peluang kepada guru untuk mengajar murid menggunakan teknologi Internet. pihak panitia juga boleh mengadakan suatu perjumpaan bagi meneliti perisian kursus yang dibekalkan. interaktif dan siaran langsung arkib. wawancara. Justeru kemudahan ini dapat diagih dan digunakan di sekolah. kurikulum.2. masa yang terluang akan digunakan untuk melayari Internet dan mengabaikan aktiviti yang dianjurkan oleh komuniti setempat.

Laporan akbar baru-baru ini menyatakan jenayah siber di negara kita menunjukkan peningkatan yang drastik berbanding dua tahun yang lepas. teknologi yang digunakan ialah televisyen secara langsung. Cecair mata akan cepat kering dan menyebabkan kepenatan. video dan movie. Implikasi yang dominan bagi masyarakat ialah keruntuhan rukun tetangga.2 Implikasi Isu Terhadap Guru Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah membuka peluang untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dan cepat. segala aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan kelab rukun tetangga akan menjadi lengang lantaran dihadiri oleh golongan tua sahaja. animasi dan audio. Lantaran ini. Guru juga mestilah mempunyai ketabahan dalam menilai hasil tugasan murid yang menggunakan bahan Internet bagi mengelakkan amalan plagiat. Penglibatan peringkat kelima dalam rukun tetangga menyebabkan masyarakat setempat gagal membendung masalah sosial dalam kalangan remaja. melayari Internet yang berkonsepkan dunia tanpa sempadan menyebabkan murid lebih mudah mencapai bahan bacaan yang merosakkan akhlak dan lebih teruk lagi apabila mudah terjebak dengan jenayah siber. Implikasi pencinta dalam Internet juga merupakan satu ancaman yang besar kepada murid. murid tidak berkesempatan untuk meluangkan masa dengan ahli keluarga. murid juga akan terdedah dengan gejala sosial yang tidak terkawal dan mudah terpengaruh dengan anasir-anasir buruk. kaedah ini dapat mengurangkan penggunaan kertas dan akhirnya menyumbang kepada peningkatan produktiviti dan kualiti perkhidmatan (Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Salah satu kaedah komunikasi yang semakin luas penggunanya dalam sektor awam ialah Internet dan mel elektronik (e-mel). Kekangan masa ini berlaku . Implikasi ini juga menyumbang kepada kes kahwin lari mengikut pasangan. 2003). Selain itu.3 Implikasi Isu Terhadap Masyarakat Dalam penggunaan Internet terkandung pelbagai gabungan teknologi media yang menjadi wahana untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. Selain daripada memudah dan mempercepatkan komunikasi.Pendedahan mata terhadap skrin komputer yang lama menyebabkan kesihatan seseorang akan menyusut. Hal ini kerana. hubungan dalam keluarga menjadi renggang. 3. 3. Hal ini menyebabkan guru mudah terdedah kepada tekanan emosi yang terlampau. radio online. Isu ini memberi kesan kepada pengurusan masa guru membahagikan masa untuk menyiapkan kerja di sekolah dan masa untuk menyediakan tugasan murid dalam talian. Kenyataan ini menjadi ancaman dan seterusnya memberi kesan kepada penulisan ilmiah. Secara tidak langsung. Hal ini demikian kerana. Contohnya dalam penggunaan Internet. Di samping itu. Implikasi ini menyebabkan murid akan meluangkan lebih masa dengan laman sosial dan mengabaikan pelajaran. prestasi dalam pendidikan akan merudum.

d. Guru Sekolah Guru harus lebih proaktif terhadap penggunaan Internet dengan menyertai kursus Internet yang dikendalikan pihak swasta sebagai alternatif untuk menggunakan Internet dengan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan itu. 4. Kementerian Pendidikan harus menawarkan kursus yang bersesuaian dengan kegunaan guru di peringkat sekolah seperti pengajaran menerusi mel-elektronik. Jadi. Penggunaan Internet sebagai media pendidikan masa kini harus disedari guru.kerana murid tidak meletakkan perihal keluarga sebagai keutamaan malah lebih mementingkan Internet daripada segala-galanya. b. Pentadbir Sekolah Pihak pentadbir perlu mengelolakan latihan dan perkhidmatan menggunakan Internet untuk meningkatkan tahap pengetahuan guru. tentulah matlamat kerajaan akan berjaya dicapai. telesidang audio dan video dan lain-lain yang berkaitan. Galakan terhadap penggunaan Internet juga perlu diberikan kepada guru-guru dengan menyediakan akses tanpa had ke atas talian untuk memudahkan guru menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. c. kawalan yang teratur dan perlindungan keselamatan ICT yang bersesuaian perlu diwujudkan supaya penggunaan Internet dan e-mel bukan sahaja dapat meningkatkan kecekapan berkomunikasi. 3. tetapi dapat menjamin keselamatan maklumat yang dihantar dan diterima.0 Penutup Penggunaan Internet mempunyai potensi untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. para guru perlu dibantu bagi membolehkan mereka menggunakan . Kementerian Pendidikan Sekiranya kerajaan menyediakan infrastruktur yang lengkap seperti perkakasan dan sistem rangkaian tetapi tidak memberi latihan pengguanan yang cukup kepada guru. dokumen atau sebarang maklumat melalui penghantaran media elektronik. Sekiranya kemudahan Internet dapat dieksploitasi dengan baik. Kualiti Pendidikan Penggunaan Internet dan e-mel yang sistematik dan pantas jika tidak diuruskan dengan baik boleh menjejaskan keselamatan terhadap data. Internet menjadi inovasi penyampaian pengajaran yang dilakukan secara komprehensif. Dalam hal ini. sudah tentu matlamat pedidikan menggunakan kecanggihan teknologi tidak dapat dicapai. Sikap guru yang positif terhadap penggunaan Internet dapat merealisasikan aspirasi pendidikan yang dicadangkan kementerian Pendidikan.4 Implikasi Isu Terhadap Pendidikan a. Guru sekolah akan bersikap positif terhadap penggunaan Internet dalam pengajaran dan pembelajaran sekiranya tuntutan ini disediakan pentadbir sekolah.

Perkembangan dan kemajuan teknologi perlu diikuti sejajar dengan perubahan dalam pendidikan iaitu memanfaatkan penggunaan teknologi secara efektif dan efisien.teknologi ini dalam pengajaran mereka. Penggunaan Internet hanya sebagai alat bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. hal ini sepatutnya tidak mematahkan semangat guru untuk menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Walaupun penggunaan teknologi menghadapi pelbagai halangan. . Hakikatnya penggunaan Internet masih memerlukan tenaga guru untuk membimbing dan mendidik murid untuk mencemai kecemerlangan dalam pendidikan.

on the other hand. as well as facilitate student learning. 2005).History The Internet began as something called the ARPANET in 1969.com. . A detailed evolution of the Internet can be found by visiting the Internet Society. Additionally. The computer and Internet in education. Within the last 20 years. It has been documented that Charley Kline was the first person to use the ARPANET (Kleinrock.davesite. This potential was not fully realized or implemented until the mid 90’s (Woessmann & Fuchs. have a different story. there exist additional theories on its emergence. Known formally as the Advanced Research Projects Agency. it began with four computers and eventually grew from there. a chronological perspective of the Internet from 1957 to present can be found at www. It was expected that these new technologies would advance classroom teaching. many school boards have invested large portions of their school budgets on computers and computer technology (Roland. 2004).2005). The advent of hypertext and web browsers such as Mosaic enabled those without extensive computer background to navigate the Internet (Andreesen. Although this is the most common source of the starting of what we call the Internet.

2005). Back Advantages The use of the Internet supports interactive. similar to a leaded search (Dodge. 2005). In the past. Students can now use the Internet to find information on a vast array of topics or concepts that might be required for school projects and inquiry-based learning. a student’s research on any particular assignment or topic could be limited by the recentness and number of resources that were available in the school library. This type of learning has been proven to provide students with additional understanding and experience. This set the stage for schools to integrate the Internet into many academic domains spanning from primary school to post-secondary students. Many studies have shown that this style of learning results in better retention and understanding of a given topic (Lee. hands-on style learning.2005). Using Web Quests allow students to gather large amounts of appropriate information in a short time span on a specified subject matter. (such as Britannica Online ) featuring movies. pictures and interactive timelines. . The days of using a physical Encyclopedia found in the school library have long been replaced by online and interactive encyclopedias.

Projects have been initiated online to actively change the classroom to more of an inclusive environment (Tomko.net. such as teachers. and more. 2005). lesson plans. evaluating its effectiveness. curricula. 2006) Teachers can use the Internet to peruse a number of potential resources to make use of within their classrooms. which could contain syllabi. books. 2001) which would allow equal opportunities to disadvantaged students. practice exam questions. The use of blogs.With the Internet. a quick message to a friend over IM. Answers are seldom subject to large waiting times. especially by visiting Education Resource sites (Murray State University. teachers can build their own resource site for their class or subject. activities. instant messaging. course information. Students can access the teacher’s site. 2003) and (Drudge. a large portion of information is continually revised in almost real-time when considering current events. implementing the site. Online sites can help build a web-based education system by analyzing resources. and subjectpertaining links. but are accessed almost immediately. a posting on the class blog. 2005). and other credible sources of information (FunnyMonkey. the teacher. or inquiring a larger audience in Listserv format. Queries about topics or confusing subject matter can be resolved fairly quickly by an e-mail to the teacher. designing. Such sites can offer articles. When considering a specific class or course. as well as . e-mail and newsgroups has given the student a chance to continually broaden their understandings by participating in dialogue between peers. (Columbia University Press.

1995). individuals have the ability to work at their own pace. The majority of course work for such classes can be completed online to accommodate individuals who work fulltime and do not have time to attend scheduled classes (All Star Directories. modifying. and whether it is actually beneficial to student achievement (Farnsworth.athabascau. 2006).managing. having such technologies available at school may alienate and cause a disadvantage to those students who may . Registration for these courses can be done directly on their website. By pursuing one’s education online. The Athabasca University is one such example. 1999). on their own time. Many schools now offer online courses that allow students to learn more independently. Online education has opened many doors for people that might not have been able to go to school before because of prevailing circumstances. and on many possible fields of study (EduSearch Network. 2005) Back Disadvantages An immediate consideration to adding numerous connected computers to a classroom or school is the high cost of such a venture. While at the same time. and updating it (McCormack & Jones. www. 2006).ca while the courses offered can be researched at the same time (Athabasca University.

Lending one’s password can result in a form of identity theft among peers and with the use of these instant response programs including e-mail. There have also been reports where students have abused the use of Internet in schools to bully and harass other students. 2003). there is no assurance that any source found on the Internet can be academically confirmed (Harris. The use of IMs can allow unmediated chats to occur. Save from using prescribed sites. This can further reveal the socio-economic gap between those who have and those that have not. where a new form of bullying can take place (Field & Field. known as the “technological divide” (Statistics Canada. yet there are no Internet police that can ascertain the reliability of any information. 2005). more and more information such as assignment content can be passed from class to class and student to student (Hernández-Ramos. Students may use online search engines in order to gain insights and understanding. 2004) Back .not have access to similar technologies at home. 1997).