P. 1
Modul Bengkel Pengawas

Modul Bengkel Pengawas

|Views: 21|Likes:
Published by Irkhus Irk

More info:

Published by: Irkhus Irk on Apr 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

Kumpulan 1.

Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan
membentangankannya di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda
untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. Lantik seorang
pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.
____________________________
Ketentaraman dan keselesaan sesebuah sekolah itu membantu meningkatkan tahap
pengajaran dan pembelajaran kerana guru dapat menumpukan sepenuhnya kepada tugas
pengajaran dan pembelajaran.
(a) Apakah gejala disiplin pelajar yang dikategorikan sebagai gejala yang mampu
menjejaskan pencapaian akademik ?.
Berikut adalah senarai gejalagejala tersebut!
"....................................................................
#....................................................................
$....................................................................
%...................................................................
&...................................................................
'......... dan seterusnya
_________
(b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan untuk mengatasinya ?.
(indakan yang boleh kami lakukan bagi mengatasi gangguan pembelajaran!
".................................................................
#................................................................
$................................................................
%...............................................................
&...............................................................
'....................... dan seterusnya.
( )enaraikan seberapa banyak ja*apan yang anda +ikirkan sesuai bagi keduadua tugasan
tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua , kemudian pindahkan
penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila, bagi memudahkan dan
menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau
seumpamanya .)
_____________________
Kumpulan 2.
Kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan yang disediakan di
ba*ah ini dan hasil perbincangan akan dibentangkan di sidang pleno nanti. Gunakan
kepakaran ahli kumpulan anda untuk mendapatkan ja*apan atau membuat pembentangan
yang terbaik. lantik seorang pencatat dan seorang pengerusi untuk melancarkan akti-iti
anda.
_______________________________________
.elanggar disiplin sekolah adalah salah satu punca yang menyebabkan kemerosotan
prestasi seseorang pelajar dan melencongkan +okus pelajar berkenaan terhadap
pembelajaran,
(a) Apakah tingkahlaku yang melanggar disiplin sekolah yang sering dilakukan oleh para
pelajar ?.
)enarai tingkahlaku yang melanggar disiplin sekolah yang para pelajar telah lakukan!
".................................................................................................................................
#............................................................
$............................................................
%...........................................................
&...........................................................
'......................... dan seterusnya.
__________
(b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan bagi mengatasi perkara
tersebut ?.
(indakan yang akan kami lakukan bagi mengatasi perkara tersebut!
"......................................................
#......................................................
$......................................................
%......................................................
&.......................................................
'......................................... dan seterusnya.
( )enaraikan seberapa banyak ja*apan yang anda +ikirkan sesuai bagi keduadua tugasan
tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua , kemudian pindahkan
penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila, bagi memudahkan dan
menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau
seumpamanya .)
_________________________
Kumpulan 3.
Kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan yang disediakan di
ba*ah ini dan hasil perbincangan akan dibentangkan di sidang pleno nanti. Gunakan
kepakaran ahli kumpulan anda untuk mendapatkan ja*apan atau membuat pembentangan
yang terbaik. lantik seorang pencatat dan seorang pengerusi untuk melancarkan akti-iti
anda.
___________________________________
/enga*as mempunyai tugas dan tanggungja*abnya masingmasing pada tiaptiap hari
atau mengikut jadual yang telah ditetapkan.
(a) Apakah tugastugas anda itu ? , senaraikan satu persatu.
)enarai tugas kami ialah0
(")..........................................................
(#)..........................................................
($).........................................................
(%).........................................................
(&)......................................................
(')...........................................................
dan seterusnya.
_________
(b) )enaraikan masalahmasalah yang terpaksa dihadapi oleh ahli kumpulan anda ketika
menjalankan tugas.
)enarai masalah yang kami hadapi0
(").......................................................
(#)......................................................
($).....................................................
(%).....................................................
(&)....................................................
(')......................................................
dan seterusnya.
( )enaraikan seberapa banyak ja*apan yang anda +ikirkan sesuai bagi keduadua tugasan
tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua , kemudian pindahkan
penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila, bagi memudahkan dan
menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau
seumpamanya .)
________________________
Kumpulan 4.
Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan
membentangankannya di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda
untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. Lantik seorang
pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.
______________________________
/ara pelajar yang nakal biasanya mengambil kesempatan melakukan salahlaku ketika luar
bilik darjah sama ada semasa sebelum masa persekolahan bermula atau semasa mereka
rehat.
(a) )enaraikan salahlaku yang dilakukan oleh para pelajar di dalam dua masa tersebut.
)enarai salahlaku tersebut di antaranya adalah seperti berikut!
(")......................................................................
(#).....................................................................
($).....................................................................
(%).......................................................................
(&)....................................................................
(')......................................................................
dan seterusnya.
________
(b) Kumpulan anda dikehendaki memberi beberapa cadangan yang dipercayai boleh
mengatasi masalah tersebut.
1i antara cadangan kami ialah0
(")............................................
(#)...........................................
($)...........................................
(%)..........................................
(&).........................................
(')..........................................
dan seterusnya.
( )enaraikan seberapa banyak ja*apan yang anda +ikirkan sesuai bagi keduadua tugasan
tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua , kemudian pindahkan
penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila, bagi memudahkan dan
menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau
seumpamanya .)
______________
Kumpulan 5.
Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan
membentangankannya di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda
untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. Lantik seorang
pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.
_____________________________
/enga*as dan Ketua (ingkatan adalah kumpulan pemimpin yang terakhir di sekolah
selepas kepimpinan guru dan kakitangan sekolah. /emimpin memerlukan sahsiah dan
akhlak yang meyakinkan masyarakat di ba*ah pimpinannya. /enga*as juga memerluka
sahsiah dan akhlak tersebut bagi meyakinkan *arga sekolah, khasnya para pelajar dan
guru.
(a) Apakah si+atsi+at yang perlu dimiliki oleh seorang penga*as ?.
)i+atsi+at yang perlu dimilki oleh seorang penga*as , di antaranya ialah0
(").............................................................
(#)...........................................................................
($)............................................................................
(%)............................................................................
(&)...........................................................................
(')...........................................................................
dan seterusnya.
___________
(b) Apakah usaha dan cara ahli kumpulan anda memiliki si+atsi+at tersebut ?.
1i antara usaha dan ikhtiar kami bagi memiliki si+atsi+at mulia tersebut.
(")...............................................................................
(#)..............................................................................
($)..............................................................................
(%)..............................................................................
(&)...............................................................................
(').............................................................................
dan seterusnya.
( )enaraikan seberapa banyak ja*apan yang anda +ikirkan sesuai bagi keduadua tugasan
tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua , kemudian pindahkan
penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila, bagi memudahkan dan
menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau
seumpamanya .)
_______________________________
Kumpulan 6.
Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan
membentangankannya di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda
untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. Lantik seorang
pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.
______________________________
/ada umumnya para guru dan para pelajar berkehendakkan suasana bilik darjah yang
tenteram dan berdisiplin sepanjang masa sama ada ketika pengajaran dan pembelajaran
sedang dijalankan atau semasa ketiadaan guru dengan ini barulah proses ke+ahaman tidak
terganggu dan prestasi pencapaian akedamik para pelajar akan meningkat kerana para
pelajar dapat belajar dalam keadaan aman dan tenteram.
(a) Apakah tingkahlaku yang dianggap melanggar disiplin pelajar yang sering berlaku ketika
ketiadaan guru di dalam blik darjah?
1i antara tingkahlaku tersebut ialah0.
(")..............................................................
(#).............................................................
($).............................................................
(%).............................................................
(&).............................................................
(').............................................................
dan seterusnya.
__________
(b) Bagaimanakah caracara mengatasinya, berikan pendapat dan cadangan ahli kumpulan
anda.
1i antara cadangan kami bagi mengatasi masalah tersebut ialah0
(")...............................................................
(#)..............................................................
($)...............................................................
(%)..............................................................
(&)..............................................................
(')...............................................................
dan seterusnya.
( )enaraikan seberapa banyak ja*apan yang anda +ikirkan sesuai bagi keduadua tugasan
tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua , kemudian pindahkan
penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila, bagi memudahkan dan
menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau
seumpamanya .)
____________________________
Kumpulan 7.
Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan
membentangankannya di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda
untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. Lantik seorang
pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.
_________________________________
2amai juga di kalangan para pelajar yang melakukan salahlaku di luar ka*asan sekolah
sama ada semasa sebelum persekolahan bermula atau selepas masa persekolahan,
)ituasi ini bukanlah di ba*ah tanggungja*ab guru atau penga*as tetapi seharusnya guru
dan penga*as patut mengeta huinya kerana kadangkadang gejala buruk itu diba*a masuk
ke dalam ka*asan sekolah.
(a) Apakah gejala buruk atau salahlaku tersebut ?.
Gejala buruk atau salahlaku tersebut di antaranya ialah0
(")...............................................
(#)..............................................
($)..............................................
(%)..............................................
(&)..............................................
(').............................................
dan seterusnya.
__________
(b) Apakah cadangan ahli kumpulan anda untuk mengatasi perkara tersebut ?.
1i antara cadangan kami bagi mengatasinya ialah0
(")..........................................................
(#)..........................................................
($).........................................................
(%)..........................................................
(&)..........................................................
(').........................................................
dan seterusnya.
( )enaraikan seberapa banyak ja*apan yang anda +ikirkan sesuai bagi keduadua tugasan
tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua , kemudian pindahkan
penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila, bagi memudahkan dan
menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau
seum pamanya .)
________________________
Kumpulan 8.
Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan
membentangankannya di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda
untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. Lantik seorang
pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.
______________________________
1i dalam kehidupan masyarakat manusia, mereka memerlukan kerjasama dan bantu
membantu antara satu sama lain. Kehidupan manusia tidak akan maju sekiranya hidup
secara indi-idu tanpa bermasyarakat, hidup bermasyarakat seumpama hidup di dalam
suatu pasukan, tolong menolong dan permua+akatan menjadi suatu syarat dan rukun hidup
mereka.
(a) Kumpulan anda dikehendaki mencipta suatu logo ( logo kumpulan ) yang
menggambarkan kesatuan kumpulan anda. Logo tersebut sai3nya tidak kurang daripada
'45 sai3 kertas mahjung atau kad manila.
Lukiskan Logo.
___________
(b) /enjelasan dan huraian mengenai logo.
Kumpulan anda juga dikehendaki memberi penjelasan dan huraian secara menyeluruh
mengenai logo tersebut.
/enjelasan dan huraian tersebut ialah0
(")........................................................
(#)........................................................
($)........................................................
(%)........................................................
(&)........................................................
dan seterusnya.
( )oalan (a) lukiskan Logo dan soalan (b) )enaraikan dahulu butiran ja*apan atau huraian
yang hendak dibentangkan itu di dalam kertas pendua, kemudian pindahkan ke dalam
kertas mahjung atau kad manila.
Bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa membuat pembentangan anda
dinasihatkan supaya menggunakan peta minda atau seumpamanya ).
____________________________________
Kumpulan 6.
Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan
membentangankannya di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda
untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. Lantik seorang
pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.
____________________________
)etiap manusia mempunyai anganangannya masingmasing, anganangan membenihkan
citacita, manakala citacita mendorong kepada kenyataan atau realiti. Ahli kumpulan anda
semestinya mempunyai citacitanya masingmasing, *alau bagaimanapun citacita tersebut
mungkin ada yang serupa dan juga berbe3a di antara satu sama lain.
(a)Apakah citacita setiap indi-idu di dalam kumpulan anda ?.
Berikut ialah senarai citacita kami !
(")......................................................
(#).....................................................
($).....................................................
(%).....................................................
(&).....................................................
dan seterusnya.
_____________
7itacita anda berbe3a di antara satu sama lain, *alaupun terdapat indi-idu yang
mempunyai citacita yang sama tetapi pada keseluruhan terdapat perbe3aan.
8alaupun terdapat perbe3aan citacita, anda masih boleh bekerjasama dalam satu
pasukan untuk mencapai citacita masingmasing.
(a) Apakah tindakantindakan yang akan dilakukan oleh ahli kumpulan anda bagi mencapai
dan realisasikan citacita tersebut ?.
1i antara tindakantindakan yang akan kami lakukan secara bersama ialah0
(").....................................................
(#)....................................................
($)...................................................
(%)...................................................
(&)..................................................
dan seterusnya.
( )enaraikan seberapa banyak ja*apan yang anda +ikirkan sesuai bagi keduadua tugasan
tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua , kemudian pindahkan
penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila, bagi memudahkan dan
menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau
seum pamanya .)
Disediakan oleh.
.................................
..................................
............................... ..

................................ dan seterusnya............ bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .............. 4.................................................... 5.................. Tindakan yang boleh kami lakukan bagi mengatasi gangguan pembelajaran.............................. 3..... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ............................... 1..........._________ (b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan untuk mengatasinya ?....) _____________________ ....................................................................................................... 2................. kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila............ 6........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->