Kumpulan 1.

Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan
membentangankannya di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda
untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. Lantik seorang
pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.
____________________________

Ketentaraman dan keselesaan sesebuah sekolah itu membantu meningkatkan tahap
pengajaran dan pembelajaran kerana guru dapat menumpukan sepenuhnya kepada tugas
pengajaran dan pembelajaran.

(a) Apakah gejala disiplin pelajar yang dikategorikan sebagai gejala yang mampu
menjejaskan pencapaian akademik ?.

Berikut adalah senarai gejala-gejala tersebut;

1....................................................................

2....................................................................

3....................................................................

4...................................................................

5...................................................................

6......... dan seterusnya

............................._________ (b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan untuk mengatasinya ?.................................................. 6...................... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ...... Tindakan yang boleh kami lakukan bagi mengatasi gangguan pembelajaran. 5........................) _____________________ ................................ 3.......... 4........................................................................... 1.............. dan seterusnya.... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila............................................ ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ..... 2.................................

. _______________________________________ Melanggar disiplin sekolah adalah salah satu punca yang menyebabkan kemerosotan prestasi seseorang pelajar dan melencongkan fokus pelajar berkenaan terhadap pembelajaran............................................ lantik seorang pencatat dan seorang pengerusi untuk melancarkan aktiviti anda......................... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk mendapatkan jawapan atau membuat pembentangan yang terbaik................... (a) Apakah tingkahlaku yang melanggar disiplin sekolah yang sering dilakukan oleh para pelajar ?................ 1.............................................. 5....................................................................... 3................. 2............. Kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan yang disediakan di bawah ini dan hasil perbincangan akan dibentangkan di sidang pleno nanti.......................................... .......... Senarai tingkahlaku yang melanggar disiplin sekolah yang para pelajar telah lakukan............. 4.....Kumpulan 2.....................................................

.......... dan seterusnya. Tindakan yang akan kami lakukan bagi mengatasi perkara tersebut.. 2............................................. 4.................... 1.............. ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ......... dan seterusnya............) _________________________ ..................................................................................................... 5...... __________ (b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan bagi mengatasi perkara tersebut ?..................................................... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .. 6....................................... 3...................... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila...6......

....................... Senarai tugas kami ialah: (1)... _________ (b) Senaraikan masalah-masalah yang terpaksa dihadapi oleh ahli kumpulan anda ketika menjalankan tugas.. ...................................................... (6)................................ (2).. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk mendapatkan jawapan atau membuat pembentangan yang terbaik. (3)............ (4)................... (5).... lantik seorang pencatat dan seorang pengerusi untuk melancarkan aktiviti anda....................... ___________________________________ Pengawas mempunyai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing pada tiap-tiap hari atau mengikut jadual yang telah ditetapkan.............................. senaraikan satu persatu.............. (a) Apakah tugas-tugas anda itu ? ....................................... Kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan yang disediakan di bawah ini dan hasil perbincangan akan dibentangkan di sidang pleno nanti..................................................... dan seterusnya......................Kumpulan 3....................

...................... (4).. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan..... ______________________________ Para pelajar yang nakal biasanya mengambil kesempatan melakukan salahlaku ketika luar bilik darjah sama ada semasa sebelum masa persekolahan bermula atau semasa mereka .................... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila...........) ________________________ Kumpulan 4........................... Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.............................................................................. Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti................. (2)................... dan seterusnya..................................... (3). ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ......... (5).............. (6)...Senarai masalah yang kami hadapi: (1)................................................................ bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .

................................................................... dan seterusnya...rehat........ (4)..... ________ (b) Kumpulan anda dikehendaki memberi beberapa cadangan yang dipercayai boleh mengatasi masalah tersebut................................................................................................................... (2)................................................. (2)......................................................... (6)...................................................... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan ..... (6)................................................. (3)................................. (a) Senaraikan salahlaku yang dilakukan oleh para pelajar di dalam dua masa tersebut........... (3).................................... Senarai salahlaku tersebut di antaranya adalah seperti berikut................................................................................................... (5)................... (4)........................... (1).............. dan seterusnya................ (5)........... Di antara cadangan kami ialah: (1).

................. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila............................................................................ .......... di antaranya ialah: (1).................... (a) Apakah sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pengawas ?........................ (2).... Pemimpin memerlukan sahsiah dan akhlak yang meyakinkan masyarakat di bawah pimpinannya.... Sifat-sifat yang perlu dimilki oleh seorang pengawas ..... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .................... Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti. khasnya para pelajar dan guru.................... (4)....) ______________ Kumpulan 5.................... _____________________________ Pengawas dan Ketua Tingkatan adalah kumpulan pemimpin yang terakhir di sekolah selepas kepimpinan guru dan kakitangan sekolah.................. Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda....................................... Pengawas juga memerluka sahsiah dan akhlak tersebut bagi meyakinkan warga sekolah....tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ............ (3)...

........... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila.......................................................... ___________ (b) Apakah usaha dan cara ahli kumpulan anda memiliki sifat-sifat tersebut ?.................................................... (6).....(5)..................... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda ..................................................................... (4)................................. (5)............) _______________________________ Kumpulan 6... Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti..................................... (1)................................................................................................................................................. dan seterusnya.......... (3)...................... (6).......... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ..................................................................... Di antara usaha dan ikhtiar kami bagi memiliki sifat-sifat mulia tersebut............................... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ........................... (2).......... dan seterusnya....

............................... ______________________________ Pada umumnya para guru dan para pelajar berkehendakkan suasana bilik darjah yang tenteram dan berdisiplin sepanjang masa sama ada ketika pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan atau semasa ketiadaan guru dengan ini barulah proses kefahaman tidak terganggu dan prestasi pencapaian akedamik para pelajar akan meningkat kerana para pelajar dapat belajar dalam keadaan aman dan tenteram............ (1).... (4)........... Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan.......... (2).................... (6)............................................... (a) Apakah tingkahlaku yang dianggap melanggar disiplin pelajar yang sering berlaku ketika ketiadaan guru di dalam blik darjah? Di antara tingkahlaku tersebut ialah:................................ (5)........... dan seterusnya....................................... berikan pendapat dan cadangan ahli kumpulan anda..................................................................................... (3).............. __________ (b) Bagaimanakah cara-cara mengatasinya...................... ....................................

..................................................................................................................... Situasi ini bukanlah di bawah tanggungjawab guru atau pengawas tetapi seharusnya guru dan pengawas patut mengeta huinya kerana kadang-kadang gejala buruk itu dibawa masuk ................ Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda............................. kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila.......... Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti.Di antara cadangan kami bagi mengatasi masalah tersebut ialah: (1)............................ Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan.................. (4).........................) ____________________________ Kumpulan 7.............. bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .......... _________________________________ Ramai juga di kalangan para pelajar yang melakukan salahlaku di luar kawasan sekolah sama ada semasa sebelum persekolahan bermula atau selepas masa persekolahan. (2)..... dan seterusnya..... (3)... (6)........... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ..................................................... (5).......................................

....................... (3)................................................................................................................................................................................................ (a) Apakah gejala buruk atau salahlaku tersebut ?........................................................ (5).......... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila............. dan seterusnya...................................................... Gejala buruk atau salahlaku tersebut di antaranya ialah: (1)..... (4)................. (6)............... dan seterusnya............................ Di antara cadangan kami bagi mengatasinya ialah: (1)............................................ (2)......... (6)............. (2)....... bagi memudahkan dan .................. (4)............................................ ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ..ke dalam kawasan sekolah.............. (3)................ (5)................ __________ (b) Apakah cadangan ahli kumpulan anda untuk mengatasi perkara tersebut ?..................................

Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan.) ________________________ Kumpulan 8. Kehidupan manusia tidak akan maju sekiranya hidup secara individu tanpa bermasyarakat. Lukiskan Logo. tolong menolong dan permuafakatan menjadi suatu syarat dan rukun hidup mereka. (a) Kumpulan anda dikehendaki mencipta suatu logo ( logo kumpulan ) yang menggambarkan kesatuan kumpulan anda.menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seum pamanya . mereka memerlukan kerjasama dan bantu membantu antara satu sama lain. ______________________________ Di dalam kehidupan masyarakat manusia. Logo tersebut saiznya tidak kurang daripada 60% saiz kertas mahjung atau kad manila. Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti. Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda. ___________ . hidup bermasyarakat seumpama hidup di dalam suatu pasukan.

.................. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan............................ (3).............. ( Soalan (a) lukiskan Logo dan soalan (b) Senaraikan dahulu butiran jawapan atau huraian yang hendak dibentangkan itu di dalam kertas pendua.... (2).............................. kemudian pindahkan ke dalam kertas mahjung atau kad manila........................ (5)................... Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda..........................(b) Penjelasan dan huraian mengenai logo........................ dan seterusnya............ Penjelasan dan huraian tersebut ialah: (1).... Bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa membuat pembentangan anda dinasihatkan supaya menggunakan peta minda atau seumpamanya )........... ____________________________ .... Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti........................... Kumpulan anda juga dikehendaki memberi penjelasan dan huraian secara menyeluruh mengenai logo tersebut........ ____________________________________ Kumpulan 9... (4)...................................

.. (3).................................. (2)............Setiap manusia mempunyai angan-angannya masing-masing.... manakala cita-cita mendorong kepada kenyataan atau realiti... walau bagaimanapun cita-cita tersebut mungkin ada yang serupa dan juga berbeza di antara satu sama lain...... _____________ Cita-cita anda berbeza di antara satu sama lain............... angan-angan membenihkan cita-cita.................................... Berikut ialah senarai cita-cita kami .. (4)....... (a) Apakah tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh ahli kumpulan anda bagi mencapai dan realisasikan cita-cita tersebut ?. dan seterusnya. walaupun terdapat individu yang mempunyai cita-cita yang sama tetapi pada keseluruhan terdapat perbezaan..... (a)Apakah cita-cita setiap individu di dalam kumpulan anda ?.............................................................. (2).......... .................. Di antara tindakan-tindakan yang akan kami lakukan secara bersama ialah: (1).............. anda masih boleh bekerjasama dalam satu pasukan untuk mencapai cita-cita masing-masing................... (5).. Ahli kumpulan anda semestinya mempunyai cita-citanya masing-masing........................ (1)............ Walaupun terdapat perbezaan cita-cita................................................................................................

.......... .............. (5)........ bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seum pamanya ...................................(3)....................... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila................................ ........... (4)....................... ........... dan seterusnya................ .) Disediakan oleh............................................. ................ ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua .............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful