P. 1
Pengurusan Dan Keselamatan Bengkel

Pengurusan Dan Keselamatan Bengkel

|Views: 2,324|Likes:
Published by Mazzuraida Mihat

More info:

Published by: Mazzuraida Mihat on Apr 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

Pengurusan Definisi Kamaruddin Kachar (1990) mendefinisikan pengurusan sebagai satu daya menyeluruh untuk memandu, mengawal dan

menyatupadukan ikhtiar manusia yang saling berkaitan, ke arah pencapaian matklamat yang telah ditetapkan. Beliau melihat pengurusan sebagai satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan, pengelolaan, pengurusan kakitangan, pengarahan, penyelarasan, penyediaan

belanjawaan dan penilaian. Makna pentadbiran agak berbeza dengan makna pengurusan. Pengurusan

melaksanakan tugas-tugas atasan seperti membuat perancangan, menyusun atur, mengelola, mengarah, memimpin, mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalam sesuah organisasi. Manakala pentadbiran pula membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang, disusun atur, dikelola, diarah, dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan. Ia adalah satu proses pengendalian sesebuah organisasi, secara menyeluruh dalam usaha mencapai matlamat. Jelaslah juga bahawa kedua-dua istilah tersebut mengurus dan mentadbir adalah saling melengkapi. Maksud Pengurusan terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang

terdiri daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyeleraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat.

Ia

seringnya

merangkumi

penggunaan

sumber-sumber

manusia, kewangan,

dan teknologi, serta juga sumber alam semula jadi. Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. Kata

management pada abad-abad ke-17 dan ke-18. dan inventori hinggalah kepada masalah peribadi di kalangan para pekerja. Bandingkanlah dengan Pengawasan. berkesan dan mencapai matlamat yang dirancangkan. perancangan dan ramalan yang tidak tepat. mesnagement (kemudiannya ménagement). pemprosesan. pelbagai masalah mungkin akan timbul. maneggiare (menangani — khususnya. masalah yang akan timbul ialah bagaimana organisasi itu harus diuruskan dengan sempurna. Pengurusan berkait dengan kuasa mengikut pangkat. Perkataan bahasa Perancis. telah banyak mempengaruhi perkembangan maksud perkataan bahasa Inggeris.kerja "mengurus" datangnya daripada perkataan bahasa Itali. seekor kuda). APAKAH YANG DIKATAKAN PENGURUSAN? Apabila sesebuah organisasi diwujudkan. yang telah gagal bukan semata-mata kerana masalah persaingan tetapi juga disebabkan oleh pergolakan di dalam organisasi itu sendiri seperti tidak ada persefahaman antara pihak atasan dengan peringkat bawahan. yang pada dirinya diterbitkan daripadaperkataan Latin. Tanpa pengurusan yang betul. . Kita pernah mendengar dari media massa tentang beberapa organisasi perniagaan khususnya. manakala kepimpinan melibatkan kuasa melalui pengaruh. pembaziran sumber atau penyusunan struktur yang mengelirukan. baik dari segi kewangan. manus(tangan).

Matlamat organisasi dapat berbentuk kualitatif (subjektif) atau kuantitatif (objektif). dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. . Pengurusan sebagai proses perancangan.Pengurusan. dua aspek penting di dalam pengurusan ialah: 1. Walaupun mempunyai sedikit perbezaan dari segi bilangan dan jenis fungsi pengurusan. Ini bermakna. Mencapai matlamat organisasi: Apabila aktiviti organisasi itu berjalan dengan teratur dan berhubung atau membantu antara satu dengan lain. maka matlamat organisasi itu dapat dicapai. tetapi kedua-dua definisi itu mengandungi perkataan "proses" dan "matlamat". 2. 2. penyelarasan. pada amnya dapat bahagikan seperti berikut: 1. penyusunan. Pengurusan sebagai proses: Menjalankan kerja secara sistematik serta memerlukan hubungan tertentu antara satu aktiviti dengan satu aktiviti yang lain. pengarahan. Pengurusan sebagai proses pengarahan. dan pengaruh ke atas operasi organisasi untuk mencapai matlamat yang dikehendaki dan prestasi sepenuhnya.

Pada amnya. penyusunan. organisasi perlu mencari jalan (strategi) untuk mencapai matlamat dan tujuan seperti yang diharapkan itu. Strategi organisasi: Apabila matlamat dan tujuan telah ditakrifkan dengan jelas. 3. perluasan pasaran atau perbezaan barangan agar organisasi itu dapat bersaing dengan pihak luar. dan pengawalan. penyusunan. perancangan hendaklah dibuat terlebih dahulu. pengarahan. pihak pengurusan harus mengatur program atau projek mengikut strategi yang berasaskan matlamat organisasi. iaitu perancangan.PROSES PENGURUSAN Proses atau fungsi pengurusan dapat dibahagikan kepada beberapa fungsi bergantung kepada cara kita mengelaskan fungsi-fungsi perancangan. penyelarasan. Perancangan Penyusunan Pengarahan Pengawalan Perancangan Sebelum pihak pengurusan memulakan aktiviti organisasi. Di dalam strategi. pihak pengurusan akan membincangkan perkara seperti strategi pemasaran yang meliputi perletakan harga. dan pengawalan. Langkah seterusnya. penstafan. Tujuan dan objektif: Ini termasuk mengenal pasti perkara yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi berdasarkan matlamat penubuhan organisasi tersebut dan prestasi yang diinginkan seperti kadar pertumbuhan organisasi atau peratusan keuntungan dan lain-lain 2. Pada peringkat perancangan. . perkara yang perlu dipersoalkan adalah seperti berikut: 1. fungsi pengurusan dibahagikan kepada empat sahaja.

kewangan.Penyusunan Penyusunan melibatkan kerja menstruktur organisasi dan penstafan (proses pengambilan kakitangan). tingkat (hierarki) autoriti. dan sistem komunikasi perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan. pengambilan dan pemilihan kakitangan. upah. Untuk mencapai matlamat ini faktor-faktor motivasi. program keselamatan dan kesihatan kakitangan. orientasi dan latihan. penyelarasan melalui peraturan dan dasar serta prosedur yang dibuat. dan program kebajikan dan perkhidmatan kakitangan. sistem pampasan (gaji. masalah dalam penyusunan dikenal pasti dan langkah tertentu diambil. Struktur organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti (pemasaran. penilaian prestasi. keinginan dan sifat kakitangan yang ada hubungan dengan prestasi dan tingkah laku perlu diberi perhatian dan diawasi. Pengawalan Pengawalan merupakan fungsi terakhir untuk menentukan bahawa prestasi organisasi telah dicapai mengikut perancangan. Pengarahan Pengarahan merupakan fungsi penting untuk menjamin aktiviti organisasi berjalan dengan teratur dan sempurna dalam suasana yang harmoni. pemprosesan dan lain-lain). dan faedah). faktor-faktor di dalam organisasi. Penstafan meliputi perancangan sumber manusia. kepimpinan. program peningkatan produktiviti dan kualiti. .

dan mentasikan strategi. perhubungan awam. Kegagalan dan kejayaan itu mencerminkan prestasi pengurus berkenaan. Pernyataan seperti ini dimaksudkan kepada mereka yang menduduki tingkat atas di dalam organisasi. Dalam konteks pengurusan. perancangan. dasar. padahal kelemahan dan masalah yang timbul itu berpunca dari semua pihak pada peringkat pengurusan. pengurus atasan menggunakan kebanyakan masa mereka di dalam perancangan jangka panjang.. Pengurus mewujudkan matlamat. Pengurus mengimbangkan matlamat dan menetapkan prioriti seperti menjalankan kerja yang penting dahulu atau dengan serta-merta. 4. Pengurus ialah penyelaras dan pengarah di dalam organisasi yang mengawasi aliran kerja serta menyatupadukan semua unsur organisasi. swasta atau badan kerajaan. Kita pernah mendengar kata-kata seperti: "Masalah yang timbul itu adalah dari pihak pengurusan. Aktiviti pengurusan berbeza mengikut tingkatan di dalam organisasi. Fungsi pengurusan bukan saja merupakan tanggungjawab seorang pengurus besar atau pengarah tetapi juga tanggungjawab penyelia atau ketua bahagian yang berada di dalam organisasi.. tidak kira sama ada organisasi itu kecil atau besar. Mereka mempunyai kuasa yang diberikan untuk mengarah orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya. membuat dasar serta menganalisis perkaramengimple- .KEPERLUAN PENGURUSAN Pengurusan diperlukan di dalam semua organisasi. Pengurus juga tidak boleh lari daripada bertanggungjawab ke atas kegagalan dan kejayaan orang di bawah jagaannya. 3. Misalnya. pengurus dimaksudkan kepada mereka yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan orang lain pada semua peringkat. 5. Pengurus bertanggungjawab menggunakan segala sumber dengan efisien untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. antaranya: 1. ". Setiap pengurus mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tertentu. 2.

Sebelum organisasi itu menjalankan kegiatannya. Empat Fungsi Pengurusan Perancangan. kuasa yang diberikan terbatas.perkara yang berlaku di persekitaran luaran. program. pengarahan. dan kerja yang akan dimainkan oleh organisasi. Satu kenyataan yang harus kita terima ialah pengurus lebih berhadapan dengan faktorfaktor yang tidak dapat dikawal daripada faktor-faktor yang boleh dikawal. Ini termasuklah menetapkan tujuan. strategi. iaitu menentukan terlebih dahulu perkara yang hendak dicapai olehnya. pengurus memerlukan kepakaran. objektif. sumber selalunya terhad. ia mesti merancang. . pengarahan. PENGURUSAN DAN PROSES PENGURUSAN Pihak pengurusan ialah gabungan individu yang mengendalikan sesebuah organisasi. penyusunan. Oleh yang demikian. Perancangan. dan pengawalan penggunaan sumber untuk mencapai tujuan dan matlamat organisasi. Misalnya. penyusunan. dan pengawalan merupakan empat fungsi asas pengurusan. keyakinan. maka untuk tujuan kita. Secara akademik definisi seperti ini sangatlah terhad pengertiannya. ia boleh didefinisikan sebagai proses perancangan. untuk membolehkan sesuatu perkara itu dilaksanakan. dan mempunyai kesabaran. projek. Pengurus pertengahan atau penyelia sebaliknya memainkan peranan yang lebih di dalam penyelarasan dan pengawalan kerja pada peringkat operasi. pihak atasan mengharapkan sesuatu yang mesti dicapai dan permintaan orang bawahan memerlukan pertimbangan. Oleh kerana pengurusan itu bukannya individu atau sekumpulan individu.

dorongan. Di dalam penyusunan. membahagikan unit-unit atau bahagian. Perkara yang dilakukan termasuklah memberi kepimpinan. dan dibahagikan mengikut gabungan yang tepat bagi menentukan perancangan itu berjalan dan mencapai matlamatnya. membandingkan keputusan dengan matlamat organisasi dan mengambil tindakan yang betul sekiranya berlaku kesisihan.Penyusunan. Pengawalan merujuk kepada langkah-langkah mengawasi prestasi. . dan berkomunikasi di dalam organisasi. dan perangsang kepada tenaga pekerja untuk mencapai matlamat organisasi. Pengawalan. Pengarahan. Ini termasuklah menyusun tingkat kuasa. serta memilih kakitangan untuk memenuhi jawatan yang diwujudkan. bimbingan. Pengarahan memberikan panduan. sumber manusia dan bahan disusun.

Walaupun beberapa usaha telah dibuat. kesakitan atau kehilangan yang mana ia memerlukan tindakan yang sewajarnya daripada semua pihak. . ―keselamatan dan kesihatan pekerja sentiasa terdedah kepada pelbagai bentuk kemalangan dan perlu dijaga agar majikan tidak kehilangan pekerja yang menjadi aset syarikat‖. Kebanyakan kemalangan adalah disebabkan oleh kecuaian manusia sendiri dan jarang sekali berlaku dengan sendirinya. Kemudahan peralatan yang lengkap dan teratur untuk digunakan atau keadaan persekitaran tempat tersebut seharusnya menjadi penyumbang kepada penghasilan projek yang baik. Keselamatan ditakrifkan sebagai satu keadaan bebas daripada kecederaan. Oleh itu. Peraturan – peraturan keselamatan bengkel perlu diamalkan bagi mengelakkan kemalangan yang tidak diingini berlaku. Setiap aktiviti yang dijalankan melibatkan penggunaan peralatan dan mesin yang berbahaya. Kemalangan yang terjadi biasanya boleh mengakibatkan luka. Sebarang kecuaian boleh mengakibatkan kemalangan atau kecederaan yang serius. Kesedaran terhadap keselamatan perlu ditanamkan kepada setiap pelajar supaya sikap mementingkan keselamatan ini dapat di amalkan semasa membuat kerja amali di sekolah dan seterusnya diamalkan setelah memasuki ke alam pekerjaan.KESELAMATAN BENGKEL Peraturan keselamatan bengkel adalah merupakan satu faktor penting yang perlu diamalkan oleh setiap pelajar dalam kerja amali di bengkel. ketakutan. namun kemalangan bengkel masih lagi berlaku terutamanya ketika menjalankan kerja-kerja amali di bengkel. pelajar seharusnya menggunakan kemudahan yang ada di dalam bengkel dengan menjaga keselamatan dirI dan juga orang lain. Ibrahim Syed dalam Raja Afindi Raja Adam (1998) menyatakan. Untuk melatih pelajar menggunakan alatan tangan untuk menghasilkan projekprojek tertentu. maka suasana tempat yang sesuai perlu untuk pelajar melaksanakan tugasan tersebut dengan lebih berkesan. kecacatan anggota dan kehilangan nyawa.

satu kajian mestilah dilakukan untuk mengetahui amalan pelajar dalam mengamalkan keselamatan di bengkel. Ruang yang sempit serta pelajar yang ramai akan memburukkan lagi suasana melakukan aktiviti di bengkel. mendapati semua bengkel Kemahiran Hidup di sekolah menggunakan pelbagai jenis alat-alat tangan dan mesin. Dengan itu. Kajian yang dijalankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (1993). Pendidikan yang diterima dari kecil ini menimbulkan kesan yang mendalam dalam jiwa kita. orang lain dan objek yang berada di persekitaran kita. Untuk memastikan sekolah adalah institusi yang selamat bagi para pelajar menimba ilmu dan kemahiran. terhadap persekitaran dan keselamatan harta benda. Disebabkan ruang yang terhad dan sempit perkara seperti gangguan emosi. Kesedaran mengutamakan keselamatan bukan hanya pada diri sendiri sahaja tetapi juga terhadap rakan-rakan yang sama-sama bekerja. Kemalangan dapat dielakkan atau dikurangkan jika pelajar sentiasa mematuhi langkah-langkah keselamatan. Kesedaran mengutamakan keselamatan akan hanya timbul sekiranya pelajar itu sendiri mengambil berat untuk mengetahui dan memahami akan kegunaan alatan kelengkapan yang ada di dalam bengkel. Keselamatan di dalam bengkel akan lebih rumit jika bilangan pelajar terlalu ramai menggunakan ruang atau kemudahan peralatan yang sedia ada dalam satu masa. Kemalangan yang melibatkan penggunaan alatan serta mesin akan dapat dicegah jika ianya dijaga dan diselenggarakan dengan sempurna dari semasa ke semasa. keadaan yang panas dan suasana yang tidak teratur boleh berlaku. Keselamatan biasanya berkaitan dengan bahaya. Sejak kecil lagi kita telah diingatkan supaya menjaga keselamatan diri. . nyatalah kesedaran akan pentingnya keselamatan telah menjadi sebahagian daripada hidup kita.Hal ini akan menjadikan sekolah pada mulanya untuk menimba ilmu tetapi tidak terjamin daripada aspek keselamatannya.

Seterusnya menerapkan pentingnya menjaga keselamatan kepada para pelajar semasa menjalani aktiviti di bengkel. Aspek keselamatan perlu diberi perhatian utama dan merupakan ciri penting yang mesti diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran di bengkel pada setiap masa. Malahan.Sikap pelajar yang tidak ambil berat tentang amalan keselamatan dan sikap acuh tak acuh terhadap tugas atau kerja boleh mendatangkan bahaya kepada diri dan juga rakan sekerja. kerugian terpaksa di tanggung akibat kerosakan dan tanggungan kos perubatan Aspek keselamatan merupakan faktor yang paling penting ditekankan semasa melakukan kerja-kerja amali khususnya di bengkel. kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Hal ini penting agar tidak berlakunya lagi perkara-perkara yang tidak di ingini berlaku seperti kemalangan. Kesedaran terhadap keselamatan bengkel perlu ditanamkan kepada setiap bakal guru ini supaya sikap mementingkan keselamatan ini dapat diamalkan semasa menjadi pendidik di sekolah. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat mengenai amalan pelajar terhadap keselamatan bengkel. hasil kerja dapat dipertingkatkan dan suasana kerja berjalan dengan selamat . Dengan itu. imej institusi yang terlibat juga akan buruk serta memberi kesan terhadap kelancaran operasi bengkel berkenaan. kecederaan terhadap fizikal. Pengabaian aspek keselamatan mungkin akan mengakibatkan kecederaan. Selain itu juga. Kesedaran pelajar terhadap amalan keselamatan hendaklah dipupuk dari awal lagi agar amalan yang positif sentiasa tersemat pada jiwa pelajar itu sendiri. .

potongan kayu-kayu kecil. Sekiranya kemudahan berkenaan tidak diuruskan dengan baik dan bersistematik. Hasil yang saya dapat melihatkan keperluan pengurusan yang cekap dalam memastikan aspek keselamatan amat perlu dititik beratkan.PENGURUSAN DAN KESELAMATAN BENGKEL Bagi memastikan proses keselamatan dapat diurus dan dilaksanakan dengan efektif. Ini menyebabkan pergerakan kita akan tergangung dengan kehadiran bahan-bahan tersebut dan risiko terjatuh meningkat secara tidak . sesebuah bengkel mempunyai pelbagai perlatan. Tujuan pengurusan keselamatan bengkel. Mereka mencadangkan proses ini mesti disepadukan dengan sistem pengurusan dan perancangan organisasi. dari segi aspek pengurusan serta aspek keselamatan bengkel. saya membahagikan tajuk utama iaitu pengurusan dan keselamatan bengkel kepada dua iaitu. alatan. bukannya dilaksanakan dalam bentuk program tambahan kepada aktiviti pengurusan yang sedia ada. Seperti mana yang diperjelaskan. batang besi dan sebagainya tidak di urus dengan betul dan bertaburan di atas lantai bengkel. berkemungkinan risiko berlakunya kemalangan secara tidak langsung meningkat. kelengkapan dan barangan yang bernilai tinggi. Mewujudkan keselamatan bengkel. Hal ini merujuk kepada kecuaian pihak pengurusan yang boleh menyebabkan pengguna terdedah kepada risiko kemalangan yang tinggi. Kita dapat lihat jika lebihan bahan kerja seperti habuk kayu. Stanton dan Willenbrock (1990) menyarankan aspek keselamatan mesti dijadikan sebahagian daripada prosider dan aktiviti sesebuah organisasi. 1. dan bahan. Merujuk huraian yang telah saya kupas.

Dengan adanya system pengurusan. risiko kemalangan meningkat jika pengguna terbabit terus menggunakan alatan tersebut yang sepatutnya di selenggarakan terlebih dahulu. Mengelakkan dari berlaku kemalangan. Menjadi tugas pengurusan untuk memastikan semua alatan dalam keadaan baik untuk digunakan dan jika perlu. Kemalangan akan mudah berlaku jika tiada system pengurusan di wujudkan dalam sesebuah bengkel. . Penyelenggaraan alatan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan alatan yang tersebut selamat digunakan. jika tiada system pengurusan. Ia juga menyebabkan hilang fokus semasa mengalihkan barang ke tempat yang baru. perbaiki alatan sebelum digunakan. Melihat keadaan dimana seorang pengguna secara tidak sengaja mengambil pahat yang telah patah matanya. Ini memudahkan laporan. Peraturan yang ada hendaklah di patuhi dan pihak penurusan sentiasa memastikan bahawa pengguna bengkel mematuhi peraturan yang telah ditetapkan bagi mengurangkan risiko kemalangan di dalam bengkel berlaku. Melalui pengurusan yang ada. aduan serta pengawasan di jalankan. 2. ia memberi tanggungjawab bengkel kepada seseorang. pengguna tersebut terus melaporkan kepada pengurusan agar diamabil tindakan seterusnya dan sebaliknya.langsung.

tujuan penubuhan organisasi keselamatan bengkel adalah untuk: 1) Memastikan sistem pengurusan di bengkel lebih teratur dan bersistematik. b) Memastikan alat dan kelengkapan makmal sentiasa dalam keadaan teratur. alatan. Selain itu. . Organisasi bengkel dibentuk untuk: a) Memastikan makmal sentiasa bersih dan kemas. 2) Memastikan keselesaan dan keselamatan murid-murid semasa berada di dalam bengkel. Mewujudkan keselamatan bengkel. Mengelakkan dari berlaku kemalangan. dan bahan. c) Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan semasa bekerja.TUJUAN PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL. 4) Menentukan kumpulan yang bertanggungjawab. Sistem ini menjamin keadaan bengkel yang teratur dan selamat semasa bekerja. Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan Organisasi bengkel dan keselamatan merupakan sistem pengurusan yang memerlukan kerjasama di antara guru dan murid. 3) Memastikan bengkel dalam keadaan teratur dan kemas. Murid mesti mematuhi peraturan-peraturan keselamatan dan jadual kerja yang telah disediakan oleh guru.

Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan tugas masingmasing secara bergilir-gilir. b) Menolong guru untuk menguruskan bengkel. 6) Melatih murid bersifat bekerjasama dan bertanggungjawab. Struktur Organisasi Bengkel Formen dan penolong formen dilantik di kalangan murid. Tugas mereka ialah a) Memastikan bahawa setiap kumpulan menjalankan tugas masing-masing dengan sempurna.5) Memastikan semua alatan dan bahan dijaga dengan baik dan disimpan di tempat yang selamat. Guru Formen Penolong Formen Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpulan 2) Ahli .

Apabila Berlaku Kemalangan Ketua Formen Rakan Kumpulan Tindakan Rakan Sekelas Guru Bertugas . 6) Peka keadaan bengkel dan memakai alat perlindungan. 5) Menggunakan alatan dengan cara yang betul. Kemalangan boleh dielak jika: 1) Pengetahuan dan pemahaman alat serta bahan yang diguna. 3) Murid sentiasa mengikut arahan kerja yang ditetapkan.Pengurusan yang berkesan boleh mengelakkan kemalangan berlaku semasa pengajaran dan pembelajaran. 7) Guru peka dengan tahap kemahiran murid semasa bekerja. 2) Menyusun langkah P&P dengan baik dan ikut prosedur. 4) Mematuhi keselamatan bengkel setiap masa.

kondusif. Infrastruktur ini perlu diselia dan diuruskan dengan cekap dan berkesan supaya ia boleh mewujudkan pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dalam keadaan sempurna. dan selamat. .Rumusan Bengkel merupakan pelengkap kepada proses pengajaran dan pembelajaran bidang pendidikan teknik dan vokasional. Oleh itu. setiap guru teknikal yang dipertanggungjawabkan perlulah memiliki kemahiran dan pengetahuan dalam aspek organisasi dan pengurusan bengkel.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->