Pengurusan Definisi Kamaruddin Kachar (1990) mendefinisikan pengurusan sebagai satu daya menyeluruh untuk memandu, mengawal dan

menyatupadukan ikhtiar manusia yang saling berkaitan, ke arah pencapaian matklamat yang telah ditetapkan. Beliau melihat pengurusan sebagai satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan, pengelolaan, pengurusan kakitangan, pengarahan, penyelarasan, penyediaan

belanjawaan dan penilaian. Makna pentadbiran agak berbeza dengan makna pengurusan. Pengurusan

melaksanakan tugas-tugas atasan seperti membuat perancangan, menyusun atur, mengelola, mengarah, memimpin, mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalam sesuah organisasi. Manakala pentadbiran pula membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang, disusun atur, dikelola, diarah, dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan. Ia adalah satu proses pengendalian sesebuah organisasi, secara menyeluruh dalam usaha mencapai matlamat. Jelaslah juga bahawa kedua-dua istilah tersebut mengurus dan mentadbir adalah saling melengkapi. Maksud Pengurusan terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang

terdiri daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyeleraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat.

Ia

seringnya

merangkumi

penggunaan

sumber-sumber

manusia, kewangan,

dan teknologi, serta juga sumber alam semula jadi. Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. Kata

management pada abad-abad ke-17 dan ke-18. perancangan dan ramalan yang tidak tepat. mesnagement (kemudiannya ménagement). telah banyak mempengaruhi perkembangan maksud perkataan bahasa Inggeris. Tanpa pengurusan yang betul. dan inventori hinggalah kepada masalah peribadi di kalangan para pekerja. baik dari segi kewangan. Perkataan bahasa Perancis. manus(tangan). pembaziran sumber atau penyusunan struktur yang mengelirukan. APAKAH YANG DIKATAKAN PENGURUSAN? Apabila sesebuah organisasi diwujudkan. berkesan dan mencapai matlamat yang dirancangkan. Pengurusan berkait dengan kuasa mengikut pangkat. yang telah gagal bukan semata-mata kerana masalah persaingan tetapi juga disebabkan oleh pergolakan di dalam organisasi itu sendiri seperti tidak ada persefahaman antara pihak atasan dengan peringkat bawahan. yang pada dirinya diterbitkan daripadaperkataan Latin. manakala kepimpinan melibatkan kuasa melalui pengaruh. maneggiare (menangani — khususnya. pelbagai masalah mungkin akan timbul. pemprosesan. seekor kuda).kerja "mengurus" datangnya daripada perkataan bahasa Itali. Bandingkanlah dengan Pengawasan. . masalah yang akan timbul ialah bagaimana organisasi itu harus diuruskan dengan sempurna. Kita pernah mendengar dari media massa tentang beberapa organisasi perniagaan khususnya.

. Pengurusan sebagai proses: Menjalankan kerja secara sistematik serta memerlukan hubungan tertentu antara satu aktiviti dengan satu aktiviti yang lain. Matlamat organisasi dapat berbentuk kualitatif (subjektif) atau kuantitatif (objektif). pada amnya dapat bahagikan seperti berikut: 1. dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. 2. penyusunan.Pengurusan. Mencapai matlamat organisasi: Apabila aktiviti organisasi itu berjalan dengan teratur dan berhubung atau membantu antara satu dengan lain. Walaupun mempunyai sedikit perbezaan dari segi bilangan dan jenis fungsi pengurusan. Ini bermakna. Pengurusan sebagai proses perancangan. 2. pengarahan. dan pengaruh ke atas operasi organisasi untuk mencapai matlamat yang dikehendaki dan prestasi sepenuhnya. dua aspek penting di dalam pengurusan ialah: 1. penyelarasan. maka matlamat organisasi itu dapat dicapai. Pengurusan sebagai proses pengarahan. tetapi kedua-dua definisi itu mengandungi perkataan "proses" dan "matlamat".

pengarahan. Langkah seterusnya. Pada amnya. dan pengawalan. Di dalam strategi. penyusunan. Perancangan Penyusunan Pengarahan Pengawalan Perancangan Sebelum pihak pengurusan memulakan aktiviti organisasi. organisasi perlu mencari jalan (strategi) untuk mencapai matlamat dan tujuan seperti yang diharapkan itu. penyelarasan. Strategi organisasi: Apabila matlamat dan tujuan telah ditakrifkan dengan jelas. fungsi pengurusan dibahagikan kepada empat sahaja. 3. penyusunan. . Pada peringkat perancangan. perkara yang perlu dipersoalkan adalah seperti berikut: 1. pihak pengurusan akan membincangkan perkara seperti strategi pemasaran yang meliputi perletakan harga. penstafan. Tujuan dan objektif: Ini termasuk mengenal pasti perkara yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi berdasarkan matlamat penubuhan organisasi tersebut dan prestasi yang diinginkan seperti kadar pertumbuhan organisasi atau peratusan keuntungan dan lain-lain 2.PROSES PENGURUSAN Proses atau fungsi pengurusan dapat dibahagikan kepada beberapa fungsi bergantung kepada cara kita mengelaskan fungsi-fungsi perancangan. iaitu perancangan. pihak pengurusan harus mengatur program atau projek mengikut strategi yang berasaskan matlamat organisasi. dan pengawalan. perluasan pasaran atau perbezaan barangan agar organisasi itu dapat bersaing dengan pihak luar. perancangan hendaklah dibuat terlebih dahulu.

Untuk mencapai matlamat ini faktor-faktor motivasi. Pengarahan Pengarahan merupakan fungsi penting untuk menjamin aktiviti organisasi berjalan dengan teratur dan sempurna dalam suasana yang harmoni. dan faedah). kewangan.Penyusunan Penyusunan melibatkan kerja menstruktur organisasi dan penstafan (proses pengambilan kakitangan). penyelarasan melalui peraturan dan dasar serta prosedur yang dibuat. . pemprosesan dan lain-lain). Pengawalan Pengawalan merupakan fungsi terakhir untuk menentukan bahawa prestasi organisasi telah dicapai mengikut perancangan. faktor-faktor di dalam organisasi. keinginan dan sifat kakitangan yang ada hubungan dengan prestasi dan tingkah laku perlu diberi perhatian dan diawasi. dan program kebajikan dan perkhidmatan kakitangan. sistem pampasan (gaji. penilaian prestasi. masalah dalam penyusunan dikenal pasti dan langkah tertentu diambil. pengambilan dan pemilihan kakitangan. program keselamatan dan kesihatan kakitangan. tingkat (hierarki) autoriti. orientasi dan latihan. program peningkatan produktiviti dan kualiti. upah. Penstafan meliputi perancangan sumber manusia. kepimpinan. Struktur organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti (pemasaran. dan sistem komunikasi perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan.

Aktiviti pengurusan berbeza mengikut tingkatan di dalam organisasi. Kegagalan dan kejayaan itu mencerminkan prestasi pengurus berkenaan. perancangan. swasta atau badan kerajaan. pengurus dimaksudkan kepada mereka yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan orang lain pada semua peringkat. Pengurus mewujudkan matlamat. Pengurus mengimbangkan matlamat dan menetapkan prioriti seperti menjalankan kerja yang penting dahulu atau dengan serta-merta. ". padahal kelemahan dan masalah yang timbul itu berpunca dari semua pihak pada peringkat pengurusan. Dalam konteks pengurusan. perhubungan awam. Pengurus bertanggungjawab menggunakan segala sumber dengan efisien untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Pengurus juga tidak boleh lari daripada bertanggungjawab ke atas kegagalan dan kejayaan orang di bawah jagaannya.KEPERLUAN PENGURUSAN Pengurusan diperlukan di dalam semua organisasi. Fungsi pengurusan bukan saja merupakan tanggungjawab seorang pengurus besar atau pengarah tetapi juga tanggungjawab penyelia atau ketua bahagian yang berada di dalam organisasi. 2. Setiap pengurus mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tertentu. membuat dasar serta menganalisis perkaramengimple- . pengurus atasan menggunakan kebanyakan masa mereka di dalam perancangan jangka panjang. Pernyataan seperti ini dimaksudkan kepada mereka yang menduduki tingkat atas di dalam organisasi. antaranya: 1. 5. dan mentasikan strategi. Kita pernah mendengar kata-kata seperti: "Masalah yang timbul itu adalah dari pihak pengurusan. tidak kira sama ada organisasi itu kecil atau besar. Mereka mempunyai kuasa yang diberikan untuk mengarah orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya. dasar. 3. Pengurus ialah penyelaras dan pengarah di dalam organisasi yang mengawasi aliran kerja serta menyatupadukan semua unsur organisasi. Misalnya... 4.

dan mempunyai kesabaran. . Misalnya.perkara yang berlaku di persekitaran luaran. objektif. maka untuk tujuan kita. Pengurus pertengahan atau penyelia sebaliknya memainkan peranan yang lebih di dalam penyelarasan dan pengawalan kerja pada peringkat operasi. Empat Fungsi Pengurusan Perancangan. dan kerja yang akan dimainkan oleh organisasi. program. Ini termasuklah menetapkan tujuan. penyusunan. strategi. sumber selalunya terhad. ia mesti merancang. keyakinan. pengurus memerlukan kepakaran. Sebelum organisasi itu menjalankan kegiatannya. PENGURUSAN DAN PROSES PENGURUSAN Pihak pengurusan ialah gabungan individu yang mengendalikan sesebuah organisasi. Oleh kerana pengurusan itu bukannya individu atau sekumpulan individu. Perancangan. ia boleh didefinisikan sebagai proses perancangan. projek. Secara akademik definisi seperti ini sangatlah terhad pengertiannya. pihak atasan mengharapkan sesuatu yang mesti dicapai dan permintaan orang bawahan memerlukan pertimbangan. Oleh yang demikian. dan pengawalan merupakan empat fungsi asas pengurusan. untuk membolehkan sesuatu perkara itu dilaksanakan. kuasa yang diberikan terbatas. dan pengawalan penggunaan sumber untuk mencapai tujuan dan matlamat organisasi. pengarahan. iaitu menentukan terlebih dahulu perkara yang hendak dicapai olehnya. penyusunan. pengarahan. Satu kenyataan yang harus kita terima ialah pengurus lebih berhadapan dengan faktorfaktor yang tidak dapat dikawal daripada faktor-faktor yang boleh dikawal.

membandingkan keputusan dengan matlamat organisasi dan mengambil tindakan yang betul sekiranya berlaku kesisihan. dorongan. bimbingan. . dan berkomunikasi di dalam organisasi. Pengarahan memberikan panduan. Pengawalan. serta memilih kakitangan untuk memenuhi jawatan yang diwujudkan. Pengarahan. membahagikan unit-unit atau bahagian.Penyusunan. Pengawalan merujuk kepada langkah-langkah mengawasi prestasi. Ini termasuklah menyusun tingkat kuasa. dan dibahagikan mengikut gabungan yang tepat bagi menentukan perancangan itu berjalan dan mencapai matlamatnya. sumber manusia dan bahan disusun. Perkara yang dilakukan termasuklah memberi kepimpinan. Di dalam penyusunan. dan perangsang kepada tenaga pekerja untuk mencapai matlamat organisasi.

Setiap aktiviti yang dijalankan melibatkan penggunaan peralatan dan mesin yang berbahaya. kecacatan anggota dan kehilangan nyawa. Kemudahan peralatan yang lengkap dan teratur untuk digunakan atau keadaan persekitaran tempat tersebut seharusnya menjadi penyumbang kepada penghasilan projek yang baik. ―keselamatan dan kesihatan pekerja sentiasa terdedah kepada pelbagai bentuk kemalangan dan perlu dijaga agar majikan tidak kehilangan pekerja yang menjadi aset syarikat‖. Sebarang kecuaian boleh mengakibatkan kemalangan atau kecederaan yang serius. Peraturan – peraturan keselamatan bengkel perlu diamalkan bagi mengelakkan kemalangan yang tidak diingini berlaku.KESELAMATAN BENGKEL Peraturan keselamatan bengkel adalah merupakan satu faktor penting yang perlu diamalkan oleh setiap pelajar dalam kerja amali di bengkel. Ibrahim Syed dalam Raja Afindi Raja Adam (1998) menyatakan. pelajar seharusnya menggunakan kemudahan yang ada di dalam bengkel dengan menjaga keselamatan dirI dan juga orang lain. Walaupun beberapa usaha telah dibuat. maka suasana tempat yang sesuai perlu untuk pelajar melaksanakan tugasan tersebut dengan lebih berkesan. ketakutan. Untuk melatih pelajar menggunakan alatan tangan untuk menghasilkan projekprojek tertentu. namun kemalangan bengkel masih lagi berlaku terutamanya ketika menjalankan kerja-kerja amali di bengkel. Oleh itu. . Keselamatan ditakrifkan sebagai satu keadaan bebas daripada kecederaan. Kemalangan yang terjadi biasanya boleh mengakibatkan luka. Kebanyakan kemalangan adalah disebabkan oleh kecuaian manusia sendiri dan jarang sekali berlaku dengan sendirinya. Kesedaran terhadap keselamatan perlu ditanamkan kepada setiap pelajar supaya sikap mementingkan keselamatan ini dapat di amalkan semasa membuat kerja amali di sekolah dan seterusnya diamalkan setelah memasuki ke alam pekerjaan. kesakitan atau kehilangan yang mana ia memerlukan tindakan yang sewajarnya daripada semua pihak.

Sejak kecil lagi kita telah diingatkan supaya menjaga keselamatan diri. terhadap persekitaran dan keselamatan harta benda. nyatalah kesedaran akan pentingnya keselamatan telah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kesedaran mengutamakan keselamatan bukan hanya pada diri sendiri sahaja tetapi juga terhadap rakan-rakan yang sama-sama bekerja. Dengan itu. Disebabkan ruang yang terhad dan sempit perkara seperti gangguan emosi. Ruang yang sempit serta pelajar yang ramai akan memburukkan lagi suasana melakukan aktiviti di bengkel. satu kajian mestilah dilakukan untuk mengetahui amalan pelajar dalam mengamalkan keselamatan di bengkel. mendapati semua bengkel Kemahiran Hidup di sekolah menggunakan pelbagai jenis alat-alat tangan dan mesin. . Keselamatan biasanya berkaitan dengan bahaya. Kemalangan yang melibatkan penggunaan alatan serta mesin akan dapat dicegah jika ianya dijaga dan diselenggarakan dengan sempurna dari semasa ke semasa. Kemalangan dapat dielakkan atau dikurangkan jika pelajar sentiasa mematuhi langkah-langkah keselamatan. Kesedaran mengutamakan keselamatan akan hanya timbul sekiranya pelajar itu sendiri mengambil berat untuk mengetahui dan memahami akan kegunaan alatan kelengkapan yang ada di dalam bengkel. Untuk memastikan sekolah adalah institusi yang selamat bagi para pelajar menimba ilmu dan kemahiran. orang lain dan objek yang berada di persekitaran kita. Keselamatan di dalam bengkel akan lebih rumit jika bilangan pelajar terlalu ramai menggunakan ruang atau kemudahan peralatan yang sedia ada dalam satu masa. Kajian yang dijalankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (1993). Pendidikan yang diterima dari kecil ini menimbulkan kesan yang mendalam dalam jiwa kita.Hal ini akan menjadikan sekolah pada mulanya untuk menimba ilmu tetapi tidak terjamin daripada aspek keselamatannya. keadaan yang panas dan suasana yang tidak teratur boleh berlaku.

. Kesedaran pelajar terhadap amalan keselamatan hendaklah dipupuk dari awal lagi agar amalan yang positif sentiasa tersemat pada jiwa pelajar itu sendiri. kecederaan terhadap fizikal. imej institusi yang terlibat juga akan buruk serta memberi kesan terhadap kelancaran operasi bengkel berkenaan.Sikap pelajar yang tidak ambil berat tentang amalan keselamatan dan sikap acuh tak acuh terhadap tugas atau kerja boleh mendatangkan bahaya kepada diri dan juga rakan sekerja. Dengan itu. Kesedaran terhadap keselamatan bengkel perlu ditanamkan kepada setiap bakal guru ini supaya sikap mementingkan keselamatan ini dapat diamalkan semasa menjadi pendidik di sekolah. kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Malahan. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat mengenai amalan pelajar terhadap keselamatan bengkel. Pengabaian aspek keselamatan mungkin akan mengakibatkan kecederaan. Seterusnya menerapkan pentingnya menjaga keselamatan kepada para pelajar semasa menjalani aktiviti di bengkel. kerugian terpaksa di tanggung akibat kerosakan dan tanggungan kos perubatan Aspek keselamatan merupakan faktor yang paling penting ditekankan semasa melakukan kerja-kerja amali khususnya di bengkel. Selain itu juga. Aspek keselamatan perlu diberi perhatian utama dan merupakan ciri penting yang mesti diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran di bengkel pada setiap masa. hasil kerja dapat dipertingkatkan dan suasana kerja berjalan dengan selamat . Hal ini penting agar tidak berlakunya lagi perkara-perkara yang tidak di ingini berlaku seperti kemalangan.

Tujuan pengurusan keselamatan bengkel. dan bahan. Merujuk huraian yang telah saya kupas. Kita dapat lihat jika lebihan bahan kerja seperti habuk kayu. potongan kayu-kayu kecil. Sekiranya kemudahan berkenaan tidak diuruskan dengan baik dan bersistematik. Mereka mencadangkan proses ini mesti disepadukan dengan sistem pengurusan dan perancangan organisasi. Hasil yang saya dapat melihatkan keperluan pengurusan yang cekap dalam memastikan aspek keselamatan amat perlu dititik beratkan. bukannya dilaksanakan dalam bentuk program tambahan kepada aktiviti pengurusan yang sedia ada. dari segi aspek pengurusan serta aspek keselamatan bengkel. kelengkapan dan barangan yang bernilai tinggi. berkemungkinan risiko berlakunya kemalangan secara tidak langsung meningkat. Mewujudkan keselamatan bengkel. Ini menyebabkan pergerakan kita akan tergangung dengan kehadiran bahan-bahan tersebut dan risiko terjatuh meningkat secara tidak . Hal ini merujuk kepada kecuaian pihak pengurusan yang boleh menyebabkan pengguna terdedah kepada risiko kemalangan yang tinggi. 1. batang besi dan sebagainya tidak di urus dengan betul dan bertaburan di atas lantai bengkel. Seperti mana yang diperjelaskan. saya membahagikan tajuk utama iaitu pengurusan dan keselamatan bengkel kepada dua iaitu. Stanton dan Willenbrock (1990) menyarankan aspek keselamatan mesti dijadikan sebahagian daripada prosider dan aktiviti sesebuah organisasi. sesebuah bengkel mempunyai pelbagai perlatan.PENGURUSAN DAN KESELAMATAN BENGKEL Bagi memastikan proses keselamatan dapat diurus dan dilaksanakan dengan efektif. alatan.

Mengelakkan dari berlaku kemalangan. perbaiki alatan sebelum digunakan. Melalui pengurusan yang ada. pengguna tersebut terus melaporkan kepada pengurusan agar diamabil tindakan seterusnya dan sebaliknya. aduan serta pengawasan di jalankan. Penyelenggaraan alatan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan alatan yang tersebut selamat digunakan. jika tiada system pengurusan. Kemalangan akan mudah berlaku jika tiada system pengurusan di wujudkan dalam sesebuah bengkel. Dengan adanya system pengurusan. 2. risiko kemalangan meningkat jika pengguna terbabit terus menggunakan alatan tersebut yang sepatutnya di selenggarakan terlebih dahulu. Ia juga menyebabkan hilang fokus semasa mengalihkan barang ke tempat yang baru. ia memberi tanggungjawab bengkel kepada seseorang. Peraturan yang ada hendaklah di patuhi dan pihak penurusan sentiasa memastikan bahawa pengguna bengkel mematuhi peraturan yang telah ditetapkan bagi mengurangkan risiko kemalangan di dalam bengkel berlaku. . Melihat keadaan dimana seorang pengguna secara tidak sengaja mengambil pahat yang telah patah matanya.langsung. Menjadi tugas pengurusan untuk memastikan semua alatan dalam keadaan baik untuk digunakan dan jika perlu. Ini memudahkan laporan.

Organisasi bengkel dibentuk untuk: a) Memastikan makmal sentiasa bersih dan kemas. Mengelakkan dari berlaku kemalangan. Sistem ini menjamin keadaan bengkel yang teratur dan selamat semasa bekerja. tujuan penubuhan organisasi keselamatan bengkel adalah untuk: 1) Memastikan sistem pengurusan di bengkel lebih teratur dan bersistematik. Murid mesti mematuhi peraturan-peraturan keselamatan dan jadual kerja yang telah disediakan oleh guru. 2) Memastikan keselesaan dan keselamatan murid-murid semasa berada di dalam bengkel. alatan. 3) Memastikan bengkel dalam keadaan teratur dan kemas. c) Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan semasa bekerja. Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan Organisasi bengkel dan keselamatan merupakan sistem pengurusan yang memerlukan kerjasama di antara guru dan murid. 4) Menentukan kumpulan yang bertanggungjawab. Mewujudkan keselamatan bengkel. Selain itu. dan bahan.TUJUAN PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL. b) Memastikan alat dan kelengkapan makmal sentiasa dalam keadaan teratur. .

Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan tugas masingmasing secara bergilir-gilir. Tugas mereka ialah a) Memastikan bahawa setiap kumpulan menjalankan tugas masing-masing dengan sempurna. b) Menolong guru untuk menguruskan bengkel. Guru Formen Penolong Formen Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpulan 2) Ahli . 6) Melatih murid bersifat bekerjasama dan bertanggungjawab.5) Memastikan semua alatan dan bahan dijaga dengan baik dan disimpan di tempat yang selamat. Struktur Organisasi Bengkel Formen dan penolong formen dilantik di kalangan murid.

5) Menggunakan alatan dengan cara yang betul. Kemalangan boleh dielak jika: 1) Pengetahuan dan pemahaman alat serta bahan yang diguna. 4) Mematuhi keselamatan bengkel setiap masa. Apabila Berlaku Kemalangan Ketua Formen Rakan Kumpulan Tindakan Rakan Sekelas Guru Bertugas . 3) Murid sentiasa mengikut arahan kerja yang ditetapkan. 7) Guru peka dengan tahap kemahiran murid semasa bekerja.Pengurusan yang berkesan boleh mengelakkan kemalangan berlaku semasa pengajaran dan pembelajaran. 2) Menyusun langkah P&P dengan baik dan ikut prosedur. 6) Peka keadaan bengkel dan memakai alat perlindungan.

Infrastruktur ini perlu diselia dan diuruskan dengan cekap dan berkesan supaya ia boleh mewujudkan pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dalam keadaan sempurna. setiap guru teknikal yang dipertanggungjawabkan perlulah memiliki kemahiran dan pengetahuan dalam aspek organisasi dan pengurusan bengkel. dan selamat. . Oleh itu. kondusif.Rumusan Bengkel merupakan pelengkap kepada proses pengajaran dan pembelajaran bidang pendidikan teknik dan vokasional.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful