Pengurusan Definisi Kamaruddin Kachar (1990) mendefinisikan pengurusan sebagai satu daya menyeluruh untuk memandu, mengawal dan

menyatupadukan ikhtiar manusia yang saling berkaitan, ke arah pencapaian matklamat yang telah ditetapkan. Beliau melihat pengurusan sebagai satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan, pengelolaan, pengurusan kakitangan, pengarahan, penyelarasan, penyediaan

belanjawaan dan penilaian. Makna pentadbiran agak berbeza dengan makna pengurusan. Pengurusan

melaksanakan tugas-tugas atasan seperti membuat perancangan, menyusun atur, mengelola, mengarah, memimpin, mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalam sesuah organisasi. Manakala pentadbiran pula membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang, disusun atur, dikelola, diarah, dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan. Ia adalah satu proses pengendalian sesebuah organisasi, secara menyeluruh dalam usaha mencapai matlamat. Jelaslah juga bahawa kedua-dua istilah tersebut mengurus dan mentadbir adalah saling melengkapi. Maksud Pengurusan terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang

terdiri daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyeleraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat.

Ia

seringnya

merangkumi

penggunaan

sumber-sumber

manusia, kewangan,

dan teknologi, serta juga sumber alam semula jadi. Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. Kata

telah banyak mempengaruhi perkembangan maksud perkataan bahasa Inggeris. APAKAH YANG DIKATAKAN PENGURUSAN? Apabila sesebuah organisasi diwujudkan. berkesan dan mencapai matlamat yang dirancangkan. manakala kepimpinan melibatkan kuasa melalui pengaruh. seekor kuda). Kita pernah mendengar dari media massa tentang beberapa organisasi perniagaan khususnya.kerja "mengurus" datangnya daripada perkataan bahasa Itali. Bandingkanlah dengan Pengawasan. perancangan dan ramalan yang tidak tepat. mesnagement (kemudiannya ménagement). masalah yang akan timbul ialah bagaimana organisasi itu harus diuruskan dengan sempurna. manus(tangan). Perkataan bahasa Perancis. yang telah gagal bukan semata-mata kerana masalah persaingan tetapi juga disebabkan oleh pergolakan di dalam organisasi itu sendiri seperti tidak ada persefahaman antara pihak atasan dengan peringkat bawahan. dan inventori hinggalah kepada masalah peribadi di kalangan para pekerja. pembaziran sumber atau penyusunan struktur yang mengelirukan. management pada abad-abad ke-17 dan ke-18. pelbagai masalah mungkin akan timbul. maneggiare (menangani — khususnya. . pemprosesan. Tanpa pengurusan yang betul. Pengurusan berkait dengan kuasa mengikut pangkat. yang pada dirinya diterbitkan daripadaperkataan Latin. baik dari segi kewangan.

tetapi kedua-dua definisi itu mengandungi perkataan "proses" dan "matlamat". penyelarasan. 2. Walaupun mempunyai sedikit perbezaan dari segi bilangan dan jenis fungsi pengurusan. Matlamat organisasi dapat berbentuk kualitatif (subjektif) atau kuantitatif (objektif). dan pengaruh ke atas operasi organisasi untuk mencapai matlamat yang dikehendaki dan prestasi sepenuhnya. penyusunan. Mencapai matlamat organisasi: Apabila aktiviti organisasi itu berjalan dengan teratur dan berhubung atau membantu antara satu dengan lain. Pengurusan sebagai proses perancangan. pada amnya dapat bahagikan seperti berikut: 1. dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Pengurusan sebagai proses pengarahan. 2. pengarahan. Pengurusan sebagai proses: Menjalankan kerja secara sistematik serta memerlukan hubungan tertentu antara satu aktiviti dengan satu aktiviti yang lain. . maka matlamat organisasi itu dapat dicapai. Ini bermakna.Pengurusan. dua aspek penting di dalam pengurusan ialah: 1.

. perkara yang perlu dipersoalkan adalah seperti berikut: 1. Langkah seterusnya. Tujuan dan objektif: Ini termasuk mengenal pasti perkara yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi berdasarkan matlamat penubuhan organisasi tersebut dan prestasi yang diinginkan seperti kadar pertumbuhan organisasi atau peratusan keuntungan dan lain-lain 2. penyusunan. Pada amnya. pengarahan. penyelarasan. penyusunan. iaitu perancangan. dan pengawalan. fungsi pengurusan dibahagikan kepada empat sahaja. dan pengawalan. organisasi perlu mencari jalan (strategi) untuk mencapai matlamat dan tujuan seperti yang diharapkan itu. perluasan pasaran atau perbezaan barangan agar organisasi itu dapat bersaing dengan pihak luar. Di dalam strategi. penstafan. pihak pengurusan akan membincangkan perkara seperti strategi pemasaran yang meliputi perletakan harga. perancangan hendaklah dibuat terlebih dahulu.PROSES PENGURUSAN Proses atau fungsi pengurusan dapat dibahagikan kepada beberapa fungsi bergantung kepada cara kita mengelaskan fungsi-fungsi perancangan. Pada peringkat perancangan. Perancangan Penyusunan Pengarahan Pengawalan Perancangan Sebelum pihak pengurusan memulakan aktiviti organisasi. pihak pengurusan harus mengatur program atau projek mengikut strategi yang berasaskan matlamat organisasi. 3. Strategi organisasi: Apabila matlamat dan tujuan telah ditakrifkan dengan jelas.

tingkat (hierarki) autoriti. Pengawalan Pengawalan merupakan fungsi terakhir untuk menentukan bahawa prestasi organisasi telah dicapai mengikut perancangan. . penyelarasan melalui peraturan dan dasar serta prosedur yang dibuat. masalah dalam penyusunan dikenal pasti dan langkah tertentu diambil. pengambilan dan pemilihan kakitangan. dan faedah).Penyusunan Penyusunan melibatkan kerja menstruktur organisasi dan penstafan (proses pengambilan kakitangan). sistem pampasan (gaji. kewangan. faktor-faktor di dalam organisasi. keinginan dan sifat kakitangan yang ada hubungan dengan prestasi dan tingkah laku perlu diberi perhatian dan diawasi. program keselamatan dan kesihatan kakitangan. kepimpinan. dan program kebajikan dan perkhidmatan kakitangan. pemprosesan dan lain-lain). orientasi dan latihan. Struktur organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti (pemasaran. upah. penilaian prestasi. Penstafan meliputi perancangan sumber manusia. Pengarahan Pengarahan merupakan fungsi penting untuk menjamin aktiviti organisasi berjalan dengan teratur dan sempurna dalam suasana yang harmoni. program peningkatan produktiviti dan kualiti. Untuk mencapai matlamat ini faktor-faktor motivasi. dan sistem komunikasi perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan.

4. perhubungan awam. pengurus dimaksudkan kepada mereka yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan orang lain pada semua peringkat. Pengurus bertanggungjawab menggunakan segala sumber dengan efisien untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Pernyataan seperti ini dimaksudkan kepada mereka yang menduduki tingkat atas di dalam organisasi..KEPERLUAN PENGURUSAN Pengurusan diperlukan di dalam semua organisasi. Pengurus mewujudkan matlamat. Misalnya. Setiap pengurus mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tertentu. Dalam konteks pengurusan. Kegagalan dan kejayaan itu mencerminkan prestasi pengurus berkenaan. dasar. Aktiviti pengurusan berbeza mengikut tingkatan di dalam organisasi. Mereka mempunyai kuasa yang diberikan untuk mengarah orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya. membuat dasar serta menganalisis perkaramengimple- . ". Pengurus ialah penyelaras dan pengarah di dalam organisasi yang mengawasi aliran kerja serta menyatupadukan semua unsur organisasi. perancangan. pengurus atasan menggunakan kebanyakan masa mereka di dalam perancangan jangka panjang. swasta atau badan kerajaan. Fungsi pengurusan bukan saja merupakan tanggungjawab seorang pengurus besar atau pengarah tetapi juga tanggungjawab penyelia atau ketua bahagian yang berada di dalam organisasi. 2. tidak kira sama ada organisasi itu kecil atau besar.. 5. dan mentasikan strategi. Kita pernah mendengar kata-kata seperti: "Masalah yang timbul itu adalah dari pihak pengurusan. Pengurus juga tidak boleh lari daripada bertanggungjawab ke atas kegagalan dan kejayaan orang di bawah jagaannya. padahal kelemahan dan masalah yang timbul itu berpunca dari semua pihak pada peringkat pengurusan. Pengurus mengimbangkan matlamat dan menetapkan prioriti seperti menjalankan kerja yang penting dahulu atau dengan serta-merta. 3. antaranya: 1.

iaitu menentukan terlebih dahulu perkara yang hendak dicapai olehnya. dan mempunyai kesabaran. Satu kenyataan yang harus kita terima ialah pengurus lebih berhadapan dengan faktorfaktor yang tidak dapat dikawal daripada faktor-faktor yang boleh dikawal. sumber selalunya terhad. . program. ia mesti merancang. PENGURUSAN DAN PROSES PENGURUSAN Pihak pengurusan ialah gabungan individu yang mengendalikan sesebuah organisasi. Secara akademik definisi seperti ini sangatlah terhad pengertiannya. keyakinan. penyusunan. strategi. ia boleh didefinisikan sebagai proses perancangan. Sebelum organisasi itu menjalankan kegiatannya. maka untuk tujuan kita. Misalnya. pengarahan. Pengurus pertengahan atau penyelia sebaliknya memainkan peranan yang lebih di dalam penyelarasan dan pengawalan kerja pada peringkat operasi. Empat Fungsi Pengurusan Perancangan. penyusunan. Oleh yang demikian. kuasa yang diberikan terbatas. projek. Perancangan. untuk membolehkan sesuatu perkara itu dilaksanakan. pihak atasan mengharapkan sesuatu yang mesti dicapai dan permintaan orang bawahan memerlukan pertimbangan. pengurus memerlukan kepakaran. pengarahan. objektif. dan pengawalan penggunaan sumber untuk mencapai tujuan dan matlamat organisasi.perkara yang berlaku di persekitaran luaran. dan pengawalan merupakan empat fungsi asas pengurusan. Oleh kerana pengurusan itu bukannya individu atau sekumpulan individu. dan kerja yang akan dimainkan oleh organisasi. Ini termasuklah menetapkan tujuan.

membandingkan keputusan dengan matlamat organisasi dan mengambil tindakan yang betul sekiranya berlaku kesisihan. bimbingan. Pengawalan. dan perangsang kepada tenaga pekerja untuk mencapai matlamat organisasi. Di dalam penyusunan.Penyusunan. dan dibahagikan mengikut gabungan yang tepat bagi menentukan perancangan itu berjalan dan mencapai matlamatnya. . dorongan. Pengawalan merujuk kepada langkah-langkah mengawasi prestasi. membahagikan unit-unit atau bahagian. Pengarahan. sumber manusia dan bahan disusun. dan berkomunikasi di dalam organisasi. serta memilih kakitangan untuk memenuhi jawatan yang diwujudkan. Ini termasuklah menyusun tingkat kuasa. Perkara yang dilakukan termasuklah memberi kepimpinan. Pengarahan memberikan panduan.

ketakutan. Kebanyakan kemalangan adalah disebabkan oleh kecuaian manusia sendiri dan jarang sekali berlaku dengan sendirinya. Walaupun beberapa usaha telah dibuat. Kesedaran terhadap keselamatan perlu ditanamkan kepada setiap pelajar supaya sikap mementingkan keselamatan ini dapat di amalkan semasa membuat kerja amali di sekolah dan seterusnya diamalkan setelah memasuki ke alam pekerjaan. Oleh itu. Kemudahan peralatan yang lengkap dan teratur untuk digunakan atau keadaan persekitaran tempat tersebut seharusnya menjadi penyumbang kepada penghasilan projek yang baik. . Kemalangan yang terjadi biasanya boleh mengakibatkan luka. Peraturan – peraturan keselamatan bengkel perlu diamalkan bagi mengelakkan kemalangan yang tidak diingini berlaku. kesakitan atau kehilangan yang mana ia memerlukan tindakan yang sewajarnya daripada semua pihak. ―keselamatan dan kesihatan pekerja sentiasa terdedah kepada pelbagai bentuk kemalangan dan perlu dijaga agar majikan tidak kehilangan pekerja yang menjadi aset syarikat‖. Ibrahim Syed dalam Raja Afindi Raja Adam (1998) menyatakan. Setiap aktiviti yang dijalankan melibatkan penggunaan peralatan dan mesin yang berbahaya. kecacatan anggota dan kehilangan nyawa. Untuk melatih pelajar menggunakan alatan tangan untuk menghasilkan projekprojek tertentu. namun kemalangan bengkel masih lagi berlaku terutamanya ketika menjalankan kerja-kerja amali di bengkel. Keselamatan ditakrifkan sebagai satu keadaan bebas daripada kecederaan.KESELAMATAN BENGKEL Peraturan keselamatan bengkel adalah merupakan satu faktor penting yang perlu diamalkan oleh setiap pelajar dalam kerja amali di bengkel. pelajar seharusnya menggunakan kemudahan yang ada di dalam bengkel dengan menjaga keselamatan dirI dan juga orang lain. maka suasana tempat yang sesuai perlu untuk pelajar melaksanakan tugasan tersebut dengan lebih berkesan. Sebarang kecuaian boleh mengakibatkan kemalangan atau kecederaan yang serius.

Keselamatan di dalam bengkel akan lebih rumit jika bilangan pelajar terlalu ramai menggunakan ruang atau kemudahan peralatan yang sedia ada dalam satu masa. orang lain dan objek yang berada di persekitaran kita. Sejak kecil lagi kita telah diingatkan supaya menjaga keselamatan diri. Kajian yang dijalankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (1993). Kemalangan yang melibatkan penggunaan alatan serta mesin akan dapat dicegah jika ianya dijaga dan diselenggarakan dengan sempurna dari semasa ke semasa. Pendidikan yang diterima dari kecil ini menimbulkan kesan yang mendalam dalam jiwa kita. nyatalah kesedaran akan pentingnya keselamatan telah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kesedaran mengutamakan keselamatan bukan hanya pada diri sendiri sahaja tetapi juga terhadap rakan-rakan yang sama-sama bekerja. Disebabkan ruang yang terhad dan sempit perkara seperti gangguan emosi. Kesedaran mengutamakan keselamatan akan hanya timbul sekiranya pelajar itu sendiri mengambil berat untuk mengetahui dan memahami akan kegunaan alatan kelengkapan yang ada di dalam bengkel. Kemalangan dapat dielakkan atau dikurangkan jika pelajar sentiasa mematuhi langkah-langkah keselamatan. Dengan itu. Ruang yang sempit serta pelajar yang ramai akan memburukkan lagi suasana melakukan aktiviti di bengkel. Keselamatan biasanya berkaitan dengan bahaya. terhadap persekitaran dan keselamatan harta benda. . satu kajian mestilah dilakukan untuk mengetahui amalan pelajar dalam mengamalkan keselamatan di bengkel. mendapati semua bengkel Kemahiran Hidup di sekolah menggunakan pelbagai jenis alat-alat tangan dan mesin. Untuk memastikan sekolah adalah institusi yang selamat bagi para pelajar menimba ilmu dan kemahiran. keadaan yang panas dan suasana yang tidak teratur boleh berlaku.Hal ini akan menjadikan sekolah pada mulanya untuk menimba ilmu tetapi tidak terjamin daripada aspek keselamatannya.

Malahan. Hal ini penting agar tidak berlakunya lagi perkara-perkara yang tidak di ingini berlaku seperti kemalangan. . Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat mengenai amalan pelajar terhadap keselamatan bengkel. kerugian terpaksa di tanggung akibat kerosakan dan tanggungan kos perubatan Aspek keselamatan merupakan faktor yang paling penting ditekankan semasa melakukan kerja-kerja amali khususnya di bengkel. Pengabaian aspek keselamatan mungkin akan mengakibatkan kecederaan. Aspek keselamatan perlu diberi perhatian utama dan merupakan ciri penting yang mesti diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran di bengkel pada setiap masa. Kesedaran pelajar terhadap amalan keselamatan hendaklah dipupuk dari awal lagi agar amalan yang positif sentiasa tersemat pada jiwa pelajar itu sendiri. kecederaan terhadap fizikal. imej institusi yang terlibat juga akan buruk serta memberi kesan terhadap kelancaran operasi bengkel berkenaan.Sikap pelajar yang tidak ambil berat tentang amalan keselamatan dan sikap acuh tak acuh terhadap tugas atau kerja boleh mendatangkan bahaya kepada diri dan juga rakan sekerja. Dengan itu. kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Seterusnya menerapkan pentingnya menjaga keselamatan kepada para pelajar semasa menjalani aktiviti di bengkel. Selain itu juga. Kesedaran terhadap keselamatan bengkel perlu ditanamkan kepada setiap bakal guru ini supaya sikap mementingkan keselamatan ini dapat diamalkan semasa menjadi pendidik di sekolah. hasil kerja dapat dipertingkatkan dan suasana kerja berjalan dengan selamat .

Hasil yang saya dapat melihatkan keperluan pengurusan yang cekap dalam memastikan aspek keselamatan amat perlu dititik beratkan. batang besi dan sebagainya tidak di urus dengan betul dan bertaburan di atas lantai bengkel. sesebuah bengkel mempunyai pelbagai perlatan.PENGURUSAN DAN KESELAMATAN BENGKEL Bagi memastikan proses keselamatan dapat diurus dan dilaksanakan dengan efektif. saya membahagikan tajuk utama iaitu pengurusan dan keselamatan bengkel kepada dua iaitu. Mewujudkan keselamatan bengkel. 1. Mereka mencadangkan proses ini mesti disepadukan dengan sistem pengurusan dan perancangan organisasi. Hal ini merujuk kepada kecuaian pihak pengurusan yang boleh menyebabkan pengguna terdedah kepada risiko kemalangan yang tinggi. Ini menyebabkan pergerakan kita akan tergangung dengan kehadiran bahan-bahan tersebut dan risiko terjatuh meningkat secara tidak . alatan. Seperti mana yang diperjelaskan. bukannya dilaksanakan dalam bentuk program tambahan kepada aktiviti pengurusan yang sedia ada. dari segi aspek pengurusan serta aspek keselamatan bengkel. potongan kayu-kayu kecil. Kita dapat lihat jika lebihan bahan kerja seperti habuk kayu. berkemungkinan risiko berlakunya kemalangan secara tidak langsung meningkat. Merujuk huraian yang telah saya kupas. dan bahan. Sekiranya kemudahan berkenaan tidak diuruskan dengan baik dan bersistematik. Tujuan pengurusan keselamatan bengkel. kelengkapan dan barangan yang bernilai tinggi. Stanton dan Willenbrock (1990) menyarankan aspek keselamatan mesti dijadikan sebahagian daripada prosider dan aktiviti sesebuah organisasi.

Penyelenggaraan alatan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan alatan yang tersebut selamat digunakan. Melalui pengurusan yang ada. risiko kemalangan meningkat jika pengguna terbabit terus menggunakan alatan tersebut yang sepatutnya di selenggarakan terlebih dahulu. Menjadi tugas pengurusan untuk memastikan semua alatan dalam keadaan baik untuk digunakan dan jika perlu.langsung. aduan serta pengawasan di jalankan. Ini memudahkan laporan. Peraturan yang ada hendaklah di patuhi dan pihak penurusan sentiasa memastikan bahawa pengguna bengkel mematuhi peraturan yang telah ditetapkan bagi mengurangkan risiko kemalangan di dalam bengkel berlaku. Mengelakkan dari berlaku kemalangan. pengguna tersebut terus melaporkan kepada pengurusan agar diamabil tindakan seterusnya dan sebaliknya. 2. . Melihat keadaan dimana seorang pengguna secara tidak sengaja mengambil pahat yang telah patah matanya. Ia juga menyebabkan hilang fokus semasa mengalihkan barang ke tempat yang baru. jika tiada system pengurusan. Dengan adanya system pengurusan. ia memberi tanggungjawab bengkel kepada seseorang. perbaiki alatan sebelum digunakan. Kemalangan akan mudah berlaku jika tiada system pengurusan di wujudkan dalam sesebuah bengkel.

alatan. 4) Menentukan kumpulan yang bertanggungjawab. Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan Organisasi bengkel dan keselamatan merupakan sistem pengurusan yang memerlukan kerjasama di antara guru dan murid. 3) Memastikan bengkel dalam keadaan teratur dan kemas. c) Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan semasa bekerja. 2) Memastikan keselesaan dan keselamatan murid-murid semasa berada di dalam bengkel. Organisasi bengkel dibentuk untuk: a) Memastikan makmal sentiasa bersih dan kemas.TUJUAN PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL. tujuan penubuhan organisasi keselamatan bengkel adalah untuk: 1) Memastikan sistem pengurusan di bengkel lebih teratur dan bersistematik. Murid mesti mematuhi peraturan-peraturan keselamatan dan jadual kerja yang telah disediakan oleh guru. Sistem ini menjamin keadaan bengkel yang teratur dan selamat semasa bekerja. Selain itu. Mewujudkan keselamatan bengkel. Mengelakkan dari berlaku kemalangan. b) Memastikan alat dan kelengkapan makmal sentiasa dalam keadaan teratur. dan bahan. .

5) Memastikan semua alatan dan bahan dijaga dengan baik dan disimpan di tempat yang selamat. b) Menolong guru untuk menguruskan bengkel. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan tugas masingmasing secara bergilir-gilir. 6) Melatih murid bersifat bekerjasama dan bertanggungjawab. Struktur Organisasi Bengkel Formen dan penolong formen dilantik di kalangan murid. Tugas mereka ialah a) Memastikan bahawa setiap kumpulan menjalankan tugas masing-masing dengan sempurna. Guru Formen Penolong Formen Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpulan 2) Ahli .

Kemalangan boleh dielak jika: 1) Pengetahuan dan pemahaman alat serta bahan yang diguna. 4) Mematuhi keselamatan bengkel setiap masa.Pengurusan yang berkesan boleh mengelakkan kemalangan berlaku semasa pengajaran dan pembelajaran. Apabila Berlaku Kemalangan Ketua Formen Rakan Kumpulan Tindakan Rakan Sekelas Guru Bertugas . 2) Menyusun langkah P&P dengan baik dan ikut prosedur. 5) Menggunakan alatan dengan cara yang betul. 3) Murid sentiasa mengikut arahan kerja yang ditetapkan. 6) Peka keadaan bengkel dan memakai alat perlindungan. 7) Guru peka dengan tahap kemahiran murid semasa bekerja.

. setiap guru teknikal yang dipertanggungjawabkan perlulah memiliki kemahiran dan pengetahuan dalam aspek organisasi dan pengurusan bengkel. dan selamat. Infrastruktur ini perlu diselia dan diuruskan dengan cekap dan berkesan supaya ia boleh mewujudkan pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dalam keadaan sempurna.Rumusan Bengkel merupakan pelengkap kepada proses pengajaran dan pembelajaran bidang pendidikan teknik dan vokasional. kondusif. Oleh itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful