Pengurusan Definisi Kamaruddin Kachar (1990) mendefinisikan pengurusan sebagai satu daya menyeluruh untuk memandu, mengawal dan

menyatupadukan ikhtiar manusia yang saling berkaitan, ke arah pencapaian matklamat yang telah ditetapkan. Beliau melihat pengurusan sebagai satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan, pengelolaan, pengurusan kakitangan, pengarahan, penyelarasan, penyediaan

belanjawaan dan penilaian. Makna pentadbiran agak berbeza dengan makna pengurusan. Pengurusan

melaksanakan tugas-tugas atasan seperti membuat perancangan, menyusun atur, mengelola, mengarah, memimpin, mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalam sesuah organisasi. Manakala pentadbiran pula membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang, disusun atur, dikelola, diarah, dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan. Ia adalah satu proses pengendalian sesebuah organisasi, secara menyeluruh dalam usaha mencapai matlamat. Jelaslah juga bahawa kedua-dua istilah tersebut mengurus dan mentadbir adalah saling melengkapi. Maksud Pengurusan terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang

terdiri daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyeleraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat.

Ia

seringnya

merangkumi

penggunaan

sumber-sumber

manusia, kewangan,

dan teknologi, serta juga sumber alam semula jadi. Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. Kata

berkesan dan mencapai matlamat yang dirancangkan. baik dari segi kewangan. perancangan dan ramalan yang tidak tepat. APAKAH YANG DIKATAKAN PENGURUSAN? Apabila sesebuah organisasi diwujudkan. pemprosesan. . Pengurusan berkait dengan kuasa mengikut pangkat. pelbagai masalah mungkin akan timbul. Bandingkanlah dengan Pengawasan. pembaziran sumber atau penyusunan struktur yang mengelirukan. Tanpa pengurusan yang betul. manus(tangan).kerja "mengurus" datangnya daripada perkataan bahasa Itali. maneggiare (menangani — khususnya. seekor kuda). mesnagement (kemudiannya ménagement). Kita pernah mendengar dari media massa tentang beberapa organisasi perniagaan khususnya. telah banyak mempengaruhi perkembangan maksud perkataan bahasa Inggeris. masalah yang akan timbul ialah bagaimana organisasi itu harus diuruskan dengan sempurna. dan inventori hinggalah kepada masalah peribadi di kalangan para pekerja. yang telah gagal bukan semata-mata kerana masalah persaingan tetapi juga disebabkan oleh pergolakan di dalam organisasi itu sendiri seperti tidak ada persefahaman antara pihak atasan dengan peringkat bawahan. yang pada dirinya diterbitkan daripadaperkataan Latin. management pada abad-abad ke-17 dan ke-18. Perkataan bahasa Perancis. manakala kepimpinan melibatkan kuasa melalui pengaruh.

penyusunan. Pengurusan sebagai proses pengarahan. maka matlamat organisasi itu dapat dicapai. dan pengaruh ke atas operasi organisasi untuk mencapai matlamat yang dikehendaki dan prestasi sepenuhnya. dua aspek penting di dalam pengurusan ialah: 1. tetapi kedua-dua definisi itu mengandungi perkataan "proses" dan "matlamat". Matlamat organisasi dapat berbentuk kualitatif (subjektif) atau kuantitatif (objektif). Pengurusan sebagai proses perancangan. 2. penyelarasan. pada amnya dapat bahagikan seperti berikut: 1. 2. pengarahan. dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Ini bermakna. Mencapai matlamat organisasi: Apabila aktiviti organisasi itu berjalan dengan teratur dan berhubung atau membantu antara satu dengan lain. Walaupun mempunyai sedikit perbezaan dari segi bilangan dan jenis fungsi pengurusan. Pengurusan sebagai proses: Menjalankan kerja secara sistematik serta memerlukan hubungan tertentu antara satu aktiviti dengan satu aktiviti yang lain.Pengurusan. .

Pada peringkat perancangan. .PROSES PENGURUSAN Proses atau fungsi pengurusan dapat dibahagikan kepada beberapa fungsi bergantung kepada cara kita mengelaskan fungsi-fungsi perancangan. Strategi organisasi: Apabila matlamat dan tujuan telah ditakrifkan dengan jelas. Di dalam strategi. perancangan hendaklah dibuat terlebih dahulu. penstafan. perkara yang perlu dipersoalkan adalah seperti berikut: 1. fungsi pengurusan dibahagikan kepada empat sahaja. Pada amnya. Perancangan Penyusunan Pengarahan Pengawalan Perancangan Sebelum pihak pengurusan memulakan aktiviti organisasi. iaitu perancangan. pihak pengurusan akan membincangkan perkara seperti strategi pemasaran yang meliputi perletakan harga. 3. dan pengawalan. penyusunan. perluasan pasaran atau perbezaan barangan agar organisasi itu dapat bersaing dengan pihak luar. penyusunan. organisasi perlu mencari jalan (strategi) untuk mencapai matlamat dan tujuan seperti yang diharapkan itu. pengarahan. Langkah seterusnya. Tujuan dan objektif: Ini termasuk mengenal pasti perkara yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi berdasarkan matlamat penubuhan organisasi tersebut dan prestasi yang diinginkan seperti kadar pertumbuhan organisasi atau peratusan keuntungan dan lain-lain 2. pihak pengurusan harus mengatur program atau projek mengikut strategi yang berasaskan matlamat organisasi. penyelarasan. dan pengawalan.

Penstafan meliputi perancangan sumber manusia. orientasi dan latihan. masalah dalam penyusunan dikenal pasti dan langkah tertentu diambil. upah. sistem pampasan (gaji. pengambilan dan pemilihan kakitangan. keinginan dan sifat kakitangan yang ada hubungan dengan prestasi dan tingkah laku perlu diberi perhatian dan diawasi. program keselamatan dan kesihatan kakitangan. penyelarasan melalui peraturan dan dasar serta prosedur yang dibuat. kepimpinan. Untuk mencapai matlamat ini faktor-faktor motivasi. Pengawalan Pengawalan merupakan fungsi terakhir untuk menentukan bahawa prestasi organisasi telah dicapai mengikut perancangan. tingkat (hierarki) autoriti. . Struktur organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti (pemasaran. faktor-faktor di dalam organisasi. program peningkatan produktiviti dan kualiti. dan sistem komunikasi perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan. kewangan. dan faedah). dan program kebajikan dan perkhidmatan kakitangan.Penyusunan Penyusunan melibatkan kerja menstruktur organisasi dan penstafan (proses pengambilan kakitangan). pemprosesan dan lain-lain). penilaian prestasi. Pengarahan Pengarahan merupakan fungsi penting untuk menjamin aktiviti organisasi berjalan dengan teratur dan sempurna dalam suasana yang harmoni.

Pengurus juga tidak boleh lari daripada bertanggungjawab ke atas kegagalan dan kejayaan orang di bawah jagaannya. pengurus atasan menggunakan kebanyakan masa mereka di dalam perancangan jangka panjang. dasar. Pengurus ialah penyelaras dan pengarah di dalam organisasi yang mengawasi aliran kerja serta menyatupadukan semua unsur organisasi. perancangan. antaranya: 1. 4. 3. Pengurus mengimbangkan matlamat dan menetapkan prioriti seperti menjalankan kerja yang penting dahulu atau dengan serta-merta. tidak kira sama ada organisasi itu kecil atau besar. 2. perhubungan awam. Aktiviti pengurusan berbeza mengikut tingkatan di dalam organisasi. Kegagalan dan kejayaan itu mencerminkan prestasi pengurus berkenaan. Pengurus mewujudkan matlamat. 5.KEPERLUAN PENGURUSAN Pengurusan diperlukan di dalam semua organisasi.. Pengurus bertanggungjawab menggunakan segala sumber dengan efisien untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. padahal kelemahan dan masalah yang timbul itu berpunca dari semua pihak pada peringkat pengurusan. Fungsi pengurusan bukan saja merupakan tanggungjawab seorang pengurus besar atau pengarah tetapi juga tanggungjawab penyelia atau ketua bahagian yang berada di dalam organisasi. swasta atau badan kerajaan. Misalnya. Setiap pengurus mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tertentu. Kita pernah mendengar kata-kata seperti: "Masalah yang timbul itu adalah dari pihak pengurusan.. Pernyataan seperti ini dimaksudkan kepada mereka yang menduduki tingkat atas di dalam organisasi. pengurus dimaksudkan kepada mereka yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan orang lain pada semua peringkat. Mereka mempunyai kuasa yang diberikan untuk mengarah orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya. membuat dasar serta menganalisis perkaramengimple- . ". Dalam konteks pengurusan. dan mentasikan strategi.

sumber selalunya terhad. ia boleh didefinisikan sebagai proses perancangan. maka untuk tujuan kita. Oleh kerana pengurusan itu bukannya individu atau sekumpulan individu. projek. Misalnya. dan pengawalan merupakan empat fungsi asas pengurusan. dan pengawalan penggunaan sumber untuk mencapai tujuan dan matlamat organisasi. objektif. PENGURUSAN DAN PROSES PENGURUSAN Pihak pengurusan ialah gabungan individu yang mengendalikan sesebuah organisasi. pengarahan. pengarahan. Empat Fungsi Pengurusan Perancangan. . Pengurus pertengahan atau penyelia sebaliknya memainkan peranan yang lebih di dalam penyelarasan dan pengawalan kerja pada peringkat operasi. keyakinan. dan mempunyai kesabaran. penyusunan. iaitu menentukan terlebih dahulu perkara yang hendak dicapai olehnya. kuasa yang diberikan terbatas. Oleh yang demikian. pihak atasan mengharapkan sesuatu yang mesti dicapai dan permintaan orang bawahan memerlukan pertimbangan.perkara yang berlaku di persekitaran luaran. untuk membolehkan sesuatu perkara itu dilaksanakan. ia mesti merancang. Sebelum organisasi itu menjalankan kegiatannya. strategi. Satu kenyataan yang harus kita terima ialah pengurus lebih berhadapan dengan faktorfaktor yang tidak dapat dikawal daripada faktor-faktor yang boleh dikawal. dan kerja yang akan dimainkan oleh organisasi. penyusunan. Secara akademik definisi seperti ini sangatlah terhad pengertiannya. Perancangan. Ini termasuklah menetapkan tujuan. pengurus memerlukan kepakaran. program.

membahagikan unit-unit atau bahagian. Pengarahan. sumber manusia dan bahan disusun. dan perangsang kepada tenaga pekerja untuk mencapai matlamat organisasi. Pengarahan memberikan panduan. dan berkomunikasi di dalam organisasi. serta memilih kakitangan untuk memenuhi jawatan yang diwujudkan. Pengawalan. bimbingan. membandingkan keputusan dengan matlamat organisasi dan mengambil tindakan yang betul sekiranya berlaku kesisihan. . Di dalam penyusunan.Penyusunan. dan dibahagikan mengikut gabungan yang tepat bagi menentukan perancangan itu berjalan dan mencapai matlamatnya. Perkara yang dilakukan termasuklah memberi kepimpinan. dorongan. Pengawalan merujuk kepada langkah-langkah mengawasi prestasi. Ini termasuklah menyusun tingkat kuasa.

namun kemalangan bengkel masih lagi berlaku terutamanya ketika menjalankan kerja-kerja amali di bengkel. maka suasana tempat yang sesuai perlu untuk pelajar melaksanakan tugasan tersebut dengan lebih berkesan. Peraturan – peraturan keselamatan bengkel perlu diamalkan bagi mengelakkan kemalangan yang tidak diingini berlaku. Oleh itu. kesakitan atau kehilangan yang mana ia memerlukan tindakan yang sewajarnya daripada semua pihak. ―keselamatan dan kesihatan pekerja sentiasa terdedah kepada pelbagai bentuk kemalangan dan perlu dijaga agar majikan tidak kehilangan pekerja yang menjadi aset syarikat‖. ketakutan. kecacatan anggota dan kehilangan nyawa.KESELAMATAN BENGKEL Peraturan keselamatan bengkel adalah merupakan satu faktor penting yang perlu diamalkan oleh setiap pelajar dalam kerja amali di bengkel. Kemalangan yang terjadi biasanya boleh mengakibatkan luka. Untuk melatih pelajar menggunakan alatan tangan untuk menghasilkan projekprojek tertentu. Sebarang kecuaian boleh mengakibatkan kemalangan atau kecederaan yang serius. . Ibrahim Syed dalam Raja Afindi Raja Adam (1998) menyatakan. Kesedaran terhadap keselamatan perlu ditanamkan kepada setiap pelajar supaya sikap mementingkan keselamatan ini dapat di amalkan semasa membuat kerja amali di sekolah dan seterusnya diamalkan setelah memasuki ke alam pekerjaan. Keselamatan ditakrifkan sebagai satu keadaan bebas daripada kecederaan. Walaupun beberapa usaha telah dibuat. Setiap aktiviti yang dijalankan melibatkan penggunaan peralatan dan mesin yang berbahaya. pelajar seharusnya menggunakan kemudahan yang ada di dalam bengkel dengan menjaga keselamatan dirI dan juga orang lain. Kebanyakan kemalangan adalah disebabkan oleh kecuaian manusia sendiri dan jarang sekali berlaku dengan sendirinya. Kemudahan peralatan yang lengkap dan teratur untuk digunakan atau keadaan persekitaran tempat tersebut seharusnya menjadi penyumbang kepada penghasilan projek yang baik.

keadaan yang panas dan suasana yang tidak teratur boleh berlaku. Keselamatan di dalam bengkel akan lebih rumit jika bilangan pelajar terlalu ramai menggunakan ruang atau kemudahan peralatan yang sedia ada dalam satu masa. Keselamatan biasanya berkaitan dengan bahaya. Kemalangan yang melibatkan penggunaan alatan serta mesin akan dapat dicegah jika ianya dijaga dan diselenggarakan dengan sempurna dari semasa ke semasa. orang lain dan objek yang berada di persekitaran kita. Pendidikan yang diterima dari kecil ini menimbulkan kesan yang mendalam dalam jiwa kita. terhadap persekitaran dan keselamatan harta benda. Dengan itu. Ruang yang sempit serta pelajar yang ramai akan memburukkan lagi suasana melakukan aktiviti di bengkel. Disebabkan ruang yang terhad dan sempit perkara seperti gangguan emosi. . Kesedaran mengutamakan keselamatan akan hanya timbul sekiranya pelajar itu sendiri mengambil berat untuk mengetahui dan memahami akan kegunaan alatan kelengkapan yang ada di dalam bengkel. satu kajian mestilah dilakukan untuk mengetahui amalan pelajar dalam mengamalkan keselamatan di bengkel. nyatalah kesedaran akan pentingnya keselamatan telah menjadi sebahagian daripada hidup kita. mendapati semua bengkel Kemahiran Hidup di sekolah menggunakan pelbagai jenis alat-alat tangan dan mesin. Kajian yang dijalankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (1993). Sejak kecil lagi kita telah diingatkan supaya menjaga keselamatan diri.Hal ini akan menjadikan sekolah pada mulanya untuk menimba ilmu tetapi tidak terjamin daripada aspek keselamatannya. Untuk memastikan sekolah adalah institusi yang selamat bagi para pelajar menimba ilmu dan kemahiran. Kesedaran mengutamakan keselamatan bukan hanya pada diri sendiri sahaja tetapi juga terhadap rakan-rakan yang sama-sama bekerja. Kemalangan dapat dielakkan atau dikurangkan jika pelajar sentiasa mematuhi langkah-langkah keselamatan.

kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. . Kesedaran pelajar terhadap amalan keselamatan hendaklah dipupuk dari awal lagi agar amalan yang positif sentiasa tersemat pada jiwa pelajar itu sendiri. kerugian terpaksa di tanggung akibat kerosakan dan tanggungan kos perubatan Aspek keselamatan merupakan faktor yang paling penting ditekankan semasa melakukan kerja-kerja amali khususnya di bengkel. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat mengenai amalan pelajar terhadap keselamatan bengkel. imej institusi yang terlibat juga akan buruk serta memberi kesan terhadap kelancaran operasi bengkel berkenaan. hasil kerja dapat dipertingkatkan dan suasana kerja berjalan dengan selamat . Pengabaian aspek keselamatan mungkin akan mengakibatkan kecederaan. Seterusnya menerapkan pentingnya menjaga keselamatan kepada para pelajar semasa menjalani aktiviti di bengkel. Dengan itu. Malahan. Kesedaran terhadap keselamatan bengkel perlu ditanamkan kepada setiap bakal guru ini supaya sikap mementingkan keselamatan ini dapat diamalkan semasa menjadi pendidik di sekolah. kecederaan terhadap fizikal. Aspek keselamatan perlu diberi perhatian utama dan merupakan ciri penting yang mesti diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran di bengkel pada setiap masa. Hal ini penting agar tidak berlakunya lagi perkara-perkara yang tidak di ingini berlaku seperti kemalangan. Selain itu juga.Sikap pelajar yang tidak ambil berat tentang amalan keselamatan dan sikap acuh tak acuh terhadap tugas atau kerja boleh mendatangkan bahaya kepada diri dan juga rakan sekerja.

Stanton dan Willenbrock (1990) menyarankan aspek keselamatan mesti dijadikan sebahagian daripada prosider dan aktiviti sesebuah organisasi. alatan.PENGURUSAN DAN KESELAMATAN BENGKEL Bagi memastikan proses keselamatan dapat diurus dan dilaksanakan dengan efektif. Merujuk huraian yang telah saya kupas. Hal ini merujuk kepada kecuaian pihak pengurusan yang boleh menyebabkan pengguna terdedah kepada risiko kemalangan yang tinggi. Mewujudkan keselamatan bengkel. berkemungkinan risiko berlakunya kemalangan secara tidak langsung meningkat. dan bahan. bukannya dilaksanakan dalam bentuk program tambahan kepada aktiviti pengurusan yang sedia ada. dari segi aspek pengurusan serta aspek keselamatan bengkel. potongan kayu-kayu kecil. Mereka mencadangkan proses ini mesti disepadukan dengan sistem pengurusan dan perancangan organisasi. sesebuah bengkel mempunyai pelbagai perlatan. Tujuan pengurusan keselamatan bengkel. kelengkapan dan barangan yang bernilai tinggi. Hasil yang saya dapat melihatkan keperluan pengurusan yang cekap dalam memastikan aspek keselamatan amat perlu dititik beratkan. 1. Seperti mana yang diperjelaskan. saya membahagikan tajuk utama iaitu pengurusan dan keselamatan bengkel kepada dua iaitu. Kita dapat lihat jika lebihan bahan kerja seperti habuk kayu. Sekiranya kemudahan berkenaan tidak diuruskan dengan baik dan bersistematik. Ini menyebabkan pergerakan kita akan tergangung dengan kehadiran bahan-bahan tersebut dan risiko terjatuh meningkat secara tidak . batang besi dan sebagainya tidak di urus dengan betul dan bertaburan di atas lantai bengkel.

Kemalangan akan mudah berlaku jika tiada system pengurusan di wujudkan dalam sesebuah bengkel. Penyelenggaraan alatan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan alatan yang tersebut selamat digunakan. pengguna tersebut terus melaporkan kepada pengurusan agar diamabil tindakan seterusnya dan sebaliknya. Melihat keadaan dimana seorang pengguna secara tidak sengaja mengambil pahat yang telah patah matanya. Ia juga menyebabkan hilang fokus semasa mengalihkan barang ke tempat yang baru. Menjadi tugas pengurusan untuk memastikan semua alatan dalam keadaan baik untuk digunakan dan jika perlu. aduan serta pengawasan di jalankan. jika tiada system pengurusan.langsung. 2. Peraturan yang ada hendaklah di patuhi dan pihak penurusan sentiasa memastikan bahawa pengguna bengkel mematuhi peraturan yang telah ditetapkan bagi mengurangkan risiko kemalangan di dalam bengkel berlaku. . perbaiki alatan sebelum digunakan. Ini memudahkan laporan. Dengan adanya system pengurusan. Mengelakkan dari berlaku kemalangan. Melalui pengurusan yang ada. ia memberi tanggungjawab bengkel kepada seseorang. risiko kemalangan meningkat jika pengguna terbabit terus menggunakan alatan tersebut yang sepatutnya di selenggarakan terlebih dahulu.

c) Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan semasa bekerja. Selain itu. Mewujudkan keselamatan bengkel. tujuan penubuhan organisasi keselamatan bengkel adalah untuk: 1) Memastikan sistem pengurusan di bengkel lebih teratur dan bersistematik. . Sistem ini menjamin keadaan bengkel yang teratur dan selamat semasa bekerja. dan bahan. 2) Memastikan keselesaan dan keselamatan murid-murid semasa berada di dalam bengkel. 4) Menentukan kumpulan yang bertanggungjawab. Organisasi bengkel dibentuk untuk: a) Memastikan makmal sentiasa bersih dan kemas. b) Memastikan alat dan kelengkapan makmal sentiasa dalam keadaan teratur. alatan. Murid mesti mematuhi peraturan-peraturan keselamatan dan jadual kerja yang telah disediakan oleh guru. Mengelakkan dari berlaku kemalangan.TUJUAN PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL. 3) Memastikan bengkel dalam keadaan teratur dan kemas. Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan Organisasi bengkel dan keselamatan merupakan sistem pengurusan yang memerlukan kerjasama di antara guru dan murid.

5) Memastikan semua alatan dan bahan dijaga dengan baik dan disimpan di tempat yang selamat. b) Menolong guru untuk menguruskan bengkel. 6) Melatih murid bersifat bekerjasama dan bertanggungjawab. Tugas mereka ialah a) Memastikan bahawa setiap kumpulan menjalankan tugas masing-masing dengan sempurna. Struktur Organisasi Bengkel Formen dan penolong formen dilantik di kalangan murid. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan tugas masingmasing secara bergilir-gilir. Guru Formen Penolong Formen Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpulan 2) Ahli .

5) Menggunakan alatan dengan cara yang betul. Apabila Berlaku Kemalangan Ketua Formen Rakan Kumpulan Tindakan Rakan Sekelas Guru Bertugas . Kemalangan boleh dielak jika: 1) Pengetahuan dan pemahaman alat serta bahan yang diguna. 7) Guru peka dengan tahap kemahiran murid semasa bekerja. 4) Mematuhi keselamatan bengkel setiap masa. 2) Menyusun langkah P&P dengan baik dan ikut prosedur.Pengurusan yang berkesan boleh mengelakkan kemalangan berlaku semasa pengajaran dan pembelajaran. 3) Murid sentiasa mengikut arahan kerja yang ditetapkan. 6) Peka keadaan bengkel dan memakai alat perlindungan.

. setiap guru teknikal yang dipertanggungjawabkan perlulah memiliki kemahiran dan pengetahuan dalam aspek organisasi dan pengurusan bengkel.Rumusan Bengkel merupakan pelengkap kepada proses pengajaran dan pembelajaran bidang pendidikan teknik dan vokasional. kondusif. Oleh itu. Infrastruktur ini perlu diselia dan diuruskan dengan cekap dan berkesan supaya ia boleh mewujudkan pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dalam keadaan sempurna. dan selamat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful