Pengurusan Definisi Kamaruddin Kachar (1990) mendefinisikan pengurusan sebagai satu daya menyeluruh untuk memandu, mengawal dan

menyatupadukan ikhtiar manusia yang saling berkaitan, ke arah pencapaian matklamat yang telah ditetapkan. Beliau melihat pengurusan sebagai satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan, pengelolaan, pengurusan kakitangan, pengarahan, penyelarasan, penyediaan

belanjawaan dan penilaian. Makna pentadbiran agak berbeza dengan makna pengurusan. Pengurusan

melaksanakan tugas-tugas atasan seperti membuat perancangan, menyusun atur, mengelola, mengarah, memimpin, mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalam sesuah organisasi. Manakala pentadbiran pula membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang, disusun atur, dikelola, diarah, dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan. Ia adalah satu proses pengendalian sesebuah organisasi, secara menyeluruh dalam usaha mencapai matlamat. Jelaslah juga bahawa kedua-dua istilah tersebut mengurus dan mentadbir adalah saling melengkapi. Maksud Pengurusan terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang

terdiri daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyeleraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat.

Ia

seringnya

merangkumi

penggunaan

sumber-sumber

manusia, kewangan,

dan teknologi, serta juga sumber alam semula jadi. Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. Kata

. Kita pernah mendengar dari media massa tentang beberapa organisasi perniagaan khususnya. yang telah gagal bukan semata-mata kerana masalah persaingan tetapi juga disebabkan oleh pergolakan di dalam organisasi itu sendiri seperti tidak ada persefahaman antara pihak atasan dengan peringkat bawahan. manakala kepimpinan melibatkan kuasa melalui pengaruh. Bandingkanlah dengan Pengawasan.kerja "mengurus" datangnya daripada perkataan bahasa Itali. mesnagement (kemudiannya ménagement). baik dari segi kewangan. pembaziran sumber atau penyusunan struktur yang mengelirukan. perancangan dan ramalan yang tidak tepat. manus(tangan). Tanpa pengurusan yang betul. pelbagai masalah mungkin akan timbul. Pengurusan berkait dengan kuasa mengikut pangkat. pemprosesan. dan inventori hinggalah kepada masalah peribadi di kalangan para pekerja. maneggiare (menangani — khususnya. management pada abad-abad ke-17 dan ke-18. APAKAH YANG DIKATAKAN PENGURUSAN? Apabila sesebuah organisasi diwujudkan. Perkataan bahasa Perancis. telah banyak mempengaruhi perkembangan maksud perkataan bahasa Inggeris. yang pada dirinya diterbitkan daripadaperkataan Latin. seekor kuda). masalah yang akan timbul ialah bagaimana organisasi itu harus diuruskan dengan sempurna. berkesan dan mencapai matlamat yang dirancangkan.

Ini bermakna. maka matlamat organisasi itu dapat dicapai. Mencapai matlamat organisasi: Apabila aktiviti organisasi itu berjalan dengan teratur dan berhubung atau membantu antara satu dengan lain.Pengurusan. Pengurusan sebagai proses pengarahan. . penyusunan. penyelarasan. 2. Pengurusan sebagai proses perancangan. Matlamat organisasi dapat berbentuk kualitatif (subjektif) atau kuantitatif (objektif). dua aspek penting di dalam pengurusan ialah: 1. dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. tetapi kedua-dua definisi itu mengandungi perkataan "proses" dan "matlamat". dan pengaruh ke atas operasi organisasi untuk mencapai matlamat yang dikehendaki dan prestasi sepenuhnya. Walaupun mempunyai sedikit perbezaan dari segi bilangan dan jenis fungsi pengurusan. Pengurusan sebagai proses: Menjalankan kerja secara sistematik serta memerlukan hubungan tertentu antara satu aktiviti dengan satu aktiviti yang lain. 2. pengarahan. pada amnya dapat bahagikan seperti berikut: 1.

3. dan pengawalan. penyusunan. organisasi perlu mencari jalan (strategi) untuk mencapai matlamat dan tujuan seperti yang diharapkan itu. Pada peringkat perancangan. penyusunan.PROSES PENGURUSAN Proses atau fungsi pengurusan dapat dibahagikan kepada beberapa fungsi bergantung kepada cara kita mengelaskan fungsi-fungsi perancangan. Perancangan Penyusunan Pengarahan Pengawalan Perancangan Sebelum pihak pengurusan memulakan aktiviti organisasi. Langkah seterusnya. penstafan. dan pengawalan. . pihak pengurusan harus mengatur program atau projek mengikut strategi yang berasaskan matlamat organisasi. Tujuan dan objektif: Ini termasuk mengenal pasti perkara yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi berdasarkan matlamat penubuhan organisasi tersebut dan prestasi yang diinginkan seperti kadar pertumbuhan organisasi atau peratusan keuntungan dan lain-lain 2. pengarahan. Strategi organisasi: Apabila matlamat dan tujuan telah ditakrifkan dengan jelas. penyelarasan. pihak pengurusan akan membincangkan perkara seperti strategi pemasaran yang meliputi perletakan harga. Di dalam strategi. perancangan hendaklah dibuat terlebih dahulu. Pada amnya. fungsi pengurusan dibahagikan kepada empat sahaja. iaitu perancangan. perkara yang perlu dipersoalkan adalah seperti berikut: 1. perluasan pasaran atau perbezaan barangan agar organisasi itu dapat bersaing dengan pihak luar.

faktor-faktor di dalam organisasi. pengambilan dan pemilihan kakitangan. sistem pampasan (gaji. upah. masalah dalam penyusunan dikenal pasti dan langkah tertentu diambil. Struktur organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti (pemasaran. . Pengarahan Pengarahan merupakan fungsi penting untuk menjamin aktiviti organisasi berjalan dengan teratur dan sempurna dalam suasana yang harmoni. Penstafan meliputi perancangan sumber manusia. penyelarasan melalui peraturan dan dasar serta prosedur yang dibuat. program keselamatan dan kesihatan kakitangan. tingkat (hierarki) autoriti. pemprosesan dan lain-lain). Pengawalan Pengawalan merupakan fungsi terakhir untuk menentukan bahawa prestasi organisasi telah dicapai mengikut perancangan. dan faedah). program peningkatan produktiviti dan kualiti. dan sistem komunikasi perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan. Untuk mencapai matlamat ini faktor-faktor motivasi.Penyusunan Penyusunan melibatkan kerja menstruktur organisasi dan penstafan (proses pengambilan kakitangan). penilaian prestasi. kepimpinan. dan program kebajikan dan perkhidmatan kakitangan. orientasi dan latihan. kewangan. keinginan dan sifat kakitangan yang ada hubungan dengan prestasi dan tingkah laku perlu diberi perhatian dan diawasi.

Pernyataan seperti ini dimaksudkan kepada mereka yang menduduki tingkat atas di dalam organisasi. 3. padahal kelemahan dan masalah yang timbul itu berpunca dari semua pihak pada peringkat pengurusan. Kegagalan dan kejayaan itu mencerminkan prestasi pengurus berkenaan. 5. pengurus dimaksudkan kepada mereka yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan orang lain pada semua peringkat. Misalnya. perancangan. ". antaranya: 1. 2.KEPERLUAN PENGURUSAN Pengurusan diperlukan di dalam semua organisasi. Mereka mempunyai kuasa yang diberikan untuk mengarah orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya... Pengurus mewujudkan matlamat. Dalam konteks pengurusan. pengurus atasan menggunakan kebanyakan masa mereka di dalam perancangan jangka panjang. Setiap pengurus mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tertentu. Pengurus bertanggungjawab menggunakan segala sumber dengan efisien untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Pengurus juga tidak boleh lari daripada bertanggungjawab ke atas kegagalan dan kejayaan orang di bawah jagaannya. perhubungan awam. swasta atau badan kerajaan. Kita pernah mendengar kata-kata seperti: "Masalah yang timbul itu adalah dari pihak pengurusan. Pengurus mengimbangkan matlamat dan menetapkan prioriti seperti menjalankan kerja yang penting dahulu atau dengan serta-merta. tidak kira sama ada organisasi itu kecil atau besar. dasar. Fungsi pengurusan bukan saja merupakan tanggungjawab seorang pengurus besar atau pengarah tetapi juga tanggungjawab penyelia atau ketua bahagian yang berada di dalam organisasi. Pengurus ialah penyelaras dan pengarah di dalam organisasi yang mengawasi aliran kerja serta menyatupadukan semua unsur organisasi. membuat dasar serta menganalisis perkaramengimple- . Aktiviti pengurusan berbeza mengikut tingkatan di dalam organisasi. 4. dan mentasikan strategi.

Empat Fungsi Pengurusan Perancangan. strategi. penyusunan. ia boleh didefinisikan sebagai proses perancangan. Pengurus pertengahan atau penyelia sebaliknya memainkan peranan yang lebih di dalam penyelarasan dan pengawalan kerja pada peringkat operasi. keyakinan. sumber selalunya terhad. ia mesti merancang. pihak atasan mengharapkan sesuatu yang mesti dicapai dan permintaan orang bawahan memerlukan pertimbangan. pengarahan. Satu kenyataan yang harus kita terima ialah pengurus lebih berhadapan dengan faktorfaktor yang tidak dapat dikawal daripada faktor-faktor yang boleh dikawal. maka untuk tujuan kita. Secara akademik definisi seperti ini sangatlah terhad pengertiannya. dan kerja yang akan dimainkan oleh organisasi. penyusunan. PENGURUSAN DAN PROSES PENGURUSAN Pihak pengurusan ialah gabungan individu yang mengendalikan sesebuah organisasi. dan pengawalan penggunaan sumber untuk mencapai tujuan dan matlamat organisasi. dan pengawalan merupakan empat fungsi asas pengurusan. Ini termasuklah menetapkan tujuan. Oleh yang demikian. objektif. kuasa yang diberikan terbatas. pengurus memerlukan kepakaran. untuk membolehkan sesuatu perkara itu dilaksanakan. dan mempunyai kesabaran. iaitu menentukan terlebih dahulu perkara yang hendak dicapai olehnya. Sebelum organisasi itu menjalankan kegiatannya. projek. Misalnya. Oleh kerana pengurusan itu bukannya individu atau sekumpulan individu. Perancangan. program. pengarahan.perkara yang berlaku di persekitaran luaran. .

dan perangsang kepada tenaga pekerja untuk mencapai matlamat organisasi. membandingkan keputusan dengan matlamat organisasi dan mengambil tindakan yang betul sekiranya berlaku kesisihan. Perkara yang dilakukan termasuklah memberi kepimpinan. Pengarahan. Di dalam penyusunan. Ini termasuklah menyusun tingkat kuasa. . sumber manusia dan bahan disusun. dorongan. dan dibahagikan mengikut gabungan yang tepat bagi menentukan perancangan itu berjalan dan mencapai matlamatnya. Pengawalan. Pengawalan merujuk kepada langkah-langkah mengawasi prestasi. dan berkomunikasi di dalam organisasi. membahagikan unit-unit atau bahagian. serta memilih kakitangan untuk memenuhi jawatan yang diwujudkan. Pengarahan memberikan panduan.Penyusunan. bimbingan.

Walaupun beberapa usaha telah dibuat. Kemalangan yang terjadi biasanya boleh mengakibatkan luka. Oleh itu. Untuk melatih pelajar menggunakan alatan tangan untuk menghasilkan projekprojek tertentu. Setiap aktiviti yang dijalankan melibatkan penggunaan peralatan dan mesin yang berbahaya. namun kemalangan bengkel masih lagi berlaku terutamanya ketika menjalankan kerja-kerja amali di bengkel. Peraturan – peraturan keselamatan bengkel perlu diamalkan bagi mengelakkan kemalangan yang tidak diingini berlaku. maka suasana tempat yang sesuai perlu untuk pelajar melaksanakan tugasan tersebut dengan lebih berkesan. ketakutan.KESELAMATAN BENGKEL Peraturan keselamatan bengkel adalah merupakan satu faktor penting yang perlu diamalkan oleh setiap pelajar dalam kerja amali di bengkel. . Sebarang kecuaian boleh mengakibatkan kemalangan atau kecederaan yang serius. Keselamatan ditakrifkan sebagai satu keadaan bebas daripada kecederaan. kecacatan anggota dan kehilangan nyawa. pelajar seharusnya menggunakan kemudahan yang ada di dalam bengkel dengan menjaga keselamatan dirI dan juga orang lain. Kemudahan peralatan yang lengkap dan teratur untuk digunakan atau keadaan persekitaran tempat tersebut seharusnya menjadi penyumbang kepada penghasilan projek yang baik. ―keselamatan dan kesihatan pekerja sentiasa terdedah kepada pelbagai bentuk kemalangan dan perlu dijaga agar majikan tidak kehilangan pekerja yang menjadi aset syarikat‖. Kebanyakan kemalangan adalah disebabkan oleh kecuaian manusia sendiri dan jarang sekali berlaku dengan sendirinya. Kesedaran terhadap keselamatan perlu ditanamkan kepada setiap pelajar supaya sikap mementingkan keselamatan ini dapat di amalkan semasa membuat kerja amali di sekolah dan seterusnya diamalkan setelah memasuki ke alam pekerjaan. kesakitan atau kehilangan yang mana ia memerlukan tindakan yang sewajarnya daripada semua pihak. Ibrahim Syed dalam Raja Afindi Raja Adam (1998) menyatakan.

Ruang yang sempit serta pelajar yang ramai akan memburukkan lagi suasana melakukan aktiviti di bengkel. Untuk memastikan sekolah adalah institusi yang selamat bagi para pelajar menimba ilmu dan kemahiran. Kesedaran mengutamakan keselamatan akan hanya timbul sekiranya pelajar itu sendiri mengambil berat untuk mengetahui dan memahami akan kegunaan alatan kelengkapan yang ada di dalam bengkel. Kajian yang dijalankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (1993). Kemalangan yang melibatkan penggunaan alatan serta mesin akan dapat dicegah jika ianya dijaga dan diselenggarakan dengan sempurna dari semasa ke semasa. Kesedaran mengutamakan keselamatan bukan hanya pada diri sendiri sahaja tetapi juga terhadap rakan-rakan yang sama-sama bekerja. Sejak kecil lagi kita telah diingatkan supaya menjaga keselamatan diri. Pendidikan yang diterima dari kecil ini menimbulkan kesan yang mendalam dalam jiwa kita. Keselamatan biasanya berkaitan dengan bahaya. keadaan yang panas dan suasana yang tidak teratur boleh berlaku. Disebabkan ruang yang terhad dan sempit perkara seperti gangguan emosi. nyatalah kesedaran akan pentingnya keselamatan telah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kemalangan dapat dielakkan atau dikurangkan jika pelajar sentiasa mematuhi langkah-langkah keselamatan. Keselamatan di dalam bengkel akan lebih rumit jika bilangan pelajar terlalu ramai menggunakan ruang atau kemudahan peralatan yang sedia ada dalam satu masa. satu kajian mestilah dilakukan untuk mengetahui amalan pelajar dalam mengamalkan keselamatan di bengkel.Hal ini akan menjadikan sekolah pada mulanya untuk menimba ilmu tetapi tidak terjamin daripada aspek keselamatannya. terhadap persekitaran dan keselamatan harta benda. orang lain dan objek yang berada di persekitaran kita. Dengan itu. . mendapati semua bengkel Kemahiran Hidup di sekolah menggunakan pelbagai jenis alat-alat tangan dan mesin.

Seterusnya menerapkan pentingnya menjaga keselamatan kepada para pelajar semasa menjalani aktiviti di bengkel. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat mengenai amalan pelajar terhadap keselamatan bengkel. imej institusi yang terlibat juga akan buruk serta memberi kesan terhadap kelancaran operasi bengkel berkenaan. hasil kerja dapat dipertingkatkan dan suasana kerja berjalan dengan selamat . Pengabaian aspek keselamatan mungkin akan mengakibatkan kecederaan.Sikap pelajar yang tidak ambil berat tentang amalan keselamatan dan sikap acuh tak acuh terhadap tugas atau kerja boleh mendatangkan bahaya kepada diri dan juga rakan sekerja. Malahan. Selain itu juga. Hal ini penting agar tidak berlakunya lagi perkara-perkara yang tidak di ingini berlaku seperti kemalangan. Kesedaran pelajar terhadap amalan keselamatan hendaklah dipupuk dari awal lagi agar amalan yang positif sentiasa tersemat pada jiwa pelajar itu sendiri. Kesedaran terhadap keselamatan bengkel perlu ditanamkan kepada setiap bakal guru ini supaya sikap mementingkan keselamatan ini dapat diamalkan semasa menjadi pendidik di sekolah. kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. . kerugian terpaksa di tanggung akibat kerosakan dan tanggungan kos perubatan Aspek keselamatan merupakan faktor yang paling penting ditekankan semasa melakukan kerja-kerja amali khususnya di bengkel. Aspek keselamatan perlu diberi perhatian utama dan merupakan ciri penting yang mesti diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran di bengkel pada setiap masa. kecederaan terhadap fizikal. Dengan itu.

berkemungkinan risiko berlakunya kemalangan secara tidak langsung meningkat. 1. Stanton dan Willenbrock (1990) menyarankan aspek keselamatan mesti dijadikan sebahagian daripada prosider dan aktiviti sesebuah organisasi. potongan kayu-kayu kecil. Tujuan pengurusan keselamatan bengkel. Mewujudkan keselamatan bengkel. Sekiranya kemudahan berkenaan tidak diuruskan dengan baik dan bersistematik. Kita dapat lihat jika lebihan bahan kerja seperti habuk kayu. kelengkapan dan barangan yang bernilai tinggi. Ini menyebabkan pergerakan kita akan tergangung dengan kehadiran bahan-bahan tersebut dan risiko terjatuh meningkat secara tidak . Hal ini merujuk kepada kecuaian pihak pengurusan yang boleh menyebabkan pengguna terdedah kepada risiko kemalangan yang tinggi. Merujuk huraian yang telah saya kupas. batang besi dan sebagainya tidak di urus dengan betul dan bertaburan di atas lantai bengkel. bukannya dilaksanakan dalam bentuk program tambahan kepada aktiviti pengurusan yang sedia ada. saya membahagikan tajuk utama iaitu pengurusan dan keselamatan bengkel kepada dua iaitu. alatan. Seperti mana yang diperjelaskan. sesebuah bengkel mempunyai pelbagai perlatan. Hasil yang saya dapat melihatkan keperluan pengurusan yang cekap dalam memastikan aspek keselamatan amat perlu dititik beratkan. dan bahan. Mereka mencadangkan proses ini mesti disepadukan dengan sistem pengurusan dan perancangan organisasi.PENGURUSAN DAN KESELAMATAN BENGKEL Bagi memastikan proses keselamatan dapat diurus dan dilaksanakan dengan efektif. dari segi aspek pengurusan serta aspek keselamatan bengkel.

Kemalangan akan mudah berlaku jika tiada system pengurusan di wujudkan dalam sesebuah bengkel. Peraturan yang ada hendaklah di patuhi dan pihak penurusan sentiasa memastikan bahawa pengguna bengkel mematuhi peraturan yang telah ditetapkan bagi mengurangkan risiko kemalangan di dalam bengkel berlaku. Ini memudahkan laporan. Menjadi tugas pengurusan untuk memastikan semua alatan dalam keadaan baik untuk digunakan dan jika perlu. ia memberi tanggungjawab bengkel kepada seseorang. Dengan adanya system pengurusan. Melihat keadaan dimana seorang pengguna secara tidak sengaja mengambil pahat yang telah patah matanya.langsung. . pengguna tersebut terus melaporkan kepada pengurusan agar diamabil tindakan seterusnya dan sebaliknya. Melalui pengurusan yang ada. Ia juga menyebabkan hilang fokus semasa mengalihkan barang ke tempat yang baru. aduan serta pengawasan di jalankan. jika tiada system pengurusan. Penyelenggaraan alatan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan alatan yang tersebut selamat digunakan. risiko kemalangan meningkat jika pengguna terbabit terus menggunakan alatan tersebut yang sepatutnya di selenggarakan terlebih dahulu. Mengelakkan dari berlaku kemalangan. perbaiki alatan sebelum digunakan. 2.

Selain itu. Sistem ini menjamin keadaan bengkel yang teratur dan selamat semasa bekerja. . dan bahan. tujuan penubuhan organisasi keselamatan bengkel adalah untuk: 1) Memastikan sistem pengurusan di bengkel lebih teratur dan bersistematik. Mengelakkan dari berlaku kemalangan.TUJUAN PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL. 4) Menentukan kumpulan yang bertanggungjawab. Murid mesti mematuhi peraturan-peraturan keselamatan dan jadual kerja yang telah disediakan oleh guru. Mewujudkan keselamatan bengkel. b) Memastikan alat dan kelengkapan makmal sentiasa dalam keadaan teratur. Organisasi bengkel dibentuk untuk: a) Memastikan makmal sentiasa bersih dan kemas. 3) Memastikan bengkel dalam keadaan teratur dan kemas. c) Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan semasa bekerja. alatan. Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan Organisasi bengkel dan keselamatan merupakan sistem pengurusan yang memerlukan kerjasama di antara guru dan murid. 2) Memastikan keselesaan dan keselamatan murid-murid semasa berada di dalam bengkel.

Struktur Organisasi Bengkel Formen dan penolong formen dilantik di kalangan murid. Guru Formen Penolong Formen Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpulan 2) Ahli .5) Memastikan semua alatan dan bahan dijaga dengan baik dan disimpan di tempat yang selamat. Tugas mereka ialah a) Memastikan bahawa setiap kumpulan menjalankan tugas masing-masing dengan sempurna. b) Menolong guru untuk menguruskan bengkel. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan tugas masingmasing secara bergilir-gilir. 6) Melatih murid bersifat bekerjasama dan bertanggungjawab.

6) Peka keadaan bengkel dan memakai alat perlindungan. 7) Guru peka dengan tahap kemahiran murid semasa bekerja. 3) Murid sentiasa mengikut arahan kerja yang ditetapkan. 2) Menyusun langkah P&P dengan baik dan ikut prosedur. 5) Menggunakan alatan dengan cara yang betul. Kemalangan boleh dielak jika: 1) Pengetahuan dan pemahaman alat serta bahan yang diguna. Apabila Berlaku Kemalangan Ketua Formen Rakan Kumpulan Tindakan Rakan Sekelas Guru Bertugas . 4) Mematuhi keselamatan bengkel setiap masa.Pengurusan yang berkesan boleh mengelakkan kemalangan berlaku semasa pengajaran dan pembelajaran.

dan selamat. Infrastruktur ini perlu diselia dan diuruskan dengan cekap dan berkesan supaya ia boleh mewujudkan pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dalam keadaan sempurna.Rumusan Bengkel merupakan pelengkap kepada proses pengajaran dan pembelajaran bidang pendidikan teknik dan vokasional. setiap guru teknikal yang dipertanggungjawabkan perlulah memiliki kemahiran dan pengetahuan dalam aspek organisasi dan pengurusan bengkel. Oleh itu. . kondusif.