Pengurusan Definisi Kamaruddin Kachar (1990) mendefinisikan pengurusan sebagai satu daya menyeluruh untuk memandu, mengawal dan

menyatupadukan ikhtiar manusia yang saling berkaitan, ke arah pencapaian matklamat yang telah ditetapkan. Beliau melihat pengurusan sebagai satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan, pengelolaan, pengurusan kakitangan, pengarahan, penyelarasan, penyediaan

belanjawaan dan penilaian. Makna pentadbiran agak berbeza dengan makna pengurusan. Pengurusan

melaksanakan tugas-tugas atasan seperti membuat perancangan, menyusun atur, mengelola, mengarah, memimpin, mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalam sesuah organisasi. Manakala pentadbiran pula membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang, disusun atur, dikelola, diarah, dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan. Ia adalah satu proses pengendalian sesebuah organisasi, secara menyeluruh dalam usaha mencapai matlamat. Jelaslah juga bahawa kedua-dua istilah tersebut mengurus dan mentadbir adalah saling melengkapi. Maksud Pengurusan terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang

terdiri daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyeleraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat.

Ia

seringnya

merangkumi

penggunaan

sumber-sumber

manusia, kewangan,

dan teknologi, serta juga sumber alam semula jadi. Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. Kata

yang telah gagal bukan semata-mata kerana masalah persaingan tetapi juga disebabkan oleh pergolakan di dalam organisasi itu sendiri seperti tidak ada persefahaman antara pihak atasan dengan peringkat bawahan. Tanpa pengurusan yang betul. masalah yang akan timbul ialah bagaimana organisasi itu harus diuruskan dengan sempurna. pelbagai masalah mungkin akan timbul. seekor kuda). berkesan dan mencapai matlamat yang dirancangkan. pemprosesan.kerja "mengurus" datangnya daripada perkataan bahasa Itali. perancangan dan ramalan yang tidak tepat. mesnagement (kemudiannya ménagement). yang pada dirinya diterbitkan daripadaperkataan Latin. Bandingkanlah dengan Pengawasan. Kita pernah mendengar dari media massa tentang beberapa organisasi perniagaan khususnya. management pada abad-abad ke-17 dan ke-18. dan inventori hinggalah kepada masalah peribadi di kalangan para pekerja. Perkataan bahasa Perancis. manus(tangan). telah banyak mempengaruhi perkembangan maksud perkataan bahasa Inggeris. manakala kepimpinan melibatkan kuasa melalui pengaruh. maneggiare (menangani — khususnya. . APAKAH YANG DIKATAKAN PENGURUSAN? Apabila sesebuah organisasi diwujudkan. baik dari segi kewangan. Pengurusan berkait dengan kuasa mengikut pangkat. pembaziran sumber atau penyusunan struktur yang mengelirukan.

Pengurusan sebagai proses pengarahan. 2. tetapi kedua-dua definisi itu mengandungi perkataan "proses" dan "matlamat". penyusunan.Pengurusan. Ini bermakna. Pengurusan sebagai proses: Menjalankan kerja secara sistematik serta memerlukan hubungan tertentu antara satu aktiviti dengan satu aktiviti yang lain. . 2. Matlamat organisasi dapat berbentuk kualitatif (subjektif) atau kuantitatif (objektif). dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. pada amnya dapat bahagikan seperti berikut: 1. Walaupun mempunyai sedikit perbezaan dari segi bilangan dan jenis fungsi pengurusan. maka matlamat organisasi itu dapat dicapai. pengarahan. dan pengaruh ke atas operasi organisasi untuk mencapai matlamat yang dikehendaki dan prestasi sepenuhnya. Mencapai matlamat organisasi: Apabila aktiviti organisasi itu berjalan dengan teratur dan berhubung atau membantu antara satu dengan lain. penyelarasan. Pengurusan sebagai proses perancangan. dua aspek penting di dalam pengurusan ialah: 1.

pengarahan. organisasi perlu mencari jalan (strategi) untuk mencapai matlamat dan tujuan seperti yang diharapkan itu. perluasan pasaran atau perbezaan barangan agar organisasi itu dapat bersaing dengan pihak luar. 3. fungsi pengurusan dibahagikan kepada empat sahaja. Di dalam strategi. perkara yang perlu dipersoalkan adalah seperti berikut: 1. perancangan hendaklah dibuat terlebih dahulu. Tujuan dan objektif: Ini termasuk mengenal pasti perkara yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi berdasarkan matlamat penubuhan organisasi tersebut dan prestasi yang diinginkan seperti kadar pertumbuhan organisasi atau peratusan keuntungan dan lain-lain 2. Langkah seterusnya. Pada amnya. penstafan. iaitu perancangan. dan pengawalan. penyusunan. Strategi organisasi: Apabila matlamat dan tujuan telah ditakrifkan dengan jelas.PROSES PENGURUSAN Proses atau fungsi pengurusan dapat dibahagikan kepada beberapa fungsi bergantung kepada cara kita mengelaskan fungsi-fungsi perancangan. pihak pengurusan harus mengatur program atau projek mengikut strategi yang berasaskan matlamat organisasi. . pihak pengurusan akan membincangkan perkara seperti strategi pemasaran yang meliputi perletakan harga. penyusunan. dan pengawalan. penyelarasan. Perancangan Penyusunan Pengarahan Pengawalan Perancangan Sebelum pihak pengurusan memulakan aktiviti organisasi. Pada peringkat perancangan.

masalah dalam penyusunan dikenal pasti dan langkah tertentu diambil. orientasi dan latihan. program peningkatan produktiviti dan kualiti. tingkat (hierarki) autoriti. kepimpinan. Struktur organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti (pemasaran. faktor-faktor di dalam organisasi. . dan program kebajikan dan perkhidmatan kakitangan. Untuk mencapai matlamat ini faktor-faktor motivasi. upah. program keselamatan dan kesihatan kakitangan. dan faedah). kewangan. penilaian prestasi. Pengawalan Pengawalan merupakan fungsi terakhir untuk menentukan bahawa prestasi organisasi telah dicapai mengikut perancangan. dan sistem komunikasi perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan. keinginan dan sifat kakitangan yang ada hubungan dengan prestasi dan tingkah laku perlu diberi perhatian dan diawasi. penyelarasan melalui peraturan dan dasar serta prosedur yang dibuat. pemprosesan dan lain-lain). Pengarahan Pengarahan merupakan fungsi penting untuk menjamin aktiviti organisasi berjalan dengan teratur dan sempurna dalam suasana yang harmoni. pengambilan dan pemilihan kakitangan.Penyusunan Penyusunan melibatkan kerja menstruktur organisasi dan penstafan (proses pengambilan kakitangan). sistem pampasan (gaji. Penstafan meliputi perancangan sumber manusia.

Misalnya. Pengurus bertanggungjawab menggunakan segala sumber dengan efisien untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Aktiviti pengurusan berbeza mengikut tingkatan di dalam organisasi. Dalam konteks pengurusan. 2. swasta atau badan kerajaan. padahal kelemahan dan masalah yang timbul itu berpunca dari semua pihak pada peringkat pengurusan. Pengurus mengimbangkan matlamat dan menetapkan prioriti seperti menjalankan kerja yang penting dahulu atau dengan serta-merta. Fungsi pengurusan bukan saja merupakan tanggungjawab seorang pengurus besar atau pengarah tetapi juga tanggungjawab penyelia atau ketua bahagian yang berada di dalam organisasi.. Kegagalan dan kejayaan itu mencerminkan prestasi pengurus berkenaan.KEPERLUAN PENGURUSAN Pengurusan diperlukan di dalam semua organisasi.. perhubungan awam. Mereka mempunyai kuasa yang diberikan untuk mengarah orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya. tidak kira sama ada organisasi itu kecil atau besar. pengurus atasan menggunakan kebanyakan masa mereka di dalam perancangan jangka panjang. Pernyataan seperti ini dimaksudkan kepada mereka yang menduduki tingkat atas di dalam organisasi. Kita pernah mendengar kata-kata seperti: "Masalah yang timbul itu adalah dari pihak pengurusan. Pengurus juga tidak boleh lari daripada bertanggungjawab ke atas kegagalan dan kejayaan orang di bawah jagaannya. 5. dasar. Pengurus mewujudkan matlamat. antaranya: 1. ". 4. Pengurus ialah penyelaras dan pengarah di dalam organisasi yang mengawasi aliran kerja serta menyatupadukan semua unsur organisasi. dan mentasikan strategi. perancangan. 3. membuat dasar serta menganalisis perkaramengimple- . pengurus dimaksudkan kepada mereka yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan orang lain pada semua peringkat. Setiap pengurus mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tertentu.

program. Oleh kerana pengurusan itu bukannya individu atau sekumpulan individu. maka untuk tujuan kita. dan pengawalan penggunaan sumber untuk mencapai tujuan dan matlamat organisasi. sumber selalunya terhad. Secara akademik definisi seperti ini sangatlah terhad pengertiannya. pengurus memerlukan kepakaran. keyakinan. dan kerja yang akan dimainkan oleh organisasi. dan mempunyai kesabaran. ia mesti merancang. projek. . Misalnya. strategi. objektif. untuk membolehkan sesuatu perkara itu dilaksanakan. Sebelum organisasi itu menjalankan kegiatannya. penyusunan. Empat Fungsi Pengurusan Perancangan. pihak atasan mengharapkan sesuatu yang mesti dicapai dan permintaan orang bawahan memerlukan pertimbangan. ia boleh didefinisikan sebagai proses perancangan. PENGURUSAN DAN PROSES PENGURUSAN Pihak pengurusan ialah gabungan individu yang mengendalikan sesebuah organisasi. Pengurus pertengahan atau penyelia sebaliknya memainkan peranan yang lebih di dalam penyelarasan dan pengawalan kerja pada peringkat operasi. Perancangan. pengarahan. Satu kenyataan yang harus kita terima ialah pengurus lebih berhadapan dengan faktorfaktor yang tidak dapat dikawal daripada faktor-faktor yang boleh dikawal. kuasa yang diberikan terbatas.perkara yang berlaku di persekitaran luaran. iaitu menentukan terlebih dahulu perkara yang hendak dicapai olehnya. penyusunan. Ini termasuklah menetapkan tujuan. pengarahan. Oleh yang demikian. dan pengawalan merupakan empat fungsi asas pengurusan.

Pengawalan. . membandingkan keputusan dengan matlamat organisasi dan mengambil tindakan yang betul sekiranya berlaku kesisihan. membahagikan unit-unit atau bahagian. Perkara yang dilakukan termasuklah memberi kepimpinan. Di dalam penyusunan. Pengawalan merujuk kepada langkah-langkah mengawasi prestasi. sumber manusia dan bahan disusun.Penyusunan. dan perangsang kepada tenaga pekerja untuk mencapai matlamat organisasi. dan berkomunikasi di dalam organisasi. serta memilih kakitangan untuk memenuhi jawatan yang diwujudkan. bimbingan. dorongan. Pengarahan. Pengarahan memberikan panduan. dan dibahagikan mengikut gabungan yang tepat bagi menentukan perancangan itu berjalan dan mencapai matlamatnya. Ini termasuklah menyusun tingkat kuasa.

KESELAMATAN BENGKEL Peraturan keselamatan bengkel adalah merupakan satu faktor penting yang perlu diamalkan oleh setiap pelajar dalam kerja amali di bengkel. Kebanyakan kemalangan adalah disebabkan oleh kecuaian manusia sendiri dan jarang sekali berlaku dengan sendirinya. kecacatan anggota dan kehilangan nyawa. ―keselamatan dan kesihatan pekerja sentiasa terdedah kepada pelbagai bentuk kemalangan dan perlu dijaga agar majikan tidak kehilangan pekerja yang menjadi aset syarikat‖. pelajar seharusnya menggunakan kemudahan yang ada di dalam bengkel dengan menjaga keselamatan dirI dan juga orang lain. Kemudahan peralatan yang lengkap dan teratur untuk digunakan atau keadaan persekitaran tempat tersebut seharusnya menjadi penyumbang kepada penghasilan projek yang baik. Ibrahim Syed dalam Raja Afindi Raja Adam (1998) menyatakan. Setiap aktiviti yang dijalankan melibatkan penggunaan peralatan dan mesin yang berbahaya. Keselamatan ditakrifkan sebagai satu keadaan bebas daripada kecederaan. Walaupun beberapa usaha telah dibuat. Kemalangan yang terjadi biasanya boleh mengakibatkan luka. namun kemalangan bengkel masih lagi berlaku terutamanya ketika menjalankan kerja-kerja amali di bengkel. kesakitan atau kehilangan yang mana ia memerlukan tindakan yang sewajarnya daripada semua pihak. Sebarang kecuaian boleh mengakibatkan kemalangan atau kecederaan yang serius. Peraturan – peraturan keselamatan bengkel perlu diamalkan bagi mengelakkan kemalangan yang tidak diingini berlaku. ketakutan. . Untuk melatih pelajar menggunakan alatan tangan untuk menghasilkan projekprojek tertentu. Oleh itu. maka suasana tempat yang sesuai perlu untuk pelajar melaksanakan tugasan tersebut dengan lebih berkesan. Kesedaran terhadap keselamatan perlu ditanamkan kepada setiap pelajar supaya sikap mementingkan keselamatan ini dapat di amalkan semasa membuat kerja amali di sekolah dan seterusnya diamalkan setelah memasuki ke alam pekerjaan.

Pendidikan yang diterima dari kecil ini menimbulkan kesan yang mendalam dalam jiwa kita. Keselamatan di dalam bengkel akan lebih rumit jika bilangan pelajar terlalu ramai menggunakan ruang atau kemudahan peralatan yang sedia ada dalam satu masa. keadaan yang panas dan suasana yang tidak teratur boleh berlaku. Dengan itu. Ruang yang sempit serta pelajar yang ramai akan memburukkan lagi suasana melakukan aktiviti di bengkel. Sejak kecil lagi kita telah diingatkan supaya menjaga keselamatan diri. nyatalah kesedaran akan pentingnya keselamatan telah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kemalangan yang melibatkan penggunaan alatan serta mesin akan dapat dicegah jika ianya dijaga dan diselenggarakan dengan sempurna dari semasa ke semasa. terhadap persekitaran dan keselamatan harta benda. Disebabkan ruang yang terhad dan sempit perkara seperti gangguan emosi. Untuk memastikan sekolah adalah institusi yang selamat bagi para pelajar menimba ilmu dan kemahiran. satu kajian mestilah dilakukan untuk mengetahui amalan pelajar dalam mengamalkan keselamatan di bengkel. orang lain dan objek yang berada di persekitaran kita. mendapati semua bengkel Kemahiran Hidup di sekolah menggunakan pelbagai jenis alat-alat tangan dan mesin. Kajian yang dijalankan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (1993). Kesedaran mengutamakan keselamatan bukan hanya pada diri sendiri sahaja tetapi juga terhadap rakan-rakan yang sama-sama bekerja. . Kemalangan dapat dielakkan atau dikurangkan jika pelajar sentiasa mematuhi langkah-langkah keselamatan. Keselamatan biasanya berkaitan dengan bahaya. Kesedaran mengutamakan keselamatan akan hanya timbul sekiranya pelajar itu sendiri mengambil berat untuk mengetahui dan memahami akan kegunaan alatan kelengkapan yang ada di dalam bengkel.Hal ini akan menjadikan sekolah pada mulanya untuk menimba ilmu tetapi tidak terjamin daripada aspek keselamatannya.

Selain itu juga. Seterusnya menerapkan pentingnya menjaga keselamatan kepada para pelajar semasa menjalani aktiviti di bengkel. hasil kerja dapat dipertingkatkan dan suasana kerja berjalan dengan selamat . Pengabaian aspek keselamatan mungkin akan mengakibatkan kecederaan. Hal ini penting agar tidak berlakunya lagi perkara-perkara yang tidak di ingini berlaku seperti kemalangan. imej institusi yang terlibat juga akan buruk serta memberi kesan terhadap kelancaran operasi bengkel berkenaan. Kesedaran pelajar terhadap amalan keselamatan hendaklah dipupuk dari awal lagi agar amalan yang positif sentiasa tersemat pada jiwa pelajar itu sendiri. kerugian terpaksa di tanggung akibat kerosakan dan tanggungan kos perubatan Aspek keselamatan merupakan faktor yang paling penting ditekankan semasa melakukan kerja-kerja amali khususnya di bengkel. Malahan. Aspek keselamatan perlu diberi perhatian utama dan merupakan ciri penting yang mesti diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran di bengkel pada setiap masa. Kesedaran terhadap keselamatan bengkel perlu ditanamkan kepada setiap bakal guru ini supaya sikap mementingkan keselamatan ini dapat diamalkan semasa menjadi pendidik di sekolah. kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat mengenai amalan pelajar terhadap keselamatan bengkel.Sikap pelajar yang tidak ambil berat tentang amalan keselamatan dan sikap acuh tak acuh terhadap tugas atau kerja boleh mendatangkan bahaya kepada diri dan juga rakan sekerja. . kecederaan terhadap fizikal. Dengan itu.

Mereka mencadangkan proses ini mesti disepadukan dengan sistem pengurusan dan perancangan organisasi. Mewujudkan keselamatan bengkel. saya membahagikan tajuk utama iaitu pengurusan dan keselamatan bengkel kepada dua iaitu. Hasil yang saya dapat melihatkan keperluan pengurusan yang cekap dalam memastikan aspek keselamatan amat perlu dititik beratkan. sesebuah bengkel mempunyai pelbagai perlatan. dari segi aspek pengurusan serta aspek keselamatan bengkel. batang besi dan sebagainya tidak di urus dengan betul dan bertaburan di atas lantai bengkel. Tujuan pengurusan keselamatan bengkel. Sekiranya kemudahan berkenaan tidak diuruskan dengan baik dan bersistematik. kelengkapan dan barangan yang bernilai tinggi. 1. Hal ini merujuk kepada kecuaian pihak pengurusan yang boleh menyebabkan pengguna terdedah kepada risiko kemalangan yang tinggi. berkemungkinan risiko berlakunya kemalangan secara tidak langsung meningkat. potongan kayu-kayu kecil. alatan. dan bahan.PENGURUSAN DAN KESELAMATAN BENGKEL Bagi memastikan proses keselamatan dapat diurus dan dilaksanakan dengan efektif. Merujuk huraian yang telah saya kupas. Seperti mana yang diperjelaskan. Kita dapat lihat jika lebihan bahan kerja seperti habuk kayu. bukannya dilaksanakan dalam bentuk program tambahan kepada aktiviti pengurusan yang sedia ada. Stanton dan Willenbrock (1990) menyarankan aspek keselamatan mesti dijadikan sebahagian daripada prosider dan aktiviti sesebuah organisasi. Ini menyebabkan pergerakan kita akan tergangung dengan kehadiran bahan-bahan tersebut dan risiko terjatuh meningkat secara tidak .

langsung. . Melalui pengurusan yang ada. Ini memudahkan laporan. Melihat keadaan dimana seorang pengguna secara tidak sengaja mengambil pahat yang telah patah matanya. 2. Ia juga menyebabkan hilang fokus semasa mengalihkan barang ke tempat yang baru. risiko kemalangan meningkat jika pengguna terbabit terus menggunakan alatan tersebut yang sepatutnya di selenggarakan terlebih dahulu. ia memberi tanggungjawab bengkel kepada seseorang. Dengan adanya system pengurusan. Menjadi tugas pengurusan untuk memastikan semua alatan dalam keadaan baik untuk digunakan dan jika perlu. Mengelakkan dari berlaku kemalangan. Peraturan yang ada hendaklah di patuhi dan pihak penurusan sentiasa memastikan bahawa pengguna bengkel mematuhi peraturan yang telah ditetapkan bagi mengurangkan risiko kemalangan di dalam bengkel berlaku. Kemalangan akan mudah berlaku jika tiada system pengurusan di wujudkan dalam sesebuah bengkel. perbaiki alatan sebelum digunakan. aduan serta pengawasan di jalankan. pengguna tersebut terus melaporkan kepada pengurusan agar diamabil tindakan seterusnya dan sebaliknya. jika tiada system pengurusan. Penyelenggaraan alatan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan alatan yang tersebut selamat digunakan.

. c) Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan semasa bekerja. Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan Organisasi bengkel dan keselamatan merupakan sistem pengurusan yang memerlukan kerjasama di antara guru dan murid. b) Memastikan alat dan kelengkapan makmal sentiasa dalam keadaan teratur. Organisasi bengkel dibentuk untuk: a) Memastikan makmal sentiasa bersih dan kemas. tujuan penubuhan organisasi keselamatan bengkel adalah untuk: 1) Memastikan sistem pengurusan di bengkel lebih teratur dan bersistematik. dan bahan. 3) Memastikan bengkel dalam keadaan teratur dan kemas.TUJUAN PENGURUSAN KESELAMATAN BENGKEL. Mengelakkan dari berlaku kemalangan. Sistem ini menjamin keadaan bengkel yang teratur dan selamat semasa bekerja. Mewujudkan keselamatan bengkel. 2) Memastikan keselesaan dan keselamatan murid-murid semasa berada di dalam bengkel. 4) Menentukan kumpulan yang bertanggungjawab. Murid mesti mematuhi peraturan-peraturan keselamatan dan jadual kerja yang telah disediakan oleh guru. alatan. Selain itu.

Guru Formen Penolong Formen Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpula 2) Ahli Nama Kumpulan 1) Ketua Kumpulan 2) Ahli . Tugas mereka ialah a) Memastikan bahawa setiap kumpulan menjalankan tugas masing-masing dengan sempurna.5) Memastikan semua alatan dan bahan dijaga dengan baik dan disimpan di tempat yang selamat. Struktur Organisasi Bengkel Formen dan penolong formen dilantik di kalangan murid. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan tugas masingmasing secara bergilir-gilir. 6) Melatih murid bersifat bekerjasama dan bertanggungjawab. b) Menolong guru untuk menguruskan bengkel.

3) Murid sentiasa mengikut arahan kerja yang ditetapkan. 7) Guru peka dengan tahap kemahiran murid semasa bekerja. 5) Menggunakan alatan dengan cara yang betul. Apabila Berlaku Kemalangan Ketua Formen Rakan Kumpulan Tindakan Rakan Sekelas Guru Bertugas . 6) Peka keadaan bengkel dan memakai alat perlindungan. Kemalangan boleh dielak jika: 1) Pengetahuan dan pemahaman alat serta bahan yang diguna. 2) Menyusun langkah P&P dengan baik dan ikut prosedur.Pengurusan yang berkesan boleh mengelakkan kemalangan berlaku semasa pengajaran dan pembelajaran. 4) Mematuhi keselamatan bengkel setiap masa.

. setiap guru teknikal yang dipertanggungjawabkan perlulah memiliki kemahiran dan pengetahuan dalam aspek organisasi dan pengurusan bengkel.Rumusan Bengkel merupakan pelengkap kepada proses pengajaran dan pembelajaran bidang pendidikan teknik dan vokasional. kondusif. Oleh itu. dan selamat. Infrastruktur ini perlu diselia dan diuruskan dengan cekap dan berkesan supaya ia boleh mewujudkan pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dalam keadaan sempurna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful