http://impreschoolteacha.blogspot.com/2009/01/mewujudkan-iklim-bilik-darjah-yang.

html

Friday, January 16, 2009 MEWUJUDKAN IKLIM BILIK DARJAH YANG KONDUSIF Sistem sosial merupakan sesuatu sistem interaksi dan aktiviti manusia dalam masyarakat. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam bilik darjah bergantung kepada interaksi dan aktiviti di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Sehubungan ini, bilik darjah merupakan satu sistem sosial yang mana interaksi berlaku melalui aktiviti-aktiviti yang dirancangkan dan berlandaskan sesuatu strategi pengajaran dan pembelajaran.

Ciri-ciri iklim bilik darjah yang kondusif Iklim bilik darjah yang dikatakan baik mengandungi empat ciri utama seperti berikut;
 

Hubungan yang saling hormat-menghormati di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Kesukarelaan pelajar-pelajar menerima aspirasi dan peraturan bilik darjah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah.

Perasaan kekitaan yang timbul di antara pelajar-pelajar dengan guru-guru sebagai sebuah keluarga yang mesra dan bahagia.

Kewujudan satu keadaan yang setiap pelajar melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan, termasuk usaha menggunakan bahasa dengan betul dan sesuai.

Iklim bilik darjah yang baik adalah iklim bilik darjah yang terbuka dan akan menggalakkan pelajar bebas berinteraksi di antara pelajar dengan pelajar; pelajar dengan guru, serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti dalam bilik darjah. Guru pula gembira bekerja dalam keadaan yang mesra dan sempurna. Iklim bilik darjah yang terbuka seperti ini merupakan iklim bilik darjah yang kondusif, dan iklim positif ini akan dapat membantu sekolah mencapai aspirasinya, seperti membentuk pelajar dengan sikap dedikasi, berinisiatif, rela bekerjasama, ramah dan mesra, spontan dan kreatif, serta lebih tinggi motivasinya.

blogspot. . 2010 5 Ciri Bilik Darjah Yang Kondusif 5 Ciri Bilik Darjah Yang Kondusif Persekitaran pembelajaran yang kondusif ialah tempat murid dapat melibatkan diri. semangat. November 13. murid menyedari kelebihan sikap berdikari. Persekitaran ini mempunyai keupayaan untuk merangsang minat dan semangat murid untuk terus belajar.html Saturday. mengawal murid dan aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah serta personaliti guru itu sendiri. kemahiran guru dalam mengurus. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn.com/2010/11/5-ciri-bilik-darjah-yang-kondusif. yang elok dipandang dan yang teratur susunannya. Bhd. Dalam persekitaran ini. Keadaan ini akan memberi kesan cita rasa. kesejahteraan. RUJUKAN Mok Soon Sang (2008). Iklim bilik darjah yang kondusif ini akan meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran-pembelajaran. mempunyai perasaan bertanggungjawab dan kesepunyaan terhadap pembelajarannya. mengambil bahagian dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran. http://treebuilder.Ringkasnya. Hal ini melibatkan pendekatan pengajaran. corak komunikasi. iklim bilik darjah yang dikatakan kondusif adalah sebuah bilik darjah yang dikelolakan dengan baik. Iklim yang dapat memotivasikan murid merujuk kepada suasana atau budaya yang dapat mewujudkan motif dalam diri murid untuk bertindak ke arah mencapai matlamat pembelajara. Murid dan Alam Belajar. dan bahagia kepada pelajar-pelajar yang menggunakannya untuk menjalankan aktiviti pembelajaran mereka.

Meja dan kerusi dalam bilik darjah tahap satu disusun mengikut kumpulan manakala kerusi dan meja dalam bilik darjah tahap dua disusun secara berpasangan. Ada guru yang membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan mengikut tahap kebolehan dan kefahaman murid-murid seperti kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang tinggi. papan hitam. murid-murid dapat member sepenuh perhatian kepada guru yang mengajar di hadapan kelas. Dengan ini. bilik darjah dilengkapi dengan kerusi dan meja. Guru juga dapat mengubah. Dari segi kemudahan. Guru memainkan peranan yang amat penting dalam pengurusan bilik darjah. ruang bilik darjah yang mencukupi diperlukan bagi sesebuah bilik darjah bagi memudahkan pergerakan murid dan guru. kipas. pintu. Ada guru juga membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada murid-murid yang tahap kebolehan yang lemah. Pembahagian murid-murid kepada beberapa kumpulan kerana kebolehan murid-murid adalah berbeza antara satu sama lain. bilik darjahnya agak kecil dan murid-murid tidak dapat bergerak bebas dalam bilik darjah dan akan mengakibatkan murid-murid tidak mempunyai semangat untuk bertanya kepada kawan-kawan semasa menghadapi masalah dalam pembelajaran. sama ada kesalahan tatabahasa atau karangan atau perbuatan yang tidak menyeronokkan. Melalui pemerhatian saya semasa PBS. rak-rak dan sebagainya hendaklah disediakan dengan lengkap dan memastikan mereka berada dalam keadaan yang baik. kemudahan-kemudahan bilik darjah salah sebuah . Guru boleh berdiri di tengah kelas serta dapat memberi perhatian kepada semua murid dalam kumpulan atau berpasangan. Dalam pemerhatian saya. Dengan susunan fizikal bilik darjah seperti ini memudahkan interaksi antara murid dengan murid dan guru dengan murid. papan pameran.Dari segi susunan fizikal bilik darjah. Saiz bilik darjah yang besar akan memberikan keselesaan semasa murid-murid bergerak dalam bilik darjah semasa aktiviti-aktiviti dijalankan di dalam bilik darjah. Dari segi saiz bilik darjah. meja dan kerusi murid-murid disususn dengan kemas dan rapi mengikut kumpulan. tingkap. sederhana dan lemah.mengajar dan menunjukkan ajar kepada murid-murid secara berkesan jika mereka melakukan apa jua kesalahan. sederhana dan tinggi dalam satu kumpulan.

Muridmurid di sekolah akan menikmati dan menggunakan kemudahan yang amat lengkap dan melahirkan anak-anak murid yang cemerlang. hubungan guru-murid amat dititikberatkan di sekolah rendah. guru yang baik sentiasa dijadikan teladan bagi murid. Hasil-hasil kerja murid juga diletakkan atau digantungkan di tempat atau di rak yang sesuai dalam bilik darjah. Di samping itu. meja. Secara kesimpulannya. pengurusan bilik darjah yang baik merupakan salah satu faktor meningkatkan keberkesanan pemngajaran dan pembelajaran. Malahan. guru amat berpengaruh dalam membina sikap positif murid. Justeru. membuang sampah. Bagi murid-murid yang bertenaga. Jika murid tersebut tinggi.sekolah rendah tidak disediakan dalam keadaan yang baik dan selamat digunakan. Para guru memberi kasih sayang dan dorongan kepada semua murid tanpa mengira kaum. kepercayaan diwujudkan antara guru dengan murid. guru akan memberikan dia tugas mengelap tingkap atau pintu. guru juga memainkan peranan yang penting dalam pengurusan rutin bilik darjah. Keadaan ini akan membangkitkan semangat belajar murid-murid dalam bilik darjah. guru akan memberikan tugas seperti mengambil sebaldi air untuk kawankawan yang bertugas mengelap tingkap dan pintu. Oleh itu. para guru membina hubungan yang erat dengan para murid. Guru menyediakan jadual tugas untuk murid-murid mengikut kebolehan atau fizikal mereka. kerusi. Ruang-ruang pembelajaran juga perlu dibekalkan bagi memudahlan murid-murid menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran. Sebagai contoh. Oleh itu. proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat dijalankan dengan berkesan. . Lama-kelamaan. Hal ini adalah kerana murid sekolah rendah hanya akan mendengar ajaran daripada seseorang yang mereka mempercayai. Bagi murid-murid yang berbadan kecil.guru akan memberi tugas seperti menyapu lantai. Tujuan pembahagian tugas seperti ini akan mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa serta keadaan fizikal bilik darjah yang bersih dan teratur. Di samping itu. menyusun kerusi dan meja dan lain-lain lagi kepada mereka. kipas dan tingkap yang rosak perlu digantikan dengan baru kerana kemudahan-kemudahan yang tidak elok akan mendatangkan ancaman dan juga berbahaya terhadap murid-murid.

ketekunan. sokonganmoral. Perhubungan interpersonal Interaksi murid dlm proses p & p sangatpenting untuk meningkatkan kualitipembelajaran. e) Aspek Jangkaan Jangkaan yg tinggi kpd murid memberi kesanpositif untuk mendapat kejayaan.com/doc/14853824/Bab-10-Persekitaran-Pembelajaran-Dan-PengajaranYang-Kondusif BILIK DARJAH YANG KONDUSIF 1 . b) Aspek Motivasi. A s p e k P s i k o l o g i a)Aspek Hubungan. penglibatanyg aktif dan mengeratkan kerjasama danpersahabatan. c ) S t r a t e g i K o m u n i k a s i iv)Penggunaan bahasa yg berkesan.scribd. Motivasi luaran dan dalam sangat penting supayamurid berusaha bersungguh-sunggah untukmencapai kejayaan cemerlang. dan pengiktirafan untuk mendapatpenghargaan kendiri. Hubungan guru dgn murid sangat penting untukmewujudkan interaksi yg positif .v ) K e s e d i a a n m e n d e n g a r vi)Meningkatkan proses .dedekasidan kerjasama boleh membantu ke arahkecemerlangan murid. d) Aspek Keperluan Keperluan bermaksud kasih sayang. c) Aspek Nilai Nilai yg positif kerajinan.http://www. 2.

Menurut kajian. psikososial. . teknikal.scribd.com/doc/51027779/16551081 -Langkahlangkah-PenyediaanPelan-Bilik-Darjah Langkah-langkah Penyediaan Pelan BilikDarjah Cara-cara mewujudkan iklim bilik darjah yangkondusif Pengenalan: Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankandalam sebuah bilik darjah bergantung kepada interaksiantara guru dengan murid-muridnya. tahappersekolahan . viii)Komunikasi dan pertuturan. murid dengan muriddan murid dengan bahan pembelajaran. http://www. v i i ) M e n g a m a l k a n k o m u n i k a s i t e r b u k a . •Sebagai guru kelas yang mementingkan penyediaanpelan bilik darjah yang kondusif.pengajaran dan pembelajaran ini bergantung kepada corakinteraksi antara guru dengan murid.i n t e r a k s i . minat dan keperluan murid-murid dalamkelas tersebut Faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran danpembelajaran dalam bilik darjah Fizikal. guru tersebut perlulahkreatif dan bijak dalam mengatur persekitaran fizikalyang kondusif yang selaras dengan umur.

Langkah-langkah penyediaan pelan bilik darjah dari segi faktor fizikal •Penyusunan kerusi dan meja perlulah mengikutkumpulan.: Pastikan guru mempunyai kontek visual dengansemua murid. • Ruang siling :digunakan untuk menggantung mobile.bahan hiasan. Bekalan dan bahan yang membantu dalammenjadikan bilik darjah selesa untuk belajar •Guru perlu menyediakan ruang untuk meletakkan buku-buku rujukan termasuk kamus. •Portfolio murid boleh disimpan oleh guru dalam almari yangmudah diakses oleh semua murid. gambar. guru dengan murid dalam kelas KBSR. •Meja guru : Biasanya diletak depan bilik darjah. hiasan. •Guru menyediakan satu tempat khas bagi bekas makanandan minuman murid di belakang bilik darjah. bahan pengajaran dan sebagainya. •Guru memberi perhatian dan mewujudkan satu sudut untuk meletak jam dinding. akuariumdan pokok berpasu dapat menggalakkan aktivitipengajaran dan pembelajaran. tisu. Susun atur pelan bilik darjah mengikut ruang •Ruang dinding :Pelan bilik darjah yang kondusif akan terbentuk apabilaguru mempamerkan hasil kerja murid seperti tugasan. Tujuan: Memudahkan interaksi antara murid denganmurid. hasilkerja murid dan sebagainya. majalah. •Guru memastikan tugasan murid disalin dalam bentuk cd dan disimpan dalam kotak untuk kegunaan masa depan.: Gantikan atau baiki perabot yang rosak atau usang.:Pastikan bilangan kerusi atau meja mencukupi. Contoh: •Meja murid-murid : Bagi membentuk satu pelan bilik darjah yang kondusif mejamurid-murid dipastikan tidak diletak depan dengan pintumasuk dan keluar atau tingkap. kalender. petadan bahan manipulatif untuk bacaan umum dan rujukanmurid. alat bantu mengajar. surat khabar. kotak pertolongancemas dan sebagainya bagi menjadikan bilik darjah selesadan selamat untuk menimba ilmu. . Tujuan:Pelbagai carta. •Suasana bilik darjah harus diatur kemas.

Tujuan: Meningkatkan keberkesanan P&P Langkah-langkah penyediaan pelan bilik darjah darisegi faktor psikososial •Faktor ini boleh dibahagi kepada 2 bahagian iaitu suasanasosial dan suasana emosi. LCD. •Alat –alat bantu yang diguanakan mestilah sesuai danpenggunaannya dalam bilik darjah haruslah dirancangdengan teliti agar kelas yang kondusif dapat diwujudkan . •Tingkap-tingkap dan pintu yang mencukupi. •Keadaan kebersihan dan keindahan bilik darjah.umur dan keperluan murid. tahap persekolahan ataupun minat murid-murid.•Guru perlu menunjukkan keprihatinannya semasamenyediakan pelan bilik darjah yang kondusif. Tujuan: Memberi keselesaan kepada murid-murid bagibergerak dan menjalani aktiviti kumpulan atau aktivitipermainan. Simpan kabel. soket dansebagainya dengan baik di tempat yang mudah diaksesoleh guru.•Guru harus memastikan alatan seperti komputer OHP. Faktor Teknikal dan pengurusan masa •Digunakan untuk merangsang semangat danmenyemarakkan kesediaan belajar. Ini akan membangkitkansemangat belajar dan keselesaan kepada murid. •Saiz bilik darjah yang mempunyai ruang yang cukup. •Setiap sudut dalam bilik darjah perlu dilengkapi mengikutkeperluan umur. rakaman audio dan video sentiasa berfungsi dan beradadalam keadaan yang baik.TV. Tujuan:Bagi membolehkan udara dan cahaya yang mencukupimasuk ke dalam bilik darjah. •Guru perlu mahir dalam menggunakan alat bantumengajar yang sesuai mengikut tahap pembelajaran. •Guru perlu sedar bahawa penyediaan pelan bilik darjahberorientasikan murid-murid yang berkait rapat denganfaktor fizikal.

kawalan kelas.0 KONSEP PERSEKITARAN PEMBELAJARAN KONDUSIF Menurut Najeemah Md. Persekitaran psiko-sosial .html Tuesday. 2008).http://putranamza.com/2011/03/hanya-perkongsian-perbezaan-bilik. Dalam konteks pendidikan. kemas dan ceria mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid.1 Persekitaran Fizikal Suasana fizikal boleh menyumbang kepada pembelajaran murid. Persekitaran yang selesa. reka bentuk. Choong Lean Keow (2008) mendefinisikan persekitaran pembelajaran yang kondusif sebagai iklim dan budaya bilik darjah secara menyeluruh yang merangkumi beberapa aspek seperti pola komunikasi. 1. 2011 HANYA PERKONGSIAN “PERBEZAAN BILIK DARJAH KONDUSIF & TIDAK KONDUSIF” 1. hubungan murid dengan guru dan hubungan murid dengan murid (Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel. Secara umumnya. psiko-sosial merujuk kepada hubungan antara keperluan emosi individu dengan persekitaran sosialnya. persekitaran fizikal di dalam bilik darjah merangkumi beberapa aspek seperti ditunjukkan dalam Rajah 2 berikut : 1.2 Persekitaran Psiko-Sosial Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008). Pembelajaran ini pula dipengaruhi oleh persekitaran yang positif. dapat difahami bahawa persekitaran pembelajaran kondusif merupakan satu keperluan wajib untuk memungkinkan proses pembelajaran berlaku dengan lancar. March 15. peraturan bilik darjah dan rutin bilik darjah.blogspot. persekitaran psiko-sosial. Yusof (2006). pembelajaran merujuk kepada perubahan tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman. pelan lantai dan susun atur ruang fizikal dan kebolehan guru mengurus murid-murid dalam bilik darjah. Persekitaran yang kondusif ini merangkumi empat aspek iaitu persekitaran fizikal. atau disebut persekitaran pembelajaran kondusif iaitu merupakan satu komponen yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bersandarkan maksud tersebut.

Apabila seseorang guru berjaya membentuk peraturan yang bersesuaian dengan aspek psiko-sosial murid-murid yang belajar di dalam bilik darjah berkenaan. Dengan rutin demikian maka murid akan berasa bertanggungjawab sekaligus membantu membina kemahiran sosial dan emosi semasa interaksi dalam menjalankan tugas. kemampuan dan peredaran masa. . suasana keperluan. 1.3 Peraturan Bilik Darjah Murid-murid di sekolah rendah memerlukan struktur dan prosedur-prosedur kerja yang jelas agar mereka boleh berfungsi dengan baik di dalam bilik darjah.yang sihat di dalam bilik darjah mempunyai ciri-ciri antaranya seperti suasana selesa. 2.J. Cirriciri ini ialah. peraturan memfokuskan jangkaan atau standard tingkah laku yang spesifik atau umum. dari segi fizikal. adalah dibuktikan oleh penyelidik bahawa pensisteman bilik darjah menjadikan individu itu lebih yakin. rutin atau tabiat harian menyemai perasaan penting. dan alat kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Menurut Mok Soon Sang (2009). Salah satu cara yang terbaik untuk memupuk sifat-sifat terseut ialah menyediakan jadual tugas kelas. tenteram dan mempunyai tujuan. Dari segi fiizikal. perkongsian idea dan lain-lain lagi. proses pengajaran dan pembelajaran dapat berlangsung dengan terkawal tanpa sebarang gangguan seterusnya meningkatkan keberkesanan pemerolehan ilmu. mungkin sebuah bilik darjah di sekolah kampung berada dalam serba kekurangan. konsep bilik darjah adalah sentiasa berubahubah mengikut keadaan. rutin bilik darjah atau disebut pensisteman bilik darjah juga dilihat sebagai salah satu aspek yang menyumbang ke arah pembelajaran yang berkesan. dan bilik darjah di sekolah bandar pula lengkap dengan berbagai bahan. Kebiasaannya. Bilik darjah mempunyai berbagai cirri yang sama dan juga cirri yang berbeza. bertanggungjawab dan berguna kepada individu berkenaan. Michael (2008). Menurut A. social dan jiwa orang-orang di dalamnya. 1. komunikasi terbuka.0 KONSEP BILIK DARJAH Menurut Asmah Haji Ahmad (1989).4 Rutin Bilik Darjah Di samping peraturan bilik darjah yang dipercayai mampu membantu meningkatkan pembelajaran dan mengawal disiplin.

peraturan bilik darjah serta rutin bilik darjah. Dalam hal ini dan taraf sekolah juga memainkan peranan. Aktiviti di dalam biik darjah melibatkan orang.1 Bilik Darjah Yang Kondusif Menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008). . Menurut Choong Lean Keow (2009). aspek sosial pula. kawalan kelas. dan ahli masyarakat di persekitaran sekolah terdiri daripada mereka yang berpendidikan tinggi dan sempurna. iaitu bilik darjah diurus dengan baik agar murid-murid boleh bekerjasama. masa dan bahan pembelajaran. tugasan. bilik darjah boleh dilihat dari dua perspektif sebagai satu tempat kerja dan sebagai satu sistem ekologi. bilik darjah merupakan satu tempat kerja bermaksud satu tempat di mana murid-murid datang ke sekolah untuk belajar dan guru datang mengajar selain itu. 2. Bilik darjah yang kondusif merangkumi 4 aspek utama iaitu persekitaran fizikal. tenteram. pembelajaran akan berkesan sekiranya persekitarannya. Aspek tempat kerja merupakan tugas berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Sistem ekologi pula merupakan interaksi ekologi peribadi dengan ekologi bilik darjah. Aspek emosi dan jiwa murid adalah bergantung kepada taraf hidup ibu bapa dan keadaan sosial keluarga. bilik darjah merupakan satu tempat yang kompleks dan mempunyai banyak tuntutan. Menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008). ruang. Persekitaran yang selesa. persekitaran psiko-sosial. maka suasana sosial di sekolah juga akan menjadi baik. hubungan murid dengan guru dan murid dengan murid lain. megah. berkomunikasi dan berkongsi dengan teratur dan selesa. Ada sekolah yang popular dan terkenal. sekolah berada di kawasan yang aman. Persekitaran fizikal boleh menyumbang kepada pembelajaran murid. bangga dan bermotivasi tinggi untuk belajar. dan menggalakkan pembelajaran. kemas dan ceria mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid. dan tidak secara langsung mereka yang belajar di dalamnya akan merasa seronok.Selain itu. Menurut beliau lagi. bilik darjah sebagai satu sistem ekologi adalah satu persekitaran khas (habitat) di mana kedua-dua guru dan murid (penduduk) saling berinteraksi bagi menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran (terus hidup).

Fungsi peraturan dan rutin dijalankan secara serentak kerana setiap aktiviti murid-murid perlu ada pengawasannya. gaya kepimpinan guru.Faktor yang memberikan kesan kepada persekitaran psiko-sosial yang sihat adalah pendekatan pengajaran. Peraturan dan rutin dibincangkan bersama guru dengan murid untuk memberikan keselesaan kedua-dua belah pihak. bentuk komunikasi dan corak interaksi yang beliau wujudkan di dalam bilik darjah. .

2010 Pengurusan Bilik Darjah Menurut Lemlech (1988). responsif dan menyokong.Mengawal disiplin pelajar didalam kelas supaya pengajaran dapat berjalan dengan lancar. demonstrasi dan pembentangan. Pengurusan bilik darjah asas meliputi: Cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah Mengurus pergerakkan pelajar di dalam kelas . penyelenggaraan prosedur dan sumber pengajaran. Menekankan kepentingan penyusunan susana bilik darjah bagi memaksimakan keberkesanan.Jika aktiviti yang dilakukan dalam kumpulan kecil. . Pengurusan disiplin dan tingkah laku pelajar. menyediakan arahan dan maklumat yang bersesuaian dan mengurus kerja murid.Penyusunan yang dilakukan hendaklah bersesuai dengan aktiviti instruktional yang hendak dilakukan. . .com/2010/04/pengurusan-bilik-darjah.Contohnya. Pengurusan Bilik Darjah Yang Baik Menurut Edmund dan Carolyn (2009) dalam ‘Classroom Management For Middle & High School Teacher. Pengurusan yang efektif dalam bilik darjah haruslah bersifat proaktif.Penyediaan bilik darjah yang selesa untuk belajar serta mewujudkan hubungan dua hala yang mesra. Menurut Hall (2000) pula mendefinisikan sebagai pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah satu usaha yang berterusan dan menjadi proses orientasi penyelenggaraan yang melibatkan aspek memotivasikan pelajar untuk belajar.blogspot. pengurusan bilik darjah sebagai okestra kehidupan di bilik darjah yang memerlukan pembentukan kurikulum. pemantauan perkembangan murid serta tanggungjawab guru dalam meikirkan terlebih dahulu masalah-masalah yang mungkin timbul. jika aktiviti berkehendakkan guru menyampaikan ilmu secara kuliah. penyusunan yang dilakukan hendaklah membolehkan mereka melihat kawasan utama dan memerlukan kawasan simpanan peralatan bantu mengajar yang berdekatan.html Friday. .http://demurezealot. susunan tempat duduk pelajar perlu diubah semula supaya keadaan selesa dan senyap dapat diwujudkan walaupun perbincangan dilaksanakan. Ilmu Pengurusan Bilik Darjah Seorang guru perlu menguasai pengurusan bilik darjah dengan baik agar proses pembelajaran dan pembelajaran berkesan. terdapat 5 cara pengurusan bilik darjah yang baik: i) Menggunakan penyusunan bilik darjah yang tetap dengan matlamat instruksional. April 16. .

ii) Memastikan trafik kawasan tumpuan lancar. * Meja pelajar dan meja guru. * Kawasan keluar masuk.Setiap penyusunan hendaklah memastikan semua pelajar dapat memerhati layar putih atau papan hitam tanpa perlu mengubah kedudukan meja. .Jika keadaan ini berlaku. ia mendorong pelajar untuk tidak memberi perhatian serta menyusahkan pelajar mengambil nota dan menyalin maklumat. . . . . Penyusunan bilik darjah yang baik adalah berasaskan kepada kefahaman kepada tingkah laku yang dijangka daripada pelajar. iv) Menggunakan alat mengajar dengan terancang dan sumber murid juga tersedia untuk digunakan.Pengawasan pelajar merupakan salah satu tugasan mengurus yang besar. Penyusunan bilik darjah yang baik adalah berasaskan kepada kefahaman kepada tingkah laku . v) Pelajar mudah melihat setiap proses pembentangan dan penayangan. Contohnya: * Kawasan kerja berkumpulan. ia akan memberi kesusahan sekiranya pelajar tersebut memerlukan bantuan atau mengelakkan diri dari tugasan yang diberikan serta membuat gangguan. . Perancangan sistem peraturan dan prosedur yang teliti akan memudahkan komunikasi seorang guru dengan pelajarnya.Hal ini dapat meminimumkan penggunaan masa untuk penyediaan dan penyimpanan semula barangan. Jika guru sukar melihat muridnya. .Kawasan-kawasan ini hendaklah sentiasa dipastikan terpisah dan mudah untuk dimasuki (access the area).Bahan atau alat mudah digunakan serta penyimpanan yang efektif memberi kelancaran pada perjalanan aktiviti dan berakhir dengan jayanya. * Ruang sumber maklumat dan sumber bahan. iii) Memastikan pelajar mudah dilihat oleh guru.Kawasan tumpuan bertrafik tinggi yang dimaksudkan adalah kawasan yang menjadi pusat tumpuan pembelajaran dilaksanakan serta menjadi tumpuan untuk pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. kerusi mahupun berpaling.

Perancangan sistem peraturan dan prosedur yang teliti akan memudahkan komunikasi seorang guru dengan pelajarnya. .yang dijangka daripada pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful