http://impreschoolteacha.blogspot.com/2009/01/mewujudkan-iklim-bilik-darjah-yang.

html

Friday, January 16, 2009 MEWUJUDKAN IKLIM BILIK DARJAH YANG KONDUSIF Sistem sosial merupakan sesuatu sistem interaksi dan aktiviti manusia dalam masyarakat. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam bilik darjah bergantung kepada interaksi dan aktiviti di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Sehubungan ini, bilik darjah merupakan satu sistem sosial yang mana interaksi berlaku melalui aktiviti-aktiviti yang dirancangkan dan berlandaskan sesuatu strategi pengajaran dan pembelajaran.

Ciri-ciri iklim bilik darjah yang kondusif Iklim bilik darjah yang dikatakan baik mengandungi empat ciri utama seperti berikut;
 

Hubungan yang saling hormat-menghormati di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Kesukarelaan pelajar-pelajar menerima aspirasi dan peraturan bilik darjah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah.

Perasaan kekitaan yang timbul di antara pelajar-pelajar dengan guru-guru sebagai sebuah keluarga yang mesra dan bahagia.

Kewujudan satu keadaan yang setiap pelajar melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan, termasuk usaha menggunakan bahasa dengan betul dan sesuai.

Iklim bilik darjah yang baik adalah iklim bilik darjah yang terbuka dan akan menggalakkan pelajar bebas berinteraksi di antara pelajar dengan pelajar; pelajar dengan guru, serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti dalam bilik darjah. Guru pula gembira bekerja dalam keadaan yang mesra dan sempurna. Iklim bilik darjah yang terbuka seperti ini merupakan iklim bilik darjah yang kondusif, dan iklim positif ini akan dapat membantu sekolah mencapai aspirasinya, seperti membentuk pelajar dengan sikap dedikasi, berinisiatif, rela bekerjasama, ramah dan mesra, spontan dan kreatif, serta lebih tinggi motivasinya.

http://treebuilder. semangat. mempunyai perasaan bertanggungjawab dan kesepunyaan terhadap pembelajarannya. murid menyedari kelebihan sikap berdikari. Persekitaran ini mempunyai keupayaan untuk merangsang minat dan semangat murid untuk terus belajar. iklim bilik darjah yang dikatakan kondusif adalah sebuah bilik darjah yang dikelolakan dengan baik. Keadaan ini akan memberi kesan cita rasa.Ringkasnya. yang elok dipandang dan yang teratur susunannya. Hal ini melibatkan pendekatan pengajaran. Iklim bilik darjah yang kondusif ini akan meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran-pembelajaran. kesejahteraan.html Saturday. dan bahagia kepada pelajar-pelajar yang menggunakannya untuk menjalankan aktiviti pembelajaran mereka. Murid dan Alam Belajar.com/2010/11/5-ciri-bilik-darjah-yang-kondusif. 2010 5 Ciri Bilik Darjah Yang Kondusif 5 Ciri Bilik Darjah Yang Kondusif Persekitaran pembelajaran yang kondusif ialah tempat murid dapat melibatkan diri. Iklim yang dapat memotivasikan murid merujuk kepada suasana atau budaya yang dapat mewujudkan motif dalam diri murid untuk bertindak ke arah mencapai matlamat pembelajara. Bhd. November 13. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. kemahiran guru dalam mengurus. corak komunikasi. RUJUKAN Mok Soon Sang (2008). mengawal murid dan aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah serta personaliti guru itu sendiri. Dalam persekitaran ini. mengambil bahagian dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran.blogspot. .

Dengan susunan fizikal bilik darjah seperti ini memudahkan interaksi antara murid dengan murid dan guru dengan murid. kipas. Ada guru yang membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan mengikut tahap kebolehan dan kefahaman murid-murid seperti kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang tinggi. Dalam pemerhatian saya. Guru juga dapat mengubah. sederhana dan lemah. Pembahagian murid-murid kepada beberapa kumpulan kerana kebolehan murid-murid adalah berbeza antara satu sama lain. papan pameran. Ada guru juga membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada murid-murid yang tahap kebolehan yang lemah. Melalui pemerhatian saya semasa PBS. Dari segi kemudahan.mengajar dan menunjukkan ajar kepada murid-murid secara berkesan jika mereka melakukan apa jua kesalahan. meja dan kerusi murid-murid disususn dengan kemas dan rapi mengikut kumpulan. bilik darjahnya agak kecil dan murid-murid tidak dapat bergerak bebas dalam bilik darjah dan akan mengakibatkan murid-murid tidak mempunyai semangat untuk bertanya kepada kawan-kawan semasa menghadapi masalah dalam pembelajaran. Guru memainkan peranan yang amat penting dalam pengurusan bilik darjah. Meja dan kerusi dalam bilik darjah tahap satu disusun mengikut kumpulan manakala kerusi dan meja dalam bilik darjah tahap dua disusun secara berpasangan. ruang bilik darjah yang mencukupi diperlukan bagi sesebuah bilik darjah bagi memudahkan pergerakan murid dan guru. rak-rak dan sebagainya hendaklah disediakan dengan lengkap dan memastikan mereka berada dalam keadaan yang baik. sama ada kesalahan tatabahasa atau karangan atau perbuatan yang tidak menyeronokkan. tingkap. kemudahan-kemudahan bilik darjah salah sebuah . Dari segi saiz bilik darjah. bilik darjah dilengkapi dengan kerusi dan meja. Guru boleh berdiri di tengah kelas serta dapat memberi perhatian kepada semua murid dalam kumpulan atau berpasangan. Dengan ini. murid-murid dapat member sepenuh perhatian kepada guru yang mengajar di hadapan kelas. papan hitam. Saiz bilik darjah yang besar akan memberikan keselesaan semasa murid-murid bergerak dalam bilik darjah semasa aktiviti-aktiviti dijalankan di dalam bilik darjah. sederhana dan tinggi dalam satu kumpulan. pintu.Dari segi susunan fizikal bilik darjah.

Malahan. Hal ini adalah kerana murid sekolah rendah hanya akan mendengar ajaran daripada seseorang yang mereka mempercayai. Oleh itu. Muridmurid di sekolah akan menikmati dan menggunakan kemudahan yang amat lengkap dan melahirkan anak-anak murid yang cemerlang. Ruang-ruang pembelajaran juga perlu dibekalkan bagi memudahlan murid-murid menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran. Para guru memberi kasih sayang dan dorongan kepada semua murid tanpa mengira kaum. Jika murid tersebut tinggi. Justeru. . para guru membina hubungan yang erat dengan para murid. kerusi. meja. Guru menyediakan jadual tugas untuk murid-murid mengikut kebolehan atau fizikal mereka. Lama-kelamaan. Bagi murid-murid yang berbadan kecil. Di samping itu. guru akan memberikan dia tugas mengelap tingkap atau pintu. kipas dan tingkap yang rosak perlu digantikan dengan baru kerana kemudahan-kemudahan yang tidak elok akan mendatangkan ancaman dan juga berbahaya terhadap murid-murid. Oleh itu. hubungan guru-murid amat dititikberatkan di sekolah rendah. Sebagai contoh. Tujuan pembahagian tugas seperti ini akan mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa serta keadaan fizikal bilik darjah yang bersih dan teratur. proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat dijalankan dengan berkesan. guru yang baik sentiasa dijadikan teladan bagi murid. Secara kesimpulannya. Bagi murid-murid yang bertenaga. Hasil-hasil kerja murid juga diletakkan atau digantungkan di tempat atau di rak yang sesuai dalam bilik darjah. Keadaan ini akan membangkitkan semangat belajar murid-murid dalam bilik darjah. kepercayaan diwujudkan antara guru dengan murid. guru amat berpengaruh dalam membina sikap positif murid. Di samping itu. guru akan memberikan tugas seperti mengambil sebaldi air untuk kawankawan yang bertugas mengelap tingkap dan pintu.sekolah rendah tidak disediakan dalam keadaan yang baik dan selamat digunakan. guru juga memainkan peranan yang penting dalam pengurusan rutin bilik darjah.guru akan memberi tugas seperti menyapu lantai. membuang sampah. menyusun kerusi dan meja dan lain-lain lagi kepada mereka. pengurusan bilik darjah yang baik merupakan salah satu faktor meningkatkan keberkesanan pemngajaran dan pembelajaran.

Motivasi luaran dan dalam sangat penting supayamurid berusaha bersungguh-sunggah untukmencapai kejayaan cemerlang.scribd. e) Aspek Jangkaan Jangkaan yg tinggi kpd murid memberi kesanpositif untuk mendapat kejayaan. dan pengiktirafan untuk mendapatpenghargaan kendiri. A s p e k P s i k o l o g i a)Aspek Hubungan. sokonganmoral.ketekunan. c ) S t r a t e g i K o m u n i k a s i iv)Penggunaan bahasa yg berkesan.dedekasidan kerjasama boleh membantu ke arahkecemerlangan murid. 2.v ) K e s e d i a a n m e n d e n g a r vi)Meningkatkan proses .com/doc/14853824/Bab-10-Persekitaran-Pembelajaran-Dan-PengajaranYang-Kondusif BILIK DARJAH YANG KONDUSIF 1 . Hubungan guru dgn murid sangat penting untukmewujudkan interaksi yg positif .http://www. d) Aspek Keperluan Keperluan bermaksud kasih sayang. c) Aspek Nilai Nilai yg positif kerajinan. penglibatanyg aktif dan mengeratkan kerjasama danpersahabatan. b) Aspek Motivasi. Perhubungan interpersonal Interaksi murid dlm proses p & p sangatpenting untuk meningkatkan kualitipembelajaran.

scribd. tahappersekolahan . teknikal. v i i ) M e n g a m a l k a n k o m u n i k a s i t e r b u k a . Menurut kajian. psikososial. viii)Komunikasi dan pertuturan.com/doc/51027779/16551081 -Langkahlangkah-PenyediaanPelan-Bilik-Darjah Langkah-langkah Penyediaan Pelan BilikDarjah Cara-cara mewujudkan iklim bilik darjah yangkondusif Pengenalan: Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankandalam sebuah bilik darjah bergantung kepada interaksiantara guru dengan murid-muridnya. http://www. murid dengan muriddan murid dengan bahan pembelajaran. minat dan keperluan murid-murid dalamkelas tersebut Faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran danpembelajaran dalam bilik darjah Fizikal. . guru tersebut perlulahkreatif dan bijak dalam mengatur persekitaran fizikalyang kondusif yang selaras dengan umur.i n t e r a k s i . •Sebagai guru kelas yang mementingkan penyediaanpelan bilik darjah yang kondusif.pengajaran dan pembelajaran ini bergantung kepada corakinteraksi antara guru dengan murid.

tisu.bahan hiasan. Tujuan: Memudahkan interaksi antara murid denganmurid. petadan bahan manipulatif untuk bacaan umum dan rujukanmurid.: Pastikan guru mempunyai kontek visual dengansemua murid. •Guru memberi perhatian dan mewujudkan satu sudut untuk meletak jam dinding. •Portfolio murid boleh disimpan oleh guru dalam almari yangmudah diakses oleh semua murid. guru dengan murid dalam kelas KBSR. kotak pertolongancemas dan sebagainya bagi menjadikan bilik darjah selesadan selamat untuk menimba ilmu. •Meja guru : Biasanya diletak depan bilik darjah. . surat khabar. • Ruang siling :digunakan untuk menggantung mobile.Langkah-langkah penyediaan pelan bilik darjah dari segi faktor fizikal •Penyusunan kerusi dan meja perlulah mengikutkumpulan. Bekalan dan bahan yang membantu dalammenjadikan bilik darjah selesa untuk belajar •Guru perlu menyediakan ruang untuk meletakkan buku-buku rujukan termasuk kamus. bahan pengajaran dan sebagainya. gambar. Tujuan:Pelbagai carta. kalender. hasilkerja murid dan sebagainya. hiasan. •Guru menyediakan satu tempat khas bagi bekas makanandan minuman murid di belakang bilik darjah.:Pastikan bilangan kerusi atau meja mencukupi. majalah. akuariumdan pokok berpasu dapat menggalakkan aktivitipengajaran dan pembelajaran. •Suasana bilik darjah harus diatur kemas. •Guru memastikan tugasan murid disalin dalam bentuk cd dan disimpan dalam kotak untuk kegunaan masa depan. Susun atur pelan bilik darjah mengikut ruang •Ruang dinding :Pelan bilik darjah yang kondusif akan terbentuk apabilaguru mempamerkan hasil kerja murid seperti tugasan. Contoh: •Meja murid-murid : Bagi membentuk satu pelan bilik darjah yang kondusif mejamurid-murid dipastikan tidak diletak depan dengan pintumasuk dan keluar atau tingkap. alat bantu mengajar.: Gantikan atau baiki perabot yang rosak atau usang.

•Tingkap-tingkap dan pintu yang mencukupi. Simpan kabel. •Saiz bilik darjah yang mempunyai ruang yang cukup. •Keadaan kebersihan dan keindahan bilik darjah. Tujuan:Bagi membolehkan udara dan cahaya yang mencukupimasuk ke dalam bilik darjah. tahap persekolahan ataupun minat murid-murid. Ini akan membangkitkansemangat belajar dan keselesaan kepada murid. •Guru perlu sedar bahawa penyediaan pelan bilik darjahberorientasikan murid-murid yang berkait rapat denganfaktor fizikal. Tujuan: Meningkatkan keberkesanan P&P Langkah-langkah penyediaan pelan bilik darjah darisegi faktor psikososial •Faktor ini boleh dibahagi kepada 2 bahagian iaitu suasanasosial dan suasana emosi. •Guru perlu mahir dalam menggunakan alat bantumengajar yang sesuai mengikut tahap pembelajaran. soket dansebagainya dengan baik di tempat yang mudah diaksesoleh guru. Faktor Teknikal dan pengurusan masa •Digunakan untuk merangsang semangat danmenyemarakkan kesediaan belajar.•Guru perlu menunjukkan keprihatinannya semasamenyediakan pelan bilik darjah yang kondusif.umur dan keperluan murid. LCD. •Alat –alat bantu yang diguanakan mestilah sesuai danpenggunaannya dalam bilik darjah haruslah dirancangdengan teliti agar kelas yang kondusif dapat diwujudkan . •Setiap sudut dalam bilik darjah perlu dilengkapi mengikutkeperluan umur. rakaman audio dan video sentiasa berfungsi dan beradadalam keadaan yang baik.TV. Tujuan: Memberi keselesaan kepada murid-murid bagibergerak dan menjalani aktiviti kumpulan atau aktivitipermainan.•Guru harus memastikan alatan seperti komputer OHP.

0 KONSEP PERSEKITARAN PEMBELAJARAN KONDUSIF Menurut Najeemah Md. peraturan bilik darjah dan rutin bilik darjah. Yusof (2006). pembelajaran merujuk kepada perubahan tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman. reka bentuk. persekitaran fizikal di dalam bilik darjah merangkumi beberapa aspek seperti ditunjukkan dalam Rajah 2 berikut : 1. Secara umumnya. 1.blogspot. Dalam konteks pendidikan. persekitaran psiko-sosial. psiko-sosial merujuk kepada hubungan antara keperluan emosi individu dengan persekitaran sosialnya. atau disebut persekitaran pembelajaran kondusif iaitu merupakan satu komponen yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran psiko-sosial .2 Persekitaran Psiko-Sosial Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008). Persekitaran yang kondusif ini merangkumi empat aspek iaitu persekitaran fizikal. dapat difahami bahawa persekitaran pembelajaran kondusif merupakan satu keperluan wajib untuk memungkinkan proses pembelajaran berlaku dengan lancar. Pembelajaran ini pula dipengaruhi oleh persekitaran yang positif.1 Persekitaran Fizikal Suasana fizikal boleh menyumbang kepada pembelajaran murid. 2011 HANYA PERKONGSIAN “PERBEZAAN BILIK DARJAH KONDUSIF & TIDAK KONDUSIF” 1.html Tuesday. Persekitaran yang selesa. kawalan kelas. Choong Lean Keow (2008) mendefinisikan persekitaran pembelajaran yang kondusif sebagai iklim dan budaya bilik darjah secara menyeluruh yang merangkumi beberapa aspek seperti pola komunikasi. pelan lantai dan susun atur ruang fizikal dan kebolehan guru mengurus murid-murid dalam bilik darjah. Bersandarkan maksud tersebut. kemas dan ceria mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid. March 15.com/2011/03/hanya-perkongsian-perbezaan-bilik. hubungan murid dengan guru dan hubungan murid dengan murid (Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel. 2008).http://putranamza.

perkongsian idea dan lain-lain lagi. tenteram dan mempunyai tujuan. rutin bilik darjah atau disebut pensisteman bilik darjah juga dilihat sebagai salah satu aspek yang menyumbang ke arah pembelajaran yang berkesan. 1. Michael (2008). Apabila seseorang guru berjaya membentuk peraturan yang bersesuaian dengan aspek psiko-sosial murid-murid yang belajar di dalam bilik darjah berkenaan. peraturan memfokuskan jangkaan atau standard tingkah laku yang spesifik atau umum.J. Dengan rutin demikian maka murid akan berasa bertanggungjawab sekaligus membantu membina kemahiran sosial dan emosi semasa interaksi dalam menjalankan tugas. Menurut Mok Soon Sang (2009). rutin atau tabiat harian menyemai perasaan penting. kemampuan dan peredaran masa. Salah satu cara yang terbaik untuk memupuk sifat-sifat terseut ialah menyediakan jadual tugas kelas. dari segi fizikal. komunikasi terbuka.0 KONSEP BILIK DARJAH Menurut Asmah Haji Ahmad (1989). Bilik darjah mempunyai berbagai cirri yang sama dan juga cirri yang berbeza. Cirriciri ini ialah. . 1. Dari segi fiizikal. social dan jiwa orang-orang di dalamnya. 2. adalah dibuktikan oleh penyelidik bahawa pensisteman bilik darjah menjadikan individu itu lebih yakin. dan bilik darjah di sekolah bandar pula lengkap dengan berbagai bahan.yang sihat di dalam bilik darjah mempunyai ciri-ciri antaranya seperti suasana selesa.4 Rutin Bilik Darjah Di samping peraturan bilik darjah yang dipercayai mampu membantu meningkatkan pembelajaran dan mengawal disiplin. Kebiasaannya. dan alat kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Menurut A. proses pengajaran dan pembelajaran dapat berlangsung dengan terkawal tanpa sebarang gangguan seterusnya meningkatkan keberkesanan pemerolehan ilmu.3 Peraturan Bilik Darjah Murid-murid di sekolah rendah memerlukan struktur dan prosedur-prosedur kerja yang jelas agar mereka boleh berfungsi dengan baik di dalam bilik darjah. suasana keperluan. mungkin sebuah bilik darjah di sekolah kampung berada dalam serba kekurangan. bertanggungjawab dan berguna kepada individu berkenaan. konsep bilik darjah adalah sentiasa berubahubah mengikut keadaan.

ruang. iaitu bilik darjah diurus dengan baik agar murid-murid boleh bekerjasama. bilik darjah sebagai satu sistem ekologi adalah satu persekitaran khas (habitat) di mana kedua-dua guru dan murid (penduduk) saling berinteraksi bagi menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran (terus hidup). kawalan kelas. berkomunikasi dan berkongsi dengan teratur dan selesa. bilik darjah boleh dilihat dari dua perspektif sebagai satu tempat kerja dan sebagai satu sistem ekologi. Persekitaran yang selesa. . dan ahli masyarakat di persekitaran sekolah terdiri daripada mereka yang berpendidikan tinggi dan sempurna. tugasan.1 Bilik Darjah Yang Kondusif Menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008). dan tidak secara langsung mereka yang belajar di dalamnya akan merasa seronok.Selain itu. dan menggalakkan pembelajaran. Ada sekolah yang popular dan terkenal. peraturan bilik darjah serta rutin bilik darjah. Aktiviti di dalam biik darjah melibatkan orang. Menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008). maka suasana sosial di sekolah juga akan menjadi baik. pembelajaran akan berkesan sekiranya persekitarannya. tenteram. Sistem ekologi pula merupakan interaksi ekologi peribadi dengan ekologi bilik darjah. kemas dan ceria mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid. sekolah berada di kawasan yang aman. Bilik darjah yang kondusif merangkumi 4 aspek utama iaitu persekitaran fizikal. persekitaran psiko-sosial. Dalam hal ini dan taraf sekolah juga memainkan peranan. Menurut Choong Lean Keow (2009). masa dan bahan pembelajaran. bilik darjah merupakan satu tempat yang kompleks dan mempunyai banyak tuntutan. bilik darjah merupakan satu tempat kerja bermaksud satu tempat di mana murid-murid datang ke sekolah untuk belajar dan guru datang mengajar selain itu. Menurut beliau lagi. bangga dan bermotivasi tinggi untuk belajar. megah. aspek sosial pula. 2. Aspek tempat kerja merupakan tugas berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Aspek emosi dan jiwa murid adalah bergantung kepada taraf hidup ibu bapa dan keadaan sosial keluarga. hubungan murid dengan guru dan murid dengan murid lain. Persekitaran fizikal boleh menyumbang kepada pembelajaran murid.

. Peraturan dan rutin dibincangkan bersama guru dengan murid untuk memberikan keselesaan kedua-dua belah pihak. gaya kepimpinan guru. Fungsi peraturan dan rutin dijalankan secara serentak kerana setiap aktiviti murid-murid perlu ada pengawasannya. bentuk komunikasi dan corak interaksi yang beliau wujudkan di dalam bilik darjah.Faktor yang memberikan kesan kepada persekitaran psiko-sosial yang sihat adalah pendekatan pengajaran.

menyediakan arahan dan maklumat yang bersesuaian dan mengurus kerja murid. Menekankan kepentingan penyusunan susana bilik darjah bagi memaksimakan keberkesanan. 2010 Pengurusan Bilik Darjah Menurut Lemlech (1988). .blogspot. penyelenggaraan prosedur dan sumber pengajaran.com/2010/04/pengurusan-bilik-darjah.html Friday. Pengurusan yang efektif dalam bilik darjah haruslah bersifat proaktif. . demonstrasi dan pembentangan. April 16. jika aktiviti berkehendakkan guru menyampaikan ilmu secara kuliah. terdapat 5 cara pengurusan bilik darjah yang baik: i) Menggunakan penyusunan bilik darjah yang tetap dengan matlamat instruksional.Contohnya. Pengurusan disiplin dan tingkah laku pelajar. .Penyusunan yang dilakukan hendaklah bersesuai dengan aktiviti instruktional yang hendak dilakukan. . penyusunan yang dilakukan hendaklah membolehkan mereka melihat kawasan utama dan memerlukan kawasan simpanan peralatan bantu mengajar yang berdekatan. responsif dan menyokong. .Mengawal disiplin pelajar didalam kelas supaya pengajaran dapat berjalan dengan lancar.Penyediaan bilik darjah yang selesa untuk belajar serta mewujudkan hubungan dua hala yang mesra. Menurut Hall (2000) pula mendefinisikan sebagai pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah satu usaha yang berterusan dan menjadi proses orientasi penyelenggaraan yang melibatkan aspek memotivasikan pelajar untuk belajar.http://demurezealot. Ilmu Pengurusan Bilik Darjah Seorang guru perlu menguasai pengurusan bilik darjah dengan baik agar proses pembelajaran dan pembelajaran berkesan. susunan tempat duduk pelajar perlu diubah semula supaya keadaan selesa dan senyap dapat diwujudkan walaupun perbincangan dilaksanakan. pengurusan bilik darjah sebagai okestra kehidupan di bilik darjah yang memerlukan pembentukan kurikulum. pemantauan perkembangan murid serta tanggungjawab guru dalam meikirkan terlebih dahulu masalah-masalah yang mungkin timbul. Pengurusan bilik darjah asas meliputi: Cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah Mengurus pergerakkan pelajar di dalam kelas .Jika aktiviti yang dilakukan dalam kumpulan kecil. Pengurusan Bilik Darjah Yang Baik Menurut Edmund dan Carolyn (2009) dalam ‘Classroom Management For Middle & High School Teacher.

v) Pelajar mudah melihat setiap proses pembentangan dan penayangan.Jika keadaan ini berlaku. * Ruang sumber maklumat dan sumber bahan.Bahan atau alat mudah digunakan serta penyimpanan yang efektif memberi kelancaran pada perjalanan aktiviti dan berakhir dengan jayanya. Perancangan sistem peraturan dan prosedur yang teliti akan memudahkan komunikasi seorang guru dengan pelajarnya. . Penyusunan bilik darjah yang baik adalah berasaskan kepada kefahaman kepada tingkah laku yang dijangka daripada pelajar. .ii) Memastikan trafik kawasan tumpuan lancar. iii) Memastikan pelajar mudah dilihat oleh guru. . Penyusunan bilik darjah yang baik adalah berasaskan kepada kefahaman kepada tingkah laku . .Pengawasan pelajar merupakan salah satu tugasan mengurus yang besar. Contohnya: * Kawasan kerja berkumpulan. ia mendorong pelajar untuk tidak memberi perhatian serta menyusahkan pelajar mengambil nota dan menyalin maklumat.Kawasan tumpuan bertrafik tinggi yang dimaksudkan adalah kawasan yang menjadi pusat tumpuan pembelajaran dilaksanakan serta menjadi tumpuan untuk pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. . ia akan memberi kesusahan sekiranya pelajar tersebut memerlukan bantuan atau mengelakkan diri dari tugasan yang diberikan serta membuat gangguan. * Kawasan keluar masuk. iv) Menggunakan alat mengajar dengan terancang dan sumber murid juga tersedia untuk digunakan.Hal ini dapat meminimumkan penggunaan masa untuk penyediaan dan penyimpanan semula barangan. . kerusi mahupun berpaling. Jika guru sukar melihat muridnya.Kawasan-kawasan ini hendaklah sentiasa dipastikan terpisah dan mudah untuk dimasuki (access the area). . * Meja pelajar dan meja guru.Setiap penyusunan hendaklah memastikan semua pelajar dapat memerhati layar putih atau papan hitam tanpa perlu mengubah kedudukan meja.

Perancangan sistem peraturan dan prosedur yang teliti akan memudahkan komunikasi seorang guru dengan pelajarnya.yang dijangka daripada pelajar. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful