http://impreschoolteacha.blogspot.com/2009/01/mewujudkan-iklim-bilik-darjah-yang.

html

Friday, January 16, 2009 MEWUJUDKAN IKLIM BILIK DARJAH YANG KONDUSIF Sistem sosial merupakan sesuatu sistem interaksi dan aktiviti manusia dalam masyarakat. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam bilik darjah bergantung kepada interaksi dan aktiviti di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Sehubungan ini, bilik darjah merupakan satu sistem sosial yang mana interaksi berlaku melalui aktiviti-aktiviti yang dirancangkan dan berlandaskan sesuatu strategi pengajaran dan pembelajaran.

Ciri-ciri iklim bilik darjah yang kondusif Iklim bilik darjah yang dikatakan baik mengandungi empat ciri utama seperti berikut;
 

Hubungan yang saling hormat-menghormati di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Kesukarelaan pelajar-pelajar menerima aspirasi dan peraturan bilik darjah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah.

Perasaan kekitaan yang timbul di antara pelajar-pelajar dengan guru-guru sebagai sebuah keluarga yang mesra dan bahagia.

Kewujudan satu keadaan yang setiap pelajar melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan, termasuk usaha menggunakan bahasa dengan betul dan sesuai.

Iklim bilik darjah yang baik adalah iklim bilik darjah yang terbuka dan akan menggalakkan pelajar bebas berinteraksi di antara pelajar dengan pelajar; pelajar dengan guru, serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti dalam bilik darjah. Guru pula gembira bekerja dalam keadaan yang mesra dan sempurna. Iklim bilik darjah yang terbuka seperti ini merupakan iklim bilik darjah yang kondusif, dan iklim positif ini akan dapat membantu sekolah mencapai aspirasinya, seperti membentuk pelajar dengan sikap dedikasi, berinisiatif, rela bekerjasama, ramah dan mesra, spontan dan kreatif, serta lebih tinggi motivasinya.

November 13. iklim bilik darjah yang dikatakan kondusif adalah sebuah bilik darjah yang dikelolakan dengan baik. . mempunyai perasaan bertanggungjawab dan kesepunyaan terhadap pembelajarannya. RUJUKAN Mok Soon Sang (2008). kesejahteraan. Iklim yang dapat memotivasikan murid merujuk kepada suasana atau budaya yang dapat mewujudkan motif dalam diri murid untuk bertindak ke arah mencapai matlamat pembelajara. Bhd. semangat. Murid dan Alam Belajar. mengawal murid dan aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah serta personaliti guru itu sendiri. Keadaan ini akan memberi kesan cita rasa. Hal ini melibatkan pendekatan pengajaran. corak komunikasi. yang elok dipandang dan yang teratur susunannya. http://treebuilder.com/2010/11/5-ciri-bilik-darjah-yang-kondusif. Iklim bilik darjah yang kondusif ini akan meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran-pembelajaran. mengambil bahagian dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran. murid menyedari kelebihan sikap berdikari. Dalam persekitaran ini. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. dan bahagia kepada pelajar-pelajar yang menggunakannya untuk menjalankan aktiviti pembelajaran mereka. Persekitaran ini mempunyai keupayaan untuk merangsang minat dan semangat murid untuk terus belajar. kemahiran guru dalam mengurus.html Saturday.blogspot. 2010 5 Ciri Bilik Darjah Yang Kondusif 5 Ciri Bilik Darjah Yang Kondusif Persekitaran pembelajaran yang kondusif ialah tempat murid dapat melibatkan diri.Ringkasnya.

mengajar dan menunjukkan ajar kepada murid-murid secara berkesan jika mereka melakukan apa jua kesalahan. tingkap. pintu. Dari segi kemudahan. Dengan ini.Dari segi susunan fizikal bilik darjah. bilik darjahnya agak kecil dan murid-murid tidak dapat bergerak bebas dalam bilik darjah dan akan mengakibatkan murid-murid tidak mempunyai semangat untuk bertanya kepada kawan-kawan semasa menghadapi masalah dalam pembelajaran. rak-rak dan sebagainya hendaklah disediakan dengan lengkap dan memastikan mereka berada dalam keadaan yang baik. sederhana dan lemah. Ada guru yang membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan mengikut tahap kebolehan dan kefahaman murid-murid seperti kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang tinggi. papan hitam. sama ada kesalahan tatabahasa atau karangan atau perbuatan yang tidak menyeronokkan. sederhana dan tinggi dalam satu kumpulan. Guru juga dapat mengubah. Pembahagian murid-murid kepada beberapa kumpulan kerana kebolehan murid-murid adalah berbeza antara satu sama lain. Meja dan kerusi dalam bilik darjah tahap satu disusun mengikut kumpulan manakala kerusi dan meja dalam bilik darjah tahap dua disusun secara berpasangan. meja dan kerusi murid-murid disususn dengan kemas dan rapi mengikut kumpulan. murid-murid dapat member sepenuh perhatian kepada guru yang mengajar di hadapan kelas. Guru memainkan peranan yang amat penting dalam pengurusan bilik darjah. Saiz bilik darjah yang besar akan memberikan keselesaan semasa murid-murid bergerak dalam bilik darjah semasa aktiviti-aktiviti dijalankan di dalam bilik darjah. Dengan susunan fizikal bilik darjah seperti ini memudahkan interaksi antara murid dengan murid dan guru dengan murid. bilik darjah dilengkapi dengan kerusi dan meja. papan pameran. Dari segi saiz bilik darjah. kemudahan-kemudahan bilik darjah salah sebuah . Dalam pemerhatian saya. ruang bilik darjah yang mencukupi diperlukan bagi sesebuah bilik darjah bagi memudahkan pergerakan murid dan guru. Melalui pemerhatian saya semasa PBS. Guru boleh berdiri di tengah kelas serta dapat memberi perhatian kepada semua murid dalam kumpulan atau berpasangan. kipas. Ada guru juga membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada murid-murid yang tahap kebolehan yang lemah.

proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat dijalankan dengan berkesan. guru akan memberikan dia tugas mengelap tingkap atau pintu. . kerusi. guru akan memberikan tugas seperti mengambil sebaldi air untuk kawankawan yang bertugas mengelap tingkap dan pintu. Sebagai contoh. Bagi murid-murid yang berbadan kecil. Oleh itu. para guru membina hubungan yang erat dengan para murid. Hal ini adalah kerana murid sekolah rendah hanya akan mendengar ajaran daripada seseorang yang mereka mempercayai. Di samping itu. membuang sampah. Bagi murid-murid yang bertenaga. Jika murid tersebut tinggi. Lama-kelamaan. pengurusan bilik darjah yang baik merupakan salah satu faktor meningkatkan keberkesanan pemngajaran dan pembelajaran. Malahan. Oleh itu. hubungan guru-murid amat dititikberatkan di sekolah rendah.sekolah rendah tidak disediakan dalam keadaan yang baik dan selamat digunakan. meja. guru amat berpengaruh dalam membina sikap positif murid. guru yang baik sentiasa dijadikan teladan bagi murid. Guru menyediakan jadual tugas untuk murid-murid mengikut kebolehan atau fizikal mereka. Muridmurid di sekolah akan menikmati dan menggunakan kemudahan yang amat lengkap dan melahirkan anak-anak murid yang cemerlang. Justeru. Para guru memberi kasih sayang dan dorongan kepada semua murid tanpa mengira kaum. Secara kesimpulannya.guru akan memberi tugas seperti menyapu lantai. guru juga memainkan peranan yang penting dalam pengurusan rutin bilik darjah. Keadaan ini akan membangkitkan semangat belajar murid-murid dalam bilik darjah. Di samping itu. kepercayaan diwujudkan antara guru dengan murid. menyusun kerusi dan meja dan lain-lain lagi kepada mereka. Tujuan pembahagian tugas seperti ini akan mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa serta keadaan fizikal bilik darjah yang bersih dan teratur. kipas dan tingkap yang rosak perlu digantikan dengan baru kerana kemudahan-kemudahan yang tidak elok akan mendatangkan ancaman dan juga berbahaya terhadap murid-murid. Hasil-hasil kerja murid juga diletakkan atau digantungkan di tempat atau di rak yang sesuai dalam bilik darjah. Ruang-ruang pembelajaran juga perlu dibekalkan bagi memudahlan murid-murid menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran.

c) Aspek Nilai Nilai yg positif kerajinan.scribd.ketekunan. b) Aspek Motivasi. e) Aspek Jangkaan Jangkaan yg tinggi kpd murid memberi kesanpositif untuk mendapat kejayaan. d) Aspek Keperluan Keperluan bermaksud kasih sayang. c ) S t r a t e g i K o m u n i k a s i iv)Penggunaan bahasa yg berkesan. sokonganmoral. Perhubungan interpersonal Interaksi murid dlm proses p & p sangatpenting untuk meningkatkan kualitipembelajaran. 2. Hubungan guru dgn murid sangat penting untukmewujudkan interaksi yg positif .http://www. A s p e k P s i k o l o g i a)Aspek Hubungan. dan pengiktirafan untuk mendapatpenghargaan kendiri. Motivasi luaran dan dalam sangat penting supayamurid berusaha bersungguh-sunggah untukmencapai kejayaan cemerlang. penglibatanyg aktif dan mengeratkan kerjasama danpersahabatan.dedekasidan kerjasama boleh membantu ke arahkecemerlangan murid.v ) K e s e d i a a n m e n d e n g a r vi)Meningkatkan proses .com/doc/14853824/Bab-10-Persekitaran-Pembelajaran-Dan-PengajaranYang-Kondusif BILIK DARJAH YANG KONDUSIF 1 .

teknikal.pengajaran dan pembelajaran ini bergantung kepada corakinteraksi antara guru dengan murid. . tahappersekolahan . psikososial. guru tersebut perlulahkreatif dan bijak dalam mengatur persekitaran fizikalyang kondusif yang selaras dengan umur.com/doc/51027779/16551081 -Langkahlangkah-PenyediaanPelan-Bilik-Darjah Langkah-langkah Penyediaan Pelan BilikDarjah Cara-cara mewujudkan iklim bilik darjah yangkondusif Pengenalan: Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankandalam sebuah bilik darjah bergantung kepada interaksiantara guru dengan murid-muridnya.scribd.i n t e r a k s i . Menurut kajian. minat dan keperluan murid-murid dalamkelas tersebut Faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran danpembelajaran dalam bilik darjah Fizikal. v i i ) M e n g a m a l k a n k o m u n i k a s i t e r b u k a . viii)Komunikasi dan pertuturan. murid dengan muriddan murid dengan bahan pembelajaran. •Sebagai guru kelas yang mementingkan penyediaanpelan bilik darjah yang kondusif. http://www.

•Guru menyediakan satu tempat khas bagi bekas makanandan minuman murid di belakang bilik darjah. . bahan pengajaran dan sebagainya. kotak pertolongancemas dan sebagainya bagi menjadikan bilik darjah selesadan selamat untuk menimba ilmu.bahan hiasan. Bekalan dan bahan yang membantu dalammenjadikan bilik darjah selesa untuk belajar •Guru perlu menyediakan ruang untuk meletakkan buku-buku rujukan termasuk kamus. Contoh: •Meja murid-murid : Bagi membentuk satu pelan bilik darjah yang kondusif mejamurid-murid dipastikan tidak diletak depan dengan pintumasuk dan keluar atau tingkap. guru dengan murid dalam kelas KBSR. surat khabar. Tujuan: Memudahkan interaksi antara murid denganmurid. petadan bahan manipulatif untuk bacaan umum dan rujukanmurid. •Meja guru : Biasanya diletak depan bilik darjah. alat bantu mengajar.Langkah-langkah penyediaan pelan bilik darjah dari segi faktor fizikal •Penyusunan kerusi dan meja perlulah mengikutkumpulan. •Suasana bilik darjah harus diatur kemas. Susun atur pelan bilik darjah mengikut ruang •Ruang dinding :Pelan bilik darjah yang kondusif akan terbentuk apabilaguru mempamerkan hasil kerja murid seperti tugasan. akuariumdan pokok berpasu dapat menggalakkan aktivitipengajaran dan pembelajaran.: Gantikan atau baiki perabot yang rosak atau usang. •Guru memberi perhatian dan mewujudkan satu sudut untuk meletak jam dinding. •Portfolio murid boleh disimpan oleh guru dalam almari yangmudah diakses oleh semua murid. • Ruang siling :digunakan untuk menggantung mobile. tisu. majalah. hasilkerja murid dan sebagainya. gambar. •Guru memastikan tugasan murid disalin dalam bentuk cd dan disimpan dalam kotak untuk kegunaan masa depan.: Pastikan guru mempunyai kontek visual dengansemua murid. hiasan. kalender. Tujuan:Pelbagai carta.:Pastikan bilangan kerusi atau meja mencukupi.

•Guru perlu mahir dalam menggunakan alat bantumengajar yang sesuai mengikut tahap pembelajaran. Tujuan: Meningkatkan keberkesanan P&P Langkah-langkah penyediaan pelan bilik darjah darisegi faktor psikososial •Faktor ini boleh dibahagi kepada 2 bahagian iaitu suasanasosial dan suasana emosi. Ini akan membangkitkansemangat belajar dan keselesaan kepada murid. •Keadaan kebersihan dan keindahan bilik darjah.•Guru perlu menunjukkan keprihatinannya semasamenyediakan pelan bilik darjah yang kondusif. •Setiap sudut dalam bilik darjah perlu dilengkapi mengikutkeperluan umur.TV. Simpan kabel. LCD. soket dansebagainya dengan baik di tempat yang mudah diaksesoleh guru. •Tingkap-tingkap dan pintu yang mencukupi. •Guru perlu sedar bahawa penyediaan pelan bilik darjahberorientasikan murid-murid yang berkait rapat denganfaktor fizikal. rakaman audio dan video sentiasa berfungsi dan beradadalam keadaan yang baik. •Saiz bilik darjah yang mempunyai ruang yang cukup. Tujuan:Bagi membolehkan udara dan cahaya yang mencukupimasuk ke dalam bilik darjah.umur dan keperluan murid. •Alat –alat bantu yang diguanakan mestilah sesuai danpenggunaannya dalam bilik darjah haruslah dirancangdengan teliti agar kelas yang kondusif dapat diwujudkan . Faktor Teknikal dan pengurusan masa •Digunakan untuk merangsang semangat danmenyemarakkan kesediaan belajar. Tujuan: Memberi keselesaan kepada murid-murid bagibergerak dan menjalani aktiviti kumpulan atau aktivitipermainan. tahap persekolahan ataupun minat murid-murid.•Guru harus memastikan alatan seperti komputer OHP.

Dalam konteks pendidikan. kawalan kelas. 2008). atau disebut persekitaran pembelajaran kondusif iaitu merupakan satu komponen yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dapat difahami bahawa persekitaran pembelajaran kondusif merupakan satu keperluan wajib untuk memungkinkan proses pembelajaran berlaku dengan lancar.blogspot. persekitaran fizikal di dalam bilik darjah merangkumi beberapa aspek seperti ditunjukkan dalam Rajah 2 berikut : 1. Secara umumnya. persekitaran psiko-sosial.html Tuesday. Choong Lean Keow (2008) mendefinisikan persekitaran pembelajaran yang kondusif sebagai iklim dan budaya bilik darjah secara menyeluruh yang merangkumi beberapa aspek seperti pola komunikasi. pelan lantai dan susun atur ruang fizikal dan kebolehan guru mengurus murid-murid dalam bilik darjah. reka bentuk. Bersandarkan maksud tersebut. Yusof (2006).2 Persekitaran Psiko-Sosial Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008). kemas dan ceria mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid. 2011 HANYA PERKONGSIAN “PERBEZAAN BILIK DARJAH KONDUSIF & TIDAK KONDUSIF” 1. pembelajaran merujuk kepada perubahan tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman. Persekitaran yang kondusif ini merangkumi empat aspek iaitu persekitaran fizikal. March 15.1 Persekitaran Fizikal Suasana fizikal boleh menyumbang kepada pembelajaran murid.http://putranamza. hubungan murid dengan guru dan hubungan murid dengan murid (Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel.com/2011/03/hanya-perkongsian-perbezaan-bilik. Persekitaran psiko-sosial . Pembelajaran ini pula dipengaruhi oleh persekitaran yang positif. 1. psiko-sosial merujuk kepada hubungan antara keperluan emosi individu dengan persekitaran sosialnya. peraturan bilik darjah dan rutin bilik darjah.0 KONSEP PERSEKITARAN PEMBELAJARAN KONDUSIF Menurut Najeemah Md. Persekitaran yang selesa.

tenteram dan mempunyai tujuan. 1. . suasana keperluan. Bilik darjah mempunyai berbagai cirri yang sama dan juga cirri yang berbeza. Salah satu cara yang terbaik untuk memupuk sifat-sifat terseut ialah menyediakan jadual tugas kelas. proses pengajaran dan pembelajaran dapat berlangsung dengan terkawal tanpa sebarang gangguan seterusnya meningkatkan keberkesanan pemerolehan ilmu. dan bilik darjah di sekolah bandar pula lengkap dengan berbagai bahan. kemampuan dan peredaran masa. 1.4 Rutin Bilik Darjah Di samping peraturan bilik darjah yang dipercayai mampu membantu meningkatkan pembelajaran dan mengawal disiplin. Cirriciri ini ialah. dari segi fizikal. Dengan rutin demikian maka murid akan berasa bertanggungjawab sekaligus membantu membina kemahiran sosial dan emosi semasa interaksi dalam menjalankan tugas.0 KONSEP BILIK DARJAH Menurut Asmah Haji Ahmad (1989). social dan jiwa orang-orang di dalamnya. konsep bilik darjah adalah sentiasa berubahubah mengikut keadaan. Menurut A. Michael (2008). Apabila seseorang guru berjaya membentuk peraturan yang bersesuaian dengan aspek psiko-sosial murid-murid yang belajar di dalam bilik darjah berkenaan. perkongsian idea dan lain-lain lagi. Menurut Mok Soon Sang (2009). 2. adalah dibuktikan oleh penyelidik bahawa pensisteman bilik darjah menjadikan individu itu lebih yakin. rutin bilik darjah atau disebut pensisteman bilik darjah juga dilihat sebagai salah satu aspek yang menyumbang ke arah pembelajaran yang berkesan. Kebiasaannya. komunikasi terbuka.yang sihat di dalam bilik darjah mempunyai ciri-ciri antaranya seperti suasana selesa. peraturan memfokuskan jangkaan atau standard tingkah laku yang spesifik atau umum. dan alat kemudahan pengajaran dan pembelajaran.J. bertanggungjawab dan berguna kepada individu berkenaan. rutin atau tabiat harian menyemai perasaan penting.3 Peraturan Bilik Darjah Murid-murid di sekolah rendah memerlukan struktur dan prosedur-prosedur kerja yang jelas agar mereka boleh berfungsi dengan baik di dalam bilik darjah. Dari segi fiizikal. mungkin sebuah bilik darjah di sekolah kampung berada dalam serba kekurangan.

pembelajaran akan berkesan sekiranya persekitarannya. dan ahli masyarakat di persekitaran sekolah terdiri daripada mereka yang berpendidikan tinggi dan sempurna. Dalam hal ini dan taraf sekolah juga memainkan peranan. kawalan kelas. hubungan murid dengan guru dan murid dengan murid lain. bangga dan bermotivasi tinggi untuk belajar. bilik darjah sebagai satu sistem ekologi adalah satu persekitaran khas (habitat) di mana kedua-dua guru dan murid (penduduk) saling berinteraksi bagi menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran (terus hidup). Aspek tempat kerja merupakan tugas berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran. dan menggalakkan pembelajaran. Menurut beliau lagi. aspek sosial pula. bilik darjah merupakan satu tempat yang kompleks dan mempunyai banyak tuntutan. persekitaran psiko-sosial. Sistem ekologi pula merupakan interaksi ekologi peribadi dengan ekologi bilik darjah. Menurut Choong Lean Keow (2009). bilik darjah boleh dilihat dari dua perspektif sebagai satu tempat kerja dan sebagai satu sistem ekologi. kemas dan ceria mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid. Ada sekolah yang popular dan terkenal. iaitu bilik darjah diurus dengan baik agar murid-murid boleh bekerjasama. berkomunikasi dan berkongsi dengan teratur dan selesa. dan tidak secara langsung mereka yang belajar di dalamnya akan merasa seronok. maka suasana sosial di sekolah juga akan menjadi baik. Bilik darjah yang kondusif merangkumi 4 aspek utama iaitu persekitaran fizikal. Aspek emosi dan jiwa murid adalah bergantung kepada taraf hidup ibu bapa dan keadaan sosial keluarga. sekolah berada di kawasan yang aman. tugasan. masa dan bahan pembelajaran.Selain itu. Menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008). . Aktiviti di dalam biik darjah melibatkan orang. 2. tenteram. megah.1 Bilik Darjah Yang Kondusif Menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008). peraturan bilik darjah serta rutin bilik darjah. ruang. bilik darjah merupakan satu tempat kerja bermaksud satu tempat di mana murid-murid datang ke sekolah untuk belajar dan guru datang mengajar selain itu. Persekitaran fizikal boleh menyumbang kepada pembelajaran murid. Persekitaran yang selesa.

Faktor yang memberikan kesan kepada persekitaran psiko-sosial yang sihat adalah pendekatan pengajaran. Peraturan dan rutin dibincangkan bersama guru dengan murid untuk memberikan keselesaan kedua-dua belah pihak. bentuk komunikasi dan corak interaksi yang beliau wujudkan di dalam bilik darjah. gaya kepimpinan guru. Fungsi peraturan dan rutin dijalankan secara serentak kerana setiap aktiviti murid-murid perlu ada pengawasannya. .

Contohnya.Jika aktiviti yang dilakukan dalam kumpulan kecil.blogspot. April 16. demonstrasi dan pembentangan.Penyusunan yang dilakukan hendaklah bersesuai dengan aktiviti instruktional yang hendak dilakukan. pengurusan bilik darjah sebagai okestra kehidupan di bilik darjah yang memerlukan pembentukan kurikulum. . menyediakan arahan dan maklumat yang bersesuaian dan mengurus kerja murid.html Friday. Menekankan kepentingan penyusunan susana bilik darjah bagi memaksimakan keberkesanan. . jika aktiviti berkehendakkan guru menyampaikan ilmu secara kuliah. penyusunan yang dilakukan hendaklah membolehkan mereka melihat kawasan utama dan memerlukan kawasan simpanan peralatan bantu mengajar yang berdekatan. pemantauan perkembangan murid serta tanggungjawab guru dalam meikirkan terlebih dahulu masalah-masalah yang mungkin timbul.Penyediaan bilik darjah yang selesa untuk belajar serta mewujudkan hubungan dua hala yang mesra.Mengawal disiplin pelajar didalam kelas supaya pengajaran dapat berjalan dengan lancar. Pengurusan bilik darjah asas meliputi: Cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah Mengurus pergerakkan pelajar di dalam kelas . . Menurut Hall (2000) pula mendefinisikan sebagai pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah satu usaha yang berterusan dan menjadi proses orientasi penyelenggaraan yang melibatkan aspek memotivasikan pelajar untuk belajar. Pengurusan disiplin dan tingkah laku pelajar. responsif dan menyokong. terdapat 5 cara pengurusan bilik darjah yang baik: i) Menggunakan penyusunan bilik darjah yang tetap dengan matlamat instruksional. susunan tempat duduk pelajar perlu diubah semula supaya keadaan selesa dan senyap dapat diwujudkan walaupun perbincangan dilaksanakan.com/2010/04/pengurusan-bilik-darjah. penyelenggaraan prosedur dan sumber pengajaran. 2010 Pengurusan Bilik Darjah Menurut Lemlech (1988). Ilmu Pengurusan Bilik Darjah Seorang guru perlu menguasai pengurusan bilik darjah dengan baik agar proses pembelajaran dan pembelajaran berkesan. Pengurusan yang efektif dalam bilik darjah haruslah bersifat proaktif. .http://demurezealot. . Pengurusan Bilik Darjah Yang Baik Menurut Edmund dan Carolyn (2009) dalam ‘Classroom Management For Middle & High School Teacher.

. Penyusunan bilik darjah yang baik adalah berasaskan kepada kefahaman kepada tingkah laku .Kawasan tumpuan bertrafik tinggi yang dimaksudkan adalah kawasan yang menjadi pusat tumpuan pembelajaran dilaksanakan serta menjadi tumpuan untuk pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran.Hal ini dapat meminimumkan penggunaan masa untuk penyediaan dan penyimpanan semula barangan. * Meja pelajar dan meja guru. kerusi mahupun berpaling. Penyusunan bilik darjah yang baik adalah berasaskan kepada kefahaman kepada tingkah laku yang dijangka daripada pelajar. ia mendorong pelajar untuk tidak memberi perhatian serta menyusahkan pelajar mengambil nota dan menyalin maklumat. ia akan memberi kesusahan sekiranya pelajar tersebut memerlukan bantuan atau mengelakkan diri dari tugasan yang diberikan serta membuat gangguan. * Ruang sumber maklumat dan sumber bahan.Jika keadaan ini berlaku. * Kawasan keluar masuk.ii) Memastikan trafik kawasan tumpuan lancar.Pengawasan pelajar merupakan salah satu tugasan mengurus yang besar. . iv) Menggunakan alat mengajar dengan terancang dan sumber murid juga tersedia untuk digunakan. . Contohnya: * Kawasan kerja berkumpulan. . Perancangan sistem peraturan dan prosedur yang teliti akan memudahkan komunikasi seorang guru dengan pelajarnya. . .Bahan atau alat mudah digunakan serta penyimpanan yang efektif memberi kelancaran pada perjalanan aktiviti dan berakhir dengan jayanya. iii) Memastikan pelajar mudah dilihat oleh guru.Kawasan-kawasan ini hendaklah sentiasa dipastikan terpisah dan mudah untuk dimasuki (access the area). . v) Pelajar mudah melihat setiap proses pembentangan dan penayangan.Setiap penyusunan hendaklah memastikan semua pelajar dapat memerhati layar putih atau papan hitam tanpa perlu mengubah kedudukan meja. Jika guru sukar melihat muridnya.

Perancangan sistem peraturan dan prosedur yang teliti akan memudahkan komunikasi seorang guru dengan pelajarnya.yang dijangka daripada pelajar. .