Abstrak Kajian dalam merealisasikan usaha merapatkan jurang pendidikan di Malaysia merupakan kajian yang dijalankan untuk meningkatkan

kualiti pendidikan di kawasan luar bandar supaya pencapaian pendidikan di setiap kawasan adalah sama rata atau hampir sama tanpa adanya perbezaan yang begitu ketara. Kajian ini mendapati bahawa pendidikan luar bandar berada pada tahap rendah kerana beberapa faktor, iaitu tiada kesedaran ibu bapa, kemiskinan keluarga, sikap pelajar, kekurangan bahan bantu mengajar, kemudahan infrastruktur, dan jurang pendapatan penduduk yang ketara. Kajian ini menggunakan kaedah pemerhatian dan pembacaan. Dalam hal ini, pihak kerajaan telah mewujudkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) bagi mengatasi permasalahan ini agar generasi yang dididik mampu mengangkat negara ke mercu kejayaan selaras dengan matlamat Wawasan 2020. Antaranya, memperbaiki sistem pendidikan di sekolah luar bandar, mengubah persepsi ibu bapa terhadap sistem persekolahan yang diperkenalkan, mempertingkatkan bahan bantu mengajar berbentuk teknologi, mewujudkan iklim persekolahan yang selesa, dan memperkenalkan kaedah bagi merapatkan jurang pendapatan penduduk luar bandar yang seterusnya menghapuskan kemiskinan tegar penduduk luar bandar Pendahuluan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) bakal merapatkan jurang pendidikan antara lokasi dengan membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar di seluruh negara. Selain itu, ia turut memfokuskan peningkatan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran pelajar. Membangunkan modal insan, Sekolah Kebangsaan, dan merapatkan jurang pendidikan merupakan kunci dalam mencapai matlamat memperkasakan pendidikan khususnya pendidikan luar bandar. Pembangunan pendidikan di Malaysia pada peringkat awal tertumpu kepada pembinaan sekolah di bandar dan kawasan pertumbuhan ekonomi utama negara. Sekolah-sekolah di bandar dibekalkan dengan kemudahan bangunan dan peralatan yang baik dan lengkap, guru terlatih dan sumber mencukupi. Sebaliknya, peluang menikmati pendidikan bagi penduduk di luar bandar dan pedalaman amat terhad. Malah sekolah luar bandar mengalami pelbagai kekurangan daripada segi infrastruktur dan peralatan, kemudahan asas, guru serta sokongan ibu bapa dan masyarakat. Ketidaksamarataan dan jurang pendidikan ini wujud disebabkan keutamaan pada masa itu tertumpu kepada
1

usaha memastikan lebih ramai pelajar mendapat pendidikan berbanding dengan kualiti pendidikan yang disediakan. Jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Jurang ini menyebabkan perbezaan prestasi dan pencapaian pelajar, penyediaan kemudahan fizikal dan bukan fizikal serta keciciran pelajar. Impak jurang pendidikan telah menyumbang kepada keadaan tidak seimbang yang ketara daripada segi sosioekonomi antara penduduk luar bandar dan bandar. Usaha menangani jurang ini terus mendapat perhatian Kerajaan sejak Rancangan Malaysia Ketiga (RMKe-3). Dasar Pendidikan Di Malaysia Bagi setiap negara yang sudah mencapai kemerdekaan, salah satuaspek penting yang amat dititik beratkan dalam usaha untuk menuju ke arahnegara yang maju dan membangun dari aspek politik, ekonomi dan sosialialah penekanan terhadap perlaksanaan sistem pendidikan negara. Sistempendidikan yang dilaksanakan di dalam sesebuah negara, penting bukansahaja kerana fungsi kebajikan dan sosialisasinya iaitu di mana kanak–kanak dididik untuk menjadi insan yang berjaya dan mengenali budaya sertaalam sekeliling, tetapi juga boleh digunakan sebagai wadah untukmenyampaikan ideologi kebangsaan kepada masyarakat iaitu melaluipenerapan tentang kefahaman serta nilai–nilai positif untuk perpaduankaum di kalangan para pelajar. Di Malaysia, dasar pendidikan mempunyai peranan yang amat pentingdalam menentukan hala tuju sistem pendidikan negara yang mana dasar inidikenali sebagai ‘Dasar Pendidikan Kebangsaan’. Dasar PendidikanKebangsaan mula dilaksanakan di negara ini dalam tahun 1957. Umumnya, terdapat 3 tujuan utama yang terkandung dalam dasar pendidikan kebangsaan ini. Pertama, tujuan dasar pendidikan diadakan adalah untukmewujudkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan negaradan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Kedua, untuk menghasilkan pelajar yang berdisiplin serta mematuhi danmenghormati kedua ibu bapa mereka di mana prinsip ini sejajar dengandasar dan polisi pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran danpembelajaran yang cekap dan efisien dengan keperluan untuk mengelakkanperbelanjaan awam yang tidak tersusun. Yang ketiga pula, ianya untukmemastikan agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan
2

Laporan Razak 1956 dan Laporan RahmanTalib 1960 telah menggariskan dengan jelas dasar yang berkaitandengan nilai-nilai integrasi antara kaum ini. kesatuan bangsa. Menerusiperancangan yang sistematik. Integrasi antara kaum pula merupakan isu yang amat diberi perhatian oleh pihak kerajaan ketika menggubal dasar pendidikan selepas Negara mencapai kemerdekaannya. Kedua-dua tujuan selaras. makasistem pendidikan kebangsaan ini dijangka dapat membentuk ciri-ciri tingkahlaku dan sikap pelajar yang bersesuaian dengan tatasusilamasyarakat Malaysia.khususnyadalam menentukan perkembangan sistem pendidikan yang progresif dan bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama. 2007). bentuk atau ciri individu dan jenis keterampilan yang sesuai untuk menjamin kesejahteraan sosial negara dan kualiti 3 . Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan yang mempunyai hubungan dengan individu berkenaan bermula dengan keluarga dan seterusnya meluas kepada masyarakat dan negara (AllenMeares. Pendidikan merupakan agenda utama bagi menentukan kesinambungan keunggulan sesuatu generasi. Melalui pendidikan. seimbang dan beretika. Matlamat Pendidikan di Malaysia Falsafah Pendidikan Kebangsaan menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan negara. kurikulum latihan perguruan yang seragam dan amalan-amalan pedagogi di bilik-bilik darjah yang bersesuaian. Antara langkah yang telah diambil dalam usaha untuk mengukuhkan dasar pendidikan negara ini ialah dengan menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama di semua sekolah. iaitu untuk melahirkan insan yang berilmu. menggunakan sukatan pelajaran dansistem peperiksaan yang sama di setiap sekolah dan guru – guru yang mengajar di sekolah haruslah dilatih di bawah satu sistem latihan perguruan yang sama. Ketiga-tiga faktor ini merupakan kunci kepada pembentukan arah dan orientasi nilai sistem pendidikan kebangsaan negara ini. Pendidikan merupakan proses asas dan utama untuk pembinaan insan yang baik. Falsafah ini juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang juga akan menjadi seorang warganegara yang baik.

Statistik awal tahun 2000 menunjukkan masih terdapat sekolah di kawasan pedalaman. masih terdapat sekolah-sekolah di Malaysia tidak mempunyai bekalan air awam. Tabiat membaca dalam kalangan pelajar kurang dititikberatkan kerana kebanyakan pelajar terdiri daripada pelajar miskin yang memerlukan banyak perhatian dan bantuan. sosial.tamadun yang baik akan terhasil. Perancangan kurikulum dan pembangunan perisian juga jauh lebih pantas daripada pembangunan infrastruktur. namun didapati bilangan yang berjaya dalam pendidikan amat kecil. Hal ini kerana. Bagi sekolah-sekolah tersebut. Ini bermakna. Ini termasuklah pemerolehan ilmu pengetahuan yang agak rendah disebabkan tiadanya budaya cintakan ilmu pengetahuan. Bagi mencapai matlamat ini sistem pendidikan perlu menitikberatkan perkembangan emosi. Faktor Kemunduran Pendidikan Luar Bandar Hasil kajian menunjukkan bahawa kualiti pendidikan sekolah luar bandar berada pada tahap sangat rendah. fizikal. Ini 4 . Isu dan Cabaran Dalam Merealisasikan Usaha Merapatkan Jurang Pendidikan di Malaysia 1. Usaha merapatkan jurang pendidikan bandar dan luar bandar semakin giat dijalankan. terpencil dan pulau yang tidak mendapat kemudahan asas. Dalam sistem pendidikan Malaysia peranan ini diterajui oleh sistem sekolah yang merupakan manifestasi umum dan juga merupakan elemen penting dalam proses sosialisasi sejak peringkat awal usia seseorang individu. Begitu juga walaupun sistem pendidikan kebangsaan telah diperkenalkan kepada Orang Asli sejak 1960an. bekalan air disediakan melalui kaedah bekalan air graviti. rohani dan intelek para pelajar yang menjadi sasaran utama sistem ini. Pendidikan merupakan wadah atau prasarana utama untuk membangunkan diri insan yang utuh. bebas. penuaian hujan dan telaga tiub. masih ada sekolah yang mendapat sumber air daripada air sungai air terjun dan menadah air hujan. sekolah Orang Asli dan sekolah di pedalaman. Jurang Bandar dan Luar Bandar Bandar merujuk kepada ketidaksamarataan daripada segi penyediaan infrastruktur dan penempatan guru terutama di Sekolah Kurang Murid (SKM). berdikari dan berfikiran kritis.

iii. Ibubapa pelajar lebih memberi penekanan terhadap mencari rezeki demi meneruskan kelangsungan hidup. Kesukaran merubah persepsi Pelajar-pelajar sekolah luar bandar sukar untuk diubah persepsi mereka menyediakan aktiviti yang bersesuaian dengan tahap kebolehan dan pencapaian mereka kerana kebanyakan mereka tidak berminat untuk datang ke sekolah. Ini menyebabkan sekolah agama kurang mendapat sambutan. di samping membebankan anak-anak mereka. ii. Kurang perhatian terhadap pendiddikan Terdapat ibubapa yang kurang memberi perhatian terhadap pelajaran anak-anak. Bagi mereka. Sesetengah ibubapa yang berpendapatan tinggi kurang memberi kerjasama dari kerana menganggap anak mereka sudah pandai dan memerlukan sedikit usaha guru untuk mencapai kecemerlangan. Ada yang tidak menghantar anak-anak ke sekolah agama pada sesi pagi atau petang kerana berpendapat sekolah agama mengganggu pelajaran anak-anak di sekolah kebangsaan. pelajaran anak-anak menjadi keutamaan dan tanggungjawab pihak sekolah. iv. disamping kurangnya peralatan pembelajaran yang berkesan yang terdapat dalam kelas. Mereka tidak bebas mengikuti ibubapa menjalankan pekerjaan kampung. 5 . Antara huraian faktor-faktor kemunduran pendidikan luar bandar adalah seperti berikut: i. Tiada motivasi untuk belajar Kebanyakan pelajar tidak mempunyai minat untuk belajar kerana sekolah merupakan tempat yang menghalang kebebasan bergerak bagi mereka. Kemiskinan Iaitu keluarga pelajar membataskan usaha pihak sekolah untuk melibatkan ibubapa dalam mencari formula yang berkesan ke arah meningkatkan pencapaian anak dalam pelajaran.membataskan peranan guru dalam usaha meningkatkan bilangan pelajar yang boleh membaca secara lancar dan seterusnya meningkatkan tahap pemikiran mereka secara lebih kritis dan kreatif. Pembelajaran tanpa bahan atau alat bantu mengajar yang mencukupi menghalang guru memberi pendidikan yang bermutu.

mata pelajaran dan bidang pengkhususan. Usaha Kerajaan Dalam Memperkasakan Pendidikan Luar Bandar Usaha memperkasakan pendidikan khususnya pendidikan luar bandar menjadi keutamaan kepada pihak terhadap pelajaran selepas peperiksaan. penguasaan ilmu pengetahuan dan tahap pemikiran mereka masih berada pada takuk lama tanpa sebarang pembaharuan. v. Budaya cintakan ilmu pengetahuan akan dipupuk dengan menggalakkan tabiat membaca. Pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) akan dikaji semula agar lebih menekankan kemahiran berfikir aras tinggi. ii. Meyediakan pelbagai pilihan pendidikan Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar. Pelaksanaan mata pelajaran vokasional (MPV) di sekolah-sekolah akan diperluaskan.pelajar di sekolah bandar yang rata-rata ibubapa berpendapatan tinggi dan terdiri daripada golongan atasan. Pihak sekolah mengalami kesukaran untuk kerajaan dalam meningkatkan kualiti pendidikan negara. Kesukaran saluran teknologi Pihak sekolah menghadapi masalah dalam penyaluran teknologi kepada pelajarpelajar kerana ada ibu bapa yang beranggapan bahawa teknologi hanya sesuai untuk pelajar. Pendaftaran Sekolah Agama Rakyat (SAR) dan Sekolah Agama Negeri (SAN) akan diteruskan. Ini membantut usaha pihak sekolah dalam melibatkan sama ibu bapa ke arah pendidikan cemerlang anak-anak. Peruntukan belanja mengurus akan ditingkatkan bagi sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. aliran. kaedah memperkasakan pendidikan luar bandar adalah seperti berikut: i. 6 . Peranan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) KPM juga akan meningkatkan keupayaan dan minat pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Ini digarap dengan jelas dalam PIPP bagi membawa cabaran negara menuju Wawasan 2020. Antara.Justeru itu. Penerbitan dan penterjemahan pelbagai jenis bahan bacaan sama ada dalam bentuk bercetak atau bukan bercetak akan dipergiatkan. Kementerian Pendidikan Malaysia akan meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah.

Sistem penggal akan dikaji semula dan digantikan dengan system berorientasikan peperiksaan. seminar. Kemahiran dan ketrampilan Kemahiran berkomunikasi merentas kurikulum dan kokurikulum dengan memperbanyakkan aktiviti literasi dan secara langsung akan dipergiatkan. Bagi membina penampilan diri diperbanyakkan. program latihan dan bimbingan akan diadakan iaitu Latihan Asas Penggunaan Komputer. Latihan Penggunaan Perisian Khusus dan latihan Penggunaan Televisyen Pendidikan (TVP) dalam P&P. Kerja amal dalam masyarakat setempat seperti di rumah orang tua dan anak yatim juga akan diperbanyakkan. kesihatan dan kebersihan (3K) turut diberi keutamaan. Sistem pentaksiran dan penilaian KPM akan memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian supaya lebih holistik. Melengkapkan Infrastruktur Bagi menjayakan Program Pembestarian Sekolah. v. iv. Beberapa pendekatan P&P baru akan diperkenalakn supaya menarik minat para pelajar seperti program F1 Technology Challenge dan Robotik. Bagi memastikan program ini dapat beroperasi dengan lancar. Bagi memantapkan kualiti sistem pentaksiran dan penilaian. infrastruktur yang mencukupi akan disediakan seperti komputer. televisyen dan cakera video digital (DVD). Bilangan mata pelajaran dalam peperiksaan awam juga akan dikurangkan bagi mata pelajaran tertentu. Ceramah. budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. standard prestasi kebangsaan bakal diperkenalkan untuk dibandingkan dengan standard negara lain vi. Aspek keselamatan. Peningkatan program 7 . Latihan Penggunaan Komputer untuk pengajaran dan pembelajaran (P&P). motivasi ditingkatkan bagi memupuk nilai-nilai murni.iii. Mengubah penekanan peperiksaan awam daripada berasaskan kandungan kepada kemahiran atau daripada bersifat ujian kepada kebolehan am. MPV akan diperluas di sekolah-sekolah selain memastikan pelajar menguasai kemahiran ICT.

Di waktu kini dan di masa hadapan akanterdapat lebih banyak ilmu dan maklumat akan disalurkan melalui sistem Information & Communication Technology (ICT). Syarikat-syarikat swasta yang besar akan digalakkan untuk membantu masyarakat. manakala yang sebahagian lagi tidak dapat merasai manfaat dari kecanggihan teknologi ini. antara mereka yang mendapat capaian secukupnya kepada kemudahan ICT. Jurang digital merujuk kepada perbezaan besar di dalam masyarakat.Jurang Digital akan memberi peluang kepada sebahagian sahaja daripada kita untukmendapat faedah. dan yang tidak mendapatnya. Mereka yang tidak mendapat capaian sewajarnya difikirkan akan ketinggalan dalam usahapembangunan amnya. untuk memodenkan dan meningkatkan lagi pengeluaran hasil-hasil pertanian dan kraftangan. Isi kandungan serta aplikasi ilmu pengetahuan memainkan peranan penting bagi mendedahkan manfaat ICT kepada kehidupan penduduk desa dan seterusnya boleh digunakan dalam kehidupan seharian mereka. khususnya penduduk di kawasan luar bandar. Teknologi semata-mata tidak akan membawa manfaat kepada rakyat jelata dalam hal ini. Faktor Jurang Digital 8 . produktif dan menguntungkan akan dibangunkan. terutamanya Internet. Jurang Digital Kemajuan sosial dan ekonomi kini bersandar kepada kebolehan sesuatu individu atau masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan. Strategi utama adalah untuk membuat peralihan kepada ekonomi moden di mana aktiviti-aktiviti ekonomi yang bernilai tinggi.Beberapa program telah dikenal pasti untuk meningkatkan tahap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Koridor Utara. 2. khususnya penduduk di kawasan luar bandar.Jurang ilmu pengetahuan pula merujuk kepada keadaan di mana maklumat yang dicapaimelalui kemudahan infrastruktur ICT ini tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya disebabkankurang kemahiran untuk menggunakannya dalam menjalani kehidupan seharian. Masyarakat desa adalah antara golongan yang mungkin terpinggir dan tercicir dalam arus pembangunan sekiranya langkah-langkah positif tidak diambil untukmerapatkan Jurang digital tersebut.

Harus diingatkan. semua sekolah luar bandar akan dilengkapkan dengan makmal komputer. Ini akan menjadi salah satu sebab yang menyumbang kepada jurang digital pada masa kini. Ekonomi Ekonomi sesebuah keluarga diambil kira kerana terdapat isi rumah dengan pendapatan yang rendah. perkakasan. kawasan atau tempat yang tidak mempunya liputan internet dan bekalan elektrik terutamanya kawasan pedalaman. Terdapat pelajar yang tidak dapat membaca dan memahami bahasa Internet dengan baik.Faktor terbentuknya jurang digital dalam pendidikan di Malaysia adalah berpunca dari beberapa sebab. Usaha Kerajaan dalam Usaha Merapatkan Jurang Digital Cabaran KPM adalah untuk memastikan agar infrastruktur. Sekolahsekolah juga akan dirangkaikan dengan akses jalur lebar SchoolNet dan bagi sebahagian sekolah di luar bandar dan pedalaman. Ini kerana tidak ada atau kurang penerapan mengenai teknologi ini. Geografi Terdapat beberapa daerah. Dalam program pembestarian sekolah. Terdapat sesetengat pelajar masih tidak mengetahui cara untuk mengakses maklumat dari laman sesawang. Kemahiran bahasa dan literasi Kemahiran dari segi bahasa dan literasi perlu ada pada setiap pelajar. Mereka tidak mampu untuk membeli dan mendapatkan khidmat ICT sedangkan dengan teknologi kini. bilik komputer dan perkakasan yang mencukupi. semua informasi dengan mudah boleh dimiliki dengan mudah. pusat akses akan dibina 9 . perisian dan latihan yang mencukupi diberi kepada sekolah-sekolah di kawasan luar bandar yang kurang terdedah dengan ICT berbanding kawasan bandar. iv. Kemahiran komputer Kekurangan pengetahuan dalam bidang komputer juga menyebabkan jurang digital tercipta. Semuanya berada dihujung jari kita. iii. Ini penting dalam era teknologi global bagi mengakses maklumat denga betul. setiap perkara hendaklah difahami. Antaranya: i. ii.

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah juga telah menubuhkan program Infodesa untuk menyerapkan budaya ICT di kalangan penduduk luar bandar. Satu jawatankuasa sukarelawan juga digerakkan dengan pembangunan laman web setempat yang mempamerkan barangan dan perkhidmatan komuniti beserta penyediaan kandungan yang relevan dengan komuniti tersebut. Latihan juga diberi kepada penyelia PID dan pengguna-pengguna sebagai sebahagian dari pakejnya. pembinaan kapasiti serta pembangunan . keselamatan dan elektrik disediakan oleh oleh pihak Pejabat Pos setempat. PID telah diletakkan di dalam Pejabat Pos di kawasan-kawsasan yang mempunyai sambungan TM Net DSL atau ISDN. Penyambungan internet di kawasan pendalaman telah dijalankan melalui inisiatif seperti program Pusat Internet Desa (PID) dan progam Pemberian Perkhidmatan Sejagat (USP).4 juta di bawah Rancangan Malaysia ke Lapan untuk menyediakan sumber-sumber yang 10 keperluaninfrastruktur. kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM293. Sama seperti PID. Menyedari bahawa tanggungjawab ini tidak boleh ditinggalkan kepada pihak Industri sahaja. KPM akan menambah baik kaedah penyampaian program TV Pendidikan dan merintis penggunaan video teleconferencing sebagai kaedah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan bahan-bahan p&p kepada pelajar dan guru di kawasan pedalaman. Di fasa pertama projek ini. Kini terdapat 42 buah PID di seluruh negara yang telah dilengkapkan dengan lima hingga enam komputer berserta saluran Internet melalui ADSL atau ISDN. operator pihak swasta yang dibiayai oleh kerajaan menyediakan perlalatan komputer dan sambungan Internet. sementara tapak. Di bawah program PID. PID telah dilancarkan pada 3 April 2000 sebagai pendekatan menyeluruh dalam menyediakan akses Internet di kawasan pedalaman melalui peruntukan kandungan.Program USP adalah salah satu inisiatif yang penting dalam usaha merapatkan jurang digita ldan sebahagian daripada polisi menyediakan perkhidmatan komunikasi asas kepada setiap rakyat.Pada waktu yang sama.

berkaitan di dalam memberi akses komunikasi kepada sekolah. disebabkan sekolah yang terletak hampir dengan bandar atau pekan pun masih mengalami masalah kemudahan prasarana. Dengan menggandingkan inisiatif sedia ada seperti Sekolah Pintar dan fasa pertama projek USP. peruntukan kemudahan dan perkhidmatan yang mampu-beli. Projek SchoolNet bertumpu kepada pengedaran kandungan pembelajaran dan bertindak sebagai Intranet. projek SchoolNet telah menyediakan akses jalur lebar kepada lebih 10.000 buah sekolah di seluruh negara. Rangkaian SchoolNet telah dilihatsebagai sebuah rangkaian nasional yang terurus rapi sepenuhnya yang berupaya mengeksploitasi kapasiti berlebihan di dalam tulang belakang negara. Begitu juga dengan padang sekolah untuk aktiviti ko kurikulum dan sukan. (membaca. menulis dan mengira) mencapai standard minimum dan pelajar berisiko tinggi untuk cicir daripada sistem pendidikan. meningkatkan kesedaran dan pendidikan melalui pengetahuan berterusan kepadapelbagai kumpulan sasaran.Strategi yang seterusnya dalam merapatkan jurang digital meliputi program-programmelebarkan akses infrastruktur ICT. infrastruktur yangdigunakan untuk projek tersebut juga bertindak sebagai batu loncatan kepada perkembangan yang lebih meluas kepada komuniti. Pihak kementerian perlu mengutamakan faktor ini. 3. Kemudahan prasarana adalah asas bagi memperolehi keputusan peperiksaan yang baik. dan sebagainya. Bilik Pentadbiran. Adalah tidak adil 11 . klinik dan perpustakaan di luar bandar. serta penggalakan pembangunan kandungan tempatan. disebabkan masih ada sekolah yang masih kekurangan bilik operasi seperti Pusat Sumber. Jurang Antara Tahap Pencapaian Pelajar Jurang antara tahap pencapaian pelajar merujuk kepada kesulitan menguasai 3M. Faktor geografi bukanlah alasan utama untuk membangunankan kemudahan prasarana sekolah luar bandar. Sementara itu. Bilik Guru. dengan tumpuan kepada sekolah di kawasan luar bandar. Perbezaan sekolah luar bandar dan bandar sememangnya amat ketara terhadap pencapaian keputusan peperiksaan atau ujian.

ada perbezaan dengan belajar dikelas yang dibina menggunakan simen/konkrit khususnya dari aspek semangat atau motivasi. Oleh yang demikian. Sekolah luar bandar mampu menandingi pencapaian sekolah bandar. • Menetapkan akauntabiliti kepada sekolah dalam melaksanakan perubahan ke atas pencapaian pelajar: Memberikan autonomi kepada sekolah (misalnya pengurusan personel) sebagai ganjaran kepada peningkatan pencapaian pelajar yang signifikan. Sekolah yang ceria. kondusif dan kukuh dapat menghasilkan suasana pembelajaran yang bermutu. belajar dalam kelas yang dibina menggunakan kayu/papan. latihan yang mantap dan pengurusan prestasi berdasarkan pencapaian pelajar. kekurangan infrastruktur akan menyeret sekali ke bawah prestasi pelajar. tetapi lebih kepada 12 . sekiranya faktor asas ini di beri keutamaan perubahan. Berdasarkan pengalaman sistem persekolahan yang terbaik di seluruh dunia. meningkatkan kualiti latihan amali.apabila dibandingkan tahap pencapaian keputusan diantara sekolah luar bandar dengan bandar. • Meningkatkan daya tarikan keguruan dan menghasilkan guru terbaik: Menjadikan profesion keguruan lebih menarik supaya dapat merekrut individu berkebolehan. Faktor Prestasi Pelajar Tidak Memuaskan Seperti yang diramalkan. Contohnya. serta mampu meningkat prestasi pengurusan dan pembangunan profesional secara berterusan. Hal ini tiada kaitan dengan kecerdesan pelajar. terdapat empat perkara penting bagi meningkatkan pencapaian pelajar: • Memastikan setiap kanak-kanak berjaya: Menetapkan tahap pencapaian tinggi bagi semua pelajar (tanpa mengira latar belakang) dan menyediakan bantuan yang sistematik serta sokongan kepada kanak-kanak yang ketinggalan. • Membuat pelaburan dalam pemimpin terbaik di setiap sekolah: Membuat pelaburan yang besar ke atas pemimpin sekolah yang berperanan sebagai pemacu perubahan dengan kriteria pemilihan yang ketat. lonjakan pembangunan fizikal sekolah luar bandar perlu dilakukan terlebih dahulu.

ii. Beberapa kajian terhadap pencapai pelajar luar bandar telah dijalankan dan mendapat bahawa isu kekurangan guru terlatih di luar bandar adalah salah satu penyebab berlakunya keadaan ini. Motivasi diri pelajar Salah satu contohnya ialah dari segi pencapaian terdahulu pelajar tersebut dan masyarakat sekitar. Sikap pelajar terhadap persekolahan Pelajar–pelajar sebenarnya memberi tindak balas terhadap beberapa faktor dalam kelas.corak hidup serta peluang yang terhidang kepada mereka. • Bilangan guru sandaran tidak terlatih (GSTT) masih ramai di luar bandar. Matematik dan Sains. Beberapa faktor yang mempengaruhi tahap pencapaian pelajar sekolah luar bandar: i. apa 13 . • Kekurangan guru lelaki berkelayakan mengikut opsyen yang boleh ditempatkan di kawasan pedalaman dan pulau menimbulkan masalah pengendalian kokurikulum dan mendapat guru ganti. • Kekurangan guru berkelayakan untuk pendidikan khas. pencapaian Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) masih jelas menunjukkan prestasi akademik prestasi akademik murid luar bandar lebih rendah .dalam mata pelajaran Bahasa melayu. Secara keseluruhannya. yakni guru berkenaan. Kekurangan guru di sekolah rendah dapat dilihat berdasarkan isu-isu berikut: • Kekurangan guru bagi mata pelajaran kritikal seperti Sains. Antaranya ialah siapa yang mengajar. Latar belakang pelajar Faktor ini terdiri dari perkara-perkara seperti jantina pelajar. jenis bangsa dan taraf sosio-ekonomi. Matematik dan bahasa Inggeris. Iaitu merupakan penyumbang motivasi diri pelajar itu untuk menjadi lebih yakin untuk belajar. Contohnya bagi pelajar yang berasal dari keluarga berada lebih tinggi pencapaiannya kerana mereka dapat memiliki kemudahan yang mencukupi untuk belajar berbanding dengan pelajar yang tinggal di rumah serba kekurangan. iii. Bahasa Inggeris.

Kerajaan juga melancarkan program latihan amali di sekolah luar Bandar dan ia merupakan cara yang terbaik untuk memajukan sekolah luar Bandar. Latihan ini untuk menyediakan para pelatih dengan cara yang baik. Selain itu. faktor keadaan keluarga. kerajaan memperbanyak elaun kepada guru yang mengajar di pedalaman. 14 . Personaliti pelajar Faktor ini berpunca dari sikap yang terbina dalam diri pelajar itu sendiri. Hal ini untuk menggalakkan para pelajar di luar Bandar untuk aktif dalam kokurikulum dan akedemikn bagi menaikkan taraf sekolah luar Bandar. Ia juga melibatkan peranan ibubapa di rumah. Ia bertujuan menarik minat guru baru untuk bekerja di kawasan luar Bandar dan mengurangkan kadar pertukaran guru dari sekolah kawasan pedalaman. Hal ini bagi mewujudkan kemudahan dan prasarana sekolah-sekolah di kawasan luar Bandar. dorongan akademik yang ada. Seterusnya program sekolah bestari merupakan salah satu langkah kerajaan untuk memajukan sekolah luar Bandar iaitu melalui kerjasama kementerian pelajaran dengan perbadanan pembangunan multimedia (MDEC). namun semangat ingin belajar itu tetap lahir dalam diri anak-anak luar bandar ini. Selain daripada usaha kerajaan memperkembangkan prestasi pelajar di sekolah luar bandar. demi anak-anak bangsa yang mahu menuntut ilmu. dan tabiat kerja di rumah. pihak swasta juga turut mempunyai peranan penting.yang mereka perlu lakukan. Alirkan bekalan elektrik supaya tiada lagi yang memakai lampu minyak di saat lampu stadium cerah menyala. Kerajaan juga menaikkan bantuan perkapital kokurikulum. Usaha Kerajaan Dalam Meningkatkan Tahap Pencapaian Pelajar Peranan kerajaan dalam memajukan sekolah luar Bandar ialah menyediakan peruntukan yang besar untuk meningkatkan prasarana di sekolah luar Bandar. dan sejauh mana mereka merasa selesa dalam kelas berkenaan iv. Persekitaran di rumah Keadaan persekitaran memainkan peranan yang penting dalam proses anakanak menuntut ilmu. Walaupun mereka berada di luar bandar. v. Bagi pihak swasta.

bagi meningkatkan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Berupaya menarik dan memilih hanya calon yang terbaik Banyak Negara menyediakan ganjaran yang lumayan bagi menarik warganegara yang terbaik serta berbakat ke dalam profesion keguruan.mereka mengambil inisiatif baru dalam meningkatkan mutu pencapaian pelajar di luar bandar di mana mereka membuka peluang kepada pelajar untuk menyertai program-program yang dianjurkan seperti kelas tuisyen percuma dan sebagainya. Membangunkan budaya berasaskan prestasi Bagi menerima lesen mengajar di New Zealand. Ini adalah baik dijadikan standard atau contoh dalam bidang perguruan bagi melahirkan tenaga pengajar yang berprestasi tinggi dalam membantu usaha kerajaan bagi mempertigkatkan tahap pencapaian pelajar sekaliagus memperbaik jurang diantaranya. dalam dua tahun pertama kerjaya mereka. guru mesti menerima penilaian yang memuaskan daripada Pengetua masing-masing. serta secara berterusan dapat meningkatkan pembangunan guru berasaskan persekitaran sekolah serta mewujudkan budaya kecemerlangan berasaskan pencapaian. Antara contoh termasuk : i. iii. Gaji yang tinggi kelihatan berupaya menarik calon yang berkualiti tinggi untuk menjadi guru. Hal ini akan memudahkan pelajar menelaah pembelajaran mereka dengan baik di samping meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan. 4. hanya pertiga calon teratas daripada setiap kohort diterima sebagai calon bagi profesion keguruan. Sistem pendidikan cemerlang mampu menarik serta memilih calon terbaik untuk memasuki profesion keguruan. Jurang Antara Pelajar Normal Dan Pelajar Berkeperluan Khas 15 . Dalam sistem pendidikan terbaik seperti di Hong Kong dan Singapura. Membangunkan guru dalam persekitaran sekolah Terdapat negara luar yang menggalakkan program latihan intensif kepada guru permulaan. Guru pelatih ini akan bekerja sepenuh masa di sekolah pada tahun pertama dan selama dua hari dalam seminggu mereka akan dibimbing dan dilatih secara perseorangan oleh guru pengalaman. ii.

Jika ada di kalangan pelajar kita yang sukar untuk menerima pengajaran kita. beriman. Sabar di sini bermaksud masih mampu tersenyum dan tidak berputus asa dalam melatih dan mendidik pelajar. Sebaliknya mencuba 16 . Murid berkeperluan khas adalah murid yang disahkan oleh pengamal perubatan sebagai kurang upaya penglihatan. menyatakan dalam melaksanakan kurikulum Pendidikan Khas . Penilaian Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia. masa dan susunan aktiviti . Sabar Sikap ini amatlah penting untuk menjadi seorang guru terutamanya untuk mereka yang berkeperluan khas. berdikari mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. “Akta Pendidikan 1996 (Peraturan-peraturan pendidikan. kita tidak boleh terus melenting dan berputus asa dengan mereka. guru-guru boleh mengubah suai kaedah atau teknik P&P. cerdas dan berbakat. kurang upaya fizikal atau kurang upaya pelbagai. berupaya. Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. kurang upaya pendengaran. Ciri-Ciri Guru Pendidikan Khas Berhadapan dengan pelajar berkeperluan khas memerlukan beberapa keistimewaan yang perlu diterapkan dari dalam diri seseorang guru.Pendidikan Khas 1997). matapelajaran dan bahan bantu mengajar (BBM) bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”. masalah pembelajaran. pintar.Jurang antara pelajar normal dan pelajar berkeperluan khas merujuk kepada perbezaan penyediaan pelbagai kemudahan yang sesuai untuk menyokong proses p&p pelajar berkeperluan khas termasuklah yang kurang upaya. Antara cirri-ciri tersebut ialah: i. Murid berkeperluan khas yang mengikuti kurikulum kebangsaan boleh menduduki peperiksaan awam contohnya Ujian Penilaian Sekolah Rendah. berhaluan.

kefahaman terhadap apa yang diperlukan dan dijangkakan oleh pengikutpengikut daripada pemimpin merupakan pengetahuan kerja yang praktikal. saya pasti. Akan tetapi. Kemahiran-kemahiran khusus termasuklah keberanian profesionalisme. Kedua-duanya sangat diperlukan bagi pembangunan kepemimpinan personal. ketegaran (decisiveness) dan kesabaran serta kemahiran mendengar. Dalam kepimpinan. Bertanggungjawab 17 . kita haruslah menjadi seorang yang kreatif dan sentiasa mempunyai idea jika metod yang digunakan tidak berjaya. Cuba bayangkan jika kita menggunakan kaedah pengajaran yang sama dengan guru bidang lain. Ilmu pengetahuan Pengetahuan sebenar ialah kefahaman (understanding). Disebabkan itulah kreativiti menjadi satu lagi ciri yang penting bagi menjadi guru yang berkesan. ia dalam kadar yang sedikit. ii. Kemahiran Pengetahuan dan kemahiran sama-sama penting. iii. Guru harus melengkapkan diri dengan segala ilmu yang sudah pasti dapat membantu dalam proses pembelajaran dan pengajaran. kemahiran sama erti dengan aplikasi (application). Ringkasnya. perlu mengetahui bidang pendidikan khas yang diceburi. Jika ada.untuk terus berusaha agar mereka dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan ketika pembelajaran tersebut. Kreatif dan mempunyai idea yang berterusan Untuk memastikan objektif pengajaran tercapai dan pelajar kita dapat memahami apa yang diajar. walau sesabar manapun kita mesti ada batasnya. sudah tentukan pelajar kita tidak akan memahami apa yang diajar oleh kita. Kebolehan mengaplikasi sesuatu konsep atau idea kepada sesetengah 'task' merupakan satu kelebihan kepimpinan yang tidak dapat dipertikaikan. iv. v.sebagai guru pendididkan khas. Guru pendidikan khas sebenarnya harus lebih kreatif daripada guru-guru bidang lain kerana kekurangan yang ada pada pelajar kita mengharapkan kita agar dapat mengajar dengan menggunakan kaedah yang sesuai dengan mereka.

Penjawat awam akan sentiasa menambah ilmu dan kemahiran bagi mempertingkatkan mutu kerja masing-masing. viii. Sense of humor Dalam menjadikan kelas tidak kaku dan pelajar bosan dengan pelajaran unsur humor perlu diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Menjiwai nilai ini dalam kalangan penjawat awam akan membina gaya kerja yang lebih cekap. akan mewujudkan pengajaran guru yang lebih menyeronokkan. ingkar perintah. Amalan menjiwai nilai Kewajipan Menjalankan Tugas juga berupaya mengelak penjawat awam bekerja sambil lewa. Adil Sikap tidak pilih kasih ini juga sgt penting dalam membina hubungan di dalam kelas. memilih bulu dan tidak adil supaya pelajar tidak memandang guru berlaku tidak adil. Apabila ibu bapa mendaftarkan anaknya ke sekolah khas ibu bapa tidak mempunyaai ilmu dalam pendidikan khas dan mengharapkan kita sepenuhnya bagi 18 . vi. Sifat kreatif dan inovatif yang ada pada guru itu. Inovasi Guru juga perlu mempunyai sifat yang kreatif dan inovatif bagi membolehkan guru mencapai prestasi yang tinggi. berkesanan dan sempurna. cepat. malas. Empati Sikap empati perlu wujud dalam diri guru pendidikan khas. Dalam menghukum juga tidak berat sebelah. Guru yang berjaya tidak memandang seorang pelajar sahaja tetapi semua pelajar menjadi dibawah perhatiannya. Jangan sekali-kali pilih kasih. diminati dan meninggalkan kesan kepada pelajar dan secara tidak langsung mempengaruhi pelajar untuk terus belajar.Menjalankan tugas merupakan amanah dan kewajipan yang mesti dilakukan sebaik dan sesempurna mungkin oleh penjawat awam. ix. boros dan menunggu kerja. menyalahgunakan harta kerajaan. Kewujudan ini penting supaya guru dapat membantu dan membimbing murid khas ini. sama ada dari segi kepandaian atau paras rupa. vii. Jangan menyisihkan seseorg kerana kelemahannya. Nilai ini adalah Kewajipan Menjalankan Tugas dalam Tonggak Dua Belas.

Kreatif dan berbakat Guru yang kreatif adalah guru yang meneroka murid-murid. xii. x. Meskipun ada instrumen penempatan yang disediakan oleh kementerian tetapi tidak boleh digunakan kepada semua murid. Simpati Sentiasa merasa simpati dan belas kasihan kepada kanak-kanak dengan nasib mereka. Guru yang kreatif akan meyediakan pelbagai bahan untuk pengajaran dan pembelajaran. Tidak membezakan pelajar yang cantik atau buruk dan yang pandai atau tidak. Oleh yang demikian kriteria dan instrumen pemilihan perlu sesuai dengan kepelbagaian katogeri murid. Murid-murid menunggu guru kerana tidak sabar untuk mempelajari pengajaran baru. Isu Penempatan Murid Pendidikan Khas Isu ini merupakan antara yang sering dibahaskan di peringkat sekolah antara guru Pendidikan Khas. Berfikiran positif Sentiasa berfikiran positif. Setiap orang murid adalah berbeza dari aspek kognitif. emosi dan afektif. tidak memukul mereka sekirannya mereka membuat salah. 19 . Sentiasa memahami kelaluan pelajarnya. Mereka perlu dinilai dengan cara yang berbeza dan sesuai dengan tahap keupayaan mereka. Terutama sekali bagi murid dari katogeri slow learner atau lembab.membantu mereka supaya anaknya dapat berdikari dan menjadi manusia yang berguna. Guru seharusnya menyayangi murid-murid pendidikan khas seperti mereka menyayangi murid-murid biasa. Sentiasa melaayan murid pendidikan khas dengan layanan yang baik. tanpa memikirkan keburukan dan kelemahan para pelajar. Bagi sebahagian ibu bapa masih tidak mahu menerima hakikat bahawa anak mereka perlu dimasukkan ke kelas Pendidikan Khas. Setiap guru mempunyai kreativiti masing-masing. Guru haruslah mendapatkan ilmu daripada bahan-bahan bacaan dan memperkembangkan kreativiti dalam diri. Sentiasa membantu kanak-kanak menyelesaikan masalah mereka. xi. Guru Pemulihan dan pihak pentadbir serta ibu bapa.

kelas pemulihan dan Pemulihan Dalam Komuniti. Pada tahun 90an hanya doktor pakar kanak-kanak atau pakar psiktatri sahaja yang layak membuat ujian penempatan. kelas biasa. masalah pembelajaran. Maka tidak hairanlah ada sebahagian murid yang dari katogeri lembab atau slow learner ditandakan sebagai terencat akal. 20 . Ibubapa selalu merungut pihak hospital tidak menjalankan rawatan secara terperinci. Isunya ialah sangat berbeza pada masa kini kerana dalam masa sehari doktor boleh mengesahkan penempatan untuk murid. Sangat meragukan pada masa kini doktor di poliklinik boleh membuat pengesahan tersebut tanpa merujuk kepada pakar-pakar yang berkelayakan. Begitulah sukarnya mendapatkan kelulusan dari pihak doktor.Cadangan penempatan tersebut perlu dirujuk kepada doktor atau pakar yang berkelayakan seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Malahan ada murid down sindrom ditandakan sebagai slow learner. Kebanyakan doktor tidak faham program yang berkaitan dengan perkataan integrasi. Kebimbangannya ialah salah penempatan akan menyebabkan murid tersebut dinafikan hak mereka dalam mendapatkan pendidikan yang sewajarnya. Ianya mengambil masa dari dua minggu hingga ke sebulan sebelum mengesahkan kecacatan yang dialami oleh murid tersebut. inklusif. Contohnya isu mengenai murid pemulihan yang ditempatkan ke dalam kelas Pendidikan Khas atau sebaliknya. Selain daripada beberapa siri pemeriksaan murid tersebut perlu menjalani beberapa sesi terapi dan tahap kematangan pemikirannya akan dikukur. Kita tidak mempertikaikan kewibaan doktor tersebut tetapi masih kedengaran rugutan dari penjaga bahawa tidak ada sebarang pemeriksaan dan ujian yang dijalankan oleh pihak poliklinik memadai dengan instrument yang dibekalkan oleh pihak guru. Lebih malang lagi ada doktor yang tidak ada pengetahuan langsung dalam bidang Pendidikan Khas. Senario inilah yang menjadikan masalah utama dalam penempatan murid Pendidikan Khas. Kaddangkala keputusan doktor tersebut terpaksa kita abaikan kerana keputusan penempatan yang tidak sesuai. Hal yang sedemikian mendatangkan masalah dalam kalangan guru menentukan kumpulan belajar atau kelas bagi murid tersebut.

Pembinaan ujian soalan diognostik juga perlu diselaraskan dan dikeluarkan oleh satu badan yang bertauliah supaya tidak berlaku penyelewengan ataupun penindasan terhadap murid. Bagilah mereka peluang menunjukkan kemampuan dan kebolehan mereka terlebih dahulu sebelum dihantar ke kelas Pendidikan Khas. Pihak Jabatan Pelajaran pula perlu lebih peka dan selari dengan dasar dan pekeliling yang telah dikeluarkan oleh pihak kementerian. Sokongan sedemikian sangat penting supaya guruguru diperingkat sekolah tidak merasa tertekan dan diperlekehkan begitu sahaja. Oleh yang demikian mereka yang terlibat perlu telus dan menghormati hak individu untuk mendapatkan keperluan rawatan yang sesuai. Ibubapa juga perlu mempertahankan hak untuk anak-anak mereka. Jurang Sosioekonomi 21 . Mengejar kecemerlangan biarlah dengan cara yang professional juga. Selain itu panelpanel yang terlibat semasa proses penempatan pelajar seharusnya menjalankan tugas dengan penuh professional untuk memberikan satu perkhidmatan yang terbaik. Kedua pihak perlu melakukan penyebaran ilmu dan pengetahuan yang mereka ada mengenai murid berkeperluan khas. Kedua pihak perlu berbincang dan menetapkan keperluankeperluan dan strategi yang lebih sesuai dalam isu penempatan ini.Usaha Kerajaan Dalam Membantu Dan Menyokong Pihak Jabatan Pelajaran dan Kumpulan Pelbagai Disiplin termasuk pihak hospital perlu berganding bahu dan saling bekerjasama dalam isu ini. Pentadbir sekolah juga perlu amanah dalam mentadbir program integrasi ini. Pelbagai aspek berkaitan murid perlu diambil kire sebelum memulakan proses penempatan murid berkenaan ke kelas-kelas pendidikan khas untuk mengelakkan masalah muncul setelah murid ditempatkan. Ibubapa sekarang sentiasa peka mengikuti perkembangan anak-anak mereka. Jangan mengharapkan pihak sekolah sahaja yang melaksanakan dasar-dasar tersebut sedangkan di peringkat jabatan banyak perkara yang terlepas pandang. 5. Mereka perlu tahu kriteria yang ditentukan untuk masuk ke kelas Pendidikan Khas kerana belum pasti cadangan dan pendapat pihak sekolah adalah benar selagi belum mendapat pengesahan pakar yang berkelayakan. Hak murid untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran perlu diambil kira.

Mulai tahun 2003.Jurang sosioekonomi merujuk kepada perbezaan daripada segi tahap kesihatan. Cabaran KPM adalah untuk menyediakan lebih banyak bantuan bagi pelajar kumpulan ini.000 murid sekolah rendah diberi bantuan KWAPM. (PSS) RMT telah dilaksanakan mulai tahun 1979 sebagai langkah untuk menyediakan bantuan makanan berkhasiat kepada murid miskin.0 bilion setiap tahun bagi membantu pelajar dari keluarga miskin dan golongan kurang upaya melalui pelbagai program bantuan seperti: i. badan-badan korporat dan badan-badan bukan kerajaan. muridmurid ini juga menerima susu segar melalui PSS. Golongan berpendapatan rendah di bandar biasanya berada di luar tahap kelayakan untuk diberi bantuan tambahan daripada KPM. ii.000 murid menerima PSS setiap tahun. Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dan Program Susu Sekolah KWAPM diwujudkan berikutan pelaksanaan Dasar Pendidikan Wajib pada tahun 2003 untuk membantu murid miskin membayar yuran dan membeli pakaian seragam agar tidak tercicir daripada sistem persekolahan akibat kemiskinan. kos sara hidup yang tinggi di bandar menyebabkan anak-anak daripada kalangan keluarga ini juga memerlukan bantuan sama seperti anak-anak daripada kalangan keluarga miskin di luar bandar. Selain menerima bantuan daripada KPM seperti Buku Teks. Pada tahun 2005. kebajikan pelajar dan kemiskinan termasuklah kemiskinan dalam bandar. Seramai 700. pelajar-pelajar ini juga mendapat bantuan daripada pihak luar KPM. seramai 350. disiplin. Pihak luar KPM ini termasuklah Pusat Pungutan Zakat. Usaha Kerajaan dalam Menangani Isu Jurang Sosioekonomi KPM memperuntukkan lebih daripada RM1. Walau bagaimanapun. Rancangan Makanan Tambahan dan KWAPM. PSS dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Kriteria pemilihan murid yang layak menerima RMT dan PSS adalah daripada keluarga berpendapatan kurang RM400 atau per kapita RM80 dan ke bawah. Bagi murid negeri Sabah. 22 .000 murid menerima RMT manakala anggaran 550.

355 pelajar telah menerima bantuan ini. Sejak dilancarkan pada tahun 2004.000 dan ke bawah. seramai 20. v. vi. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) SPBT disediakan kepada pelajar daripada keluarga yang pendapatan isi rumah RM2. Mulai tahun 2005. Sekolah yang mempunyai asrama harian menggunakan peruntukan ini untuk program lawatan dan sebagai tambang ke sekolah agama atau ke masjid. sebanyak 260.000 dan ke bawah bagi sekolah kebangsaan serta RM1. iv.000 pelajar sekolah rendah dan menengah diberi kemudahan makanan asrama. kokurikulum dan sukan yang cemerlang. SPBT telah diperluas kepada anak-anak Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. seramai 450.000 murid telah menerima bantuan SBT setahun. vii.iii. Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya KPM menyediakan Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya sebanyak RM25 sebulan. viii. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid KPM menyediakan bantuan perjalanan dan pengangkutan untuk kemudahan pelajar. Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) KPM menganugerahkan BKP dan BKPU kepada pelajar sekolah menengah yang menunjukkan prestasi akademik. bantuan diberikan kepada pelajar dalam bentuk tambang pergi dan balik dari rumah ke sekolah dan sebaliknya. bantuan ini digunakan untuk menyokong program lawatan sambil belajar. Sains.000 dan ke bawah bagi sekolah jenis kebangsaan dan sekolah menengah. Pada tahun 2005. 23 . Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Bagi sekolah-sekolah lain. Bagi SBP. Skim Baucar Tuisyen (SBT) KPM menyediakan bantuan SBT kepada murid sekolah rendah yang lemah dalam pelajaran Matematik. Syarat kelayakan adalah pendapatan isi rumah RM1. Bantuan Makanan Asrama Pada tahun 2005.

000 pelajar dianugerahkan BKPU. xiii. Bhd. ix. terdapat 1. pembangunan tenaga manusia. (1994). Asrama Harian KPM menyediakan asrama harian bagi mengurangkan risiko keciciran di kalangan pelajar luar bandar dan pedalaman. Reformasi Pendidikan dalam Menghadapi Cabaran 2020.000 unit jaketkeselamatan bernlai lebih daripada RM 1. Fenomena ini amat merugikan pelajar berkaitan serta boleh menjejaskan perpaduan. dianggarkan 200. Perubahan dalam sektor pendidikan menjadi intipati penting dalam pengukuhan perpaduan negara ke arah yang lebih baik kerana pendidikan menjadi peneraju pembentukan masyarakat. Pada tahun 2005.000 pelajar dianugerahkan BKP dan 30. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Perkembangan masyarakat seiring dengan perkembangan dasar-dasar negara yang sentiasa ditambahbaik bagi memastikan keperluan rakyat terbela.000 pelajar. Penutup Perkembangan pendidikan di Malaysia ternyata mengalami banyak perubahan. 24 . keharmonian dan kemajuan negara.Setiap tahun.371 buah asrama harian yang menempatkan lebih 220. terutama sejak zaman penjajahan hinggalah zaman selepas merdeka. KPM telah membekalkan 37. Bibliografi Abu Bakar Nordin. Oleh itu. Sehingga kini. KPM sentiasa memberi penekanan bagi merapatkan jurang tersebut dengan melaksanakan pelbagai usaha secara serentak dan berterusan. Jurang pendidikan terutamanya antara bandar dan luar bandar merupakan tinggalan sejarah pembangunan pendidikan yang tidak setara antara lokasi.4 juta ke sekolahsekolah. Jaket Keselamatan KPM menyediakan jaket keselamatan kepada pelajar yang menggunakan pengangkutan air untuk ke sekolah.

(2006).Awang Had Salleh. Menuju Menara Gading: USM Rapatkan Jurang Pengajian. Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia.my Kulanz Salleh Blog. (2012). Berita Harian. http://kulanzsalleh.php Kementerian Kesihatan Malaysia. Jamil Ahmad (UKM dan Norlia Goolamally (OUM). Majid Konting. Teks Ucapan: Majlis Perutusan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 2012.mypendidik. Edisi 19 untuk Julai dan Ogos 2009: Keselamatan Siber. (2007).gov. http://www. (2010). (1980). Isu-Isu Pendidikan di Malaysia. Abdul Rahman Abdul Majid Khan. Nooraini Othman. Jil. Penyeliaan Klinikal dari Perspektif Pengajaran di Sekolah. 123–140. Universiti Sains Malaysia 25 .pemandu. Poh Bee Theen dan Melissa Ng Lee Yen Abdullah. (2011).com/isu-isu-pendidikan-di-malaysia/ Dr. http://www. Pendidikan ke Arah Perpaduan: Sebuah Perspektif Sejarah. (2008). Jurnal Pendidik dan Pendidikan. Aliran Pendidik: PIPP Perlu Selaras Dengan Agenda Keharmonian Antara Kaum. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Muhammad Nuruddin Bashah. 23. Kaedah Penyelidikan Pendidikan.my/ YAB Tan Sri Dato’ Hj Muhyiddin Bin Hj Mohd Yassin. (1980). http://www. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. (2000). (2009). Pendidikan ke Arah Perpaduan: Sebuah Perspektif Sejarah. PTS Professional Publishing Sdn Bhd.pmo.17. Jurnal Kemanusiaan bil.gov. Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan: Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar. Wan Noraini Wan Razab. Rancangan Malaysia Ke-9: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2011). Kementerian Pelajaran Malaysia. Awang Had Salleh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia. Jun 2011.net/portal/modules. Jurnal: Pentadbiran dan Pengurusan Sistem Pendidikan Malaysia Ke Arah Pendidikan Berkualiti Petah Wazzan Iskandar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful