Abstrak Kajian dalam merealisasikan usaha merapatkan jurang pendidikan di Malaysia merupakan kajian yang dijalankan untuk meningkatkan

kualiti pendidikan di kawasan luar bandar supaya pencapaian pendidikan di setiap kawasan adalah sama rata atau hampir sama tanpa adanya perbezaan yang begitu ketara. Kajian ini mendapati bahawa pendidikan luar bandar berada pada tahap rendah kerana beberapa faktor, iaitu tiada kesedaran ibu bapa, kemiskinan keluarga, sikap pelajar, kekurangan bahan bantu mengajar, kemudahan infrastruktur, dan jurang pendapatan penduduk yang ketara. Kajian ini menggunakan kaedah pemerhatian dan pembacaan. Dalam hal ini, pihak kerajaan telah mewujudkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) bagi mengatasi permasalahan ini agar generasi yang dididik mampu mengangkat negara ke mercu kejayaan selaras dengan matlamat Wawasan 2020. Antaranya, memperbaiki sistem pendidikan di sekolah luar bandar, mengubah persepsi ibu bapa terhadap sistem persekolahan yang diperkenalkan, mempertingkatkan bahan bantu mengajar berbentuk teknologi, mewujudkan iklim persekolahan yang selesa, dan memperkenalkan kaedah bagi merapatkan jurang pendapatan penduduk luar bandar yang seterusnya menghapuskan kemiskinan tegar penduduk luar bandar Pendahuluan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) bakal merapatkan jurang pendidikan antara lokasi dengan membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar di seluruh negara. Selain itu, ia turut memfokuskan peningkatan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran pelajar. Membangunkan modal insan, Sekolah Kebangsaan, dan merapatkan jurang pendidikan merupakan kunci dalam mencapai matlamat memperkasakan pendidikan khususnya pendidikan luar bandar. Pembangunan pendidikan di Malaysia pada peringkat awal tertumpu kepada pembinaan sekolah di bandar dan kawasan pertumbuhan ekonomi utama negara. Sekolah-sekolah di bandar dibekalkan dengan kemudahan bangunan dan peralatan yang baik dan lengkap, guru terlatih dan sumber mencukupi. Sebaliknya, peluang menikmati pendidikan bagi penduduk di luar bandar dan pedalaman amat terhad. Malah sekolah luar bandar mengalami pelbagai kekurangan daripada segi infrastruktur dan peralatan, kemudahan asas, guru serta sokongan ibu bapa dan masyarakat. Ketidaksamarataan dan jurang pendidikan ini wujud disebabkan keutamaan pada masa itu tertumpu kepada
1

usaha memastikan lebih ramai pelajar mendapat pendidikan berbanding dengan kualiti pendidikan yang disediakan. Jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Jurang ini menyebabkan perbezaan prestasi dan pencapaian pelajar, penyediaan kemudahan fizikal dan bukan fizikal serta keciciran pelajar. Impak jurang pendidikan telah menyumbang kepada keadaan tidak seimbang yang ketara daripada segi sosioekonomi antara penduduk luar bandar dan bandar. Usaha menangani jurang ini terus mendapat perhatian Kerajaan sejak Rancangan Malaysia Ketiga (RMKe-3). Dasar Pendidikan Di Malaysia Bagi setiap negara yang sudah mencapai kemerdekaan, salah satuaspek penting yang amat dititik beratkan dalam usaha untuk menuju ke arahnegara yang maju dan membangun dari aspek politik, ekonomi dan sosialialah penekanan terhadap perlaksanaan sistem pendidikan negara. Sistempendidikan yang dilaksanakan di dalam sesebuah negara, penting bukansahaja kerana fungsi kebajikan dan sosialisasinya iaitu di mana kanak–kanak dididik untuk menjadi insan yang berjaya dan mengenali budaya sertaalam sekeliling, tetapi juga boleh digunakan sebagai wadah untukmenyampaikan ideologi kebangsaan kepada masyarakat iaitu melaluipenerapan tentang kefahaman serta nilai–nilai positif untuk perpaduankaum di kalangan para pelajar. Di Malaysia, dasar pendidikan mempunyai peranan yang amat pentingdalam menentukan hala tuju sistem pendidikan negara yang mana dasar inidikenali sebagai ‘Dasar Pendidikan Kebangsaan’. Dasar PendidikanKebangsaan mula dilaksanakan di negara ini dalam tahun 1957. Umumnya, terdapat 3 tujuan utama yang terkandung dalam dasar pendidikan kebangsaan ini. Pertama, tujuan dasar pendidikan diadakan adalah untukmewujudkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan negaradan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Kedua, untuk menghasilkan pelajar yang berdisiplin serta mematuhi danmenghormati kedua ibu bapa mereka di mana prinsip ini sejajar dengandasar dan polisi pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran danpembelajaran yang cekap dan efisien dengan keperluan untuk mengelakkanperbelanjaan awam yang tidak tersusun. Yang ketiga pula, ianya untukmemastikan agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan
2

Matlamat Pendidikan di Malaysia Falsafah Pendidikan Kebangsaan menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan negara. kesatuan bangsa. Pendidikan merupakan proses asas dan utama untuk pembinaan insan yang baik. Menerusiperancangan yang sistematik. seimbang dan beretika. Ketiga-tiga faktor ini merupakan kunci kepada pembentukan arah dan orientasi nilai sistem pendidikan kebangsaan negara ini.khususnyadalam menentukan perkembangan sistem pendidikan yang progresif dan bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama. Antara langkah yang telah diambil dalam usaha untuk mengukuhkan dasar pendidikan negara ini ialah dengan menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama di semua sekolah. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan yang mempunyai hubungan dengan individu berkenaan bermula dengan keluarga dan seterusnya meluas kepada masyarakat dan negara (AllenMeares. makasistem pendidikan kebangsaan ini dijangka dapat membentuk ciri-ciri tingkahlaku dan sikap pelajar yang bersesuaian dengan tatasusilamasyarakat Malaysia. Integrasi antara kaum pula merupakan isu yang amat diberi perhatian oleh pihak kerajaan ketika menggubal dasar pendidikan selepas Negara mencapai kemerdekaannya. kurikulum latihan perguruan yang seragam dan amalan-amalan pedagogi di bilik-bilik darjah yang bersesuaian. berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang juga akan menjadi seorang warganegara yang baik. Laporan Razak 1956 dan Laporan RahmanTalib 1960 telah menggariskan dengan jelas dasar yang berkaitandengan nilai-nilai integrasi antara kaum ini. Falsafah ini juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. iaitu untuk melahirkan insan yang berilmu. Kedua-dua tujuan selaras. bentuk atau ciri individu dan jenis keterampilan yang sesuai untuk menjamin kesejahteraan sosial negara dan kualiti 3 . menggunakan sukatan pelajaran dansistem peperiksaan yang sama di setiap sekolah dan guru – guru yang mengajar di sekolah haruslah dilatih di bawah satu sistem latihan perguruan yang sama. Melalui pendidikan. 2007). Pendidikan merupakan agenda utama bagi menentukan kesinambungan keunggulan sesuatu generasi.

Statistik awal tahun 2000 menunjukkan masih terdapat sekolah di kawasan pedalaman. fizikal. masih terdapat sekolah-sekolah di Malaysia tidak mempunyai bekalan air awam. sekolah Orang Asli dan sekolah di pedalaman. Faktor Kemunduran Pendidikan Luar Bandar Hasil kajian menunjukkan bahawa kualiti pendidikan sekolah luar bandar berada pada tahap sangat rendah. Perancangan kurikulum dan pembangunan perisian juga jauh lebih pantas daripada pembangunan infrastruktur. rohani dan intelek para pelajar yang menjadi sasaran utama sistem ini. terpencil dan pulau yang tidak mendapat kemudahan asas. Hal ini kerana. Bagi mencapai matlamat ini sistem pendidikan perlu menitikberatkan perkembangan emosi. Pendidikan merupakan wadah atau prasarana utama untuk membangunkan diri insan yang utuh. Isu dan Cabaran Dalam Merealisasikan Usaha Merapatkan Jurang Pendidikan di Malaysia 1. bekalan air disediakan melalui kaedah bekalan air graviti. namun didapati bilangan yang berjaya dalam pendidikan amat kecil. Ini termasuklah pemerolehan ilmu pengetahuan yang agak rendah disebabkan tiadanya budaya cintakan ilmu pengetahuan. masih ada sekolah yang mendapat sumber air daripada air sungai air terjun dan menadah air hujan. Tabiat membaca dalam kalangan pelajar kurang dititikberatkan kerana kebanyakan pelajar terdiri daripada pelajar miskin yang memerlukan banyak perhatian dan bantuan. Jurang Bandar dan Luar Bandar Bandar merujuk kepada ketidaksamarataan daripada segi penyediaan infrastruktur dan penempatan guru terutama di Sekolah Kurang Murid (SKM). Usaha merapatkan jurang pendidikan bandar dan luar bandar semakin giat dijalankan. bebas. berdikari dan berfikiran kritis. Dalam sistem pendidikan Malaysia peranan ini diterajui oleh sistem sekolah yang merupakan manifestasi umum dan juga merupakan elemen penting dalam proses sosialisasi sejak peringkat awal usia seseorang individu. penuaian hujan dan telaga tiub.tamadun yang baik akan terhasil. Ini bermakna. Bagi sekolah-sekolah tersebut. Begitu juga walaupun sistem pendidikan kebangsaan telah diperkenalkan kepada Orang Asli sejak 1960an. Ini 4 . sosial.

Kurang perhatian terhadap pendiddikan Terdapat ibubapa yang kurang memberi perhatian terhadap pelajaran anak-anak. Ini menyebabkan sekolah agama kurang mendapat sambutan. Ada yang tidak menghantar anak-anak ke sekolah agama pada sesi pagi atau petang kerana berpendapat sekolah agama mengganggu pelajaran anak-anak di sekolah kebangsaan. Bagi mereka. Pembelajaran tanpa bahan atau alat bantu mengajar yang mencukupi menghalang guru memberi pendidikan yang bermutu. pelajaran anak-anak menjadi keutamaan dan tanggungjawab pihak sekolah. di samping membebankan anak-anak mereka. 5 . Kemiskinan Iaitu keluarga pelajar membataskan usaha pihak sekolah untuk melibatkan ibubapa dalam mencari formula yang berkesan ke arah meningkatkan pencapaian anak dalam pelajaran. Kesukaran merubah persepsi Pelajar-pelajar sekolah luar bandar sukar untuk diubah persepsi mereka menyediakan aktiviti yang bersesuaian dengan tahap kebolehan dan pencapaian mereka kerana kebanyakan mereka tidak berminat untuk datang ke sekolah. iii. Antara huraian faktor-faktor kemunduran pendidikan luar bandar adalah seperti berikut: i. ii. Sesetengah ibubapa yang berpendapatan tinggi kurang memberi kerjasama dari kerana menganggap anak mereka sudah pandai dan memerlukan sedikit usaha guru untuk mencapai kecemerlangan. iv.membataskan peranan guru dalam usaha meningkatkan bilangan pelajar yang boleh membaca secara lancar dan seterusnya meningkatkan tahap pemikiran mereka secara lebih kritis dan kreatif. disamping kurangnya peralatan pembelajaran yang berkesan yang terdapat dalam kelas. Ibubapa pelajar lebih memberi penekanan terhadap mencari rezeki demi meneruskan kelangsungan hidup. Mereka tidak bebas mengikuti ibubapa menjalankan pekerjaan kampung. Tiada motivasi untuk belajar Kebanyakan pelajar tidak mempunyai minat untuk belajar kerana sekolah merupakan tempat yang menghalang kebebasan bergerak bagi mereka.

kaedah memperkasakan pendidikan luar bandar adalah seperti berikut: i.pelajar di sekolah bandar yang rata-rata ibubapa berpendapatan tinggi dan terdiri daripada golongan atasan. v. Pihak sekolah mengalami kesukaran untuk kerajaan dalam meningkatkan kualiti pendidikan negara. Usaha Kerajaan Dalam Memperkasakan Pendidikan Luar Bandar Usaha memperkasakan pendidikan khususnya pendidikan luar bandar menjadi keutamaan kepada pihak terhadap pelajaran selepas peperiksaan. Ini membantut usaha pihak sekolah dalam melibatkan sama ibu bapa ke arah pendidikan cemerlang anak-anak. Kementerian Pendidikan Malaysia akan meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah. 6 . Peranan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) KPM juga akan meningkatkan keupayaan dan minat pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran.Justeru itu. ii. Budaya cintakan ilmu pengetahuan akan dipupuk dengan menggalakkan tabiat membaca. Meyediakan pelbagai pilihan pendidikan Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar. Antara. aliran. mata pelajaran dan bidang pengkhususan. Ini digarap dengan jelas dalam PIPP bagi membawa cabaran negara menuju Wawasan 2020. Kesukaran saluran teknologi Pihak sekolah menghadapi masalah dalam penyaluran teknologi kepada pelajarpelajar kerana ada ibu bapa yang beranggapan bahawa teknologi hanya sesuai untuk pelajar. Peruntukan belanja mengurus akan ditingkatkan bagi sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Penerbitan dan penterjemahan pelbagai jenis bahan bacaan sama ada dalam bentuk bercetak atau bukan bercetak akan dipergiatkan. Pelaksanaan mata pelajaran vokasional (MPV) di sekolah-sekolah akan diperluaskan. penguasaan ilmu pengetahuan dan tahap pemikiran mereka masih berada pada takuk lama tanpa sebarang pembaharuan. Pendaftaran Sekolah Agama Rakyat (SAR) dan Sekolah Agama Negeri (SAN) akan diteruskan. Pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) akan dikaji semula agar lebih menekankan kemahiran berfikir aras tinggi.

iv. v. Beberapa pendekatan P&P baru akan diperkenalakn supaya menarik minat para pelajar seperti program F1 Technology Challenge dan Robotik. standard prestasi kebangsaan bakal diperkenalkan untuk dibandingkan dengan standard negara lain vi. Ceramah. Sistem penggal akan dikaji semula dan digantikan dengan system berorientasikan peperiksaan. MPV akan diperluas di sekolah-sekolah selain memastikan pelajar menguasai kemahiran ICT. Bagi memastikan program ini dapat beroperasi dengan lancar. Melengkapkan Infrastruktur Bagi menjayakan Program Pembestarian Sekolah. motivasi ditingkatkan bagi memupuk nilai-nilai murni. televisyen dan cakera video digital (DVD). Aspek keselamatan. Bilangan mata pelajaran dalam peperiksaan awam juga akan dikurangkan bagi mata pelajaran tertentu. Peningkatan program 7 . Bagi membina penampilan diri diperbanyakkan. budi bahasa dan adab di kalangan pelajar. Kerja amal dalam masyarakat setempat seperti di rumah orang tua dan anak yatim juga akan diperbanyakkan. Sistem pentaksiran dan penilaian KPM akan memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian supaya lebih holistik. Bagi memantapkan kualiti sistem pentaksiran dan penilaian. Kemahiran dan ketrampilan Kemahiran berkomunikasi merentas kurikulum dan kokurikulum dengan memperbanyakkan aktiviti literasi dan secara langsung akan dipergiatkan. Latihan Penggunaan Komputer untuk pengajaran dan pembelajaran (P&P). Latihan Penggunaan Perisian Khusus dan latihan Penggunaan Televisyen Pendidikan (TVP) dalam P&P. program latihan dan bimbingan akan diadakan iaitu Latihan Asas Penggunaan Komputer. Mengubah penekanan peperiksaan awam daripada berasaskan kandungan kepada kemahiran atau daripada bersifat ujian kepada kebolehan am. kesihatan dan kebersihan (3K) turut diberi keutamaan. seminar.iii. infrastruktur yang mencukupi akan disediakan seperti komputer.

Mereka yang tidak mendapat capaian sewajarnya difikirkan akan ketinggalan dalam usahapembangunan amnya. khususnya penduduk di kawasan luar bandar.Beberapa program telah dikenal pasti untuk meningkatkan tahap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Koridor Utara. Di waktu kini dan di masa hadapan akanterdapat lebih banyak ilmu dan maklumat akan disalurkan melalui sistem Information & Communication Technology (ICT).Jurang ilmu pengetahuan pula merujuk kepada keadaan di mana maklumat yang dicapaimelalui kemudahan infrastruktur ICT ini tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya disebabkankurang kemahiran untuk menggunakannya dalam menjalani kehidupan seharian. terutamanya Internet. Syarikat-syarikat swasta yang besar akan digalakkan untuk membantu masyarakat. Jurang digital merujuk kepada perbezaan besar di dalam masyarakat. manakala yang sebahagian lagi tidak dapat merasai manfaat dari kecanggihan teknologi ini. antara mereka yang mendapat capaian secukupnya kepada kemudahan ICT. Strategi utama adalah untuk membuat peralihan kepada ekonomi moden di mana aktiviti-aktiviti ekonomi yang bernilai tinggi. Faktor Jurang Digital 8 . Masyarakat desa adalah antara golongan yang mungkin terpinggir dan tercicir dalam arus pembangunan sekiranya langkah-langkah positif tidak diambil untukmerapatkan Jurang digital tersebut. khususnya penduduk di kawasan luar bandar. Teknologi semata-mata tidak akan membawa manfaat kepada rakyat jelata dalam hal ini. produktif dan menguntungkan akan dibangunkan. Jurang Digital Kemajuan sosial dan ekonomi kini bersandar kepada kebolehan sesuatu individu atau masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan. 2. Isi kandungan serta aplikasi ilmu pengetahuan memainkan peranan penting bagi mendedahkan manfaat ICT kepada kehidupan penduduk desa dan seterusnya boleh digunakan dalam kehidupan seharian mereka. dan yang tidak mendapatnya.Jurang Digital akan memberi peluang kepada sebahagian sahaja daripada kita untukmendapat faedah. untuk memodenkan dan meningkatkan lagi pengeluaran hasil-hasil pertanian dan kraftangan.

bilik komputer dan perkakasan yang mencukupi. Terdapat pelajar yang tidak dapat membaca dan memahami bahasa Internet dengan baik. Ini penting dalam era teknologi global bagi mengakses maklumat denga betul. semua informasi dengan mudah boleh dimiliki dengan mudah. Kemahiran bahasa dan literasi Kemahiran dari segi bahasa dan literasi perlu ada pada setiap pelajar. Usaha Kerajaan dalam Usaha Merapatkan Jurang Digital Cabaran KPM adalah untuk memastikan agar infrastruktur. iii. Semuanya berada dihujung jari kita. Harus diingatkan. Sekolahsekolah juga akan dirangkaikan dengan akses jalur lebar SchoolNet dan bagi sebahagian sekolah di luar bandar dan pedalaman. Antaranya: i. kawasan atau tempat yang tidak mempunya liputan internet dan bekalan elektrik terutamanya kawasan pedalaman. Ini kerana tidak ada atau kurang penerapan mengenai teknologi ini. Mereka tidak mampu untuk membeli dan mendapatkan khidmat ICT sedangkan dengan teknologi kini. Dalam program pembestarian sekolah. Kemahiran komputer Kekurangan pengetahuan dalam bidang komputer juga menyebabkan jurang digital tercipta. setiap perkara hendaklah difahami. Geografi Terdapat beberapa daerah. perisian dan latihan yang mencukupi diberi kepada sekolah-sekolah di kawasan luar bandar yang kurang terdedah dengan ICT berbanding kawasan bandar. iv. Terdapat sesetengat pelajar masih tidak mengetahui cara untuk mengakses maklumat dari laman sesawang. Ini akan menjadi salah satu sebab yang menyumbang kepada jurang digital pada masa kini. pusat akses akan dibina 9 .Faktor terbentuknya jurang digital dalam pendidikan di Malaysia adalah berpunca dari beberapa sebab. semua sekolah luar bandar akan dilengkapkan dengan makmal komputer. perkakasan. Ekonomi Ekonomi sesebuah keluarga diambil kira kerana terdapat isi rumah dengan pendapatan yang rendah. ii.

PID telah dilancarkan pada 3 April 2000 sebagai pendekatan menyeluruh dalam menyediakan akses Internet di kawasan pedalaman melalui peruntukan kandungan. KPM akan menambah baik kaedah penyampaian program TV Pendidikan dan merintis penggunaan video teleconferencing sebagai kaedah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan bahan-bahan p&p kepada pelajar dan guru di kawasan pedalaman.Pada waktu yang sama. Latihan juga diberi kepada penyelia PID dan pengguna-pengguna sebagai sebahagian dari pakejnya. PID telah diletakkan di dalam Pejabat Pos di kawasan-kawsasan yang mempunyai sambungan TM Net DSL atau ISDN. pembinaan kapasiti serta pembangunan .Program USP adalah salah satu inisiatif yang penting dalam usaha merapatkan jurang digita ldan sebahagian daripada polisi menyediakan perkhidmatan komunikasi asas kepada setiap rakyat. Di fasa pertama projek ini. Sama seperti PID. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah juga telah menubuhkan program Infodesa untuk menyerapkan budaya ICT di kalangan penduduk luar bandar. Penyambungan internet di kawasan pendalaman telah dijalankan melalui inisiatif seperti program Pusat Internet Desa (PID) dan progam Pemberian Perkhidmatan Sejagat (USP). Di bawah program PID.4 juta di bawah Rancangan Malaysia ke Lapan untuk menyediakan sumber-sumber yang 10 keperluaninfrastruktur. operator pihak swasta yang dibiayai oleh kerajaan menyediakan perlalatan komputer dan sambungan Internet. Satu jawatankuasa sukarelawan juga digerakkan dengan pembangunan laman web setempat yang mempamerkan barangan dan perkhidmatan komuniti beserta penyediaan kandungan yang relevan dengan komuniti tersebut. kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM293. keselamatan dan elektrik disediakan oleh oleh pihak Pejabat Pos setempat. Kini terdapat 42 buah PID di seluruh negara yang telah dilengkapkan dengan lima hingga enam komputer berserta saluran Internet melalui ADSL atau ISDN. Menyedari bahawa tanggungjawab ini tidak boleh ditinggalkan kepada pihak Industri sahaja. sementara tapak.

Sementara itu. klinik dan perpustakaan di luar bandar. disebabkan sekolah yang terletak hampir dengan bandar atau pekan pun masih mengalami masalah kemudahan prasarana. Bilik Pentadbiran. Perbezaan sekolah luar bandar dan bandar sememangnya amat ketara terhadap pencapaian keputusan peperiksaan atau ujian. Kemudahan prasarana adalah asas bagi memperolehi keputusan peperiksaan yang baik. 3.000 buah sekolah di seluruh negara. meningkatkan kesedaran dan pendidikan melalui pengetahuan berterusan kepadapelbagai kumpulan sasaran.berkaitan di dalam memberi akses komunikasi kepada sekolah. Jurang Antara Tahap Pencapaian Pelajar Jurang antara tahap pencapaian pelajar merujuk kepada kesulitan menguasai 3M. Projek SchoolNet bertumpu kepada pengedaran kandungan pembelajaran dan bertindak sebagai Intranet. serta penggalakan pembangunan kandungan tempatan. (membaca. infrastruktur yangdigunakan untuk projek tersebut juga bertindak sebagai batu loncatan kepada perkembangan yang lebih meluas kepada komuniti. menulis dan mengira) mencapai standard minimum dan pelajar berisiko tinggi untuk cicir daripada sistem pendidikan. Faktor geografi bukanlah alasan utama untuk membangunankan kemudahan prasarana sekolah luar bandar. Begitu juga dengan padang sekolah untuk aktiviti ko kurikulum dan sukan. dan sebagainya. Rangkaian SchoolNet telah dilihatsebagai sebuah rangkaian nasional yang terurus rapi sepenuhnya yang berupaya mengeksploitasi kapasiti berlebihan di dalam tulang belakang negara. projek SchoolNet telah menyediakan akses jalur lebar kepada lebih 10. disebabkan masih ada sekolah yang masih kekurangan bilik operasi seperti Pusat Sumber.Strategi yang seterusnya dalam merapatkan jurang digital meliputi program-programmelebarkan akses infrastruktur ICT. peruntukan kemudahan dan perkhidmatan yang mampu-beli. Dengan menggandingkan inisiatif sedia ada seperti Sekolah Pintar dan fasa pertama projek USP. Adalah tidak adil 11 . Bilik Guru. Pihak kementerian perlu mengutamakan faktor ini. dengan tumpuan kepada sekolah di kawasan luar bandar.

kekurangan infrastruktur akan menyeret sekali ke bawah prestasi pelajar. latihan yang mantap dan pengurusan prestasi berdasarkan pencapaian pelajar. lonjakan pembangunan fizikal sekolah luar bandar perlu dilakukan terlebih dahulu. sekiranya faktor asas ini di beri keutamaan perubahan. • Meningkatkan daya tarikan keguruan dan menghasilkan guru terbaik: Menjadikan profesion keguruan lebih menarik supaya dapat merekrut individu berkebolehan. • Membuat pelaburan dalam pemimpin terbaik di setiap sekolah: Membuat pelaburan yang besar ke atas pemimpin sekolah yang berperanan sebagai pemacu perubahan dengan kriteria pemilihan yang ketat. kondusif dan kukuh dapat menghasilkan suasana pembelajaran yang bermutu. serta mampu meningkat prestasi pengurusan dan pembangunan profesional secara berterusan. belajar dalam kelas yang dibina menggunakan kayu/papan. Contohnya. ada perbezaan dengan belajar dikelas yang dibina menggunakan simen/konkrit khususnya dari aspek semangat atau motivasi.apabila dibandingkan tahap pencapaian keputusan diantara sekolah luar bandar dengan bandar. terdapat empat perkara penting bagi meningkatkan pencapaian pelajar: • Memastikan setiap kanak-kanak berjaya: Menetapkan tahap pencapaian tinggi bagi semua pelajar (tanpa mengira latar belakang) dan menyediakan bantuan yang sistematik serta sokongan kepada kanak-kanak yang ketinggalan. Berdasarkan pengalaman sistem persekolahan yang terbaik di seluruh dunia. Hal ini tiada kaitan dengan kecerdesan pelajar. • Menetapkan akauntabiliti kepada sekolah dalam melaksanakan perubahan ke atas pencapaian pelajar: Memberikan autonomi kepada sekolah (misalnya pengurusan personel) sebagai ganjaran kepada peningkatan pencapaian pelajar yang signifikan. Sekolah yang ceria. Faktor Prestasi Pelajar Tidak Memuaskan Seperti yang diramalkan. Oleh yang demikian. tetapi lebih kepada 12 . meningkatkan kualiti latihan amali. Sekolah luar bandar mampu menandingi pencapaian sekolah bandar.

yakni guru berkenaan. Beberapa kajian terhadap pencapai pelajar luar bandar telah dijalankan dan mendapat bahawa isu kekurangan guru terlatih di luar bandar adalah salah satu penyebab berlakunya keadaan ini. Latar belakang pelajar Faktor ini terdiri dari perkara-perkara seperti jantina pelajar. Matematik dan bahasa Inggeris.dalam mata pelajaran Bahasa melayu. Bahasa Inggeris. • Bilangan guru sandaran tidak terlatih (GSTT) masih ramai di luar bandar.corak hidup serta peluang yang terhidang kepada mereka. pencapaian Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) masih jelas menunjukkan prestasi akademik prestasi akademik murid luar bandar lebih rendah . jenis bangsa dan taraf sosio-ekonomi. Kekurangan guru di sekolah rendah dapat dilihat berdasarkan isu-isu berikut: • Kekurangan guru bagi mata pelajaran kritikal seperti Sains. ii. Sikap pelajar terhadap persekolahan Pelajar–pelajar sebenarnya memberi tindak balas terhadap beberapa faktor dalam kelas. Motivasi diri pelajar Salah satu contohnya ialah dari segi pencapaian terdahulu pelajar tersebut dan masyarakat sekitar. Iaitu merupakan penyumbang motivasi diri pelajar itu untuk menjadi lebih yakin untuk belajar. apa 13 . Antaranya ialah siapa yang mengajar. Contohnya bagi pelajar yang berasal dari keluarga berada lebih tinggi pencapaiannya kerana mereka dapat memiliki kemudahan yang mencukupi untuk belajar berbanding dengan pelajar yang tinggal di rumah serba kekurangan. Secara keseluruhannya. Matematik dan Sains. Beberapa faktor yang mempengaruhi tahap pencapaian pelajar sekolah luar bandar: i. iii. • Kekurangan guru lelaki berkelayakan mengikut opsyen yang boleh ditempatkan di kawasan pedalaman dan pulau menimbulkan masalah pengendalian kokurikulum dan mendapat guru ganti. • Kekurangan guru berkelayakan untuk pendidikan khas.

Personaliti pelajar Faktor ini berpunca dari sikap yang terbina dalam diri pelajar itu sendiri. Alirkan bekalan elektrik supaya tiada lagi yang memakai lampu minyak di saat lampu stadium cerah menyala. namun semangat ingin belajar itu tetap lahir dalam diri anak-anak luar bandar ini. Bagi pihak swasta. Selain daripada usaha kerajaan memperkembangkan prestasi pelajar di sekolah luar bandar. Hal ini untuk menggalakkan para pelajar di luar Bandar untuk aktif dalam kokurikulum dan akedemikn bagi menaikkan taraf sekolah luar Bandar. v. dan sejauh mana mereka merasa selesa dalam kelas berkenaan iv. dorongan akademik yang ada. Seterusnya program sekolah bestari merupakan salah satu langkah kerajaan untuk memajukan sekolah luar Bandar iaitu melalui kerjasama kementerian pelajaran dengan perbadanan pembangunan multimedia (MDEC). faktor keadaan keluarga. Kerajaan juga melancarkan program latihan amali di sekolah luar Bandar dan ia merupakan cara yang terbaik untuk memajukan sekolah luar Bandar. Ia bertujuan menarik minat guru baru untuk bekerja di kawasan luar Bandar dan mengurangkan kadar pertukaran guru dari sekolah kawasan pedalaman. Selain itu. Usaha Kerajaan Dalam Meningkatkan Tahap Pencapaian Pelajar Peranan kerajaan dalam memajukan sekolah luar Bandar ialah menyediakan peruntukan yang besar untuk meningkatkan prasarana di sekolah luar Bandar. dan tabiat kerja di rumah. 14 . kerajaan memperbanyak elaun kepada guru yang mengajar di pedalaman. Hal ini bagi mewujudkan kemudahan dan prasarana sekolah-sekolah di kawasan luar Bandar. Kerajaan juga menaikkan bantuan perkapital kokurikulum. pihak swasta juga turut mempunyai peranan penting. Ia juga melibatkan peranan ibubapa di rumah.yang mereka perlu lakukan. Walaupun mereka berada di luar bandar. Persekitaran di rumah Keadaan persekitaran memainkan peranan yang penting dalam proses anakanak menuntut ilmu. demi anak-anak bangsa yang mahu menuntut ilmu. Latihan ini untuk menyediakan para pelatih dengan cara yang baik.

dalam dua tahun pertama kerjaya mereka. Membangunkan guru dalam persekitaran sekolah Terdapat negara luar yang menggalakkan program latihan intensif kepada guru permulaan. Jurang Antara Pelajar Normal Dan Pelajar Berkeperluan Khas 15 . ii. hanya pertiga calon teratas daripada setiap kohort diterima sebagai calon bagi profesion keguruan. Ini adalah baik dijadikan standard atau contoh dalam bidang perguruan bagi melahirkan tenaga pengajar yang berprestasi tinggi dalam membantu usaha kerajaan bagi mempertigkatkan tahap pencapaian pelajar sekaliagus memperbaik jurang diantaranya. serta secara berterusan dapat meningkatkan pembangunan guru berasaskan persekitaran sekolah serta mewujudkan budaya kecemerlangan berasaskan pencapaian. guru mesti menerima penilaian yang memuaskan daripada Pengetua masing-masing. Sistem pendidikan cemerlang mampu menarik serta memilih calon terbaik untuk memasuki profesion keguruan. Membangunkan budaya berasaskan prestasi Bagi menerima lesen mengajar di New Zealand. Gaji yang tinggi kelihatan berupaya menarik calon yang berkualiti tinggi untuk menjadi guru.mereka mengambil inisiatif baru dalam meningkatkan mutu pencapaian pelajar di luar bandar di mana mereka membuka peluang kepada pelajar untuk menyertai program-program yang dianjurkan seperti kelas tuisyen percuma dan sebagainya. iii. Dalam sistem pendidikan terbaik seperti di Hong Kong dan Singapura. Hal ini akan memudahkan pelajar menelaah pembelajaran mereka dengan baik di samping meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan. Guru pelatih ini akan bekerja sepenuh masa di sekolah pada tahun pertama dan selama dua hari dalam seminggu mereka akan dibimbing dan dilatih secara perseorangan oleh guru pengalaman. bagi meningkatkan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Antara contoh termasuk : i. Berupaya menarik dan memilih hanya calon yang terbaik Banyak Negara menyediakan ganjaran yang lumayan bagi menarik warganegara yang terbaik serta berbakat ke dalam profesion keguruan. 4.

guru-guru boleh mengubah suai kaedah atau teknik P&P. Sabar di sini bermaksud masih mampu tersenyum dan tidak berputus asa dalam melatih dan mendidik pelajar. kurang upaya pendengaran. Jika ada di kalangan pelajar kita yang sukar untuk menerima pengajaran kita. beriman.Pendidikan Khas 1997). Sebaliknya mencuba 16 . cerdas dan berbakat. berdikari mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. masa dan susunan aktiviti . matapelajaran dan bahan bantu mengajar (BBM) bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”. berupaya. “Akta Pendidikan 1996 (Peraturan-peraturan pendidikan. kita tidak boleh terus melenting dan berputus asa dengan mereka. menyatakan dalam melaksanakan kurikulum Pendidikan Khas . Murid berkeperluan khas yang mengikuti kurikulum kebangsaan boleh menduduki peperiksaan awam contohnya Ujian Penilaian Sekolah Rendah. kurang upaya fizikal atau kurang upaya pelbagai. Penilaian Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia.Jurang antara pelajar normal dan pelajar berkeperluan khas merujuk kepada perbezaan penyediaan pelbagai kemudahan yang sesuai untuk menyokong proses p&p pelajar berkeperluan khas termasuklah yang kurang upaya. Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. pintar. Antara cirri-ciri tersebut ialah: i. Sabar Sikap ini amatlah penting untuk menjadi seorang guru terutamanya untuk mereka yang berkeperluan khas. Ciri-Ciri Guru Pendidikan Khas Berhadapan dengan pelajar berkeperluan khas memerlukan beberapa keistimewaan yang perlu diterapkan dari dalam diri seseorang guru. berhaluan. Murid berkeperluan khas adalah murid yang disahkan oleh pengamal perubatan sebagai kurang upaya penglihatan. masalah pembelajaran.

kemahiran sama erti dengan aplikasi (application). saya pasti. ii. Cuba bayangkan jika kita menggunakan kaedah pengajaran yang sama dengan guru bidang lain. iv. Guru pendidikan khas sebenarnya harus lebih kreatif daripada guru-guru bidang lain kerana kekurangan yang ada pada pelajar kita mengharapkan kita agar dapat mengajar dengan menggunakan kaedah yang sesuai dengan mereka. walau sesabar manapun kita mesti ada batasnya. sudah tentukan pelajar kita tidak akan memahami apa yang diajar oleh kita. ia dalam kadar yang sedikit. Kedua-duanya sangat diperlukan bagi pembangunan kepemimpinan personal. Akan tetapi. Disebabkan itulah kreativiti menjadi satu lagi ciri yang penting bagi menjadi guru yang berkesan. Dalam kepimpinan. ketegaran (decisiveness) dan kesabaran serta kemahiran mendengar. Guru harus melengkapkan diri dengan segala ilmu yang sudah pasti dapat membantu dalam proses pembelajaran dan pengajaran.untuk terus berusaha agar mereka dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan ketika pembelajaran tersebut. v.sebagai guru pendididkan khas. Kemahiran Pengetahuan dan kemahiran sama-sama penting. Kemahiran-kemahiran khusus termasuklah keberanian profesionalisme. Jika ada. perlu mengetahui bidang pendidikan khas yang diceburi. kefahaman terhadap apa yang diperlukan dan dijangkakan oleh pengikutpengikut daripada pemimpin merupakan pengetahuan kerja yang praktikal. Kebolehan mengaplikasi sesuatu konsep atau idea kepada sesetengah 'task' merupakan satu kelebihan kepimpinan yang tidak dapat dipertikaikan. Bertanggungjawab 17 . iii. Ringkasnya. Ilmu pengetahuan Pengetahuan sebenar ialah kefahaman (understanding). Kreatif dan mempunyai idea yang berterusan Untuk memastikan objektif pengajaran tercapai dan pelajar kita dapat memahami apa yang diajar. kita haruslah menjadi seorang yang kreatif dan sentiasa mempunyai idea jika metod yang digunakan tidak berjaya.

akan mewujudkan pengajaran guru yang lebih menyeronokkan. memilih bulu dan tidak adil supaya pelajar tidak memandang guru berlaku tidak adil. Inovasi Guru juga perlu mempunyai sifat yang kreatif dan inovatif bagi membolehkan guru mencapai prestasi yang tinggi.Menjalankan tugas merupakan amanah dan kewajipan yang mesti dilakukan sebaik dan sesempurna mungkin oleh penjawat awam. vi. ix. malas. Jangan menyisihkan seseorg kerana kelemahannya. Penjawat awam akan sentiasa menambah ilmu dan kemahiran bagi mempertingkatkan mutu kerja masing-masing. sama ada dari segi kepandaian atau paras rupa. Apabila ibu bapa mendaftarkan anaknya ke sekolah khas ibu bapa tidak mempunyaai ilmu dalam pendidikan khas dan mengharapkan kita sepenuhnya bagi 18 . Guru yang berjaya tidak memandang seorang pelajar sahaja tetapi semua pelajar menjadi dibawah perhatiannya. vii. Sifat kreatif dan inovatif yang ada pada guru itu. Kewujudan ini penting supaya guru dapat membantu dan membimbing murid khas ini. Nilai ini adalah Kewajipan Menjalankan Tugas dalam Tonggak Dua Belas. Jangan sekali-kali pilih kasih. cepat. ingkar perintah. Menjiwai nilai ini dalam kalangan penjawat awam akan membina gaya kerja yang lebih cekap. viii. Adil Sikap tidak pilih kasih ini juga sgt penting dalam membina hubungan di dalam kelas. menyalahgunakan harta kerajaan. boros dan menunggu kerja. Empati Sikap empati perlu wujud dalam diri guru pendidikan khas. berkesanan dan sempurna. Sense of humor Dalam menjadikan kelas tidak kaku dan pelajar bosan dengan pelajaran unsur humor perlu diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. diminati dan meninggalkan kesan kepada pelajar dan secara tidak langsung mempengaruhi pelajar untuk terus belajar. Dalam menghukum juga tidak berat sebelah. Amalan menjiwai nilai Kewajipan Menjalankan Tugas juga berupaya mengelak penjawat awam bekerja sambil lewa.

Mereka perlu dinilai dengan cara yang berbeza dan sesuai dengan tahap keupayaan mereka. Guru haruslah mendapatkan ilmu daripada bahan-bahan bacaan dan memperkembangkan kreativiti dalam diri. Setiap guru mempunyai kreativiti masing-masing. 19 . emosi dan afektif. tanpa memikirkan keburukan dan kelemahan para pelajar. xi. Tidak membezakan pelajar yang cantik atau buruk dan yang pandai atau tidak. Sentiasa membantu kanak-kanak menyelesaikan masalah mereka. Oleh yang demikian kriteria dan instrumen pemilihan perlu sesuai dengan kepelbagaian katogeri murid. Bagi sebahagian ibu bapa masih tidak mahu menerima hakikat bahawa anak mereka perlu dimasukkan ke kelas Pendidikan Khas. Sentiasa melaayan murid pendidikan khas dengan layanan yang baik. Guru yang kreatif akan meyediakan pelbagai bahan untuk pengajaran dan pembelajaran. Meskipun ada instrumen penempatan yang disediakan oleh kementerian tetapi tidak boleh digunakan kepada semua murid. Simpati Sentiasa merasa simpati dan belas kasihan kepada kanak-kanak dengan nasib mereka. xii. Berfikiran positif Sentiasa berfikiran positif. Kreatif dan berbakat Guru yang kreatif adalah guru yang meneroka murid-murid. Isu Penempatan Murid Pendidikan Khas Isu ini merupakan antara yang sering dibahaskan di peringkat sekolah antara guru Pendidikan Khas. tidak memukul mereka sekirannya mereka membuat salah. Murid-murid menunggu guru kerana tidak sabar untuk mempelajari pengajaran baru. x. Sentiasa memahami kelaluan pelajarnya. Guru Pemulihan dan pihak pentadbir serta ibu bapa. Setiap orang murid adalah berbeza dari aspek kognitif. Terutama sekali bagi murid dari katogeri slow learner atau lembab. Guru seharusnya menyayangi murid-murid pendidikan khas seperti mereka menyayangi murid-murid biasa.membantu mereka supaya anaknya dapat berdikari dan menjadi manusia yang berguna.

Contohnya isu mengenai murid pemulihan yang ditempatkan ke dalam kelas Pendidikan Khas atau sebaliknya. Maka tidak hairanlah ada sebahagian murid yang dari katogeri lembab atau slow learner ditandakan sebagai terencat akal. Ianya mengambil masa dari dua minggu hingga ke sebulan sebelum mengesahkan kecacatan yang dialami oleh murid tersebut. Isunya ialah sangat berbeza pada masa kini kerana dalam masa sehari doktor boleh mengesahkan penempatan untuk murid. Kebimbangannya ialah salah penempatan akan menyebabkan murid tersebut dinafikan hak mereka dalam mendapatkan pendidikan yang sewajarnya. Selain daripada beberapa siri pemeriksaan murid tersebut perlu menjalani beberapa sesi terapi dan tahap kematangan pemikirannya akan dikukur. Hal yang sedemikian mendatangkan masalah dalam kalangan guru menentukan kumpulan belajar atau kelas bagi murid tersebut. 20 . Malahan ada murid down sindrom ditandakan sebagai slow learner. Senario inilah yang menjadikan masalah utama dalam penempatan murid Pendidikan Khas. kelas biasa. kelas pemulihan dan Pemulihan Dalam Komuniti. Kebanyakan doktor tidak faham program yang berkaitan dengan perkataan integrasi. Ibubapa selalu merungut pihak hospital tidak menjalankan rawatan secara terperinci.Cadangan penempatan tersebut perlu dirujuk kepada doktor atau pakar yang berkelayakan seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. inklusif. Kita tidak mempertikaikan kewibaan doktor tersebut tetapi masih kedengaran rugutan dari penjaga bahawa tidak ada sebarang pemeriksaan dan ujian yang dijalankan oleh pihak poliklinik memadai dengan instrument yang dibekalkan oleh pihak guru. Begitulah sukarnya mendapatkan kelulusan dari pihak doktor. Pada tahun 90an hanya doktor pakar kanak-kanak atau pakar psiktatri sahaja yang layak membuat ujian penempatan. masalah pembelajaran. Lebih malang lagi ada doktor yang tidak ada pengetahuan langsung dalam bidang Pendidikan Khas. Sangat meragukan pada masa kini doktor di poliklinik boleh membuat pengesahan tersebut tanpa merujuk kepada pakar-pakar yang berkelayakan. Kaddangkala keputusan doktor tersebut terpaksa kita abaikan kerana keputusan penempatan yang tidak sesuai.

Bagilah mereka peluang menunjukkan kemampuan dan kebolehan mereka terlebih dahulu sebelum dihantar ke kelas Pendidikan Khas. 5. Selain itu panelpanel yang terlibat semasa proses penempatan pelajar seharusnya menjalankan tugas dengan penuh professional untuk memberikan satu perkhidmatan yang terbaik. Sokongan sedemikian sangat penting supaya guruguru diperingkat sekolah tidak merasa tertekan dan diperlekehkan begitu sahaja. Pentadbir sekolah juga perlu amanah dalam mentadbir program integrasi ini. Oleh yang demikian mereka yang terlibat perlu telus dan menghormati hak individu untuk mendapatkan keperluan rawatan yang sesuai. Pembinaan ujian soalan diognostik juga perlu diselaraskan dan dikeluarkan oleh satu badan yang bertauliah supaya tidak berlaku penyelewengan ataupun penindasan terhadap murid. Mereka perlu tahu kriteria yang ditentukan untuk masuk ke kelas Pendidikan Khas kerana belum pasti cadangan dan pendapat pihak sekolah adalah benar selagi belum mendapat pengesahan pakar yang berkelayakan. Ibubapa juga perlu mempertahankan hak untuk anak-anak mereka. Jangan mengharapkan pihak sekolah sahaja yang melaksanakan dasar-dasar tersebut sedangkan di peringkat jabatan banyak perkara yang terlepas pandang. Jurang Sosioekonomi 21 . Kedua pihak perlu berbincang dan menetapkan keperluankeperluan dan strategi yang lebih sesuai dalam isu penempatan ini. Hak murid untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran perlu diambil kira. Pelbagai aspek berkaitan murid perlu diambil kire sebelum memulakan proses penempatan murid berkenaan ke kelas-kelas pendidikan khas untuk mengelakkan masalah muncul setelah murid ditempatkan.Usaha Kerajaan Dalam Membantu Dan Menyokong Pihak Jabatan Pelajaran dan Kumpulan Pelbagai Disiplin termasuk pihak hospital perlu berganding bahu dan saling bekerjasama dalam isu ini. Pihak Jabatan Pelajaran pula perlu lebih peka dan selari dengan dasar dan pekeliling yang telah dikeluarkan oleh pihak kementerian. Ibubapa sekarang sentiasa peka mengikuti perkembangan anak-anak mereka. Kedua pihak perlu melakukan penyebaran ilmu dan pengetahuan yang mereka ada mengenai murid berkeperluan khas. Mengejar kecemerlangan biarlah dengan cara yang professional juga.

000 murid menerima RMT manakala anggaran 550. badan-badan korporat dan badan-badan bukan kerajaan.Jurang sosioekonomi merujuk kepada perbezaan daripada segi tahap kesihatan. kos sara hidup yang tinggi di bandar menyebabkan anak-anak daripada kalangan keluarga ini juga memerlukan bantuan sama seperti anak-anak daripada kalangan keluarga miskin di luar bandar. 22 . (PSS) RMT telah dilaksanakan mulai tahun 1979 sebagai langkah untuk menyediakan bantuan makanan berkhasiat kepada murid miskin. Pihak luar KPM ini termasuklah Pusat Pungutan Zakat. ii. kebajikan pelajar dan kemiskinan termasuklah kemiskinan dalam bandar. Rancangan Makanan Tambahan dan KWAPM. Walau bagaimanapun. seramai 350. Mulai tahun 2003. Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dan Program Susu Sekolah KWAPM diwujudkan berikutan pelaksanaan Dasar Pendidikan Wajib pada tahun 2003 untuk membantu murid miskin membayar yuran dan membeli pakaian seragam agar tidak tercicir daripada sistem persekolahan akibat kemiskinan.000 murid menerima PSS setiap tahun. Seramai 700. Pada tahun 2005. Usaha Kerajaan dalam Menangani Isu Jurang Sosioekonomi KPM memperuntukkan lebih daripada RM1. pelajar-pelajar ini juga mendapat bantuan daripada pihak luar KPM. disiplin. Cabaran KPM adalah untuk menyediakan lebih banyak bantuan bagi pelajar kumpulan ini. Kriteria pemilihan murid yang layak menerima RMT dan PSS adalah daripada keluarga berpendapatan kurang RM400 atau per kapita RM80 dan ke bawah. Golongan berpendapatan rendah di bandar biasanya berada di luar tahap kelayakan untuk diberi bantuan tambahan daripada KPM.0 bilion setiap tahun bagi membantu pelajar dari keluarga miskin dan golongan kurang upaya melalui pelbagai program bantuan seperti: i. muridmurid ini juga menerima susu segar melalui PSS. Bagi murid negeri Sabah. PSS dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri.000 murid sekolah rendah diberi bantuan KWAPM. Selain menerima bantuan daripada KPM seperti Buku Teks.

355 pelajar telah menerima bantuan ini.000 murid telah menerima bantuan SBT setahun. Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU) KPM menganugerahkan BKP dan BKPU kepada pelajar sekolah menengah yang menunjukkan prestasi akademik. Sejak dilancarkan pada tahun 2004. v. Pada tahun 2005.000 dan ke bawah bagi sekolah jenis kebangsaan dan sekolah menengah. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) SPBT disediakan kepada pelajar daripada keluarga yang pendapatan isi rumah RM2. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya KPM menyediakan Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya sebanyak RM25 sebulan. bantuan diberikan kepada pelajar dalam bentuk tambang pergi dan balik dari rumah ke sekolah dan sebaliknya. Sekolah yang mempunyai asrama harian menggunakan peruntukan ini untuk program lawatan dan sebagai tambang ke sekolah agama atau ke masjid. kokurikulum dan sukan yang cemerlang.000 pelajar sekolah rendah dan menengah diberi kemudahan makanan asrama. sebanyak 260.iii. vi. seramai 450. Bagi SBP.000 dan ke bawah. 23 . Bantuan Makanan Asrama Pada tahun 2005. SPBT telah diperluas kepada anak-anak Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Bagi sekolah-sekolah lain. iv. vii. Sains. seramai 20.000 dan ke bawah bagi sekolah kebangsaan serta RM1. bantuan ini digunakan untuk menyokong program lawatan sambil belajar. Syarat kelayakan adalah pendapatan isi rumah RM1. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid KPM menyediakan bantuan perjalanan dan pengangkutan untuk kemudahan pelajar. Mulai tahun 2005. Skim Baucar Tuisyen (SBT) KPM menyediakan bantuan SBT kepada murid sekolah rendah yang lemah dalam pelajaran Matematik. viii.

Jaket Keselamatan KPM menyediakan jaket keselamatan kepada pelajar yang menggunakan pengangkutan air untuk ke sekolah. dianggarkan 200. Perubahan dalam sektor pendidikan menjadi intipati penting dalam pengukuhan perpaduan negara ke arah yang lebih baik kerana pendidikan menjadi peneraju pembentukan masyarakat. terdapat 1.000 unit jaketkeselamatan bernlai lebih daripada RM 1. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. ix. Oleh itu. Fenomena ini amat merugikan pelajar berkaitan serta boleh menjejaskan perpaduan. keharmonian dan kemajuan negara. Bibliografi Abu Bakar Nordin. KPM telah membekalkan 37. Reformasi Pendidikan dalam Menghadapi Cabaran 2020. Asrama Harian KPM menyediakan asrama harian bagi mengurangkan risiko keciciran di kalangan pelajar luar bandar dan pedalaman. terutama sejak zaman penjajahan hinggalah zaman selepas merdeka. xiii. Pada tahun 2005. 24 . pembangunan tenaga manusia. Bhd.000 pelajar. Penutup Perkembangan pendidikan di Malaysia ternyata mengalami banyak perubahan.Setiap tahun. Sehingga kini.4 juta ke sekolahsekolah. (1994). KPM sentiasa memberi penekanan bagi merapatkan jurang tersebut dengan melaksanakan pelbagai usaha secara serentak dan berterusan.000 pelajar dianugerahkan BKP dan 30. Perkembangan masyarakat seiring dengan perkembangan dasar-dasar negara yang sentiasa ditambahbaik bagi memastikan keperluan rakyat terbela.371 buah asrama harian yang menempatkan lebih 220.000 pelajar dianugerahkan BKPU. Jurang pendidikan terutamanya antara bandar dan luar bandar merupakan tinggalan sejarah pembangunan pendidikan yang tidak setara antara lokasi.

Penyeliaan Klinikal dari Perspektif Pengajaran di Sekolah. Mohd. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia. Aliran Pendidik: PIPP Perlu Selaras Dengan Agenda Keharmonian Antara Kaum. (2011). Pendidikan ke Arah Perpaduan: Sebuah Perspektif Sejarah. Jurnal Pendidik dan Pendidikan. Edisi 19 untuk Julai dan Ogos 2009: Keselamatan Siber.my Kulanz Salleh Blog. (2000). Awang Had Salleh. (2007). Poh Bee Theen dan Melissa Ng Lee Yen Abdullah.com/isu-isu-pendidikan-di-malaysia/ Dr.php Kementerian Kesihatan Malaysia. Jurnal: Pentadbiran dan Pengurusan Sistem Pendidikan Malaysia Ke Arah Pendidikan Berkualiti Petah Wazzan Iskandar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jil. Majid Konting. http://kulanzsalleh. PTS Professional Publishing Sdn Bhd. Isu-Isu Pendidikan di Malaysia.Awang Had Salleh.my/ YAB Tan Sri Dato’ Hj Muhyiddin Bin Hj Mohd Yassin.pmo. Universiti Sains Malaysia 25 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.pemandu. (2006). Pendidikan ke Arah Perpaduan: Sebuah Perspektif Sejarah. (2011). 123–140.gov. Berita Harian. Nooraini Othman. Rancangan Malaysia Ke-9: Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.net/portal/modules.mypendidik. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan: Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar.gov. 23. Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia. (1980). (2010). (2009). (2008). Jamil Ahmad (UKM dan Norlia Goolamally (OUM). Wan Noraini Wan Razab. Teks Ucapan: Majlis Perutusan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia 2012. Muhammad Nuruddin Bashah. Abdul Rahman Abdul Majid Khan. http://www. (1980). Menuju Menara Gading: USM Rapatkan Jurang Pengajian. Jun 2011. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. http://www. Jurnal Kemanusiaan bil. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pelajaran Malaysia. http://www.17. (2012).