P. 1
MAKALAH AJARAN-AJARAN AGAMA ISLAM

MAKALAH AJARAN-AJARAN AGAMA ISLAM

|Views: 699|Likes:

More info:

Published by: Iqbal van Komtingtuing on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2014

pdf

text

original

BAB I PENDAHULUAN Makalah ini saya susun dalam rangka mencoba menyelesaikan tugas Mata Kuliah Metodologi Studi

Islam yang berjudul “Sumber Ajaran Agama Islam”. Agar mengetahui kekurangan maupun kelebihan mahasiswa dalam menjabarkan isi makalah sesuai dengan pengetahuan saya serta bagaimana cara pembuatan makalah tentunya. Dan juga sebagai penunjang untuk penilaian dari Bapak Dosen yang mengajarkan Mata Kuliah Agama. Sebagai agama terakhir, Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya. Melalui berbagai literatur yang berbicara tentang Islam dapat dijumpai uraian mengenai pengertian agama Islam, dan juga sumber hukum islam dan ajarannya serta cara untuk memahaminya. Dalam upaya memahami ajaran Islam, berbagai aspek yang berkenaan dengan Islam itu perlu dikaji secara seksama, sehingga dapat menghasilkan pemahaman Islam yang komprehensif. Hal ini penting dilakukan, karena kualitas pemahaman keislaman seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan keislaman yang bersangkutan. Kita barangkali terikat terhadap kualitas keislaman seseorang yang benarbenar komprehensif dan berkualitas. Untuk itu uraian di bawah ini diarahkan untuk mendapatkan pemahaman tentang Islam. Selain itu dalam makalah kali ini yang berjudul “PENGETAHUAN DAN SUMBER AJARAN ISLAM” dan yang akan di paparkan di dalamnya adalah pengertian agama islam itu sendiri dan juga sumber-sumber hukum islam, dan ini tentunya kita hanya mengulang untuk mengingat kembali pelajaran yang telah lewat karena makalah yang akan saya bahas kali ini adalah sudah sering kita pelajari dan ini hanya menginatkan kembali.

1

BAB II PEMBAHASAN A. orang yang berserah diri. patuh. sumber lain mengatakan bahwa Islam berasal dari bahasa Arab. patuh. menyerahkan diri. Orang tersebut selanjutnya akan dijamin keselamatannya di dunia dan akhirat. terambil dari kata salima yang berarti selamat sentosa. yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat. dan taat. yaitu sisi kebahasaan dan sisi peristilahan. hutang. patuh. Dari asal kata itu dibentuk kata aslama yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa dan berarti pula menyerahkan diri. Kataaslama itulah yang menjadi kata Islam yang mengandung arti segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya. Pengertian Islam demikian itu. Dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa Arab. dan taat disebut sebagai orang Muslim. Kedua sisi pengertian tentang ini dapat dijelaskan sebagai berikut. kata Islam dekat dengan arti kata agama yang berarti menguasai. 2 . balasan. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Senada dengan pendapat di atas. menundukkan. Oleh sebab itu. dan kebiasaan. PENGERTIAN AGAMA ISLAM Ada dua sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian agama Islam. Dari pengertian kebahasaan ini. Orang yang demikian berarti telah menyatakan dirinya taat. dan damai. dan patuh kepada Allah Swt. tunduk. sentosa.

baik di dunia maupun di akhirat. Al-Baqarah : 202) Dari uraian di atas. Keadaan ini membawa pada timbulnya pemahaman terhadap orang yang tidak patuh dan tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri. Dengan demikian.(Q. masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya.menurut Maulana Muhammad Ali dapat dihami dari firman Allah yang terdapat pada ayat 202 surat AI-Baqarah yang berbunyi : Hai orang-orang yang beriman. tunduk. sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Hal demikian dilakukan atas kcsadaran dan kemauan diri sendiri. dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak clalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Tuhan. dan herserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebaliagiaan hidup. taat. Demikianlah pengertian Islam dari segi kebahasaan sepanjang yang dapat kita pahami dari berbagai sumber yang dikemukakan para ahli. perkataan Islam sudah menggambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada "I'uhan”.S. kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh. bukan paksaan atau berpura-pura. 3 .

yang kita saksikan pada alam semesta. sebagaimana tersebut pada beberapa ayat kitab suci Al-quran. secara istilah Islam adalah nama bagi suatu agama yang berasal dari Allah Swt. Nama Islam demikian itu memiliki perbedaan yang luar biasa dengan nama agama lainnya. sebagai Rasul. Islam bukan saja dikatakan sebagai agama seluruh nabi Allah. Sementara itu Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian. bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya. melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah. Dengan demikian. dan contoh praktiknya. dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad Saw. dan dua ajaran pokoknya. Namun keterlibatan ini masih dalam batas-batas yang dibolehkan Tuhan. Posisi Nabi dalam agama Islam diakui sebagai yang ditugasi oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada umat manusia. Kata Islam adalah nama yang diberikan oleh Tuhan sendiri. bukan berasal dari manusia. Berdasarkan pada keterangan tersebut. maka kata Islam menurut istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Swt. penjelasan. uraian. yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata. adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad Saw. Dalam proses penyebaran agama Islam. 4 . Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi. Harun Nasution misalnya mengatakan bahwa Islam menurut istilah (Islam sebagai agama).Adapun pengertian Islam dari segi istilah akan kita dapati rumusan yang berbeda-beda. tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang tertentu atau dari golongan manusia atau dari suatu negeri. nabi terlibat dalam memberi keterangan.

Islam adalah agama sepanjang sejarah manusia. dan Nabi Isa as. Nabi Sulaiman. 5 . Islam itulah agama bagi Adam as. dilihat dari segi misi ajarannya. Nabi Ya'kub. Nabi Ibrahim. Ali Imron : 19) Demikian dapat dipahami dari petunjuk ayat-ayat Alquran yang diturunkan oleh Allah Swt.Sebagaimana firman Allah . Agama dari seluruh Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah Swt. Selanjutnya. Nabi Daud. Artinya : “Sesungguhnya agama yang di ridhoi Allah di sisinya adalah agama islam” (QS. Nabi Musa. Hal demikian dapat dipahami dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Alquran yang menegaskan bahwa para nabi tersebut termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. pada bangsabangsa dan kelompok-kelompok manusia.

maka tidak wajib menaatinya. dan ketentuan Nabi Muhammad Saw. Selanjutnya ketaatan kepada Ulil amri atau pemimpin sifatnya kondisional. SUMBER –SUMBER AJARAN ISLAM Di kalangan ulama terdapat kesepakatan bahwa sumber ajaran Islam yang utama adalah Alquran dan Al-Sunnah. yang penjabarannya dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. atau tidak mutlak. karena betapapun hebatnya Ulil Amri itu. 1. Ketentuan ini sesuai dengan agama Islam itu sendiri sebagai wahyu yang berasal dari Allah Swt. yang terdapat dalam hadisnya. Penjelasan mengenai sumber ajaran Islam tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.B. Alquran Di kalangan para ulama dijumpai adanya perbedaan pendapat di sekitar pengertian Alquran baik dari segi bahasa maupun istilah. sedangkan jika produk dari Ulil Amri tersebut bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lafal tersebut sudah lazim digunakan dalam pengertian kalamullah (firman Allah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Sementara itu AI-Farra berpendapat bahwa lafal Alquran berasal dari kata qarain jamak dari kata qaranih yang berarti kaitan. ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dapat dikultuskan. dan bukan pula ditulis dengan memakai hamzah. Jika produk dari ulil Amri tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka wajib diikuti. Di dalam Al-qur’an surat An-Nisa ayat 156 kita dianjurkan agar menaati Allah dan Rasul-Nya serta Ulil Amri (pemimpin). karena dilihat dari segi makna dan 6 . Asy-Syafi'i misalnya mengatakan bahwa Alquran bukan berasal dari akar kata apa pun. Atas dasar inilah mentaati ulil Amri bersifat kondisional. sedangkan penalaran atau akal pikiran sebagai alat untuk memahami Alquran dan Al-Sunnah. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya ini mengandung konsekuensi ketaatan kepada ketentuan-Nya yang terdapat di dalam Alquran.

Al-Wahhab AI-Khallaf. dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. karena surat-surat dan ayat-ayat Alquran satu dan lainnya saling bergabung dan berkaitan. dimulai dari 7 . Alquran adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah. Selanjutnya. ia terhimpun dalam mushaf. bahwa ia benar-benar Rasulullah. Menurutnya.kandungannya ayat-ayat Alquran itu satu sama lain saling berkaitan. Menurutnya Alquran adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. menjadi undang-undang bagi manusia. Pendapat para ulama pada umumnya yang menyatakan bahwa Alquran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. memberi petunjuk kepada mereka.. sampai dengan akhir surat Al-Nas. Adapun pengertian Alquran dari segi istilah dapat dikemukakan berbagai pendapat berikut ini. Pengertian demikian senada dengan yang diberikan Al-Zarqani. mulai dari awal surat AlFatihah. dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. agar ia menjadi hujjah bagi rasul. tetapi masih dapat ditampung oleh sifat dan karakteristik Alquran itu sendiri. yang antara lain ayat-ayatnya saling berkaitan satu dan lainnya. Al-Asy'ari dan para pengikutnya mengatakan bahwa lafal Alquran diambil dari akar kata qarn yang berarti menggabungkan sesuatu atas yang lain. Pengertian-pengertian kebahasaan yang berkaitan dengan Alquran tcrsebut sungguhpun berbeda. Pengertian Alquran secara lebih lengkap dikemukakan oleh Abd. melalui Jibril dengan menggunakan lafal bahasa Arab dan maknanya yang benar. Muhammad bin Abdullah.

maupun dari segi metode dan coraknya yang sangat bervariasi sebagaimana yang kita jumpai saat ini. Selain itu ada pula yang meneliti Alquran dari segi latar belakang sejarah dan sosial mengenai turunnya yang selanjutnya menimbulkan apa yang disebut Ilmu Asbab al-Nuzul. pembawanya Nabi Muhammad Saw. maka berkembanglah studi tentang Alquran baik dari segi kandungan ajarannya yang menghasilkan kitab-kitab tafsir yang disusun dengan menggunakan berbagai pendekatan. Berkenaan dengan definisi tersebut. mulai dari metode tahlili (analisis ayat per ayat) sampai dengan metode maudu'i atau tematik. disampaikan secara mutawatir dari generasi ke generasi. dan masih banyak lagi. Dan ada pula ulama yang mengkaji Al-quran dari segi sejarah penulisannya. 8 .. turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril. Sehubungan dengan itu terdapat pula para ulama yang secara khusus mengkaji metode menafsirkan Alquran yang pernah digunakan para ulama.surat Al-Fatihah dan diakhir dengan surat Al-Nas. bagi yang membacanya bernilai ibadah. baik secara lisan maupun tulisan serta terjaga dari perubahan dan pergantian. keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik. fungsinya antara lain menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad Saw. susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Al-Nas. Semua itu dilakukan para ulama dengan maksud agar ummat Islam dapat mengenal secara menyeluruh berbagai aspek yang berkenaan dengan Alquran.. Dalam pada itu ada pula yang mengkhususkan diri mengkaji petunjuk cara membaca Al-quran yang selanjutnya menimbulkan ilmu qira'at termasuk pula Ilmu Tajwid. Dari beberapa kutipan yang di kemukakan para ulama tersebut kita dapat meyimpulkan bahwa Alquran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah. nama-namanya.

diantaranya adalah :  Al. bahwa al-qur’an adalah petunjuk bagi kehidupan manusia disamping sunnah Rasul yang merupakan yang kedua yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia.Huda (petunjuk). Sebagaimana firman Allah : Artinya : “Hai manusia.Selanjutnya Alquran juga mempunyai fungsi.  Al-Syifa (obat). Yunus : 57).  Al-Furqan (pembeda). sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada….(QS.(QS. Al-Baqarah : 185). Sebagaimana firman Allah : Artinya : “Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkannya al-qur’an yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yan batil).. 9 .

Ali Imran : 38). dan petunjuk serta pelajaran bagi yang bertaqwa”. Menurut bahasa Al-Sunnah artinya jalan hidup yang dibiasakan terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat. Oleh sebagian alama kata-kata tersebut 10 . (QS. Pengertian Al-Sunnah seperti ini sejalan dengan makna hadis Nabi yang artinya: "Barangsiapa yang membuat sunnah (kebiasaan) yang terpuji. Al-Sunnah Kedudukan Al-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Alquran dan hadis juga didasarkan kepada kesepakatan para sahabat. 2. Selain kata Al-Sunnah yang pengertiannya sebagaimana disebutkan di nas. Al-Khabar dan Al-Atsar. maka pahala bagi yang membuat sunnah itu dan pahala bagi orang yang mengerjakannya. maka dosa bagiyang membuat sunnah yang buruk itu dan dosa bagi orang yang mengerjakannya. Al-Mau’izhah (nasihat). Yakni seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajib mengikuti hadis. dan barang siapa yang membuat sunnah yang buruk. Sebagaiman firman Allah : Artinya : “Al-Qur’an ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. kita juga menjumpai kata Al-Hadis.

Menurut sebagian alama yang disebut belakangan ini Al-Sunnah diartikan sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai pembuat hukum. baik berupa ucapan. Selanjutnya khabar adalah ucapan. walaupun terkesan bersifat teknis dan kurang mencoba menjelaskan hubungan hadis dengan berbagai persoalan yang dihadapi umat. perbuatan maupun ketetapan. daripada ditinggalkan. Sementara itu ulama Ushul mengartikan bahwa Al-Sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad dalam bentuk ucapan. Pengertian ini didasarkan pada pandangan mereka yang menempatkan Nabi Muhammad Saw. ulama fiqih mengartikan AlSunnah sebagai salah satu dari bentuk hukum syara’ yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. perbuatan maupun ketetapan namun jarang dikerjakan oleh Nabi. Al-Hadis. perbuatan dan ketetapan yang berasal dari sahabat. dan atsar adalah ucapan. baik dalam bentuk ucapan. Sementara itu. dan persetujuan beliau yang berkaitan dengan hukum. perbuatan. yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. Al-Khabar dan Al-Atsar sama saja. sehingga sesuatu itu lebih banyak dikerjakan oleh Nabi Muhammad Saw. Sementara itu Jumhur Ulama atau kebanyakan para ulama ahli hadis mengartikan AlSunnah. Sementara itu hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. Pengertian ini didasarkan kepada pandangan mereka terhadap nabi sebagai suri teladan yang baik bagi manusia. Dari informasi singkat tersebut kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa perhatian para ulama untuk melakukan studi hadis sudah demikian luas.disamakan artinya dengan Al-Sunnah. dan oleh .ebagian u lama lain nya kata-kata tersebut dibedakan artinya. 11 . perbuatan dan ketetapan yang berasal dari para tabi'in..

uraian tersebut secara garis besar telah membuka jalan bagi para peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian terhadap hadis. Sebagai sumber ajaran Islam kedua. hadist berfungsi memerinci petunjuk dan isyarat Al-qur’an yang bersifat global.Namun demikian. setelah Alquran. 12 . sebagai pembatas terhadap ayat Alquran yang bersifat mutlak dan sebagai pemberi informasi terhadap suatu kasus yang tidak di jumpai dalam Al-qur’an.Untuk memperkuat Al-qur’an . Al-Sunnah memiliki fungsi yang diantaranya adalah : .Menjelaskan isi Al-qur’an (bayan tafsir) Dalam kaitan ini. sebagai pengecuali terhadap isyarat Al-qur’an yang bersifat umum.

B. dan lain sebagainya itu berlandaskan Al-qur’an yang merupakan Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir dan ditrunkan melalui malaikat Jibril dan membacanya dinilai Ibadah. muamalah. Kesimpulan Setelah kita menjabarkan mulai dari pengertian dari agama sampai dengan sumber-sumber hukum agama islam maka dapatlah kita simpulkan bahwa agama islam yang merupakan nama “islam” itu sendiri alah Allah lah yang membuat nama agama tersebut sesuai dengan firmannya yang terdapat dalam Surah Ali Imron : 19 dan Allah hanya meridhoi agama islam. 13 . Kemudian.BAB III PENUTUP A. Saran Saran dari penulis adalah marilah kita menjadikan Al-qur’an dan Al-hadist sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita yang merupakan sumber hukum agama islam dan sekaligus pembawa kita kedalam kehidupan yang bahagia baik itu di dunia dan akhirat kelak nanti. mengenai sumber-sumber hukum islam dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan ibadah. dan Al-Sunnah sebagai sumber hukum yang kedua yang mempunyai fungsi untuk memperjelas isi kandungan Al-qur’an dan lain sebagainya.

Jaih Mubarok. Dr. Atang. Dr. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Drs. Metodologi Studi Islam Nasutin. H.DAFTAR PUSTAKA Prof. Metodologi Studi Islam 14 . Hakim.A. Nata. Abuddin.. MA. M. Harun. Abd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->