BAB I PENDAHULUAN 1.

1 Latar Belakang
Belakangan ini banyak sekali orang-orang yang tidak menjalankan perbuatan seperti yang telah ditentukan Allah SWT,banyak dari mereka yang memang tidak tahu,dan banyak juga dari mereka yang tahu tapi purapura tidak tahu. Dimulai dari bersikap terhadap diri sendiri,orang tua dan juga hal lainnya. Juga tentang pergaulan yang akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan anak muda dan dewasa,oleh karena itu jangan sampai anak-anak atau salah satu anggota keluarga kita yang terjerumus dalam perbuatan yang tidak sesuai ajaran agama kita,mari kita bahas apa sajakah itu. A.Kerangka Dasar Agama Islam Dengan mengikuti sistematik Iman, Islam dan Ihsan yang berasal dari Nabi Muhammad, dapat dikemukakan bahwa kerangka dasar agama Islam terdiri atas: 1. Aqidah 2. Syari’ah 3. Akhlak Yang dimaksud dengan akidah, menurut ilmu tentang asal usul kata (etimologi) adalah ikatan, sangkutan. Sedangkan menurut ilmu tentang definisi (terminologi) adalah iman, keyakinan. Karena itu, akidah selalu ditautkan dengan Rukun Iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. Yang dimaksud dengan syri’ah menurut etimologi, adalah jalan yang harus ditempuh. Menurut peristilahan, syari’ah adalah system norma (kaidah) Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan social, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah atau kaidah ubudiah yang disebut juga kaidah ibadah murni, kaidah yang mengatur hubungan manusia selain dengan Allah disebut kaidah mu’amalah. Disiplin ilmu yang membahas dan menjelaskan syari’ah disebut ilmu fikih. Yang dimaksud dengan akhlak adalah sikap yang menimbulkan prilaku baik dan buruk. Berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti. B.Pengertian Aqidah

1

Aqidah berasal dari kata “Aqada” artinya ikatan dua utas tali dalam satu buhul sehingga tersambung. Aqad berarti pula janji, ikatan antara dua orang yang m e n g a d a k a n p e r j a n j i a n . A q i d a h menurut terminologi adalah sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, membuat jiwa t e n a n g , d a n m e n j a d i kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. C.Fungsi dan Peranan Aqidah

1.
2. 3.

Menuntun dan mengembangkan dasar Ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir. Memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Memberikan pedoman hidup yang pasti.

D.Tingkatan Aqidah

a. T a q l i d , b. Y a k i n ,

yaitu tingkat keyakinan yang didasarkan a t a s p e n d a p a t o r a n g yang diikutinya tanpa dipikirkan yaitu tingkat keyakinan yang didasarkan atas b u k t i , d a l i l y a n g jelas tetapi belum sampai menemukan hubungan yang kuat antara objek keyakinan dengan dalil yang diperolehnya Yakin, yaitu tingkat keyakinan yang d i d a s a r k a n a t a s d a l i l - dalilnasional, ilmiah, dan mendalam, sehingga mampu membuktikanhubungan antara objek keyakinan dengan dalil serta mampu memberikanargumentasi yang rasional terhadap sanggahan yang datang. yakin, yaitu tingkat keyakinan yang m a m p u m e m b u k t i k a n hubungan antara objek keyakinan dengan dalil serta mampu memberikan argumantasi yang rasional.

c. ‘ A i n u l

d. H a q q u l

E.Pengertian dan Ruang Lingkup syariah Syariah menurut istilah berarti jalan, sedangkan menurut istilah adalah s i s t e m n o r m a y a n g m e n g a t u r h u b u n g a n m a n u s i a d e n g a n T u h a n , h u b u n g a n manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam.Syariah Islam mengatur perbuatan seorang muslim, dudalanya terdapathukum-hukum yang terdiri atas: 1.Wajib, yaitu perbuatan yang apabila dilakukan m e n d a p a t k a n p a h a l a apabila ditingalkan berdosa

2

I.Sunnat.Makruh. yaitu perbuatan yang apbila dilakukan mendapat p a h a l a . perangai a t a u t a b i a t .Fungsi Syariah 1. Selain itu Akhlak digunakan pula istilah etika dan moral.Haram. F.Syariah dan Fikih Hukum syariah dari Al-Quran dikodifikasikan dalam bentuk a t u r a n .Menunjukkan dan mengarahkan pada pencapaian tujuan m a n u s i a s e b a g a i hamba Allah. artinya adat kebiasaan. a p a b i l a ditinggalkan tidak berdosa 3. k a r e n a tidak diberi pahala dan tidak berdosa 4.Menunjukkan dan mengarahkan manusia pada pencapaian t u j u a n s e b a g a i khalifah Allah. rinci dan perasional melalui ijtihad para ulama. sedangkan moral berasaldari kata “mores” yang berarti kebiasaan. yaitu perduatan yang aoabila dikerjakan b e r d o s a d a n a p a b i l a ditinggalkan diberi pahala. 2. Etika dan Moral Akhlak menurut bahasa berarti tingkah laku. Etika berasal dari kata yunani “ethes”. Fikih berisi peraturan-peraturan pelaksanaan yang memberi pegangan dan pedoman dalam berperilaku. Sedangakan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik buruk.Akhlak Islam 1.Membawa manusia pada kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat.aturan yang lebih jelas.Mubah. dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Sedangkan moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum (masyarakat) yang baik dan wajar.2. Etika adalah ilmu yang menyelidiki bak dan buruk denagn memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang diketahui olehakal dan pikiran. taitu perbuatan yang boleh dikerjakan atau d i t i n g g a l k a n . H.Akhlak Terhadap Allah 3 .Akhlak. mengatur pergaulan manusia. 3. yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan m e n d a p a t p a h a l a d a n apabila dilakukan tidak berdosa 5. jadi fikih merupakan opersionalisi hukum syariat berdasarkanAl-Quran dan AsSunnah. G.

Keberanian (As-Syajaah) 7).Mensucikan Allah dengan ucapan“Subhanallah” i. A k h l a k t e r h a d a p S u a m i . Ihsan (berbuat baik pada mereka).Berakhlak yang baik antara lain melalui: a. d.Kasih Sayang (Ar-rahman) 10).yaitu patuh pada segala perintah-Nya dan menjauhkan segala larangan.yaitu meyakini wujud dan keesaan Allah serta meyakini apa-apayang difirmankan-Nya.mengagungkan Allah dengan mengucapkan “Allhu Akbar” k. merendahkan diri dihadapannya. Bertasbih. Syukur.Jaga diri (Al-Ifafah) 5).Adil (Al-‘Adlu) 4). A k h l a k t e r h a d a p a n a k . 2 ) . h.I s t r i .Setia (Al-Amanah) 2). b. Beriman.Kesabaran (As-Shabru) 9). Lemah lembut dalam perkataandan tindakan.Akhlak terhadap diri sendiri 1). A k h l a k t e r h a d a p O r a n g T u a .Kakuatan (Al-Quwwah) 8). memberi kasih sayang dan m e n d i d i k s e r t a merawat. g.Mengunkapkan rasa Syukur pada Allah atas nikmat-Nya. Khusnudzan. f.Akhlak Terhadap Keluarga 1 ) . e.Nya.Malu (Al-Haya) 6). Ikhlas.Hemat (Al-Iqtishad) b. Tawakal.Benar (As-Shidqatu) 3).yaitu berbaik sangka pada Allah.Meminta ampun kepada Allah atas dosa yang telah diperbuat dengan mengucapkan “Astaghfirullah Al Adzim”. prinsip akhlak mahmudah misalnya adalah patuh. 3 ) . Takbir. 2.Akhlak Terhadap Manusia a. Istighfar. j. Khusyuk. c. berkomunikasi dengan b a i k d a n s a l i n g menghargai serta menghormati. Do’a.melaksanakan perintah Allah denagn mencari keridhaan Allah.Melaksanakan perintah-Nya denagn sungguh-sungguh.Meminta dan memohon pada Allah dengan cara yang baik. 4 . berdo’a dan meminta do’a kepada mereka. berterima kasih.Mempercayakan diri kepada Allah dalam berencana. Taat.

3 Rumusan Masalah • • • • • • • • • • • • Apakah pengertian Dinul Islam? Apa Aqidah menurut ajaran Islam? Apakah fungsi dan peranan Aqidah? Apa pengertian dan ruang lingkup Syariah? Apa fungsi syariah? Apa hubungan Syariah dengan Fiqih? Apa pengertian Akhlaq.Akhlah TerhadapTetangga Tetangga merupakan orang paling dekat secara sosial. Seorang muslim dituntutu n t u k m e n y e b a r k a n r a h m a t b a g i s e l u r u h a l a m ( Rahmatan Lil Alamin) . dengan cara tolong menolong.c.Etika dan Moral? Apa sajakah Akhlaq terhadap Allah SWT? Apa saja Akhlaq terhadap manusia? Apa sajakah Akhlaq terhadap keluarga? Apa saja Akhlaq terhadap tetangga? Apa pula Akhlaq terhadap lingkungan? 5 .Etika dan Moral Akhlaq terhadap Allah SWT Akhlaq terhadap manusia Akhlaq terhadap keluarga Akhlaq terhadap tetangga Akhlaq terhadap lingkungan 1.Akhlak terhadap Lingkungan Berakhlak terhadap lingkungan adalah menyikapi d e n g a n c a r a memelihara kelangsungan hidup dan kelestariannya.menghargai dan saling membantu. dan k i t a h a r u s saling menjaga keharmonisan. saling menghormati. 3.2 Batasan Masalah • • • • • • • • • • • • Pengertian Dinul Islam Aqidah menurut ajaran Islam Fungsi dan peranan Aqidah Pengertian dan ruang lingkup Syariah Fungsi Syariah Hubungan Syariah dan Fiqih Pengertian Akhlaq. y a i t u memandang alam dan lingkungannya dengan rasa kasih sayang 1.

Islam itu keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman dalam QS. Secara keseluruhan bahwa Dinul Islam itu adalah agama pembawa keselamatan kepada umat manusia sepanjang hamba Allah tersebut menjalankan syari'at dinul Islam itu sendiri yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadist. yang artinya seseorang yang memeluk agama islam akan selamat di dunia dan akhirat selama dia menjalankan apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman hidup agama Islam. Dalam al-Qur'an disebutkan dalam surah Ali ‘Imran: 19 “Sesungguhnya agama yang di ridhoi Allah di sisi-Nya ialah Islam. 2. yang artinya bahwa islam itu adalah damai dan cinta perdamaian dan sebaliknya benci terhadap permusuhan. Islam itu perdamaian.BAB II DINUL ISLAM DAN KERANGKA DASAR AJARAN ISLAM DINUL ISLAM Dinul berasal dari bahasa Arab "addin" yang berarti agama. perdamaian yang meliputi : 1. sedangkan islam itu sangat luas pengertiannya dan secara istilah disebutkan bahwa islam itu adalah keselamatan. Ali ‘Imran: 85 6 .

membawa dinul islam berupa wahyu Allah yaitu AlQur'an yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia yang pertama disamping Sunnah Nabi Muhammad SAW yang kedua sebagai pedoman 7 . Nabi Muhammad SAW. dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Tujuan Dinul Islam Dinul Islam yang utama adalah bertauhid kepada Allah. Membaya Zakat 4. 2. Agama islam mempunyai Rukun Iman yang terdiri dari 6 yaitu : 1. Iman kepada kitab-kitab Allah 4. 3. dimohonkan petunjuk dan pertologan-Nya. tidak ada sekutu bagi-Nya."Dan barangsiapa mencari agama selain Islam. Mengucap dua kalimat syahadat dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak ditaati dan disembah dengan benar kecuali Allah saja dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Iman kepada Malaikat Allah 3. asal makna tauhid adalah berkeyakinan bahwa Allah itu Esa. Iman kepada Hari Kiamat 6.” Orang yang akan memeluk agama Islam harus dan waib hukumnya mengetahui dab melaksanakan Rukun Islam yang terdiri dari lima Isi dari kelima Rukun Islam itu adalah: 1. Ibadah Haji bagi mereka yang mampu. yaitu mempercayai dan meyakini bahwa hanya terdapat satu Tuhan yang wajib disembah. Iman kepada Allah 2. dia tidak akan diterima. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah 5. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW membawa risalah Dinul Islam dengan tujuan memurnikan tauhid. Mendirikan Shalat wajib lima kali sehari. kepada Qoda dan Qadar (Ketentuan yang baik dan ketentuan yang jelek. Pada bulan Ramadhan 5.

Syiar Tauhid adalah kalimat Thayyiba "Laa Ilaaha Illallaah" dialah sendi utama Dinul Islam. Ibrahim. Setelah satu tahun berlalu. `Bukankah kandungannya telah disampaikan kepadamu? Saya menjawab. `Pada hari kiamat akan ditampilkan pemilik titipan ayat itu. `Abu Wa'il telah menceritakan kepadaku dari Abdullah. bersabda. ini terdapat dalam Firman Allah Q. tatkala saya hendak turun. saya menemuinya dan berkata. Saya berkata. `Sudah sebulan saya bersama Anda. maka sembahlah olehmu sekalian Aku (Allah)". Kemudian dia mengatakan. Musa dan Isa sampai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Konsep islam sebagai agama tauhid adalah ajaran sepanjang sejarah manusi dari tiap-tiap Rasul. maka saya bertanya. `Hai Abu Muhammad. `Hai Abu Muhammad. lalu Allah Azza wa Jalla berkata. `Hamba-Ku telah berjanji kepada-Ku.' A'masy berkata. Pada malam hari.' A'masy mengatakan hal itu beberapa kali. Secara tegasnya Tauhid itu urat nadi segala rupa ibadah dan muamalah. `Aku pun bersaksi dengan apa yang dipersaksikan Allah. Nuh. ' Maka aku pun tinggal bersamanya selama satu tahun. setahun telah berlalu.S Al-Anbiya : 25 yang artinya : "Dan kami tidak mengirim seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Aku (Allah). aku tidak akan menceritakannya kepadamu sebelum satu tahun. Abu al-Qasim ath-Thabrani meriwayatkan dalam Mu'jam al-Kabir dengan sanadnya dari Ghalib al-Qathan. dia berkata bahwa Rasulullah saw. Mulai Nabi Adam.' A'masy berkata.' Ketika pagi tiba. Juga aku menitipkan kesaksianku pada sisi Allah bahwa sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam sebagai suatu titipan. namun Anda belum memberitahukannya kepadaku.' A'masy berkata. Dia membaca ayat dan sampai pada `Allah mempersaksikan' hingga ayat `sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam'. Daud.hidup manusia. `Sungguh aku mendengar sesuatu dalam ayat ini. dan Aku adalah yang paling berhak 8 . saya mendengar Anda mengulang-ulang ayat itu. `Demi Allah. "Saya datang ke Kufah untuk urusan dagang. dia berkata. Aku ingin menitipkan kesaksian ini kepada Allah. Saya menginap dengan A'masy. A'masy pun bangkit kemudian shalat malam.

Berasal dari kata khuluk yang berarti perangai. Karena itu. mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan social. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Akhlak Yang dimaksud dengan akidah. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. dapat dikemukakan bahwa kerangka dasar agama Islam terdiri atas: 1. Islam dan Ihsan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. watak. budi pekerti. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang dimaksud dengan syri’ah menurut etimologi. sangkutan. Yang dimaksud dengan akhlak adalah sikap yang menimbulkan prilaku baik dan buruk. Kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah atau kaidah ubudiah yang disebut juga kaidah ibadah murni.Kerangka Dasar Agama Islam Dengan mengikuti sistematik Iman. hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. sikap. akidah selalu ditautkan dengan Rukun Iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Syari’ah 3. keyakinan.memenuhi janji itu. B. Disiplin ilmu yang membahas dan menjelaskan syari’ah disebut ilmu fikih. kaidah yang mengatur hubungan manusia selain dengan Allah disebut kaidah mu’amalah. Agama Islam Dan Ajarannya: Ilmu-ilmu KEISLAMAN Hubungan agama Islam dengan Ilmu – ilmu keislaman yang 9 . adalah jalan yang harus ditempuh. Sedangkan menurut ilmu tentang definisi (terminologi) adalah iman. (Ali-'Imran:18-19) A.'" Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Akidah 2. Menurut peristilahan. Yang menegakkan keadilan. syari’ah adalah system norma (kaidah) Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. perilaku. Masuklah ke dalam surga. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). menurut ilmu tentang asal usul kata (etimologi) adalah ikatan.

karena sifatnya yang tertutup tersebut. Qadariyah. Akidah Islam Akidah perlu diperinci lebih lanjut dengan ilmu kalam. Jabariyah. c. f. Ketentuannya diatur oleh Allah sendiri dan dijelaskan secara rinci oleh Rasulnya. tidaklah menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam. Syari’ah Syari’ah mempunyai dua jalur. Kharijiyah. berpegang teguh pada teks yang tertulis dalam AlQur’an mengenai akidah. Syi’ah terdiri dari 3 aliran. berpendapat bahwa manusi terpaksa/dipaksa melakukan sesuatu yang telah ditentukan Allah. Muktazilah. kemauan dan kekuasaan untuk menentukan pilihan sendiri mengenai perbuatannya. Murji’ah berpendapat bahwa dosa besar yang dilakukan seorang mukmin. 2. g. Jalur vertikal. terbagi menjadi 2 aliran. mempergunakan akal manusia dalam menjelaskan keyakinan agama. tanpa mencampurkannya dengan filsafat. dalam ibadah diberlakukan asas umum yaitu pada dasarnya semua perbuatan dilarang dilakukan. Ahlussunnah wal jama’ah (sunni). kecuali mengenai perbuatan yang dengan tegas disuruh Allah seperti dicontohkan Rasulnya. kemudian keluar dan memisahkan diri dari Ali karena todak setuju kepada sikap Ali terhadap Mu’awiyah dalam menyelesaikan perselisihan (politik) mereka dengan berunding yang kemudian dilanjutkan dengan arbitrasi (perwasitan atau tahkim). b. i. tidak boleh ditambah – tambah atu dikurangi. Misalnya Shalat. d.menjelaskan atau mengembangkan agama Islam menjadi ajaran Islam. Salafiyah. ditempuh dengan mengikuti kaidah ibadah murni. Ahmadiyah. yang mana mempunyai beberapa aliran. e. kecuali ia musyrik. yaitu: Itsna ‘Asyariyah. zakat. yaitu: Ahmadiyah Qadiyan dan Ahmadiyah Lahore. manusia tidak mempunyai ikhtiar. yaitu: a. 1. h. Sab’iyah dan Zaidiyah. berpegang teguh pada sunah nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mengenai akidah. sebagai kelompok disebut khawarij yakni segolongan umat Islam yang semula pengikut Ali bin Abi Thalib. 10 . berpendapat bahwa manusia mempunyai qadar (kuasa) untuk menentukan segala perbuatannya. Mengenai ibadah. Berpendapat bahwa hanya Ali bin Abi Thalib serta keturunannya yang berhak menjadi khalifah. yaitu: 1. yaitu cara dan tata manusia berhubungan langsung dengan Tuhan. puasa dan haji.

dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya. 11 . Melalui syari’ah dan akhlak dikembangkan sistem – system Islam dalam lembaga keluarga. Perinciannya terbuka bagi akal manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Akhlak Ilmu yang mempelajari ajaran akhlak yang terdapat dalam alQur’an dan al-Hadist disebut juga ilmu tasawuf dan ilmu akhlak. hanya pokok – pokoknya saja yang ditentukan dalam Al-Qur’an dan hadist. 3. Dikalangan syi’ah pintu jihad mengenai hokum tidak pernah ditutup. Cara menarik garis keturunan ini menentukan kedudukan para ahli waris dalam pembagian warisan. Ilmu akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk pada sikap dan perilaku manusia serta segala sesuatu yang berkenaan dengan sikap dan perbuatan yang seyogyanya diperlihatkan manusia terhadap manusia lain. budaya. pendidikan. 3. hokum. Sikap terhadap makhluk yang bukan manusia. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai agam dan ajaran mempunyai system sendiri yang bagian – bagiannya saling bekerja sama untuk mencapai tujuan.Jalur horizontal . Sikap terhadap sesama manusia. 2. yaitu: 1. Jika kita bandingkan aliran – aliran hokum yang berkembang dikalangan sunni dan syi’ah. Sikap terhadap sesama manusia disebut akhlak.Hadits. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang menjelaskan tata cara pengembangan rohani manusi dalam rangka usaha mencari dan mendekatkan diri kepada Allah. Masyarakatnya menarik garis keturunan secara bilateral. ekonomi. 2. Dari akidah mengalir syari’ah dan akhlak islam. Tentang kaidah mu’amalah. ditempuh dengan mengikuti kaidah – kaidah mu’amalah. ada beberapa hal menarik yang perlu dicatat. masyarakat. yaitu: 1. filsafat dan sebagainya. Mengenai sikap terhadap sesama mahluk dapat dibagi menjadi dua. Sumber akhlak Islam adalah Al-Qur’an dan AlHadits. dalam bidang mu’amalah berlaku asas umum yaitu pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan. kecuali mengenai perbuatan tersebut ada larangan dalam Al-Qur’an dan al. 2. Peranan imam sebagai hokum fikih dikalangan syi’ah sangat dominan dan putusan dipatuhi oleh para pengikutnya. Karena sifatnya yang terbuka tersebut. Intinya adalah tauhid yang berkembang melalui akidah.

sistematis dan radikal tentang suatu obyek.C. sikap merasa cukup dengan rezki yang halal betapapun sedikitnya. pantang mengambil yang diragukan / haram. karena. puasa. berasal dari kata suf. Menurut Taftazani. c. Sulit mendefinisikan tasawuf secara lengkap. dalam bukunya pengantar ke Tasawuf Islam. a. Filsafat adalah pemikiran rasional. Tasawuf. pengetahuan intuitif (berdasarkan bisikan hati) langsung. timbulnya rasa kebahagiaan sebagai karinia Allah dalam diri sufi karena tercapainya maqamat (beberapa tingkatan perhentian) dalam perjalanan sufi mendekati Allah. Obyek pemikiran kefilsafatan adalah segala yang ada. b. sikap yang hanya mau mengambil yang halal. Politik dan Pembangunan 1. b. yaitu mereka mengembangkan rasa takut kepada Tuhan dan azabnya. Dengan demikian arti khas yang dapat menambah muatan kata tasawuf adalah mengolah sikap dan perasaan keragaman dalam mencapai kehidupan yang diridhoi. kritis. sistematis dan radikal tentang aspek-aspek agama ajaran 12 . zikir) dan lain – lainnya. Tasawuf. Terdapat Zahid dalam tasawuf. seperti definisi tasawuf diatas. penggunaan lambang – lambang pengungkapan (perasaan) yang biasanya mengandung pengertian harfiah dan tersirat. hidup dalam kemiskinan dan kesederhanaan. manusia dan alam. lenyap)dalam realitas mutlak c. e. yang berarti bulu domba kasar. yaitu Tuhan. artinya cinta kepada pengetahuan atau cinta pada kebenaran. Sikap zuhud. Filsafat. yaitu: a. memiliki nilai – nilai moral. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia. karena orang hanya dapat menyentuh salah satu sudutnya saja. filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada. Sikap kusyuk dan tekun beribadat (shalat. pemenuhan fana (sirna. Filsafat. Sikap ingat selalu pada-Nya e. pengamat dan peneliti tasawuf. menurut Anne Marie Schimmel. sikap tidak tertarik pada kesenangan duniawi. Sikap Qana’qh. disebut demikian karena orang yang memekainya disebut orang sufi/mutasawif. 2. Filsafat Islam adalah pemikiran rasional. ada lima cirri tasawuf Islam: memiliki nilai – nilai moral. Sikap Wara. berasal dari bahasa arab yang berarti falsafah yang diturunkan dari bahasa Yunani Philosophia. d. kritis. d. asal dan hukumnya.

perkataan al-hukm yang telah dialih bahasakan menjadi hokum intinya adalah peraturan. dalam Islam adalah upaya atau aktifitas. undang – undang. baik pemikiran maupun gerakan untuk mengubah pemahaman atau keadaan kehidupan umat Islam dari keadaan atau kehidupan baru yang hendak diwujudkan. Sedangkan dalam bahasa Arab. Pembaharuan. Disamping tajdid tentang pemahaman agama. dapat dipergunakan dalam arti perbuatan atau sifat jadi sebagai perbuatan hokum bermakna mambuat atau menjalankan keputusan. pembaharuan dalam Islam dapat dibagi menjadi dua tahap. karena dengan akalnya manusia memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal. Wujud kekuasaan politik menurut agama dan ajaran Islam adalah sebuah system politik yang diselenggarakan menurut hukum Allah yang terkandung dalam Al-Qur’an. dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat. dapat membedakan mana yang benar mana yang salah. karena akal dapat digunakan memehami agama dan ajaran Islam sebaik – baiknya dan seluas – luasnya. didalam Islam kekuasaan politik kait mengait al-hukm. Al-Qur’an seja semula telah memerintahkan manusia untuk menggunakan akalnya. surat Hud (11) ayat 117 yang artinya “dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri – negeri secara zalim. Dapat dilihat pada firman Allah bahwasannya pembaharuan menuju kebaikan itu dibenarkan oleh Allah. pembaharuan juga dilakukan terhadap kehidupan dan penghidupan umat Islam. Akal adalah potensi luar biasa yang dianugrahkan Allah kepada manusia. mana yang baik dan mana yang buruk. mengetahui rahasia hidup dan kehidupan dan seterusnya. Perkataan al-hukn dan kata – kata yang terbentuk dari kata tersebut dipergunakan 210 kali dalam Al-Qur’an. tetapi pemahaman tentang agama yang merupakan ajaran fundamental Islam itu. Politik. yaitu dalam Al-Qur’an. 3.Islam. 4. Tahap tertama berlangsung sebelum periode modern (sebelum abad XIX M).” Dilihat dari sudut waktu. patokan atau kaidah dan keputusan atau vonis (pengadilan). arti perbuatan dalam hubungan ioni adalah kebijaksanaan. Dalam bahasa Indonesia. tahap kedua berlangsung selama periode modern 13 . sedangkan penduduknya orang – orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu agama dan ajaran Islam memberikan tempat yang tertinggi kepada akal. Disini jelas terlihat hubungan al-hukm dengan konsep atau unsur politik. Disini yang diperbaharui bukanlah agama yang merupakan ajaran dasar Islam.

Akidah. Akhlak dan Berbagai Aspek Lain Ajaran Islam umat Islam merasa ditantang untuk segera melakukan pembaharuan. Syari’ah. Masyarakat Masyarakat Islam adalah pergaulan hidup manusia yang berinteraksi terus menerus menurut system nilai/norma tertentu yang terikat pada identitas bersama : Islam. Yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah proses penyampaian informasi dalam rangka pembentukan insane dan bertaqwa agar manusia menyadari kedudukannya. Pegangan hidup/akidah 2. mempunyai system sendiri yang bagian – bagiannya saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan pembaharuan yang dilakukan oleh generasi modern tidak demikian halnya disini D. Sikap hidup yang mengarahkan perbuatan/akhlak ketiga – tiganya merupakan ilmu Ilahi yang bersifat abadi yang menjadi sumber insani yang tidak abadi dalam semua disiplin ilmu. syari’ah dan akhlak melahirkan berbagai aspek ajaran Islam. tugas dan fungsinya. Dalam konfrensi pendidikan di Mekkah. D. 1. Akhlak dan Berbagai Aspek Lain Ajaran Islam Islam sebagai agama akhir yang tetap mutakhir. Intinya adalah tauhid yang berkembang melalui akidah. Yang diberikan agama Islam kepada manusia adalah: 1. Jalan hidup/syari’ah 3. Perbedaan antara pembaharuan sebelum perbedaan modern mengambil bentuk memurnikan kehidupan umat agar sesuai dengan kehidupan yang dipraktekan oleh Nabi Muhammad SAW dan generasi salaf (pendahulu). Akidah Syari’ah. Didunia ini baik sebagai abdi maupun khalifahnyanya dibumi. tujuan pendidikan Islam adalah untuk membina insane yang beriman dan bertaqwa yang mengabdidirinya hanya kepada Allah membina serta memelihara alam sesuai dengan syari’ah serta memanfaatkannya dengan akidah dan akhlak. 2.yaitu mulai awal abad XIX M sampai sekarang. Pendidikan Adalah usaha sadar yang dilakukan manusia untuk mengembangkan potensi manusia lain / memindahkan nilai dan normayang dimilikinya kepada orang lain dalam masyarakat. 14 . atau meninggalkan Al-Qur’an dan al-Hadits yang memuat sunnah Rasulullah. menyimpang. agar berubah menjadi umat manusiayang maju adan kuat tanpa melanggar.

6:52) c. 7:31). Sumber daya alam yang disediakan Tuhan itu harus diolah oleh tenaga dan akal manusia melalui prinsip – prinsip ekonomi. seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an: 1. 9:34). Aqidah. 5:38) b. melanggar janji atau sumpah (QS. Persamaan. karena dalam kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak orang – orang miskin dalam bagian zakat. 4. Toleransi/tasamuh Amar ma’ruf nahi mungkar. Keseimbangan. Musyawarah Keadilan dan menegakan keadilan. mencuri (QS. 2. dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran – ajaran Islam. 3. Tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil atau curang. diluar pengetahuan dan kemauan yang berhak. yanpa dimanfaatkan untuk kepentingan sesama manusia (QS. 16:94) d. melakukan perbuatan – perbuatan lain yang bertujuan mengambil harta orang lain tanpa izin. Hasilnya tidak boleh ditimbun. 3. Usaha manusia untuk mengolah sumber daya alam terikat kepada beberapa syarat.- Ciri pokok masyarakat Islami: persaudaraan. Selalu ingat kepada orang – orang miskin. Tidak boleh melampaui batas sehingga membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia lahir dan batin (QS. antara lain dengan: a. Dalam system ekonomi Islam . Syariah dan Akhlak Dalam Islam 15 . penipuan QS. Ekonomi Yang dimaksud dengan system ekonomi Islam adalah system ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya. nilai – nilai yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits dirumuskan menjadi norma melalui ijtihad orang – orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad dan dipraktekan dalam masyarakat.

maka seseorang yg melakukan suatu perbuatan 16 . Sementara syariah sebagai system nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. wahyu (yang didengar) dan fitrah. Sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yg hendak dicapai agama. dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus” “Dan agar orang-orang yg telah diberi ilmu meyakini bahwasannya AlQur’an itulah yg hak dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yg beriman kepada jalan yang lurus. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Muslim yg baik adalah orang yg memiliki aqidah yg lurus dan kuat yg mendorongnya untuk melaksanakan syariah yg hanya ditujukan pada Allah sehingga tergambar akhlak yg terpuji pada dirinya. Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan. Aqidah dalam Al-Qur’an dapat di jabarkan dalam surat (Al-Maidah. Kebenaran itu dipatrikan dalam hati. adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati. mendatangkan ketentraman jiwa. syariah dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran islam. menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keraguraguan. Aqidah sebagai system kepercayaan yg bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan. 5:1516) yang berbunyi “Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Atas dasar hubungan itu.” (Al-Haj 22:54) Aqidah.Aqidah adalah bentuk jamak dari kata Aqaid.

Sedangkan orang yg mengaku beriman dan melaksanakan syariah tetapi dengan landasan aqidah yg tidak lurus disebut munafik. maka mereka itu adalah orang-orang yg fasik” HUBUNGAN AQIDAH. tetapi juga memberi bimbingan dalam hubungan antar manusia.baik. Perbuatan baik adalah perbuatan yg sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. dan mengokohkan bagi mereka agama mereka yg Ia Ridhai bagi mereka. Seseorang yg mengaku beraqidah atau beriman. 24:55) “Allah menjanjikan bagi orang-orang yg beriman diantara kamu dan mengerjakan amal saleh menjadi pemimpin di bumi sebagaimana Ia telah menjadikan orang-orang dari sebelum mereka (kaum muslimin dahulu) sebagai pemimpin. Mereka menyembah (hanya) kepada-Ku. Kerena itu didalam Al-Qur’an kata amal saleh selalu diawali dengan kata iman. Sedangkan perbuatan baik yg didorong oleh keimanan terhadap Allah sebagai wujud pelaksanaan syariah disebut amal saleh. maka orang itu disebut fasik. Iman menunjukkan makna aqidah. baik lingkungan wujud nyata maupun yang tak nyata (Yaa 'alimal ghaibi wa syahadah). tetapi tidak mau melaksanakan syariah. AKHLAQ DAN SYARIAH Islam tidak hanya memberi tuntunan ritual. antara lain firman Allah dalam (An-Nur. tetapi tidak dilandasi oleh aqidah atau keimanan. Dan barang siapa ingkar setelah itu. sedangkan amal saleh menunjukkan pengertian syariah dan akhlak. dalam rangka hubungan manusia dengan Tuhan. Aqidah. Seseorang yg melakukan perbuatan baik. maka orang itu termasuk ke dalam kategori kafir. bahkan hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya. maka perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan baik. tetapi belum tentu dipandang benar menurut Allah. 17 . tetapi tidak dilandasi aqidah. syariah dan akhlak dalam Al-Qur’an disebut iman dan amal saleh. dan menggantikan mereka dari rasa takut mereka (dengan rasa) tenang. mereka tidak menserikatkan Aku dengan sesuatupun.

bahkan makan dan berpakaian. Kebenaran itu dipatrikan dalam hati. syariah dan akhlak. ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. lalu yang remeh itu pun dikaitkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Islam menyatukan dalam tuntunan akidah. menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keraguraguan. 5:1516) yg berbunyi : 15 ‫يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا‬ ً ِ َ ْ ُ َ ُ َّ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ َ ٍ ‫مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثي‬ ‫ِ ّ ُ ُْ ْ ُ ْ ُ َ ِ َ ْ َِ ِ ََ ْ ُ َ ْ َِ ر‬ 18 . termasuk kaki mana yang hendaknya didahulukan melangkah ketika masuk dan keluar. cara tidur. bangun tidur. adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal. wahyu (yang didengar) dan fitrah. mendatangkan ketentraman jiwa. dan boleh dianggap remeh oleh sementara orang. semua ada aturan dan tuntunannya. dan di situlah letak kekuatan Islam.Tuntunannya bukan hanya menyangkut hal-hal besar melainkan juga yang kecil-kecil. dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. tidur. mandi atau ke wc. dan semua dikaitkan dengan Allah SWT. Aneka aktivitas. Allah SWT. Semua persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dapat ditemukan tuntunannya secara eksplisit atau implisit dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Aqidah dalam Al-Qur’an dapat di jabarkan dalam surat (Al-Maidah. Aqidah adalah bentuk jamak dari kata Aqaid.

Hai ahli Kitab.ٌ ُِ ‫َ ْ َ َ ُ ْ ِ َ ّ ُ ٌ َ َِ ب‬ ‫قد جاءكم من ال نور وكتا ٌ مبين‬ ِ 16 ِ َ ّ َ ُُ ُ َ َ ْ ِ َ َّ ِ َ ّ ِ ِ ِ ْ َ ‫يهدي به ال من اتبع رضوانه سبل السلم‬ ُ ِ َ ُّ َ ‫َ ُ ْ ِ ُه ْ م‬ ‫ويخرج ُم ِن الظلمات‬ َ ٰ ‫إلى النور بإذنه ويهْدي ِم إل‬ ٍ َِ ُ ‫ص َ ط‬ ‫َِ ّ ِ ِِ ْ ِ ِ َ َ ِ ه ْ ِ ى ِرا ٍ مسْتقيم‬ 15. dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami. dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al kitab yang kamu sembunyi kan. dan kitab yang menerangkan. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah. dan banyak (pula yang) dibiarkannya. 16. ‫وليعْلم الذين أوتوا العلم أنه الحق‬ ّ َ ْ ُ ّ َ َ ْ ِ ْ ُ ُ َ ِ ّ َ َ َ َِ ْ ُ ُ ُُ ُ َ َ ِ ْ ُ َ ِ ِ ُ ِ ْ َُ َ ّ َ ْ ِ ‫ۗ من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم‬ َ ٍ ِ َ ُ ‫َِ ّ ّ َ َ ِ ّ ِ َ م ُ ِ ٰ ص َ ط‬ ‫وإن ال لهاد الذين آ َنوا إلى ِرا ٍ مسْتقيم‬ َ 19 . dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya.

sedangkan amal saleh menunjukkan pengertian syariah dan akhlak."Dan agar orang-orang yg telah diberi ilmu meyakini bahwasannya AlQur’an itulah yg hak dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yg beriman kepada jalan yang lurus. Perbuatan baik adalah perbuatan yg sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. tetapi tidak dilandasi Aqidah. tetapi tidak mau melaksanakan syariah. Sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yg hendak dicapai agama. maka seseorang yg melakukan suatu perbuatan baik. Syariah dan Akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran islam." (Al-Haj 22:54) Aqidah. maka perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan baik. maka orang itu termasuk ke dalam kategori kafir. menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sedangkan orang yg mengaku beriman dan melaksanakan syariah tetapi dengan landasan aqidah yg tidak lurus disebut munafik. Aqidah. Muslim yang baik adalah orang yg memiliki aqidah yg lurus dan kuat yg mendorongnya untuk melaksanakan syariah yg hanya ditujukan pada Allah sehingga tergambar akhlak yg terpuji pada dirinya. Atas dasar hubungan itu. tetapi tidak dilandasi oleh aqidah atau keimanan. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. maka orang itu disebut fasik. Sementara syariah sebagai system nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan perbuatan 20 . syariah dan akhlak dalam Al-Qur’an disebut iman dan amal saleh. Aqidah sebagai system kepercayaan yg bermuatan elemenelemen dasar keyakinan. tetapi belum tentu dipandang benar menurut Allah. Iman menunjukkan makna aqidah. Seseorang yg mengaku beraqidah atau beriman. Seseorang yg melakukan perbuatan baik.

sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa.baik yg didorong oleh keimanan terhadap Allah sebagai wujud pelaksanaan syariah disebut amal saleh. 24:55) ِ َ ِّ ‫وعد ال الذين آ َنوا منكم وع ِلوا الصالحات‬ ُ‫َ َ َ ّ ّ ِ َ م ُ ِ ْ ُ ْ َ َم‬ ُ ْ ِ َ ِ ّ َ َْ َ ْ َ َ ِ ْ َْ ِ ْ ُ ّ َ ِْ َ ْ َ َ ‫ليستخلفنهم في الرض كما استخلف الذين من‬ ْ ِ ِْ َ ‫قبلهم‬ ٰ ‫وليمكنن لهم دينهم الذي ارَتض‬ ْ‫ََ ُ َ ّ َ ّ َ ُ ْ ِ َ ُ ُ ّ ِ ْ َ ى لهم‬ َُ ‫ۚ وليبدلن ُم من بعد خوفهم أمنا‬ ً ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ ‫ََ ُ َ َّ ّه‬ ‫ۚ يعْبدونني ل يشركون بي شيئا‬ ًْ َ ِ َ ُ ِ ْ ُ َ َِ ُ ُ َ َ ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َ ُ َ َ َِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ‫ومن كفر بعد ذ‌ٰلك فأولـ ٰئك هم الفاسقون‬ ‌ "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh.sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi. sesudah mereka 21 . Kerena itu didalam Al-Qur’an kata amal saleh selalu diawali dengan kata iman. dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka. dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka. Antara lain firman Allah dalam (An-Nur.

Dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu.dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku." BAB III 22 . Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.

semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.PENUTUP Akhirnya dilihat dari fungsi dan peranannya. dapat dikatakan bahwa etika. semoga dengan adanya makalah dari kami kita semua sedikit dapat menambah wawasan keislaman kita. moral dan akhlak sama. damai.dan jangan pernah puas dalam mengkaji dinul islam ini karena manfaatnya akan terasa bagi dunia dan akhirat kita.moral dan akhlak dari Rosulullah dan para sahabatnya serta para ulama yang setia meniti jalan yang di tempuh Rosulullah dan para sahabatnya. yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik-buruknya.moral dan aklak yang telah Allah dan Rosul-Nya ajarkan kepada kita sebagai umatnya menjadi sebuah acuan bagi kita dalam menjalani hidup.karena dengan adanya etika. Bila kita membaca kitab apapun itu.jangan menafsirkan sendiri dan jangan merasa paling tahu. Kesemua istilah tersebut sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik. Walupun dalam pengertiannya berbeda sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim mengambil contoh etika. dan tentram sehingga sejahtera batiniah dan lahiriyah. Kita harus belajar islam sesuai dengan apa yang Allah dan Rosulnya ajarkan yaitu berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah yg shahih serta ijma para sahabat.karena ini adalah jalan satu-satunya yang menjamin kepada kita surga yang didalamnya terdapat nikmat yang tidak kita bayangkan di dunia ini. Jalanilah kehidupan ini sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan Allah SWT dan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. teratur.amin… KESIMPULAN Dari artikel yang telah dibahas diatas kita bisa menyimpulkan bahwa peranan akhlak dalam kehidupan kita cukup penting. aman. 23 .jangan sendirian karena jikalau sendirian berarti kita menafsirkan sendiri dan setanlah gurunya dan akibatnya kita menjadi orang yang zholim seperti yang banyal terjadi belakangan ini.

moral dan akhlak dalam islam adalah adalah sebuah hal yang cukup penting yang perlu kita kaji setelah aqidah dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.Jadi berhati-hatilah karena sesama Muslim kita wajib mengingatkan.kita harus belajar kepada ulama yang tinggi keilmunya dan berada di jalan yang lurus. Agar kita mengetahui mana akhlak baik dan mana akhlak yang buruk.sehingga kita akan merasakan lezatnya iman dan insya Allah akhlak kita akan bertambah bagus dengan bertambahnya keilmuan kita. Semoga artikel ini bermanfaat bagi yang membacanya.Banyaknya aliran atau ajaran sesat karena mereka salah menafsirkan apapun dan semua ilmu yang mereka terima tanpa menanyakan kepada ahlinya(guru). SARAN Etika. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sekolah sebagai lembaga pendidikan tetapi untuk menjadi orang berilmu kita harus duduk di majlis bersama orang-orang yang shaleh.wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh… 24 .Wallahua’lam bissawaf.wabilahitaufiq wal hidayah.

org/wiki/Istimewa:Pencarian?search=dinul+islam 25 .com/index.syarif.com/doc/38157320/Agama-Islam http://www.DAFTAR PUSTAKA http://muslimcianjur.id/dinulislam http://id.scribd.com/2009/04/hubungan-aqidah-akhlaq-dansyariah.blogspot.blogspot.scribd.co.com/2007/04/aqidah-syariah-dan-akhlakdalam-islam.php? option=com_content&view=article&id=57:kerangka-dasarislam&catid=29:religi&Itemid=37 http://www.google.com/doc/20270761 http://web.html http://www.html http://hpk-uin.wikipedia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful