MATA PELAJARAN : SEJARAH NASIONAL DAN UMUM SATUAN PENDIDIKAN : SMU/MA

1/1

KELAS/ CAWU

PB/SPB KURIKULUM 1994

PERBAIKAN

1. Siswa dapat menjelaskan perkembangan masyarakat 1. Siswa mampu menjelaskan dinamika masyarakat Indonesia Indonesia pada masa prasejarah dan mengagumi hasil pada masa Prasejarah 1.1 Masyarakat Prasejarah karyanya. 1.1 Masyarakat prasejarah • Membahas pembabakan masa prasejarah Indonesia serta ciri klias masing-masing berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat alat-alat kehidupan. • Menemutunjukkan ciri-ciri kehidupan masyarakat berburu  •Mendeskripsikan perubahan masyarakat Prasejarah , dan mengumpulkan makanan dan kehidupan bercocok Indonesia berdasarkan ciri-ciri kehidupan dan hasiltanam. 1 hasil kebudayaannya. • Menyimpulkan corak kehidupan masyarakat prasejarah Indonesia. • Menukan nilai-nilai peninggalan budaya masa prasejarah yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk ikut berperan serta dalam upaya pemelihara warisan budaya bangsa. '

Lembah Sungai Indus. serta pemerintahan dan hukum). sistem pertanian dan pengairan. . Lembah Sungai Eufrat dan Tigris. Lembah Sungai Eufrat dan Tigris. Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur peradaban kuno di Asia dan Afrika. sistem kalender. 2. sanitasi.1 Pusat-pusat Peradaban Kuno di Asia dan Afrika • PERBAIKAN 2. pemerintahan. aksara. sistem pertanian dan pengairan. aksara. teknologi. Lembah Sungai Kuning. Menemukan persamaan dan perbedaan peradabanperadaban Lembah Sungai Indus.  •Mengkaji peradaban kuno. perekonomian. Membahas peradaban Lembah Sungai Nil berdasarkan hasil-hasil kebudayaan (seni bangunan. ilmu pengetahuan dan teknologi. perekonomian. astronomi. teknologi. dan kepercayaan) Membahas perdaban Lembah Sungai Kuning berdasarkan kebudayaanya (sistem pertanian. dan Lembah Sungai Nil berdasarkan hasil-hasil kebudayaannya.1 Tidak berubah • • • • Membahas peradaban Lembah Indus berdasarkan A hasil-hasil kebudayaannya (tata kota. aksara. astronomi. serta filsafat dan kepercayaan) Membahas peradaban Lembah Sungai Eufrat dan Tigris (Mesopotamia) berdasarkan hasil-hasil / kebudayaannya (sistem pertanian dan pengairan. Siswa mampu menjelaskan dinamika peradaban kuno di Asia dan Afrika 2. kepercayaan dan pemerintahan). Lembah Sungai Kuning. pemerintahan. ilmu pengetahuan dan teknologi. dan Lembah Sungai Nil.KELAS/ CAWU 1/1 PB/SPB KURIKULUM 1994 2.

4. hukum. • Membahas peradaban Inca. • Menemukan persamaan dan perbedaan peradabanperadaban Yunani. • Tidak diajarkan • Membahas perbedaan Romawi berdasarkan hasil-hasil • Tidak diajarkan kebudayaannya (seni bangunan. Athena) dan Romawi • Membahas peradaban Yunani (Sparta dan Athena) -\ berdasarkan hasil-hasil kebudayaannya (seni bangunan.KELAS/ CA WU 1/2 PB/SPB KURJKULUM 1994 PERBAIAKAN 1/2 3. Maya. pemerintahan. ilmu ilmu pengetahuan dan teknologi. filsafat. Romawi. dan Aztec berdasarkan hasil-hasil kebudayaan (seni bangunan sistem pertanian dan sistem kepercayaan).1 Pertumbuhan dan perkembangan agama serta kebudayaan Hindu-Buda.4. Eropa dan Amerika • Membahas peradaban Yunani (Sparta.1 Pertumbuhan dan perkembangan agama serta kebudayaan Buda dan pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat Hindu-Buddha dan pengaruhnya di Indonesia • Tidak berubah Indonesia serta menghargai hasil karya budayanya. Maya dan Aztec. Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur pokok peradaban kuno 3. dan sistem kepercayaan). Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur pokok peradaban kuno di Eropa dan Amerika 3. hukum. pemerintahan. berdasarkan hasil-hasil kebudayaan (seni bangunan. dan sistem kepercayaan). • Menguraikan pertumbuhan dan perkembangan agama serta kebudayaan Hindu-Buda di India . pengetahuan dan teknologi. Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur kebudayaan Hindu. 3. filsafat dan sistem kepercayaan.1 Pusat-pusat peradaban kuno di Eropa. dan pemerintahan. hukum. Inca. 4. Tidak berubah 4. ilmu pengetahuan dan teknologi.1 Pusat-pusat peradaban Kuno di di Eropa. sistem adminitrasi.

PERBAIKAN Membahas proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia Membahas kerajaan-kerajaan Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha. serta aspek-aspek kehidupan di segala bidang.KELAS/ CAWU • • PB/SPB KURIKULUM 1994 Menguraikan proses masuk dan berkembangnya 'N agama • serta kebudayaan Hindu-Buda di Indonesia. Tidak diajarkan • • 1/3 5. Tarumanegara. Menemukan nilai-nilai peninggalan budaya Hindu. filsafat. Menemutunjukkan perwujudan akulturasi kebudayaan • Indonesia dengan kebudayaan Hindu-Buda (misalnya \ seni bangunan. Singasari. sistem kalender. Mataram Kuno. dan sistem kepercayaan). sosial. Tidak berubah pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat Indonesia serta mengagumi hasil karya budayanya. . Sriwijaya. Buleleng. Pajajaran. Kediri. aksara dan seni sastra. Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur kebudayaan Islam dan 5.Buda yang dapat menumbuh-kan kesadaran untuk ikut berperan serta dalam upaya pemeliharaan warisan budaya bangsa. Membahas aspek-aspek kehidupan politik. ekonomi. dan kebudayaan kerajaan-kerajaan Indonesia yang bercorak Hindu-Buda (misalnya Kutai. seni rupa. sistem • pemerintah. dan Majapahit).

sistem kalender. Temate. 1/3 6. sistem pemerintahan. Tidak berubah wilayah di Indonesia menuju kesatuan bangsa dan menghargai dinamika masyarakat pada zamannya. sosial. Goa-Tallo. aksara dan seni sastra. perkembangan. Mataram. 1 • Menemukan nilai-nilai peninggalan budaya masa kerajaan Islam yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk ikut berperan serta dalam upaya pemeliharaan warisan budaya bangsa.ekonomi. dan Tidore). .1 Pertumbuhan.6. Siswa dapat menjelaskan proses terjadinya hubungan antar. Banten.1 Tidak berubah • Tidak diajarkan • Membahas proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam serta perwujudan akulturasinya di Indonesia • Membahas kerajaan-kerajaan Indonesia yang bercorak Islam serta aspek-aspek kehidupan di segala bidang. • Menemutunjukkan perwujudan akulturasi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam (misalnya seni bangunan. PERBAIKAN 5. dan penyebaran Agama Islam.KELAS/ CAWU PB/SPB KURIKULUM 1994 5. Demak. • Membahas aspek-aspek politik. dan filsafat). • Menguraikan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam di jazirah Arab • Menguraikan proses masuk dan berkembangnya agama^ dan kebudayaan Islam di Indonesia. seni rupa. dan kebudayaan kerajaan-kerajaan Indonesia yang bercorak Islam (misalnya Samudera-Pasai.

ekonomi. • Mengambil pelajaran dari proses integrasi bangsa Indonesia pada abad ke-16 sampai 19). sampai 19) • Membahas peranan pelayaran dan perdagangan antarpulau • dalam proses integrasi. 1. Siswa dapat menjelaskan latar belakang dan proses perkembangan perluasan kekuasaan dan pengaruh bangsabangsa Eropa di bidang politik. bahasa serta migrasi dalam proses integrasi masyarakat • Menyimpulkan proses integrasi bangsa Indonesia pada di Indonesia pada abad ke-16 sampai 19. • Menguraikan peranan bahasa melayu sebagai sebagai bahasa pergaulan (lingua franca) dalam proses integrasi. ke pusat-pusat/ pendidi-kan.1 Proses Integrasi Bangsa Indonesia (Abad ke-16 sampai 19) 6. dan ke pusat-pusat industri) dalam proses  Membahas peran Islam. integrasi. Siswa dapat menjelaskan latar belakang dan proses perkembangan perluasan kekuasaan bangsa-bangsa Eropa di bidang politik. • Menguraikan latar belakang kedatangan orang-orang Eropa ke Dunia Timur. 1.1 Pertumbuhan dan perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat. pelayaran dan perdagangan. dan idiologi di Indonesia serta perlawanan di berbagai daerah menentang dominasi asing. ke pusat-pusat perkebunan. ekonomi. 1.KELAS/ CAWU PB/SPB KURIKULUM 1994 PERBAIKAN 6.1 Proses integrasi masyarakat di Indonesia (abad ke-16 • Membahas peranan Islam dalam proses integrasi. • Menguraikan peranan migrasi penduduk di Indonesia ^ (antar suku. sosial. II/l 1. dan ideologi. abad ke-16 sampai 19.1 Tidak berubah • Tidak diajarkan .

Membandingkan perlawanan di berbagai daerah di Indonesia dalam menentang dominasi asing.1 Perkembangan paham baru di Eropa dan Amerika sampai dengan Perang Dunia II dan pergerakan nasional di Asia dan Afrika serta pengaruhnya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. . Revolusi • Perancis. • II/l 2. sosial. terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia-Belanda.KELAS/ CAWU • PB/SPB KURIKULUM 1994 Membahas reformasi gereja. Siswa dapat mengkaji beberapa faham dan gerakan baru yang penting bagi perkembangan perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. PERBAIKAN Mengkaji peristiwa-peristiwa penting di Eropa (reformasi gereja. perluasan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. dan ekonomi akibat perluasan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Membahas perubahan-perubahan politik.1 Masuknya paham-paham baru dan pengaruh peristiwaperistiwa penting dunia terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Merkantilisme. ekonomi dan ideologi di Indonesia. 2. Revolusi Industri. Merkantilisme. dan sistem usaha swasta. • Menemutunjukkan dan membedakan proses dan bentuk perlawanan di berbagai daerah di Indonesia dalam menentang dominasi asing. • • Membahas masuknya kekuatan asing dan berkembangnya kolonialisme dan imperalisme Barat di Indonesia serta pengaruhnya terhadap perubahan politik. 2. Menelaah masuknya kekuasaan asing ke wilayah Indonesia lewat kongsi-kongsi perdagangan. 2. ^masa berlakuknya sistem Tanam • Paksa. dan Revolusi Industri yang membawa perubahanperubahan di Eropa serta pengaruhnya terhadap perkembangan di beberapa tempat di dunia termasuk Indonesia. sosial. Siswa dapat mengkaji beberapa paham-paham bam dan gerakan baru bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia dan perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Revolusi Prancis) dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

India. • Menguraikan pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Asia dan Afrika (Jepang. Peserikatan Bangsa-Bangsa. /Turki. Siswa dapat menjelaskan latar belakang dan perkembangan pergerakan nasional Indonesia serta menghayati gagasan dan semangat para pejuangnya. dan lain-lain) serta pengaruhnya terhadap perjuangan pergerakan nasionalisme Indonesia. dan demokrasi) serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan nasionalisme di Asia dan Afrika.KELAS/ CAWU • PB/SPB KURIKULUM 1994 Membahas masuknya faham-faham baru dari Eropa dan Amerika (nasionalisme. • PERBAIKAN  Mendeskripsikan perkembangan nasionalisme di Asia ^ dan Afrika dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi antara PD I dan PD II yang mempengaruhi perjuangan Nasionalisme Indonesia menuju kemerdekaan. • Membahas munculnya nasionalisme Indonesia. dan pengaruh faham-faham baru). dan Indonesia. 3. • Menemutunjukkan dan membedakan latar belakang serta pengaruh Perang Dunia I dan II (Liga Bangsa-bangsa. Afrika.2 Pertumbuhan dan perkembangan pergerakan nasional Indonesia.1 Pergerakan Nasional Indonesia • Latar belakang lahirnya pergerakan nasional Indonesia (pendidikan. dan lahirnya negara-negara baru) terhadap perkembangan perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia. Dipindahkan menjadi Pokok Bahasan 2. sosiaiisme. diskriminasi. liberalisme.2 2. Naziime dan Fasisme. Cina. Mesir. 3. .

1 3. dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Gerakan Pemuda. • Membahas dampak pendudukan Jepang dalam berbagai kebudayaan. birokrasi. • Menguraikan azas perhimpunan Indonesia sebagai Imanifesto politik Pergerakan Nasional. . Siswa dapat menjelaskan pengaruh pendudukan Jepang di • Menguraikan kegiatan pergerakan nasional pada masa Indonesia dan upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.1 Pendudukan Jepang dan upaya mempersiapkan • Menemutunjukkan dampak pendudukan Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Partai Indonesia Raya (Parindra). dan aspek kehidupan bangsa Indonesia (politik. kebudayaan. ekonomi. Kongres Pemuda. 3. misalnya Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). • Membahas Pergerakan Nasional pada masa pendudukan Jepang. dan Gerakan Buruh. Pemisahan dari bagian materi bahasan 3. ekonomi.KELAS/ CAWU • PB/SPB KURIKULUM 1994 PERBAIKAN 11/2 Membandingkan bentuk dan strategi organisasi A pergerakan nasional dalam menghadapi kekuasaan kolonial: Budi Utomo. Majelis Islam A’la Indonesia (MLAI). biro krasi. Taman Siswa. sosial. mobilitas sosial. Partai Komunis Indonesia (PKI). Muhamadiyah. dan militer. penggunaan bahasa Indonesia). persatuan dan kesatuan bangsa serta aktivitas organisasiorganisasi pergerakan. pendidikan. Serekat Islam.  Membahas pertumbuhan dan perkembangan idiologi • Membandingkan dan mengambil pelajaran dari gagasan dan organisasi pergerakan nasional Indonesia. pendidikan. militer. Partai Nasional Indonesia (PNI) Gerakan Wanita. berbagai aspek kehidupan (politik. pendudukan Jepang. Indische Partij.

Menemutunjukkan nilai-nilai bangsa pada masa mengisi kemerdekaan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. ekonomi dan sosial. Tri Komando Rakyat (Trikora). Menguraikan perjuangan pembebasan Irian Barat: perjuangan diplomasi. Andi Azis. pengiriman pasukan Garuda I. Membahas G 30 S/PKI dan Orde Baru. dan Pengumpulan Pendapat Rakyat (Pepera). Menelaah Orde Baru dan upaya peningkatan kehidupan bermasyarakat. • PERBAIKAN Membahas gangguan keamanan dalam negeri. • • • • • • Membahas Timor Timur sebagai propinsi ke-27. konfrontasi ekonomi. Membahas proses integrasi Timor Timur ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan pelaksanaan pembangunan daerah itu. Angkatan perang Ratu Adil (APRA). serta reformasi. Menelaah penggalangan kerja sama dan solidaritas antar bangsa (Konferensi Asia-Afrika. • • . Republik Maluku Selatan RMS). Membahas krisis politik. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) dan upaya-upaya penanggulannya. Mengkaji pengembalian Irian Barat. • Kerjasama intemasional dan solidaritas antarbangsa • • • • Menguraikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.KELAS/ C AWU • PB/SPB KURIKULUM 1994 Membicarakan gangguan keamanan dalam negeri: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). dan Dekelarasi Djuanda tentang batas perairan nasional Indonesia) Menguraikan latar belakang lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Konferensi London tentang Terusan Suez.. dan bernegara melalui pembangunan nasional. berbangsa. Menelaah terjadinya pengkhianatan Gerakan 30 September/PKI dan penumpasannya.

. kehidupan bermasyarakat. menumpas pemberontakan PKI Madiun. dan bemegara dalam 1. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Menguraikan Konferensi Meja Bundar (KMB). kehidupan politik (sistem pemerintahan. Agresi Militer II. Membahas nasionalisasi ekonomi. berbangsa. dan pengakuan kedaulatan. PERBAIKAN   • • Membahas upaya perjuangan rakyat dan pengakuan kedaulatan RI Membahasa perjuangan kembali ke negara kesatuan. Siswa dapat menjelaskan dan menghayati upaya menata kemerdekaan melalui pembangunan dalam berbagai bidang.1 Upaya Mengisi Kemerdekaan • Membahas penataan usaha mengisi kemerdekaan. 1. • • III/l 1.Roem Rojen. sistem kepertanian. dan Konferensi Inter-Indonesia. dan Pemilu) dan ekonomi (antara lain nasionalisasi de Javasche • • Membahas pemilu 1955 Bank menjadi Bank Indonesia dan sistem ekonomi Gerakan Benteng). Siswa dapat menjelaskan dan menghayati upaya mengisi 1. Linggarjati. Renville. terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). Membahas perjuangan kembali ke negara kesatuan.KELAS/ CAWU • PB/SPB KURIKULUM 1994 Membahas perjuangan bersenjata dan diplomasi dalam menegakkan kedaulatan negara pada masa perang kemerdekaan: Pertempuran-pertempuran pada awal kemerdekaan. Menemutunjukkan nilai-nilai kejuangan bangsa pada masa Perang Kemerdekaan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agresi Militer I.1 Upaya mengisi kemerdekaan. Menemutunjukkan peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa^ pada masa Perang Kemerdekaan.

pembentukan badan-badan kelengkapan negara. • Membahas peristiwa-peristiwa penting sekitar Proklamasi  Mengkaji peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi (perumusan teks Proklamasi dan maknanya. badan-badan perjuangan. 4. • Membahas pembentukan badan-badan kelengkapan  Menguraikan kondisi kehidupan politik.1 Tidak berubah Kemerdekaan Indonesia dan upaya menegakan Kedaulatan. • Menelaah sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi di pusat dan di berbagai daerah. Siswa dapat menjelaskan dan menghayati proses Proklamasi 4.1 Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Upaya Menegakkan Kedaulatan. Tidak berubah 4. pemimpin dalam: Badan Penyelidik Usah-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 4. negara. • Menguraikan kondisi kehidupan politik. ? tokohkemerdekaan dan sambutan rakyat Indonesia. ekonomi. ekonomi. sosial dan budaya pada awal kemerdekaan. . tokoh penting yang berperan). dan proses sosial. dan budaya pada awal kemerdekaan dan terbentuknya TNI.KELAS/ CAWU PB/SPB KURIKULUM 1994 PERBAIKAN • Membahas aktivitas perjuangan dalam mempersiapkan • Membahas upaya-upaya mempersiapkan kemerdekaan kemerdekaan dan menemutunjukkan semangat juang para Indonesia.

hubungan Utara-Selatan dan munculnya kecenderungan yang bersifat global dan regional. • • Membahas perubahan politik dan ekonomi dunia setelah PD II dan Perang Dingin. • Menelaah kecenderungan-kecenderungan yang bersifat global dan regional misalnya: Gerakan Non Blok. Perang Teluk. masalah Apartheid. Siswa dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa penting yang membawa perubahan tata hubungan dunia baru dan menumbuhkan saling pengertian antarbangsa. Membahas perkembangan tatanan dunia. . upaya perdamaian di Timur Tengah. kerjasama Utara-Selatan).KELAS/ CAWU III/2 PB/SPB KURIKULUM 1994 2. Association of South East Asia Nation (ASEAN).1 Perkembangan tata hubungan dunia setelah PD II. 2. bersatunya Jerman. PERBAIKAN 2. masalah Kamboja. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan peredaan perang dingin. • Tidak diajarkan. Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). • Membahas berakhimya Perang Dingin dan perkembangan mutakhir dunia. Organisasi Konferansi Islam (OKI). • Mengambil pelajaran peristiwa-peristiwa dunia untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. 2. • Menemutunjukkan nilai-nilai kerjasama regional dan global untuk menumbuhkan saling pengertian antarbangsa. perkembangan di bekas negara Yugoslavia. Menelaah perkembangan-perkembangan mutakhir (runtuhnya Uni Sovyet.1 Perubahan Peta Politik dan Kecenderungan Pembentukan Tata Hubungan Dunia Baru. • Membicarakan perkembangan politik dunia sesudah ^Perang Dunia II (lahimya kekuatan adikuasa dan Perang Dingin serta dampaknya bagi dunia). Siswa dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa penting yang membawa perubahan pada hubungan dunia setelah PDII.

• Menguraikan proses Revolusi Hijau dalam ^meningkatkan produksi pertanian.1 Perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan dalam Pembangunan Nasional.KELAS/ CAWU 111/3 PB/SPB KURIKULUM 1994 PERBA1KAN 3. 3. • Membicarakan manfaat dan dampak penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kelestarian lingkungan hidup. informasi dan transportasi di • Menelaah perkembangan industri (pertanian dan non Indonesia. Siswa dapat menjelaskan dan menghayati proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi penerapannya dalam pembangunan nasional. Siswa dapat menjelaskan dan menghayati proses 3. .1 Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penerapan 3. komunikasi dan transportasi serta dampaknya dalam kehidupan v bermasyarakat. pertanian. berbangsa. komunikasi.  Membicarakan perkembangan dari dampak penerapan • Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi terhadap masalah kelestarian lingkungan menjaga kelestarian lingkungan hidup. sarana perhubungan. • Membahas perkembangan sistem informasi. dan bemegara: Sistem  Membahas perkembangan ilmu pengetahuan dan Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa. radio. teknologi serta penerapannya dalam sektor industri televisi. teknologi serta masalah lingkungan hidup. pertanian) dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. ' hidup. serta masalah lingkungan hidup.