Anggaran dasar

ANGGARAN DASAR
DEWAN KEMAKMURAN MASJID NURUL HIKMAH

MUQADDIMAH

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan Islam sebagai agama yang haq, sempurna dan diridlai-Nya serta merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya untuk menjadi khalifah-Nya di bumi, agar memakmurkan sesuai dengan kehendak-Nya. Kehidupan yang sesuai dengan fithrah manusia adalah kehidupan yang cenderung kepada kebenaran yang akan mengantarkan manusia pada kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Yang akan mampu menghadirkan karya-karya kemanusiaan berupa amal shalih dalam rangka mengabdi kepada Allah dan mengharap keridlaan-Nya semata. Untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat dengan memperhatikan kebahagiaan hidup di dunia dalam tatanan masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah subhanahu wa ta‟ala dan dengan keyakinan bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai dengan pertolongan, taufiq dan hidayahNya, kemudian diikuti dengan usaha-usaha yang terencana, teratur, terus menerus dan penuh kebijaksanaan, maka dengan nama Allah, kami sebagian umat Islam berhimpun diri dalam organisasi (jam'iyah) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1. Nama Organisasi ini bernama “DEWAN KEMAKMURAN MASJID NURUL HIKMAH atau disingkat DKMNH “

Pasal 2. Waktu Organisasi ini didirikan, Pada tanggal 19 Juni 2011 di Legoso Rt. 005. Rw.01 Pisangan Ciputat Timur Tangerang Selatan

Mengisi abad kebangkitan Islam dengan aktivitas yang islami. Menyelenggarakan aktivitas yang bernafaskan Islam di bidang da'wah. b. Visi Menuju Islam yang kaffah. c. Menjadikan Masjid sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah semata dan sebagai pusat kebudayaan Islam. Membina jama‟ah Masjid “Masjid Nurul Hikmah”Legoso Pisangan” menjadi pribadi muslim yang bertaqwa. ekonomi dan pendidikan.01 Kelurahan Pisangan. b. BAB II ASAS. Pasal 8. Usaha a. 005. TUJUAN DAN USAHA Pasal 4. Tempat Kedudukan Organisasi ini berkedudukan di Legoso Rt. Misi a. Rw. . Kota Tangerang selatan. Kecamatan Ciputat Timur. BAB III VISI DAN MISI Pasal 7. berilmu dan beramal shalih dalam rangka mengabdi kepada Allah untuk mencapai keridlaan-Nya. Pasal 6. Tujuan Terbinanya umat Islam yang beriman. Pasal 5. Melakukan 'amar ma'ruf nahi munkar untuk mengajak manusia ke jalan yang benar.Pasal 3. Asas Organisasi ini berasaskan Islam yang berpedoman kepada Al Quraan dan As Sunnah. sosial.

BAB IV PERANAN. Menuju masyarakat islami yang sejahtera dan diridlai Allah subhanahu wa ta‟ala. Fungsi Organisasi ini berfungsi sebagai alat perjuangan Islam dan umatnya. namun berbeda dalam fungsinya. Selanjutnya disebut anggota atau jama‟ah. Keanggotaan a. Peranan Organisasi ini berperan sebagai sumber daya pembinaan umat Islam. Tugas Organisasi ini bertugas untuk menegakkan syi'ar Islam. Pasal 11. c. Setiap Jama‟ah memiliki hak dan kewajiban yang sama. Struktur Organisasi a. Legoso Pisangan Ciputat Timur tangerang. Pasal 13. Selanjutnya dapat disebut dengan Pengurus. BAB IV KEANGGOTAAN. yaitu warga muslim di lingkungan Masjid “Nurul Hikmah”. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Jama‟ah Masjid “Nurul hikmah‟ Legoso Pisangan b. Anggota “Dewan kemakmuran Masjid Nurul Hikmah” Cakung” adalah Jama‟ah Masjid. Kepemimpinan adalah amanah organisasi yang diemban Pengurus dan harus dipertanggungjawabkan kepada jama‟ah dalam Musyawarah Jama‟ah. . Pasal 10. STRUKTUR ORGANISASI DAN PERBENDAHARAAN Pasal 12. Kepemimpinan organisasi dilaksanakan oleh “Dewan kemakmuran Masjid” Masjid Nurul hikmah Legoso Pisangan ciputat Timur. FUNGSI DAN TUGAS Pasal 9. b.d.

f. Pengesahan Anggaran Dasar ini diperbaharui dan disahkan dalam Musyawarah Jama‟ah Masjid “Nurul hikmah” .d. Pasal 14. Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Dewan Kemakmuran Masjid „Nurul Hikmah”dimuat dalam peraturan atau ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. e. Anggota Pengurus dipilih dan dilantik oleh Ketua Umum dalam acara Serah Terima Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid“Nurul Hikmah”. g. BAB V PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 15. Ketua Umum dan Anggota Majelis Syura dipilih dan dilantik dalam Musyawarah Jama‟ah. Untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas kepengurusan dibentuk Majelis Syura. Perubahan Anggaran Dasar Perubahan dan penjelasan Anggaran Dasar organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Jama‟ah. Ketua Umum Pengurus dipilih dan dilantik dalam Musyawarah Jama‟ah. Pembubaran Organisasi Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Jama‟ah. Perbendaharaan Kekayaan Dewan Kemakmuran Masjid “ Nurul Hikmah” diperoleh dari usaha-usaha dan sumbangan yang halal dan tidak mengikat. BAB VI ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN Pasal 17. Pasal 16. Pasal 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful