PENGENALAN : Secara etimologi tafsir bisa berarti: ‫( اليضاح والبيان‬penjelasan), ‫( الكشف‬pengungkapan) dan ‫كشف‬ ‫( المراد عن اللفظ المشكل‬menjabarkan kata

yang samar ). Adapun secara terminologi tafsir adalah penjelasan terhadap Kalamullah atau menjelaskan lafadz-lafadz al-Qur’an dan pemahamannya. Ilmu tafsir merupakan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya, karena pembahasannya berkaitan dengan Kalamullah yang merupakan petunjuk dan pembeda dari yang haq dan bathil. Ilmu tafsir telah dikenal sejak zaman Rasulullah dan berkembang hingga di zaman modern sekarang ini. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa majoritinya umat Islam kurang berkemampuan untuk memahami makna al-Quran sepenuhnya, khususnya yang bukan berbangsa Arab. Ini disebabkan beberapa kekangan di antaranya tidak memahami Bahasa Arab itu sendiri kecuali apabila disampaikan kepada mereka al- Quran itu berserta terjemahan makna dan tafsirnya di dalam bahasa ibunda mereka sendiri. Oleh itu, jelaslah bahawa penafsiran serta penterjemahan al-Quran merupakan jalan alternatif untuk umat Islam memahami agama Islam disamping menyebarluaskan dakwah Islamiyyah ke seluruh dunia samada di kalangan umat Islam sendiri mahupun di kalangan bukan Islam.

LATAR BELAKANG : Ibnu Katsir : Nama lengkap Ibnu Katsir ialah, Abul Fidâ ‘Imaduddin Isma’il bin Syeh Abi Haffsh Syihabuddin Umar bin Katsir bin Dla`i ibn Katsir bin Zarâ` al-Qursyi al-Damsyiqi. Ia di lahirkan di kampung Mijdal, daerah Bashrah sebelah timur kota Damaskus, pada tahun 700 H. Ayahnya berasal dari Bashrah, sementara ibunya berasal dari Mijdal. Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Hafsh Umar ibn Katsir. Ia adalah ulama yang faqih serta berpengaruh di daerahnya. Ia juga terkenal dengan ahli ceramah. Hal ini sebagaimana di ungkapkan Ibnu Katsir dalam kitab tarikhnya (al-Bidâyah wa al-Nihâyah). Ayahnya lahir sekitar tahun 640 H, dan ia wafat pada bulan Jamadil ‘Ula 703 H. di daerah Mijdal, ketika Ibnu Katsir berusia tiga tahun, dan dikuburkan di sana.
1

Syaikh Syamsuddin al-Dzhabi (w. Ia menikah dengan salah seorang puteri Syaikh al-Mazi. Ibnu Katsir pindah ke Damaskus. syeh Ahmad bin Abi Thalib al-Muammari (w. Ibnu Katsir mulai sedar kecil mencari ilmu. Selain guru-guru yang telah dipaparkan di atas. 723). mampu melahirkan anak soleh dan bersemangat dalam mencari mutiara-mutiara ilmu yang berharga dimanapun. 748).Ibnu Katsir adalah anak yang paling kecil di keluarganya. mereka adalah Ibnu Taymiyyah. serta senantiasa menjunjung nilainilai keilmuan. masih ada beberapa guru yang mempunyai pengaruh besar terhadap Ibnu Katsir. Ibn Syayrazi. Dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Banyak sekali sikap Ibnu Katsir yang terwarnai dengan Ibnu Taymiyah. 729) terkenal dengan ibnu al-Farkah. Semenjak ayahnya wafat di kala itu Ibnu Katsir baru berumur tiga tahun. Lalu ia berguru kepada. Syeh al-Mazi. bahkan melebihi keluasan ilmu ayahnya. yang bernama Isma’il. lalu belajar ilmu ushul fiqh ibn Hâjib kepada syaikh Kamaluddin bin Qodi Syuhbah. Dengan modal usaha dan kerja keras Ibnu Katsir menjadi ulama yang diperhitungkan dalam percaturan keilmuan. Begitu pula. sampai ia mendapatkan pendamping hidupnya. Ibnu Asakir (w. sedangkan yang paling kecil adalah saya “. Ibnu Katsir berguru Shahih Muslim kepada Syaikh Nazmuddin bin al-Asqalani. cara berfikir juga dalam metode karya-karyanya. Ketika genap usia sebelas tahun. selanjutnya abangnya bernama Abdul Wahab yang mendidik Ibnu Katsir semasa kecil. Ia belajar kepada dua Grand Syaikh Damaskus. baik itu dalam berfatwa. 730). “ Anak yang paling besar di keluarganya lelaki. Isa bin Muth’im. Ia juga sempat bermulajamah kepada Syaikh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mazi (w. Ia selesai menghafalkan al-Qur`an. Kebesaran serta tauladan ayahnyalah peribadi Ibnu Katsir mampu menandingi kebesaran ayahnya. Ayahnya memang sangat berpengaruh dalam keluarga. 2 . Syaikh Muhamad bin Zurad. yaitu Syaikh Burhanuddin Ibrahim Abdurrahman al-Fazzari (w. Syaikh Ishaq bin alAmadi (w. 725). tentang fiqh syafi’i. Dan hanya sedikit sekali fatwa beliau yang berbeza dengan Ibnu Taymiyyah. Abu al-Fatah al-Dabusi. Abang yang paling besar bernama Ismail dan yang paling kecilpun Ismail. Syaikh Abu Musa al-Qurafi. 742). Hal ini sebagaimana yang ia utarakan. adalah yang mengarang kitab “Tahdzîbu al-kamâl” dan “Athrâf-u al-kutub-i al-sittah“. Pada tahun 707 H.

Tokoh dari tanah seberang ini sengaja dipilih untuk disisipkan dalam koleksi ini kerana Almarhum Haji Abdul Malik Bin Haji Abdul Karim Amarullah atau dikenali sebagai Prof. Minangkabau pada 14 Muharram 1326H bersamaan 17 Febuari 1908. “Ibnu Katsir adalah seorang mufti. Menariknya pula. Dr Hamka adalah ulama besar Nusantara yang sangat terkenal. Bapanya Haji Abdul Karim Amrullah adalah ulama terkenal Minangkabau yang tersohor dan dianggap pula pembawa reformasi Islam ( kaum muda). “Ibnu Katsir adalah ulama yang mengetahui matan hadits. disisi makam guru yang sangat dicintai dan dihormatinya yaitu Ibnu Taimiyah. Gayanya yang tersendiri dalam berdakwah amat memukau sekali bagai magnet yang boleh menyentuh hati setiap insan yang mendengar. muhaddits. Setiap orang di negara ini yang pernah melihat dan mendengar kuliah agama yang disampaikan oleh tokoh ini pastinya merasai kerinduan yang mendalam terhadap nastolgia lampau. Anak beliau. 26 Sya’ban 774 H. Ia di kuburkan di pemakaman shufiyah Damaskus. Lebih-lebih lagi beliau berasal dari tanah Minangkabau yang mempunyai pertalian dengan masyarakat adat perpatih di Negeri Sembilan. Guru-guru mahupun sahabat beliau mengetahui.Sementara murid-murid beliau pun tidak sedikit. datuk beliau adalah ulama tarikat yang bersuluk terkenal. Pemahaman Islam Tuan Kisa-i sama dengan pegangan ‘Kaum Tua’. Syeikh Haji Abdul Karim Amrullah. juga hadits dan sejarah. Almarhum dilahirkan di Kampung Tanah Sirah ( ada riwayat lain mengatakan di Kampung Molek). juga ulama yang faqih dan kapabel dalam tafsir”. Sejarawan al-Dzahabi. Pak Hamka atau Buya Hamka adalah nama istimewa yang mempunyai nilai tersendiri di persada perkembangan Islam dan dunia kesusasteraan nusantara. Pengakuan yang jujur lahir dari muridnya. tetapi pada zaman beliau istilah ‘Kaum Tua’ dan ‘Kaum Muda’ belum tersebar luas. Penyusun sendiri tanpa sedar boleh menitiskan airmata apabila tokoh ‘idola’ ini tersedu dalam ceramah dakwahnya di kaca TV kira-kira awal tahun 1970an dahulu. tidak ketinggalan memberikan sanjungan kepada Ibnu Katsir. serta takhrij rijalnya. Negeri Sungai Batang Maninjau. istiqamah mengikut Mazhab Syafie. Haji Abdul Malik Bin Haji Abdul Karim Amarullah (HAMKA). adalah seorang pelopor dan termasuk tokoh besar dalam 3 . bahawa ia bukan saja ulama yang arif dalam bidang tafsir. diantaranya Syihabuddin bin haji. tepatnya pada hari Kamis. Hamka dari singkatan nama Haji Abdul Malik bin Haji Abdul Karim. Ia mengetahui yang shahih dan dha’if”. Tuan Kisa-i ( datuk Hamka) tetap mengamal Thariqat Naqsyabandiyah. Genap usia tujuh puluh empat tahun akhirnya ulama ini wafat.

perjuangan ‘Kaum Muda’.Menjauhi dari membahaskan berkaitan ilmu yang tiada kaitan dengan tafsir atau memahami al Quran. KITAB TAFSIR IBNU KATHIR : Lebih dikenali sebagai “Tafsir Al Quran Al ‘Azim”. Rektor Universiti al-Azhar semasa melawatan Indonesia pada Disember 1960 dengan harapan ianya akan menjadi al-Azhar di Jakarta.Mengaitkan sesuatu ayat dengan ayat yang lain. hampir mencukupi semua disiplin ilmu penuh berinfotmasi. Penama tafsir Hamka dengan nama Tafsir alAzhar bersepena dengan tempat lahirnya tafsir tersebut iaitu Masjid Agung al-Azhar . Menjauhi daripada perbahasan tentang I’rab dan ilmu-ilmu balaghah lain. bapa beliau pernah dibuang daerah oleh penjajah Belanda ke Sukabumi dalam tahun 1941 lantaran fatwa beliau yang dianggap membahayakan penjajah dan keselamatan umum.Sentiasa berbincang dan berhujah dengan gurunya tentang perkara-perkara yang mengelirukan. KITAB TAFSIR AL AZHAR : Tafsir al-Azhar merupakan kerya Hamka yang meperlihatkan keluasan pengetahuan beliau. Manakala ibunya pula bernama Siti Safiyah Binti Gelanggar yang bergelar Bagindo nan Batuah. Menurut sejarahnya.Salah sebuah tafsir bil Ma’thur (tempat ke2)Rujukan utama ulama’tafsir dan masyarakat Islam. Syeikh Haji Abdul Karim Amrullah menolak amalan Thariqat Naqsyabandiyah. Ia berasal dari siri kuliah subuh yang disampaikan oleh Hamka di masjid al-Azhar yang terletak di kebayoran baru Jarkarta sejak tahun 1959.Sangat teliti dan berhati-hati tentang perkara Israiliyat.Nama al-Azhar bagi masjid tersebut telah diberikan oleh Syeik Muhmod Syaltout. kemudian kaitkan dengan hadith. pendapat sahabat. tabi’in dan ulama salaf. sekali gus menolak ikatan ‘taqlid’. Beliau meninggal dunia pada 21 Jun 1945. Haji Abdul Karim adalah tuan guru kepada Sheikh Haji Ahmad Jelebu[1] yang riwayat hidupnya turut disajikan dalam koleksi ini. tetapi lebih cenderung kepada pemikiran Syeikh Muhammad Abduh.Tumpuan Utama Dalam Tafsir Ibn Kathir Menjelaskan makna-makna ayat dan hukumnya. 4 .

penerbitan Panji Masyarakat diharamkan. dengan dukungan dalil lain dari Al Quran dan hadits serta 5 . baik hadits maupun atsar. perkataan Sahabat dan tabi’in. dalam tahqiq beliau pada Kitab Tafsir Al Quranul Adzim cet. Imam Ibnu Katsir telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyusunnya. [Dikatakan oleh Syaikh Sami bin Muhammad Salamah. Dengan itu. HAMKA banyak memperuntukkan masa untuk beribadah kepada Allah. Terkadang beliau menjelaskan seputar hukum yang berkiatan dengan ayat. HAMKA telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan selama dua tahun oleh penguasa Orde Lama iaitu ketika pemerintahan Sukarno. tilawah alQuran pada waktu maghrib dan Isya’ dan di sepertiga malam beliau menunaikan solat sunat tahajjud hampir setiap malam. Bagi memastikan siri kuliah Subuh yang menjadi medan dakwah pada ketika itu tidak terhenti begitu sahaja. Sepanjang kehidupan dalam tahanan .HAMKA telah memulakan Penulisan tafsir nya melalui siri kuliah Subuh yang disampaikan oleh HAMKA di Masjid al-Azhar dan diterbitkan dalam majalah ‘Panji Masyarakat’. membaca buku di waktu petang. Metode penyusunan yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir adalah dengan cara menyebutkan ayat terlebih dahulu. Darul Thayibah 1420 H). bahkan hampir seluruh hadits periwayatan dari Imam Ahmad bin Hanbal -rahimahullah. selanjutnya menafsirkannya dengan ayat. tidak mengherankan jika penafsiran beliau sangat kaya dengan riwayat. HAMKA dibebaskan dari tuduhan pada 21 Januari 1966. Siri kuliah tersebut berterusan sehinggalah berlaku kekacauan politik di mana masjid tersebut telah dituduh menjadi sarang “Neo Masyumi” dan “Hamkaisme”. Kesempatan masa yang masih ada digunakan beliau untuk memperbaiki serta menyempurnakan Tafsir Al-Azhar yang telah ditulis semasa dalam tahanan. beliau telah mengambil langkah dengan memuatkannya pula di dalam majalah Gema Islam sehingga Januari 1962.dalam kitab Al Musnad tercantum dalam kitab tafsir ini. bermulalah kehidupan HAMKA sebagai tahanan politik dan penulis sepenuh masa terhadap penulisan tafsir yang telah dimulakan sebelum ini. METODOLOGI PENULISAN INBU KATHIR DAN HAMKA : Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu kitab tafsir yang paling banyak diterima dan tersebar di tengah ummat ini. kemudian menjelaskan makna secara umum. mengarang tafsir di waktu pagi. Setelah kejatuhan Orde Lama dan tampuk pemerintahan beralih kepada kepimpinan Soeharto. hadits. Rentetan daripada tuduhan tersebut.

dari kedatangan mereka kepadaku. Asal tidak membawa kepada Kelemahan dan kemunduran dakwah. 6 . Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. 98. Ayat pertama:(Surah al-Mu’minun) 96. Pertama: Ibnu Kathir mentafsirkan al-Quran dengan al-Quran : Contoh: Apabila Ibnu Kathir mentafsirkan Istiazah dan menjelaskan hukumnya semasa mentafsirkan surah al-Fatihah. kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan[1020]. ‘ Haluan Tafsir’. maka mayoritas ummat yang masih awam akan merasa berat jika harus membaca kitab aslinya yang berjilid-jilid. 97. dengan pembahasan yang panjang dan mendalam tersebut. Dan Aku berlindung (pula) kepada Engkau Ya Tuhanku. selanjutnya beliau merajihkan (memilih dan menguatkan) salah satu pendapat tersebut.dilengkapi dengan pendapat para Ahli Fiqh disertai dalilnya apabila masalah tersebut dikhilafkan diantara mereka. Imam Ibnu Kathir menggunaan metode Tafsir alMa’thur.” [1020] Maksudnya: perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan kaum musyrikin yang tidak baik itu hendaklah dihadapi oleh nabi dengan yang baik. Namun demikian tidak bisa dihindari. umpama dengan memaafkannya. Dan Katakanlah: “Ya Tuhanku Aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Beliau menyatakan metode pentafsiran yang digunakan pada bahagian pendahuluan kitab tafsir tersebut iaitu di bawah tajuk kecil. HAMKA menggunakan kaedah pentafsiran yang menepati syarat-syarat pentafsiran al-Quran yang digariskan oleh para ulama’ tafsir . beliau menyebut ayat-ayat yang memerintahkan orang mukmin supaya memohon perlindungan dari Allah SWT. 1) Al Quran dengan Al Quran 2) Al Quran dengan Hadith 3) Al Quran – Hadith – Sahabat 4) Al Quran – Hadith – Sahabat – Tabi’en 5) Ibnu Kathir mengistibat hukum dan pengajaran dari ayat Dalam penulisan Tafsir Al-Azhar.

dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. فأنزل ال في إثرها: }آمن الرسول بممما أنممزل إليممه مممن ربممه‬ ‫والمؤمنون كل آمن بال وملئكتممه وكتبممه ورسممله ل نفمرق بيمن أحممد مممن رسمله وقمالوا سممعنا وأطعنما غفرانمك ربنمما وإليمك‬ ‫المصير{ ]2 /البقرة/ آية 582[ فلما فعلوا ذلك نسخها ال تعالى. al-Nasaie. قممال‬ ‫رسول ال صلى ال عليه وسلم “أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا‬ ‫غفرانك ربنا وإليك المصير. الصلة والصيام والجهاد والصدقة. فقمالوا‬ ‫أي رسول ال! كلفنا من العمال ما نطيق. niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Al-Thirmidhi. ، ‫عن أبي هريرة، قال: لما نزلت على رسول ال صلى ال عليه وسلم: }ل ما في السماوات وما في الرض وإن تبممدوا ممما‬ ‫في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وال على كل شميء قممدير{ ] 2/البقممرة/ آيممة 482[ قممال‬ :‫فاشتد ذلك على أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم فأتوا رسول ال صلى ال عليه وسلم. Contohya semasa Ibnu Kathir mentafsirkan ayat 284 surah al-Baqarah. Ibnu Majah) Setiap kali mentafsirkan satu-satu ayat Ibnu Kathir akan menyebut satu atau dua atau tiga hadith dan kadang-kadang lebih dari itu. Muslim.KEDUA: Ibnu Kathir mentafsirkan al-Quran dengan al-Sunnah : Ibnu Kathir ketika mentafsirkan al-Quran sangat banyak dengan hadith beserta jalur sanad dan menyebut perawi hadith daripada kutub al-Sittah(al-Bukhari. Semasa mentafsirkan ayat ini. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم. lalu Allah mengampunkan kesalahan lintasan hati dengan ayat selepasnya. Firman Allah: 284. Ibnu Kathir menyebut hadith-hadith tentang turunnya ayat ini yang menunjukkan ayat ini sangat berat bagi sahabat kerana Allah memberitahu tentang Allah akan menghitung lintasan hati tetapi mereka berserah kepada Allah . وأنزل ال عز وجممل: ل يكلممف الم نفسمما إل وسممعها لهمما ممما‬ ‫كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )قال: نعم( ربنا ول تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من‬ ‫قبلنا )قال: نعم( ربنا ول تحملنا ما ل طاقة لنا به )قال: نعم( واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنمت مولنمما فانصمرنا علمى القموم‬ 286 ‫. ول نطيقهمما.]الكافرين )قال: نعم( ] 2/ البقرة/ آية‬ Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad: Apabila Allah menurunkan ayat: {‫ل ما في‬ ‫السماوات وما في الرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والم علممى كممل‬ 7 . Abu Daud. Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. ثم بركوا على الركمب. وقد أنزلت عليك هذه اليممة. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan.

maka Allah mencampakkan iman ke dalam hati mereka lalu Allah menurunkan ayat {‫آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بال وملئكته‬ ‫وكتبه ورسله ل نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . Imam al-Bukhari.anhuma berkata apabila turunnya ayat ini: ‫ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ال‬Terlintas dihati mereka perkara yang belum terlintas sebelum turunnya ayat ini. (kalau tidak silap) Ibnu Umar berhubung ayat ‫وإن تبدوا ما في أنفسكم‬ ‫ أو تخفوه يحاسبكم به ال‬Dinasakhkan oleh ayat yang selepasnya. demikian pula orangorang yang beriman. al-Thirmidhi dari Ibn Abbas r. ampunilah Kami. (mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”. Muslim. Nabi bersabda : Ya beri ma’aflah Kami. semuanya beriman kepada Allah. Engkaulah penolong kami. Ibn Majah.” Nabi bersabda :Ya Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. 8 . janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.anhu bersabda Rasul s. solat. puasa.a.‫ }شيء قدير‬Perkara menjadi bebanan kepada sahabat lalu mereka datang menemui rasul saw dan mereka melutut dihadapan rasul s. al-Thirmidhi.w : Sesungguhnya Allah tidak menghukum umatku dalam perkara yang terlintas dihati selagi mana tidak dilakukan atau diperkatakan. pengampunan darimu wahai tuhan kami dan kepada engkau kami kembali.a. Nabi bersabda : Ya Ya Tuhan kami. Allah menurunkan ayat: 285. malaikat-malaikat-Nya.”. kami tidak mampu! Rasulullah saw bersabda: “ Apakah kamu ingin berkata seperti ahli kitab sebelum kamu: Kami dengar dan kami lawan? Katakanlah: Kami dengar dan kami taat. (mereka berdoa): “Ya Tuhan kami.ل يكلف الم نفسما إل وسممعها لهما‬ ‫ }ما كسبت وعليها ما اكتسبت‬Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Marwan al-Asfar dari seorang lelaki dari sahabat nabi s. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami taat. Apabila sahabat akur dengan perintah ini dan lidah mereka kelu.w.a. Mereka berkata: Kami dipertanggungjawabkan dengan amalan-amalan yang kami tidak mampu.a. jihad. sedekah kemudian turun pula ayat ini. al-Nasai. dan rahmatilah kami.” Apabila mereka melakukannya Allah telah menasakhkan dengan menurunkan ayat: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya.” (mereka berdoa): “Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah r.w bersabda:Katakanlah “Kami dengar dan kami taat. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Abu Daud. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. lalu Rasululllah s.w. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. Nabi bersabda : Ya Ya Tuhan kami.

w. Tafsir Ibnu Abi Hatim. dan menyebut riwayat sahabat tentang suasana ketika turunnya satu-satu ayat. Ibn kathir mentafsirkan ayat dengan menyebut kata-kata sahabat. Ibnu Kathir menyebut lima buah hadith menghuraikan ayat ini. lalu ditambah Allah penyakitnya. Surah al-Nur tentang peristiwa al-Ifk iaitu Sayyidah Aishah yang difitnah dan seterusnya. Sebagai contoh ialah tafsir ayat 10 surah al-Baqarah berhubung orang munafiq: Dalam hati mereka ada penyakit[1]. Kelemahan keyakinan itu. dan bagi mereka siksa yang pedih.Hakikatnya tafsir Ibnu Kathir kaya dengan sunnah qauliyah(kata-kata) melalui hadith-hadith marfu’ dan sunnah fi’liyyah(perbuatan) melalui sirah nabawiyah. [1] yakni keyakinan mereka terdahap kebenaran nabi Muhammad s.. iri-hati dan dendam terhadap nabi s.w. KETIGA: Ibnu Kathir mentafsirkan al-Quran dengan kata-kata sahabat dan tabiin : Selepas mentafsirkan al-Quran dengan ayat dan hadith.a. asbab al-Nuzul. Ibnu al-Munzir dan lain-lain yang disebut sebelum ini. Surah al-Tawbah yang menyentuh tentang peperangan Tabuk.. beliau juga menyebut riwayat yang lain dan jumlah riwayat yang disebut oleh Ibnu Kathir semasa mentafsirkan ayat ini berjumlah 20 hadith semuanya dengan jalur sanad. Rasulullah saw bersabda: Allah berfirman: Sekiranya hambaku berniat untuk melakukan sesuatu keburukan maka ia tidak akan ditulis. 9 . agama dan orang-orang Islam. tabiin dan atba’ al-tabiin yang diambil dari tafsir-tafsir yang ma’thur seperti tafsir al-Tabari. dan sekiranya dilakukan maka dicatat satu keburukan. Sekiranya hambaku berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan maka akan ditulis satu kebaikan. Ini dapat dilihat dengan jelas semasa beliau mentafsirkan surah al-Anfal yang membincangkan tentang peperangan Badar dan surah Ali Imran yang menceritakan tentang peperangan Uhud. menimbulkan kedengkian.Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah r. disebabkan mereka berdusta. Ibnu Kathir juga mentafsir al-Quran dengan sirah nabawiyah.anhu berkata. kehidupan sahabat. Surah al-Ahzab yang menerangkan peperangan Khandaq.a. lemah. sekiranya dilakukan maka dicatat sepuluh kebaikan. Selain mentafsir al-Quran dengan hadith.

dan pandangan ahli-ahli bahasa seperti al-Farra’. Ikrimah. pandangan ini sama dengan pandangan pertama. Hasan al-Basri. Dan dari Ikrimah dan Towus Dalam hati mereka ada penyakit maksudnya riyak. (2) maksudnya penyakin bathiniyah seperti kekafiran. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit(2). Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketaqwaannya. Ibnu Ishak meriwayatkan dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah – atau Said bin Jubayr: Dalam hati mereka ada penyakit maksudnya dalam hati mereka ada syak. Abu al-Aliyah.[ Lihat tafsir Ibnu Kathir 1/46-47] KEEMPAT: Ibnu Kathir Mentafsir al-Quran dengan Bahasa Semasa mentafsirkan alQuran: Ibnu Kathir merujuk kepada bahasa Arab dari segi nahu. al-Kasai. al-Mubarrad. 10 . Pandangan yang diberikan oleh Abdul Rahman bin Zaid Rahimahullah adalah baik. menyebut bayt-bayt syair. kemunafikan. Begitu juga dengan pandangan-pandangan yang lain. al-Akhfash. Maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. keraguaraguan dan sebagainya. sorof .Ini sama dengan firman Allah: Dan oraang-orang yang mahu menerima petunjuk. disamping kekafirannya (yang Telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir. Al-Dahhak berkata dari Ibnu Abbas: Dalam hati mereka ada penyakit maksudnya dalam hati mereka ada penyakit nifaq lalu Allah tambah nifaq mereka. balasan adalah dari jenis amalan yang dilakukan . Abu Ubaydah. Pandangan yang sama turut disebut oleh Mujahid. lalu ditambah Allah penyakitnya maksudnya Dalam hati mereka ada perasaan syak lalu Allah menambah syak mereka.Ibnu Kathir semasa mentafsirkan ayat ini menyebut beberapa tafsiran yang diberikan oleh sahabat dan tabiin Al-Suddi meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Soleh dari Ibnu Abbas dan Murrah al-Hamdani dari Ibnu Masud dan beberapa sahabat nabi yang lain: Dalam hati mereka ada penyakit. merasa gembira. alRabi’ bin Anas dan Qatadah.

Ibnu Kathir mentafsirkan alQuran dengan akal dan pandangan Ibnu kathir sangat jelas dalam tafsir ayat-ayat hukum.Tha’lab dll. Para fuqaha berselisih tentang hakikat nikah. Ibn Kathir berkata: Ayat ini mengandungi hukum yang banyak: 1.perempuan yang beriman. Contohnya ketika beliau mentafsirkan ayat 49 surah al-Ahzab: Hai orang-orang yang beriman. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Sahl bin sa’d al-Saidi dan Abi Usaid r. Beliau juga merujuk kepada tafsir lorongan bahasa seperti Tafsir al-Farra’.يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين‬ Nabi saw berkahwin dengan Umaymah binti Sharahil . KELIMA: Ibnu Kathir mengistibat hukum dan pengajaran dari ayat : Setelah melalui langkah-langkah tafsir yang disebut sebelum ini. [1225] yang dimaksud dengan mut’ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.anhuma berkata: ‫تزوج النبي صلى ال عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فممأمر أبمما أسمميد أن‬ ‫. Dalil keharusan mentalak wanita sebelum disetebuhi 3.baiknya. Maka berilah mereka mut’ah[1225] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik.. nabi menghulurkan tangannya kepada Umaymah. Tafsir al-Zamakhshari dan menyebut pandangan penyusun kamus seperti al-Jawhari. Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Al-Quran menggunakan perkataan al-Nikah untuk merujuk kepada akad diikuti dengan wati’ kecuali ayat ini yang penggunaannya khusus kepada akad nikah berasaskan firman Allah: 2. apakah ia berlaku dengan akad atau dengan wati’(persetubuhan) atau kedua-duanya.Perkataan “Nikah” merujuk kepada akad dan tidak ada ayat dalam al-Quran yang lebih jelas dari ayat ini. tetapi Umaymah seolah11 . apabila kamu menikahi perempuan. Firmannya “ al-Mu’minat” hukumnya menyeluruh meliputi ahli kitan kerana tidak ada perbezaan hukuman antara mukminah dan ahli kitab secara sepakat. apabila Umaymah di bawa masuk bertemu Rasul saw.

12 . lalu baginda saw memerintah supaya Abu Usaid menyediakan keperluan pengantin. maka Abu Usaid memakaikannya dua helai baju yang dibuat dari jerami. Itu semuanya adalah perhiasan hidup di dunia. METODOLOGI PENULISAN HAMKA 1 ) Tafsir al-Quran dengan al-Quran : HAMKA didapati mengaplikasikan metode ini dalam mentafsirkan ayat al-Quran sebagaimana ulama’ tafsir yang lain iaitu sumber yang ma’thur.Bagi menjelaskan bentuk perhiasan tersebut. Ali bin Talhah berkata: Sekiranya suami telah menetapkan maharnya maka bekas isteri berhak mendapat separuh. Dan Allah di sisinya tersedia sebaik-baik persiapan. HAMKA membawakan ayat 14 surah ali Imran : Maksudnya : Dihiaskan bagi manusia cinta syahwat. dari perempuan-perempuan dan anakanak dan kekayaan yang tersimpan. dari emas dan perak dan kuda kenderaan tersedia dan binatang-binatang ternak dan bercucuk-tanam. Dan apa yang ada disisi Allah. dan sekiranya tidak ditetapkan maka suami memberi mut’ah(pemberian) mengikut kemampuan ekonominya yang demikian itu ialah melepaskannya dengan cara yang terbaik. Islam tidak melarang bagi manusia untuk menerima perhiasan hidup di dunia kerana sememangnya itulahyang menjadi keinginan manusia.olah tidak suka . tidak kesemua ayat-ayat al-Quran ditafsirkan dengan metode tersebut. Firman Allah ta’ala : Maksudnya : Dan apa jua pun yang dianugerahkan kepada kamu maka itu adalah nikmat hidup di dunia dan perhiasannya belaka. itulah yang baik dan lebih kekal. Penggunaan metode tersebut dapat dilihat ketika beliau mentafsirkan ayat 60 surah al-Qasas. Apakah tidak kamu fahamkah ? Ayat di atas menceritakan bahawa sebarang nikmat atau perhiasan yang dikurniakan adalah nimat di dunia tetapi yang kekal adalah apa yang ada disisi Allah. Namun.

3 ) Pendapat Tabi’in : Adakalanya HAMKA akan memasukkan pendapat-pendapat tabi’in bagi menyokong ulasan beliau terhadap tafsiran ayat-ayat al-Quran. Penggunaan metode ini dikesan dalam pentafsiran ayat 104 surah ali Imran : Maksudnya : Hendaklah ada antara kamu satu golongan yang mengajak kepada kebaikan. Ayat di atas menerangkan tentang perintah amar makruf dan nahi mungkar. Dan mereka itu ialah orangorang yang beroleh kemenangan. Beliau mendatangkan beberapa buah hadis bagi menjelaskan tentang kepentingan perintah tersebut setelah dibawa penerangan panjang lebar tentang maksud istilah-istilah tersebut. HAMKA membawakan pendapat seorang tabi’in iaitu Qatadah tentang kedudukan orang-orang yang mempercayai ilmu bintang atau Astrologi. Ini menunjukkan bahawa beliau tidak terikat kepada satu bahan sahaja tetapi pelbagai jenis bahan bagi memastikan ketepatan dan kesesuaian tafsiran beliau agar tidak lari terlalu jauh. Dan tidak pula ada mereka yang menyedari bila mereka akan dibangkitkan. Antaranya Tafsir al-Manar karang Sayyid Rasyid Reda. Menurut Qatadah sekiranya seseorang itu menyalahgunakan faedah Allah menjadikan bintang-bintang (perhiasan. Antara tafsiran ayat al-Quran yang mengandungi metode ini ialah tafsiran terhadap ayat 65 surah al-Naml : Maksudnya : “Katakanlah –Hai Utusan Kami-“Tidak ada seorang pun di semua langit dan bumi yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah. Dalam hal ini. Ayat tersebut menerangkan tentang pengetahuan terhadap perkara ghaib hanya diketahui oleh Allah sahaja. menyuruh berbuat makruf dan melarang perbuatan mungkar. petunjuk dan panahan terhadap syaitan) maka kedudukannya adalah sesat. 4) Pengambilan Riwayat dari Kitab Tafsir Muktabar : HAMKA turut merujuk kitab-kitab tafsir yang lain dalam pentafsiran beliau. 13 . Mafatih al-Ghayb karangan al-Razi dan lain-lain lagi.2 ) Tafsir al-Quran dengan al-Hadith : HAMKA turut tidak meninggalkan metode kedua terpenting dalam pentafsiran al-Quran iaitu tafsir al-Quran dengan al-Hadith yang mana hadis merupakan sumber kedua selepas al-Quran.

) dan dikenali menurut dengan istilah ahli pula telah ahl ialah dan tafsir tafsir menjadi sebahagian (Abu kisah-kisah Yahudi daripada umat 1408: 12). Keturunan lalu Nabi Yaakob (a. Dalam ayat tersebut.a. yang istilah menyerap Israiliyyat Muslim al-Kitab Syaybah Israiliyyat zaman masuk ke dalam masyarakat Islam melalui tafsir al-Quran yang banyak berlaku di tabi’in. iaitu setiap kisah termasuk cerita lama yang diadakan. Beliau juga turut membawa tafsiran Ibn Kathir dalam kitab Tafsir al-Quran al-Azim mengenai perkara yang sama.s. dimasukkan ke dalam tafsir. Mufradnya adalah diambil daripada kata Israiliyyah. Kami keluarkanlah sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahawa sesungguhnya manusia pernahlah tidak yakin kepada ayat-ayat Kami. Manakala yang beriman dengan Islam Nabi Muhammad (s. Firman Allah ta’ala: Maksudnya : Dan apabila sabda telah jatuh atas mereka.s.s. sehinggalah keturunannya yang terakhir iaitu Nabi Isa (a.) atau Bani Israil sejak yang beberapa beriman zaman kepada yang Nabi dikenali dengan panggilan Yahudi.s. Bani Israil atau keturunan Israil ialah keturunan Nabi Yaakob (a. dibawakan tafsiran beliau terhadap ayat 82 dari surah al-Naml. diterangkan bahawa apabila telah datang masanya kelak.) yang membawa maksud Abdullah atau hamba Allah. UNSUR –UNSUR ISRAILIYYAT DAN KEISTIMEWAAN DALAM SETIAP KITAB INI : Perkataan Israiliyyat adalah diambil daripada kata jamak.) pula dikenali dengan nama Nasara atau Nasrany. yang dinisbahkan kepada Bani Israil (keturunan Israil).s.s. Bahkan sesetengah ulama tafsir dan 14 .w.). Manakala Israil pada asalnya adalah nama Nabi Allah Yaakob (a.) yang berkembang hingga kepada Nabi Musa (a.) dan seterusnya nabi-nabi yang datang silih berganti. Akan berlaku suatu perkara di kala manusia sudah lupa dan lalai terhadap agamnya di mana akan keluar dari dalam bumi semacam binatang yang disebut sebagai dabbah yang bermaksud binatang melata yang merangkak. Namun ulama hadith menggunakan terhadap perkara-perkara yang lebih luas. Keturunan Isa (a. HAMKA membawakan tafsiran al-Razi tentang pelbagai pentafsiran dabbah iaitu 5 keadaan berdasarkan pelbagai riwayat .Sebagai contoh.

riwayat israiliyat tersebut sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh syari’at Islam. Pendeknya. Sikap Ibnu Katsir dalam israiliyat sama dengan gurunya Ibnu Taymiyyah. • Pertama. kalaupun ia ungkapkan ia sandarkan kepada orang yang mengatakannya. tidak menyebutkan riwayat ini atau. PANDANGAN IBNU KATSIR DAN HAMKA MENGENAI ISRAILIYAT. Lalu ia diskusikan dan menjelaskan kelemahan serta sisi kekurangan riwayat. Seperti. • “Khabarkanlah oleh kamu tentang bani Israil karena hal itu tidak mengapa bagi kamu…“. Begitu pula. riwayat yang shahih dan kita harus meyakininya. riwayat yang tawaquf ditangguhkan. Untuk point pertama dan kedua Ibnu katsir sepakat dengan ulama yang lain tapi untuk point ketiga Ibnu Katsir kurang sepakat dalam tatanan realitanya. Dan hadits lain. Berbagai trik Ia gunakan dalam menghadapi riwayat ini. berarti kewajiban untuk ditolak. Ibnu Katsir mengklasifikasikan israiliyat ke dalam tiga jenis. Ketiga. “janganlah kamu sekalian membenarkan mereka. Sekiranya riwayat tersebut tidak bercanggah dengan Al-Quran dan tidak memberi apa-apa kesan terhadap aqidah seseorang maka beliau akan menyalinnya dan diingatkan pula kepada pembaca agar jangan mempercayainya. riwayat yang berseberangan dengan Islam. Hal ini menuntut sikap untuk tidak meyakini seratus persen dan menolak seratus persen Sebagaimana dijelaskan dalam hadits. Ia banyak melontarkan kritik terhadap riwayat israiliyat. Contohnya dalam isu 15 . karena riwayat ini kurang mempunyai faidah baik itu dalam permasalah keduniaan maupun problematika keagamaan. HAMKA turut menyebut dalam tafsirnya banyak kisah-kisah Israiliyat bersama sumber riwayatnya dan mendidik masyarakat menilainya dari perspektif Al-Quran dan Sunnah serta logik aqal yang sihat. karena riwayat ini adalah riwayat dusta. hal ini bisa kita cermati.hadith oleh menganggap musuh-musuh Israiliyyat Islam ke adalah dalam setiap tafsir kisah dengan yang dicipta dan disampai tujuan untuk merosakkan kesucian Islam (al-Dhahabi 1990: 13). Kedua. Sebagaimana ulama yang lain. ketika beliau banyak mengedepankan tentang larangan periwatan israiliyat yang Ia suguhkan dalam metode tafsirnya. akan tetapi dia lebih tegas sikapnya dalam menghadapi masalah ini. juga jangan mendustakan mereka”.

4) Keterkaitan tafsir ini dengan pengarangnya yang mempunyai kafabilitas mumpuni dalam bidangnya. keselarasan lafadhnya. baik secara global maupun secara mendetail. Namun. 5) Jika ada riwayat israiliyat Ia mendiskusikannya serta menjelaskan kepalsuannya.” Keenam. ia menyelaraskan suatu riwayat dengan naql yang shahih dan akal sehat. KEISTIMEWAAN KARANGAN KEDUA-DUA KITAB TAFSIR INI : Keistimewaan tafsir Ibnu Katsir ini bisa kita abtrasikan ke dalam beberapa diktum di bawah ini : 1) Nilai kandungan tafsir tersebut tidak hanya tafsir bil-ma’tsur saja yang menghimpun riwayat serta khabar. yang tidak bisa dijadikan hujjah baik itu di dunuia ataupun di akhirat kelak. dengan mengemukakan sanad serta mata rantai rawi dan matannya atas dasar ilmu “jarh wa ta’dîl. sehingga dia sangat mengetahui sanad suatu hadits. Serta menolak riwayat yang munkar dan riwayat yang dusta. 16 . kesimetrisan uslubnya serta keagungan maknanya. Ibnu Katsir ahli tafsir. daya kritisnya yang tiggi terhadap cerita-cerita Israiliyat yang banyak tersebar dalam kitab-kitab tafsir bilMa’tsur. 2) Menghimpun ayat-ayat yang serupa dengan menjelaskan rahasia yang dalam dengan keserasiannya. mengekspresikan manhaj “al-salâfu al-shaleh” dalam metode dan cara pandang.” Pada kebiasaannya dia rajihkan aqwal yang shahih dan menda’ifkan riwayat yang lain. Dengan menjelaskan derajat hadits atau riwayat tersebut dari shahih dan dla’if.namanama individu yang didiamkan oleh Al-Quran. jika riwayat itu terlalu teruk sehingga menjatuhkan aqidah seseorang maka beliau akan turut menyalinnya dan diulas dengan tegas agar berhati-hati dengan kisah sebegini. tapi diakui juga sebagai muhaddits. sebagaimana yang tertera dalam Qur`an dan Sunnah. juga menyangkal kebohongannya dengan menggunakan konsep “jarh wa ta’dil. 3) Menghimpun hadits dan khabar baik itu perkataan sahabat dan tabi’in. Tapi beliau juga menghimpun referensi yang lain. Oleh karenanya. 6) Keistimewaan yang lain yang merupakan ciri khas tafsir Ibnu Katsir adalah.

KELEBIHAN MENGGUNAKAN KEDUA-DUA METODOLOGI TAFSIR BIL MAT’HUR DAN TAFSIR BIL RA’YI : Tafsir Bil Ma'thur Menafsir al-Qur'an dengan dengan bersandarkan kepada hadis-hadis. Secara umumnya ayat Al Quran telah memiliki pelbagai aspek dakwah yang unik dimana setiap susunan ayat. Antaranya ialah kesedaran beliau terhadap kepentingan untuk menanam semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa belia-belia di alam Melayu khususnya beliaa-belia di Indonesia yang amat berminat untuk memahami al-Quran tetapi tehalang akibat ketidakmampuan mereka menguasai ilmu Bahasa Arab. Kecenderungan beliau terhadap penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para muballigh dan para pendakwah serta meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil daripada sumber-sumber Bahasa Arab . Tabi'in dan Tabi'in-tabi'in. Tafsir Bil ra'yi 17 . Namun terdapat juga beberapa ayat Al Quran yang perlu dilihat hikmah dan signifikannya kepada sekeliling secara umum dan bukannya sekadar dengan sebab turunnya ayat tersebut. diksi perkataan dan sebagainya mempunyai kuasa menarik minat manusia kontemporari. susunan kalimah. Dalam jenis ini. HAMKA menyatakan faktor tersebut dalam mukadimah kitab tafsirnya. Para sahabat dan tabiin adalah golongan yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan amat menitik beratkan sebarang pengertian ayat Al Quran agar menepati saranan dan sunnah nabi itu sendiri.Terdapat beberapa faktor yang mendorong HAMKA kepada penghasilan karya tersebut. Dan yang terdekat dengan Tafsir al-tabari ialah tafsir Ibnu Kathir. Tafsir normatif ini sebenarnya adalah pasak kepada umat Islam dan sebenarnya ayat Al Quran sewajarnya dikupas melalui tafsiran sebenar atau melalui kajian asbab al nuzul. unsur retoriknya. Tafsir Jami'ul Bayan oleh al-tabari dianggap yang teragung di mana ianya memuatkan segala kata-kata Sahabat dan Tabi'in beserta dengan sanadnya sekali. Kaedah tafsir bil ma'thur adalah kaedah tafsir yang sebenarnya menjadi amalan para sahabat dan tabiin yang ulung.

Tafsir seumpama ini juga boleh dikaitkan dengan kaedah bil Ar Ra'yi yang terkenal dikalangan ulama' muktazilah. Tafsir Bil Ra'yi al-Mazmum al-Mardud yang tertolak kerana unsur rasionalismenya yang ekstrim dan menurut hawa nafsu. Kelebihan beliau ini menjadikan penghasilan kitab Tafsir al azim ditafsirkan secara kemas dan seni. Beliau juga dikenali sebagai ulama’ moden dengan sentiasa menerapkan kesenian 18 . ulama' hanafiyyah serta tokoh-tokoh falsafah Islam terkenal. Sepertimana Ibnu Kathir yang di kenali sebagai sasterawan yang kaya dengan pelbagai karya seninya dan arif dari sudut ilmu bahasa. Ada dua jenis tafsiran ini. Hal ini jelas kerana tafsiran cara lama yang menekankan unsur normatif dan tafsiran daripada hadis. Di antaranya ialah tafsir-tafsir dari golongan Muktazilah. Pertama. Kita boleh bersetuju jika kupasan topik kontemporari cuba mengaitkan ayat Al Quran dengan teori sains sekiranya jelas tidak bercanggah dengan tafsiran ma'thur yang lebaih sahih. athar sahabat dan tafsiran tabiin semata-mata tidak akan menarik minat masyarakat akhir zaman yang inginkan suatu sokongan dalam aktiviti harian mereka.Pentafsiran al-Qur'an dengan mengunakan akal fikiran. segar serta futuristik. jaminan hak wanita dalam Islam. sebagai sokongan aktiviti dan program akan menarik minat segelintir manusia yang jarang mengetahui rahsia ayat Al Quran yang mungkin tidak merasai nikmat kesyumulan Al Quran. walaupun kita masih perlu berserah kepada Allah akan maknanya yang sebenarnya. Dan kedua. Sokongan yang diberikan melalui kupasan ayat Al Quran melalui tajuk kontemporari seperti hak asasi manusia. Menggunakan tafsir dalam setiap kali pengisian. Maka tafsir maudu'I sebenarnya menepati ciri ini dimana penelitian ilmuan daripada pelbagai bidang keilmuan terhadap Al Quran mungkin akan menjumpai keserasiannya. Syiah Batiniyyah dan golongan sufi mistik seperti Ibnu Arabi. Tafsir Bil Ra'yi al-Mamduh al-Maqbul yang masih dapat diterima kerana menurut kaedahkaedahnya yang betul. Manakala Hamka pula dikenali sebagai sasterawan yang terkenal di alam Melayu. KESIMPULAN : Diantara syarat untuk bergelar pendakwah dan penggerak Islam ialah mengusai semampu mungkin keilmuan berkisar tentang Al Quran serta bahasa Arab selaku kuncinya. tajuk-tajuk tentang perubatan serta lainnya akan menyebabkan mereka memandang Al Quran sebagai agenda ilahi yang relevan.

Hj. Johor Bahru.org/wiki/Ibn_Kathir 19 .wikipedia. Singapura.1-10). Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. SUMBER RUJUKAN : 1) Ahmad Ishak. (Vol. Fakta-Fakta Tafsir Al-Azhar Juzuk 1-30.dalam menginterpretasi agama dan kesinian tersebut menjadi gaya penafsiran dalam mentafsir al-Quran dalam Tafsir al Azhar. Pemikiran Dan Perjuangan HAMKA. Md Sidin (Editor)(2001). Mohd Zaid. 3) Kadri. (1997). Tafsir Al-Azhar. Badan Cemerlang Sdn Bhd. 4) Al-Quran Al-Karim 5) http://en. (1990). Pustaka Nasional Pte Ltd. ABIM 2) Hamka.