MODUL PELAKSANAAN ALAT UKUR PSIKOLOGI: KES PAROL di JABATAN PENJARA MALAYSIA

PROF. MADYA MOHAMAD FADZIL CHE DIN, DR. KHAMSIAH ISMAIL, DR. WAN MARZUKI WAN JAAFAR, TAQIYUDDIN ABD. MUKTI, AMIR SHARIFFUDDIN ABD. MAJID, AHMAD ZAINI ABU HASAN, ABD ZAINI BIN IBRAHIM, MOHAMED ALI, NORZILA BOHANI, MOHAMAD SOLEHUDDIN SHUID

i

PRAKATA

BAB 1 LATAR PENGARAH PAROL JABATAN PENJARA MALAYSIA BELAKANG
Saya mengucap syukur ke hadrat illahi dengan keizinan Nya maka dapatlah dihasilkan Modul Perlaksanaan Alat Ukur Psikologi Kes Parol di Jabatan Penjara Malaysia. Usahasama dan kesungguhan yang diberikan oleh pihak ISM, UPM, LPPKN dan UPSI amat dihargai dan membanggakan Jabatan Penjara Malaysia. Kandungan modul ini dengan penggunaan beberapa alat ukur psikologi yang berasaskan pemikiran, penerokaan sikap dan perkembangan orang yang diparol serta banduan berpotensi menambah nilai program pemulihan kepada orang yang diparol dan banduan. Modul ini secara praktikal dapat dilaksanakan oleh pelaksana dan tenaga pengajar untuk membangunkan sikap banduan secara saintifik dan cekap. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas sumbangan tenaga pakar dan pemikiran yang telah dijelmakan oleh para panel dan semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Sumbangan yang diberikan daripada pihak Pengarah ISM, UPM, LPPKN dan UPSI amat dihargai dalam menjayakan pembinaan modul ini. Saya doakan semoga sumbangan idea dan usaha-usaha murni serta kesungguhan ini akan mendapat ganjaran yang sewajarnya dari Allah S.W.T dan memberi manfaat kepada masyarakat keseluruhannya.

TKP Dato’ Hj. Hassan Sakimon Pengarah Bahagian Parol Jabatan Penjara Malaysia

ii

KETUA PENULIS
Sejak kebelakangan ini sistem parol telah dikenalpasti sebagai salat satu alternatif yang berkesan dalam membendung peningkatan jumlah banduan dalam penjara disamping sebagai satu usaha pemulihan yang baik melalui aktiviti pembangunan kendiri dalam komuniti dan keluarga. Dalam usaha yang berterusan pihak Penjara Malaysia membantu memulihkan para banduan untuk kembali aktif, normal dan bertanggungjawab sudah pasti ianya memerlukan aspirasi, komitmen kerja dan kaedah pembangunan insaniah yang kompleks, pelbagai dan berkesan. Bagi mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan usaha pemulihan dan pembangunan insaniah ini maka segala elemen yang diaplikasikan melalui aktiviti ini juga perlu cekap dan berkesan. Banyak kajian memperlihatkan keberkesanan rawatan yang berbeda terhadap para banduan, banduan layak diparol (BLDP) dan orang yang diparol (ODP). Keberkesanan sistem rawatan samada berbentuk pemulihan, pencegahan atau pembangunan kendiri banyak bergantung kepada isi kandungan program atau rawatan, personalia yang mengendalikan rawatan, masa dan tempat rawatan dijalankan, individu yang melalui proses rawatan tersebut dan kemudahan-kemudahan yang digunakan dalam program rawatan itu. Namun, satu perkara penting yang perlu juga dititik beratkan oleh personalia yang ditugaskan untuk membantu memulih atau membangunkan para banduan, BLDP atau ODP ialah keperluan untuk meneroka, mengetahui dan memahami profil psiko-sosial individu tersebut. Sesungguhnya ada banyak cara dan kaedah yang boleh digunakan untuk meneroka dan memahami profil para banduan, BLDP atau ODP. Kaedah yang mudah adalah melalui pemerhatian, temubual atau perbincangan umum ke atas individu tersebut. Namun, secara saintifik profil psiko-sosial seseorang itu boleh dikenalpasti, dikutip, diteroka dan difahami melalui penggunaan alat-alat ukur psikologi yang wujud dalam sistem pendidikan psikologi itu sendiri.

iii

Buku “Modul Pelaksanaan Alat Ukuran Psikologi: kes Parol Di Malaysia” yang mengandungi 4 bab asas berkaitan penggunaan asas ke atas 11 alat-alat ukur psikologi secara terus memberi penerangan, pengetahuan, panduan dan pengalaman kepada para personalia Jabatan Penjara Malaysia dalam melaksanakan tugas untuk memahami kumpulan klien masingmasing. Melalui kefahaman ini, diharapkan usaha untuk membantu kumpulan banduan, BLDP dan ODP akan dapat dijalankan secara saintifik dan akhirnnya mencapai objektif yang dihasratkan. Semoga buku ini akan membantu kita untuk terus maju dan berjaya. Prof Madya Dr Mohamed Fadzil Che Din Ketua Penulis

iv

ISI KANDUNGAN BAB 1 LATAR BELAKANG 1.1 Latar Belakang Sistem Parol 1.1.1 Penyesuaian Diri Dalam Masyarakat 1.1.2 Mengurangkan Kadar Residivis (Banduan Berulang Kali Masuk Penjara) 1.1.3 Mendorong Banduan Berkelakuan Baik 1.1.4 Peluang Mendapat Pekerjaan Yang Sesuai 1.1.5 Menggalakkan Penglibatan Masyarakat 1.1.6 Mengurangkan Kos Operasi Banduan Di Dalam Penjara 1.1.7 Membantu Mengurangkan Kesesakan Dalam Penjara 1.2 Program Pemulihan Banduan Sebelum Pelepasan Parol 1.2.1 Sebelum Pelepasan 1.2.2 Keperluan Alat Ukur Psikologi Dalam Sistem Parol dan Pemulihan Lanjutan ODP 1.3 Objektif Modul 1.3.1 Objektif Umum 1.3.2 Objektif Khusus

M/S 1 2 2 3 5 5 6 6 6

8 8 9

12 12 13

v

3.5 Bem Sexul Role Inventory (BSRI) 2.10 Beck Depression Inventory (BDI) 2.9 Aggression Inventory (AI)* 2.3.1 Kiersy Temperamental Sorter (KTS) 2.3.2 3.6 Hare’s Psychopathy Checklist Revised (PCL-R) 2.3.3.4 Emotional Assessment Scale (EAS)* 2.3.7 Stages of Change Readiness & Treatment (SOCRATES) 2.1 3.3 Pentadbiran Umum Pentadbiran Khusus 42 Prosedur Pentadbiran 42 3.3.3.4 BAB 3 PENTADBIRAN ALAT UJIAN 3.4 Etika Pentadbiran Alat Ukur vi 40 41 Kriteria Pemilihan Alat Ukur 39 33 35 36 38 31 (DAST-20) 16 17 18 20 23 25 27 .3 Mini Mental State (MMS) 2.2 Drug Abuse Screening Test 2.8 Aggressive Questionaires (AQ) 2.1 2.3.2 2.BAB 2 STRATEGI PELAKSANAAN ODP 15 2.3.11 Social Support Behavior (SSB) 2.3 Kumpulan Sasaran 16 Pegawai Pelaksana 16 Alat Ukur Psikologi 2.3.

3.2 4.3 4.1 4.4 4.5 4.6 Pengenalan Laporan Keperluan Pelaporan Tatacara Dan Garis Panduan Pelaporan Kaedah Penulisan Pelaporan Pengurusan Dan Pentadbiran – Pemfailan Laporan/ Dokumentasi 51 BAB 5 RUMUSAN LAMPIRAN 1: BORANG C4 LAMPIRAN 2: ALAT UKUR PSIKOLOGI LAMPIRAN 3: KOD ETIKA PERKHIDMATAN PAROL LAMPIRAN 4: KOD ETIKA KAUNSELOR LAMPIRAN 5: ALAMAT-ALAMAT PEJABAT PAROL 58 64 190 200 266 53 48 49 49 49 50 51 vii .5 BAB 4 Etika Pengukuran Dan Penilaian 43 44 PELAPORAN DAN DOKUMENTASI 4.

BAB 1 LATAR BELAKANG

1

1.1 Latar Belakang Sistem Parol Parol ialah satu pelepasan secara perintah parol, di mana banduan yang mempunyai tarikh bebas dan layak, boleh memohon untuk pelepasan tersebut. Pelepasan ini adalah berdasarkan kepada

NOTA

syarat-syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Parol, Kementerian Dalam Negeri dan banduan dikehendaki menjalani baki hukumannya di luar penjara di bawah pengawasan pegawai parol (Akta Penjara 1995 (Pindaan) 2008). Bagi tujuan modul ini banduan yang dilepaskan secara perintah parol dipanggil Orang Yang Diparol (ODP) dan, banduan yang akan dilepaskan secara perintah parol dipanggil Banduan Yang Layak Diparol (BLDP). Jabatan Penjara Malaysia melaksanakan

Sistem Parol untuk memenuhi hasrat berikut: 1.1.1 Penyesuaian Diri Dalam Masyarakat Sistem Parol membantu banduan menyesuaikan diri dalam masyarakat melalui penerimaan keluarga, majikan dan ahli masyarakat. Negara-negara maju yang telah melaksanakan Sistem Parol seperti Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat mendapati bahawa sistem tersebut telah penjara. berjaya mengurangkan kadar kemasukan semula banduan ke dalam

2

Parol: Pembebasan seseorang banduan sebelum habis tempoh menjalani hukuman penjara kerana berkelakuan baik dsb. Tempoh seseorang banduan menjalani pembebasan bersyarat itu.
Kamus Dewan

1.1.2

Mengurangkan Kadar Residivis (Banduan Berulang Kali Masuk Penjara) Sistem Parol dijangka dapat mengurangkan kadar residivis (berulang kali masuk penjara). Statistik Residivis Jabatan Penjara Malaysia 2007-2008, menunjukkan purata antara 25% hingga 30% banduan yang terdapat di penjara adalah merupakan banduan yang berulang kali masuk penjara. Punca utama kenaikan kadar residivis adalah 150 dipercayai banduan kehidupan berkaitan mengadaptasi dalam dengan dan masyarakat kesukaran setelah mengasimilasi

NOTA

dibebaskan dari penjara.
STATISTIK KEMASUKAN PESALAH RESIDIVIS BAGI TAHUN 2007
BULAN Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember JUMLAH JUMLAH KEMASUKAN 8,121 7,626 7,336 7,821 7,494 6,677 5,567 5,758 4,986 61,386 JUMLAH RESIDIVIS 748 787 1,059 1,050 568 1,019 1,013 1,099 1,034 8,377 PERATUS(%) 9.21 10.32 14.44 13.43 7.58 15.26 18.2 19.09 20.74 13.65

3

STATISTIK KEM ASUKAN PESALAH RESIDIVIS BAGI TAHUN 2 0 07

10,000 JUMLAH KEMASUKAN 8,000 6,000 4,000 2,000 0 A pr M ei Jun Jul A ug S ep O k t Nov Dis
JU MLBUL AN AH K EMASU KAN - JU ML AH R ESID IVIS - - PER ATU S (% ) -

25 20 15 10 5 0 JUMLAH RESIDIVIS

NOTA

STATISTIK KEMASUKAN PESALAH RESIDIVIS BAGI TAHUN 2008

BULAN Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember JUMLAH

JUMLAH KEMASUKAN 4,435 4,462 3,843 7,208 7,593 8,992 9,009 6,085 7,438 5,928 7,337 6,814 79,144

JUMLAH RESIDIVIS 925 622 534 692 623 682 900 590 705 560 619 567 8,019

PERATUS(%) 20.86 13.94 13.90 9.60 8.20 7.58 9.99 9.70 9.48 9.45 8.44 8.32 10.13

4

STATISTIK KEMASUKAN BANDUAN RESIDIVIS BAGI TAHUN 2008

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
Ju l Au g Se p Ok t No v Ap r M ei Ju n Ja nu Fe a ri br ua ri M ac Di s

25
JUMLAH RESIDIVIS

JUMLAH KEMASUKAN

20 15 10 5 0

NOTA

JU MLAH KEMASU KAN BULAN JU MLAH R ESID IVIS PER ATU S(% )

1.1.3 Mendorong Banduan Berkelakuan Baik Sistem ini akan mendorong banduan untuk penjara berkelakuan supaya baik semasa mereka dalam layak

dipertimbangkan untuk dilepaskan secara perintah parol. 1.1.4 Peluang Mendapat Pekerjaan Yang Sesuai Peluang ODP untuk mendapat pekerjaan yang sesuai adalah lebih cerah kerana mereka akan dibantu oleh Pegawai Parol. Pegawai Parol akan memberi khidmat nasihat, bimbingan dan kaunseling kepada banduan dan membantu mereka mengukuhkan keyakinan diri apabila kembali ke pangkuan keluarga dan masyarakat.

5

2007) menyebabkan berlakunya kesesakan yang serius. 6 .1.7 Membantu Mengurangkan Kesesakan Dalam Penjara Populasi banduan dalam penjara dari tahun 1999 hingga tahun 2006 menunjukkan peningkatan sehingga 60% iaitu berjumlah lebih kurang 42.1.1.6 Mengurangkan Kos Operasi Banduan Di Dalam Penjara Sistem Parol dapat mengurangkan kos operasi dilepaskan menanggung kerana secara sara pengurangan perintah hidup bilangan boleh melalui banduan dalam penjara dan banduan yang parol sendiri NOTA pekerjaan yang dilakukan. 1. Pendekatan persepsi masyarakat terhadap banduan dan akan memudahkan proses integrasi semula sosial banduan ke dalam masyarakat.1. 1.000 banduan berbanding had kapasiti sebanyak 24.5 Menggalakkan Penglibatan Masyarakat Sistem Parol menggalakkan penglibatan dan komitmen yang tinggi dari kalangan masyarakat dan keluarga terhadap aspek pemulihan di samping memberikan peluang kepada ini ODP akan untuk dapat menjalani mengubah kehidupan sebagai seorang manusia biasa.000 banduan (Jabatan Penjara Malaysia.

penjara samping Malaysia Sistem Parol dijangka dapat populasi Penjara penjara mengurangkan 30% daripada Jabatan ruang NOTA dari kalangan banduan sabitan.284 33.000 banduan setahun.471 36.50 5.30 BULAN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 JUMLAH 7 .294 27. Januari 2009).854 36. Penjara jumlah Malaysia akan 75% menjangkakan dalam tempoh sepuluh tahun banduan sehingga mengalami peningkatan daripada jumlah yang ada sekarang iaitu 36.30 39.10 10.681 42.884 23.331 34.90 5.Jabatan akan datang.20 23. Jabatan Penjara Malaysia.60 10.785 33.552 38. STATISTIK JUMLAH MASTER TAHUN 2009 -2008 JUMLAH MASTER 24.830 36.914 27.00 11.40 0.884 23.147 JUMLAH KAPASITI PENJARA 23.650 36.900 38.787 PERATUS PERBEZAAN KAPASITI(%) 4.762 42.380 307.130 38.1 16.884 23. di membolehkan menggunakan secara optimum untuk pelaksanaan program pemulihan melalui Pelan Pembangunan Insan dengan lebih efektif dan efisyen.90 9.416 (Master Populasi Banduan.602 343.862 26. Anggaran peningkatan ialah sebanyak 2.

00 % PERBEZAAN KAPASITI NOTA NOTA 1.Dec.00 40.1 Sebelum Pelepasan Banduan yang menjalani hukuman Program Pelan pemenjaraan dikehendaki mengikuti program pemulihan yang telah disediakan.000 Dec.Dec99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 TAHUN JUMLAH MASTER JUMLAH KAPASITI PENJARA PERATUS PERBEZAAN KAPASITI(%) 45.000 40. Pada setiap fasa.00 5.00 30.00 25.Dec.2 Program Pemulihan Banduan Sebelum Pelepasan Parol 1.000 35.Dec.000 5.000 25.00 0.000 20.00 10.Dec.00 15.Dec.Dec.00 35. Banduan wajib mengikuti modulmodul pemulihan yang telah ditetapkan.STATISTIK JUMLAH MASTER TAHUN 1999-2008 45.00 20.000 15.2.000 JUMLAH MASTER 30. banduan akan dinilai secara berterusan dari segi pencapaian perubahan sikap dan tingkahlaku yang didokongi oleh penonjolan disiplin yang tinggi. 8 .Dec.000 10. pemulihan yang dikenali sebagai Pembangunan Insan (PPI) adalah satu pelan tindakan mengikut tempoh masa atau fasa tertentu.Dec.

Pengaplikasian ini juga menegaskan Penjara agar pengurusan melaksanakan sumber manusia sektor awam termasuk Jabatan Malaysia penambahbaikan dalam urusannya dengan 9 . banduan yang akan dilepaskan diwajibkan secara menjalani perintah beberapa parol siri juga ujian NOTA psikologi yang berkaitan. Usaha untuk mengaplikasikan ujian psikologi dalam Sistem Parol adalah selaras dengan hasrat kerajaan yang mengutamakan pembangunan modal insan. 1.2 Keperluan Selain maklumat Alat Ukur Psikologi penilaian Dalam dan Sistem Parol dan Pemulihan Lanjutan ODP daripada Laporan Kemajuan Penghuni berasaskan PPI. Laporan Kemajuan Penghuni. semasa Sistem Parol dilaksanakan. siri keputusan penilaian psikologi akan dapat memberikan maklumat dan nilai tambah yang lebih spesifik dan saintifik berkaitan banduan dan penghuni.2. merupakan secara oleh untuk pihak-pihak yang diberi mengakses penilaian daripada daripada maklumat tersebut elemen maklumat Keputusan sebahagian Selain yang penting sebagai pengesyoran pelepasan parol.Laporan penilaian tersebut dimasukkan ke dalam Buku Laporan Kemajuan Penghuni (BLKP) bagi memudahkan semakan apabila diperlukan kebenaran tersebut.

Definisi Ujian Psikologi Ujian psikologi boleh didefinisikan sebagai bentuk ujian yang telah dipiawaikan (ujian. personaliti. Psikologi: ilmu mengenai jiwa atau mengenai fikiran manusia Kamus Dewan NOTA 10 . komputer dan juga secara pemerhatian untuk menilai kefungsian kognitif dan emosi serta untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan personaliti seseorang. institusi pendidikan. minat. 2005). kebolehan dalaman. dan ditadbir dalam pelbagai seting termasuk di pra sekolah. Pendekatan yang menekankan aspek pembangunan. inventori dan skala) untuk mengukur kecerdasan. perkembangan. pencegahan dan pemulihan ini dapat membolehkan faktor manusia sebagai modal insan diperkasakan ke tahap yang optimum. Ujian psikologi juga merujuk kepada satu alat yang digunakan sama ada secara bertulis. nilai. pemulihan. secara lisan.menerapkan aspek psikologi dan kaunseling. motivasi dan elemen-elemen psikologi lain yang telah dibangunkan serta mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan (JPA. kebolehan mental secara umum dan spesifik. penjara dan agensi sosial yang lain. hospital.

iii. Secara amnya. Mendiagnos masalah klien. memahami personaliti. potensi diri dan nilai yang ada pada ODP. sifat semula jadi (temperamen). aplikasi alat ukur psikologi dalam Sistem Parol membolehkan maklumat yang selamat. accurate and reliable information) diperolehi mengenai banduan dan ODP. tepat dan boleh dipercayai (secure. minat. Biasanya alat ukur ini digunakan untuk tiga tujuan yang saling berkaitan: i. sikap. Keputusan yang diperolehi boleh digunakan oleh pihak penjara untuk 11 . konsisten berbanding dengan temuduga klinikal. ii. kemahiran. kebolehan. Memperolehi maklumat daripada ujian yang lebih saintifik. alat atau instrumen yang digunakan untuk tujuan ujian psikologi juga disebut sebagai alat ukur psikologi .Bagi tujuan modul ini. Aplikasi membantu khususnya alat ukur psikologi dapat NOTA Jabatan Bahagian Penjara Parol Malaysia. Dapatan ujian juga akan membantu Jabatan Penjara membuat keputusan dalam aspek penilaian ke atas ODP sebelum pelepasan parol dan semasa mengikuti Pelepasan Secara Perintah Parol. Mendapatkan maklumat daripada klien selain daripada prosedur temuduga klinikal.

maklum balas daripada alat ukur psikologi juga dapat menolong menilai hasil perkhidmatan bimbingan dan kaunseling serta merancang program pemulihan selanjutnya. Selain itu. sistem pemikiran dan masalah penyesuaian klien ke dalam keluarga dan masyarakat. NOTA 12 .membantu serta membimbing banduan dan ODP memperbaiki pencapaian dari aspek psikososial termasuk sikap. 2. Maklumat daripada alat ukur psikologi juga boleh menjadi asas yang baik untuk membuat jangkaan (prediction) mengenai kemungkinan kejayaan dalam program parol dan seterusnya menentukan perancangan untuk memperbaikinya. perlakuan. OBJEKTIF MODUL Objektif Umum Modul ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat saintifik dan tekal tentang profil kemajuan Penjara psikososial Malaysia ODP dan aspek langkahpsikologi BLDP serta membantu Jabatan merancang langkah sokongan psikososial yang sesuai dalam kalangan ODP dan BLDP.

Objektif Khusus Modul ini akan dapat: (a) Menjadi panduan kepada Bahagian Parol. (d) Membantu Jabatan Penjara Malaysia memantapkan program pemulihan dan sokongan psikososial untuk ODP dan BLDP dengan memasukkan elemen psikologi. (c) Membolehkan Jabatan Penjara Malaysia menggunakan maklumat tentang aspek psikologi yang saintifik dan tekal dalam kemajuan psikososial ODP dan penilaian ke atas BLDP. Jabatan Penjara Malaysia memilih dan mengendalikan alat ukur yang sesuai dan layak (fit and proper) untuk mengukur aspek psikologi BLDP dan ODP. (b) Digunakan Malaysia Pemulihan oleh untuk dan Jabatan melatih Pegawai Penjara Pegawai Parol banduan mentadbir serta membuat pemarkatan dan tafsiran berasaskan alat ukur psikologi yang digunakan ke atas BLDP dan ODP. 13 .

spt rasa bimbang (takut dll).(e) Membolehkan ODP dan BLDP mendapat bantuan pengukuhan hasil kesejahteraan pengukuran psikososial yang sesuai dan terancang berdasarkan psikologi. Kamus Dewan 14 . Psikososial: Bkn gangguan fizikal manusia yg timbul akibat masalah psikologi.

BAB 2 STRATEGI PERLAKSANAAN 15 .

kebanyakan koreksional penjara NOTA negara di dunia termasuk Malaysia. yang dilantik oleh Jabatan Penjara Malaysia 2.2 Pegawai Pelaksana Pegawai yang akan mengendalikan alat ukur psikologi adalah seperti berikut: (a) Kaunselor Penjara (b) Pegawai Psikologi (c) Pegawai Rundingcara (d) Penolong Kaunselor Penjara (e) Penolong Pegawai Psikologi (f) Agensi atau individu yang layak dan sesuai.1 Kumpulan Sasaran Kumpulan sasaran yang akan menjalani siri ujian psikologi adalah seperti berikut: (a) ODP (b) BLDP 2. Bagi tujuan aplikasi modul ini alat-alat ukur ini telah diadaptasi mengikut keperluan kumpulan sasaran dalam konteks budaya Malaysia. 16 .2.3 Alat Ukur Psikologi Sebelas (11) alat ukur psikologi dipilih untuk digunakan ke atas ODP dan BLDP. Alat-alat ukur psikologi ini telah digunakan secara meluas dan dalam seting di pemulihan.

1 Kiersy Temperamental Sorter (KTS) Pengarang Tujuan Dr. Pemarkatan Kesahan dan Kebolehpercayaan Rujuk lampiran alat ukur KTS KTS mempunyai tahap kepercayaan pada korelasi +.com) 17 . Winner foundation neurocareusa. www. (c) (d) Individu mengendalikan dengan jayanya masalah-masalah yang dihadapi. (b) Pasangan dan keluarga mempelajari nilai-nilai perbezaan dan persamaan diri masing–masing.20 hingga +. David Keirsey (1978) (a) memahami Individu mengenalpasti dan jenis personaliti mencari arah tujuan hidup dengan kekuatan. Thinking JudgementFeeling Judgement dan Judgement-Perception.70 pada tahap kesesuaian dengan MBTI Bagi tahap kesahan ujian pada kolerasi +. keunikan kelebihan diri mereka berdasarkan kecenderungan yang telah dikenalpasti. Winner. Deskripsi KTS mempunyai 70 item dan dibahagikan kepada empat dimensi iaitu Extraversion-Introversion.3.Alat ukur tersebut adalah seperti berikut: 2. Permulaan rawatan penyakit yang berkaitan dengan kecelaruan tingkahlaku. March 2007. MD.60 pada tahap kesesuaian dengan MBTI (SUMBER : Robert I. Sensing Perception-Intuitive Perception.

Pemarkatan Maklumbalas terhadap pernyataan dalam ujian adalah berdasarkan pengalaman seseorang itu dalam masa satu tahun lepas dengan menggunakan skala berikut: (a) (b) (c) (d) Skala ‘Ya’ = 1 dan ‘Tidak’ = 0 Pemarkatan adalah seperti di bawah: Skor 6 hingga 15 dicadangkan sebagai tujuan penerokaan kes.85. praktikal dan bagi mengenal pasti tahap individu menggunakan dadah. Fakulti Perubatan. Kanada. (b) Menghasilkan skor indeks secara kuantitatif terhadap Deskripsi tahap permasalahan yang berhubungkait dengan penyalahgunaan dadah. DAST mencapai 85 % ketepatan dalam 18 . mudah.2. Kesahan dan Kebolehpercayaan (b) Kesahan serentak . Skor 16 ke atas menunjukan ketagihan yang teruk atau dalam keadaan pergantungan dan memerlukan program pemulihan dadah. Harvey A. Tujuan (a) Menyediakan satu kaedah ujian saringan yang singkat. Skor 6 dan ke bawah menunjukkan menunjukkan individu tidak ketagih. DAST-20 yang dibentuk mengikut persamaan ujian yang terdahulu iaitu Michigan Alcoholism Screening Test (MAST) boleh digunakan kepada orang dewasa dan juga diadaptasikan kepada remaja.3. Skinner (1985) Profesor and Chair Department of Public Health Sciences. Universiti Toronto.2 Drug Abuse Screening Test (DAST-20) Pengarang Dr.

3 Mini Mental State (MMS) Pengarang Dr. Folstein.R Mc Hugh 19 .E. S.92.F. M. 2. Ujian ini telah diuji kepada 256 penagih dadah/akohol hasil kebolehpercayaan yang konsisten α= .3. Folstein dan P.mengklasifikasi klien berdasarkan diagnosis DSM III menggunakan sampel klinikal seramai 501 penagih dadah/akohol.

sesuatu. pembacaan. orientasi tumpuan. ingatan jangkamasa masalah sesuatu. penguasaan mental. (c) Fasa permasalahan menamakan kefahaman.(1975) Tujuan MMS digunakan untuk mengukur fungsi-fungsi kognitif tanpa melihat aspek mood. rujukan kepada 20 . (b) Alat ukur ini gunakan untuk tujuan saringan bagi masalah pendek. pengalaman mental yang abnormal dan bentuk pemikiran seseorang. aturcara arahan dan peniruan bentuk MMS boleh digunakan kepada banduan pada 1 bagi diagnosis peringkat awal untuk menentukan sama ada mereka mempunyai masalah kognitif yang mungkin memerlukan pakar psikiatrik. kognitif.

ingatan jangkamasa pendek. penguasaan mental.Deskripsi (a) Ujian ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama adalah tindakbalas vokal merangkumi dimensi dan tumpuan. aturcara arahan lisan dan tulisan dan peniruan objek polygon yang sama dengan Bender-Gestalt Figure. markah penuh 30 menandakan tiada masalah dalam ujian fungsi kognitif. Pemarkatan MMS mempunyai skor 0 hingga 30. ingatan jangkamasa pendek (b) Bahagian kedua iaitu menamakan. aturcara arahan dan peniruan bentuk sesuatu. Skor dibawah 24 secara umumnya dikira menandakan terdapat masalah fungsi kognitif. tumpuan dan pengiraan. (c) MMS mengambil masa lebih kurang 10 minit untuk ditadbirkan. (e) Ujian ini mempunyai 11 item yang dibahagikan kepada beberapa dimensi iaitu orientasi kognitif. pengiraan.bahasa. bahasa. (d) Penguji diarahkan supaya memulakan sesi dengan membuat klien merasa selesa dahulu dengan mewujudkan rapport bagi tidak menekan klien ke atas item yang sukar bagi klien. penguasaan mental . 21 . Ianya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari pakar psikiatrik.

22 . 32 kesahan kecelaruan personaliti & 27 neurosis) dan 63 normal New menunjukkan serentak .Kesahan dan Kebolehpercayaan Kajian terhadap 137 pesakit (9 dementia.77. 31 kemurungan. 14 di Hospital manic depresi.66 ke .88. 24 York skizofrenia. (b) Kajian yang sama menunjukkan aras kebolehpercayaan .

Jean F. perasaan bersalah. Jeffrey A.3. dan Cheryl O.4 Emotional Assessment Scale (EAS) Pengarang Tujuan (a) Charles R. Lind Bertujuan untuk mengukur reaksi emosi seperti berikut: Mengukur respon emosi terkini (immediate emotional responses) merangkumi julat menyerikutluruh emosi (full range of emotions) pada masa yang sama. Collins. Deskripsi EAS memeriksa lapan (8) keadaan/tahap emosi yang dilihat sebagai asas dan konsisten dalam pelbagai silang budaya. bimbang. seronok. Ia boleh ditadbir/dijawab dalam masa kurang dari satu minit. sedih dan terkejut. iaitu: emosi marah. (b) Mengukur tahap momentum dan perubahan emosi. Frank L. Carlson.2. 23 . Nitz. James Porzelius. dan boleh digunakan dalam pelbagai seting klinik dan situasi. takut. Stewart. perasaan meluat.

70 hingga . 24 . Beck Depression Inventory.91 dan reliabiliti split-half bagi keseluruhan ukuran iaitu . dengan beberapa korelasi sub-skala dengan ukuran sediada seperti POMS. Sub-skala EAS juga didapati sensitif kepada sebarang perubahan terhadap tahap penggalak ketegangan stress luaran (external induced stress levels). Tiada data mengenai kemantapan (stability) dilaporkan. dan State-Trait Anxiety Inventory (State form). Kesahan dan Kebolehpercayaan EAS didapati di tahap baik hingga reliabiliti cemerlang.04. Tiada jumlah skor digunakan. dengan relibiliti inter-item bagi emosi dengan jarak di antara . EAS mempunyai validity sejajar (concurrent) yang baik. Tiga (3) items yang mengandungi setiap emosi kemudiannya dicampur kepada skor bagi emosi.Pemarkatan Hanya dengan mengukur panjang (mm) dari hujung kiri ke tanda (X) disepanjang garisan 100 mm.

Dimensi ketiga merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh kedua-dua jantina di bawah tajuk ‘Social Desirability’. BSRI mempunyai tiga dimensi: ] (a) (b) (c) Pemarkatan (a) Dimensi Maskulin.5 Bem Sexual Role Inventory (BSRI) Pengarang Tujuan Bem. 1974 Memperihalkan kaedah soal-selidik untuk mengenalpasti se-seorang mempunyai minat seksual terhadap individu yang sama jantina Deskripsi BSRI mempunyai 60 item yang bersifat self-descriptive. Pembahagian kategori bagi setiap dimensi adalah seperti berikut:Markah 20-50 51-80 81-110 110-140 Maskulin Low Average Strong Dominant Feminin Low Average Strong Dominant Social Desirability Low Average Strong Dominant Kesahan dan Kebolehpercayaan Kajian untuk melihat aras kebolehpercayaan telah dijalankan ke atas 444 sampel lelaki dan 279 sampel perempuan.80. α=.3. α= .2. 25 . (b) (c) Berdasarkan ini. Masa untuk melengkapi ujian ini adalah 15 minit. Permakahan bagi setiap item dalam setiap dimensi adalah di antara 1 hingga 7 pada skala Likert.86. Dimensi Feminin. Aras kebolehpercayaan berdasarkan sub skala seperti berikut: Maskulin. Feminin. julat markah di antara 20 ke 140.

Social Desirability. Profesor Emiritus Psikologi di University British Columbia.6 Hare’s Psychopathy Checklist Revised (PCL-R) Pengarang Tujuan Robert Hare.3. Tujuan ujian ini adalah untuk menilai kewujudan personaliti 26 . 2. α= 75.

empati. Psychopath mengunakan cara penarikan. Simptom Psychopath termasuk kekurangan suara hati dan sense kepada kesalahan. For instance. impulsiveness.psychopathic (anti-social) sesorang klien. psychiatric kriminal. banduan dewasa. mengikut undang-undang dan bagi tujuan kajian. a psychopathic personality is one usually characterized by largely amoral and asocial behaviour. mengulang keganasan norma sosial. tipu muslihat. 27 . lack of remorse. and perverse or related behaviours. Hare Checklist adalah alat diagnostik digunakan untuk menilai kecenderungan psychopath dan anti sosial seseorang. PCL-R digunakan bagi mendiagnostik psychopath klinikal atau individu. pesalah seks dan psychiatric yang menunggu perbicaraan atau penilaiaan dalam penahanan. Keputusan digunakan dalam setting forensik sebagai faktor menentukan jenis dan lanjutan penahanan dan rawatan yang diperlu diterima atau tidak. penting diri. Digunakan di Institusi dan mahkamah sebagai indikator potensi rasiko dimiliki subjek. keganasan dan method lain untuk membenarkan apa yang mereka mahukan. Psychopathy generally refers to mental disorders. irresponsibility. Dibangunkan dalam tahun1990 bagi mengenalpasti kecenderungan psychopath. emosi cetek dan sejarah menjadikan individu lain mangsa. pengabaian undang-undang. Deskripsi Hare Cheklist digunakan pada populasi.

(1) semi-struktur temuduga dan review kepada rekod dan sejarah subjek. respon kepada orang lain dan situasi. score adalah 20 item yang menyukat elemen ciri psikopatik. kadangkala Tidak Ya Tidak Ya. lebih dari 3 kali Ya. kurang dari 3 kali Skor 2 1 0 1 0 2 1 28 . pembabitan emosi efektif.PCL-R mengandungi dua bahagian. Oleh itu alat ukur ini meliputi dua aspek utama iaitu penting diri dan tiada perasaan terhadap mangsa terhadap orang lain dan gaya hidup anti sosial dan tidak stabil. Semasa menilai. selalu Ya. Pemarkatan No Soalan 1 hingga 16. kelencongan sosial dan gaya hidup. dan 18 17 19 Pilihan Ya. Item mengandungi perhubungan interpersonal.

sedikit INTERPRETASI: PCL-R 1.Ke bawah 20 - 0 0 2 0 1 Darjah psychopathy yang tinggi sama Borderline Normal /40 JUMLAH SKOR: 29 . 20 hingga 30 4. banyak kali Tidak Ya. Markah penuh 40 2. 30 hingga 40 3.Tidak 20 Tidak pernah dialami Ya.

Hakstian. Harpur. narcissistic personality disorder dan kolerasi negatif dengan pengelakan gangguan personaliti. (b) Rumusan PCL-R dapat mengumpul secara positif peratusan anti sosial. 97 30 .86. histrionic. (c) Kajian yang dibuat oleh Hare.Kesahan dan Kebolehpercayaan (a) Kesahihan adalah kukuh berdasarkan kajian yang dibuat oleh Hart dan Hare (1989) ke atas 80 pesakit forensik lelaki menunjukkan keputusan sama yang terlibat jenayah yang bukan populasi psikitrik berbanding ujian axis 1 dan axis 2 antara kreteria dalam DMS-iii dengan keputusan . Forth.87 ke . Hart & Newman (1990) daripada analisis data dari 5 penjara di Amerika Utara sebanyak 925 sample menunjukkan inter-rater reliability .

Northern Regional Drug and Alcohol Service. Consultant Clinical Psyhologist. Boleh digunakan kepada orang dewasa dan remaja. Deskripsi Ujian ini mempunyai 19 item yang dibahagikan kepada 3 dimensi iaitu ”Recognition”. Newcastle City Health NHS Trust.20 3.7 Stages of Change Readiness & Treatment (SOCRATES) Pengarang Dr. mereka menafikan dadah untuk menyebabkan masalah besar kepada mereka tidak menunjukan kecenderungan berubah AMBIVALENCE (a) Markah yang tinggi dalam AMBIVALENCE 31 . Tujuan Tujuan ujian adalah bagi menyediakan kaedah ujian yang singkat. Mengenalpasti / Recognition = 7 – 35 markah 2. Pemarkatan Skor ujian ini terbahagi kepada 3 bahagian. (b) Markah dan rendah . United Kingdom. iaitu:1.2. Nick Heather. mudah.”Ambivalence” dan Taking Steps. Perasaan Berbelah Bagi / Ambivalence = 4 .3. praktikal dan sahih bagi menilai tahap motivasi diri seseorang bagi persedian mengikut program pemulihan dadah. Telah Mengambil Langkah / Taking Steps = 8 – 40 RECOGNITION (a) Markah yang tinggi dalam recognition masalah menunjukan mereka mempunyai dengan penyalagunaan dadah kecenderungan untuk ingin berubah dan beranggapan masalah akan timbul jika mereka tidak berubah.

mereka tidak sedar samada mereka menyalahgunakan dadah. Bus dan Dr. menyakiti orang lain dan atau seorang penagih.8 Aggressive Questionaires (AQ) Pengarang Dr.menunjukan mereka kadangkala sedar dikawal oleh dadah.3. 2. Arnold H. menyalahguna dadah keterlaluan. menyakiti orang lain dan atau seorang penagih. dikawal oleh dadah. Namun markah tinggi menggambarkan perasaan berbelah bagi dan tidak menentu (b) Markah rendah. W. memerlukan bantuan meneruskannya atau untuk mencegah kejatuhan melakukan sesuatu untuk berubah dan berhenti menagih pada masa kini. (b) Markah rendah menunjukan mereka tidak mungkin untuk membuat perubahan untuk dan mungkin pernah berjaya pada suatu masa. TAKING STEPS (a) Markah yang tinggi menunjukan mereka telah melakukan sesuatu Mereka semula.L Warren dalam tahun 2000 merupakan versi penambahbaikan asal Buss-Durkee 32 .

9 dan 16 hendaklah diberi markah songsang (ii). Skala Ver. Campurkan kesemua kenyataan yang berlabel H untuk mendapatkan markah Hostiliti A. Campurkan kesemua kenyataan yang berlabel A untuk mendapatkan markah Kemarahan (anger) (vi). Agg. D. Agresif Percakapan. Campurkan kesemua kenyataan yang berlabel VA untuk mendapatkan markah Aggesif Secara Lisan (v). Dimensi Kemarahan dan Dimensi Kekasaran. Deskripsi Ujian ini mempunyai 29 item yang dibahagikan kepada 4 dimensi iaitu Agresif Fizikal. Kenyataan no. Campurkan kesemua kenyataan yang berlabel PA untuk mendapatkan markah Aggesif Secara Fizikal (iv). Pemarkatan (i). C. Skala Anger 33 /145 . B. Tujuan AQ digunakan untuk mengukur kecenderungan seseorang terhadap tingkahlaku agresif dan bagi membantu individu tersebut mengelakkan diri daripada memiliki tingkahlaku agresif yang merugikan. MARKAH KESELURUHAN AGGRESSION: Skala Phy Agg.Hostility Inventory (BDHI: Buss & Durkee. Campurkan jumlah kenyataan 1-29 untuk mendapatkan markah ke-seluruhan Aggesi (iii). Untuk membantu banduan yang layak diparol dan banduan yang diparolkan (ODP).1957).

sampel di seluruh Amerika Warren terhadap 2. Warren pusat terhadap komuniti 1. 34 .138 dengan menggunakan cara perbandingan alatan ujian kemarahan (anger) yang lain seperti Novaco Anger Scale dan Provocation Inventory menunjukkan validiti perbandingan .94.L. Buss & W.55 ke 0. Kajian dibuat oleh Arnold H.E.74. Buss & W.59 dan .062 dari sample di etnik Amerika Utara terdiri dari populasi sekolah. temple dan pusat – pelbagai menunjukkan reliability 0. Kesahan dan Kebolehpercayaan Skala Hostiliti Kajian dibuat oleh Arnold H.L. gereja.

70. dan Avoid = .76. AI mengandungi empat subskala. VA = .65. iaitu:Agresif Verbal.70 Agresif Fizikal. Disebabkan kemungkinan berlakunya perbezaan jantina (gender) dalam pelbagai aspek agresif. (tidak sabar).3.2. Gladue Mengukur Karekteristik Tingkahlaku Agresif atau Tret Mengandungi 30 items bagi mengukur trait agresif yang berbeza. Impulsif/Impatient Mengasingkan diri/Avoidance. (Wanita) “The latter serves to suggest the AI has fair known-groups validity where men and women significantly differed on each subscale and all but six of the individual items. Aaron T. Validiti sub-skala AI telah disokong oleh analisis faktor dan perbezaan di antara lelaki dan wanita.82.10 Beck Depression Inventory (BDI) Pengarang Dr. Sementara bagi wanita pula. alpha coefficients ialah PA = .81.3. Bagi lelaki.80.76. VA = . Kesahan dan Kebolehpercayaan AI menunjukkan darjah konsistensi dalaman (internal consistency) di antara patut atau munasabah hingga baik. Skor adalah di antara 1 hingga 5 dengan skor tertinggi menunjukkan tahap agresif tinggi/lebih.9 Aggression Inventory (AI) Pengarang Tujuan Deskripsi Brian A. Avoid = . II = . Beck seorang pakar psikologi yang juga merupakan salah seoarang pengasas Cognitive Behavioral 35 . Pemarkatan Skor sub-skala ialah dengan cara mencampurkan responrespon item dan kemudiannya dibahagikan dengan jumlah item bagi sub-skala berkenaan.” 2. II = . Ia berdasarkan kepada 5 skala jawapan. ialah PA = . skor AI hendaklah diasingkan di antara lelaki dan wanita.

Severe Depresion. yang mengambarkan keadaan klien pada satu minggu yang . terdapat enam dimensi iaitu Extreme Depression. BDI boleh mengukur keluasan ‘depression’ atau kekecewaan seseorang. Pemarkatan 1 hingga 10: Perasaan yang turun naik ini adalah normal 11 hingga 16: Gangguan emosi yang Sederhana 17 hingga 20: Sempadan kemurungan klinikal (borderline clinical depression) 21 hingga 30: Kemurungan yang tidak keterlaluan (moderate depression) 31 hingga 40: Kemurungan teruk 36 mengandungi 21 item pelbagai pilihan. publish tahun 1961. BDI lepas. Mild Emotional Distortion dan Normal. Moderate Depression. BDI digunakan secara luas sebagai alat penilaian oleh ahli perubatan dan pengkaji dalam pelbagai setting.Tujuan Therapy (CBT) di Amerika. Boderline Clinical Depresion. kemudian dipinda pada 1971 iaitu BDI-1A dan BDI – II publish tahun 1991. Untuk membantu banduan yang layak diparol dan banduan Deskripsi yang diparolkan (ODP). Di dalam BDI. Mempunyai 3 versi iaitu BDI.

pergaulan. 1988. 1990). Steer & Garbin. Sharon Riedal.3.76. Groth Marnat. Deskripsi SSB merupakan instrumen yang terdiri daripada 45 item yang dibentuk untuk mengukur lima mod sokongan sosial iaitu: emosi. bantuan praktikal.96 (Beck. Tujuan SSB bertujuan untuk mengukur mod sokongan sosial.(severe depression) 40 ke atas: Kemurungan ekstrim Kesahan dan Kebolehpercayaan (a) (extreme depression) Kesahan BDI adalah sama daripada 9 kategori DSM tahap III bagi dengan 6 diagnosis kemurungan (Groth – Marnat 1990).86. (1988) menunjukkan BDI mempunyai kebolehpercayaan α=. dan Doreen Stewart.11 Social Support Behavior (SSB) Pengarang Alan Vaux. SSB dibentuk untuk 37 .55 ke . (b) Kesahan serentak BDI mengikut carta klinikal bagi pesakit psikiatrik dari . (c) Kesahan perbandingan dengan alatan ujian lain seperti MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) Depression Scale adalah . (d) Kajian Beck et al. 2. bantuan kewangan dan nasihat /bimbingan.

Lima subskala telah dikenalpasti melalui analisis faktor. SSB mempunyai konsistensi internal yang sangat baik iaitu skor alpha . 1973. Hair et al.60 kebolehpercayaaan koefisyen berdasarkan kajian-kajian lepas (Kerlinger.. 1 = ya) dan item itu Kesahan dan Kebolehpercayaan dijumlahkan seperti di atas.85 2. 1978. Skor untuk subskala dan jumlah skala dijumlahkan itemitem berdasarkan skala lima mata (julat skor 42-225). 38 . Alat ukur ini penting bukan sahaja dalam kajian sokongan sosial tetapi digunakan dalam amalan klinikal untuk memahami sokongan sebenar dan potensi sokongan yang Pemarkatan diterima oleh klien. Nunnaly.4 Kriteria Pemilihan Alat Ukur Pemilihan alat ukur di atas adalah berdasarkan kriteria di bawah: (a) Mempunyai kesahan (reliability) (validity) dengan yang tinggi alfa dan melebihi nilai .menilai tingkahlaku menyokong ysng diterima daripaa keluarga dan rakan. skala ditukarkan kepada skala 2 mata iaitu (0 = tidak. jika SSB digunakan untuk mengenalpasti sokongan sosial. Walaubagaimanapun.

halusinasi. Skizofrenia : penyakit jiwa yg dicirikan dgn fikiran yang bercelaru. 1988. 39 . yang dicirikan dgn keresahan (sama ada melalui pertuturan atau perlakuan tertentu) Kamus Dewan Shaver & Wrightsman. dan emosi yg tidak stabil Neurosis : gangguan emosi akibat konflik yg tidak dapat diselesaikan. (c) Mempunyai pernyataan atau item yang mudah difahami (Robin. (b) Alat ukur yang sesuai mengikut keperluan klien atau kumpulan sasaran (Anastasi. pemencilan diri. 1991). 2002) khususnya ODP dan BLDP. APA. koreksional dan penjara.1998) dalam kalangan orang awam dan dalam seting pemulihan.

BAB 3 Pentadbiran alat ujian 40 .

41 . alat ukur psikologi atau ujian dijalankan di tempat yang kondusif dan sesuai. penerangan tentang tujuan ujian atau alat ukur.1 Pentadbiran Umum Alat ukur psikologi perlu ditadbir mengikut prosedur yang piawai berdasarkan etika pentadbiran alat ujian psikologi (American Psychology Association.KPMSKBK07). menggunakan arahan yang piawai. analisis dan penulisan laporan atau dokumen yang berkaitan. masa yang diberi mencukupi. Berikut adalah antara tatacara umum NOTA pentadbiran ujian atau alat ukur. Pada umumnya. dan profil keputusan ujian ke atas klien adalah dokumen rahsia. memaklumkan kepada klien tentang tahap kerahsiaan dan keperluan untuk memaklumkannya kepada pihak ketiga (pihak berkuasa lain) jika ada keperluan. (berdasarkan jumlah item dan keupayaan individu atau kumpulan sasaran iaitu klien). dan mendapatkan persetujuan klien untuk menjalankan ujian psikologi (Kontrak Persetujuan Menjalankan Sesi Kaunseling dan Ujian Psikologi Orang Diparol (ODP) – BR.3. Beberapa langkah perlu diikuti seperti pengenalan diri pentadbir atau penguji secara ringkas. memaklumkan kepada klien bahawa maklumat ujian adalah dirahsiakan. Setiap set soalan hendaklah ditadbirkan satu demi satu dengan merujuk kepada arahan setiap alat ukur. Manakala penyimpanan alat ukur yang telah digunakan atau dijawab hendaklah diletakkan di tempat selamat sebelum dan Selepas pemarkatan. 2007).

2 Pentadbiran Khusus (a) Klien dikehendaki memberi pilihan jawapan yang paling tepat tentang keperihalan diri. jangka masa ujian dan peraturan lain kepada klien seperti meminta klien mematikan telefon bimbit. Prosedur Pentadbiran Setiap pegawai pelaksana yang NOTA bertanggungjawab mentadbir alat ukur psikologi perlu mengikut prosedur pentadbiran berikut: 42 . (f) Klien tidak dibenarkan membawa keluar alat ukur dari bilik ujian. (b) Klien hendaklah memastikan setiap item atau pernyataan dijawab.3. (d) Jawapan hendaklah dibuat menggunakan pensel 2B di atas kertas yang disediakan. (c) Taklimat awal tentang tujuan ujian. tidak berkomunikasi dan tidak meniru semasa menjawab soalan. (e) Individu hendaklah menjawab semua item dan pernyataan secara jujur berdasarkan kepada dirinya yang sebenar.

Klien menduduki ujian. Tindakan susulan (jika perlu). Penamatan (jika selesai atau berjaya). Merujuk klien kepada pihak berkaitan dan bersesuaian. (ii). 3. (b) Semasa Sesi (i). Ianya merupakan piawai asas bagi 43 Jabatan Penjara NOTA . etika merupakan kepada piawaian perlakuan manusia. (c) Pasca Sesi (i). Interpretasi ujian. Menurut Corey. (iv). c. Persetujuan Termaklum (Informed Consent) a.KPMSKBK07). (ii). Pegawai dikehendaki menyemak profil klien. tatasusila yang menentukan peraturan kawalan diri terhadap praktis yang dijalankan oleh ahli sesuatu profesion. Pegawai perlu menentukan ujian yang sesuai berdasarkan keperluan Malaysia dan klien. (vi). Cadangan untuk pelan rawatan. Penerangan tentang ujian b. (ii). Etika kerahsiaan. (iii). Proses pemarkatan ujian.(a) Sebelum Sesi (i).4 Etika pentadbiran alat ukur Etika berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud Corey dan ”watak ” atau ”resam” yang merujuk Callanan (1988). Tandatangan kontrak-persetujuan (Borang BR. (v).

5 Etika Pengukuran Dan Penilaian Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA) mempunyai etika yang khusus tentang Pengukuran dan Penilaian. etika juga merupakan satu ingatan kepada ahli supaya dibimbing dengan peraturan. 44 . Etika ini sebenaranya memberikan garis panduan yang perlu diikuti oleh para kaunselor apabila menggunakan ujian psikologi. Etika membawa makna “prinsip moral (atau akhlak) atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan (persatuan. hak dan keselamatan pelajar. membina serta boleh menjaga martabat ahli. 3. Bahagian H etika PERKAMA telah menggariskan perkara-perkara berikut: (i). pekerjaan.mencerminkan satu praktis professional dan merupakan suatu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi. Etika juga memberi bantuan kepada ahli dalam sesuatu profesion agar dapat memikirkan serta boleh mempertimbangkan tentang dilema membuat sesuatu keputusan apabila berhadapan dengan isu moral. Kaunselor hendaklah dengan memberi yang lengkap tentang ujian NOTA penerangan supaya keputusan ujian itu dapat diterima oleh klien dalam perspektif yang betul. dan lain-lainl)”. Ianya adalah nilai dan garis panduan yang harus dipatuhi oleh kaunselor dan guru dalam menjalankan tugas masing-masing. Di samping itu.

Tujuan dan kegunaan keputusan hendaklah diberitahu kepada klien sebelum ujian diberi kecuali pengecualian hak yang eksplisit dipersetujui terlebih dahulu (iv). Ahli mestilah menyedari menjalan ujian yang ia mempunyai kelayakan (iii). (v). Ahli mestilah mengelak daripada membuat dakwaan yang tidak benar atau tanggapan yang salah. berhati-hati Ujian yang dan hanya menggunakan untuk kebolehan berlainan memerlukan tahap kelayakan yang berlainan had-had mengendali sendiri dan NOTA menginterpretasi. Kaunselor hendaklah mengawasi supaya keputusan ujian tidak disalaherti atau disalahgunakan (vi).akna daripada keputusan ujian lazimnya disebabkan oleh ketidakbiasaan calon tentang sesuatu perkara yang terdapat dalam sesuatu ujian. dalam Kaunselor hendaklah ujian. Pencapaian yang berm.(ii). Mengajar atau memberitahu sesuatu bahan-bahan ujian ujian sebelum dijalankan memungkinkan keputusan ujian tidak menjadi 45 . Kaunselor hendaklah memberi keterangan yang tepat apabila membuat kenyataan kepada orang awam tentang ujian dan pengujian.

pengawasan yang rapi ke atas alat ujian adalah salah satu daripada tanggungjawab ahli (vii). Ahli-ahli mestilah berhati-hati apabila sesuatu kepeutusann menginterpretasi daripada bahan atau alat ujian yang tidak lengkap. Tujuan utama penggunaan alat ujian itu mestilah dinyatakan dengan jelas kepada klien. Oleh yang demikian. Kebajikan calon mestilah diambilkira sebagai kriteria penting dalam apa-apa pertimbangan. Ahli-ahli mestilah berhati-hati apabila penilaian dan menginterpretasi membuat prestasi calon yang tidak termasuk dalam kumpulan norma di mana alat ujian itu di standardisakan. Keputusan sesuatu ujian semasa hendaklah pengendalian dicatatkan. Ujian-ujian mestilah dijalankan dalam NOTA keadaan yang sama dengan norma. Apabila ujian dijalankan dalam keadaan yang tidak lazim atau berlaku ujian.sah. perkara itu mestilah diistiharkan sebagai tidak sah dan meragukan (viii). Keputusan ujiana yang diberi kepada atau mesti pihak-pihak diawasi lain supaya yang tidak majikan klasifikasi berekenaaan untuk tujuan penilaian atau disalaherti atau disalahguna. (x). (ix). Ahli-ahli yang menjalankan 46 .

ujian darui luar negara mestilah berhati-hati semasa mengguna dan menginterpretasi keputusan ujian dengan mengambilkira budaya golongan norma yang telah digunakan oleh pencipta ujian dalam proses piawaian (xi). menyatakan mengubahsuai penghargaan dan atau menggunakan ujian-ujian yang diterbitkan mendapat kebenaran daripada penerbit. 47 . tidak tanpa Ahli-ahli mestilah berhati-hati supaya mencedok.

BAB 4 Pelaporan dan dokumentasi 48 .

(b) Bahan untuk meneroka kendiri proses kaunseling. (c) Dokumen perhubungan secara klien semasa konvensional antara Pegawai Pelaksana (rujuk perkara 2. 08 yang perlu dilampirkan di dalam Laporan Kemajuan Penghuni dan Fail Pengurusan Kes. Nombor pendaftaran Borang Laporan adalah Borang C4 pindaan Nov. 4.2) Jabatan Penjara Malaysia dengan rakan sejawat dan pihak yang dirujuk dalam melaksanakan tugas membantu klien.3 Keperluan pelaporan Pelaporan diperlukan untuk memenuhi NOTA keperluan dokumentasi dan fungsi-fungsi berikut: (a) Indikator saintifik bagi dengan menilai tepat dan keadaan menggambarkan psikologi klien.4.2 Laporan Laporan ujian psikologi adalah merupakan dokumen rasmi bertajuk ‘ Laporan Penilaian Ujian Psikologi’ yang disediakan oleh Jabatan Penjara Malaysia. sesi ujian psikologi memerlukan pelaporan yang lengkap namun bersifat SULIT dan Pelaporan perlu dilakukan menggunakan borang-borang yang telah ditetapkan oleh Bahagian Parol dan bahagian lain di Jabatan Penjara Malaysia.1 Pengenalan Setiap RAHSIA. 4. 49 .

(d) Maklumat untuk membantu Pegawai Pelaksana membuat Pelan Tindakan Rawatan iaitu intervensi yang sesuai bagi klien. (b) Setiap bahagian di bawah ini mesti diisi dengan lengkap: (i). Maklumat pengenalan 50 . (f) Membantu Pegawai Pelaksana sesi halatuju. 08. menggariskan strategi perkembangan memperbetulkan keutamaan isu mengatur menolong yang sesuai bagi sesi seterusnya. dan memantau kaunseling. (g) Membantu Pegawai Pelaksana menilai kemajuan diri klien dalam proses intervensi menolong. 4. (e) Membantu Pegawai Pelaksana membuat NOTA NOTA konsepsi kes iaitu melihat kes dari perspektif yang menyeluruh.4 Tatacara dan garis panduan pelaporan Setiap pelaporan kes perlu mengikuti tatacara dan garis panduan berikut: (a) Laporan hendaklah menggunakan borang ’Laporan Penilaian Ujian Psikologi’ Borang C4 pindaan Nov.

5 Kaedah penulisan laporan Hendaklah menggunakan borang ‘ Laporan Penilaian Ujian Psikologi’ Borang C4 pindaan Nov. (v). Laporan hendaklah dibuat selewat-lewatnya dua hari selepas ujian dijalankan. (vi). (iv). Sebab keperluan kaunseling Maklumat latarbelakang klien Pemerhatian tingkahlaku Keputusan pengukuran. Cadangan Rumusan Tandatangan penyedia laporan dan interpretasi NOTA 4. Tidak pensil. Laporan Kemajuan Penghuni dan Laporan 51 . 08 Penulisan taip.(ii).6 Pengurusan dan pentadbiran – pemfailan dibenarkan menggunakan pen atau secara berkomputer atau mesin laporan/dokumentasi Borang yang lengkap diisi hendaklah disimpan di dalam Laporan Kemajuan Penghuni dan Laporan Kemajuan ODP (Fail Pengurusan Kes). (viii). (vii). 4. (iii).

Laporan ujian psikologi perlu disertakan dalam Laporan Pesalah). Segala pengisian dan maklumat di dalam Laporan Kemajuan Penghuni dan di Laporan Kemajuan ODP(Fail Pengurusan Kes ODP) dan DOSIR (Maklumat Pesalah) adalah SULIT . Setiap bulan.Kemajuan ODP(Fail Pengurusan Kes) hendaklah simpan di tempat yang sulit dan selamat. Segala pergerakan Laporan Kemajuan Penghuni hendaklah mengikut surat arahan Bahagian 27 Jan 2005 Pemulihan dan Rawatan Ibu Pejabat Penjara Malaysia bertarikh Kemajuan Penghuni dan Laporan Kemajuan ODP (Fail Pengurusan Kes ODP) dan DOSIR (Maklumat 52 . Laporan ujian psikologi yang diperlukan oleh pihak Bahagian Pemulihan dan Rawatan Ibu Pejabat Penjara Malaysia hendaklah dihantar sebelum atau pada 7hb.

BAB 5 rumusan 53 .

Adalah diharapkan ujian-ujian tersebut akan dapat membantu Pegawai Pelaksana (rujuk 2. halangan dan cabaran yang sedang dialami oleh seseorang individu itu. NOTA 54 . keperluan. Secara umum. pihak tertentu terutama badan atau agensi yang berhasrat untuk membantu individu akan dapat memahami dan mengenali status. Daripada datadata dan maklumat yang diperolehi. alat dan ujian psikologi ini boleh dibahagikan kepada dua kumpulan.2). Kumpulan pertama adalah menggunakan ujian untuk mendapat maklumat sebelum sesi kaunseling atau sesi membantu dijalankan sementara ujian kedua pula adalah untuk menimbulkan minat dan motivasi individu terhadap sesuatu bidang pekerjaan atau aspek psikologikal yang menjadi matlamat hidup mereka.Ujian atau alat ukur psikologi merupakan antara instrumen yang dikenalpasti telah banyak membantu pelbagai pihak dalam usaha mengenali dan memahami kepelbagaian profil seseorang individu itu. Modul ini secara langsung telah menggunakan segala kebaikan yang boleh dimenafaatkan melalui penggunaan 11 alat atau penilaian psikologi yang cuba memberi kefahaman kepada beberapa aspek psikologi klien dalam kalangan ODP dan BLDP. kaunselor atau pakar pembantu manusia mengkaji dan mendiagnosis ciri-ciri serta masalah –masalah personaliti dengan tujuan untuk memberi klien maklumat-maklumat penting berkaitan dirinya.

Alat-alat ukuran yang telah dibincangkan mempunyai fungsi masing-masing dan berinteraksi antara satu sama lain. kebolehpercayaan. Pentadbir ujian hendaklah menimbang secara berhati-hati kesahan. Ini adalah boleh memudahkan keputusan dibuat dan pemilihan tindakan dengan cepat dan pantas tanpa ada keraguan dan rasa tidak yakin. 55 . dan kesesuaian alat ukuran apabila memilih ujian untuk digunakan dalam sesuatu keadaan atau dengan calon tertentu. Di mana setiap ujian akan yang telah diambil oleh calon akan memberikan hasil yang mempunyai kolerasi tinggi antara satu sama lain. limitasi psikometrik.Dewasa ini sudah terdapat banyak alat ukuran psikologi yang membolehkan kita membuat penilaian psikologi kepada setiap individu. Alat-alat ujian yang terdapat dalam modul ini adalah alat ukuran psikologi yang telah diiktiraf sama ada di dalam Malaysia atau di luar negara. Ini kerana alat-alat ini mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Setiap individu amat memerlukan penilaian psikologi bagi mengetahui dengan lebih mendalam mengenai dirinya sama ada dari segi personaliti. Alat ukuran hendaklah dipilih untuk mengikut Ini kerana kita sudah dapat mengetahui apa yang kita NOTA kesesuaian. minatnya dan nilainya. kehendaki dan matlamat yang kita hendak capai.

56 .Individu yang layak membuat penilaian psikologi adalah individu yang telah menjalani latihan dan yang memperolehi kemahiran daripada individu berpengetahuan dan berpengalaman. Corey & Callahan. Ahli-ahli psikologi tidak digalakkan atau mempromosikan teknik penilaian psikologi ini khususnya kepada mereka yang tidak terlatih atau tidak mempunyai kelayakan melalui pengajaran. 1984). tajaan dan penyeliaan (American Psychological Association dalam Corey.

Kajang: Jabatan Penjara Malaysia. Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Kajang: Jabatan Penjara Malaysia. Laporan Penilaian Ujian Psikollogi . (2001). Unit Kaunseling Bahagian Pemulihan & Rawatan IPPM. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2005. Modul Latihan Kemahiran Menolong . Bangkok: The Colombio Plan Drug Advisory Programme. (1988). Washington. Diperolehi 6 Mac. Laporan yang tidak diterbitkan. (2006). Kajang: Pengarang. Plenum Publishing Corp. Vaux. 10 (3). Modul Pesalah Seksual Unit Kaunseling Bahagian Pemulihan & Rawatan IPPM. Mohamad Ali.prison. & Joe Savisthian (2007). Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan Dalam Kaunseling. (2007).. Serdang: UPM. (2008). Amir Sharifuddin Abd Majid. 15. Modul yang tidak diterbitkan. Akta Penjara 1995 (Pindaan) (2008). Identification And Assessment Of Intercultural Competence As A Student Outcome Of Internationalization. DC: Author. A.RUJUKAN A Guide Book on Minimum Standards Management of Drug Treatment and Rehabilitation Programme in Asia (2006). Nov 08. D..jpa. Riedel. Modul Pesalah Dadah Unit Kaunseling Bahagian Pemulihan & Rawatan IPPM.pdf American Psychological Association. American Journal of Community Psychiatry. Borang C4 Pin. Mohamad Ali. 2008 daripada http://www.). Modul yang tidak diterbitkan.gov. D. New York: Macmillan Deardorff. Vol. Diperoleh 6 Mac. A. Master Populasi Banduan (Januari 2009).pdf Mohamed Fadzil Che Din. Journal of Studies in International Education. Amir Sharifuddin Abd Majid.my/pekeliling/pp05/bil18/pp1805. Publication manual of the American Psychological Association (5th ed. Kuala Lumpur: Pengarang. & Joe Savisthian (2007). Kajang: Jabatan Penjara Malaysia. Othman Mohamed.my/pride/images/stories/pdf/Act537. (2009). Mohamad Ali. 209-237. & Joe Savisthian (2007). 241-266 Jabatan Penjara Malaysia. Amir Sharifuddin Abd Majid. Psychological Testing. Jabatan Perkhidmatan Awam (2005). S.gov. 148. Modes of Social Support: The social Support Behaviors (SSB) Scale. (1987). 57 . dan Stewart. Modul yang tidak diterbitkan. Anastasi. 2009 daripada http://www. Unpublished Book.

............................ NAMA PENGHUNI : …………………………......... UMUR : …………………..................... 6)……………………TARIKH PENGUJIAN :………....... 5)……………………TARIKH PENGUJIAN :……… ...................... TARIKH PENGUJIAN :…….. PENGHUNI SMPP :………………………….. SESI KE : ………….................... 7)……………………TARIKH PENGUJIAN :…………….................................... 4)……………………TARIKH PENGUJIAN :………... 2)……………………TARIKH PENGUJIAN :……… ...................... 2). 3).......................................‘LAMPIRAN 1’ BORANG C4 Pindaa Novn 08 LAPORAN PENILAIAN UJIAN PSIKOLOGI ( CLIENT PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT REPORTS ) A) MAKLUMAT PENGENALAN NO... ___________________________________________________________________ B) SEBAB KEPERLUAN KAUNSELING RUJUKAN MAHKAMAH / NAMA MAKAMAH :................. / NAMA BLOK: ……………… ........................................................................... 58 ...........................TAHUN......... 3)……………………TARIKH PENGUJIAN :……….. BANGSA : ……………………………… NO.........TAHUN........... TARIKH LAHIR :………………...........HUKUMAN:...... KES KESALAHAN SEKARANG :. KES KESALAHAN SEBELUMNYA : 1).......TAHUN.... TARIKH LAPORAN : ……………… JENIS ALATAN UJIAN : 1)……………….

..................................... UMUR :........ NAMA IBU : ......................................................................................................................................................... 2)................. KES PENCERAIAN : BAPA / IBU / ISTERI / SUAMI SEBAB ......................................................................................................................ADIK BERADIK TIRI:LELAKI........................................... JUMLAH ANAK :............................................................................................................ LELAKI.....KEKERAPAN MASUK PENJARA :................................................................................................................................ MASALAH SEKUNDER SEMASA :......... JUMLAH ADIK BERADIK : ................................................. PUSAT PEMULIHAN SEBELUMNYA : 1)...... MASALAH PRIMER SEMASA :........................................................................................................... TAHUN............... TARAF PENDIDIKAN KLIEN :...............................................................................................................PEREMPUAN................................................... ............................................................................... PEREMPUAN............ NAMA ISTERI/SUAMI : ............................... UMUR : .............................................................................PEREMPUAN............. ................. 59 ..... ..................... ...................................................................................... UMUR : .......... UMUR BERHENTI :............................................. SEBAB BERHENTI :.... .... KLIEN ANAK KE:....................................................................................................................................................... TAHUN.......... A) RINGKASAN MAKLUMAT LATAR BELAKANG KLIEN NAMA BAPA :.................. LELAKI..............................

.......... 3 ) .......................................... PERKEMBANGAN KLIEN MENGIKUTI INTERVENSI SEBELUMNYA:......................................................................................SKOR............................................ .....................................................................................................SKOR................................................................................................................................................................................ SKOR....... .............................................................................................................................................................. ............................................ SEBAB BERHENTI :........................................................................................................................ ............................... 2 ) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................... RAWATAN KESIHATAN SEMASA & SEBELUM KLIEN ( TERMASUK PSIKITIRK) .................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................... .................................................................................... ........................................................ PENGALAMAN PEMULIHAN / KAUNSELING LEPAS : ..................................................................... .................. 4) ..................SKOR................................................................ 5) ............................. ............ ................ 2) ...... SKOR...................................................PEKERJAAN KLIEN: ..................................... ...................................................................... TERAKHIR PEKERJAAN SEBELUMNYA : 1 ) .............................................................. .................................... ........... ...................................................................... JENIS ALATAN UJIAN SEBELUMNYA :1) ..................... 3) .................................................. 60 .................................

....................................... ........................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................. ................................................... ............................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................... PERUBAHAN RIAK MUKA DAN NADA SUARA : ............................ PERUBAHAN RIAK MUKA DAN NADA/DORONGAN/SUARA: ....................................................... .................................................................................................... ___________________________________________________________________ E) KEPUTUSAN DAN INTERPRETASI PENGUKURAN JENIS ALATAN UJIAN : ..................................................................................................................... ........ .......................................................................................................... 61 ................................................................. ................................... .......D) PEMERHATIAN TINGKAHLAKU TINGKAHLAKU KLIEN SEMASA MENGAMBIL UJIAN (DORONGAN/PERASAAN/ DAYA TUMPUAN / KESEDIAAN / PENAMPILAN FIZIKAL / REAKSI / MAKLUMBALAS TERHADAP ALAT UJIAN........................................................ TINGKAHLAKU KLIEN SEMASA MENERIMA KEPUTUSAN UJIAN TUMPUAN / KESEDIAAN / PENAMPILAN (DORONGAN / PERASAAN/ DAYA FIZIKAL / REAKSI / MAKLUMBALAS TERHADAP ALAT UJIAN......................................................................................................................................... TUJUAN ALATAN UJIAN : ......

.......................................KEPUTUSAN DAN INTERPRETASI : .......................... ..................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... ................................ HURAIAN KLINIKAL & DIAGNOSTIK : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................... 62 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... MASALAH / ISU PRIMER & SEKUNDER KLIEN : .......................................................................... ........................................................................................................ .......................... ......................................................................................................................................................................... ......... ..................................................................... ........................................................................................... .................. ........................... ............................................................................................................................................... .................. ........................................................... ............................................................................................................................................................................................. ..................................... FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KEPUTUSAN : ........................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................... ....... ....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ . ................................................................................................................. 63 ............

......................................................................................................................................... .................................... ................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... G) RUMUSAN ............ ...................................... F) CADANGAN INTERVENSI CADANGAN PENGUJI :............................................KESAN MASALAH / ISU PRIMER & SEKUNDER KLIEN TERHADAP PERLAKUAN..................................................................................... ....................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ................. . CADANGAN UNTUK DIRUJUK : ............................................ ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................... ..... ............ PEMIKIRAN & PERASAAN KLIEN :........................... ................................................................................................................................................................................................................................................................ ................... ......................................................................................................... .......................................................... H) PENGUJI TANDATANGAN KAUNSELOR / PEGAWAI PELAKSANA : ……………………… 64 .............................................................................................................................................................................................. ....................................

...NAMA KAUNSELOR / PEGAWAI PELAKSANA : ..... EMOTIONAL ASSESSMENT SCALE (EAS) 11.......20) 3. AGGRESSION INVENTORY (AI) 10........ KEIRSEY TEMPERAMENT SORTER (KTS) 2.. ‘LAMPIRAN 2’ ______________________________________________________________ ALAT UKUR PSIKOLOGI ORANG DIPAROL (ODP) JABATAN PENJARA MALAYSIA ______________________________________________________________ SENARAI ALAT UKUR: 1. MINI MENTAL STATE (MMS) 4.... BEM SEX ROLE INVENTORY (BSRI) 5................... STAGE OF CHANGING READINESS AND TREATMENT EAGERNESS SCALE (SOCRATES) 7. HEIR’S PHSYCHOPATHY (PCL-R) 6.. AGGRESSION QUESTIONNAIRES (AQ) 8.. SOCIAL SUPPORT BEHAVIOURS SCALE (SSB) 65 . DRUG ABUSE SCREENING TEST 20 (DAST ... BECK DEPRESSION INVENTORY (BDI) 9......

………………………………………………………………………………………… Instrumen Tahap Pemulihan Banduan ------------------------------------------------------------------------------------------------------1.sama . BSRI 5.sama .sama KP KP/PP/AL .Alat Ukur Psikologi ODP yang dicadangkan mengandungi sebelas (11) instrumens dan cadangan peringkat/kategori penggunaan alat ukur adalah seperti berikut:.sama Pegawai Pelaksana NOTA: • PPI Pelan Pembangunan Insan (semasa dalam penjara) Orang Yang DiParol (semasa diparol/luar penjara sehingga tamat tempoh pemenjaraan/EPD) • ODP - 66 .sama . BDI 9. EAS 11. KTS 2.Parol(PP)/ Agensi luar(AL) .20 3. KP/Peg.sama .. AQ 8. DAST. MMS 4. AI 10. SSB PPI PPI/ODP PPI/ODP PPI PPI/ODP PPI/ODP PPI/ODP PPI/ODP PPI/ODP PPI/ODP PPI/ODP Kaunselor Penjara (KP). SOCRATES 7.sama . PCL-R 6.

Kedua – dua aktiviti mental ini mempunyai 2 paksi. KTS bersangkut paut dengan teori ‘Penjenisan Psikologi’ German. Russia.E = Extraversion (Extravensi) I = Introversion (Introvensi) 2. Paksi . iaitu:1. Paksi . pusat pengajian tinggi dan untuk permulaan rawatan penyakit yang berkaitan dengan kecelaruan tingkahlaku • • Telah dialih bahasa dalam bahasa Melayu.1 LATAR BELAKANG • • • Dibentuk oleh Dr. Belanda yang digubal oleh Carl Jung untuk menerangkan perbezaan rambang psikologi manusia normal • Jung percaya bahawa apabila seseorang terlibat dalam salah satu dari dua aktiviti mental yang boleh diukur atau disukat • Iaitu i) menerima maklumat (perceiving) dan ii) menyusun maklumat tersebut dan melahirkan keputusan (judging).T = Thinking judgment 67 . Proses membuat keputusan dilakukan melalui fikiran (thinking) atau (feeling) • KTS terdiri dari 4 paksi yang berbeza berkaitan dengan perihal kecenderungan iaitu:1.S = Sensing Perception (Persepsi Deria) N = Intuitive Perception (Persepsi Intuitif) 3. Paksi . David Keirsey Ujian ini telah digunakan oleh lebih 30 juta manusia seluruh Juga digunakan oleh syarikat – syarikat berdaftar seperti dunia Fortune 500. Jepun. Proses pengertian maklumat dilakukan melalui deria (sensing) atau gerak hati (intuition) 2. Sepanyol. Perancis.1.0 KEIRSEY TEMPERAMENT SORTER (KTS) 1.

Manakala INTROVERSION berfokus kepada dunia dalaman. ENTJ 16 jenis personality : REALIABILITI DAN VALIDITI (KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN) • • KTS mempunyai tahap kebarangkalian kesalahan serendah KTS mempunyai tahap kepercayaan / reliability pada 0. lebih senang dengan idea-idea.INFP 11.60 pada tahap kesesuaian dengan MBTI.05 korelasi +. INFJ 10. Paksi . di dalam ISTJ ISTP ESTP ESTJ ISFJ ISFP ESFP ESFJ KTS membentu 9. 2. 3. 68 .INTROVENSI • • Paksi ini mencerminkan samada seseorang itu extravert atau introvert Menurut Meyers (1993) golongan individu yang utamakan EXTRAVERSION lebih senang bergaul dengan manusia dan kegiatan sosial. 4. INTP 15.F = Feeling judgment 4. ENFJ 13.20 hingga +. 8.ENFP 12. ENTP 16. 5. abstrak dan pengalaman diri • Dari 4 paksi 1. 7.2 EXTRAVENSI .J = Judgment P = Perception 1.70 pada tahap kesesuaian dengan MBTI Bagi tahap kesahihan / validity ujian pada kolerasi +. 6. INTJ 14.

teamwork dan komunikasi. 69 .1.5 PENGGUNAAN KTS DALAM PEKERJAAN • Untuk memimpin bagi dan menunjuk individu jalan pekerjaan yang sesuai • Untuk seseorang berdasarkan kemahiran penjenisan dan ilmu personality menyusun perkembangan seseorang berlandaskan kebolehan dan kehendak penjenisan personality Selain itu juga KTs digunakan didalam pelajaran. keunikan dan kelebihan diri mereka berdasarkan kecenderungan yang telah dikenalpasti Untuk membantu pasangan dan keluarga mempelajari nilai-nilai perbezaan dan persamaan diri masing – masing Untuk membantu individu mengendalikan dengan jayanya masalah-masalah yang dihadapi 1.4 PENGGUNAAN KTS DALAM KAUNSELING • Untuk membantu individu mencari arah tujuan hidup dengan memahami • • kekuatan.

....... adakah anda lebih tertarik terhadap a) Perkara-perkara prinsip b) Alunan emosi / perasaan 5...........Rujukan : ………………………………………………............................ Adakah anda akan lebih memberi perhatian ke atas kenyataan yang dapat a) Menyakinkan b) Menyayatkan hati 70 ... Tarikh: ………………………..........KIERSY TEMPERAMENTAL SORTER (KTS) (SOALAN-SOALAN) Nama Klien : ......................... No............ b) Hanya beramah mesra dengan orang yang dikenali sahaja......... b) Berpegang kepada telahan atau jangkaan ( spekulatif ) daripada yang nyata (realistik) 3. 2................................ 1................... Adakah anda lebih a) Berpegang kepada yang nyata (realistik) daripada telahan atau jangkaan (spekulatif).......... Dalam menerima hujah................ Adakah lebih buruk keadaanya jika ada a) Berangan-angan Mat Jenin b) Dalam kebosanan 4........... Di dalam sesuatu majlis................................ adakah anda a) Beramah mesra dengan ramai orang termasuk yang belum dikenali......

Adakah anda lebih gemar membuat sesuatu kerja yang a) Mempunyai tarikh siap yang ditetapkan b) Boleh disiapkan ‘bila-bila masa’ 7. Adakah anda lebih minat terhadap a) Hakikat yang sebenarnya (actual) b) Yang mungkin dapat dilakukan 11.6. Di dalam sesuatu majlis atau parti adakah anda a) Berada lebih lama dan keseronokan meningkat b) Meninggalkan majlis lebih awal kerana merasa kurang selesa 9. adakah anda lebih cenderung untuk melakukannya secara a) Objektif b) Personal / peribadi 13. Di dalam mendekati seseorang (approach). Adakah anda lebih cenderung untuk memilih a) Dengan berhati-hati b) Mengikut gerak hati 8. Adakah anda lebih a) Mementingkan ketepatan waktu / masa b) Terpulang bila masa bersesuaian 71 . Di dalam mengadili orang lain adakah anda lebih dipengaruhi oleh a) Undang-undang daripada keadaan b) Keadaan daripada undang-undang 12. Adakah anda lebih tertarik kepada a) Orang yang munasabah atau waras fikirannya b) Orang yang imaginatif 10.

Penulis sepatutnya a) Menyampaikan maksudkan b) Menyampaikan maksudnya denga kiasan atau perumpamaan 18. Adakah anda merasa lebih senang membuat keputusan berdasarkan a) Pertimbangan secara logik b) Pertimbangan peri kemanusiaan 20. Adakah anda dikatakan sebagai seorang yang lebih a) Bersungguh-sungguh dan gigih b) Bersenang-senang atau bermudah-mudahan 72 dengan terus terang apa yang mereka . Adakah anda hendakkan sesuatu perkara yang a) Telah ditetapkan dan diputuskan b) Belum ditetapkan dan di buat keputusan 21. sesuatu yang a) Tidak disempurnakan b) Telah disempurnakan 15. Yang mana lebih menarik perhatian anda a) Kemantapan fikiran b) Perhubungan kemanusiaan yang harmoni 19. adakah anda a) Bersama-sama mengikut perkembangan semasa b) Agak ketinggalan di dalam mengikuti perkembangan semasa 16. Di dalam membuat sesuatu perkara yang biasa adakah anda a) Membuatnya secara yang biasa dilakukan b) Membuatnya menurut cara tersendiri 17.14. Di dalam kumpulan sosial anda. Apakah yang lebih menganggu fikiran anda.

22. Adakah ramalan-ramalan masa hadapan a) Agak merungsingkan b) Mempersonakan 25. Sesuatu fakta itu akan a) Dengan sendirinya menerangkan segala-galanya b) Menjelaskan prinsip-prinsip 24. Adakah anda merasa lebih puas setelah a) Membuat satu pembelian b) Mempunyai pilihan untuk membeli 29. Bila bersama orang lain apakah anda a) Akan memulakan perbualan b) Menunggu sehingga ditegur sapa 73 . Adakah seseorang itu sepatutnya membiarkan sesuatu kejadian berlaku a) Melalui pemilihan yang teliti serta menurut keinginannya b) Melalui kemungkinan secara rambang dan mengikut nasib 28. Adakah lebih teruk menjadi a) Tidak adil b) Tiada belas kasihan 27. Di dalam bercakap melalui telefon adakah anda a) Jarang menanyakan samaada semuanya telah dikatakan b) Membuat latihan terlebih dahulu tentang apa yang hendak dikatakan 23. Selalunya adakah anda a) Seseorang yang tenang b) Seseorang yang penyayang 26.

Kanak-kanak selalunya tidak a) Menggunakan semua kebolehannya b) Menggunakan fantasi mereka sepenuhnya 32.30. Adakah anda lebih a) Tegas daripada lemah lembut b) Lemah lembut daripada tegas 34. Di dalam membuat keputusan adakah anda lebih berpuas hati berdasarkan a) Nilai yang telah ditetapkan b) Perasaan 33. Adakah anda selalunya merupakan seorang yang a) Praktikal 74 . Adakah hubungan yang baru dan bukab lazim dengan orang lain a) Merangsangkan dan menyemarakkan tenaga anda b) Membebankan keupayaan atau kemampuan anda 37. Akal pemikiran biasa (common sense) a) Jarang dipersoalkan b) Kerapkali dipersoalkan 31. Adakah anda meletakkan lebih nilai ke atas sesuatu yang a) Tetap pasti b) Terbuka 36. Yang mana lebih disanjung a) Berkeupayaan menguruskan dengan cara yang bersistematik b) Berkeupayaan membuat penyesuaian dengan menggunakan apa yang ada 35.

Yang mana lebih memuaskan a) Membincangkan dengan teliti b) Mencapai persetujuan diatas satu-satu isu 40. Adakah anda lebih berminat di dalam a) Pengeluaran dan pengedaran 75 . Yang mana lebih memimpin anda a) Akal fikiran b) Perasaan atau kata hati 41. Adakah anda memilih a) Mempunyai ramai kawan tetapi berinteraksi secara ringkas dan cepat b) Sedikit kawan tetapi berinteraksisecara mendalam dan lebih masa 44. Adakah anda lebih tertarik untuk a) Melihat kebergunaan seseorang itu b) Minat bagaimana orang lain melihat sesuatu 39. Adakah anda cenderung melihat sesuatu dalam keadaan a) Yang teratur b) Yang terjelma begitu sahaja 43. Adakah anda lebih berminat di dalam a) Fakta b) Prinsip 45. Adakah anda lebih senang dengan kerja yang telah ada a) Bersyarat tetap b) Dilaksakan mengikut kesesesuiannya 42.b) Terbuka kepada sebarang pilihan 38.

Orang yang bagaimana harus diberi sanjungan atau pujian yang lebih a) Seseorang yang berfikiran wajar b) Seseorang yang kuat perasaannya 54. Adakah anda lebih gemar kepada a) Keputusan muktamad tanpa sebarang pindaan kenyataan b) Keputusan yang tidak muktamad 49. Adakah anda merasai yang anda a) Lebih praktikal daripada bijak dan mahir b) Lebih bijak dan mahir daripada praktikal 53. Adakah anda lebih suka bergantung kepada a) Pengalaman b) Firasat (sangkaan naluri) 52. Adakah anda lebih menghargai diri anda sekiranya anda seorang yang a) Tegas b) Tekun 48. Yang mana lebih merupakan pujian a) Seseorang yang sangat logikal b) Seseorang yang sentimental 47. Adakah anda merasa lebih selesa a) Selepas membuat sesuatu keputusan b) Sebelum membuat sesuatu keputusan 50. Adakah anda lebih cenderung untuk menjadi seorang yang 76 . Adakah anda a) Mudah berbicara panjang dengan orang yang tidak dikenali b) Sukar untuk berbicara dengan orang yang tidak dikenali 51.b) Merekabentuk dan penyelidikan 46.

a) Berfikiran yang adil b) Mudah kasihan 55. Yang mana seolah-olah lebih banyak kesalahannya a) Menjadi terlalu kasihan b) Menjadi terlalu terkongkong dengan matlamatnya 61. Apakah yang anda lebih hargai dalam diri anda a) Bersandar teguh kepada yang nyata b) Kuat daya imaginasi 59. Dalam sesuatu hal adakah anda lebih menitik beratkan a) Perkara-perkara pokok atau asas b) Fakta penting tersirat (tersembunyi) 60. Anda lebih suka situasi yang a) Berperaturan dan berjadual b) Tidak berperaturan dan tidak berjadual 77 . Apabila telefon berdering adakah anda a) Bergegas untuk mendapatkannya dahulu b) Mengharap orang lain menjawabnya 58. Adakah pada dasarnya anda melihat diri anda seorang yang a) Degil b) Lembut hati 62. Adakah anda lebih gemar kepada a) Mempastikan semua teratur dan terancang b) Membiarkan sesuatu berlaku begitu sahaja 56. Di dalam satu perhubungan perkara yang sepatutnya dipentingkan adalah a) Banyak bertolak ansur b) Bertindak mengikut keadaan 57.

Adakah anda lebih cenderung menjadi seorang yang a) Memikir dan mengimbang dengan berhati-hati daripada secara spontan 78 . Adakah ini menyukarkan anda a) Menganggap diri anda sama dengan orang lain b) Memperalatkan orang lain 67. Di dalam penulisan adakah anda suka memilih a) Terus kepada fakta b) Lebih kiasan 66. Yang mana banyak kekurangan sifatnya a) Yang tidak memilih kasih b) Yang terlalu cerewet 69. Adakah anda seorang yang lebih a) Rutin daripada penuh ragam b) Penuh ragam daripada rutin 64. Adakah anda lebih cenderung menjadi seorang yang a) Mudah untuk didekati b) Agak terbatas dan menyepikan diri 65. Yang mana anda lebih mahu untuk diri anda sendiri a) Fikiran yang jelas dan wajar b) Kekuatan belas kasihan 68. Adakah anda suka memilih a) Sesuatu yang terangcang b) Sesuatu yang tidak terangcang 70.63.

b) Secara spontan daripada memikir dan menimbang dengan berhati-hati 79 .

Selalunya membuat keputusan tahap demi tahap 7. Sedar tentang keunikan setiap peristiwa yang berlaku 1. Berkemungkinan membuat keputusan dengan cepat 7. Tidak suka membuat kerja secara berulangkali 4. Suka kepada cara kerja yang ditetapkan 2.KETERANGAN HASIL UKURAN PERBANDINGAN DI ANTARA JENIS “SENSING” DAN “INTUITIVE” SENSING INTUITIVE 1. Gemar mempelajari kemahiran-kamahiran baru 5. berkemungkinan tidak mempercayainya 4. Mengikut inspirasi dan gerak hati 80 . Menumpukan perhatian kepada apa yang boleh dipakai 3. Bekerja berterusan. Sedar tentang cabarancabaran dan kemungkinankemungkinan yang baru 2. Jarang ada inspirasi dan sekiranya ada. Bekerja tekun dan bertenaga dengan mempunyai tempoh yang lembap diantaranya 6. mempunyai gambaran yang realistik mengenai masa yang perlu untuk melakukan sesuatu 6. Menumpukan perhatian kepada apa yang digunakan 3. Gemar menggunakan segala apa yang diberi 5.

Selalu berhati-hati dengan mengenai fakta 8. Berkebolehan memkomplikasikan sesuatu tugas 11. Berkebolehan mempermudahkan sesuatu tugas 11. Mempersoalkan mengapa sesuatu keadaan itu seperti seadanya 81 . Tidak suka mengambil masa untuk perisisia 10. Menerima realiti semasa sebagai sesuatu tugas yang perlu dilaksanakan .8. Berkemungkinan memperolehi faktor yang ada sedikit kesalahan 9. Berkemungkinan sesuai dengan pekerjaan yang perlu kepada ketelitian 10. 9.

Suka kepada kepelbagaian 1. Ramah. untuk penumpuan. 2. Berminat untuk mengetahui bagaimana orang lain menjalankan tugas. Merasa tertarik kepada faktor-faktor luaran. 5. 2. Selalunya suka bercakap di telefon. 5. 4. Selalunya suka menyapa orang lain. Berminat kepada idea/konsep di sebalik kerja tersebut Tidak suka kepada gangguan telefon. suka bercakap dan mudah dikenali. 3. Menghadapi masalah untuk mengigati nama dan mengenal nama dan rupa.PERBANDINGAN DI ANTARA EKSTROVERSI (EXTROVERSION) DAN INTROVERSI (INTROVERSION) EKSTROVERSI INTROVERSI 1. perlu kepada perhubungan dan mudah meluahkan perasaan. Lebih suka kepada sumber-sumber dalaman. Menjalankan sesuatu tugas dalam jangkamasa yang panjang tanpa apa-apa gangguan 4. Merasa tertekan dengan gangguan dari faktor-faktor luaran. suka bersendirian dan suka menyimpan perasaan 82 . Suka kepada ketenangan dan beraksi. 3. pendiam dan susah untuk dikenali. Selalunya berat mulut. Kadang-kadang merasa tidak sabar dengan pekerjaan perlahan yang berpanjangan.

Cepat bertindak dan kadangkalanya tanpa berfikir. Memerlukan Introversi untuk keseimbangan. 7. Berkemungkinan cenderung kepada komunikasi secara bertulis. Memberi pemikiran mendalam kepada kehidupan 9. Berkemungkinan nampak seperti suka menyisih diri 7. Suka untuk mempelajari sesuatu yang baru melalui percakapan dengan orang lain. Suka bekerja bersendirian. Berkemungkinan nampak cetek pengetahuannya. 9. Berkemungkinan cenderung untuk belajar melalui bacaan daripada bercakap atau secara praktikal 10. Memerlukan Extroversi untuk keseimbangan 83 . 8. Suka dengan orang lain. 10. 6. Kadangkala tidak bertindak langsung 8. Berfikir sebelum bertindak.6. Memberi keluasan kepada kehidupan. Berkemungkinan cenderung kepada komunikasi secara bercakap daripada bertulis.

Memberi gerakbalas kepada pendapat mereka. 6. Berkebolehan untuk menegur dan memberhentikan pekerja sekiranya perlu. Menjangkakan atau meramalkan hasil daripada pilihan yang dibuat ke atas orang lain. Perlu kepada layanan yang adil. Perlu kepada pujian sekali sekala. 2. 4. 5. 4. 2. 84 . 1. Cenderung kepada ketegasan dan memberhentikan pekerja sekiranya perlu. 3.PERBANDINGAN DI ANTARA BERFIKIR (THINKING) DAN BERPERASAAN (FEELING) THINKING FEELING 1. Tidak suka memberitahu sesuatu yang tidak menyenangkan kepada orang lain. 6. 5. Berkebolehan untuk melihat kesan logikal daripada pilihan yang dibuat ke atas orang lain. 3. Suka kepada keharmonian dan akan tekun bekerja untuk mencapainya. Memberi gerakbalas kepada nilai orang lain lebih daripada perasaan dan pemikiran mereka. Berkebolehan untuk menentukan sesuatu di dalam susunan yang logikal. Cenderung untuk bersimpati.

Mempunyai bakat di dalam menganalisakan sesuatu masalah atau situasi.7. 85 . Memberi kepentingan kepada seseorang yang berada di sebalik sesuatu tugas atau pendapat. Berkemungkinan menyakitkan perasaan orang lain tanpa menyedarinya. 8. 8. Gemar menyenangkan/ memuaskan hati orang lain. 7.

86 . Tidak kisah dan boleh membiarkan sesuatu itu berbuka untuk sesuatu perubahan di saat-saat akhir. Boleh menyesuaikan diri dengan situasi yang berubahubah. 4. Bekerja dengan cara paling terbaik sekiranya merancangkan pekerjaan tersebut dan mengikuti perancangan yang telah ditetapkan. 3. Berkemungkinan tidak suka menggangu sesuatu projek yang mereka sedang lakukan/ laksanakan untuk perkara lain yang lebih penting. 1. Suka menetapkan dan menyelesaikan sesuatu perkara/ tugas. situasi atau seseorang. Berkemungkinan membuat keputusan dengan cepat. 5. Berkemungkinan untuk menangguhkan tugas yang tidak menyenangkan.PERBANDINGAN DI ANTARA JUDGING DAN PERCEPTION JUDGING PERCEPTION 1. 4. 5. Cenderung untuk merasa puas apabila telah mencapai sesuatu keputusan mengenai sesuatu perkara. 2. Berkemungkinan menghadapi kesukaran untuk membuat keputusan kerana merasa maklumat yang diperolehi tidak mencukupi. 2. 3. Berkemungkinan untuk menangguhkan tugas yang tidak menyenangkan.

Menggunakan senar sebagai 8. Menggunakan senarai sebagai agenda untuk bertindak. Ingin mengetahui mengenai sesuatu kerja baru secara menyeluruh. 8. Dapat menyelesaikan banyak tugasan di saat-saat akhir walaupun di bawah tekanan. 87 . 7.6. Menjadualkan projek supaya setiap tahap dapat diselesaikan di dalam masa yang ditentukan. 6. Hanya mahukan sesuatu yang asas sahaja sebelum memulakan kerja mereka. peringatan untuk setiap tugasan yang perlu diselesaikan pada suatu hari nanti. 7.

Tidak mesra .Bertanggungjawab ESTJ Logical Decisive Systematic Objective Efficient Direct Practical Organized Impersonal Responsible Structured Conscientious .Bersyukur .Pragmatik .Praktikal .Meyakinkan .Berdikari .Suka .Mudah berbicara .Berusia cepat .Berhemat Conscientious .Tradisional .Cekap .Logikal .Praktikal .Sistematik .Lebih kepada penggunaan .Cepat/pantas 88 .ISTJ Detailed Traditional Loyal Patient Practical Organized Service Minded Devoted Protective Monticules Responsible .Amat teliti .Objektif .Cepat membuat keputusan .Mudah menyesuaikan Diri .Berorientasikan .Menentukan nasib diri-sendiri ESTP Activity Oriented Adaptable Fun-loving Versatile Energetic Alert Spontaneous Pragmatic Easy going Persuasive Outgoing Quick .Taat setia .Spontan .Terus langsung .Faktual .Berhemat ISTP Logical Expedient Practical Realistic Factual Analytical Applied Independent Adventurous Spontaneous Adaptable Selfdetermined .Analitik .Teratur .Bersedia .Sukakan cabaran .Berkhidmat .Terperinci .Bertenaga .Sukakan keseronokan .Peramah .Mudah Menyesuaikan diri .Penyabar .Rialistik .Bersifat melindungi .Aktiviti .Serba boleh .Bertanggungjawab .Spontan .Praktikal .Teratur .Setia .Logikal .

Simpatetik .ISFJ Detailed Traditional Loyal Patient Practical Organized Service Minded Devoted Protective Monticules Responsible .Mudah menyesuaikan diri Playful Vivacious Sociable Talkative Cooperative Easygoing Tolerant Out going .Lincah .Suka bergaul .Merendah diri .Lemah lembut .Tradisional .Setia .Suka bekerjasama .Praktical .Suka bergaul .Tradisional .Bersifat melindungi .Ghairah bersemangat .Mudah berbicara .Peramah ISFP Caring Gentle Modest Adaptable ESFP Enthusiastic Addaptable Spontaneous .Suka bekerjasama .Harmoni 89 .Suka .Taat setia .Penyanyang .Keperibadian yang menarik .Penyabar .Taat setia .Taat setia .Banyak bercakap .Teliti .Berhemat .Mudah menyesuaikan diri Sensitive Observant Bekerjasama Cooperative Loyal Trusting .Bertanggungjawab .Responsive .Terperinci .Ramah .Bertolenrasi .Tajam daya pemerhatian .Bertanggungjawab .Bekerjasama .Berhemat ESFJ Conscientious Loyal Sociable Personable Responsible Harmonious Cooperative Tactful Thorough Responsive Sympathetic Traditional .Berkhidmat .Taat setia .Bijaksana .Mudah terasa / sensitif .Spontan Understanding – Bertimbangrasa Harmonious .Harmoni .Teratur .Amat teliti .Mudah percaya Conscientious .

Sistematik .Rialistik .Teratur .Sukakan keseronokan .Teliti .Faktual .Berusia cepat .Cepat/pantas Spontaneous .Bersyukur Conscientious .Aktiviti .Boleh dipercayai Logical Decisive Systematic Objective Efficient Direct Practical Organized Impersonal Responsible Structured .Teratur .Boleh diharapkan .Spontan Adaptable .Teguh setia .Berorientasikan .Mudah berbicara .Praktikal .Bertenaga .Mudah menyesuaikan Diri Self-determined-Menentukan nasib diri-sendiri ESTP Activity Oriented Adaptable Fun-loving Versatile Energetic Alert Pragmatic Easy going Persuasive Outgoing Quick .Bersedia .Praktikal .Berdikari Adventurous .Cepat membuat keputusan .Analitik .Peramah .Terus langsung .Bertanggungjawab .Lebih kepada penggunaan Independent .Meyakinkan .ISTJ ESTJ Factual Thorough Systematic Dependable Steadfast Practical Organized Realistic Duty bound Sensible Reliable .Tidak mesra .Logikal .Logikal .Berkewajipan .Serba boleh .Sistematik .Pragmatik .Objektif .Realistik .Praktikal .Berhemat ISTP Logical Expedient Practical Realistic Factual Analytical Applied .Cekap .bersikap wajar .Sukakan cabaran Spontaneous .Faktual .Spontan 90 .Mudah menyesuaikan diri .

Memintingkan teori Mendalam .Suka membuat Taat Setia keputusan .Terus terang Straight Forward-Ghairah/ Bersemangat Objective .Berdikari .Logikal .Logikal .Pandai .Mendalam .Ghairah/ ..Menyokong Supportive Enterprising .Mengambil Berat Concerned ENTP .Menyenang-suaikan Congenial Independent .Penuh -.Cognitif Belas Kasihan .Sikap Ingin Tahu .Berdikari .Kognitif Lembut Lemah .Setia .Berdikari .Asli Setia Taat Logical ENFJ Decisive Loyal Idealistic Playful Personable Verbal Tough Strategic .Asli .Mencabar Serba Boleh --Analtikal .Mementingkan teori .Berwawasan Kesungguhan .Kritikal Iltizam .Logikal .Idealistik .Lantang .Berautonami .Empatetik .Mudah Menyesuaikan Pendiam .Iltizam .Sangat mendesak Berazam .Minda yang bersistemetik Compassionat Penuh Belas Kasihan Firm .Kreatif Sendiri .Bertanggungjawab Responsible .Berdayausaha ..Penuh Perasaan Expressive Controlled .Suka menyoal Ramah -.Berautonami Menyeluruh Idealistik Pendiam .Taat Setia nasib diri Menentukan .Ragu-ragu .Stratigik Curious Creative Enthusiastic Adaptive Challenging Versatile Analytical Spontaneou Clever s Resourceful Expressive Questioning Independent Theoretical Friendly Perceptive Restless .Berdikari ENFP Outspoken .Penuh Perasaan .Berakhlak Mulia .Spontan .Speculatif .Suka Secara .Strategik System-minded .Sentiasa terkawal Enthusiastic .Pintar akal .Menyeluruh Mudah Rasa Sensitif .Tahan lasak Lisan .INTJ ENTJ Independent INFJ Logical Critical Committed Original Loyal .Teliti/ tepat Diri .Objektif Energetic Fair Diplomatic Theoretical .Berat Mulut .Mementingkan teori .Sikap .Diplomatik .Bertenaga .suka membuat -perancangan Berbudi Pekerti .Sendirian Konsepsi .Mementingkan teori .Tegas e Kreatif Visionary Creative Theoretical Intense Demanding Deep Private Determine Global Conceptual Autonomous Sensitive Holistic INTP Idealistic Reserved Logical Skeptical INFP Cognitive Compassionat Detached e Theoretical Gentle Reserved Virtuous Precise Adaptable Independent Speculative Committed Original Curious Autonomous Loyal Devoted Deep Reticent Empathetic .Mudah menyesuaian diri Bersemangat .Kritikal Critical .Resah Gelisah 91 Creative Self-determined .Adil .Perseptif .Kreatif Creative Strategic .Kreatif Ingin Tahu .

Pegawai Pelaksana ………………………………………..1..UMUR:…… JANTINA:….… SILA TANDAKAN (√) BAGI SETIAP JAWAPAN DI DALAM RUANGAN (SAMAADA ‘A’ ATAU ‘B’) RU G AN A N1 A B A RU G AN A N2 B A RU G AN A N3 B A RU G AN A N4 B A RU G AN A N5 B A RU G AN A N6 B A RU G AN A N7 B 1 8 1 5 2 2 2 9 3 6 4 3 5 0 5 7 6 4 2 9 1 6 2 3 3 0 3 7 4 4 5 1 5 8 6 5 3 1 0 1 7 2 4 3 1 3 8 4 5 5 2 5 9 6 6 4 1 1 1 8 2 5 3 2 3 9 4 6 5 3 6 0 6 7 5 1 2 1 9 2 6 3 3 4 0 4 7 5 4 6 1 6 8 6 1 3 2 0 2 7 3 4 4 1 4 8 5 5 6 2 6 9 7 1 4 2 1 2 8 3 5 4 2 4 9 5 6 6 3 7 0 SB U TL TO L TA E I S N T F J P A JA B D Nama Kaunselor …………………………………….8 SKOR JAWAPAN KTS SKOR JAWAPAN KTS NAMA :…………………………………………………………………………… NO Klien…………………TARIKH:…………. 92 .

2.0 DRUG ABUSE SCREENING TEST 20 (DAST-20) 2.1 Latarbelakang • Dibentuk oleh Dr. Harvey A. Skinner, University of Toronto • Mempunyai 12 item boleh diberi kepada klien dalam bentuk laporan peribadi atau temuduga individu yang berstruktur • Ianya dibentuk mengikut persamaan ujian yang terdahulu iaitu Machigan Alcoholism Screening Test (MAST) • Klien hanya menjawab ‘Ya’ atau ‘Tidak’ • Tujuan ujian : (a) Menyediakan satu kaedah dan ujian saringan yang

singkat,mudah, praktikal

sahih bagi

mengenalpasti

tahap individu menggunakan dadah (b) Menghasilkan tahap skor index secara kuantitatif terhadap dengan

permasalahan

yang

berhubungkait

panyalahgunaan dadah • Ianya diboleh digunakan kepada orang dewasa dan boleh diadaptasikan kepada remaja • Soalan – soalan dalam ujian ini berdasarkan pengalaman seseorang itu dalam masa 1 tahun lepas • Skor – ‘Ya’ = 1 dan ‘Tidak’ = 0 • Skor 6 hingga 15 dicadangkan sebagai tujuan penerokaan kes. • Skor 16 ke atas menunjukan ketagihan yang teruk atau dalam keadaan pergantungan.

93

2.2 KESAHIHAN (a) VALIDITI • • Concurrent validity .85 DAST mencapai 85 % ketepatan dalam mengklasifikasi klien berdasarkan diagnosis DSM III menggunakan sample klinikal seramai 501 penagih dadah/akohol. (b) RELIABILITI Ujian ini telah diuji kepada 256 penagih dadah/akohol hasil koefisien reliabiliti yang konsisten .92

94

DRUG ABUSE SCREENING TEST 20 (DAST-20) (SOALAN-SOALAN) ARAHAN: Soalan–soalan yang diberikan adalah berkaitan dengan maklumat –maklumat potensi klien di dalam penglibatan penagihan dadah tidak termasuk alkohol dalam masa 12 bulan yang lepas. Sila baca dengan teliti setiap keterangan atau maklumbalas tersebut. Jika anda soalan dan membuat ke-putusan jika jawapan anda “Ya” atau “Tidak” kemudian bulatkan mempunyai masalah dengan keterangan yang diberikan, sila pilih maklumbalas yang paling hampir.

Nama Klien: …………………………………………………………...................... No Rujukan:.................................................................................................. ..... Tarikh: ………………………............................................................................... No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pernyataan Pernahkah anda menggunakan sebarang dadah selain daripada tujuan perubatan? Pernahkah anda menyalahgunakan dadah yang dirujuk oleh doktor ? Adakah anda menyalahgunakan lebih dari satu jenis dadah dalam satu masa Bolehkah anda meneruskan kehidupan harian tanpa menggunakan dadah ? Adakah anda boleh berhenti menggunakan dadah apabila anda mahu ? Pernahkah anda mengalami keadaan tidak sedarkan diri kesan penggunaan dadah? Adakah anda merasa bersalah dengan penggunaan dadah ? Adakah pasangan atau ibubapa anda menegah penglibatan anda dengan dadah ? Adakah penggunaan dadah menimbulkan masalah di 95 Ya Tidak

10. 11. 12. 13. 14. 15.

dalam hubungan pasangan atau Ibubapa anda ? Pernahkah anda kehilangan kawan disebabkan penggunaan dadah anda ? Pernahkah anda meminggirkan keluarga anda

disebabkan penggunaan dadah ? Pernahkah anda mengalami masalah di tempat kerja disebabkan oleh penggunaan dadah ? Pernahkah anda kehilangan pekerjaan disebabkan penggunaan dadah anda? Pernahkah anda terlibat dengan pergaduhan semasa pengaruh penggunaan dadah? Pernahkah anda melibatkan diri di dalam aktiviti yang menyalahi undang–undang untuk mendapatkan dadah? Pernahkah anda ditangkap akibat daripada pemilikan dadah? Pernahkah anda mengalami symptom penagihan dadah/merasa sakit apabila anda berhenti mengambil dadah ? Pernahkah anda mengalami masalah kesihatan kesan daripada pengambilan dadah (contoh: hilang ingatan, hepatitis, jantung, pendarahan, HIV dll)? Pernahkah anda meminta bantuan daripada sesiapa dalam masalah peng-gunaan dadah anda? Pernahkah anda mengikuti mana–mana program pemulihan yang khusus dalam penagihan dadah? JUMLAH:

16. 17.

18.

19. 20.

2.6 INTERPRETASI SKOR: DAST-20 Skala skor o hingga 20: 1 Markah bagi setiap jawapan “Ya” dan 0 bagi “Tidak”. Skor 6 kebawah = Tidak ketagih

96

Skor 6 hingga 15 = Ketagihan Moderate (dicadangkan bagi tujuan penerokaan kes) Skor 16 ke atas =

Ketagihan Teruk (Severe) perlukan program pemulihan intensif

97

189-198 dari • Dept. Psychiatry The John Research 12. Maryland.R. permasalahan sesuatu. aturcara arahan lisan dan tulisan dan peniruan objek poligon yang sama dengan Bender-Gestalt Figure. aturcara ialah 21 dan bahagian kedua iaitu menamakan . masalah sesuatu. penguasaan menamakan bentuk arahan dan peniruan mental . M. • MMS dipanggil sebagai ‘mini’ sebab ia hanya menumpukan aspek fungsi – fungsi kognitif tanpa melihat aspek mood. America MMS digunakan untuk tujuan saringan bagi masalah orientasi kognitif. • MMS dengan mengambil membuat masa klien lebih merasa kurang supaya selesa 10 minit untuk sesi dengan ditadbirkan. Folstein dan P. skor maksimum pembacaan.F.3. 98 . Skor maksimum adalah 9. Penguji diarahkan memulakan dahulu mewujudkan rapport bagi tidak menekan klien ke atas item yang sukar bagi klien.1 LATAR BELAKANG • Dibentuk oleh Dr. S. ingatan jangkamasa pendek.2 DISKRIPSI • Ujian ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama ingatan adalah tindakbalas vokal merangkumi dimensi jangkamasa pendek dan tumpuan. pengiraan. tumpuan. bahasa. penguasaan mental . pengalaman mental yang abnormal dan bentuk pemikiran seseorang 3. Folstein.0 MINI MENTAL STATE (MMS) 3.E. Mc Hugh dalam tahun 1975 dalam Journal of Psychiatric . Baltimore. of Hopkins Hospital. kefahaman.

32 kecelaruan personaliti & 27 neurosis) dan 63 normal di Hospital New York menunjukkan concurrent validiti .4 VALIDITI DAN RELIABILITI • Kajian terhadap 137 pesakit (9 dementia. Ianya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari pakar psikitrik.3 KEPUTUSAN MMS mempunyai skor 0 hingga 30. 3.66 ke . 31 depressi. Skor dibawah 24 secara umumnya dikira menandakan terdapat masalah fungsi kognitif.3. 14 manic depressi. 24 skizo. markah penuh 30 menandakan tiada masalah dalam ujian fungsi kognitif.77 • Kajian yang sama menunjukkan reliabiliti .88 99 .

...............................Bulan ? 2. Nama Klien................. berikan masa satu dalam 3 saat bagi klien menyebutkan ( contoh : klien nyatakan meja.... NO 1............Penjara? 3.. Tarikh: ……………………….....5 SOALAN-SOALAN MINI MENTAL STATE (MMS) ARAHAN: Berpandukan kenyataan di petak arahan...Rujukan : ……….......................3...........Tahun berapakah sekarang ? .............. kerusi dan bola )............Tingkat? Senarai nama Namakan 3 objek.. Selepas penguji / kaunselor menyatakan 3 objek yang dinyatakan ............ Orientasi Kognitif : ..Negara? ............. ..........Bandar atau Daerah? .... sila berikan skor bagi jawapan atau kenyataan yang betul mengikut skor yang disediakan................Negeri? . Ulang semula jawapan yang diberikan sehingga klien mempelajari kesemua 3 objek tersebut 100 3 1 1 1 1 1 ARAHAN SKOR 1 1 1 1 ................ No................................... Perhatian! Ujian ini hanya boleh diberikan kepada klien yang boleh menulis dan membaca.....Apakah tarikh hari ini ? ... Dimana kita sekarang ? ............. suruh klien sebutkan semula 3 objek tersebut.........Hari ini ? . Berikan 1 markah bagi setiap jawapan yang betul.......................

Ambil kertas tersebut dengan menggunakan tangan kanan kamu 2. 7. 65). arahkan klien mengeja ayat BOTOL secara terbalik. 6. Markah adalah mengikut huruf yang betul di dalam ayat yang dieja terbalik. “Dan” atau “Tetapi” Arahkan klien mengikut arahan 3 peringkat: 1.4. 3. 79. Berhenti selepas jawapan yang kelima. 86. 8. Lipat kertas tersebut menjadi setengah lipatan 3. Arahkan klien ulangi kata – kata “ Tidak Jika” . 1 101 . Pilihan : eja ayat BOTOL terbalik ATAU Arahkan klien mengira bermula dengan 100 dan kiraan kebelakang mengikut siri angka 7. Beri 1 markah bagi setiap yang betul. 1 10. 9. PENGUCAPAN Tujukan kepada pensil dan jam tangan. Abaikan kesalahan ejaan untuk pemarkahan. Arahkan klien namakannya selepas penguji/kaunselor tujukan. Letak kertas tersebut di atas lantai Arahkan klien membaca dan patuh kepada arahan tersebut: PEJAM MATA KAMU . 72. Berhenti selepas kiraan yang ke 5 (93.tulis dalam huruf besar 3 1 3 2 5 5. Arahkan klien menulis ayat mengikut pilihannya sendiri (ayat tersebut mesti mengandungi subjek dan kata kerja yang masuk akal/lojik. Contoh : LOTOB = 5 MARKAH Jika LOTBO = 3 MARKAH IMBAS KEMBALI Bertanyakan semula nama 3 objek tadi di dalam soalan no. Tumpuan & Pengiraan Kiraan siri angka 7. Berikan 1 markah bagi setiap jawapan yang betul. Jika klien tidak boleh mengira atau tidak boleh menyempurnakan tugasan ini .

102 .6 SKOR: MMS MMS mempunyai skor 0 hingga 30. markah penuh 30 menandakan tiada kesalahan dalam ujian. Skor dibawah 24 secara umumnya dikira menandakan terdapat masalah fungsi kognitif.11. Arahkan klien meniru bentuk di bawah : ( Beri 1 markah jika semua sudut dan bahagian tengah berbentuk segiempat) adalah betul dan bahagian 1 ATAU (Beri 1 markah jika semua sudut dan bahagian adalah betul dan bahagian tiga kecil) JUMLAH: 30 tengah di bawah tapak berbentuk segi 3. Ianya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

a =. 1974) 4. Di antara ujian-ujian yang lazim digunakan oleh pakar psikologi seksual adalah seperti berikut: 4. Social Desirability. Ini dibandingkan dengan perwatakan positif yang diperakui dalam norma masyarakat. 1974) Ujian yang paling kerap digunakan dan mempunyai nilai validity dan ribiality yang tinggi merupakan ujian BSRI.2 The Bem Sex Role Inventory (BSRI) (Bem.0 BEM SEX ROLE INVENTORY (BSRI) (Bem. Secara am. Masa untuk melengkapi ujian ini adalah 15 minit. BSRI mempunyai tiga dimensi.80. Femininity. Coefficient reliability bagi sample 444 lelaki dan 279 perempuan adalah seperti berikut: Mascunility. Ujian ini senang dilakukan tetapi memerlukan pakar psikologi untuk menerangkan keputusan ujian. soalan-soalan yang ditanya kearah menilai sifat-sifat maskulin dan feminin dalam pendirian seseorang itu. a = 75. Secara am. Dimensi pertama bernama ‘Mascunility’ (20 item).1 Kaedah Soal-Selidik Homoseksualiti (BSRI) Bahagian ini memperihalkan kaedah soal-selidik untuk mengenalpasti se-seorang mempunyai minat seksual terhadap individu yang sama jantina. BSRI mempunyai 60 item yang bersifat selfdescriptive. Dimensi kedua bernama ‘Femininity’ (20 item) dan dimensi ketiga merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh kedua-dua jantina di bawah tajuk ‘Social Desirability’ (20 item). Ujian ini boleh didapati dari Consulting Psychologists Press. a =.4.86. Terdapat beberapa ujian psikometrik yang sedia ada untuk menilai tahap homo-seksualiti seseorang. 103 .

range markah di antara 20 ke 140. Berdasarkan ini. Pembahagian kategori bagi setiap dimensi adalah seperti berikut:Markah 20-50 51-80 81-110 110-140 Masculinity Low Average Strong Dominant Femininity Low Average Strong Dominant Social Desirability Low Average Strong Dominant 104 .Permakahan bagi setiap item dalam setiap dimensi adalah di antara 1 hingga 7 pada skala Likert.

.......... No........... 5...BEM EX ROLE INVENTORY (BSRI) (Soalan-soalan) Nama Klien .Rujukan : …………………......... 20....... Tarikh: ……………………............ 16......... 6..................... 11......... 9........... 15. 14............... 4................... 7....... 19. 8.................. 12....... 10. 18..... 17... 3..............… 1 2 3 4 5 6 7 Betul atau Selalu betul Hampir betul atau tidak betul Skor Bil: 1.... 13............ 2..................... Keterangan Berlakon sebagai pemimpin Agresif Cita-cita tinggi Analitikal Asertif Ahli sukan Bersaing Menyokong kepercayaan sendiri Dominan Memaksa Ada kebolehan memimpin Berdikari Perihatin terhadap kehendak orang lain Malu Lemah lembut pertuturan Simplistik Kelembutan Memahami Marah Mengalah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (bulatkan) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 105 ..………………………………….

106 .

52. 37. berdarjat Bijaksana Berlakon yang berkenaan Bersifat benar Tidak dapat dijangka Tidak sistematik Dapat disediakan Keangkuhan Cermat Ikut kebiasaan Mesra Riang Berfaedah Tidak cekap Cemburu Menyenangkan Murung Dapat dipercayai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 53. 33. 57. 27. formal. 60. 32. 55. 47. 49. 28. 38. 58.21. 56. 51. 25. 39. 59. 43. 26. 31. 30. 23. 41. 44. 45. 40. 42. 24. 50. 35. 46. 36. Keseorangan Suka membuat keputusan dengan senang Kelelakian Percaya diri sendiri Memadai apa yang ada Personaliti yang berprisip Sanggup untuk berdikari 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 107 . Penyayang Keseronokan Sifat kanak-kanak Belas kasihan Tidak guna bahasa kasar Merendahkan suara terhadap Perempuan Pemuji Beradab Mudah terlupa Sayang kanak-kanak Amanah Merahsiakan Ikhlas Serius. 29. 34. 48. 54. 22.

4 CARA PEMARKAHAN : 41 – 52 : Keadaan sosial yang dikehendaki 53 – 60 : Kelakian 1 – 12 : Kelakian 13 – 20 21 – 32 : Kewanitaan : 33 – 40 : Keadaan sosial yang dikehendaki Kewanitaan 108 .4.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Feminine Markah Social Desirability No.0 HARE’S PSYCHOPATHY CHECKLIST (PCL-R) 5. • • Hare Checklist telah diperkenalkan oleh Robert Hare Profesor Emiritus Psikologi di University British Columbia 109 . 1 Latarbelakang PCL-R Tujuan ujian ini adalah untuk menilai kewujudan personaliti psychopathic (anti-social) sesorang klien. Markah 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 INTERPRETASI: MARKAH 20 – 50 51 – 80 81 – 110 110 – 140 PENTERJEMAHAN Rendah Sederhana Tinggi Sangat Tinggi 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 53 54 55 56 57 58 59 60 Masculine Markah No.No.

• • Kebanyakan masa dihabiskan mengkaji psychopath Telah pengarang berapa buku termasuk without (kurang siuman). menilai kecenderungan psychopath dan anti sosial seseorang. keganasan dan method lain untuk membenarkan apa yang mereka mahukan. • Simtom Psychopath termasuk kekurangan suara hati dan sense kepada kesalahan. mengulang keganasan norma sosial. banduan dewasa. • Hare Cheklist digunakan pada populasi. Conscience: The Disturbing. Anti Sosial Process Screening Device dan P Scan untuk digunakan dalam undang-undang. Psychopathy Checklist: Youth Version. • Psychopathy generally refers to mental disorders. • • Hare Checklist adalah alat diagnostik digunakan untuk Psychopath mengunakan cara penarikan. lack of remorse. pengabaian undang-undang. For a psychopathic by largely personality is one usually amoral and asocial behaviour. • Juga telah membangunkan teori dan kajian kepada dunia perniagaan dan korporat dengan psychopath membangunkan instrumen 360s untuk skrin kelakuan dan trait dan buku Snakes in Suits: When Psychopaths Go To Work. and perverse or related behaviours. World Of The Psychopaths Among Us dah lebih seratus artikel Psychopath. characterized irresponsibility.2 TUJUAN KEGUNAAN 110 . tipu muslihat. penting diri. emosi cetek dan sejarah menjadikan individu lain mangsa. instance. empati. • Beliau juga membangunkan Psychopathy Checklist: Screening Checklist. psychiatric kriminal. 5. impulsiveness. pesalah seks dan psychiatric yang menunggu perbicaraan atau penilaiaan dalam penahanan.

kecenderungan psychopath. potensi rasiko dimiliki subjek.• • • • PCL-R digunakan bagi mendiagnostik psychopath klinikal Dibangunkan dalam tahun1990 bagi mengenalpasti Digunakan di Institusi dan mahkamah sebagai indikator Keputusan digunakan dalam setting forensik sebagai atau individu. respon kepada orang lain dan situasi. temuduga dan review kepada rekod dan sejarah subjek. 111 . elemen psychopathic character. mengikut undang-undang dan bagi tujuan kajian. (1) semi-struktur Semasa menilai.Oleh itu material cover dua aspek utama iaitu penting diri dan tiada perasaan terhadap victim terhadap orang lain dan gaya hidup anti sosial dan tidak stabil. 5. pembabitan emosi efektif. faktor menentukan jenis dan lanjutan penahanan dan rawatan yang diperlu diterima atau tidak.3 DISKRIPSI • • • PCL-R mengandungi dua bahagian. score adalah 20 item yang menyukat Item mengandungi perhubungan interpersonal. kelencongan sosial dan gaya hidup.

Hakstian. narcissistic personality disorder dan kolerasi negatif dengan pengelakan gangguan personaliti.5. histrionic. & Newman (1990) di Amerika daripada Utara analisis data 925 dari 5 sebanyak sample penjara menunjukkan inter-rater reliabiliti . Forth. • Rumusan PCL-R dapat mengumpul secara positif peratusan anti sosial.4 VALIDITI DAN RELIABILITI • Kesahihan adalah kukuh berdasarkan kajian yang dibuat oleh Hart dan Hare (1989) keatas 80 pesakit forensik lelaki menunjukan keputusan sama yang terlibat jenayah yang bukan populasi psikitrik berbanding ujian axis 1 dan axis 2 antara kreteria dalam DMS-iii dengan keputusan .97 112 . • Hart Kajian yang dibuat oleh Hare.86. Harpur.87 ke .

............................................ kadangkala ----...............HARE’S PSYCHOPATHY CHECKLIST (PCL-R) (SOALAN-SOALAN) Nama Klien :..Ya.. kadangkala ----.........Ya....Ya........ selalu ----.. selalu ----...................Ya.....Ya........... selalu ----....... Menipu............Ya..Ya...Tidak 3..Tidak 5. Rujukan : …………………………. SOALAN-SOALAN: 1......Tidak 4... Kurang rasa bersalah ----.. kadangkala ----. kadangkala 113 ..... terlalu ramah ----.... Manipulasi ----.........Ya........Ya.. selalu ----...... Adakah anda menunjukkan sikap sebegini?: Pandai bercakap................………………… Tarikh: ………………………......Tidak 2.........Ya....... Rasa lebih hebat/baik daripada orang lain ----. kadangkala ----.............. rasa perlu berbohong ----.. selalu ----..........

Ya.Tidak 7.Ya.Tidak 11.Tidak 114 . kadangkala ----.Tidak 9.Tidak 10. kadangkala ----. kadangkala ----.Ya.Tidak 8.Ya. Gagal bertanggungjawab di atas perbuatan sendiri ----. selalu ----. selalu ----.Ya. kadangkala ----. Kurang rasa empati. selalu ----.Ya.Ya.Ya. Kasih mendatar ----.Ya.Tidak 6. menolong orang lain ----. selalu ----.----.Ya.Ya. Lemah dalam mengawal tingkahlaku ----. kadangkala ----. selalu ----. Gaya hidup berisiko ----. selalu ----.Ya. Memerlukan galakan/mirip kepada cepat bosan (boredom) ----. kadangkala ----.

Tidak 17. kadangkala ----.Tidak 18. kadangkala ----.Tidak 16.Tidak 13. selalu ----. Tingkahlaku seksual ----. kadangkala ----. selalu ----.Ya. Impulsif ----. Tidak bertanggungjawab ----.Ya.Tidak 14.Ya.Ya. selalu ----. kadangkala ----. dsb. kadangkala ----. selalu ----. selalu ----. kadangkala ----. selalu ----.Ya.Ya.Tidak 115 . Kurang realistik.) -----. Masalah tingkahlaku terjadi bermula semasa kecil ----.Ya.Ya. Dibebaskan bersyarat (parol.Ya.Ya -----.Ya. Melakukan jenayah semasa kanak-kanak ----.Ya.Ya. tahanan rumah. matlamat jangka panjang ----.Tidak 15.12.

lebih dari 3 kali -----.Ya.19. sedikit 116 .Tidak pernah dialami 20.Ya. banyak kali ----.Ya.Ya. Hubungan perkahwinan yang singkat -----.Tdak ----. Kepelbagaian jenayah ----. kurang dari 3 kali -----.Tidak -----.

5. selalu Ya. 4. sedikit INTERPRETASI: PCL-R 1. kadangkala 17 19 Tidak Ya Tidak Ya.6 PANDUAN SKOR PCL-R No: Soalan 1 hingga 16. kurang dari 3 kali Tidak 20 Tidak pernah dialami Ya. 3. 2. Markah penuh 40 30 hingga 40 20 hingga 30 Ke bawah 20 Darjah psychopathy yang tinggi sama Borderline Normal /40 Skor 2 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 JUMLAH SKOR: ______________________________________________________________ 117 . dan 18 Pilihan Ya. lebih dari 3 kali Ya. banyak kali Tidak Ya.

1 LATAR BELAKANG SOCRATES • • • • • Dibentuk oleh Dr.2 PENTAFSIRAN • Markah yang untuk rendah tinggi ingin .0 STAGES OF CHANGE READINESS AND TREATMENT EAGERNESS SCALE (SOCRATES) 6. Nick Heather . United Kingdom bentuk temuduga individu yang berstruktur di dalam item yang diberikan yang singkat. dalam recognition menunjukan dan beranggapan dadah mereka mempunyai masalah dengan penyalagunaan dadah kecenderungan • Markah berubah masalah akan timbul jika mereka tidak berubah.20 Telah Mengambil Langkah / Taking Steps = 8 – 40 6. praktikal dan sahih bagi menilai tahap motivasi diri seseorang bagi persediaan mengikuti program pemulihan dadah • Mengambil masa 3 – 5 minit untuk ditadbir Skor ujian ini terbahagi kepada 3 bahagian. mereka menafikan menyebabkan masalah besar kepada mereka dan tidak menunjukan kecenderungan untuk berubah 118 . mudah. Newcastle City Health Mempunyai 19 item boleh diberi kepada klien dalam Skor berdasarkan diri klien menjawab soalan-soalan Boleh digunakan kepada orang dewasa Tujuan ujian adalah bagi menyediakan kaedah ujian NHS Trust.6. iaitu:1 2 3 Mengenalpasti / Recognition = 7 – 35 markah Perasaan Berbelah Bagi / Ambivalence = 4 .

6. Mereka mungkin atau untuk meneruskannya mencegah kejatuhan semula. menyalahguna dadah keterlaluan.6. menyakiti orang lain dan atau seorang penagih. dikawal oleh dadah.3 AMBIVALENCE • Markah yang tinggi dalam AMBIVALENCE menunjukkan mereka kadangkala sedar dikawal oleh dadah. menyakiti menyalahgunakan orang lain dan atau seorang penagih . Namun markah tinggi menggambarkan perasaan berbelah bagi dan tidak menentu • Markah rendah .4 TAKING STEPS • Markah yang tinggi menunjukkan mereka telah melakukan sesuatu untuk membuat perubahan dan mungkin pernah berjaya pada memerlukan • kini bantuan suatu untuk masa. mereka tidak sedar samada mereka dadah. Markah rendah menunjukan mereka tidak melakukan sesuatu untuk berubah dan berhenti menagih pada masa 119 .

5 SKOR SOCRATES DOCILE SCORES 90 (Very High) 80 70 (High) 60 50 (Medium) 40 30 (Low) 20 10 (Very Low) RAW SCORES (From Scoring Sheet) RECOGNITION AMBIVALENCE 19 – 20 18 TAKING STEPS 39 – 40 37 – 38 36 34 – 35 33 31 – 32 30 26 29 8 – 25 Ts = 35 34 32 – 33 31 29 – 30 27 – 28 7 – 26 Re = 17 16 15 14 12 – 13 9 – 11 4–8 Am = STAGES OF CHANGE READINESS AND TREATMENT EAGERNESS SCALE (SOCRATES) (SOALAN-SOALAN) 120 .6.

.......... saya Saya suatu 6...........................Nama Klien :........................... saya seorang mengubah 1 2 3 4 5 penagih dadah Jika saya tidak dadah diri saya didalam penagihan nanti......................... No...............keterangan yang terdapat di dalam ruangan yang disediakan dengan cermat... NO PERNYATAAN SANGAT TIDAK SETUJU TIDAK SETUJU TIDAK PASTI SETUJU SANGAT SETUJU 1. Setiap keterangan............. perubahan penagihan pernah di dadah 1 2 3 4 5 4..………… ARAHAN: Sila baca keterangan ......... bulatkan angka dari 1 hinggga 5.....Rujukan : .................... 1 2 3 4 5 menggunakan 1 2 3 4 5 saya dadah terlalu banyak pada ketika............. penagihan dadah saya Kadangkala saya terfikir adakah 3.............. Setiap keterangan menggambarkan cara penggunaan dadah yang klien mungkin boleh atau tidak merasakannya............. bagi menandakan klien setuju atau tidak setuju pada masa kini.............. tetapi berupaya mengubahnya Kadangkala saya terfikir jika 121 .... Sila bulatkan hanya satu angka yang difikirkan baik untuk klien........... ……………………………………………… Tarikh: ……………..... masalah saya akan menjadi lebih teruk Saya telah mula membuat beberapa dalam 5... Saya betul – betul mahu 1 2 3 4 5 membuat perubahan didalam 2..

mengawal penagihan dadah 12. mengelakan dengan dadah 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sebelum ini Saya tahu bahawa saya ada masalah penagihan dadah Pada suatu ketika saya terfikir samada saya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 122 5 . pun mengubah saya dan 1 2 3 4 5 penagihan mengelakan saya sedang mencari cara daripada masalah terhadap terfikir dapat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 terjebak semula Saya mempunyai yang 11. saya 10. 16. dadah saya 1 2 3 4 5 menyebabkan aktif melakukan sesuatu untuk mengurangkan berhenti menagih bantuan terjebak masalah saya dadah Saya memerlukan untuk semula penagihan 15. kesusahan Saya kini atau 14. 8.penagihan 7. dadah saya 1 2 3 4 5 menyakitkan hati orang lain Saya mempunyai masalah penagihan dadah Saya bukan saja memikirkan mengubah sikap penagihan 1 2 3 4 5 saya tetapi saya telah pun membuat sesuatu untuk berubah Saya telah sikap untuk 1 2 3 4 5 9. serius penagihan dadah Kadangkala saya samada saya Penagihan banyak 13.

telah pun membuat di dadah 1 2 3 4 5 beberapa perubahan penagihan untuk saya dan saya memerlukan mengelakan dari terjebak semula 123 . 18. banyak Saya dadah seorang terlalu penagih 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 dadah Saya berusaha keras untuk mengubah penagihan dadah saya Saya dalam bantuan 19.menagih 17.

SKALA : 7 . 14. 6. 17. . 19. 7. ………………. 12. ………………. 13.BORANG SKOR SOCRATES Pindahkan jawapan skor klien daripada keterangan–keterangan di atas ke dalam ruangan tiga bahagian di bawah:- 1. 8. 15.20 JUMLAH: TS…. 4.. . 11. 18.. 9.. SKALA : 4 .. ………………. AMBIVALENCE ………………… ………………… ………………… . .35 JUMLAH : AM…. 10. 16.………………. RECOGNITION ………………… ………………… . 5. 3. ………………… 2. SKALA : 8 . TAKING STEPS ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… JUMLAH : RE…. ……………….40 124 .

2 KEGUNAAN Bagi mengukur tahap agresif (langsang) individu iaitu:A. sekolah. 7. Tahap agresif keseluruhan Physical Aggression Verb Aggresion Anger. E. Arnold H. Dimensi Kemarahan dan Dimensi Kekasaran • Agresif fizikal (Physical Aggression) yang mempamerkan keberangkalian seseorang itu bertindak melakukan keganasan fizikal. C. D. 1957) • AQ digunakan untuk mengukur kecenderungan seseorang terhadap merugikan • AQ boleh digunakan dalam setting klinikal. Buss & Durkee. Warren dalam tahun 2000 merupakan versi penambahbaikan asal Buss-Durkee Hostility Inventory (BDHI. Buss dan Dr.3 DISKRIPSI • Ujian ini mempunyai 29 items yang dibahagikan kepada 4 dimensi iaitu Agresif Fizikal. dan Skala Hostiliti tingkahlaku dari tingkahlaku agresif dan bagi yang menggelakan memiliki tingkahlaku agresif 125 . W.7.L.0 Aggression Questionaires 7. Agresif Percakapan. B. tentera.1 LATARBELAKANG • Dibangunkan oleh Dr. penjara dan hospital bagi pelan rawatan pemulihan individu dan penilaian sesuatu program 7.

138 sample di seluruh Amerika dengan menggunakan cara perbandingan alatan ujian kemarahan (anger) yang lain seperti Novaco Anger Scale dan Provocation Inventory menunjukkan validiti perbandingan . Penilian dibuat keatas tahap kecepatan seseorang itu menjadi marah.55 ke 0.74 Kajian dibuat oleh Arnold H. Dimensi ini digunakan bagi menunjukan sifat seseorang yang senang berkelakuan agresif melalui pengunaan kata-kata yang kesat.59 dan .4 VALIDITI DAN RELIABILITI Kajian dibuat oleh Arnold H. 7. kejam atau kotor.062 sample di Amerika Utara terdiri dari populasi sekolah.94 (kekasaran). pandangan. atau perasaan yang negatif terhadap seseorang atau terhadap 126 . Warren terhadap 1. • Dimensi Hostility sesuatu. Perangai.L. gereja. Buss & W. Warren terhadap 2. • Dimensi Kemarahan (Anger).• Agresif percakapan (Verbal Aggression).L. Buss & W. temple dan pusat – pusat komuniti dari pelbagai etnik menunjukkan reliabiliti 0.

.................... saya berfikir apa yang mereka hendak dari saya Saya memberitahu kawan-kawan saya secara terus terang jika saya tidak bersetuju dengan mereka Saya pernah terlalu marah sehingga memecahkan/ merosakkan barang-barang MAKLUM BALAS (1-5) A PA H VA PA 127 ............ Sentiasa mencerminkan tabiat/perangai saya Bil: 1 2 3 4 5 KENYATAAN Sesetengah kawan saya menganggap saya seorang yang senang marah Jika saya perlu menggunakan kekerasan untuk menjaga hak saya.....7................ Jarang-jarang mencerminkan tabiat/perangai saya 3...... ……………………………………………… Tarikh: …………….... Kadang-Kadang mencerminkan tabiat/perangai saya 5........................... Sila tulis angka 1-5 pada ruang yang disediakan berpandukan keterangan 1 – 5 berikut:1........... saya akan menggunakannya Apabila orang lain berperangai baik terhadap saya.... sila tandakan setakat mana setiap kenyataan di bawah ini menerangkan tabiat dan perangai anda......... Tidak langsung mencerminkan tabiat/perangai saya 2............................………… ARAHAN: Dengan berpandukan skala di bawah........5 SOAL SELIDIK AQ (Aggression Questionaires (AQ) SOALAN-SOALAN Nama Klien :............Rujukan : ......................... Sekali sekala mencerminkan tabiat /perangai saya 4......................... No...................

Saya fikirkan tentang mereka 15 Kadang-Kadang saya terasa amat cemburu 16* Saya tidak dapat memikirkan apa-apa sebab yg. menyakitkan hati saya sehingga kami bertumbuk Saya tahu ada “kawan-kawan” yg. saya akan pukul dia balik Kadang-Kadang saya merasa seperti satu bom yg.6 Saya tidak dapat menahan diri daripada bergaduh apabila orang lain tidak bersetjuj dengan saya VA 7 8 Kadang-Kadang saya ingintahu kenapa saya merasa sakit hati mengenai perkara-perkara tertentu Sekali sekala saya tidak dapat menahan perasaan/firasat untuk memukul orang lain H PA 9* 10 11 12 13 14 Saya seorang yang tenang dan tidak mudah A H PA A PA VA meradang Saya meragui orang-orang yg. saya akan menunjukkan perasaan tak puas hati Kadang-Kadang saya merasa orang-orang lain ketawakan saya di belakang saya Saya selalu mendapati saya tidak bersetuju dengan orang-orang lain Jika ada orang pukul saya. saya kenali Saya cepat naik marah dan cepat melepaskan kemarahan itu Saya mungkin memukul seseorang jika dia mencabar saya Apabila orang menyakiti hati saya. bercakap . saya mungkin akan memberitahu mereka apa yg. terlebih mesra Saya pernah mengugut orang yg. akan meletup Orang-Orang lain selalu nampak/dapat lebih bertuah Ada orang-orang yg. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 muna-sabah untuk memukul orang lain Kadang-Kadang saya fakir saya sentiasa malang dalam kehidupan saya Saya mempunyai masalah untuk mengawal H PA H A A H VA PA A H PA H 128 kemarahan saya Apabila merasa kecewa.

6 CARA PEMARKAHAN: • • • • • • Kenyataan no. Soalan MARKAH KESELURUHAN AGGRESSION: Skala Phy Agg. D. Skala Ver. E. 9 dan 16 hendaklah diberi markah songsang Campurkan jumlah kenyataan 1-29 untuk mendapatkan markah keseluruhan Aggesif Campurkan kesemua kenyataan yang berlabel PA untuk mendapatkan markah Aggesif Secara Fizikal Campurkan kesemua kenyataan yang berlabel VA untuk mendapatkan markah Aggesif Secara Lisan Campurkan kesemua kenyataan yang berlabel A untuk mendapatkan markah Kemarahan (anger) Campurkan kesemua kenyataan yang berlabel H untuk mendapatkan markah Hostiliti A. orang biasa 7.27 28 29 mengenai saya di belakang saya Kawan-Kawan saya berkata saya suka VA A PA mempertikaikan sesuatu Kadang-Kadang saya mengamuk dengan tak ada sebab Saya terlibat dengan pergaduhan lebih drpd. B. Skala Anger Skala Hostiliti Markah Soalan Markah Soalan Markah /145 Soalan Markah 129 . Agg. C.

markah penuh (ch: 45.2 5 8 11 13 16 22 25 29 Jumlah: 4 6 14 21 27 1 9 12 18 19 23 28 /5 /25 Jumlah: /7 /35 3 7 10 15 17 20 24 26 Jumlah /8 /40 /9 /45 Jumlah: Nota: Lebih dekat kepada. 130 . 25. atau 30) bermakna lebih cenderung untuk melakukan perkara yang digambarkan kepada soalan (item) tertinggi. 35.

Aaron T. Sebagai contoh tret pelajar mendapat markah rendah:(a) Pelajar mempunyai pemikiran negatif mengenai dunia. • Beck membangunkan tret mengenai kognitif negatif mengenai dunia. cognition”. BDI mempunyai 3 versi iaitu BDI. Beck perhatian kepada “negative perubatan dan pengkaji di dalam pelbagai setting. BDI boleh mengukur keluasan depressi. Ia telah direka utuk orang dewasa berumur 18 – 80 tahun. diperkenalkan pada Beck.0 BECK DEPRESSION INVENTORY(BDI) 8.1 LATAR BELAKANG • • • • • Beck Depression Inventory dibangunkan oleh Dr. dia merasa tidak perlu 131 . (c) Pelajar mempunyai pemikiran negatif mengenai diri. mungkin tiada keseronokan berada dalam bilik darjah. (b) Pelajar mempunyai pemikiran negatif mengenai masa depan. Melalui kerjanya. masa hadapan dan diri dimana memainkan peranan penting dalam depressi. kemudian disemak 1971 iaitu BDI-1A dan BDI –II diterbitkan pada tahun 1991. • • • BDI digunakan secara luas sebagai alat penilaian oleh ahli Depression dihurai sebagai “inverted hostility against the self”. tahun1961.8. kerana berfikir dia tidak kan lulus periks. Mengandungi 21 soalan pelbagai pilihan.iaitu menderita dan tidak tepat mengenai pemikiran mengenai diri.

1988.96 (Beck et. Steer & Garbin 1988 menunjukkan reliability .76 • Kajian Beck. al.55 ke .8. Groth Marnat 1990) Validity perbandingan (Minnesota adalah .86 dengan alatan ujian lain seperti Multiphasic Personality Inventory) Depression 132 .2 • • • VALIDITI DAN RELIABILITI Validity BDI adalah sama tahap dengan 6 daripada 9 kategori DSM III bagi diagnosis depression (Groth – Marnat 1990) Concurrent Validity BDI mengikut carta klinikal bagi pesakit MMPI Scale psikitrik dari .

....... Pilih HANYA SATU kenyataan daripada empat..... Garis atau pangkah samada 0...............................Rujukan : ……………………………………………….................................. Kenyataan yang dipilih seharusnya mencerminkan perasaan anda dalam beberapa hari sebelum ini............................................ atau 3.......... Tarikh: ………………………..BECK DEPRESSION INVENTORY (BDI) (SOALAN-SOALAN) Nama Klien : .................... No....1............... boleh saya harapkan di masa hadapan 3 Saya merasakan masa hadapan adalah gelap dan keadaan tidak akan pulih 133 ........ 2....................................... No: 1 0 Saya tidak merasa sedih 1 Saya merasa sedih 2 Saya sentiasa merasa sedih dan tidak boleh menghentikan perasaan ini 3 Saya merasa sangat sedih atau tidak gembira sehingga saya tak dapat tahan perasaan itu KENYATAAN 2 0 Saya tidak merasa lemah semangat apabila berfikir mengenai masa hadapan 1 Saya merasa lemah semnagat apabila berfikir mengenai masa hadapan 2 Saya merasakan tiada apa-apa yg.......

3 0 Saya tidak merasai sebagai seorang yg. saya hanya nampak banyak kegagalan 3 Saya merasa saya seorang yg. sangat gagal dalam kehidupan 4 0 Saya mendapat kepuasan melakukan aktiviti-aktiviti seperti biasa 1 Saya tidak dapat nikmat melakukan aktiviti-aktiviti seperti dahulu 2 Saya tidak mendapat kepuasan yang sebenar apabila melakukan aktiviti-Aktiviti 3 Saya tidak puas hati atau merasa boring dengan semua benda 5 0 Saya tidak merasa bersalah 1 Saya sering tidak merasa bersalah 2 Saya sering merasa bersalah 3 Saya sentiasa merasa bersalah 6 0 Saya tidak berasa seperti dihukum 1 Saya merasa saya mungkin dihukum 2 Saya mengharap dihukum 3 Saya merasa saya tengah menjalani hukuman 7 0 Saya tidak merasa kecewa dengan diri sendiri 1 Saya kecewa dengan diri sendiri 2 Saya menyampah dengan diri sendiri 3 Saya benci diri saya 8 0 Saya tidak merasakan diri saya lebih teruk dari orang lain 134 . gagal dalam hidup 1 Saya merasai saya telah gagal lebih daripada orang lain 2 Apabila saya mengingati kehidupan saya.

1 Saya kritikal dengan diri sendiri mengenai kelemahan atau kesilapan 2 Saya selalu menyalahkan diri sendiri atas kesemua kesalahan saya 3 Saya menyalahkan diri sendiri mengenai semua benda yang buruk berlaku 9 0 Saya tidak mempunyai fikiran untuk membunuh diri 1 Saya ada fikiran untuk membunuh diri tapi saya tidak akan melakukannya 2 Saya ingin bunuh diri 3 Saya akan bunuh diri jika ada peluang 10 0 Saya tidak menangis lebih dari biasa 1 Saya sekarang lebih menangis dari biasa 2 Saya sekarang selalu menangis 3 Saya dulu boleh menangis. tetapi sekarang saya tidak boleh menangis walaupun saya hendak menagis 11 0 Perasaan gusar terhadap benda-benda sama seperti biasa 1 Perasaan saya sekarang lebih mudah gusar terhadap benda-benda daripada biasa 2 Saya sering merasa sakit hati atau gusar 3 Saya merasa gusar setiap masa 135 .

dsb.) 3 Saya tidak boleh buat kerja/aktiviti langsunf 136 .12 0 Saya tidak hilang minat bergaul/bermesra dengan orang lain 1 Saya sekarang kurang minat bergaul/bermesra dengan orang lain daripada biasa 2 Saya telah hilang banyak minat bergaul/bermesra dengan orang lain 3 Saya telah hilang kesemua minat bergaul/bermesra dengan orang lain 13 0 Saya mudah membuat keputusan sama seperti biasa 1 Saya sekarang melambat-lambatkan membuat keputusan daripada biasa 2 Saya merasa lebih susah untuk membuat keputusan daripada biasa 3 Saya sekarang tidak boleh membuat keputusan langsung 14 0 Saya tidak merasa lebih teruk daripada dulu 1 Saya risau saya kelihatan tua atau tidak cantik 2 Saya merasa ada perubahan kekal yang memburukkan ketrampilan saya 3 Saya percaya saya hodoh 15 0 Saya boleh bekerja seperti biasa 1 Ia memerlukan daya yang lebih untuk memulakan sesuatu kerja 2 Saya kena paksa diri untuk melakukan apa-apa (kerja.

maupun sedikit sejak kebelakangan ini 1 Saya telah hilang lebih daripada 5 kg 2 Saya telah hilang lebih daripada 10 kg 3 Saya telah hilang lebih daripada 15 kg * (Skor 0 jika anda dengan sengaja ingin mengurangkan berat badan) 20 0 Saya tidak risau mengenai kesihatan saya lebih daripada biasa 1 Saya risau mengenai masalah fizikal seperti sakit-sakit. atau sembelit 2 Saya risau mengenai masalah fizikal. sampai saya tidak dapat memikirkan benda-benda lain 137 . atau perut meragam.16 0 Saya boleh tidur seperti biasa 1 Saya tidak tidur senyenyak dulu 2 Saya bangun 1-2 jam daripada biasa dan mendapati kesukaran untuk sambung tidur 3 Saya bangun beberapa jam daripada biasa dan tidak dapat tidur balik 17 0 Saya tidak merasa lebih letih daripada biasa 1 Saya merasa lebih letih daripada biasa 2 Saya merasa letih apabila membuat sebarang aktiviti 3 Saya terlalu letih untuk membuat apa-apa 18 0 Selera sekarang sama seperti biasa 1 Saya sekarang kurang selera daripad biasa 2 Kurang selera sekarang bertambah teruk 3 Saya langsung tiudak ada selera 19 0 Saya tidak hilang berat badan.

Sederhana Sempadan kemurungan klinikal (borderline clinical depression) 21 hingga 30 Kemurungan yg.3 Saya sangat risau mengenai masalah fizikal.0 AGGRESSION INVENTORY (AI) 9.1 LATAR BELAKANG AI (BRIAN A.4 CARA PEMARKAHAN BECK DEPRESSION INVENTORY (BDI) 1 hingga 10 Perasaan yg. sampai saya tidak dapat memikirkan benda-benda lain 21 0 Saya tidak perasan sebarang perbezaan pada nafsu seks saya 1 Saya kurang nafsu seks daripada biasa 2 Saya amat kurang nafsu seks daripada biasa 3 Saya sekarang terus hilang nafsu seks 8. turun naik ini adalah normal Gangguan emosi yg. GLADUE) 138 . tidak keterlaluan (moderate depression) 31 hingga 40 40 ke atas Kemurungan teruk (severe depression) Kemurungan ekstrim (extreme depression) 11 hingga 16 17 hingga 20 9.

9. AI mengandungi empat subskala. Avoid = 3. skor sub-skala mean ialah PA = 1.04.82.34.4 tahun. Avoid = 2. Bagi lelaki.68. II = 2. Sementara bagi wanita pula.85. VA = 3.Mengukur Karekteristik Tingkahlaku atau tret Agresif. Ia berdasarkan kepada 5 skala jawapan. II = 2. VA = 2.06. 139 . skor AI hendaklah diasingkan di antara lelaki dan wanita. di dalam lingkungan 18 hingga 34 tahun. DESKRIPSI: Mengandungi 30 items bagi mengukur trait agresif yang berbeza.2 NORMA AI AI telah diuji terhadap seramai 960 orang mahasiswa Ijazah pertama bagi Kelas Pengenalan Psikologi. iaitu:Agresif Fizikal Agresif Verbal (PA = 9 + 11 + 12 + 13) (VA = 3 + 4 + 6 +7 + 8 + 16 + 21) (II = 15 + 18 + 20 + 24 + 25 + 28 + 30) Mengasingkan diri/Avoidance (Avoid = 17 + 22) Impulsif/Impatient (tidak sabar) Disebabkan kemungkinan berlakunya perbezaan jantina (gender) dalam pelbagai aspek agresif. skor sub-skala mean ialah PA = 2.80.58. Populasi terdiri daripada kebanyakannya “Caucasion” (96 %) dan terdiri dari 517 lelaki dan 443 wanita (dewasa muda) – Means umur = 20.

70 Validiti sub-skala AI telah disokong oleh analisis faktor dan perbezaan di antara lelaki dan wanita. ialah PA = .9.76. II = .82.81. Skor adalah di antara 1 hingga 5 dengan skor tertinggi menunjukkan tahap agresif tinggi/lebih.” 140 . II = .65. Avoid = . dan Avoid = .3 SKOR AI Skor sub-skala ialah dengan cara mencampurkan responrespon item dan kemudiannya dibahagikan dengan jumlah items bagi sub-skala berkenaan. (Wanita) “The latter serves to suggest the AI has fair known-groups validity ehere men and women significantly differed on each subscale and all but six of the individual items.4 VALIDITI DAN RELIABILITI AI menunjukkan darjah konsistensi dalaman (internal consistency) di antara patut atau munasabah hingga baik.80. alpha coefficients ialah PA = .76.70. 9. Sementara bagi wanita pula. Bagi lelaki. VA = . VA = .

........................... saya dengan tegas akan memberitahu suapaya tidak berbuat demikian ANGKA (1-5) 3 4 VA VA 141 ........ Sekali sekali mencerminkan tabiat /perangai saya 4... sila tandakan setakat mana setiap ke-nyataan di bawah ini menerangkan tabiat dan perangai anda.. Sila tulis angka 1-5 pada ruang yang disediakan berasaskan angka 1 – 5 berikut: 1....................... Bila seseorang cuba “memotong barisan”................................. No........................... Bila seseorang itu tidak adil terhadap diri saya.... Tidak langsung mencerminkan tabiat/perangai saya 2..………… ARAHAN: Berpandukan skala di bawah................. Jarang mencerminkan tabiat /perangai saya 3.. saya marah dan protes............ Tarikh: …………….....................................Rujukan : …………………………………………………......AGGRESSION INVENTORY (AI) (SOALAN-SOALAN) Nama Klien : . Kadang-Kadang mencerminkan tabiat /perangai saya 5............... Sentiasa mencerminkan tabiat /perangai saya Bil: 1 2 KENYATAAN Saya suka melaksanakan kerja-kerja atau tugasan yang berturutan Saya menyanjung tinggi mereka yang menghindarkan diri (walk away) daripada pergaduhan atau pertengkaran........

5

Apabila saya menghadapi kesukaran memahami sesuatu masalah, saya akan meminta nasihat orang lain Apabila seseorang mengkritik saya, saya akan menjawab semula dan protes Bila seseorang cuba mengarah saya (berlagak seperti bos), saya akan menentang dengan kuat. Saya fikir adalah “ok” menyusahkan seseorang yang membangkitkan kemarahan orang. Saya bergaduh dengan orang lain Bila seseorang mengkritik atau memberi komen negatif terhadap pakaian atau rambut saya, saya akan mem-beritahu dia (samada lelaki atau wanita) bahawa itu bukan urusan dia. Saya menyanjung tinggi mereka yang tahu berlawan dengan menggunakan tangan atau anggota (tanpa meng-gunakan sebarang senjata)

6 7 8 9 10

VA VA VA PA

11

PA

12 13 14 15 16

Bila orang lain mengacau atau menolak saya, saya akan cuba menolak balik atau menumbuk beliau Bila orang lain “cari gaduh” dengan saya, saya akan lawan semula Saya lebih suka mendengar lagu “rock-and-roll” berbanding dengan lagu klasik Saya mudah tidak sabar dan meradang jika sekiranya saya terpaksa menunggu Bila orang lain bermaksud atau berbuat jahat, saya akan berbuat yang sama terhadap beliau (lelaki/wanita) Bilamana seseorang itu berbuat sesuatu yang kurang elok, saya rasa lebih baik berdiam diri daripada berbuat kecoh/heboh. Orang lain berkata saya mudah hilang kesabaran Saya menganggap diri saya merupakan seorang yang mempunyai autoriti (authority figure) terhadap sesetengah orang lain Kerapkalinya saya seolah-olah membuat sesuatu

PA PA

II VA

17

Avoid

18 19

II

20

II 142

21 22

yang akhirnya saya menyesal Jika seseorang itu mencela/mencaci saya, saya akan mencaci/mencela beliau semula Saya lebih suka keluar dan tidak terlibat dengan masalah (trouble) bilamana seseorang itu mengganggu saya Bila saya tidak “,menyukai” (bad terms) dengan seseorang itu, biasanya akan berakhir dengan pergaduhan Saya mudah tidak sabar jika sekiranya saya terpaksa membuat sesuatu perkara yang sama untuk jangkamasa yang lama. Ia selalu berlaku di mana saya bertindak tergopoh gapah/kalut Bilamana saya membuat sesuatu (sekarang), saya akan membaca dahulu buku panduan/arahan sebelum memulakannya. Saya sangat mengkagumi seseorang yang tahu bergaduh dengan menggunakan senjata. Saya selalu melakukan sesuatu sebelum saya ada masa untuk berfikir. Bila saya sangat marah terhadap seseorang, saya menjerit/bertempik kepadanya. Bila saya perlu membuat keputusan (make up my mind), saya biasanya berbuat dengan segera.

VA Avoi d

23

24

II

25 26

II

27 28 29 30

II

II

143

10.0 EMOTIONAL ASSESSMENT SCALE (EAS) 10.1 LATAR BELAKANG (Charles R. Carlson, Frank L. Collins, Jean F. stewart, James Porzelius, Jeffrey A. Nitz, dan Cheryl O. Lind) Mengukur Reaktiviti emosi 10.2 NORMA EAS pada mulanya telah dikaji terhadap 120 orang Mahasiswa Ijazah Pertama Kursus Psikologi dan lingkungan umur mereka ialah di antara 18 hingga 34 tahun (62 % wanita, 38 % lelaki). Standard deviations dan Means adalah seperti berikut:Marah Bimbang Perasaan Meluat/Disgust      Takut (means = 9.7 / SD 13.3); (means = 13.0 / SD 14.5); (means = 14.6 / SD 18.9); (means = 32.4 / SD 24.5);

  

Perasaan Bersalah (means = 12.6 / SD 14.5); Seronok Sedih Terkejut (means = 38.8 / SD 23.8); (means = 19.1 / SD 19.6); (means = 10.7 / SD 10.4)

SKOR: Hanya dengan mengukur panjang (mm) dari hujung kiri ke tanda slash (slash mark /) disepanjang garisan 100 mm. Tiga (3) items yang me-ngandungi setiap emosi kemudiannya dicampur kepada skor bagi emosi. Tiada jumlah skor digunakan.

144

10.3 VALIDITI DAN RELIABILITI EAS didapati di tahap baik hingga reliabiliti cemerlang, dengan relibiliti inter-item bagi emosi dengan jarak di antara .70 hingga .91 dan reliabiliti split-half bagi keseluruhan ukuran iaitu . 04. Tiada data mengenai kemantapan (stability) dilaporkan. EAS mempunyai validity sejajar (concurrent) yang baik, dengan beberapa korelasi sub-skala dengan ukuran sediada seperti POMS, Beck Depression Inventory, dan State-Trait Anxiety Inventory (State form). Sub-skala EAS juga didapati sensitif kepada sebarang perubahan terhadap tahap penggalak ketegangan stress luaran (external induced stress levels).

145

EMOTIONAL ASSESSMENT SCALE (EAS) SOALAN-SOALAN

Soal selidik ini mempunyai 24 jenis perasaan yang dialami oleh semua individu. Bagi setiap perasaan yang disenaraikan berikut, tandakan (X) di atas garisan yang disediakan bagi menunjukan perasaan anda ketika. Nama Klien :....................................................................................................... No.Rujukan : …………………………………………………................................. Tarikh: ………………………............................................................................... _____________________________________________________________ Kurang berkemungkinan Besar sedang dialami sedang dialami ______________________________________________________________ 1. Terkejut 3. Meluat 4. Marah 5. Bersalah 6. Cemas 7. Sedih 8. Seronok (delighted) 9. Takut (scared) 10. Hairan 11. Menolak 12. Gila 13. Malu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------146 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Berkemungkinan

2. Bimbang/Takut ----------------------------------------------------------------------------

Menakutkan (frightened) 17. Resah 22. Kagum 18. Risau 15. Riang (happy) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 147 . Maradang (annoyed) 20. Putus harapan 23. Terganggu 16. Sakit 19. Dimalukan 21.14.

11. 23). (item: 1. (item: 6.22). 20). (item: 2. 21. (item: 5.14. 13. 15). 10. 18). 16. 9. Ia boleh ditadbir/dijawab dalam masa kurang dari satu minit. EAS memeriksa lapan (8) keadaan/tahap emosi yang dilihat sebagai asas dan konsisten dalam pelbagai silang budaya.    EAS merupakan instrumen yang sangat berguna bagi mengukur tahap momentum dan perubahan emosi. (item: 8. Lapan (8) emosi tersebut ialah:Marah Bimbang Perasaan Meluat/ Disgust      Takut Perasaan Bersalah Seronok Sedih Terkejut (item: 3. 12. (item: 7.5 SKOR EAS Mengandungi 24 instrumen items bagi mengukur respon emosi terkini (immediate emotional responses) merangkumi julat menyeluruh emosi (full range of emotions) pada masa yang sama. dan boleh digunakan dalam pelbagai seting klinik dan situasi. 17).10. (item: 4. 148 . 24). 19).

27. 44). 7. 30. 25. dan Doreen Stewart. 12.24).1 LATAR BELAKANG (Alan Vaux. 28. Jumlah responden lelaki dan perempuan adalah lebih kurang sama banyak. Alat ukur ini penting bukan sahaja dalam kajian sokongan sosial tetapi digunakan dalam amalan klinikal untuk memahami sokongan sebenar dan potensi sokongan yang diterima oleh klien. bantuan praktikal (item 4. 3. 29. 2. 17. 8. 13. 16. Support Appraisals. 40. 36). 39. 26. dan Iventory of Socially 149 . 23. 11. di mana ia mempunyai korelasi yang tinggi dengan Social Supportnetwork Association. 38. 37.3 VALIDITI DAN RELIABILITI SSB mempunyai konsistensi internal yang sangat baik iaitu skor alpha . SSB merupakan instrumen yang terdiri daripada 45 item yang dibentuk untuk mengukur lima mod sokongan sosial iaitu: emosi (item 3. 22. SSB dibentuk untuk menilai tingkahlaku menyokong ysng diterima daripaa keluarga dan rakan . 32.) Untuk mengukur mod sokongan sosial.85.0 SOCIAL SUPPORT BEHAVIORS SCALE (SSB) 11. 21. 5. 6. mempunyai kesahan serentak yang tinggi. 15. 9. 31. 11. 19. dan nasihat /bimbingan (item 10. 45). Sharon Riedal.11. 35. pergaulan (item 1. 43). 11. 33. bantuan kewangan (item 14. 20. 18. 41. 42. Kebanyakan responden adalah kulit putih dan lebih kurang 25% adalah kulit hitam.2 NORMA SSB pada awalnya dikaji dalam lima siri pembangunan yang melibatkan lebih 300 pelajar pra-siswazah. Lima subskala telah dikenalpasti melalui analisis faktor.

Skala SSB juga sensitif terhadap jenis sokongan berdasarkan setiap mod sokongan 150 .Supportive Behaviors.

Cuba jawab pengalaman dengan mereka. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4. Bagaimana keluarga dan rakan membantu membantu anda sebagaimana yang disenaraikan di bawah. Akan melawat dengan saya. Akan menumpangkan saya sekiranya saya memerlukan. atau memerlukan nasihat atau bimbingan). Akan mencadangkan berbuat sesuatu untuk melupakan masalah saya. memerlukan pertolongan terhadap masalah . 2.SOSIAL SUPPOT BEHAVIOR (SSB) (SOALAN-SOALAN) SSB Arahan Individu membantu satu sama lain dalam pelbagai cara . Kemungkinan anda mengalamai beberapa masalah (seperti kecewa tentang sesuatu. atau menjemput saya bersama. 1 2 3 4 5 = = = = = Tiada seorang yang melakukannya seseorang mungkin melakukannya Beberapa ahli keluarga/rakan barangkali akan melakukannya Beberapa ahli keluarga / rakan pasti melakukakannya Kebanyakan ahli keluarga/ rakan pasti Melakukannya (a) Keluarga 1 2 3 4 5 1 (b) Rakan 2 3 4 5 1. Gunakan skala di bawah.1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 151 . Akan menenangkan saya jika saya kecewa. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3. dan bulatkan satu nombor di bawah keluarga dan satu nombor di baah rakan anda dalam setiap pernyataan. were broke.

1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 (b) Rakan 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 12.(a) Keluarga 5. 10. Akan memberi cadangan bagaimana 1 saya boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang situasi tertentu. 14. Akan menjaga harta milik saya untuk 1 beberapa ketika. 7. Akan membantu saya menyelesaikan 1 tugasan mudah atau tugasan besar. Akan pergi menonton wayang atau konsert bersama saya. 6. 13. Akan mendengar jika saya perlu berkongsi perasaan saya. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 152 . Akan berjenaka atau mencadangkan saya berbuat sesuatu untuk menggembirakan saya. 11. Akan meminjamkan saya kenderaan apabila saya perlukan. Akan membayar makanan tengahari saya sekiranya saya tiada wang. Akan meluangkan masa untuk saya. 9. Akan makan tengahari atau makan malam bersama saya. 8.

Akan membantu saya memutuskan apa 1 yang hendak saya lakukan. Akan memberi galakan untuk saya melaksanakan tindakan yang sukar. 1 2 3 4 5 1 (b) Rakan 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Akan memberikan nasihat kepada saya 1 tentang apa yang perlu saya lakukan. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Akan membantu saya mengenalpasti 1 apa perlu dilakukan. Akan memeluk saya ataupun berat tentang saya. 17. 19. Akan menelefon saya untuk bertanya 1 khabar. 1 2 menunjukan bahawa mereka mengambil 3 4 5 1 2 3 4 5 24. Akan menunjukan bahawa mereka memahami perasaan saya. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 18. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 153 . 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 22. Akan mencadangkan kepada saya bagaimana cara hendak melakukan sesuatu. Akan membelikan saya minuman sekiranya saya kehabisan wang. 16. 20. Akan berbual dengan saya. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 23.(a) Keluarga 15. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 21.

Akan bersama saya ketika Menghadapi saat sukar. Akan membelikan pakaian untuk saya sekiranya saya tidak mempunyai wang 1 yang cukup.25. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 31. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Akan memberitahu saya dengan siapa 1 saya harus meminta tolong. Akan meminjamkan saya pekakas atau peralatan tertentu jika saya memerlukannya. Akan meminjamkan wang kepada saya tanpa tempoh tertentu. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 32. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 33. Akan bersimpati terhadap saya sewaktu saya kecewa. 28. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 30. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 34. 27. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 154 . Tidak akan menghakimi saya . 2 3 4 5 (b) Rakan 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 26. (a) Keluarga Akan membantu saya mengenalpasti apa 1 2 3 4 5 yang sedang berlaku. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 29. Akan memberitahu saya tentang peluang dan pilihan yang ada. Akan membantu saya membeli sedikit 1 barang keperluan.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 44. Akan meminjamkan wang kepada saya 1 dan meminta saya melupakannya. Akan meminjamkan sejumlah wang yang1 agak banyak (lebih kurang sebulan sewa rumah atau gadaijanji) 2 1 3 2 4 3 5 4 5 1 2 1 3 2 4 3 5 4 5 155 . supaya mengatur sesuatu kepada saya. Akan membantu saya memikirkan sesuatu masalah. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 41. 1 (a) Keluarga 2 3 4 5 1 2 (b) Rakan 3 4 5 36.35. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 42. Akan memberikan saya sebab musabab kenapa saya perlu melakukan sesuatu. Akan menghadiahkan perkara yang saya1 perlukan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 45. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 37. Akan menunjukkan kepada saya bagaimana hendak melakukan sesuatu 1 perkara yang sayatidak tahu melakukannya. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 43. Akan meminta orang lain. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 38. Akan menawarkan tempat tinggal sementara untuk saya. Akan memberitahu saya apa yang perlu 1 dilakukan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 40. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 39. Akan memberitahu saya cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Akan menunjukkan kasih sayang kepada saya.

A. 15. (1987). D.6 RUJUKAN UTAMA Vaux. 209-237.11. Plenum Publishing Corp... Modes of Social Support: The Social Support Behaviors (SSB) Scale. skala ditukarkan kepada skala 2 mata iaitu (0 = tidak. 11. jika SSB digunakan untuk mengenalpasti sokongan sosial. American Journal of Community Psychiatry. 1 = tidak) dan item itu dijumlahkan seperti di atas. Riedel. Walaubagaimanapun.5 PEMARKATAN Skor untuk subskala dan jumlah skala dijumlahkan itemitem berdasarkan skala lima mata (julat skor 42-225). dan Stewart. S. 156 .

2 Kemahiran Komunikasi Bukan Lisan 2.7.2 Psikologi Klien Eleman-Eleman Penting Dalam Psikologi 2.4 Perasaan Personaliti Dari Pelbagai Perspektif 2.7 Kepentingan Komunikasi 2.5.4 Kondusif 2.5.8 157 .1 Tempat Yang Sesuai 2.3 Tempat Yang Selamat Dari Ancaman 2.1 Penilaian Dan Peranan Kaunselor Penentu Setting Untuk Ujian 2.5.2 Rasional Emotif Tingkahlaku Albert Ellis 2.1 Ingatan 2.2.3.8.2 Tujuan Kaunseling 2.4 Ketrampilan Pemimpin Berwibawa Kemahiran Komunikasi 2.5.8.8.1 Komunikasi Interpersonal 2.1 Pengertian Kaunseling 2.2.6 Halangan-Halangan Mendengar 2.7.3 Halangan Komunikasi 2.2.2 Fantasi 2.5 Teknik Mendengar Secara Berkesan 2.4 Mendengar Secara Aktif 2.1 2.5 Tempat Yang Khusus Kemahiran Menolong 2.3 2.3 Prinsip Kaunseling 2.2.7 2.4 Terapi Realiti William Glasser PengetahuanTentang Ujian Psikologi 2.8.3 Berfikir 2.8.’LAMPIRAN 2’ BAHAN BACAAN TAMBAHAN KEMAHIRAN PENTADBIRAN ALAT UKUR DAN PROSES MENOLONG 2.4.3.2 Kerahsiaan 2.7.8.5.1 Psikologi Individu Alfred Adler 2.4 2.3.7.8.5 2.3 Pemusatan Perseorangan Carl Rogers 2.3.

Klien rujukan merupakan klien yang datang bertemu dengan kaunselor kerana diminta. pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu dan kebijaksanaan memahami sifat semulajadi manusia. Terdapat tiga jenis klien: 1. Klien merupakan individu yang mendapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling kerana merasakan dirinya kurang sempurna dan memerlukan pertolongan supaya perubahan dapat berlaku dari segi mental. arah kesejahteraan diri. menanggap bagi kehidupan mental’. Klien sukarela iaitu klien yang datang sendiri berjumpa kaunselor atas kerelaan diri. Setengah ahli pakar psikologi menganggap psikologi merupakan salah satu bidang yang membincangkan mengenai sains tingkahlaku. diarah atau dirujuk oleh orang perseorangan atau institusi yang berkuasa ke atas klien. Klien dapatan ialah klien yang dikenal pasti dan dijemput oleh kaunselor untuk dibantu. psikologi `sebagai sains Manakala bagi setengah pakar. di suruh. emosi dan tingkahlaku (Othman Mohamed.BAHAN BACAAN TAMBAHAN PENGENDALIAN DAN KEMAHIRAN PENTADBIRAN ALAT UKUR 2. Ianya juga satu perbincangan berhubung dengan perlakuan manusia. 3. 2007). Oleh itu dapat dikatakan bahawa psikologi adalah kajian mengenai jiwa atau aspek rohani manusia secara saintifik. di mana ianya Klien juga adalah individu normal yang mempunyai potensi untuk berkembang dan melakukan perubahan ke membincangkan pelbagai aspek kemanusiaan termasuk aspek perasaan. 2.1 PSIKOLOGI KLIEN Klien merupakan seseorang yang memerlukan bantuan berasaskan prinsip psikologi melalui hubungan menolong bersama kaunselor. proses mental dan pemikiran. 158 . Psikologi merupakan satu bidang ilmu mengenai tingkah laku.

membuat keputusan dan lain-lain perkara yang berkait dengan kehidupan mental.2. keadaan di luar jiwa (alam sekitar. Ingatan biasanya dibahagikan kepada dua golongan: i. baik untuk daya ingatan yang mekanis. Ingatan ini dipengaruhi oleh sifat perseorangan. Manakala sejak berumur 50 tahun manusia (individu) sering mengalami penyakit lupa. 2.keinginan. Daya ingatan mekanis iaitu daya ingatan itu hanya untuk kesan-kesan pancaindera ii. kognisi. keadaan jasmani dan sebagainya). pemikiran dan perlakuan mereka agar proses membantu klien secara sistematik dapat dijalankan dengan berkesan. Daya ingatan logis iaitu daya ingatan itu hanya untuk kesan-kesan yang mengandungi pengertian. memahami psikologi klien adalah penting untuk melihat pola perasaan. perasaan dan sebagainya) dan umur seseorang itu. keadaan jiwa (kemahuan. penaakulan. Pada umur 10 hingga 15 tahun. baik untuk daya ingatan yang logis.2 Elemen-Elemen Penting Dalam Psikologi Dan Kaitannya Dengan Klien 2. Justeru itu. menyimpan dan menghasilkan kembali pengertian atau tanggapan bagi seseorang individu. 159 .1 Ingatan Ingatan ialah suatu daya jiwa manusia yang dapat menerima. Pada umur 14 hingga 50 tahun.

Fantasi terdiri dari fantasi sedar dan fantasi tidak sedar. Terdapat beberapa kegunaan fantasi bagi kehidupan kita iaitu para seniman dapat menciptakan sesuatu yang baru dan kita turut menikmatinya. fikiran kita mengadakan soaljawab dengan fikiran kita. meskipun dengan apa cara sekalipun. Berfikir ialah daya jiwa kita yang 160 .2 Fantasi Fantasi ialah suatu daya jiwa untuk menciptakan sesuatu yang baru.2. Selain itu juga.2. contohnya apabila seseorang itu mengelamun. Maknanya. sehingga sesuatu yang baru itu merupakan suatu reaksi. Dengan berfantasi juga kita dapat bersimpati sesama individu walaupun berjauhan. Misalnya sewaktu menonton pertandingan bola sepak. Fantasi yang disedari pula terbahagi dua. Pertanyaan itulah yang memberi arah kepada fikiran kita Di dalam berfikir kita menggunakan alat iaitu akal. Fantasi disedari pasif ialah fantasi disedari yang tidak dipimpin oleh akal mahupun kemahuan kita. Manakala fantasi disedari aktif ialah fantasi disedari yang dipimpin oleh akal dan kemahuan kita. Berfikir adalah suatu proses dialektis. Hasil pemikiran itu kadang-kadang dilahirkan dengan bahasa. Fantasi tidak sedar ialah fantasi yang terjadi tanpa kita ketahui bahawa kita berfantasi. semasa kita berfikir. kita dapat mengambil intisari dan mengikut perjalanan sejarah walaupun ianya telah berlaku berzaman lamanya. Kita juga dapat merencanakan hidup kita di masa depan dan merintangi liku-liku kehidupan yang semakin mencabar. iaitu fantasi disedari pasif dan fantasi disedari aktif.3 Berfikir Berfikir ialah budaya gejala jiwa yang dapat menetapkan hubunganhubungan antara pengetahuan kita. kaki kita akan terikutikut seakan-akan menyepak bola sepak tersebut. Melalui fantasi ini manusia dapat membentuk sesuatu yang sebelum ini belum ada. 2. untuk meletakan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita itu dengan tepat.2.

lama dan tidak lama. sehingga tinggal ciri-ciri yang tipis (tidak boleh tiada) pada masalah itu. Pembentukan pengertian.dapat meletakan hubungan-hubungan pengetahuan kita. hubungan tempat. Pembentukan kesimpulan. maksudnya fikiran kita menggabungkan atau menceraikan beberapa pengertianyang menjadi tanda khas pada masalah itu iii. fikiran kita membuang ciri-ciri tambahan. maksudnya fikiran kita menarik keputusan dari keputusan-keputusan yang lain. ii. Golongan Eukoloi iaitu golongan orang yang selalu merasa tenang. Pembentukan pendapat. ii. relatif dan tidak berdiri sendiri sebagai pernyataan jiwa. 2.4 Perasaan Prof Hukstra mendefinisikan perasaan sebagai suatu fungsi jiwa untuk mempertimbangkan dan mengukur menurut rasa senang dan tidak senang. Perasaan rendah pula terbahagi kepada perasaan 161 .2. hubungan perbandingan dan hubungan waktu. gembira dan optimis Golongan Diskoloi iaitu golongan orang yang selalu merasa tidak tenang. kuat dan lemah. Proses yang dilalui semasa berfikir ialah: i. murung dan pesimis Perasaan terbahagi kepada dua iaitu perasaan rendah (biologi) dan perasaan luhur (rohani). maksudnya dari satu masalah . Hubungan- hubungan tersebut seperti hubungan sebab musabab. Sifat-sifat perasaan adalah seperti senang dan tidak senang. Terdapat dua golongan yang menurut keadaan perasaan mereka iaitu: i. yang sedikit sebanyak bersifat subjektif untuk merasakan senang atau tidak senang dan yang tidak bergantung kepada perangsang dan alat-alat deria. Perasaan juga merupakan suatu pernyataan jiwa.

mengulangi kesilapan. berkembang dan mengiktiraf diri sendiri.3 PERSONALITI DARI PELBAGAI PERSPEKTIF 2. 2. tidak mahu berfikir. Perasaan kekitaan dengan masyarakat adalah penting. kesusilaan. Manusia dilahirkan dengan keupayaan untuk berfikiran secara rasional dan tidak rasional. Personaliti dipengaruhi oleh masyarakat dan persekitaran. 3. sayang menyayangi. simpati dan sosial. 4. Manusia didorongi oleh minat sosial untuk memperbaiki diri. 2. Adler menekankan kepentingan didikan ibubapa. Manusia berupaya mencapai keunggulan diri 3.2 Rasional Emotif Tingkahlaku Albert Ellis 1.Ibubapa dan keluarga menyumbang kepada pembentukan persekitaran. Manusia dilihat sebagai organisma yang bersatu (fully integrated) dan mempunyai perkaitan yang rapat dengan persekitaran. suka menangguh membuat sesuatu. Justeru itu mereka perlu celik akal untuk menuju perubahan 2. Manusia berupaya untuk memelihara dirinya. ketuhanan. Manakala perasaan luhur terdiri daripada perasaan keindahan. 6. 3.Tingkahlaku kita adalah didorong oleh tuntutan/desakan masyarakat. 7. 2. diri. Manusia juga berkecenderungan untuk melakukan perkara-perkara yang negatif seperti merosakkan diri. intelek. tanggapan dan gerak hati. bergembira. berkomunikasi dengan orang lain.pancaindera. menterjemahkan diri.3. berfikir. 5. mempercayai 162 .3.1 Psikologi Individu Alfred Adler 1.Manusia sentiasa bergerak ke arah suatu matlamat dan berasaskankepada tingkahlaku yang tidak disedari.

tahyul. 2. dihargai dan bersaing dengan orang lain. Manusia itu baik dan boleh dipercayai 2. tidak sabar. Rasa kepunyaan (love and belonging). d. Keperluan kelangsungan hidup (survival) individu. Selain itu melalui kebebasan yang didapati individu cenderung untuk membuat keputusan tentang apa yang mereka mahukan dalam hidup ini. 3. selalu menyalahkan diri sendiri. rakan. Rasa kepunyaan ini misalnya seperti keperluan kasih sayang dan dipunyai oleh keluarga. dan berekreasi.4 Terapi Realiti William Glasser 1 Manusia mempunyai kebebasan. Tingkahlaku dilihat dari sudut bagaimana individu itu mempersepsi diri. 2 Setiap individu boleh mengawal secara berkesan kehidupan mereka jika individu itu bersedia untuk berusaha menentukan matlamat 3. Kebebasan dalam konteks ini bermaksud individu mempunyai keinginan untuk membuat memilih apa yang sewajar untuk dirinya. cuba mengelakkan pengikhtirafan dan pertumbuhan potensi. Individu cenderung ke arah kesempurnaan kendiri 4. c. Kesemua tingkah laku manusia dijana dari dalaman untuk mencapai lima keperluan asas : a. 163 .3. ketawa. Individu mempunyai harga diri dan penghormatan diri. majikan dan orang sekeliling. 2. mementingkan kesempurnaan semata-mata. gembira. boleh membuat pilihan dan bertanggungjawab terhadap pilihan tersebut. e. berehat.3. Keperluan keseronokan (fun) pula adalah suatu keperluan psikologikal yang diingini oleh individu untuk membolehkan individu itu bermain.3 Pemusatan Perorangan Carl Rogers 1. Keperluan untuk mendapatkan kebebasan (freedom). Keperluan ingin rasa berkuasa (power) iaitu suatu keperluan penghargaan kendiri . b.

penggunaan ujian ini adalah terbatas kepada mereka yang telah mendapat latihan dan memperoleh kemahiran daripada individu-individu yang berpengetahuan dan berpengalaman. ahli psikologi yang bertanggungjawab untuk membuat keputusan yang melibatkan individu atau polisi berasaskan keputusan ujian mempunyai kefahaman mengenai pengukuran psikologi. 2. Cara ini akan memudahkan untuk membuat keputusan berkaitan perlakuan dan persekitaran yang dilalui oleh klien. pemikiran. emosi. minat. pentadbiran serta pentaksiran sesuatu alat ujian yang akan digunakan. Ujian ini digunakan sebagai alat untuk mendapatkan data-data klien dengan jelas. pegawai atau kaunselor yang menjalankan ujian ini memerlukan pengetahuan berkaitan kandungan. kecerdasan boleh dijawab melalui pentafsiran professional dengan berbantukan ujian psikologikal. emosi dan tingkahlaku seseorang individu.2.4 PENGETAHUAN TENTANG UJIAN PSIKOLOGI Ujian Psikologi dibangunkan untuk mengukur ciri-ciri atau sifat-sifat berkaitan psikologi yang merangkumi aspek-aspek sikap. Menurut Corey (1984). Melalui ujian banyak persoalan berkaitan perlakuan. Di samping itu juga. Dalam hal ini. Melalui ujian ini akan dapat membantu pembimbing atau kaunselor mengkaji atau mendiagnosis ciri-ciri atau masalah personaliti dengan tujuan untuk memberi klien maklumatmaklumat penting dirinya.4.1 Penilaian Dan Peranan Kaunselor Penilaian memainkan peranan yang penting bagi membantu mengenalpasti ciri profil psikologikal. 164 .

kaunselor adalah bertanggungjawab memastikan data yang diperolehi ditafsir mengikut konteks yang sahih sejajar dengan klien berkenaan. Dalam hal ini.5.1 Tempat Yang Sesuai Perlu ditentukan bilek atau dewan yang mempunyai prasarana yang sesuai akan digunakan untuk dibuat ujian. Kaunselor memainkan peranan penting dalam lingkungan keupayaannya menggunakan hasil ujian dalam konteks keseluruhan bagi mempastikan keputusan berkaitann individu yang diuji adalah adil dan munasabah. Perlatan untuk menjawab soalan perlu lengkap untuk mengelakkan klien bergerak untuk mendapatkan alatan semasa ujian dan hilang tumpuan. Penilaian psikologikal juga melibatkan perlakuan manusia yang berkaitan dengan masalah yang khusus.5 Penentuan Seting Untuk Ujian 2. Kemudahan asas perlu dalam keadaan yang memuaskan. Perkara ini adalah berbeza dari satu individu dengan individu yang lain.2 Kerahsiaan Memastikan bilek atau dewan tempat ujian terkawal dan memberi keyakinan kerahsian dapat dikawal selia dengan baik semasa uijan dijalankan di tempat yang ditentukan. 2.5. Kaunselor juga mestilah mengetahui apakah elemen konseptual psikologikal yang hendak diuji di samping hasil yang dijangka akan diperolehi. 2.Dalam hal ini. 165 . menjadi tanggungjawab kaunselor membuat pentafsiran terhadap hasil ujian berdasarkan skor yang diperolehi dalam konteks kehidupan individu tersebut.

166 .5. habuk. Keadaan yang tidak selesa seperti kebisingan.4 Kondusif Bilek / dewan ujian perlu bersesuaian dan mengelakkan gangguan dan kebisingan. Ianya bagi memastikan klien menjawab dalam keadaan tenang dan berkomitmen tinggi.5 Tempat yang khusus: Menentukan tempat khusus diadakan untuk memudah kan klien ditempatkan ssetiap kali ujian dikendalikan. Faktor keselamatan ini juga boleh dirujuk kepada prinsip etika kaunseling yang seiring dengan alat ukur yang diuji yang menyatakan “tidak mencederakan kepada Klien dan tidak membuat sebarang tindak tanduk yang membawa risiko kepada orang lain”(Merujuk Modul Latihan Kemahiran Menolong MS 148. kemudahan asas yang tidak tersusun perlu diberi perhatian untuk memastikan klien memberi jawapan yang dipengaruhi suasana yang tidak kondusif.5. 2. keselamatan dan keselesaan tempat. Prof Mohamed Fadzil Che Din 2008) 2. Pengkhususan tempat juga memudahkan pegawai yang membuat ujian selesa dan terancang untuk membuat ujian dari semasa ke semasa.5. kerahsiaan.2. Cadangan seting ujian yang paling sesuai ialah di bilik kaunseling untuk BPP di dalam Penjara dan di Bilik Kauseling di Pejabat Parol Daerah bagi ODP. Bagi ujian yang memerlukan jumlah klien yang ramai ujian tersebut boleh dikendalikan dalam dewan yang selesa bersesuaian dan menepati piawai keselesaan.3 Tempat Yang Selamat Dari Ancaman Pilihan tempat ujian adalah penting untuk mengelakkan tempattempat yang berisiko tinggi daripada ancaman keselamatan.

pemulihan. tetapi mereka mungkin memahaminya dalam pergertian yang berbeza. orang Kaunseling lain untuk kebolehan menolong Adiliah dan Halimatun Halaliah (1996) telah membahagikan kemahiran menolong kepada beberapa tahap seperti mengatasi masalah dan mencapai kesejahteraan hidup di dunia. doktor. perkahwinan dan keluarga.2. jururawat dan juga semua yang terlibat dengan proses mendidik dan kebajikan masyarakat. Secara amnya dapat dikatakan bahawa konsep kaunseling diamalkan di dalam bidang pendidikan. agama. pengetahuan dan pengalaman individu yang kepada individu seterusnya menyempurnakan sesuatu. Kaunseling bukanlah perkara baru malah manusia selalu melakukan merupakan aktiviti rundingcara seseorang sesama mereka. Mizan berikut : 2. 167 . pemimpin agama. Kemahiran lahir daripada penciptaan teknik-teknik yang sebelum daripadanya wujud hasil daripada pemahaman dan penaakulan terhadap sesuatu teori yang wujud dalam memahami kewujudan manusia.7 KEMAHIRAN MENOLONG Kemahiran akan member merupakan kemampuan satu bentuk kombinasi tersebut diantara untuk keupayaan.1 Pengertian Kaunseling Kaunseling berasal daripada perkataan bahasa Inggeris "counselling" yang boleh difahami oleh semua orang.7. Kemahiran lazimnya diperkembangan melalui amalan terhadapnya. Dalam pengertian yang luas. guru. terutamanya ibu bapa. perubatan. Apa yang ketara kaunseling merupakan alat asas bagi kebanyakan profesional. sebenarnya setiap orang terlibat dalam aktiviti kaunseling baik secara langsung atau tidak langsung. kemasyarakatan. peguam.

apa yang boleh dilakukan dengan mudah. Ini berdasarkan kepada kepercayaan: • Bahawa setiap individu dapat menentukan matlamat hidupnya dan memberi makna kepada kehidupan masing-masing. Kaunseling merupakan proses bersemuka di antara kaunselor dan klien. bersemuka Kaunseling antara juga ialah proses pertemuan dengan interaksi yang seorang kaunselor klien mengakibatkan berlaku perubahan pada klien.Kaunseling sebagai satu profesion mempunyai asas yang saintifik dan objektif daripada bidang psikologi. iaitu orang yang meminta pertolongan sama ada datang sendiri ataupun dirujuk. sosiologi. apa yang boleh dilakukan 168 . Di samping itu. Ia tumbuh dan berkembang hasil daripada dapatan penyelidikan tentang perkembangan sahsiah manusia serta teori-teori pembelajaran. tetapi ia menolong klien memahami dirinya yang sebenar – apa kelebihan dan kekurangannya. psikiatri. ia juga berkembang daripada situasi. Tujuan pertemuan itu adalah untuk mencari alternatif yang paling sesuai bagi klien membuat keputusan menyelesaikan masalah dirinya. Kaunseling bukanlah bertujuan untuk menolong klien menyesuaikan diri dengan masyarakat. Kaunseling adalah proses interaksi yang membolehkan individu memahami diri dan situasinya. Proses ini akan mengakibatkan pembentukan atau penjelasan matlamat dan nilai hidup individu itu hingga dia dapat menentukan tindakan yang wajar untuk masa depannya. di samping mengetahui baik buruk dan kekangan yang akan dihadapi oleh klien atas keputusannya itu. antropologi dan falsafah. • Mengakui hakikat bahawa hidup ini penuh dengan cabaran dan manusia bertanggungjawab terhadap arah kehidupan masingmasing. faktor atau keadaan yang kurang saintifik dan kurang objektif.

Tujuan proses terus melibatkan klien di dalam proses kaunseling sehingga kaunselor dan klien bersetuju bahawa klien tidak lagi memerlukan perkhidmatan lanjut. Untuk mencapai tujuan proses ini.1 Tujuan Kaunseling Para mempunyai profesional pendapat di yang bidang kaunseling tentang dan psikoterapi dan berbeza kaunseling psikoterapi. Kaunseling mempunyai dua jenis tujuan. Di antara konsep yang diutamakan 169 . klien dibimbing membuat keputusan sendiri. Tujuan terakhir mementingkan hasil atau kesan perkhidmatan kaunseling dalam jangka masa yang panjang. iaitu tujuan proses dan tujuan terakhir. Penerokaan ini akan menimbulkan kesedaran tentang diri dan situasinya serta pilihan-pilihan yang ada padanya. 2. Proses ini diharap akan dapat menolong klien itu mengesan halangan-halangan dan mengenal pasti bakat atau kebolehannya untukhidup dengan lebih sempurna. Tujuan terakhir adalah perubahan atau perkembangan yang akan dialami oleh klien hasil daripada perkhidmatan kaunseling. kaunseling merupakan proses pertolongan. Tujuan atau matlamat proses merupakan yang ingin dicapai dalam masa yang singkat. pertemuan awal sangatlah penting kerana sekiranya klien tidak merasa selamat atau tidak percaya dengan kaunselornya.tetapi menghadapi masalah dan apa yang tidak boleh dilakukannya langsung. Melalui proses ini.7. Kaunseling dirujuk sebagai proses apabila seorang klien diberi peluang untuk meneroka aspek diri dan kehidupan yang menimbulkan kesusahan atau masalah baginya. Kesimpulannya. maka dia tidak akan mahu meneruskan proses dan perhubungan kaunseling tersebut. Asas bagi proses ini ialah perhubungan antara kaunselor dengan klien atas dasar bahawa kesan perhubungan itu akan menyebabkan klien berubah.

membuat pemilihan dengan bijaksana. 170 . Membaiki perhubungan klien dengan ahli-ahli masyarakatnya. Lima tujuan kaunseling iaitu: 1. Kaunselor membantu klien mengenal pasti kebolehan dan bakatnya supaya dia dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Tujuan terakhir merupakan persoalan yang dihadapi oleh manusia dan tidak terhad kepada individu yang mempunyai masalah sahaja.ialah kesedaran kendiri. 2. individu yang berfungsi sepenuhnya dan kesejahteraan kendiri. 4. 3. Ramai orang menghadapi masalah dalam perhubungan dengan individu-individu lain. misalnya perhubungan dalam keluarga. Membantu perkembangan bakat klien. Diharapkan proses kaunseling dapat menolong klien meningkatkan kualiti perhubungannya dengan orang lain. penyuburan kendiri. Klien diharapkan dapat menilai sesuatu situasi. Menambahkan kemahiran klien membuat keputusan pada saatsaat penting. Menolong mengubah tingkah laku klien Menambahkan kemahiran klien mengendalikan kehidupannya sendiri. terutama mereka yang terlalu bergantung kepada orang lain atau terlalu bimbang dan ragu-ragu tentang dirinya. Perhubungan yang berkesan meningkatkan mutu kesejahteraan kehidupan individu. sama ada konsep kendiri yang rendah atau sebaliknya. berfungsi dengan sepenuhnya bergerak dan dinamik. apakah kemungkinan akibat atau kesannya dan sedia menghadapi sebarang risiko akibat keputusan tersebut. bahkan merupakan tujuan setiap manusia yang ingin hidup dengan lebih bermakna. tahu bagaimana dan mengapa keputusan tertentu mesti dibuat. perkahwinan. Masalah ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konsep kendiri. rakan sebaya dan seterusnya dalam masyarakat.

Di dalam perkembangan proses kaunseling. sehingga akhirnya dia dapat membuat keputusan tanpa sentiasa mengharapkan bantuan orang lain.Kaunseling mementingkan perubahan yang tertentu tetapi keseluruhan perubahan pada diri seseorang individu itu hingga menyebabkan dia merasa sejahtera. Objektif kaunseling yang utama ialah untuk memberi inspirasi kepada klien bagi menilai. kaunseling menolong klien mempelajari proses membuat keputusan. Bagi mereka. Tujuan terakhir supaya klien bertanggungjawab ke atas diri dan perbuatannya sehingga menjadi individu yang berfungsi sepenuhnya tidak mungkin dapat dicapai dalam masa yang singkat. Pelbagai tujuan telah diutarakan oleh mereka yang banyak pengalaman. Walaubagaimana pun tidaklah dapat dinafikan bahawa setiap klien dan • • 171 . Secara umumnya. Menerima realiti hidupnya. Mengenal pasti keperluannya. Ia merupakan tujuan hidup setiap insan yang inginkan kesejahteraan hidup di dunia. statik atau tetap. tujuan bagi seseorang klien itu mungkin diubahsuai dari semasa ke semasa. Satu hakikat yang nyata ialah tujuan itu tidak sama pada semua orang. membuat. bolehlah disimpulkan bahawa kaunseling menolong seorang klien: • • • • Memahami diri dan situasinya. pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ini. Bertanggungjawab ke atas diri dan perbuatannya. menerima dan mengambil tindakan terhadap pilihan atau keputusan yang dibuatnya. Membuat rancangan yang realistik untuk mengendalikan hidupnya. dan perlu dibuat penilaian bersama oleh klien dan kaunselor mengikut keperluan klien. Usaha membina tujuan mestilah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak kaku. Dan seterusnya menjadi individu yang berfungsi dengan sepenuhnya.

Prinsip dan ciri kaunseling adalah seperti berikut: 172 . kebanyakannya berpunca dari dalam diri individu itu sendiri kerana tidak memahami diri dan situasi serta tidak mempunyai jangkaan atau harapan yang realistik terhadap hidup. Persoalan-persoalan asas seperti siapakah aku. psikologi. di dalam perjalanan hidup di dunia ini yang penuh dengan cabaran dan ketidakpastian. Jika dilihat dari segi ini. 2. supaya dapat diterima hakikat yang sebenar dan dapat dibina tujuan-tujuan hidup yang lebih realistik dan lebih bermakna. prinsip-prinsip harus diamalkan untuk mencapai tujuan kaunseling. Dalam proses kaunseling. tujuan juga merupakan suatu proses yang dinamik. Fungsi kaunselor adalah sebagai ‘pemandu’ yang pada mulanya diperlukan untuk menunjuk jalan dan menemani klien dalam perjalanannya. Setiap manusia mesti dilihat menurut konteks sesuatu situasi di antara diri dan situasi yang menimbulkan masalah-masalah berkenaan. memahami diri dan situasinya serta mengenal pasti keperluannya. untuk apakah aku dihidupkan dan seumpamanya sepatutnya diberi perhatian yang wajar. Masalah individu yang berhubung dengan kerunsingan. barulah fungsi dan peranan kaunselor tercapai dengan sempurnanya. apakah tujuan hidupku. peribadi dan ketidaksejahteraan. siapakah yang menjadikan aku. Setelah tujuan ini tercapai. difahami bagaimana. Semakin berkurangan sehingga sampai klien tidak lagi memerlukannya kerana dia sudah dapat meneruskan perjalanannya sendiri tanpa bantuan daripada kaunselor lagi.7. dari manakah asalku. Diharapkan klien dapat belajar mengendalikan hidupnya sendiri daripada pengalaman dalam proses dan perhubungan kaunseling.3 Prinsip Kaunseling Dalam bidang kaunseling. mengapa dan kenapa.kaunselor mempunyai tujuan-tujuan jangka pendek yang lebih khusus yang ingin dicapai dalam masa yang singkat. klien belajar tetapi kaunselor tidak mengajar.

4. Kaunselor memahami kliennya. Kaunseling berkaitan dengan mempengaruhi perubahan tingkah laku secara sukarela dengan kehendak hati klien sendiri.1. Keadaan yang memudahkan perubahan tingkah laku akan disediakan melalui temu bual. 6. tetapi kaunseling selalunya melibatkan temu bual. 5. Bukan semua jenis temu bual merupakan kaunseling. Seperti dalam semua perhubungan. 8. 2. 7. tetapi bukan semua aktiviti mendengar merupakan kaunseling. Apa yang dibincangkan di antara kaunselor dan klien mesti dirahsiakan. Kaunselor menyediakan keadaan yang memudahkan perubahan klien. 3. Aktiviti mendengar berlaku di dalam kaunseling. terdapat batasan pada klien dalam kaunseling. Ini termasuklah hak individu membuat pilihan. 173 . Batasan ini ditetapkan oleh tujuan kaunseling yang dipengaruhi oleh nilai dan falsafah kaunselor. Klien mempunyai masalah psikologi dan kaunselor mahir bekerja dengan klien yang mempunyai masalah psikologi. Kaunseling dijalankan dalam keadaan yang sulit dan bersendirian di antara kaunselor dan klien. menjadi bebas dan berautonomi. Klien ingin mengubah dan berusaha mendapatkan pertolongan kaunselor untuk mengubah tingkah lakunya.

Kepercayaan adalah faktor penting kerahsiaan dalam kaunseling. Klien harus maju ke tahap penerimaan kendiri dan pemahaman kendiri yang lebih tinggi. 2. 3. Kaunselor tidak membuat pilihan atau keputusan untuk klien. 2. Dalam sesi kaunseling. Klien harus mengembangkan tahap kebenaran yang lebih tinggi lagi. 3. serta menjelaskan fikiran yang kabur dan tidak rasional. mengetahui kekuatan dan kelemahan sendiri. Kaunseling merupakan interaksi dan perhubungan di antara kaunselor dan klien berdasarkan kemesraan dan kepercayaan. 174 . 4. Kaunselor menolong klien supaya klien dapat melihat segala faktor dalam sesuatu situasi. Pada asasnya. prinsip-prinsip kaunseling dapat diuruskan seperti berikut: 1. khasnya kebenaran tentang dirinya sendiri. manusia membuat penentuan kendiri.Kaunseling harus berasaskan prinsip-prinsip berikut: 1. Kaunseling diberi kepada individu-individu normal yang sedang menghadapi masalah atau kerunsingan. Objektif-objektif kaunseling harus berdasarkan keperluan klien dan bukan keperluan kaunselor. Secara amnya. kaunselor menolong klien membuat keputusan dengan mempercepatkan proses membuat keputusan itu. Hal ini akan menimbulkan perkembangan kebolehan klien untuk membuat pilihan atau keputusan tanpa bergantung pada kaunselor.

7. 2. 7. 6. Kaunseling mestilah berdasarkan etika kaunseling yang baik. 5.4. Orientasi kaunseling haruslah ke arah bekerjasama dan bukannya paksaan. Kaunseling hendaklah berdasarkan perlakuan. Orang yang dipaksa untuk menerima khidmat kaunseling akan memberontak dan kurang percaya pada orang lain. menyedari kehormatan dan harga diri seseorang. Kaunseling dilakukan dengan cara persetujuan bersama di antara individu yang terlibat. Kaunselor percaya bahawa seseorang individu itu haruslah mempunyai peluang yang maksimum untuk memilih matlamat hidupnya masing-masing dan cara untuk mencapai matlamat itu.4 Ketrampilan Pemimpin Berwibawa • • • • • • Membentuk Kejayaan Diri Menganalisa mengenali diri sendiri Menyediakan matlamat hidup Mempunyai wawasan sendiri Mengenalpasti nilai dan prinsip dalam hidup Sasaran – Perancangan dan matlamat untuk menjayakan sasaran bagi membolehkan berjaya dalam kerjaya Mengenal diri sendiri • • Anggapan kita mengenal diri sendiri Diri kita dari kaca mata orang lain 175 . Kaunselor haruslah sentiasa percaya bahawa setiap individu mempunyai kemampuan bagi kesejahteraan diri sendiri. 8.

tenaga yang berterusan Semangat. kepentingan. kesungguhan Berfikir kreatif – idea/strategi baru Sasaran – sasaran dan standart diri sendiri Matlamat – Matlamat dan perancangan sebagai kompas Pengurusan masa – Keupayaan membezakan antara ke arah kejayaan • keutamaan . Jenis-jenis matlamat • Matlamat jangka panjang Matlamat yang memerlukan beberapa bulan atau tahun untuk dicapai • Matlamat jangka pendek Matlamat jangka pendek yang membawa kepada implementasi matlamat jangka panjang 176 . segera. keyakinan Disiplin diri – menggunakan kekuatan diri dalam mengawal diri • • • • • • • • • • Keimanan – Pedoman dan Pegangan hidup Keyakinan – mempercayai kebolehan sendiri Daya tarikan – personaliti dan imej diri Perasaan – kebolehan mengawal perasaan Sikap – Positif atau Negatif Tenaga. kecergasan. tidak penting segera.Diri kita sebenar Tiga jenis manusia • • • Mereka yang menjadikan sesuatu berlaku Mereka yang melihat sahaja apa yang berlaku Mereka yang bertanya apa yang berlaku Penilaian diri • • • Memahami diri sendiri – kekuatan/kelemahan Motivasi – kemahuan. semangat membara.

Kuasai masa anda "Kegagalan merancang adalah Perancangan untuk gagal" 2.. Keputusan di tangan anda.Matlamat : Pendekatan "Smarter" S M A R T E R - Specific Measuarable Attainable Reasonable Time bound Exciting Rewarding Spesifik Boleh diukur Boleh dicapai Berpatutan Jangkamasa Seronok mengembirakan Ganjaran / Prinsip pembentukan matlamat • • • • • Matlamat mestilah matlamat anda sendiri Matlamat mestilah positif Matlamat mestilah boleh di capai dan nyata Matlamat mestilah ditulis Matlamat mestilah specifik Mengapa tidak mempunyai matlamat • • • • • Boleh dijangkakan Telah ditetapkan Takut kehilangan / kekalahan Takut kemenangan Pengharapan yang terlalu tinggi Fakta penting dalam mencapai matlamat anda 1.Jangan biarkan orang lain menghalang anda. 177 .

anda tidak akan pernah gagal. Gambaran minda "Kejayaan bukan destinasi. "Action speak louder than words" "1 % dari kejayaan adalah kerana bernasib baik. Tangisan ini dilaungkan sebagai memberitahu orang lain tentang wujudnya dirinya di bumi ini. Ambil tindakan sekarang – Jangan cakap-cakap kosong sahaja. Tetapi takut untuk mencuba membuat anda tidak akan berjaya". Dengan itu mustahil jika ada diantara individu yang tidak berkomunikasi walaupun mereka cacat. 4. anda perlu gambarkan arah kemana tujuan perjalanan tersebut". ianya adalah perjalanan. Perkataan komunikasi berasal daripada perkataan yunani 178 . Bina imej diri positif 7. Hapuskan ketakutan. 3. Praktikan sikap positif 5. "Jika anda takut mencuba. 6.8 KEMAHIRAN KOMUNIKASI Manusia telah mula berkomunikasi sejak dilahirkan lagi apabila mereka menangis sewaktu dilahirkan."Orang lain boleh menghalang anda buat sementara TAPI hanya ada seorang sahaja yang boleh melakukannya untuk selamalamanya". Capai sebarang peluang yang mendatang "Peluang hanya datang sekali" 8. 99% lain adalah hasil usaha" 2. Tuliskan matlamat anda dan semaklah ia selalu 9.

komunikasi kumpulan kecil. mempengaruhi tinbgkah laku. Komunikasi interpersonal juga dikenali sebagai komunikasi antara perseorangan di 179 . • Abrams(1986)-komunikasi merupakan satu proses yang berterusan melibatkan permindahan maklumat daripada sumber kepada penerima dan adanya maklumbalas di anatara keduaduanya. Apa yang dibincangkan disini hanayalah komunikasi interpersonal.gerak isyarat atau symbol dengan tujuan untuk memberi dan bertukar-tukar maklumat. 2. Dapat disimpulkan bahawa komunikasi merupakan satu proses interaksi menyampaikan maklumat dan mememerlukan maklumbalas daripada penerima.mulut. Terdapat pelbagai istilah komunikasi yang telah ditakrifkan oleh pelbagai ihak antaranya: • Byner(1975)-beliau menganggap komunikasi sebagai proses Interaksi antara manusia di mana orang ramai bertutur dan bertukar-tukar pendapat. komunikasi interpersonal. Pada tahun 1970. seorang sarjana komunilkasi Fran E.ideal dan perasaan.sentuhan dan hati. dan komunikasi massa. Terdapat banyak definisi komunikasi yang dicipta olah para sarjana dan penkaji. terdapat lebih daripada 95 takrifan komunikasi yang berbeza. dalam tulusannya “The Concept of Communication”. komunikasi public. • Hybels dan Weavers(1992)-beliau melihat bahawa komunikasi sebagai apa sahaja proses di mana seseorang berkomunikasi maklumat.8. Komunikasi melibatkan deria manusia iaitu mata.memujuk ataupun mengubah keadaan fizikal atau mental mereka.1 Komunikasi Interpersonal Terdapat beberapa tahap atau peringkat didalam komunikasi iaitu komunikasi intrapersonal.iaitu “communicare” yang dapat diterjemahkan sebagai perhubungan.X Dance.telinga. mendapati bahawa dalam penulisan ilmiah bidang komunikasi.

tersusun. Antaranya difinisi lain ialah:• Beebe. formal atau tidak formal bagi menyampaikan dan memindahkan sesuatu idea. • Kebolehan menyampaikan idea secara lisan dengan sebutan jelas. lancer dan nada bersesuaian secara konsisten. gerak tubuh dan hubungan mata) yang sangat berkesan secara konsisten. Kedua-dua menyampai dan menerima mesej pada masa yang sama.sikap dan sebagainya untuk dikongsi bersama. 2. sama ada secara lisan atau bukan lisan. • Kebolehan mengamalkan kemahiran mendegar dan memberi maklum balas yang releven dengan cepat secara konsisten.2 Kemahiran Komunikasin Bukan Lisan • Kebolehan menggunakan kemahiran bukan lisan (penampilan fizikal. Dapat dijelaskan bahawa.mana ia turut merupakan komunikasi bersemuka yang melibatkan dua atau tiga individu secara langsung.Beebe&Redmond(1999)-komunikasi interpersonal ialah komunikasi yang berlaku apabila seseorang berinteraksi secara serentak dengan orang lain dan saling mempengaruhi di antara satu sama lain dengan tujuan untuk mengendalikan hubungan. interaksi secara serentak bermaksud kedua-dua orang komunikator bertindak ke atas maklumat yang sama pada masa yang asama. melibatkan komunikator-komunator daripada persekitaran yang sama ataupun berbeza dan mewujud hubungan melalui pertukaran mesej. Rosenfeld dan Towne (1999)-mendifisikan komunikasi interpersonal ini sebagai satu proses transaksi yang berterusan.8. saling mempengaruhi bermaksud kedua-dua komunikator memberi kesan kepada interaksi itu.pemikiran. 180 . • Adler.nilai.

kita perlu memahami keadaan orang yang sedang mengalami kesusahan itu.8. • Kebolehan berinteraksi dengan khalayk pelbagai budaya menggunakan laras bahasa yang sesuai. • Kebolehan membuat rumusan secara lisan dan bertulis dengan padat.3 Halangan Komunikasi Kesilapan yang kerap berlaku dalam komunikasi Interpersonal ialah kegagalan untuk mendegar. lancer dan nada bersesuaian secara konsisten. Apabila seseorang tidak mendengar. 2.8. • Kebolehan membuat pembentangan dengan yakin dan berkesan menggunakan bantuan teknologi (bahasa. 181 .4 Mendengar Secara Aktif Seseorang berkeupayaan mendengar sambil menterjemah maksud dan mesej yang diterima dengan menimbangkan aspek-aspek lain seperti situasi.emosi penyampai mesej. menghormati perbezaan budaya dan selesa berinteraksi secara konsisten.• Kebolehan menyampaikan idea secara bertulis dengan jelas. tersusun. dia akan memberi respon dengan hujah-hujah yang menghalang komunikasi. bahasa badan dan berkeupayaan pula memahami mesej-mesej yang tersirat. tepat dan mantap secara konsisten. Untuk mendegar dengan baik. symbol dan visual) secara konsisten. 2. • Kebolehan berunding kea rah mencapai keputusan dengan pandangan orang lain dan merangsang menghormati perbincangan.

Ini dinamakan “parafrasa”. kita bukan hanya mendengar dn menunjukkan yang kita sedang mendengar (bahasa badan/anggota) tetapi juga kata-kata lisan yang mengemukakan apa yang telah kita fahami.Oleh itu. 182 .

7 Kepentingan Komunikasi Komunikasi merupakan kemahiran yang sangat mustahak dalam kehidupan kita. 2. Komunikasi merupakan kenderaan 183 .6 Halangan-Halangan Mendengar • • • • • • • • • • • • Ketandusan idea Lara Mendengar dengan minat yang khusus Kaki bengkang Mendengar secara cetek Sukar berkomunikasi Gagal banteras gangguan Pendengar palsu Buruk sangka/prasangka Mendengar dengan telinga sahaja Kaki tembak Keinginan menilai dan menghukum 2.2. tetapi ia juga amat penting dalam segala aktiviti profesional dan kemasyarakatan.8. Dengar dengan mata dan hati Menangguh penilaian Dengar dengan sabar Dengar dengan penuh perhatian dan kritikal.5 Teknik Mendengar Secara Berkesan • • • • • • • • Bersedia untuk mendegar Dengar dengan penuh tumpuan Kawal emosi dan tingkah laku ketika mendegar Berfikiran positif terhadap maklumat yang disampaikan.8.8. Ia bukan sahaja diperlukan dalam kita menjalani kehidupan seharian.

dan yang paling penting sekali adalah tampil ke hadapan untuk bercakap. walau apapun kandungan bicaranya. Untuk mendapatkannya. maka kita sebenarnya melengkapkan diri untuk menempah sebuah kejayaan.yang digunakan untuk mendapatkan ilmu. Dengan komunikasi jugalah kita boleh menukar fikiran orang lain. Pada masa itu. Sekiranya kita dapat melengkapkan diri dengan kemahiran berkomunikasi. menulis. Ini tidak bermakna kita digalakkan bercakap semahu-mahunya tanpa strategi yang membantu menambahbaik kemahirannya. 184 . Kesimpulan Pengendali ujian perlulah menguasai kemahiran komunikasi lisan dan bukan lisan dalam usaha menjadi seorang pengendali yang mantap dalam usaha dalam menepati matlamat perjalanan sistem parol di Jabatan Penjara Malaysia. Nilai kemahiran komunikasi sudah diiktirafkan kepentingannya sejak 26 abad yang lampau. maklumat. universiti-universiti purbakala menekankan kepentingan kemahiran ini. Kemahiran komunikasi perlu diasah melalui pendidikan dan pengalaman. Kita perlu rajin membaca. Untuk membuatkan komunikasi itu kelihatan lebih mudah ianya bukanlah sesuatu yang mudah. Kita perlu menyusun dan mengatur ayat-ayatnya dengan sebegitu rupa agar apa yang diucapkan dapat difahami dengan mudah dan jelas oleh pendengarnya. dan idea. kejayaan dalam segala lapangan dapat diperolehi. Ini kerana mahaguru-mahaguru purbakala menyedari hakikat bahawa dengan memiliki kemahiran berkomunikasi.

185 .

Ini kerana ada banyak faktor yang boleh menghalang individu itu daripada berfikir dengan rasional tentang dirinya dan jiwanya. apakah kelebihan dan kekurangan kita. Setiap manusia ada kekuatan dan kekurangan. Walaupun setiap individu telah dianugerahkan akal untuk berfikir terutamanya memikirkan tentang perkara yang kita lakukan. Tetapi tidak dapat dinafikan juga bahawa individu-individu yang tidak mengambil ujian juga mempunyai maklumat-maklumat data diri tentang diri mereka. Perkara ini adalah terlalu subjektif jika diamati. ianya adalah penting dalam usaha membangunkan seseorang insan itu. oleh sebab pengumpulan maklumat ini tidak diasaskan kepada suatu kaedah yang sistematik dan standard. kerana ini boleh menyukarkan tindakan kita disebabkan kita tidak tahu apa yang kita mampu buat dengan baik. Maka diringkaskan bahawa psikologi adalah sains dan ilmu yang mengkaji jiwa. Keunikan ini walaupun dalam pelbnagai bentuk samada positif atau sebaliknya atau membantu atau membantutkan seseorang itu. Mengambil kata utama psikologi itu sendiri. namun masih ada individu yang mengalami konflik dalam diri untuk berbuat demikian. banyak perkara yang kita hendak buat tanpa kita sedar tentang aras potensi kita. dan dalam bahasa seharian kita adalah dikenali sebagai jiwa. manakala logos yang dirujuk sebagai ilmu atau sains. Adalah sesuatu yang sulit kepada kita jika kita tidak dapat mengetahui dengan jelas. ianya berasal daripada dua istilah iaitu psyche yang mengikut Aristotle merupakan intipati kehidupan. Tingkah laku dan proses mental setiap individu adalah berbeza kerana sifat manusia yang unik. nilai diri kita dan sebagainya. Namun apabila dikhususkan lagi ia didefinisikan sebagai sains yang mengkaji tingkah laku dan proses mental individu.RUMUSAN Konsep ujian psikologi merupakan antara instrumen yang dikenalpasti telah banyak membantu pelbagai pihak dalam usaha mengenali dan memahami kepelbagaian profil sesorang individu itu. maka data diri 186 . Walaubagaimana pun. Kadang-kadang kita khayal oleh anganangan kita sendiri.

Oleh itu. Mereka tidak bermotivasi untuk mencapai matlamat hidup dan mereka ini selalunya bermasalah. Mereka ini selalunya tiada arah dan dalam kes-kes tertentu mereka tiada matlamat langsung. Banyak sebab telah dibangkitkan mengapa kita perlu mengukur ciri-ciri psikologi seseorang individu itu antaranya adalah supaya kita lebih mengenali diri kita dan meningkatkan rasa tanggungjawab untuk menggunakan potensi yang ada sehingga tahap maksimum. sikap dan konsep kendiri. nilai. kewujudan penilaian psikologi adalah amat dialukan dalam kehidupan manusia. Terdapat perkara yang ditekankan dalam pengukuran atribut psikologi iaitu ciri-ciri personaliti. kebolehan. Mereka akhirnya keliru dengan pilihan yang ada dan kurang bermotivasi. Mereka ini selalu mempunyai banyak arah atau matlamat tetapi kabur. Goldman (1971) telah menyatakan bahawa ujian psikologi dalam kaunseling boleh dibahagikan kepada dua kumpulan. kemahiran. 187 . pencapaian. Kumpulan pertama adalah menggunakan ujian untuk mendapat maklumat sebelum sesi kaunseling dijalankan sementara ujian kedua pula adalah untuk menimbulkan minat dan motivasi individu terhadap sesuatu bidang pekerjaan atau akademik yang menjadi matlamat hidup mereka. Dalam kes yang lebih melampau terdapat individu yang ragu-ragu dan tidak pasti tentang dirinya.yang ada agak kabur dan tidak begitu jelas. Menurut Brammer dan Shostrom (1982). minat. Ini boleh membantu diri individu untuk meningkatkan perkembangan diri. Sifat-sifat yang diukur itu adalah komponen yang boleh membantu perkembangan diri individu ke tahap yang maksimum. Kegunaan Penilaian Psikologi Modul ini secara langsung telah menggunakan segala kebaikan yang boleh dimenafaatkan melalui penggunaan alat atau penilaian psikologi. ujian dapat membantu kaunselor atau pakar pembantu manusia mengkaji dan mendiagnosis ciri-ciri serta masalah –masalah personaliti dengan tujuan untuk memberi klien maklumatmaklumat penting dirinya.

pangkatan.Berdasarkan pandangan yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar tadi maka dapat disimpulkan terdapat dua bahagian kepentingan penilaian psikologikal. Ini adalah untuk mengesan. Penempatan Proses pemilihan bidang akademik pelajar amat penting dan Dengan hendaklah bertepatan dengan minat dan kemampuan mereka. kita mampu membuat 188 . personaliti. serta diagnosis Pemilihan Untuk pemilihan biasanya ia digunakan untuk membuat pemilihan calon pekerja yang dibuat di sektor-sektor pekerjaan atau pemilihan calon pelajar dalam sektor pendidikan. Ini kerana sering kali kita dengar bahawa ia selalu berakhir dengan kekecewaan di mana berlaku salah pilih pekerjaan atau berlaku dalam pemilihan pekerja serta salah pilih pelajar. penempatan. Ujian untuk tujuan deskriptif Ujian untuk tujuan deskriptif ini adalah untuk memberi maklumat dan deskripsi seseorang individu dengan lengkap. kelemahan. penilaian. Ini adalah merangkumi aspek pemilihan. Pemilihan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Dengan adanya maklumat yang lengkap maka proses penilaian itu menjadi lebih mudah kerana maklumat itu dapat dijadikan panduan untuk menilai atribut seseorang individu. personaliti dan minat mereka. kekuatan. nilai pekerjaan. dan kecerdasan. potensi serta kencenderungan individu itu. kerana ia adalah satu proses yang rumit dengan prosedur dan peringkat yang banyak. Pertama ialah penilaian untuk tujuan deskriptif dan penilaian untuk membuat keputusan. mengetahui kemampuan. Ujian untuk tujuan membuat keputusan Ujian psikologi juga boleh digunakan untuk membuat keputusan. Ujian-ujian psikologi yang biasa digunakan dalam bahagian pemilihan calon pekerja dan pelajar ini adalah minat kerjaya.

menegak dan mendata. penilaian dan pentafsiran ujian. rawatan atau prosedur. Pangkatan atau Penggreddan Pangkatan ini biasanya digunakan untuk tujuan seperti hari penyampaian sijil dan hadiah. jumlah yang adalah berdasarkan skor yang tertinggi. Ujian ini adalah bermatlamat untuk mengukur had tertinggi kebolehan seseorang. Perakaunan dan Pengajian Islam.keputusan yang lebih adil bagi meletakkan mereka ke dalam aliran seperti Sains Tulen. Begitu juga dengan penempatan pekerja dan penempatan semula pekerja hendaklah bersesuaian dengan keupayaan dan minat mereka bagi meningkatkan produktiviti sesebuah sektor. Proses menempatkan pekerja dan pelajar ke bidang kerjaya atau bidang akademik dapat dijalankan dengan lebih mudah dan lebih efektif dengan adanya ujian personaliti dan ujian minat kerjaya khususnya. Ujian maksimum adalah seperti ujian pencapaian 189 Biasanya . Penilaian Alat psikologi ini juga boleh digunakan untuk menilai kesan sesuatu program. eksperimental hendaklah dijalankan. apabila individu mengambil ujian ini maka individu itu perlu berusaha sedaya upaya untuk memperoleh skor yang tertinggi. satu kajian Penilaian perlu dibuat berdasarka perbandingan antara skor ujian pra dan skor ujian pasca yang diperoleh kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan setelah program atau modul rawatan atau prosedur diselesaikan. Sains Sosial. gaji melintang. Bagi penilaian ini. pemilihan individu untuk kenaikan pangkat. Sains Teknikal. Terdapat tiga cara bagaimana menjeniskan tujuan ujian yang member implikasi penting kepada proses pembentukan ujian. modul. Jenis-Jenis Tujuan Ujian Fungsi setiap ujian adalah boleh dilihat dari pelbagai sudut. Bagi pangkatan ini. Ujian Pencapaian Maksimum dan Ujian Pencapaian Tipikal Ujian pencapaian maksimum adalah. biasanya skor akan dijumlahkan untuk pelbagai ujian dan tugasan atau borang-borang tertentu.

kaedah lain yang boleh digunakan untuk menerangkan ujian yang mewakili dan ujian yang menjangka ialah ujian sebagai sampel atau tanda. Sekiranya item-item ujian diperolehi daripada kumpulan atau bidang yang boleh didefinisi dengan jelas maka ujian tersebut dipanggil sebagai sampel. sementara ujian kemasukan ke universiti adalah contoh ujian yang menjangka. Ujian yang Mewakili dan Ujian yang Menjangka Ujian yang mewakili dan ujian yang menjangka adalah dibezakan oleh skema klasifikasi yang lain. kecenderungan dan kebolehan adalah contoh lain bagi ujian pencapaian Manakala ujian pencapaian tipikal adalah ujian yang digunakan untuk mengukur reaksi tabiat dan tingkah laku individu. Perbezaan ini merujuk kepada sama ada itemitem ujian dan tingkah laku bukan ujian yang relevan adalah sama atau berbeza. maksimum. ujian Sebaliknya pula. Oleh itu. jika ujian dan berkenaan dipanggil ujian yang mewakili.sama ada bilik darjah mahupun piawai. tingkah laku tidak sama. Apabila kita mengukur gagasan-gagasan yang digunakan dalam teori psikologi seperti kecerdasan. yang mana ujian-ujian mengandungi item-item yang memerlukan calon ujian memberi reaksi biasa. nilai dan sikap. konsep sampel adalah sesuai dengan ujian pencapaian kerana kandungan dan kemahiran yang ingin diukur adalah boleh didefinisikan secara jelas. Ujian pencapaian tipikal adalah seperti ujian personaliti. 190 . Manakala jika item-item yang diperolehi daripada kumpulan atau bidang yang tidak boleh didefinisikan dengan jelas maka ia dipanggil sebagai tanda. ujian berkenaan adalah ujian yang menjangka. Jika ujian dan tingkah laku bukan ujian adalah sama. Bagi penerangan yang lebih lanjut. Di sini bukan sahaja individu akan cuba untuk memperoleh skor tertinggi akan tetapi bersikap reaksi tipikal atau tingkah laku. minat. Ujian pencapaian bilik darjah adalah contoh terbaik untuk ujian yang mewakili. Selain ujian pencapaian. kreativiti.

Berasaskan pendekatan ini. PENUTUP Dewasa ini sudah terdapat banyak alat ukuran psikologi yang membolehkan kita membuat penilaian psikologi kepada setiap individu. Contohnya adalah dalam ujian konsep kendiri The Tennessee Self-Concept Scale (TSCS). maka konsep ujian sebagai tanda adalah tepat. ia adalah mentafsi pencapaian individu berasaskan perbandingan kandungan penguasaan piawai. Alat-alat ujian yang terdapat dalam penulisan ini adalah alat ukuran psikologi yang telah diiktiraf sama ada di dalam Malaysia atau di luar negara. nilai atau konsep kendiri. domain ini tidak dapat didefinisikan secara jelas. Setiap individu amat memerlukan penilaian psikologi bagi mengetahui dengan lebih mendalam mengenai dirinya sama ada dari segi personaliti. Dalam ujian rujukan norma. Alat-alat ukuran yang telah dibincangkan mempunyai fungsi masingmasing dan berinteraksi antara satu sama lain. Di mana setiap ujian akan yang telah diambil oleh calon akan memberikan hasil yang mempunyai 191 . jika individu memperoleh skor 70% ujian matematik maka individu tersebut adalah menguasai 70% kandungan tersebut dan oleh sebab itu ia dipanggil ujian rujukan kandungan. Ini kerana alat-alat ini mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. minatnya dan nilainya. skor individu adalah melebihi 348 untuk jumlah skor bermaksud konsep kendiri individu secara keseluruhan adalah tinggi berbanding kumpulan rujukan atau perbandingan. skor individu adalah dibandingkan dengan skor yang diperoleh individu yang lain. Untuk ujian rujukan kandungan. yang merupakan perbandingan khusus.personaliti. Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kandungan Ujian rujukan norma dan ujian rujukan kandungan dibezakan dengan bagaimana sesuatu skor itu diinterpretasi.

limitasi psikometrik. Ahli-ahli psikologi tidak digalakkan atau mempromosikan teknik penilaian psikologi ini khususnya kepada mereka yang tidak terlatih atau tidak mempunyai kelayakan melalui pengajaran. Kebanyakan alat ukuran yang ada sekarang adalah berasal dari barat. Ini adalah boleh memudahkan keputusan dibuat dan pemilihan tindakan dengan cepat dan pantas tanpa ada keraguan dan rasa tidak yakin. (American Psychological Association dalam Corey. kebolehpercayaan. Pentadbir ujian hendaklah menimbang secara berhati-hati kesahan. dan kesesuaian alat ukuran apabila memilih ujian untuk digunakan dalam sesuatu keadaan atau dengan calon tertentu.kolerasi tinggi antara satu sama lain. jadi menggunakan alat ukuran daripada barat. tajaan dan penyeliaan. Corey & Callahan 1984) Namun di Malaysia masih kekurangan alat ukuran yang mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi. Oleh kerana budaya barat dan banyak kekangan dalam terdapat 192 . Malaysia adalah berbeza. Individu yang layak membuat penilaian psikologi adalah individu yang telah menjalani latihan dan memperolehi kemahiran daripada individu yang berpengetahuan dan berpengalaman. Ini kerana kita sudah dapat mengetahui apa yang kita kehendaki dan matlamat yang kita hendak capai. Alat ukuran hendaklah dipilih untuk mengikut kesesuaian.

’LAMPIRAN 3’ PERINTAH TETAP KOMISIONER JENERAL BIL: P 004/2008 KOD ETIKA PERKHIDMATAN PAROL 193 .

LATAR BELAKANG Kakitangan Perkhidmatan Parol merupakan pegawai penjara yang tertakluk kepada undang-undang dan peraturan. 2. Disiplin merupakan teras utama dalam menjalankan tugas harian. ia dapat meningkatkan kebolehpercayaan orang awam terhadap sistem pelaksanaan perkhidmatan parol. Adalah diharapkan. Secara langsung. 3. Etika adalah asas utama dalam pembentukan disiplin kerana ia mempengaruhi pembentukan keperibadian seseorang individu yang mempunyai kaitan rapat dengan organisasinya.Pada menjalankan kuasa yang diberi di bawah seksyen 12 Akta Penjara (Pindaan) 2007 dengan ini di keluarkan Perintah Tetap Komisioner Jeneral seperti berikut :PERINTAH TETAP KOMISIONER JENERAL BIL : P OO4/2008 KOD ETIKA PERKHIDMATAN PAROL 1. PERATURAN Pegawai-pegawai perkhidmatan parol hendaklah mematuhi Kod Etika yang tertakluk didalam perkara-perkara berikut : 194 . TUJUAN Perintah Tetap ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memberikan garispanduan kepada pegawai perkhidmatan parol dalam melaksanakan tugasnya supaya perkhidmatan yang diberikan lebih telus dan berkesan. dengan adanya Kod Etika Kakitangan Perkhidmatan Parol akan meningkatkan lagi kewibawaan kakitangannya dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan.

3 Akta Penjara 1995 3. 3.3.4 Peraturan-Peraturan Penjara 2000 3.8 Kod Etika Pegawai Penjara 3. 3.1. Kakitangan perlu melaksanakan polisi dan keputusan kerajaan tanpa berbelah bagi. termasuk sebarang perundangan dan dasar-dasar kerajaan.1. 3.2. 3. Perlu dan 195 .1.1.7 Akta Pencegahan Rasuah 1997.1 Bertanggungjawab Terhadap Kerajaan.1. Kakitangan harus memastikan bahawa keputusan dan tindakan adalah wajar.1.U.1 Perundangan dan Peraturan : 3.3.1 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakukan dan Tatatertib) 1993 P.1.2. berlandaskan fakta dan disokong oleh dokumentasi yang lengkap. 3.1.2 Perintah-Perintah Am.2. 3.2. 3.5 Akta Rahsia Rasmi 1972 3.6 Kanun Acara Jenayah 3.1.1. adil dan bersesuaian dengan keadaan.2 Prinsip-Prinsip Am bagi Kakitangan Perkhidmatan Parol.1. melaksanakan tugas secara professional bertanggungjawab. Kakitangan perlu memberi layanan yang adil dan konsisten kepada orang awam tanpa sebarang diskriminasi berdasarkan hak dan obligasi.2.1.(A) 395.

3.3.2 Integriti Dan Kepentingan Awam.4 Meningkatkan Prestasi.3. Dalam membuat keputusan secara beretika.2.2. 3.tepat dan lengkap.3 Kakitangan perlu menyediakan Kakitangan tidak boleh terlibat dalam aktiviti boleh menjejaskan reputasi perkhidmatan perkhidmatan yang relevan dan bertanggungjawab terhadap pelanggan dengan menyediakan segala bantuan yang bersesuaian dan memenuhi piawaian yang ditetapkan.2.2. Kakitangan sentiasa berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja dan sentiasa mencapai piawaian yang lebih tinggi dalam perkhidmatan awam.2. 3. Kakitangan dikehendaki menggunakan sumber-sumber dan maklumat hanya untuk tugas yang berkaitan.2 yang awam.4 oleh Maklumat perlu disediakan dengan segera dan memastikan maklumat itu dalam format yang bersesuaian dan mudah difahami penerima jelas. 3. perkara-perkara berikut perlu diambilkira:196 .2.2. 3.2.1 Kakitangan harus menggalakkan amalan kepentingan awam melebihi integriti dalam perkhidmatan awam dan sentiasa mementingkan kepentingan peribadi.2. Penggunaan Sumber.5 Panduan Membuat Keputusan Beretika.2. 3.2.2. 3.

3.5.2. Kesan / impak keputusan tersebut terhadap kakitangan.5. jabatan dan pihak-pihak lain. Sama ada keputusan yang dibuat boleh dijustifikasi demi kepentingan awam. Konflik ini boleh mewujudkan penyelewengan dan boleh menjejaskan sewajarnya.2. 197 reputasi jika tidak dikendalikan dengan .4. Sama ada keputusan atau tatakelakuan berlandaskan tingkahlaku. 3.6.6.5. Kepentingan kewangan 3.5.2. Kepercayaan politik yang bercanggahan dengan kepentingan kerajaan.2. Sama ada keputusan ini bercanggah dengan kepentingan awam.3.2.6.6 Konflik Kepentingan.1. Hubungan peribadi 3.2.1.6. Kakitangan juga tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya sehingga menyebabkan konflik kepentingan. 3. 3.3.5. Sikap dan kepercayaan individu 3. Konflik kepentingan wujud apabila dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan peribadi dalam menjalankan tugas awam.5.2.2.2.3.4. Sama ada keputusan atau tatakelakuan konsisten dengan polisi kerajaan dan bersesuaian dengan objektif dan kod etika Jabatan. Antaranya:3.2. 3.2.2. Seseorang kakitangan tugas perkhidmatan awamnya parol demi tidak boleh membelakangkan kepentingan peribadinya.

9. kewarganegaraan. Kakitangan harus mengendalikan isu atau kes dengan segera.2.8.2. adalah dikehendaki merujuk kepada pegawai atasan. Ini termasuklah perkara-perkara berkaitan dengan prosedur-prosedur yang diluluskan tanpa diskriminasi dan berdasarkan prinsip ‘Natural Justice’. Peraturan–Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 P. Kakitangan dilarang mendiskriminasi atau membuat gangguan terhadap rakan sejawat. 3. budaya dan fahaman politik.3. kepercayaan agama. Penyataan Awam.7 Penerimaan Hadiah atau Ganjaran. berdasarkan perkahwinan. (A) 395 yang melarang mana-mana pegawai awam daripada membuat apa-apa pernyataan awam. Kakitangan tidak boleh menerima sebarang hadiah atau ganjaran yang boleh menjejas dan mempengaruhi tugas yang dilakukan.U. 3. Kakitangan Perkhidmatan Parol juga tertakluk kepada Peraturan 19.2. secara konsisten dan adil. penjelasan mengenai dasar. penghuni taraf atau orang awam bangsa. 198 . ulasan. memberi apa-apa maklumat. Adil dan Saksama. rancangan atau keputusan kerajaan. jantina. Penyelia mestilah memastikan bahawa tempat kerja adalah bebas daripada segala bentuk diskriminasi dan gangguan. Diskriminasi dan Gangguan.10.2. 3. Sekiranya timbul keadaan sedemikian.

2. 3.2.11. Penguatkuasaan sistem parol mengandungi perkara-perkara sensitif yang berbentuk peribadi berhubung dengan pesalah.1.11. Integritri dan kredibiliti Jabatan akan terjejas sekiranya tidak dapat menyimpan maklumat pada tahap keselamatan yang maksimum. dan mematuhi semua Kakitangan yang prosedur penyimpanan dan penyebaran maklumat mengendalikan maklumat-maklumat tersebut perlu mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dan mesti mengambil langkah-langkah secara berhati-hati bagi memastikan ianya tidak disebarkan tanpa mendapat kebenaran yang sah. Maklumat–maklumat rasmi hanya boleh digunakan peribadi. Pihak berkuasa parol dan kakitangan adalah dikehendaki mematuhi dan memenuhi keperluankeperluan Rasmi 1972 tempat rahsia yang yang prinsip yang perlindungan sedang maklumat. sepertimana yang terkandung di dalam Akta Rahsia berkuatkuasa. Pendedahan tanpa kebenaran akan menimbulkan masalah kepada individu dan Jabatan. 3. ahli keluarga dan masyarakat. 199 . Melainkan mereka maklumat dibenarkan oleh pihak mesti atau berkuasa memastikan menggunakan bagi tujuan-tujuan yang berkaitan dengan tugas dan bukan bagi tujuan faedah undang-undang.3. mangsa. Perlindungan Kerahsiaan Maklumat.2.11. Pihak Berkuasa Parol dan Jabatan hendaklah menyediakan selamat sensitif.2. kakitangan tidak menyebarkan tanpa rahsia kebenaran rasmi.11.3.2. 3.

Kakitangan perlu membuat laporan ke atas sebarang perlakuan rasuah yang disyaki.14. Begitu juga dengan penyalahgunaan kuasa pentadbiran dan pembaziran yang serius terhadap harta benda kerajaan. 3.14. 3. 3.2. sama ada jabatan oleh mereka akses kepada mempunyai maklumat membenarkan kakitangannya menjalankan pekerjaan luar tanpa kebenaran daripada Ketua Jabatannya. Penyalahgunaan Kuasa dan Pembaziran. 3. Kakitangan Perkhidmatan Parol adalah juga tertakluk kepada Peraturan 21. Semua kakitangan hendaklah memastikan maklumat yang dikategorikan sebagai copy) tidak rahsia. Penglibatan dalam Politik.(A) 395 yang tidak atau luar kuasa hanya dibincang antara individu-individu.4.(A) 395 yang melarang pegawai awam daripada mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti politik. 200 .2.11. Peraturan–peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993P.12. Melapor Perlakuan Rasuah. Kakitangan Perkhidmatan Parol adalah juga tertakluk kepada Peraturan 5. dalam apa bentuk sekali pun (sama ada soft copy atau hard boleh diakses oleh mana-mana pihak tersebut yang secara tidak sah dan maklumat-maklumat dalam tersebut. (Kelakuan dan Peraturan–peraturan Pegawai Awam Tatatertib) 1993P.2.3.U.2.U.1.2.13. Pekerjaan Luar.

3. Pegawai penyelia hendaklah memastikan kakitangan bawahan memahami tatacara membuat laporan jika berlaku sebarang kegiatan rasuah. Penggunaan Maklumat.2.15.2. Pendedahan mengenai penyelewengan boleh dibuat kepada mana-mana pegawai awam yang mempunyai kuasa melalui prosedur pelaporan dalaman. 201 .14.1.15.14.15. pendedahan perlu dibuat kepada Badan Pencegah Rasuah. atau mengambil peluang maklumat rahsia yang boleh menyebabkan ia memperolehi atau mendapat keuntungan hasil daripada tugas rasmi sehingga boleh menyebabkan ianya diperolehi oleh masyarakat umum. Bekas kakitangan perkhidmatan parol tidak boleh menggunakan. 3.2.3. istimewa atau dilihat memberi layanan yang memihak atau mendapat kepada maklumat (privileged information) 4. Semua kakitangan mesti berhati–hati dalam urusan dengan mana-mana bekas kakitangan jabatan dan memastikan akses mereka tidak diberi.2. Sekiranya pendedahan perlu dibuat kepada badan penyiasat luaran. 3.2. 3. 3.2.2. TARIKH BERKUATKUASA Tarikh berkuatkuasa arahan ini adalah mulai daripada tarikh ianya dikeluarkan.

Jabatan Penjara Malaysia ....5.. 2008 PTKJP004/2008 202 . Kajang. penjelasan lanjut bolehlah dirujuk kepada Bahagian Parol Wira. Bukit (DATUK MUSTAFA BIN OSMAN) Komisioner Jeneral Jabatan Penjara Malaysia Tarikh : .. AM Sekiranya terdapat sebarang keraguan terhadap Perintah Tetap Komisioner Jeneral ini. Ibu Pejabat Penjara Malaysia...

Jawatankuasa Pemurnian Kod Etika Kaunselor Malaysia 2006 203 .‘LAMPIRAN 4’ Kod Etika Kaunselor Disediakan oleh.

Komunikasi Privilej. membolehkan LKM menjelaskan tanggungjawab etika para kaunselor yang berdaftar dengan LKM. Pengenalan bagi setiap bahagian membincangkan apa yang boleh diharapkan berhubung dengan tingkahlaku dan tanggungjawab etika. LEMBAGA KAUNSELOR TUJUAN: 5 tujuan Kod Etika Kaunselor Malaysia (KEKM) ialah untuk: 1. dan Privasi Bahagian C: Tanggungjawab Profesional Bahagian D: Hubungan dengan Profesional-Profesional Lain Bahagian E: Penilaian. memberi sokongan kepada misi LKM. menyediakan garispanduan untuk membantu kaunselor untuk bertindak secara profesional yang dapat memberikan perkhidmatan kaunseling yang terbaik serta memupuk nilai-nilai profesion kaunseling dengan cara terbaik. dan Pengajaran Bahagian G: Penyelidikan dan Penerbitan Bahagian H: Penyelesaian Isu-Isu Etika Setiap bahagian KEKM dimulakan dengan suatu Pengenalan. KEKM mempunyai lapan bahagian utama yang menyentuh perkara-perkara berikut: Bahagian A: Perhubungan Menolong Bahagian B: Kerahsiaan. dan 5. 2. menjadi asas bagi memproses aduan dan pertanyaan mengenai etika yang ditujukan kepada kaunselor. dan Pentafsiran Bahagian F: Penyeliaan. 3. Latihan. Penaksiran.KOD ETIKA KAUNSELOR MALAYSIA. 4. Pengenalan menyediakan tone 204 . mewujudkan prinsip-prinsip yang menentukan tatalaku beretika serta amalan-amalan yang terbaik.

kaunselor diberi kuasa untuk membuat keputusan yang membantu mengembangkan keupayaan manusia untuk berkembang dan maju. Kaunselor juga meneroka identiti-identiti mereka sendiri dan bagaimana identiti-identiti ini mempengaruhi nilai dan kepercayaan mengenai proses kaunseling. Melalui satu proses membuat keputusan berkaitan etika serta penilaian konteks sesuatu situasi. Apabila kaunselor berdepan dengan dilema-dilema etika yang sukar diselesaikan. kaunselor dikehendaki mengenali sesuatu model membuat keputusan yang boleh diyakini (credible) yang boleh diteliti oleh awam serta boleh dilihat penggunaannya. Bahagian A : Perhubungan menolong Pengenalan Kaunselor menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan klien mengikut cara-cara yang memupuk minat dan kebajikan klien serta memupuk jalinan hubungan yang sihat. Sedikit sebanyak perbezaan pandangan di kalangan kaunselor boleh dan memang wujud berhubung dengan cara-cara bagaimana nilai. 205 . Sementara tidak terdapat suatu model membuat keputusan yang khusus berkaitan etika yang paling berkesan. prinsip-prinsip etika dan piawaian-piawaian etika boleh diterapkan apabila wujud konflik.bagi bahagian berkaitan dan menjadi titik permulaan untuk direnungi mengenai huraian etika yang terkandung di dalam setiap bahagian KEKM ini. Kaunselor secara aktif cuba memahami latar belakang budaya yang berbeza di kalangan klien-klien yang mereka kendalikan. Kaunselor digalakkan untuk memberi sumbangan kepada masyarakat dengan mengagihkan sebahagian daripada aktiviti profesional mereka kepada perkhidmatan-perkhidmatan yang membawa sedikit atau tiada pulangan kewangan (pro bono publico). mereka diharap melibatkan diri di dalam suatu proses membuat keputusan yang beretika setelah diberi pertimbangan yang sedalamdalamnya. Suatu glosari yang ringkas diberikan supaya pembaca mendapat huraian yang padat mengenai sesetengah istilah yang digunakan di dalam KEKM.

B.12. Kebajikan mereka yang dikendalikan oleh kaunselor A.g. Jika berlaku kesilapan di dalam rekod-rekod klien.) A. Kaunselor dan klien selalu menyemak pelan-pelan kaunseling ini bagi menaksir viabiliti (viability) dan keberkesanan yang berterusan.g. di dalam rekod-rekod klien mereka bagi memudahkan penyampaian dan kesinambungan perkhidmatanperkhidmatan yang diperlukan. Pelan-pelan kaunseling Kaunselor dan klien-klien mereka secara bersama berusaha untuk membentuk pelan-pelan kaunseling bersepadu yang memberi jaminan kejayaan serta tekal dengan kebolehan-kebolehan dan keadaan-keadaan klien.2. atau oleh tatacaratatacara agensi atau institusi..7.. Kaunselor mengambil langkah-langkah yang bersesuaian bagi menjamin yang dokumentasi di dalam rekod-rekod ini mencerminkan secara tepat kemajuan klien serta perkhidmatan-perkhidmatan yang telah diberikan. sambil menghormati kebebasan klien membuat pilihan. dan penglibatan orangorang lain (misalnya pemimpin agama/kerohanian/komuniti.g.ahli-ahli keluarga..1.d Penglibatan di dalam jaringan kerja yang memberi sokongan Kaunselor menyedari bahawa jaringan kerja yang memberi bantuan mempunyai berbagai-bagai makna di dalam kehidupan klien dan kerana itu menimbang untuk mendapat bantuan. G.1..1. kaunselor akan mengambil langkah-langkah untuk mencatitkan pembetulan kesilapan-kesilapan tersebut dengan teratur mengikut dasar-dasar agensi atau institusi (Rujuk A. A. 206 . B.2. a. Tanggungjawab utama Tanggungjawab utama kaunselor ialah menghormati maruah dan memupuk kebajikan klien.6.6. Kaunselor memasukkan dokumentasi yang cukup dan pada ketika-ketika tertentu.c.a.12.2.A.1. Rekod Kaunselor menyimpan rekod-rekod yang penting bagi mengendalikan perkhimatan profesional kepada klien-klien mereka dan juga seperti yang diperlukan oleh undang-undang.1. A.b.d. (Rujuk A. kefahaman.g. A.) A. peraturan-peraturan.

Persetujuan termaklum (informed consent) di dalam perhubungan kaunseling (Rujuk A. majikan. bakal-bakal risiko dan faedah-faedah perkhidmatan.b. Persetujuan termaklum Klien mempunyai kebebasan untuk memilih sama ada untuk memasuki atau terus berada di dalam sesuatu perhubungan kaunseling. budaya.b..E. A. sasaran-sasaran.a. dan pengalaman-pengalaman kaunselor yang releven. batasan-batasan vokasional.2.6.. Ia memerlukan maklumat yang cukup mengenai proses kaunseling dan kaunselor.12.. dan kaunselor mendokumentasikan dengan sesuai persetujuan termaklum sepanjang perhubungan kaunseling. A.kawan-kawan) sebagai sumber-sumber yang positif bila sesuai.a. teknik-teknik. Jenis-jenis maklumat yang diperlukan Kaunselor secara terbuka menjelaskan kepada klien sifat semua perkhidmatan yang diberikan.E.2..1..F.B. perawakan umum.G.2.3. Persetujuan termaklum merupakan sesuatu yang berlaku terus menerus di dalam proses kaunseling. dan kebajikan klien.. kelayakan-kelayakan umum. sijil-sijil. kaunselor-kaunselor yang mempunyai latihan-latihan yang sesuai di dalam bidang perkembangan kerjaya akan membantu di dalam menempatkan klien-klien di jawatan-jawatan yang tekal dengan minat. dengan persetujuan klien. Bila sesuai.) A. A. kelayakan-kelayakan.b.1. batasan-batasan.c.13. pendidikan. pola minat dan sikap.e. Keperluan-keperluan pekerjaan (employment) Kaunselor berusaha bersama-sama klien mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang tekal dengan kebolehan keseluruhan..5. penerusan perkhidmatan 207 . Mereka memberitahu klien mengenai isu-isu seperti berikut tetapi tidak terbatas kepada: tujuan-tujuan. Kaunselor mempunyai suatu obligasi untuk menjelaskan secara bertulis dan lisan kepada klien mengenai hak-hak dan tanggungjawab kaunselor dan klien.2. kemahiran-kemahiran sosial.g. dan keperluan-keperluan klien.B. batasan-batasan fizikal. dan /atau orang awam. tatacara-tatacara.

2. A. Kaunselor sedar akan keperluan untuk mengimbangi hak-hak etika klien untuk membuat pilihan. Sensitiviti budaya dan perkembangan Kaunselor menyampaikan maklumat dengan cara yang sesuai dari segi tahap perkembangan dan budaya. A. Apabila klien menghadapi masalah memahami bahasa yang digunakan oleh kaunselor.jika berlaku ketidakupayaan atau kematian seseorang kaunselor. dan melibatkan mereka di dalam membuat keputusan menurut kesesuaian keadaan. kaunselor akan menimbang implikasi-implikasi. keupayaan mereka memberi persetujuan atau kebenaran (assent) bagi mendapat perkhidmatan-perkhimatan.2. mereka akan menyediakan perkhimatan-perkhidmatan yang perlu (misalnya mendapatkan seorang jurubahasa atau penterjemah yang terlatih) bagi memastikan kefahaman klien.c. dan menolak sebarang perkhidmmtan atau perubahan modaliti dan juga untuk dinasihati mengenai akibat-akibat penolakan sedemikian. tatacara persetujuan termaklum dan. kaunselor membuat penyesuaian kepada amalan-amalan mereka dengan sewajarnya. untuk mendapat maklumat yang jelas mengenai rekod-rekod mereka. dan hak-hak serta tanggungjawab undang- 208 . Klien mempunyai hak kepada kerahsiaan dan perlu diberi penjelasan tentang batasan-batasannya (termasuklah bagaimana penyeliapenyelia dan/atau profesional-profesional pasukan rawatan terlibat). untuk menyertai perancangan kaunseling secara terus menerus. penggunaan ujian dan laporan yang dihasratkan.d. dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan. Kaunselor mengambil langkahlangkah bagi memastikan yang klien memahami implikasi-implikasi diagnosis. Ketidakupayaan memberi persetujuan Sewaktu memberi kaunseling kepada kanak-kanak bawah umur ataupun kepada individu-individu yang tidak boleh memberi persetujuan sukarela. kaunselor mendapatkan kebenaran (assent) klien berhubung dengan perkhidmatan-perkhidmatan. Kaunselor mengguna bahasa yang jelas dan mudah difahami sewaktu berbincang mengenai isu-isu yang berkaitan dengan persetujuan termaklum. yuran serta cara-cara mengenakan caj. di mana mungkin.

3. dan peserta penyelidikan. A. dan tingkahlakutingkahlaku mereka dan menghindari daripada memaksa terima nilai-nilai yang tidak tekal dengan matlamat kaunseling. Bekas-bekas klien Interaksi atau perhubungan seksual atau romantik kaunselor-klien dengan bekas-bekas klien.b Nilai-nilai peribadi Kaunselor menyedari nilai-nilai. Sebelum melibatkan diri di dalam interaksi atau 209 . sikap. G.) A.. kepercayaan.3. Menghindari kecederaan dan memaksa terima (impose) nilai-nilai A.a.undang ibu-bapa atau keluarga untuk melindungi klien-klien ini dan membuat keputusan-keputusan bagi pihak mereka. pelatih dan peserta penyelidikan mereka dan untuk meminimumkan atau memulih kecederaan yang tidak dapat dielak atau yang tidak diduga.b. A. mereka memohon kebenaran klien untuk memaklumkan profesional-profesional lain serta berusaha untuk mewujudkan perhubungan positif dan kerjasama profesional.10.a. Klien-klien yang diberi perkhidmatan oleh orang-orang lain Apabila kaunselor mendapat tahu yang klien-klien mereka mempunyai hubungan profesional kesihatan mental yang lain.4. atau ahliahli keluarga mereka adalah dilarang.4. A. Peranan dan perhubungan dengan klien (Rujuk F.3. Klien masakini Interaksi atau perhubungan seksual atau romantik kaunselor-klien dengan klien-klien masakini. Kaunselor menghormati kepelbagaian klien.F. A. pasangan-pasangan romantik mereka (klien).5.5. atau ahli-ahli keluarga mereka adalah dilarang selama satu tahun selepas kontak profesional yang terakhir.5. Menghindari kecederaan Kaunselor bertindak untuk menghindari dari mencederakan klien. A. pasangan-pasangan romantik mereka.4.. pelatih.

Interaksi atau perhubungan bukan profesional (selain daripada interaksi dan perhubungan seksual dan romantik) Perhubungan bukan profesional kaunselor-klien dengan klien. bekas klien. A. lantaran interaksi bukan profesional. Contoh-contoh potensi manfaat yang dipeperananehi melalui interaksi termasuklah.5.c. Bagi kes-kes di mana terdapat potensi eksploitasi dan /atau kecederaan. rasional bagi interaksi sedemikian. sebelum interaksi (bila sesuai) . Interaksi-interaksi yang mempunyai potensi-potensi manfaat Apabila sesuatu interaksi bukan profesional kaunselor-klien dengan seseorang klien atau bekas klien mempunyai potensi manfaat kepada klien atau bekas klien.d. pasangan-pasangan romantik mereka atau ahli-ahli keluarga klien selepas satu tahun dari kontak profesional terakhir. kaunselor mengelak dari menjalinkan interaksi atau perhubungan sedemikian. kaunselor hendaklah menunjukkan bukti usaha untuk memulihkan kecederaan tersebut. pasangan romantik mereka atau ahli-ahli keluarga mereka hendaklah dilakukan secara minimum. Sekiranya kecederaan yang tidak dirancang berlaku kepada klien atau bekas klien atau kepada seseorang individu yang terlibat dengan signifikannya dengan klien atau bekas klien.5. menghadiri sesuatu majlis formal (misalnya majlis perkahwinan/ pertunangan atau konvokesyen) . kaunselor hendaklah memikirkan kesan-kesan masa depan (forethought) dan mendokumenkan (dalam bentuk bertulis) sama ada interaksi atau perhubungan ini dapat dianggap sebagai eksploitatif dari sudut-sudut tertentu (in some way) dan/atau masih terdapat potensi untuk mencederakan bekas-bekas klien. melainkan apabila interaksi ini mempunyai potensi manfaat kepada klien (Rujuk A.perhubungan seksual atau romantik dengan klien.) A.d. kaunselor mestilah mendokumentasikannya di dalam rekodrekod kes. membeli sesuatu perkhidmatan atau produk yang dibekalkan oleh klien atau bekas klien (kecuali pertukaran 210 . Interaksi sedemikian hendaklah bermula dengan persetujuan klien yang sesuai.5. tetapi tidak terbatas kepada. potensi manfaat dan akibat-akibat yang dijangkakan bagi klien atau bekas klien dan individu-individu lain yang terlibat secara signifikan dengan klien atau bekas klien.

5. atau teraputik) dari perubahan peranan kaunselor. Klien mestilah diberitahu sepenuhnya akan sebarang akibat yang diduga (misalnya kewangan. dan masyarakat A. bertukar daripada peranan seorang kaunselor kepada peranan seorang penyelidik (iaitu mengajak klien menjadi peserta penyelidikan). kelompok. 211 . institusi. bertukar daripada peranan seorang kaunselor kepada peranan seorang orang tengah atau sebaliknya. Peranan dan perhubungan di tahap individu.a. ia mendapat persetujuan termaklum dari klien dan menjelaskan hak klien untuk menolak perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan dengan perubahan itu.c.6. Contoh-contoh perubahan-perubahan peranan termasuklah 1. (Rujuk A. undang-undang. bertukar daripada perhubungan individu kepada kaunseling keluarga atau sebaliknya. 2. kelompok. menjadi ahli sesuatu persatuan. institusi dan masyarakat untuk meneliti bakal rintangan dan halangan yang menyekat akses dan/atau petumbuhan dan perkembangan klien. Perubahan-perubahan peranan di dalam perhubungan profesional Apabila seseorang kaunselor menukar peranannya daripada perhubungan kontrak yang asal atau yang terkini.barang/perkhidmatan (bartering) yang tidak dilarang). bertukar daripada peranan menilai bukan forensik kepada peranan teraputik. A. atau sebaliknya. peribadi. atau sebaliknya. menziarahi seseorang ahli keluarga yang keuzuran di hospital. 3.) A. Advokasi Di mana sesuai kaunselor membuat advokasi (advocate) di tahap individu. dan 4.e. orgnisasi profesional atau komuniti.5.6.

pertumbuhan. Melindungi klien Di dalam sesuatu seting kelompok. dan perkembangan klien.) A.8.a.8.8. Penapisan Kaunselor menapis bakal-bakal peserta kaunseling/terapi kelompok. kaunselor menjelaskan di peringkat awal siapakah klien serta sifat perhubungan yang akan kaunselor jalinkan dengan setiap individu yang terlibat.4.b Kerahsiaan dan advokasi Kaunselor mendapat persetujuan klien sebelum melibatkan diri dalam usahausaha advokasi bagi pihak seseorang klien yang dikendali untuk membaiki mutu penawaran perkhidmatan dan berusaha ke arah menghapuskan rintangan dan halangan di dalam sesuatu sistem yang menyekat akses. Pelbagai klien Apabila seseorang kaunselor bersetuju untuk memberi perkhidmatan kaunseling kepada dua atau lebih orang individu yang mempunyai hubungan.b..7.6. B.4.a. A. A. kaunselor memilih peserta-peserta yang keperluan dan matlamatnya serasi dengan matlamat kelompok bagi menghindari daripada tersekatnya proses kelompok.) A. Jika ia nampak nyata yang kaunselor mungkin terpaksa melakukan peranan-peranan yang mungkin berkonflik. kaunselor akan menjelaskan. Sebolehbolehnya.A.8.emosi.a. kaunselor mengambil langkah berjagajaga yang berpatutan bagi melindungi klien daripada trauma fizikal. dan kebajikannya tidak akan terancam oleh pengalaman kelompok. Kerja kelompok (Rujuk B. (Rujuk A. membuat penyesuaian. atau menarik diri daripada peranan-peranan mengikut kesesuaian. atau psikologi. 212 .

mengamalkan kententuan kendiri yang setinggi-tinggi mungkin. diberi setiap kesempatan yang mungkin untuk terlibat di dalam membuat keputusan termaklum mengenai penjagaan akhir hayat mereka.7.5. B. Kerahsiaan Kaunselor yang memberi perkhidmatan kepada individu yang tiada harapan untuk pulih (terminally ill) yang sedang memikirkan untuk mempercepatkan ajal mereka mempunyai opsyen untuk memecah atau tidak memecah kerahsiaan.) 213 .c. emosi. bergantung kepada undang-undang yang wujud serta keadaankeadaan khusus situasi dan setelah mendapatkan perundingan atau penyeliaan dari pihak profesional dan undang-undang yang sesuai (Rujuk B.. Kaunselor memberikan maklumat Rujukan yang sesuai bagi menjamin yang klien menerima pertolongan yang diperlukan.9. A.c. mendapat penaksiran yang lengkap dan mencukupi mengenai kebolehan mereka untuk membuat keputusan-keputusan rasional dan cekap bagi diri mereka dari seorang profesional kesihatan mental yang berpengalaman di dalam amalan penjagaan akhir hayat. 3. dan 4. Kecekapan. dan kecekapan yang berkaitan dengan keputusan-keputusan akhir hayat. A.b. mendapat penjagaan akhir hayat yang berkualiti tinggi untuk keperluan-keperluan fizikal.c.9.A. Penjagaan akhir hayat bagi klien-klien yang tiada harapan untuk pulih (terminally ill) Kaunselor akan berusaha sedaya upaya untuk mengambil langkah-langkah yang membolehkan klien 1.9. 2. dan kerohanian mereka. sosial. kaunselor boleh memilih untuk membantu atau tidak membantu klien-klien yang tiada harapan untuk pulih (terminally ill) yang ingin meneroka opsyen-opsyen akhir hayat mereka. moral. pilihan dan rujukan kaunselor Menyedari tentang isu-isu peribadi.

Jika struktur yuran yang ditentukan tidak sesuai bagi seorang klien.A. Kaunselor memberi pertimbangan kepada implikasi-implikasi budaya yang berkaitan dengan 214 . A. kaunselor membantu klien dalam cuba mencari perkhidmatan yang sebanding dengan kos yang mampu dibayarnya.d. Pertukaran barang/perkhidmatan (Bartering) Kaunselor boleh menukar barang/perkhimatan hanya jika perhubungan itu tidak dieksploitasi atau menyebabkan kecederaan dan tidak meletakkan kaunselor di dalam keadaan yang menguntungkannya (unfair advantage). Polisi sesuatu agensi tertentu itu mungkin menyediakan kemudahan-kemudahan yang jelas bagi klien agensi untuk menerima perkhidmatan kaunseling oleh kakitangan di klinik-klinik swasta. A. Yuran dan pertukaran barang/perkhidmatan (Bartering) A. A.c. Penentuan yuran Di dalam menentukan yuran bagi perkhidmatan kaunseling.10.10.10. dan jika cara sebegini menjadi amalan yang diterima di kalangan profesional di dalam sesuatu komuniti itu.10.a. kaunselor mengambil kira status kewangan klien dan tempat. Menerima yuran daripada klien agensi Kaunselor menolak sesuatu yuran sulit (private) atau bayaran-bayaran lain kerana memberi khidmat kepada orang-orang yang layak menerima perkhimatan sedemikian melalui agensi majikan atau institusi yang mendaftar dengan kaunselor. Dalam keadaan sedemikian klien mestilah diberitahu tentang opsyen-opsyen lain yang terbuka untuk mereka seandainya mereka ingin mendapatkan perkhidmatan kaunseling swasta.b. jika klien yang memintanya.10. Yuran tak berbayar Jika kaunselor bercadang untuk menggunakan agensi-agensi memungut yuran daripada klien-klien yang tidak membayar bagi perkhidmatan seperti yang dipersetujui atau mengambil tindakan-tindakan undang-undang mereka pertama sekali memberitahu klien tentang tindakan yang dicadangkan dan menawarkan peluang kepada klien untuk membuat bayaran.

Kaunselor boleh 215 . Jika klien menolak saranan-saranan Rujukan.11. motivasi klien untuk memberi hadiah. dan motivasi kaunselor yang inginkan hadiah atau menolaknya. atau tercedera jika kaunseling diteruskan. dan selepas penamatan perkhidmatan. Penamatan dan rujukan A. mereka menghindari daripada kaunseling. A. A. kaunselor sepatutnya tidak meneruskan perhubungan.a. Bila menentukan sama ada untuk menerima sesuatu hadiah daripada klien atau tidak.11.11. Tatalaku meninggalkan klien dilarang. Kaunselor tidak meninggalkan atau mengabai klien-kliennya di dalam kaunseling. Menerima hadiah Kaunselor memahami tentang cabaran yang berhubung dengan menerima hadiah daripada klien dan sedar bahawa di dalam sesetengah budaya. Ketidakupayaan membantu klien Jika kaunselor merasakan suatu ketidakupayaan untuk memberi bantuan profesional perhubungan kepada atau klien. apabila perlu semasa berlakunya gangguan seperti bercuti. nilai kewangan hadiah. memulakan Kaunselor meneruskan perhubungan hendaklah mengetahui mengenai sumber-sumber Rujukan yang sesuai dari segi budaya dan klinikal dan membuat saranan mengenai altenatif-altenatif ini.menukar barang/perkhimatan dan berbincang dengan klien tentang perkaraperkara (concerns) yang relevan dan mendokumenkan persetujuan tersebut di dalam kontrak bertulis yang jelas. tidak mungkin mendapat manfaat.c. Penamatan yang sesuai Kaunselor menamatkan sesuatu perhubungan menolong apabila ia nampak jelas yang klien tidak lagi memerlukan bantuan.c.11. kaunselor mengambil kira perhubungan teraputik.10. sakit. A.b. hadiah kecil adalah suatu tanda hormat dan cara untuk menyatakan rasa terima kasih. A. Kaunselor membantu di dalam menguruskan tindakan-tindakan yang sesuai bagi meneruskan rawatan.

Perkhidmatan-perkhidmatan bantuan teknologi Apabila memberi perkhidmatan kaunseling jarak jauh berbantuan teknologi.12. emosi dan fizikal untuk menggunakan teknologi dan penggunaan teknologi ini sesuai dengan keperluan klien. alat-alat penaksiran dalam talian (on-line).12. Teknologi-teknologi tersebut merangkumi tetapi tidak terbatas kepada perkakasan komputer dan sofwer.11. internet.menamatkan kaunseling apabila ia di dalam bahaya dicederakan oleh klien atau orang lain yang mempunyai hubungan dengan klien.12. laman web dunia.c. kaunselor menimbang untuk memberi perkhidmatan secara bersemuka.a.12. dan peralatan-peralatan komunikasi yang lain.d. A. A.b. telefon. atau apabila klien tidak membayar yuran-yuran sepertimana yang dipersetujui. A. Perkhimatan-perkhidmatan tidak sesuai Apabila perkhidmatan-perkhidmatan kaunseling jarak jauh berbantuan teknologi dianggap tidak sesuai oleh kaunselor atau klien. 216 . A. Faedah dan batasan Kaunselor memberitahu klien tentang faedah-faedah dan batasan-batasan penggunaan teknologi maklumat di dalam proses kaunseling dan di dalam tatacara mengenai caj. kaunselor menentukan klien berupaya dari segi intelektual. Kaunselor memberikan kaunseling pra-penamatan dan membuat perakuan-perakuan tentang pemberi-pemberi pekhidmatan lain bila perlu. Penggunaan teknologi A. Pemindahan perkhidmatan yang sesuai Apabila kaunselor memindahkan atau meRujuk klien kepada pengamalpengamal lain mereka memastikan proses klinikal dan pentadbiran dilengkapkan dan komunikasi terbuka dikekalkan dengan klien dan pengamal-pengamal ini.

12. Teknologi dan persetujuan termaklum Sebagai sebahagian daripada proses mewujudkan persetujuan termaklum.e. A. kebangsaan. 5. memberitahu klien akan semua rakan.12.A. A. terutama sekali apabila penggunaan ini merentasi sempadan negeri atau negara. Akses Kaunselor menyediakan akses yang berpatutan untuk penggunaan komputer apabila memberi perkhidmatan kaunseling jarak jauh berbantuan teknologi. 217 . kaunselor melakukan perkara-perkara berikut: 1.f. dan pekerja seperti pentadbir IT. dan teknikal bila mengguna teknologi. Bantuan Kaunselor mendapatkan bantuan perniagaan. undang-undang. membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan kesulitan untuk mengekalkan kerahsiaan komunikasi yang ditransmisikan secara elektronik.d. A. 4.12. atau antarabangsa dan mematuhi semua statut yang relevan. negeri. 2. yang mungkin mempunyai akses yang diberi kuasa atau tidak diberi kuasa akses kepada transmisi elektronik.12. penyelia. memberitahu klien hak dan batasan-batasan undang-undang yang berkaitan yang mengawal amalan sesuatu profesion merentasi sempadan negeri atau antarabangsa (over state lines or international boundaries). mengguna komunikasi laman web dan e-mel yang sah (encrypted web sites and e-mail) untuk membantu menjamin kerahsiaan di mana boleh. mendesak klien supaya sedar tentang semua pengguna yang diberi kuasa dan tidak diberi kuasa termasuk ahli-ahli keluarga dan rakanrakan sejawat yang mempunyai akses kepada sebarang teknologi yang klien mungkin digunakan di dalam proses kaunseling.g. Undang-undang dan statut Kaunselor menentukan yang penggunaan teknologi tidak melanggar undangundang sebarang entiti tempatan. 3.

7. 6. membincang tentang kemungkinan kerosakan teknologi dan kaedahkaedah altenatif bagi menjamin penyampaian perkhidmatan. mewujudkan cara-cara bagaimana klien dapat menghubungi kaunselor jika berlaku kerosakan teknologi. ataupun seorang dewasa yang tidak berupaya memberi persetujuan termaklum. seorang dewasa yang tidak cekap dari segi undang-undang. 5. semasa kaunselor tiada (Rujuk A.) A. berusaha untuk membekalkan suatu laman yang boleh diakses oleh orang-orang kurang upaya. Laman web dunia (www) Kaunselor yang mempunyai laman web dunia (internet) melakukan perkara-perkara berikut : 1. menyediakan hubungan elektronik dengan Lembaga Kaunselor Malaysia bagi melindung hak-hak pengguna dan memudahkan penyelesaian masalah-masalah etika. 4.2.6. di mana penggunaan laman web dan e-mel yang sedemikian tidak boleh dilakukan. dan 218 . mewujudkan kaedah bagi mengesahkan identiti klien.12.h. berusaha untuk menyediakan terjemahan bagi klien-klien yang mempunyai bahasa utama yang berbeza dan pada masa yang sama memberi perhatian kepada ketidaksempurnaan terjemahan-terjemahan tersebut. 3. 8. memberitahu klien tentang tatacara kecemasan seperti memanggil 999 atau talian kecemasan tempatan. 7. mendapat kebenaran bertulis penjaga yang sah ataupun wakil sah yang diberi kuasa sebelum memberi perkhidmatan andainya klien seorang kanak-kanak di bawah umur. memberitahu klien sama ada penyimpanan arkib rekod-rekod transaksi di buat dan untuk berapa lama. kaunselor memberitahu klien perkara ini dan membataskan transmisi elektronik kepada komunikasi umum yang bukan khusus tentang klien. dan 9. membuat pemeriksaan selalu bagi menentukan hubungan elektronik berjalan dengan baik dan sesuai dari segi profesional. 2.

Kaunselor berusaha untuk mendapatkan kepercayaan klien dengan menjalinkan suatu perkongsian yang berterusan. Kaunselor menyampaikan parameter-parameter kerahsiaan dengan cara yang cekap mengikut budaya.b. Kaunselor menghormati pandangan yang berbeza tentang pendedahan maklumat. 219 .1. Kaunselor mengadakan perbincangan terus menerus dengan klien tentang bagaimana. Menghormati hak-hak klien B. B. komunikasi privilej. Hormat kepada privasi Kaunselor menghormati hak-hak klien untuk mendapat privasi. Pertimbangan-pertimbangan multi budaya dan kepelbagaian Kaunselor mengekalkan kesedaran dan sensitiviti mengenai makna kerahsiaan dan privasi mengikut budaya.1.8. dan privasi Pengenalan Kaunselor sedar bahawa kepercayaan merupakan sesuatu yang amat penting di dalam perhubungan menolong.1. bila. B. dengan mewujudkan dan mempertahankan sempadansempadan yang sesuai. Hormat kepada kerahsiaan Kaunselor tidak berkongsi maklumat rahsia tanpa persetujuan klien atau tanpa justifikasi etika atau undang-undang yang mantap. membantu klien di dalam menentukan kesahan dan kebolehpercayaan maklumat yang terdapat pada www dan aplikasi-aplikasi teknologi yang lain. dan mengekalkan kepercayaan. Kaunselor mendapat maklumat-maklumat sulit (private) daripada klien hanya apabila ianya berfaedah kepada proses kaunseling. B.1.c. Bahagian B : Kerahsiaan. dan dengan siapa maklumat ini dikongsikan.a.

Kekecualian B. Penyakit-penyakit berjangkit dan yang mengancam nyawa Apabila klien memberitahu yang mereka mengidap sesuatu penyakit yang diketahui umum sebagai berjangkit dan mengancam nyawa. Sebelum membuat sesuatu pengesahan.2.2. Apabila diarahkan oleh mahkamah untuk mendedahkan maklumat rahsia atau privilej tanpa kebenaran seseorang klien. kaunselor mendapatkan 220 .2. tindakan kaunselor mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak-pihak ketiga yang dikenalpasti mungkin boleh dipertahankan.2. kaunselor mengesahkan bahawa terdapat satu cara mendiagnosnya dan menilai niat klien memberitahu pihak ketiga mengenai penyakit mereka atau melakukan sebarang tingkahlaku yang mungkin mencederakan pihak ketiga yang boleh dikenalpasti.) B. Keperluan-keperluan undang-undang dan bahaya Keperluan umum yang kaunselor hendaklah menyimpan maklumat rahsia tidak terpakai apabila pendedahan diperlukan bagi melindungi klien atau orang-orang lain yang dikenalpasti daripada kecederaan serius dan yang boleh diramalkan atau apabila keperluan undang-undang mendesak yang maklumat rahsia didedahkan. Penjelasan mengenai batasan-batasan Pada peringkat awal dan sepanjang proses kaunseling. Pendedahan yang diarahkan mahkamah.2.b.c.a.c.b. Kaunselor berunding dengan profesionalprofesional lain apabila berada di dalam keadaan tidak pasti tentang kesahan sesuatu kekecualian itu.B. (Rujuk A. B. jika diketahui yang mereka boleh membuktikannya serta menghadapi risiko yang tinggi menjangkiti penyakit tersebut.1. Pertimbangan-pertimbangan tambahan perlu digunakan bila meneliti isu-isu akhir hayat. kaunselor memberitahu klien tentang batasan-batasan kerahsiaan dan mencari jalan untuk mengenalpasti situasi-situasi yang boleh diramalkan di mana kerahsiaan mesti dipecah (Rujuk A.9.) B.d.

1. Pasukan-pasukan rawatan Apabila rawatan klien melibatkan suatu semakan atau penyertaan berterusan oleh suatu pasukan rawatan. Orang bawahan Kaunselor berusaha sedaya upaya untuk memastikan yang privasi dan kerahsiaan klien dikekalkan oleh orang bawahan. B. Pendedahan minimum Seboleh-bolehnya. hanya maklumat penting sahaja yang didedahkan.d. dan sukarelawan. dan tujuan mengongsi maklumat sedemikian.c. klien dimaklumkan sebelum maklumat rahsia didedahkan dan dilibatkan di dalam proses membuat keputusan tentang pendedahan ini. Bila keadaan memerlukan pendedahan maklumat rahsia.c. Seting-seting rahsia Kaunselor berbincang mengenai maklumat rahsia hanya di dalam setingseting di mana mereka dapat menjamin privasi klien secara berpatutan. 221 .d. klien akan dimaklumkan tentang kewujudan dan komposisi pasukan.3.a. Pembayar-pembayar pihak ketiga Kaunselor mendedahkan maklumat kepada pembayar pihak ketiga hanya apabila klien memberi kuasa bagi pendedahan sedemikian.3.3.3.(Rujuk F. B.2. yang diselia. B.persetujuan termaklum secara bertulis daripada klien atau mengambil langkah-langkah untuk menghalang pendedahan itu atau memastikan yang pendedahan itu sesedikit mungkin kerana bakal kecederaan yang boleh berlaku kepada klien atau perhubungan kaunseling. pelajar.b. termasuk pekerja. pembantu perkeranian. Maklumat yang dikongsi dengan orang-orang lain B.3. maklumat yang dikongsi. B.) B.

5.a.4 Kelompok-kelompok dan keluarga-keluarga B. (Rujuk A. kaunselor melindungi kerahsiaan maklumat yang 222 . Tanggungjawab kepada klien Apabila memberi kaunseling kepada klien di bawah umur atau klien-klien dewasa yang kurang keupayaan untuk memberi persetujuan termaklum secara sukarela.12.B. kaunselor dengan jelas mendefinisikan siapa yang dianggap “klien” dan berbincang mengenai jangkaan dan batasan-batasan kerahsiaan. mesin menjawab panggilan.g.f.b. Kaunseling pasangan dan keluarga Di dalam kaunseling pasangan dan keluarga. B. Klien-klien yang meninggal Kaunselor melindungi kerahsiaan klien-klien yang meninggal menurut ketetapan undang-undang dan agensi ataupun dasar-dasar seting.e. telefon. B. kaunselor menerangkan dengan jelas peri pentingnya kerahsiaan dan parameter kerahsiaan kepada kelompok yang terlibat.4. mesin faksimili. Kerja kelompok Dalam kerja kelompok.a.4. Klien-klien yang kekurangan keupayaan untuk memberi persetujuan termaklum.) B. mel elektronik.5. B.3.3. Transmisi maklumat rahsia Kaunselor mengambil langkah berjaga-jaga bagi memastikan kerahsian maklumat yang ditransmisikan melalui penggunaan komputer. B. dan teknologi komputer atau elektronik yang lain. Kaunselor mendapatkan persetujuan dan mendokumenkan secara bertulis persetujuan tersebut di kalangan semua pihak yang terlibat yang mempunyai keupayaan untuk memberi persetujuan tentang hak setiap individu berhubung dengan kerahsiaan dan sebarang obligasi untuk menjaga kerahsiaan maklumat yang diketahui. pesanan suara.

Kerahsiaan rekod-rekod Kaunselor memastikan yang rekod-rekod disimpan di suatu lokasi yang selamat dan memastikan hanya orang-orang yang diberi kuasa sahaja yang mempunyai akses kepada rekod-rekod itu. B.6.b.5.5.a. 223 . kaunselor memberitahu klien-klien sejajar dengan tahap kefahaman mereka dan mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan budaya untuk melindungi kerahsiaan klien.6.c.b. Rekod-rekod B. keadaan-keadaan sedemikian. B. B. kaunselor mendapatkan kebenaran daripada sesuatu Di pihak dalam ketiga yang sesuai untuk mendedahkan maklumat. peraturanperaturan bertulis dan piawaian-piawaian etika yang berkaitan. B. Kaunselor berusaha untuk mewujudkan perhubungan kerjasama yang sesuai dengan ibubapa/penjaga bagi memberikan khidmat terbaik kepada klien. Pelepasan maklumat rahsia Apabila memberi kaunseling kepada klien di bawah umur atau klien dewasa yang kurang keupayaan untuk memberi persetujuan secara sukarela untuk melepaskan maklumat rahsia. Tanggungjawab kepada ibu-bapa dan penjaga yang sah Kaunselor memberitahu ibu-bapa dan penjaga yang sah tentang peranan kaunselor dan sifat rahsia perhubungan menolong.dipeperananehi di dalam perhubungan menolong sepertimana yang ditetapkan oleh undang-undang persekutuan dan negeri. Kebenaran untuk merakam Kaunselor mendapatkan kebenaran daripada klien sebelum sesi rakaman melalui alat elektronik atau lain-lain. Kaunselor adalah peka kepada kepelbagaian budaya keluarga-keluarga dan menghormati hakhak dan tanggungjawab ibu-bapa/penjaga ke atas kebajikan anak-anak/ jagaan mereka mengikut undang-undang.6.

Apabila klien memohon akses kepada rekod-rekod mereka. atau orang-orang lain di dalam persekitaran latihan.6.E. B.6. Bantuan berhubung dengan rekod.c. pensyarah. (Rujuk A.f. Kaunselor mendokumentasikan permintaan klien dan rasional tidak membenarkan sebahagian atau semua rekod di dalam fail-fail klien. Kaunselor membataskan akses klien kepada rekod-rekod mereka atau bahagian daripada rekod-rekod mereka hanya apabila terdapat bukti yang jelas bahawa akses sedemikian akan menyebabkan kemudaratan kepada klien. Langkah-langkah diambil bagi memastikan yang penerima rekod kaunseling peka kepada sifat kerahsiaan ini.6.4.d.e. Akses klien Kaunselor memberikan akses yang berpatutan kepada rekod-rekod dan salinan-salinan rekod apabila diminta oleh klien yang berkeupayaan. Pendedahan atau pemindahan Kaunselor mendapat kebenaran bertulis daripada klien untuk mendedah atau memindahkan rekod-rekod kepada pihak ketiga yang sah melainkan terdapat kekecualian kepada kerahsiaan. menyemak transkrip.B.6. B. kaunselor memberi kepada setiap klien hanya bahagian-bahagian rekod yang berkait secara langsung dengan mereka dan tidak memasukkan maklumat rahsia yang berkaitan dengan klien-klien lain. Kebenaran untuk memerhati Kaunselor mendapat kebenaran dari klien sebelum membuat pemerhatian ke atas sesi kaunseling.. Penyimpanan dan penghapusan rekod selepas penamatan Kaunselor menyimpan rekod-rekod selepas tamatnya perkhidmatanperkhidmatan bagi menjamin akses yang berpatutan di masa hadapan. 224 . kaunselor memberi bantuan dan juga perundingan di dalam mentafsir rekod-rekod kaunseling ini.) B. B.3.g. Di dalam situasi melibatkan beberapa orang klien. rakan sebaya.6. atau melihat rakaman sesi bersama penyelia.

7.c.a. B. Mereka menjelaskan kepada peserta risiko-risiko yang berkaitan dengan pelanggaran garispanduan mengenai privasi dan kerahsiaan serta memberitahu peserta sebarang batasan kerahsiaan yang secara berpatutan dapat dijangkakan. Penyelidik menyimpan semua rekod penyelidikan dengan cara yang selamat. Apabila rekod-rekod ini bersifat artistik. atau institusi atau garispanduangarispanduan yang berkaitan dengan kerahsiaan di dalam amalan-amalan penyelidikan mereka . agensi.b.2.) B. persekutuan. B.1. Biar bagaimana sekalipun kerahsiaan akan dipelihara.(Rujuk G. kaunselor memberikan maklumat yang tepat mengenai cadangan-cadangan penyelidikan mereka dan mendapat kelulusan sebelum menjalankan penyelidikan mereka. Mereka menjalankan penyelidikan mengikut protokol penyelidikan yang diluluskan.) 225 .c.7.(Rujuk A.b. Mematuhi garis panduan Kaunselor adalah bertanggungjawab untuk memahami dan mematuhi dasar-dasar negeri. Penyelidik mestilah memberitahu peserta sebarang batasan kerahsiaan yang secara berpatutan boleh dijangkakan. Kelulusan institusi Apabila kelulusan institusi diperlukan.7.7. kaunselor mendapat persetujuan klien (atau penjaga) berhubung dengan cara-cara menyimpan dan menghapuskan rekod-rekod atau dokumen-dokumen sedemikian. Penyelidikan dan latihan B.menyimpan rekod-rekod ini mengikut statut persekutuan dan negeri yang mengawal rekod dan menghapuskan rekod-rekod klien dan bahan-bahan sensitif yang lain mengikut sesuatu cara yang melindungi kerahsiaan klien. Kerahsiaan maklumat yang diperolehi di dalam penyelidikan Pelanggaran garispanduan yang berkaitan dengan privasi dan kerahsiaan peserta merupakan risiko-risiko penyertaan di dalam penyelidikan yang melibatkan peserta-peserta manusia.

d. Hormat kepada privasi Maklumat yang dipeperananehi di dalam sesuatu perhubungan perundingan di bincang bagi tujuan profesional hanya dengan orang-orang yang terlibat secara langsung dengan kes itu.(Rujuk G. obligasi setiap individu untuk menjaga maklumat rahsia. dan setiap usaha hendaklah dilakukan bagi melindungi identiti klien dan menghindari pencerobohan privasi yang tidak sepatutnya.a.4.2. pelajar atau yang diselia di dalam sesuatu pembentangan atau penerbitan dibenarkan hanya apabila mereka telah meneliti bahan yang akan dibentangkan dan bersetuju untuk dibentangkan atau diterbitkan.) B. Penggunaan data yang dipeperananehi di dalam perhubungan kaunseling bagi tujuan latihan..d.) B.d. 226 .e.a. B. penyelidikan atau penerbitan dibataskan kepada isi yang diselindungi bagi menjamin identiti (anonymity) individu yang terlibat(Rujuk G. Persetujuan Apabila bertindak sebagai perunding.7. Laporan-laporan bertulis dan lisan mengandungi hanya data yang berkaitan dengan tujuan-tujuan perundingan. Perundingan B.B.2. Identifikasi klien.8. Pendedahan maklumat penyelidikan Kaunselor tidak mendedahkan maklumat kerahsiaan yang boleh membawa kepada identifikasi seseorang peserta penyelidikan melainkan setelah mereka mempeperananehi persetujuan terlebih dahulu daripada orang berkenaan.b. kaunselor hendaklah mendapat persetujuan semua pihak yang terlibat berhubung dengan hak setiap individu kepada kerahsiaan.7. G.8. Persetujuan bagi identifikasi (dikenali).8. dan batasan kerahsiaan maklumat yang dikongsi dengan orang-orang lain.

227 . mental dan kerohanian bagi melaksanakan tanggungjawab profesional mereka dengan cara yang terbaik sekali.B. Selain daripada itu. jujur dan tepat bila berhadapan dengan orang awam dan profesional lain.d. Mereka menjalankan amalan dalam suasana yang bukan diskriminatori dalam sempadan profesional dan kecekapan peribadi.) Bahagian C : Tanggungjawab Profesional Pengenalan Kaunselor berhasrat untuk berkomunikasi secara terbuka.c. kaunselor juga terlibat dalam aktiviti penjagaan-kendiri bagi mengekalkan dan memupuk kesejahteraan emosi. dan mempunyai tanggungjawab untuk mematuhi Kod Etika Lembaga Kaunselor. institusi dan masyarakat yang memperbaiki kualiti kehidupan individu dan kumpulan.2.8. Kaunselor melibatkan diri secara aktif dalam persatuan peringkat tempatan. kumpulan.(Rujuk D. Kaunselor membuat advokasi untuk memupuk perubahan pada peringkat individu. fizikal. Pendedahan maklumat rahsia Apabila berunding dengan rakan sejawat. negeri dan negara yang memupuk perkembangan dan pembaikan kaunseling. yang berasaskan pada kaedah penyelidikan yang aktif. Kaunselor mempunyai tanggungjawab kepada orang awam untuk terlibat dalam amalan kaunseling. Mereka mendedahkan maklumat hanya setakat yang diperlukan bagi mencapai tujuan-tujuan perundingan. serta menghapuskan bakal-bakal halangan yang menyekat pemberian dan akses kepada perkhidmatan yang disediakan. kaunselor tidak mendedahkan maklumat rahsia yang dengan secara berpatutan boleh membawa kepada identifikasi seseorang klien atau orang lain atau organisasi yang dengannya mereka mempunyai perhubungan rahsia melainkan mereka telah mempeperananehi persetujuan terlebih dahulu dari orang atau organisasi atau pendedahan itu tidak dapat dielakkan.

.2.1. C.b.. Pengetahuan tentang piawaian Kaunselor bertanggungjawab untuk membaca. E.d Memantau keberkesanan Kaunselor memantau secara berterusan keberkesanan mereka sebagai profesional dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki bila perlu.4.6.9.2.C.f. C. kaunselor harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan kompetensi kerja mereka dan melindungi orang lain daripada kemudaratan yang mungkin. (Rujuk F.2.a. (Rujuk A. pengalaman yang diselia. latihan.) C. memahami dan mengikuti Kod Etika Lembaga Kaunselor dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan. latihan dan pengalaman diselia yang sesuai. Kaunselor di dalam sektor swasta mengambil langkah-langkah yang berpatutan untuk mendapatkan penyeliaan rakan sejawat seperti yang diperlukan bagi menilai kebolehan mereka sebagai kaunselor. F.) C.2.b Bidang kepakaran baru tentang amalan Kaunselor mengamalkan bidang kepakaran baru hanya setelah memperolehi pendidikan. F11. 228 . Kompetensi profesional C. latihan. C.b. Kaunselor harus mengisi jawatan kaunseling profesional dengan hanya individu-individu yang layak dan kompeten bagi jawatan tersebut...2. Semasa mengembangkan kemahiran dalam bidang kepakaran baru. kelayakan profesional peringkat negeri dan negara dan pengalaman profesional yang bersesuaian.e. dan pengalaman profesional yang berkaitan.2. pengalaman diselia.2.c Layak untuk pekerjaan Kaunselor menerima pekerjaan hanya bagi jawatan yang mereka layak berasaskan pendidikan. Sempadan kompetensi Kaunselor menjalankan amalan mereka hanya dalam sempadan kompetensi berdasarkan kepada pendidikan. persijilan profesional negeri dan negara.

b.. mengambil langkah-langkah untuk mengekalkan kompetensi Mereka dalam kemahiran yang mereka gunakan. dan jika perlu.e Perundingan mengenai obligasi etika Kaunselor mengambil langkah-langkah yang berpatutan untuk berunding dengan kaunselor-kaunselor lain atau profesional yang berkaitan apabila mereka berhadapan dengan persoalan mengenai obligasi etika atau amalan profesional.2.f Pendidikan berterusan Kaunselor sedar akan perlunya pendidikan berterusan bagi mendapat dan mengekalkan tahap kesedaran yang berpatutan mengenai maklumat saintifik dan profesional semasa di dalam bidang kegiatan mereka. Kecacatan Kaunselor peka kepada tanda-tanda kecacatan fizikal. C. atau menamatkan tanggungjawab profesional sehingga satu masa ianya ditentukan bahawa mereka boleh meneruskan kerja mereka dengan selamat.Mereka mendapatkan bantuan bagi masalah-masalah yang mencapai tahap kecacatan profesional. F8.11.2. mental atau masalah emosi mereka dan tidak menawarkan atau memberi perkhidmatan profesional jika kecacatan sedemikian mungkin memudaratkan klien atau orang-orang lain.) 229 .2. Kaunselor membantu rakan sejawat atau penyelia dalam mengenalpasti kecacatan profesional mereka sendiri dan memberikan perundingan dan bantuan apabila diperlukan kepada rakan sejawat atau penyelia yang memperlihatkan tanda-tanda kecacatan dan masuk campur mengikut kesesuaian bagi mencegah kemudaratan yang mungkin menimpa klien.b. C. dan kemaskini dengan maklumat mengenai populasi pelbagai dan khusus yang dengannya mereka bekerja.C.g. sedia menerima prosedur-prosedur baru. mereka menggantung. (Rujuk A. mereka menghadkan.

2. individu yang diselia. mereka perlu mengikuti perancangan yang disediakan untuk memindahkan klien dan fail. C. Mengiklan dan mendapatkan klien C. meninggal dunia atau menamatkan amalan.e. Pengiklanan yang tepat Apabila mengiklan atau memperkenalkan perkhidmatan mereka kepada orang awam. kaunselor menyatakan kelayakan mereka dengan tepat dan benar yakni tidak mengelirukan. Surat perakuan Kaunselor yang menggunakan surat perakuan tidak memintanya daripada klien semasa atau bekas klien atau mana-mana individu lain. C.3. memastikan bahawa iklan mengenai produk atau acara tersebut hendaklah tepat dan benar.3.3.3. atau yang dirunding untuk amalan persendirian mereka.C.3. Pengambilan klien di tempat kerja Kaunselor tidak menggunakan tempat mereka berkhidmat atau bekerja atau institusi gabungan mereka untuk mendapatkan klien.3.h. serta 230 .a. Kenyataan oleh pihak lain Kaunselor mengambil tindakan yang berpatutan untuk memastikan bahawa kenyataan yang dibuat oleh pihak lain berkenaan diri mereka atau profesion kaunseling itu adalah tepat dan benar.b. C. Ketidakmampuan kaunselor atau penamatan amalan Apabila kaunselor menamatkan amalan. C. tidak memperdayakan atau menipu. Iklan tentang produk dan latihan Kaunselor yang menghasilkan produk yang berkaitan dengan profesion mereka atau mengendalikan bengkel atau latihan. Kaunselor menyedia dan menyebarkan kepada rakan sejawat yang telah dikenalpasti atau “penyimpan rekod” satu pelan untuk memindahkan klien dan fail-fail jika mereka tidak lagi berkemampuan.c. C.d.

pendidik kaunselor boleh menggunapakai buku teks hasil karya mereka untuk tujuan pengajaran. Kelayakan profesional C. Walau bagaimanapun.4.b.4. Kaunselor tidak memberi gambaran bahawa mereka mempunyai kompetensi kaunseling di peringkat 231 . Mempromosi kepada pelanggan yang mendapat perkhidmatan Kaunselor tidak menggunakan kaunseling.d.3.6.4. hubungan penyeliaan untuk mempromosi produk atau latihan-latihan mereka dengan cara menipu atau dengan cara yang mempengaruhi secara tidak wajar golongan yang mungkin mudah dipengaruhi.2. C. C.4. Gambaran yang tepat dan benar Kaunselor hanya mengakui secara langsung atau tidak langsung hanya kelayakan profesional yang benar-benar diperolehi dan membetulkan sebarang gambaran salah yang diketahui mengenai kelayakan mereka yang diberikan oleh pihak lain. Ijazah pendidikan Kaunselor dengan jelas membezakan di antara ijazah yang diperolehi dengan ijazah kehormat. (Rujuk C. (Rujuk C.4.f. Persijilan Kaunselor mengakui hanya lesen atau persijilan yang semasa dan sah.d. serta menyatakan dengan tepat pendidikan berterusan dan latihan pengkhususan mereka.a. C. latihan.a.) C. pengajaran.) C. Memberi gambaran (Implying) kompetensi peringkat kedoktoran Kaunselor menyatakan dengan jelas ijazah tertinggi yang diperolehi dalam kaunseling atau bidang lain yang berkaitan. Kaunselor haruslah menyatakan secara tulus ikhlas akan kelayakan rakan sejawat profesional mereka.c. Kaunselor membezakan dengan jelas di antara pengalaman kerja yang dibayar dengan pengalaman sukarela.memaparkan maklumat yang mencukupi kepada pelanggan supaya mereka dapat membuat pilihan bijak.

agama/kepercayaan.a. Gangguan seksual Kaunselor tidak melibatkan diri di dalam atau membiarkan gangguan seksual.6. individu yang diselia atau peserta penyelidikan dengan cara yang memberikan impak negatif kepada individu-individu itu. pelajar. Gangguan seksual didefinisikan sebagai permintaan balasan seks. C. Keahlian profesional Kaunselor membezakan keahlian semasa. perilaku verbal atau bukan verbal yang berunsurkan seks.e. status sosio ekonomi atau sebarang asas yang ditetapkan oleh undang-undang. Kaunselor tidak mengamalkan diskriminasi terhadap klien. Status akreditasi program Kaunselor menyatakan dengan jelas status akreditasi ijazah mereka pada masa ijazah tersebut diperolehi.6.f.” di dalam konteks kaunseling sedangkan ijazah kedoktoran mereka bukan dalam bidang kanseling atau bidang berkaitan. C. pekerja.ijazah kedoktoran sedangkan hanya mempunyai ijazah sarjana dalam kaunseling atau bidang berkaitan dengan diri mereka sebagai merujuk kepada “Dr. C. status perkahwinan/pasangan. budaya. manakala keahlian bersekutu pula terbuka kepada individu yang mempunyai minat dan penglibatan yang tekal dengan badan / institusi / persatuan / profesional kaunseling tetapi tidak layak menjadi ahli profesional. Tanggungjawab awam C. C. ras. Ahli badan / institusi / persatuan profesional kaunseling di Malaysia mesti membezakan di antara keahlian profesional yang bermaksud harus mempunyai kelayakan sekurangkurangnya ijazah sarjana muda dalam kaunseling. identiti jantina. keahlian aktif atau keahlian terdahulu dalam persatuan. 232 . Tidak mendiskriminasi Kaunselor tidak membiarkan atau terlibat dalam diskriminasi berdasarkan umur. sentuhan fizikal. yang masih hidup. bahasa pilihan. jantina.5. ketidakupayaan.4. orientasi seksual.4. etnik.

3. kaunselor melaporkannya secara tepat.4. atau media-media lain. kenyataan tersebut selaras dengan Kod Etika Lembaga Kaunselor. 2. jujur dan objektif. bahan pos.yang berlaku dalam konteks aktiviti atau peranan profesional.6. Gangguan seksual boleh terdiri daripada satu tindakan yang sangat teruk atau mendalam atau tindakan berkali – kali atau yang pervasif. dan kaunselor tahu atau diberitahu tentang perkara tersebut. dan 3. pengaplikasian berasaskan teknologi. (Rujuk B. menghina atau mengwujudkan suasana tempat kerja atau persekitaran belajar yang tegang. penerima laporan penilaian dan lain-lain. syarikat insuran kesihatan. program radio atau televisyen. dan tatalaku sedemikian sama ada 1. pita rakaman. penerima maklumat tersebut tidak terdorong untuk membuat inferensi bahawa suatu perhubungan kaunseling profesional telah berlaku. mereka berhati-hati bagi memastikan bahawa 1. 233 . E. dianggap cukup teruk atau mendalam yang oleh seseorang yang waras dipersepsinya sebagai gangguan seksual dalam konteks di mana tingkahlaku tersebut berlaku.6.) C.. kenyataan itu adalah berdasarkan amalan dan literatur kaunseling profesional yang sesuai. C.b. Persembahan media Apabila kaunselor memberi nasihat atau komen menerusi ceramah umum. bahan bercetak. tidak disenangi. demonstrasi.c. atau 2. Laporan kepada pihak ketiga Dalam melaporkan aktiviti dan pertimbangan profesional mereka kepada pihak ketiga termasuklah mahkamah.

) C.E. Kaunselor yang tidak berbuat begini hendaklah menyatakan yang teknik/prosedur sebagai “tidak terbukti’ atau ‘sedang dibina’ dan menjelaskan bakal-bakal risiko dan pertimbangan etika apabila mengguna teknik/prosedur sedemikian dan mengambil langkahlangkah untuk melindungi klien dari kemudaratan yang mungkin.d.d.c. Bahagian D : Perhubungan dengan profesional lain Pengenalan Kaunselor profesional sedar bahawa kualiti interaksi mereka dengan rakan sejawat boleh mempengaruhi kualiti perkhidmatan yang diberikan kepada klien..5.5.4.) C. kaunselor menjelaskan bahawa mereka bercakap dari perspektif peribadi dan mereka bukan bercakap bagi pihak semua kaunselor atau profesion itu.3.e.. Eksploitasi ke atas orang lain Kaunselor tidak mengeksploitasi orang lain dalam perhubungan profesional mereka.e. Asas-asas saintifik bagi modaliti rawatan Kaunselor mengguna teknik/prosedur/modaliti yang berteraskan teori dan /fakta yang mempunyai asas saintifik.a. Kaunselor menjalinkan perhubungan kerja dan sistem komunikasi yang positif dengan rakan sejawat bagi menambahbaikkan perkhidmatan kepada klien.6. E. (Rujuk C.C.7 Tanggungjawab kepada profesional lain C. 234 . Mereka berusaha untuk mengenali dan mengetahui rakan sejawat di dalam dan di luar bidang kaunseling.a Kenyataan umum peribadi Apabila membuat kenyataan peribadi di dalam konteks awam. (Rujuk A.6.7.

Kerahsiaan Apabila kaunselor dikehendaki oleh undang-undang.c.2. B. B.) D. Mereka melibatkan diri di dalam dan menyumbang kepada keputusan-keputusan yang mempunyai kesan ke atas kebajikan klien dengan berpandukan kepada perspektif. D.2.b.1. B. B..d.. nilai dan pengalaman profesion kaunseling dan juga perspektif nilai dan pengalaman rakan sejawat dari disiplin-disiplin lain.1 Perhubungan dengan rakan sejawat.e.D.1.a Pendekatan berbeza Kaunselor menghormati pendekatan perkhidmatan kaunseling yang berbeza dengan pendekatan mereka sendiri.1. D..3.d.d. (Rujuk B. 235 .a.c. majikan dan pekerja D. Kaunselor juga menghormati tradisitradisi dan amalan kumpulan-kumpulan profesional yang lain yang dengannya mereka bekerja.. polisi institusi atau keadaan luar biasa untuk menjalankan lebih daripada satu peranan dalam prosiding perundangan atau pentadbiran.1.1. Menggariskan obligasi profesional dan etika Kaunselor yang menjadi ahli kepada pasukan Interdisiplin menjelaskan obligasi profesional dan etika pasukan secara keseluruhan dan bagi setiap ahli.1.(Rujuk A.) D.1.c Kerja pasukan interdisiplin Kaunselor yang menjadi ahli pasukan antara disiplin yang memberikan perkhidmatan beraneka jenis kepada klien memberi fokus kepada bagaimana dapat mereka memberikan perkhidmatan terbaik kepada klien..1. mereka menjelaskan jangkaan peranan dan parameter kerahsiaan dengan rakan sejawat mereka.b Menjalin perhubungan Kaunselor berusaha untuk menjalin dan mengukuhkan hubungan antara disiplin dengan rakan sejawat daripada disiplin yang lain demi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada klien. tindakan pertama kaunselor ialah menyelesaikan masalah tersebut dalam pasukan tersebut.Apabila keputusan pasukan menimbulkan isu etika.

h. D.f. Tindakan sedemikian mungkin merangkumi rujukan kepada organisasi yang mengeluarkan sijil atau lesen.Sekiranya mereka tidak dapat menyelesaikannya sesama mereka. 236 . Perlindungan dari tindakan punitif Kaunselor berhati-hati untuk tidak mengganggu atau membuang kerja seseorang pekerja yang telah bertindak dengan cara yang bertanggungjawab dan beretika untuk mendedahkan dasar dan amalan majikan yang tidak sesuai. Apabila dasar tersebut mempunyai potensi untuk menimbulkan kesan buruk atau merosakkan kepada klien atau membataskan keberkesanan perkhidmatan yang diberikan dan perubahan tidak dapat dilakukan. Dasar majikan Apabila kaunselor menerima sesuatu jawatan di dalam sesebuah agensi atau institusi ia bermakna bahawa kaunselor bersetuju dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum agensi/institusi tersebut.1.1. kaunselor mencari jalan lain untuk mengatasi isu tersebut selaras dengan kesejahteraan klien. kaunselor mengambil tindakan lanjutan yang sesuai. D. D. memberi akreditasi atau penamatan perkhidmatan secara sukarela. Kaunselor berusaha sedaya upaya untuk mencapai persetujuan dengan majikan tentang piawaian tatalaku yang membenarkan perubahan terhadap dasar institusi yang kondusif kepada pertumbuhan dan perkembangan klien. D. Pemilihan personalia dan pengagihan tugas Kaunselor memilih staf yang kompeten dan mengagihkan tanggungjawab yang setara dengan kemahiran dan pengalaman mereka.1.1. Mereka cuba membawa perubahan terhadap dasar atau prosedur tersebut melalui tindakan konstruktif dalam organisasi berkenaan.g.i. Keadaan-keadaan negatif Kaunselor menyedarkan majikan mereka tentang dasar dan amalan yang tidak sesuai.

kos berkaitan.2.2.2. D.2. dan batasan kerahsiaan.a.a. (Rujuk A.2. Persetujuan termaklum dalam perundingan Apabila memberi perkhidmatan perundingan.d. bakal risiko dan manfaat. A.2.2. kaunselor mempunyai obligasi untuk meneliti semula hak dan tanggungjawab kaunselor dan yang dirunding dalam bentuk tulisan dan secara lisan.a.b. kaunselor berusaha untuk mewujudkan sesuatu pemahaman yang jelas dengan yang dirunding tentang definisi masalah. Kaunselor juga memberikan sumber rujukan yang bersesuaian apabila diminta dan diperlukan. Bersama-sama dengan yang dirunding kaunselor perlu berusaha untuk membina dengan jelasnya definisi masalah. atau akibat yang dijangka daripada intervensi yang dipilih. dan akibat dijangka daripada intervensi yang dipilih yang responsif dari segi budaya dan bersesuaian dengan keperluan yang dirunding. (Rujuk C. Memahami pihak yang dirunding Apabila menawarkan perkhidmatan perundingan.c. Perundingan D.) D. D. Kompetensi perundingan Kaunselor harus mengambil langkah-langkah yang berpatutan untuk memastikan yang mereka mempunyai sumber dan kompetensi yang bersesuaian apabila menawarkan perkhidmatan perundingan. matlamat untuk berubah.D. Matlamat perundingan Perhubungan perundingan adalah merupakan satu perhubungan di mana keupayaan menyesuaikan diri serta perkembangan yang dirunding ke arah arahan kendiri dipupuk dan digalakkan secara tekal..) 237 . Kaunselor mengguna bahasa yang jelas dan mudah difahami untuk memberitahu semua pihak yang terlibat mengenai tujuan perkhidmatan yang akan ditawarkan.2. matlamat untuk berubah.b.

b.1.a. .1. Kompetensi mengguna dan menafsir instrumen penaksiran E. psikologil dan kerjaya adalah untuk menyedikan pengukuran yang sah dan boleh dipercayai sama ada secara mutlak atau komparatif. dengan mengambil kira konteks peribadi dan budaya klien. Kaunselor memupuk kesejahteraan seseorang klien psikologi atau kerjaya yang sesuai.1 Am E. Batasan kompetensi Kaunselor mengguna hanya perkhidmatan ujian dan penaksiran yang baginya mereka telah dilatih dan kompeten. kecerdasan. Kebajikan klien Kaunselor tidak menyalahgunakan keputusan dan penafsiran penaksiran dan mereka mengambil langkah-langkah yang berpatutan untuk menghalang orang lain daripada menyalahgunakan maklumat yang didapati daripada teknik-teknik ini. dan penafsiran Pengenalan Kaunselor menggunakan instrumen penilaian sebagai satu komponen dalam proses kaunseling. penaksiran. personaliti. E. dan asas-asas yang digunakan oleh kaunselor untuk membuat kesimpulan dan perakuan. E. tetapi tidak terhad kepada. pengukuran kebolehan. pencapaian. Kaunselor sedar akan perlunya menafsir kenyataan dalam bahagian ini sebagai boleh digunakan untuk penaksiran kuantitatif dan kualitatif. penafsiran yang dibuat.2. dan prestasi.2.Bahagian E : Penilaian. Ini termasuklah. Kaunselor menghormati hak klien untuk mengetahui keputusan. E.a Penaksiran Tujuan utama penaksiran pendidikan. Kaunselor yang mengguna penaksiran ujian bantuan teknologi mempunyai latihan dalam konstruk yang diukur dan instrumen khas yang digunakan sebelum menggunakan aplikasi berasaskan 238 atau kelompok dengan membangunkan dan mengguna instrumen penaksiran pendidikan. minat.

Penggunaan yang sesuai Kaunselor bertanggungjawab untuk memastikan yang aplikasi. E. Kaunselor mengambil langkah-langkah yang berpatutan bagi memastikan yang teknik penaksiran psikologi dan kerjaya digunakan secara betul oleh individu di bawah penyeliaan mereka. Penerima hasil penaksiran Kaunselor mengambil kira kebajikan. penafsiran adalah sesuai.b.2.3.) E.b. penyelidikan penaksiran.terknologi tersebut. kaunselor menjelaskan sifat dan tujuan penaksiran dan penggunaan khusus hasil penaksiran oleh bakal penerima hasil ujian. E. 239 ..a. Kaunselor mengambil kira konteks peribadi atau budaya klien. A.c. penskoran.g. F.3. kecuali pengecualian eksplisit telah dipersetujui terlebih dahulu. Penjelasan diberikan dalam bahasa klien (atau pihak lain yang diberi kuasa oleh undang-undang bagi pihak klien).2. dan persetujuan terdahulu tentang siapa yang akan menerima hasil penaksiran. termasuklah kriteria kesahan. dan penggunaan instrumen penaksiran yang relevan dengan keperluan klien. Penjelasan kepada klien Sebelum membuat penaksiran. Membuat keputusan berdasarkan hasil penaksiran Kaunselor yang bertanggungjawab di dalam membuat keputusan yang melibatkan individu atau dasar yang berasaskan hasil penaksiran mempunyai kefahaman yang mendalam tentang pengukuran pendidikan.2.3. dan garis panduan bagi membangun dan mengguna instrumen penaksiran. sama ada mereka membuat penskoran dan tafsiran penaksiran tersebut sendiri ataupun dengan menggunakan teknologi atau perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. tahap keupayaan klien untuk memahami hasil penaksiran..12.c.1. (Rujuk A. psikologi dan kerjaya. dan impak hasil penaksiran ke atas klien.12. (Rujuk A.) E. Persetujuan termaklum dalam penaksiran E. pemahaman secara eksplisit.

dan juga peranan profesional kesihatan mental dalam mengabdikan prejudis tersebut melalui diagnosis dan rawatan.c. Data tersebut diserahkan hanya kepada pihak yang diiktiraf oleh kaunselor sebagai berkelayakan untuk mentafsir data tersebut.6. dipilih dengan teliti dan digunakan dengan betul.c. Penyerahan data kepada ahli profesional yang berkelayakan Kaunselor menyerahkan data penaksiran yang mengandungi identiti klien hanya dengan kebenaran klien atau wakil klien yang sah dari segi undangundang. jenis rawatan. Pengalaman sosio-ekonomi dan budaya klien diberi pertimbangan semasa mendiagnos gangguan mentalnya.5. E. Diagnosis gangguan mental E.b. atau khidmat susulan yang diperakukan).. Prasangka sosial dan sejarah dalam diagnosis patologi Kaunselor sedar akan prasangka sosial dan sejarah dalam salah diagnosis dan menentukan patologi individu dan kelompok tertentu.5. Diagnosis yang betul Kaunselor berhati-hati bila membuat diagnosis mengenai gangguan mental. Elak daripada membuat diagnosis Kaunselor mungkin mengelak daripada membuat dan/atau melaporkan diagnosis jika mereka percaya diagnosis tersebut akan mendatangkan kemudaratan kepada klien atau pihak lain.2.3. Kepekaan budaya Kaunselor memahami bahawa budaya mempengaruhi cara klien mendefinasikan masalahnya. 240 .d. (Rujuk B. B.1.Kaunselor menyertakan penafsiran yang tepat dan sesuai bagi setiap hasil penaksiran individu atau kelompok yang dikeluarkan. B.5.) E.) E.4. B. Teknik penaksiran (termasuk temubual individu) yang digunakan untuk menentukan jagaan klien(lokus rawatan.5. E..5.) E.2.c.a.b. (Rujuk A.. (Rujuk B.5.

b. instrumen penaksiran.b. E. seperti keadaan yang diperlukan oleh klien berketidakupayaan atau berlakunya tingkahlaku luar biasa atau kejanggalan semasa mentadbir penaksiran.a.7. dan kesesuaian instrumen semasa membuat pilihan.d.6.b..) E. E.c. batasan psikometri.6. Maklumat rujukan Sekiranya klien dirujuk kepada pihak ketiga untuk penaksiran.b..c. Pemilihan Instrumen E. Pentadbiran berasaskan teknologi Kaunselor memastikan bahawa program pentadbiran berjalan dengan lancar dan menyediakan hasil penaksiran yang tepat untuk klien apabila kaedah teknologi atau elektronik lain digunakan dalam pentadbiran penaksiran tersebut. B. Keadaan pentadbiran Kaunselor mentadbir penaksiran dalam keadaan yang sama seperti mana yang terdapat dalam proses pemiawaian instrumen tersebut. (Rujuk A.) E.2. (Rujuk A.12. dan hasil penaksiran mungkin dianggap tidak sah atau kesahannya diragui.9. Keadaan pentadbiran penaksiran (Rujuk A.6.3.7. Populasi pelbagai budaya Kaunselor berhati-hati semasa memilih instrumen bagi populasi pelbagai budaya untuk mengelak daripada penggunaan instrumen yang kekurangan ciri-ciri psikometrik yang sesuai bagi populasi klien yang berkenaan.b.A.6. kebolehpercayaan. Apabila penaksiran tidak ditadbir dalam keadaan yang piawai.12..a.E.5. kaunselor menyediakan soalan rujukan yang khusus dan data objektif yang mencukupi tentang klien untuk memastikan instrumen penaksiran yang sesuai digunakan.) E.7. Kesesuaian instrumen Kaunselor menimbang dengan teliti kesahan. E. 241 . keadaan-keadaan itu hendaklah diambilkira semasa membuat penafsiran.

Penskoran dan penafsiran penaksiran E. warna kulit.9.c. 8.7. E. ras. 242 .b. orientasi seksual dan status sosio ekonomi ke atas pentadbiran dan penafsiran ujian. Instrumen penyelidikan Kaunselor berhati-hati bila membuat penafsiran hasil instrumen penyelidikan yang tidak mempunyai data teknikal yang mencukupi untuk menyokong keputusan responden. ketidakupayaan. Kaunselor menyedari tentang kesan umur. kaunselor menyatakan kesangsian yang berkaitan dengan kesahan atau kebolehpercayaan akibat daripada keadaankeadaan penaksiran atau ketidaksesuaian norma bagi orang yang diuji.E. Penaksiran yang tidak diselia Kaunselor tidak membenarkan penggunaan instrumen penaksiran tanpa penyeliaan kaunselor.2.9.d.7.c. (Rujuk A. dan menafsirkan hasil ujian tersebut dalam perspektif yang sesuai dengan faktor-fakor yang berkaitan. budaya. agama. Pendedahan keadaan yang berfaedah Sebelum pentadbiran penaksiran. Tujuan spesifik penggunaan instrumen tersebut dinyatakan secara eksplisit kepada calon yang mengambil ujian.a.5. keadaan yang menghasilkan keputusan penaksiran yang paling berfaedah dimaklumkan kepada calon penaksiran. kepercayaan.. kumpulan etnik. Melaporkan Dalam melaporkan hasil penaksiran.b. gender. bahasa pilihan. E. Isu pelbagai budaya/kepelbagaian dalam penaksiran Kaunselor berhati-hati dalam penggunaan teknik penaksiran yang dinormakan kepada populasi lain daripada populasi klien.) E. bertujuan dan disahkan untuk tujuan pentadbiran dan pengskoran kendiri.9. E. kecuali jika instrumen itu direka bentuk. E.

dan aplikasi prosedur dan sebarang kelayakan khas yang diperlukan untuk penggunaan instrumen tersebut. kebolehpercayaan.) E.2. Kaunselor tidak menggunakan. penerbitan dan penggunaan teknik penaksiran pendidikan dan psikologi. (Rujuk D. Pembinaan penaksiran Kaunselor menggunakan prosedur saintifik yang mantap.c. menerbit semula atau mengubah suai penaksiran atau bahagian-bahagian daripadanya yang telah diterbitkan tanpa memberi penghargaan dan mendapat kebenaran daripada penerbit. E. piawaian yang relevan. Kaunselor berusaha sedaya upaya untuk menghalang penyalahgunaan pengukuran dan data penaksiran lapuk oleh pihak lain. norma. E.E. Mereka menghuraikan dengan tepat tujuan. tetapi tanggungjawab yang paling penting dan utama adalah kepada klien.10. 243 . Penafsiran ujian secara automasi adalah dianggap sebagai perundingan antara profesional dengan profesional. dan pengetahuan profesional bagi reka bentuk penaksiran dalam perbincangan.11. Perkhidmatan penaksiran Kaunselor yang menyediakan perkhidmatan penskoran dan penafsiran untuk menyokong proses penaksiran mengesahkan kesahan penaksiran tersebut. Tanggungjawab formal perunding adalah kepada yang dirunding.12. Keselamatan penaksiran Kaunselor mengawal integriti dan keselamatan ujian dan teknik-teknik penaksiran lain secara tekal dengan obligasi undang-undang dan kontrak.9. Penaksiran yang lapuk dan hasil keputusan yang usang Kaunselor tidak menggunakan data atau hasil penaksiran yang lapuk atau usang untuk kegunaan semasa. kesahan.

Kaunselor akan menentukan batasan laporan atau testimoni mereka. Obligasi utama Dalam menyediakan penilaian forensik. Persetujuan bertulis untuk dinilai diperolehi daripada mereka yang akan dinilai kecuali mahkamah mengarahkan penilaian dijalankan tanpa persetujuan bertulis daripada individu-individu yang dinilai. Penilaian forensik: penilaian untuk prosiding perundangan E.13. E.Mengelak daripada perhubungan yang mungkin menimbulkan kemudaratan. terutama jika pemeriksaan ke atas individu tersebut belum dijalankan. Apabila kanakkanak atau orang dewasa yang mudah dipengaruhi (vulnerable) dinilai.E.a. obligasi utama kaunselor adalah untuk menghasilkan dapatan yang objektif yang boleh dibuktikan berdasarkan maklumat dan teknik yang sesuai dengan proses penilaian tersebut.b. Kaunselor yang menjalankan penilaian forensik mengelak daripada perhubungan profesional dan peribadi yang mungkin mengakibatkan 244 . persetujuan termaklum bertulis diperolehi daripada ibubapa atau penjaga.c.13. E.d. Kaunselor berhak untuk memberi pendapat profesional berdasarkan pengetahuan dan kepakaran profesional mereka yang boleh disokong oleh data yang dikumpul dalam proses penilaian. Persetujuan untuk dinilai Individu yang dinilai diberitahu secara bertulis bahawa perhubungan tersebut adalah untuk tujuan penilaian semata-mata dan bukan bersifat kaunseling dan entiti atau individu yang akan menerima laporan penilaian telah dikenalpasti. Penilaian klien yang dilarang Kaunselor tidak menilai individu untuk tujuan forensik ke atas individu yang sedang menerima khidmat kaunseling ataupun individu yang telah diberi perkhidmatan kaunseling di masa lampau. E. yang mungkin merangkumi pemeriksaan individu dan/atau penelitian rekod-rekod.13.13. Kaunselor tidak menerima individu-individu yang mereka nilai atau individu-individu yang telah mereka nilai di masa lampau untuk tujuan forensik sebagai klien.13.

dan juga memelihara sempadan yang sewajarnya dengan yang diselia dan pelajar. Kaunselor mempunyai asas teori dan pedagogi bagi kerja mereka dan berhasrat untuk berlaku adil. Yang diselia bertanggungjawab untuk memahami dan mematuhi Kod Etika Lembaga Kaunselor. (Rujuk A.1. tepat dan jujur dalam penaksiran mereka terhadap kaunselor pelatih.1. dan teman rapat individu-individu yang sedang mereka nilai atau telah mereka nilai di masa lampau. sampel kerja klinikal.a.Penyeliaan kaunselor dan kebajikan klien F.1.) F.b. pasangan romantik.1. F. Kelayakan kaunselor Penyelia kaunselor berusaha untuk memastikan bahawa klien sedar akan kelayakan yang diselia yang memberikan perkhidmatan kepada klien. Untuk memenuhi obligasi ini. Persetujuan termaklum dan hak-hak klien Penyelia memastikan bahawa yang diselia sedar akan hak-hak klien termasuk perlindungan terhadap privasi dan kerahsiaan klien dalam perhubungan kaunseling. Bahagian F : Penyeliaan. latihan dan pengajaran Pengenalan: Kaunselor beraspirasi untuk memupuk perhubungan profesional yang bermakna dan dihormati.b. atau pemerhatian secara langsung. penyelia sentiasa berjumpa dengan yang diselia untuk meneliti nota kes. Yang diselia memberitahu klien tentang maklumat 245 .2. F. Kebajikan klien Obligasi utama penyeliaan kaunseling adalah untuk memantau perkhidmatan yang diberikan oleh kaunselor lain atau kaunselor pelatih. Penyelia kaunseling memantau kebajikan klien dan prestasi klinikal serta perkembangan profesional yang diselia.c.kemudaratan dengan ahli keluarga.

b.3. 246 .2. C. kepada peranan mulit-budaya/kepelbagaian dalam perhubungan penyeliaan. profesional. mereka berusaha untuk meminimumkan konflik yang bakal berlaku dan menjelaskan kepada yang diselia jangkaan dan tanggungjawab yang berkaitan dengan setiap peranan.f. Isu-isu multibudaya/ kepelbagaian dalam penyeliaan Penyelia kaunseling sedar akan. dan memberi perhatian.d. Perhubungan penyeliaan F.b. kaunselor diberi latihan dalam kaedah dan teknik penyeliaan. Penyelia mengelak daripada perhubungan yang bukan profesional dengan yang diselia semasa.a. Penyediaan penyelia Sebelum memberikan perkhidmatan penyeliaan klinikal. F.a. Yang diselia juga memastikan bahawa klien sedar akan pihak-pihak yang akan mempunyai akses kepada rekod perhubungan kaunseling dan bagaimana rekod tersebut akan digunakan.2.a. Mereka tidak melibatkan diri dalam sebarang bentuk interaksi yang bukan profesional yang mungkin menjejaskan perhubungan penyeliaan. Kaunselor yang menawarkan perkhidmatan penyeliaan klinikal sentiasa mengikuti aktiviti pendidikan berterusan termasuk tajuk dan kemahiran kaunseling dan penyeliaan.2. peribadi. Sekiranya penyelia perlu memegang peranan profesional yang lain kepada yang diselia (seperti: penyelia klinikal.2. B.2.1.3.pendedahan secara profesional dan bagaimana proses penyeliaan akan menjejaskan batasan-batasan kerahsiaan. dan sosial dengan yang diselia. (Rujuk A.) F. (Rujuk C. Sempadan perhubungan dengan yang diselia Penyelia kaunseling menetapkan dengan jelas dan memelihara perhubungan etika. penyelia pentadbiran. dan pengajar).. Kompetensi penyeliaan kaunselor F.) F.2..

6. Perhubungan yang berpotensi berfaedah Penyelia kaunselor sedar tentang perbezaan kuasa dalam perhubungannya dengan yang diselia. atau komuniti profesional.) F. Penyelia menjelaskan sifat dan batasan khusus peranan tambahan yang akan mereka hadapi bersama yang diselia. organisasi. Sekiranya mereka merasa bahawa perhubungan yang bukan profesional dengan yang diselia berpotensi berfaedah kepada yang diselia. atau rakan sebagai yang diselia. 247 . F. Gangguan seksual Penyelia kaunseling tidak membiarkan gangguan seksual berlaku atau memaksa yang diselia untuk terlibat dalam gangguan seksual.F.3.a. menziarah ke hospital.b.3. Penyelia kaunseling berbincang secara terbuka dengan yang diselia jika mereka bercadang untuk menjalinkan perhubungan dengan yang diselia di luar peranan mereka sebagai penyelia klinikal dan/atau penyelia pentadbiran. atau menjadi ahli bersama dalam persatuan. penyelia berbincang dengan yang diselia dan mendokumentasikan rasional bagi interaksi tersebut.d. pasangan romantik. serta akibat yang dijangkakan ke atas yang diselia. memberi sokongan semasa menghadapi sesuatu peristiwa yang menekankan. (Rujuk C. F. Saudara mara yang rapat dan rakan Penyelia kaunseling mengelak daripada menerima saudara mara yang rapat.e. Perhubungan seksual Interaksi atau perhubungan seksual atau romantik dengan yang diselia semasa adalah dilarang.3. Sebelum terlibat dalam perhubungan yang bukan profesional. Contoh-contoh interaksi atau perhubungan yang berpotensi berfaedah termasuklah menghadiri sesuatu upacara rasmi. bakal faedah atau kekurangan. mereka mengambil langkah-langkah yang serupa dengan langkah – langkah yang diambil oleh kaunselor di dalam perhubungan dengan klien.c.3.

semasa ketiadaan mereka. pemulihan dan perakuan dalam kaunseling F. 248 .c.1. Penyeliaan. Piawaian untuk yang diselia Penyelia memastikan yang diselia sedar akan piawaian profesional dan etika. Sebab-sebab penarikan diri diberi kepada pihak yang lain.4.4. F. Penyelia memberitahu yang diselia tentang dasar dan prosedur yang harus diikuti dan mekanisme proses rayuan berhubung dengan tindakan penyeliaan individu. kedua-dua pihak berusaha untuk menyelesaikan perbezaan itu. F.d. Apabila isu-isu budaya.5. Penyelia kaunselor pasca-ijazah menggalakkan kaunselor-kaunselor tersebut untuk mematuhi piawaian amalan profesional.a. Kecemasan dan ketidakhadiran Penyelia menetapkan dan memberitahu yang diselia prosedur untuk menghubungi mereka atau. penyelia atas panggilan (on-call) alternatif untuk membantu dalam menyelesaikan krisis. dan tanggungjawab undang-undang mereka.4. Apabila penamatan tidak dapat dielakkan. penyelia membuat rujukan yang sesuai kepada penyelia alternatif yang lain. penilaian. Penilaian Penyelia mendokumentasi dan memberikan yang diselia pentaksiran prestasi secara berterusan dan penilaian maklum balas serta menjadualkan sesi penilaian formal berkala sepanjang perhubungan penyeliaan. Tangungjawab penyelia F. atau profesional menjadi genting kepada jaya-gagalnya perhubungan penyeliaan. F.F.4.a.4.5. Penamatan perhubungan penyeliaan Penyelia atau yang diselia berhak untuk menamatkan perhubungan penyeliaan dengan memberi notis yang mencukupi. (Rujuk C. klinikal.) F. Persetujuan termaklum bagi penyeliaan Penyelia bertanggungjawab untuk memasukkan prinsip-prinsip persetujuan termaklum dan penyertaan ke dalam penyeliaan mereka.b.

5. Mereka memastikan bahawa yang diselia sedar akan pilihan-pilihan yang ada untuk membuat keputusan tersebut(to address such decisions).3. Tanpa mengira apa jua kelayakan. 249 .) F.6. Penyelia berbincang tentang kecekapan perhubungan interpersonal dari segi impak isu-isu tersebut ke atas klien. Mereka memperakukan pemberhentian daripada program latihan dan penggunaan seting kaunseling.6.c. atau dibenarkan menamatkan sesuatu program akademik atau latihan hanya apabila mereka yakin bahawa yang diselia layak diperakukan.a. Penyelia tidak memberikan perkhidmatan kaunseling kepada yang diselia. penyelia tidak memperakui yang diselia yang mereka percayai mempunyai kelemahan tertentu yang akan menjejaskan perlaksanaan tugas yang berkaitan dengan sokongan itu. Tanggungjawab pendidik kaunselor F. F. Penyelia membantu yang diselia bagi mendapatkan bantuan pemulihan bila diperlukan. Batasan-batasan Melalui penilaian dan penaksiran yang berterusan.5. apabila yang diselia ini tidak berupaya untuk memberikan perkhidmatan profesional yang cekap. penyelia sedar akan batasan-batasan yang diselia yang mungkin menghalang prestasi mereka. lesen.g. Pendidik kaunselor Pendidik kaunselor yang bertanggungjawab untuk membangun.b. melaksana dan menyelia program pendidikan harus mahir sebagai guru dan pengamal.F. Penyelia perundingan dan mendokumentasikan keputusan mereka mendapatkan untuk memberhentikan yang diselia atau merujuknya bagi mendapat bantuan. Kaunseling untuk yang diselia Jika yang diselia meminta perkhidmatan kaunseling.2.) F.d. perhubungan penyeliaan dan keupayaan berfungsi secara profesional.a. Perakuan Penyelia memperaku agar yang diselia diberi sijil.(Rujuk C. (Rujuk F. penyelia memberikan mereka rujukan-rujukan yang boleh diterima. pekerjaan.5.

perundangan dan peraturan-peraturan dalam profesion itu.a.c. F. Teori dan teknik inovatif Apabila pendidik kaunselor mengajar teknik/prosedur kaunseling yang inovatif. mereka 250 .c. Pendidik kaunselor menyerapkan aspek-aspek etika ke dalam keseluruhan kurikulum. berkemahiran dalam menerapkan pengetahuan itu dan menjadikan pelajar dan yang diselia sedar akan tanggungjawab mereka. (Rujuk C.f.) F.6. tanpa asas empirikal. F. F.2. Penyerapan isu-isu multibudaya/kepelbagaian Pendidik kaunselor menyerapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan multibudaya/kepelbagaian ke dalam semua kursus dan bengkel bagi membangunkan kaunselor profesional. Pendidik kaunselor mengambil langkah-langkah untuk memastikan yang pelajar dan yang diselia faham bahawa mereka mempunyai obligasi yang sama dengan pendidik kaunselor. Integrasi kajian dan amalan Pendidik kaunselor membangunkan program pendidikan dan latihan yang mengintegrasikan kajian akademik dan amalan penyeliaan.d.6. C.. Etika pengajaran Pendidik kaunselor membuat pelajar dan yang diselia sedar akan tanggungjawab etika dan piawaian profesion serta tanggungjawab etika pelajar terhadap profesion.e.Mereka berpengetahuan mengenai aspek-aspek etika.) F.6. C.6. jurulatih dan penyelia.1. Pendidik kaunselor menjalankan program latihan dan pendidikan kaunselor secara yang beretika dan menjadi model bagi tatalaku profesional. atau tanpa asas teori yang mantap. Perhubungan golongan sebaya Pendidik kaunselor berusaha sedaya upaya untuk memastikan bahawa hakhak golongan sebaya tidak dikompromi apabila pelajar atau yang diselia mengetuai kelompok kaunseling atau memberikan penyeliaan klinikal..b. (Rujuk C.1.2.6.

b.2. Pelajar yang diselia harus mendapat kebenaran klien sebelum mereka mengguna sebarang maklumat yang berkaitan dengan perhubungan kaunseling di dalam proses latihan.h. Mereka menggariskan mengesahkan dengan yang jelas akan peranan dan tanggungjawab pelajar dan yang diselia. F.harus menjelaskan bahawa teknik/prosedur kaunseling sebagai “tidak terbukti” atau “sedang dibangunkan” dan menjelaskan kepada pelajar akan risiko yang mungkin dihadapi dan pertimbangan etika dalam mengguna teknik dan prosedur berkenaan. (Rujuk A. Pendidik kaunselor memastikan bahawa klien yang ditempatkan di lapangan sedar akan perkhidmatan yang diberikan serta kelayakan pelajar dan yang diselia yang memberi perkhidmatan-perkhidmatan tersebut.g.7.6. F. penyelia lapangan dan penyelia akademik. Kebajikan pelajar F. Penempatan lapangan Pendidik kaunselor harus mewujudkan dasar yang jelas berhubung dengan penempatan lapangan dan pengalaman klinikal yang lain di dalam program latihan.) F. Pensyarah kaunseling menyediakan maklumat tentang jangkaan program pendidikan kaunselor kepada bakal pelajar: 251 . Pendedahan profesional Sebelum memulakan perkhidmatan kaunseling. pelatih kaunselor menjelaskan status mereka sebagai pelajar dan menerangkan bagaimana status ini mempengaruhi batasan kerahsiaan.6.7.a. Orientasi Pendidik kaunselor sedar bahawa orientasi adalah suatu proses perkembangan yang berterusan sepanjang latihan klinikal dan pendidikan pelajar. Mereka penyelia lapangan adalah berkelayakan untuk membuat penyeliaan dan memaklumkan kepada penyelia lapangan akan tanggungjawab profesional dan etika mereka.

2. 6. Komponen-komponen penilaian pengalaman latihan secara eksplisit menggariskan piawaian akademik yang ditentukan terlebih dahulu yang berasingan dan yang tidak bergantung kepada tahap pendedahan kendiri pelajar.7.dan prospek pekerjaan yang terkini untuk siswazah. dasar serta prosedur pemberhentian.b. F. Pengalaman perkembangan kendiri Program pendidikan kaunselor menggariskan keperluan bagi pengalaman pendedahan kendiri dan perkembangan kendiri di dalam bahan mengenai kemasukan program. matlamat.1. jurulatih atau penyelia atau penyelia memerlukan mereka berlakon mengenai obligasi etika terhadap profesion. jenis dan tahap penguasaan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melengkapkan latihan dengan jayanya. prospek pekerjaan yang kemaskini untuk siswazah. jenis seting penyeliaan dan keperluan di lapangan bagi mendapat pengalaman klinikal lapangan yang diperlukan. Mereka mengguna pertimbangan profesional semasa merekabentuk pengalaman-pengalaman latihan yang mereka kendalikan yang memerlukan perkembangan kendiri atau pendedahan kendiri pelajar dan yang diselia. 4. dan misi program latihan. Pendidik kaunselor mungkin memerlukan pelatih untuk mendapatkan 252 pelajar dan yang diselia. asas-asas untuk penilaian. objektif. serta isi pelajaran yang perlu diliputi. komponen latihan yang menggalakkan perkembangan kendiri atau pendedahan kendiri sebagai sebahagian daripada proses latihan. Pelajar dan yang diselia akan disedarkan tentang pecahanpecahan yang terdapat pada pendedahan kendiri semasa kaunselor yang peranan primernya sebagai guru. . 5. 3. penilaian dan 7.

) F. 253 . Kecacatan Kaunselor pelatih harus menjauhi dari menawar atau memberi perkhidmatan kaunseling jika masalah fizikal. mendapatkan bantuan bagi masalah.8. Piawaian bagi pelajar Pelatih kaunselor bertanggungjawab untuk memahami dan mengikuti Kod Etika Lembaga Kaunselor dan mematuhi undang-undang. Tanggungjawab pelajar F.d.2.a. dan peraturan-peraturan serta dasar-dasar yang mengawal tingkahlaku staf profesional di agensi atau seting penempatan. Pelajar mempunyai obligasi yang sama kepada klien seperti mana ditetapkan kepada kaunselor profesional. tahap kompetensi yang dijangkakan.1.8.1.2.b.1.a.8. mental atau emosi mereka mungkin memudaratkan klien atau orang-orang lain. C. C. dasar institusi. Penilaian Kaunselor menyatakan dengan jelas kepada pelajar sebelum dan sepanjang program latihan.9. Penilaian dan pemulihan pelajar F. F. (Rujuk C. dan memberitahu penyelia program mereka apabila mereka sedar yang mereka tidak dapat memberikan perkhidmatan dengan berkesan..) F.. Mereka harus peka terhadap tanda-tanda kecacatan.pertolongan profesional bagi menangani sebarang isu peribadi yang mungkin menjejaskan kompetensi mereka. Pendidik kaunselor memberikan maklumbalas mengenai penilaian dan pentaksiran prestasi yang sedang berjalan sepanjang program latihan.. (Rujuk A. Di samping itu mereka mendapatkan perkhidmatan profesional yang sesuai bagi diri mereka untuk memulihkan masalah-masalah yang mengganggu kebolehan mereka untuk memberi perkhidmatan kepada orang lain. kaedah penilaian dan masa membuat penilaian bagi kompetensi didaktik dan klinikal. H.g.9.

10. dan 3. pendidik kaunselor memberikan rujukan yang boleh diterima. mendapatkan perundingan profesional dan mendokumentasikan keputusan mereka untuk memberhentikan atau merujuk pelajar bagi mendapatkan bantuan.a.) 254 .g.2. Perhubungan seksual atau romantik Interaksi atau perhubungan seksual atau romantik dengan pelajar semasa adalah dilarang.F.) F. memastikan yang pelajar mempunyai peluang di dalam masa yang sesuai untuk berhadapan dengan keputusan yang memerlukan mereka untuk mendapat bantuan atau untuk memberhentikan mereka dan memberikan pelajar peluang yang sewajarnya (due process) mengikut dasar dan prosedur universiti.9. Kaunseling untuk pelajar Sekiranya pelajar meminta perkhidmatan kaunseling atau sekiranya perkhidmatan kaunseling diperlukan sebagai sebahagian daripada proses pemulihan.b. membantu pelajar dalam mendapatkan bantuan pemulihan apabila diperlukan.a. 2. Pendidik kaunselor: 1. F.9. Peranan dan perhubungan antara pendidik kaunselor dan pelajar F. Batasan Sepanjang penilaian dan pentaksiran yang sedang berjalan. F. (Rujuk C. pendidik kaunselor sedar akan ketidakupayaan sesetengah pelajar untuk mencapai kompetensi kaunseling yang mungkin menyekat prestasi mereka dan menanganinya. Gangguan seksual Pendidik kaunselor tidak membiarkan berlakunya gangguan seksual atau memaksa pelajar untuk terlibat di dalam gangguan seksual. (Rujuk C.10.6.10.c.b.

Pensyarah memupuk perbincangan terbuka dengan bekas pelajar jika mereka bercadang untuk terlibat di dalam perhubungan sosial. mereka mengambil langkah berjaga-jaga yang serupa dengan langkah-langkah yang diambil oleh kaunselor semasa memberi perkhidmatan kaunseling kepada klien. Mereka berbincang dengan bekas pelajar tentang bagaimana perhubungan mereka yang lalu mungkin mempengaruhi perubahan di dalam perhubungan. pendidik kaunselor tidak menerima sebarang bentuk perkhidmatan profesional. Perkhidmatan kaunseling Pendidik kaunselor tidak boleh menjadi kaunselor kepada pelajar semasa kecuali ini merupakan peranan ringkas yang berkaitan dengan pengalaman latihan.F. Jika mereka yakin yang perhubungan bukan profesional dengan pelajar mungkin berfaedah kepada pelajar. tetapi tidak terbatas kepada.d.e.10.10.f. Pendidik kaunselor mengadakan perbincangan terbuka dengan pelajar jika mereka bercadang untuk 255 . menghadiri sesuatu upacara rasmi. Perhubungan yang mungkin berfaedah Pendidik kaunselor sedar akan perbezaan kuasa di dalam perhubungan di antara staf dan pelajar. fi.c. memberi sokongan dalam sesuatu peristiwa yang menekankan atau menjadi ahli bersama di dalam sesebuah persatuan.10. Perhubungan bukan profesional Pendidik kaunselor mengelak daripada menjalin perhubungan bukan profesional atau perhubungan profesional yang sedang berlaku dengan pelajar di mana terdapat risiko yang mungkin membawa kemudaratan kepada pelajar atau yang mungkin mengkompromi pengalaman latihan atau gred yang diberi. F. menziarah di hospital. Di samping itu. organisasi atau komuniti profesional. Perhubungan dengan bekas pelajar Pendidik kaunselor sedar akan kuasa yang berbeza di dalam perhubungan di antara staf dan pelajar. komisen. seksual atau perhubungan intim yang lain. F. F.10. pembayaran balik atau ganjaran daripada tempat penempatan pelajar atau yang diselia. Contoh-contoh interaksi atau perhubungan yang mungkin berfaedah termasuklah.

11.11.b. Perhubungan bukan profesional dengan pelajar hendaklah mempunyai batasan masa dan dimulakan dengan kebenaran pelajar. Mereka menjelaskan sifat dan batasan khusus peranan tambahan yang akan mereka miliki dengan pelajar sebelum menjalinkan perhubungan bukan profesional. Pendidik kaunselor menyediakan keperluan yang sesuai yang menambahbaik serta menyokong prestasi akademik dan kebajikan pelajar yang pelbagai. serta akibat-akibat yang dijangkakan bagi pelajar. Mereka memasukkan contoh-contoh kes.11. F. Kepelbagaian pelajar Pendidik kaunselor cuba secara bersungguh-sungguh untuk merekrut dan mengekalkan sekumpulan pelajar yang pelbagai.c. Kepelbagaian pensyarah Pendidik kaunselor beriltizam untuk merekrut dan mengekalkan pensyarah yang pelbagai. Pendidik kaunselor menunjukkan iltizam terhadap kompetensi multibudaya/kepelbagaian dengan mengiktiraf dan menghargai pelbagai budaya dan jenis kebolehan yang pelajar bawa ke dalam pengalaman latihan. pengetahuan serta kemahiran di dalam kompetensi amalan multibudaya. Kompetensi multibudaya/kepelbagaian dalam program pendidikan dan latihan kaunselor F. 256 .a. bakal faedah dan kekurangan.11. F. Secara bersungguh-sungguh mereka melatih pelajar untuk mendapat kesedaran. permainan peranan.menjalinkan perhubungan dengan pelajar di luar peranan mereka sebagai guru atau penyelia. perbincangan soalan dan aktiviti-aktiviti bilik darjah lain yang memupuk serta mewakili berbagai perspektif budaya. Mereka berbincang dengan pelajar tentang rasional bagi interaksi sedemikian. Kompetensi multibudaya/kepelbagaian Pendidik kaunselor secara bersungguh-sungguh menyerapkan kompetensi multibudaya/kepelbagaian dalam latihan dan amalan penyeliaan. F.

1. G.1. Kaunselor meminimumkan bias dan menghormati kepelbagaian di dalam merekabentuk dan melaksanakan program penyelidikan. Penggunaan manusia sebagai peserta penyelidikan Kaunselor merancang.b.d.a. G. G.keadaan yang membawa kepada masyarakat yang sihat dan lebih adil. Penyelidik bebas Tidak berkaitan. Pelencongan daripada amalan piawai Kaunselor mendapatkan perundingan dan mematuhi garis perlindungan yang ketat bagi melindungi hak-hak peserta penyelidikan apabila sesuatu penyelidikan itu melencong daripada amalan piawai atau yang diterima.Bahagian G : Penyelidikan dan penerbitan Pengenalan Kaunselor yang mengendalikan penyelidikan digalakkan untuk menyumbang kepada pangkalan pengetahuan mengenai profesion dan memupuk kefahaman yang lebih jelas tentang keadaan . dan melaporkan penyelidikan secara yang tekal dengan prinsip etika. 257 .1. Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan kecederaan Kaunselor yang mengendalikan penyelidikan dengan menggunakan manusia sebagai peserta penyelidikan bertanggungjawab kepada kebajikan peserta sepanjang proses penyelidikan dan harus mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan berlakunya kecederaan psikologi. atau kesan sosial ke atas peserta. Kaunselor menyokong usaha penyelidik dengan menyertai sepenuhnya dan dengan rela hati bila-bila mungkin.1. merekabentuk. undang-undang negeri dan persekutuan dan peraturan-peraturan institusi di mana penyelidikan dijalankan yang berkaitan.c.1. fizikal. Tanggungjawab penyelidikan G. dan serta piawaian saintifik yang menggunakan manusia sebagai peserta di dalam penyelidikan. G. emosi. mengendali.

a.G. Mereka hendaklah mendapatkan perundingan bila sesuai. menerangkan tujuan dan prosedur yang perlu diikuti dengan jelas. sedia menjawab sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan prosedur.2.1. G. mengenalpasti sebarang prosedur yang berbentuk eksperimen atau yang belum dicuba dengan meluas. 6. Minimum gangguan Kaunselor mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelak daripada berlakunya gangguan di dalam kehidupan peserta penyelidikan yang mungkin disebabkan oleh penglibatan mereka dalam penyelidikan. 258 .e. menerangkan sebarang ketidakselesaan dan risiko yang terlibat.g. Dalam mendapatkan persetujuan ini kaunselor harus mengguna bahasa yang: 1. menerangkan sebarang faedah atau perubahan pada individu atau organisasi yang mungkin dapat dijangkakan. Tanggungjawab penyelidik utama Tanggungjawab untuk mengikuti amalan etika penyelidikan akhirnya dipikul oleh penyelidik utama.2. kaunselor haruslah peka untuk merangkumi prosedur penyelidikan yang mengambil kira aspek-aspek budaya.1. G. Persetujuan termaklum dalam penyelidikan Individu mempunyai hak untuk memberi persetujuan untuk menjadi peserta penyelidikan. mendedahkan prosedur alternatif yang sesuai yang akan memberi kebaikan kepada peserta. 3. G. Pertimbangan multibudaya/ kepelbagaian dalam penyelidikan Dimana sesuai dengan matlamat penyelidikan. Hak-hak Peserta Penyelidik (Rujuk A.7.1. 2. 5. A.f.) G.2. Kesemua penyelidik lain yang terlibat dalam aktiviti penyelidikan berkongsi obligasi dan tanggungjawab etika terhadap tindakan mereka. 4.

menerangkan format dan bakal pembaca yang disasarkan bagi meyebarkan dapatan-dapatan penyelidikan. Penyertaan klien Kaunselor yang mengendalikan penyelidikan yang melibatkan klien menerangkan dengan jelas kepada klien di dalam proses persetujuan termaklum bahawa klien bebas untuk memilih sama ada untuk melibatkan diri atau tidak di dalam aktiviti penyelidikan. Apabila kaedah penyelidikan memerlukan tindakan menyembunyi atau menipu. Kaunselor mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu untuk melindungi klien daripada natijah negatif kerana menolak atau menarik diri daripada menyertai penyelidikan. Sekiranya penipuan tersebut mungkin akan menyebabkan kecederaan fizikal atau emosi kepada peserta penyelidikan. Penyertaan pelajar/ yang diselia Penyelidik yang melibatkan pelajar atau yang diselia di dalam penyelidikan menjelaskan kepada mereka bahawa keputusan untuk menyertai atau tidak di dalam aktiviti penyelidikan tidak akan mempengaruhi kedudukan akademik seseorang ataupun perhubungan penyeliaan. penyelidikan tersebut tidak akan dikendalikan walaupun beliau mempunyai nilai.2. G.2.d. menerangkan sebarang batasan tentang kerahsiaan. Penipuan Kaunselor tidak mengendalikan penyelidikan yang melibatkan penipuan kecuali prosedur alternatif tidak boleh dilaksanakan dan nilai prospektif penyelidikan membenarkan penipuan. memberitahu peserta yang mereka bebas untuk menarik balik persetujuan mereka dan tidak meneruskan penyertaan mereka di dalam projek pada bila-bila masa tanpa penalti.b. dan 9.7. Pelajar atau yang diselia yang memilih untuk tidak menyertai penyelidikan diberi pendedahan keatas altenatif yang sesuai bagi memenuhi keperluan akademik atau klinikal mereka. 259 . G.2.c. 8. penyelidik menjelaskan sebab-sebab tindakan ini dilakukan secepat mungkin semasa memberi taklimat/laporan. G.

2. mendapat kebenaran untuk menyertai daripada. dan memperolehi kebenaran tertentu daripada seorang yang diberi kuasa oleh undang-undang. institusi.g.2. Kerahsiaan maklumat Maklumat yang diperolehi mengenai peserta penyelidikan sewaktu menjalankan kajian adalah rahsia. kaunselor mengambil langkah-langkah yang berpatutan untuk mengelak daripada melakukan sebarang kecederaan. dijelaskan kepada peserta sebagai sebahagian daripada prosedur untuk mendapatkan persetujuan termaklum. G. dan saluran penerbitan mengenai prosedur dan hasil penyelidikan. 260 .c. G.G. Penjelasan selepas pengumpulan data Selepas data dikumpulkan.h.f. Komitmen kepada peserta Kaunselor mengambil langkah-langkah yang berpatutan untuk menghormati semua komitmen kepada peserta penyelidikan.2. amalan penyelidikan beretika memerlukan kemungkinan itu beserta dengan rancangan untuk melindungi kerahsiaan. Orang yang tidak berupaya memberi persetujuan termaklum Sekiranya seseorang itu tidak berupaya untuk memberi persetujuan termaklum. kaunselor memberi suatu penjelasan yang sesuai kepada. Sekiranya wujud kemungkinan yang orang lain mungkin mempunyai akses kepada maklumat tersebut. Di mana nilai saintifik dan nilai kemanusiaan membolehkan tindakan melewatkan atau tidak menghebahkan maklumat. Memberitahu penaja Kaunselor memberitahu penaja. Kaunselor memastikan yang badan-badan dan pihak-pihak berkuasa tertentu diberi maklumat dan pengakuan yang berkaitan.e. (Rujuk A.2.2.2.i.) G. G. kaunselor memberi penerangan lengkap kepada peserta mengenai sifat kajian untuk menghapuskan sebarang salah tanggapan mengenai penyelidikan yang mungkin ada pada peserta.

Apabila berlaku kecederaan yang tidak disengajakan kepada peserta penyelidikan disebabkan oleh interaksi bukan profesioanal. penyelidik hendaklah mendokumentasikan.3. Gangguan seksual dan peserta penyelidik Penyelidik tidak membiarkan gangguan seksual berlaku atau memaksa peserta penyelidikan untuk terlibat di dalam gangguan seksual. Hubungan dengan peserta penyelidikan Interaksi atau hubungan seksual atau romantik di antara kaunselor dengan peserta penyelidikan kini adalah dilarang.3. Jika rekod bahan-bahan seni. rasional bagi interaksi sedemikian. Penghapusan dokumen dan rekod penyelidikan Dalam satu tempoh masa yang berpatutan selepas projek atau kajian penyelidikan selesai dijalankan. sebelum interaksi (di mana boleh).j.2.4.4. penyelidik hendaklah menunjukkan bukti yang usaha untuk memulihkan kecederaan sedemikian telah dilakukan.3. penyelidik mendapat kebenaran peserta tentang cara-cara untuk mengendalikan rekod atau dokumen tersebut. 261 penyelidikan . video.a.c. Hubungan bukan profesional Hubungan bukan profesional dengan peserta penyelidikan hendaklah dielakkan.g. Interaksi sedemikian hendaklah dimulakan dengan persetujuan yang sesuai daripada peserta penyelidikan.3.a. (Rujuk B. B.3. Interaksi yang mungkin berfaedah Apabila interaksi bukan profesional antara penyelidik dan peserta penyelidikan mungkin berfaedah. faedah yang mungkin diperolehi.b. G. G.d. kaunselor mengambil langkah-langkah untuk memusnahkan bentuk tulisan) rekod atau dokumen (audio. Hubungan dengan peserta penyelidikan (Apabila melibatkan interaksi intensif atau berpanjangan) G.G. digital.) G. G. dan natijah yang dijangkakan bagi peserta penyelidikan. dan di dalam yang mengandungi data atau maklumat sulit yang berbentuk membolehkan peserta penyelidikan dikenalpasti.

Obligasi untuk melaporkan keputusan yang tidak baik Kaunselor melaporkan keputusan sebarang penyelidikan yang mempunyai nilai profesional. G. Mereka menyediakan perbincangan yang seluas-luasnya mengenai batasan-batasan data dan hipotesis-hipotesis alternatif. pandangan-pandangan yang wujud atau yang berkepentingan tidak disembunyikan. G.b. mengherotberotkan data. Mereka juga menjelaskan sejauh mana hasil penyelidikan dapat digunakan bagi populasi pelbagai. mereka harus mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk membetulkan kesilapan tersebut dalam ralat (correction erratum). atau menyediakan data asal harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menyamarkan identiti peserta apabila kebenaran khusus daripada peserta tidak ada. atau dengan sengaja memberatsebelahkan keputusan.c. dan melaporkan penyelidikan dengan tepat. menyalahgambarkan data.4. Keputusan yang mencerminkan hal-hal yang tidak baik mengenai institusi. atau melalui cara penerbitan lain yang bersesuaian.4. Mereka menyebut dengan secara eksplisit semua pembolehubah dan keadaan yang diketahui oleh penyelidik yang mungkin memberi kesan kepada hasil penyelidikan atau penafsiran data. Keputusan yang tepat Kaunselor merancang.G. G. Melaporkan keputusan G.4. program.a. Melaporkan kesilapan Sekiranya kaunselor mendapati kesilapan yang signifikan di dalam penyelidikan mereka yang telah diterbitkan. membantu orang lain di dalam penyelidikan.d. perkhidmatan. mengendali. Identiti peserta Kaunselor yang membekalkan data. melaporkan keputusan penyelidikan. Di dalam situasi di mana peserta dengan sendirinya dapat mengenalpasti 262 .4. Kaunselor tidak harus terlibat di dalam penyelidikan yang mengelirukan atau yang bersifat penipuan.4.

Penyumbang Kaunselor memberi pengiktirafan melalui pengarang bersama.d. Mengiktiraf sumbangan Apabila mengendali dan melaporkan penyelidikan. mengenai tajuk yang dikaji. Replikasi kajian Kaunselor berobligasi untuk membekalkan data penyelidikan asal yang mencukupi kepada profesional yang layak yang mungkin ingin untuk mereplikasikan kajian itu.5. atau cara-cara lain yang sesuai kepada mereka yang telah menyumbang dengan signifikannya kepada penyelidikan atau pembinaan konsep sejajar dengan sumbangan tersebut. Semakan/penerbitan semula data atau idea Kaunselor membuat perakuan sepenuhnya dan sidang penyunting sedar akan penerbitan idea atau data yang terdahulu. dan memberi pengiktirafan sepenuhnya kepada mereka yang layak diberi pengiktirafan. G.c.5. Penciplakan Kaunselor tidak menciplak iaitu mereka tidak mengemukakan kajian orang lain sebagai kajian mereka. penghargaan. catatan kaki.penglibatan mereka di dalam kajian. G. Penerbitan G.5. G. kaunselor harus mengenali dan memberi pengiktirafan kepada hasil kajian yang lalu.5. G. jika idea atau data sedemikian dihantar untuk semakan atau penerbitan. G.a. penyelidik hendaklah mengambil langkah-langkah secara bersungguh-sungguh untuk memastikan yang data itu diubahsuai/diubah bagi melindungi identiti dan kebajikan semua pihak dan memastikan yang perbincangan mengenai dapatan kajian tidak mendatangkan kemudaratan kepada peserta. Penyumbang pertama 263 . menghormati undang-undang hak cipta.b.e.4.5.

Kaunselor menyemak rencana-rencana yang dihantar dalam tempoh masa yang sewajarnya dan berasaskan kepada skop dan kompetensi di dalam metodologi penyelidikan. disertasi utama.e. Manuskrip yang diterbitkan sepenuhnya atau sebahagian besar daripadanya dalam jurnal lain atau pencetakan lain tidak boleh diserahkan untuk penerbitan tanpa pengakuan dan kebenaran daripada penerbitan yang terdahulu. G. Penyerahan Pendua (duplicate) Kaunselor menyerah manuskrip untuk pertimbangan hanya kepada satu jurnal sahaja pada satu-satu masa. Kaunselor yang menjadi penyemak atas jemputan sidang pengarang atau penerbit berusaha sedaya upaya untuk menyemak hanya bahan-bahan di dalam skop kompetensi mereka dan berusaha untuk menghindari bias peribadi. Perjanjian penyumbang Kaunselor yang mengendalikan penyelidikan bersama dengan rakan sejawat atau pelajar/yang diselia menggariskan perjanjian terlebih dahulu mengenai pengagihan kerja. pengiktirafan penerbitan. atau tujuan-tujuan ilmiah yang lain menghormati hak-hak kerahsiaan dan pemilikan orang yang menyerahkan bahan-bahan tersebut.disenaraikan dahulu.f.g. G.5.5. penyelidikan.h.5. dan jenis pengiktirafan yang akan diterima. Kaunselor berhati-hati di dalam membuat keputusan berkaitan penerbitan berdasarkan kepada piawaian yang sah dan yang boleh dipertahankan. G. Semakan profesional Kaunselor yang menyemak bahan-bahan yang diserahkan untuk penerbitan. Penyelidikan pelajar Bagi rencana-rencana yang berasaskan sebahagian besarnya kepada kerja kursus.5. dan sumbangan teknikal atau profesional yang kecilkecil diperakukan melalui nota ataupun halaman pengenalan. projek. G. 264 atau tesis pelajar di mana pelajar merupakan penyumbang utama mereka hendaklah disenaraikan sebagai pengarang .

Bahagian H : Menyelesaikan isu-isu etika Pengenalan Kaunselor bertindak menurut undang-undang. dan nilai-nilai moral di dalam mengendalikan kerja profesional mereka.1.1.a. peraturan.9. kaunselor menunjukkan komitmen mereka kepada Kod Etika Lembaga Kaunselor dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik tersebut.a. Mereka meletak kaunselor-kaunselor lain di tahap piawaian yang sama dan bersedia untuk mengambil tindakan yang sesuai bagi menjamin yang piawaian ini dipertahankan. Mereka melibatkan diri dalam perkembangan profesional yang berterusan mengenai topik-topik masa kini di dalam isu-isu etika dan undangundang di dalam kaunseling. Kekurangan pengetahuan atau salah faham mengenai tanggungjawab etika bukan merupakan suatu alasan pembelaan bagi sesuatu tuduhan tingkah laku yang tidak beretika. Piawaian dan undang-undang (Rujuk F.) H. Konflik antara etika dan undang-undang Jika tanggungjawab etika berkonflik dengan undang-undang. etika.1.b. H. atau pihak berkuasa yang lain. Mereka sedar bahawa perlindungan dan kepercayaan klien di dalam profesion bergantung kepada tahap tindakan profesional yang tinggi. Sekiranya konflik tidak dapat diselesaikan 265 . Pengetahuan Kaunselor memahami Kod Etika Lembaga Kaunselor dan kod etika lain yang boleh dipakai daripada organisasi profesional atau badan persijilan dan perlesenan yang lain di mana mereka menjadi ahlinya. Kaunselor menyerapkan etika dalam kerja profesional seharian mereka. H. Kaunselor berusaha sedaya upaya untuk menyelesaikan dilema etika melalui komunikasi langsung dan terbuka dengan semua pihak yang terlibat dan mendapatkan perundingan daripada rakan sejawat dan penyelia bila diperlukan.

H.2.) H.2. mereka boleh mengambil tindakan yang sesuai.2.b.b.. Melaporkan pelanggaran etika Sekiranya sesuatu perlanggaran yang kelihatan itu telah memudaratkan atau mungkin akan memudaratkan dengan banyaknya. Penyelesaian tidak formal Sekiranya kaunselor mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa kaunselor lain sedang atau telah melanggar piawaian etika. peraturan. kaunselor harus berunding 266 . Sekiranya kaunselor mempunyai pengetahuan yang menimbulkan keraguan sama ada kaunselor lain bertindak secara beretika.2. H.c. mereka cuba terlebih dahulu untuk menyelesaikan isu itu secara tidak formal dengan kaunselor lain sekiranya boleh. H.2.c. Tindakan ini tidak boleh dijalankan jika sesuatu intervensi itu melanggar hak-hak kerahsiaan atau jika kaunselor dikehendaki untuk menyemak kerja kaunselor lain yang tingkahlaku profesionalnya dipersoalkan. H.2. (Rujuk H. badan persijilan sukarela kebangsaan.a. lembaga perlesenan atau kepada pihak berkuasa institusi yang sesuai. atau pihak berkuasa undang-undang yang lain.dengan cara tersebut. seseorang atau sesebuah organisasi dan tidak sesuai untuk diselesaikan secara tidak formal atau tidak diselesaikan dengan baik. Perundingan Apabila tidak pasti sama ada sesuatu situasi tertentu atau urutan tindakan boleh melanggar Kod Etika Lembaga Kaunselor. Pelanggaran yang disyaki H. Tindakan-tindakan tersebut mungkin merangkumi rujukan kepada jawatankuasa etika profesional kebangsaan atau negeri.d. dengan syarat tindakan sedemikian tidak melanggar hak-hak kerahsiaan yang mungkin terlibat. kaunselor harus mengambil tindakan lanjut yang sesuai dengan situasi itu.2. Tingkah laku etika yang dijangkakan Kaunselor mengharapkan rakan sejawat akan mematuhi Kod Etika Lembaga Kaunselor. kaunselor boleh mengikuti ketetapan undang-undang.

f.g. kaunselor harus menjelaskan sifat konflik berkenaan dan menyatakan kepada penyelia mereka ataupun pegawai-pegawai lain yang bertanggungjawab tentang komitmen mereka kepada Kod Etika Lembaga Kaunselor.2. H. dengan rakan sejawat atau dengan pihak berkuasa yang sesuai.dengan kaunselor-kaunselor lain yang lebih mahir tentang etika dan Kod Etika Lembaga Kaunselor. kaunselor harus berusaha untuk membuat perubahan di dalam organisasi yang membolehkan kepatuhan sepenuhnya kepada Kod Etika Lembaga Kaunselor.2. H. Diskriminasi yang tidak adil terhadap pengadu dan responden Kaunselor tidak menafikan individu untuk mendapat pekerjaan.2. dan keperluan Jawatankuasa Kod Etika Lembaga Kaunselor atau jawatankuasa etika persatuan berdaftar yang lain atau lembaga yang mempunyai kuasa ke 267 . Dalam melaksanakan hal ini kaunselor haruslah memberikan perhatian kepada isu kerahsiaan. Pengaduan yang tidak perlu (unwarranted) Kaunselor tidak memulakan. Ini tidak menolak tindakan diambil berasaskan hasil sesuatu prosiding atau menimbang maklumat-maklumat lain yang sesuai. melibatkan diri.e. Di mana boleh. prosiding. kontrak atau kenaikan pangkat berdasarkan semata-mata kerana mereka telah membuat pengaduan ataupun menjadi subjek pengaduan berhubung dengan etika. Bekerjasama dengan jawatankuasa etika Kaunselor membantu dalam proses penguatkuasaan Kod Etika Lembaga Kaunselor. H. meningkat di dalam jawatan.3. kemasukan ke dalam program akademik atau lain-lain. Kaunselor bekerjasama dalam penyiasatan. atau menggalakkan pengaduan etika yang membelakangkan fakta secara yang tidak bertanggungjawab (reckless) atau sengaja mengabaikannya (willful) yang akan membatalkan tuduhan. Konflik organisasi Sekiranya permintaan organisasi di mana kaunselor bergabung menimbulkan konflik dengan Kod Etika Lembaga Kaunselor. H.

Kaunselor harus mengetahui dengan mendalam dasar dan prosedur pelanggaran etika dan menggunanya sebagai rujukan di dalam menguatkuasakan Kod Etika Lembaga Kaunselor. 268 .atas mereka yang dituduh dengan sesuatu pelanggaran.

’LAMPIRAN 5’ ALAMAT-ALAMAT PEJABAT PAROL
NEGERI PERLIS ALAMAT / NO. TELEFON / NO. FAKS & NO. H/P NO. 8, TAMAN PENGKALAN INDAH, JALAN DATO' WAN AHMAD, 01000 KANGAR, PERLIS TEL : 04-9791301 FAKS : 04-9791303 H/P : 019-3822215 D/A MAKTAB PENJARA MALAYSIA, 43000 KAJANG, SELANGOR TEL : 87341480 FAKS : 03-87341557 H/P : 013-9216971 B-9-6 BLK. B, MEGAN AVENUE 11, NO.12, JLN YAP KWAN SENG, 50450 KUALA LUMPUR TEL : 03-21643782 FAKS : 03-21643846 H/P : 019-3434043 / 012-9328500 (RASMI) NO. 171-173, TINGKAT 1, CINMUK COMMERCIAL CENTRE, KOTA SENTOSA, BATU 7, JALAN PENRISSEN, 93706 KUCHING, SARAWAK TEL : 082-628560 FAKS : 082-628563 H/P : 019-9996349 / 019-8101648 (RASMI) PENJARA PENGKALAN CHEPA, JALAN MAKTAB, 16109 PENGKALAN CHEPA, KELANTAN TEL : 09-7715605/09-7715281 FAKS : 09-7715604 H/P : 013-9344455 NO. 76 , JALAN UTAMA 5, KOMPLEKS BANGUNAN PERNIAGAAN UTAMA, JALAN SULTANAH SAMBUNGAN, 05150 ALOR STAR, KEDAH TEL : 04-7349457 FAKS : 04-7349429 H/P : 019-5110281 / 019-4808281 (RASMI) NO. 80G, JALAN PETANI, 20000 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU TEL : 09-6301081 / 06-6301082 ( KAUNTER) / 09-6301083 (PENT) FAKS : 09-6301084

SELANGOR

WILAYAH

SARAWAK

KELANTAN

KEDAH

TERENGGA NU

269

H/P : 012-7445630 / 013-9819690(RASMI) NEGERI NEGERI JOHOR

ALAMAT / NO. TELEFON / NO. FAKS & NO. H/P PENJARA KLUANG, BATU 8, JALAN KLUANG-MERSING, 86000 KLUANG, JOHOR TEL : 07-7875135 FAKS : 07-7875173 H/P : 013-4899794 IBU PEJABAT PENJARA SABAH, 88811 KOTA KINABALU, SABAH TEL : 088-270495 FAKS : 088-252938 H/P : 019-8201006 2A & 4A, JALAN GREENTOWN 3, GREENTOWN NOVA, 30450 IPOH, PERAK TEL : 05-2491642 FAKS : 05-2491640 H/P : 019-5586021 / 019-7116021 (RASMI) L 12-5 & 14-5 TINGKAT 5, KOMPLEKS KOTA CEMERLANG, JALAN KC 1, 75450 AYER KEROH MELAKA TEL : 06-2325449 FAKS : 06-2325410 H/P : 019-6700834 / 019-7760834(RASMI) SUITE 2, TINGKAT 13A, WISMA TNB, 10250 JALAN ANSON, PULAU PINANG TEL : 04-2299475 FAKS : 04-2299564 H/P : 012-6768665 / 019-5777075(RASMI) A17, TINGKAT BAWAH DAN SATU, JALAN SERI KUANTAN 2, SERI KUANTAN SQUARE, 25000 KUANTAN, PAHANG TEL : 09-5147082 FAKS : 09-5147048 H/P : 019-9325990

SABAH

PERAK

MELAKA

PULAU PINANG

PAHANG

N. SEMBILAN

PENJARA SEREMBAN, JALAN MUTHU CUMARU, 70990 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN TEL : 06-7631271 FAKS : 06-7631537 H/P : 016-3923598 / 019-3523598(RASMI)

270

271

DAERAH JOHOR BAHRU

ALAMAT / NO. TELEFON / NO. FAKS & NO. H/P LOT 10, TINGKAT 13, MENARA TABUNG HAJI, JALAN AYER MOLEK, 80000 JOHOR BAHRU, JOHOR TEL : 07-2242600 FAKS : 07-2242300 H/P : 012-7025821 NO. 11, JALAN CEMARA, BANGUNAN CEMARA, 86200 SIMPANG RENGAM, JOHOR TEL : 07-7552400 (kaunter) FAKS : 07 -7552402 H/P : 016-7871695 NO. 11, JALAN MEGAT, 83000 BATU PAHAT, JOHOR TEL : 07-4348400 (kaunter) FAKS : 07-4348402 H/P : 019-2629974 NO. 28, JALAN TUANKU AHMAD 85000 SEGAMAT, JOHOR TEL : 07-9328400 (kaunter) FAKS : 07-9328403 H/P : 017-2800763 NO. 15, JALAN NIAGA 2, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR TEL : 07-8839400 (kaunter) FAKS : 07-8827232 H/P : 019-7635217 2104 A & 2105 A, TINGKAT 1,WISMA SYEIKH ABDULLAH FAHIM, JALAN BERTAM, 13200 KEPALA BATAS, PULAU PINANG TEL : 04-5756405 (kaunter) FAKS : 04-5756059 H/P : 012-5785176 / 019-6665806 NO. 19, PESARA MAHSURI 5, SG. NIBONG KECHIL, TAMAN MELATI JAYA, 11900 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG TEL : 04-6432203 FAKS : 04-6457639 H/P : 017-6041541

KLUANG

BATU PAHAT

SEGAMAT

KOTA TINGGI

SEBERANG PERAI UTARA

BARAT DAYA

272

DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN

ALAMAT / NO. TELEFON / NO. FAKS & NO. H/P NO. 1 LORONG JAWI JAYA 3, TAMAN JAWI JAYA, 14200 SUNGAI JAWI, P. PINANG TEL : 04-5829100 (kaunter) FAKS : 04-5829029 H/P : 019-7484404 LOT 2331 A & LOT 2332 A TINGKAT BAWAH, BANGUNAN KOPERASI GURU, JALAN PENGKALAN CHEPA, 15400 KOTA BHARU, KELANTAN TEL : 09-7413242 (09-7413240 PEJ) FAKS : 09-7413241 H/P : 012-9567677 PT 421, JALAN TASEK, 17500 TANAH MERAH, KELANTAN TEL : 09-9502381 (09-9502380 PEJ) FAKS : 09-9502382 H/P : 012-9848797 PT 4920, MUKIM GUCHIL, 18000 KUALA KRAI, KELANTAN TEL : 09-9602422 (09-9506035 PEJ) FAKS : 09-9602421 H/P : 013-9833106 PT 146, BANDAR BACHOK, 16300 BACHOK, KELANTAN TEL : 09-7787042 (09-7787040 PEJ) FAKS : 09-7787041 H/P : 019-9178617 NO. 76 TINGKAT BAWAH, JALAN UTAMA 5, KOMPLEKS BANGUNAN PERNIAGAAN UTAMA, LEBUHRAYA SULTANAH BAHIYAH, 05150 ALOR STAR KEDAH TEL : 04-7349442 (04-7349458 PEJ) FAKS : 04-7349429 H/P : 019-2807375 NO. 6, JALAN TUANKU HAMINAH 1, TAMAN TUANKU HAMINAH, 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH TEL : 04-4480791 ( 04-4441794 PEJ ) (04-4441790 KAUNTER) FAKS : 04-4441792 H/P : 012-4272051

KOTA BHARU

TANAH MERAH

KUALA KRAI

BACHOK

KOTA SETAR

SUNGAI PETANI

273

MELAKA TENGAH. KEDAH TEL : 04-7581884 / 04-7581882 (pej) / 04 7581881 (pej) FAKS : 04-7593837 H/P : 019-5753697 NO. JALAN TUN DR. 73000 TAMPIN. JLN PERSISIRAN KOTA 4/5.TAMPIN SQUARE. KEDAH TEL : 04-4746078 (04-4746077 KAUNTER) FAKS : 04-4746079 H/P : 019-4665750 NO. NEGERI SEMBILAN TEL : 06-4412658 FAKS : 06-4412681 H/P : 016-3719880 NO. PEKAN TANAH MERAH. 72100 BAHAU. MELAKA TEL : 06-2881210 FAKS : 06-2881220 H/P : 013-2519937 NO. 73. JALAN DATUK THONG HIAN KIM. ISMAIL. 10 LORONG 2. TELEFON / NO. KOMPLEKS PERNIAGAAN . PEKAN PANDAK MAYAH. KUAH. 109. 348-G DAN 348-1. BANDAR BARU.DAERAH PENDANG ALAMAT / NO. BALING. JALAN PANDAK MAYAH . H/P NO. NEGERI SEMBILAN TEL : 06-7612461 FAKS : 06-7612451 H/P : 012-6273766 LOT 2-9 & LOT 2-10. FAKS & NO. 07000 LANGKAWI. KEDAH TEL : 04-9663512 (04-9693510 PEJ) (04-9693511 KAUNTER) FAKS : 04-9693519 H/P : 019-4229359 NO. 09100 PULAI. TAMAN BUKIT PIATU MUTIARA. MUKIM BUKIT PIATU. 06700 PENDANG. 3. JLN. 70200 SEREMBAN. NEGERI SEMBILAN TEL : 06-4546169 FAKS : 06-4546150 H/P : 017-5946741 BALING LANGKAWI MELAKA TENGAH SEREMBAN TAMPIN BAHAU 274 . 49. JALAN BUKIT PIATU MUTIARA.

DAERAH KUALA TERENGGANU ALAMAT / NO. 33300 GERIK. JERTIH 22000. 31300 IPOH. TERENGGANU TEL : 09-8503353 (KAUNTER : 09-8503352) FAKS : 09-8503351 H/P : 013-9870290 LOT 004337. 20000 KUALA TERENGGANU. JALAN LEBAI SARAS. H/P LOT P. FB 87 & FB 88. DAERAH HULU TERENGGANU. 34000 TAIPING. 24000 KEMAMAN. JLN MEDAN SAUJANA 1. JONGOK. 9. TERENGGANU TEL : 09-6301088 (KAUNTER 09-6301087) FAKS : 09-6301086 H/P : 019-9343638 FB 85. JLN TUN BIJA DIRAJA. KG. TELEFON / NO. BANGUNAN CASA LIMBONG. 31. PERAK TEL : 05-7941641 FAKS : 05-7941640 H/P : 012-9623841 HULU PERAK 275 . 5. TMN KEMUNTING MAJU. MUKIM TANGGOL. PERAK TEL : 05-8091641 FAKS : 05-8091640 H/P : 019-5716653 NO. MUKIM PELAGAT. PUSAT PERNIAGAAN PULAI. 21800 HULU TERENGGANU. JLN PBC 1. PERAK TEL : 05-3541642 (KAKITANGAN : 05-3541641 / 3541644 / 3541645) FAKS : 05-3541640 H/P : 017-5686044 KEMAMAN HULU TERENGGANU BESUT KINTA LARUT MATANG DAN SELAMA NO. FAKS & NO. GERIK BUSINESS CENTRE. JALAN SULTAN SULAIMAN. BESUT. 1914 P. TERENGGANU TEL : 09-6863021 (KAUNTER : 09-6863023) FAKS : 09-6863020 H/P : 012-9471612 LOT 5311.T NO. TERENGGANU TEL : 09-6902007 (KAUNTER : 09-6902005) FAKS : 09-6902008 H/P : 017-6082215 NO. FB 86. PADANG LUAS.

JALAN LABUK. SEKSYEN 1. JALAN BANDAR RAWANG II. 48000 RAWANG.DAERAH KUALA KANGSAR ALAMAT / NO. BENDAHARA BUSINESS CENTRE. JALAN MERU. 18. SABAH TEL : 089-213658 / 089-215526 FAKS : 089-215528 H/P : 016-5833573 KLANG KUALA SELANGOR KUALA LANGAT SANDAKAN 276 . TINGKAT BAWAH & TINGKAT 1. JALAN COKMAR 1. JALAN 1/5. 43500 SEMENYIH. FAKS & NO. SELANGOR TEL : 03-60931502 / 60931504 FAKS : 03-60932925 H/P : 013-3535239 LOT 6. BATU 7. SEKSYEN 3. JALAN BENDAHARA 1/1. PUSAT PERNIAGAAN MANJUNG. BLOK 4A. 143. SELANGOR TEL : 03-33426135 / 33426082 FAKS : 03-33426085 H/P : 012-6145733 NO. TINGKAT 1 & 2. H/P NO. SELANGOR TEL : 03-87249260 / 87249261 FAKS : 03-87249249 H/P : 014-3032324 NO. BANDAR LABUK JAYA. 32040 SRI MANJUNG. JLN RAJA CHULAN. 8C. SELANGOR TEL : 03-32812672 FAKS : 03-32812673 H/P : 013-9887791 NO. PUSAT BANDAR RAWANG. 18. 18-1. 41050 KLANG. BANDAR TEKNOLOGI KAJANG. 33000 KUALA KANGSAR. PERAK TEL : 05-7731641 FAKS : 05-7731640 H/P : 019-4135686 NO. 45000 KUALA SELANGOR. 29. TELEFON / NO. PERAK TEL : 05-6871643 (KAKITANGAN : 05-6871641 / 6871644 / 6871645) FAKS : 05-6871640 H/P : 012-4559949 MANJUNG HULU LANGAT 39. 90000 SANDAKAN. JALAN LUMUT.

LORONG 1. SABAH TEL : 088-972275 FAKS : 088-972276 H/P : 013-7208851 SHOP LOT NO. TELEFON / NO. JALAN MELAYU 98000 MIRI.DAERAH TAWAU ALAMAT / NO. H/P NO TB2685. SARAWAK TEL : 084-322845 FAKS : 084-310264 H/P : 019-8056862 KUDAT PANTAI BARAT PEDALAMAN KUCHING MIRI SIBU 277 .11. PETRA JAYA. FAKS & NO. BLOK F. TAMAN MOSAIC. COMMERCIAL CENTER TALAK BANA. JLN MAT SALLEH 1A. SABAH TEL : 088-734135 FAKS : 088-734136 H/P : 013-8565251 PADASA COMMERCIAL COMPLEX. SABAH TEL : 087-332175 FAKS : 087-332177 H/P : 019-8695617 LOT 1319. 96000 SIBU. SARAWAK TEL : 082-380960 (082-380944 KAUNTER) FAKS : 082-380959 H/P : 013-5703766 LOT 1298. 93050 KUCHING. 6. LOT 14. 89159 KOTA BELUD. SARAWAK TEL : 085-442332 FAKS : 085-442330 H/P : 019-8849464 PETI SURAT 1013. MIRI CENTRE POINT. 91030 TAWAU TEL : 089-775411 FAKS : 089-775412 H/P : 019-8337474 WDP 213. JALAN TUANKU OSMAN. CORNER LOT 15. 88200 KOTA KINABALU. BATU 1 JALAN TANJUNG BATU. SECTION 65. TINGKAT 1-3. GROUND & FIRST FLOOR. 89008 KENINGAU. PUTATAN. PUTATAN PLATINUM PLAZA. BLOK B. NO. FASA 1 MCLD BLOK 10. KUCHING TOWN LAND DISTRICT. JALAN ASTANA. TINGKAT 1 & 3.

BANDAR TUN RAZAK. TINGKAT BAWAH & SATU. H/P PETI SURAT 3211. 25000 KUANTAN. SRI DAGANGAN 2. WISMA ZELAN. PAHANG TEL : 09-4223599 FAKS : 09-4223588 H/P : 013-9640843 NO. BANDAR INDERAPURA. TELEFON / NO. NO 36 LOT 7257 TINGKAT 1 & 2. 53300 KUALA LUMPUR TEL : 03-41496710 FAKS : 03-41496582 H/P : 016-3575230 PARCEL 28-2. MEDAN RAYA COMMERCIAL CENTRE. 27000 JERANTUT. TAMAN SETIAWANGSA. 97008 BINTULU.DAERAH BINTULU ALAMAT / NO. FAKS & NO. 77. JALAN TOK MUDA IDRIS. D'WANGSA MAJU. 23. PAHANG TEL : 09-2964621 FAKS : 09-2964622 H/P : 019-3994968 AMPANG KUANTAN PEKAN JERANTUT 278 . JLN TUN ISMAIL. UNIT 12A & 12B. BLOK D-1-5. TINGKAT BAWAH & SATU. NO. 1 JALAN TASIK PERMAISURI 2. JALAN DELIMA 10. 15 & 16. SARAWAK TEL : 086-339508 FAKS : 086-337970 H/P : 016-8625778 TINGKAT 19. TINGKAT BAWAH. TINGKAT 1. 56000 KUALA LUMPUR TEL : 03-91734476 FAKS : 03-91734497 H/P : 012-8734342 CHERAS WANGSA MAJU (GOMBAK) NO. 54200 KUALA LUMPUR TEL : 03-42531979 FAKS : 03-42532023 H/P : 019-5655604 A 31. JALAN KIDURONG. SETIAWANGSA BUSINESS SUITE. 26600 PEKAN. PAHANG TEL : 09-5141588 FAKS : 09-5142588 H/P : 019-7256016 NO.

TELEFON / NO. TINGKAT BAWAH & SATU. FAKS & NO. 23. H/P NO. JALAN CENGAL 2. PAHANG TEL : 09-2965445 FAKS : 09-2965446 H/P : 016-9965316 279 .DAERAH TEMERLOH ALAMAT / NO. TAMAN CENGAL. 28000 TEMERLOH.

280 .