1.

1

KAEDAH PENGAJARAN JAWI

Teknik-teknik pembelajaran yang baik merupakan satu kaedah dalam usaha para pendidik dalam membantu para pelajar untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran. Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada satu ‘formula’ yang mesti dan tepat bagi merumuskan satu kaedah yang paling baik untuk menghadapi pelajaran melainkan ia banyak bergantung kepada diri pelajar itu sendiri. KAEDAH PENGAJARAN JAWI KEKUATAN DAN KELEMAHAN KAEDAH PANDANG SEBUT Cara penyampaian kaedah ini ialah murid terus diperkenalkan kepada perkataan dan huruf. Selalunya huruf atau perkataan tersebut ditulis pada kad imbasan bergambar. Kemudian murid murid diperkenalkan dengan ayat-ayat mudah setelah beberapa perkataan dikuasainya. Mengecam huruf dan menghafaz bunyi akan berkesan sekiranya murid-murid telah menguasai sejumlah perkataan. Menurut Goodman: Pengalaman pembacaan murid akan lebih bermakna jika yang dibacanya merupakan sesuatu yang telah dikenali atau diketahui mereka. Kaedah ini akan membantuk murid-murid seperti burung nuri dan mereka akan mendapati seseorang kanak-kanak. KEKUATAN Melalui kaedah ini murid mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. Semua murid terlibat dalam kaedah ini murid berani mencuba dan keyakinan diri pelajar semakin bertambah. Melalui kaedah ini juga pelajar dapat mengasah potensi di kalangan mereka dan menambah minat membaca Al-Quran . KELEMAHAN Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. Perancangan dan persediaan yang teliti. Murid yang lemah rasa rendah diri.

Beri peluang yang cukup kepada setiap murid untuk melahirkan sesuatu. 2. Permainan merupakan satu cara melatih murid supaya dapat berinteraksi dengan rakan sekeliling mereka dan merupakan satu teknik yang baik untuk menjadikan pengajaran di sekolah lebih menarik dan praktis. 4. Situasi bermain boleh digunakan dalam pengajaran guru di bilik darjah untuk mencapai objektif-objektif pendidikan. Melatih murid berinteraksi dengan bebas sesama mereka. guru dapat mengenal dengan mudah kemampuan murid dan kelemahan murid semasa bermain. Murid tidak berasa bosan. Menambah/membebankan guru untuk menyediakan BBM 2. KELEBIHAN KAEDAH PERMAINAN 1. 1992). Penyampaian hendaklah secara tidak langsung dan bersahaja supaya sesuai dengan minat dan keperluan murid. Guru mestilah mempunyai sikap positif iaitu guru sering menggalakkan muridmurid melahirkan sesuatu dengan bebas. KELEMAHAN KAEDAH PERMAINAN 1. murid-murid hendaklah sentiasa gembira dalam proses pembelajaran. 3. 3. Mereka hendaklah menjadi peserta yang aktif dalam proses itu. 3. Mereka juga hendaklah bertanggungjawab terhadap perkembangan dan kemajuan diri sendiri. menambahkan penggunaan wang sekolah mempelajari sesuatu sesuai dengan minat. Pembelajaran mestilah di dalam keadaan yang bebas dan tidak ada langsung penghalangnya. Kanak-kanak akan memperolehi pembelajaran yang paling berkesan sekiranya mereka mereka (Musa Daia. kaedah mainan didasarkan beberapa prinsip seperti dibawah: 1.KAEDAH PERMAINAN Permainan menjadi satu keperluan semulajadi bagi kanak-kanak. PRINSIP-PRINSIP KAEDAH MAINAN Menurut Musa Daia (1992). tujuan dan faedah . Proses pembelajaran mestilah disalurkan melalui aktiviti-aktiviti yang berbentuk permainan. 5. 2. tidak semua tajuk pelajaran dapat menggunakan kaedah ini.

KEKUATAN Kaedah latih tubi ini membantu murid mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping mengingat fakta-fakta penting supaya berkekalan.1 Membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam latih tubi. Malaikat Jibril sendiri telah menggunakan kaedah ini sewaktu menagajar Rasulullah SAW membaca ayat yang pertama turun (Iqra’).Sebelum pengajaran dijalankan guru seharusnya membuat perancangan dan persediaan yang teliti. iaitu corak pengajaran bagi memberikan kemahiran dan kecekapan dalam pengajaran yang melibatkan lisan. melahirkan sikap berani dan penglibatan semua murid dikalangan murid-murid. Contohnya.KAEDAH LATIH TUBI Dalam Islam. membaca Al-Quran diajar dengan kaedah latih tubi ini. Kaedah ini dapat menambah minat mencuba di kalangan murid-murid. Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz. KAEDAH IMLAK 1 . KELEMAHAN Melalui kaedah ini murid tidak dapat menghasilkan pemikiran sendiri dan menghadkan kebebasan berfikir murid. Selain itu. kaedah ini memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kretiviti sendiri . Kaedah ini digunakan dengan meluas dari zaman berzaman. kaedah ini mempunyai sejarah yang panjang. Baginda diajar membaca berulang kali.Teknik latih tubi juga merupakan aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Demikian juga kemahiran pergerakan otot. Kaedah ini juga dapat membentuk keyakinan diri murid melalui bimbingan secara langsung daripada guru serta melahirkan sifat kepimpinan diri. hingga kali ketiga baharulah Baginda dapat membacanya. Kali pertama Rasulullah menjawab tidak tahu.

Kaedah ini memerlukan murid-murid menulis apa yang direncanakan kepadanya. (Membantu pendengaran murid pada sebutan intonasi perkataan dan ayat) 2. . iaitu selepas kaedah hafalan diutamakan. ayat atau wacana. Murid yang mempunyai pendengaran yang baik sahaja dapat menerima pengajaran guru. ayat) untuk ditulis oleh orang lain. 3. KEKUATAN 1. Menulis secara mekanis dalam imlak ialah menyalin unit bahasa sama ada huruf. frasa. Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan jelas. (Guru tidak membelakangkan murid dalam membuat nota-nota ringkas semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan) KELEMAHAN 1. Kaedah imlak berlaku selepas kertas dan tulisan dihasilkan. Murid yang lemah dalam masalah pendengaran mudah cepat bosan dan akan ketinggalan serta melakukan aktiviti sendiri. KAEDAH MENGEJA .Pengimlakan melibatkan dua kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran menulis secara mekanis. 3.Imlak (dictate) bermaksud pembacaan dengan suara yang lantang sesuatu sumber (perkataan.Murid yang mempunyai masalah pendengaran tidak dapat mengikuti dengan baik. Penglibatan daripada semua murid. 2. perkataan. Melatih dan mengukuhkan ejaan. Guru mengatur setiap kata-kata yang diungkapkan dan murid-murid mencatat setiap kata-kata yang didengari. suku kata.

KEKUATAN .Kaedah mengeja ini digunakan sepenuhnya dalam membantu para pelajar untuk mengenali huruf-huruf. Memerlukan penglibatan daripada semua murid. . Kaedah ini merupakan kaedah permulaan bagi memperkenalkan huruf kepada murid. Selain itu. Setelah murid pandai mengeja maka diteruskan dengan perkatan suku kata sehingga murid dapat membaca.Sebelum pengajaran dijalankan guru seharusnya membuat perancangan dan persediaan yang teliti. Murid yang lemah dan mempunyai masalah pendengaran akan ketinggalan serta cepat bosan dan mula buat aktiviti sendiri. KAEDAH KEFAHAMAN . kaedah ini memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kretiviti sendiri.Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan baik dan jelas. Kaedah ejaan ini juga akan membantu para pelajar untuk cepat menguasai bacaan KELEMAHAN  Murid yang cerdas sahaja dapat menerima pengajaran guru.

Kefahaman diperolehi setelah berlaku penerangan. Kaedah ini juga dapat membentuk keyakinan diri murid melalui bimbingan secara langsung daripada guru serta melahirkan sifat kepimpinan diri. KAEDAH HURUF . bacaan dan penulisan. aplikasi. KELEMAHAN Memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kaedah ini Sebelum pengajaran dijalankan guru seharusnya membuat perancangan dan persediaan yang teliti. kefahaman. Murid yang lemah dalam pemikiran akan berasa rendah diri dan akan menyebabkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran Jawi.Kefahaman ialah pemikiran yang diperolehi daripada hafalan rencana. Kefahaman yang diperolehi berbeza-beza berasaskan kecekapan dan kecerdasan mental seseorang itu. analisis. Kefahaman seseorang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi Barat seperti Bloomfield yang menyatakan terdapat enam aras perkembangan mental dalam kecerdasan seseorang iaitu daripada yang paling rendah sehingga peringkat aras yang tinggi iaitu aras pengetahuan. KEKUATAN Kaedah ini mampu melahirkan pelajar yang lebih memahami dalam pembelajaran kerana mereka mendapat ilmu melalui pembacaan dan hafalan seterusnya diterjemahkan melalui kefahaman pelajar sendiri. penjelasan dan analisis kepada bahan pengetahuan. melahirkan sikap berani dan penglibatan semua murid dikalangan murid-murid. Kaedah ini dapat menambah minat mencuba di kalangan murid-murid. sintesis dan kumpulan.

Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. 3. bentuk dan mengecam huruf-huruf jawi. Murid yang lemah rasa rendah diri. 5. Mengasah potensi di kalangan murid-murid.Kaedah ini merupakan kaedah tradisional yang digunakan oleh guru untuk mengajar bacaan. Semua murid mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. Murid-murid dikehendaki mengenali nama. KELEMAHAN 1. 4. sekirannya kaedah ini tidak dapat dikuasai dengan baik. 5. KEKUATAN 1. 2. Murid diperkenalkan dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. Keyakinan diri pelajar semakin bertambah. Setelah murid diperkenalkan dengan huruf dan dapat mengahafalnya barulah langkah seterusnya diambil dan bergantung kepada para guru untuk menggunakan kaedah mana untuk meneruskan kepada pembacaan. 3. Murid berani mencuba. Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. Perancangan dan persediaan yang teliti. 2. 4. Murid yang lemah ingatan. Membantu para murid menguasai pembacaan dengan lebih berkesan. tidak sesuai dengan kaedah ini. KAEDAH PENGGAYAAN . Murid tidak dapat membaca.

Definisi Pemulihan Pemulihan mengikut terjemahan bahasa Arab ialah islah. Biasanya aktiviti ini diberikan kepada murid yang telah berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran asas tertentu. Kaedah ini merupakan langkah terakhir dalam program pembelajaran. Kaedah yang digunakan untuk pelajar-pelajar yang menonjol. Penggayaan boleh terdiri daripada pautan mengenai sesuatu topik yang bersesuain dengan maklumat atau idea tambahan yang diperolehi oleh pelajar.Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada murid-murid meningkatkan pencapaian mereka. Kaedah yang dikenali sebagai pemulihan dilaksanakan khusus untuk pelajar yang menghadapi kesukaran menguasai kemahiran asas membaca. Kaedah menimbulkan keadaan murid mudah bosan kerana banyak latih tubi dan latihan intensif yang diberikan guru menyebabkan murid berasa letih untuk melakukannya. menulis dan mengira atau ringkasnya untuk kumpulan yang lambat atau lemah (Sharifah Alwiah. KEKUATAN Dengan menggunakan kaedah ini. 1983) Robiah Kulop (1992) menyatakan bahawa Pringle mentakrifkan pemulihan sebagai pengajaran yang mempunyai pendekatan khas yang diperlukan oleh semua pelajar yang mundur dalam . Menurut Kamus Dewan (2007) ialah perbuatan memulih atau mengembalikan kepada keadaan semula. Pemulihan bertujuan untuk membetulkan sesuatu yang kurang dan berbeza dengan aktiviti biasa semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. para pelajar dapat menguasai pengajaran dengan lebih mendalam malahan mendapat maklumat tambahan dalam pelajaran Jawi. KELEMAHAN Kaedah penggayaan ini hanya sesuai untuk murid yang menguasai beberapa kemahiran asas dan tidak sesuai untuk murid yang kurang menguasai satu kemahiran. yang membawa maksud mendamaikan atau membetulkan. Pelajar dapat membaca dengan lancar malah lebih daripada itu. pemulangan atau pengembalian hak. harta benda dan lain-lain.

Pemulihan juga dikenali sebagai satu program pengajaran khas yang dirangka bagi memenuhi keperluan pendidikan untuk kanakkanak yang menghadapi masalah pembelajaran di kalangan murid di sekolah biasa. Sang M.mudah dan tidak membebankan.S (1998) berpendapat pendidikan pemulihan adalah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajarn untuk membantu pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran di dalam kelas. Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas pemulihan Jawi jQAF untuk memulihkan murid yang keciciran dalam jawi. Laporan pemantauan mengenainya mendapati penguasaan bacaan dan tulisan Jawi perlu dibaiki lagi. kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. suku kata tertutup dan perkataan mudah yang dibina daripada suku kata terbuka dan suku kata tertutup.suku kata terbuka. Matapelajaran ini hendaklah menggunakan pendekatan yang dapat menarik minat murid-murid. Oleh itu pemulihan Jawi dalam j-QAF menjadi keutamaan khasnya kepada pelajar yang tercicir supaya semua pelajar boleh menguasai Jawi setelah diberi bimbingan secara berterusan.satu-satu mata pelajaran serta berkemahuan dan berkebolehan belajar melalui latihan yang sistematik dan dapat memenuhi keperluan mereka. 2007). Kumpulan sasaran ialah murid-murid tahun satu yang tidak dapat melepasi ujian khas seperti tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka. Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurang.dan menulis huruf-huruf tunggal.menyebut. Ini bermakna pemulihan sebagai tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi kesusahan dari segi pembelajaran dalam kelas khas di sekolah biasa atau di pusat khusus yang dihadiri oleh pelajar secara sambilan dalam kumpulan yang diasingkan untuk pengajaran khusus oleh guru pemulihan (Ab.kurangnya dapat mengenal. Model Kelas Pemulihan Jawi Jawi adalah sebahagian daripada komponen pendidikan Islam dan mula dilaksanakan pada tahun 2003 dengan pendekatan pengajaran dua waktu seminggu pada enam bulan pertama di Tahun Satu. Halim Tamuri. Model Kelas Pemulihan Jawi ini diajar oleh guru khas pemulihan jawi dalam waktu yang sama dengan kelas Jawi biasa di semua sekolah dengan menggunakan modul pengajaran dan pembelajara yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. .

Kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. Menurut Muhammad Endut (1990) pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi akan semakin ketinggalan dalam Pendidikan Islam apabila alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru ditulis dalam tulisan Jawi. Menguasai setiap kemahiran mengenal huruf adalah wajib bagi setiap pelajar terutamanya mengenal huruf tunggal Jawi. mengeja dan menulis huruf tunggal jawi. Pelajar yang dipilih mengikuti kelas ini adalah pelajar yang tidak melepasi ujian saringan yang dijalankan. Zulkifli Haji Dahalan (2003) menyatakan bahawa pendedahan Pendidikan Islam kepada setiap individu Muslim perlu bermula sejak kecil lagi. Pembinaan strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kelas Pemulihan Jawi amat penting bagi mencapai matlamat yang telah disasarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. mengenal . suku kata terbuka dan perkataan yang dibina apabila dicantumkan dua suku kata terbuka. Pelajar yang lemah dalam pelajaran Jawi ini perlu diberi perhatian dan tumpuan yang lebih dan kaedah pengajaran dan pembelajaran guru juga sepatutnya diubah agar sesuai dengan pelajar dan minat pelajar. Pelajar akan semakin sukar mengingat kembali apa yang diajar dan terkeliru dengan bunyi dan bentuk huruf yang hampir sama sebutan dan bentuknya.Pelajar yang tidak mengenal huruf tunggal Jawi akan menyebabkan mereka tertinggal apabila rakan-rakan yang seusia mereka telah mengikut kemahiran yang lebih tinggi dan semakin susah. Pelajar yang tercicir ini akan menguasai sekurang-kurangnya kemahiran mengenal. SKOP . Pelajaran Jawi adalah salah satu komponen mata pelajaran Pendidikan Islam dengan pendekatan pengajaran sebanyak dua kali seminggu pada enam bulan pertama bagi Tahap Satu. Penekanan Pelajaran Jawi wajar dilakukan ketika mereka mula mengenal huruf. Pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran asas . mengeja dan menulis huruf Jawi akan dipulihkan dalam sesi pembelajaran yang berasingan untuk memudahkan guru mengajar berdasarkan tahap pelajar.Pemulihan Jawi Masalah penguasaan Jawi di kalangan pelajar menjadi isu yang hangat diperkatakan. Kelas pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF yang mula dilaksanakan pada tahun 2003 adalah untuk pelajar yang tercicir .

persediaan secara teori dan amali membolehkan sesuatu tugas itu dijalankan secara professional. Pendekatan tersebut hendaklah lebih berkesan dan sesuaidengan tahap kemampuan murid-murid bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran jawi serta menarik minat mereka untuk terus belajar sehingga mampu membaca dan menulis jawi. membaca dan menulis perkataan pinjaman. membaca dan menulis suku kata terbuka. 2 Mengenal. terutama mereka keliru dengan bunyi dan bentuk-bentuk huruf jawi tunggal. 5 Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat. 4 Mempelajari asas seni tulisan jawi.Modul Pemulihan Jawi ini memberi memberi tumpuan kepada aspek pemulihan yang merangkumi perkara berikut: 1 Menguasai huruf jawi tunggal dan suku kata. 6 Mengenal. 3 Mengenal. 2 Menulis tulisan jawi dengan baik. 3 Membaca tulisan jawi dengan lancar. Sebagai langkah awal. Matlamat Matlamat Modul Pemulihan Jawi adalah untuk membolehkan murid-murid yang ketinggalan jawi dipulihkan dan menyertai murid-murid laindi dalam kelas jawi biasa. 8 Mengenal dan menggunakan tanda baca. membaca dan menulis suku kata tertutup. membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek. 9 Membaca dan menulis pelbagai jenis teks mudah daripada pelbagai bahan. menyebut dan menulis huruf jawi sambung. . 4 Mengenal. 10 Mengenal dan meniru seni khat Antara masalah-masalahnya ialah mereka seringkali sukar mengingat kembali apa yangtelah diajar. pembinaan strategi pengajaran dan pembelajaran pemulihan jawi amat penting bagi mencapa imatlamat yang sebenar.Jadi. OBJEKTIF Setelah mengikuti kelas pemulihan jawi murid dapat: 1 Mengenal. menyebut dan menulis huruf jawi tunggal. 7 Mengenal.

teknik khusus.Kemahiran Membaca Antara aktiviti pemulihan yang dapat dilakukan oleh guru di dalam kelas ialah membaca. Antaranya menambah kadar kepantasan membaca: pelajar yang sudah pandai membaca. Latihan yang banyak dan pelbagai harus dilakukan kerana pelajar perlu kepada pengalaman yang baru. Memulakan proses pengajaran mengikut tahap kebolehan pelajar 2. 2. teknik am. Pengajaran dan pembelajaran harus serupa dengan keadaan sebenar. Rasa puas hati pelajar akan mempercepatkan dan memudahkan proses pembelajaran 5. Pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran menulis akan . Terdapat lima prinsip asas yang perlu dlaksanakan dalam program pemulihan: 1. menulis dan mengira. iaitu: 1. Selalu membaca: membaca bahan bacaan yang mudah dan yang menyeronokkan adalah cara yang paling baik. 2. 4. Teknik Am: Seorang guru perlu melakukan proses saringan untuk mengenalpasti kelemahan yang dihadapi oleh pelajar sebelum proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pencapaian pelajar perlu sentiasa diberitahu 3. 1. menambah kadar kepantasan membacanya akan menjadi mudah. Penggunaan masa yang terhad: Menghadkan masa membaca akan mempercepatkan kadar bacaan Kemahiran Menulis Aktiviti menulis adalah merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Jawi. Alsagoff (1996) menyatakan kaedah pengajaran pemulihan membaca terbahagi kepada dua teknik. Teknik Khusus Teknik khusus ini sesuai dijalankan terutama untuk pengajaran pemulihan dalam bidang kemahiran membaca.

Pengelolaan Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti yang dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran adalah secara individu. Joran Jawi Guru menyediakan kad huruf tunggal hijaiah atau kad suku kata terbuka berbentuk ikan. Permainan berbentuk pertandingan atau perlawanan bersama dengan peraturan tertentu akan menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam suasana yang seronok. Pelajar yang dapat mengeja dengan betul akan diberi ganjaran. Pelajar yang memusing roda diminta menyambung dan mengeja suku kata tersebut menjadi perkataan yang mudah difahami. Kebanyakan pelajar sekolah rendah belum dapat menguasai kemahiran mengenal huruf tunggal Jawi. 3. Permainan ”Roda Impian Jawi” Permainan ini adalah sama seperti rancangan realiti ”Roda Impian” . Konsep Belajar Sambil Bermain Permainan adalah suatu aktiviti yang boleh merangsang minat murid untuk belajar. kumpulan dan kelas secara terancang dan teratur di samping mengaitkan aktiviti dengan akhlak Islam dan nilai-nilai murni. Pandai Joran Kad-kad huruf tunggal jawi akan ditampal di atas polisterin secara berselerak. Mereka juga tidak dapat membezakan bunyi sebutan huruf yang hampir sama. Pelajar yang tidak dapat menguasa kemahiran akan diajar menyebut huruf atau mengeja suku kata terbuka. 1. Pelajar akan memancing menggunakan joran dan akan mengeja suku kata. . Murid diminta memilih satu suku kata atau huruf Jawi dan memusing roda. Penanda yang terdapat pada roda akan berhenti di salah satu suku kata atau huruf.menghadapi masalah dan guru perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti mengenal dan menulis Jawi Aktiviti ini amat sesuai untuk pelajar kelas pemulihan sekolah rendah yang masih belum menguasai cara menulis Jawi. Pelajar juga sering terkeliru dalam membezakan bentuk huruf yang hampir sama. Pelajar akan memilih dan menyebut suku kata atau huruf berulang kali. 2.

Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan melalui penggunaan bahan bantu mengajar. bersoal jawab dan membuat refleksi sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran berakhir. Sebaliknya guru yang mempunyai sikap negatif akan terus menggunakan kaedah pengajaran secara lama kerana ianya telah menjadi kebiasaan kepada guru tersebut. Ilmu Pendidikan Pedagogi. Teknologi Pendidikan. . penerangan. Aktiviti secara Kelas Aktiviti ini melibatkan seluruh kelas secara serentak. (1986). Antara aktiviti yang sesuai dijalankan ialah nyanyian. bercerita atau kuiz. Heinemann Asia. bahasa Arab dan Fardhu Ain adalah satu usaha yang baik demi untuk membentuk keseimbangan spiritual dan jasmani pelajar. Guru menggunakan aktiviti ini untuk menyampaikan maklumat . Kuala Lumpur. cekap dan sentiasa berusaha untuk memajukan pengajaran dan pembelajaran Jawi dalam bilik darjah dengan merancang teknik mengajar dan menghasilkan bahan bantu mengajar yang menarik. Dalam pembelajaran Jawi. Teknologi Pengajaran. 2. guru perlu berusaha menggerakkan dirinya untuk mencapai kualiti kerja.1. 3. Alsagoff. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1986). Aktiviti secara Individu Aktiviti yang dijalankan secara individu memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi secara personal dengan guru dan secara tidak langsung guru dapat mengetahui kelemahan pelajar. arahan. aktiviti berkumpulan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Rujukan Alsagoff. Guru yang dinamik. Sharifah Alwiah. Guru yang bersifat positif akan menerima perubahan sebagai satu cabaran dalam profesion mereka. Al Quran. Sharifah Alwiah. bercerita. Alsagoff. Kaedah pengajaran perlu dipelbagaikan mengikut keperluan pelajar yang mempunyai tahap pengetahuan yang berbeza dalam penguasaan Jawi bertujuan memudahkan pelajar memahami pengajaran guru dalam suasana gembira dan tanpa rasa terpaksa. Sasaran j-QAF yang bertujuan untuk memperkasakan Pendidikan Islam melalui penekanan khusus kepada Jawi. Aktiviti yang berbentuk permainan sangat sesuai terutama guru mengadakan pertandingan. Kuala Lumpur. motivasi dan interaksi akan merangsang pelajar untuk belajar. Aktiviti secara Kumpulan Pembahagian kanak-kanak kepada beberapa kumpulan membolehkan pelajar berkomunikasi dan bekerjasama. Sharifah Alwiah. Program j-QAF yang dilaksanakan pada tahun 2003 merupakan satu langkah yang amat baik untuk memperbaiki penguasaan Jawi di kalangan pelajar. (1984). Penutup Guru merupakan orang yang paling kuat mempengaruhi pembelajaran pelajar dan mereka juga memainkan penting dalam mempersembahkan cara untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.

Kaedah Penyelidikan Pendidikan. (1997).. Ishak Haron dan Hassan Basri.Halim dan Jasmi. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kajian Tindakan di Sekolah: Satu Pengenalan.Esah Sulaiman. Universiti Teknologi Malaysia. 4. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jurnal Pendidikan . Mak Song . Universiti Malaya. Pedagogi 3 Pengujian dan Penilaian.30 141. 3. 2006. Lubis. Roslan (2005): Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Brunei Darussalam. Kumpulan Budiman. Kuala Lumpur. Aspar. Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Johor. Modul Pengajaran Asas Pedagogi. (2003). Haji Maimun Aqsha dan Hj. Mohd Azhan bin Abdul Halim. (1992). (2003). 1991. Laporan Penguasaan Jawi di Sekolah-Sekolah Rendah. 1997. 2005. Pure Honey Enterprise: Kuala Lumpur. Tesis Sarjana Pendidikan. Kuala Lumpur. Mak Song . Kulop Hamzah. 7. Johor Darul Takzim. Fungsi dan Masalah –Satu Kajian. Penggayaan dan Pendidikan Inklusif Pengajaran. Kajian IRPA. Kaedah Penyelidikan.upi. UTM.150 Sang. 5. Kamarul Azmi (2007). Idris Awang. Ab. Akademi Pengajian Islam Univerti Malaya: Kuala Lumpur.2001.edu/ai.php?dir=Direktori/PROCEEDING/UPIUPSI/2010/. Kertas Kerja dalam Jurnal Pendidik dan Pendidikan. Abdul Majid Konting. Johor Esah Sulaiman. Hassan Basri. Alis bin Puteh. Kajian Tindakan Kepada Modul Senang Jawi. Tamuri. 6. Pedagogi 2: Pelaksanaan Pengajaran.com. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman. Kuala Lumpur Sang. 8. Didapati dari atas talian http://jpnperak. 2002. Fakulti Pendidikan.edu. Universiti Malaya. 2008. Kajian Keberkesanan j-QAF di 2 Buah Sekolah Perintis di Terengganu. Nik Rusila bt Yaakob. Laporan Penguasaan Jawi di Sekolah-Sekolah Menengah. Universiti Malaya. Penguasaan Jawi dan Hubungannya dengan Minat dan Pencapaiannya Dalam Pendidikan Islam. Asas Pedagogi. Fakulti Pendidikan UTM. Rujukan Lanjut : file. Pemulihan. . Amri Daud. 2. Kajian IRPA.Vol. Kajian Tindakan Jabatan Pelajaran Perak.my. 1998. (1997). Robiah.