1.

1

KAEDAH PENGAJARAN JAWI

Teknik-teknik pembelajaran yang baik merupakan satu kaedah dalam usaha para pendidik dalam membantu para pelajar untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran. Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada satu ‘formula’ yang mesti dan tepat bagi merumuskan satu kaedah yang paling baik untuk menghadapi pelajaran melainkan ia banyak bergantung kepada diri pelajar itu sendiri. KAEDAH PENGAJARAN JAWI KEKUATAN DAN KELEMAHAN KAEDAH PANDANG SEBUT Cara penyampaian kaedah ini ialah murid terus diperkenalkan kepada perkataan dan huruf. Selalunya huruf atau perkataan tersebut ditulis pada kad imbasan bergambar. Kemudian murid murid diperkenalkan dengan ayat-ayat mudah setelah beberapa perkataan dikuasainya. Mengecam huruf dan menghafaz bunyi akan berkesan sekiranya murid-murid telah menguasai sejumlah perkataan. Menurut Goodman: Pengalaman pembacaan murid akan lebih bermakna jika yang dibacanya merupakan sesuatu yang telah dikenali atau diketahui mereka. Kaedah ini akan membantuk murid-murid seperti burung nuri dan mereka akan mendapati seseorang kanak-kanak. KEKUATAN Melalui kaedah ini murid mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. Semua murid terlibat dalam kaedah ini murid berani mencuba dan keyakinan diri pelajar semakin bertambah. Melalui kaedah ini juga pelajar dapat mengasah potensi di kalangan mereka dan menambah minat membaca Al-Quran . KELEMAHAN Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. Perancangan dan persediaan yang teliti. Murid yang lemah rasa rendah diri.

guru dapat mengenal dengan mudah kemampuan murid dan kelemahan murid semasa bermain. tujuan dan faedah . Guru mestilah mempunyai sikap positif iaitu guru sering menggalakkan muridmurid melahirkan sesuatu dengan bebas. Proses pembelajaran mestilah disalurkan melalui aktiviti-aktiviti yang berbentuk permainan. Penyampaian hendaklah secara tidak langsung dan bersahaja supaya sesuai dengan minat dan keperluan murid. Murid tidak berasa bosan. 5. 1992). tidak semua tajuk pelajaran dapat menggunakan kaedah ini. Situasi bermain boleh digunakan dalam pengajaran guru di bilik darjah untuk mencapai objektif-objektif pendidikan. Mereka hendaklah menjadi peserta yang aktif dalam proses itu. Beri peluang yang cukup kepada setiap murid untuk melahirkan sesuatu. Mereka juga hendaklah bertanggungjawab terhadap perkembangan dan kemajuan diri sendiri. KELEBIHAN KAEDAH PERMAINAN 1. 2. 3. kaedah mainan didasarkan beberapa prinsip seperti dibawah: 1.KAEDAH PERMAINAN Permainan menjadi satu keperluan semulajadi bagi kanak-kanak. Permainan merupakan satu cara melatih murid supaya dapat berinteraksi dengan rakan sekeliling mereka dan merupakan satu teknik yang baik untuk menjadikan pengajaran di sekolah lebih menarik dan praktis. menambahkan penggunaan wang sekolah mempelajari sesuatu sesuai dengan minat. 2. KELEMAHAN KAEDAH PERMAINAN 1. Pembelajaran mestilah di dalam keadaan yang bebas dan tidak ada langsung penghalangnya. Melatih murid berinteraksi dengan bebas sesama mereka. 4. PRINSIP-PRINSIP KAEDAH MAINAN Menurut Musa Daia (1992). Menambah/membebankan guru untuk menyediakan BBM 2. 3. murid-murid hendaklah sentiasa gembira dalam proses pembelajaran. Kanak-kanak akan memperolehi pembelajaran yang paling berkesan sekiranya mereka mereka (Musa Daia. 3.

Kaedah ini digunakan dengan meluas dari zaman berzaman. KELEMAHAN Melalui kaedah ini murid tidak dapat menghasilkan pemikiran sendiri dan menghadkan kebebasan berfikir murid. Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz. iaitu corak pengajaran bagi memberikan kemahiran dan kecekapan dalam pengajaran yang melibatkan lisan. Demikian juga kemahiran pergerakan otot. Contohnya. hingga kali ketiga baharulah Baginda dapat membacanya. KAEDAH IMLAK 1 . KEKUATAN Kaedah latih tubi ini membantu murid mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping mengingat fakta-fakta penting supaya berkekalan.Teknik latih tubi juga merupakan aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. melahirkan sikap berani dan penglibatan semua murid dikalangan murid-murid. Kali pertama Rasulullah menjawab tidak tahu. membaca Al-Quran diajar dengan kaedah latih tubi ini.1 Membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam latih tubi. Malaikat Jibril sendiri telah menggunakan kaedah ini sewaktu menagajar Rasulullah SAW membaca ayat yang pertama turun (Iqra’). kaedah ini mempunyai sejarah yang panjang. Kaedah ini juga dapat membentuk keyakinan diri murid melalui bimbingan secara langsung daripada guru serta melahirkan sifat kepimpinan diri. Selain itu.KAEDAH LATIH TUBI Dalam Islam. Baginda diajar membaca berulang kali. Kaedah ini dapat menambah minat mencuba di kalangan murid-murid. kaedah ini memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kretiviti sendiri .Sebelum pengajaran dijalankan guru seharusnya membuat perancangan dan persediaan yang teliti.

. ayat atau wacana. ayat) untuk ditulis oleh orang lain. Melatih dan mengukuhkan ejaan. frasa. iaitu selepas kaedah hafalan diutamakan. 3. Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan jelas. KEKUATAN 1. Kaedah ini memerlukan murid-murid menulis apa yang direncanakan kepadanya. suku kata. Murid yang mempunyai pendengaran yang baik sahaja dapat menerima pengajaran guru. perkataan. KAEDAH MENGEJA . Penglibatan daripada semua murid. 3. 2. Murid yang lemah dalam masalah pendengaran mudah cepat bosan dan akan ketinggalan serta melakukan aktiviti sendiri. Menulis secara mekanis dalam imlak ialah menyalin unit bahasa sama ada huruf. (Guru tidak membelakangkan murid dalam membuat nota-nota ringkas semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan) KELEMAHAN 1. Guru mengatur setiap kata-kata yang diungkapkan dan murid-murid mencatat setiap kata-kata yang didengari. (Membantu pendengaran murid pada sebutan intonasi perkataan dan ayat) 2.Murid yang mempunyai masalah pendengaran tidak dapat mengikuti dengan baik.Pengimlakan melibatkan dua kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran menulis secara mekanis. Kaedah imlak berlaku selepas kertas dan tulisan dihasilkan.Imlak (dictate) bermaksud pembacaan dengan suara yang lantang sesuatu sumber (perkataan.

Kaedah mengeja ini digunakan sepenuhnya dalam membantu para pelajar untuk mengenali huruf-huruf. KAEDAH KEFAHAMAN .Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan baik dan jelas. Selain itu. Kaedah ejaan ini juga akan membantu para pelajar untuk cepat menguasai bacaan KELEMAHAN  Murid yang cerdas sahaja dapat menerima pengajaran guru. Memerlukan penglibatan daripada semua murid. Kaedah ini merupakan kaedah permulaan bagi memperkenalkan huruf kepada murid.Sebelum pengajaran dijalankan guru seharusnya membuat perancangan dan persediaan yang teliti. kaedah ini memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kretiviti sendiri. KEKUATAN . Setelah murid pandai mengeja maka diteruskan dengan perkatan suku kata sehingga murid dapat membaca. . Murid yang lemah dan mempunyai masalah pendengaran akan ketinggalan serta cepat bosan dan mula buat aktiviti sendiri.

penjelasan dan analisis kepada bahan pengetahuan. melahirkan sikap berani dan penglibatan semua murid dikalangan murid-murid. KEKUATAN Kaedah ini mampu melahirkan pelajar yang lebih memahami dalam pembelajaran kerana mereka mendapat ilmu melalui pembacaan dan hafalan seterusnya diterjemahkan melalui kefahaman pelajar sendiri. Kaedah ini juga dapat membentuk keyakinan diri murid melalui bimbingan secara langsung daripada guru serta melahirkan sifat kepimpinan diri. Kefahaman seseorang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi Barat seperti Bloomfield yang menyatakan terdapat enam aras perkembangan mental dalam kecerdasan seseorang iaitu daripada yang paling rendah sehingga peringkat aras yang tinggi iaitu aras pengetahuan. analisis. bacaan dan penulisan. KELEMAHAN Memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kaedah ini Sebelum pengajaran dijalankan guru seharusnya membuat perancangan dan persediaan yang teliti. Kefahaman diperolehi setelah berlaku penerangan. Kaedah ini dapat menambah minat mencuba di kalangan murid-murid. Kefahaman yang diperolehi berbeza-beza berasaskan kecekapan dan kecerdasan mental seseorang itu. Murid yang lemah dalam pemikiran akan berasa rendah diri dan akan menyebabkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran Jawi. kefahaman.Kefahaman ialah pemikiran yang diperolehi daripada hafalan rencana. sintesis dan kumpulan. KAEDAH HURUF . aplikasi.

KEKUATAN 1. sekirannya kaedah ini tidak dapat dikuasai dengan baik. 5. Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. KELEMAHAN 1. 4. Setelah murid diperkenalkan dengan huruf dan dapat mengahafalnya barulah langkah seterusnya diambil dan bergantung kepada para guru untuk menggunakan kaedah mana untuk meneruskan kepada pembacaan. 3. Murid diperkenalkan dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. KAEDAH PENGGAYAAN . 4. 5. 2.Kaedah ini merupakan kaedah tradisional yang digunakan oleh guru untuk mengajar bacaan. Murid tidak dapat membaca. bentuk dan mengecam huruf-huruf jawi. 3. Murid berani mencuba. Murid yang lemah ingatan. tidak sesuai dengan kaedah ini. Murid yang lemah rasa rendah diri. Semua murid mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. Keyakinan diri pelajar semakin bertambah. Perancangan dan persediaan yang teliti. Membantu para murid menguasai pembacaan dengan lebih berkesan. Mengasah potensi di kalangan murid-murid. Murid-murid dikehendaki mengenali nama. 2. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu.

Pelajar dapat membaca dengan lancar malah lebih daripada itu.Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada murid-murid meningkatkan pencapaian mereka. Kaedah ini merupakan langkah terakhir dalam program pembelajaran. Kaedah yang dikenali sebagai pemulihan dilaksanakan khusus untuk pelajar yang menghadapi kesukaran menguasai kemahiran asas membaca. harta benda dan lain-lain. Kaedah yang digunakan untuk pelajar-pelajar yang menonjol. menulis dan mengira atau ringkasnya untuk kumpulan yang lambat atau lemah (Sharifah Alwiah. pemulangan atau pengembalian hak. KEKUATAN Dengan menggunakan kaedah ini. Definisi Pemulihan Pemulihan mengikut terjemahan bahasa Arab ialah islah. para pelajar dapat menguasai pengajaran dengan lebih mendalam malahan mendapat maklumat tambahan dalam pelajaran Jawi. Biasanya aktiviti ini diberikan kepada murid yang telah berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran asas tertentu. Kaedah menimbulkan keadaan murid mudah bosan kerana banyak latih tubi dan latihan intensif yang diberikan guru menyebabkan murid berasa letih untuk melakukannya. Menurut Kamus Dewan (2007) ialah perbuatan memulih atau mengembalikan kepada keadaan semula. KELEMAHAN Kaedah penggayaan ini hanya sesuai untuk murid yang menguasai beberapa kemahiran asas dan tidak sesuai untuk murid yang kurang menguasai satu kemahiran. yang membawa maksud mendamaikan atau membetulkan. Pemulihan bertujuan untuk membetulkan sesuatu yang kurang dan berbeza dengan aktiviti biasa semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Penggayaan boleh terdiri daripada pautan mengenai sesuatu topik yang bersesuain dengan maklumat atau idea tambahan yang diperolehi oleh pelajar. 1983) Robiah Kulop (1992) menyatakan bahawa Pringle mentakrifkan pemulihan sebagai pengajaran yang mempunyai pendekatan khas yang diperlukan oleh semua pelajar yang mundur dalam .

. 2007).kurangnya dapat mengenal. kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. Laporan pemantauan mengenainya mendapati penguasaan bacaan dan tulisan Jawi perlu dibaiki lagi.dan menulis huruf-huruf tunggal.menyebut. Ini bermakna pemulihan sebagai tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi kesusahan dari segi pembelajaran dalam kelas khas di sekolah biasa atau di pusat khusus yang dihadiri oleh pelajar secara sambilan dalam kumpulan yang diasingkan untuk pengajaran khusus oleh guru pemulihan (Ab. suku kata tertutup dan perkataan mudah yang dibina daripada suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas pemulihan Jawi jQAF untuk memulihkan murid yang keciciran dalam jawi. Halim Tamuri.suku kata terbuka. Model Kelas Pemulihan Jawi Jawi adalah sebahagian daripada komponen pendidikan Islam dan mula dilaksanakan pada tahun 2003 dengan pendekatan pengajaran dua waktu seminggu pada enam bulan pertama di Tahun Satu. Oleh itu pemulihan Jawi dalam j-QAF menjadi keutamaan khasnya kepada pelajar yang tercicir supaya semua pelajar boleh menguasai Jawi setelah diberi bimbingan secara berterusan. Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurang. Sang M. Pemulihan juga dikenali sebagai satu program pengajaran khas yang dirangka bagi memenuhi keperluan pendidikan untuk kanakkanak yang menghadapi masalah pembelajaran di kalangan murid di sekolah biasa.satu-satu mata pelajaran serta berkemahuan dan berkebolehan belajar melalui latihan yang sistematik dan dapat memenuhi keperluan mereka.S (1998) berpendapat pendidikan pemulihan adalah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajarn untuk membantu pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran di dalam kelas. Kumpulan sasaran ialah murid-murid tahun satu yang tidak dapat melepasi ujian khas seperti tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka. Matapelajaran ini hendaklah menggunakan pendekatan yang dapat menarik minat murid-murid. Model Kelas Pemulihan Jawi ini diajar oleh guru khas pemulihan jawi dalam waktu yang sama dengan kelas Jawi biasa di semua sekolah dengan menggunakan modul pengajaran dan pembelajara yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.mudah dan tidak membebankan.

SKOP . Pelajaran Jawi adalah salah satu komponen mata pelajaran Pendidikan Islam dengan pendekatan pengajaran sebanyak dua kali seminggu pada enam bulan pertama bagi Tahap Satu. suku kata terbuka dan perkataan yang dibina apabila dicantumkan dua suku kata terbuka. Menurut Muhammad Endut (1990) pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi akan semakin ketinggalan dalam Pendidikan Islam apabila alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru ditulis dalam tulisan Jawi. Pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran asas . Kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. Pelajar yang dipilih mengikuti kelas ini adalah pelajar yang tidak melepasi ujian saringan yang dijalankan.Pemulihan Jawi Masalah penguasaan Jawi di kalangan pelajar menjadi isu yang hangat diperkatakan.Pelajar yang tidak mengenal huruf tunggal Jawi akan menyebabkan mereka tertinggal apabila rakan-rakan yang seusia mereka telah mengikut kemahiran yang lebih tinggi dan semakin susah. Penekanan Pelajaran Jawi wajar dilakukan ketika mereka mula mengenal huruf. Menguasai setiap kemahiran mengenal huruf adalah wajib bagi setiap pelajar terutamanya mengenal huruf tunggal Jawi. Pelajar yang lemah dalam pelajaran Jawi ini perlu diberi perhatian dan tumpuan yang lebih dan kaedah pengajaran dan pembelajaran guru juga sepatutnya diubah agar sesuai dengan pelajar dan minat pelajar. Pembinaan strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kelas Pemulihan Jawi amat penting bagi mencapai matlamat yang telah disasarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Zulkifli Haji Dahalan (2003) menyatakan bahawa pendedahan Pendidikan Islam kepada setiap individu Muslim perlu bermula sejak kecil lagi. Pelajar akan semakin sukar mengingat kembali apa yang diajar dan terkeliru dengan bunyi dan bentuk huruf yang hampir sama sebutan dan bentuknya. Kelas pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF yang mula dilaksanakan pada tahun 2003 adalah untuk pelajar yang tercicir . Pelajar yang tercicir ini akan menguasai sekurang-kurangnya kemahiran mengenal. mengeja dan menulis huruf tunggal jawi. mengeja dan menulis huruf Jawi akan dipulihkan dalam sesi pembelajaran yang berasingan untuk memudahkan guru mengajar berdasarkan tahap pelajar. mengenal .

2 Menulis tulisan jawi dengan baik. . Matlamat Matlamat Modul Pemulihan Jawi adalah untuk membolehkan murid-murid yang ketinggalan jawi dipulihkan dan menyertai murid-murid laindi dalam kelas jawi biasa. 10 Mengenal dan meniru seni khat Antara masalah-masalahnya ialah mereka seringkali sukar mengingat kembali apa yangtelah diajar. menyebut dan menulis huruf jawi sambung. membaca dan menulis suku kata tertutup. 3 Mengenal. 5 Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat. 4 Mengenal. menyebut dan menulis huruf jawi tunggal. membaca dan menulis perkataan pinjaman. OBJEKTIF Setelah mengikuti kelas pemulihan jawi murid dapat: 1 Mengenal. membaca dan menulis suku kata terbuka.Jadi.Modul Pemulihan Jawi ini memberi memberi tumpuan kepada aspek pemulihan yang merangkumi perkara berikut: 1 Menguasai huruf jawi tunggal dan suku kata. 6 Mengenal. 4 Mempelajari asas seni tulisan jawi. 8 Mengenal dan menggunakan tanda baca. 2 Mengenal. 7 Mengenal. 3 Membaca tulisan jawi dengan lancar. Pendekatan tersebut hendaklah lebih berkesan dan sesuaidengan tahap kemampuan murid-murid bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran jawi serta menarik minat mereka untuk terus belajar sehingga mampu membaca dan menulis jawi. pembinaan strategi pengajaran dan pembelajaran pemulihan jawi amat penting bagi mencapa imatlamat yang sebenar. Sebagai langkah awal. membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek. 9 Membaca dan menulis pelbagai jenis teks mudah daripada pelbagai bahan. terutama mereka keliru dengan bunyi dan bentuk-bentuk huruf jawi tunggal.persediaan secara teori dan amali membolehkan sesuatu tugas itu dijalankan secara professional.

2.Kemahiran Membaca Antara aktiviti pemulihan yang dapat dilakukan oleh guru di dalam kelas ialah membaca. Alsagoff (1996) menyatakan kaedah pengajaran pemulihan membaca terbahagi kepada dua teknik. menambah kadar kepantasan membacanya akan menjadi mudah. iaitu: 1. 1. Latihan yang banyak dan pelbagai harus dilakukan kerana pelajar perlu kepada pengalaman yang baru. Pengajaran dan pembelajaran harus serupa dengan keadaan sebenar. Teknik Am: Seorang guru perlu melakukan proses saringan untuk mengenalpasti kelemahan yang dihadapi oleh pelajar sebelum proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. menulis dan mengira. Antaranya menambah kadar kepantasan membaca: pelajar yang sudah pandai membaca. Teknik Khusus Teknik khusus ini sesuai dijalankan terutama untuk pengajaran pemulihan dalam bidang kemahiran membaca. Terdapat lima prinsip asas yang perlu dlaksanakan dalam program pemulihan: 1. Pencapaian pelajar perlu sentiasa diberitahu 3. Pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran menulis akan . teknik khusus. teknik am. Penggunaan masa yang terhad: Menghadkan masa membaca akan mempercepatkan kadar bacaan Kemahiran Menulis Aktiviti menulis adalah merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Jawi. Memulakan proses pengajaran mengikut tahap kebolehan pelajar 2. 4. 2. Rasa puas hati pelajar akan mempercepatkan dan memudahkan proses pembelajaran 5. Selalu membaca: membaca bahan bacaan yang mudah dan yang menyeronokkan adalah cara yang paling baik.

3. Pelajar yang tidak dapat menguasa kemahiran akan diajar menyebut huruf atau mengeja suku kata terbuka. Joran Jawi Guru menyediakan kad huruf tunggal hijaiah atau kad suku kata terbuka berbentuk ikan. Pelajar juga sering terkeliru dalam membezakan bentuk huruf yang hampir sama. Penanda yang terdapat pada roda akan berhenti di salah satu suku kata atau huruf. Pandai Joran Kad-kad huruf tunggal jawi akan ditampal di atas polisterin secara berselerak. Permainan ”Roda Impian Jawi” Permainan ini adalah sama seperti rancangan realiti ”Roda Impian” . Pelajar akan memilih dan menyebut suku kata atau huruf berulang kali. 2. Permainan berbentuk pertandingan atau perlawanan bersama dengan peraturan tertentu akan menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam suasana yang seronok. 1. Pelajar yang memusing roda diminta menyambung dan mengeja suku kata tersebut menjadi perkataan yang mudah difahami. Pelajar yang dapat mengeja dengan betul akan diberi ganjaran. Mereka juga tidak dapat membezakan bunyi sebutan huruf yang hampir sama. Pelajar akan memancing menggunakan joran dan akan mengeja suku kata. Murid diminta memilih satu suku kata atau huruf Jawi dan memusing roda.menghadapi masalah dan guru perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti mengenal dan menulis Jawi Aktiviti ini amat sesuai untuk pelajar kelas pemulihan sekolah rendah yang masih belum menguasai cara menulis Jawi. kumpulan dan kelas secara terancang dan teratur di samping mengaitkan aktiviti dengan akhlak Islam dan nilai-nilai murni. Pengelolaan Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti yang dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran adalah secara individu. Konsep Belajar Sambil Bermain Permainan adalah suatu aktiviti yang boleh merangsang minat murid untuk belajar. Kebanyakan pelajar sekolah rendah belum dapat menguasai kemahiran mengenal huruf tunggal Jawi. .

Al Quran. Alsagoff. Aktiviti secara Kelas Aktiviti ini melibatkan seluruh kelas secara serentak. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan melalui penggunaan bahan bantu mengajar. Kuala Lumpur. Guru yang dinamik. Aktiviti secara Individu Aktiviti yang dijalankan secara individu memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi secara personal dengan guru dan secara tidak langsung guru dapat mengetahui kelemahan pelajar. Rujukan Alsagoff. Kaedah pengajaran perlu dipelbagaikan mengikut keperluan pelajar yang mempunyai tahap pengetahuan yang berbeza dalam penguasaan Jawi bertujuan memudahkan pelajar memahami pengajaran guru dalam suasana gembira dan tanpa rasa terpaksa. Alsagoff. Kuala Lumpur. (1986). Aktiviti yang berbentuk permainan sangat sesuai terutama guru mengadakan pertandingan. (1984). guru perlu berusaha menggerakkan dirinya untuk mencapai kualiti kerja. Sasaran j-QAF yang bertujuan untuk memperkasakan Pendidikan Islam melalui penekanan khusus kepada Jawi. Program j-QAF yang dilaksanakan pada tahun 2003 merupakan satu langkah yang amat baik untuk memperbaiki penguasaan Jawi di kalangan pelajar. Aktiviti secara Kumpulan Pembahagian kanak-kanak kepada beberapa kumpulan membolehkan pelajar berkomunikasi dan bekerjasama. Guru yang bersifat positif akan menerima perubahan sebagai satu cabaran dalam profesion mereka. Dalam pembelajaran Jawi. arahan. Sharifah Alwiah. 2. aktiviti berkumpulan. Antara aktiviti yang sesuai dijalankan ialah nyanyian. bersoal jawab dan membuat refleksi sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran berakhir.1. Dewan Bahasa dan Pustaka. Guru menggunakan aktiviti ini untuk menyampaikan maklumat . Sharifah Alwiah. 3. Kuala Lumpur. Sebaliknya guru yang mempunyai sikap negatif akan terus menggunakan kaedah pengajaran secara lama kerana ianya telah menjadi kebiasaan kepada guru tersebut. motivasi dan interaksi akan merangsang pelajar untuk belajar. bercerita. Teknologi Pengajaran. cekap dan sentiasa berusaha untuk memajukan pengajaran dan pembelajaran Jawi dalam bilik darjah dengan merancang teknik mengajar dan menghasilkan bahan bantu mengajar yang menarik. bahasa Arab dan Fardhu Ain adalah satu usaha yang baik demi untuk membentuk keseimbangan spiritual dan jasmani pelajar. Sharifah Alwiah. Teknologi Pendidikan. penerangan. Penutup Guru merupakan orang yang paling kuat mempengaruhi pembelajaran pelajar dan mereka juga memainkan penting dalam mempersembahkan cara untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Dewan Bahasa dan Pustaka. . Heinemann Asia. (1986). Ilmu Pendidikan Pedagogi. bercerita atau kuiz.

Mak Song . Akademi Pengajian Islam Univerti Malaya: Kuala Lumpur. Pure Honey Enterprise: Kuala Lumpur. Laporan Penguasaan Jawi di Sekolah-Sekolah Menengah.edu/ai. Universiti Malaya. Kuala Lumpur Sang.150 Sang. 6. Tamuri. 1991. Asas Pedagogi. Johor Darul Takzim. 4. Fakulti Pendidikan. Kajian Tindakan di Sekolah: Satu Pengenalan. Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Abdul Majid Konting. Idris Awang. (2003). 2005. Universiti Teknologi Malaysia. Hassan Basri. 1997. Kajian IRPA. Kajian Tindakan Kepada Modul Senang Jawi. Jurnal Pendidikan . Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Laporan Penguasaan Jawi di Sekolah-Sekolah Rendah.Esah Sulaiman. (1997). Kumpulan Budiman. Fakulti Pendidikan UTM.edu. Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. Penguasaan Jawi dan Hubungannya dengan Minat dan Pencapaiannya Dalam Pendidikan Islam. 8. UTM. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. 2008.my. Kulop Hamzah. Kuala Lumpur. Fungsi dan Masalah –Satu Kajian. 3. (1992). Universiti Malaya. Ishak Haron dan Hassan Basri. 1998. Kaedah Penyelidikan. Johor. Mak Song . Universiti Malaya. Kajian IRPA. Kajian Tindakan Jabatan Pelajaran Perak. 5. Nik Rusila bt Yaakob. Pedagogi 3 Pengujian dan Penilaian..com.Vol. Mohd Azhan bin Abdul Halim. Kumpulan Budiman. Kamarul Azmi (2007).upi. Kajian Keberkesanan j-QAF di 2 Buah Sekolah Perintis di Terengganu.30 141. 2002.2001. Rujukan Lanjut : file. (2003). Kuala Lumpur. Johor Esah Sulaiman. (1997). Pemulihan. Ab.php?dir=Direktori/PROCEEDING/UPIUPSI/2010/. Tesis Sarjana Pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Pedagogi 2: Pelaksanaan Pengajaran.Halim dan Jasmi. Amri Daud. Lubis. Alis bin Puteh. 7. Aspar. Kertas Kerja dalam Jurnal Pendidik dan Pendidikan. 2006. . Robiah. Penggayaan dan Pendidikan Inklusif Pengajaran. Didapati dari atas talian http://jpnperak. Roslan (2005): Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Brunei Darussalam. Haji Maimun Aqsha dan Hj. Modul Pengajaran Asas Pedagogi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful