Proses Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan, tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu iaitu proses pengimbuhan. pemajmukan, penggandaan dan akronim.

Proses Pembentukan Kata

Pengimbuhan

Akronim

Pemajmukan

Penggandaan

Proses Pengimbuhan
Proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif.

Jadual dibawah akan menerangkan pembentukan kata nama terbitan berawalan pen- dengan lebih terperinci.

Bentuk awalan penKaedah pembentukan kata terbitan

Contoh

Kata dasar

Kata Terbitan

Pe-

Diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf l,m,n, ny, ng, r dan w.

Ragut Warna Main

Peragut Pewarna Pemain

Imbuhan ini juga diletakkan didepan kata dasar yang bermula dengan huruf k, p, t, dan s. Tetapi huruf pertama kata dasar tersebut digugurkan dan digantikan dengan bentuk sengau yang sama daerah artkulasinya dengan huruf yang pertama. Iaitu ;

Kunci Pegang

Pengunci Pemegang

Tampar Soal

Penampar Penyoal

   

ng = k m=p n=t ny = s

kh dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf k. Makna – makna tersebut ialah . Penanak. penyabar Penyapu. Cedok Jemput Syarah Zina Pencedok Penjemput Pensyarah Penzina Peng-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal. sy dan z serta kata pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s. j. huruf h. Ukuran hasil daripada melakukan Contoh Pembaca. Pengelap. pemabuk. Pelontar . Gigit Hantar Khayal Olah Intip Penggigit Penghantar Pengkhayal Pengolah Pengintip Penge-  Awalan ini diimbuhkan pada kata dasar yang berekasuku kata. Penjudi. Alat untuk melakukan sesuatu. d.mendukung makna tertentu. Orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar. Orang yang menjawat tugas. Penyamun Pengawas. Pemikir Pemarah. g. Pemburu. Pelakon Penzina. Makna yang didukung awalan penOrang yang melakukan sesuatu. Orang yang suka akan sesuatu. Bom Cat Pengebom Pengecat Gong Teck Chong menyatakan setiap awalan pen. Pemadam Pelaung. f dan v serta gugusan konsonan yang bermula dengan huruf b dan p. Pengarah.Pem-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf b. Beli Fitnah Varnis Proses Pembeli Pemfitnah Pemvarnis Pemproses Pen-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf c.

Akhiran Kata Nama Akhiran –an adalah satu – satunya akhiran asli yang menbentuk kata nama dalam bahasa Melayu (Goh Teck Chong. 2008).dan juru. Menunjukkan maksud kawasan atau bidang yang luas. pendapat Selain awalan pen. Sesuatu yang banyak Membawa maksud alat Acuan = alat untuk mengacu Usung = alat untuk mengusung Membawa maksud orang atau haiwan atau benda yang menjadi penderita kerja. terdapat beberapa awalan kata nama lain dalam Bahasa Melayu.. Jadual dibawah akan menunjukkan makna yang didukung oleh kata dasar tersebut . Antara awalan yang dimaksudkan ialah pe-. Tempat melakukan sesuatu Ukuran atau kiraan . per-. Makna abstrak Penunjuk.yang telah dinyatakan. Maksud Hasil daripada melakukan maksud Contoh Ejekan = hasil ejekan Ulasan = hasil ulasan Darat = daratan Hamparan = hamparan Longgok = longgokan Timbun = timbunan yang terkandung dalam kata dasar. ke. Kata dasar yang menerima imbuhan ini membawa pelbagai makna yang berbeza.sesuatu. Membawa maksud sesuatu yang Buru = buruan Tawan = tawanan Rampas = Rampasan Asinan = sesuatu yang masin Bulatan = sesuatu yang bulat Manisan = sesuatu yang manis Kurung = kurungan Mingguan = kiraan berdasarkan minggu mempunyai sifat yang terkandung pada kata dasar.

-an.-an.(merundingkan) Mem.-an dan penge-.an dan ke-.-an. ... men-..-an.. Contoh Makna  Kata dasar Dalam Proses atau perbuatan maksu yang Kilang Kata terbitan Pendalaman (proses mendalamkan) Pengilangan (perbuatan mengilang) Alam  Hasil perbuatan Tahu Pengalaman (sesuatu dialami) Pengetahuan (hasil diketahui) yang yang mengerjakan terkandung dalam kata dasar. Kaedah pengabungan apitan ini serupa dengan kata awalan pen-.-an. pen-.(perundingan) Pem. menge. Kata nama terbitan daripada apitan ini mempunyai kaitan dengan kata kerja yang menerima imbuhan awalan me-..... mem-. pem-.(mendahulukan) Meng. pen-..(mengesahkan) Pe.Apitan Kata Nama Terdapat empat apitan kata nama iaitu... Contohnya dapat dilihat dalam jadual dibawah. apitan kata nama pen-.... –an membawa makna tertentu seperti yang boleh dilihat didalam jadual berikut.... peng-.(menguruskan) Menge.(pendahuluan) Peng.. –an...(pengesahan) Apitan pen.(pengurusan) Penge..... –an.(pembiayaan) Pen. Seperti awalan kata nama.-an juga mempunyai lima cabang iaitu pe-.(membiayai) Men. Apitan Kata Nama pen.-an.dan meng-.. pe-.. per-. Me.

. Maksud Tempat sesuatu dikerjakan atau tempat yang khusus. –an Apitan ini boleh bergabung dengan mana. Contoh ... –an Kata nama terbitan yang terhasil daripada apitan ini agak terhad jumlahnya. Apitan ini . Menunjukkan makna hal Contoh Pedalaman (tempat yang kedudukannya jauh dari pantai. Seperti apitan kata nama yang lain.. Ini dapat dilihat dalam jadual dibawah. Apitan ini biasanya bergabung dengan kata dasar daripada kata nama.. Peperangan. –an membawa dua maksud iaitu untuk menunjukkan tempat dan untuk menunjukkan makna hal yang berkaitan dengan kata dasar atau hasil daripada melakukan maksud kata dasar.. Kata nama terbitan ini juga mempunyai kaitan dengan kata kerja yang berawalan ber-. peperiksaan. perkarangan dan petempatan merupakan antara contoh kata terbitan yang terhasil daripada imbuhan apitan ini. kata kerja dan kata adjektif untuk membentuk kata nama yang bersifat abstrak..) yang Peperangan (hal berperang) terkandung dalam kata dasar.Darat  Tempat perbuatan Inap Pendaratan (tempat mendarat) Penginapan (tempat menginap) untuk Apitan Kata Nama pe. Apitan Kata Nama ke-...-an. imbuhan apitan ini juga mendukung beberapa makna. Beralih Bekerja Belajar Peralihan Pekerjaan Pelajaran Apitan per-. Apitan Kat Nama per.mana kata dasar..

mendukung beberapa makna. -er.kata terbitan bersisipan ini membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya . Sisipan Kata Nama Goay Teck Chong ada menyatakan bahawa bentuk sisipan yang membentuk kata nama ialah –el-. Antara makna tersebut ialah untuk menunjukkan hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar. -elGembung Saput Gelembung Selaput -emGuntur Kuncup Gemuntur Kemuncup -erCucuk Gigi Cerucuk Gerigi . Menurut beliau juga. untuk menunjukkan tempat dan juga untuk menunjukkan hasil daripada sesuatu.dan –em-.

Anakanda Ketua menteri Baja butir Padang ragut Menteri besar Rumah rehat Terdapat satu lagi bentuk kata nama majmuk yang terhasil mengikut cara endosentrik ini. iaitu . Bumiputera Perdana menteri Kata nama majmuk yang terbentuk secara eksosentrik pula hanya berlaku kepada kata nama majmuk yang terbentuk daripada dua unsur ayat yang mempunyai rentetan kata kerja + objek atau pelengkap. Hal ini kerana. Kata nama majmuk ini mengikut hukum DM. Contoh kata nama majumuk yang terhasil mengikut bentuk ini ialah . proses pemajmukan ialah penggabungan dua atau lebih perkataan   bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan.Proses Pemajmukan Menurut Abdullah Hassan. endosentrik eksosentrik Endosentrik Kata nama majmuk yang terbentu melalui endosentrik ini terbentuk mengikut hukum sintaksis dalam bahasa Melayu. bentuk ini terhad pada kata nama majmuk yang dipinjam daripada bahasa asing. Hukum D – M ini bermaksud yang diterangkan mendahului yang menerangkan. dimana susunannya tidak mematuhi hukum DM. Contoh kata tersebut ialah . Namun cara ini tidak mematuhi sistem sintaksis Bahasa Melayu. Contohnya . Kajibumi Kaji (kata kerja) Bumi (pelengkap) . tetapi hukum MD. Ada dua cara kata nama majmuk dibentuk.

kata dasar nama boleh terdiri daripada kata nama tunggal. Penggandaan Kata Nama Penggandaan kata nama ini melibatkan ketiga –tiga proses penggandaan. penggandaan separa dan penggandaan berentak. berakhiran ataupun bersisipan. Penggandaan penuh Dalam penggandaan ini. penggandaan hanya akan berlaku pada bahagian awalnya sahaja. apabila digandakan akan menjadi jawatankuasa – jawatankuasa. Penggandaan penuh kata nama majmuk pula dipengaruhi oleh bentuknya. Sama ada penggandaan penuh. Penggandaan penuh kata nama terbitan pula terbentuk daripada kata nama yang berawalan. Contohnya perkataan jawatankuasa.Proses Penggandaan Menurut Goay Teck Chong.   penggandaan kata nama tunggal tanpa imbuhan. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat tiga jenis penggandaan. Sebagai contoh perkataan alat tulis. penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. berapitan. Manakala bagi kata nama majmuk yang dieja terpisah. Penggandaan Separa Penggandaan separa terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong dalam kata nama dan kata kerja. penggandaan separa ataupun penggandaan seretak. iaitu penggandaan penuh. Kata nama majmuk yang dieja bercantum akan digandakan keseluruhannya. Penggandaan penuh kata nama tunggal terbahagi kepada dua iaitu. . penggandaan kata nama tunggal dengan imbuhan –an. kata nama terbitan dan kata nama majmuk. apabila digandakan akan menjadi alat – alat tulis.

mana Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan.Penggandaan Berentak Penggandaan berentak terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong sebagai kata nama. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .Berita Nasional Malaysia . .kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. bergantung pada cara pembentukkannya. kura – kura Orang = Orang – orang Kuih = Kuih –muih Mana = Mana . meja – meja Labi – labi. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. Makna Penanda jamak Penanda nama haiwan Makna kesamaan atau keserupaan Penanda kepelbagaian jenis Penanda tidak tahu Contoh Kata Ganda Buku – buku.Angkatan Belia Islam Malaysia . Makna Kata Nama Ganda Jadual ini akan menunjukkan maksud jenis – jenis kata nama ganda.

kumpulan gitar rancak Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. jika bukan kata nama khas. jika kata nama khas. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.taman bimbingan kanak-kanak purata . keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional . kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar.Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. Contohnya : tabika .pukul rata kugiran .

kata kerja.Proses Penggolongan Kata Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996). KATA NAMA KATA NAMA KHAS KATA NAMA AM KATA KERJA KATA KATA ADJEKTIF TIDAK TRANSITIF SIFAT/KEADAAN WARNA UKURAN BENTUK PANCAINDERA WAKTU CARA PERASAAN KATA TUGAS Terdapat empat golongan perkataan. iaitu kata nama. . kata adjektif dan kata tugas.

iaitu kata ganti nama diri. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik. kata nama am dan kata ganti nama. . iaitu manusia dan bukan manusia. kedua dan ketiga. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. dan kata ganti nama tunjuk.(1996) menyatakan. Nik Safiah Karim et al. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga. bahasa. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua.al (1996). Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. iaitu kata nama khas. Institusi atau bukan institusi. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. perbadanan. iaitu kata nama khas. iaitu kata ganti nama diri orang pertama.Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang. undang-undang. haiwan. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. tempat atau benda. benda. dan seumpamanya. iaitu hidup atau tidak hidup. Seterusnya. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. manusia atau bukan manusia. pangkat. bangsa. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. kata nama am dan kata ganti nama. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. perkara atau konsep yang umum sifatnya. konkrit atau abstrak dan berbilang atau tak berbilang.

2006). datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhanimbuhan : me-. Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. Dalam ayat transitif ini. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. dan bersendirian.al. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. memper-…kan. ber-…an dan ter seperti perkataan menangis. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. . me-…i. terjatuh. berkereta. Contoh: i) Samad membacakan ayahnya surat. ber-. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. duduk. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me…kan. jatuh. ii) Pengarang itu menulis buku.Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja.

tercapai (iii) Kata kerja pasif ke ….seperti terangkat. Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. Gadis itu tersenyum. terbunuh. Pemuda itu sedang berbual. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. kedinginan. Padi sedang menguning. iaitu (i) (ii) Kata kerja pasif berawalan ber..an seperti kecurian. kehujanan .seperti berasah. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif.Contoh : i) ii) iii) iv) v) Pegawai itu berkereta ke pejabat. berlipat. bertulis Kata kerja pasif berawalan ter.

paling. Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. ii. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis. apitan. iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif warna kata adjektif ukuran kata adjektif bentuk kata adjektif waktu kata adjektif jarak kata adjektif cara kata adjektif perasaan kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. iii. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. agak.al. benar. bijak cergas. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. Contoh: i. sungguh. sama ada imbuhan awalan.al. kuat. .Kata Adjektif Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. atau sisipan (Ali Mahmood et. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. sekali.dan sudah lama sungguh. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. sangat.

iii.Contoh: i. leper tajam Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. putih. ii. iii. Contoh: . awal. lewat ii. Contoh: i. silam iii. Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. biru. hijau. Contoh: i. Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang. Contoh: i. tebal. ii. Kecil kurus. ii. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran.

hampir Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. takut iii. Ligat Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. Licin Indera dengar Contoh : Nyaring. Indera sentuh Contoh : Lembik. Kasar. Contoh : i. jauh ii. pandang. Laju ii. Contoh : i. dan rasa. Lembut.i. malu Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. Hodoh. Molek . Cepat iii. Garau Indera pandang Contoh : Comel. kasih ii. dengar. bau. dekat iii.

Kelat. Hanyir. Harum Indera rasa Contoh : Manis.Indera bau Contoh : Wangi. Masam .

Atau. akalu. celaka. iaitu yang terdiri daripada kata seru. relative. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. Kata Praklausa Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. kata pembenar. cis. komplemen dan keterangan. jangan. mengapa. bila. . Serta. supaya. dan kata pangkal ayat. kata tanya.al. Terbahagi kepada tiga iaitu . berfungsi sebagai kata praklausa. atau sebagai kata pascakata. semoga. siapa. prafrasa. minta. Contoh : Relatif : yang Komplemen : bahawa Keterangan : kerana. usah. Contoh : Dan. bagaimana. amboi. Kemudian Kata Hubung Pancangan Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pencangan pada klausa utama atau klausa induk. harap. apa. tolong. Malahan.Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. mana Kata perintah : jangan. oh. sila. andaikata. klausa. (Ali Mahmood et. Sambil. sila. sekiranya. Contoh : Kata seru : aduh. meskipun.2010) Kata Hubung Gabungan Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya. eh Kata tanya : berapa. Lalu. kata perintah. Tetapi. jemput. agar.

dan kata bilangan. betul Kata pangkal ayat : hatta. Sebagai contoh kata bantu. frasa kerja. arakian Kata Prafrasa Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa. atau frasa adjektif.Kata pembenar : ya. iaitu sama ada frasa nama. kata sendi nama. alkisah. peristiwa. benar. kata arah. kata penegas. Kata pembenda menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. . kata pemeri. Kata penekan member penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. kata penguat. kata naïf. maka. kalakian. Kata Pascakata -nya yang hadir selepas perkataan Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. syahadan.