Proses Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan, tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu iaitu proses pengimbuhan. pemajmukan, penggandaan dan akronim.

Proses Pembentukan Kata

Pengimbuhan

Akronim

Pemajmukan

Penggandaan

Proses Pengimbuhan
Proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif.

Jadual dibawah akan menerangkan pembentukan kata nama terbitan berawalan pen- dengan lebih terperinci.

Bentuk awalan penKaedah pembentukan kata terbitan

Contoh

Kata dasar

Kata Terbitan

Pe-

Diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf l,m,n, ny, ng, r dan w.

Ragut Warna Main

Peragut Pewarna Pemain

Imbuhan ini juga diletakkan didepan kata dasar yang bermula dengan huruf k, p, t, dan s. Tetapi huruf pertama kata dasar tersebut digugurkan dan digantikan dengan bentuk sengau yang sama daerah artkulasinya dengan huruf yang pertama. Iaitu ;

Kunci Pegang

Pengunci Pemegang

Tampar Soal

Penampar Penyoal

   

ng = k m=p n=t ny = s

f dan v serta gugusan konsonan yang bermula dengan huruf b dan p. Ukuran hasil daripada melakukan Contoh Pembaca. penyabar Penyapu. Alat untuk melakukan sesuatu. Pemadam Pelaung. Bom Cat Pengebom Pengecat Gong Teck Chong menyatakan setiap awalan pen. sy dan z serta kata pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s. Pemburu. Orang yang suka akan sesuatu. Pemikir Pemarah. Pengarah.Pem-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf b. Pelontar . pemabuk. Orang yang menjawat tugas. j. Makna – makna tersebut ialah .mendukung makna tertentu. Penyamun Pengawas. Pelakon Penzina. Makna yang didukung awalan penOrang yang melakukan sesuatu. g. Gigit Hantar Khayal Olah Intip Penggigit Penghantar Pengkhayal Pengolah Pengintip Penge-  Awalan ini diimbuhkan pada kata dasar yang berekasuku kata. Pengelap. Penanak. d. huruf h. Penjudi. kh dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf k. Beli Fitnah Varnis Proses Pembeli Pemfitnah Pemvarnis Pemproses Pen-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf c. Cedok Jemput Syarah Zina Pencedok Penjemput Pensyarah Penzina Peng-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal. Orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar.

terdapat beberapa awalan kata nama lain dalam Bahasa Melayu. Tempat melakukan sesuatu Ukuran atau kiraan . Antara awalan yang dimaksudkan ialah pe-. Sesuatu yang banyak Membawa maksud alat Acuan = alat untuk mengacu Usung = alat untuk mengusung Membawa maksud orang atau haiwan atau benda yang menjadi penderita kerja. Maksud Hasil daripada melakukan maksud Contoh Ejekan = hasil ejekan Ulasan = hasil ulasan Darat = daratan Hamparan = hamparan Longgok = longgokan Timbun = timbunan yang terkandung dalam kata dasar. Kata dasar yang menerima imbuhan ini membawa pelbagai makna yang berbeza. per-. Membawa maksud sesuatu yang Buru = buruan Tawan = tawanan Rampas = Rampasan Asinan = sesuatu yang masin Bulatan = sesuatu yang bulat Manisan = sesuatu yang manis Kurung = kurungan Mingguan = kiraan berdasarkan minggu mempunyai sifat yang terkandung pada kata dasar. ke.yang telah dinyatakan.dan juru.. 2008). pendapat Selain awalan pen.sesuatu. Akhiran Kata Nama Akhiran –an adalah satu – satunya akhiran asli yang menbentuk kata nama dalam bahasa Melayu (Goh Teck Chong. Jadual dibawah akan menunjukkan makna yang didukung oleh kata dasar tersebut . Menunjukkan maksud kawasan atau bidang yang luas. Makna abstrak Penunjuk.

Contohnya dapat dilihat dalam jadual dibawah..(pembiayaan) Pen. .. pen-.(mendahulukan) Meng.... –an. apitan kata nama pen-. menge.-an. per-.Apitan Kata Nama Terdapat empat apitan kata nama iaitu.(pengurusan) Penge. Seperti awalan kata nama. peng-. –an.(membiayai) Men. –an membawa makna tertentu seperti yang boleh dilihat didalam jadual berikut.(perundingan) Pem..(mengesahkan) Pe.-an.(menguruskan) Menge.. pen-.(merundingkan) Mem.an dan ke-. Kata nama terbitan daripada apitan ini mempunyai kaitan dengan kata kerja yang menerima imbuhan awalan me-..-an dan penge-. Me.-an juga mempunyai lima cabang iaitu pe-.. Contoh Makna  Kata dasar Dalam Proses atau perbuatan maksu yang Kilang Kata terbitan Pendalaman (proses mendalamkan) Pengilangan (perbuatan mengilang) Alam  Hasil perbuatan Tahu Pengalaman (sesuatu dialami) Pengetahuan (hasil diketahui) yang yang mengerjakan terkandung dalam kata dasar.(pengesahan) Apitan pen..-an. pem-.-an.. Kaedah pengabungan apitan ini serupa dengan kata awalan pen-.. Apitan Kata Nama pen......(pendahuluan) Peng..... men-.-an...-an. pe-. mem-....dan meng-.

. Kata nama terbitan ini juga mempunyai kaitan dengan kata kerja yang berawalan ber-. Beralih Bekerja Belajar Peralihan Pekerjaan Pelajaran Apitan per-. Maksud Tempat sesuatu dikerjakan atau tempat yang khusus. Contoh . Peperangan.. kata kerja dan kata adjektif untuk membentuk kata nama yang bersifat abstrak.. Apitan Kat Nama per. Apitan ini . –an Apitan ini boleh bergabung dengan mana. –an Kata nama terbitan yang terhasil daripada apitan ini agak terhad jumlahnya.. Menunjukkan makna hal Contoh Pedalaman (tempat yang kedudukannya jauh dari pantai. –an membawa dua maksud iaitu untuk menunjukkan tempat dan untuk menunjukkan makna hal yang berkaitan dengan kata dasar atau hasil daripada melakukan maksud kata dasar. imbuhan apitan ini juga mendukung beberapa makna. Apitan Kata Nama ke-... Apitan ini biasanya bergabung dengan kata dasar daripada kata nama....mana kata dasar. Seperti apitan kata nama yang lain..Darat  Tempat perbuatan Inap Pendaratan (tempat mendarat) Penginapan (tempat menginap) untuk Apitan Kata Nama pe. perkarangan dan petempatan merupakan antara contoh kata terbitan yang terhasil daripada imbuhan apitan ini.) yang Peperangan (hal berperang) terkandung dalam kata dasar. peperiksaan.-an. Ini dapat dilihat dalam jadual dibawah.

Sisipan Kata Nama Goay Teck Chong ada menyatakan bahawa bentuk sisipan yang membentuk kata nama ialah –el-. Antara makna tersebut ialah untuk menunjukkan hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar. -elGembung Saput Gelembung Selaput -emGuntur Kuncup Gemuntur Kemuncup -erCucuk Gigi Cerucuk Gerigi . untuk menunjukkan tempat dan juga untuk menunjukkan hasil daripada sesuatu.dan –em-.mendukung beberapa makna.kata terbitan bersisipan ini membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya . -er. Menurut beliau juga.

Kata nama majmuk ini mengikut hukum DM. tetapi hukum MD. Namun cara ini tidak mematuhi sistem sintaksis Bahasa Melayu. Contoh kata tersebut ialah . dimana susunannya tidak mematuhi hukum DM. Ada dua cara kata nama majmuk dibentuk. Anakanda Ketua menteri Baja butir Padang ragut Menteri besar Rumah rehat Terdapat satu lagi bentuk kata nama majmuk yang terhasil mengikut cara endosentrik ini. Hukum D – M ini bermaksud yang diterangkan mendahului yang menerangkan. Contoh kata nama majumuk yang terhasil mengikut bentuk ini ialah . Contohnya . Bumiputera Perdana menteri Kata nama majmuk yang terbentuk secara eksosentrik pula hanya berlaku kepada kata nama majmuk yang terbentuk daripada dua unsur ayat yang mempunyai rentetan kata kerja + objek atau pelengkap.Proses Pemajmukan Menurut Abdullah Hassan. proses pemajmukan ialah penggabungan dua atau lebih perkataan   bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan. bentuk ini terhad pada kata nama majmuk yang dipinjam daripada bahasa asing. iaitu . Kajibumi Kaji (kata kerja) Bumi (pelengkap) . endosentrik eksosentrik Endosentrik Kata nama majmuk yang terbentu melalui endosentrik ini terbentuk mengikut hukum sintaksis dalam bahasa Melayu. Hal ini kerana.

kata dasar nama boleh terdiri daripada kata nama tunggal. Sebagai contoh perkataan alat tulis. Sama ada penggandaan penuh.   penggandaan kata nama tunggal tanpa imbuhan. penggandaan kata nama tunggal dengan imbuhan –an. penggandaan separa ataupun penggandaan seretak. penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat tiga jenis penggandaan. iaitu penggandaan penuh. apabila digandakan akan menjadi alat – alat tulis. apabila digandakan akan menjadi jawatankuasa – jawatankuasa. . Penggandaan penuh Dalam penggandaan ini. Penggandaan penuh kata nama majmuk pula dipengaruhi oleh bentuknya. penggandaan hanya akan berlaku pada bahagian awalnya sahaja. penggandaan separa dan penggandaan berentak. berakhiran ataupun bersisipan. kata nama terbitan dan kata nama majmuk. Contohnya perkataan jawatankuasa. Penggandaan Separa Penggandaan separa terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong dalam kata nama dan kata kerja. Penggandaan penuh kata nama terbitan pula terbentuk daripada kata nama yang berawalan. berapitan. Kata nama majmuk yang dieja bercantum akan digandakan keseluruhannya. Penggandaan Kata Nama Penggandaan kata nama ini melibatkan ketiga –tiga proses penggandaan.Proses Penggandaan Menurut Goay Teck Chong. Penggandaan penuh kata nama tunggal terbahagi kepada dua iaitu. Manakala bagi kata nama majmuk yang dieja terpisah.

meja – meja Labi – labi.mana Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan.Angkatan Belia Islam Malaysia .kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. Makna Penanda jamak Penanda nama haiwan Makna kesamaan atau keserupaan Penanda kepelbagaian jenis Penanda tidak tahu Contoh Kata Ganda Buku – buku. Makna Kata Nama Ganda Jadual ini akan menunjukkan maksud jenis – jenis kata nama ganda. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. .Berita Nasional Malaysia . kura – kura Orang = Orang – orang Kuih = Kuih –muih Mana = Mana . bergantung pada cara pembentukkannya. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.Penggandaan Berentak Penggandaan berentak terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong sebagai kata nama. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .

kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar.Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. jika kata nama khas.kumpulan gitar rancak Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas.taman bimbingan kanak-kanak purata . Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional .pukul rata kugiran . jika bukan kata nama khas. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. Contohnya : tabika .

kata kerja. kata adjektif dan kata tugas.Proses Penggolongan Kata Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996). . KATA NAMA KATA NAMA KHAS KATA NAMA AM KATA KERJA KATA KATA ADJEKTIF TIDAK TRANSITIF SIFAT/KEADAAN WARNA UKURAN BENTUK PANCAINDERA WAKTU CARA PERASAAN KATA TUGAS Terdapat empat golongan perkataan. iaitu kata nama.

tempat atau benda. perkara atau konsep yang umum sifatnya. pangkat. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua.al (1996). Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua. Seterusnya. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga. dan seumpamanya. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. haiwan. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua. iaitu kata ganti nama diri. Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. perbadanan. undang-undang. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. Nik Safiah Karim et al.(1996) menyatakan. benda. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. bahasa. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. dan kata ganti nama tunjuk. iaitu hidup atau tidak hidup. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. kata nama am dan kata ganti nama. iaitu kata nama khas. iaitu kata nama khas. kata nama am dan kata ganti nama. Institusi atau bukan institusi. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda.Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang. . kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. kedua dan ketiga. bangsa. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. konkrit atau abstrak dan berbilang atau tak berbilang. iaitu manusia dan bukan manusia. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik. manusia atau bukan manusia.

Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et. ber-…an dan ter seperti perkataan menangis. Dalam ayat transitif ini. jatuh. Contoh: i) Samad membacakan ayahnya surat. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhanimbuhan : me-. Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. . dan bersendirian. ber-.al. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me…kan. me-…i.Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. ii) Pengarang itu menulis buku. terjatuh. memper-…kan. duduk.2006). berkereta.

Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. terbunuh. Gadis itu tersenyum. kehujanan . berlipat. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif. iaitu (i) (ii) Kata kerja pasif berawalan ber.Contoh : i) ii) iii) iv) v) Pegawai itu berkereta ke pejabat. Pemuda itu sedang berbual.an seperti kecurian.seperti terangkat.. kedinginan. tercapai (iii) Kata kerja pasif ke …. bertulis Kata kerja pasif berawalan ter. Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. Padi sedang menguning.seperti berasah.

kuat. sangat. Contoh: i. agak. bijak cergas. sekali. atau sisipan (Ali Mahmood et. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. apitan. .Kata Adjektif Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif warna kata adjektif ukuran kata adjektif bentuk kata adjektif waktu kata adjektif jarak kata adjektif cara kata adjektif perasaan kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. iii. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. sungguh.al. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. ii. paling.dan sudah lama sungguh. benar. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis.al. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. sama ada imbuhan awalan.

Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang. awal. tebal. Contoh: i. leper tajam Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. Kecil kurus. silam iii. Contoh: . ii.Contoh: i. hijau. biru. lewat ii. putih. iii. Contoh: i. ii. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. ii. Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. iii. Contoh: i.

pandang. Lembut. Cepat iii. Garau Indera pandang Contoh : Comel. jauh ii. Hodoh. dekat iii. Contoh : i. Contoh : i. takut iii. Molek . Indera sentuh Contoh : Lembik. hampir Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam.i. dan rasa. Laju ii. malu Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. dengar. bau. Ligat Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. Kasar. Licin Indera dengar Contoh : Nyaring. kasih ii.

Hanyir. Harum Indera rasa Contoh : Manis.Indera bau Contoh : Wangi. Masam . Kelat.

semoga. Contoh : Relatif : yang Komplemen : bahawa Keterangan : kerana. usah. celaka.al. akalu. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. Contoh : Kata seru : aduh. Tetapi. siapa. komplemen dan keterangan. Sambil. berfungsi sebagai kata praklausa. iaitu yang terdiri daripada kata seru. (Ali Mahmood et. apa. mana Kata perintah : jangan. prafrasa. andaikata. kata perintah. . Atau. amboi. Terbahagi kepada tiga iaitu . klausa.2010) Kata Hubung Gabungan Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya. agar. sila. jemput. eh Kata tanya : berapa. Lalu. oh. harap. Kemudian Kata Hubung Pancangan Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pencangan pada klausa utama atau klausa induk. bagaimana. Contoh : Dan. meskipun. mengapa. kata tanya. Malahan. kata pembenar. bila. Kata Praklausa Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. Serta. atau sebagai kata pascakata. supaya. sila. jangan.Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. dan kata pangkal ayat. relative. cis. tolong. sekiranya. minta.

Kata Pascakata -nya yang hadir selepas perkataan Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. kata penegas. kata naïf. maka. kata penguat. . Kata penekan member penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. benar. arakian Kata Prafrasa Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa. kata sendi nama. kata arah.Kata pembenar : ya. atau frasa adjektif. frasa kerja. iaitu sama ada frasa nama. Sebagai contoh kata bantu. Kata pembenda menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. syahadan. alkisah. dan kata bilangan. peristiwa. kalakian. kata pemeri. betul Kata pangkal ayat : hatta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful