Proses Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan, tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu iaitu proses pengimbuhan. pemajmukan, penggandaan dan akronim.

Proses Pembentukan Kata

Pengimbuhan

Akronim

Pemajmukan

Penggandaan

Proses Pengimbuhan
Proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif.

Jadual dibawah akan menerangkan pembentukan kata nama terbitan berawalan pen- dengan lebih terperinci.

Bentuk awalan penKaedah pembentukan kata terbitan

Contoh

Kata dasar

Kata Terbitan

Pe-

Diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf l,m,n, ny, ng, r dan w.

Ragut Warna Main

Peragut Pewarna Pemain

Imbuhan ini juga diletakkan didepan kata dasar yang bermula dengan huruf k, p, t, dan s. Tetapi huruf pertama kata dasar tersebut digugurkan dan digantikan dengan bentuk sengau yang sama daerah artkulasinya dengan huruf yang pertama. Iaitu ;

Kunci Pegang

Pengunci Pemegang

Tampar Soal

Penampar Penyoal

   

ng = k m=p n=t ny = s

Makna yang didukung awalan penOrang yang melakukan sesuatu. f dan v serta gugusan konsonan yang bermula dengan huruf b dan p. Pemikir Pemarah.mendukung makna tertentu. Penjudi. d. Pemburu. penyabar Penyapu. Beli Fitnah Varnis Proses Pembeli Pemfitnah Pemvarnis Pemproses Pen-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf c. Gigit Hantar Khayal Olah Intip Penggigit Penghantar Pengkhayal Pengolah Pengintip Penge-  Awalan ini diimbuhkan pada kata dasar yang berekasuku kata. Penyamun Pengawas. Orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar. j. Bom Cat Pengebom Pengecat Gong Teck Chong menyatakan setiap awalan pen. huruf h. Orang yang menjawat tugas. Penanak. Ukuran hasil daripada melakukan Contoh Pembaca. Cedok Jemput Syarah Zina Pencedok Penjemput Pensyarah Penzina Peng-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal. g. Pelontar . Makna – makna tersebut ialah .Pem-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf b. Pelakon Penzina. Pemadam Pelaung. sy dan z serta kata pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s. Pengarah. Orang yang suka akan sesuatu. kh dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf k. Pengelap. Alat untuk melakukan sesuatu. pemabuk.

Akhiran Kata Nama Akhiran –an adalah satu – satunya akhiran asli yang menbentuk kata nama dalam bahasa Melayu (Goh Teck Chong.sesuatu. Jadual dibawah akan menunjukkan makna yang didukung oleh kata dasar tersebut . Antara awalan yang dimaksudkan ialah pe-. per-. Maksud Hasil daripada melakukan maksud Contoh Ejekan = hasil ejekan Ulasan = hasil ulasan Darat = daratan Hamparan = hamparan Longgok = longgokan Timbun = timbunan yang terkandung dalam kata dasar. Tempat melakukan sesuatu Ukuran atau kiraan . 2008). pendapat Selain awalan pen.. terdapat beberapa awalan kata nama lain dalam Bahasa Melayu. Kata dasar yang menerima imbuhan ini membawa pelbagai makna yang berbeza.dan juru. Membawa maksud sesuatu yang Buru = buruan Tawan = tawanan Rampas = Rampasan Asinan = sesuatu yang masin Bulatan = sesuatu yang bulat Manisan = sesuatu yang manis Kurung = kurungan Mingguan = kiraan berdasarkan minggu mempunyai sifat yang terkandung pada kata dasar. Makna abstrak Penunjuk. Menunjukkan maksud kawasan atau bidang yang luas. Sesuatu yang banyak Membawa maksud alat Acuan = alat untuk mengacu Usung = alat untuk mengusung Membawa maksud orang atau haiwan atau benda yang menjadi penderita kerja. ke.yang telah dinyatakan.

–an... pen-..(merundingkan) Mem.(membiayai) Men..-an..... pen-.-an.. Kata nama terbitan daripada apitan ini mempunyai kaitan dengan kata kerja yang menerima imbuhan awalan me-..(mengesahkan) Pe..-an dan penge-.-an juga mempunyai lima cabang iaitu pe-. Kaedah pengabungan apitan ini serupa dengan kata awalan pen-..-an... Contohnya dapat dilihat dalam jadual dibawah. –an membawa makna tertentu seperti yang boleh dilihat didalam jadual berikut. men-. Contoh Makna  Kata dasar Dalam Proses atau perbuatan maksu yang Kilang Kata terbitan Pendalaman (proses mendalamkan) Pengilangan (perbuatan mengilang) Alam  Hasil perbuatan Tahu Pengalaman (sesuatu dialami) Pengetahuan (hasil diketahui) yang yang mengerjakan terkandung dalam kata dasar.-an..(pendahuluan) Peng.. Me. Seperti awalan kata nama....-an..(menguruskan) Menge. peng-.(pengesahan) Apitan pen. Apitan Kata Nama pen.(pembiayaan) Pen.. pe-... apitan kata nama pen-... menge. –an.-an. .Apitan Kata Nama Terdapat empat apitan kata nama iaitu. per-.. pem-.dan meng-.an dan ke-.(pengurusan) Penge.(mendahulukan) Meng.(perundingan) Pem. mem-.

. –an Apitan ini boleh bergabung dengan mana. Apitan ini biasanya bergabung dengan kata dasar daripada kata nama. perkarangan dan petempatan merupakan antara contoh kata terbitan yang terhasil daripada imbuhan apitan ini. Beralih Bekerja Belajar Peralihan Pekerjaan Pelajaran Apitan per-.. –an membawa dua maksud iaitu untuk menunjukkan tempat dan untuk menunjukkan makna hal yang berkaitan dengan kata dasar atau hasil daripada melakukan maksud kata dasar.. Kata nama terbitan ini juga mempunyai kaitan dengan kata kerja yang berawalan ber-. Apitan Kat Nama per. peperiksaan.. imbuhan apitan ini juga mendukung beberapa makna. Contoh .mana kata dasar... kata kerja dan kata adjektif untuk membentuk kata nama yang bersifat abstrak...Darat  Tempat perbuatan Inap Pendaratan (tempat mendarat) Penginapan (tempat menginap) untuk Apitan Kata Nama pe. Menunjukkan makna hal Contoh Pedalaman (tempat yang kedudukannya jauh dari pantai.. –an Kata nama terbitan yang terhasil daripada apitan ini agak terhad jumlahnya. Seperti apitan kata nama yang lain.-an. Apitan ini .) yang Peperangan (hal berperang) terkandung dalam kata dasar. Ini dapat dilihat dalam jadual dibawah. Apitan Kata Nama ke-. Maksud Tempat sesuatu dikerjakan atau tempat yang khusus. Peperangan..

Antara makna tersebut ialah untuk menunjukkan hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar.kata terbitan bersisipan ini membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. Sisipan Kata Nama Goay Teck Chong ada menyatakan bahawa bentuk sisipan yang membentuk kata nama ialah –el-. untuk menunjukkan tempat dan juga untuk menunjukkan hasil daripada sesuatu.mendukung beberapa makna. -er. Contohnya . Menurut beliau juga.dan –em-. -elGembung Saput Gelembung Selaput -emGuntur Kuncup Gemuntur Kemuncup -erCucuk Gigi Cerucuk Gerigi .

Contohnya . Bumiputera Perdana menteri Kata nama majmuk yang terbentuk secara eksosentrik pula hanya berlaku kepada kata nama majmuk yang terbentuk daripada dua unsur ayat yang mempunyai rentetan kata kerja + objek atau pelengkap.Proses Pemajmukan Menurut Abdullah Hassan. Contoh kata tersebut ialah . Kata nama majmuk ini mengikut hukum DM. Ada dua cara kata nama majmuk dibentuk. tetapi hukum MD. endosentrik eksosentrik Endosentrik Kata nama majmuk yang terbentu melalui endosentrik ini terbentuk mengikut hukum sintaksis dalam bahasa Melayu. Kajibumi Kaji (kata kerja) Bumi (pelengkap) . iaitu . proses pemajmukan ialah penggabungan dua atau lebih perkataan   bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan. dimana susunannya tidak mematuhi hukum DM. Anakanda Ketua menteri Baja butir Padang ragut Menteri besar Rumah rehat Terdapat satu lagi bentuk kata nama majmuk yang terhasil mengikut cara endosentrik ini. Hukum D – M ini bermaksud yang diterangkan mendahului yang menerangkan. Contoh kata nama majumuk yang terhasil mengikut bentuk ini ialah . Hal ini kerana. Namun cara ini tidak mematuhi sistem sintaksis Bahasa Melayu. bentuk ini terhad pada kata nama majmuk yang dipinjam daripada bahasa asing.

kata dasar nama boleh terdiri daripada kata nama tunggal. iaitu penggandaan penuh. penggandaan hanya akan berlaku pada bahagian awalnya sahaja. Manakala bagi kata nama majmuk yang dieja terpisah.   penggandaan kata nama tunggal tanpa imbuhan. berapitan. Penggandaan penuh kata nama majmuk pula dipengaruhi oleh bentuknya.Proses Penggandaan Menurut Goay Teck Chong. Penggandaan Kata Nama Penggandaan kata nama ini melibatkan ketiga –tiga proses penggandaan. Penggandaan penuh kata nama terbitan pula terbentuk daripada kata nama yang berawalan. Penggandaan penuh Dalam penggandaan ini. Kata nama majmuk yang dieja bercantum akan digandakan keseluruhannya. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat tiga jenis penggandaan. penggandaan separa ataupun penggandaan seretak. penggandaan separa dan penggandaan berentak. penggandaan kata nama tunggal dengan imbuhan –an. Sama ada penggandaan penuh. berakhiran ataupun bersisipan. apabila digandakan akan menjadi alat – alat tulis. Penggandaan Separa Penggandaan separa terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong dalam kata nama dan kata kerja. penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. Penggandaan penuh kata nama tunggal terbahagi kepada dua iaitu. kata nama terbitan dan kata nama majmuk. Sebagai contoh perkataan alat tulis. Contohnya perkataan jawatankuasa. . apabila digandakan akan menjadi jawatankuasa – jawatankuasa.

Penggandaan Berentak Penggandaan berentak terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong sebagai kata nama.Berita Nasional Malaysia . Contohnya : ABIM Bernama Kugiran . kura – kura Orang = Orang – orang Kuih = Kuih –muih Mana = Mana .mana Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. bergantung pada cara pembentukkannya. meja – meja Labi – labi. Makna Penanda jamak Penanda nama haiwan Makna kesamaan atau keserupaan Penanda kepelbagaian jenis Penanda tidak tahu Contoh Kata Ganda Buku – buku. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.Angkatan Belia Islam Malaysia . . Makna Kata Nama Ganda Jadual ini akan menunjukkan maksud jenis – jenis kata nama ganda.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu.

kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. jika bukan kata nama khas.taman bimbingan kanak-kanak purata . Contohnya : tabika . Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional .Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.pukul rata kugiran . jika kata nama khas.kumpulan gitar rancak Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.

Proses Penggolongan Kata Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996). iaitu kata nama. kata adjektif dan kata tugas. kata kerja. KATA NAMA KATA NAMA KHAS KATA NAMA AM KATA KERJA KATA KATA ADJEKTIF TIDAK TRANSITIF SIFAT/KEADAAN WARNA UKURAN BENTUK PANCAINDERA WAKTU CARA PERASAAN KATA TUGAS Terdapat empat golongan perkataan. .

kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga. Nik Safiah Karim et al. iaitu kata nama khas. dan seumpamanya. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. kedua dan ketiga. bahasa. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. pangkat. Seterusnya. kata nama am dan kata ganti nama. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. kata nama am dan kata ganti nama. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. perkara atau konsep yang umum sifatnya. perbadanan. iaitu manusia dan bukan manusia. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. konkrit atau abstrak dan berbilang atau tak berbilang.Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang. undang-undang. Institusi atau bukan institusi. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua.al (1996). . Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua.(1996) menyatakan. dan kata ganti nama tunjuk. iaitu kata ganti nama diri. benda. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. iaitu hidup atau tidak hidup. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. iaitu kata nama khas. bangsa. haiwan. tempat atau benda. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. manusia atau bukan manusia.

ber-. terjatuh. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. ber-…an dan ter seperti perkataan menangis.2006). duduk. memper-…kan. ii) Pengarang itu menulis buku. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me…kan. me-…i. jatuh. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. berkereta. dan bersendirian. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhanimbuhan : me-. . memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. Contoh: i) Samad membacakan ayahnya surat. Dalam ayat transitif ini.Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja.al.

Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif.seperti berasah. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. Pemuda itu sedang berbual.an seperti kecurian.seperti terangkat. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif. iaitu (i) (ii) Kata kerja pasif berawalan ber. berlipat. terbunuh. tercapai (iii) Kata kerja pasif ke …. kehujanan . kedinginan. bertulis Kata kerja pasif berawalan ter. Gadis itu tersenyum.Contoh : i) ii) iii) iv) v) Pegawai itu berkereta ke pejabat. Padi sedang menguning..

Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat.al. sangat. kuat. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif warna kata adjektif ukuran kata adjektif bentuk kata adjektif waktu kata adjektif jarak kata adjektif cara kata adjektif perasaan kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. paling. iii. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. agak. benar. apitan.Kata Adjektif Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. ii. Contoh: i. sungguh.al. atau sisipan (Ali Mahmood et. sekali. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. sama ada imbuhan awalan.dan sudah lama sungguh. . bijak cergas. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis.

ii. putih. Kecil kurus. tebal. ii. hijau. ii. biru. lewat ii. Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. awal. Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang. iii. Contoh: i. silam iii. Contoh: . iii. Contoh: i. leper tajam Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa.Contoh: i. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. Contoh: i.

Kasar. Ligat Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. dan rasa. Indera sentuh Contoh : Lembik. Molek . takut iii. Cepat iii. jauh ii. dekat iii. Licin Indera dengar Contoh : Nyaring. dengar. pandang.i. Garau Indera pandang Contoh : Comel. Laju ii. Contoh : i. Hodoh. malu Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. kasih ii. bau. Contoh : i. Lembut. hampir Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam.

Indera bau Contoh : Wangi. Kelat. Hanyir. Masam . Harum Indera rasa Contoh : Manis.

atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. komplemen dan keterangan. mana Kata perintah : jangan. harap. jemput. andaikata. minta.Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. Malahan. supaya.2010) Kata Hubung Gabungan Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya. Atau. tolong. relative. siapa. prafrasa. Contoh : Dan. bagaimana. amboi. berfungsi sebagai kata praklausa. usah. agar. oh. Serta. iaitu yang terdiri daripada kata seru. cis. kata pembenar. Contoh : Relatif : yang Komplemen : bahawa Keterangan : kerana. celaka. eh Kata tanya : berapa. Sambil. Terbahagi kepada tiga iaitu . (Ali Mahmood et. . klausa. Kata Praklausa Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. meskipun. dan kata pangkal ayat. kata tanya. jangan. sila. Tetapi. Kemudian Kata Hubung Pancangan Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pencangan pada klausa utama atau klausa induk. Contoh : Kata seru : aduh. semoga. bila. sila. sekiranya. Lalu.al. apa. akalu. atau sebagai kata pascakata. mengapa. kata perintah.

kata naïf. Kata Pascakata -nya yang hadir selepas perkataan Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. Kata penekan member penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. iaitu sama ada frasa nama. atau frasa adjektif. Kata pembenda menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. kata sendi nama. benar. arakian Kata Prafrasa Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa. peristiwa. kalakian.Kata pembenar : ya. kata arah. frasa kerja. . alkisah. kata pemeri. betul Kata pangkal ayat : hatta. kata penguat. maka. dan kata bilangan. Sebagai contoh kata bantu. kata penegas. syahadan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful