Proses Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan, tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu iaitu proses pengimbuhan. pemajmukan, penggandaan dan akronim.

Proses Pembentukan Kata

Pengimbuhan

Akronim

Pemajmukan

Penggandaan

Proses Pengimbuhan
Proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif.

Jadual dibawah akan menerangkan pembentukan kata nama terbitan berawalan pen- dengan lebih terperinci.

Bentuk awalan penKaedah pembentukan kata terbitan

Contoh

Kata dasar

Kata Terbitan

Pe-

Diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf l,m,n, ny, ng, r dan w.

Ragut Warna Main

Peragut Pewarna Pemain

Imbuhan ini juga diletakkan didepan kata dasar yang bermula dengan huruf k, p, t, dan s. Tetapi huruf pertama kata dasar tersebut digugurkan dan digantikan dengan bentuk sengau yang sama daerah artkulasinya dengan huruf yang pertama. Iaitu ;

Kunci Pegang

Pengunci Pemegang

Tampar Soal

Penampar Penyoal

   

ng = k m=p n=t ny = s

Pem-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf b.mendukung makna tertentu. Cedok Jemput Syarah Zina Pencedok Penjemput Pensyarah Penzina Peng-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal. Pelakon Penzina. g. Pelontar . Pemikir Pemarah. Beli Fitnah Varnis Proses Pembeli Pemfitnah Pemvarnis Pemproses Pen-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf c. Bom Cat Pengebom Pengecat Gong Teck Chong menyatakan setiap awalan pen. Orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar. Pengarah. Makna – makna tersebut ialah . Pemburu. Alat untuk melakukan sesuatu. Pengelap. Ukuran hasil daripada melakukan Contoh Pembaca. Orang yang suka akan sesuatu. Makna yang didukung awalan penOrang yang melakukan sesuatu. penyabar Penyapu. pemabuk. huruf h. sy dan z serta kata pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s. Gigit Hantar Khayal Olah Intip Penggigit Penghantar Pengkhayal Pengolah Pengintip Penge-  Awalan ini diimbuhkan pada kata dasar yang berekasuku kata. kh dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf k. j. f dan v serta gugusan konsonan yang bermula dengan huruf b dan p. Penanak. Pemadam Pelaung. Penyamun Pengawas. Orang yang menjawat tugas. d. Penjudi.

Sesuatu yang banyak Membawa maksud alat Acuan = alat untuk mengacu Usung = alat untuk mengusung Membawa maksud orang atau haiwan atau benda yang menjadi penderita kerja.. terdapat beberapa awalan kata nama lain dalam Bahasa Melayu. Menunjukkan maksud kawasan atau bidang yang luas. Kata dasar yang menerima imbuhan ini membawa pelbagai makna yang berbeza.dan juru. Akhiran Kata Nama Akhiran –an adalah satu – satunya akhiran asli yang menbentuk kata nama dalam bahasa Melayu (Goh Teck Chong. Antara awalan yang dimaksudkan ialah pe-. pendapat Selain awalan pen. 2008). Membawa maksud sesuatu yang Buru = buruan Tawan = tawanan Rampas = Rampasan Asinan = sesuatu yang masin Bulatan = sesuatu yang bulat Manisan = sesuatu yang manis Kurung = kurungan Mingguan = kiraan berdasarkan minggu mempunyai sifat yang terkandung pada kata dasar. Jadual dibawah akan menunjukkan makna yang didukung oleh kata dasar tersebut . Maksud Hasil daripada melakukan maksud Contoh Ejekan = hasil ejekan Ulasan = hasil ulasan Darat = daratan Hamparan = hamparan Longgok = longgokan Timbun = timbunan yang terkandung dalam kata dasar. Tempat melakukan sesuatu Ukuran atau kiraan .sesuatu. per-. ke. Makna abstrak Penunjuk.yang telah dinyatakan.

.-an. Contohnya dapat dilihat dalam jadual dibawah.-an dan penge-.. pe-.-an. Contoh Makna  Kata dasar Dalam Proses atau perbuatan maksu yang Kilang Kata terbitan Pendalaman (proses mendalamkan) Pengilangan (perbuatan mengilang) Alam  Hasil perbuatan Tahu Pengalaman (sesuatu dialami) Pengetahuan (hasil diketahui) yang yang mengerjakan terkandung dalam kata dasar..(membiayai) Men..(pendahuluan) Peng.-an.... apitan kata nama pen-.(pengesahan) Apitan pen..-an.(pembiayaan) Pen.... pem-... mem-. peng-.(mengesahkan) Pe. –an..an dan ke-.dan meng-..-an.. –an membawa makna tertentu seperti yang boleh dilihat didalam jadual berikut.. Seperti awalan kata nama. menge.(perundingan) Pem. Kaedah pengabungan apitan ini serupa dengan kata awalan pen-.. Me.... .-an juga mempunyai lima cabang iaitu pe-.(mendahulukan) Meng. Apitan Kata Nama pen..(pengurusan) Penge. pen-. per-. pen-....-an. Kata nama terbitan daripada apitan ini mempunyai kaitan dengan kata kerja yang menerima imbuhan awalan me-..Apitan Kata Nama Terdapat empat apitan kata nama iaitu. –an. men-.(menguruskan) Menge.(merundingkan) Mem.

Contoh .. –an Kata nama terbitan yang terhasil daripada apitan ini agak terhad jumlahnya. Menunjukkan makna hal Contoh Pedalaman (tempat yang kedudukannya jauh dari pantai.. Apitan Kata Nama ke-. Apitan ini .. Apitan Kat Nama per. –an membawa dua maksud iaitu untuk menunjukkan tempat dan untuk menunjukkan makna hal yang berkaitan dengan kata dasar atau hasil daripada melakukan maksud kata dasar. Seperti apitan kata nama yang lain.Darat  Tempat perbuatan Inap Pendaratan (tempat mendarat) Penginapan (tempat menginap) untuk Apitan Kata Nama pe.mana kata dasar.) yang Peperangan (hal berperang) terkandung dalam kata dasar. Ini dapat dilihat dalam jadual dibawah.. peperiksaan. –an Apitan ini boleh bergabung dengan mana. Kata nama terbitan ini juga mempunyai kaitan dengan kata kerja yang berawalan ber-.-an.. kata kerja dan kata adjektif untuk membentuk kata nama yang bersifat abstrak.. imbuhan apitan ini juga mendukung beberapa makna. Maksud Tempat sesuatu dikerjakan atau tempat yang khusus.. Beralih Bekerja Belajar Peralihan Pekerjaan Pelajaran Apitan per-. Apitan ini biasanya bergabung dengan kata dasar daripada kata nama. perkarangan dan petempatan merupakan antara contoh kata terbitan yang terhasil daripada imbuhan apitan ini.. Peperangan...

untuk menunjukkan tempat dan juga untuk menunjukkan hasil daripada sesuatu.mendukung beberapa makna.dan –em-. Menurut beliau juga. -elGembung Saput Gelembung Selaput -emGuntur Kuncup Gemuntur Kemuncup -erCucuk Gigi Cerucuk Gerigi . Antara makna tersebut ialah untuk menunjukkan hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya .kata terbitan bersisipan ini membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. Sisipan Kata Nama Goay Teck Chong ada menyatakan bahawa bentuk sisipan yang membentuk kata nama ialah –el-. -er.

Proses Pemajmukan Menurut Abdullah Hassan. Ada dua cara kata nama majmuk dibentuk. Anakanda Ketua menteri Baja butir Padang ragut Menteri besar Rumah rehat Terdapat satu lagi bentuk kata nama majmuk yang terhasil mengikut cara endosentrik ini. tetapi hukum MD. Bumiputera Perdana menteri Kata nama majmuk yang terbentuk secara eksosentrik pula hanya berlaku kepada kata nama majmuk yang terbentuk daripada dua unsur ayat yang mempunyai rentetan kata kerja + objek atau pelengkap. dimana susunannya tidak mematuhi hukum DM. Contoh kata tersebut ialah . Contoh kata nama majumuk yang terhasil mengikut bentuk ini ialah . Contohnya . Hal ini kerana. Kajibumi Kaji (kata kerja) Bumi (pelengkap) . endosentrik eksosentrik Endosentrik Kata nama majmuk yang terbentu melalui endosentrik ini terbentuk mengikut hukum sintaksis dalam bahasa Melayu. Namun cara ini tidak mematuhi sistem sintaksis Bahasa Melayu. bentuk ini terhad pada kata nama majmuk yang dipinjam daripada bahasa asing. proses pemajmukan ialah penggabungan dua atau lebih perkataan   bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan. Hukum D – M ini bermaksud yang diterangkan mendahului yang menerangkan. iaitu . Kata nama majmuk ini mengikut hukum DM.

penggandaan separa ataupun penggandaan seretak. Manakala bagi kata nama majmuk yang dieja terpisah. Penggandaan penuh kata nama terbitan pula terbentuk daripada kata nama yang berawalan. Sama ada penggandaan penuh. berapitan. penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat tiga jenis penggandaan. . Penggandaan penuh kata nama majmuk pula dipengaruhi oleh bentuknya. Contohnya perkataan jawatankuasa.   penggandaan kata nama tunggal tanpa imbuhan. kata dasar nama boleh terdiri daripada kata nama tunggal. iaitu penggandaan penuh. penggandaan separa dan penggandaan berentak. apabila digandakan akan menjadi jawatankuasa – jawatankuasa. kata nama terbitan dan kata nama majmuk. Penggandaan Kata Nama Penggandaan kata nama ini melibatkan ketiga –tiga proses penggandaan.Proses Penggandaan Menurut Goay Teck Chong. berakhiran ataupun bersisipan. Penggandaan penuh Dalam penggandaan ini. Kata nama majmuk yang dieja bercantum akan digandakan keseluruhannya. Penggandaan penuh kata nama tunggal terbahagi kepada dua iaitu. Sebagai contoh perkataan alat tulis. penggandaan kata nama tunggal dengan imbuhan –an. Penggandaan Separa Penggandaan separa terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong dalam kata nama dan kata kerja. apabila digandakan akan menjadi alat – alat tulis. penggandaan hanya akan berlaku pada bahagian awalnya sahaja.

Angkatan Belia Islam Malaysia .kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. bergantung pada cara pembentukkannya. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .mana Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim. kura – kura Orang = Orang – orang Kuih = Kuih –muih Mana = Mana .Berita Nasional Malaysia . . Makna Penanda jamak Penanda nama haiwan Makna kesamaan atau keserupaan Penanda kepelbagaian jenis Penanda tidak tahu Contoh Kata Ganda Buku – buku. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.Penggandaan Berentak Penggandaan berentak terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong sebagai kata nama. Makna Kata Nama Ganda Jadual ini akan menunjukkan maksud jenis – jenis kata nama ganda. meja – meja Labi – labi.

kumpulan gitar rancak Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas.taman bimbingan kanak-kanak purata . Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional .pukul rata kugiran . Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. jika bukan kata nama khas. jika kata nama khas. Contohnya : tabika . kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar.Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.

Proses Penggolongan Kata Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996). iaitu kata nama. KATA NAMA KATA NAMA KHAS KATA NAMA AM KATA KERJA KATA KATA ADJEKTIF TIDAK TRANSITIF SIFAT/KEADAAN WARNA UKURAN BENTUK PANCAINDERA WAKTU CARA PERASAAN KATA TUGAS Terdapat empat golongan perkataan. . kata adjektif dan kata tugas. kata kerja.

Seterusnya. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. iaitu kata nama khas. dan seumpamanya.(1996) menyatakan. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga. Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. pangkat. kata nama am dan kata ganti nama. . iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. benda. bangsa. kata nama am dan kata ganti nama. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. iaitu manusia dan bukan manusia. perkara atau konsep yang umum sifatnya.Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua. Nik Safiah Karim et al. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. dan kata ganti nama tunjuk. bahasa. manusia atau bukan manusia. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. kedua dan ketiga. konkrit atau abstrak dan berbilang atau tak berbilang. perbadanan. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. Institusi atau bukan institusi. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik. iaitu kata nama khas. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua.al (1996). undang-undang. iaitu kata ganti nama diri. iaitu hidup atau tidak hidup. haiwan. tempat atau benda.

2006). Dalam ayat transitif ini. berkereta. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et.Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja.al. me-…i. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhanimbuhan : me-. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. . ber-. Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. ii) Pengarang itu menulis buku. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. memper-…kan. Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. ber-…an dan ter seperti perkataan menangis. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. Contoh: i) Samad membacakan ayahnya surat. duduk. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. terjatuh. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me…kan. jatuh. dan bersendirian.

terbunuh. Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. Gadis itu tersenyum..seperti terangkat.seperti berasah. berlipat. iaitu (i) (ii) Kata kerja pasif berawalan ber. kedinginan. tercapai (iii) Kata kerja pasif ke ….an seperti kecurian. Pemuda itu sedang berbual. Padi sedang menguning. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif.Contoh : i) ii) iii) iv) v) Pegawai itu berkereta ke pejabat. kehujanan . Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. bertulis Kata kerja pasif berawalan ter.

Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan.Kata Adjektif Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. kuat. . Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. atau sisipan (Ali Mahmood et. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis. iii. benar. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama.al. ii.dan sudah lama sungguh. paling. Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. sungguh. iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif warna kata adjektif ukuran kata adjektif bentuk kata adjektif waktu kata adjektif jarak kata adjektif cara kata adjektif perasaan kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. Contoh: i. sangat. apitan. sekali. agak. bijak cergas.al. sama ada imbuhan awalan.

iii. ii. lewat ii. putih. hijau. iii. awal. tebal. Kecil kurus. biru. Contoh: i. silam iii. Contoh: i. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. Contoh: . ii. Contoh: i. Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang. ii. leper tajam Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa.Contoh: i.

Indera sentuh Contoh : Lembik. Licin Indera dengar Contoh : Nyaring. bau. Hodoh. Contoh : i. dekat iii. Cepat iii. malu Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. Lembut.i. pandang. Laju ii. kasih ii. dan rasa. takut iii. Contoh : i. Ligat Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. hampir Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. jauh ii. Kasar. dengar. Garau Indera pandang Contoh : Comel. Molek .

Kelat. Harum Indera rasa Contoh : Manis.Indera bau Contoh : Wangi. Hanyir. Masam .

al. bila. andaikata. Contoh : Kata seru : aduh. Sambil. (Ali Mahmood et. celaka. kata perintah. mana Kata perintah : jangan. semoga. harap. tolong. Kata Praklausa Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. prafrasa.2010) Kata Hubung Gabungan Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya. agar. akalu. cis. kata pembenar. relative. mengapa. minta. supaya. Atau. berfungsi sebagai kata praklausa. bagaimana. sila. sila. Contoh : Dan. Lalu. jangan. klausa. meskipun. sekiranya. jemput. atau sebagai kata pascakata. Terbahagi kepada tiga iaitu . . kata tanya. apa. Contoh : Relatif : yang Komplemen : bahawa Keterangan : kerana. komplemen dan keterangan. usah. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. Serta. oh. eh Kata tanya : berapa. dan kata pangkal ayat. amboi. siapa. Tetapi. Malahan. iaitu yang terdiri daripada kata seru.Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. Kemudian Kata Hubung Pancangan Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pencangan pada klausa utama atau klausa induk.

. kata penguat. Sebagai contoh kata bantu. syahadan. kata arah. alkisah. benar. peristiwa. kata pemeri. kata sendi nama. Kata penekan member penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. atau frasa adjektif. kata naïf. frasa kerja. Kata pembenda menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama.Kata pembenar : ya. Kata Pascakata -nya yang hadir selepas perkataan Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. kata penegas. maka. iaitu sama ada frasa nama. kalakian. dan kata bilangan. betul Kata pangkal ayat : hatta. arakian Kata Prafrasa Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful