Proses Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan, tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu iaitu proses pengimbuhan. pemajmukan, penggandaan dan akronim.

Proses Pembentukan Kata

Pengimbuhan

Akronim

Pemajmukan

Penggandaan

Proses Pengimbuhan
Proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif.

Jadual dibawah akan menerangkan pembentukan kata nama terbitan berawalan pen- dengan lebih terperinci.

Bentuk awalan penKaedah pembentukan kata terbitan

Contoh

Kata dasar

Kata Terbitan

Pe-

Diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf l,m,n, ny, ng, r dan w.

Ragut Warna Main

Peragut Pewarna Pemain

Imbuhan ini juga diletakkan didepan kata dasar yang bermula dengan huruf k, p, t, dan s. Tetapi huruf pertama kata dasar tersebut digugurkan dan digantikan dengan bentuk sengau yang sama daerah artkulasinya dengan huruf yang pertama. Iaitu ;

Kunci Pegang

Pengunci Pemegang

Tampar Soal

Penampar Penyoal

   

ng = k m=p n=t ny = s

huruf h. kh dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf k. Pengarah. Penjudi.mendukung makna tertentu. Ukuran hasil daripada melakukan Contoh Pembaca. Gigit Hantar Khayal Olah Intip Penggigit Penghantar Pengkhayal Pengolah Pengintip Penge-  Awalan ini diimbuhkan pada kata dasar yang berekasuku kata. Pemikir Pemarah. penyabar Penyapu. Orang yang suka akan sesuatu. Pelontar . Makna – makna tersebut ialah . Cedok Jemput Syarah Zina Pencedok Penjemput Pensyarah Penzina Peng-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal. Orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar. g. pemabuk. Pengelap. Pemadam Pelaung. Beli Fitnah Varnis Proses Pembeli Pemfitnah Pemvarnis Pemproses Pen-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf c. Pemburu. Pelakon Penzina. j. d. Penanak. Alat untuk melakukan sesuatu. Penyamun Pengawas. Bom Cat Pengebom Pengecat Gong Teck Chong menyatakan setiap awalan pen. sy dan z serta kata pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s. Orang yang menjawat tugas.Pem-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf b. Makna yang didukung awalan penOrang yang melakukan sesuatu. f dan v serta gugusan konsonan yang bermula dengan huruf b dan p.

Kata dasar yang menerima imbuhan ini membawa pelbagai makna yang berbeza. Antara awalan yang dimaksudkan ialah pe-.dan juru. ke. Tempat melakukan sesuatu Ukuran atau kiraan . pendapat Selain awalan pen.sesuatu.. Maksud Hasil daripada melakukan maksud Contoh Ejekan = hasil ejekan Ulasan = hasil ulasan Darat = daratan Hamparan = hamparan Longgok = longgokan Timbun = timbunan yang terkandung dalam kata dasar. Jadual dibawah akan menunjukkan makna yang didukung oleh kata dasar tersebut .yang telah dinyatakan. per-. 2008). Sesuatu yang banyak Membawa maksud alat Acuan = alat untuk mengacu Usung = alat untuk mengusung Membawa maksud orang atau haiwan atau benda yang menjadi penderita kerja. Membawa maksud sesuatu yang Buru = buruan Tawan = tawanan Rampas = Rampasan Asinan = sesuatu yang masin Bulatan = sesuatu yang bulat Manisan = sesuatu yang manis Kurung = kurungan Mingguan = kiraan berdasarkan minggu mempunyai sifat yang terkandung pada kata dasar. Makna abstrak Penunjuk. Menunjukkan maksud kawasan atau bidang yang luas. Akhiran Kata Nama Akhiran –an adalah satu – satunya akhiran asli yang menbentuk kata nama dalam bahasa Melayu (Goh Teck Chong. terdapat beberapa awalan kata nama lain dalam Bahasa Melayu.

(menguruskan) Menge...-an juga mempunyai lima cabang iaitu pe-..Apitan Kata Nama Terdapat empat apitan kata nama iaitu.an dan ke-..(mengesahkan) Pe. menge... Apitan Kata Nama pen..(perundingan) Pem. per-. men-.(pendahuluan) Peng. mem-..(pengurusan) Penge.(pembiayaan) Pen. –an.. pe-.-an..-an. Contohnya dapat dilihat dalam jadual dibawah. –an membawa makna tertentu seperti yang boleh dilihat didalam jadual berikut. apitan kata nama pen-. Contoh Makna  Kata dasar Dalam Proses atau perbuatan maksu yang Kilang Kata terbitan Pendalaman (proses mendalamkan) Pengilangan (perbuatan mengilang) Alam  Hasil perbuatan Tahu Pengalaman (sesuatu dialami) Pengetahuan (hasil diketahui) yang yang mengerjakan terkandung dalam kata dasar.. Kata nama terbitan daripada apitan ini mempunyai kaitan dengan kata kerja yang menerima imbuhan awalan me-.-an.(membiayai) Men. pen-.(merundingkan) Mem.....(mendahulukan) Meng.dan meng-. Seperti awalan kata nama. peng-....-an dan penge-...... Kaedah pengabungan apitan ini serupa dengan kata awalan pen-.(pengesahan) Apitan pen.-an.-an. Me... pen-.-an. pem-.. . –an.

.. peperiksaan. kata kerja dan kata adjektif untuk membentuk kata nama yang bersifat abstrak. Menunjukkan makna hal Contoh Pedalaman (tempat yang kedudukannya jauh dari pantai. Kata nama terbitan ini juga mempunyai kaitan dengan kata kerja yang berawalan ber-... Seperti apitan kata nama yang lain. Beralih Bekerja Belajar Peralihan Pekerjaan Pelajaran Apitan per-. Ini dapat dilihat dalam jadual dibawah. perkarangan dan petempatan merupakan antara contoh kata terbitan yang terhasil daripada imbuhan apitan ini.Darat  Tempat perbuatan Inap Pendaratan (tempat mendarat) Penginapan (tempat menginap) untuk Apitan Kata Nama pe. –an membawa dua maksud iaitu untuk menunjukkan tempat dan untuk menunjukkan makna hal yang berkaitan dengan kata dasar atau hasil daripada melakukan maksud kata dasar..-an. Apitan Kat Nama per. Maksud Tempat sesuatu dikerjakan atau tempat yang khusus. Apitan Kata Nama ke-. –an Kata nama terbitan yang terhasil daripada apitan ini agak terhad jumlahnya. Contoh .... Peperangan.. Apitan ini biasanya bergabung dengan kata dasar daripada kata nama.. imbuhan apitan ini juga mendukung beberapa makna. –an Apitan ini boleh bergabung dengan mana.mana kata dasar. Apitan ini .) yang Peperangan (hal berperang) terkandung dalam kata dasar.

-er. untuk menunjukkan tempat dan juga untuk menunjukkan hasil daripada sesuatu. -elGembung Saput Gelembung Selaput -emGuntur Kuncup Gemuntur Kemuncup -erCucuk Gigi Cerucuk Gerigi . Menurut beliau juga.kata terbitan bersisipan ini membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar.dan –em-. Sisipan Kata Nama Goay Teck Chong ada menyatakan bahawa bentuk sisipan yang membentuk kata nama ialah –el-. Antara makna tersebut ialah untuk menunjukkan hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar.mendukung beberapa makna. Contohnya .

Proses Pemajmukan Menurut Abdullah Hassan. tetapi hukum MD. Namun cara ini tidak mematuhi sistem sintaksis Bahasa Melayu. proses pemajmukan ialah penggabungan dua atau lebih perkataan   bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan. Hal ini kerana. Anakanda Ketua menteri Baja butir Padang ragut Menteri besar Rumah rehat Terdapat satu lagi bentuk kata nama majmuk yang terhasil mengikut cara endosentrik ini. endosentrik eksosentrik Endosentrik Kata nama majmuk yang terbentu melalui endosentrik ini terbentuk mengikut hukum sintaksis dalam bahasa Melayu. Kajibumi Kaji (kata kerja) Bumi (pelengkap) . Ada dua cara kata nama majmuk dibentuk. dimana susunannya tidak mematuhi hukum DM. Contoh kata nama majumuk yang terhasil mengikut bentuk ini ialah . bentuk ini terhad pada kata nama majmuk yang dipinjam daripada bahasa asing. Kata nama majmuk ini mengikut hukum DM. Contoh kata tersebut ialah . iaitu . Bumiputera Perdana menteri Kata nama majmuk yang terbentuk secara eksosentrik pula hanya berlaku kepada kata nama majmuk yang terbentuk daripada dua unsur ayat yang mempunyai rentetan kata kerja + objek atau pelengkap. Contohnya . Hukum D – M ini bermaksud yang diterangkan mendahului yang menerangkan.

berapitan. Sama ada penggandaan penuh. Kata nama majmuk yang dieja bercantum akan digandakan keseluruhannya. Penggandaan penuh kata nama majmuk pula dipengaruhi oleh bentuknya. penggandaan kata nama tunggal dengan imbuhan –an.   penggandaan kata nama tunggal tanpa imbuhan. Manakala bagi kata nama majmuk yang dieja terpisah. Penggandaan penuh Dalam penggandaan ini. Sebagai contoh perkataan alat tulis. Penggandaan Kata Nama Penggandaan kata nama ini melibatkan ketiga –tiga proses penggandaan. penggandaan hanya akan berlaku pada bahagian awalnya sahaja. berakhiran ataupun bersisipan. apabila digandakan akan menjadi jawatankuasa – jawatankuasa. Penggandaan Separa Penggandaan separa terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong dalam kata nama dan kata kerja. kata nama terbitan dan kata nama majmuk. . Beliau juga menyatakan bahawa terdapat tiga jenis penggandaan. apabila digandakan akan menjadi alat – alat tulis. penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. Penggandaan penuh kata nama tunggal terbahagi kepada dua iaitu. penggandaan separa dan penggandaan berentak. penggandaan separa ataupun penggandaan seretak. Penggandaan penuh kata nama terbitan pula terbentuk daripada kata nama yang berawalan. kata dasar nama boleh terdiri daripada kata nama tunggal. iaitu penggandaan penuh.Proses Penggandaan Menurut Goay Teck Chong. Contohnya perkataan jawatankuasa.

Makna Kata Nama Ganda Jadual ini akan menunjukkan maksud jenis – jenis kata nama ganda.Berita Nasional Malaysia . meja – meja Labi – labi. turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.Angkatan Belia Islam Malaysia .mana Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan. Makna Penanda jamak Penanda nama haiwan Makna kesamaan atau keserupaan Penanda kepelbagaian jenis Penanda tidak tahu Contoh Kata Ganda Buku – buku.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu. kura – kura Orang = Orang – orang Kuih = Kuih –muih Mana = Mana . Contohnya : ABIM Bernama Kugiran .Penggandaan Berentak Penggandaan berentak terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong sebagai kata nama. bergantung pada cara pembentukkannya. Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. .

jika kata nama khas. keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional .pukul rata kugiran .kumpulan gitar rancak Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas. kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. jika bukan kata nama khas. Contohnya : tabika . Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.taman bimbingan kanak-kanak purata .Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan.

KATA NAMA KATA NAMA KHAS KATA NAMA AM KATA KERJA KATA KATA ADJEKTIF TIDAK TRANSITIF SIFAT/KEADAAN WARNA UKURAN BENTUK PANCAINDERA WAKTU CARA PERASAAN KATA TUGAS Terdapat empat golongan perkataan. kata kerja. iaitu kata nama. .Proses Penggolongan Kata Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996). kata adjektif dan kata tugas.

iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. kata nama am dan kata ganti nama. manusia atau bukan manusia. bangsa. Institusi atau bukan institusi. perbadanan. iaitu kata nama khas. iaitu kata nama khas. . Seterusnya. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda.Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua. iaitu manusia dan bukan manusia. perkara atau konsep yang umum sifatnya. benda. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik. kedua dan ketiga. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. undang-undang. dan kata ganti nama tunjuk. pangkat.(1996) menyatakan.al (1996). dan seumpamanya. kata nama am dan kata ganti nama. Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. bahasa. iaitu hidup atau tidak hidup. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. iaitu kata ganti nama diri. konkrit atau abstrak dan berbilang atau tak berbilang. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. Nik Safiah Karim et al. haiwan. tempat atau benda. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya.

al. me-…i. terjatuh. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. ber-…an dan ter seperti perkataan menangis. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat.Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me…kan.2006). Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. duduk. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. berkereta. jatuh. . kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. Contoh: i) Samad membacakan ayahnya surat. ii) Pengarang itu menulis buku. Dalam ayat transitif ini. ber-. dan bersendirian. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et. memper-…kan. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhanimbuhan : me-.

Terdapat tiga jenis kata kerja pasif. terbunuh. Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. Padi sedang menguning.seperti terangkat.seperti berasah.. Gadis itu tersenyum. bertulis Kata kerja pasif berawalan ter. kehujanan . Pemuda itu sedang berbual.an seperti kecurian. berlipat. iaitu (i) (ii) Kata kerja pasif berawalan ber.Contoh : i) ii) iii) iv) v) Pegawai itu berkereta ke pejabat. kedinginan. tercapai (iii) Kata kerja pasif ke …. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik.

sekali.dan sudah lama sungguh. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. sama ada imbuhan awalan. iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif warna kata adjektif ukuran kata adjektif bentuk kata adjektif waktu kata adjektif jarak kata adjektif cara kata adjektif perasaan kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. Contoh: i. ii. . 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. sangat. kuat.al. Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. atau sisipan (Ali Mahmood et.Kata Adjektif Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. bijak cergas. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis. paling.al. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. agak. iii. apitan. benar. sungguh.

awal. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran. hijau.Contoh: i. Contoh: i. tebal. putih. ii. iii. biru. Contoh: i. Kecil kurus. iii. lewat ii. ii. Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang. Contoh: i. silam iii. Contoh: . leper tajam Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. ii.

Ligat Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. Licin Indera dengar Contoh : Nyaring. hampir Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam. Hodoh. Laju ii. Cepat iii. malu Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. dengar. Indera sentuh Contoh : Lembik. pandang. Contoh : i. dan rasa. Kasar. dekat iii. Molek . bau. jauh ii. kasih ii. takut iii.i. Lembut. Contoh : i. Garau Indera pandang Contoh : Comel.

Hanyir. Kelat. Masam .Indera bau Contoh : Wangi. Harum Indera rasa Contoh : Manis.

apa. dan kata pangkal ayat. Lalu. jemput. oh. prafrasa. bagaimana. relative. Contoh : Relatif : yang Komplemen : bahawa Keterangan : kerana. Terbahagi kepada tiga iaitu . jangan. . mana Kata perintah : jangan. Sambil. sila. (Ali Mahmood et. siapa. bila. andaikata. komplemen dan keterangan. Tetapi. iaitu yang terdiri daripada kata seru. usah. meskipun.2010) Kata Hubung Gabungan Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya. Contoh : Kata seru : aduh. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. tolong. klausa. Malahan. Serta. Contoh : Dan. harap. celaka. sekiranya. Kemudian Kata Hubung Pancangan Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pencangan pada klausa utama atau klausa induk. atau sebagai kata pascakata. sila. kata perintah. berfungsi sebagai kata praklausa. cis.al. kata tanya. Kata Praklausa Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. mengapa. supaya. akalu. eh Kata tanya : berapa. kata pembenar. minta. amboi. agar.Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. Atau. semoga.

. kata naïf. frasa kerja. Kata Pascakata -nya yang hadir selepas perkataan Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. alkisah. syahadan. kalakian. kata penguat. benar. betul Kata pangkal ayat : hatta. maka.Kata pembenar : ya. kata penegas. peristiwa. Kata pembenda menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. kata arah. dan kata bilangan. iaitu sama ada frasa nama. arakian Kata Prafrasa Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa. kata sendi nama. Sebagai contoh kata bantu. kata pemeri. Kata penekan member penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. atau frasa adjektif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful