P. 1
Proses Pembentukan Kata Dan Penggolongan Kata Dalam Bahasa Melayu

Proses Pembentukan Kata Dan Penggolongan Kata Dalam Bahasa Melayu

|Views: 2,806|Likes:
Published by Durrani Dawi

More info:

Published by: Durrani Dawi on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2015

pdf

text

original

Proses Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan, tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu iaitu proses pengimbuhan. pemajmukan, penggandaan dan akronim.

Proses Pembentukan Kata

Pengimbuhan

Akronim

Pemajmukan

Penggandaan

Proses Pengimbuhan
Proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif.

Jadual dibawah akan menerangkan pembentukan kata nama terbitan berawalan pen- dengan lebih terperinci.

Bentuk awalan penKaedah pembentukan kata terbitan

Contoh

Kata dasar

Kata Terbitan

Pe-

Diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf l,m,n, ny, ng, r dan w.

Ragut Warna Main

Peragut Pewarna Pemain

Imbuhan ini juga diletakkan didepan kata dasar yang bermula dengan huruf k, p, t, dan s. Tetapi huruf pertama kata dasar tersebut digugurkan dan digantikan dengan bentuk sengau yang sama daerah artkulasinya dengan huruf yang pertama. Iaitu ;

Kunci Pegang

Pengunci Pemegang

Tampar Soal

Penampar Penyoal

   

ng = k m=p n=t ny = s

Orang yang suka akan sesuatu. Penyamun Pengawas. sy dan z serta kata pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s. huruf h. Pemikir Pemarah. Penjudi. Beli Fitnah Varnis Proses Pembeli Pemfitnah Pemvarnis Pemproses Pen-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf c.mendukung makna tertentu. Alat untuk melakukan sesuatu. Bom Cat Pengebom Pengecat Gong Teck Chong menyatakan setiap awalan pen. Cedok Jemput Syarah Zina Pencedok Penjemput Pensyarah Penzina Peng-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal. pemabuk. Orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar. g. j. Makna yang didukung awalan penOrang yang melakukan sesuatu. Pengarah. Ukuran hasil daripada melakukan Contoh Pembaca. kh dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf k. Pengelap. penyabar Penyapu. Pemburu. Pemadam Pelaung. Penanak. Makna – makna tersebut ialah . Pelontar . Pelakon Penzina. Orang yang menjawat tugas.Pem-  Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf b. d. Gigit Hantar Khayal Olah Intip Penggigit Penghantar Pengkhayal Pengolah Pengintip Penge-  Awalan ini diimbuhkan pada kata dasar yang berekasuku kata. f dan v serta gugusan konsonan yang bermula dengan huruf b dan p.

Antara awalan yang dimaksudkan ialah pe-.yang telah dinyatakan. Kata dasar yang menerima imbuhan ini membawa pelbagai makna yang berbeza. 2008). Akhiran Kata Nama Akhiran –an adalah satu – satunya akhiran asli yang menbentuk kata nama dalam bahasa Melayu (Goh Teck Chong.dan juru. Maksud Hasil daripada melakukan maksud Contoh Ejekan = hasil ejekan Ulasan = hasil ulasan Darat = daratan Hamparan = hamparan Longgok = longgokan Timbun = timbunan yang terkandung dalam kata dasar. Menunjukkan maksud kawasan atau bidang yang luas. Jadual dibawah akan menunjukkan makna yang didukung oleh kata dasar tersebut .sesuatu. Tempat melakukan sesuatu Ukuran atau kiraan . pendapat Selain awalan pen. terdapat beberapa awalan kata nama lain dalam Bahasa Melayu. Membawa maksud sesuatu yang Buru = buruan Tawan = tawanan Rampas = Rampasan Asinan = sesuatu yang masin Bulatan = sesuatu yang bulat Manisan = sesuatu yang manis Kurung = kurungan Mingguan = kiraan berdasarkan minggu mempunyai sifat yang terkandung pada kata dasar. ke.. Sesuatu yang banyak Membawa maksud alat Acuan = alat untuk mengacu Usung = alat untuk mengusung Membawa maksud orang atau haiwan atau benda yang menjadi penderita kerja. per-. Makna abstrak Penunjuk.

men-... Apitan Kata Nama pen.(mengesahkan) Pe..-an..-an... pe-.(pengurusan) Penge.-an. pem-.(membiayai) Men. pen-.. peng-.(pendahuluan) Peng... Contoh Makna  Kata dasar Dalam Proses atau perbuatan maksu yang Kilang Kata terbitan Pendalaman (proses mendalamkan) Pengilangan (perbuatan mengilang) Alam  Hasil perbuatan Tahu Pengalaman (sesuatu dialami) Pengetahuan (hasil diketahui) yang yang mengerjakan terkandung dalam kata dasar. .(perundingan) Pem.(pengesahan) Apitan pen. –an.... per-. Kata nama terbitan daripada apitan ini mempunyai kaitan dengan kata kerja yang menerima imbuhan awalan me-.(menguruskan) Menge.. –an membawa makna tertentu seperti yang boleh dilihat didalam jadual berikut. Me. –an..an dan ke-... Seperti awalan kata nama...-an juga mempunyai lima cabang iaitu pe-.-an....dan meng-.-an.. Kaedah pengabungan apitan ini serupa dengan kata awalan pen-.-an..(merundingkan) Mem. mem-.(mendahulukan) Meng. apitan kata nama pen-.Apitan Kata Nama Terdapat empat apitan kata nama iaitu.(pembiayaan) Pen. Contohnya dapat dilihat dalam jadual dibawah....-an dan penge-. menge. pen-.

Peperangan.-an. Beralih Bekerja Belajar Peralihan Pekerjaan Pelajaran Apitan per-... Apitan Kata Nama ke-. Ini dapat dilihat dalam jadual dibawah.. imbuhan apitan ini juga mendukung beberapa makna. –an membawa dua maksud iaitu untuk menunjukkan tempat dan untuk menunjukkan makna hal yang berkaitan dengan kata dasar atau hasil daripada melakukan maksud kata dasar. Apitan Kat Nama per. Apitan ini .. Menunjukkan makna hal Contoh Pedalaman (tempat yang kedudukannya jauh dari pantai.. Maksud Tempat sesuatu dikerjakan atau tempat yang khusus.) yang Peperangan (hal berperang) terkandung dalam kata dasar. Seperti apitan kata nama yang lain.. kata kerja dan kata adjektif untuk membentuk kata nama yang bersifat abstrak..Darat  Tempat perbuatan Inap Pendaratan (tempat mendarat) Penginapan (tempat menginap) untuk Apitan Kata Nama pe.mana kata dasar. perkarangan dan petempatan merupakan antara contoh kata terbitan yang terhasil daripada imbuhan apitan ini.. –an Kata nama terbitan yang terhasil daripada apitan ini agak terhad jumlahnya. peperiksaan.. –an Apitan ini boleh bergabung dengan mana. Kata nama terbitan ini juga mempunyai kaitan dengan kata kerja yang berawalan ber-. Apitan ini biasanya bergabung dengan kata dasar daripada kata nama. Contoh ..

dan –em-. Menurut beliau juga. untuk menunjukkan tempat dan juga untuk menunjukkan hasil daripada sesuatu. -er.kata terbitan bersisipan ini membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar.mendukung beberapa makna. Antara makna tersebut ialah untuk menunjukkan hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar. Sisipan Kata Nama Goay Teck Chong ada menyatakan bahawa bentuk sisipan yang membentuk kata nama ialah –el-. Contohnya . -elGembung Saput Gelembung Selaput -emGuntur Kuncup Gemuntur Kemuncup -erCucuk Gigi Cerucuk Gerigi .

Hal ini kerana. Contoh kata tersebut ialah . proses pemajmukan ialah penggabungan dua atau lebih perkataan   bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan. Ada dua cara kata nama majmuk dibentuk. endosentrik eksosentrik Endosentrik Kata nama majmuk yang terbentu melalui endosentrik ini terbentuk mengikut hukum sintaksis dalam bahasa Melayu. Bumiputera Perdana menteri Kata nama majmuk yang terbentuk secara eksosentrik pula hanya berlaku kepada kata nama majmuk yang terbentuk daripada dua unsur ayat yang mempunyai rentetan kata kerja + objek atau pelengkap. Contohnya . Hukum D – M ini bermaksud yang diterangkan mendahului yang menerangkan. Contoh kata nama majumuk yang terhasil mengikut bentuk ini ialah . bentuk ini terhad pada kata nama majmuk yang dipinjam daripada bahasa asing. Anakanda Ketua menteri Baja butir Padang ragut Menteri besar Rumah rehat Terdapat satu lagi bentuk kata nama majmuk yang terhasil mengikut cara endosentrik ini. Kajibumi Kaji (kata kerja) Bumi (pelengkap) .Proses Pemajmukan Menurut Abdullah Hassan. tetapi hukum MD. Kata nama majmuk ini mengikut hukum DM. dimana susunannya tidak mematuhi hukum DM. Namun cara ini tidak mematuhi sistem sintaksis Bahasa Melayu. iaitu .

Proses Penggandaan Menurut Goay Teck Chong. Penggandaan penuh kata nama tunggal terbahagi kepada dua iaitu. berakhiran ataupun bersisipan. apabila digandakan akan menjadi jawatankuasa – jawatankuasa. kata dasar nama boleh terdiri daripada kata nama tunggal. penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. Sama ada penggandaan penuh. Penggandaan Separa Penggandaan separa terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong dalam kata nama dan kata kerja. kata nama terbitan dan kata nama majmuk. iaitu penggandaan penuh. penggandaan hanya akan berlaku pada bahagian awalnya sahaja. . Kata nama majmuk yang dieja bercantum akan digandakan keseluruhannya. penggandaan separa dan penggandaan berentak. Penggandaan penuh kata nama majmuk pula dipengaruhi oleh bentuknya. berapitan. Penggandaan penuh Dalam penggandaan ini. Contohnya perkataan jawatankuasa. Penggandaan Kata Nama Penggandaan kata nama ini melibatkan ketiga –tiga proses penggandaan. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat tiga jenis penggandaan. Manakala bagi kata nama majmuk yang dieja terpisah. apabila digandakan akan menjadi alat – alat tulis. Sebagai contoh perkataan alat tulis.   penggandaan kata nama tunggal tanpa imbuhan. penggandaan kata nama tunggal dengan imbuhan –an. penggandaan separa ataupun penggandaan seretak. Penggandaan penuh kata nama terbitan pula terbentuk daripada kata nama yang berawalan.

turut tergolong ke dalam bentuk kata tunggal ialah kata akronim.kumpulan gitar rancak Cara Menulis Kata Akronim Terdapat tiga cara menulis kata akronim dalam bahasa Melayu.Angkatan Belia Islam Malaysia . meja – meja Labi – labi. kura – kura Orang = Orang – orang Kuih = Kuih –muih Mana = Mana .Penggandaan Berentak Penggandaan berentak terhadap kata nama muncul daripada kata dasar yang tergolong sebagai kata nama. Makna Kata Nama Ganda Jadual ini akan menunjukkan maksud jenis – jenis kata nama ganda. Contohnya : ABIM Bernama Kugiran . Kata akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.Berita Nasional Malaysia . .mana Kata Akronim Mengikut Tatabahasa Dewan. Makna Penanda jamak Penanda nama haiwan Makna kesamaan atau keserupaan Penanda kepelbagaian jenis Penanda tidak tahu Contoh Kata Ganda Buku – buku. bergantung pada cara pembentukkannya.

Ditulis dengan huruf besar seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan. jika bukan kata nama khas.pukul rata kugiran .taman bimbingan kanak-kanak purata . kata akronim itu ditulis bermula dengan huruf besar. Contohnya : tabika . jika kata nama khas. Contohnya : Bernama Intan Proton Berita Nasional Malaysia Institut Tadbir Awam Negara Perusahaan Otomobil Nasional . keseluruhannya ditulis dengan huruf besar. Contohnya : ABIM UMNO Angkatan Belia Islam Malaysia United Malay National Organisation Ditulis dengan huruf kecil seluruhnya Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya.kumpulan gitar rancak Ditulis bermula dengan huruf besar Jika akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan / atau suku katanya itu menjadi kata nama khas.

Proses Penggolongan Kata Golongan Kata Menurut Tatabahasa Dewan (1996). kata kerja. iaitu kata nama. . kata adjektif dan kata tugas. KATA NAMA KATA NAMA KHAS KATA NAMA AM KATA KERJA KATA KATA ADJEKTIF TIDAK TRANSITIF SIFAT/KEADAAN WARNA UKURAN BENTUK PANCAINDERA WAKTU CARA PERASAAN KATA TUGAS Terdapat empat golongan perkataan.

kata nama am dan kata ganti nama. benda. bangsa. iaitu kata ganti nama diri orang pertama. kata nama am dan kata ganti nama. Nama khas hidup dibahagikan kepada dua. Kata Nama Khas Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. kedua dan ketiga. iaitu kata nama khas. iaitu kata nama khas. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda. Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada dua. bahasa. undang-undang. dan seumpamanya. Kata ganti nama dibahagikan kepada dua golongan kecil. iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. tempat atau benda. iaitu kata ganti nama diri. . Seterusnya. perbadanan. Golongan kata nama ini boleh dibahagikan pula kepada sub golongan berdasarkan ciri-ciri semantik. perkara atau konsep yang umum sifatnya. kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. dan kata ganti nama tunjuk. Nik Safiah Karim et al. pangkat. iaitu manusia dan bukan manusia. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar dalam tulisan.al (1996).Kata Nama Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti kepada binaan frasa nama dan lazimnya perkataan ini menamakan orang. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. haiwan. iaitu hidup atau tidak hidup. konkrit atau abstrak dan berbilang atau tak berbilang. Kata Ganti Nama Menurut Nik Safiah et. Institusi atau bukan institusi. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataannya. Kata nama khas pula dibahagikan kepada dua. manusia atau bukan manusia.(1996) menyatakan. kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada tiga.

me-…i. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. duduk. ber-…an dan ter seperti perkataan menangis. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. dan bersendirian.al.Kata Kerja Golongan kata kerja pula merangkumi sejumlah kata dasar yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. iv) Ibu sedang menggoreng ikan di dapur. iii) Aminah sedang mencuci pakaian. Dalam ayat transitif ini. . memper-…kan. iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. berkereta. Kata kerja transitif pula boleh dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif (Nik Safiah Karim et. Contoh: i) Samad membacakan ayahnya surat. ii) Pengarang itu menulis buku. Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja.2006). sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me…kan. terjatuh. ber-. jatuh. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhanimbuhan : me-.

berlipat. bertulis Kata kerja pasif berawalan ter. Anak Pak Mat menangis di dalam bilik. Pemuda itu sedang berbual. Padi sedang menguning.seperti terangkat. terbunuh. Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. kehujanan . Gadis itu tersenyum.Contoh : i) ii) iii) iv) v) Pegawai itu berkereta ke pejabat. Terdapat tiga jenis kata kerja pasif. iaitu (i) (ii) Kata kerja pasif berawalan ber. tercapai (iii) Kata kerja pasif ke ….seperti berasah.. kedinginan.an seperti kecurian.

atau sisipan (Ali Mahmood et. Kata adjektif warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna.Kata Adjektif Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. ii. paling. agak. iii.dan sudah lama sungguh. sama ada imbuhan awalan. Contoh: i. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) kata adjektif sifatan atau keadaan kata adjektif warna kata adjektif ukuran kata adjektif bentuk kata adjektif waktu kata adjektif jarak kata adjektif cara kata adjektif perasaan kata adjektif pancaindera Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama.al. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau terbentuk secara menerima imbuhan. kuat. Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. benar. (2006) kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis. apitan. 2007) Menurut Nik Safiah Karim et. . sungguh. bijak cergas. sekali. sangat.al.

silam iii. iii. lewat ii. tebal. ii. Contoh: . Kata adjektif jarak sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi makna konsep ruang. putih. Kata adjektif bentuk sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi maksud rupa bentuk. Contoh: i. ii. hijau. Contoh: i. Kata adjektif ukuran sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian ukuran.Contoh: i. ii. biru. leper tajam Kata adjektif waktu sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian konsep masa. Contoh: i. iii. awal. Kecil kurus.

Indera sentuh Contoh : Lembik. takut iii. dan rasa. Lembut. Contoh : i. Kasar. Licin Indera dengar Contoh : Nyaring. Cepat iii. dekat iii. jauh ii. Contoh : i. Laju ii. dengar. Hodoh. malu Kata adjektif pancaindera sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang membawa konsep sentuh. Ligat Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang digunakan sebagai unsur keterangan kepada kata nama yang memberi pengertian atau konsep perasaan. kasih ii. bau. Garau Indera pandang Contoh : Comel. Molek . pandang. hampir Kata adjektif cara sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam.i.

Kelat. Masam . Harum Indera rasa Contoh : Manis.Indera bau Contoh : Wangi. Hanyir.

meskipun. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. atau sebagai kata pascakata. kata tanya.al. supaya. kata pembenar. andaikata. apa. bila. Malahan. mengapa. Kata Praklausa Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa. sila. tolong. Contoh : Relatif : yang Komplemen : bahawa Keterangan : kerana. jangan. Contoh : Dan. sekiranya. berfungsi sebagai kata praklausa.2010) Kata Hubung Gabungan Menghubungkan klausa yang sama tara sifatnya. komplemen dan keterangan. oh. eh Kata tanya : berapa. Contoh : Kata seru : aduh. Sambil.Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. jemput. Serta. mana Kata perintah : jangan. Terbahagi kepada tiga iaitu . harap. (Ali Mahmood et. siapa. agar. celaka. iaitu yang terdiri daripada kata seru. kata perintah. prafrasa. Lalu. semoga. amboi. Atau. . klausa. usah. akalu. cis. Tetapi. minta. sila. Kemudian Kata Hubung Pancangan Menyambungkan klausa tak setara atau klausa pencangan pada klausa utama atau klausa induk. bagaimana. dan kata pangkal ayat. relative.

dan kata bilangan. maka. kalakian. Kata pembenda menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. kata arah. syahadan. alkisah. kata penegas. kata pemeri. Kata Pascakata -nya yang hadir selepas perkataan Berfungsi sebagai penekan dan pembenda. benar. kata naïf. kata penguat. iaitu sama ada frasa nama.Kata pembenar : ya. betul Kata pangkal ayat : hatta. arakian Kata Prafrasa Sejumlah perkataan yang terletak di hadapan frasa. kata sendi nama. atau frasa adjektif. . frasa kerja. Kata penekan member penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. Sebagai contoh kata bantu. peristiwa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->