PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DI SEKOLAH : Satu Pengenalan dan Aplikasi

Oleh: Azman bin Hj. Adnan Penolong Kanan (HEM) Sekolah Menengah Kebangsaan Adela

Pengenalan Pengurusan Hal-Ehwal Murid (HEM) merupakan satu bidang yang penting di sekolah. Sekiranya tidak dikendalikan dengan baik ia akan mencacatkan dan menjejaskan perjalanan dan prestasi sekolah itu sendiri. Dengan adanya permintaan dan harapan yang tinggi di kalangan murid/pelajar dan masyarakat seluruhnya terhadap kemampuan sekolah, pengurus atau pemimpin sekolah seharusnya memainkan peranan yang lebih daripada hanya menjalankan fungsi pentadbiran dan penyelenggaraan. Pengurus/pemimpin sekolah mesti berupaya menjadi penggerak dan penggalak perubahan untuk mempengaruhi ahli-ahli dalam sekolah menuju ke arah kecemerlangan. Ini kerana pelajar-pelajar merupakan aset negara masa depan. Jatuh bangunnya negara bergantung kepada kualiti tenaga manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Untuk membantu individu supaya seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek (J.E.R.I) sebagaimana yang tercerna dalam Falsafah Pendidikan Negara (FPN) bukanlah satu perkara yang mudah. Di peringkat sekolah ia berkehendakkan satu perancangan yang lebih berstruktur dan strategik untuk memastikan sesebuah sekolah itu memenuhi ciri-ciri instituti yang berjaya dalam bidang akademik dan bukan akademik. Oleh itu untuk mencapai hasrat ini, jawatan khas Guru Penolong Kanan (HEM) telah diwujudkan di sekolah bagi membantu pihak pentadbir (guru besar/pengetua) dalam memainkan peranan sebagai pemaju, pembina, pembantu, perancang, pemudahcara, penyelaras, pengawal, penawar, dan kaunselor kepada ahli-ahli di bawah pengawasannya khususnya pelajar-pelajar. Siapakah Pelajar-Pelajar Sekolah? Pelajar-pelajar sekolah terdiri daripada mereka yang berumur antara 7 hingga 18 tahun. Pelajar-pelajar sekolah rendah ialah mereka yang berumur antara 7 hingga 12 tahun manakala pelajar sekolah menengah pula berumur antara 13 hingga 18 tahun. Mengikut ahli-ahli psikologi, kanak-kanak atau pelajar-pelajar yang berada pada setiap peringkat umur mesti melaksanakan tugas perkembangan masing-masing. Kegagalan memenuhi tugas perkembangan pada sesuatu peringkat boleh menjejaskan perkembangan kanak-kanak atau pelajar-pelajar pada peringkat perkembangan seterusnya. Pengurus-pengurus di peringkat sekolah mestilah memahami diri pelajar sebagai organisme yang berkembang dan kompleks. Mereka menghadapi pelbagai masalah dan cabaran yang kompleks dalam proses perkembangan diri dan memerlukan bantuan serta bimbingan daripada guru-guru di sekolah. Konsep Pengurusan dan Pengurusan Hal Ehwal Murid

Menurut Peter F. Drucker, pengurusan boleh ditakrifkan sebagai proses sosial yang dibentuk untuk memberikan kerjasama, penglibatan, campur tangan dan penyertaan orang lain ke arah pencapaian yang lebih berkesan terhadap sesuatu objektif yang ditetapkan. Jaafar Muhammad (1988) pula mendefinisikan pengurusan sebagai satu proses mengagihkan input-input organisasi (termasuk sumber ekonomi dan sumber kakitangan) dengan cara perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawalan untuk tujuan mengeluarkan output (perkhidmatan) yang diperlukan oleh pelanggan-pelanggan supaya objektif organisasi tercapai. Oleh itu, berlandaskan konsep asas pengurusan, pengurusan HEM merupakan satu proses pengendalian resos-resos sama ada manusia atau fizikal dengan tujuan untuk mencapai matlamat dan objektif pada tahap yang memuaskan. Dalam waktu yang sama ianya dapat memberikan rasa kepuasan, semangat kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan ahli-ahli dan semua pihak yang terlibat dalam instutiti sekolah sama ada pentadbir, pelajar, guru, kakitangan sokongan, ibu bapa, dan masyarakat. Dalam istilah yang mudah pengurusan HEM adalah proses-proses yang berhubungkait dengan: i. Perancangan kerja atau program bagi murid/pelajar ii. Pengelolaan murid/pelajar dan program secara berkesan iii. Pemilihan cara atau kaedah yang berkesan dalam pengurusan organisasi iv. Penyeliaan dan penyelarasan aktiviti-aktiviti v. Pengawalan, penilaian prestasi murid/pelajar dan penilaian program

Ada juga yang melihat proses pengurusan HEM tersebut dari aspek: i. Perancangan (planning) Proses menentukan objektif dan cara operasi untuk aktiviti-aktiviti HEM yang dijalankan bertujuan untuk mencapai matlamat dengan cara yang paling berkesan. ii. Pengelolaan (Organising) Pengumpulan resos-resos sama ada manusia atau bukan manusia dan pembentukan prosedur dalam menguruskan program HEM. iii. Pentadbiran/Memimoin (Leading)

hal-hal sosial. pelanggaran disiplin. guru pelawat. iv. masalah kesihatan tubuh badan dan faktor ekonomi yang menganggu kehidupan sebagai pelajar. Jawatan Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) hanya diisi dan diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran pada awal tahun tersebut. Di peringkat sekolah. di Malaysia. Rasional perkhidmatan Hal Ehwal Murid di Malaysia Nordin Kardi (1993) menyatakan terdapat 2 jenis rasional kewujudan pengurusan hal ehwal murid diwujudkan di semua jenis instituti pendidikan di Malaysia iaitu: (i) Rasional tersembunyi . Dengan berpegang kepada pendapat bahawa sedangkan mahasiswa di pengajian tinggi yang lebih dewasa pun memerlukan perhatian dalam aspek peribadi. Seperti juga di negara-negara barat. penyeliaan. Ini meliputi semua sekolah menengah hingga ke sekolah rendah. moral.berunsur politik . motivasi. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling pula wujud pada awal tahun 1960-an. pengurusan personalia pelajar yang lebih dikenali sebagai Perkhidmatan Bantuan (student services) atau Perkhidmatan Personelia Pelajar (student personnel services) pada awal 1920-an yang bermula di instituti pengajian tinggi dan kemudiannya berkembang pula sehingga ke peringkat sekolah. perkhidmatan yang secara konsepnya termasuk di bawah ruang lingkup personalia murid telah lama wujud. tindak ikut untuk memperbaiki rancangan HEM yang dilaksanakan. ahli psikologi sekolah. ahli psikitri sekolah. perkhidmatan hal ehwal pelajar secara rasmi juga dimulakan di peringkat universiti iaitu pada penghujung tahun 1960-an dan awal 70-an ekoran gerakan agresif para mahasiswa universiti dan kemudiannya kerajaan mewujudkan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) yang mewujudkan jawatan Timbalan Naib Canselor Disiplin buat pertama kalinya yang kemudiannya diubah kepada Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar). Sejarah Perkhidmatan HEM/Personalia di Sekolah Di negara barat seperti Amerika dan Syarikat. kanak-kanak di sekolah tentulah lebih memerlukan perhatian dalam aspek-aspek yang disebutkan. penyelia dan pegawai kesihatan sekolah.Merangkumi kepemimpinan. Pengawalan/Pemulihan (Controlling) Ini berkait dengan laporan. maklumbalas. Tugas menjaga disiplin pelajar sebenarnya telah wujud menyamai sejarah pendidikan formal pendidikan di Malaysia itu sendiri. Nordin (1993:17) memetik kandungan buku Sturtevant dan Hayes (1930) yang menyatakan bahawa aspek perkhidmatan yang disediakan oleh pekerja personelia murid di barat pada peringkat awal meliputi bimbingan pelajaran dan pekerjaan. Nama-nama jawatan yang pernah dicatatkan dalam Education Research Bulletin pada awal sejarah perkhidmatan ini termasuklah pegawai penjaga kedatangan murid. dan penyelarasan terhadap program/rancangan HEM berkenaan. Bagaimanapun perkhidmatan `hal ehwal murid’ secara formal adalah fenomena awal tahun 1980-an.

keperluan pelajar terhadap pertolongan profesional dan keperluan terhadap usaha menghindar atau pencegahan masalah. falsafah demokrasi yang mengiktiraf harga diri setiap individu. tetapi juga matlamat negara. Berdasarkan asas falsafah itu. Each individual must be treated as a functioning whole. Dengan rasional ini. Malaysia yang rakyatnya majmuk mewujudkan jurang dari segi ekonomi pada tahun-tahun sebelum 1970-an. Nordin (1993:18) pula memetik pandangan dalam tulisan Mueller (1961) yang menggariskan falsafah pengurusan murid iaitu: The uniqueness of individuals is recognized. maka segala urusan berkaitan perkhidmatan dan pengurusan Hal Ehwal Murid bukan sahaja bertepatan dengan matlamat sekolah. keperluan pelajar terhadap perkhidmatan yang lebih bertanggungjawab dan profesional dan melaksanakan konsep-konsep dan amalan baru dalam dunia pendidikan. Pengurusan informal yang diberikan oleh guru biasa secara tidak formal dikatakan tidak lagi mampu diteruskan bahkan tidak lagi `cost effective’. Rasional terbuka pula menggambarkan kemunculan pengurusan hal ehwal pelajar sebagai memenuhi cita-cita murni pendidikan. digariskan beberapa prinsip asas pentabiran HEM iaitu: . walaupun tidak nyata tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat umum. and needs. that is appropriate for any particular school. Dengan kata-kata lain. Sekolah dikatakan bertanggungjawab menyediakan suasana pendidikan yang kondusif dari aspek sosial. Falsafah dam Fungsi Pengurusan HEM Di Sekolah. pengurusan HEM yang dikendalikan dalam semua instituti pendidikan termasuklah di sekolah hendaklah dilaksanakan berpandukan falsafah. fizikal dan kerohanian. dasar. diwujudkan pentadbiran hal ehwal murid atau pelajar disemua peringkat instituti pendidikan termasuk sekolah. keunikan dan kompleksnya masalah pelajar. sering disebut sebagai rasional yang mendorong penyediaan dan seterusnya pengurusan dalam hal ehwal murid berkenaan. Suasana sedemikian dikatakan begitu perlu untuk membina `scholarship’ di sekolah. Menurut Williamson dan Sarbin (1940) perkhidmatan hal ehwal murid hendaklah merangkumi falsafah pendidikan yang holistik.(ii) Rasional terbuka . A Student Personel program must be developed based on the individual’s current drivers.berunsur pendidikan Rasional tersembunyi. Faktor bilangan pelajar yang semakin bertambah di semua peringkat instituti pendidikan. interest. Berdasarkan pegangan falsafah ini. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 kemudiannya diwujudnya yang seterusnya jawatan Timbalan Naib Canselor (HEP) wujud di universiti. Peristiwa 13 Mei 1969 telah membawa perubahan dalam corak pengurusan pendidikan. Pengurusan Hal Ehwal Murid atau personalia pelajar dalam konteks negara Malaysia pula pada asasnya mestilah bertunjangkan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK). aspirasi dan sistem pendidikan di negara ini.

. Setiap staf hendaklah bekerja mengikut tahap kepandaian dan kemampuannya yang maksimum. Ia kerap kali dapat membantu mempermudahkan prosedur kerja yang memerlukan urusan dengan pihak luar. Tanggungjawab melaksanakan fungsi-fungsinya yang khusus hendaklah diserahkan kepada personel yang berkelayakan. Pakar dalam bidang ini elok menumpukan usaha mengajar guru lain dan menolong mereka tumbuh dan berkembang sendiri bagi memenuhi keperluan murid. mampu menyediakan pilihan aktiviti yang sangat luas. Hendaklah ada sistem yang membolehkan setiap pelajar mempunyai hubungan yang rapat dengan sekurang-kurangnya seorang guru. Saiz pentadbiran HEM hendaklah berpadanan dengan saiz keperluan sesebuah sekolah itu sendiri. Pengurus HEM hendaklah mengkaji fungsi-fungsinya secara mendalam dan berusaha mendapatkan pengalaman melaksanakannya. memberi galakan dan pedoman berdikari. mengeratkan hubungan antara instituti pendidikan dengan masyarakat dan ibu bapa. Peranan dan pembahagian tugas staf hendaklah disediakan dengan jelas. Ia hendaklah mengendalikan aktiviti yang sampai kepada setiap pelajar. memberikan khidmat bantuan kepada pelajar yang bermasalah. mengelolakan program latihan kepemimpinan dan organisasi pelajar. Hubungan dengan NGO dan pelbagai jabatan kerajaan misalnya. Setiap staf hendaklah diberi orientasi terhadap tugas dan tanggungjawab dengan secukupnya. Walaupun guru-guru lain juga perlu dilibatkan bagi melaksanakan pengurusan HEM. Hubungan dengan badan-badan di luar instituti pendidikan hendaklah diadakan.Keseluruhan tugas pengurusan HEM hendaklah difahami dan dipecahkan kepada komponenkomponennya. mengendalikan program orientasi pelajar. Fungsi-fungsi pengurusan HEM di sekolah pula dapat dilihat seperti berikut: mengenalpasti potensi pelajar dan memupuknya hingga ke tahap cemerlang. sesebuah sekolah itu hendaklah mempunyai tenaga yang berkepakaran. Aktiviti-aktiviti berkelompok hendaklah dilaksanakan. mendedahkan pelajar terhadap sumber-sumber pengetahuan masyarakat.

Pengunaan teori pengurusan supaya rancangan pemupukan personaliti pelajar mencapai keberkesanannya. mengatur dan mengelola aktiviti untuk mencapai kecemerlangan diri. Di antara beberapa strategi yang perlu diambilkira ialah penggunaan pelbagai teori dan model termasuklah: Penggunaan teori motivasi bagi menggerakkan pelajar. Prinsip dan Strategi Pengurusan HEM di Sekolah. . Pengurusan HEM yang menggunakan teori dan model yang sesuai dapat menentukan ketepatan tindakan strategi. Pengelolaan program secara terperinci bagi menentukan kejayaan. Pengunaan teori tingkahlaku untuk mengubah sikap pelajar ke arah yang positif. Pengawalan belanjawan mengikut prinsip penggunaan minimum untuk mendapatkan hasil yang maksimum Proses penilaian program secara objektif. Penggunaan teori kepimpinan bagi mewujudkan ciri-ciri kepimpinan di kalangan pelajar. Strategi pengurusan HEM pula akan menentukan dan menjamin keberkesanan sesuatu program atau tindakan yang akan diambil. Penggunaan teori pengajaran dan pembelajaran bagi memudahkan penerapan sesuatu program yang bermatlamat. Di antara prinsip-prinsip pengurusan HEM yang sesuai ialah: Perancangan jadual kerja yang rapi mengikut jangka pendek dan jangka panjang. merancang dan melaksanakan program kendiri untuk mengenal kelemahan dan kekuatan diri. Jadi beberapa prinsip yang sesuai untuk menentukan pengurusan HEM berasaskan kepada satu sistem yang terancang dan teratur. Kawalselia dan penyelarasan juga akan dapat mengurangkan masalah. Prinsip dan strategi dalam pengurusan HEM di sekolah amatlah mustahak demi mencapai keberkesanan sesuatu program khususnya untuk membina sahsiah pelajar. tenaga dan peruntukan. Prinsip yang tepat dan praktikal pasti akan dapat menentukan halatuju pengurusan sesuatu program. Pengarahan kerja staf bagi menjamin kelicinan perjalanan organisasi. Tanpa strategi pengurusan.mengorientasikan pandangan ibu bapa supaya secocok dengan matlamat pendidikan negara. mungkin sukar bagi sesuatu organisasi untuk mencapai matlamatnya. Penggunaan staf secara optimum dengan memupuk semangat mereka ke tahap tertinggi. Penyelarasan aktiviti untuk mengawal pembaziran masa. Penggunaan teori kaunseling untuk membantu dan membimbing pelajar dalam pelbagai aspek dan penguraian masalah.

semua personel dalam pengurusan HEM sama ada profesional atau bukan profesional hendaklah sentiasa segar dari segi pengetahuan dan latihan mereka. Objektif Sekolah Sekolah mempunyai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan dari segi pencapaian akademik dan non-akademik. swasta atau bekerja sendiri. Pengurus Hal Ehwal Murid sebagai satu unit perlu memainkan fungsinya supaya sekolah berjalan dengan lancar. penerapan nilai-nilai dan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pen. Objektif Fungsian Sekolah dan pelajar-pelajarnya mesti memainkan fungsinya dengan sebaik mungkin supaya proses pendidikan. Kualiti pengurusan sesebuah organisasi dan keluarannya bergantung terus kepada kualiti personelnya. Objektif Pengurusan Hal Ehwal Murid Objektif Pengurusan Hal Ehwal Murid dapat dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu:Objektif Masyarakat Masyarakat memerlukan sumber tenaga manusia yang berkualiti dan cemerlang bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam masyarakat sama ada bekerja dalam sektor awam. Objektif Peribadi Pelajar Pelajar sebagai individu mempunyai objektf yang tertentu di dalam proses pembelajaran di sekolah. Personel Dalam Pengurusan HEM Personel adalah komponen yang paling penting dalam sesuatu organisasi. . memupuk dan membentuk personaliti dan tingkahlaku serta jiwa insan pelajar yang harmonis. Oleh yang demikian. Berkemahiran mengenalpasti dan memahami permasalahan pelajar dan menyelesaikannya. Pelajar-pelajar dalam konteks ini dikehendaki berusaha bagi mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan oleh pihak sekolah. kaunselor dan staf –staf yang lain iaitu: Komited terhadap pengurusan HEM. Kanan HEM.Penggunaan model-model disiplin untuk membantu menyelesaikan pelbagai masalah disiplin yang berkaitan dengan pelajar. Terdapat beberapa ciri kualiti yang perlu ada pada personel HEM daripada Pengetua. Penggunaan model-model latihan untuk menyemai. Cita-cita dan harapan setiap pelajar perlu dipenuhi oleh pihak sekolah sama ada bagi tujuan akademik mahupun kerjaya pada masa hadapan.

Unit Hal Ehwal Murid di Sekolah Unit Hal Ehwal Murid (HEM) atau di sesetengah sekolah dinamakan seperti Majlis HEM. dasar.Berpengalaman memahami perkembangan personaliti pelajar. Peranan utama unit ini mengendalikan pelbagai program dan perkhidmatan serta pengurusan yang tersirat dalam kurikulum sekolah sama ada berupa akademik atau ko-kurikulum iaitu: Merancang program aktiviti dan teknik pelaksanaan semua aktiviti untuk per kembangan sahsiah pelajar. ibu bapa. unit ini biasanya mempunyai struktur organisasi yang tertentu yang diubahsuai dan ditambah mengikut keperluan di sekolah-sekolah berkenaan. Untuk menjayakan pengelolaan program dan perkhidmatan HEM berkenaan. pelaksanaan dan kumpulan sasaran masing-masing. menjaga kesihatan dan memelihara kebajikan pelajar. Rajah 1 dan 2 di bawah dapat menunjukkan contoh struktur asas unit HEM yang mempunyai beberapa bahagian di bawah kawalannya dan setiap bahagian atau bidang ini mempunyai objektif. Unit Personalia Pelajar dan lain-lain yang membawa konotasi yang sama adalah satu unit yang diwujudkan di bawah pengelolaan Penolong Kanan (HEM) di sekolah-sekolah untuk menguruskan perkhidmatan hal ehwal murid. Mempertingkatkan akhlak dan nilai hidup pelajar. Rajah 1 : Struktur Organisasi Sekolah Menengah Gred A . menyelia dan menilai pelaksanaan aktiviti pelajar. agama dan negara. Mengawasi keselamatan. Membina semangat kasih sayang kepada diri sendiri. membina personaliti dan membentuk sikap pelajar yang positif dan progresif. kemahiran manusia dan kemahiran teknikal untuk mempersiapkan diri mengelolakan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan HEM di sekolah. Menyelaras. Berinisiatif untuk menjayakan pengurusan HEM. Berupaya mewujudkan suasana yang selamat dan kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P & P) Oleh itu seseorang pengurus HEM perlu memiliki kemahiran konseptual.

Rosli A. Azman bin Adnan (Pen. Kanan HEM) Naib Pengerusi 1 : En. Hamid Penyelaras Pengawas (Petang): En. Pengerusi : En. Bandi Penyelaras Dokumen Pelajar : Pn. Mohamad bin Mahadi (Pen. Sinin Mokreh Penyelaras Pengawas (Pagi) : En. Norazmi Md. Rusnani Fadzil Penyelaras Kesihatan Murid : Pn. Hj. Noor Marzuki Guru Kanan Disiplin (Pagi) : En. Sairi bin Jasman (Penyelia Petang) Setiausaha : En. Kanan 1) Naib Pengerusi 2 : En. Salem Amir Penyelaras Perangkaan Harian/Enrolmen Murid : Pn. JOHOR Pengerusi : Tn. Fodzi Osman Kaunselor Pelajar : En. Mohd. Sufaat bin Tumin (Pengetua) Timb. Raimah Omar Penyelaras Keselamatan & Pencegahan Kebakaran : En. Hilmi Azani Hussin . Tukiman Sarmin Guru Kanan Disiplin (Petang): En. Sharidatul Mohamad Penyelaras Biasiswa dan Simpanan : Pn.Rajah 2 : Struktur & Bidang-Bidang Dalam Pengurusan HEM MAJLIS HAL EHWAL PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ADELA (SEMEKA) KOTA TINGGI. Hamisah Eahsan Penyelaras SPBT : En. Md.

Memupuk semangat berdikari. 1. Misran Siatas Penyelaras Buletin/Majalah : En. Matlamat Program HEM Antara matlamat program hal ehwal murid ialah: Membantu dalam perkembangan diri murid/pelajar supaya berfungsi sebagai individu yang seimbang.Penyelaras papan Kenyataan & Maklumat Sekolah : Cik Wizanatunisa Sairi Penyelaras Kantin Sekolah : Pn. Memupuk semangat kerjasama dan kekitaan. . Mohd. Membantu merancang hidup yang lebih bermakna dan berkesan. Johar Ahmad Penyelaras Register Murid : Cik Rohayah Darmawan Penyelaras Kepimpinan & Pengembangan Motivasi : En. Faizah wahaid Penyelaras Asrama Bistari : En. Memberi dorongan dan motivasi dan semua aspek. Wahab Awang Penyelaras Badan Kebajikan Murid (BAKESMA) : Cik Mahanom Sulaiman Penyelaras Koperasi : YM Raja Zainarabidin Raja Zailon Rajah 3 : Contoh Struktur Organisasi Unit HEM di Sekolah Program Hal Ehwal Murid Di Sekolah Pelaksanaan program atau aktiviti HEM di sekolah adalah berasaskan bidang-bidang yang terangkum dalam unit HEM itu sendiri meliputi kebajikan pelajar dan ko-kurikulum. Ibrahim Mohamad Penyelaras Tingkatan : En. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang ilmu yang berbagai-bagai. A.

Memperkembangkan potensi dan kebolehan ke tahap maksima. pemulihan dan pembaikan . Contoh: pameran pendidikan. perkhemahan dan lain-lain. Contoh: program motivasi. Menyuburi potensi kepemimpinan di kalangan murid/pelajar 2. Hubungan manusia iv.melibatkan agensi-agensi luar. Menyedarkan murid/pelajar tentang pentingnya hidup bermasyarakat. Program perkembangan.secara individu atau kumpulan. Contoh: program 5 minit anti-dadah dalam P&P. latihan kebakaran. Jenis-jenis Program HEM .melibatkan murid/pelajar atau ahli. Komunikasi yang efektif Model-model Program HEM Antara model-model yang biasanya digunakan untuk melaksanakan program-program HEM adalah seperti berikut: Program menyeluruh . Menyelesaikan masalah ii. Program terbuka . Program Bersepadu . Contoh: program peningkatan disiplin PINTAS. Elemen-elemen penting dalam program HEM: i. Contoh: program orientasi pelajar.integrasi program-program atau aktiviti. Program pengajaran (instructional). Membuat keputusan iii. Membantu murid/pelajar meringankan masalah yang dihadapi.

5. (a) Penubuhan jawatankuasa .kepada pengurus dan pemimpin kelab/persatuan (i) Latihan kejurulatihan di kalangan pelajar (j) Program kesedaran keselamatan Program keceriaan sekolah Pendidikan Pencegahan Dadah/Merokok/Aids Kursus-Kursus Motivasi/Bina Insan/Kepimpinan Pameran/kempen-kempen (o) Kaunseling (p) Program komuniti (q) Program pemulihan. murid atau ibu bapa (b) Kajian keperluan (luaran dan dalaman) . guru dan ibu bapa (g) Bimbingan kerohanian dan psikososial (perkembangan diri) (h) latihan kepemimpinan . Perancangan Program HEM Perkara-perkara berikut biasanya adalah antara perkara yang diberi pertimbangan untuk melaksanakan program-program HEM sesuai dengan tuntutan untuk ke arah keberkesanan dan kualiti perkhidmatan HEM di sekolah.kepada pelajar. Antaranya adalah seperti berikut: (a) Orientasi/suaikenal (b) Penyebaran maklumat © Kajian/penyelidikan misalnya menyelesai masalah disiplin pelajar atau prestasi pelajar (d) Bimbingan pelajaran dan kemahiran (e) Bimbingan kerjaya/vokasional (f) Khidmat konsultasi .Terdapat banyak program HEM yang dilaksanakan di sekolah.guru.

psikomotor. efektif.program pemulihan dan pengayaan untuk penambaikan. (k) Kaedah penyeliaan & pengawalan (l) Jenis dan kaedah penilaian . Ciri-ciri Pengurus HEM Yang Berkesan Pengurus HEM yang merupakan personel penting dalam menentukan keberkesanan dan kualiti pengurusan dan program-program HEM. Oleh itu mereka perlu memiliki beberapa ciri seperti berikut: (a) Mempunyai pengetahuan dalam asas-asas pengurusan (b) Mudahlentur (fleksibel) © Sentiasa bersedia menjalankan tugas (d) Mempunyai pengetahuan dalam bidang analisis masalah (e) Mempunyai siat-sifat kepemimpinan (f) Mampu memberi dorongan yang membina (g) Mempunyai kemahiran dalam bidang perhubungan manusia (h) Boleh berkomunikasi dengan efektif (i) Mempunyai kemahiran kejurulatihan dan kepegawaian (j) Mempunyai pengetahuan dalam domain kognitif. dan prosedur (j) Masa (menentukan takwim sekolah untuk mengetahui tempoh yang bersesuaian dengan program HEM).manusia dan fizikal (f) Kekangan-kekangan yang ada (g) Alternatif pemilihan (h) Proses dan strategi pelaksanaan (i) Polisi. dan kerohanian.© Jenis program dan rasional (d) Matlamat & objektif program Kemudahan resos .terhadap kualiti program dan prestasi murid/pelajar (m) Tindakan susulan . peraturan. (k) Kreatif dan kritikal .

Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. Senarai Tugas 2. 2. dan penerapan nilai-nilai murni. 1. b. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan. e. d. 1.1 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan I 1. 1. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni.6 Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. c.3 Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam pengurusan dan pentadbiran Hal-Ehwal Murid. Guru Penolong Kanan II bertanggungjawab mempertingkatkan disiplin kebajikan murid. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salahlaku. . Bidang Tugas 1.5 Membantu Guru Besar menyelia dan menilai aktiviti hal-ehwal murid.(l) Mempunyai pegangan yang tugas itu adalah satu amalan (m) Mempunyai sifat terbuka (n) Sihat dan bertenaga Senarai Tugas Guru Penolong Kanan II Sekolah Rendah Mukadimah Guru Penolong Kanan II bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan.4 Membantu Guru Besar dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sesi petang. Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar 1. 1.1 Disiplin a.

. b. Projek Susu dan lain-lain rancangan bantuan dan kebajikan murid. b. Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan Kad 001/002. c. 2. Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid.2. sijil-sijil murid. pengambilan. pengagihan dan hapuskira. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus skim pinjaman buku teks. c.3 Mengurus kemasukan dan penempatan murid.2 Menyemak Buku Kedatangan Harian Murid sidang pagi 3. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan.1 Mengurus dan mengemaskini Rekod Pendaftaran Murid 3. 3.2 Bimbingan dan Kaunseling a. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan keunseling murid dan menyediakan laporan yang diperlukan. Menguruskan kemudahan rawatan murid. f. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru. d. 3. 3. surat-surat pengesahan dan pengedaran sijil-sijil berhenti sekolah. b. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling. Pentadbiran 3.4 Skim Pinjaman Buku Teks a.5 Mengurus surat akaun. Menguruskan kutipan-kutipan data. PKS 1/PKS 2 dan Kad Tenaga Asas. 2. Menyelaras hal-hal pengeluaran. Memastikan langkah-langkah keselamatan semasa berada di sekolah sentiasa dilaksanakan. c.4 Mengurus pertukaran murid.3 Kesihatan dan Kebajikan Murid a. e. mengawal buku-buku stok dan mengawal bilik Buku Bantuan.

4.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama.9 Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. Tugas-tugas Lain 5.6 Menyelaras pengawasan hal-hal kesihatan penghuni asrama.3. 4. 4. 5. Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid bertanggungjawab mempertingkatkan kebajikan murid. aktiviti kokurikulum dan penerapan nilai-nilai murni. Pengawasan Asrama (Jika ada) 4.4 menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.10 Penasihat Lembaga Pengawas Asrama.8 Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum diadakan. 4. 4. 3.7 Membantu dalam urusan sebutharga/tender makanan asrama sekolah.2 Membantu di dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama.5 Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur. 1. 5. 4. Bidang Tugas .3 Menyelaras hal-hal pembelajaran dan menentukan langkah-langkah keselamatan asrama.7 Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.6 Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah. 4. 4. 4. 4. Senarai Tugas Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) Sekolah Menengah Mukadimah Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling murid dan menyediakan laporan yang diperlukan. 2. Kantin Sekolah dan Pengawasan Asrama (jika ada).1.3 Program Perlindungan Murid a. Perayaan Sekolah.6 Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni.1 Disiplin a.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. Penerbitan dan Percetakan. Disiplin dan Kaunseling. Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. Koperasi Sekolah. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling bersama-sama dengan guru-guru bimbingan dan kaunseling. 2. 1.3 di atas. 1. b.4 Pentadbiran .5 Membantu Pengetua menyelia dan menilai seperti dalam 1.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal Pendidikan Jasmani. Buku Teks. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan. 2. Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan najis dadah dan programprogram lain di peringkat sekolah. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salahlaku. d. 1. 1. b. Senarai Tugas 2. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. Kokurikulum.1 Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan. 2.2 Bimbingan dan Kaunseling a. c. Keselamatan dan Kebajikan Murid. Biasiswa dan Bantuan Kewangan.4 Membantu Pengetua dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sesi petang. c. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru. 1. e.

g. 2. b. Kokurikulum 3. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus skim pinjaman buku teks. Mengemaskini rekod-rekod biasiswa dan bantuan. pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. 2. Mengurus pertukaran murid d. pengambilan. Menyemak Buku Kedatangan Harian murid sidang pagi. e. d. c. 3.6 Skim Pinjaman Buku Teks a. b. Menguruskan kutipan-kutipan data. Menyelenggara perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan. Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan Kad 001/002. 2. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. b. f. Menyelaras hal-hal pengeluaran. Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah. Mengurus surat akaun. h. Mengurus dan mengemaskini Buku Rekod Pendaftaran Murid.a.7 Biasiswa dan Bantuan a. Menguruskan kemudahan rawatan murid. Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa murid. c. Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid. c. Membantu merancang Takwim sekolah. sijil-sijil pelajar.1 Sukan dan Permainan . PKS 1/PKS 2 dan kad Tenaga Asas. mengawal buku-buku stok dan mengawal Bilik Buku Bantuan.5 Kesihatan a. pengagihan dan hapuskira. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah. c. b. Menguruskan kemasukan dan penempatan murid.

1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.3 Pasukan Pakaian Seragam a. 4. Tugas-tugas Lain 5.9 Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama. 4.4 Menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama. 3. 3. Pengawasan Asrama (jika ada) 4. Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan pasukan pakaian seragam.5 Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur. 4.2 Membantu dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama. Membantu merancang. 4. Menyelaras kegiatan-kegiatan berkaitan dengan koperasi sekolah.3 Menyelaras hal-hal pemelajaran dan menentukan langkah-langkah keselamatan asrama.10 Penasihat Lembaga Pengawas Asrama. Membantu merancang Takwim Sukan dan Permainan sekolah. b. 5. 4.7 Membantu dalam urusan sebutharga/tender makanan asrama sekolah. 4.8 Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum diadakan. 4. 3. Bank Simpanan Nasional dan sebagainya. b. Amanah Saham Nasional.6 Menyelaras pengawasan hal-hal kesihatan penghuni asrama. 4. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat.2 Kelab/Persatuan a.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama 4. Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktivti Persatuan dan Kelab yang bercorak akademik. 4..4 Koperasi Sekolah dan Sebagainya a. .a. Menyelaras pelaksanaan kegiatan pasukan pakaian seragam sekolah.

2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.5. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful