PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DI SEKOLAH : Satu Pengenalan dan Aplikasi

Oleh: Azman bin Hj. Adnan Penolong Kanan (HEM) Sekolah Menengah Kebangsaan Adela

Pengenalan Pengurusan Hal-Ehwal Murid (HEM) merupakan satu bidang yang penting di sekolah. Sekiranya tidak dikendalikan dengan baik ia akan mencacatkan dan menjejaskan perjalanan dan prestasi sekolah itu sendiri. Dengan adanya permintaan dan harapan yang tinggi di kalangan murid/pelajar dan masyarakat seluruhnya terhadap kemampuan sekolah, pengurus atau pemimpin sekolah seharusnya memainkan peranan yang lebih daripada hanya menjalankan fungsi pentadbiran dan penyelenggaraan. Pengurus/pemimpin sekolah mesti berupaya menjadi penggerak dan penggalak perubahan untuk mempengaruhi ahli-ahli dalam sekolah menuju ke arah kecemerlangan. Ini kerana pelajar-pelajar merupakan aset negara masa depan. Jatuh bangunnya negara bergantung kepada kualiti tenaga manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Untuk membantu individu supaya seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek (J.E.R.I) sebagaimana yang tercerna dalam Falsafah Pendidikan Negara (FPN) bukanlah satu perkara yang mudah. Di peringkat sekolah ia berkehendakkan satu perancangan yang lebih berstruktur dan strategik untuk memastikan sesebuah sekolah itu memenuhi ciri-ciri instituti yang berjaya dalam bidang akademik dan bukan akademik. Oleh itu untuk mencapai hasrat ini, jawatan khas Guru Penolong Kanan (HEM) telah diwujudkan di sekolah bagi membantu pihak pentadbir (guru besar/pengetua) dalam memainkan peranan sebagai pemaju, pembina, pembantu, perancang, pemudahcara, penyelaras, pengawal, penawar, dan kaunselor kepada ahli-ahli di bawah pengawasannya khususnya pelajar-pelajar. Siapakah Pelajar-Pelajar Sekolah? Pelajar-pelajar sekolah terdiri daripada mereka yang berumur antara 7 hingga 18 tahun. Pelajar-pelajar sekolah rendah ialah mereka yang berumur antara 7 hingga 12 tahun manakala pelajar sekolah menengah pula berumur antara 13 hingga 18 tahun. Mengikut ahli-ahli psikologi, kanak-kanak atau pelajar-pelajar yang berada pada setiap peringkat umur mesti melaksanakan tugas perkembangan masing-masing. Kegagalan memenuhi tugas perkembangan pada sesuatu peringkat boleh menjejaskan perkembangan kanak-kanak atau pelajar-pelajar pada peringkat perkembangan seterusnya. Pengurus-pengurus di peringkat sekolah mestilah memahami diri pelajar sebagai organisme yang berkembang dan kompleks. Mereka menghadapi pelbagai masalah dan cabaran yang kompleks dalam proses perkembangan diri dan memerlukan bantuan serta bimbingan daripada guru-guru di sekolah. Konsep Pengurusan dan Pengurusan Hal Ehwal Murid

Menurut Peter F. Drucker, pengurusan boleh ditakrifkan sebagai proses sosial yang dibentuk untuk memberikan kerjasama, penglibatan, campur tangan dan penyertaan orang lain ke arah pencapaian yang lebih berkesan terhadap sesuatu objektif yang ditetapkan. Jaafar Muhammad (1988) pula mendefinisikan pengurusan sebagai satu proses mengagihkan input-input organisasi (termasuk sumber ekonomi dan sumber kakitangan) dengan cara perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawalan untuk tujuan mengeluarkan output (perkhidmatan) yang diperlukan oleh pelanggan-pelanggan supaya objektif organisasi tercapai. Oleh itu, berlandaskan konsep asas pengurusan, pengurusan HEM merupakan satu proses pengendalian resos-resos sama ada manusia atau fizikal dengan tujuan untuk mencapai matlamat dan objektif pada tahap yang memuaskan. Dalam waktu yang sama ianya dapat memberikan rasa kepuasan, semangat kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan ahli-ahli dan semua pihak yang terlibat dalam instutiti sekolah sama ada pentadbir, pelajar, guru, kakitangan sokongan, ibu bapa, dan masyarakat. Dalam istilah yang mudah pengurusan HEM adalah proses-proses yang berhubungkait dengan: i. Perancangan kerja atau program bagi murid/pelajar ii. Pengelolaan murid/pelajar dan program secara berkesan iii. Pemilihan cara atau kaedah yang berkesan dalam pengurusan organisasi iv. Penyeliaan dan penyelarasan aktiviti-aktiviti v. Pengawalan, penilaian prestasi murid/pelajar dan penilaian program

Ada juga yang melihat proses pengurusan HEM tersebut dari aspek: i. Perancangan (planning) Proses menentukan objektif dan cara operasi untuk aktiviti-aktiviti HEM yang dijalankan bertujuan untuk mencapai matlamat dengan cara yang paling berkesan. ii. Pengelolaan (Organising) Pengumpulan resos-resos sama ada manusia atau bukan manusia dan pembentukan prosedur dalam menguruskan program HEM. iii. Pentadbiran/Memimoin (Leading)

di Malaysia. Nama-nama jawatan yang pernah dicatatkan dalam Education Research Bulletin pada awal sejarah perkhidmatan ini termasuklah pegawai penjaga kedatangan murid. ahli psikitri sekolah. Di peringkat sekolah. pengurusan personalia pelajar yang lebih dikenali sebagai Perkhidmatan Bantuan (student services) atau Perkhidmatan Personelia Pelajar (student personnel services) pada awal 1920-an yang bermula di instituti pengajian tinggi dan kemudiannya berkembang pula sehingga ke peringkat sekolah. Bagaimanapun perkhidmatan `hal ehwal murid’ secara formal adalah fenomena awal tahun 1980-an. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling pula wujud pada awal tahun 1960-an. maklumbalas. Tugas menjaga disiplin pelajar sebenarnya telah wujud menyamai sejarah pendidikan formal pendidikan di Malaysia itu sendiri. motivasi. moral. dan penyelarasan terhadap program/rancangan HEM berkenaan. Ini meliputi semua sekolah menengah hingga ke sekolah rendah. pelanggaran disiplin. Rasional perkhidmatan Hal Ehwal Murid di Malaysia Nordin Kardi (1993) menyatakan terdapat 2 jenis rasional kewujudan pengurusan hal ehwal murid diwujudkan di semua jenis instituti pendidikan di Malaysia iaitu: (i) Rasional tersembunyi . iv. penyeliaan. Nordin (1993:17) memetik kandungan buku Sturtevant dan Hayes (1930) yang menyatakan bahawa aspek perkhidmatan yang disediakan oleh pekerja personelia murid di barat pada peringkat awal meliputi bimbingan pelajaran dan pekerjaan. Dengan berpegang kepada pendapat bahawa sedangkan mahasiswa di pengajian tinggi yang lebih dewasa pun memerlukan perhatian dalam aspek peribadi. tindak ikut untuk memperbaiki rancangan HEM yang dilaksanakan. hal-hal sosial. Jawatan Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) hanya diisi dan diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran pada awal tahun tersebut. ahli psikologi sekolah. Sejarah Perkhidmatan HEM/Personalia di Sekolah Di negara barat seperti Amerika dan Syarikat.berunsur politik . masalah kesihatan tubuh badan dan faktor ekonomi yang menganggu kehidupan sebagai pelajar.Merangkumi kepemimpinan. Seperti juga di negara-negara barat. penyelia dan pegawai kesihatan sekolah. Pengawalan/Pemulihan (Controlling) Ini berkait dengan laporan. guru pelawat. perkhidmatan yang secara konsepnya termasuk di bawah ruang lingkup personalia murid telah lama wujud. perkhidmatan hal ehwal pelajar secara rasmi juga dimulakan di peringkat universiti iaitu pada penghujung tahun 1960-an dan awal 70-an ekoran gerakan agresif para mahasiswa universiti dan kemudiannya kerajaan mewujudkan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) yang mewujudkan jawatan Timbalan Naib Canselor Disiplin buat pertama kalinya yang kemudiannya diubah kepada Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar). kanak-kanak di sekolah tentulah lebih memerlukan perhatian dalam aspek-aspek yang disebutkan.

(ii) Rasional terbuka . pengurusan HEM yang dikendalikan dalam semua instituti pendidikan termasuklah di sekolah hendaklah dilaksanakan berpandukan falsafah. Falsafah dam Fungsi Pengurusan HEM Di Sekolah. keunikan dan kompleksnya masalah pelajar. Berdasarkan asas falsafah itu. diwujudkan pentadbiran hal ehwal murid atau pelajar disemua peringkat instituti pendidikan termasuk sekolah. and needs. keperluan pelajar terhadap perkhidmatan yang lebih bertanggungjawab dan profesional dan melaksanakan konsep-konsep dan amalan baru dalam dunia pendidikan. A Student Personel program must be developed based on the individual’s current drivers. aspirasi dan sistem pendidikan di negara ini. Each individual must be treated as a functioning whole. walaupun tidak nyata tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Pengurusan informal yang diberikan oleh guru biasa secara tidak formal dikatakan tidak lagi mampu diteruskan bahkan tidak lagi `cost effective’. that is appropriate for any particular school. dasar. falsafah demokrasi yang mengiktiraf harga diri setiap individu. Faktor bilangan pelajar yang semakin bertambah di semua peringkat instituti pendidikan. Berdasarkan pegangan falsafah ini. fizikal dan kerohanian. sering disebut sebagai rasional yang mendorong penyediaan dan seterusnya pengurusan dalam hal ehwal murid berkenaan. Rasional terbuka pula menggambarkan kemunculan pengurusan hal ehwal pelajar sebagai memenuhi cita-cita murni pendidikan. interest. Malaysia yang rakyatnya majmuk mewujudkan jurang dari segi ekonomi pada tahun-tahun sebelum 1970-an. Peristiwa 13 Mei 1969 telah membawa perubahan dalam corak pengurusan pendidikan. Dengan kata-kata lain. Suasana sedemikian dikatakan begitu perlu untuk membina `scholarship’ di sekolah. Menurut Williamson dan Sarbin (1940) perkhidmatan hal ehwal murid hendaklah merangkumi falsafah pendidikan yang holistik. Sekolah dikatakan bertanggungjawab menyediakan suasana pendidikan yang kondusif dari aspek sosial.berunsur pendidikan Rasional tersembunyi. Pengurusan Hal Ehwal Murid atau personalia pelajar dalam konteks negara Malaysia pula pada asasnya mestilah bertunjangkan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK). Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 kemudiannya diwujudnya yang seterusnya jawatan Timbalan Naib Canselor (HEP) wujud di universiti. maka segala urusan berkaitan perkhidmatan dan pengurusan Hal Ehwal Murid bukan sahaja bertepatan dengan matlamat sekolah. keperluan pelajar terhadap pertolongan profesional dan keperluan terhadap usaha menghindar atau pencegahan masalah. tetapi juga matlamat negara. Nordin (1993:18) pula memetik pandangan dalam tulisan Mueller (1961) yang menggariskan falsafah pengurusan murid iaitu: The uniqueness of individuals is recognized. Dengan rasional ini. digariskan beberapa prinsip asas pentabiran HEM iaitu: .

Hubungan dengan NGO dan pelbagai jabatan kerajaan misalnya. . Ia kerap kali dapat membantu mempermudahkan prosedur kerja yang memerlukan urusan dengan pihak luar. memberi galakan dan pedoman berdikari. mendedahkan pelajar terhadap sumber-sumber pengetahuan masyarakat. Hubungan dengan badan-badan di luar instituti pendidikan hendaklah diadakan.Keseluruhan tugas pengurusan HEM hendaklah difahami dan dipecahkan kepada komponenkomponennya. Saiz pentadbiran HEM hendaklah berpadanan dengan saiz keperluan sesebuah sekolah itu sendiri. mampu menyediakan pilihan aktiviti yang sangat luas. Aktiviti-aktiviti berkelompok hendaklah dilaksanakan. Pengurus HEM hendaklah mengkaji fungsi-fungsinya secara mendalam dan berusaha mendapatkan pengalaman melaksanakannya. sesebuah sekolah itu hendaklah mempunyai tenaga yang berkepakaran. Hendaklah ada sistem yang membolehkan setiap pelajar mempunyai hubungan yang rapat dengan sekurang-kurangnya seorang guru. Setiap staf hendaklah bekerja mengikut tahap kepandaian dan kemampuannya yang maksimum. mengeratkan hubungan antara instituti pendidikan dengan masyarakat dan ibu bapa. mengendalikan program orientasi pelajar. Tanggungjawab melaksanakan fungsi-fungsinya yang khusus hendaklah diserahkan kepada personel yang berkelayakan. Setiap staf hendaklah diberi orientasi terhadap tugas dan tanggungjawab dengan secukupnya. mengelolakan program latihan kepemimpinan dan organisasi pelajar. Pakar dalam bidang ini elok menumpukan usaha mengajar guru lain dan menolong mereka tumbuh dan berkembang sendiri bagi memenuhi keperluan murid. memberikan khidmat bantuan kepada pelajar yang bermasalah. Walaupun guru-guru lain juga perlu dilibatkan bagi melaksanakan pengurusan HEM. Peranan dan pembahagian tugas staf hendaklah disediakan dengan jelas. Fungsi-fungsi pengurusan HEM di sekolah pula dapat dilihat seperti berikut: mengenalpasti potensi pelajar dan memupuknya hingga ke tahap cemerlang. Ia hendaklah mengendalikan aktiviti yang sampai kepada setiap pelajar.

Penggunaan teori kaunseling untuk membantu dan membimbing pelajar dalam pelbagai aspek dan penguraian masalah. Strategi pengurusan HEM pula akan menentukan dan menjamin keberkesanan sesuatu program atau tindakan yang akan diambil. Di antara beberapa strategi yang perlu diambilkira ialah penggunaan pelbagai teori dan model termasuklah: Penggunaan teori motivasi bagi menggerakkan pelajar. merancang dan melaksanakan program kendiri untuk mengenal kelemahan dan kekuatan diri. Penggunaan staf secara optimum dengan memupuk semangat mereka ke tahap tertinggi. Pengunaan teori tingkahlaku untuk mengubah sikap pelajar ke arah yang positif. Prinsip dan strategi dalam pengurusan HEM di sekolah amatlah mustahak demi mencapai keberkesanan sesuatu program khususnya untuk membina sahsiah pelajar. mengatur dan mengelola aktiviti untuk mencapai kecemerlangan diri. Pengarahan kerja staf bagi menjamin kelicinan perjalanan organisasi. Di antara prinsip-prinsip pengurusan HEM yang sesuai ialah: Perancangan jadual kerja yang rapi mengikut jangka pendek dan jangka panjang. Jadi beberapa prinsip yang sesuai untuk menentukan pengurusan HEM berasaskan kepada satu sistem yang terancang dan teratur. Penggunaan teori pengajaran dan pembelajaran bagi memudahkan penerapan sesuatu program yang bermatlamat. mungkin sukar bagi sesuatu organisasi untuk mencapai matlamatnya. . Kawalselia dan penyelarasan juga akan dapat mengurangkan masalah. tenaga dan peruntukan. Pengurusan HEM yang menggunakan teori dan model yang sesuai dapat menentukan ketepatan tindakan strategi. Prinsip yang tepat dan praktikal pasti akan dapat menentukan halatuju pengurusan sesuatu program.mengorientasikan pandangan ibu bapa supaya secocok dengan matlamat pendidikan negara. Penggunaan teori kepimpinan bagi mewujudkan ciri-ciri kepimpinan di kalangan pelajar. Pengawalan belanjawan mengikut prinsip penggunaan minimum untuk mendapatkan hasil yang maksimum Proses penilaian program secara objektif. Prinsip dan Strategi Pengurusan HEM di Sekolah. Pengelolaan program secara terperinci bagi menentukan kejayaan. Penyelarasan aktiviti untuk mengawal pembaziran masa. Pengunaan teori pengurusan supaya rancangan pemupukan personaliti pelajar mencapai keberkesanannya. Tanpa strategi pengurusan.

Berkemahiran mengenalpasti dan memahami permasalahan pelajar dan menyelesaikannya. penerapan nilai-nilai dan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kanan HEM. Pengurus Hal Ehwal Murid sebagai satu unit perlu memainkan fungsinya supaya sekolah berjalan dengan lancar. Pelajar-pelajar dalam konteks ini dikehendaki berusaha bagi mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Objektif Peribadi Pelajar Pelajar sebagai individu mempunyai objektf yang tertentu di dalam proses pembelajaran di sekolah. swasta atau bekerja sendiri. Objektif Fungsian Sekolah dan pelajar-pelajarnya mesti memainkan fungsinya dengan sebaik mungkin supaya proses pendidikan. Kualiti pengurusan sesebuah organisasi dan keluarannya bergantung terus kepada kualiti personelnya. Objektif Pengurusan Hal Ehwal Murid Objektif Pengurusan Hal Ehwal Murid dapat dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu:Objektif Masyarakat Masyarakat memerlukan sumber tenaga manusia yang berkualiti dan cemerlang bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam masyarakat sama ada bekerja dalam sektor awam. semua personel dalam pengurusan HEM sama ada profesional atau bukan profesional hendaklah sentiasa segar dari segi pengetahuan dan latihan mereka. Objektif Sekolah Sekolah mempunyai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan dari segi pencapaian akademik dan non-akademik.Penggunaan model-model disiplin untuk membantu menyelesaikan pelbagai masalah disiplin yang berkaitan dengan pelajar. Terdapat beberapa ciri kualiti yang perlu ada pada personel HEM daripada Pengetua. Oleh yang demikian. kaunselor dan staf –staf yang lain iaitu: Komited terhadap pengurusan HEM. Personel Dalam Pengurusan HEM Personel adalah komponen yang paling penting dalam sesuatu organisasi. Pen. . Penggunaan model-model latihan untuk menyemai. memupuk dan membentuk personaliti dan tingkahlaku serta jiwa insan pelajar yang harmonis. Cita-cita dan harapan setiap pelajar perlu dipenuhi oleh pihak sekolah sama ada bagi tujuan akademik mahupun kerjaya pada masa hadapan.

Rajah 1 : Struktur Organisasi Sekolah Menengah Gred A . Peranan utama unit ini mengendalikan pelbagai program dan perkhidmatan serta pengurusan yang tersirat dalam kurikulum sekolah sama ada berupa akademik atau ko-kurikulum iaitu: Merancang program aktiviti dan teknik pelaksanaan semua aktiviti untuk per kembangan sahsiah pelajar. Berupaya mewujudkan suasana yang selamat dan kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P & P) Oleh itu seseorang pengurus HEM perlu memiliki kemahiran konseptual. Menyelaras. agama dan negara. pelaksanaan dan kumpulan sasaran masing-masing. Mempertingkatkan akhlak dan nilai hidup pelajar. Mengawasi keselamatan. Untuk menjayakan pengelolaan program dan perkhidmatan HEM berkenaan. kemahiran manusia dan kemahiran teknikal untuk mempersiapkan diri mengelolakan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan HEM di sekolah. unit ini biasanya mempunyai struktur organisasi yang tertentu yang diubahsuai dan ditambah mengikut keperluan di sekolah-sekolah berkenaan. Rajah 1 dan 2 di bawah dapat menunjukkan contoh struktur asas unit HEM yang mempunyai beberapa bahagian di bawah kawalannya dan setiap bahagian atau bidang ini mempunyai objektif. ibu bapa. Unit Hal Ehwal Murid di Sekolah Unit Hal Ehwal Murid (HEM) atau di sesetengah sekolah dinamakan seperti Majlis HEM. Membina semangat kasih sayang kepada diri sendiri. Unit Personalia Pelajar dan lain-lain yang membawa konotasi yang sama adalah satu unit yang diwujudkan di bawah pengelolaan Penolong Kanan (HEM) di sekolah-sekolah untuk menguruskan perkhidmatan hal ehwal murid. menjaga kesihatan dan memelihara kebajikan pelajar. dasar. membina personaliti dan membentuk sikap pelajar yang positif dan progresif. Berinisiatif untuk menjayakan pengurusan HEM. menyelia dan menilai pelaksanaan aktiviti pelajar.Berpengalaman memahami perkembangan personaliti pelajar.

Rusnani Fadzil Penyelaras Kesihatan Murid : Pn. Hj. Raimah Omar Penyelaras Keselamatan & Pencegahan Kebakaran : En. Sinin Mokreh Penyelaras Pengawas (Pagi) : En. Hamid Penyelaras Pengawas (Petang): En. Tukiman Sarmin Guru Kanan Disiplin (Petang): En. Noor Marzuki Guru Kanan Disiplin (Pagi) : En.Rajah 2 : Struktur & Bidang-Bidang Dalam Pengurusan HEM MAJLIS HAL EHWAL PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ADELA (SEMEKA) KOTA TINGGI. Bandi Penyelaras Dokumen Pelajar : Pn. Mohd. Norazmi Md. Kanan 1) Naib Pengerusi 2 : En. Md. Hilmi Azani Hussin . Sairi bin Jasman (Penyelia Petang) Setiausaha : En. Azman bin Adnan (Pen. Pengerusi : En. Hamisah Eahsan Penyelaras SPBT : En. Sufaat bin Tumin (Pengetua) Timb. Salem Amir Penyelaras Perangkaan Harian/Enrolmen Murid : Pn. Sharidatul Mohamad Penyelaras Biasiswa dan Simpanan : Pn. Fodzi Osman Kaunselor Pelajar : En. JOHOR Pengerusi : Tn. Rosli A. Mohamad bin Mahadi (Pen. Kanan HEM) Naib Pengerusi 1 : En.

Wahab Awang Penyelaras Badan Kebajikan Murid (BAKESMA) : Cik Mahanom Sulaiman Penyelaras Koperasi : YM Raja Zainarabidin Raja Zailon Rajah 3 : Contoh Struktur Organisasi Unit HEM di Sekolah Program Hal Ehwal Murid Di Sekolah Pelaksanaan program atau aktiviti HEM di sekolah adalah berasaskan bidang-bidang yang terangkum dalam unit HEM itu sendiri meliputi kebajikan pelajar dan ko-kurikulum. Ibrahim Mohamad Penyelaras Tingkatan : En. A. Memupuk semangat kerjasama dan kekitaan.Penyelaras papan Kenyataan & Maklumat Sekolah : Cik Wizanatunisa Sairi Penyelaras Kantin Sekolah : Pn. Faizah wahaid Penyelaras Asrama Bistari : En. Mohd. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang ilmu yang berbagai-bagai. Memberi dorongan dan motivasi dan semua aspek. Memupuk semangat berdikari. Misran Siatas Penyelaras Buletin/Majalah : En. 1. Johar Ahmad Penyelaras Register Murid : Cik Rohayah Darmawan Penyelaras Kepimpinan & Pengembangan Motivasi : En. . Membantu merancang hidup yang lebih bermakna dan berkesan. Matlamat Program HEM Antara matlamat program hal ehwal murid ialah: Membantu dalam perkembangan diri murid/pelajar supaya berfungsi sebagai individu yang seimbang.

Elemen-elemen penting dalam program HEM: i.secara individu atau kumpulan.melibatkan murid/pelajar atau ahli. Contoh: program motivasi. Program Bersepadu . Menyedarkan murid/pelajar tentang pentingnya hidup bermasyarakat. perkhemahan dan lain-lain.Memperkembangkan potensi dan kebolehan ke tahap maksima. Contoh: pameran pendidikan. pemulihan dan pembaikan . latihan kebakaran. Program terbuka . Menyuburi potensi kepemimpinan di kalangan murid/pelajar 2. Contoh: program orientasi pelajar.melibatkan agensi-agensi luar. Membantu murid/pelajar meringankan masalah yang dihadapi. Contoh: program peningkatan disiplin PINTAS. Jenis-jenis Program HEM . Membuat keputusan iii. Menyelesaikan masalah ii. Hubungan manusia iv. Program pengajaran (instructional).integrasi program-program atau aktiviti. Program perkembangan. Komunikasi yang efektif Model-model Program HEM Antara model-model yang biasanya digunakan untuk melaksanakan program-program HEM adalah seperti berikut: Program menyeluruh . Contoh: program 5 minit anti-dadah dalam P&P.

Perancangan Program HEM Perkara-perkara berikut biasanya adalah antara perkara yang diberi pertimbangan untuk melaksanakan program-program HEM sesuai dengan tuntutan untuk ke arah keberkesanan dan kualiti perkhidmatan HEM di sekolah. (a) Penubuhan jawatankuasa . murid atau ibu bapa (b) Kajian keperluan (luaran dan dalaman) .kepada pelajar. Antaranya adalah seperti berikut: (a) Orientasi/suaikenal (b) Penyebaran maklumat © Kajian/penyelidikan misalnya menyelesai masalah disiplin pelajar atau prestasi pelajar (d) Bimbingan pelajaran dan kemahiran (e) Bimbingan kerjaya/vokasional (f) Khidmat konsultasi .kepada pengurus dan pemimpin kelab/persatuan (i) Latihan kejurulatihan di kalangan pelajar (j) Program kesedaran keselamatan Program keceriaan sekolah Pendidikan Pencegahan Dadah/Merokok/Aids Kursus-Kursus Motivasi/Bina Insan/Kepimpinan Pameran/kempen-kempen (o) Kaunseling (p) Program komuniti (q) Program pemulihan. 5.guru.Terdapat banyak program HEM yang dilaksanakan di sekolah. guru dan ibu bapa (g) Bimbingan kerohanian dan psikososial (perkembangan diri) (h) latihan kepemimpinan .

manusia dan fizikal (f) Kekangan-kekangan yang ada (g) Alternatif pemilihan (h) Proses dan strategi pelaksanaan (i) Polisi.© Jenis program dan rasional (d) Matlamat & objektif program Kemudahan resos . (k) Kreatif dan kritikal .program pemulihan dan pengayaan untuk penambaikan. psikomotor. efektif. peraturan.terhadap kualiti program dan prestasi murid/pelajar (m) Tindakan susulan . (k) Kaedah penyeliaan & pengawalan (l) Jenis dan kaedah penilaian . dan prosedur (j) Masa (menentukan takwim sekolah untuk mengetahui tempoh yang bersesuaian dengan program HEM). Ciri-ciri Pengurus HEM Yang Berkesan Pengurus HEM yang merupakan personel penting dalam menentukan keberkesanan dan kualiti pengurusan dan program-program HEM. dan kerohanian. Oleh itu mereka perlu memiliki beberapa ciri seperti berikut: (a) Mempunyai pengetahuan dalam asas-asas pengurusan (b) Mudahlentur (fleksibel) © Sentiasa bersedia menjalankan tugas (d) Mempunyai pengetahuan dalam bidang analisis masalah (e) Mempunyai siat-sifat kepemimpinan (f) Mampu memberi dorongan yang membina (g) Mempunyai kemahiran dalam bidang perhubungan manusia (h) Boleh berkomunikasi dengan efektif (i) Mempunyai kemahiran kejurulatihan dan kepegawaian (j) Mempunyai pengetahuan dalam domain kognitif.

(l) Mempunyai pegangan yang tugas itu adalah satu amalan (m) Mempunyai sifat terbuka (n) Sihat dan bertenaga Senarai Tugas Guru Penolong Kanan II Sekolah Rendah Mukadimah Guru Penolong Kanan II bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan.3 Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam pengurusan dan pentadbiran Hal-Ehwal Murid.1 Disiplin a. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan. . 1. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni. 1. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salahlaku. c. b. d.6 Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. 1.5 Membantu Guru Besar menyelia dan menilai aktiviti hal-ehwal murid. Guru Penolong Kanan II bertanggungjawab mempertingkatkan disiplin kebajikan murid.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar 1. Senarai Tugas 2.4 Membantu Guru Besar dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sesi petang. 1. dan penerapan nilai-nilai murni. Bidang Tugas 1. Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. 2. e.1 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan I 1.

. Memastikan langkah-langkah keselamatan semasa berada di sekolah sentiasa dilaksanakan. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru. Projek Susu dan lain-lain rancangan bantuan dan kebajikan murid. Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan Kad 001/002. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah. pengambilan. mengawal buku-buku stok dan mengawal bilik Buku Bantuan.1 Mengurus dan mengemaskini Rekod Pendaftaran Murid 3. d. 2.4 Mengurus pertukaran murid. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling. surat-surat pengesahan dan pengedaran sijil-sijil berhenti sekolah.2. Menguruskan kutipan-kutipan data. c. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus skim pinjaman buku teks. pengagihan dan hapuskira. 3.3 Mengurus kemasukan dan penempatan murid.2 Bimbingan dan Kaunseling a.3 Kesihatan dan Kebajikan Murid a. c. 2. Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid. PKS 1/PKS 2 dan Kad Tenaga Asas.2 Menyemak Buku Kedatangan Harian Murid sidang pagi 3. b. Menguruskan kemudahan rawatan murid. f. b. e. b. 3. Menyelaras hal-hal pengeluaran. 3.4 Skim Pinjaman Buku Teks a. c. sijil-sijil murid. Pentadbiran 3. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan keunseling murid dan menyediakan laporan yang diperlukan.5 Mengurus surat akaun.

1.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.7 Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. 4.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama.3. Pengawasan Asrama (Jika ada) 4.9 Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama.5 Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur.6 Menyelaras pengawasan hal-hal kesihatan penghuni asrama. 5. 4. Tugas-tugas Lain 5. 4. 4.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.8 Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum diadakan.7 Membantu dalam urusan sebutharga/tender makanan asrama sekolah. Senarai Tugas Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) Sekolah Menengah Mukadimah Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan.3 Menyelaras hal-hal pembelajaran dan menentukan langkah-langkah keselamatan asrama.6 Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah. 4. Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid bertanggungjawab mempertingkatkan kebajikan murid.2 Membantu di dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama. 4. 4. 4.10 Penasihat Lembaga Pengawas Asrama.4 menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama. aktiviti kokurikulum dan penerapan nilai-nilai murni. Bidang Tugas . 5. 4. 3. 4.

Keselamatan dan Kebajikan Murid. 2. 2. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru.1.1 Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan. 1.4 Membantu Pengetua dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sesi petang. 2. c. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salahlaku.3 Program Perlindungan Murid a. d. 1.1 Disiplin a. e. b. Biasiswa dan Bantuan Kewangan.4 Pentadbiran . Perayaan Sekolah. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni. Koperasi Sekolah. 1.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal Pendidikan Jasmani. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling murid dan menyediakan laporan yang diperlukan. Kantin Sekolah dan Pengawasan Asrama (jika ada). Penerbitan dan Percetakan.5 Membantu Pengetua menyelia dan menilai seperti dalam 1. Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. b.2 Bimbingan dan Kaunseling a. 1. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan. Senarai Tugas 2. 2. Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan najis dadah dan programprogram lain di peringkat sekolah.6 Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.3 di atas. Disiplin dan Kaunseling. 1. c. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling bersama-sama dengan guru-guru bimbingan dan kaunseling. Buku Teks.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. Kokurikulum.

Mengurus dan mengemaskini Buku Rekod Pendaftaran Murid. Mengurus surat akaun. c. pengagihan dan hapuskira. c. f.6 Skim Pinjaman Buku Teks a. Membantu merancang Takwim sekolah. Menguruskan kemudahan rawatan murid. h. d.7 Biasiswa dan Bantuan a. g. mengawal buku-buku stok dan mengawal Bilik Buku Bantuan. b. Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid. Menyelaras hal-hal pengeluaran. c. Mengemaskini rekod-rekod biasiswa dan bantuan. Menguruskan kutipan-kutipan data. 2.5 Kesihatan a. e. Menyemak Buku Kedatangan Harian murid sidang pagi. Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus skim pinjaman buku teks. Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan Kad 001/002. pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. Kokurikulum 3. Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa murid.1 Sukan dan Permainan . b. sijil-sijil pelajar.a. 2. PKS 1/PKS 2 dan kad Tenaga Asas. 3. b. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah. 2. Menyelenggara perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. c. Mengurus pertukaran murid d. b. Menguruskan kemasukan dan penempatan murid. pengambilan.

3 Pasukan Pakaian Seragam a.3 Menyelaras hal-hal pemelajaran dan menentukan langkah-langkah keselamatan asrama. Menyelaras pelaksanaan kegiatan pasukan pakaian seragam sekolah.2 Kelab/Persatuan a.5 Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat.. Pengawasan Asrama (jika ada) 4. Bank Simpanan Nasional dan sebagainya.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. 3. Membantu merancang Takwim Sukan dan Permainan sekolah. Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktivti Persatuan dan Kelab yang bercorak akademik. 4.10 Penasihat Lembaga Pengawas Asrama.4 Koperasi Sekolah dan Sebagainya a. 5. 4. .4 Menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama. 4. Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan pasukan pakaian seragam. 4.8 Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum diadakan.2 Membantu dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama. 4. 4. b.a.9 Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama.6 Menyelaras pengawasan hal-hal kesihatan penghuni asrama. Membantu merancang. 4. 3. b.7 Membantu dalam urusan sebutharga/tender makanan asrama sekolah. Amanah Saham Nasional. Tugas-tugas Lain 5. 4. 3. Menyelaras kegiatan-kegiatan berkaitan dengan koperasi sekolah. 4.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama 4.

.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful