PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DI SEKOLAH : Satu Pengenalan dan Aplikasi

Oleh: Azman bin Hj. Adnan Penolong Kanan (HEM) Sekolah Menengah Kebangsaan Adela

Pengenalan Pengurusan Hal-Ehwal Murid (HEM) merupakan satu bidang yang penting di sekolah. Sekiranya tidak dikendalikan dengan baik ia akan mencacatkan dan menjejaskan perjalanan dan prestasi sekolah itu sendiri. Dengan adanya permintaan dan harapan yang tinggi di kalangan murid/pelajar dan masyarakat seluruhnya terhadap kemampuan sekolah, pengurus atau pemimpin sekolah seharusnya memainkan peranan yang lebih daripada hanya menjalankan fungsi pentadbiran dan penyelenggaraan. Pengurus/pemimpin sekolah mesti berupaya menjadi penggerak dan penggalak perubahan untuk mempengaruhi ahli-ahli dalam sekolah menuju ke arah kecemerlangan. Ini kerana pelajar-pelajar merupakan aset negara masa depan. Jatuh bangunnya negara bergantung kepada kualiti tenaga manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Untuk membantu individu supaya seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek (J.E.R.I) sebagaimana yang tercerna dalam Falsafah Pendidikan Negara (FPN) bukanlah satu perkara yang mudah. Di peringkat sekolah ia berkehendakkan satu perancangan yang lebih berstruktur dan strategik untuk memastikan sesebuah sekolah itu memenuhi ciri-ciri instituti yang berjaya dalam bidang akademik dan bukan akademik. Oleh itu untuk mencapai hasrat ini, jawatan khas Guru Penolong Kanan (HEM) telah diwujudkan di sekolah bagi membantu pihak pentadbir (guru besar/pengetua) dalam memainkan peranan sebagai pemaju, pembina, pembantu, perancang, pemudahcara, penyelaras, pengawal, penawar, dan kaunselor kepada ahli-ahli di bawah pengawasannya khususnya pelajar-pelajar. Siapakah Pelajar-Pelajar Sekolah? Pelajar-pelajar sekolah terdiri daripada mereka yang berumur antara 7 hingga 18 tahun. Pelajar-pelajar sekolah rendah ialah mereka yang berumur antara 7 hingga 12 tahun manakala pelajar sekolah menengah pula berumur antara 13 hingga 18 tahun. Mengikut ahli-ahli psikologi, kanak-kanak atau pelajar-pelajar yang berada pada setiap peringkat umur mesti melaksanakan tugas perkembangan masing-masing. Kegagalan memenuhi tugas perkembangan pada sesuatu peringkat boleh menjejaskan perkembangan kanak-kanak atau pelajar-pelajar pada peringkat perkembangan seterusnya. Pengurus-pengurus di peringkat sekolah mestilah memahami diri pelajar sebagai organisme yang berkembang dan kompleks. Mereka menghadapi pelbagai masalah dan cabaran yang kompleks dalam proses perkembangan diri dan memerlukan bantuan serta bimbingan daripada guru-guru di sekolah. Konsep Pengurusan dan Pengurusan Hal Ehwal Murid

Menurut Peter F. Drucker, pengurusan boleh ditakrifkan sebagai proses sosial yang dibentuk untuk memberikan kerjasama, penglibatan, campur tangan dan penyertaan orang lain ke arah pencapaian yang lebih berkesan terhadap sesuatu objektif yang ditetapkan. Jaafar Muhammad (1988) pula mendefinisikan pengurusan sebagai satu proses mengagihkan input-input organisasi (termasuk sumber ekonomi dan sumber kakitangan) dengan cara perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawalan untuk tujuan mengeluarkan output (perkhidmatan) yang diperlukan oleh pelanggan-pelanggan supaya objektif organisasi tercapai. Oleh itu, berlandaskan konsep asas pengurusan, pengurusan HEM merupakan satu proses pengendalian resos-resos sama ada manusia atau fizikal dengan tujuan untuk mencapai matlamat dan objektif pada tahap yang memuaskan. Dalam waktu yang sama ianya dapat memberikan rasa kepuasan, semangat kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan ahli-ahli dan semua pihak yang terlibat dalam instutiti sekolah sama ada pentadbir, pelajar, guru, kakitangan sokongan, ibu bapa, dan masyarakat. Dalam istilah yang mudah pengurusan HEM adalah proses-proses yang berhubungkait dengan: i. Perancangan kerja atau program bagi murid/pelajar ii. Pengelolaan murid/pelajar dan program secara berkesan iii. Pemilihan cara atau kaedah yang berkesan dalam pengurusan organisasi iv. Penyeliaan dan penyelarasan aktiviti-aktiviti v. Pengawalan, penilaian prestasi murid/pelajar dan penilaian program

Ada juga yang melihat proses pengurusan HEM tersebut dari aspek: i. Perancangan (planning) Proses menentukan objektif dan cara operasi untuk aktiviti-aktiviti HEM yang dijalankan bertujuan untuk mencapai matlamat dengan cara yang paling berkesan. ii. Pengelolaan (Organising) Pengumpulan resos-resos sama ada manusia atau bukan manusia dan pembentukan prosedur dalam menguruskan program HEM. iii. Pentadbiran/Memimoin (Leading)

perkhidmatan yang secara konsepnya termasuk di bawah ruang lingkup personalia murid telah lama wujud. Jawatan Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) hanya diisi dan diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran pada awal tahun tersebut. pelanggaran disiplin. Dengan berpegang kepada pendapat bahawa sedangkan mahasiswa di pengajian tinggi yang lebih dewasa pun memerlukan perhatian dalam aspek peribadi. iv. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling pula wujud pada awal tahun 1960-an. guru pelawat. ahli psikologi sekolah. Seperti juga di negara-negara barat. hal-hal sosial. dan penyelarasan terhadap program/rancangan HEM berkenaan. masalah kesihatan tubuh badan dan faktor ekonomi yang menganggu kehidupan sebagai pelajar. ahli psikitri sekolah. Nordin (1993:17) memetik kandungan buku Sturtevant dan Hayes (1930) yang menyatakan bahawa aspek perkhidmatan yang disediakan oleh pekerja personelia murid di barat pada peringkat awal meliputi bimbingan pelajaran dan pekerjaan. maklumbalas. penyelia dan pegawai kesihatan sekolah. tindak ikut untuk memperbaiki rancangan HEM yang dilaksanakan. kanak-kanak di sekolah tentulah lebih memerlukan perhatian dalam aspek-aspek yang disebutkan.Merangkumi kepemimpinan.berunsur politik . di Malaysia. Rasional perkhidmatan Hal Ehwal Murid di Malaysia Nordin Kardi (1993) menyatakan terdapat 2 jenis rasional kewujudan pengurusan hal ehwal murid diwujudkan di semua jenis instituti pendidikan di Malaysia iaitu: (i) Rasional tersembunyi . Ini meliputi semua sekolah menengah hingga ke sekolah rendah. pengurusan personalia pelajar yang lebih dikenali sebagai Perkhidmatan Bantuan (student services) atau Perkhidmatan Personelia Pelajar (student personnel services) pada awal 1920-an yang bermula di instituti pengajian tinggi dan kemudiannya berkembang pula sehingga ke peringkat sekolah. motivasi. Bagaimanapun perkhidmatan `hal ehwal murid’ secara formal adalah fenomena awal tahun 1980-an. Sejarah Perkhidmatan HEM/Personalia di Sekolah Di negara barat seperti Amerika dan Syarikat. moral. Tugas menjaga disiplin pelajar sebenarnya telah wujud menyamai sejarah pendidikan formal pendidikan di Malaysia itu sendiri. Di peringkat sekolah. Nama-nama jawatan yang pernah dicatatkan dalam Education Research Bulletin pada awal sejarah perkhidmatan ini termasuklah pegawai penjaga kedatangan murid. Pengawalan/Pemulihan (Controlling) Ini berkait dengan laporan. penyeliaan. perkhidmatan hal ehwal pelajar secara rasmi juga dimulakan di peringkat universiti iaitu pada penghujung tahun 1960-an dan awal 70-an ekoran gerakan agresif para mahasiswa universiti dan kemudiannya kerajaan mewujudkan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) yang mewujudkan jawatan Timbalan Naib Canselor Disiplin buat pertama kalinya yang kemudiannya diubah kepada Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar).

Pengurusan informal yang diberikan oleh guru biasa secara tidak formal dikatakan tidak lagi mampu diteruskan bahkan tidak lagi `cost effective’. fizikal dan kerohanian. sering disebut sebagai rasional yang mendorong penyediaan dan seterusnya pengurusan dalam hal ehwal murid berkenaan. Sekolah dikatakan bertanggungjawab menyediakan suasana pendidikan yang kondusif dari aspek sosial. falsafah demokrasi yang mengiktiraf harga diri setiap individu. Peristiwa 13 Mei 1969 telah membawa perubahan dalam corak pengurusan pendidikan. Nordin (1993:18) pula memetik pandangan dalam tulisan Mueller (1961) yang menggariskan falsafah pengurusan murid iaitu: The uniqueness of individuals is recognized. Berdasarkan asas falsafah itu. Dengan rasional ini. Falsafah dam Fungsi Pengurusan HEM Di Sekolah. and needs. A Student Personel program must be developed based on the individual’s current drivers. Rasional terbuka pula menggambarkan kemunculan pengurusan hal ehwal pelajar sebagai memenuhi cita-cita murni pendidikan. Faktor bilangan pelajar yang semakin bertambah di semua peringkat instituti pendidikan. tetapi juga matlamat negara. interest. keperluan pelajar terhadap pertolongan profesional dan keperluan terhadap usaha menghindar atau pencegahan masalah. digariskan beberapa prinsip asas pentabiran HEM iaitu: . Menurut Williamson dan Sarbin (1940) perkhidmatan hal ehwal murid hendaklah merangkumi falsafah pendidikan yang holistik. Each individual must be treated as a functioning whole. Pengurusan Hal Ehwal Murid atau personalia pelajar dalam konteks negara Malaysia pula pada asasnya mestilah bertunjangkan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK).berunsur pendidikan Rasional tersembunyi. diwujudkan pentadbiran hal ehwal murid atau pelajar disemua peringkat instituti pendidikan termasuk sekolah. Berdasarkan pegangan falsafah ini. maka segala urusan berkaitan perkhidmatan dan pengurusan Hal Ehwal Murid bukan sahaja bertepatan dengan matlamat sekolah. walaupun tidak nyata tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat umum. pengurusan HEM yang dikendalikan dalam semua instituti pendidikan termasuklah di sekolah hendaklah dilaksanakan berpandukan falsafah. dasar. aspirasi dan sistem pendidikan di negara ini. keperluan pelajar terhadap perkhidmatan yang lebih bertanggungjawab dan profesional dan melaksanakan konsep-konsep dan amalan baru dalam dunia pendidikan. Suasana sedemikian dikatakan begitu perlu untuk membina `scholarship’ di sekolah. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 kemudiannya diwujudnya yang seterusnya jawatan Timbalan Naib Canselor (HEP) wujud di universiti. Dengan kata-kata lain. keunikan dan kompleksnya masalah pelajar.(ii) Rasional terbuka . that is appropriate for any particular school. Malaysia yang rakyatnya majmuk mewujudkan jurang dari segi ekonomi pada tahun-tahun sebelum 1970-an.

mengelolakan program latihan kepemimpinan dan organisasi pelajar. memberikan khidmat bantuan kepada pelajar yang bermasalah. Setiap staf hendaklah diberi orientasi terhadap tugas dan tanggungjawab dengan secukupnya. memberi galakan dan pedoman berdikari. . sesebuah sekolah itu hendaklah mempunyai tenaga yang berkepakaran. Setiap staf hendaklah bekerja mengikut tahap kepandaian dan kemampuannya yang maksimum. mampu menyediakan pilihan aktiviti yang sangat luas. Ia hendaklah mengendalikan aktiviti yang sampai kepada setiap pelajar. Hubungan dengan badan-badan di luar instituti pendidikan hendaklah diadakan. mengendalikan program orientasi pelajar.Keseluruhan tugas pengurusan HEM hendaklah difahami dan dipecahkan kepada komponenkomponennya. Pakar dalam bidang ini elok menumpukan usaha mengajar guru lain dan menolong mereka tumbuh dan berkembang sendiri bagi memenuhi keperluan murid. Pengurus HEM hendaklah mengkaji fungsi-fungsinya secara mendalam dan berusaha mendapatkan pengalaman melaksanakannya. Ia kerap kali dapat membantu mempermudahkan prosedur kerja yang memerlukan urusan dengan pihak luar. mengeratkan hubungan antara instituti pendidikan dengan masyarakat dan ibu bapa. Peranan dan pembahagian tugas staf hendaklah disediakan dengan jelas. Walaupun guru-guru lain juga perlu dilibatkan bagi melaksanakan pengurusan HEM. Aktiviti-aktiviti berkelompok hendaklah dilaksanakan. mendedahkan pelajar terhadap sumber-sumber pengetahuan masyarakat. Saiz pentadbiran HEM hendaklah berpadanan dengan saiz keperluan sesebuah sekolah itu sendiri. Fungsi-fungsi pengurusan HEM di sekolah pula dapat dilihat seperti berikut: mengenalpasti potensi pelajar dan memupuknya hingga ke tahap cemerlang. Tanggungjawab melaksanakan fungsi-fungsinya yang khusus hendaklah diserahkan kepada personel yang berkelayakan. Hubungan dengan NGO dan pelbagai jabatan kerajaan misalnya. Hendaklah ada sistem yang membolehkan setiap pelajar mempunyai hubungan yang rapat dengan sekurang-kurangnya seorang guru.

tenaga dan peruntukan. merancang dan melaksanakan program kendiri untuk mengenal kelemahan dan kekuatan diri. Prinsip yang tepat dan praktikal pasti akan dapat menentukan halatuju pengurusan sesuatu program. Pengawalan belanjawan mengikut prinsip penggunaan minimum untuk mendapatkan hasil yang maksimum Proses penilaian program secara objektif. Strategi pengurusan HEM pula akan menentukan dan menjamin keberkesanan sesuatu program atau tindakan yang akan diambil. Pengunaan teori tingkahlaku untuk mengubah sikap pelajar ke arah yang positif. Pengelolaan program secara terperinci bagi menentukan kejayaan. . Prinsip dan strategi dalam pengurusan HEM di sekolah amatlah mustahak demi mencapai keberkesanan sesuatu program khususnya untuk membina sahsiah pelajar.mengorientasikan pandangan ibu bapa supaya secocok dengan matlamat pendidikan negara. Pengunaan teori pengurusan supaya rancangan pemupukan personaliti pelajar mencapai keberkesanannya. Jadi beberapa prinsip yang sesuai untuk menentukan pengurusan HEM berasaskan kepada satu sistem yang terancang dan teratur. Penggunaan teori kaunseling untuk membantu dan membimbing pelajar dalam pelbagai aspek dan penguraian masalah. Penyelarasan aktiviti untuk mengawal pembaziran masa. Penggunaan teori kepimpinan bagi mewujudkan ciri-ciri kepimpinan di kalangan pelajar. Di antara beberapa strategi yang perlu diambilkira ialah penggunaan pelbagai teori dan model termasuklah: Penggunaan teori motivasi bagi menggerakkan pelajar. Pengarahan kerja staf bagi menjamin kelicinan perjalanan organisasi. Pengurusan HEM yang menggunakan teori dan model yang sesuai dapat menentukan ketepatan tindakan strategi. Prinsip dan Strategi Pengurusan HEM di Sekolah. Kawalselia dan penyelarasan juga akan dapat mengurangkan masalah. Penggunaan teori pengajaran dan pembelajaran bagi memudahkan penerapan sesuatu program yang bermatlamat. mungkin sukar bagi sesuatu organisasi untuk mencapai matlamatnya. Di antara prinsip-prinsip pengurusan HEM yang sesuai ialah: Perancangan jadual kerja yang rapi mengikut jangka pendek dan jangka panjang. mengatur dan mengelola aktiviti untuk mencapai kecemerlangan diri. Tanpa strategi pengurusan. Penggunaan staf secara optimum dengan memupuk semangat mereka ke tahap tertinggi.

Kualiti pengurusan sesebuah organisasi dan keluarannya bergantung terus kepada kualiti personelnya. Cita-cita dan harapan setiap pelajar perlu dipenuhi oleh pihak sekolah sama ada bagi tujuan akademik mahupun kerjaya pada masa hadapan. . Pelajar-pelajar dalam konteks ini dikehendaki berusaha bagi mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Berkemahiran mengenalpasti dan memahami permasalahan pelajar dan menyelesaikannya. Objektif Sekolah Sekolah mempunyai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan dari segi pencapaian akademik dan non-akademik. Terdapat beberapa ciri kualiti yang perlu ada pada personel HEM daripada Pengetua. Pen. Kanan HEM. Oleh yang demikian. kaunselor dan staf –staf yang lain iaitu: Komited terhadap pengurusan HEM. semua personel dalam pengurusan HEM sama ada profesional atau bukan profesional hendaklah sentiasa segar dari segi pengetahuan dan latihan mereka. Objektif Peribadi Pelajar Pelajar sebagai individu mempunyai objektf yang tertentu di dalam proses pembelajaran di sekolah. Pengurus Hal Ehwal Murid sebagai satu unit perlu memainkan fungsinya supaya sekolah berjalan dengan lancar. penerapan nilai-nilai dan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.Penggunaan model-model disiplin untuk membantu menyelesaikan pelbagai masalah disiplin yang berkaitan dengan pelajar. Personel Dalam Pengurusan HEM Personel adalah komponen yang paling penting dalam sesuatu organisasi. Objektif Fungsian Sekolah dan pelajar-pelajarnya mesti memainkan fungsinya dengan sebaik mungkin supaya proses pendidikan. memupuk dan membentuk personaliti dan tingkahlaku serta jiwa insan pelajar yang harmonis. swasta atau bekerja sendiri. Penggunaan model-model latihan untuk menyemai. Objektif Pengurusan Hal Ehwal Murid Objektif Pengurusan Hal Ehwal Murid dapat dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu:Objektif Masyarakat Masyarakat memerlukan sumber tenaga manusia yang berkualiti dan cemerlang bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam masyarakat sama ada bekerja dalam sektor awam.

Berpengalaman memahami perkembangan personaliti pelajar. kemahiran manusia dan kemahiran teknikal untuk mempersiapkan diri mengelolakan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan HEM di sekolah. Menyelaras. Membina semangat kasih sayang kepada diri sendiri. dasar. Unit Personalia Pelajar dan lain-lain yang membawa konotasi yang sama adalah satu unit yang diwujudkan di bawah pengelolaan Penolong Kanan (HEM) di sekolah-sekolah untuk menguruskan perkhidmatan hal ehwal murid. Mempertingkatkan akhlak dan nilai hidup pelajar. Rajah 1 dan 2 di bawah dapat menunjukkan contoh struktur asas unit HEM yang mempunyai beberapa bahagian di bawah kawalannya dan setiap bahagian atau bidang ini mempunyai objektif. Mengawasi keselamatan. Peranan utama unit ini mengendalikan pelbagai program dan perkhidmatan serta pengurusan yang tersirat dalam kurikulum sekolah sama ada berupa akademik atau ko-kurikulum iaitu: Merancang program aktiviti dan teknik pelaksanaan semua aktiviti untuk per kembangan sahsiah pelajar. Berupaya mewujudkan suasana yang selamat dan kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P & P) Oleh itu seseorang pengurus HEM perlu memiliki kemahiran konseptual. pelaksanaan dan kumpulan sasaran masing-masing. Unit Hal Ehwal Murid di Sekolah Unit Hal Ehwal Murid (HEM) atau di sesetengah sekolah dinamakan seperti Majlis HEM. ibu bapa. menyelia dan menilai pelaksanaan aktiviti pelajar. agama dan negara. menjaga kesihatan dan memelihara kebajikan pelajar. Rajah 1 : Struktur Organisasi Sekolah Menengah Gred A . membina personaliti dan membentuk sikap pelajar yang positif dan progresif. Untuk menjayakan pengelolaan program dan perkhidmatan HEM berkenaan. unit ini biasanya mempunyai struktur organisasi yang tertentu yang diubahsuai dan ditambah mengikut keperluan di sekolah-sekolah berkenaan. Berinisiatif untuk menjayakan pengurusan HEM.

Mohamad bin Mahadi (Pen. Tukiman Sarmin Guru Kanan Disiplin (Petang): En. Kanan 1) Naib Pengerusi 2 : En. Rosli A. Hj.Rajah 2 : Struktur & Bidang-Bidang Dalam Pengurusan HEM MAJLIS HAL EHWAL PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ADELA (SEMEKA) KOTA TINGGI. Kanan HEM) Naib Pengerusi 1 : En. Sinin Mokreh Penyelaras Pengawas (Pagi) : En. Rusnani Fadzil Penyelaras Kesihatan Murid : Pn. Fodzi Osman Kaunselor Pelajar : En. Raimah Omar Penyelaras Keselamatan & Pencegahan Kebakaran : En. Bandi Penyelaras Dokumen Pelajar : Pn. Hilmi Azani Hussin . Mohd. Sharidatul Mohamad Penyelaras Biasiswa dan Simpanan : Pn. Hamid Penyelaras Pengawas (Petang): En. Sairi bin Jasman (Penyelia Petang) Setiausaha : En. Noor Marzuki Guru Kanan Disiplin (Pagi) : En. Azman bin Adnan (Pen. Salem Amir Penyelaras Perangkaan Harian/Enrolmen Murid : Pn. Md. Pengerusi : En. Sufaat bin Tumin (Pengetua) Timb. Hamisah Eahsan Penyelaras SPBT : En. JOHOR Pengerusi : Tn. Norazmi Md.

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang ilmu yang berbagai-bagai. Memupuk semangat berdikari. Memberi dorongan dan motivasi dan semua aspek. Membantu merancang hidup yang lebih bermakna dan berkesan. . Matlamat Program HEM Antara matlamat program hal ehwal murid ialah: Membantu dalam perkembangan diri murid/pelajar supaya berfungsi sebagai individu yang seimbang. Memupuk semangat kerjasama dan kekitaan. 1. Ibrahim Mohamad Penyelaras Tingkatan : En. Johar Ahmad Penyelaras Register Murid : Cik Rohayah Darmawan Penyelaras Kepimpinan & Pengembangan Motivasi : En. A. Faizah wahaid Penyelaras Asrama Bistari : En.Penyelaras papan Kenyataan & Maklumat Sekolah : Cik Wizanatunisa Sairi Penyelaras Kantin Sekolah : Pn. Misran Siatas Penyelaras Buletin/Majalah : En. Mohd. Wahab Awang Penyelaras Badan Kebajikan Murid (BAKESMA) : Cik Mahanom Sulaiman Penyelaras Koperasi : YM Raja Zainarabidin Raja Zailon Rajah 3 : Contoh Struktur Organisasi Unit HEM di Sekolah Program Hal Ehwal Murid Di Sekolah Pelaksanaan program atau aktiviti HEM di sekolah adalah berasaskan bidang-bidang yang terangkum dalam unit HEM itu sendiri meliputi kebajikan pelajar dan ko-kurikulum.

pemulihan dan pembaikan . Contoh: program peningkatan disiplin PINTAS. Menyelesaikan masalah ii. Elemen-elemen penting dalam program HEM: i. Menyuburi potensi kepemimpinan di kalangan murid/pelajar 2. Menyedarkan murid/pelajar tentang pentingnya hidup bermasyarakat. Membuat keputusan iii. Contoh: pameran pendidikan.integrasi program-program atau aktiviti. Program terbuka .secara individu atau kumpulan. Program Bersepadu . latihan kebakaran. Contoh: program 5 minit anti-dadah dalam P&P. Komunikasi yang efektif Model-model Program HEM Antara model-model yang biasanya digunakan untuk melaksanakan program-program HEM adalah seperti berikut: Program menyeluruh . Hubungan manusia iv.Memperkembangkan potensi dan kebolehan ke tahap maksima.melibatkan murid/pelajar atau ahli. Program pengajaran (instructional).melibatkan agensi-agensi luar. perkhemahan dan lain-lain. Program perkembangan. Contoh: program motivasi. Membantu murid/pelajar meringankan masalah yang dihadapi. Jenis-jenis Program HEM . Contoh: program orientasi pelajar.

guru dan ibu bapa (g) Bimbingan kerohanian dan psikososial (perkembangan diri) (h) latihan kepemimpinan . 5. Antaranya adalah seperti berikut: (a) Orientasi/suaikenal (b) Penyebaran maklumat © Kajian/penyelidikan misalnya menyelesai masalah disiplin pelajar atau prestasi pelajar (d) Bimbingan pelajaran dan kemahiran (e) Bimbingan kerjaya/vokasional (f) Khidmat konsultasi . murid atau ibu bapa (b) Kajian keperluan (luaran dan dalaman) . Perancangan Program HEM Perkara-perkara berikut biasanya adalah antara perkara yang diberi pertimbangan untuk melaksanakan program-program HEM sesuai dengan tuntutan untuk ke arah keberkesanan dan kualiti perkhidmatan HEM di sekolah.guru.kepada pelajar.kepada pengurus dan pemimpin kelab/persatuan (i) Latihan kejurulatihan di kalangan pelajar (j) Program kesedaran keselamatan Program keceriaan sekolah Pendidikan Pencegahan Dadah/Merokok/Aids Kursus-Kursus Motivasi/Bina Insan/Kepimpinan Pameran/kempen-kempen (o) Kaunseling (p) Program komuniti (q) Program pemulihan.Terdapat banyak program HEM yang dilaksanakan di sekolah. (a) Penubuhan jawatankuasa .

terhadap kualiti program dan prestasi murid/pelajar (m) Tindakan susulan . peraturan.© Jenis program dan rasional (d) Matlamat & objektif program Kemudahan resos . Ciri-ciri Pengurus HEM Yang Berkesan Pengurus HEM yang merupakan personel penting dalam menentukan keberkesanan dan kualiti pengurusan dan program-program HEM.program pemulihan dan pengayaan untuk penambaikan. (k) Kaedah penyeliaan & pengawalan (l) Jenis dan kaedah penilaian . (k) Kreatif dan kritikal . efektif. psikomotor.manusia dan fizikal (f) Kekangan-kekangan yang ada (g) Alternatif pemilihan (h) Proses dan strategi pelaksanaan (i) Polisi. Oleh itu mereka perlu memiliki beberapa ciri seperti berikut: (a) Mempunyai pengetahuan dalam asas-asas pengurusan (b) Mudahlentur (fleksibel) © Sentiasa bersedia menjalankan tugas (d) Mempunyai pengetahuan dalam bidang analisis masalah (e) Mempunyai siat-sifat kepemimpinan (f) Mampu memberi dorongan yang membina (g) Mempunyai kemahiran dalam bidang perhubungan manusia (h) Boleh berkomunikasi dengan efektif (i) Mempunyai kemahiran kejurulatihan dan kepegawaian (j) Mempunyai pengetahuan dalam domain kognitif. dan kerohanian. dan prosedur (j) Masa (menentukan takwim sekolah untuk mengetahui tempoh yang bersesuaian dengan program HEM).

1. 1. 2. e. b. d. Senarai Tugas 2. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.1 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan I 1. Guru Penolong Kanan II bertanggungjawab mempertingkatkan disiplin kebajikan murid. Bidang Tugas 1.4 Membantu Guru Besar dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sesi petang.5 Membantu Guru Besar menyelia dan menilai aktiviti hal-ehwal murid. Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. 1.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar 1. dan penerapan nilai-nilai murni. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni.1 Disiplin a.(l) Mempunyai pegangan yang tugas itu adalah satu amalan (m) Mempunyai sifat terbuka (n) Sihat dan bertenaga Senarai Tugas Guru Penolong Kanan II Sekolah Rendah Mukadimah Guru Penolong Kanan II bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. c. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salahlaku. 1. .3 Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam pengurusan dan pentadbiran Hal-Ehwal Murid. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid.6 Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

3 Mengurus kemasukan dan penempatan murid. Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid. Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan Kad 001/002. sijil-sijil murid.1 Mengurus dan mengemaskini Rekod Pendaftaran Murid 3.3 Kesihatan dan Kebajikan Murid a. b. 2. 3. pengagihan dan hapuskira. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling. Menyelaras hal-hal pengeluaran. d. surat-surat pengesahan dan pengedaran sijil-sijil berhenti sekolah. .2 Bimbingan dan Kaunseling a.2. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan. f.4 Mengurus pertukaran murid. b. c.2 Menyemak Buku Kedatangan Harian Murid sidang pagi 3. Memastikan langkah-langkah keselamatan semasa berada di sekolah sentiasa dilaksanakan. Projek Susu dan lain-lain rancangan bantuan dan kebajikan murid. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah. b. c. Menguruskan kutipan-kutipan data. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan keunseling murid dan menyediakan laporan yang diperlukan. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru.4 Skim Pinjaman Buku Teks a. 3. Pentadbiran 3. mengawal buku-buku stok dan mengawal bilik Buku Bantuan. c. PKS 1/PKS 2 dan Kad Tenaga Asas. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus skim pinjaman buku teks. e. pengambilan. 2. 3. Menguruskan kemudahan rawatan murid.5 Mengurus surat akaun.

Pengawasan Asrama (Jika ada) 4.3. 4. 4. Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid bertanggungjawab mempertingkatkan kebajikan murid. 3. 4. Bidang Tugas .6 Menyelaras pengawasan hal-hal kesihatan penghuni asrama. 1.3 Menyelaras hal-hal pembelajaran dan menentukan langkah-langkah keselamatan asrama.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.4 menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama.7 Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. 4. Senarai Tugas Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) Sekolah Menengah Mukadimah Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. Tugas-tugas Lain 5. 4. aktiviti kokurikulum dan penerapan nilai-nilai murni.7 Membantu dalam urusan sebutharga/tender makanan asrama sekolah. 5. 4.6 Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah.8 Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum diadakan.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. 4. 4.5 Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur.9 Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama.2 Membantu di dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama. 5. 4.10 Penasihat Lembaga Pengawas Asrama. 4.

1. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan. 1. c. 1. Kantin Sekolah dan Pengawasan Asrama (jika ada).3 Program Perlindungan Murid a. 1.1 Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan.1.4 Pentadbiran . Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling murid dan menyediakan laporan yang diperlukan.6 Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Keselamatan dan Kebajikan Murid. e. b. Buku Teks. c. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling bersama-sama dengan guru-guru bimbingan dan kaunseling.4 Membantu Pengetua dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sesi petang. Koperasi Sekolah. Biasiswa dan Bantuan Kewangan. b. 2.2 Bimbingan dan Kaunseling a. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salahlaku.3 di atas. Senarai Tugas 2. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru. 1.5 Membantu Pengetua menyelia dan menilai seperti dalam 1. 2. Disiplin dan Kaunseling.1 Disiplin a. 2. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni. Penerbitan dan Percetakan. Kokurikulum. d. Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan najis dadah dan programprogram lain di peringkat sekolah. 2.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal Pendidikan Jasmani. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. Perayaan Sekolah. Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.

Menguruskan kemudahan rawatan murid. 3. Menyelaras hal-hal pengeluaran. f. 2. c. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. b. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah. Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa murid. b. c. d. b. Mengurus dan mengemaskini Buku Rekod Pendaftaran Murid. 2. Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan Kad 001/002. sijil-sijil pelajar. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus skim pinjaman buku teks. e. h. Kokurikulum 3. c. Mengurus surat akaun.1 Sukan dan Permainan . g. Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid. mengawal buku-buku stok dan mengawal Bilik Buku Bantuan. b. pengambilan. pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. Mengemaskini rekod-rekod biasiswa dan bantuan. Menyelenggara perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan. Menyemak Buku Kedatangan Harian murid sidang pagi.6 Skim Pinjaman Buku Teks a.5 Kesihatan a. pengagihan dan hapuskira.a. Membantu merancang Takwim sekolah. PKS 1/PKS 2 dan kad Tenaga Asas. Menguruskan kemasukan dan penempatan murid. Mengurus pertukaran murid d. Menguruskan kutipan-kutipan data. Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah. 2.7 Biasiswa dan Bantuan a. c.

3. 4. 4. Bank Simpanan Nasional dan sebagainya.4 Menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama. 4. 4. 3. b.5 Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur. 3.3 Pasukan Pakaian Seragam a. 4. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat. 4. Pengawasan Asrama (jika ada) 4.4 Koperasi Sekolah dan Sebagainya a. b.a.8 Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum diadakan. Menyelaras kegiatan-kegiatan berkaitan dengan koperasi sekolah. Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan pasukan pakaian seragam. 4.6 Menyelaras pengawasan hal-hal kesihatan penghuni asrama. Menyelaras pelaksanaan kegiatan pasukan pakaian seragam sekolah. 4.3 Menyelaras hal-hal pemelajaran dan menentukan langkah-langkah keselamatan asrama. 5.9 Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama.2 Kelab/Persatuan a.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.7 Membantu dalam urusan sebutharga/tender makanan asrama sekolah.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama 4. 4. Tugas-tugas Lain 5. Amanah Saham Nasional. .2 Membantu dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama.. Membantu merancang.10 Penasihat Lembaga Pengawas Asrama. Membantu merancang Takwim Sukan dan Permainan sekolah. Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktivti Persatuan dan Kelab yang bercorak akademik.

.5.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful