PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DI SEKOLAH : Satu Pengenalan dan Aplikasi

Oleh: Azman bin Hj. Adnan Penolong Kanan (HEM) Sekolah Menengah Kebangsaan Adela

Pengenalan Pengurusan Hal-Ehwal Murid (HEM) merupakan satu bidang yang penting di sekolah. Sekiranya tidak dikendalikan dengan baik ia akan mencacatkan dan menjejaskan perjalanan dan prestasi sekolah itu sendiri. Dengan adanya permintaan dan harapan yang tinggi di kalangan murid/pelajar dan masyarakat seluruhnya terhadap kemampuan sekolah, pengurus atau pemimpin sekolah seharusnya memainkan peranan yang lebih daripada hanya menjalankan fungsi pentadbiran dan penyelenggaraan. Pengurus/pemimpin sekolah mesti berupaya menjadi penggerak dan penggalak perubahan untuk mempengaruhi ahli-ahli dalam sekolah menuju ke arah kecemerlangan. Ini kerana pelajar-pelajar merupakan aset negara masa depan. Jatuh bangunnya negara bergantung kepada kualiti tenaga manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Untuk membantu individu supaya seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek (J.E.R.I) sebagaimana yang tercerna dalam Falsafah Pendidikan Negara (FPN) bukanlah satu perkara yang mudah. Di peringkat sekolah ia berkehendakkan satu perancangan yang lebih berstruktur dan strategik untuk memastikan sesebuah sekolah itu memenuhi ciri-ciri instituti yang berjaya dalam bidang akademik dan bukan akademik. Oleh itu untuk mencapai hasrat ini, jawatan khas Guru Penolong Kanan (HEM) telah diwujudkan di sekolah bagi membantu pihak pentadbir (guru besar/pengetua) dalam memainkan peranan sebagai pemaju, pembina, pembantu, perancang, pemudahcara, penyelaras, pengawal, penawar, dan kaunselor kepada ahli-ahli di bawah pengawasannya khususnya pelajar-pelajar. Siapakah Pelajar-Pelajar Sekolah? Pelajar-pelajar sekolah terdiri daripada mereka yang berumur antara 7 hingga 18 tahun. Pelajar-pelajar sekolah rendah ialah mereka yang berumur antara 7 hingga 12 tahun manakala pelajar sekolah menengah pula berumur antara 13 hingga 18 tahun. Mengikut ahli-ahli psikologi, kanak-kanak atau pelajar-pelajar yang berada pada setiap peringkat umur mesti melaksanakan tugas perkembangan masing-masing. Kegagalan memenuhi tugas perkembangan pada sesuatu peringkat boleh menjejaskan perkembangan kanak-kanak atau pelajar-pelajar pada peringkat perkembangan seterusnya. Pengurus-pengurus di peringkat sekolah mestilah memahami diri pelajar sebagai organisme yang berkembang dan kompleks. Mereka menghadapi pelbagai masalah dan cabaran yang kompleks dalam proses perkembangan diri dan memerlukan bantuan serta bimbingan daripada guru-guru di sekolah. Konsep Pengurusan dan Pengurusan Hal Ehwal Murid

Menurut Peter F. Drucker, pengurusan boleh ditakrifkan sebagai proses sosial yang dibentuk untuk memberikan kerjasama, penglibatan, campur tangan dan penyertaan orang lain ke arah pencapaian yang lebih berkesan terhadap sesuatu objektif yang ditetapkan. Jaafar Muhammad (1988) pula mendefinisikan pengurusan sebagai satu proses mengagihkan input-input organisasi (termasuk sumber ekonomi dan sumber kakitangan) dengan cara perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawalan untuk tujuan mengeluarkan output (perkhidmatan) yang diperlukan oleh pelanggan-pelanggan supaya objektif organisasi tercapai. Oleh itu, berlandaskan konsep asas pengurusan, pengurusan HEM merupakan satu proses pengendalian resos-resos sama ada manusia atau fizikal dengan tujuan untuk mencapai matlamat dan objektif pada tahap yang memuaskan. Dalam waktu yang sama ianya dapat memberikan rasa kepuasan, semangat kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan ahli-ahli dan semua pihak yang terlibat dalam instutiti sekolah sama ada pentadbir, pelajar, guru, kakitangan sokongan, ibu bapa, dan masyarakat. Dalam istilah yang mudah pengurusan HEM adalah proses-proses yang berhubungkait dengan: i. Perancangan kerja atau program bagi murid/pelajar ii. Pengelolaan murid/pelajar dan program secara berkesan iii. Pemilihan cara atau kaedah yang berkesan dalam pengurusan organisasi iv. Penyeliaan dan penyelarasan aktiviti-aktiviti v. Pengawalan, penilaian prestasi murid/pelajar dan penilaian program

Ada juga yang melihat proses pengurusan HEM tersebut dari aspek: i. Perancangan (planning) Proses menentukan objektif dan cara operasi untuk aktiviti-aktiviti HEM yang dijalankan bertujuan untuk mencapai matlamat dengan cara yang paling berkesan. ii. Pengelolaan (Organising) Pengumpulan resos-resos sama ada manusia atau bukan manusia dan pembentukan prosedur dalam menguruskan program HEM. iii. Pentadbiran/Memimoin (Leading)

moral. Nordin (1993:17) memetik kandungan buku Sturtevant dan Hayes (1930) yang menyatakan bahawa aspek perkhidmatan yang disediakan oleh pekerja personelia murid di barat pada peringkat awal meliputi bimbingan pelajaran dan pekerjaan. Seperti juga di negara-negara barat. kanak-kanak di sekolah tentulah lebih memerlukan perhatian dalam aspek-aspek yang disebutkan. dan penyelarasan terhadap program/rancangan HEM berkenaan. Sejarah Perkhidmatan HEM/Personalia di Sekolah Di negara barat seperti Amerika dan Syarikat. Ini meliputi semua sekolah menengah hingga ke sekolah rendah. Nama-nama jawatan yang pernah dicatatkan dalam Education Research Bulletin pada awal sejarah perkhidmatan ini termasuklah pegawai penjaga kedatangan murid. Tugas menjaga disiplin pelajar sebenarnya telah wujud menyamai sejarah pendidikan formal pendidikan di Malaysia itu sendiri. di Malaysia. Jawatan Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) hanya diisi dan diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran pada awal tahun tersebut. Rasional perkhidmatan Hal Ehwal Murid di Malaysia Nordin Kardi (1993) menyatakan terdapat 2 jenis rasional kewujudan pengurusan hal ehwal murid diwujudkan di semua jenis instituti pendidikan di Malaysia iaitu: (i) Rasional tersembunyi . Dengan berpegang kepada pendapat bahawa sedangkan mahasiswa di pengajian tinggi yang lebih dewasa pun memerlukan perhatian dalam aspek peribadi. maklumbalas. guru pelawat.berunsur politik . penyelia dan pegawai kesihatan sekolah. perkhidmatan yang secara konsepnya termasuk di bawah ruang lingkup personalia murid telah lama wujud. iv. Di peringkat sekolah. masalah kesihatan tubuh badan dan faktor ekonomi yang menganggu kehidupan sebagai pelajar. pelanggaran disiplin. ahli psikitri sekolah. hal-hal sosial. ahli psikologi sekolah. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling pula wujud pada awal tahun 1960-an. motivasi.Merangkumi kepemimpinan. Pengawalan/Pemulihan (Controlling) Ini berkait dengan laporan. pengurusan personalia pelajar yang lebih dikenali sebagai Perkhidmatan Bantuan (student services) atau Perkhidmatan Personelia Pelajar (student personnel services) pada awal 1920-an yang bermula di instituti pengajian tinggi dan kemudiannya berkembang pula sehingga ke peringkat sekolah. tindak ikut untuk memperbaiki rancangan HEM yang dilaksanakan. perkhidmatan hal ehwal pelajar secara rasmi juga dimulakan di peringkat universiti iaitu pada penghujung tahun 1960-an dan awal 70-an ekoran gerakan agresif para mahasiswa universiti dan kemudiannya kerajaan mewujudkan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) yang mewujudkan jawatan Timbalan Naib Canselor Disiplin buat pertama kalinya yang kemudiannya diubah kepada Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar). Bagaimanapun perkhidmatan `hal ehwal murid’ secara formal adalah fenomena awal tahun 1980-an. penyeliaan.

keunikan dan kompleksnya masalah pelajar. sering disebut sebagai rasional yang mendorong penyediaan dan seterusnya pengurusan dalam hal ehwal murid berkenaan. Pengurusan informal yang diberikan oleh guru biasa secara tidak formal dikatakan tidak lagi mampu diteruskan bahkan tidak lagi `cost effective’. Pengurusan Hal Ehwal Murid atau personalia pelajar dalam konteks negara Malaysia pula pada asasnya mestilah bertunjangkan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK). A Student Personel program must be developed based on the individual’s current drivers.(ii) Rasional terbuka . dasar. Sekolah dikatakan bertanggungjawab menyediakan suasana pendidikan yang kondusif dari aspek sosial. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 kemudiannya diwujudnya yang seterusnya jawatan Timbalan Naib Canselor (HEP) wujud di universiti. keperluan pelajar terhadap perkhidmatan yang lebih bertanggungjawab dan profesional dan melaksanakan konsep-konsep dan amalan baru dalam dunia pendidikan. Faktor bilangan pelajar yang semakin bertambah di semua peringkat instituti pendidikan. Dengan kata-kata lain. tetapi juga matlamat negara. walaupun tidak nyata tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Menurut Williamson dan Sarbin (1940) perkhidmatan hal ehwal murid hendaklah merangkumi falsafah pendidikan yang holistik. Berdasarkan pegangan falsafah ini. fizikal dan kerohanian. Rasional terbuka pula menggambarkan kemunculan pengurusan hal ehwal pelajar sebagai memenuhi cita-cita murni pendidikan. interest. Dengan rasional ini.berunsur pendidikan Rasional tersembunyi. Nordin (1993:18) pula memetik pandangan dalam tulisan Mueller (1961) yang menggariskan falsafah pengurusan murid iaitu: The uniqueness of individuals is recognized. Suasana sedemikian dikatakan begitu perlu untuk membina `scholarship’ di sekolah. diwujudkan pentadbiran hal ehwal murid atau pelajar disemua peringkat instituti pendidikan termasuk sekolah. pengurusan HEM yang dikendalikan dalam semua instituti pendidikan termasuklah di sekolah hendaklah dilaksanakan berpandukan falsafah. keperluan pelajar terhadap pertolongan profesional dan keperluan terhadap usaha menghindar atau pencegahan masalah. Malaysia yang rakyatnya majmuk mewujudkan jurang dari segi ekonomi pada tahun-tahun sebelum 1970-an. Peristiwa 13 Mei 1969 telah membawa perubahan dalam corak pengurusan pendidikan. Each individual must be treated as a functioning whole. that is appropriate for any particular school. falsafah demokrasi yang mengiktiraf harga diri setiap individu. aspirasi dan sistem pendidikan di negara ini. Falsafah dam Fungsi Pengurusan HEM Di Sekolah. Berdasarkan asas falsafah itu. digariskan beberapa prinsip asas pentabiran HEM iaitu: . and needs. maka segala urusan berkaitan perkhidmatan dan pengurusan Hal Ehwal Murid bukan sahaja bertepatan dengan matlamat sekolah.

Pakar dalam bidang ini elok menumpukan usaha mengajar guru lain dan menolong mereka tumbuh dan berkembang sendiri bagi memenuhi keperluan murid. Peranan dan pembahagian tugas staf hendaklah disediakan dengan jelas. .Keseluruhan tugas pengurusan HEM hendaklah difahami dan dipecahkan kepada komponenkomponennya. Hubungan dengan badan-badan di luar instituti pendidikan hendaklah diadakan. Saiz pentadbiran HEM hendaklah berpadanan dengan saiz keperluan sesebuah sekolah itu sendiri. memberikan khidmat bantuan kepada pelajar yang bermasalah. Hubungan dengan NGO dan pelbagai jabatan kerajaan misalnya. Aktiviti-aktiviti berkelompok hendaklah dilaksanakan. Fungsi-fungsi pengurusan HEM di sekolah pula dapat dilihat seperti berikut: mengenalpasti potensi pelajar dan memupuknya hingga ke tahap cemerlang. Pengurus HEM hendaklah mengkaji fungsi-fungsinya secara mendalam dan berusaha mendapatkan pengalaman melaksanakannya. mengendalikan program orientasi pelajar. Setiap staf hendaklah bekerja mengikut tahap kepandaian dan kemampuannya yang maksimum. mengelolakan program latihan kepemimpinan dan organisasi pelajar. Ia kerap kali dapat membantu mempermudahkan prosedur kerja yang memerlukan urusan dengan pihak luar. Hendaklah ada sistem yang membolehkan setiap pelajar mempunyai hubungan yang rapat dengan sekurang-kurangnya seorang guru. mampu menyediakan pilihan aktiviti yang sangat luas. sesebuah sekolah itu hendaklah mempunyai tenaga yang berkepakaran. Tanggungjawab melaksanakan fungsi-fungsinya yang khusus hendaklah diserahkan kepada personel yang berkelayakan. mendedahkan pelajar terhadap sumber-sumber pengetahuan masyarakat. Walaupun guru-guru lain juga perlu dilibatkan bagi melaksanakan pengurusan HEM. Ia hendaklah mengendalikan aktiviti yang sampai kepada setiap pelajar. mengeratkan hubungan antara instituti pendidikan dengan masyarakat dan ibu bapa. Setiap staf hendaklah diberi orientasi terhadap tugas dan tanggungjawab dengan secukupnya. memberi galakan dan pedoman berdikari.

mengorientasikan pandangan ibu bapa supaya secocok dengan matlamat pendidikan negara. Penggunaan staf secara optimum dengan memupuk semangat mereka ke tahap tertinggi. mengatur dan mengelola aktiviti untuk mencapai kecemerlangan diri. merancang dan melaksanakan program kendiri untuk mengenal kelemahan dan kekuatan diri. Penggunaan teori pengajaran dan pembelajaran bagi memudahkan penerapan sesuatu program yang bermatlamat. Di antara beberapa strategi yang perlu diambilkira ialah penggunaan pelbagai teori dan model termasuklah: Penggunaan teori motivasi bagi menggerakkan pelajar. Pengunaan teori pengurusan supaya rancangan pemupukan personaliti pelajar mencapai keberkesanannya. Strategi pengurusan HEM pula akan menentukan dan menjamin keberkesanan sesuatu program atau tindakan yang akan diambil. Penyelarasan aktiviti untuk mengawal pembaziran masa. tenaga dan peruntukan. Penggunaan teori kaunseling untuk membantu dan membimbing pelajar dalam pelbagai aspek dan penguraian masalah. Pengunaan teori tingkahlaku untuk mengubah sikap pelajar ke arah yang positif. Jadi beberapa prinsip yang sesuai untuk menentukan pengurusan HEM berasaskan kepada satu sistem yang terancang dan teratur. Pengelolaan program secara terperinci bagi menentukan kejayaan. Pengawalan belanjawan mengikut prinsip penggunaan minimum untuk mendapatkan hasil yang maksimum Proses penilaian program secara objektif. Di antara prinsip-prinsip pengurusan HEM yang sesuai ialah: Perancangan jadual kerja yang rapi mengikut jangka pendek dan jangka panjang. Pengarahan kerja staf bagi menjamin kelicinan perjalanan organisasi. Penggunaan teori kepimpinan bagi mewujudkan ciri-ciri kepimpinan di kalangan pelajar. Prinsip dan strategi dalam pengurusan HEM di sekolah amatlah mustahak demi mencapai keberkesanan sesuatu program khususnya untuk membina sahsiah pelajar. . Tanpa strategi pengurusan. mungkin sukar bagi sesuatu organisasi untuk mencapai matlamatnya. Kawalselia dan penyelarasan juga akan dapat mengurangkan masalah. Prinsip dan Strategi Pengurusan HEM di Sekolah. Prinsip yang tepat dan praktikal pasti akan dapat menentukan halatuju pengurusan sesuatu program. Pengurusan HEM yang menggunakan teori dan model yang sesuai dapat menentukan ketepatan tindakan strategi.

Objektif Fungsian Sekolah dan pelajar-pelajarnya mesti memainkan fungsinya dengan sebaik mungkin supaya proses pendidikan. Objektif Peribadi Pelajar Pelajar sebagai individu mempunyai objektf yang tertentu di dalam proses pembelajaran di sekolah.Penggunaan model-model disiplin untuk membantu menyelesaikan pelbagai masalah disiplin yang berkaitan dengan pelajar. Oleh yang demikian. Berkemahiran mengenalpasti dan memahami permasalahan pelajar dan menyelesaikannya. Objektif Pengurusan Hal Ehwal Murid Objektif Pengurusan Hal Ehwal Murid dapat dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu:Objektif Masyarakat Masyarakat memerlukan sumber tenaga manusia yang berkualiti dan cemerlang bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam masyarakat sama ada bekerja dalam sektor awam. Objektif Sekolah Sekolah mempunyai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan dari segi pencapaian akademik dan non-akademik. Kualiti pengurusan sesebuah organisasi dan keluarannya bergantung terus kepada kualiti personelnya. Pen. kaunselor dan staf –staf yang lain iaitu: Komited terhadap pengurusan HEM. Pelajar-pelajar dalam konteks ini dikehendaki berusaha bagi mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Kanan HEM. . memupuk dan membentuk personaliti dan tingkahlaku serta jiwa insan pelajar yang harmonis. Personel Dalam Pengurusan HEM Personel adalah komponen yang paling penting dalam sesuatu organisasi. swasta atau bekerja sendiri. Cita-cita dan harapan setiap pelajar perlu dipenuhi oleh pihak sekolah sama ada bagi tujuan akademik mahupun kerjaya pada masa hadapan. penerapan nilai-nilai dan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terdapat beberapa ciri kualiti yang perlu ada pada personel HEM daripada Pengetua. Penggunaan model-model latihan untuk menyemai. semua personel dalam pengurusan HEM sama ada profesional atau bukan profesional hendaklah sentiasa segar dari segi pengetahuan dan latihan mereka. Pengurus Hal Ehwal Murid sebagai satu unit perlu memainkan fungsinya supaya sekolah berjalan dengan lancar.

menyelia dan menilai pelaksanaan aktiviti pelajar. Untuk menjayakan pengelolaan program dan perkhidmatan HEM berkenaan. Unit Personalia Pelajar dan lain-lain yang membawa konotasi yang sama adalah satu unit yang diwujudkan di bawah pengelolaan Penolong Kanan (HEM) di sekolah-sekolah untuk menguruskan perkhidmatan hal ehwal murid. Membina semangat kasih sayang kepada diri sendiri. Peranan utama unit ini mengendalikan pelbagai program dan perkhidmatan serta pengurusan yang tersirat dalam kurikulum sekolah sama ada berupa akademik atau ko-kurikulum iaitu: Merancang program aktiviti dan teknik pelaksanaan semua aktiviti untuk per kembangan sahsiah pelajar. Mengawasi keselamatan. membina personaliti dan membentuk sikap pelajar yang positif dan progresif. kemahiran manusia dan kemahiran teknikal untuk mempersiapkan diri mengelolakan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan HEM di sekolah.Berpengalaman memahami perkembangan personaliti pelajar. agama dan negara. pelaksanaan dan kumpulan sasaran masing-masing. Berinisiatif untuk menjayakan pengurusan HEM. Berupaya mewujudkan suasana yang selamat dan kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P & P) Oleh itu seseorang pengurus HEM perlu memiliki kemahiran konseptual. dasar. Rajah 1 : Struktur Organisasi Sekolah Menengah Gred A . ibu bapa. Mempertingkatkan akhlak dan nilai hidup pelajar. Rajah 1 dan 2 di bawah dapat menunjukkan contoh struktur asas unit HEM yang mempunyai beberapa bahagian di bawah kawalannya dan setiap bahagian atau bidang ini mempunyai objektif. Unit Hal Ehwal Murid di Sekolah Unit Hal Ehwal Murid (HEM) atau di sesetengah sekolah dinamakan seperti Majlis HEM. unit ini biasanya mempunyai struktur organisasi yang tertentu yang diubahsuai dan ditambah mengikut keperluan di sekolah-sekolah berkenaan. menjaga kesihatan dan memelihara kebajikan pelajar. Menyelaras.

Rosli A. Salem Amir Penyelaras Perangkaan Harian/Enrolmen Murid : Pn. Md. Hamisah Eahsan Penyelaras SPBT : En. Tukiman Sarmin Guru Kanan Disiplin (Petang): En. Kanan 1) Naib Pengerusi 2 : En. Sufaat bin Tumin (Pengetua) Timb. Kanan HEM) Naib Pengerusi 1 : En. Bandi Penyelaras Dokumen Pelajar : Pn. Noor Marzuki Guru Kanan Disiplin (Pagi) : En. Rusnani Fadzil Penyelaras Kesihatan Murid : Pn. Azman bin Adnan (Pen. Raimah Omar Penyelaras Keselamatan & Pencegahan Kebakaran : En. Hilmi Azani Hussin . Fodzi Osman Kaunselor Pelajar : En. Hj. Sharidatul Mohamad Penyelaras Biasiswa dan Simpanan : Pn. JOHOR Pengerusi : Tn. Mohamad bin Mahadi (Pen.Rajah 2 : Struktur & Bidang-Bidang Dalam Pengurusan HEM MAJLIS HAL EHWAL PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ADELA (SEMEKA) KOTA TINGGI. Mohd. Sairi bin Jasman (Penyelia Petang) Setiausaha : En. Sinin Mokreh Penyelaras Pengawas (Pagi) : En. Norazmi Md. Pengerusi : En. Hamid Penyelaras Pengawas (Petang): En.

Misran Siatas Penyelaras Buletin/Majalah : En. Wahab Awang Penyelaras Badan Kebajikan Murid (BAKESMA) : Cik Mahanom Sulaiman Penyelaras Koperasi : YM Raja Zainarabidin Raja Zailon Rajah 3 : Contoh Struktur Organisasi Unit HEM di Sekolah Program Hal Ehwal Murid Di Sekolah Pelaksanaan program atau aktiviti HEM di sekolah adalah berasaskan bidang-bidang yang terangkum dalam unit HEM itu sendiri meliputi kebajikan pelajar dan ko-kurikulum. Memupuk semangat berdikari.Penyelaras papan Kenyataan & Maklumat Sekolah : Cik Wizanatunisa Sairi Penyelaras Kantin Sekolah : Pn. Faizah wahaid Penyelaras Asrama Bistari : En. Mohd. Ibrahim Mohamad Penyelaras Tingkatan : En. Membantu merancang hidup yang lebih bermakna dan berkesan. A. 1. Johar Ahmad Penyelaras Register Murid : Cik Rohayah Darmawan Penyelaras Kepimpinan & Pengembangan Motivasi : En. Memupuk semangat kerjasama dan kekitaan. . Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang ilmu yang berbagai-bagai. Memberi dorongan dan motivasi dan semua aspek. Matlamat Program HEM Antara matlamat program hal ehwal murid ialah: Membantu dalam perkembangan diri murid/pelajar supaya berfungsi sebagai individu yang seimbang.

Contoh: program 5 minit anti-dadah dalam P&P. Program pengajaran (instructional).melibatkan murid/pelajar atau ahli. pemulihan dan pembaikan . Jenis-jenis Program HEM .melibatkan agensi-agensi luar. Membuat keputusan iii. Menyelesaikan masalah ii. Contoh: program orientasi pelajar.secara individu atau kumpulan. Elemen-elemen penting dalam program HEM: i. perkhemahan dan lain-lain. Hubungan manusia iv. Contoh: pameran pendidikan. latihan kebakaran. Program Bersepadu . Membantu murid/pelajar meringankan masalah yang dihadapi. Program perkembangan. Komunikasi yang efektif Model-model Program HEM Antara model-model yang biasanya digunakan untuk melaksanakan program-program HEM adalah seperti berikut: Program menyeluruh . Program terbuka . Contoh: program peningkatan disiplin PINTAS.integrasi program-program atau aktiviti. Contoh: program motivasi.Memperkembangkan potensi dan kebolehan ke tahap maksima. Menyedarkan murid/pelajar tentang pentingnya hidup bermasyarakat. Menyuburi potensi kepemimpinan di kalangan murid/pelajar 2.

(a) Penubuhan jawatankuasa .kepada pelajar. 5.guru.Terdapat banyak program HEM yang dilaksanakan di sekolah. murid atau ibu bapa (b) Kajian keperluan (luaran dan dalaman) . Antaranya adalah seperti berikut: (a) Orientasi/suaikenal (b) Penyebaran maklumat © Kajian/penyelidikan misalnya menyelesai masalah disiplin pelajar atau prestasi pelajar (d) Bimbingan pelajaran dan kemahiran (e) Bimbingan kerjaya/vokasional (f) Khidmat konsultasi .kepada pengurus dan pemimpin kelab/persatuan (i) Latihan kejurulatihan di kalangan pelajar (j) Program kesedaran keselamatan Program keceriaan sekolah Pendidikan Pencegahan Dadah/Merokok/Aids Kursus-Kursus Motivasi/Bina Insan/Kepimpinan Pameran/kempen-kempen (o) Kaunseling (p) Program komuniti (q) Program pemulihan. Perancangan Program HEM Perkara-perkara berikut biasanya adalah antara perkara yang diberi pertimbangan untuk melaksanakan program-program HEM sesuai dengan tuntutan untuk ke arah keberkesanan dan kualiti perkhidmatan HEM di sekolah. guru dan ibu bapa (g) Bimbingan kerohanian dan psikososial (perkembangan diri) (h) latihan kepemimpinan .

terhadap kualiti program dan prestasi murid/pelajar (m) Tindakan susulan . psikomotor.program pemulihan dan pengayaan untuk penambaikan. (k) Kreatif dan kritikal . Oleh itu mereka perlu memiliki beberapa ciri seperti berikut: (a) Mempunyai pengetahuan dalam asas-asas pengurusan (b) Mudahlentur (fleksibel) © Sentiasa bersedia menjalankan tugas (d) Mempunyai pengetahuan dalam bidang analisis masalah (e) Mempunyai siat-sifat kepemimpinan (f) Mampu memberi dorongan yang membina (g) Mempunyai kemahiran dalam bidang perhubungan manusia (h) Boleh berkomunikasi dengan efektif (i) Mempunyai kemahiran kejurulatihan dan kepegawaian (j) Mempunyai pengetahuan dalam domain kognitif. efektif. peraturan. Ciri-ciri Pengurus HEM Yang Berkesan Pengurus HEM yang merupakan personel penting dalam menentukan keberkesanan dan kualiti pengurusan dan program-program HEM. dan prosedur (j) Masa (menentukan takwim sekolah untuk mengetahui tempoh yang bersesuaian dengan program HEM). (k) Kaedah penyeliaan & pengawalan (l) Jenis dan kaedah penilaian .© Jenis program dan rasional (d) Matlamat & objektif program Kemudahan resos .manusia dan fizikal (f) Kekangan-kekangan yang ada (g) Alternatif pemilihan (h) Proses dan strategi pelaksanaan (i) Polisi. dan kerohanian.

b. 1.5 Membantu Guru Besar menyelia dan menilai aktiviti hal-ehwal murid. .4 Membantu Guru Besar dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sesi petang. d. Senarai Tugas 2. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni. dan penerapan nilai-nilai murni.1 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan I 1.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar 1. Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. 1.3 Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam pengurusan dan pentadbiran Hal-Ehwal Murid. e. Guru Penolong Kanan II bertanggungjawab mempertingkatkan disiplin kebajikan murid. 1. 1.1 Disiplin a. c. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salahlaku. 2.(l) Mempunyai pegangan yang tugas itu adalah satu amalan (m) Mempunyai sifat terbuka (n) Sihat dan bertenaga Senarai Tugas Guru Penolong Kanan II Sekolah Rendah Mukadimah Guru Penolong Kanan II bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. Bidang Tugas 1. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.6 Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

2. Projek Susu dan lain-lain rancangan bantuan dan kebajikan murid. Memastikan langkah-langkah keselamatan semasa berada di sekolah sentiasa dilaksanakan. b. 3. e. surat-surat pengesahan dan pengedaran sijil-sijil berhenti sekolah. Menyelaras hal-hal pengeluaran.2 Menyemak Buku Kedatangan Harian Murid sidang pagi 3. c.4 Mengurus pertukaran murid. . c.1 Mengurus dan mengemaskini Rekod Pendaftaran Murid 3. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah. b.3 Kesihatan dan Kebajikan Murid a. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan keunseling murid dan menyediakan laporan yang diperlukan. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru. 2. mengawal buku-buku stok dan mengawal bilik Buku Bantuan. pengagihan dan hapuskira.2 Bimbingan dan Kaunseling a.5 Mengurus surat akaun. 3. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus skim pinjaman buku teks. f. 3. 2.3 Mengurus kemasukan dan penempatan murid. d. sijil-sijil murid. Menguruskan kutipan-kutipan data. Pentadbiran 3.4 Skim Pinjaman Buku Teks a. Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan Kad 001/002. Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling. c. PKS 1/PKS 2 dan Kad Tenaga Asas. Menguruskan kemudahan rawatan murid. b. pengambilan. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan.

4. 4. Tugas-tugas Lain 5.8 Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum diadakan.6 Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah. 4. 4. 4. 1.10 Penasihat Lembaga Pengawas Asrama. 4.3 Menyelaras hal-hal pembelajaran dan menentukan langkah-langkah keselamatan asrama. aktiviti kokurikulum dan penerapan nilai-nilai murni. Bidang Tugas .1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama. 4. 5. 4. 3.7 Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.4 menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama.9 Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama.5 Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur. Senarai Tugas Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) Sekolah Menengah Mukadimah Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan.6 Menyelaras pengawasan hal-hal kesihatan penghuni asrama. 4. Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid bertanggungjawab mempertingkatkan kebajikan murid.2 Membantu di dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama. Pengawasan Asrama (Jika ada) 4. 5.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.7 Membantu dalam urusan sebutharga/tender makanan asrama sekolah. 4.3.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

1 Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. e. Biasiswa dan Bantuan Kewangan. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru.4 Pentadbiran . c. Kokurikulum.1 Disiplin a. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling bersama-sama dengan guru-guru bimbingan dan kaunseling. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salahlaku.3 di atas. 2. 2. 1.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal Pendidikan Jasmani. 1.5 Membantu Pengetua menyelia dan menilai seperti dalam 1. Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan najis dadah dan programprogram lain di peringkat sekolah. Keselamatan dan Kebajikan Murid. Senarai Tugas 2. Penerbitan dan Percetakan. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling murid dan menyediakan laporan yang diperlukan. Perayaan Sekolah. 1. d.6 Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Buku Teks. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni. Kantin Sekolah dan Pengawasan Asrama (jika ada).3 Program Perlindungan Murid a. c.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. Disiplin dan Kaunseling.4 Membantu Pengetua dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sesi petang. 1. 1. 2.1.2 Bimbingan dan Kaunseling a. 2. b. b. Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. Koperasi Sekolah. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.

Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah. Mengurus pertukaran murid d. c. e. Kokurikulum 3. b.a. sijil-sijil pelajar. pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. Menyelaras hal-hal pengeluaran. 3. Membantu merancang Takwim sekolah. mengawal buku-buku stok dan mengawal Bilik Buku Bantuan. b.5 Kesihatan a. g. f. Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa murid. PKS 1/PKS 2 dan kad Tenaga Asas. Menyemak Buku Kedatangan Harian murid sidang pagi. Mengurus dan mengemaskini Buku Rekod Pendaftaran Murid. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. pengagihan dan hapuskira. Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan Kad 001/002. b. 2.1 Sukan dan Permainan . c. c. h. Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid.7 Biasiswa dan Bantuan a. d. Mengemaskini rekod-rekod biasiswa dan bantuan. 2. 2. Menyelenggara perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan. c. pengambilan. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus skim pinjaman buku teks. b.6 Skim Pinjaman Buku Teks a. Mengurus surat akaun. Menguruskan kemasukan dan penempatan murid. Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah. Menguruskan kutipan-kutipan data. Menguruskan kemudahan rawatan murid.

8 Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum diadakan. 3. Membantu merancang.2 Membantu dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama. b.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. 3.4 Menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama. Pengawasan Asrama (jika ada) 4. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat. 5.10 Penasihat Lembaga Pengawas Asrama. Bank Simpanan Nasional dan sebagainya. Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktivti Persatuan dan Kelab yang bercorak akademik.. 3.a.3 Menyelaras hal-hal pemelajaran dan menentukan langkah-langkah keselamatan asrama.3 Pasukan Pakaian Seragam a. 4. Membantu merancang Takwim Sukan dan Permainan sekolah. b.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama 4. 4. 4. Menyelaras pelaksanaan kegiatan pasukan pakaian seragam sekolah. Menyelaras kegiatan-kegiatan berkaitan dengan koperasi sekolah.6 Menyelaras pengawasan hal-hal kesihatan penghuni asrama.7 Membantu dalam urusan sebutharga/tender makanan asrama sekolah. 4.2 Kelab/Persatuan a. 4. . 4. Amanah Saham Nasional.5 Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur.4 Koperasi Sekolah dan Sebagainya a. 4. 4. Tugas-tugas Lain 5. 4.9 Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama. Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan pasukan pakaian seragam.

2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.5. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful