PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DI SEKOLAH : Satu Pengenalan dan Aplikasi

Oleh: Azman bin Hj. Adnan Penolong Kanan (HEM) Sekolah Menengah Kebangsaan Adela

Pengenalan Pengurusan Hal-Ehwal Murid (HEM) merupakan satu bidang yang penting di sekolah. Sekiranya tidak dikendalikan dengan baik ia akan mencacatkan dan menjejaskan perjalanan dan prestasi sekolah itu sendiri. Dengan adanya permintaan dan harapan yang tinggi di kalangan murid/pelajar dan masyarakat seluruhnya terhadap kemampuan sekolah, pengurus atau pemimpin sekolah seharusnya memainkan peranan yang lebih daripada hanya menjalankan fungsi pentadbiran dan penyelenggaraan. Pengurus/pemimpin sekolah mesti berupaya menjadi penggerak dan penggalak perubahan untuk mempengaruhi ahli-ahli dalam sekolah menuju ke arah kecemerlangan. Ini kerana pelajar-pelajar merupakan aset negara masa depan. Jatuh bangunnya negara bergantung kepada kualiti tenaga manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Untuk membantu individu supaya seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek (J.E.R.I) sebagaimana yang tercerna dalam Falsafah Pendidikan Negara (FPN) bukanlah satu perkara yang mudah. Di peringkat sekolah ia berkehendakkan satu perancangan yang lebih berstruktur dan strategik untuk memastikan sesebuah sekolah itu memenuhi ciri-ciri instituti yang berjaya dalam bidang akademik dan bukan akademik. Oleh itu untuk mencapai hasrat ini, jawatan khas Guru Penolong Kanan (HEM) telah diwujudkan di sekolah bagi membantu pihak pentadbir (guru besar/pengetua) dalam memainkan peranan sebagai pemaju, pembina, pembantu, perancang, pemudahcara, penyelaras, pengawal, penawar, dan kaunselor kepada ahli-ahli di bawah pengawasannya khususnya pelajar-pelajar. Siapakah Pelajar-Pelajar Sekolah? Pelajar-pelajar sekolah terdiri daripada mereka yang berumur antara 7 hingga 18 tahun. Pelajar-pelajar sekolah rendah ialah mereka yang berumur antara 7 hingga 12 tahun manakala pelajar sekolah menengah pula berumur antara 13 hingga 18 tahun. Mengikut ahli-ahli psikologi, kanak-kanak atau pelajar-pelajar yang berada pada setiap peringkat umur mesti melaksanakan tugas perkembangan masing-masing. Kegagalan memenuhi tugas perkembangan pada sesuatu peringkat boleh menjejaskan perkembangan kanak-kanak atau pelajar-pelajar pada peringkat perkembangan seterusnya. Pengurus-pengurus di peringkat sekolah mestilah memahami diri pelajar sebagai organisme yang berkembang dan kompleks. Mereka menghadapi pelbagai masalah dan cabaran yang kompleks dalam proses perkembangan diri dan memerlukan bantuan serta bimbingan daripada guru-guru di sekolah. Konsep Pengurusan dan Pengurusan Hal Ehwal Murid

Menurut Peter F. Drucker, pengurusan boleh ditakrifkan sebagai proses sosial yang dibentuk untuk memberikan kerjasama, penglibatan, campur tangan dan penyertaan orang lain ke arah pencapaian yang lebih berkesan terhadap sesuatu objektif yang ditetapkan. Jaafar Muhammad (1988) pula mendefinisikan pengurusan sebagai satu proses mengagihkan input-input organisasi (termasuk sumber ekonomi dan sumber kakitangan) dengan cara perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawalan untuk tujuan mengeluarkan output (perkhidmatan) yang diperlukan oleh pelanggan-pelanggan supaya objektif organisasi tercapai. Oleh itu, berlandaskan konsep asas pengurusan, pengurusan HEM merupakan satu proses pengendalian resos-resos sama ada manusia atau fizikal dengan tujuan untuk mencapai matlamat dan objektif pada tahap yang memuaskan. Dalam waktu yang sama ianya dapat memberikan rasa kepuasan, semangat kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan ahli-ahli dan semua pihak yang terlibat dalam instutiti sekolah sama ada pentadbir, pelajar, guru, kakitangan sokongan, ibu bapa, dan masyarakat. Dalam istilah yang mudah pengurusan HEM adalah proses-proses yang berhubungkait dengan: i. Perancangan kerja atau program bagi murid/pelajar ii. Pengelolaan murid/pelajar dan program secara berkesan iii. Pemilihan cara atau kaedah yang berkesan dalam pengurusan organisasi iv. Penyeliaan dan penyelarasan aktiviti-aktiviti v. Pengawalan, penilaian prestasi murid/pelajar dan penilaian program

Ada juga yang melihat proses pengurusan HEM tersebut dari aspek: i. Perancangan (planning) Proses menentukan objektif dan cara operasi untuk aktiviti-aktiviti HEM yang dijalankan bertujuan untuk mencapai matlamat dengan cara yang paling berkesan. ii. Pengelolaan (Organising) Pengumpulan resos-resos sama ada manusia atau bukan manusia dan pembentukan prosedur dalam menguruskan program HEM. iii. Pentadbiran/Memimoin (Leading)

ahli psikologi sekolah. Ini meliputi semua sekolah menengah hingga ke sekolah rendah. perkhidmatan hal ehwal pelajar secara rasmi juga dimulakan di peringkat universiti iaitu pada penghujung tahun 1960-an dan awal 70-an ekoran gerakan agresif para mahasiswa universiti dan kemudiannya kerajaan mewujudkan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) yang mewujudkan jawatan Timbalan Naib Canselor Disiplin buat pertama kalinya yang kemudiannya diubah kepada Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar). Dengan berpegang kepada pendapat bahawa sedangkan mahasiswa di pengajian tinggi yang lebih dewasa pun memerlukan perhatian dalam aspek peribadi. dan penyelarasan terhadap program/rancangan HEM berkenaan. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling pula wujud pada awal tahun 1960-an. penyeliaan. Nordin (1993:17) memetik kandungan buku Sturtevant dan Hayes (1930) yang menyatakan bahawa aspek perkhidmatan yang disediakan oleh pekerja personelia murid di barat pada peringkat awal meliputi bimbingan pelajaran dan pekerjaan. Tugas menjaga disiplin pelajar sebenarnya telah wujud menyamai sejarah pendidikan formal pendidikan di Malaysia itu sendiri. Jawatan Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) hanya diisi dan diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran pada awal tahun tersebut. perkhidmatan yang secara konsepnya termasuk di bawah ruang lingkup personalia murid telah lama wujud. Pengawalan/Pemulihan (Controlling) Ini berkait dengan laporan. Bagaimanapun perkhidmatan `hal ehwal murid’ secara formal adalah fenomena awal tahun 1980-an. pelanggaran disiplin. motivasi. Nama-nama jawatan yang pernah dicatatkan dalam Education Research Bulletin pada awal sejarah perkhidmatan ini termasuklah pegawai penjaga kedatangan murid. penyelia dan pegawai kesihatan sekolah. maklumbalas. iv. kanak-kanak di sekolah tentulah lebih memerlukan perhatian dalam aspek-aspek yang disebutkan. masalah kesihatan tubuh badan dan faktor ekonomi yang menganggu kehidupan sebagai pelajar. Rasional perkhidmatan Hal Ehwal Murid di Malaysia Nordin Kardi (1993) menyatakan terdapat 2 jenis rasional kewujudan pengurusan hal ehwal murid diwujudkan di semua jenis instituti pendidikan di Malaysia iaitu: (i) Rasional tersembunyi . ahli psikitri sekolah. guru pelawat. hal-hal sosial. Sejarah Perkhidmatan HEM/Personalia di Sekolah Di negara barat seperti Amerika dan Syarikat. Di peringkat sekolah. di Malaysia. tindak ikut untuk memperbaiki rancangan HEM yang dilaksanakan.Merangkumi kepemimpinan. pengurusan personalia pelajar yang lebih dikenali sebagai Perkhidmatan Bantuan (student services) atau Perkhidmatan Personelia Pelajar (student personnel services) pada awal 1920-an yang bermula di instituti pengajian tinggi dan kemudiannya berkembang pula sehingga ke peringkat sekolah. moral. Seperti juga di negara-negara barat.berunsur politik .

keperluan pelajar terhadap perkhidmatan yang lebih bertanggungjawab dan profesional dan melaksanakan konsep-konsep dan amalan baru dalam dunia pendidikan. Berdasarkan asas falsafah itu. that is appropriate for any particular school. walaupun tidak nyata tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat umum. tetapi juga matlamat negara. sering disebut sebagai rasional yang mendorong penyediaan dan seterusnya pengurusan dalam hal ehwal murid berkenaan. maka segala urusan berkaitan perkhidmatan dan pengurusan Hal Ehwal Murid bukan sahaja bertepatan dengan matlamat sekolah. keunikan dan kompleksnya masalah pelajar. fizikal dan kerohanian. Each individual must be treated as a functioning whole. Faktor bilangan pelajar yang semakin bertambah di semua peringkat instituti pendidikan. Suasana sedemikian dikatakan begitu perlu untuk membina `scholarship’ di sekolah. keperluan pelajar terhadap pertolongan profesional dan keperluan terhadap usaha menghindar atau pencegahan masalah. Pengurusan Hal Ehwal Murid atau personalia pelajar dalam konteks negara Malaysia pula pada asasnya mestilah bertunjangkan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK). diwujudkan pentadbiran hal ehwal murid atau pelajar disemua peringkat instituti pendidikan termasuk sekolah. Sekolah dikatakan bertanggungjawab menyediakan suasana pendidikan yang kondusif dari aspek sosial. Dengan rasional ini. Berdasarkan pegangan falsafah ini. digariskan beberapa prinsip asas pentabiran HEM iaitu: . Rasional terbuka pula menggambarkan kemunculan pengurusan hal ehwal pelajar sebagai memenuhi cita-cita murni pendidikan. Malaysia yang rakyatnya majmuk mewujudkan jurang dari segi ekonomi pada tahun-tahun sebelum 1970-an.(ii) Rasional terbuka . Pengurusan informal yang diberikan oleh guru biasa secara tidak formal dikatakan tidak lagi mampu diteruskan bahkan tidak lagi `cost effective’. Nordin (1993:18) pula memetik pandangan dalam tulisan Mueller (1961) yang menggariskan falsafah pengurusan murid iaitu: The uniqueness of individuals is recognized. Dengan kata-kata lain. interest. aspirasi dan sistem pendidikan di negara ini. falsafah demokrasi yang mengiktiraf harga diri setiap individu. dasar. Falsafah dam Fungsi Pengurusan HEM Di Sekolah. Peristiwa 13 Mei 1969 telah membawa perubahan dalam corak pengurusan pendidikan. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 kemudiannya diwujudnya yang seterusnya jawatan Timbalan Naib Canselor (HEP) wujud di universiti. A Student Personel program must be developed based on the individual’s current drivers. Menurut Williamson dan Sarbin (1940) perkhidmatan hal ehwal murid hendaklah merangkumi falsafah pendidikan yang holistik. pengurusan HEM yang dikendalikan dalam semua instituti pendidikan termasuklah di sekolah hendaklah dilaksanakan berpandukan falsafah.berunsur pendidikan Rasional tersembunyi. and needs.

Ia kerap kali dapat membantu mempermudahkan prosedur kerja yang memerlukan urusan dengan pihak luar. Hendaklah ada sistem yang membolehkan setiap pelajar mempunyai hubungan yang rapat dengan sekurang-kurangnya seorang guru. mendedahkan pelajar terhadap sumber-sumber pengetahuan masyarakat. mengendalikan program orientasi pelajar. Setiap staf hendaklah bekerja mengikut tahap kepandaian dan kemampuannya yang maksimum. memberikan khidmat bantuan kepada pelajar yang bermasalah. mampu menyediakan pilihan aktiviti yang sangat luas. Peranan dan pembahagian tugas staf hendaklah disediakan dengan jelas. Pengurus HEM hendaklah mengkaji fungsi-fungsinya secara mendalam dan berusaha mendapatkan pengalaman melaksanakannya. Setiap staf hendaklah diberi orientasi terhadap tugas dan tanggungjawab dengan secukupnya. Hubungan dengan badan-badan di luar instituti pendidikan hendaklah diadakan. Saiz pentadbiran HEM hendaklah berpadanan dengan saiz keperluan sesebuah sekolah itu sendiri. Ia hendaklah mengendalikan aktiviti yang sampai kepada setiap pelajar. Aktiviti-aktiviti berkelompok hendaklah dilaksanakan. Hubungan dengan NGO dan pelbagai jabatan kerajaan misalnya. memberi galakan dan pedoman berdikari. mengeratkan hubungan antara instituti pendidikan dengan masyarakat dan ibu bapa. Fungsi-fungsi pengurusan HEM di sekolah pula dapat dilihat seperti berikut: mengenalpasti potensi pelajar dan memupuknya hingga ke tahap cemerlang. Pakar dalam bidang ini elok menumpukan usaha mengajar guru lain dan menolong mereka tumbuh dan berkembang sendiri bagi memenuhi keperluan murid. . Walaupun guru-guru lain juga perlu dilibatkan bagi melaksanakan pengurusan HEM. Tanggungjawab melaksanakan fungsi-fungsinya yang khusus hendaklah diserahkan kepada personel yang berkelayakan. sesebuah sekolah itu hendaklah mempunyai tenaga yang berkepakaran. mengelolakan program latihan kepemimpinan dan organisasi pelajar.Keseluruhan tugas pengurusan HEM hendaklah difahami dan dipecahkan kepada komponenkomponennya.

Penggunaan teori kaunseling untuk membantu dan membimbing pelajar dalam pelbagai aspek dan penguraian masalah. Pengarahan kerja staf bagi menjamin kelicinan perjalanan organisasi. Pengurusan HEM yang menggunakan teori dan model yang sesuai dapat menentukan ketepatan tindakan strategi. Prinsip yang tepat dan praktikal pasti akan dapat menentukan halatuju pengurusan sesuatu program. Prinsip dan strategi dalam pengurusan HEM di sekolah amatlah mustahak demi mencapai keberkesanan sesuatu program khususnya untuk membina sahsiah pelajar. Jadi beberapa prinsip yang sesuai untuk menentukan pengurusan HEM berasaskan kepada satu sistem yang terancang dan teratur. Penggunaan teori pengajaran dan pembelajaran bagi memudahkan penerapan sesuatu program yang bermatlamat. Penyelarasan aktiviti untuk mengawal pembaziran masa. Di antara prinsip-prinsip pengurusan HEM yang sesuai ialah: Perancangan jadual kerja yang rapi mengikut jangka pendek dan jangka panjang. Pengunaan teori tingkahlaku untuk mengubah sikap pelajar ke arah yang positif. mungkin sukar bagi sesuatu organisasi untuk mencapai matlamatnya. . mengatur dan mengelola aktiviti untuk mencapai kecemerlangan diri. Pengawalan belanjawan mengikut prinsip penggunaan minimum untuk mendapatkan hasil yang maksimum Proses penilaian program secara objektif. merancang dan melaksanakan program kendiri untuk mengenal kelemahan dan kekuatan diri. Pengelolaan program secara terperinci bagi menentukan kejayaan. Penggunaan teori kepimpinan bagi mewujudkan ciri-ciri kepimpinan di kalangan pelajar. Prinsip dan Strategi Pengurusan HEM di Sekolah.mengorientasikan pandangan ibu bapa supaya secocok dengan matlamat pendidikan negara. Strategi pengurusan HEM pula akan menentukan dan menjamin keberkesanan sesuatu program atau tindakan yang akan diambil. Pengunaan teori pengurusan supaya rancangan pemupukan personaliti pelajar mencapai keberkesanannya. Di antara beberapa strategi yang perlu diambilkira ialah penggunaan pelbagai teori dan model termasuklah: Penggunaan teori motivasi bagi menggerakkan pelajar. Kawalselia dan penyelarasan juga akan dapat mengurangkan masalah. tenaga dan peruntukan. Tanpa strategi pengurusan. Penggunaan staf secara optimum dengan memupuk semangat mereka ke tahap tertinggi.

Penggunaan model-model disiplin untuk membantu menyelesaikan pelbagai masalah disiplin yang berkaitan dengan pelajar. kaunselor dan staf –staf yang lain iaitu: Komited terhadap pengurusan HEM. penerapan nilai-nilai dan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Objektif Peribadi Pelajar Pelajar sebagai individu mempunyai objektf yang tertentu di dalam proses pembelajaran di sekolah. swasta atau bekerja sendiri. Objektif Fungsian Sekolah dan pelajar-pelajarnya mesti memainkan fungsinya dengan sebaik mungkin supaya proses pendidikan. Objektif Sekolah Sekolah mempunyai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan dari segi pencapaian akademik dan non-akademik. Pengurus Hal Ehwal Murid sebagai satu unit perlu memainkan fungsinya supaya sekolah berjalan dengan lancar. Penggunaan model-model latihan untuk menyemai. Kanan HEM. Oleh yang demikian. . memupuk dan membentuk personaliti dan tingkahlaku serta jiwa insan pelajar yang harmonis. Personel Dalam Pengurusan HEM Personel adalah komponen yang paling penting dalam sesuatu organisasi. semua personel dalam pengurusan HEM sama ada profesional atau bukan profesional hendaklah sentiasa segar dari segi pengetahuan dan latihan mereka. Objektif Pengurusan Hal Ehwal Murid Objektif Pengurusan Hal Ehwal Murid dapat dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu:Objektif Masyarakat Masyarakat memerlukan sumber tenaga manusia yang berkualiti dan cemerlang bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam masyarakat sama ada bekerja dalam sektor awam. Berkemahiran mengenalpasti dan memahami permasalahan pelajar dan menyelesaikannya. Pelajar-pelajar dalam konteks ini dikehendaki berusaha bagi mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Kualiti pengurusan sesebuah organisasi dan keluarannya bergantung terus kepada kualiti personelnya. Cita-cita dan harapan setiap pelajar perlu dipenuhi oleh pihak sekolah sama ada bagi tujuan akademik mahupun kerjaya pada masa hadapan. Terdapat beberapa ciri kualiti yang perlu ada pada personel HEM daripada Pengetua. Pen.

Berinisiatif untuk menjayakan pengurusan HEM. menyelia dan menilai pelaksanaan aktiviti pelajar. Peranan utama unit ini mengendalikan pelbagai program dan perkhidmatan serta pengurusan yang tersirat dalam kurikulum sekolah sama ada berupa akademik atau ko-kurikulum iaitu: Merancang program aktiviti dan teknik pelaksanaan semua aktiviti untuk per kembangan sahsiah pelajar. menjaga kesihatan dan memelihara kebajikan pelajar. agama dan negara.Berpengalaman memahami perkembangan personaliti pelajar. unit ini biasanya mempunyai struktur organisasi yang tertentu yang diubahsuai dan ditambah mengikut keperluan di sekolah-sekolah berkenaan. Berupaya mewujudkan suasana yang selamat dan kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P & P) Oleh itu seseorang pengurus HEM perlu memiliki kemahiran konseptual. kemahiran manusia dan kemahiran teknikal untuk mempersiapkan diri mengelolakan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan HEM di sekolah. pelaksanaan dan kumpulan sasaran masing-masing. dasar. Unit Personalia Pelajar dan lain-lain yang membawa konotasi yang sama adalah satu unit yang diwujudkan di bawah pengelolaan Penolong Kanan (HEM) di sekolah-sekolah untuk menguruskan perkhidmatan hal ehwal murid. Rajah 1 dan 2 di bawah dapat menunjukkan contoh struktur asas unit HEM yang mempunyai beberapa bahagian di bawah kawalannya dan setiap bahagian atau bidang ini mempunyai objektif. Untuk menjayakan pengelolaan program dan perkhidmatan HEM berkenaan. membina personaliti dan membentuk sikap pelajar yang positif dan progresif. Membina semangat kasih sayang kepada diri sendiri. Menyelaras. Rajah 1 : Struktur Organisasi Sekolah Menengah Gred A . ibu bapa. Mengawasi keselamatan. Mempertingkatkan akhlak dan nilai hidup pelajar. Unit Hal Ehwal Murid di Sekolah Unit Hal Ehwal Murid (HEM) atau di sesetengah sekolah dinamakan seperti Majlis HEM.

Sufaat bin Tumin (Pengetua) Timb. Salem Amir Penyelaras Perangkaan Harian/Enrolmen Murid : Pn. Sinin Mokreh Penyelaras Pengawas (Pagi) : En. Rusnani Fadzil Penyelaras Kesihatan Murid : Pn. Pengerusi : En. Md. Mohd. Kanan HEM) Naib Pengerusi 1 : En.Rajah 2 : Struktur & Bidang-Bidang Dalam Pengurusan HEM MAJLIS HAL EHWAL PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ADELA (SEMEKA) KOTA TINGGI. Sharidatul Mohamad Penyelaras Biasiswa dan Simpanan : Pn. Noor Marzuki Guru Kanan Disiplin (Pagi) : En. JOHOR Pengerusi : Tn. Sairi bin Jasman (Penyelia Petang) Setiausaha : En. Mohamad bin Mahadi (Pen. Tukiman Sarmin Guru Kanan Disiplin (Petang): En. Hj. Kanan 1) Naib Pengerusi 2 : En. Rosli A. Raimah Omar Penyelaras Keselamatan & Pencegahan Kebakaran : En. Hilmi Azani Hussin . Hamisah Eahsan Penyelaras SPBT : En. Fodzi Osman Kaunselor Pelajar : En. Hamid Penyelaras Pengawas (Petang): En. Bandi Penyelaras Dokumen Pelajar : Pn. Azman bin Adnan (Pen. Norazmi Md.

. Faizah wahaid Penyelaras Asrama Bistari : En. Memupuk semangat kerjasama dan kekitaan. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang ilmu yang berbagai-bagai. Wahab Awang Penyelaras Badan Kebajikan Murid (BAKESMA) : Cik Mahanom Sulaiman Penyelaras Koperasi : YM Raja Zainarabidin Raja Zailon Rajah 3 : Contoh Struktur Organisasi Unit HEM di Sekolah Program Hal Ehwal Murid Di Sekolah Pelaksanaan program atau aktiviti HEM di sekolah adalah berasaskan bidang-bidang yang terangkum dalam unit HEM itu sendiri meliputi kebajikan pelajar dan ko-kurikulum.Penyelaras papan Kenyataan & Maklumat Sekolah : Cik Wizanatunisa Sairi Penyelaras Kantin Sekolah : Pn. 1. Memupuk semangat berdikari. Membantu merancang hidup yang lebih bermakna dan berkesan. Memberi dorongan dan motivasi dan semua aspek. Matlamat Program HEM Antara matlamat program hal ehwal murid ialah: Membantu dalam perkembangan diri murid/pelajar supaya berfungsi sebagai individu yang seimbang. Misran Siatas Penyelaras Buletin/Majalah : En. Mohd. Ibrahim Mohamad Penyelaras Tingkatan : En. A. Johar Ahmad Penyelaras Register Murid : Cik Rohayah Darmawan Penyelaras Kepimpinan & Pengembangan Motivasi : En.

Komunikasi yang efektif Model-model Program HEM Antara model-model yang biasanya digunakan untuk melaksanakan program-program HEM adalah seperti berikut: Program menyeluruh . Menyedarkan murid/pelajar tentang pentingnya hidup bermasyarakat. Membantu murid/pelajar meringankan masalah yang dihadapi. Program Bersepadu . Contoh: program peningkatan disiplin PINTAS. Contoh: program 5 minit anti-dadah dalam P&P.Memperkembangkan potensi dan kebolehan ke tahap maksima. Program terbuka . Program perkembangan. Hubungan manusia iv. latihan kebakaran. pemulihan dan pembaikan . perkhemahan dan lain-lain. Contoh: pameran pendidikan.integrasi program-program atau aktiviti. Elemen-elemen penting dalam program HEM: i.secara individu atau kumpulan. Contoh: program orientasi pelajar. Menyelesaikan masalah ii. Membuat keputusan iii. Contoh: program motivasi. Menyuburi potensi kepemimpinan di kalangan murid/pelajar 2. Jenis-jenis Program HEM .melibatkan agensi-agensi luar.melibatkan murid/pelajar atau ahli. Program pengajaran (instructional).

Antaranya adalah seperti berikut: (a) Orientasi/suaikenal (b) Penyebaran maklumat © Kajian/penyelidikan misalnya menyelesai masalah disiplin pelajar atau prestasi pelajar (d) Bimbingan pelajaran dan kemahiran (e) Bimbingan kerjaya/vokasional (f) Khidmat konsultasi . 5.kepada pengurus dan pemimpin kelab/persatuan (i) Latihan kejurulatihan di kalangan pelajar (j) Program kesedaran keselamatan Program keceriaan sekolah Pendidikan Pencegahan Dadah/Merokok/Aids Kursus-Kursus Motivasi/Bina Insan/Kepimpinan Pameran/kempen-kempen (o) Kaunseling (p) Program komuniti (q) Program pemulihan. Perancangan Program HEM Perkara-perkara berikut biasanya adalah antara perkara yang diberi pertimbangan untuk melaksanakan program-program HEM sesuai dengan tuntutan untuk ke arah keberkesanan dan kualiti perkhidmatan HEM di sekolah.guru.Terdapat banyak program HEM yang dilaksanakan di sekolah. (a) Penubuhan jawatankuasa . murid atau ibu bapa (b) Kajian keperluan (luaran dan dalaman) . guru dan ibu bapa (g) Bimbingan kerohanian dan psikososial (perkembangan diri) (h) latihan kepemimpinan .kepada pelajar.

dan prosedur (j) Masa (menentukan takwim sekolah untuk mengetahui tempoh yang bersesuaian dengan program HEM). Ciri-ciri Pengurus HEM Yang Berkesan Pengurus HEM yang merupakan personel penting dalam menentukan keberkesanan dan kualiti pengurusan dan program-program HEM.© Jenis program dan rasional (d) Matlamat & objektif program Kemudahan resos .terhadap kualiti program dan prestasi murid/pelajar (m) Tindakan susulan .manusia dan fizikal (f) Kekangan-kekangan yang ada (g) Alternatif pemilihan (h) Proses dan strategi pelaksanaan (i) Polisi. dan kerohanian. psikomotor. peraturan.program pemulihan dan pengayaan untuk penambaikan. (k) Kaedah penyeliaan & pengawalan (l) Jenis dan kaedah penilaian . (k) Kreatif dan kritikal . Oleh itu mereka perlu memiliki beberapa ciri seperti berikut: (a) Mempunyai pengetahuan dalam asas-asas pengurusan (b) Mudahlentur (fleksibel) © Sentiasa bersedia menjalankan tugas (d) Mempunyai pengetahuan dalam bidang analisis masalah (e) Mempunyai siat-sifat kepemimpinan (f) Mampu memberi dorongan yang membina (g) Mempunyai kemahiran dalam bidang perhubungan manusia (h) Boleh berkomunikasi dengan efektif (i) Mempunyai kemahiran kejurulatihan dan kepegawaian (j) Mempunyai pengetahuan dalam domain kognitif. efektif.

(l) Mempunyai pegangan yang tugas itu adalah satu amalan (m) Mempunyai sifat terbuka (n) Sihat dan bertenaga Senarai Tugas Guru Penolong Kanan II Sekolah Rendah Mukadimah Guru Penolong Kanan II bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. . d. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.5 Membantu Guru Besar menyelia dan menilai aktiviti hal-ehwal murid. Bidang Tugas 1. Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. Senarai Tugas 2. b. 1. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid.6 Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. 1. 1. 2. 1.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar 1.4 Membantu Guru Besar dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sesi petang. dan penerapan nilai-nilai murni. e.3 Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam pengurusan dan pentadbiran Hal-Ehwal Murid.1 Disiplin a.1 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan I 1. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni. Guru Penolong Kanan II bertanggungjawab mempertingkatkan disiplin kebajikan murid. c. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salahlaku.

Menguruskan kutipan-kutipan data. Menyelaras hal-hal pengeluaran.1 Mengurus dan mengemaskini Rekod Pendaftaran Murid 3. c.3 Mengurus kemasukan dan penempatan murid. surat-surat pengesahan dan pengedaran sijil-sijil berhenti sekolah.2. 3. b. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah. 3. Menguruskan kemudahan rawatan murid. 2. Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid.2 Bimbingan dan Kaunseling a. b. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan. e. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling. mengawal buku-buku stok dan mengawal bilik Buku Bantuan. 3. c. b. pengambilan. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus skim pinjaman buku teks.4 Mengurus pertukaran murid. Projek Susu dan lain-lain rancangan bantuan dan kebajikan murid. pengagihan dan hapuskira. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan keunseling murid dan menyediakan laporan yang diperlukan.5 Mengurus surat akaun. sijil-sijil murid. Memastikan langkah-langkah keselamatan semasa berada di sekolah sentiasa dilaksanakan. Pentadbiran 3. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru. Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan Kad 001/002. . 2.3 Kesihatan dan Kebajikan Murid a. d.2 Menyemak Buku Kedatangan Harian Murid sidang pagi 3. c. f. PKS 1/PKS 2 dan Kad Tenaga Asas.4 Skim Pinjaman Buku Teks a.

4.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.7 Membantu dalam urusan sebutharga/tender makanan asrama sekolah. Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid bertanggungjawab mempertingkatkan kebajikan murid. 4.8 Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum diadakan. 4. 4.5 Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur. 4. 4.3.10 Penasihat Lembaga Pengawas Asrama.3 Menyelaras hal-hal pembelajaran dan menentukan langkah-langkah keselamatan asrama. Senarai Tugas Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) Sekolah Menengah Mukadimah Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. 5. Pengawasan Asrama (Jika ada) 4. 4.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. Tugas-tugas Lain 5.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama.7 Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. Bidang Tugas . 4. 4.4 menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama. 5. aktiviti kokurikulum dan penerapan nilai-nilai murni. 1. 4. 3.9 Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama.6 Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah.6 Menyelaras pengawasan hal-hal kesihatan penghuni asrama.2 Membantu di dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama.

Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling bersama-sama dengan guru-guru bimbingan dan kaunseling. Perayaan Sekolah. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru.1. Senarai Tugas 2. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salahlaku.1 Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan. Disiplin dan Kaunseling.3 Program Perlindungan Murid a. 1. Buku Teks.1 Disiplin a. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. Keselamatan dan Kebajikan Murid. e. b. Kantin Sekolah dan Pengawasan Asrama (jika ada).3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal Pendidikan Jasmani. b. c. 1.6 Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. 1. 2. d. 2.3 di atas.5 Membantu Pengetua menyelia dan menilai seperti dalam 1. Penerbitan dan Percetakan. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni. Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah.4 Membantu Pengetua dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sesi petang. 1. Kokurikulum. c. Koperasi Sekolah. 2. Biasiswa dan Bantuan Kewangan. 1.2 Bimbingan dan Kaunseling a.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan najis dadah dan programprogram lain di peringkat sekolah.4 Pentadbiran . Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling murid dan menyediakan laporan yang diperlukan. 2. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.

b. g. pengagihan dan hapuskira. Kokurikulum 3. Mengurus surat akaun. sijil-sijil pelajar. Membantu merancang Takwim sekolah. pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah.6 Skim Pinjaman Buku Teks a. b. f. 3. Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid. Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan Kad 001/002. Menyelaras hal-hal pengeluaran. 2. Menyemak Buku Kedatangan Harian murid sidang pagi. c. 2. Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa murid. Menguruskan kutipan-kutipan data.7 Biasiswa dan Bantuan a. Mengurus pertukaran murid d. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah. mengawal buku-buku stok dan mengawal Bilik Buku Bantuan. 2. b. c. c.5 Kesihatan a. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus skim pinjaman buku teks. d. pengambilan. Menguruskan kemasukan dan penempatan murid. Menyelenggara perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan. Mengemaskini rekod-rekod biasiswa dan bantuan. PKS 1/PKS 2 dan kad Tenaga Asas. e. c. h.1 Sukan dan Permainan .a. b. Menguruskan kemudahan rawatan murid. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah. Mengurus dan mengemaskini Buku Rekod Pendaftaran Murid.

3 Pasukan Pakaian Seragam a. 4.8 Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum diadakan..10 Penasihat Lembaga Pengawas Asrama. Bank Simpanan Nasional dan sebagainya. Membantu merancang Takwim Sukan dan Permainan sekolah.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. Amanah Saham Nasional. 4.9 Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama 4. 4. Membantu merancang. 3. 4.2 Kelab/Persatuan a. 4. Pengawasan Asrama (jika ada) 4. Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktivti Persatuan dan Kelab yang bercorak akademik. 3. b.4 Koperasi Sekolah dan Sebagainya a.7 Membantu dalam urusan sebutharga/tender makanan asrama sekolah. Menyelaras pelaksanaan kegiatan pasukan pakaian seragam sekolah.3 Menyelaras hal-hal pemelajaran dan menentukan langkah-langkah keselamatan asrama. 5. Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan pasukan pakaian seragam. 4. .6 Menyelaras pengawasan hal-hal kesihatan penghuni asrama. Menyelaras kegiatan-kegiatan berkaitan dengan koperasi sekolah. 4. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat.2 Membantu dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama. 4.a.5 Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur. Tugas-tugas Lain 5. b. 3. 4.4 Menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama.

2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.5. .