KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 FORMAT PENULISAN KERJA KURSUS GEOGRAFI Perniagaan Runcit (Pasar

malam / pasar sari / pasar minggu/ pasar tani / pasar tamu / pasar lambak) a) Konsep dan Jenis Perniagaan Runcit b) Kepentingan Perniagaan Runcit c) Faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit d) Kesan negatif perniagaan runcit e) cadangan untuk mengurangkan kesan negatif perniagaan runcit f) Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian Bil 1 2 Aspek Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Kriteria Penskoran Perniagaan runcit di kawasan kajian Perkara/ butiran Halaman / muka surat * Halaman 1 bermula dari aspek penghargaan Pengetua, Guru mata pelajaran, ibubapa/penjaga, rakan-rakan, pihak luar/responden menamakan tajuk kajian, sebab pemilihan kawasan kajian, tempoh masa kajian dijalankan
* sebab pemilihan kawasan perlu dikaitkan dengan tajuk

M Kawasan kajian, bandar / daerah dan negeri Senaraikan enam atau lebih isi kandungan berserta nombor halaman / muka surat Menyatakan dan menghuraikan penghargaan kepada tiga pihak atau lebih Namakan tajuk kajian dan menghuraikan dua aspek pendahuan atau lebih Menyatakan semua objektif kajian
(Objektif bermula dengan kata kerja yang sesuai dan berfokus kepada kawasan kajian)

1 1

3

2

4

Pendahuluan

2

5

Objektif kajian

6

Kawasan kajian

Peta kajian • Peta daerah / zon / bahagian • Peta kawasan kajian

7 8

Kaedah kajian Dapatan kajian

Konsep dan jenis perniagaan runcit Kepentingan perniagaan runcit Faktyor yang mempengaruhi perniagaan runcit Kesan negatif perniagaan runcit Cadangan untuk mengurangkan kesan negatif perniagaan runcit Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian Nama kawasan kajian Latar belakang / sejarah kawasan kajian Lokasi kawasan kajian Pandang darat fizikal kawasan kajian Jarak dari bandar/pekan terdekat Sediakan satu peta daerah / zon / bahagian yang lengkap  tajuk dan bingkai (1m)  nama kawasan kajian dan arah mata angin (1m) * Tandakan kawsan kajian Lukis peta lakar kawasan kajian yang tepat dan lengkap  Tajuk dan bingkai (1m)  arah mata angin dan petunjuk (1m)  simbol piawai (1m)  Kesempurnaan dan kekemasan peta (1m) pemerhatian, temu bual, soal selidik atau rujukan Temu bual : 3 orang atau lebih Soal selidik : 20 orang 8.1 konsep dan jenis perniagaan runcit di kawasan kajian

2

Namakan kawasan kajian dan huraikan tiga aspek atau lebih Serta kedua-dua peta yang lengkap Kesempurnaan dan kekemasan peta

2

6

Huraikan dua kaedah atau lebih Mentakrifkan konsep dan jenis perniagaan runcit berserta contoh yang releven menghuraikan empat atau lebih kepentingan perniagaan runcit menerapkan nilai atau unsur patriotisme

2

2

8.2 Kepentingan perniagaan runcit di kawsan kajian • menyediakan peluang pekerjaan • meningkatkan taraf hidup / pendapatan • memudahkan penduduk tempatan membeli barangan • membolehkan penduduk tempatan memasarkan barangan jualan

4 1

4 Kesan negatif perniagaan runcit di kawasan kajian • masalah sosial • persaingan dengan kedai runcit tempatan • pencemaran • kesesakan lalu lintas • • • • wabak penyakit harga tanpa kawalan barangan tidak berkualiti pembaziran (masa / wang) Huraikan empat faktor 4 serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek 1 Huraikan empat kesan negatif perniagaan runcit serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek Huraikan tiga cadangan untuk mengurangkan kesan negatif perniagaan runcit serta penerapan nilai atau unsur patriotisme 4 1 8. plotan Bina dua bahan grafik yang berlainan * Graf atau carta pai mesti disertakan jadual 4 10 Lampiran Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian serta menerapkan nilai dan unsur patriotisme Sertakan empat atau lebih bahan lamipran 2 2 11 Rujukan Tiga rujukan dengan format penulisan yang betul 2 1 12     Penilaian Umum Kerja kursus ini perlu dibuat menggunakan kertas A4. data (2m) • Graf : tajuk.5 Cadangan untuk mengurangkan kesan negatif perniagaan runcit di kawasan kajian • kuat kuasa undangundang • peranan dan pemantauan PBT/persatuan penduduk • pengawalan dan pengeluaran lesen • pemeriksaan kesihatan kepada peniaga Bahan Grafik • Jadual • Graf • Carta pai • Peta minda • Peta aliran 9 Rumusan • menyediakan kemudahan asas • kempen kesedaran • pengawalan harga • wujudkan kawasan khas perniagaan runcit 3 1 (2m) • Carta pai : tajuk dan petunjuk.3 Faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit di kawasan kajian • Governan • peningkatan taraf hidup • buruh • darjah ketersampaian • modal • peranan persatuan penduduk / JKKK • pasaran tempatan • kesesuaian waktu berniaga • infrastruktur • pertambahan penduduk 8. skala. tetapi hasil kerja secara individu. dubble spacing) atau tulisan tangan yang kemas dan boleh dibaca Aktiviti boleh dilakukan secara berkumpulan. Times News Roman. Dihantar kepada guru mata pelajaran sebelum 30 Jun 2012 . jurnal. maklumat (2m) Dikaitkan dengan: • Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian • Penerapan nilai atau unsur patriotisme Surat pengenalan diri pelajar Surat kebenaran membuat kajian Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga Surat kebenaran ibu bapa / penjaga Surat penghargaan Soalan temu bual Borang soal selidik Gambar/foto • Bahan daripada pelbagai sumber : majalah. label paksi X dan Y. internet a) Buku teks b) Atlas c) Buku rujukan d) Internet e) Artikel : majalah.• menyediakan barangan segar • menjimatkan kos pengguna / peniaga 8. maklumat (2m) • Peta aliran :tajuk dan idea utama. surat khabar. buletin f) Orang sumber Susunan mengikut format. kemas dan teliti • • • • • • • • • Jadual : tajuk dan sumber. petunjuk. ketepatan sudut atau peratus (2m) • Peta minda:tajuk dan idea utama. akhbar. Boleh ditaip komputer (font 12 .

ATAU Ekosistem hutan terganggu di kawasan kajian a) Konsep ekosistem hutan b) kepentingan ekosistem hutan c) Faktor yang menyebabkan ekosistem hutan terganggu d) Kesan ekosistem hutan terganggu e) Cadangan untuk mengurangkan ekosistem hutan terganggu f) Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian Bil Aspek Kriteria Penskoran 1 2 Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Ekosistem Hutan Terganggu di kawasan kajian • Perkara/ butiran • Halaman / muka surat * Halaman 1 bermula dari aspek penghargaan • Pengetua • guru mata pelajaran • ibubapa/penjaga.2 Kepentingan ekosistem hutan di kawasan kajian • habitat flora dan fauna • menyederhanakan suhu / mengekalkan kelembapan udara Menyatakan semua objektif kajian 2 Namakan kawasan kajian dan huraikan tiga aspek atau lebih Serta kedua-dua peta yang lengkap Kesempurnaan dan kekemasan peta 2 6 Huraikan dua kaedah atau lebih Menghuraikan konsep ekosistem hutan terganggu Menyata dan menghuraikan tiga atau lebih kepentingan 2 2 4 . • pihak luar/responden menamakan tajuk kajian.1 Konsep ekosistem hutan terganggu 8. sebab pemilihan kawasan kajian. tempoh masa kajian dijalankan * sebab pemilihan kawasan perlu dikaitkan dengan tajuk M 3 Tajuk yang lengkap dengan menyatakan lokasi secara tepat Senaraikan enam atau lebih isi kandungan berserta nombor halaman / muka surat Menyatakan dan menghuraikan penghargaan kepada tiga pihak atau lebih Namakan tajuk kajian dan menghuraikan dua aspek pendahuan atau lebih 1 1 2 4 Pendahuluan 2 5 Objektif kajian • konsep ekosistem hutan 6 Kawasan kajian Peta kajian • Peta daerah / zon / bahagian • Peta kawasan kajian 7 Kaedah kajian 8 Dapatan kajian • kepentingan ekosistem hutan • faktor yang menyebabkan ekosistem hutan terganggu • kesan ekosistem hutan terganggu • cadangan untuk menurangkan kesan ekosistem hutan terganggu • Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian Latar belakang / sejarah kawasan kajian Lokasi kawasan kajian Pandang darat fizikal kawasan kajian Jarak dari bandar/pekan terdekat Sediakan satu peta daerah / zon / bahagian yang lengkap  tajuk dan bingkai (1m)  nama kawasan kajian dan arah mata angin (1m) * Tandakan kawsan kajian Lukis peta lakar kawasan kajian yang tepat dan lengkap  Tajuk dan bingkai (1m)  arah mata angin dan petunjuk (1m)  simbol piawai (1m)  Kesempurnaan dan kekemasan peta (1m) • Pemerhatian • Temu bual : 3 orang atau lebih • Soal selidik : 20 orang • Rujukan 8. • rakan-rakan.

data (2m) • Graf : tajuk. jurnal. ketepatan sudut atau peratus (2m) • Peta minda:tajuk dan idea utama. petunjuk.5 Cadangan untuk mengurangkan kesan ekosistem hutan terganggu di kawasan kajian: • pembangunan terancang • mewartakan hutan simpan • kuatkuasa undang-undang/PERHILITAN • kempen alam sekitar • pendidikan alam sekitar • penyelidikan dan pembangunan Bahan Grafik • Jadual • Graf • Carta pai • Peta minda • Peta aliran 9 Rumusan • Jadual : tajuk dan sumber. Dihantar kepada guru mata pelajaran sebelum 30 Jun 20102 .4 Kesan ekosistem hutan terganggu di kawasan kajian • rantaian makanan terjejas • keselamatan nyawa terancam • suhu meningkat • perubahan landskap • ekosistem hutan berkurang • hakisan berlaku 5 1 3 1 8.• • • • • • sumber bahan mentah zon penampan mengawal hakisan kawasan tadahan ekopelancongan membekalkan oksigen menyerap karbon dioksida ekosistem hutan menerapkan nilai atau unsur patriotisme Menyatakan dan menghuraikan empat atau lebih faktor yg mybbkn ekosistem hutan terganggu Menerapkan nilai atau unsur patriotisme Menyatakan dan menghuraikan dua kesan ekosistem hutan terganggu Menerapkan nilai atau unsur patriotisme Menghuraikan tiga atau lebih cadangan mengurangkan kesan ekosistem hutan Terganggu Menerapkan nilai atau unsur patriotisme Bina dua bahan grafik yang berlainan * Graf atau carta pai mesti disertakan jadual 1 8. buletin f) Orang sumber Susunan mengikut format. skala. Times News Roman.3 Faktor yang menyebabkan ekosistem hutan terganggu di kawasan kajian • pembinaan petempatan penternakan • pembinaan jalan raya • pelancongan • pembinaan empangan • pertambahan penduduk • pembalakan • penerokaan sumber • pertanian 8. maklumat (2m) Dikaitkan dengan: • Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian • Penerapan nilai atau unsur patriotisme • Surat pengenalan diri pelajar • Surat kebenaran membuat kajian • Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga • Surat kebenaran ibu bapa / penjaga • Surat penghargaan • Soalan temu bual • Borang soal selidik • Gambar/foto • Bahan daripada pelbagai sumber : majalah. tetapi hasil kerja secara individu. surat khabar. maklumat (2m) • Peta aliran :tajuk dan idea utama. akhbar. label paksi X dan Y. Boleh ditaip komputer (font 12 . kemas dan teliti 3 1 4 10 Lampiran Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian Menerapkan nilai dan unsur patriotisme Sertakan empat atau lebih bahan lamipran 1 1 2 11 Rujukan Tiga rujukan dengan format penulisan yang betul 2 1 12     Penilaian Umum Kerja kursus ini perlu dibuat menggunakan kertas A4. internet a) Buku teks b) Atlas c) Buku rujukan d) Internet e) Artikel : majalah. plotan (2m) • Carta pai : tajuk dan petunjuk. dubble spacing) atau tulisan tangan yang kemas dan boleh dibaca Aktiviti boleh dilakukan secara berkumpulan.