1

BAB I
PENDAHULUAN

A. IMAN KEPADA QADA DAN QADAR
Pengertian qadha dan qadar menurut bahasa qadha memiliki beberapa
pengertian yaitu: hukum, ketetapan,pemerintah, kehendak, pemberitahuan,
penciptaan.
Menurut istilah islam, yang dimaksud dengan qadha adalah ketetapan allah
sejak zaman azali sesuai dengan iradah-nya tentang segala sesuatu yang berkenan
dengan makhluk.
Sedangkan qadar arti qadar menurut bahasa adalah: kepastian, peraturan,
ukuran. Adapun menurut islam qadar perwujudan atau kenyataan ketetapan allah
terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradah-
nya.

1. Hubungan antara qadha dan qadar
Pada uraian tentang pengertian qadha dan qadar dijelaskan bahwa antara
qadha dan qadar selalu berhubungan erat . Qadha adalah ketentuan, hukum atau
rencana allah sejak zaman azali. Qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum
allah. Jadi hubungan antara qadha qadar ibarat rencana dan perbuatan.
Perbuatan allah berupa qadar-nya selalu sesuai dengan ketentuan-nya. Di dalam surat
al-hijr ayat 21 allah berfirman, yang artinya sebagai berikut:

“Dan tidak sesuatupun melainkan disisi kami-lah khazanahnya; dan kami tidak
menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.”

Orang kadang-kadang menggunakan istilah qadha dan qadar dengan satu
istilah, yaitu Qadar atau takdir. Jika ada orang terkena musibah, lalu orang tersebut
mengatakan, ”sudah takdir”, maksudnya qadha dan qadar.
2

2. Kewajiban beriman kepada dan qadar
Diriwayatkan bahwa suatu hari rasulullah saw didatangi oleh seorang laki-laki
yang berpakaian serba putih , rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang
islam, iman dan ihsan. Tentang keimanan rasulullah menjawab yang artinya:
hendaklah engkau beriman kepada allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya,
rasul-rasul-Nya, hari akhir dan beriman pula kepada qadar (takdir) yang baik
ataupun yang buruk. Lelaki tersebut berkata” tuan benar”. (h.r. Muslim)

Lelaki itu adalah malaikat Jibril yang sengaja datang untuk memberikan pelajaran
agama kepada umat nabi muhammad saw. Jawaban Rasulullah yang dibenarkan oleh
malaekat jibril itu berisi rukun iman. Salah satunya dari rukun iman itu adalah iman
kepada qadha dan qadar. Dengan demikian , bahwa mempercayai qadha dan qadar itu
merupakan hati kita. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang
terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan
adalah atas kehendak allah.
Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan allah atas
diri kita. Di dalam sebuah hadits qudsi allah berfirman yang artinya: ” siapa yang
tidak ridha dengan qadha-ku dan qadar-ku dan tidak sabar terhadap bencana-ku
yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari tuhan selain aku.
(H.R.tabrani).
Takdir allah merupakan iradah (kehendak) allah. Oleh sebab itu takdir tidak
selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir atas diri kita sesuai dengan
keinginan kita, hendaklah kita beresyukur karena hal itu merupakan nikmat yang
diberikan allah kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau
merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus
yakin, bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum
mengetahuinya. Allah maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya.


3

BAB II
PEMBAHASAN

A. DALIL-DALIL IMAN KEPADA QADHA' DAN QADHAR

Dalil yang menunjukkan rukun yang agung dari rukun-rukun iman ini ialah
al-Qur-an, as-Sunnah, ijma‟, fitrah, akal, dan panca indera.


1. Dalil-Dalil Dari Al-Qur-an

Firman Allah:
^^)³ E7 ·7¯/E* +OE4^³ÞUE=
¯OE³·³) ^j_÷

"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." Al-Qamar:
49


ayat lain:
p)³4Ò }g)` ·7¯/E* ·º)³ 4^E³4gN
+ON4j*.-4OE= 4`4Ò
¼N¡¬.j)O46+^ ·º)³ ¯OE³·³)
±¬O¬Uu¬E` ^g¯÷

"Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kami-lah kha-zanahnya, dan
Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu." [Al-Hijr: 21]


Ayat Lain:
_OÞ¯)³ ¯OE³·~ ±¬O¬Uu¬E` ^gg÷
4^¯OE³·³·· =ªu¬g4··
4pÒ+Og³·³^¯- ^g@÷

"Sampai waktu yang ditentukan, lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah
4

sebaik-baik yang menentukan." [Al-Mursalaat: 22-23]


Ayat lain:
Og~-.- +O·¯ ¬l·UN`
gª4OE©OO¯- ^·¯O·-4Ò
¯¦·¯4Ò 'OgC+-4C -4³·¯4Ò ¯ª·¯4Ò }7¯4C
N¡-. [lC)Oº= O)× ´l·U÷©^¯-
4-ÞUE=4Ò E¬± ¡7¯/E* +Þ4OO³·³··
-6OCg³^³·> ^g÷

“Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai
anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan dia Telah
menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan
serapi-rapinya” [Al-Furqaan: 2]


Ayat lain:
Og~-.-4Ò 4OO³·~ ¯OE³E_·· ^@÷
Og~-.-4Ò 4OO³·~ ¯OE³E_·· ^@÷

"Dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk." [Al-
A‟laa: 3]


Ayat lain:
^O)³ ª+^Ò¡ jE4Ò;³N¬^¯)
4Ou^O³¯- ª¬-4Ò
jE4Ò;³N¬^¯) ¯O4O¯¬³^¯-
CU-±·O¯-4Ò ºE¼¯cÒ¡ ¯ª¬:Lg` _
¯O·¯4Ò ¯¦<>³4N-4O·> ¯¦+-^¼ÞU4-u=+º
O)× g³E¬1g©^¯- · }´¯·¯4Ò
=/´/^³4Og¢¯ +.- -+O¯·Ò¡ ¬]~º±
5

LºON¬^¼4` ¬C)U;_41g¢¯ ;}4` ¬CÞUE-
}4N lOE4j´O4 _/=O¯·4C4Ò ;}4`
·©EÒ }4N lOE4j´O4 ¯ ·])³4Ò -.-
77Og©=O·¯ v¦1)U4× ^jg÷
“yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka
berada di pinggir lembah yang jauh sedang kafilah itu berada di bawah
kamu[617]. sekiranya kamu mengadakan persetujuan (untuk menentukan hari
pertempuran), Pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari
pertempuran itu, akan tetapi (Allah mempertemukan dua pasukan itu) agar dia
melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan[618], yaitu agar orang yang
binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu
hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula)[619]. Sesungguhnya Allah Maha
mendengar lagi Maha mengetahui”. [Al-Anfaal: 42]


Ayat lain :
.E4^Oº_·~4Ò _OÞ¯)³ ×/j_4
ºCg74O¯·)³ O)× ´U4-´¯^¯-
Ep÷³´O^¼+-·¯ O)× ^·¯O·-
÷×u-·>·O4` O}¬Uu¬4-·¯4Ò -+O¬UN×
-LOO):º± ^j÷

“Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu, „Sesungguhnya
kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali...” [Al-Israa‟: 4]


2. Dalil-Dalil Dari As-Sunnah
Sementara dari sunnah ialah seperti sabda Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam
sebagaimana yang terdapat dalam hadits Jibril Alaihissalam
6


“…Dan engkau beriman kepada qadar, yang baik maupun yang buruk… .” [1]

Muslim meriwayatkan dalam kitab Shahiih dari Thawus, dia mengatakan, “Saya
mengetahui sejumlah orang dari para Sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa
sallam mengatakan, „Segala sesuatu dengan ketentuan takdir.‟ Ia melanjutkan,
“Dan aku mendengar „Abdullah bin „Umar mengatakan, „Segala sesuatu itu
dengan ketentuan takdir hingga kelemahan dan kecerdasan, atau kecerdasan dan
kelemahan.‟”[2]

Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:
“…Jika sesuatu menimpamu, maka janganlah mengatakan, „Se-andainya aku
melakukannya, niscaya akan demikian dan demikian.‟ Tetapi ucapkanlah, „Sudah
menjadi ketentuan Allah, dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi… .‟” [3]

Demikianlah (dalil-dalil tersebut), dan akan kita temukan dalam kitab ini dalil-
dalil yang banyak dari al-Qur-an dan as-Sunnah, sebagai tambahan atas apa yang
telah disebutkan.

3. Dalil-Dalil Dari Ijma’
Sedangkan menurut Ijma‟, maka kaum muslimin telah bersepakat tentang
kewajiban beriman kepada qadar, yang baik dan yang buruk, yang berasal dari
Allah. An-Nawawi Rahimahullah berkata, “Sudah jelas dalil-dalil yang qath‟i dari
al-Qur-an, as-Sunnah, ijma‟ Sahabat, dan Ahlul Hil wal „Aqd dari kalangan salaf
dan khalaf tentang ketetapan qadar Allah Azza wa Jalla.” [4]

Ibnu Hajar Rahimahullah berkata, “Sudah menjadi pendapat salaf seluruhnya
bahwa seluruh perkara semuanya dengan takdir Allah Ta‟ala.” [5]

7

4. Dalil-Dalil Dari Fitrah
Adapun berdasarkan fitrah, bahwa iman kepada qadar adalah sesuatu yang telah
dimaklumi secara fitrah, baik dahulu maupun sekarang, dan tidak ada yang
mengingkarinya kecuali sejumlah kaum musyrikin. Kesalahannya tidak terletak
dalam menafikan dan mengingkari qadar, tetapi terletak dalam memahaminya
menurut cara yang benar. Karena itu, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang
kaum musyrikin:

"Orang-orang yang mempersekutukan Allah, akan mengatakan, „Jika Allah
menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-
Nya... .‟" [Al-An‟aam: 148]

Mereka menetapkan kehendak (masyii-ah) bagi Allah, tetapi mereka berargumen
dengannya atas perbuatan syirik. Kemudian Dia menjelaskan bahwa ini
merupakan keadaan umat sebelum mereka, dengan firman-Nya:

"… Demikian pulalah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (para
Rasul)… ." [Al-An‟aam: 148]

Bangsa „Arab di masa Jahiliyyah mengenal takdir dan tidak mengingkarinya,
serta di sana tidak ada orang yang berpendapat bahwa suatu perkara itu memang
telah ada sebelumnya (terjadi dengan sendirinya, tanpa ada Yang
menghendakinya).

Al-Mutsaqqib al-„Abdi berkata:
Aku yakin, jika Rabb menghendaki,
bahwasanya kekuatan dan tujuan-Nya akan sampai kepadaku [9]

Zuhair berkata:
8

Jangan menyembunyikan kepada Allah apa yang ada dalam jiwa kalian
agar tersembunyi, dan meskipun disembunyikan Allah tetap mengetahuinya
Dia menunda lalu diletakkan dalam kitab untuk disimpan
bagi hari Penghisaban, atau disegerakan untuk diberi balasan [10]

Sebagaimana kita dapati juga dalam khutbah-khutbah mereka, seperti dalam
pernyataan Hani‟ bin Mas‟ud asy-Syaibani dalam khutbahnya yang masyhur pada
hari Dzi Qar, “Sesungguhnya sikap waspada (hati-hati) tidak dapat
menyelamatkan dari takdir.” [11]

Tidak seorang pun dari mereka yang menafikan qadar secara mutlak,
sebagaimana yang ditegaskan oleh salah seorang pakar bahasa „Arab, Abul
„Abbas Ahmad bin Yahya Tsa‟lab Rahimahullah, dengan ucapannya, “Saya tidak
mengetahui ada orang „Arab yang mengingkari takdir.” Ditanyakan kepadanya,
“Apakah di hati orang-orang „Arab terlintas pernyataan menafikan takdir?” Ia
menjawab, “Berlindunglah kepada Allah, tidak ada pada bangsa „Arab kecuali
menetapkan takdir, yang baik maupun yang buruk, baik semasa Jahiliyyah
maupun semasa Islam. Pernyataan mereka sangat banyak dan jelas.” Kemudian
dia mengucapkan sya‟ir:

Takdir-takdir berlaku atas jarum yang menancap
dan tidaklah jarum berjalan melainkan dengan takdir
Lalu dia mengucapkan sya‟ir milik Umru-ul Qais:
Kesengsaraan pada dua kesengsaraan telah tertuliskan [12]

5. Dalil-Dalil Dari Akal
Sedangkan dalil akal, maka akal yang sehat memastikan bahwa Allah-lah
Pencipta alam semesta ini, Yang Mengaturnya dan Yang Menguasainya. Tidak
mungkin alam ini diadakan dengan sistim yang menakjubkan, saling menjalin,
9

dan berkaitan erat antara sebab dan akibat sedemikian rupa ini adalah secara
kebetulan. Sebab, wujud itu sebenarnya tidak memiliki sistem pada asal wujud-
nya, lalu bagaimana menjadi tersistem pada saat adanya dan perkembangannya?

Jika ini terbukti secara akal bahwa Allah adalah Pencipta, maka sudah pasti
sesuatu tidak terjadi dalam kekuasaan-Nya melainkan apa yang dikehendaki dan
ditakdirkan-Nya.
Di antara yang menunjukkan pernyataan ini ialah firman Allah Azza wa Jalla:

"Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah
Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Mahakuasa atas
segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar meliputi segala
sesuatu." [Ath-Thalaaq: 12]

Kemudian perincian tentang qadar tidak diingkari akal, tetapi merupakan hal yang
benar-benar disepakati, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

6. Dalil-Dalil Dari Panca Indera
Adapun bukti secara inderawi, maka kita menyaksikan, mendengar, dan membaca
bahwa manusia akan lurus berbagai urusan mereka dengan beriman kepada qadha'
dan qadar -dan telah lewat penjelasan tentang hal ini pada pembahasan “Buah
Keimanan kepada Qada' dan Qadar”-. Orang-orang yang benar-benar beriman
kepadanya adalah manusia yang paling berbahagia, paling bersabar, paling berani,
paling dermawan, paling sempurna, dan paling berakal.

Seandainya keimanan kepada takdir tersebut tidaklah nyata, niscaya mereka tidak
mendapatkan semua itu.

Kemudian, qadar adalah “sistem tauhid,” [15] sebagaimana dikatakan oleh Ibnu
10

„Abbas Radhiyallahu „anhu, dan tauhid itu sendiri adalah sebagai sistem
kehidupan. Maka kehidupan manusia tidak akan benar-benar istiqamah (lurus),
kecuali dengan tauhid, dan tauhid tidak akan lurus kecuali dengan beriman
kepada qadha' dan qadar.B. AF’ALULLAH DAN AF’ALUL IBAD
1. (Af’alullah)
Perbuatan-perbuatan Allah adalah sesuatu yang unik, yang hanya itu saja,
dan tidak ada yang lain dapat menyamai apa yang dilakukan Allah. Artinya,
perbuatan Allah adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan Allah tanpa ada
sesuatu lain yang dapat menyamai ataupun menirukan apa yang dilakukan Allah
Swt. Perbuatan-perbuatan Allah ini ditujukan semuanya dalam rangka sifat Maha
Rahman dan Maha Rahim yang tujuannya untuk kebaikan makhluk-Nya,
terutama untuk makhluk-Nya yang paling unggul, yaitu manusia.
Sehingga dengan demikian sebenarnya, apa yang dilakukan Allah Swt itu
sesungguhnya ditujukan untuk kebaikan manusia sendiri. Karena itulah, Allah
Swt mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan untuk manusia itu merupakan
sesuatu yang pasti tujuannya untuk kebaikan.
Pertama kali Allah menciptakan alam dan isinya, “fi khalqissamawaati wal
ardh” (dalam penciptaan langit-langit dan bumi), untuk apa itu? Yaitu untuk
kebaikan kita. Allah menciptakan bahwa di langit-langit itu atau di antara langit
dan bumi terdapat ruang yang berisi udara. Untuk apa itu? Semuanya untuk
manusia pula. Dan karena itu pula, Allah kemudian mengungkapkan, bahwa
dalam rangka kebaikan itu, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang
terbaik pula. Sehingga diungkapkan dalam satu ayat yang terdapat dalam Surat
At-Tiin,
11

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya. (Q.S. At-Tiin: 4)

Sehingga segala sesuatu yang diperbuat oleh Allah itu adalah mempunyai
tujuan-tujuan khusus. Ketika menciptakan kebaikan, Allah mempunyai tujuan.
Demikian juga ketika ada hal-hal yang ternyata itu merupakan sesuatu yang
dinilai merugikan bagi manusia, tetapi dalam hal-hal yang merugikan itu ada
nilai-nilai positif yang dapat dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi
manusia.
Setiap Rasul mendapat anugerah mu‟jizat yang dapat memberikan kenikmatan
bagi kaumnya. Nabi Isa mendapat mu‟jizat pengobatan, sehingga dapat menolong
sebagian umatnya yang menderita penyakit yang ketika itu belum ada obatnya,
dan nabi-nabi yang lain pun juga mendapat mu‟jizat yang kemudian dapat
memberikan kenikmatan bagi kaumnya (umatnya) ketika itu.
Lantas apakah anugerah Allah kepada Nabi Muhammad yang dapat
memberikan nilai-nilai positif atau kenikmatan-kenikmatan kepada umatnya
seperti para nabi dan rasul yang terdahulu yang mendapat anugerah mu‟jizat
sehingga dapat memberikan nilai-nilai positif dan kenikmatan kepada umat-
umatnya ketika itu?
Di dalam Surat Ali Imran ayat 190-191 disebutkan:
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam
dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (Q.S. Ali
„Imraan: 190)

2. (Af’alul Ibad)
Perbuatan Hamba (ibadah)
Abu al-Firoj al-Muqoddasi al-Hambali berkata: Setiap manusia diciptakan
oleh Allah mempunyai kewajiban yang pertama yang harus ia lakukan, yaitu: “
wajib seorang hamba itu mengenal Tuhan dengan teori dan dalil agama”. karena
12

mengenal Tuhan adalah lebih utama terhadap setiap manusia. Dan ada sebagian
kaum yang mengatakan bahwa yang diwajibkan bagi manusia itu adalah
“bersuci, shalat, puasa dan lain sebagainya”

Sesuai kaidah universal yang berlaku dalam sistem penciptaan semesta
bahwa tiada seorang pun yang memiliki kepelakuan mutlak dan mandiri selain
Tuhan. Apabila sebagian fenomena memiliki pengaruh dan perbuatan maka hal itu
sesuai dengan kehendak dan izin Tuhan. “Wa maa tasya‟una illa an yasyaa‟
Alllah,” dan tidak hanya sumber perbuatan yang mengikuti kehendak Tuhan,
perbuatan itu sendiri berada dalam domain kehendak Tuhan. Dalam islam,
perbedaan pandangan manusia akan perbuatannya sendiri, apakah merupakan
kehendak pribadinya ataukah telah ditentukan jauh sebelum perbuatan itu terlahir?
Saya meyakini, setiap perbuatan manusia telah ditentukan sebelumnya.
bahkan benak, rasa, situasi, kondisi yang melahirkan suatu perbuatan, tidak luput
dari skenario sebelumnya sampai bagian yang terkecil sekalipun. Dikatakan, tak
ada kesalahan sebesar zarrah yang luput dari pandangan Allah. Allah telah
membebani manusia dengan ukuran yang sudah ditentukan untuk dapat dilakukan,
dengan artian manusia tidak bisa berbuat lebih dikarekan batasan tersebut.
Sekarang, manusia mengetahui, bahwa zarrah bukanlah atom. Karena atom
bukanlah partikel terkecil. Atom sendiri masih tersusun dari beberapa partikel, dan
partikel itu masih tersusun atas partikel-partikel lain yang lebih kecil.
Dalam masalah perbuatan manusia (af‟alul ibad), yang menjadi pokok
permasalahan adalah: Kehendak (iradah), Kesanggupan (kudrah), dan kasab
(kemampuan manusia itu sendiri). Manusia mempunyai kebebasan berkehendak,
akan tetapi kebebasan tersebut tidak akan bisa dicapai dengan tanpa Iradah dan
Kudrah Allah. Allah telah menciptakan manusia dengan memiliki kebebasan untuk
memilih apa yang mereka inginkan.
13

Allah SWT tidak menciptakan kecuali hanya kebaikan. Sedangkan
keburukan yang diturunkan Allah menurut manusia adalah merupakan seuatu
kebaikan dengan bentuk hikmah dibalik keburukan menurut manusia
C. QADARIAH DAN JABARIAH

1. Sejarah Jabariyah dan faham yang dikembangkan

Kata jabariyah secara etimologi berasal dari kata jabara yang artinya
memaksa. Di dalam al-munjid dijelaskan bahwa nama jabariyah berasal dari kata
jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu.
Selanjutnya, kata jabara diberi ya nisbah untuk memberi arti golongan atau aliran
(isme).
As-syahratsan memberi arti bahwa paham al-jabr berarti menghilangkan
perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkannya kepada allah
swt. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa.
Dalam bahasa inggris, jabariyah disebut fatalism atau predestination, yaitu faham
yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qadha
dan qadar tuhan.
Faham jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh ja‟d bin dirham dan
disebarkan oleh jahm bin shafwan dari khurasan. Faham ini juga dikembangkan oleh
al-husain bin muhammad an-najjar dan ja‟d bin dirrar.
Sementara harun nasution menjelaskan bahwa situasi demikian seperti yang
telah digambarkan oleh ahmad amin, masyarakat arab tidak melihat jalan untuk
mengubah keadaan sekeliling mereka sesuai dengan keinginannya sendiri. Mereka
merasa lemah dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Akhirnya mereka
14

banyak bergantung pada kehendak alam. Hal ini membawa mereka kepada faham
fatalism.
Pada dasarnya pemikiran ini telah muncul sejak periode awal perkembangan islam.
Beberapa peristiwa sejarah memberikan gambaran tentang lahirnya pemikiran ini:
a. Suatu ketika, nabi menengahi pertengkaran dua orang sahabatnya yang sedang
memperdebatkan masalah takdir allah swt. Beliau melarang mereka untuk
memperdebatkan masalah tersebut demi menghindari kesalahan dalam
menafsirkan ayat-ayat allah swt.
b. Khalifah umar bin khaththab pada suatu ketika marah kepada seorang pencuri
yang tertangkap kemudian pencuri itu mengatakan,”tuhan telah menentukan
aku mencuri”. Kemudian umar menghukum pencuri itu dengan dua hukuman,
yaitu potong tangan karena mencuri dan dera karena berbohong menggunakan
ayat allah swt.
c. Khalifah ali bin abi thalib seusai perang shiffin pernah ditanya oleh seorang
tua mengenai qadar tuhan berkaitan dengan pahala dan siksa. Orang tua itu
bertanya,”bila perjalanan (perang shiffin) itu terjadi dengan qadha dan qadar
tuhan, maka tak ada pahala sebagai balasannya.” Ali menjelasan bahwa qadha
dan qadar bukanlah paksaan tuhan karena jika hal itu merupakan paksaan
maka batallah pahala dan siksa, janji dan ancaman tuhan.

Beberapa peristiwa di atas telah membuktikan bahwa pemikiran jabariyah ini
telah muncul sejak awal periode islam. Tetapi jabariyah yang dianut sebagai pola
pikir dan aliran- baru dipelajari dan berkembang pada masa daulah bani umayah oleh
kedua tokoh yang telah disebutkan di atas.
Adapun dalil al-qur‟an yang menjadi barometer pemikiran jabariyah ini
diantaranya adalah:
Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka, dan orang-orang yang telah
mati berbicara dengan mereka dan kami kumpulkan (pula) segala sesuatu ke hadapan
15

mereka, niscaya mereka tidak (juga) akan beriman, kecuali jika allah menghendaki,
tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (al-an‟am:111)
Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. (ash-
shaffat 96)
Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi
allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu
melempar, tetapi allah-lah yang melempar. (allah berbuat demikian untuk
membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang
mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya allah maha mendengar lagi
maha mengetahui. (al-anfal 17)

Beberapa faham yang dikembangkan para ulama jabariyah diantaranya:
a. Manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Bahwa segala perbuatan manusia
merupakan paksaan dari tuhan dan merupakan kehendak-nya yang tidak bisa
ditolak oleh manusia. Manusia tidak punya kehendak dan pilihan. Ajaran ini
dikemukakan oleh jahm bin shofwan.
b. Surga dan neraka tidak kekal, begitu pun dengan yang lainnya, hanya tuhan
yang kekal.
c. Iman adalah ma‟rifat dalam hati dengan hanya membenarkan dalam hati.
Artinya bahwa manusia tetap dikatakan beriman meskipun ia meninggalkan
fardhu dan melakukan dosa besar. Tetap dikatakan beriman walaupun tanpa
amal.
d. Kalam tuhan adalah makhluk. Allah swt mahasuci dari segala sifat keserupaan
dengan makhluk-nya, maka allah tidak dapat dilihat meskipun di akhirat
kelak, oleh karena itu al-qur‟an sebagai makhluk adalah baru dan terpisah dari
allah, tidak dapat disifatkan kepada allah swt.
e. Allah tidak mempunyai sifat serupa makhluk seperti berbicara, melihat, dan
mendengar.
16

f. Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia berperan dalam
mewujudkan perbuatan itu. Teori ini dikemukakan oleh al-asy‟ari yang
disebut teori kasab, sementara an-najjar mengaplikasikannya dengan ide
bahwa manusia tidak lagi seperti wayang yang digerakkan, sebab tenaga yang
diciptakan tuhan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan
perbuatannya.


2. Sejarah qadariyah dan faham yang dikembangkannya

Qadariyah diambil dari bahasa arab, dasarkatanya adalah qadara yang
memiliki arti kemampuan atau kekuasaan. Adapun pengertian qadariyah berdasarkan
terminology adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak
diintervensi oleh tuhan, artinya tanpa campur tangan tuhan.
Dalam bahasa inggris qadariyah ini diartikan sebagai free will and free act,
bahwa manusialah yang mewujudkan perbuatan-perbuatan dengan kemauan dan
tenaganya.
Aliran qadariyah ini dirkirakan muncul pada tahun 70 h dengan berbagai versi
yang memperdebatkan mengenai tokoh pemulanya.
Versi pertama dikemukakan oleh ahmad amin berdasarkan pendapat beberapa
ahli teologi bahwa faham qadariyah ini pertama kali diperkenalkan oleh ma‟bad al-
jauhani dan ghailan ad-dimasyqy.
Versi kedua, masih dikemukakan oleh ahmad amin berdasarkan pendapat
ibnu nabatah dalam kitabnya syarh al-uyun bahwa faham qadariyah ini pertama kali
dimunculkan oleh seorang kristen irak yang masuk islam kemudian kembali kepada
kristen yang bernama susan.
Versi ketiga dikemukakan oleh w. Montgomery watt berdasarkan tulisan
hellmut ritter yang ditulis dalam bahasa jerman, menyebutkan bahwa faham
qadariyah ditemukan dalam kitab ar-risalah karya hasan al-basri. Namun versi ini
17

menjadi perdebatan panjang bahwa hasan al-basri seorang qadariyah. Dalam kitab ini,
dia menulis bahwa manusia berhak memilih mana yang baik dan buruk bagi dirinya.

Beberapa ayat al-qur‟an yang digunakan sebagai dasar pemikiran mereka
adalah:
Dan katakanlah: "kebenaran itu datangnya dari tuhanmu; maka barangsiapa yang
ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia
kafir." sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang
gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka
akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan
muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (al-
kahfi: 29)
Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan uhud), padahal kamu
telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada
peperangan badar), kamu berkata: "darimana datangnya (kekalahan) ini?" katakanlah:
"itu dari (kesalahan) dirimu sendiri." sesungguhnya allah maha kuasa atas segala
sesuatu. (ali imran: 165).

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah allah. Sesungguhnya
allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang
ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila allah menghendaki keburukan terhadap
sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada
pelindung bagi mereka selain dia. (ar-ra‟d:11).
Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk
(kemudharatan) dirinya sendiri. Dan allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (an-
nisa: 111).
Adapun doktrin yang dikembangkan oleh kaum qadariyah ini diantaranya:
18

a. Manusia mempunyai daya dan kekuatan untuk menentukan nasibnya,
melakukan segala sesuatu yang diinginkan baik dan buruknya. Jadi surga atau
neraka yang didapatnya bukan merupakan takdir tuhan melainkan karena
kehendak dan perbuatannya sendiri.
b. Takdir merupakan ketentuan allah swt terhadap alam semesta sejak zaman
azali, yaitu hukum yang dalam al-qur‟an disebut sunnatullah.
c. Secara alamiah manusia mempunyai takdir yang tak dapat diubah mengikuti
hukum alam seperti tidak memiliki sayap untuk terbang, tetapi manusia
memiliki daya untuk mengembangkan pemikiran dan daya kreatifitasnya
sehingga manusia dapat menghasilkan karya untuk mengimbangi atau
mengikuti hukum alam tersebut dengan menciptakan pesawat terbang.

3. Perbandingan aliran jabariyah dan qadariyah

Beberapa perbedaan mendasar terhadap berbagai permasalahan teologi yang
berkembang diantara kedua aliran ini diantaranya adalah:
a. Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia telah diatur dan dipaksa
oleh allah sehingga manusia tidak memiliki kemampuan dan kehendak dalam
hidup, sementara qadariyah meyakini bahwa allah tidak ikut campur dalam
kehidupan manusia sehingga manusia memiliki wewenang penuh dalam
menentukan hidupnya dan dalam menentukan sikap.
b. Jabariyah menyatakan bahwa surga dan neraka tidak kekal, setiap manusia
pasti merasakan surga dan neraka, setelah itu keduanya akan lenyap.
Qadariyah menyatakan bahwa manusia yang berbuat baik akan mendapat
surga, sementara yang berbuat jahat akan mendapat ganjaran di neraka, kedua
keputusan itu merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan manusia
berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri.
c. Takdir dalam pandangan kaum jabariyah memiliki makna bahwa segala
perbuatan manusia telah ditentukan dan digariskan allah swt, sehingga tidak
19

ada pilihan bagi manusia. Sementara takdir menurut kaum qadariyah
merupakan ketentuan allah terhadap alam semesta sejak zaman azali, manusia
menyesuaikan terhadap alam semesta melalui upaya dan pemikirannya yang
tercermin dalam kreatifitasnya.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Iman adalah keyakinan yang diyakini didalam hati, diucapkan dengan
lisan, dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Kalau kita melihat qada‟menurut
bahasa artinya Ketetapan.Qada‟artinya ketatapan Allah swt kepada setiap
mahluk-Nya yang bersifat Azali.Azali Artinya ketetapan itu sudah ada
sebelumnya keberadaan atau kelahiran mahluk. Sedangkan Qadar artinya
menurut bahasa berarti ukuran.Qadar artinya terjadi penciptaan sesuai dengan
ukuran atau timbangan yang telah ditentuan sebelumnya. Qaqda‟ Qadar dalam
keseharian sering kita sebut dengan takdir.
Manusia mempunyai kebebasan berkehendak, akan tetapi kebebasan
tersebut tidak akan bisa dicapai dengan tanpa Iradah dan Kudrah Allah. Allah
telah menciptakan manusia dengan memiliki kebebasan untuk memilih apa yang
mereka inginkan.
Allah SWT tidak menciptakan kecuali hanya kebaikan. Sedangkan
keburukan yang diturunkan Allah menurut manusia adalah merupakan seuatu
20

kebaikan dengan bentuk hikmah dibalik keburukan menurut manusia.
Wallahu‟alam.

2. Kewajiban beriman kepada dan qadar Diriwayatkan bahwa suatu hari rasulullah saw didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih , rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang islam, iman dan ihsan. Tentang keimanan rasulullah menjawab yang artinya: hendaklah engkau beriman kepada allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir dan beriman pula kepada qadar (takdir) yang baik ataupun yang buruk. Lelaki tersebut berkata” tuan benar”. (h.r. Muslim)

Lelaki itu adalah malaikat Jibril yang sengaja datang untuk memberikan pelajaran agama kepada umat nabi muhammad saw. Jawaban Rasulullah yang dibenarkan oleh malaekat jibril itu berisi rukun iman. Salah satunya dari rukun iman itu adalah iman kepada qadha dan qadar. Dengan demikian , bahwa mempercayai qadha dan qadar itu merupakan hati kita. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan adalah atas kehendak allah. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan allah atas diri kita. Di dalam sebuah hadits qudsi allah berfirman yang artinya: ” siapa yang tidak ridha dengan qadha-ku dan qadar-ku dan tidak sabar terhadap bencana-ku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari tuhan selain aku. (H.R.tabrani). Takdir allah merupakan iradah (kehendak) allah. Oleh sebab itu takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir atas diri kita sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita beresyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan allah kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin, bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya.

2

Dalil-Dalil Dari Al-Qur-an Firman Allah:       "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. 1. akal. ijma‟. dan panca indera. fitrah. lalu Kami tentukan (bentuknya). DALIL-DALIL IMAN KEPADA QADHA' DAN QADHAR Dalil yang menunjukkan rukun yang agung dari rukun-rukun iman ini ialah al-Qur-an. dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. as-Sunnah." [Al-Hijr: 21] Ayat Lain:         "Sampai waktu yang ditentukan." Al-Qamar: 49 ayat lain:             "Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kami-lah kha-zanahnya.BAB II PEMBAHASAN A. maka Kami-lah 3 .

" [AlA‟laa: 3] Ayat lain:                       4 ." [Al-Mursalaat: 22-23] Ayat lain:                     “Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan dia tidak mempunyai anak. dan dia Telah menciptakan segala sesuatu. dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya).sebaik-baik yang menentukan. dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya” [Al-Furqaan: 2] Ayat lain:         "Dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk.

” [Al-Israa‟: 4] 2.. [Al-Anfaal: 42] Ayat lain :               “Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.. Dalil-Dalil Dari As-Sunnah Sementara dari sunnah ialah seperti sabda Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam sebagaimana yang terdapat dalam hadits Jibril Alaihissalam 5 . akan tetapi (Allah mempertemukan dua pasukan itu) agar dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan[618]. Pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. „Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali.                 “yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh sedang kafilah itu berada di bawah kamu[617]. yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula)[619]. sekiranya kamu mengadakan persetujuan (untuk menentukan hari pertempuran).

‟ Tetapi ucapkanlah. “Sudah menjadi pendapat salaf seluruhnya bahwa seluruh perkara semuanya dengan takdir Allah Ta‟ala. maka janganlah mengatakan. niscaya akan demikian dan demikian.“…Dan engkau beriman kepada qadar.” [1] Muslim meriwayatkan dalam kitab Shahiih dari Thawus. yang berasal dari Allah.‟ Ia melanjutkan. „Segala sesuatu itu dengan ketentuan takdir hingga kelemahan dan kecerdasan.‟” [3] Demikianlah (dalil-dalil tersebut). dan akan kita temukan dalam kitab ini dalildalil yang banyak dari al-Qur-an dan as-Sunnah. „Segala sesuatu dengan ketentuan takdir. atau kecerdasan dan kelemahan.” [5] 6 . “Saya mengetahui sejumlah orang dari para Sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan. Dalil-Dalil Dari Ijma’ Sedangkan menurut Ijma‟.‟”[2] Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “…Jika sesuatu menimpamu. “Dan aku mendengar „Abdullah bin „Umar mengatakan. yang baik maupun yang buruk… . An-Nawawi Rahimahullah berkata. maka kaum muslimin telah bersepakat tentang kewajiban beriman kepada qadar. yang baik dan yang buruk. dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi… . 3. ijma‟ Sahabat. as-Sunnah. „Sudah menjadi ketentuan Allah. „Se-andainya aku melakukannya. dia mengatakan. dan Ahlul Hil wal „Aqd dari kalangan salaf dan khalaf tentang ketetapan qadar Allah Azza wa Jalla. “Sudah jelas dalil-dalil yang qath‟i dari al-Qur-an. sebagai tambahan atas apa yang telah disebutkan.” [4] Ibnu Hajar Rahimahullah berkata.

Karena itu. tetapi mereka berargumen dengannya atas perbuatan syirik. baik dahulu maupun sekarang. niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukanNya.. tetapi terletak dalam memahaminya menurut cara yang benar. akan mengatakan.. Dalil-Dalil Dari Fitrah Adapun berdasarkan fitrah. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kaum musyrikin: "Orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kemudian Dia menjelaskan bahwa ini merupakan keadaan umat sebelum mereka. jika Rabb menghendaki. bahwa iman kepada qadar adalah sesuatu yang telah dimaklumi secara fitrah. Al-Mutsaqqib al-„Abdi berkata: Aku yakin. dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali sejumlah kaum musyrikin. bahwasanya kekuatan dan tujuan-Nya akan sampai kepadaku [9] Zuhair berkata: 7 . dengan firman-Nya: "… Demikian pulalah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (para Rasul)… . . serta di sana tidak ada orang yang berpendapat bahwa suatu perkara itu memang telah ada sebelumnya (terjadi dengan sendirinya. Kesalahannya tidak terletak dalam menafikan dan mengingkari qadar.4." [Al-An‟aam: 148] Bangsa „Arab di masa Jahiliyyah mengenal takdir dan tidak mengingkarinya. „Jika Allah menghendaki. tanpa ada Yang menghendakinya).‟" [Al-An‟aam: 148] Mereka menetapkan kehendak (masyii-ah) bagi Allah.

dan meskipun disembunyikan Allah tetap mengetahuinya Dia menunda lalu diletakkan dalam kitab untuk disimpan bagi hari Penghisaban. dengan ucapannya. saling menjalin. Yang Mengaturnya dan Yang Menguasainya. Abul „Abbas Ahmad bin Yahya Tsa‟lab Rahimahullah. tidak ada pada bangsa „Arab kecuali menetapkan takdir. Pernyataan mereka sangat banyak dan jelas. “Saya tidak mengetahui ada orang „Arab yang mengingkari takdir. baik semasa Jahiliyyah maupun semasa Islam. seperti dalam pernyataan Hani‟ bin Mas‟ud asy-Syaibani dalam khutbahnya yang masyhur pada hari Dzi Qar. Tidak mungkin alam ini diadakan dengan sistim yang menakjubkan. sebagaimana yang ditegaskan oleh salah seorang pakar bahasa „Arab. “Apakah di hati orang-orang „Arab terlintas pernyataan menafikan takdir?” Ia menjawab. “Berlindunglah kepada Allah. 8 . yang baik maupun yang buruk. Dalil-Dalil Dari Akal Sedangkan dalil akal.” Kemudian dia mengucapkan sya‟ir: Takdir-takdir berlaku atas jarum yang menancap dan tidaklah jarum berjalan melainkan dengan takdir Lalu dia mengucapkan sya‟ir milik Umru-ul Qais: Kesengsaraan pada dua kesengsaraan telah tertuliskan [12] 5.Jangan menyembunyikan kepada Allah apa yang ada dalam jiwa kalian agar tersembunyi.” [11] Tidak seorang pun dari mereka yang menafikan qadar secara mutlak. atau disegerakan untuk diberi balasan [10] Sebagaimana kita dapati juga dalam khutbah-khutbah mereka.” Ditanyakan kepadanya. “Sesungguhnya sikap waspada (hati-hati) tidak dapat menyelamatkan dari takdir. maka akal yang sehat memastikan bahwa Allah-lah Pencipta alam semesta ini.

maka sudah pasti sesuatu tidak terjadi dalam kekuasaan-Nya melainkan apa yang dikehendaki dan ditakdirkan-Nya. tetapi merupakan hal yang benar-benar disepakati. Di antara yang menunjukkan pernyataan ini ialah firman Allah Azza wa Jalla: "Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. dan paling berakal. paling bersabar. Seandainya keimanan kepada takdir tersebut tidaklah nyata. 6.dan berkaitan erat antara sebab dan akibat sedemikian rupa ini adalah secara kebetulan. dan membaca bahwa manusia akan lurus berbagai urusan mereka dengan beriman kepada qadha' dan qadar -dan telah lewat penjelasan tentang hal ini pada pembahasan “Buah Keimanan kepada Qada' dan Qadar”-. mendengar. sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Kemudian.” [15] sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 9 . wujud itu sebenarnya tidak memiliki sistem pada asal wujudnya. Sebab. ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu. dan sesungguhnya Allah. agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. maka kita menyaksikan. niscaya mereka tidak mendapatkan semua itu. qadar adalah “sistem tauhid. paling berani. paling sempurna. lalu bagaimana menjadi tersistem pada saat adanya dan perkembangannya? Jika ini terbukti secara akal bahwa Allah adalah Pencipta. Dalil-Dalil Dari Panca Indera Adapun bukti secara inderawi." [Ath-Thalaaq: 12] Kemudian perincian tentang qadar tidak diingkari akal. paling dermawan. Perintah Allah berlaku padanya. Orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya adalah manusia yang paling berbahagia.

yaitu manusia. Untuk apa itu? Semuanya untuk manusia pula. Allah menciptakan bahwa di langit-langit itu atau di antara langit dan bumi terdapat ruang yang berisi udara. Sehingga dengan demikian sebenarnya. Maka kehidupan manusia tidak akan benar-benar istiqamah (lurus). B. untuk apa itu? Yaitu untuk kebaikan kita. Perbuatan-perbuatan Allah ini ditujukan semuanya dalam rangka sifat Maha Rahman dan Maha Rahim yang tujuannya untuk kebaikan makhluk-Nya. apa yang dilakukan Allah Swt itu sesungguhnya ditujukan untuk kebaikan manusia sendiri. kecuali dengan tauhid. AF’ALULLAH DAN AF’ALUL IBAD 1. “fi khalqissamawaati wal ardh” (dalam penciptaan langit-langit dan bumi). Sehingga diungkapkan dalam satu ayat yang terdapat dalam Surat At-Tiin. perbuatan Allah adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan Allah tanpa ada sesuatu lain yang dapat menyamai ataupun menirukan apa yang dilakukan Allah Swt. dan tidak ada yang lain dapat menyamai apa yang dilakukan Allah. bahwa dalam rangka kebaikan itu. Allah Swt mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan untuk manusia itu merupakan sesuatu yang pasti tujuannya untuk kebaikan. (Af’alullah) Perbuatan-perbuatan Allah adalah sesuatu yang unik. terutama untuk makhluk-Nya yang paling unggul. dan tauhid tidak akan lurus kecuali dengan beriman kepada qadha' dan qadar. 10 . Artinya.„Abbas Radhiyallahu „anhu. Dan karena itu pula. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik pula. yang hanya itu saja. Karena itulah. Pertama kali Allah menciptakan alam dan isinya. dan tauhid itu sendiri adalah sebagai sistem kehidupan. Allah kemudian mengungkapkan.

karena 11 .S. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (Af’alul Ibad) Perbuatan Hamba (ibadah) Abu al-Firoj al-Muqoddasi al-Hambali berkata: Setiap manusia diciptakan oleh Allah mempunyai kewajiban yang pertama yang harus ia lakukan. Allah mempunyai tujuan.S. (Q. Lantas apakah anugerah Allah kepada Nabi Muhammad yang dapat memberikan nilai-nilai positif atau kenikmatan-kenikmatan kepada umatnya seperti para nabi dan rasul yang terdahulu yang mendapat anugerah mu‟jizat sehingga dapat memberikan nilai-nilai positif dan kenikmatan kepada umatumatnya ketika itu? Di dalam Surat Ali Imran ayat 190-191 disebutkan: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. dan nabi-nabi yang lain pun juga mendapat mu‟jizat yang kemudian dapat memberikan kenikmatan bagi kaumnya (umatnya) ketika itu. yaitu: “ wajib seorang hamba itu mengenal Tuhan dengan teori dan dalil agama”. (Q. Nabi Isa mendapat mu‟jizat pengobatan.Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya. sehingga dapat menolong sebagian umatnya yang menderita penyakit yang ketika itu belum ada obatnya. Setiap Rasul mendapat anugerah mu‟jizat yang dapat memberikan kenikmatan bagi kaumnya. Demikian juga ketika ada hal-hal yang ternyata itu merupakan sesuatu yang dinilai merugikan bagi manusia. At-Tiin: 4) Sehingga segala sesuatu yang diperbuat oleh Allah itu adalah mempunyai tujuan-tujuan khusus. Ali „Imraan: 190) 2. Ketika menciptakan kebaikan. tetapi dalam hal-hal yang merugikan itu ada nilai-nilai positif yang dapat dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.

” dan tidak hanya sumber perbuatan yang mengikuti kehendak Tuhan. shalat. Apabila sebagian fenomena memiliki pengaruh dan perbuatan maka hal itu sesuai dengan kehendak dan izin Tuhan. tak ada kesalahan sebesar zarrah yang luput dari pandangan Allah. setiap perbuatan manusia telah ditentukan sebelumnya. 12 . Sekarang. puasa dan lain sebagainya” Sesuai kaidah universal yang berlaku dalam sistem penciptaan semesta bahwa tiada seorang pun yang memiliki kepelakuan mutlak dan mandiri selain Tuhan. dengan artian manusia tidak bisa berbuat lebih dikarekan batasan tersebut. dan partikel itu masih tersusun atas partikel-partikel lain yang lebih kecil. kondisi yang melahirkan suatu perbuatan. Atom sendiri masih tersusun dari beberapa partikel. bahkan benak. yang menjadi pokok permasalahan adalah: Kehendak (iradah). Dalam masalah perbuatan manusia (af‟alul ibad). bahwa zarrah bukanlah atom. Karena atom bukanlah partikel terkecil. perbuatan itu sendiri berada dalam domain kehendak Tuhan. manusia mengetahui. “Wa maa tasya‟una illa an yasyaa‟ Alllah. Dalam islam. akan tetapi kebebasan tersebut tidak akan bisa dicapai dengan tanpa Iradah dan Kudrah Allah. apakah merupakan kehendak pribadinya ataukah telah ditentukan jauh sebelum perbuatan itu terlahir? Saya meyakini. tidak luput dari skenario sebelumnya sampai bagian yang terkecil sekalipun. Manusia mempunyai kebebasan berkehendak.mengenal Tuhan adalah lebih utama terhadap setiap manusia. Kesanggupan (kudrah). Dan ada sebagian kaum yang mengatakan bahwa yang diwajibkan bagi manusia itu adalah “bersuci. perbedaan pandangan manusia akan perbuatannya sendiri. situasi. Allah telah membebani manusia dengan ukuran yang sudah ditentukan untuk dapat dilakukan. rasa. Allah telah menciptakan manusia dengan memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan. Dikatakan. dan kasab (kemampuan manusia itu sendiri).

Sedangkan keburukan yang diturunkan Allah menurut manusia adalah merupakan seuatu kebaikan dengan bentuk hikmah dibalik keburukan menurut manusia C. Mereka merasa lemah dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Sementara harun nasution menjelaskan bahwa situasi demikian seperti yang telah digambarkan oleh ahmad amin. Selanjutnya. QADARIAH DAN JABARIAH 1. jabariyah disebut fatalism atau predestination. Faham jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh ja‟d bin dirham dan disebarkan oleh jahm bin shafwan dari khurasan. Sejarah Jabariyah dan faham yang dikembangkan Kata jabariyah secara etimologi berasal dari kata jabara yang artinya memaksa. Akhirnya mereka 13 . masyarakat arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling mereka sesuai dengan keinginannya sendiri. Faham ini juga dikembangkan oleh al-husain bin muhammad an-najjar dan ja‟d bin dirrar.Allah SWT tidak menciptakan kecuali hanya kebaikan. yaitu faham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qadha dan qadar tuhan. Dalam bahasa inggris. Di dalam al-munjid dijelaskan bahwa nama jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. kata jabara diberi ya nisbah untuk memberi arti golongan atau aliran (isme). Dengan kata lain. As-syahratsan memberi arti bahwa paham al-jabr berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkannya kepada allah swt.

yaitu potong tangan karena mencuri dan dera karena berbohong menggunakan ayat allah swt. Pada dasarnya pemikiran ini telah muncul sejak periode awal perkembangan islam. Kemudian umar menghukum pencuri itu dengan dua hukuman. Suatu ketika. nabi menengahi pertengkaran dua orang sahabatnya yang sedang memperdebatkan masalah takdir allah swt. Orang tua itu bertanya. Beberapa peristiwa sejarah memberikan gambaran tentang lahirnya pemikiran ini: a.banyak bergantung pada kehendak alam. janji dan ancaman tuhan. Hal ini membawa mereka kepada faham fatalism. maka tak ada pahala sebagai balasannya. Khalifah umar bin khaththab pada suatu ketika marah kepada seorang pencuri yang tertangkap kemudian pencuri itu mengatakan.”tuhan telah menentukan aku mencuri”. Khalifah ali bin abi thalib seusai perang shiffin pernah ditanya oleh seorang tua mengenai qadar tuhan berkaitan dengan pahala dan siksa. b.”bila perjalanan (perang shiffin) itu terjadi dengan qadha dan qadar tuhan. c. Tetapi jabariyah yang dianut sebagai pola pikir dan aliran. Beliau melarang mereka untuk memperdebatkan masalah tersebut demi menghindari kesalahan dalam menafsirkan ayat-ayat allah swt. Beberapa peristiwa di atas telah membuktikan bahwa pemikiran jabariyah ini telah muncul sejak awal periode islam.” Ali menjelasan bahwa qadha dan qadar bukanlah paksaan tuhan karena jika hal itu merupakan paksaan maka batallah pahala dan siksa. Adapun dalil al-qur‟an yang menjadi barometer pemikiran jabariyah ini diantaranya adalah: Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka. dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan kami kumpulkan (pula) segala sesuatu ke hadapan 14 .baru dipelajari dan berkembang pada masa daulah bani umayah oleh kedua tokoh yang telah disebutkan di atas.

15 . maka allah tidak dapat dilihat meskipun di akhirat kelak. Artinya bahwa manusia tetap dikatakan beriman meskipun ia meninggalkan fardhu dan melakukan dosa besar. dengan kemenangan yang baik. begitu pun dengan yang lainnya. melihat. akan tetapi allahlah yang membunuh mereka.mereka. tetapi allah-lah yang melempar. (al-anfal 17) Beberapa faham yang dikembangkan para ulama jabariyah diantaranya: a. e. Manusia tidak punya kehendak dan pilihan. Kalam tuhan adalah makhluk. Bahwa segala perbuatan manusia merupakan paksaan dari tuhan dan merupakan kehendak-nya yang tidak bisa ditolak oleh manusia. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (al-an‟am:111) Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Allah swt mahasuci dari segala sifat keserupaan dengan makhluk-nya. Manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha mengetahui. tidak dapat disifatkan kepada allah swt. c. (allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Ajaran ini dikemukakan oleh jahm bin shofwan. b. oleh karena itu al-qur‟an sebagai makhluk adalah baru dan terpisah dari allah. dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. d. Allah tidak mempunyai sifat serupa makhluk seperti berbicara. (ashshaffat 96) Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka. dan mendengar. hanya tuhan yang kekal. Tetap dikatakan beriman walaupun tanpa amal. niscaya mereka tidak (juga) akan beriman. Surga dan neraka tidak kekal. kecuali jika allah menghendaki. Iman adalah ma‟rifat dalam hati dengan hanya membenarkan dalam hati.

artinya tanpa campur tangan tuhan. Montgomery watt berdasarkan tulisan hellmut ritter yang ditulis dalam bahasa jerman. tetapi manusia berperan dalam mewujudkan perbuatan itu. Versi kedua. Versi pertama dikemukakan oleh ahmad amin berdasarkan pendapat beberapa ahli teologi bahwa faham qadariyah ini pertama kali diperkenalkan oleh ma‟bad aljauhani dan ghailan ad-dimasyqy. Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia. Versi ketiga dikemukakan oleh w. bahwa manusialah yang mewujudkan perbuatan-perbuatan dengan kemauan dan tenaganya. sebab tenaga yang diciptakan tuhan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Teori ini dikemukakan oleh al-asy‟ari yang disebut teori kasab. Aliran qadariyah ini dirkirakan muncul pada tahun 70 h dengan berbagai versi yang memperdebatkan mengenai tokoh pemulanya. Dalam bahasa inggris qadariyah ini diartikan sebagai free will and free act. Namun versi ini 16 . menyebutkan bahwa faham qadariyah ditemukan dalam kitab ar-risalah karya hasan al-basri. Sejarah qadariyah dan faham yang dikembangkannya Qadariyah diambil dari bahasa arab. Adapun pengertian qadariyah berdasarkan terminology adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh tuhan. sementara an-najjar mengaplikasikannya dengan ide bahwa manusia tidak lagi seperti wayang yang digerakkan. dasarkatanya adalah qadara yang memiliki arti kemampuan atau kekuasaan. 2.f. masih dikemukakan oleh ahmad amin berdasarkan pendapat ibnu nabatah dalam kitabnya syarh al-uyun bahwa faham qadariyah ini pertama kali dimunculkan oleh seorang kristen irak yang masuk islam kemudian kembali kepada kristen yang bernama susan.

dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. Beberapa ayat al-qur‟an yang digunakan sebagai dasar pemikiran mereka adalah: Dan katakanlah: "kebenaran itu datangnya dari tuhanmu. di muka dan di belakangnya. Dan apabila allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. maka tak ada yang dapat menolaknya." sesungguhnya allah maha kuasa atas segala sesuatu. maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri. kamu berkata: "darimana datangnya (kekalahan) ini?" katakanlah: "itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. yang gejolaknya mengepung mereka. padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan badar). Adapun doktrin yang dikembangkan oleh kaum qadariyah ini diantaranya: 17 .menjadi perdebatan panjang bahwa hasan al-basri seorang qadariyah. (alkahfi: 29) Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan uhud). (ar-ra‟d:11). (ali imran: 165)." sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka. maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman. dia menulis bahwa manusia berhak memilih mana yang baik dan buruk bagi dirinya. mereka menjaganya atas perintah allah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Dalam kitab ini. Barangsiapa yang mengerjakan dosa. niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. (annisa: 111). Sesungguhnya allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan jika mereka meminta minum. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.

Secara alamiah manusia mempunyai takdir yang tak dapat diubah mengikuti hukum alam seperti tidak memiliki sayap untuk terbang. Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia telah diatur dan dipaksa oleh allah sehingga manusia tidak memiliki kemampuan dan kehendak dalam hidup. b. sementara qadariyah meyakini bahwa allah tidak ikut campur dalam kehidupan manusia sehingga manusia memiliki wewenang penuh dalam menentukan hidupnya dan dalam menentukan sikap. setelah itu keduanya akan lenyap. sementara yang berbuat jahat akan mendapat ganjaran di neraka. Takdir dalam pandangan kaum jabariyah memiliki makna bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dan digariskan allah swt. melakukan segala sesuatu yang diinginkan baik dan buruknya. setiap manusia pasti merasakan surga dan neraka. yaitu hukum yang dalam al-qur‟an disebut sunnatullah. sehingga tidak 18 . Jabariyah menyatakan bahwa surga dan neraka tidak kekal. 3. Qadariyah menyatakan bahwa manusia yang berbuat baik akan mendapat surga. tetapi manusia memiliki daya untuk mengembangkan pemikiran dan daya kreatifitasnya sehingga manusia dapat menghasilkan karya untuk mengimbangi atau mengikuti hukum alam tersebut dengan menciptakan pesawat terbang. Perbandingan aliran jabariyah dan qadariyah Beberapa perbedaan mendasar terhadap berbagai permasalahan teologi yang berkembang diantara kedua aliran ini diantaranya adalah: a. c. Manusia mempunyai daya dan kekuatan untuk menentukan nasibnya. Takdir merupakan ketentuan allah swt terhadap alam semesta sejak zaman azali. b. kedua keputusan itu merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan manusia berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri. Jadi surga atau neraka yang didapatnya bukan merupakan takdir tuhan melainkan karena kehendak dan perbuatannya sendiri. c.a.

Allah telah menciptakan manusia dengan memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan. Sementara takdir menurut kaum qadariyah merupakan ketentuan allah terhadap alam semesta sejak zaman azali. diucapkan dengan lisan. akan tetapi kebebasan tersebut tidak akan bisa dicapai dengan tanpa Iradah dan Kudrah Allah. manusia menyesuaikan terhadap alam semesta melalui upaya dan pemikirannya yang tercermin dalam kreatifitasnya. dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. BAB III PENUTUP A. Sedangkan keburukan yang diturunkan Allah menurut manusia adalah merupakan seuatu 19 .ada pilihan bagi manusia. Manusia mempunyai kebebasan berkehendak. KESIMPULAN Iman adalah keyakinan yang diyakini didalam hati.Azali Artinya ketetapan itu sudah ada sebelumnya keberadaan atau kelahiran mahluk. Sedangkan Qadar artinya menurut bahasa berarti ukuran. Qaqda‟ Qadar dalam keseharian sering kita sebut dengan takdir. Allah SWT tidak menciptakan kecuali hanya kebaikan.Qada‟artinya ketatapan Allah swt kepada setiap mahluk-Nya yang bersifat Azali. Kalau kita melihat qada‟menurut bahasa artinya Ketetapan.Qadar artinya terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentuan sebelumnya.

kebaikan dengan bentuk hikmah dibalik keburukan menurut manusia. Wallahu‟alam. 20 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.