MUSYARAKAH

Definisi Al Musyarakah

Pengertian Secara Bahasa

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika (fi‟il madhi), yashruku (fi‟il mudhari‟) syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar) Menurut arti asli bahasa arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. • Pengertian menurut ulama 1) Menurut ulama Hanafiyah syirkah adalah perjanjian antara dua pihak yang bersyarikat mengenai pokok harta dan keuntungannya. 2) Menurut ulama Malikiyah syirkah adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. 3) Menurut Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise} dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dasar Hukum Al Musyarakah Al Qur‟an: “ … maka mereka berserikat pada sepertiga ….” (An-Nisaa‟ : 12)

„Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati yang lainnya. Dua pihak yang berakad („aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta c. Ijab-kabul (sighah) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransakasi. Rasulullah SAW. bersabda. Rukun dan Syarat Musyarakah Rukun Musyarakah antara lain : a.“… Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. yaitu: . Dalam hal ini terdapat dua syarat. al-Mughni telah berkata. Al-Hadits: Dari Abu Hurairah. yang mencakup modal atau pekerjaan d. dalam kitab al-Buyu. „Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. sedangkan dalam surat Shaad : 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari). Hanya saja dalam surat An-Nisaa‟ : 12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris.” (Shaad : 24) Kedua ayat tersebut diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Objek aqad (mahal) yang disebut juga ma‟qud alaihi. b. dan Hakim) Ijma: Ibnu Qudamah dalam kitabnya. Nisbah bagi hasil Syarat Syirkah menurut Hanafiah : 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun yang lainnya. ” Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman.” (HR Abu Dawud no 2936.

2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu :   Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud). tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti. semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan. 2) Presentase pembagian keuntunagn untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad. menurut Iman Hanafi. Syarat Syirkah menurut Malikiyah : 1) Merdeka 2) Baligh 3) Pintar Syarat – syarat syirkah secara umum sebagai berikut: 1) Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan. 3) Keuntungan untuk masing – masing pihak ditentukan secara global berdasarkan presentase tertentu sesuai kesepakatan. .  Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan. Berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak – pihak lainnya. Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui orang pihak-pihak yang bersyirkah.

mudharabah dan wujuh. Kemudian kami bertanya kepada Nabi s.W membenarkannya.a.a. Aku adalah pihak ketiga dari 2 pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Baginda menjawab: “barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silkan kalian ambil. Kami lalu bertanya kepadanya. (Hr Abu dawud. Sabda Baginda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra: Allah „Azza wa jalla telah berfirman. wujuh dan mufawadhah. “ Aku dan rekan kongsiku. Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu) Mazhab Maliki hanya 3 jenis syirkah yang sah yaitu syirkah inan. Ada pun pembagian boleh samada berbagi hak milik (syirkatul amlak) atau/dan pembagian aqad Syeikh Taqiuddin AnNabhani dalam kitabnya Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam berijtihad terdapat 5 jenis syirkah yang syari‟i sama seperti pandangan mazhab Hanafi dan Zaidiah.” Lalu kami didatangi oleh Al Barra‟bin azib.w tentang tindakan kami.Hukum Syirkah Syirkah hukumnya mubah. Kalau salah satunya khianat.a. Dia menjawab. telah mengadakan pembagian. abdan dan mudharabah. Sedangkan yang (diperoleh) secara utang. aku keluar dari keduanya. “aku dan rekan pembagianku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan utang. Pada saat Baginda diutus oleh Allah sebagai nabi. orang-orang pada masa itu telah bermuamalat dengan cara ber-syirkah dan Nabi Muhammad s. abdan. ( Wahbah Az Zuhaili. Menurut mazhab syafi‟e. Ini berdasarkan dalil hadith Nabi s. Mazhab hanafi dan zaidiah berpandangan ada 5 jenis syirkah yang sah yaitu syirkah inan. abdan. mudharabah. zahiriah dan Imamiah hanya 2 syirkah yang sah yaitu inan dan mudharabah.w berupa taqrir terhadap syirkah. . Zaiq bin Arqam. alBaihaqi dan adDaruquthni) Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Aba Manhal pernah mengatakan . Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan: “Rasulullah saw pernah memperkerjakan penduduk khaibar(penduduk Yahudi) dengan mendapat bagian dari hasil tuaian buah dan tanaman” Pandangan Mazhab Fiqih tentang Syirkah Mazhab Hanafi berpandangan ada empat jenis syirkah yang syari‟e iaitu syirkah inan. silalah kalian bayar” Hukum melakukan syirkah dengan kafir Zimmi Hukum melakukan syirkah dengan kafir zimmi juga adalah mubah.

Perkongsian ini diperbolehkan berdasarkan As-Sunnah dan ijma‟sahabah.w dan beliau membenarkannya. Modal dalam bentuk harta benda seperti kereta mestilah diakadkan pada awal transaksi. Ibnu mas‟ud pernah berkata” aku berkongsi dengan Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang badar. 3) Syirkah Mudharabah Syirkah Mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan.a. Perkongsian mereka tidak melibatkan perkongsian kos.1) Syirkah Inan Syirkah inan adalah syirkah yang mana 2 pihak atau lebih. 1990: 152). Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan mereka. setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja. (An-Nabhani. Contoh bagi syirkah inan: Khalid dan Faizal berbagi menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan modal RP.50.a yang mengatakan: “kerugian bergantung kepada modal. sedangkan keuntungan bergantung kepada apa yang mereka sepakati” 2) Syirkah Abdan Perkongsian abdan adalah perkongsian 2 orang atau lebih yang hanya melibat tenaga(badan) mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. Abdurrazzak dalam kitab Al-Jami‟ meriwayatkan dari Ali r. . Sebagai contoh: Jalal adalah tukang buat rumah dan Rafi adalah juruelektrik yang berkongsi menyiapkan proyek sebuah rumah. Hadith ini diketahui Rasulullah s. Sa‟ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun” (HR Abu Dawud dan Atsram). dengan memberi/berkongsi modal kepada rekan kongsinya bererti telah memberikan kepercayaan dan mewakilkan kepada rekan kongsinya untuk mengelola perniagaan. Keuntungan adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang bekerja sama manakala kerugian berdasarkan peratusan modal yang dikeluarkan. Disyaratkan bahawa modal yang dibagi adalah berupa uang.000 setiap seorang. Syirkah abdan hukumnya mubah berdasarkan dalil As-sunnah. satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal). Istilah mudharabah dipakai oleh ulama Iraq. Kerja sama ini dibangun oleh konsep perwakilan(wakalah) dan kepercayaan(amanah). Sebab masing-masing pihak. sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qiradh.

Dalam syirkah mudharabah. dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (mal). 1996: 42. sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C . 1990:154) Bentuk kedua syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barangan yang mereka beli secara kredit. Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Kedua. pengelola turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. 4) Syirkah Wujuh Disebut syirkah wujuh kerana didasarkan pada kedudukan. Dalam hal ini. hak melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuanketentuan syirkah mudharabah padanya. pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Kedua-dua bentuk syirkah ini masih tergolong dalam syirkah mudharabah (An-Nabhani. Ada 2 bentuk lain sebagai variasi syirkah mudharabah. 1990: 152). Pertama. 1984: 836). Syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal). Az-Zuhaili. (An-Nabhani. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua. Jika ada keuntungan. ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola. Namun demikian. A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. 2 pihak (misalnya A dan B) sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan menjalankan kerja sahaja. Sebagai contoh: Khairi sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak RM 100 ribu kepada Abu Abas yang bertindak sebagai pengelola modal dalam pasaraya ikan.(Al-Jaziri. sementara seorang wakil tidak menanggung kerosakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani. pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan kerja sekaligus. atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal tanpa konstribusi kerja. 1990:152). ketokohan atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah masyarakat. Sebab. pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Namun demikian. Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. dalam mudharabah berlaku wakalah (perwakilan).

Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini. bukan berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. 1990:154). yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan kewangan. Dengan . dua jurutera awam yang sebelumnya sepakat bahawa masing-masing melakukan kerja. Lalu. menurut An-Nabhani adalah boleh. iaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan nisbah modal (jika berupa syirkah inan) atau ditanggung pemodal sahaja (jika berupa syirkah mudharabah) atau ditanggung pengusaha usaha berdasarkan peratusan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujuh). Sebaliknya sah syirkah wujuh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya bererti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. Di sini A sebagai pemodal. Ketika B dan C sepakat bahawa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja. Maka dari itu. Dalam syirkah kedua ini. bererti terwujud syirkah inan di antara B dan C. mudharabah dan wujuh). Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. setiap jenis syirkah yang sah berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar). sedangkan B dan C sebagai pengelola. Namun demikian. Sebab. menyumbang modal kepada B dan C. bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Contoh: A adalah pemodal. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya. 5) Syirkah Mufawadhah Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan.(pedagang). bererti di antara mereka bertiga wujud syirkah mudharabah. „abdan. keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. AnNabhani mengingatkan bahawa ketokohan (wujuh) yang dimaksud dalam syirkah wujuh adalah kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah). Syirkah wujuh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah „abdan (An-Nabhani. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha wujuh usaha berdasarkan kesepakatan. tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah) yang tinggi misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan. pada awalnya yang ada adalah syirkah „abdan iaitu B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan konstribusi kerja sahaja. Dalam hal ini. ketika A memberikan modal kepada B dan C.

dua orang atau lebih menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. Namun. namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama. Contoh lain. apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama. Contoh lain dari syirkah jenis ini adalah kepemilikan suatu jenis barang (misalnya rumah) yang dibeli secara bersama. sebelum dilakukan pembagian. bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada yang disebut syirkah mufawadhah. 6) syirkah al milk Syirkah Al Milk mengandung arti kepemilikan bersama (co-ownership) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atau suatu kekayaan (aset). maka syirkah al milk tersebut bersifat ikhtiyari (sukarela/voluntary). Misalnya. maka syirkah al milk bersifat jabari (tidak sukarela/involuntary atau terpaksa). para mitra harus berbagi atas harta kekayaan tersebut berikut pendapatan yang dapat dihasilkannya sesuai dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya. seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan. Untuk tetap menjaga kelangsungan kerja sama. berupa kepemilikan suatu jenis barang (misalnya. Apabila harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi. pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan semua mitra. . syirkah di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu. rumah) yang dibeli bersama. Dalam hal ini. Dengan kata lain. Syirkah al milk kadang bersifat ikhtiyariyyah (ikhtiari/sukarela/voluntary) atau jabariyyah (jabari/tidak sukarela/involuntary).demikian. Misalnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful