MUSYARAKAH

Definisi Al Musyarakah

Pengertian Secara Bahasa

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika (fi‟il madhi), yashruku (fi‟il mudhari‟) syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar) Menurut arti asli bahasa arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. • Pengertian menurut ulama 1) Menurut ulama Hanafiyah syirkah adalah perjanjian antara dua pihak yang bersyarikat mengenai pokok harta dan keuntungannya. 2) Menurut ulama Malikiyah syirkah adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. 3) Menurut Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise} dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dasar Hukum Al Musyarakah Al Qur‟an: “ … maka mereka berserikat pada sepertiga ….” (An-Nisaa‟ : 12)

Dua pihak yang berakad („aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta c. Ijab-kabul (sighah) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransakasi. Rasulullah SAW. Rukun dan Syarat Musyarakah Rukun Musyarakah antara lain : a. sedangkan dalam surat Shaad : 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari). „Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati yang lainnya.” (Shaad : 24) Kedua ayat tersebut diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta.” (HR Abu Dawud no 2936. yang mencakup modal atau pekerjaan d. ” Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman. bersabda. Al-Hadits: Dari Abu Hurairah. al-Mughni telah berkata. b. dalam kitab al-Buyu.“… Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Objek aqad (mahal) yang disebut juga ma‟qud alaihi. Hanya saja dalam surat An-Nisaa‟ : 12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris. Dalam hal ini terdapat dua syarat. „Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Nisbah bagi hasil Syarat Syirkah menurut Hanafiah : 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun yang lainnya. yaitu: . dan Hakim) Ijma: Ibnu Qudamah dalam kitabnya.

Berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak – pihak lainnya. Syarat Syirkah menurut Malikiyah : 1) Merdeka 2) Baligh 3) Pintar Syarat – syarat syirkah secara umum sebagai berikut: 1) Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan.  Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. menurut Iman Hanafi. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan. semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan. . 2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu :   Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud). Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui orang pihak-pihak yang bersyirkah. 3) Keuntungan untuk masing – masing pihak ditentukan secara global berdasarkan presentase tertentu sesuai kesepakatan. tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti. 2) Presentase pembagian keuntunagn untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad.

abdan. Dia menjawab. abdan dan mudharabah. alBaihaqi dan adDaruquthni) Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Aba Manhal pernah mengatakan . Menurut mazhab syafi‟e.a. Ini berdasarkan dalil hadith Nabi s. Mazhab hanafi dan zaidiah berpandangan ada 5 jenis syirkah yang sah yaitu syirkah inan. zahiriah dan Imamiah hanya 2 syirkah yang sah yaitu inan dan mudharabah. aku keluar dari keduanya. Zaiq bin Arqam. Sedangkan yang (diperoleh) secara utang.a. Aku adalah pihak ketiga dari 2 pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. “ Aku dan rekan kongsiku. Pada saat Baginda diutus oleh Allah sebagai nabi. wujuh dan mufawadhah.w berupa taqrir terhadap syirkah. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan: “Rasulullah saw pernah memperkerjakan penduduk khaibar(penduduk Yahudi) dengan mendapat bagian dari hasil tuaian buah dan tanaman” Pandangan Mazhab Fiqih tentang Syirkah Mazhab Hanafi berpandangan ada empat jenis syirkah yang syari‟e iaitu syirkah inan. mudharabah.w tentang tindakan kami. Baginda menjawab: “barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silkan kalian ambil.a. mudharabah dan wujuh. “aku dan rekan pembagianku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan utang. Ada pun pembagian boleh samada berbagi hak milik (syirkatul amlak) atau/dan pembagian aqad Syeikh Taqiuddin AnNabhani dalam kitabnya Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam berijtihad terdapat 5 jenis syirkah yang syari‟i sama seperti pandangan mazhab Hanafi dan Zaidiah. telah mengadakan pembagian. abdan. Sabda Baginda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra: Allah „Azza wa jalla telah berfirman. (Hr Abu dawud. Kami lalu bertanya kepadanya. .W membenarkannya. silalah kalian bayar” Hukum melakukan syirkah dengan kafir Zimmi Hukum melakukan syirkah dengan kafir zimmi juga adalah mubah. Kemudian kami bertanya kepada Nabi s.” Lalu kami didatangi oleh Al Barra‟bin azib.Hukum Syirkah Syirkah hukumnya mubah. Kalau salah satunya khianat. Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu) Mazhab Maliki hanya 3 jenis syirkah yang sah yaitu syirkah inan. ( Wahbah Az Zuhaili. orang-orang pada masa itu telah bermuamalat dengan cara ber-syirkah dan Nabi Muhammad s.

1) Syirkah Inan Syirkah inan adalah syirkah yang mana 2 pihak atau lebih. Disyaratkan bahawa modal yang dibagi adalah berupa uang.50. sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qiradh. satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal). sedangkan keuntungan bergantung kepada apa yang mereka sepakati” 2) Syirkah Abdan Perkongsian abdan adalah perkongsian 2 orang atau lebih yang hanya melibat tenaga(badan) mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja. 1990: 152). Contoh bagi syirkah inan: Khalid dan Faizal berbagi menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan modal RP. . Sebagai contoh: Jalal adalah tukang buat rumah dan Rafi adalah juruelektrik yang berkongsi menyiapkan proyek sebuah rumah. (An-Nabhani.w dan beliau membenarkannya. Sa‟ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun” (HR Abu Dawud dan Atsram). Kerja sama ini dibangun oleh konsep perwakilan(wakalah) dan kepercayaan(amanah). Perkongsian ini diperbolehkan berdasarkan As-Sunnah dan ijma‟sahabah. Keuntungan adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang bekerja sama manakala kerugian berdasarkan peratusan modal yang dikeluarkan.a. Modal dalam bentuk harta benda seperti kereta mestilah diakadkan pada awal transaksi. Perkongsian mereka tidak melibatkan perkongsian kos.a yang mengatakan: “kerugian bergantung kepada modal.000 setiap seorang. Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan mereka. Abdurrazzak dalam kitab Al-Jami‟ meriwayatkan dari Ali r. Syirkah abdan hukumnya mubah berdasarkan dalil As-sunnah. Sebab masing-masing pihak. 3) Syirkah Mudharabah Syirkah Mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan. dengan memberi/berkongsi modal kepada rekan kongsinya bererti telah memberikan kepercayaan dan mewakilkan kepada rekan kongsinya untuk mengelola perniagaan. Ibnu mas‟ud pernah berkata” aku berkongsi dengan Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang badar. Hadith ini diketahui Rasulullah s. Istilah mudharabah dipakai oleh ulama Iraq.

pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Namun demikian. 1990: 152).(Al-Jaziri. atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. Dalam hal ini. Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. pengelola turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. 1996: 42. sementara seorang wakil tidak menanggung kerosakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani. sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C . Sebab. Sebagai contoh: Khairi sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak RM 100 ribu kepada Abu Abas yang bertindak sebagai pengelola modal dalam pasaraya ikan. Ada 2 bentuk lain sebagai variasi syirkah mudharabah. Syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal). A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. ketokohan atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah masyarakat. (An-Nabhani. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. 1984: 836). sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Kedua-dua bentuk syirkah ini masih tergolong dalam syirkah mudharabah (An-Nabhani. ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola. hak melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola. dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (mal). 4) Syirkah Wujuh Disebut syirkah wujuh kerana didasarkan pada kedudukan. Pertama. Az-Zuhaili. Namun demikian. Dalam syirkah mudharabah. sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal tanpa konstribusi kerja. 1990:154) Bentuk kedua syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barangan yang mereka beli secara kredit. Kedua. Jika ada keuntungan. 1990:152). pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan kerja sekaligus. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuanketentuan syirkah mudharabah padanya. dalam mudharabah berlaku wakalah (perwakilan). 2 pihak (misalnya A dan B) sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan menjalankan kerja sahaja.

Dalam syirkah kedua ini. Namun demikian. iaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan nisbah modal (jika berupa syirkah inan) atau ditanggung pemodal sahaja (jika berupa syirkah mudharabah) atau ditanggung pengusaha usaha berdasarkan peratusan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujuh). 1990:154). AnNabhani mengingatkan bahawa ketokohan (wujuh) yang dimaksud dalam syirkah wujuh adalah kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah). menyumbang modal kepada B dan C. menurut An-Nabhani adalah boleh. keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. „abdan. sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya. Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. ketika A memberikan modal kepada B dan C. bererti terwujud syirkah inan di antara B dan C.(pedagang). Contoh: A adalah pemodal. 5) Syirkah Mufawadhah Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan. Maka dari itu. Di sini A sebagai pemodal. bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Lalu. pada awalnya yang ada adalah syirkah „abdan iaitu B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan konstribusi kerja sahaja. sedangkan B dan C sebagai pengelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dengan . Dalam hal ini. bukan berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar). bererti di antara mereka bertiga wujud syirkah mudharabah. tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah) yang tinggi misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan. yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan kewangan. mudharabah dan wujuh). Sebaliknya sah syirkah wujuh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja. setiap jenis syirkah yang sah berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya. Ketika B dan C sepakat bahawa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja. dua jurutera awam yang sebelumnya sepakat bahawa masing-masing melakukan kerja. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha wujuh usaha berdasarkan kesepakatan. Sebab. Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini. Syirkah wujuh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah „abdan (An-Nabhani. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya bererti terwujud syirkah wujuh antara B dan C.

Dengan kata lain. dua orang atau lebih menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. rumah) yang dibeli bersama. maka syirkah al milk bersifat jabari (tidak sukarela/involuntary atau terpaksa). seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan.demikian. Untuk tetap menjaga kelangsungan kerja sama. pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan semua mitra. Dalam hal ini. namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama. syirkah di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu. apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama. sebelum dilakukan pembagian. Apabila harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi. para mitra harus berbagi atas harta kekayaan tersebut berikut pendapatan yang dapat dihasilkannya sesuai dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya. bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada yang disebut syirkah mufawadhah. berupa kepemilikan suatu jenis barang (misalnya. Syirkah al milk kadang bersifat ikhtiyariyyah (ikhtiari/sukarela/voluntary) atau jabariyyah (jabari/tidak sukarela/involuntary). maka syirkah al milk tersebut bersifat ikhtiyari (sukarela/voluntary). Contoh lain dari syirkah jenis ini adalah kepemilikan suatu jenis barang (misalnya rumah) yang dibeli secara bersama. . Misalnya. Contoh lain. 6) syirkah al milk Syirkah Al Milk mengandung arti kepemilikan bersama (co-ownership) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atau suatu kekayaan (aset). Namun. Misalnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful