P. 1
Definisi Al Musyarakah

Definisi Al Musyarakah

|Views: 2,832|Likes:
Published by wijanarko90end

More info:

Published by: wijanarko90end on Apr 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

MUSYARAKAH

Definisi Al Musyarakah

Pengertian Secara Bahasa

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika (fi‟il madhi), yashruku (fi‟il mudhari‟) syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar) Menurut arti asli bahasa arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. • Pengertian menurut ulama 1) Menurut ulama Hanafiyah syirkah adalah perjanjian antara dua pihak yang bersyarikat mengenai pokok harta dan keuntungannya. 2) Menurut ulama Malikiyah syirkah adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. 3) Menurut Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise} dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dasar Hukum Al Musyarakah Al Qur‟an: “ … maka mereka berserikat pada sepertiga ….” (An-Nisaa‟ : 12)

Rukun dan Syarat Musyarakah Rukun Musyarakah antara lain : a. ” Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman.“… Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Objek aqad (mahal) yang disebut juga ma‟qud alaihi. „Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. bersabda. yang mencakup modal atau pekerjaan d. „Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati yang lainnya. yaitu: . Dalam hal ini terdapat dua syarat. Dua pihak yang berakad („aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta c. Rasulullah SAW. dalam kitab al-Buyu. dan Hakim) Ijma: Ibnu Qudamah dalam kitabnya. sedangkan dalam surat Shaad : 24 terjadi atas dasar akad (ikhtiyari). al-Mughni telah berkata. Nisbah bagi hasil Syarat Syirkah menurut Hanafiah : 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun yang lainnya.” (Shaad : 24) Kedua ayat tersebut diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Ijab-kabul (sighah) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransakasi. Al-Hadits: Dari Abu Hurairah. Hanya saja dalam surat An-Nisaa‟ : 12 perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris. b.” (HR Abu Dawud no 2936.

. 3) Keuntungan untuk masing – masing pihak ditentukan secara global berdasarkan presentase tertentu sesuai kesepakatan. tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti. Syarat Syirkah menurut Malikiyah : 1) Merdeka 2) Baligh 3) Pintar Syarat – syarat syirkah secara umum sebagai berikut: 1) Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan. 2) Presentase pembagian keuntunagn untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad. menurut Iman Hanafi. semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan. 2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu :   Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud). Berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak – pihak lainnya.  Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui orang pihak-pihak yang bersyirkah. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan.

aku keluar dari keduanya.w berupa taqrir terhadap syirkah. mudharabah.W membenarkannya. Aku adalah pihak ketiga dari 2 pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.a. orang-orang pada masa itu telah bermuamalat dengan cara ber-syirkah dan Nabi Muhammad s. Ada pun pembagian boleh samada berbagi hak milik (syirkatul amlak) atau/dan pembagian aqad Syeikh Taqiuddin AnNabhani dalam kitabnya Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam berijtihad terdapat 5 jenis syirkah yang syari‟i sama seperti pandangan mazhab Hanafi dan Zaidiah. silalah kalian bayar” Hukum melakukan syirkah dengan kafir Zimmi Hukum melakukan syirkah dengan kafir zimmi juga adalah mubah. ( Wahbah Az Zuhaili. “aku dan rekan pembagianku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan utang.Hukum Syirkah Syirkah hukumnya mubah.w tentang tindakan kami. mudharabah dan wujuh. Kalau salah satunya khianat. Baginda menjawab: “barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silkan kalian ambil. wujuh dan mufawadhah. Kami lalu bertanya kepadanya. . abdan dan mudharabah. abdan. Sabda Baginda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra: Allah „Azza wa jalla telah berfirman. abdan. Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu) Mazhab Maliki hanya 3 jenis syirkah yang sah yaitu syirkah inan. Menurut mazhab syafi‟e. (Hr Abu dawud. Kemudian kami bertanya kepada Nabi s. Ini berdasarkan dalil hadith Nabi s. Dia menjawab. zahiriah dan Imamiah hanya 2 syirkah yang sah yaitu inan dan mudharabah. “ Aku dan rekan kongsiku. alBaihaqi dan adDaruquthni) Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Aba Manhal pernah mengatakan . Sedangkan yang (diperoleh) secara utang.a. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan: “Rasulullah saw pernah memperkerjakan penduduk khaibar(penduduk Yahudi) dengan mendapat bagian dari hasil tuaian buah dan tanaman” Pandangan Mazhab Fiqih tentang Syirkah Mazhab Hanafi berpandangan ada empat jenis syirkah yang syari‟e iaitu syirkah inan.a. Mazhab hanafi dan zaidiah berpandangan ada 5 jenis syirkah yang sah yaitu syirkah inan. telah mengadakan pembagian.” Lalu kami didatangi oleh Al Barra‟bin azib. Zaiq bin Arqam. Pada saat Baginda diutus oleh Allah sebagai nabi.

50. Hadith ini diketahui Rasulullah s. Ibnu mas‟ud pernah berkata” aku berkongsi dengan Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang badar. Sebab masing-masing pihak. Perkongsian ini diperbolehkan berdasarkan As-Sunnah dan ijma‟sahabah. (An-Nabhani.1) Syirkah Inan Syirkah inan adalah syirkah yang mana 2 pihak atau lebih.w dan beliau membenarkannya.a. sedangkan keuntungan bergantung kepada apa yang mereka sepakati” 2) Syirkah Abdan Perkongsian abdan adalah perkongsian 2 orang atau lebih yang hanya melibat tenaga(badan) mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. Modal dalam bentuk harta benda seperti kereta mestilah diakadkan pada awal transaksi.a yang mengatakan: “kerugian bergantung kepada modal. dengan memberi/berkongsi modal kepada rekan kongsinya bererti telah memberikan kepercayaan dan mewakilkan kepada rekan kongsinya untuk mengelola perniagaan. Contoh bagi syirkah inan: Khalid dan Faizal berbagi menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan modal RP. Perkongsian mereka tidak melibatkan perkongsian kos. Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan mereka.000 setiap seorang. 1990: 152). Keuntungan adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang bekerja sama manakala kerugian berdasarkan peratusan modal yang dikeluarkan. Istilah mudharabah dipakai oleh ulama Iraq. satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal). Sa‟ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun” (HR Abu Dawud dan Atsram). Abdurrazzak dalam kitab Al-Jami‟ meriwayatkan dari Ali r. sedangkan ulama Hijaz menyebutnya qiradh. Kerja sama ini dibangun oleh konsep perwakilan(wakalah) dan kepercayaan(amanah). Sebagai contoh: Jalal adalah tukang buat rumah dan Rafi adalah juruelektrik yang berkongsi menyiapkan proyek sebuah rumah. 3) Syirkah Mudharabah Syirkah Mudharabah adalah syirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan. setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja. . Syirkah abdan hukumnya mubah berdasarkan dalil As-sunnah. Disyaratkan bahawa modal yang dibagi adalah berupa uang.

1990:152). 1984: 836). hak melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua. sementara seorang wakil tidak menanggung kerosakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani. 4) Syirkah Wujuh Disebut syirkah wujuh kerana didasarkan pada kedudukan. Dalam hal ini. Pertama. Sebagai contoh: Khairi sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak RM 100 ribu kepada Abu Abas yang bertindak sebagai pengelola modal dalam pasaraya ikan. pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.(Al-Jaziri. Syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal). Az-Zuhaili. dalam mudharabah berlaku wakalah (perwakilan). sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab. Kedua-dua bentuk syirkah ini masih tergolong dalam syirkah mudharabah (An-Nabhani. pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan kerja sekaligus. Jika ada keuntungan. ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola. Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. 1990: 152). Lalu A dan B bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. Dalam syirkah mudharabah. dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (mal). sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal tanpa konstribusi kerja. 1990:154) Bentuk kedua syirkah wujuh adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang bersyirkah dalam barangan yang mereka beli secara kredit. ketokohan atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah masyarakat. atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian. A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. (An-Nabhani. 1996: 42. sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C . Kedua. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam syirkah mudharabah sehingga berlaku ketentuanketentuan syirkah mudharabah padanya. 2 pihak (misalnya A dan B) sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan menjalankan kerja sahaja. pengelola turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Ada 2 bentuk lain sebagai variasi syirkah mudharabah. Namun demikian.

Dalam hal ini. Maka dari itu. iaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan nisbah modal (jika berupa syirkah inan) atau ditanggung pemodal sahaja (jika berupa syirkah mudharabah) atau ditanggung pengusaha usaha berdasarkan peratusan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa syirkah wujuh). Dalam syirkah kedua ini. Namun demikian. Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. ketika A memberikan modal kepada B dan C. Syirkah wujuh kedua ini hakikatnya termasuk dalam syirkah „abdan (An-Nabhani. setiap jenis syirkah yang sah berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis syirkah lainnya.(pedagang). Sebaliknya sah syirkah wujuh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja. bererti di antara mereka bertiga wujud syirkah mudharabah. AnNabhani mengingatkan bahawa ketokohan (wujuh) yang dimaksud dalam syirkah wujuh adalah kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah). sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahawa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja. Sebab. Di sini A sebagai pemodal. Lalu. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya bererti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. „abdan. bukan berdasarkan nisbah barang dagangan yang dimiliki. tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (tsiqah maliyah) yang tinggi misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha wujuh usaha berdasarkan kesepakatan. tidak sah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar). menyumbang modal kepada B dan C. Contoh: A adalah pemodal. bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. menurut An-Nabhani adalah boleh. 1990:154). Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. mudharabah dan wujuh). keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. pada awalnya yang ada adalah syirkah „abdan iaitu B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan konstribusi kerja sahaja. Dengan . 5) Syirkah Mufawadhah Syirkah mufawadhah adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas (syirkah inan. dua jurutera awam yang sebelumnya sepakat bahawa masing-masing melakukan kerja. Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini. bererti terwujud syirkah inan di antara B dan C. yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan kewangan. sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya.

rumah) yang dibeli bersama. 6) syirkah al milk Syirkah Al Milk mengandung arti kepemilikan bersama (co-ownership) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atau suatu kekayaan (aset). pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan semua mitra. Contoh lain dari syirkah jenis ini adalah kepemilikan suatu jenis barang (misalnya rumah) yang dibeli secara bersama. Untuk tetap menjaga kelangsungan kerja sama. dua orang atau lebih menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama. maka syirkah al milk bersifat jabari (tidak sukarela/involuntary atau terpaksa). Misalnya. bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada yang disebut syirkah mufawadhah. Apabila harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi. namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama.demikian. Misalnya. berupa kepemilikan suatu jenis barang (misalnya. Dalam hal ini. sebelum dilakukan pembagian. Namun. Contoh lain. Syirkah al milk kadang bersifat ikhtiyariyyah (ikhtiari/sukarela/voluntary) atau jabariyyah (jabari/tidak sukarela/involuntary). maka syirkah al milk tersebut bersifat ikhtiyari (sukarela/voluntary). . seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan. syirkah di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu. para mitra harus berbagi atas harta kekayaan tersebut berikut pendapatan yang dapat dihasilkannya sesuai dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya. Dengan kata lain.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->